Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek"

Transcriptie

1 Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur 1 / 14

2 Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur Bij de ASR WelThuis hypotheek is ASR Levensverzekering N.V. de aanbieder van de geldlening. Deze handleiding vormt geen (uitvoerige) kredietgids. In deze handleiding zijn slechts globale uitgangspunten/richtlijnen opgenomen die worden toegepast bij de behandeling van een hypotheekaanvraag. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Er kan geen garantie worden gegeven dat de tekst en inhoud volledig overeenstemmen met de actuele acceptatieregels van ASR Levensverzekering N.V. Indien voor het uitbrengen van de hypotheekofferte op enig moment sprake is van een afwijking van de dan geldende acceptatieregels, dan zijn die laatste regels leidend en zal de beoordeling van de hypotheekaanvraag op basis daarvan plaatsvinden. Uiteraard zullen deze richtlijnen bij wijzigingen van de acceptatieregels zo spoedig mogelijk worden aangepast. ASR behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een lening af te wijzen ook indien een dergelijke aanvraag voldoet aan de (NHG) normen en/of de geldende acceptatieregels. Inhoud Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek 2 Aanvrager 3 Inkomen 4 Toets maximale hypotheekverstrekking op basis van inkomen 6 Dienstverband 7 Onderpand 8 Overig 11 2 / 14

3 Aanvrager Op alle aanvragers is het Customer Due Dilligence (CDD) beleid van ASR van toepassing. Iedere aanvrager van een lening moet minimaal 18 jaar oud zijn. Verder dient de aanvrager handelsbekwaam te zijn. De aanvrager mag niet onder bewind of curatele gesteld zijn. De aanvrager dient te beschikken over een Nederlandse bankrekening waarvan de rente en aflossing kan worden geïncasseerd. Als algemene regel geldt dat de aanvragers dienen te beschikken over de Nederlandse dan wel de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Nationaliteit Als uitgangspunt bij de hypotheekverstrekking geldt dat de aanvragers zich permanent in Nederland mogen vestigen, zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen van een Nederlandse gemeente en, indien buitenlandse nationaliteit, ook ingeschreven zijn bij de IND. Iedere aanvrager dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen waaruit de nationaliteit blijkt. Voor hypotheekverstrekking zijn de voorwaarden van hypotheekverstrekking afhankelijk van de nationaliteit/ verblijfsvergunning van de aanvrager. We onderscheiden daarbij de volgende indeling: Aanvragers met de Nederlandse nationaliteit en aanvragers met een verblijfsvergunning in Nederland voor onbetaalde tijd Voor verstrekking gelden geen aanvullende regels/ voorwaarden. Aanvragers met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie/de EER of met de Zwitserse nationaliteit. Verstrekking kan plaatsvinden tegen de gebruikelijke voorwaarden mits er wordt voldaan aan de volgende criteria: Er dient sprake te zijn van een vast dan wel tijdelijk dienstverband met intentie. Aanvrager dient minimaal 2 jaar woonachtig in Nederland te zijn Het dienstverband met de huidige werkgever dient bij indienen aanvraag minimaal 1 jaar te bestaan. Voor Kroaten geldt aanvullend dat zij een tewerkstellingsvergunning dienen aan te tonen Overige nationaliteiten Voor deze categorie geldt dat financieringen tegen de gebruikelijke voorwaarden kunnen worden verstrekt indien aan de volgende aanvullende voorwaarden wordt voldaan: Aanvrager dient minimaal 5 jaar in Nederland woonachtig te zijn. Dit dient te worden aangetoond middels verblijfsdocumenten van de afgelopen 5 jaar. Het vaste dienstverband met de huidige werkgever (in Nederland) dient minimaal 2 jaar te bestaan, waarbij de continuïteit van het dienstverband gewaarborgd dient te zijn. Het verblijfsdocument dient minimaal nog 2 jaar geldig te zijn op moment van afsluiten van de hypotheek. 3 / 14

4 Inkomen Voor de bepaling van het inkomen wordt bekeken of er sprake is van vaste of variabele inkomensbestanddelen. Onder vast inkomen wordt verstaan: Bruto loon of salaris Inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep (fiscale winst); Vakantietoeslag; Vaste 13e maand uitkering; Pensioen- of VUT-uitkering en AOW; Werkgeversbijdrage Levensloop verwijderd Vaste, gegarandeerde eindejaarsuitkering al dan niet volgens de CAO; Onregelmatigheidstoeslagen, mits bij beroep behorend. Indien het inkomen op korte termijn zal stijgen en aanvrager dit kan aantonen met een schriftelijke verklaring van de werkgever (zonder enig voorbehoud), kan met dit hogere inkomen rekening worden gehouden bij de bepaling van de maximale woonlast. De toekomstige periode mag echter niet verder weg liggen dan maximaal een half jaar. Voor de volgende variabele componenten geldt, mits structureel aanwezig, dat deze bij de bepaling van het inkomen worden meegenomen nadat deze bestendig zijn gemaakt, d.w.z. meenemen voor zover toegestaan: Overwerk; Provisie-inkomsten; Bonus; Tantième VEB toelage. Voor elk component wordt het gemiddelde bedrag over de laatste 2 jaar met een maximum van 50% van het vaste inkomen meegenomen. Dit gemiddelde mag bovendien niet hoger zijn dan het bedrag dat in het laatste jaar is verdiend. Alimentatie-inkomsten Alimentatie-inkomsten die de aanvrager ontvangt van de ex-partner mogen worden meegenomen over de periode waarvoor betaling van alimentatie vaststaat. Deze extra leencapaciteit dient echter lineair te worden afgelost binnen de duur van de alimentatie. De lasten voortvloeiende uit de aflossing van de extra leencapaciteit worden als financiële nevenverplichting opgenomen in de berekening van de maximale leencapaciteit. Huurinkomsten Huurinkomsten mogen worden meegenomen, mits voorzien van een continue karakter. Huurinkomsten mogen worden meegenomen tot 70% van de huuropbrengsten waarop de rente en aflossing/premie en eventueel erfpachtcanon, servicekosten, etc. in mindering dienen te worden gebracht. De huurinkomsten mogen tot maximaal 50% van het totale vaste inkomen worden meegenomen. Inkomen uit vermogen Inkomsten uit vermogen worden bij het inkomen opgeteld indien het vermogen groter is dan en vrij besteedbaar is. Dit inkomen uit vermogen wordt bepaald door een maximaal door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) vast te stellen percentage en wordt berekend over de totale waarde van het opgegeven vermogen. Indien voor de hypothecaire geldlening een lager rentepercentage geldt dan door CHF is voorgeschreven, geldt die lagere rente. Inkomen uit lijfrente Uitkeringen uit lijfrenteverzekeringen mogen worden meegerekend als inkomen voor de (restant) duur van de uitkering (bijv. overbruggingslijfrente), mits deze uitkering nog minimaal 5 jaar doorloopt. De lening dient zodanig te worden afgelost dat op de einddatum van de lijfrente-uitkering de verplichtingen uit hoofde van de geldlening gedragen kunnen worden. De lijfrente dient te worden uitgekeerd door een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij in het bezit van de benodigde vergunningen en onder toezicht van een Nederlandse toezichthouder. Buitenlands inkomen Onder buitenlands inkomen verstaan we het inkomen dat door een in Nederland gevestigde of zich vestigende persoon genoten wordt uit een buitenlandse dienstbetrekking. We onderscheiden de volgende mogelijkheden: Personen in Nederland belastingplichtig: geen bijzondere voorwaarden. Personen vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing (in het desbetreffende buitenland belastingplichtig zijn en derhalve geen renteaftrek genieten): de woonquote voor Box 3 leningen wordt gehanteerd. Indien de partner een in Nederland belastbaar inkomen geniet, dan wordt op het partnerinkomen de normale woonquote toegepast. Dit vindt plaats op basis van weging naar inkomen. Indien op het inkomen de zogenaamde 30% regeling van toepassing is: normale woonquote, echter individuele inkomensbeoordeling en mogelijk aanvullende voorwaarden. Financiële verplichtingen Algemeen geldt dat lasten van overige financiële verplichtingen altijd in totaliteit meegenomen worden en in mindering worden gebracht op de maximaal toegestane woonlast. De financiële verplichtingen vanuit de BKR toets worden als volgt in de beoordeling meegenomen: Aflopend Krediet (AK): de daadwerkelijke lasten worden meegenomen in de berekening, derhalve de geregistreerde lasten gedeeld door de looptijd. De minimale maandlast die gehanteerd wordt, bedraagt 2% van de oorspronkelijke kredietsom. 4 / 14

5 Revolverend krediet (RK) verzendhuiskrediet (VK): 24% van de kredietlimiet wordt als jaarlijkse last meegenomen. Dit geldt ook voor alle overige lopende verplichtingen die opgegeven zijn door de aanvrager, c.q. die blijken uit aangeleverde stukken (werkgeversverklaring of aangifte IB). Telecommunicatie (TC): voor deze leningen worden geen lasten meegenomen. Voor een studieschuld geldt dat er gerekend wordt met 0,75% van de restant schuld. Hypotheekaanvragen worden afgewezen indien de BKR-toets uitwijst dat er sprake is van een (lopende en/of afgeloste) lening met een A-codering, een nummercodering en/of er sprake is van de volgende kredieten: HY = hypotheekachterstand SR = saneringsregeling (voorheen saneringskrediet/ schuldbemiddeling) RO = rekening overstand. Uitzondering hierop zijn aanvragen met een HY2 codering waarbij: Er voldaan wordt aan de reguliere normen en voorwaarden Er sprake is van een kwijtschelding restschuld NHG Klant kan aantonen dat er geen sprake is geweest van een betalingsachterstand In die gevallen kan er tot maximaal 103% van de marktwaarde worden verstrekt. Aanvragers waarbij een patroon zichtbaar is binnen het BKR dat kredieten regelmatig worden overgesloten en verhoogd, komen eveneens niet in aanmerking voor een hypotheek. Hiervan is sprake indien een krediet meer dan één keer is overgesloten en verhoogd. Dit geldt ook indien de verwachting is dat een met de hypotheek af te lossen krediet na passeren weer zal worden geactiveerd. De toepassing van deze acceptatieregel is gebaseerd op informatie uit het BKR. Deze regels gelden ook voor aanvragen met NHG. Voor alimentatieverplichtingen geldt dat alimentatieverplichtingen aan de ex-echtgenoot in mindering dienen te worden gebracht van het inkomen. Alle alimentatieverplichtingen voor kinderen tot een bedrag van 225 per kind per maand blijven buiten de beoordeling. 5 / 14

6 Toets maximale hypotheekverstrekking op basis van inkomen Toetsmethode maximale hypotheekberekening Bij de berekening van de leencapaciteit volgens de Gedragscode gelden de lasten die tenminste behoren bij een lening met een 30-jarige annuïteit uitgaande van de vastgestelde toetsrente en woonquotes en uitsluitend rekening houdend met vast inkomen. Onder vast inkomen wordt verstaan het vaste inkomen vermeerderd met de variabele inkomensbestanddelen nadat deze bestendig zijn gemaakt. Deze toets wordt voorgeschreven door het Contactorgaan Hypothecair Financiers. Toetsmethode ingeval van Box 3 leningen Indien niet duidelijk is of de gelden worden besteed in directe relatie tot de eigen woning dient de lening te worden beschouwd als een Box 3 financiering en als zodanig in de toets te worden meegenomen (ongeacht de aangegeven Boxverdeling). Het financieringslastpercentages voor Box 3 leningen wordt afgeleid van de reguliere woonquotetabel. Bij een aanvraag voor een tweede hypotheek (of derde, vierde, etc.) wordt de lopende hypotheek (of hypotheken) getoetst op basis van: de voor die lening(en) overeengekomen hypotheekrente wanneer die voor een periode van meer dan (nog) 10 jaar vast staat; de voor die lening(en) overeengekomen hypotheekrente wanneer die voor een periode van minder dan (nog) 10 jaar vast staat met een minimum van de toetsrente vastgesteld door het CHF. Maximale hypotheekberekening AOW gerechtigden Indien de aanvrager 10 jaar voor zijn pensioengerechtigde leeftijd is en voldoet aan de gestelde criteria vindt een aanvullende toets plaats waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: het inkomen van de aanvrager op de pensioengerechtigde leeftijd dient te worden aangetoond (pensioenbeschikking); als woonquote dient de woonquote, zoals deze binnen de Gedragscode is vastgesteld voor AOW gerechtigden, te worden gehanteerd. Voor verstrekking van het gevraagde bedrag dient ook deze toets positief te zijn. Indien bekend is dat de aanvrager het voornemen heeft eerder met pensioen te gaan, wordt bij de berekening van het toetsinkomen rekening te worden gehouden met de verwachte inkomensvermindering Uitzonderingen maximale leencapaciteit op basis van inkomen. Binnen de Gedragscode zijn een aantal uitzonderingssituaties beschreven waarin het een geldgever is toegestaan af te wijken van de standaard berekening van de maximale leencapaciteit op basis van inkomen. Afwijken van de standaard berekening volgens de Gedragscode is toegestaan indien er sprake is van: Een overbruggingssituatie Oversluiten van de lening Bij de ASR Welthuis worden uitsluitend de volgende mogelijkheden toegepast: Overbruggingssituatie De verplichtingen van de consument uit een bestaande hypothecaire financiering van een verkochte of te verkopen woning en van een overbruggingsfinanciering worden buiten beschouwing gelaten, mits aannemelijk is dat de verplichtingen uit de hypothecaire financieringen gedurende een realistische periode door de consument kunnen worden nagekomen (zie onderdeel Overbrugging: tarief, kosten en looptijd ). 6 / 14

7 Dienstverband Er wordt onderscheid gemaakt naar het soort arbeidscontract waaronder de aanvrager werkzaam is. Tijdelijk dienstverband met intentieverklaring Indien er sprake is van een inkomen uit tijdelijk dienstverband waarbij een werkgeversverklaring wordt afgegeven conform NHG-model met een intentieverklaring mag het inkomen volledig meegenomen worden. De intentieverklaring dient minimaal na afloop van de proeftijd te zijn afgegeven. Overig tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten, oproepkrachten en flexwerkers Voor overige tijdelijke dienstverbanden, uitzendkrachten, oproepkrachten en flexwerkers geldt dat het inkomen vastgesteld wordt op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaren tot maximaal het jaarinkomen in het laatste jaar. Het inkomen dient vastgesteld te worden aan de hand van jaaropgaven en/of IB-aangiften. Dit tijdelijke inkomen wordt voor 80% meegenomen in de kredietbeoordeling. Sociale uitkeringen Voor inkomen uit sociale uitkeringen geldt dat dit inkomen uitsluitend meegenomen kan worden mits deze uitkering van blijvende aard zijn. Zelfstandig/DGA Uitgangspunt: maximaal 80% van het toetsinkomen kan worden meegenomen. Afhankelijk van de situatie kan dit oplopen tot 100% van het toetsinkomen (N.B. bij NHG aanvragen is er in principe geen afslag van het toetsinkomen). De maximale verstrekking norm bedraagt 103% MW. Er kan meer dan 80% van het toetsinkomen worden gefinancierd indien tenminste over de laatste drie jaar goede jaarcijfers worden overlegd. Bij drie jaar goede cijfers met een positief en stijgend eigen vermogen is een verstrekking van 90% van het toetsinkomen mogelijk. Wanneer aangetoond kan worden dat er gedurende een langere periode sprake is van een stabiel inkomen en er binnen de branche geen sprake is van grote conjunctuurinvloeden kan van deze richtlijn worden afgeweken tot100% van het toetsinkomen. Het inkomen van een zelfstandige wordt bepaald door het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar. Indien in het laatste jaar een dalende trend is waar te nemen zal hier in de beoordeling rekening mee worden gehouden. Indien de onderneming nog geen jaarrekeningen kan overleggen over de laatste drie kalenderjaren dient, naast de wel beschikbare jaarrekeningen, een door een accountant opgestelde prognose te worden overgelegd. Startende ondernemers Voor startende zelfstandigen gelden de volgende normen: Korter dan 1 jaar zelfstandig: Er is geen verstrekking mogelijk. Vanaf 1 jaar zelfstandig: Maximaal 80% van het toetsinkomen Maximaal 90% van het toetsinkomen indien voorheen hetzelfde beroep in loondienst werd uitgeoefend en inkomsten nagenoeg gelijk zijn. Vanaf 2 jaar zelfstandig: Maximaal 90% van het toetsinkomen. Maximaal 100% van het toetsinkomen indien voorheen hetzelfde beroep in loondienst werd uitgeoefend en inkomsten nagenoeg gelijk zijn. NB. Een accountantsverklaring met een onderbouwde prognose van het toekomstig inkomen is altijd verplicht. Huisartsen, tandartsen en aan ziekenhuis verbonden medisch specialisten. Het winstaandeel/toetsinkomen kan worden vastgesteld aan de hand van de jaarcijfers over de laatste twee jaar. Het percentage van het toetsinkomen dat mag worden meegenomen in de maximale hypotheekberekening wijkt verder niet af van een reguliere zelfstandige. 7 / 14

8 Onderpand De Gedragscode schrijft standaard regels voor met betrekking tot de maximale financiering op basis van het te financieren object. Belangrijk is hierbij het begrip marktwaarde. Er mag niet meer dan 103% van de marktwaarde gefinancierd worden. Binnen de Gedragscode zijn verder een aantal uitzonderingssituaties beschreven waarin het een geldgever is toegestaan af te wijken van de standaard berekening van de maximale leencapaciteit op basis van onderpand. Onderpanden Als acceptabele onderpanden worden uitsluitend woonhuizen en appartementen aangemerkt die aan de volgende eisen voldoen: De woning of het appartement moet uiterlijk op datum transport economisch en juridisch eigendom van de geldnemer zijn of worden. De woning of het appartement moet in Nederland gelegen zijn. De woning of het appartement moet bestemd en geschikt zijn voor voortdurende bewoning door de geldnemer zelf. De woning of het appartement moet vrij zijn van huur en niet geschikt zijn voor meerdere bewoning. Bepaling marktwaarde In de Gedragscode zijn definitieregels opgesteld voor de bepaling van marktwaarde. Het wordt in bepaalde situaties aan de geldgever vrijgelaten welke marktwaarde wordt gehanteerd. De bepaling van de marktwaarde binnen de ASR WelThuis is als volgt: Nieuwbouw. De marktwaarde wordt, indien geen taxatie verplicht is, bepaald door VON + meerwerk. Indien taxatie verplicht is, geldt de taxatiewaarde als marktwaarde. Bestaande bouw aankoop. De marktwaarde wordt bepaald door de taxatiewaarde (eventueel na verbouw), ook indien de taxatiewaarde lager is dan de koopsom. In die gevallen waar een taxatie niet verplicht is en volstaan wordt met een waarde vanuit de WOZ beschikking geldt de WOZ waarde als marktwaarde. Bestaande bouw oversluiten. De marktwaarde wordt bepaald door de taxatiewaarde (eventueel na verbouw). Aanvullende financieringen (opname verhoogde inschrijving en tweede hypotheken). De marktwaarde bij aanvullende financieringen wordt bepaald door de taxatiewaarde (eventueel na verbouw). Erfpacht Voor erfpachtsovereenkomsten uitgegeven vóór 1992 geldt dat de gehele lening binnen de duur van het recht van erfpacht dient te zijn ingelost. Voor overeenkomsten gesloten vanaf geldt dat de lopende erfpachtperiode nog minimaal 15 jaar dient te zijn. Bij een erfpachtperiode korter dan 15 jaar dient, voordat verstrekking plaatsvindt, aangetoond te worden dat verlenging hiervan tot minimaal 15 jaar plaatsvindt. De periodieke lasten van de erfpacht (erfpachtcanon) worden als rentelast opgenomen in de maximale hypotheekberekening. Indien sprake is van een erfpachtconstructie waarbij de canon in een vooraf vastgelegde periode oploopt van lage canon aan het begin van deze periode naar hoger canon aan het einde van deze periode, dient in de toetsing rekening te worden gehouden met het gemiddelde bedrag van het totaalbedrag dat betaald dient te worden over de periode dat de canon oploopt. Bij het bepalen van het gemiddeld bedrag wordt uitgegaan van het moment van instappen. Verstrekkingsnorm nieuwbouw De maximale verstrekking bij nieuwbouw bedraagt 103% van de marktwaarde. Met ingang van 1 juli 2011 dient voor de nieuwbouwwoning, niet zijnde gebouwd in eigen beheer of zelfbouw of waarbij de verkoper een woningcorporatie is, het waarborgcertificaat te zijn afgegeven door een instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend. De keurmerkhouders staan vermeld op: nl. Het keurmerk dient te blijken uit de aanhef of titel van de koop-/aannemingsovereenkomst. Voor nieuwbouwwoningen waarbij sprake is van bouw in eigen beheer of zelfbouw of waarvoor nog geen keurmerk kon worden afgegeven, omdat ten tijde van de aanvang van het bouwproject nog geen waarborgcertificaat kon worden afgegeven, kan worden volstaan met een insolventieverzekering. De erkende verzekeraars staan vermeld op: Verstrekkingsnorm Woonhuizen bestaande bouw Voor bestaande woonhuizen met een marktwaarde geldt een maximale verstrekking van 103% van de marktwaarde. Voor bestaande woonhuizen met een marktwaarde < kunnen uitsluitend met NHG gefinancierd worden. Verstrekkingsnorm Appartementen De maximale verstrekking voor courante appartementen in eigen gebruik bedraagt 103% van de marktwaarde. Voor appartementen met een marktwaarde vanaf tot hangt de verstrekking af van de concrete situatie. Appartementen met een marktwaarde van minder dan , kunnen uitsluitend met NHG gefinancierd worden. 8 / 14

9 Uitzonderingen maximale leencapaciteit op basis van onderpand. Binnen de Gedragscode zijn een aantal uitzonderingssituaties beschreven waarin het een geldgever is toegestaan af te wijken van de standaard berekening van de maximale leencapaciteit op basis van onderpand. Afwijken van de standaard berekening volgens de Gedragscode is toegestaan indien er sprake is van: Meefinancieren van een restschuld bij verkoop van de woning is mogelijk (let op bij NHG aanvragen is het meefinancieren van een restschuld alleen toegestaan indien de vorige lening een Welthuis lening betrof). Substantieel lagere hypotheeklasten in vergelijking met de toegestane lasten volgens de standaard berekening wanneer de hoofdsom van de hypotheek minder bedraagt dan 60% van de maximale hypotheek op basis van het (gezamenlijk) inkomen. Oversluiten. Bij de ASR Welthuis wordt uitsluitend de mogelijkheid toegepast ingeval van oversluiting. Bij oversluiting bedraagt de maximale verstrekking 103% van de marktwaarde. Hier kan van worden afgeweken tot 110% van de marktwaarde. Dit is uitsluitend toegestaan als de klant in de woning blijft wonen en de nieuwe lening niet hoger is dan de restant schuld van de af te lossen lening plus bijkomende kosten (notariskosten, taxatiekosten en boete voor vervroegde aflossing). Het opgebouwd vermogen van de af te lossen oude lening dient in mindering worden gebracht op de restant hoofdsom of verpand aan de nieuwe geldverstrekker. Koopconstructies Onderstaande koopconstructies kunnen uitsluitend gefinancierd worden met NHG: Startersleningen Groninger akte Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (MVE) Koopgarant KoopStart Prekoopregeling Koopcomfort Koopzeker Koop Goedkoop Slimmer Kopen (Trudo) Betaalbaar Koopwoningsysteem (oude regeling) Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) Kopen met korting Koop Giesbers Koopstart Vereisten Taxatierapport De vereisten voor een taxatierapport zijn gelijk aan de vereisten gesteld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Eigen (NHG). Het taxatierapport moet opgesteld worden conform het model taxatierapport vastgesteld door het CHF, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoeddeskundigen NVM, Vereniging VBO makelaar en de vereniging VastgoedPRO. Het taxatierapport mag op het moment van offreren van de lening niet ouder zijn dan 6 maanden. Taxatierapporten mogen zowel fysiek als digitaal aangeleverd worden. Ook taxatierapporten die met een zogenaamde Code via verzonden worden door de taxatie-instituten worden geaccepteerd. De code moet wel ter beschikking gesteld worden. De taxateur die het taxatierapport opmaakt, mag noch direct, noch indirect betrokken zijn bij de koop, verkoop, bemiddeling of financiering met geldnemer/koper, verkoper, bemiddelaar of geldgever. De taxateur dient aannemelijk te maken dat hij beschikt over kennis van het gebied waar het object is gelegen. Object ligt in De Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht De provincie Groningen, Friesland, Zeeland of de Waddeneilanden Elders Vestigingsplaats Taxateur Op maximaal 10 kilometer van het object Op maximaal 30 kilometer van het object Op maximaal 20 kilometer van het object Alleen de bij de brancheorganisatie aangemelde (hoofd) vestigingen komen in aanmerking als vestigingadres en een taxateur mag maar vanuit één vestigingslocatie taxeren. Een taxatierapport mag uitsluitend worden geaccepteerd indien deze gecontroleerd is door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut. De gecertificeerde validatieinstituten staan vermeld op Taxatie niet noodzakelijk Een taxatierapport is niet vereist* bij: Nieuwbouw met de volgende kenmerken: Nieuwbouw in project met maximale stichtingskosten van Onder nieuwbouw in project wordt hier verstaan: seriematige bouw door een projectontwikkelaar. Er dienen door de projectontwikkelaar afgegeven brochures ingediend te worden, voorzien van een naam van het bouwplan. Renovatie (vernieuwbouw) valt hier niet onder. Nieuwbouw buiten project met maximale stichtingskosten van Wel dienen er tekeningen van het onderpand (meestal ook in foldermateriaal) ingezonden te worden ter beoordeling. 9 / 14

10 Bestaande bouw met de volgende kenmerken. Bestaande bouw waarbij de kredietverstrekking niet meer bedraagt dan 75% van de koopsom (exclusief roerende zaken en kosten koper). Er dient een getekende koopakte te worden ingediend met een fotopresentatie van de buitenzijde van de woning. Bestaande bouw waarbij de kredietverstrekking niet meer bedraagt dan 75% van de waarde volgens de laatste aanslag onroerende zaakbelasting (OZB), waarbij de waarde is vastgesteld conform de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). Als uitgangspunt voor de WOZwaarde wordt de meest recente WOZ beschikking genomen met een fotopresentatie van de buitenzijde van de woning. Ter vaststelling van de bevoorschotting wordt de marktwaarde gelijk gesteld aan 100% van de koopsom of 100% van de WOZ waarde. Ter vergelijking dient te allen tijde een WOZ verklaring te worden aangeleverd. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan alsnog een taxatierapport opgevraagd worden. Verkort rapport/geveltaxatie In bepaalde gevallen kan worden volstaan met een verkort taxatierapport ofwel geveltaxatie. Een geveltaxatie (voorzien van foto) is toegestaan indien: een taxatierapport ouder is dan 6 maanden met een maximum van 3 jaar na taxatiedatum; het een verstrekking van een tweede hypotheek of oversluiting betreft en in het oude dossier een volledig taxatierapport aanwezig is; de verstrekking een overbruggingskrediet betreft waarbij de huidige woning nog niet is verkocht. In de geveltaxatie dient dan tevens te zijn opgenomen wat de verwachte verkooptermijn is. Taxatie verplicht Taxatie is vereist voor: Nieuwbouw in project met stichtingskosten boven Nieuwbouw buiten project > Meerwerk > 20 % van de koop - en aanneemsom Bestaande bouw (zie uitzonderingen bij taxatie niet noodzakelijk ) Taxatie achterstallig onderhoud Bouwkundig rapport In een aantal gevallen dient een bouwkundig rapport te worden opgevraagd, namelijk wanneer: volgens het taxatierapport nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient. (De onderhoudstoestand dient voor alle onderdelen de kwalificatie goed/redelijk te hebben. De beoordeling van de onderdelen schuur, tuin en garage mag buiten de beoordeling blijven, mits de andere onderdelen goed/redelijk zijn); of de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de marktwaarde vrij van huur en gebruik. Indien het bouwkundig rapport melding maakt van directe herstelwerkzaamheden die voor rekening van de eigenaar komen, dan zal dit bedrag in depot moeten worden gehouden. Indien dit herstelwerkzaamheden betreft die voor rekening van de VvE dient het onderhoudsplan en de actuele stand van het onderhoudsfonds van de VvE ingediend moeten worden. Indien sprake is van achterstallig onderhoud kán een bouwkundig rapport worden opgevraagd. Dit bouwkundig rapport dient volgens NHG-model te worden opgemaakt door de Vereniging Eigen Huis of door een bouwkundig adviesbureau. Het bedrag aan achterstallig onderhoud zal in depot gehouden worden teneinde zekerheid te verkrijgen omtrent de daadwerkelijke uitvoer van het werk. Eventuele inbreng van eigen middelen dient bij aanvang van de lening als eerste te worden aangewend. Taxatie verbouwing In het taxatierapport dienen de te verrichten werkzaamheden te worden opgenomen, alsmede de verbouwingskosten en de marktwaarden vóór en na verbouwing. De verstrekking bedraagt maximaal 103% van de marktwaarde na verbouwing. Het bedrag aan verbouwing zal in depot gehouden worden teneinde zekerheid te verkrijgen omtrent de daadwerkelijke uitvoer van het werk. Eventuele inbreng van eigen middelen dient bij aanvang van de lening als eerste te worden aangewend. Taxatie 2e hypotheek of onderhandse verhoging Ingeval van verstrekking voor een tweede hypotheek of onderhandse verhoging is een taxatie vereist. Eventueel kan volstaan met een geveltaxatie (zie bij onderdeel taxatie niet verplicht). 10 / 14

11 Overig Hypotheekvorm ASR WelThuis hypotheken worden verstrekt als bankhypotheken. Minimaal bedrag Voor alle hypotheken eerste in rang, geldt een minimale verstrekking van Tweede hypotheek/onderhandse verhoging Voor tweede hypotheken of een opname uit verhoogde inschrijving geldt een minimale verstrekking van Een verhoging van een hypotheek wordt alleen verstrekt indien de eerste hypotheek ook een ASR WelThuis hypotheek betreft. Indien de verstrekking van een aanvullende lening plaatsvindt achter een lening zonder NHG geldt voor de totale bevoorschotting (eerste en tweede hypotheek samen) een maximum van 103% van de marktwaarde. Indien deze verstrekking leidt tot een verhoging van het totale risicoprofiel worden renteopslagen ook toegepast op de eerder gesloten hypotheken. Indien de verstrekking van een aanvullende lening zonder NHG plaatsvindt achter een lening met NHG geldt voor de totale bevoorschotting (eerste en tweede hypotheek samen) een maximum van 103% van de marktwaarde. Er wordt in dat geval geen renteopslag berekend over de eerste hypotheek. De hoogte van de totale lening in relatie tot de vastgestelde marktwaarde is uitgangspunt voor de bepaling van het rentepercentage voor de tweede hypotheek. Dit percentage wordt verhoogd met een renteopslag van 0,5%. Indien de verstrekking van een aanvullende lening met NHG plaatsvindt achter een lening zonder NHG gelden de normen zoals voorgeschreven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning, voor zover de normen van de Gedragscode niet overschreden worden. Verstrekkingen van aanvullende leningen achter een andere geldverstrekker worden niet gehonoreerd. Dit laatste geldt niet voor overbruggingskredieten, welke overigens uitsluitend verstrekt worden indien de nieuwe hypotheek een ASR WelThuis hypotheek betreft. Wanneer een klant de hypotheek wil verhogen, wordt de aanvraag beoordeeld op basis van de acceptatienormen die op dat moment van kracht zijn. Rentevaste perioden Variabel (1 maand), 1 jaar, 5 jaar,10 jaar, 15 jaar, 20 jaar en 30 jaar Variabel niet mogelijk bij spaarhypotheken Aparte rentetarief voor overbruggingsfinancieringen Rentestructuur 1e hypotheek NHG 55% marktwaarde gelijk aan NHG 65% marktwaarde opslag op NHG-tarief 0,1% 85% marktwaarde opslag op NHG-tarief 0,4% 95% marktwaarde opslag op NHG-tarief 0,7% 110% marktwaarde opslag op NHG-tarief 0,9% Voor ASR Spaarhypotheken met een oude ASR Spaarpolis zonder administratiekosten geldt een renteopslag van 0,2%. Stortingen in mindering op de hoofdsom voor bepaling van de risicoklasse De volgende bedragen worden ter bepaling van de risicoklasse in mindering gebracht op de hoofdsom van de hypotheek: hoge storting levenpolis; inbreng waarde oude in nieuwe polis; verpande gelden bij de geldverstrekker. Voor rentestructuur hypotheken lager in rang (2e,3e hypotheek etc.) en onderhandse verhogingen, zie onderdeel tweede hypotheek/onderhandse verhoging. Aflosvormen Aflossen kan door middel van een ASR spaarhypotheekverzekering, een ASR VermogenBelegd verzekering of een ASR VermogenGarant verzekering. Verder worden de vormen Aflossingsvrij, Annuïteitenhypotheek en Lineaire hypotheek gevoerd. Bestaande ASR levensverzekeringen waarbij geen koppeling bestaat tussen de te betalen hypotheekrente en de rente die vergoed wordt in de verzekering, kunnen worden verpand aan de ASR WelThuis hypotheek. Voor ASR levensverzekeringen waarbij die koppeling wel bestaat, geldt dat deze niet verpand kunnen worden. Hier bestaat de mogelijkheid van de waarde van de verzekeringen in te brengen in een nieuw te sluiten ASR levensverzekering. Bij de aflosvorm ASR VermogenGarant, ASR Vermogen- Belegd en bestaande ASR verzekeringen waarbij het voor aflossing bestemde eindkapitaal niet vooraf vaststaat dient het geprognosticeerde eindkapitaal voldoende te zijn om de lening aan het einde van de looptijd (behoudens een eventueel aflossingsvrij deel van de lening) volledig af te lossen. Het bruto historisch rendement dat bij de prognose van het eindkapitaal maximaal mag worden gehanteerd bedraagt 8%. Looptijd Maximaal 30 jaar. Rentebetalingen Maandelijks achteraf via automatische incasso. 11 / 14

12 Bouwdepot Indien er sprake is van bouw/verbouw worden de gelden in depot gehouden. In de volgende gevallen is het aanhouden van een depot verplicht: Bij nieuw te bouwen of in aanbouw zijnde woningen. Indien er sprake is van een verbouwing. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud dan worden minimaal de kosten voor reparatie van het achterstallig onderhoud in depot gehouden. Maximale looptijd en depotvergoeding: De maximale looptijd voor een bouwdepot bij bestaande bouw bedraagt 1 jaar. De maximale looptijd voor een bouwdepot bij nieuwbouw bedraagt 2 jaar. De rentevergoeding over het bouwdepot is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de hypotheekrente over de leningdelen minus 1%. Het minimale depotbedrag bedraagt Geldigheid offerte De acceptatietermijn van de offerte is 15 dagen. De offerte heeft na ondertekening een geldigheidstermijn van 3 maanden. Dit is inclusief de acceptatietermijn. Verlenging van de geldigheidstermijn is mogelijk met maximaal 5 maanden. Offerterente = passeerrente. Bereidstellingsprovisie bedraagt 0,2% per maand (of gedeelte ervan). Indien een voor akkoord getekende offerte wordt geannuleerd, geen verlenging plaatsvindt of wanneer de uiterste geldigheidstermijn van de offerte wordt overschreden, zijn annuleringskosten verschuldigd ter grootte van 1% van de hoofdsom van de geldlening. Indien annuleringskosten worden berekend dan wordt er geen bereidstellingsprovisie berekend. Maximaal aflossingsvrij, minimaal doelkapitaal en minimale overlijdensrisicodekking De Gedragscode schrijft standaard regels voor met betrekking tot het maximaal aflossingsvrije gedeelte van een hypotheek. Indien de regels van de NHG op het punt van minimale aflossingsverplichting ruimer zijn dan de regels van de Gedragscode, gelden de regels van de Gedragscode. Voor de ASR WelThuis geldt voor alle verstrekkingen: Een volledig aflossingsvrije lening wordt geaccepteerd tot en met 50 % van de marktwaarde van de woning. Het minimale doelvermogen worden bepaald door het verschil tussen de hoogte van de lening en 50% van de marktwaarde van de woning. Ingeval van verstrekking van een aanvullende financiering (2e hypotheek of door middel van een lening verstrekt vanuit de verhoogde inschrijving) wordt het aflossingsvrije gedeelte opnieuw bepaald rekening houdende met de totale financiering. Het eventueel meer te sluiten doelvermogen strekt echter niet verder dat de hoogte van de aanvullende financiering. Het maximaal te voeren rendement voor aflossingsproducten waarvan op voorhand de uitkering niet vast staat, is het bruto historisch fondsrendement met een maximum rendement van 6,0%. De minimale dekking voor het ASR overlijdensrisicokapitaal wordt bepaald door het lening bedrag minus 80% marktwaarde en geldt voor iedere aanvrager van wie het inkomen meegenomen wordt. Ingeval van nieuwbouw zonder taxatie geldt dat de marktwaarde wordt gesteld op VON+ meerwerk. Voor de ASR spaarhypotheekverzekering geldt als aanvullende voorwaarde dat het kapitaal bij overlijden minimaal 50% van het spaardoel is. Indien er sprake is van twee verzekerden kan dit minimum verzekerd overlijdenskapitaal over beide verzekerden verdeeld worden. de ORV kan zowel bij a.s.r. als andere maatschappijen worden gesloten. De ORV dient wel te zijn gesloten bij een verzekeraar die valt onder het toezicht van DNB/ Nederlandse Verzekeringskamer. Hypotheken > Geen verstrekking mogelijk Financiering restschulden Restschulden kunnen worden meegefinancierd bij financiering van een volgende woning (let op: bij NHG aanvragen is het meefinancieren van een restschuld alleen toegestaan indien de vorige lening een WelThuis lening betrof). Financiering van restschulden is alleen toegestaan indien de ontbindende voorwaarden van het verkoopcontract zijn verlopen. Er mag worden getoetst met de werkelijke lasten indien: De duur van het krediet 15 jaar is en het krediet in deze periode in zijn geheel wordt afgelost. (bij NHG gelden de NHG voorwaarden met een maximum duur van 15 jaar) De restantschuld is ontstaan in de periode Middels de sluitnota van de notaris de restschuld wordt aangetoond. Overbruggingen De maximale overbrugging is afhankelijk of de woning is verkocht. Indien de woning onherroepelijk is verkocht (de ontbindende voorwaarden zijn verlopen) bedraagt de maximale overbrugging: verkoopprijs -/- bedrag huidige hypotheek -/- makelaarskosten (werkelijke kosten of stelpost 3%). Indien de woning nog niet onherroepelijk is verkocht bedraagt de maximale overbrugging: 85% van de marktwaarde of 80% van WOZ waarde (meest recente opgave) -/- bedrag huidige hypotheek -/- makelaarskosten (stelpost 3%). 12 / 14

13 De marktwaarde dient in dit geval te worden aangetoond door middel van een geveltaxatie/waardebepaling door een onafhankelijk makelaar/taxateur. Overbrugging: tarief, kosten en looptijd Voor overbruggingskredieten geldt een apart overbruggingstarief. Overbruggingskredieten worden in een aparte deellening opgenomen. Over de rente van het overbruggingskrediet is geen bereidstellingsprovisie verschuldigd. Er wordt voor het volledige bedrag van de hypothecaire geldlening (hypotheekbedrag inclusief bedrag overbruggingskrediet) inschrijving gepleegd, zowel op het nieuwe pand als op het overbruggingspand. De looptijd van de overbruggingslening (bij aankoop van een bestaande woning) is afhankelijk van de notariële transportdatum van de te verkopen woning, doch ten hoogste 12 maanden na transportdatum van de aangekochte woning. Verlenging van deze termijn met maximaal 1 jaar mogelijk, afhankelijk van de situatie. Aantonen betaalbaarheid dubbele lasten tijdens het aanhouden van twee gefinancierde woningen (bij verhuizing of overbrugging): De klant dient aan te tonen dat hij gedurende één jaar de rentelast van de overbrugging kan betalen, hetzij op basis van zijn inkomen en/of vermogen en anders door vermindering van de hypotheekschuld. Indien ruimte in overbrugging kan dit ook overbrugd worden. Dit is ook het geval bij tijdelijke financiering van twee woningen. Bij nieuwbouw waarbij de rente tijdens de bouw is meegefinancierd geldt deze regel niet. Rentelast = (saldo bestaande hypotheek + gevraagde overbruggingsfaciliteit) x 4%. In de formule is rekening gehouden met de aftrekbaarheid van de hypotheek. Deze is van toepassing gedurende het desbetreffende kalenderjaar en de 3 jaren daarna. Oude woning verkocht ontbindende Vaststellen hoogte Overbruggingsfaciliteit Huidige woning verkocht, ontbindende voorwaarden verlopen: OVK = maximaal verkoopopbrengst -/- af te lossen hypotheek -/- makelaarskosten (werkelijke kosten of stelpost 3%) Huidige woning nog niet (onherroepelijk verkocht): OVK = maximaal 85% van de marktwaarde (of 80% van de WOZ waarde) -/- af te lossen hypotheek -/- makelaarskosten (stel 3%). bij verkoop van het onderpand door de geldnemer; wanneer de aflossing het restantbedrag van een bouwdepot betreft; bij overlijden van één van de geldnemers mits aflossing geschiedt binnen zes maanden; als de marktrente voor soortgelijke leningen hoger is dan de hypotheekrente die de geldnemer verschuldigd is. Kosten vervroegde aflossing Indien een hoger bedrag wordt afgelost dan is toegestaan wordt een vergoeding in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt berekend volgens de contante waarde methode met als grondslag de rente voor de resterende naast hogere rentevaste periode van een soortgelijke lening. Er wordt bij het bepalen van de marktrente rekening gehouden met gegeven actiekortingen en bijverbandopslagen. Verhuisregeling Bij een hypotheek op een nieuw onderpand zijn er altijd nieuwe acceptatievoorwaarden van toepassing. Indien cliënt een ASR WelThuis hypotheek heeft/had lopen kan er gebruik worden gemaakt van de verhuisregeling. Bij verkoop van het onderpand geldt dat binnen 6 maanden na aflossing van de oude hypotheek de rentecondities uit hoofde van de afgeloste lening binnen de nieuwe lening in een aparte deellening ondergebracht worden ter grootte van (maximaal) de oude hoofdsom en voor de resterende rente vaste periode. Het rentepercentage dat wordt meegenomen dient te worden aangepast aan de eventuele nieuwe risicoklasse, rentevorm, productopslagen en eventueel van toepassing zijnde kortingen. Bij bepaling van het door te geven rentetarief wordt rekening gehouden met de dan geldende acceptatiecriteria. Verlenging Aanbieding verlenging vindt plaats 3 maanden voor het einde van de rentevastperiode. De verlengingsrente is de aangeboden verlengingsrente of de rente op datum van verlenging indien deze laatste lager is. Rente van de lening op hetzelfde pand overdragen aan koper Het is niet mogelijk de hypotheekrente over te dragen aan een koper van het onderpand. Toegestane vervroegde aflossing Er kan standaard 15% boetevrij worden afgelost per jaar. Er kan geheel boetevrij worden ingelost in de volgende situaties: op moment van verlenging; wegens het tenietgaan van het onderpand; bij het ontvangen van een uitkering van de verpande levensverzekering voor het bedrag van de uitkering; 13 / 14

14 a.s.r. Archimedeslaan BA Utrecht (01-15) 14 / 14

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2 HYPOTHEEKGIDS Versie 8.2 27 november 2008 A. INLEIDING...4 B. VOORWAARDEN...6 1. ALGEMEEN...6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst...6 1.2 Kredietwaardigheid...6 1.3 Kredietnemer...6

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

De Hypotheken- pocket

De Hypotheken- pocket De Hypothekenpocket Inhoud De aanbieding 3 Gang van zaken 3 Akkoordbevinding stukken 3 Internationale aspecten 3 Buitenlands onderpand 3 Buitenlandse nationaliteit 3 Securities activities voor Amerikanen

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen

Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen HA1 AANVRAGERS... 2 HA1.1 Profielschets... 2 HA1.1.1 Leeftijd en ingezetenschap... 2 HA1.1.2 BKR, SFH en EVA... 3 HA1.2 Inkomen... 4 HA1.2.1 Minimum inkomen en

Nadere informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Acceptatiebeleid 2.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net

Acceptatiebeleid 2.0. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net 2.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.net Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs INGANGSDATUM: 10 JUNI 2014 VERSIE: WOONFONDS 2.2-2014H2 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiekaart. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.nl

Informatiekaart. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.nl Informatiekaart Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Informatiekaart Woonfonds Hypotheken Deze informatiekaart is een samenvatting van de intermediairbrochure en van de productvoorwaarden.

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

Juridische looptijd: De periode waarvoor een overeenkomst, waarbij een hypothecaire financiering is verstrekt, is gesloten.

Juridische looptijd: De periode waarvoor een overeenkomst, waarbij een hypothecaire financiering is verstrekt, is gesloten. Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Hypothecaire financiering Een financiering aan een consument bestemd voor de verwerving, verbouwing of herfinanciering

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 2 Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie