Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp"

Transcriptie

1 Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp

2 Inhoud Inleiding 1 1 Uitgangspunt: de continuïteit van de hulpverlening 2 2 Concept en plaats van bemiddeling Wat is bemiddeling? Wat is de plaats van bemiddeling? Wie kan bemiddeling vragen? 4 3 Werkingsprincipes van bemiddeling Vrijwilligheid Meerzijdige partijdigheid Vertrouwelijkheid Transparantie 5 4 Resultaten van bemiddeling 6 5 Hoe verloopt een aanmelding? 6 6 Hoe verloopt een bemiddeling? Taken van de bemiddelaar Fasen van de bemiddeling 7 7 Deontologische code 8 8 Rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp 8 9 Klachtenprocedure Wettelijk kader voor bemiddeling Decreet Integrale Jeugdhulp Besluit van de Vlaamse Regering Ministerieel Besluit 12 Adresgegevens regionale loketten 14 Colofon 15

3 Inleiding Voor u ligt het draaiboek over bemiddeling in de jeugdhulp. Het sluit aan bij het decreet Integrale Jeugdhulp dat sinds 1 maart 2014 van kracht is. Waarover gaat dit draaiboek? Het draaiboek situeert het uitgangspunt van bemiddeling, het concept en de werkingsprincipes. Het schetst ook het verloop van een aanmelding en een bemiddeling en de te verwachten resultaten. Uiteraard komt het wettelijk kader voor bemiddeling aan bod. Ook de deontologie, het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht worden beschreven. Er is verder aandacht voor de rechtspositie van de jongere in de jeugdhulp en voor de klachtenprocedure. Doorheen het hele draaiboek worden de taken en verantwoordelijkheden van de bemiddelaar duidelijk. Voor wie is dit draaiboek bestemd? Dit draaiboek is in de eerste plaats bedoeld voor de professionelen die betrokken zijn bij de bemiddeling in de integrale jeugdhulp: de bemiddelaars zelf; hulpverleners; de medewerkers van de regionale loketten. Op de website kan het draaiboek ook worden geraadpleegd door cliënten en andere geïnteresseerden. Om bemiddeling bekend te maken bij cliënten vindt u op de website ook flyers

4 1 Uitgangspunt: de continuïteit van de hulpverlening In de hulpverlening wordt de idee van een unieke relatie tussen één hulpverlener en één hulpvrager die samenwerken aan de oplossing van één probleem, meer en meer verlaten. Dat idee is ook niet langer werkbaar in een samenleving die steeds complexer wordt en waarin de context van de cliënt dus ook gevarieerder is. Samenlevingsvormen zijn niet meer zo duurzaam, sociale netwerken fragieler en het hulpaanbod op maat enorm gediversifieerd. Die bredere manier van kijken geeft de hulpverlener niet alleen meer zicht op de complexiteit van de individuele zorgbehoeften, maar heeft ook de nood aan continuïteit scherper gesteld. Dat neemt niet weg dat net die unieke relatie tussen de hulpverlener en de hulpvrager eene kritieke ieke factor is voor continuïteit en een goed verloop van hulpverlening. Ook de verstandhouding tussen ouder(s) en minderjarigen heeft een niet te miskennen succes- impact. Maar soms loopt de hulpverlening vast. Een jongere, zijn ouders en de hulpverleners geraken het bijvooreens over wat er moet gebeuren. Of er is een conflict tussen sen een jongere en zijn ouders, waar geen gesprek ek meer mogelijk lijkt. Dan wordt het best naar een oplossing gezocht om de continuïteit it van de hulpverlening te garanderen. Het nieuwe decreet eet Integrale Jeugdhulp (IJH) installeert daarom arom bemiddeling deli in de jeugdhulp met een onafhankelijke externe erne bemiddelaar. dela ar beeld niet 2 Concept en plaats van bemiddeling eling Bemiddeling kent een sterke opkomst op tal van domeinen: n: familiale bemiddeling, deling herstelbemiddeling, deling, buren- bemiddeling,. Dat verbaast niet in een en maatschappij waarin begrippen als authenticiteit, autonomie, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid een centrale plaats ats innemen. neme n Bemiddeling is een laagdrempelig el en vrijblijvend vend aanbod a dat de relatie tussen mensen centraal plaatst. Ze geeft het conflict terug aan de partijen zelf, die een eigen oplossing kunnen zoeken voor hun conflict. Die oplossing heeft doorgaans orgaans meer effect. Daarenboven geef je door het mogelijk maken van bemiddeling deling een duidelijke boodschap mee aan de partijen én aan de maatschappij: appij: conflicten probeer je uit te praten. Het is dus niet vreemd dat bemiddeling een plaats heeft in het decreet van 12 juli 2013 betreffende de Integrale Jeugdhulp. Dat decreet trad in werking op 1 maart 2014 en wijzigt de jeugdhulpverlening in Vlaanderen diepgaand. Zes krachtlijnen staan centraal: vermaatschappelijking van de zorg, omgaan met verontrusting, crisisjeugdhulp, cliëntparticipatie, toegang en continuïteit. 2.1 Wat is bemiddeling? We definiëren bemiddeling als: een communicatieproces tussen minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners om conflicten op te lossen of hanteerbaar te maken en zo de verdere hulpverlening te waarborgen. Dit proces wordt op gang getrokken door een onafhankelijke, onpartijdige derde: de bemiddelaar. ar. Zijn interventie laat toe dat partijen een eigen oplossing vinden voor hun conflict. Bemiddeling is dus geen substituut voor hulpverlening. Het creëert als het ware een parallel circuit aan de hulpverlening en plaatst op een emancipatorische wijze de cliënt met zijn vragen en verwachtingen centraal. 2

5 Veel, zo niet alle hulpverleners gebruiken de methodiek van het bemiddelen of mediëren tijdens hun werk. Maar de bemiddeling in het decreet IJH moet worden beschouwd als functie die naast de hulpverlening inzetbaar is en alleen kan plaatsvinden dankzij de tussenkomst van een neutrale bemiddelaar. Iedereen die partij is in een conflict 2 dat raakt aan de continuïteit van jeugdhulpverlening kan een bemiddeling aanvragen bij het regionaal loket 3. Dus ook ouders, jongeren, hulpverleners en vertrouwenspersonen. Het kan dan gaan om meningsverschillen tussen ouders en kinderen over de gewenste hulpverlening of het verloop ervan, of om meningsverschillen tussen hulpverleners en cliënten over het verloop en het opzet van hulpverlening. De bemiddelaar zoomt in op de relatie cliënt-hulpverlener of jongere-ouder(s) en geeft hen de mogelijkheid om samen op zoek te gaan naar een geschikte oplossing voor hun probleem of menings- verschil Wat is de plaats van bemiddeling? deling? Het decreet spreekt in twee afzonderlijke bepalingen en over bemiddeling. eling. Bemiddeling kan ingeschakeld worden wanneer een conflict het hulpverleningstraject dreigt op te blazen. Bemiddeling (of cliëntoverleg) is verplicht wanneer er de hulpverlening eenzijdig, zonder instemming mi ng van de cliënt wordt stopgezet. Enkel betrokken ken partijen in het conflict kunnen een bemiddeling el ing aanvragen. Bemiddeling eling krijgt een plaats bij de rechtstreekse toegang van de cliënt tot de Intersectorale Toegangspoort (ITP) en ook ok in het kader van de zorg voor or continuïteit, in de trajecten van de cliënt. 1. Wanneer neer een cliënt zelf rechtstreeks r eks naar de ITP wil stappen met een vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, u geldt (onder meer) e als voorwaarde dat er een poging tot bemiddeling heeft plaatsgevonden. en. 5 Er kunnen namelijk situaties zijn waarbij er conflicten ontstaan tussen hulpverleners, ouders en/of minderjarigen igen over het al of niet aanvragen van ingrijpende hulp, die zich achter de ITP bevindt. Als de hulpverlener geen aanvraag ag wil doen terwijl ouders en minderjarigen wel die hulp wensen, spreken we van een te bemiddelen conflict. Eén van de partijen, ouders en/of minderjarigen of de hulpverlener, r, kan dan een bemiddeling aanvragen. De bemiddelaar delaarar zal dan op zoek gaan naarar wat de partijen onderling verbindt. Hij probeert dan om de vragen van cliënten te verzoenen en met de bezorgdheden van hulpverleners. Uiteraard impliceert dit dat één van de partijen een vraag naar ar bemiddeling heeft gesteld. Pas wanneer de bemiddeling niet lukt, bijvoorbeeld omdat één van de partijen zich niet heeft aangeboden bij de bemiddelaar of omdat de bemiddeling niet heeft geleid tot een conflict-oplossing, c kunnen cliënten zelf de stap zetten naar de ITP en daar niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening aanvragen. 2 Betrokken zijn bij een conflict mag niet gelijkgeschakeld worden met betrokken zijn bij de hulpverlening. Vanuit de filosofie van bemiddeling is een conflict eigendom van de partijen die met elkaar in conflict liggen. Zij zijn de betrokken partijen. Derden die misschien wel betrokken zijn bij een hulpverleningstraject staan hier buiten. 3 De Vlaamse overheid sloot een overeenkomst met de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om een regionaal loket op te richten. Dit loket staat in voor: informatieverstrekking, afhandeling en dispatching van de aanvragen bemiddeling. 4 Het is niet de bedoeling dat bemiddeling wordt ingezet bij conflicten tussen jeugdhulpaanbieders onderling in afwezigheid van de cliënt. De bemiddeling in conflictsituaties zonder dat de cliënt partij is blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken jeugdhulpaanbieders. 5 Artikel 30. Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 3

6 2. Een jeugdhulpaanbieder kan de hulpverlening aan een cliënt niet zomaar eenzijdig beëindigen. Als de jeugdhulpverlening aan een minderjarige wordt stopgezet zonder wederzijdse toestemming of niet gebeurt op verzoek van de minderjarige en zijn ouders, moet de betrokken jeugdhulpaanbieder bemiddeling of overleg organiseren Wie kan bemiddeling vragen? Deze bepalingen leggen ook de grondslag voor bemiddeling tussen minderjarigen en ouders/opvoedingsverantwoordelijken. Het is namelijk ook mogelijk dat jongeren en ouders of ouders onderling een conflict hebben over welke hulpverlening er nodig is. Zowel jongeren, ouders als hulpverleners kunnen gratis een beroep doen op een bemiddelaar in de jeugdhulp. Die is zelf niet bij de hulpverlening betrokken, maar kan wel helpen om de knoop te ontwarren en een begin van oplossing te zoeken. Als neutrale gespreksleider zorgt hij ervoor dat het overleg constructief verloopt. Zijn doel is het conflict te ontmijnen, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen. Hoewel beide enigszins een andere finaliteit hebben, is het duidelijk dat het element continuïteit een centraal en gemeenschappelijk gegeven vormt. De invalshoek van continuïteit van de hulpverlening is altijd het uitgangspunt van de bemiddeling. 3 Werkingsprincipes van bemiddeling De vorm van bemiddeling die sinds de implementatie van het decreet Integrale Jeugdhulp overal aangeboden wordt, staat naast andere bestaande vormen van bemiddeling zoals bemiddeling in arbeidsconflicten, burenbemiddeling, familiale bemiddeling,. De werkingsprincipes zijn evenwel dezelfde: vrijwilligheid, want elke partij neemt op vrijwillige basis deel en kan zich op elk moment terugtrekken uit het proces; vertrouwelijkheid, omdat alles wat in het kader van het bemiddelingsproces gebeurt geacht wordt daarbinnen te blijven, tenzij anders overeengekomen; meerzijdige partijdigheid van de bemiddelaar die alle partijen als gelijkwaardig beschouwt en steunt; transparantie van het hele proces. 7 Het is de taak van de bemiddelaar om deze principes vorm te geven. 3.1 Vrijwilligheid Alle partijen nemen vrijwillig deel aan de gesprekken en kunnen zich op elk moment terugtrekken. Dit gegeven is cruciaal in heel het bemiddelingsproces. De intentie waarmee bepaalde zaken worden gezegd of bepaalde acties worden uitgevoerd kleurt de bemiddeling en beïnvloedt de wijze waarop een herstel tot stand komt. Het herstelgehalte van deze vrijwillig aangegane dialoog gaat boven een overeenkomst die wordt afgedwongen. Om deze intentie te bevorderen is het proces dat eraan voorafgaat essentieel. 8 6 Artikel 30. Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 7 VANHEE, J., Dat verandert de zaak, Brussel, Politeai, GOEDSEELS, E. & WALGRAVE, L., Herstelrecht voor jongeren, in WALGRAVE, L. & GORIS, P., Van Kattekwaad en erger, actuele thema s uit de jeugdcriminologie. Leuven, Garant, 2002,

7 Het is de taak van de bemiddelaar om dit proces mee vorm te geven en erover te waken dat de gevoelens, gedachten en meningen van partijen een centrale plaats kunnen innemen. Wanneer hij vermoedt of merkt dat de vrijwilligheid in het gedrang komt, moet hij dit bespreekbaar maken en altijd de ruimte laten aan partijen om de bemiddeling te beëindigen. Zo bepalen zij zelf het proces en de uitkomst. 3.2 Meerzijdige partijdigheid De bemiddelaar is altijd onafhankelijk, maar daarom niet afstandelijk neutraal. Hij waakt erover dat eventuele machtsverschillen geëxpliciteerd worden, zodat hiermee bewust wordt omgegaan. Hij stelt zich meerzijdig partijdig op en zorgt ervoor dat alle partijen op een zo gelijkwaardig mogelijke manier kunnen participeren aan het gesprek. De partijen zelf kunnen standpunten innemen en hun motivaties hierbij toelichten. De bemiddelaar sluit zich nooit aan bij één van hen. Er wordt verwacht dat de bemiddelaar professioneel en methodisch neutraal is. Hij brengt dit in praktijk door bijvoorbeeld evenveel tijd en aandacht aan elk van de partijen te besteden, iedereen eenzelfde recht van spreken te geven, etc. Hij is echter nooit ethisch neutraal. Als mens van vlees en bloed is het normaal dat hij in sommige situaties meer empathie voelt voor de ene dan voor de andere partij. Zolang dit niet meespeelt in zijn benadering van de partijen en in het concrete werk, kan hij de functie van bemiddelaar in de jeugdhulp blijven vervullen Vertrouwelijkheid Niets van wat gezegd wordt tijdens de bemiddelingsgesprekken kan meegedeeld worden aan derden zonder de toestemming van de partijen. De bemiddelaar faciliteert het proces en zal zelf tijdens de bemiddeling geen inhoudelijke informatie verspreiden zonder toestemming van de partijen. Hen wordt gevraagd om hetzelfde te doen. Of dit ook effectief gebeurt, valt buiten de controle van de bemiddelaar. Het is niet ondenkbaar en zelfs normaal dat mensen die deelnemen aan een bemiddeling hierover praten met vrienden en familieleden. Dit hoeft op zich niet problematisch te zijn. Anders wordt het wanneer vertrouwelijke informatie wordt misbruikt. 10 Dan is er sprake van een schending van de geheimhoudingsplicht. 3.4 Transparantie De bemiddelaar verduidelijkt bij de start van het bemiddelingsproces zijn rol, zijn mogelijkheden, het doel en de grenzen van de bemiddeling. Zo weten de partijen wat zij mogen verwachten. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de opstart van een constructief communicatieproces. De bemiddelaar moet deze werkingsprincipes actief protocolleren en benoemen aan de hand van het bemiddelingsprotocol 11. Dat zal zijn eigen handelen kleur geven. Enkel zo zullen partijen ervaren waarvoor deze principes staan. Ook de deontologische code 12 vormt een houvast voor de bemiddelaars. Als er zich een onverwachte situatie voordoet, kunnen bemiddelaars zich ook wenden tot het loket bemiddeling van hun regio 13 voor informatie en ondersteuning. 9 DELVIGNE, A., DE WEERDT, C., DUFRAING, D., EYCKMANS, D., MARCHAL, A., VANLOMMEL, H. & VERBEECK, P., Waarom? Slachtoffer-dader bemiddeling in Vlaanderen (Suggnomè vzw), Antwerpen Apeldoorn, Garant, 2005, Ibid Ibid. 13 Voor contactgegevens zie bijlage. 5

8 4 Resultaten van bemiddeling De uitkomst van een bemiddeling verschilt van situatie tot situatie. Wanneer een conflict is uitgepraat, kan in een aantal gevallen de hulpverlening opnieuw opstarten (eventueel verbonden aan bepaalde voorwaarden) of hebben de partijen opnieuw contact, los van de voorgeschiedenis die ze samen hebben. Niet elke bemiddeling zal resulteren in een overeenkomst. Hierop mag het concept bemiddeling ook ok niet worden afgerekend. De meerwaarde zit in het herstellen van de communicatie en de impliciete boodschap dat je conflicten probeert uit te praten. Dit vergt moed en energie. Enkel door hierop in te zetten kunnen nen we vermijden dat conflicten breuken veroorzaken. Als een hamer je enige gereedschap is, lijkt elk probleem op een spijker. 14 Met bemiddeling in de jeugdhulp willen we een beter gereedschap aanbieden aan cliënten en hulpverleners in het omgaan met conflicten. De hulpverlening stoppen zal in sommige situaties misschien onvermijdelijk zijn, maar er zullen ook tal van situaties zijn waarbij zowel de cliënt als de hulpverlening in zijn geheel baat heeft bij het constructief zoeken naar oplossingen voor conflicten en het vermijden van breuken. Hoe dan ook werkt men samen aan een gedragen oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden en kijkt kt men of en hoe de continuïteit van hulpverlening gewaarborgd kan worden. Als partijen hiervoor kiezen, kan de overeenkomst uitgeschreven worden door de bemiddelaar. In deze overeenkomst bepalen zij zelf of zij iemand hierover wensen te informeren en hoe dat zal gebeuren. Op het einde van de bemiddeling gaat de bemiddelaar na of de partijen tevreden zijn over het verloop en het resultaat. Deze informatie wordt gebruikt om de organisatie van bemiddeling in de jeugdhulp te verbeteren en te evalueren. Ervaringen van bemiddelaars worden immers gedeeld tijdens intervisies om hun deskundigheid te vergroten en om de methodiek verder te ontwikkelen. 5 Hoe verloopt een aanmelding? Enkel personen die partij zijn in een conflict dat raakt aan de continuïteit van jeugdhulpverlening kunnen een bemiddeling aanvragen bij het regionaal loket. Deze aanmelding wordt gedaan aan de hand van een en aanvraagformulier dat terug te vinden is op de website van Integrale Jeugdhulp. 15 Op dat formulier wordt gevraagd om kort te schetsen waarover het conflict gaat en wie hierbij betrokken is. Het regionaal loket gaat de ontvankelijkheid na en hanteert hierbij volgende vragen: Is het aanmeldingsformulier correct ingevuld? Is er sprake van een conflict? Is één van de partijen cliënt of ouder van een cliënt die hulpverlening geniet? Raakt het conflict aan de continuïteit van de hulpverlening van de cliënt? Wanneer de bovenstaande vragen positief beantwoord worden, is het conflict ontvankelijk voor bemiddeling in de jeugdhulp. Het loket maakt het dossier dan over aan een bemiddelaar die de betrokken partijen zal contacteren voor een eerste afspraak. Wanneer het dossier onontvankelijk is, motiveert het regionaal loket dit altijd en stelt het de partij die de aanvraag deed hiervan minstens schriftelijk op de hoogte. 14 CLAES, B., Als een hamer je enige gereedschap is, lijkt elk probleem op een spijker, in BRUGGEMAN, W., DE WREE, E., GOET- HALS, J., PONSAERS, P., VAN CALSTER, P., VANDER BEKEN, T. & VERMEULEN, G. (ed.) Panopticon, Libri 1, Van pionier naar onmisbaar, Antwerpen, Maklu, 2009,

9 6 Hoe verloopt een bemiddeling? Wanneer een bemiddelaar een dossier ontvangt, definieert hij in samenspraak met de partijen het conflict zo duidelijk mogelijk. Tijdens het proces waakt hij over de werkingsprincipes (vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, meerzijdige partijdigheid en transparantie) en over de continuïteit van jeugdhulpverlening. 6.1 Taken van de bemiddelaar De bemiddelaar modereert de gesprekken op een neutrale en onafhankelijke manier. Hij is dus nooit recht- streeks of onrechtstreeks betrokken bij de concrete casus. Wanneer de bemiddelaar één van de partijen kent, neemt hij de bemiddeling niet op. Onpartijdigheid is immers een belangrijke troef tijdens een bemiddeling. Net als de partijen is ook de bemiddelaar gebonden aan het beroepsgeheim. Verder kent hij de deontologische code en handelt ernaar. De bemiddelaar tracht de partijen de kans te geven om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Het is de bedoeling om een omschakeling te realiseren van het spreken in termen van standpunten naar het spreken in termen van belangen. Dit proces realiseert men niet altijd in één gesprek. Gespreid over meerdere sessies probeert de bemiddelaar de communicatie tussen de partijen terug op gang te brengen en zal hij hen begeleiden in het bereiken van een akkoord dat voor iedereen aanvaardbaar is. De bemiddeling kan rechtstreeks of onrechtstreeks verlopen. De bemiddelaar kan indien nodig bood- schappen overbrengen van de ene naar de andere partij. Een gezamenlijk gesprek is natuurlijk ook altijd mogelijk. Dit wordt dan steeds goed voorbereid. De jongere kan zich tijdens dit proces laten bijstaan door zijn vertrouwenspersoon. Ouders kunnen ook een beroep doen op steunfiguren. De bemiddelaar begeleidt in de eerste plaats de partijen bij hun communicatieproces en laat hen zo toe om een eigen oplossing te zoeken voor hun conflict. Aanvullend hierbij kan hij vanuit de eigen expertise en deskundigheid partijen informeren. De bemiddelaar is vooral deskundig en ervaren in het opstarten van communicatie tussen partijen en beschikt over goede vergadertechnische en organisatorische kwaliteiten, zodat hij het gesprek toegespitst houdt op het conflict. Hij heeft bovendien kennis van het nieuwe jeugdhulplandschap en is flexibel inzetbaar. Een bemiddelaar is geen hulpverlener en ook geen steun/contactpersoon voor de cliënt. Hij neemt geen hulpverleningspositie in ten aanzien van cliënten en volgt het traject van de cliënt niet op. Hij staat ook niet in voor de opvolging van de bemiddelingsovereenkomst. De uitvoering hiervan, net als de inhoudelijke vormgeving, is de verantwoordelijkheid van de partijen zelf. 6.2 Fasen van de bemiddeling Start De bemiddelaar toetst of hij de opdracht kan aanvaarden en of zijn aanstelling gebeurt op basis van de vrije keuze van alle partijen. De bemiddelaar legt aan de partijen het traject van de bemiddeling uit en verstrekt hen alle nuttige informatie opdat de partijen met kennis van zaken voor bemiddeling kunnen kiezen. De bemiddelaar informeert de partijen dat de bemiddeling gratis is. 7

10 Tijdens de bemiddeling De bemiddelaar ziet erop toe dat de bemiddeling op een evenwichtige manier verloopt, in een sereen klimaat, waaruit blijkt dat met de belangen van alle partijen rekening wordt gehouden. De bemiddelaar nodigt de partijen uit om beslissingen te nemen op grond van voldoende informatie. De bemiddelaar gaat na of iedere partij de gevolgen van de voorgestelde oplossingen kent en begrijpt. Slot De bemiddelaar vat de resultaten samen. De bemiddelaar schrijft het resultaat van een bemiddeling neer in een overeenkomst als alle partijen hiermee instemmen. 7 Deontologische code Van bemiddelaars wordt verwacht dat zij zich houden aan de deontologische code. Die bevat de afspraken, richtlijnen en regels over de manier waarop bemiddeling vorm dient te krijgen en wat hierin in van de bemiddelaar ar wordt verwacht. Daarnaast respecteert deze code uiteraard ard ook de rechten van de cliënt en zijn leefomgeving. eving. Ze biedt geen antwoord op alle mogelijke situaties, i s, maar is bedoeld als leidraad voor or een verantwoord en beroepsmatig handelen bij bemiddeling in de integrale jeugdhulp. De deontologische code geeft duidelijk weer hoe een bemiddeling verloopt opt en biedt een houvast voor de bemiddelaar en voor or de partijen. Ze is beschikbaar op de website van integrale jeugdhulp. ulp Rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp Het decreet Rechtspositie van de Minderjarige ige (DRM) regelt de relatie tussen de minderjarige cliënt en jeugdhulpaanbieders en is van kracht sinds 1 juli In de jeugdhulpverlening moeten we dus rekening houden met de rechten en van minderjarigen n die geëxpliciteerd e zijn in dit apart decreet et en met de bepalingen in het decreet Integrale Jeugdhulp u waarin ook de belangen en van ouders en eventuele delijken mee in rekening ng worden genomen. opvoedingsverantwoor- Hieronder wordt verduidelijkt deli hoe een bemiddelaar correct handelt zonder afbreuk te doen aan de rechten van minderjarigen en ouders. Wat zeggen beide decreten et en hierover? r? Decreet Rechtspositie e van de Minderjarige, artikel 4: 1. Onverminderd de rechten van de ouders, oefent de minderjarige de rechten, opgesomd in dit decreet, zelfstandig uit. 2. In afwijking van 1, oefent de minderjarige de rechten, bedoeld in artikelen 8, en 22 18, zelfstandig uit op voorwaarde rde dat hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, rekening houdend met zijn leeftijd en zijn maturiteit. De minderjarige van twaalf jaar of ouder wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Decreet Rechtspositie van de Minderjarige, artikel 8: De minderjarige heeft het recht om geïnformeerd vrij in te stemmen met de buitengerechtelijke jeugdhulp of die hulp te weigeren. 16 aanderen/bemiddeling/pag 17 Artikel 13, DRM stelt dat een minderjarige niet tegen zijn wil van zijn ouders kan gescheiden worden, tenzij wanneer een rechterlijke beslissing dat beveelt. 18 Artikel 22, DRM handelt over de dossiergegevens die worden bijgehouden. Het regelt het toegangsrecht tot deze informatie en de wijze waarop de inzage moet worden georganiseerd. 8

11 Decreet Integrale Jeugdhulp, artikel 6: De jeugdhulp vertrekt van de hulpvraag of de hulpbehoefte van de personen tot wie ze zich richt, en sluit daar maximaal bij aan. Als verschillende vormen van jeugdhulp gelijkwaardig aan een jeugdhulpvraag of jeugdhulpbehoefte kunnen beantwoorden, wordt de minst ingrijpende vorm van jeugdhulp aangeboden. Met uitzondering van de gerechtelijke jeugdhulpverlening kan de jeugdhulpverlening alleen worden verleend met instemming van de personen tot wie ze zich richt. De jeugdhulp berust op een vrijwillige medewerking van de betrokken personen. Ze worden maximaal betrokken bij de jeugdhulpverlening. De jeugdhulpverlening kan alleen uitgevoerd worden met: 1 de instemming van de ouders van de minderjarigen, en in voorkomend geval, van zijn opvoedingsverant- woordelijken; 2 de instemming van de min-twaalfjarige, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit, als blijkt dat de min-twaalfjarige alfjarige tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat a is, of de instemming van de minderjarige die twaalf jaar of ouder is, of nadat at de minderjarige werd gehoord als die jonger is dan twaalf jaar. In het belang van de minderjarige kan er van de noodzakelijke odza instemming, ming ng, vermeld in het vijfde lid, worden afgeweken, eken, wanneer die instemming ming omwille le van omstandigheden niet onmiddellijk kan worden verleend en in afwachting dat ze wordt verleend, e of wanneer neer er die instemming omwille van omstandigheden e niet uitdrukkelijk ijk kan worden verleend. In die gevallen is afwijking mogelijk op voorwaarde arde dat: 1 de afwijking genotuleerd wordt; 2 de afwijking ing gemotiveerd erd wordt; 3 er in de motivatie wordt verwezen ezen en naar het belang van de minderjarige waarbij duidelijk wordt omschreven en over welk belang van de minderjarige het gaat; 4 er in de motivatie tie wordt aangetoond dat het mogelijke werd gedaan om de werkelijke instemming te verkrijgen. en. Artikel 8 DRM stelt dat bekwame minderjarigen, rige n, onverminderd de rechten van de ouders (artikel 4 DRM), het recht hebben om geïnformeerd eerd vrij in te stemmen met de buitengerechtelijke jeugdhulp of om die te weigeren. en. Dit sluit volledig aanan bij het werkingsprincipe ipe vrijwilligheid. Het decreet integrale jeugdhulp bepaalt in artikel 6 ook dat jeugdhulpverlening alleene kan worden verleend met instemming van de personen tot wie ze zich richt en alleen kan worden uitgevoerd met de instemming van de ouders/ opvoedingsverantwoordelijkenen en van de bekwame minderjarige. Dit betekent dat naast de instemming van de bekwame minderjarige in principe ook de instemming van zijn ouders nodig is. Als die door omstandigheden niet meteen of uitdrukkelijk kan worden ingewonnen, of als de hulpverlening zich op dat moment uitdrukkelijk enkel tot de minderjarige richt, kan, in het belang van de minderjarige, van het principe van de voorafgaandelijke noodzakelijke instemming worden afgeweken. Dat geldt in afwachting van het mogelijk verkrijgen ervan en wordt in het kader van dossiervorming schriftelijk gemotiveerd. Dit is voor bemiddeling niet anders. Daarenboven richt bemiddeling zich altijd tot individuele partijen. Het zijn deze partijen die, wanneer ze bekwaam zijn, zelf moeten en mogen beslissen of ze al dan niet deelnemen aan een bemiddelingsproces. 19 Uiteindelijk zal binnen deze contouren de appreciatie van de 19 Onbekwame minderjarigen worden in een bemiddeling steeds vertegenwoordigd door hun ouders, voogd, vertrouwens- 9

12 bemiddelaar, eventueel na overleg met het regionaal loket, bepalen hoe een individuele situatie, onvermijdelijk specifiek, wordt aangepakt. Deze werkwijze wordt bekrachtigd door artikel 5 van het DRM dat stelt dat het belang van de minderjarige altijd de belangrijkste overweging vormt. Aan de mening van de minderjarige wordt passend gevolg gegeven, rekening houdende met zijn leeftijd en maturiteit. Daarnaast is ook respect vereist voor de mening en verantwoordelijkheden van ouders. De beslissing die hierover genomen wordt door enerzijds het regionaal loket en anderzijds de bemiddelaar moet altijd transparant gemaakt worden tegenover alle betrokkenen. 9 Klachtenprocedure Wanneer een partij niet tevreden is over de bejegening door het regionaal loket of door de bemiddelaar, is de eerste stap een gesprek hierover met de persoon in kwestie. Zo kan men fouten, misverstanden of onduidelijkheid verhelpen en constructief verder werken. Lukt dat niet, dan kan men terugvallen op een formele klachtenprocedure edur die verzorgd wordt door de JO-lijn. Meer informatie over de werking van de JO-lijn vindt u terug op de website 20 of op het aanmeldingsformulier voor bemiddeling 21. Met een klacht kan men ook altijd vrijblijvend contact opnemen met de JO-lijn op het gratis nummer Wettelijk kader voor bemiddeling eling Bemiddeling komt voor op verschillende niveaus in de regelgeving. De decretale basis wordt gevormd door het decreet eet betreffende effe fende de Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013 (artikel 29 en artikel 30). De verder conceptuele verfijning wordt gerealiseerd in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Integrale Jeugdhulp ulp van 21 februari 2014 (artikel 32). Praktische informatie over voorwaarden, vergoeding en omkadering van de bemiddelaar ar staat beschreven in het Ministerieel Besluit met betrekking tot het bemiddeling deli in de integrale jeugdhulp van 24 februari Decreet Integrale Jeugdhulp Artikel 29 van het decreet 22 stelt: Een minderjarige die minstens twaalf jaar is of, als hij jonger is dan twaalf jaar, tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen bij de toegangspoort een verzoek tot toekenning van jeugdhulpverlening indienen als cumulatief de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1 de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken hebben een hulpvraag gesteld in de rechtstreeks toegankelijke of niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, maar die hulpvraag is niet beantwoord om een andere reden dan de volledige bezetting van de capaciteit; 2 de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen aantonen dat er een poging tot persoon of opvoedingsverantwoordelijke Artikel 29. Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 10

13 bemiddeling heeft plaatsgevonden; 3 de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken zijn niet betrokken bij een procedure bij het ondersteuningscentrum of bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Het verzoek moet gestaafd worden met een document dat aantoont dat er een poging tot bemiddeling heeft plaatsgevonden. Een poging tot bemiddeling als vermeld in het eerste lid, 2, impliceert dat de vraag naar bemiddeling is gesteld, maar ofwel dat bemiddeling heeft plaatsgevonden, maar niet heeft geleid eid tot een conflictoplossing, ofwel dat bemiddeling niet heeft plaatsgevonden omdat een van de etrokken partijen zich niet heeft aangeboden bij de bemiddelaar of omdat er binnen een redelijke termijn geen bemiddeling werd georganiseerd. eerd rd. Als een jeugdhulpaanbieder ulpaanbieder jeugdhulpverlening weigert aan een minderjarige, een ouder of een opvoedingsverantwoordelijke, ntwoordelijke, moet hij een attest van weigering opmaken waarin die weigering wordt gemotiveerd en waarin de mogelijkheid voor or de minderjarige, rige de ouders of de opvoedingsverantwoordelijke wordt vermeld om bij de toegangspoort gspoort een verzoek tot toekenning n ng van jeugdhulpverlening in te dienen. Hij moet de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend omen geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken ook informeren en over die mogelijkheid. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de bemiddeling de en voor or de voorwaarden voor het verzoek tot toekenning ning ng van jeugdhulpverlening bij de toegangspoort. oo Artikel 30 van het decreet e 23 stelt: Al de jeugdhulpaanbieders ed ers die betrokken k zijn bij de jeugdhulpverlening aan een minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend omen geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken vera ntwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomge- ving zijn samen verantwoordelijk voor de continuïteit in die jeugdhulpverlening. De jeugdhulp verbetert voor die personen de continuïteit n van de jeugdhulpverlening door: 1 een passende send verwijzing in de gevallen waarin een verwijzing wenselijk is; 2 de trajectbegeleiding van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken orde en en de betrokken personen uit zijn leefomgeving in elke fase van de jeugdhulp- verlening, als voortzetting van de jeugdhulpverlening noodzakelijk of wenselijk is; 3 een jeugdhulpaanbieder als coördinator aan te wijzen in complexe dossiers waarbij verschillende jeugdhulpaanbieders anbieders betrokken zijn; 4 over te gaan an tot overleg of bemiddeling, vermeld in het tweede lid van dit artikel, voordat de jeugdhulpverlening aan een minderjarige door een jeugdhulpaanbieder wordt stopgezet als de stopzetting niet gebeurt met wederzijdse toestemming of op verzoek van de minderjarige en zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken; 5 de naadloze overgang naar de andere vormen van hulpverlening te verzekeren. Daarvoor werken alle partijen die betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening, samen door: 1 een gemeenschappelijk engagement aan te gaan; 2 met maximale betrokkenheid van de minderjarige, zijn vertrouwenspersoon, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving, in overlegmomenten tussen de betrokken jeugdhulpaanbieders te voorzien. Die overlegmomenten worden voorgezeten door een persoon die onafhankelijk is van de jeugdhulpaanbieders; 3 bemiddeling te organiseren tussen de partijen, vermeld in punt 2, onder leiding van een persoon die onafhankelijk is van de betrokken jeugdhulpaanbieders, in geval van onenigheid of conflict 23 Artikel 30. Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 11

14 tussen een of meer van de betrokkenen. Het overleg en de bemiddeling, vermeld in het tweede lid: 1 zijn kosteloos en vlot toegankelijk voor de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken; 2 vinden plaats onder de leiding van een voorzitter of een bemiddelaar die hiertoe opgeleid is. Per regio wordt een lijst met onafhankelijke bemiddelaars aangelegd waarop een beroep kan worden gedaan. De lijst wordt samengesteld uit bemiddelaars met verscheiden achtergronden. Een bemiddelaar is een vrijwilliger; 3 kunnen aangevraagd worden door de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon, een jeugdhulpaanbieder of een andere persoon of voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt. De gegevens die worden uitgewisseld in het kader van het overleg of de bemiddeling, eling, vermeld in het tweede lid, kunnen door een gemandateerde voorziening niet gebruikt worden bij het onderzoek ek van de verontrustende situatie met het oog op het nemen van de gemotiveerde beslissing, vermeld in artikel Besluit van de Vlaamse Regering Artikel 32 van het BVR 24 stelt: De minister kent, binnen de beschikbare begrotingskredieten, gskr ed ieten, middelen toe voor het inzetten van cliëntoverleg eg en bemiddeling. De minister bepaalt alt de voorwaarden orwaarde en de modaliteiten voor de subsidiëring van cliëntoverleg en bemiddeling. ing Ministerieel Besluit Het Ministerieel Besluit 25 benadrukt de kwaliteitscriteria iteria ia vermeld in het decreet IJH en verduidelijkt waar nodig enkele aspecten. en. Zo geeft artikel 2 aan dat bemiddeling deling niet kan worden ingezet et ten aanzien van de toegangspoort, t, de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening ulpv erleni n en de gemandateerde voorzieningen. Een procedure van bemiddeling schort het proces bij deze diensten ook niet op. Dit artikel stelt ook duidelijk dat het resultaat van een bemiddeling neergeschreven ergesc e en kan worden in een overeenkomst. De partijen beslissen samen of ze hierover willen rapporteren, en, ten aanzien van wie en op welke manier. Artikel 3 beschrijft de voorwaarden waaraan een bemiddelaar moet voldoen om een vergoeding te ontvangen: het ondertekenen van een aannemingsovereenkomst; het volgen van een specifieke vorming; een anonieme registratie bijhouden per bemiddeling; elk jaar minstens deelnemen n aan één intervisie; wanneer ernaar gevraagd wordt aan partijen een attest poging bemiddeling overhandigen. 24 Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp. 25 Ministerieel Besluit van 24 februari 2014 met betrekking tot de bemiddeling in de integrale jeugdhulp. 12

15 Artikel 4 geeft meer duidelijkheid over de vergoeding zelf: een forfaitaire onkostenvergoeding van 25 euro voor de voorbereiding, administratie en registratie van de bemiddeling, op voorwaarde dat de bemiddelaar ook effectief handelingen in het dossier heeft gesteld; een ereloon van 25 euro per uur (inclusief btw) en een forfaitaire onkostenvergoeding ostenvergoeding van 22 euro per uur voor het bemiddelen in de jeugdhulp; een forfaitaire onkostenvergoeding van 70 euro per intervisiemoment voor de deelname aan intervisie voor de bemiddelaars ars in de jeugdhulp. Bemiddelaars kunnen nen per dossier aanspraak maken op deze vergoeding voor een maximum van acht uur effectieve e e bemiddeling per dossier. Met effectieve eve bemiddeling el ing wordt bedoeld het voeren van bemiddelingsgesprekken s en, in voorkomend o geval, de opmaak van een overeenkomst ee op het einde van de bemiddeling. Artikel 5 geeft ten slotte te een overzicht van de ondersteuning en omkadering waarin de provincie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie e comm voorzien. orzi De Vlaamse amse overheid e sloot een overeenkomst met de provincies ies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie enschapscommissie in Brussel om een regionaal loket te organiseren dat de aanvragen n verwerkt en informatie verstrekt. rekt 13

16 Adresgegevens regionale loketten Regio Antwerpen: Provincie Antwerpen Helinde Moons Telefonisch: Via mail: Regio Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie Kim Herremans Telefonisch: Via mail: Regio Limburg: Provincie Limburg Carla Indekeu Telefonisch: Via mail: Regio Oost-Vlaanderen: Provincie Oost-Vlaanderen Ümit Karanfil en Chantal Van De Kerckhove Telefonisch: Via mail: Regio Vlaams-Brabant: Provincie Vlaams-Brabant Willy Van Nieuwenhuysen Telefonisch: Via mail: Regio West-Vlaanderen: Provincie West-Vlaanderen Ines De Schryver Telefonisch: Via mail: 14

17 Colofon Redactieteam: Patrick Bedert, Martine Puttaert, Dominick Vosters copywriter: Bea Bossaerts Afbeeldingen: FxProduction Druk: Agentschap voor Facilitair Management Digitale drukkerij Boudewijnlaan Brussel Depotnummer: D/2014/3241/240 Verantwoordelijke uitgever: Patrick Bedert Afdeling Beleidsontwikkeling Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II laan 35, bus Brussel Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 15

18 Integrale Jeugdhulp

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

betreffende de integrale jeugdhulp

betreffende de integrale jeugdhulp stuk ingediend op 1952 (2012-2013) Nr. 10 3 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 1952 (2012-2013)

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting

Omgaan met verontrusting Samen werken rond kindermishandeling: een praktische benadering Destoop Tine Vertrouwenscentrum Antwerpen Omgaan met verontrusting Protocol van Moed (proefproject 1/1/2012-31/12/2013) Start nieuwe jeugdhulplandschap

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten

Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten Wat is bemiddeling? Bemiddeling is een krachtige professionele interventie waarbij een autonome en onafhankelijke 'derde' conflictpartijen

Nadere informatie

2. Rechtsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid

2. Rechtsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid Visie van de netoverstijgende werkgroep DRM m.b.t. bekwaamheid 1. Inleiding Het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp (DRM) is geen doel op zich, maar een werkingsprincipe

Nadere informatie

Gemandateerde voorziening

Gemandateerde voorziening Gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

Deontologische code van de herstelbemiddelaar

Deontologische code van de herstelbemiddelaar Deontologische code van de herstelbemiddelaar Woord vooraf Voorliggende code is het resultaat van langdurig overleg tussen vertegenwoordigers van de bemiddelingssectoren minderjarige daders en hun slachtoffers

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Even voorstellen. Wat is bemiddeling?

Even voorstellen. Wat is bemiddeling? Even voorstellen Mijn naam is Sabine Poel. In 2006 ben ik als klinisch psychologe optie kinderen en jeugdigen afgestudeerd aan de K.U.L. Na mijn afstuderen ben ik als docent aan de slag gegaan en daarnaast

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS OP PROVINCIAAL NIVEAU

VRIJWILLIGERS OP PROVINCIAAL NIVEAU VRIJWILLIGERS OP PROVINCIAAL NIVEAU PRAKTIJKVOORBEELDEN UIT VLAAMS-BRABANT www.vlaamsbrabant.be WAT KOMT AAN BOD? I. INLEIDING II. BURENBEMIDDELING sinds 2002 III. DIEFSTALPREVENTIE sinds 2005 IV. KEUZE

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA De Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ( afgekort VOBA ) is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel

Nadere informatie

De psycholoog: titelbescherming en deontologie. I. Psychologencommissie Organigram 05-05-15. Overzicht. Missie. Vier kerntaken

De psycholoog: titelbescherming en deontologie. I. Psychologencommissie Organigram 05-05-15. Overzicht. Missie. Vier kerntaken De psycholoog: titelbescherming en deontologie VVKP Algemene Vergadering Gent, 28/04/15 door Edward Van Rossen, directeur Psychologencommissie Organigram Publieke instelling Onafhankelijke instantie Bevoegd

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Bijzondere Jeugdbijstand

Bijzondere Jeugdbijstand Bijzondere Jeugdbijstand Regelgeving: 1. Decreten inzake bijzondere jeugdbijstand gecoördineerd op 4 april 1990 2. Decreet 7 mei 2004 houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE CLB-MEDEWERKER

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE CLB-MEDEWERKER Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Tijdelijke Decretale Stuurgroep CLB Werkgroep Deontologie DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE CLB-MEDEWERKER INLEIDING De deontologische code is een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Klachtenregeling. voor cliënten en medewerkers Cessio

Klachtenregeling. voor cliënten en medewerkers Cessio Klachtenregeling voor cliënten en medewerkers Cessio Inhoudsopgave 1. Inleiding: luisteren naar en leren van klachten... 2. Mogelijkheden van klachtafhandeling... 3. Ondersteuning van een vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de

Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de Steeds meer professionelen hebben vragen bij de toepassing van regelgeving in hun contacten met minderjarigen. Daarom organiseert de Kinderrechtswinkel vormingssessies om vragen uit de praktijk duidelijk

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin]

INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] Afdeling Tienen: Mobiele begeleiding / (Intensieve) baby

Nadere informatie

Externe klacht, via contribuant

Externe klacht, via contribuant Interne klacht, door vrijwilliger Externe klacht, via vrijwilliger Externe klacht, via contribuant Externe klacht door marktpartij 1. Klacht wordt op een klachtenformulier genoteerd 2. Dit klachtenformulier

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

BEMIDDELINGSREGLEMENT

BEMIDDELINGSREGLEMENT BEMIDDELINGSREGLEMENT Overwegende dat bemiddeling tot voorwerp heeft, door het samenbrengen van de partijen in een geschil, onder hen een gesprek tot stand te brengen, de voorwaarden voor een dialoog te

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

Recht op informatie, duidelijke communicatie, inspraak en instemming

Recht op informatie, duidelijke communicatie, inspraak en instemming Recht op informatie, duidelijke communicatie, inspraak en instemming Art. 8 van het decreet stelt dat elke minderjarige het recht heeft in te stemmen met buitengerechtelijke jeugdhulp of deze hulp te weigeren.

Nadere informatie

Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation.

Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation. Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation. 1. Wat is mediation? Mediation is een door een mediator begeleid gespreksproces, waarin de betrokken partijen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel

Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kristof Desair Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Kindermishandeling Waarom doen we iets aan kindermishandeling? Wanneer moeten

Nadere informatie

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 1. Draaiboek Bezoekruimten Limburg Voorstelling medewerkers Aanmelding Intakeprocedure Weigeringscriteria Begeleiding: stappenplan

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

1. Toelichting: houding en rol van de loopbaandienstverlener

1. Toelichting: houding en rol van de loopbaandienstverlener Deontologische code Klachtenbehandeling Deontologische code voor loopbaandienstverlening (artikel 2, 1, 9, van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

«De kracht van bemiddeling»

«De kracht van bemiddeling» «De kracht van bemiddeling» Inhoudstafel 1. Wat is bemiddeling?... 2 2. Wat doet een bemiddelaar en wat niet?... 2 Wat doet een bemiddelaar... 2 Wat doet een bemiddelaar niet... 2 Wat is het verschil met

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling Buurtbemiddeling 1. Inleiding 2. Bemiddeling 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling 3. Functieprofiel bemiddelaar 4. Rol Bemiddelaar 5. Vrijwillige bemiddelaar 1 Voorstelling

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden 1 KWALIFICATIEDOSSIER VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenaming Contet/werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar De vrijwilliger

Nadere informatie

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar Welke zijn de rechten van de patiënt? De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in: 1. Kwaliteitsvolle dienstverstrekking 2. De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar 3. Informatie over de persoonlijke

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Nieuwe jeugdhulp vanaf 01 maart 2014 http://www.youtube.c om/watch?v=ktowmbk Neok Het nieuwe jeugdlandschap in vogelvlucht Hans Vandenbroucke Directeur CLB

Nadere informatie

Concept Layout en grafische vormgeving Verantwoordelijk uitgever Datum van uitgifte:

Concept Layout en grafische vormgeving Verantwoordelijk uitgever Datum van uitgifte: 1 Concept: Sofie Van den Bussche en Thomas Schadron Layout en grafische vormgeving: Thomas Schadron Verantwoordelijk uitgever: Permanente ondersteuningscel voor de CLB s GO! Datum van uitgifte: december

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? VCLB Deinze VCLB regio Gent VCLB Meetjesland VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan 4 centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 06/2012 van 5 september 2012 Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst

Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst Ann Willemans november 2014 1 1. Voorwoord De medewerkers en artsen van het ziekenhuis zetten zich dagelijks in om u een goede en professionele dienstverlening

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Begeleidingstehuizen en gezinstehuizen Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als kind of minderjarige in het ziekenhuis? > > Je hebt

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid 1. Algemeen 1.1 Degene die met Libel kinder-jongerencoach een overeenkomst voor advies of coaching aangaat, wordt verder cliënt genoemd. 1.2 Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140 Rapport Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/140 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt, op basis

Nadere informatie

Budgetcoach Functieprofiel

Budgetcoach Functieprofiel Budgetcoach Functieprofiel Datum: //20... Naam Budgetcoach:... Doelstelling van de functie Budgetcoach De vrijwilliger biedt een aanvullende hulpverlening, waarbij op maat van de cliënt gewerkt wordt dit

Nadere informatie