Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek"

Transcriptie

1 Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur 1 / 14

2 Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur Bij de ASR WelThuis hypotheek is ASR Levensverzekering N.V. de aanbieder van de geldlening. Deze handleiding vormt geen (uitvoerige) kredietgids. In deze handleiding zijn slechts globale uitgangspunten/richtlijnen opgenomen die worden toegepast bij de behandeling van een hypotheekaanvraag. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Er kan geen garantie worden gegeven dat de tekst en inhoud volledig overeenstemmen met de actuele acceptatieregels van ASR Levensverzekering N.V. Indien voor het uitbrengen van de hypotheekofferte op enig moment sprake is van een afwijking van de dan geldende acceptatieregels, dan zijn die laatste regels leidend en zal de beoordeling van de hypotheekaanvraag op basis daarvan plaatsvinden. Uiteraard zullen deze richtlijnen bij wijzigingen van de acceptatieregels zo spoedig mogelijk worden aangepast. ASR behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een lening af te wijzen ook indien een dergelijke aanvraag voldoet aan de (NHG) normen en/of de geldende acceptatieregels. Inhoud Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek 2 Aanvrager 3 Inkomen 4 Toets maximale hypotheekverstrekking op basis van inkomen 6 Dienstverband 7 Onderpand 8 Overig 11 2 / 14

3 Aanvrager Op alle aanvragers is het Customer Due Dilligence (CDD) beleid van ASR van toepassing. Iedere aanvrager van een lening moet minimaal 18 jaar oud zijn. Verder dient de aanvrager handelsbekwaam te zijn. De aanvrager mag niet onder bewind of curatele gesteld zijn. De aanvrager dient te beschikken over een Nederlandse bankrekening waarvan de rente en aflossing kan worden geïncasseerd. Als algemene regel geldt dat de aanvragers dienen te beschikken over de Nederlandse dan wel de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Nationaliteit Als uitgangspunt bij de hypotheekverstrekking geldt dat de aanvragers zich permanent in Nederland mogen vestigen, zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen van een Nederlandse gemeente en, indien buitenlandse nationaliteit, ook ingeschreven zijn bij de IND. Iedere aanvrager dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen waaruit de nationaliteit blijkt. Voor hypotheekverstrekking zijn de voorwaarden van hypotheekverstrekking afhankelijk van de nationaliteit/ verblijfsvergunning van de aanvrager. We onderscheiden daarbij de volgende indeling: Aanvragers met de Nederlandse nationaliteit en aanvragers met een verblijfsvergunning in Nederland voor onbetaalde tijd Voor verstrekking gelden geen aanvullende regels/ voorwaarden. Aanvragers met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie/de EER of met de Zwitserse nationaliteit. Verstrekking kan plaatsvinden tegen de gebruikelijke voorwaarden mits er wordt voldaan aan de volgende criteria: Er dient sprake te zijn van een vast dan wel tijdelijk dienstverband met intentie. Aanvrager dient minimaal 2 jaar woonachtig in Nederland te zijn Het dienstverband met de huidige werkgever dient bij indienen aanvraag minimaal 1 jaar te bestaan. Voor Kroaten geldt aanvullend dat zij een tewerkstellingsvergunning dienen aan te tonen Overige nationaliteiten Voor deze categorie geldt dat financieringen tegen de gebruikelijke voorwaarden kunnen worden verstrekt indien aan de volgende aanvullende voorwaarden wordt voldaan: Aanvrager dient minimaal 5 jaar in Nederland woonachtig te zijn. Dit dient te worden aangetoond middels verblijfsdocumenten van de afgelopen 5 jaar. Het vaste dienstverband met de huidige werkgever (in Nederland) dient minimaal 2 jaar te bestaan, waarbij de continuïteit van het dienstverband gewaarborgd dient te zijn. Het verblijfsdocument dient minimaal nog 2 jaar geldig te zijn op moment van afsluiten van de hypotheek. 3 / 14

4 Inkomen Voor de bepaling van het inkomen wordt bekeken of er sprake is van vaste of variabele inkomensbestanddelen. Onder vast inkomen wordt verstaan: Bruto loon of salaris Inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep (fiscale winst); Vakantietoeslag; Vaste 13e maand uitkering; Pensioen- of VUT-uitkering en AOW; Werkgeversbijdrage Levensloop verwijderd Vaste, gegarandeerde eindejaarsuitkering al dan niet volgens de CAO; Onregelmatigheidstoeslagen, mits bij beroep behorend. Indien het inkomen op korte termijn zal stijgen en aanvrager dit kan aantonen met een schriftelijke verklaring van de werkgever (zonder enig voorbehoud), kan met dit hogere inkomen rekening worden gehouden bij de bepaling van de maximale woonlast. De toekomstige periode mag echter niet verder weg liggen dan maximaal een half jaar. Voor de volgende variabele componenten geldt, mits structureel aanwezig, dat deze bij de bepaling van het inkomen worden meegenomen nadat deze bestendig zijn gemaakt, d.w.z. meenemen voor zover toegestaan: Overwerk; Provisie-inkomsten; Bonus; Tantième VEB toelage. Voor elk component wordt het gemiddelde bedrag over de laatste 2 jaar met een maximum van 50% van het vaste inkomen meegenomen. Dit gemiddelde mag bovendien niet hoger zijn dan het bedrag dat in het laatste jaar is verdiend. Alimentatie-inkomsten Alimentatie-inkomsten die de aanvrager ontvangt van de ex-partner mogen worden meegenomen over de periode waarvoor betaling van alimentatie vaststaat. Deze extra leencapaciteit dient echter lineair te worden afgelost binnen de duur van de alimentatie. De lasten voortvloeiende uit de aflossing van de extra leencapaciteit worden als financiële nevenverplichting opgenomen in de berekening van de maximale leencapaciteit. Huurinkomsten Huurinkomsten mogen worden meegenomen, mits voorzien van een continue karakter. Huurinkomsten mogen worden meegenomen tot 70% van de huuropbrengsten waarop de rente en aflossing/premie en eventueel erfpachtcanon, servicekosten, etc. in mindering dienen te worden gebracht. De huurinkomsten mogen tot maximaal 50% van het totale vaste inkomen worden meegenomen. Inkomen uit vermogen Inkomsten uit vermogen worden bij het inkomen opgeteld indien het vermogen groter is dan en vrij besteedbaar is. Dit inkomen uit vermogen wordt bepaald door een maximaal door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) vast te stellen percentage en wordt berekend over de totale waarde van het opgegeven vermogen. Indien voor de hypothecaire geldlening een lager rentepercentage geldt dan door CHF is voorgeschreven, geldt die lagere rente. Inkomen uit lijfrente Uitkeringen uit lijfrenteverzekeringen mogen worden meegerekend als inkomen voor de (restant) duur van de uitkering (bijv. overbruggingslijfrente), mits deze uitkering nog minimaal 5 jaar doorloopt. De lening dient zodanig te worden afgelost dat op de einddatum van de lijfrente-uitkering de verplichtingen uit hoofde van de geldlening gedragen kunnen worden. De lijfrente dient te worden uitgekeerd door een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij in het bezit van de benodigde vergunningen en onder toezicht van een Nederlandse toezichthouder. Buitenlands inkomen Onder buitenlands inkomen verstaan we het inkomen dat door een in Nederland gevestigde of zich vestigende persoon genoten wordt uit een buitenlandse dienstbetrekking. We onderscheiden de volgende mogelijkheden: Personen in Nederland belastingplichtig: geen bijzondere voorwaarden. Personen vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing (in het desbetreffende buitenland belastingplichtig zijn en derhalve geen renteaftrek genieten): de woonquote voor Box 3 leningen wordt gehanteerd. Indien de partner een in Nederland belastbaar inkomen geniet, dan wordt op het partnerinkomen de normale woonquote toegepast. Dit vindt plaats op basis van weging naar inkomen. Indien op het inkomen de zogenaamde 30% regeling van toepassing is: normale woonquote, echter individuele inkomensbeoordeling en mogelijk aanvullende voorwaarden. Financiële verplichtingen Algemeen geldt dat lasten van overige financiële verplichtingen altijd in totaliteit meegenomen worden en in mindering worden gebracht op de maximaal toegestane woonlast. De financiële verplichtingen vanuit de BKR toets worden als volgt in de beoordeling meegenomen: Aflopend Krediet (AK): de daadwerkelijke lasten worden meegenomen in de berekening, derhalve de geregistreerde lasten gedeeld door de looptijd. De minimale maandlast die gehanteerd wordt, bedraagt 2% van de oorspronkelijke kredietsom. 4 / 14

5 Revolverend krediet (RK) verzendhuiskrediet (VK): 24% van de kredietlimiet wordt als jaarlijkse last meegenomen. Dit geldt ook voor alle overige lopende verplichtingen die opgegeven zijn door de aanvrager, c.q. die blijken uit aangeleverde stukken (werkgeversverklaring of aangifte IB). Telecommunicatie (TC): voor deze leningen worden geen lasten meegenomen. Voor een studieschuld geldt dat er gerekend wordt met 0,75% van de restant schuld. Hypotheekaanvragen worden afgewezen indien de BKR-toets uitwijst dat er sprake is van een (lopende en/of afgeloste) lening met een A-codering, een nummercodering en/of er sprake is van de volgende kredieten: HY = hypotheekachterstand SR = saneringsregeling (voorheen saneringskrediet/ schuldbemiddeling) RO = rekening overstand. Uitzondering hierop zijn aanvragen met een HY2 codering waarbij: Er voldaan wordt aan de reguliere normen en voorwaarden Er sprake is van een kwijtschelding restschuld NHG Klant kan aantonen dat er geen sprake is geweest van een betalingsachterstand In die gevallen kan er tot maximaal 103% van de marktwaarde worden verstrekt. Aanvragers waarbij een patroon zichtbaar is binnen het BKR dat kredieten regelmatig worden overgesloten en verhoogd, komen eveneens niet in aanmerking voor een hypotheek. Hiervan is sprake indien een krediet meer dan één keer is overgesloten en verhoogd. Dit geldt ook indien de verwachting is dat een met de hypotheek af te lossen krediet na passeren weer zal worden geactiveerd. De toepassing van deze acceptatieregel is gebaseerd op informatie uit het BKR. Deze regels gelden ook voor aanvragen met NHG. Voor alimentatieverplichtingen geldt dat alimentatieverplichtingen aan de ex-echtgenoot in mindering dienen te worden gebracht van het inkomen. Alle alimentatieverplichtingen voor kinderen tot een bedrag van 225 per kind per maand blijven buiten de beoordeling. 5 / 14

6 Toets maximale hypotheekverstrekking op basis van inkomen Toetsmethode maximale hypotheekberekening Bij de berekening van de leencapaciteit volgens de Gedragscode gelden de lasten die tenminste behoren bij een lening met een 30-jarige annuïteit uitgaande van de vastgestelde toetsrente en woonquotes en uitsluitend rekening houdend met vast inkomen. Onder vast inkomen wordt verstaan het vaste inkomen vermeerderd met de variabele inkomensbestanddelen nadat deze bestendig zijn gemaakt. Deze toets wordt voorgeschreven door het Contactorgaan Hypothecair Financiers. Toetsmethode ingeval van Box 3 leningen Indien niet duidelijk is of de gelden worden besteed in directe relatie tot de eigen woning dient de lening te worden beschouwd als een Box 3 financiering en als zodanig in de toets te worden meegenomen (ongeacht de aangegeven Boxverdeling). Het financieringslastpercentages voor Box 3 leningen wordt afgeleid van de reguliere woonquotetabel. Bij een aanvraag voor een tweede hypotheek (of derde, vierde, etc.) wordt de lopende hypotheek (of hypotheken) getoetst op basis van: de voor die lening(en) overeengekomen hypotheekrente wanneer die voor een periode van meer dan (nog) 10 jaar vast staat; de voor die lening(en) overeengekomen hypotheekrente wanneer die voor een periode van minder dan (nog) 10 jaar vast staat met een minimum van de toetsrente vastgesteld door het CHF. Maximale hypotheekberekening AOW gerechtigden Indien de aanvrager 10 jaar voor zijn pensioengerechtigde leeftijd is en voldoet aan de gestelde criteria vindt een aanvullende toets plaats waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: het inkomen van de aanvrager op de pensioengerechtigde leeftijd dient te worden aangetoond (pensioenbeschikking); als woonquote dient de woonquote, zoals deze binnen de Gedragscode is vastgesteld voor AOW gerechtigden, te worden gehanteerd. Voor verstrekking van het gevraagde bedrag dient ook deze toets positief te zijn. Indien bekend is dat de aanvrager het voornemen heeft eerder met pensioen te gaan, wordt bij de berekening van het toetsinkomen rekening te worden gehouden met de verwachte inkomensvermindering Uitzonderingen maximale leencapaciteit op basis van inkomen. Binnen de Gedragscode zijn een aantal uitzonderingssituaties beschreven waarin het een geldgever is toegestaan af te wijken van de standaard berekening van de maximale leencapaciteit op basis van inkomen. Afwijken van de standaard berekening volgens de Gedragscode is toegestaan indien er sprake is van: Een overbruggingssituatie Oversluiten van de lening Bij de ASR Welthuis worden uitsluitend de volgende mogelijkheden toegepast: Overbruggingssituatie De verplichtingen van de consument uit een bestaande hypothecaire financiering van een verkochte of te verkopen woning en van een overbruggingsfinanciering worden buiten beschouwing gelaten, mits aannemelijk is dat de verplichtingen uit de hypothecaire financieringen gedurende een realistische periode door de consument kunnen worden nagekomen (zie onderdeel Overbrugging: tarief, kosten en looptijd ). 6 / 14

7 Dienstverband Er wordt onderscheid gemaakt naar het soort arbeidscontract waaronder de aanvrager werkzaam is. Tijdelijk dienstverband met intentieverklaring Indien er sprake is van een inkomen uit tijdelijk dienstverband waarbij een werkgeversverklaring wordt afgegeven conform NHG-model met een intentieverklaring mag het inkomen volledig meegenomen worden. De intentieverklaring dient minimaal na afloop van de proeftijd te zijn afgegeven. Overig tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten, oproepkrachten en flexwerkers Voor overige tijdelijke dienstverbanden, uitzendkrachten, oproepkrachten en flexwerkers geldt dat het inkomen vastgesteld wordt op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaren tot maximaal het jaarinkomen in het laatste jaar. Het inkomen dient vastgesteld te worden aan de hand van jaaropgaven en/of IB-aangiften. Dit tijdelijke inkomen wordt voor 80% meegenomen in de kredietbeoordeling. Sociale uitkeringen Voor inkomen uit sociale uitkeringen geldt dat dit inkomen uitsluitend meegenomen kan worden mits deze uitkering van blijvende aard zijn. Zelfstandig/DGA Uitgangspunt: maximaal 80% van het toetsinkomen kan worden meegenomen. Afhankelijk van de situatie kan dit oplopen tot 100% van het toetsinkomen (N.B. bij NHG aanvragen is er in principe geen afslag van het toetsinkomen). De maximale verstrekking norm bedraagt 103% MW. Er kan meer dan 80% van het toetsinkomen worden gefinancierd indien tenminste over de laatste drie jaar goede jaarcijfers worden overlegd. Bij drie jaar goede cijfers met een positief en stijgend eigen vermogen is een verstrekking van 90% van het toetsinkomen mogelijk. Wanneer aangetoond kan worden dat er gedurende een langere periode sprake is van een stabiel inkomen en er binnen de branche geen sprake is van grote conjunctuurinvloeden kan van deze richtlijn worden afgeweken tot100% van het toetsinkomen. Het inkomen van een zelfstandige wordt bepaald door het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar. Indien in het laatste jaar een dalende trend is waar te nemen zal hier in de beoordeling rekening mee worden gehouden. Indien de onderneming nog geen jaarrekeningen kan overleggen over de laatste drie kalenderjaren dient, naast de wel beschikbare jaarrekeningen, een door een accountant opgestelde prognose te worden overgelegd. Startende ondernemers Voor startende zelfstandigen gelden de volgende normen: Korter dan 1 jaar zelfstandig: Er is geen verstrekking mogelijk. Vanaf 1 jaar zelfstandig: Maximaal 80% van het toetsinkomen Maximaal 90% van het toetsinkomen indien voorheen hetzelfde beroep in loondienst werd uitgeoefend en inkomsten nagenoeg gelijk zijn. Vanaf 2 jaar zelfstandig: Maximaal 90% van het toetsinkomen. Maximaal 100% van het toetsinkomen indien voorheen hetzelfde beroep in loondienst werd uitgeoefend en inkomsten nagenoeg gelijk zijn. NB. Een accountantsverklaring met een onderbouwde prognose van het toekomstig inkomen is altijd verplicht. Huisartsen, tandartsen en aan ziekenhuis verbonden medisch specialisten. Het winstaandeel/toetsinkomen kan worden vastgesteld aan de hand van de jaarcijfers over de laatste twee jaar. Het percentage van het toetsinkomen dat mag worden meegenomen in de maximale hypotheekberekening wijkt verder niet af van een reguliere zelfstandige. 7 / 14

8 Onderpand De Gedragscode schrijft standaard regels voor met betrekking tot de maximale financiering op basis van het te financieren object. Belangrijk is hierbij het begrip marktwaarde. Er mag niet meer dan 103% van de marktwaarde gefinancierd worden. Binnen de Gedragscode zijn verder een aantal uitzonderingssituaties beschreven waarin het een geldgever is toegestaan af te wijken van de standaard berekening van de maximale leencapaciteit op basis van onderpand. Onderpanden Als acceptabele onderpanden worden uitsluitend woonhuizen en appartementen aangemerkt die aan de volgende eisen voldoen: De woning of het appartement moet uiterlijk op datum transport economisch en juridisch eigendom van de geldnemer zijn of worden. De woning of het appartement moet in Nederland gelegen zijn. De woning of het appartement moet bestemd en geschikt zijn voor voortdurende bewoning door de geldnemer zelf. De woning of het appartement moet vrij zijn van huur en niet geschikt zijn voor meerdere bewoning. Bepaling marktwaarde In de Gedragscode zijn definitieregels opgesteld voor de bepaling van marktwaarde. Het wordt in bepaalde situaties aan de geldgever vrijgelaten welke marktwaarde wordt gehanteerd. De bepaling van de marktwaarde binnen de ASR WelThuis is als volgt: Nieuwbouw. De marktwaarde wordt, indien geen taxatie verplicht is, bepaald door VON + meerwerk. Indien taxatie verplicht is, geldt de taxatiewaarde als marktwaarde. Bestaande bouw aankoop. De marktwaarde wordt bepaald door de taxatiewaarde (eventueel na verbouw), ook indien de taxatiewaarde lager is dan de koopsom. In die gevallen waar een taxatie niet verplicht is en volstaan wordt met een waarde vanuit de WOZ beschikking geldt de WOZ waarde als marktwaarde. Bestaande bouw oversluiten. De marktwaarde wordt bepaald door de taxatiewaarde (eventueel na verbouw). Aanvullende financieringen (opname verhoogde inschrijving en tweede hypotheken). De marktwaarde bij aanvullende financieringen wordt bepaald door de taxatiewaarde (eventueel na verbouw). Erfpacht Voor erfpachtsovereenkomsten uitgegeven vóór 1992 geldt dat de gehele lening binnen de duur van het recht van erfpacht dient te zijn ingelost. Voor overeenkomsten gesloten vanaf geldt dat de lopende erfpachtperiode nog minimaal 15 jaar dient te zijn. Bij een erfpachtperiode korter dan 15 jaar dient, voordat verstrekking plaatsvindt, aangetoond te worden dat verlenging hiervan tot minimaal 15 jaar plaatsvindt. De periodieke lasten van de erfpacht (erfpachtcanon) worden als rentelast opgenomen in de maximale hypotheekberekening. Indien sprake is van een erfpachtconstructie waarbij de canon in een vooraf vastgelegde periode oploopt van lage canon aan het begin van deze periode naar hoger canon aan het einde van deze periode, dient in de toetsing rekening te worden gehouden met het gemiddelde bedrag van het totaalbedrag dat betaald dient te worden over de periode dat de canon oploopt. Bij het bepalen van het gemiddeld bedrag wordt uitgegaan van het moment van instappen. Verstrekkingsnorm nieuwbouw De maximale verstrekking bij nieuwbouw bedraagt 103% van de marktwaarde. Met ingang van 1 juli 2011 dient voor de nieuwbouwwoning, niet zijnde gebouwd in eigen beheer of zelfbouw of waarbij de verkoper een woningcorporatie is, het waarborgcertificaat te zijn afgegeven door een instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend. De keurmerkhouders staan vermeld op: nl. Het keurmerk dient te blijken uit de aanhef of titel van de koop-/aannemingsovereenkomst. Voor nieuwbouwwoningen waarbij sprake is van bouw in eigen beheer of zelfbouw of waarvoor nog geen keurmerk kon worden afgegeven, omdat ten tijde van de aanvang van het bouwproject nog geen waarborgcertificaat kon worden afgegeven, kan worden volstaan met een insolventieverzekering. De erkende verzekeraars staan vermeld op: Verstrekkingsnorm Woonhuizen bestaande bouw Voor bestaande woonhuizen met een marktwaarde geldt een maximale verstrekking van 103% van de marktwaarde. Voor bestaande woonhuizen met een marktwaarde < kunnen uitsluitend met NHG gefinancierd worden. Verstrekkingsnorm Appartementen De maximale verstrekking voor courante appartementen in eigen gebruik bedraagt 103% van de marktwaarde. Voor appartementen met een marktwaarde vanaf tot hangt de verstrekking af van de concrete situatie. Appartementen met een marktwaarde van minder dan , kunnen uitsluitend met NHG gefinancierd worden. 8 / 14

9 Uitzonderingen maximale leencapaciteit op basis van onderpand. Binnen de Gedragscode zijn een aantal uitzonderingssituaties beschreven waarin het een geldgever is toegestaan af te wijken van de standaard berekening van de maximale leencapaciteit op basis van onderpand. Afwijken van de standaard berekening volgens de Gedragscode is toegestaan indien er sprake is van: Meefinancieren van een restschuld bij verkoop van de woning is mogelijk (let op bij NHG aanvragen is het meefinancieren van een restschuld alleen toegestaan indien de vorige lening een Welthuis lening betrof). Substantieel lagere hypotheeklasten in vergelijking met de toegestane lasten volgens de standaard berekening wanneer de hoofdsom van de hypotheek minder bedraagt dan 60% van de maximale hypotheek op basis van het (gezamenlijk) inkomen. Oversluiten. Bij de ASR Welthuis wordt uitsluitend de mogelijkheid toegepast ingeval van oversluiting. Bij oversluiting bedraagt de maximale verstrekking 103% van de marktwaarde. Hier kan van worden afgeweken tot 110% van de marktwaarde. Dit is uitsluitend toegestaan als de klant in de woning blijft wonen en de nieuwe lening niet hoger is dan de restant schuld van de af te lossen lening plus bijkomende kosten (notariskosten, taxatiekosten en boete voor vervroegde aflossing). Het opgebouwd vermogen van de af te lossen oude lening dient in mindering worden gebracht op de restant hoofdsom of verpand aan de nieuwe geldverstrekker. Koopconstructies Onderstaande koopconstructies kunnen uitsluitend gefinancierd worden met NHG: Startersleningen Groninger akte Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (MVE) Koopgarant KoopStart Prekoopregeling Koopcomfort Koopzeker Koop Goedkoop Slimmer Kopen (Trudo) Betaalbaar Koopwoningsysteem (oude regeling) Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) Kopen met korting Koop Giesbers Koopstart Vereisten Taxatierapport De vereisten voor een taxatierapport zijn gelijk aan de vereisten gesteld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Eigen (NHG). Het taxatierapport moet opgesteld worden conform het model taxatierapport vastgesteld door het CHF, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoeddeskundigen NVM, Vereniging VBO makelaar en de vereniging VastgoedPRO. Het taxatierapport mag op het moment van offreren van de lening niet ouder zijn dan 6 maanden. Taxatierapporten mogen zowel fysiek als digitaal aangeleverd worden. Ook taxatierapporten die met een zogenaamde Code via verzonden worden door de taxatie-instituten worden geaccepteerd. De code moet wel ter beschikking gesteld worden. De taxateur die het taxatierapport opmaakt, mag noch direct, noch indirect betrokken zijn bij de koop, verkoop, bemiddeling of financiering met geldnemer/koper, verkoper, bemiddelaar of geldgever. De taxateur dient aannemelijk te maken dat hij beschikt over kennis van het gebied waar het object is gelegen. Object ligt in De Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht De provincie Groningen, Friesland, Zeeland of de Waddeneilanden Elders Vestigingsplaats Taxateur Op maximaal 10 kilometer van het object Op maximaal 30 kilometer van het object Op maximaal 20 kilometer van het object Alleen de bij de brancheorganisatie aangemelde (hoofd) vestigingen komen in aanmerking als vestigingadres en een taxateur mag maar vanuit één vestigingslocatie taxeren. Een taxatierapport mag uitsluitend worden geaccepteerd indien deze gecontroleerd is door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut. De gecertificeerde validatieinstituten staan vermeld op Taxatie niet noodzakelijk Een taxatierapport is niet vereist* bij: Nieuwbouw met de volgende kenmerken: Nieuwbouw in project met maximale stichtingskosten van Onder nieuwbouw in project wordt hier verstaan: seriematige bouw door een projectontwikkelaar. Er dienen door de projectontwikkelaar afgegeven brochures ingediend te worden, voorzien van een naam van het bouwplan. Renovatie (vernieuwbouw) valt hier niet onder. Nieuwbouw buiten project met maximale stichtingskosten van Wel dienen er tekeningen van het onderpand (meestal ook in foldermateriaal) ingezonden te worden ter beoordeling. 9 / 14

10 Bestaande bouw met de volgende kenmerken. Bestaande bouw waarbij de kredietverstrekking niet meer bedraagt dan 75% van de koopsom (exclusief roerende zaken en kosten koper). Er dient een getekende koopakte te worden ingediend met een fotopresentatie van de buitenzijde van de woning. Bestaande bouw waarbij de kredietverstrekking niet meer bedraagt dan 75% van de waarde volgens de laatste aanslag onroerende zaakbelasting (OZB), waarbij de waarde is vastgesteld conform de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). Als uitgangspunt voor de WOZwaarde wordt de meest recente WOZ beschikking genomen met een fotopresentatie van de buitenzijde van de woning. Ter vaststelling van de bevoorschotting wordt de marktwaarde gelijk gesteld aan 100% van de koopsom of 100% van de WOZ waarde. Ter vergelijking dient te allen tijde een WOZ verklaring te worden aangeleverd. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan alsnog een taxatierapport opgevraagd worden. Verkort rapport/geveltaxatie In bepaalde gevallen kan worden volstaan met een verkort taxatierapport ofwel geveltaxatie. Een geveltaxatie (voorzien van foto) is toegestaan indien: een taxatierapport ouder is dan 6 maanden met een maximum van 3 jaar na taxatiedatum; het een verstrekking van een tweede hypotheek of oversluiting betreft en in het oude dossier een volledig taxatierapport aanwezig is; de verstrekking een overbruggingskrediet betreft waarbij de huidige woning nog niet is verkocht. In de geveltaxatie dient dan tevens te zijn opgenomen wat de verwachte verkooptermijn is. Taxatie verplicht Taxatie is vereist voor: Nieuwbouw in project met stichtingskosten boven Nieuwbouw buiten project > Meerwerk > 20 % van de koop - en aanneemsom Bestaande bouw (zie uitzonderingen bij taxatie niet noodzakelijk ) Taxatie achterstallig onderhoud Bouwkundig rapport In een aantal gevallen dient een bouwkundig rapport te worden opgevraagd, namelijk wanneer: volgens het taxatierapport nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient. (De onderhoudstoestand dient voor alle onderdelen de kwalificatie goed/redelijk te hebben. De beoordeling van de onderdelen schuur, tuin en garage mag buiten de beoordeling blijven, mits de andere onderdelen goed/redelijk zijn); of de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de marktwaarde vrij van huur en gebruik. Indien het bouwkundig rapport melding maakt van directe herstelwerkzaamheden die voor rekening van de eigenaar komen, dan zal dit bedrag in depot moeten worden gehouden. Indien dit herstelwerkzaamheden betreft die voor rekening van de VvE dient het onderhoudsplan en de actuele stand van het onderhoudsfonds van de VvE ingediend moeten worden. Indien sprake is van achterstallig onderhoud kán een bouwkundig rapport worden opgevraagd. Dit bouwkundig rapport dient volgens NHG-model te worden opgemaakt door de Vereniging Eigen Huis of door een bouwkundig adviesbureau. Het bedrag aan achterstallig onderhoud zal in depot gehouden worden teneinde zekerheid te verkrijgen omtrent de daadwerkelijke uitvoer van het werk. Eventuele inbreng van eigen middelen dient bij aanvang van de lening als eerste te worden aangewend. Taxatie verbouwing In het taxatierapport dienen de te verrichten werkzaamheden te worden opgenomen, alsmede de verbouwingskosten en de marktwaarden vóór en na verbouwing. De verstrekking bedraagt maximaal 103% van de marktwaarde na verbouwing. Het bedrag aan verbouwing zal in depot gehouden worden teneinde zekerheid te verkrijgen omtrent de daadwerkelijke uitvoer van het werk. Eventuele inbreng van eigen middelen dient bij aanvang van de lening als eerste te worden aangewend. Taxatie 2e hypotheek of onderhandse verhoging Ingeval van verstrekking voor een tweede hypotheek of onderhandse verhoging is een taxatie vereist. Eventueel kan volstaan met een geveltaxatie (zie bij onderdeel taxatie niet verplicht). 10 / 14

11 Overig Hypotheekvorm ASR WelThuis hypotheken worden verstrekt als bankhypotheken. Minimaal bedrag Voor alle hypotheken eerste in rang, geldt een minimale verstrekking van Tweede hypotheek/onderhandse verhoging Voor tweede hypotheken of een opname uit verhoogde inschrijving geldt een minimale verstrekking van Een verhoging van een hypotheek wordt alleen verstrekt indien de eerste hypotheek ook een ASR WelThuis hypotheek betreft. Indien de verstrekking van een aanvullende lening plaatsvindt achter een lening zonder NHG geldt voor de totale bevoorschotting (eerste en tweede hypotheek samen) een maximum van 103% van de marktwaarde. Indien deze verstrekking leidt tot een verhoging van het totale risicoprofiel worden renteopslagen ook toegepast op de eerder gesloten hypotheken. Indien de verstrekking van een aanvullende lening zonder NHG plaatsvindt achter een lening met NHG geldt voor de totale bevoorschotting (eerste en tweede hypotheek samen) een maximum van 103% van de marktwaarde. Er wordt in dat geval geen renteopslag berekend over de eerste hypotheek. De hoogte van de totale lening in relatie tot de vastgestelde marktwaarde is uitgangspunt voor de bepaling van het rentepercentage voor de tweede hypotheek. Dit percentage wordt verhoogd met een renteopslag van 0,5%. Indien de verstrekking van een aanvullende lening met NHG plaatsvindt achter een lening zonder NHG gelden de normen zoals voorgeschreven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning, voor zover de normen van de Gedragscode niet overschreden worden. Verstrekkingen van aanvullende leningen achter een andere geldverstrekker worden niet gehonoreerd. Dit laatste geldt niet voor overbruggingskredieten, welke overigens uitsluitend verstrekt worden indien de nieuwe hypotheek een ASR WelThuis hypotheek betreft. Wanneer een klant de hypotheek wil verhogen, wordt de aanvraag beoordeeld op basis van de acceptatienormen die op dat moment van kracht zijn. Rentevaste perioden Variabel (1 maand), 1 jaar, 5 jaar,10 jaar, 15 jaar, 20 jaar en 30 jaar Variabel niet mogelijk bij spaarhypotheken Aparte rentetarief voor overbruggingsfinancieringen Rentestructuur 1e hypotheek NHG 55% marktwaarde gelijk aan NHG 65% marktwaarde opslag op NHG-tarief 0,1% 85% marktwaarde opslag op NHG-tarief 0,4% 95% marktwaarde opslag op NHG-tarief 0,7% 110% marktwaarde opslag op NHG-tarief 0,9% Voor ASR Spaarhypotheken met een oude ASR Spaarpolis zonder administratiekosten geldt een renteopslag van 0,2%. Stortingen in mindering op de hoofdsom voor bepaling van de risicoklasse De volgende bedragen worden ter bepaling van de risicoklasse in mindering gebracht op de hoofdsom van de hypotheek: hoge storting levenpolis; inbreng waarde oude in nieuwe polis; verpande gelden bij de geldverstrekker. Voor rentestructuur hypotheken lager in rang (2e,3e hypotheek etc.) en onderhandse verhogingen, zie onderdeel tweede hypotheek/onderhandse verhoging. Aflosvormen Aflossen kan door middel van een ASR spaarhypotheekverzekering, een ASR VermogenBelegd verzekering of een ASR VermogenGarant verzekering. Verder worden de vormen Aflossingsvrij, Annuïteitenhypotheek en Lineaire hypotheek gevoerd. Bestaande ASR levensverzekeringen waarbij geen koppeling bestaat tussen de te betalen hypotheekrente en de rente die vergoed wordt in de verzekering, kunnen worden verpand aan de ASR WelThuis hypotheek. Voor ASR levensverzekeringen waarbij die koppeling wel bestaat, geldt dat deze niet verpand kunnen worden. Hier bestaat de mogelijkheid van de waarde van de verzekeringen in te brengen in een nieuw te sluiten ASR levensverzekering. Bij de aflosvorm ASR VermogenGarant, ASR Vermogen- Belegd en bestaande ASR verzekeringen waarbij het voor aflossing bestemde eindkapitaal niet vooraf vaststaat dient het geprognosticeerde eindkapitaal voldoende te zijn om de lening aan het einde van de looptijd (behoudens een eventueel aflossingsvrij deel van de lening) volledig af te lossen. Het bruto historisch rendement dat bij de prognose van het eindkapitaal maximaal mag worden gehanteerd bedraagt 8%. Looptijd Maximaal 30 jaar. Rentebetalingen Maandelijks achteraf via automatische incasso. 11 / 14

12 Bouwdepot Indien er sprake is van bouw/verbouw worden de gelden in depot gehouden. In de volgende gevallen is het aanhouden van een depot verplicht: Bij nieuw te bouwen of in aanbouw zijnde woningen. Indien er sprake is van een verbouwing. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud dan worden minimaal de kosten voor reparatie van het achterstallig onderhoud in depot gehouden. Maximale looptijd en depotvergoeding: De maximale looptijd voor een bouwdepot bij bestaande bouw bedraagt 1 jaar. De maximale looptijd voor een bouwdepot bij nieuwbouw bedraagt 2 jaar. De rentevergoeding over het bouwdepot is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de hypotheekrente over de leningdelen minus 1%. Het minimale depotbedrag bedraagt Geldigheid offerte De acceptatietermijn van de offerte is 15 dagen. De offerte heeft na ondertekening een geldigheidstermijn van 3 maanden. Dit is inclusief de acceptatietermijn. Verlenging van de geldigheidstermijn is mogelijk met maximaal 5 maanden. Offerterente = passeerrente. Bereidstellingsprovisie bedraagt 0,2% per maand (of gedeelte ervan). Indien een voor akkoord getekende offerte wordt geannuleerd, geen verlenging plaatsvindt of wanneer de uiterste geldigheidstermijn van de offerte wordt overschreden, zijn annuleringskosten verschuldigd ter grootte van 1% van de hoofdsom van de geldlening. Indien annuleringskosten worden berekend dan wordt er geen bereidstellingsprovisie berekend. Maximaal aflossingsvrij, minimaal doelkapitaal en minimale overlijdensrisicodekking De Gedragscode schrijft standaard regels voor met betrekking tot het maximaal aflossingsvrije gedeelte van een hypotheek. Indien de regels van de NHG op het punt van minimale aflossingsverplichting ruimer zijn dan de regels van de Gedragscode, gelden de regels van de Gedragscode. Voor de ASR WelThuis geldt voor alle verstrekkingen: Een volledig aflossingsvrije lening wordt geaccepteerd tot en met 50 % van de marktwaarde van de woning. Het minimale doelvermogen worden bepaald door het verschil tussen de hoogte van de lening en 50% van de marktwaarde van de woning. Ingeval van verstrekking van een aanvullende financiering (2e hypotheek of door middel van een lening verstrekt vanuit de verhoogde inschrijving) wordt het aflossingsvrije gedeelte opnieuw bepaald rekening houdende met de totale financiering. Het eventueel meer te sluiten doelvermogen strekt echter niet verder dat de hoogte van de aanvullende financiering. Het maximaal te voeren rendement voor aflossingsproducten waarvan op voorhand de uitkering niet vast staat, is het bruto historisch fondsrendement met een maximum rendement van 6,0%. De minimale dekking voor het ASR overlijdensrisicokapitaal wordt bepaald door het lening bedrag minus 80% marktwaarde en geldt voor iedere aanvrager van wie het inkomen meegenomen wordt. Ingeval van nieuwbouw zonder taxatie geldt dat de marktwaarde wordt gesteld op VON+ meerwerk. Voor de ASR spaarhypotheekverzekering geldt als aanvullende voorwaarde dat het kapitaal bij overlijden minimaal 50% van het spaardoel is. Indien er sprake is van twee verzekerden kan dit minimum verzekerd overlijdenskapitaal over beide verzekerden verdeeld worden. de ORV kan zowel bij a.s.r. als andere maatschappijen worden gesloten. De ORV dient wel te zijn gesloten bij een verzekeraar die valt onder het toezicht van DNB/ Nederlandse Verzekeringskamer. Hypotheken > Geen verstrekking mogelijk Financiering restschulden Restschulden kunnen worden meegefinancierd bij financiering van een volgende woning (let op: bij NHG aanvragen is het meefinancieren van een restschuld alleen toegestaan indien de vorige lening een WelThuis lening betrof). Financiering van restschulden is alleen toegestaan indien de ontbindende voorwaarden van het verkoopcontract zijn verlopen. Er mag worden getoetst met de werkelijke lasten indien: De duur van het krediet 15 jaar is en het krediet in deze periode in zijn geheel wordt afgelost. (bij NHG gelden de NHG voorwaarden met een maximum duur van 15 jaar) De restantschuld is ontstaan in de periode Middels de sluitnota van de notaris de restschuld wordt aangetoond. Overbruggingen De maximale overbrugging is afhankelijk of de woning is verkocht. Indien de woning onherroepelijk is verkocht (de ontbindende voorwaarden zijn verlopen) bedraagt de maximale overbrugging: verkoopprijs -/- bedrag huidige hypotheek -/- makelaarskosten (werkelijke kosten of stelpost 3%). Indien de woning nog niet onherroepelijk is verkocht bedraagt de maximale overbrugging: 85% van de marktwaarde of 80% van WOZ waarde (meest recente opgave) -/- bedrag huidige hypotheek -/- makelaarskosten (stelpost 3%). 12 / 14

13 De marktwaarde dient in dit geval te worden aangetoond door middel van een geveltaxatie/waardebepaling door een onafhankelijk makelaar/taxateur. Overbrugging: tarief, kosten en looptijd Voor overbruggingskredieten geldt een apart overbruggingstarief. Overbruggingskredieten worden in een aparte deellening opgenomen. Over de rente van het overbruggingskrediet is geen bereidstellingsprovisie verschuldigd. Er wordt voor het volledige bedrag van de hypothecaire geldlening (hypotheekbedrag inclusief bedrag overbruggingskrediet) inschrijving gepleegd, zowel op het nieuwe pand als op het overbruggingspand. De looptijd van de overbruggingslening (bij aankoop van een bestaande woning) is afhankelijk van de notariële transportdatum van de te verkopen woning, doch ten hoogste 12 maanden na transportdatum van de aangekochte woning. Verlenging van deze termijn met maximaal 1 jaar mogelijk, afhankelijk van de situatie. Aantonen betaalbaarheid dubbele lasten tijdens het aanhouden van twee gefinancierde woningen (bij verhuizing of overbrugging): De klant dient aan te tonen dat hij gedurende één jaar de rentelast van de overbrugging kan betalen, hetzij op basis van zijn inkomen en/of vermogen en anders door vermindering van de hypotheekschuld. Indien ruimte in overbrugging kan dit ook overbrugd worden. Dit is ook het geval bij tijdelijke financiering van twee woningen. Bij nieuwbouw waarbij de rente tijdens de bouw is meegefinancierd geldt deze regel niet. Rentelast = (saldo bestaande hypotheek + gevraagde overbruggingsfaciliteit) x 4%. In de formule is rekening gehouden met de aftrekbaarheid van de hypotheek. Deze is van toepassing gedurende het desbetreffende kalenderjaar en de 3 jaren daarna. Oude woning verkocht ontbindende Vaststellen hoogte Overbruggingsfaciliteit Huidige woning verkocht, ontbindende voorwaarden verlopen: OVK = maximaal verkoopopbrengst -/- af te lossen hypotheek -/- makelaarskosten (werkelijke kosten of stelpost 3%) Huidige woning nog niet (onherroepelijk verkocht): OVK = maximaal 85% van de marktwaarde (of 80% van de WOZ waarde) -/- af te lossen hypotheek -/- makelaarskosten (stel 3%). bij verkoop van het onderpand door de geldnemer; wanneer de aflossing het restantbedrag van een bouwdepot betreft; bij overlijden van één van de geldnemers mits aflossing geschiedt binnen zes maanden; als de marktrente voor soortgelijke leningen hoger is dan de hypotheekrente die de geldnemer verschuldigd is. Kosten vervroegde aflossing Indien een hoger bedrag wordt afgelost dan is toegestaan wordt een vergoeding in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt berekend volgens de contante waarde methode met als grondslag de rente voor de resterende naast hogere rentevaste periode van een soortgelijke lening. Er wordt bij het bepalen van de marktrente rekening gehouden met gegeven actiekortingen en bijverbandopslagen. Verhuisregeling Bij een hypotheek op een nieuw onderpand zijn er altijd nieuwe acceptatievoorwaarden van toepassing. Indien cliënt een ASR WelThuis hypotheek heeft/had lopen kan er gebruik worden gemaakt van de verhuisregeling. Bij verkoop van het onderpand geldt dat binnen 6 maanden na aflossing van de oude hypotheek de rentecondities uit hoofde van de afgeloste lening binnen de nieuwe lening in een aparte deellening ondergebracht worden ter grootte van (maximaal) de oude hoofdsom en voor de resterende rente vaste periode. Het rentepercentage dat wordt meegenomen dient te worden aangepast aan de eventuele nieuwe risicoklasse, rentevorm, productopslagen en eventueel van toepassing zijnde kortingen. Bij bepaling van het door te geven rentetarief wordt rekening gehouden met de dan geldende acceptatiecriteria. Verlenging Aanbieding verlenging vindt plaats 3 maanden voor het einde van de rentevastperiode. De verlengingsrente is de aangeboden verlengingsrente of de rente op datum van verlenging indien deze laatste lager is. Rente van de lening op hetzelfde pand overdragen aan koper Het is niet mogelijk de hypotheekrente over te dragen aan een koper van het onderpand. Toegestane vervroegde aflossing Er kan standaard 15% boetevrij worden afgelost per jaar. Er kan geheel boetevrij worden ingelost in de volgende situaties: op moment van verlenging; wegens het tenietgaan van het onderpand; bij het ontvangen van een uitkering van de verpande levensverzekering voor het bedrag van de uitkering; 13 / 14

14 a.s.r. Archimedeslaan BA Utrecht (01-15) 14 / 14

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek. Informatie voor de adviseur

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek. Informatie voor de adviseur Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur Bij de ASR WelThuis hypotheek is ASR Levensverzekering N.V. de aanbieder

Nadere informatie

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek. Informatie voor de adviseur

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek. Informatie voor de adviseur Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur Bij de ASR WelThuis hypotheek is ASR Levensverzekering N.V. de aanbieder

Nadere informatie

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur 1 / 15 ga terug inhoudspagina Richtlijnen WelThuis Hypotheek (van a.s.r.) Informatie voor de adviseur Bij de WelThuis hypotheek is ASR Levensverzekering

Nadere informatie

Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek. Inhoudsopgave. Informatie voor de adviseur. Aanvrager Inkomen

Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek. Inhoudsopgave. Informatie voor de adviseur. Aanvrager Inkomen Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur Bij de ASR WelThuis hypotheek is ASR Levensverzekering N.V. de aanbieder van de geldlening. Deze handleiding vormt geen (uitvoerige) kredietgids.

Nadere informatie

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding IQWOON in het kort Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding 2/12 IQWOON in het kort Versie 201607 INLEIDING IQWOON Deze IQWOON in het kort is bedoeld ter ondersteuning van

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek. Informatie voor de adviseur

Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek. Informatie voor de adviseur Richtlijnen ASR WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur Bij de ASR WelThuis hypotheek is ASR Levensverzekering N.V. de aanbieder van de geldlening. Deze handleiding vormt geen (uitvoerige) kredietgids.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Richtlijnen/uitgangspunten ASR Reguliere en Basisrentehypotheek. Informatie voor de adviseur. Aanvrager. Inkomen

Inhoudsopgave. Richtlijnen/uitgangspunten ASR Reguliere en Basisrentehypotheek. Informatie voor de adviseur. Aanvrager. Inkomen Richtlijnen/uitgangspunten ASR Reguliere en Basisrentehypotheek. Informatie voor de adviseur Bij de ASR Reguliere en Basisrente Hypotheek is de Direktbank N.V., h.o.d.n. naam ASR Woninghypotheken (verder

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur 1 / 16 terug naar inhoudsopgave Richtlijnen WelThuis Hypotheek (van a.s.r.) Informatie voor de adviseur Bij de WelThuis hypotheek is ASR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Richtlijnen/uitgangspunten ASR Reguliere en Basisrentehypotheek. Informatie voor de adviseur. Aanvrager. Inkomen

Inhoudsopgave. Richtlijnen/uitgangspunten ASR Reguliere en Basisrentehypotheek. Informatie voor de adviseur. Aanvrager. Inkomen Richtlijnen/uitgangspunten ASR Reguliere en Basisrentehypotheek. Informatie voor de adviseur Bij de ASR Reguliere en Basisrente Hypotheek is de Direktbank N.V., h.o.d.n. naam ASR Woninghypotheken (verder

Nadere informatie

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen Geachte relatie, Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op het acceptatiebeleid voor de IQWOON Hypotheek vermeld. Lees de nieuwe Acceptatie Handleiding 2017 aandachtig door. Het overzicht met de

Nadere informatie

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Amsterdam, 10 oktober 2014 1. Bank of Scotland wordt Lloyds Bank... 2 Aanleiding... 2 Overgangsperiode...

Nadere informatie

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat Aanvraag hypotheekofferte Direktbank 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur Naam Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer E-mail 2 Persoonlijke gegevens Naam/meisjesnaam

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Acceptatienormen ASR Reguliere en Basisrente Hypotheek 2010

Acceptatienormen ASR Reguliere en Basisrente Hypotheek 2010 Acceptatienormen ASR Reguliere en Basisrente Hypotheek 2010 Inkomen Inkomen Het (basis)inkomen wordt bepaald door Bruto loon of salaris of inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep (fiscale winst). Vakantietoeslag.

Nadere informatie

Acceptatieoverzicht. Aanvrager(s)

Acceptatieoverzicht. Aanvrager(s) Acceptatieoverzicht Aanvrager(s) Minimum leeftijd Maximum leeftijd Nationaliteit Verblijfsvergunning BKR coderingen Inkomen Toetsinkomen Inkomensbestanddelen Vast dienstverband Tijdelijk zonder intentie

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt : Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek of combihypotheek Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet : 200.000,-- De

Nadere informatie

Aanvraagformulier Hypotheek

Aanvraagformulier Hypotheek Persoonlijke gegevens aanvrager Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) / partner Aanvrager Heer Mevrouw Echtgeno(o)t(e) / partner Heer Mevrouw Voorletters en tussenvoegsel(s) Voorletters en tussenvoegsel(s)

Nadere informatie

Verkort acceptatieprotocol 2008 ASR Praktijkvoorziening

Verkort acceptatieprotocol 2008 ASR Praktijkvoorziening Verkort acceptatieprotocol 2008 ASR Praktijkvoorziening Onderwerp Inkomen debiteur Norm Uitgangspunt hoogst genoten opleiding van de hoofdkostwinner op tenminste HBO niveau met een inkomen meer dan 46.000,00.

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; (Tekst geldend op: 20-06-2013) Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels

Nadere informatie

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur 1 / 15 terug naar inhoudsopgave Richtlijnen WelThuis Hypotheek (van a.s.r.) Informatie voor de adviseur Bij de WelThuis hypotheek is ASR

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek Afgesloten in het 2006 Verstrekt krediet 200.000,00 De eerste hypotheek (1H) wordt beoordeeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Handleiding ASR WoonGerust hypotheek van ASR Verzekeringen. Oktober 2009

Handleiding ASR WoonGerust hypotheek van ASR Verzekeringen. Oktober 2009 Handleiding ASR WoonGerust hypotheek van ASR Verzekeringen Oktober 2009 2 1 De lening... 3 Algemene informatie.... 3 1.1 Verstrekkingsnormen voor leningen... 3 1.1.1 Algemeen.... 3 1.1.2 Looptijd geldlening...

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 1 Beste meneer, mevrouw, Graag willen wij u informeren over het feit dat de Handleiding Financieel Adviseur is herzien. In dit document worden

Nadere informatie

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek

Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Richtlijnen a.s.r WelThuis Hypotheek Informatie voor de adviseur 1 / 15 terug naar inhoudsopgave Richtlijnen WelThuis Hypotheek (van a.s.r.) Informatie voor de adviseur Bij de WelThuis hypotheek is ASR

Nadere informatie

Risk Bulletin Florius April 2013

Risk Bulletin Florius April 2013 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK Heeft u tijdens het aanvraagproces nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze Hypotheek Service

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26433 20 december 2012 Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-201 d.d. 10 juli 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mevrouw mr. E.M. Dil-Stork en mr. W.H.G.A. Filott, mpf, leden, en mevrouw

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

Vergelijken labeloverzicht

Vergelijken labeloverzicht na verlenging geldigheidsduur verlengingsduur voor onbekende woning ABN-AMRO Woninghypotheek, 1% van totale hypotheekbedrag excl. OBK Geen kosten 6 Maanden 9 Maanden Laagste waarde van koopsom, taxatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Versie 10 januari 2013 1 Inhoudsopgave Norm 2.2 Aankoop bestaande woning:...3 Norm 2.3 Aankoop nieuwbouwwoning:...4 Norm 3.1

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening adviseur contactpersoon telefoon fax offerte sturen aan adviseur klant(en) Personalia

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Versie 5 juli 2012 1 Inhoudsopgave Norm 2.2 Aankoop bestaande woning:...3 Norm 2.3 Aankoop nieuwbouwwoning:...4 Norm 3.1 Nieuwe

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Cliënt: Voorbeeld Beoordeling Consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 5 oktober 2012

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 5 oktober 2012 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per Alkmaar Hypotheken variabel mnd. variabel 3,45% 3,65% 3,75% 3,85% 3,85% 4,15% 4,15% 3 jaar 3,60% 3,80% 3,90% 4,00% 4,00% 4,30% 4,30% 5 jaar 4,00% 4,20%

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-246 d.d. 27 augustus 2015 (door mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden en mr. F. Faes,

Nadere informatie

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN 2 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheek/15.07.1999 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 2 weken gerekend vanaf offertedatum.

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 3 december 2015

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 3 december 2015 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per Houtvaart Hypotheken t/m 60%EW t/m 75%EW t/m 90%EW t/m 100%EW t/m 115%EW t/m 125%EW ** 2 jaar 2,60% 2,60% 2,70% 2,80% 2,80% 3,30% 3,30% 5 jaar 2,60% 2,60%

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Extra editie Risk Bulletin Florius

Extra editie Risk Bulletin Florius Extra editie Risk Bulletin Florius Mei 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Creditscore als hulpmiddel voor aanvragen met en zonder NHG 2. Meefinancieren restschulden voor

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Overzicht mogelijkheden restschuldfinancieringen

Overzicht mogelijkheden restschuldfinancieringen ABN AMRO Argenta ASR Bank of Scotland Florius Hypotrust Woonfonds Restschuldfinanciering binnen de nieuwe hypotheek voor bestaande klanten en nieuwe klanten Alleen mogelijk zonder NHG voor alleen bestaande

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Productspecificaties Duurzaamheidslening Productspecificaties Duurzaamheidslening Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008

Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008 Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008 MNF Bank N.V. Richtlijnen maart 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

MEMO. Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016

MEMO. Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016 MEMO Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016 Graag willen wij jullie informeren over het feit dat de handleiding financieel

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 2 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 29 november 2013

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 29 november 2013 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 29 november 2013 Alkmaar Hypotheken 29 november 2013 variabel mnd. variabel 2,85% 3,05% 3,15% 3,25% 3,25% 3,55% 3,55% 3 jaar 3,35% 3,55% 3,65% 3,75% 3,75%

Nadere informatie

Checklist Munt Hypotheken / Lloyds Bank

Checklist Munt Hypotheken / Lloyds Bank Offerte Getekende offerte Notaris BSN-nummer(s) Plaats, datum en handtekening(en) Wist u dat als uit stukken een afwijkend adres van aanvrager(s) blijkt, wij graag een verklaring hiervoor willen ontvangen

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden In dit document leggen wij je uit hoe het hypotheekaanbod en het verdere leningaanvraagproces werkt en wie wij zijn. Het is belangrijk dat je dit

Nadere informatie

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via :

Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : Inventarisatieformulier Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam :

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 13 juli 2012

Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 13 juli 2012 Renteoverzichten REAAL Hypotheekarrangementen per 13 juli 2012 Alkmaar Hypotheken Offerterente 13 juli 2012 variabel mnd. variabel 3,55% 3,75% 3,85% 3,95% 3,95% 4,25% 4,25% 3 jaar 3,80% 4,00% 4,10% 4,20%

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Veelgebruikte termen.

Veelgebruikte termen. Wij willen gaan samen Ik wil kleiner gaan Veelgebruikte termen. In de financiële wereld worden nogal eens termen gebruikt waarvan de betekenis je wellicht niet meteen bekend is. In dit document worden

Nadere informatie