Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp"

Transcriptie

1 Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp

2 Inhoud Inleiding 1 1 Uitgangspunt: de continuïteit van de hulpverlening 2 2 Concept en plaats van bemiddeling Wat is bemiddeling? Wat is de plaats van bemiddeling? Wie kan bemiddeling vragen? 4 3 Werkingsprincipes van bemiddeling Vrijwilligheid Meerzijdige partijdigheid Vertrouwelijkheid Transparantie 5 4 Resultaten van bemiddeling 6 5 Hoe verloopt een aanmelding? 6 6 Hoe verloopt een bemiddeling? Taken van de bemiddelaar Fasen van de bemiddeling 7 7 Deontologische code 8 8 Rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp 8 9 Klachtenprocedure Wettelijk kader voor bemiddeling Decreet Integrale Jeugdhulp Besluit van de Vlaamse Regering Ministerieel Besluit 12 Adresgegevens regionale loketten 14 Colofon 15

3 Inleiding Voor u ligt het draaiboek over bemiddeling in de jeugdhulp. Het sluit aan bij het decreet Integrale Jeugdhulp dat sinds 1 maart 2014 van kracht is. Waarover gaat dit draaiboek? Het draaiboek situeert het uitgangspunt van bemiddeling, het concept en de werkingsprincipes. Het schetst ook het verloop van een aanmelding en een bemiddeling en de te verwachten resultaten. Uiteraard komt het wettelijk kader voor bemiddeling aan bod. Ook de deontologie, het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht worden beschreven. Er is verder aandacht voor de rechtspositie van de jongere in de jeugdhulp en voor de klachtenprocedure. Doorheen het hele draaiboek worden de taken en verantwoordelijkheden van de bemiddelaar duidelijk. Voor wie is dit draaiboek bestemd? Dit draaiboek is in de eerste plaats bedoeld voor de professionelen die betrokken zijn bij de bemiddeling in de integrale jeugdhulp: de bemiddelaars zelf; hulpverleners; de medewerkers van de regionale loketten. Op de website kan het draaiboek ook worden geraadpleegd door cliënten en andere geïnteresseerden. Om bemiddeling bekend te maken bij cliënten vindt u op de website ook flyers

4 1 Uitgangspunt: de continuïteit van de hulpverlening In de hulpverlening wordt de idee van een unieke relatie tussen één hulpverlener en één hulpvrager die samenwerken aan de oplossing van één probleem, meer en meer verlaten. Dat idee is ook niet langer werkbaar in een samenleving die steeds complexer wordt en waarin de context van de cliënt dus ook gevarieerder is. Samenlevingsvormen zijn niet meer zo duurzaam, sociale netwerken fragieler en het hulpaanbod op maat enorm gediversifieerd. Die bredere manier van kijken geeft de hulpverlener niet alleen meer zicht op de complexiteit van de individuele zorgbehoeften, maar heeft ook de nood aan continuïteit scherper gesteld. Dat neemt niet weg dat net die unieke relatie tussen de hulpverlener en de hulpvrager eene kritieke ieke factor is voor continuïteit en een goed verloop van hulpverlening. Ook de verstandhouding tussen ouder(s) en minderjarigen heeft een niet te miskennen succes- impact. Maar soms loopt de hulpverlening vast. Een jongere, zijn ouders en de hulpverleners geraken het bijvooreens over wat er moet gebeuren. Of er is een conflict tussen sen een jongere en zijn ouders, waar geen gesprek ek meer mogelijk lijkt. Dan wordt het best naar een oplossing gezocht om de continuïteit it van de hulpverlening te garanderen. Het nieuwe decreet eet Integrale Jeugdhulp (IJH) installeert daarom arom bemiddeling deli in de jeugdhulp met een onafhankelijke externe erne bemiddelaar. dela ar beeld niet 2 Concept en plaats van bemiddeling eling Bemiddeling kent een sterke opkomst op tal van domeinen: n: familiale bemiddeling, deling herstelbemiddeling, deling, buren- bemiddeling,. Dat verbaast niet in een en maatschappij waarin begrippen als authenticiteit, autonomie, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid een centrale plaats ats innemen. neme n Bemiddeling is een laagdrempelig el en vrijblijvend vend aanbod a dat de relatie tussen mensen centraal plaatst. Ze geeft het conflict terug aan de partijen zelf, die een eigen oplossing kunnen zoeken voor hun conflict. Die oplossing heeft doorgaans orgaans meer effect. Daarenboven geef je door het mogelijk maken van bemiddeling deling een duidelijke boodschap mee aan de partijen én aan de maatschappij: appij: conflicten probeer je uit te praten. Het is dus niet vreemd dat bemiddeling een plaats heeft in het decreet van 12 juli 2013 betreffende de Integrale Jeugdhulp. Dat decreet trad in werking op 1 maart 2014 en wijzigt de jeugdhulpverlening in Vlaanderen diepgaand. Zes krachtlijnen staan centraal: vermaatschappelijking van de zorg, omgaan met verontrusting, crisisjeugdhulp, cliëntparticipatie, toegang en continuïteit. 2.1 Wat is bemiddeling? We definiëren bemiddeling als: een communicatieproces tussen minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners om conflicten op te lossen of hanteerbaar te maken en zo de verdere hulpverlening te waarborgen. Dit proces wordt op gang getrokken door een onafhankelijke, onpartijdige derde: de bemiddelaar. ar. Zijn interventie laat toe dat partijen een eigen oplossing vinden voor hun conflict. Bemiddeling is dus geen substituut voor hulpverlening. Het creëert als het ware een parallel circuit aan de hulpverlening en plaatst op een emancipatorische wijze de cliënt met zijn vragen en verwachtingen centraal. 2

5 Veel, zo niet alle hulpverleners gebruiken de methodiek van het bemiddelen of mediëren tijdens hun werk. Maar de bemiddeling in het decreet IJH moet worden beschouwd als functie die naast de hulpverlening inzetbaar is en alleen kan plaatsvinden dankzij de tussenkomst van een neutrale bemiddelaar. Iedereen die partij is in een conflict 2 dat raakt aan de continuïteit van jeugdhulpverlening kan een bemiddeling aanvragen bij het regionaal loket 3. Dus ook ouders, jongeren, hulpverleners en vertrouwenspersonen. Het kan dan gaan om meningsverschillen tussen ouders en kinderen over de gewenste hulpverlening of het verloop ervan, of om meningsverschillen tussen hulpverleners en cliënten over het verloop en het opzet van hulpverlening. De bemiddelaar zoomt in op de relatie cliënt-hulpverlener of jongere-ouder(s) en geeft hen de mogelijkheid om samen op zoek te gaan naar een geschikte oplossing voor hun probleem of menings- verschil Wat is de plaats van bemiddeling? deling? Het decreet spreekt in twee afzonderlijke bepalingen en over bemiddeling. eling. Bemiddeling kan ingeschakeld worden wanneer een conflict het hulpverleningstraject dreigt op te blazen. Bemiddeling (of cliëntoverleg) is verplicht wanneer er de hulpverlening eenzijdig, zonder instemming mi ng van de cliënt wordt stopgezet. Enkel betrokken ken partijen in het conflict kunnen een bemiddeling el ing aanvragen. Bemiddeling eling krijgt een plaats bij de rechtstreekse toegang van de cliënt tot de Intersectorale Toegangspoort (ITP) en ook ok in het kader van de zorg voor or continuïteit, in de trajecten van de cliënt. 1. Wanneer neer een cliënt zelf rechtstreeks r eks naar de ITP wil stappen met een vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, u geldt (onder meer) e als voorwaarde dat er een poging tot bemiddeling heeft plaatsgevonden. en. 5 Er kunnen namelijk situaties zijn waarbij er conflicten ontstaan tussen hulpverleners, ouders en/of minderjarigen igen over het al of niet aanvragen van ingrijpende hulp, die zich achter de ITP bevindt. Als de hulpverlener geen aanvraag ag wil doen terwijl ouders en minderjarigen wel die hulp wensen, spreken we van een te bemiddelen conflict. Eén van de partijen, ouders en/of minderjarigen of de hulpverlener, r, kan dan een bemiddeling aanvragen. De bemiddelaar delaarar zal dan op zoek gaan naarar wat de partijen onderling verbindt. Hij probeert dan om de vragen van cliënten te verzoenen en met de bezorgdheden van hulpverleners. Uiteraard impliceert dit dat één van de partijen een vraag naar ar bemiddeling heeft gesteld. Pas wanneer de bemiddeling niet lukt, bijvoorbeeld omdat één van de partijen zich niet heeft aangeboden bij de bemiddelaar of omdat de bemiddeling niet heeft geleid tot een conflict-oplossing, c kunnen cliënten zelf de stap zetten naar de ITP en daar niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening aanvragen. 2 Betrokken zijn bij een conflict mag niet gelijkgeschakeld worden met betrokken zijn bij de hulpverlening. Vanuit de filosofie van bemiddeling is een conflict eigendom van de partijen die met elkaar in conflict liggen. Zij zijn de betrokken partijen. Derden die misschien wel betrokken zijn bij een hulpverleningstraject staan hier buiten. 3 De Vlaamse overheid sloot een overeenkomst met de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om een regionaal loket op te richten. Dit loket staat in voor: informatieverstrekking, afhandeling en dispatching van de aanvragen bemiddeling. 4 Het is niet de bedoeling dat bemiddeling wordt ingezet bij conflicten tussen jeugdhulpaanbieders onderling in afwezigheid van de cliënt. De bemiddeling in conflictsituaties zonder dat de cliënt partij is blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken jeugdhulpaanbieders. 5 Artikel 30. Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 3

6 2. Een jeugdhulpaanbieder kan de hulpverlening aan een cliënt niet zomaar eenzijdig beëindigen. Als de jeugdhulpverlening aan een minderjarige wordt stopgezet zonder wederzijdse toestemming of niet gebeurt op verzoek van de minderjarige en zijn ouders, moet de betrokken jeugdhulpaanbieder bemiddeling of overleg organiseren Wie kan bemiddeling vragen? Deze bepalingen leggen ook de grondslag voor bemiddeling tussen minderjarigen en ouders/opvoedingsverantwoordelijken. Het is namelijk ook mogelijk dat jongeren en ouders of ouders onderling een conflict hebben over welke hulpverlening er nodig is. Zowel jongeren, ouders als hulpverleners kunnen gratis een beroep doen op een bemiddelaar in de jeugdhulp. Die is zelf niet bij de hulpverlening betrokken, maar kan wel helpen om de knoop te ontwarren en een begin van oplossing te zoeken. Als neutrale gespreksleider zorgt hij ervoor dat het overleg constructief verloopt. Zijn doel is het conflict te ontmijnen, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen. Hoewel beide enigszins een andere finaliteit hebben, is het duidelijk dat het element continuïteit een centraal en gemeenschappelijk gegeven vormt. De invalshoek van continuïteit van de hulpverlening is altijd het uitgangspunt van de bemiddeling. 3 Werkingsprincipes van bemiddeling De vorm van bemiddeling die sinds de implementatie van het decreet Integrale Jeugdhulp overal aangeboden wordt, staat naast andere bestaande vormen van bemiddeling zoals bemiddeling in arbeidsconflicten, burenbemiddeling, familiale bemiddeling,. De werkingsprincipes zijn evenwel dezelfde: vrijwilligheid, want elke partij neemt op vrijwillige basis deel en kan zich op elk moment terugtrekken uit het proces; vertrouwelijkheid, omdat alles wat in het kader van het bemiddelingsproces gebeurt geacht wordt daarbinnen te blijven, tenzij anders overeengekomen; meerzijdige partijdigheid van de bemiddelaar die alle partijen als gelijkwaardig beschouwt en steunt; transparantie van het hele proces. 7 Het is de taak van de bemiddelaar om deze principes vorm te geven. 3.1 Vrijwilligheid Alle partijen nemen vrijwillig deel aan de gesprekken en kunnen zich op elk moment terugtrekken. Dit gegeven is cruciaal in heel het bemiddelingsproces. De intentie waarmee bepaalde zaken worden gezegd of bepaalde acties worden uitgevoerd kleurt de bemiddeling en beïnvloedt de wijze waarop een herstel tot stand komt. Het herstelgehalte van deze vrijwillig aangegane dialoog gaat boven een overeenkomst die wordt afgedwongen. Om deze intentie te bevorderen is het proces dat eraan voorafgaat essentieel. 8 6 Artikel 30. Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 7 VANHEE, J., Dat verandert de zaak, Brussel, Politeai, GOEDSEELS, E. & WALGRAVE, L., Herstelrecht voor jongeren, in WALGRAVE, L. & GORIS, P., Van Kattekwaad en erger, actuele thema s uit de jeugdcriminologie. Leuven, Garant, 2002,

7 Het is de taak van de bemiddelaar om dit proces mee vorm te geven en erover te waken dat de gevoelens, gedachten en meningen van partijen een centrale plaats kunnen innemen. Wanneer hij vermoedt of merkt dat de vrijwilligheid in het gedrang komt, moet hij dit bespreekbaar maken en altijd de ruimte laten aan partijen om de bemiddeling te beëindigen. Zo bepalen zij zelf het proces en de uitkomst. 3.2 Meerzijdige partijdigheid De bemiddelaar is altijd onafhankelijk, maar daarom niet afstandelijk neutraal. Hij waakt erover dat eventuele machtsverschillen geëxpliciteerd worden, zodat hiermee bewust wordt omgegaan. Hij stelt zich meerzijdig partijdig op en zorgt ervoor dat alle partijen op een zo gelijkwaardig mogelijke manier kunnen participeren aan het gesprek. De partijen zelf kunnen standpunten innemen en hun motivaties hierbij toelichten. De bemiddelaar sluit zich nooit aan bij één van hen. Er wordt verwacht dat de bemiddelaar professioneel en methodisch neutraal is. Hij brengt dit in praktijk door bijvoorbeeld evenveel tijd en aandacht aan elk van de partijen te besteden, iedereen eenzelfde recht van spreken te geven, etc. Hij is echter nooit ethisch neutraal. Als mens van vlees en bloed is het normaal dat hij in sommige situaties meer empathie voelt voor de ene dan voor de andere partij. Zolang dit niet meespeelt in zijn benadering van de partijen en in het concrete werk, kan hij de functie van bemiddelaar in de jeugdhulp blijven vervullen Vertrouwelijkheid Niets van wat gezegd wordt tijdens de bemiddelingsgesprekken kan meegedeeld worden aan derden zonder de toestemming van de partijen. De bemiddelaar faciliteert het proces en zal zelf tijdens de bemiddeling geen inhoudelijke informatie verspreiden zonder toestemming van de partijen. Hen wordt gevraagd om hetzelfde te doen. Of dit ook effectief gebeurt, valt buiten de controle van de bemiddelaar. Het is niet ondenkbaar en zelfs normaal dat mensen die deelnemen aan een bemiddeling hierover praten met vrienden en familieleden. Dit hoeft op zich niet problematisch te zijn. Anders wordt het wanneer vertrouwelijke informatie wordt misbruikt. 10 Dan is er sprake van een schending van de geheimhoudingsplicht. 3.4 Transparantie De bemiddelaar verduidelijkt bij de start van het bemiddelingsproces zijn rol, zijn mogelijkheden, het doel en de grenzen van de bemiddeling. Zo weten de partijen wat zij mogen verwachten. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de opstart van een constructief communicatieproces. De bemiddelaar moet deze werkingsprincipes actief protocolleren en benoemen aan de hand van het bemiddelingsprotocol 11. Dat zal zijn eigen handelen kleur geven. Enkel zo zullen partijen ervaren waarvoor deze principes staan. Ook de deontologische code 12 vormt een houvast voor de bemiddelaars. Als er zich een onverwachte situatie voordoet, kunnen bemiddelaars zich ook wenden tot het loket bemiddeling van hun regio 13 voor informatie en ondersteuning. 9 DELVIGNE, A., DE WEERDT, C., DUFRAING, D., EYCKMANS, D., MARCHAL, A., VANLOMMEL, H. & VERBEECK, P., Waarom? Slachtoffer-dader bemiddeling in Vlaanderen (Suggnomè vzw), Antwerpen Apeldoorn, Garant, 2005, Ibid Ibid. 13 Voor contactgegevens zie bijlage. 5

8 4 Resultaten van bemiddeling De uitkomst van een bemiddeling verschilt van situatie tot situatie. Wanneer een conflict is uitgepraat, kan in een aantal gevallen de hulpverlening opnieuw opstarten (eventueel verbonden aan bepaalde voorwaarden) of hebben de partijen opnieuw contact, los van de voorgeschiedenis die ze samen hebben. Niet elke bemiddeling zal resulteren in een overeenkomst. Hierop mag het concept bemiddeling ook ok niet worden afgerekend. De meerwaarde zit in het herstellen van de communicatie en de impliciete boodschap dat je conflicten probeert uit te praten. Dit vergt moed en energie. Enkel door hierop in te zetten kunnen nen we vermijden dat conflicten breuken veroorzaken. Als een hamer je enige gereedschap is, lijkt elk probleem op een spijker. 14 Met bemiddeling in de jeugdhulp willen we een beter gereedschap aanbieden aan cliënten en hulpverleners in het omgaan met conflicten. De hulpverlening stoppen zal in sommige situaties misschien onvermijdelijk zijn, maar er zullen ook tal van situaties zijn waarbij zowel de cliënt als de hulpverlening in zijn geheel baat heeft bij het constructief zoeken naar oplossingen voor conflicten en het vermijden van breuken. Hoe dan ook werkt men samen aan een gedragen oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden en kijkt kt men of en hoe de continuïteit van hulpverlening gewaarborgd kan worden. Als partijen hiervoor kiezen, kan de overeenkomst uitgeschreven worden door de bemiddelaar. In deze overeenkomst bepalen zij zelf of zij iemand hierover wensen te informeren en hoe dat zal gebeuren. Op het einde van de bemiddeling gaat de bemiddelaar na of de partijen tevreden zijn over het verloop en het resultaat. Deze informatie wordt gebruikt om de organisatie van bemiddeling in de jeugdhulp te verbeteren en te evalueren. Ervaringen van bemiddelaars worden immers gedeeld tijdens intervisies om hun deskundigheid te vergroten en om de methodiek verder te ontwikkelen. 5 Hoe verloopt een aanmelding? Enkel personen die partij zijn in een conflict dat raakt aan de continuïteit van jeugdhulpverlening kunnen een bemiddeling aanvragen bij het regionaal loket. Deze aanmelding wordt gedaan aan de hand van een en aanvraagformulier dat terug te vinden is op de website van Integrale Jeugdhulp. 15 Op dat formulier wordt gevraagd om kort te schetsen waarover het conflict gaat en wie hierbij betrokken is. Het regionaal loket gaat de ontvankelijkheid na en hanteert hierbij volgende vragen: Is het aanmeldingsformulier correct ingevuld? Is er sprake van een conflict? Is één van de partijen cliënt of ouder van een cliënt die hulpverlening geniet? Raakt het conflict aan de continuïteit van de hulpverlening van de cliënt? Wanneer de bovenstaande vragen positief beantwoord worden, is het conflict ontvankelijk voor bemiddeling in de jeugdhulp. Het loket maakt het dossier dan over aan een bemiddelaar die de betrokken partijen zal contacteren voor een eerste afspraak. Wanneer het dossier onontvankelijk is, motiveert het regionaal loket dit altijd en stelt het de partij die de aanvraag deed hiervan minstens schriftelijk op de hoogte. 14 CLAES, B., Als een hamer je enige gereedschap is, lijkt elk probleem op een spijker, in BRUGGEMAN, W., DE WREE, E., GOET- HALS, J., PONSAERS, P., VAN CALSTER, P., VANDER BEKEN, T. & VERMEULEN, G. (ed.) Panopticon, Libri 1, Van pionier naar onmisbaar, Antwerpen, Maklu, 2009,

9 6 Hoe verloopt een bemiddeling? Wanneer een bemiddelaar een dossier ontvangt, definieert hij in samenspraak met de partijen het conflict zo duidelijk mogelijk. Tijdens het proces waakt hij over de werkingsprincipes (vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, meerzijdige partijdigheid en transparantie) en over de continuïteit van jeugdhulpverlening. 6.1 Taken van de bemiddelaar De bemiddelaar modereert de gesprekken op een neutrale en onafhankelijke manier. Hij is dus nooit recht- streeks of onrechtstreeks betrokken bij de concrete casus. Wanneer de bemiddelaar één van de partijen kent, neemt hij de bemiddeling niet op. Onpartijdigheid is immers een belangrijke troef tijdens een bemiddeling. Net als de partijen is ook de bemiddelaar gebonden aan het beroepsgeheim. Verder kent hij de deontologische code en handelt ernaar. De bemiddelaar tracht de partijen de kans te geven om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Het is de bedoeling om een omschakeling te realiseren van het spreken in termen van standpunten naar het spreken in termen van belangen. Dit proces realiseert men niet altijd in één gesprek. Gespreid over meerdere sessies probeert de bemiddelaar de communicatie tussen de partijen terug op gang te brengen en zal hij hen begeleiden in het bereiken van een akkoord dat voor iedereen aanvaardbaar is. De bemiddeling kan rechtstreeks of onrechtstreeks verlopen. De bemiddelaar kan indien nodig bood- schappen overbrengen van de ene naar de andere partij. Een gezamenlijk gesprek is natuurlijk ook altijd mogelijk. Dit wordt dan steeds goed voorbereid. De jongere kan zich tijdens dit proces laten bijstaan door zijn vertrouwenspersoon. Ouders kunnen ook een beroep doen op steunfiguren. De bemiddelaar begeleidt in de eerste plaats de partijen bij hun communicatieproces en laat hen zo toe om een eigen oplossing te zoeken voor hun conflict. Aanvullend hierbij kan hij vanuit de eigen expertise en deskundigheid partijen informeren. De bemiddelaar is vooral deskundig en ervaren in het opstarten van communicatie tussen partijen en beschikt over goede vergadertechnische en organisatorische kwaliteiten, zodat hij het gesprek toegespitst houdt op het conflict. Hij heeft bovendien kennis van het nieuwe jeugdhulplandschap en is flexibel inzetbaar. Een bemiddelaar is geen hulpverlener en ook geen steun/contactpersoon voor de cliënt. Hij neemt geen hulpverleningspositie in ten aanzien van cliënten en volgt het traject van de cliënt niet op. Hij staat ook niet in voor de opvolging van de bemiddelingsovereenkomst. De uitvoering hiervan, net als de inhoudelijke vormgeving, is de verantwoordelijkheid van de partijen zelf. 6.2 Fasen van de bemiddeling Start De bemiddelaar toetst of hij de opdracht kan aanvaarden en of zijn aanstelling gebeurt op basis van de vrije keuze van alle partijen. De bemiddelaar legt aan de partijen het traject van de bemiddeling uit en verstrekt hen alle nuttige informatie opdat de partijen met kennis van zaken voor bemiddeling kunnen kiezen. De bemiddelaar informeert de partijen dat de bemiddeling gratis is. 7

10 Tijdens de bemiddeling De bemiddelaar ziet erop toe dat de bemiddeling op een evenwichtige manier verloopt, in een sereen klimaat, waaruit blijkt dat met de belangen van alle partijen rekening wordt gehouden. De bemiddelaar nodigt de partijen uit om beslissingen te nemen op grond van voldoende informatie. De bemiddelaar gaat na of iedere partij de gevolgen van de voorgestelde oplossingen kent en begrijpt. Slot De bemiddelaar vat de resultaten samen. De bemiddelaar schrijft het resultaat van een bemiddeling neer in een overeenkomst als alle partijen hiermee instemmen. 7 Deontologische code Van bemiddelaars wordt verwacht dat zij zich houden aan de deontologische code. Die bevat de afspraken, richtlijnen en regels over de manier waarop bemiddeling vorm dient te krijgen en wat hierin in van de bemiddelaar ar wordt verwacht. Daarnaast respecteert deze code uiteraard ard ook de rechten van de cliënt en zijn leefomgeving. eving. Ze biedt geen antwoord op alle mogelijke situaties, i s, maar is bedoeld als leidraad voor or een verantwoord en beroepsmatig handelen bij bemiddeling in de integrale jeugdhulp. De deontologische code geeft duidelijk weer hoe een bemiddeling verloopt opt en biedt een houvast voor de bemiddelaar en voor or de partijen. Ze is beschikbaar op de website van integrale jeugdhulp. ulp Rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp Het decreet Rechtspositie van de Minderjarige ige (DRM) regelt de relatie tussen de minderjarige cliënt en jeugdhulpaanbieders en is van kracht sinds 1 juli In de jeugdhulpverlening moeten we dus rekening houden met de rechten en van minderjarigen n die geëxpliciteerd e zijn in dit apart decreet et en met de bepalingen in het decreet Integrale Jeugdhulp u waarin ook de belangen en van ouders en eventuele delijken mee in rekening ng worden genomen. opvoedingsverantwoor- Hieronder wordt verduidelijkt deli hoe een bemiddelaar correct handelt zonder afbreuk te doen aan de rechten van minderjarigen en ouders. Wat zeggen beide decreten et en hierover? r? Decreet Rechtspositie e van de Minderjarige, artikel 4: 1. Onverminderd de rechten van de ouders, oefent de minderjarige de rechten, opgesomd in dit decreet, zelfstandig uit. 2. In afwijking van 1, oefent de minderjarige de rechten, bedoeld in artikelen 8, en 22 18, zelfstandig uit op voorwaarde rde dat hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, rekening houdend met zijn leeftijd en zijn maturiteit. De minderjarige van twaalf jaar of ouder wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Decreet Rechtspositie van de Minderjarige, artikel 8: De minderjarige heeft het recht om geïnformeerd vrij in te stemmen met de buitengerechtelijke jeugdhulp of die hulp te weigeren. 16 aanderen/bemiddeling/pag 17 Artikel 13, DRM stelt dat een minderjarige niet tegen zijn wil van zijn ouders kan gescheiden worden, tenzij wanneer een rechterlijke beslissing dat beveelt. 18 Artikel 22, DRM handelt over de dossiergegevens die worden bijgehouden. Het regelt het toegangsrecht tot deze informatie en de wijze waarop de inzage moet worden georganiseerd. 8

11 Decreet Integrale Jeugdhulp, artikel 6: De jeugdhulp vertrekt van de hulpvraag of de hulpbehoefte van de personen tot wie ze zich richt, en sluit daar maximaal bij aan. Als verschillende vormen van jeugdhulp gelijkwaardig aan een jeugdhulpvraag of jeugdhulpbehoefte kunnen beantwoorden, wordt de minst ingrijpende vorm van jeugdhulp aangeboden. Met uitzondering van de gerechtelijke jeugdhulpverlening kan de jeugdhulpverlening alleen worden verleend met instemming van de personen tot wie ze zich richt. De jeugdhulp berust op een vrijwillige medewerking van de betrokken personen. Ze worden maximaal betrokken bij de jeugdhulpverlening. De jeugdhulpverlening kan alleen uitgevoerd worden met: 1 de instemming van de ouders van de minderjarigen, en in voorkomend geval, van zijn opvoedingsverant- woordelijken; 2 de instemming van de min-twaalfjarige, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit, als blijkt dat de min-twaalfjarige alfjarige tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat a is, of de instemming van de minderjarige die twaalf jaar of ouder is, of nadat at de minderjarige werd gehoord als die jonger is dan twaalf jaar. In het belang van de minderjarige kan er van de noodzakelijke odza instemming, ming ng, vermeld in het vijfde lid, worden afgeweken, eken, wanneer die instemming ming omwille le van omstandigheden niet onmiddellijk kan worden verleend en in afwachting dat ze wordt verleend, e of wanneer neer er die instemming omwille van omstandigheden e niet uitdrukkelijk ijk kan worden verleend. In die gevallen is afwijking mogelijk op voorwaarde arde dat: 1 de afwijking genotuleerd wordt; 2 de afwijking ing gemotiveerd erd wordt; 3 er in de motivatie wordt verwezen ezen en naar het belang van de minderjarige waarbij duidelijk wordt omschreven en over welk belang van de minderjarige het gaat; 4 er in de motivatie tie wordt aangetoond dat het mogelijke werd gedaan om de werkelijke instemming te verkrijgen. en. Artikel 8 DRM stelt dat bekwame minderjarigen, rige n, onverminderd de rechten van de ouders (artikel 4 DRM), het recht hebben om geïnformeerd eerd vrij in te stemmen met de buitengerechtelijke jeugdhulp of om die te weigeren. en. Dit sluit volledig aanan bij het werkingsprincipe ipe vrijwilligheid. Het decreet integrale jeugdhulp bepaalt in artikel 6 ook dat jeugdhulpverlening alleene kan worden verleend met instemming van de personen tot wie ze zich richt en alleen kan worden uitgevoerd met de instemming van de ouders/ opvoedingsverantwoordelijkenen en van de bekwame minderjarige. Dit betekent dat naast de instemming van de bekwame minderjarige in principe ook de instemming van zijn ouders nodig is. Als die door omstandigheden niet meteen of uitdrukkelijk kan worden ingewonnen, of als de hulpverlening zich op dat moment uitdrukkelijk enkel tot de minderjarige richt, kan, in het belang van de minderjarige, van het principe van de voorafgaandelijke noodzakelijke instemming worden afgeweken. Dat geldt in afwachting van het mogelijk verkrijgen ervan en wordt in het kader van dossiervorming schriftelijk gemotiveerd. Dit is voor bemiddeling niet anders. Daarenboven richt bemiddeling zich altijd tot individuele partijen. Het zijn deze partijen die, wanneer ze bekwaam zijn, zelf moeten en mogen beslissen of ze al dan niet deelnemen aan een bemiddelingsproces. 19 Uiteindelijk zal binnen deze contouren de appreciatie van de 19 Onbekwame minderjarigen worden in een bemiddeling steeds vertegenwoordigd door hun ouders, voogd, vertrouwens- 9

12 bemiddelaar, eventueel na overleg met het regionaal loket, bepalen hoe een individuele situatie, onvermijdelijk specifiek, wordt aangepakt. Deze werkwijze wordt bekrachtigd door artikel 5 van het DRM dat stelt dat het belang van de minderjarige altijd de belangrijkste overweging vormt. Aan de mening van de minderjarige wordt passend gevolg gegeven, rekening houdende met zijn leeftijd en maturiteit. Daarnaast is ook respect vereist voor de mening en verantwoordelijkheden van ouders. De beslissing die hierover genomen wordt door enerzijds het regionaal loket en anderzijds de bemiddelaar moet altijd transparant gemaakt worden tegenover alle betrokkenen. 9 Klachtenprocedure Wanneer een partij niet tevreden is over de bejegening door het regionaal loket of door de bemiddelaar, is de eerste stap een gesprek hierover met de persoon in kwestie. Zo kan men fouten, misverstanden of onduidelijkheid verhelpen en constructief verder werken. Lukt dat niet, dan kan men terugvallen op een formele klachtenprocedure edur die verzorgd wordt door de JO-lijn. Meer informatie over de werking van de JO-lijn vindt u terug op de website 20 of op het aanmeldingsformulier voor bemiddeling 21. Met een klacht kan men ook altijd vrijblijvend contact opnemen met de JO-lijn op het gratis nummer Wettelijk kader voor bemiddeling eling Bemiddeling komt voor op verschillende niveaus in de regelgeving. De decretale basis wordt gevormd door het decreet eet betreffende effe fende de Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013 (artikel 29 en artikel 30). De verder conceptuele verfijning wordt gerealiseerd in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Integrale Jeugdhulp ulp van 21 februari 2014 (artikel 32). Praktische informatie over voorwaarden, vergoeding en omkadering van de bemiddelaar ar staat beschreven in het Ministerieel Besluit met betrekking tot het bemiddeling deli in de integrale jeugdhulp van 24 februari Decreet Integrale Jeugdhulp Artikel 29 van het decreet 22 stelt: Een minderjarige die minstens twaalf jaar is of, als hij jonger is dan twaalf jaar, tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen bij de toegangspoort een verzoek tot toekenning van jeugdhulpverlening indienen als cumulatief de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1 de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken hebben een hulpvraag gesteld in de rechtstreeks toegankelijke of niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, maar die hulpvraag is niet beantwoord om een andere reden dan de volledige bezetting van de capaciteit; 2 de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen aantonen dat er een poging tot persoon of opvoedingsverantwoordelijke Artikel 29. Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 10

13 bemiddeling heeft plaatsgevonden; 3 de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken zijn niet betrokken bij een procedure bij het ondersteuningscentrum of bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Het verzoek moet gestaafd worden met een document dat aantoont dat er een poging tot bemiddeling heeft plaatsgevonden. Een poging tot bemiddeling als vermeld in het eerste lid, 2, impliceert dat de vraag naar bemiddeling is gesteld, maar ofwel dat bemiddeling heeft plaatsgevonden, maar niet heeft geleid eid tot een conflictoplossing, ofwel dat bemiddeling niet heeft plaatsgevonden omdat een van de etrokken partijen zich niet heeft aangeboden bij de bemiddelaar of omdat er binnen een redelijke termijn geen bemiddeling werd georganiseerd. eerd rd. Als een jeugdhulpaanbieder ulpaanbieder jeugdhulpverlening weigert aan een minderjarige, een ouder of een opvoedingsverantwoordelijke, ntwoordelijke, moet hij een attest van weigering opmaken waarin die weigering wordt gemotiveerd en waarin de mogelijkheid voor or de minderjarige, rige de ouders of de opvoedingsverantwoordelijke wordt vermeld om bij de toegangspoort gspoort een verzoek tot toekenning n ng van jeugdhulpverlening in te dienen. Hij moet de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend omen geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken ook informeren en over die mogelijkheid. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de bemiddeling de en voor or de voorwaarden voor het verzoek tot toekenning ning ng van jeugdhulpverlening bij de toegangspoort. oo Artikel 30 van het decreet e 23 stelt: Al de jeugdhulpaanbieders ed ers die betrokken k zijn bij de jeugdhulpverlening aan een minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend omen geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken vera ntwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomge- ving zijn samen verantwoordelijk voor de continuïteit in die jeugdhulpverlening. De jeugdhulp verbetert voor die personen de continuïteit n van de jeugdhulpverlening door: 1 een passende send verwijzing in de gevallen waarin een verwijzing wenselijk is; 2 de trajectbegeleiding van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken orde en en de betrokken personen uit zijn leefomgeving in elke fase van de jeugdhulp- verlening, als voortzetting van de jeugdhulpverlening noodzakelijk of wenselijk is; 3 een jeugdhulpaanbieder als coördinator aan te wijzen in complexe dossiers waarbij verschillende jeugdhulpaanbieders anbieders betrokken zijn; 4 over te gaan an tot overleg of bemiddeling, vermeld in het tweede lid van dit artikel, voordat de jeugdhulpverlening aan een minderjarige door een jeugdhulpaanbieder wordt stopgezet als de stopzetting niet gebeurt met wederzijdse toestemming of op verzoek van de minderjarige en zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken; 5 de naadloze overgang naar de andere vormen van hulpverlening te verzekeren. Daarvoor werken alle partijen die betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening, samen door: 1 een gemeenschappelijk engagement aan te gaan; 2 met maximale betrokkenheid van de minderjarige, zijn vertrouwenspersoon, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving, in overlegmomenten tussen de betrokken jeugdhulpaanbieders te voorzien. Die overlegmomenten worden voorgezeten door een persoon die onafhankelijk is van de jeugdhulpaanbieders; 3 bemiddeling te organiseren tussen de partijen, vermeld in punt 2, onder leiding van een persoon die onafhankelijk is van de betrokken jeugdhulpaanbieders, in geval van onenigheid of conflict 23 Artikel 30. Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 11

14 tussen een of meer van de betrokkenen. Het overleg en de bemiddeling, vermeld in het tweede lid: 1 zijn kosteloos en vlot toegankelijk voor de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken; 2 vinden plaats onder de leiding van een voorzitter of een bemiddelaar die hiertoe opgeleid is. Per regio wordt een lijst met onafhankelijke bemiddelaars aangelegd waarop een beroep kan worden gedaan. De lijst wordt samengesteld uit bemiddelaars met verscheiden achtergronden. Een bemiddelaar is een vrijwilliger; 3 kunnen aangevraagd worden door de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon, een jeugdhulpaanbieder of een andere persoon of voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt. De gegevens die worden uitgewisseld in het kader van het overleg of de bemiddeling, eling, vermeld in het tweede lid, kunnen door een gemandateerde voorziening niet gebruikt worden bij het onderzoek ek van de verontrustende situatie met het oog op het nemen van de gemotiveerde beslissing, vermeld in artikel Besluit van de Vlaamse Regering Artikel 32 van het BVR 24 stelt: De minister kent, binnen de beschikbare begrotingskredieten, gskr ed ieten, middelen toe voor het inzetten van cliëntoverleg eg en bemiddeling. De minister bepaalt alt de voorwaarden orwaarde en de modaliteiten voor de subsidiëring van cliëntoverleg en bemiddeling. ing Ministerieel Besluit Het Ministerieel Besluit 25 benadrukt de kwaliteitscriteria iteria ia vermeld in het decreet IJH en verduidelijkt waar nodig enkele aspecten. en. Zo geeft artikel 2 aan dat bemiddeling deling niet kan worden ingezet et ten aanzien van de toegangspoort, t, de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening ulpv erleni n en de gemandateerde voorzieningen. Een procedure van bemiddeling schort het proces bij deze diensten ook niet op. Dit artikel stelt ook duidelijk dat het resultaat van een bemiddeling neergeschreven ergesc e en kan worden in een overeenkomst. De partijen beslissen samen of ze hierover willen rapporteren, en, ten aanzien van wie en op welke manier. Artikel 3 beschrijft de voorwaarden waaraan een bemiddelaar moet voldoen om een vergoeding te ontvangen: het ondertekenen van een aannemingsovereenkomst; het volgen van een specifieke vorming; een anonieme registratie bijhouden per bemiddeling; elk jaar minstens deelnemen n aan één intervisie; wanneer ernaar gevraagd wordt aan partijen een attest poging bemiddeling overhandigen. 24 Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp. 25 Ministerieel Besluit van 24 februari 2014 met betrekking tot de bemiddeling in de integrale jeugdhulp. 12

15 Artikel 4 geeft meer duidelijkheid over de vergoeding zelf: een forfaitaire onkostenvergoeding van 25 euro voor de voorbereiding, administratie en registratie van de bemiddeling, op voorwaarde dat de bemiddelaar ook effectief handelingen in het dossier heeft gesteld; een ereloon van 25 euro per uur (inclusief btw) en een forfaitaire onkostenvergoeding ostenvergoeding van 22 euro per uur voor het bemiddelen in de jeugdhulp; een forfaitaire onkostenvergoeding van 70 euro per intervisiemoment voor de deelname aan intervisie voor de bemiddelaars ars in de jeugdhulp. Bemiddelaars kunnen nen per dossier aanspraak maken op deze vergoeding voor een maximum van acht uur effectieve e e bemiddeling per dossier. Met effectieve eve bemiddeling el ing wordt bedoeld het voeren van bemiddelingsgesprekken s en, in voorkomend o geval, de opmaak van een overeenkomst ee op het einde van de bemiddeling. Artikel 5 geeft ten slotte te een overzicht van de ondersteuning en omkadering waarin de provincie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie e comm voorzien. orzi De Vlaamse amse overheid e sloot een overeenkomst met de provincies ies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie enschapscommissie in Brussel om een regionaal loket te organiseren dat de aanvragen n verwerkt en informatie verstrekt. rekt 13

16 Adresgegevens regionale loketten Regio Antwerpen: Provincie Antwerpen Helinde Moons Telefonisch: Via mail: Regio Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie Kim Herremans Telefonisch: Via mail: Regio Limburg: Provincie Limburg Carla Indekeu Telefonisch: Via mail: Regio Oost-Vlaanderen: Provincie Oost-Vlaanderen Ümit Karanfil en Chantal Van De Kerckhove Telefonisch: Via mail: Regio Vlaams-Brabant: Provincie Vlaams-Brabant Willy Van Nieuwenhuysen Telefonisch: Via mail: Regio West-Vlaanderen: Provincie West-Vlaanderen Ines De Schryver Telefonisch: Via mail: 14

17 Colofon Redactieteam: Patrick Bedert, Martine Puttaert, Dominick Vosters copywriter: Bea Bossaerts Afbeeldingen: FxProduction Druk: Agentschap voor Facilitair Management Digitale drukkerij Boudewijnlaan Brussel Depotnummer: D/2014/3241/240 Verantwoordelijke uitgever: Patrick Bedert Afdeling Beleidsontwikkeling Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II laan 35, bus Brussel Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 15

18 Integrale Jeugdhulp

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeu DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE INTEGRALE JEUGDHULP COLOFON Verantwoordelijke uitgever Marc Morris

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

kinderen in afzondering

kinderen in afzondering checklist kinderen in afzondering Kinderrechtencommissariaat dossier Hoe gaan voorzieningen om met het afzonderen van kinderen en jongeren? Welke vragen en bekommernissen leven er? Is er een juridisch

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in het sociale domein 2.1 Wijknetwerk en wijkteams 2.2 Werk en Inkomen 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie