09UIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "09UIT10810 010-2191635"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T F W Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP Gladheidsbestrijdin ONS KENMERK 09UIT10810 DOORK1ESNUMMER juli Geachte dames, heren, De gemeente Schiedam is als wegbeheerder verantwoordelijk voor h weg. Tot de zorgplicht behoort ook het bestrijden van gladheid. Onl gladheidsbestrijdingsplan vastgesteld. Hierbij bieden wij u dit plan a Gladheidsbestrijding dient om de verkeersveiligheid te bevorderen, d en de bereikbaarheid op peil te houden. Daarbij moeten afwegingen en behoeften van de weggebruiker, de consequenties van het gebruik en de (on-) mogelijkheden van de inzet van mensen en middelen. Ter bevordering van de voorspelbaarheid voor de weggebruiker hebb n het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en de NVR ) (Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) in 2006 een integrale visie op de gladheidsb trijding ontwikkeld en de diverse wegbeheerders verzocht deze visie te hanteren als vertrekpun bij de invulling van de gladheidsbestrijding. De integrale visie sluit aan bij de verwachtinge die de weggebruiker redelijkerwijs mag hebben ten aanzien van het product: (1) de veiligh id van de weggebruiker staat voorop en (2) gladheidspreventie door middel van natstrooien voorda het wegdek glad wordt heeft, waar noodzakelijke en mogelijk, de voorkeur boven gladheidsbestrij ng (droogstrooien). De integrale visie is uitgewerkt in concrete aanbevelingen per wegcategorie en so< -t wintergladheid. In het Gladheidsbestrijdingsplan voor Schiedam is, voor de bepaling aangesloten bij de aanbevelingen uit de integrale richtlijn gladheidsb winter 2009/2010 worden de gebiedsontsluitingswegen, busbanen/bu stoffen, routes exceptioneel transport, vrijliggende fietspaden, doorg routes naar gemeentehuis, ziekenhuis, politie, brandweer en stations/ preventief gestrooid (prioriteit 1). Ook de wegen naar speciale besten verpleeghuizen, ouderenontmoetingscentra, wijkcentra, scholen) wor deze wegen geldt een prioriteit 2 wat betekent dat ze, indien het niet preventief te strooien, pas gedaan worden nadat het volledige areaal r Voor het strooien van voetpaden naar deze speciale bestemmingen w indien gewenst zoutemmers en zoutkisten) ter beschikking gesteld. in goede staat houden van de gs hebben wij een nieuw doorstroming te optimaliseren orden gemaakt tussen de wensen 'an dooimiddel voor het milieu an prioriteiten in de bestrijding, ;trijding. Met ingang van de stroken, routes gevaarlijke nde (regionale) fietspaden en iltes NS, Metro en Tramplus ningen (zorgcentra, 2n preventief gestrooid. Voor albaar is om alle routes ;t prioriteit 1 is behandeld, "den zakken strooizout (en nkelgebieden worden preventief Ons kenmerk 09UIT10810 Pagina 1 van 2

2 of curatief gestrooid. In de praktijk betekend dit dat de winkelgebiedi ochtends, indien nodig met de hand, worden gestrooid. Dit geldt ook locaties zoals bruggen en trappen. Erftoegangswegen, woonerven en alleen bij langdurig optredende gladheid of bij ernstige ijzel of sneeu Deze uitgangspunten zijn vertaald in een te strooien areaal zoals opg< actualiseren uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. De te strooien area website van de gemeente en op de gemeentepagina (eind september). tussen 7.30 en 9.30 uur 's oor een aantal extra gevoelige larkeervoorzieningen worden /val gestrooid. ïomen in het jaarlijks te m worden gepubliceerd op de Hoogachtend, en wethouders van Schiedam,.i., de burgem an de C roenendaal /erver-aartsen Bijlage: gla heidsbestrijdingsplan Ons kenmerk 09UIT10810 Pagina 2 van 2

3 Wintergladheidsbestijdingsplan Beleidsplan winter 2009 / lente Uitvoeringsplan seizoen 2009 /

4 Wintergladheidsbestijdingsplan Beleidsplan gladheidsbestrijding winter 2009 / lente 2013 Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding seizoen 2009/2010 Inhoud 1. Inleiding 2. Beleidskader 2.1 Juridisch kader 2.2 Arbeidsomstandigheden 2.3Milieu 2.4 Kosteneffectiviteit 3 Integrale visie gladheidsbestrijding 4 Evaluatie bestaande situatie Beleid 5.1Strooimethodiek 5.2 Signaleringsmethode 5.3 Uitruk- en strooitijden 5.4 Prioriteit in bestrijding 5.5 Interactieve beleidsontwikkeling en communicatie 5.6 Uitbesteding 6 Kosten 8 7. Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding seizoen 200S/ Bijlage 1 Bijlage 2 Te strooien areaal Ingeperkt te strooien areaal bij snel intredende gladheid en bij ernstige en/of langdurige sneeuwval Gemeente Schiedam Afdeling BOR-ROR Juni 2009

5 1. Inleiding Gladheidsbestrijding dient om de verkeersveiligheid te bevorderen, de doorstroming te optimaliseren en de bereikbaarheid op peil te houden, Onder gladheidsbestrijding wordt zowel het voorkomen van gladheid als het bestrijden van daadwerkelijk ontstane gladheid verstaan. In Nederland is de gladheidsbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Voor Schiedam is voor het laatst in 2001 sen gladheidsbestrijdingsplan (Gladheidbestrijding in Schiedam, ONS Milieu, versie oktober 1999) door het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De gemeente Schiedam heeft de uitvoering /an de gladheidsbestrijding uitbesteedt aan IRADO. Onderlinge afstemming over de gladheidsbestrijding tuss sn diverse wegbeheerders is gewenst in verband met de voorspelbaarheid voor de v/eggebruiker. Het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en de NVRD (Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) hebben om die reden in 2006 een integrale visie op de gladheidsbestrijding ontwikkeld en de diverse wegbeheerders verzocht deze visie te hanteren als vertrekpunt bij de invulling van de gladheidsbestrijding. Voor de regio Rijnmond Noord zijn in 2005 en 2006 in Ndxusverband (inmiddels BEREIK) afspraken gemaakt over een samenhangend st ooibeleid aan de noordkant van Rotterdam. Het betreft een eerste netwerk van wegen (stroomwegen) waar preventief wordt gestrooid en het uitwisselen van meteo-qegevens. In dit beleidsplan word voor de winter van 2009/2010 tot on met de winter van 2012/2013 aangegeven hoe het gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd binnen de wettelijke kaders en de integrale visie gladheidsbestrijding. De beleidskeuzes worden vastgelegd. Het uitvoeringsplan geeft de vertaling van be eid naar concrete acties, Het uitvoeringsplan dient jaarlijks te worden geactualisee d. 2. Beleidskader In het beleidsplan zijn afwegingen gemaakt tussen de wehsen en behoeften van de weggebruiker en de (on-) mogelijkheden van de inzet var mensen en middelen. Net als bij andere door de overheid te leveren collectieve dier sten geldt dat de aanbieder keuzes maakt over de inrichting van de dienst en de mate; van service of de te leveren kwaliteit. De klant, in dit geval de weggebruiker, heeft hier slechts ten dele invloed op. De wijze waarop het product gladheidsbestrijc ing vorm krijgt wordt met name bepaald door: wettelijke kaders waarbinnen het moet worden uitgevoerd, arbotechnische omstandigheden, consequenties voor het milieu als gevolg van het gebruik van dooimiddelen en het beschikbare budget. Juridisch kader De wegbeheerder is op grond van artikel 15 e.v. van de voor het in goede staat houden van de weg. Als hij niet voldoet verantwoordelijkheid, met schade bij weggebruikers als g schade aansprakelijk worden gehouden. Er moet dan wo Vyegenwet verantwoordelijk aan deze 3volg, kan hij voor die den voldaan aan de

6 voorwaarden voor aansprakelijkstelling. De mogelijke aan sprakelijkheid voor ongevallen door zaken op het wegdek dient beoordeeld te worden op basis van artikel van het Burgerlijk Wetboek. Een belangrijk punt bij de aansprakelijkheidstelling is de vraag of er sprake is van ve rwijtbaarheid van de weg beheerder. Vanwege de voorzienbaarheid van het fenomeen gladheid zal de wegbeheerder moeten kunnen aantonen dat op structurel ï wijze aan de zorgplicht is voldaan. Hieraan kan worden voldaan door middel van: Een gepubliceerd gladheidsbestrijdingsplan Een gladheidsmeldsysteem Een goede administratie van tijden en gereden routes Het voorhanden hebben van voldoende materieel Consistentie in beleid en uitvoering De zorgplicht van de gemeente ten aanzien van het onde haar beheer vallende wegennet gaat niet zo ver, dat zij de veiligheid der wegge Druikers moet garanderen. Van de weggebruiker mag - zeker in het jaargetijde dat gl adheid zou kunnen optreden - extra oplettendheid en voorzichtigheid worden verwacht. Arbeidsomstandigheden De kaders voor de inzet en de arbeidsomstandigheden vdm het personeel zijn bepaald in de arbeidstijdenwet, het arbeidstijdenbesluit en de arbowet. De werkzaamheden in het kader van de gladheidsbestrijding hebben als kenmerk dat ze onregelmatig, niet vooraf planbaar en vaak in de avond en nacht worden uitgevoerd. Chauffeurs van strooiwagens en coördinatoren worden in de winter in consignatie ingezet. Naast hun reguliere werkzaamheden moeten zij pok beschikbaar zijn voor gladheidsbestrijding. De bepalingen hebben betrekking o (gemiddelde) arbeidsduur per etmaal, week en maand en de consignatie. De uitvoerder van de werkzaamheden is verantwoordelijk personeel. De veiligheidsaspecten hebben betrekking op (dooimiddel) en materieel en op de uitvoering (gladheid e ) de maximale op de maximale duur van voor de veiligheid van het het gebruik van materiaal woonwerkverkeer). Milieu Dooimiddelen hebben een schadelijke invloed op het leeflmilieu. Een deel komt direct in de berm. Een ander deel komt indirect via afspoeling terecht in het grondwater of oppervlaktewater. Bij een te grote blootsteling aan dooim ddelen kunnen bomen en struiken worden aangetast. Milieuschade kan worden beperkt door beperkt/gericht en zuinig te strooien. Kosteneffectiviteit Ds kostenposten voor de gjadheidsbestrijding zijn onder :e verdelen in vaste en variabele kosten. De vaste kosten betreffen kapitaalslastèn van het materieel en de benodigde infrastructuur en de kosten van de wachtdienst. De variabele kosten worden gevormd door personele kosten, het gebruik van het materieel (brandstof voor de voertuigen etc.) en het verbruik van dooimiddele 1. De kosteneffectiviteit kan worden vergroot door een optimale schaal voor samenwerking en een zorgvuldige afstemming van de methodiek voor gladheidsbestrijding >p de lokale situatie.

7 3. Integrale visie gladheidsbestrijding De integrale visie op de gladheidsbestrijding sluit aan bij klant (weggebruiker) redelijkerwijs mag hebben ten aanz veiligheid van de weggebruiker staat voorop en (2) gladh van natstrooien voordat het wegdek glad wordt heeft, wa mogelijk, de voorkeur boven gladheidsbestrijding (droogs De integrale visie gladheidsbestrijding is uitgewerkt in co wegen worden, conform duurzaam veilig, onderscheiden stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangsv\ binnen de openbare ruimte gebieden die speciale aandac (vrijliggende) fietspaden, busbanen- en busstroken, winke parkeervoorzieningen en wegen en voetpaden naar spec (ziekenhuis, politie, brandweer, gemeentehuis, biblioth.ee In onderstaande tabel is per wegcategorie en soort winte de wijze van gladheidsbestrijding en responstijd weergeg aangegeven met welke prioriteit de verschillende wegcat worden. Categorie Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg Vrijliggend fietspad Busbaan/busstrook Winkelgebied Woonerf Parkeervoorzieningen Speciale bestemmingen Prioriteit Hoog Laag Hoog Hoog Hoog/middel Laag Laag Middel Strooimethodiek Preventief (bij gladhe Curatief (binnen 48 u Preventief (bii gladhek Preventief (bij gladhei< Curatief (binnen 3 uur Curatief (binnen 48 uu Curatief (binnen 48 uu Wegen preventief Voetpaden curatief (bi Richtlijnen voor wegen binnen de bebouwde kom e verwachtingen die de n van het product: (1) de idspreventie door middel r noodzakelijke en ooien). crete aanbevelingen. De iaar hun verkeersfunctie in egen. Daarnaast zijn er it vragen, te weten: Igebieden, woonerven, ale bestemmingen, bejaardenhuis, scholen). gladheid de voorkeur voor iven. Tevens is gorieën behandeld moeten I door neerslag ook curatief) r) door neerslag ook curatief) door neerslag ook curatief) i nen 3 uur) 4, Evaluatie bestaande situatie Beschrijving De gladheidsbestrijding in Schiedam wordt al geruime tijd Van oktober tot en met maart staat de gladheidsbestrijdin heeft IRADO materieel aangeschaft wat geschikt is voor r van het strooiseizoen 2008/2009 is gestart met het prevei De in 2001 vastgestelde strooiroutes zijn jaarlijks op actu; aangepast. De strooistrategie is dat eerst de hoofdontslui fietspaden worden gestrooid en daarna de industrieterreir trottoirs worden in principe niet door IRADO gestrooid. BL kunnen hiervoor gratis emmers strooizout afhalen bij het; aantal extra gevoelige locaties zoals bruggen, viaducten, wegdektypen staan zoutkisten. uitgevoerd door IRADO. sploeg stand-by. In 2008 atzoutstrooien. Met ingang :ief strooien met natzout. iteit getoetst en ngswegen en doorgaande en. Woonstraten en gers en belanghebbenden valbrengstation. Bij een appen en bepaalde 5

8 Waardering Na behandeling van de hoofdroutes wordt op basis van m burgers gestrooid. Deze werkwijze waarbij een groot dee aangestuurd door meldingen is weinig efficiënt en effectie zoutkisten, zowel het vullen als het uitstrooien, laat te we Een analyse van de meldingen en aansprakelijkheidstellingen laat zien dat deze veelal betrekking hebben op fietspaden fietspaden zat niet in de strooiroute en een aantal fietspa zaten werd om verschillende redenen niet gestrooid. Idingen van de politie en van de inspanningen wordt Het beheer van de sen over. van de afgelopen jaren Een aantal doorgaande en die wel in de route 5. Beleid Vertrekpunt bij de invulling van het beleid zijn de evaluatie van de bestaande werkwijze en de confrontatie hiervan met het wettelijk kad 2r en de integrale visie gladheidsbestrijding. Een aantal thema's is daarbij van be ang: de strooimethodiek, de signaleringsmethode, uitruk- en strooitijden, prioriteit in bestrijding, interactieve beleidsontwikkeling en communicatie en tenslotte de keu 3 om de gladheidsbestrijding in eigen beheer te hebben of uit te beisteden Strooimethodiek Er zijn twee methoden om dooimiddel op het wegdek aan te brengen: droogzoutstrooien en natzoutstrooien. De keuze voor natzoutstrooien is ingegeven door de wens tot preventief strooien. Bij natzoutstrooien ordt aan het droge zout (NaCI) juist voor het bereiken van de strooischotel, een zoutoplossing toegevoegd, Vermenging vindt plaats op de strooischotel en het meng el verlaat deze als 'natzout'. Bij natzoutstrooien zijn de materieelkosten hoge maar daar staan belangrijke voordelen tegenover: een hogere verkeersveiligheid, minder zoutgebruik (minder verwaaiing) en een efficiëntere inzet van personei I en middelen, In Schiedam is met ingang van de winter 2008/2009 geste rt met natzoutstrooien. Bij de bestrijding van gladheid veroorzaakt door sneeuwvé I wordt gebruik gemaakt van een sneeuwschuif en twee sneeuwborstels. Signaleringsmethode Voor een effectieve uitvoering van de gladheidsbestrijding wordt gestrooid, behoefte aan accurate voorspellingen va hulpmiddelen hiervoor zijn de afgelopen jaren sterk verbe Naast de algemeen beschikbare weersverwachtingen zijn toestand van het wegdek in het eigen beheergebied van kunnen worden verkregen van een gladheidsmeldsysteen is, zeker als er preventief gladheid. De erd. gegevens over de elang. Deze gegevens (GMS); een meetstation waarmee gegevens over de wegtemperatuur, luchttemperatuur neerslag, luchtvochtigheid en het zoutgehalte dat nog op de weg aa iwezig is worden gegenereerd. Weerbureaus kunnen op basis van meteoro ogische prognoses en de gegevens van het GMS specifieke gladheidsberichten ger f eren. De gladheidscoördinator bepaalt, eventueel na overleg met d meteoroloog, of en wanneer preventief gestrooid wordt. Tot nu maakt Schiedam alleen gebruik van algemeen bes hikbare weersverwachtingen, eigen waarnemingen ten aanzien van de toestand van het wegdek en van een alarmeringsfunctie door een weerbureou (Het weerbureau had daarbij de beschikking had over gegevens van meldpunte van Rijkswaterstaat op

9 het Kleinpolderplein en bij de Beneluxtunnel). Inmiddels zijn voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van een eigen GMS en vo ledige gladheidsbewaking door een weerbureau. Dit ontlast de coördinator gladheidbestrijding van het interpreteren van de gegevens. Naar verwachting komt dijt de kwaliteit en de eenduidigheid in de besluitvorming ten goede. Uitruk- en strooitijden Bij preventief strooien is de tijd die beschikbaar is voor uitrukken en strooien afhankelijk van hoelang van tevoren een betrouwbare gladheidsvoorspelling beschikbaar is. Bij gladheid door neerslag is dit ongeveer twee uur, bij andere soorten gladheid (condensatiegladheid, bevriezing) kan dt langer zijn. Om praktische redenen kan bij mogelijke maar nog onzekere gladheid eerder met een preventieve strooiactie worden gestart. Daarbij bestaat de kans dat ac hteraf blijkt dat de actie niet nodig was. Bij curatief strooien zijn landelijke richttijden beschikbaar voor het bepalen van de strooitijd. In Schiedam bedraagt de uitruk- en strooitijd voor het uitvoeren van de volledige strooiroute met het huidige materieel circa 4 uur. Om het tegengaan van gladheid op de belangrijke doorgaande wegen en fietspaden zoveel mogelijk te garanderen wordt: bij waarschijnlijke maar nog onzekere gladheid gestrooid en bij zekere gladheid binnen 2 uur eerst een ingekorte route (prioriteit 1, zie volgende paragraaf) gestrooid. Prioriteit in bestrijding Het beheergebied van Schiedam betreft bebouwde kom én kent geen stroomwegen (wegen waarvan in regionaal verband is afgesproken dat deze preventief gestrooid worden). Met ingang van de winter 2009/2010 worden de gebiedsontsluitingswegen, busbanen/busstroken, routes gevaarlijke stoffen, routes exceptioneel transport, vrijliggende fietspaden, doorgaande (regionale) fietspaden en routes naar gemeentehuis, ziekenhuis, politie, brandweer en stations/haltes NS, Metro en T ramplus preventief gestrooid (prioriteit 1). Ook de wegen naar speciale bestemmingen (zorgcentra, verpleeghuizen, ouderenontmoetingscentra, wijkcentra, scholen) worden preventief gestrooid. Voor deze wegen geldt een prioriteit 2 wat betekent dat ze, indien het niet haalbaar is om alle routes preventief te strooien, pas gedaan worden nadat het volledige areaal met prioriteit 1 is behandeld. Voor het strooien van voetpaden naar deze speciale bestemmingen worden zakken strooizout (en indien gewenst zoutemmers en zoutkisten) ter besch kking gesteld. Winkelgebieden worden preventief of curatief (binnen 3 uur na het intreden van de gladheid) gestrooid.!n de praktijk betekend dit dat de winkelgebieden tussen 7.30 en 9.30 uur 's ochtends, indien nodig met de hand, worden gestrooid. Dit geldt ook voor een aantal extra gevoelige locaties zoals bruggen en trappen. Erftoegangswegen, woonerven en parkeervoorzieningen worden alleen bij langdurig optredende gladheid of bij ernstige ijzel of sneeuwval gestrooid. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een te strooien areaal zoals opgenomen in het jaarlijks te actualiseren uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. Interactieve beleidsontwikkeling en communicatie Bij het opstellen en uitvoeren van het gladheidsbestrijdindsbeleid is de inbreng van politie, brandweer, omliggende wegbeheerders en fietsersbond meegenomen. De

10 strooiroutes worden jaarlijks voor aanvang van het stroois izoen gepubliceerd op de gemeentepagina en toegestuurd aan politie, brandweer, z ekenhuis en omliggende wegbeheerders. Uitbesteding De gemeente Schiedam heeft de gladheidsbestrijding uitbesteed aan IRADO NV. In een dienstverleningsovereenkomst/smartcard wordt vastgelegd dat IRADO NV de volgende diensten voor de gemeente verzorgd: - de aankoop en opslag van strooimaterieel - de inkoop en opslag van dooimiddelen - de inhuur van uitvoerend personeel - het gebruik van een gladheidsmeldsysteem - (waar mogelijk) preventief strooien - beheer van zoutkisten, zoutemmers en zoutzakken - registratie en rapportage De gemeente Schiedam blijft als wegbeheerder verantwoordelijk voor het beleid en een deugdelijke uitvoering. Milieu De milieueffecten van het bij de gladheidsbestrijding gebruikte dooizout bestaan uit schade aan de bermvegetatie en opname in het opperbakte- of grondwater. De milieuschade kan worden beperkt door zo min mogelijk zout te gebruiken. Natzoutstrooien verdient de voorkeur omdat daarbij mind sr zout wordt gebruikt en omdat het zout minder verwaait. 6. Kosten De vaste kosten bestaan uit de kapitaalslasten van de strpoimachines, de gebouwen en het meetpunt, de huur van de grond, de kosten van d«wachtdienst en het contract met het weerbureau bedragen ca ,00. De variabele kosten bestaan uit de kosten van de daadwerkelijk uitgevoerde strooiacties. De kosten van een strooironde zijn afhankemk van de benodigde tijd. Naar verwachting bedragen de kosten van een volledige strooironde, inclusief winkelgebieden, ca ,00 (excl. De kosten van doo zout). De kosten van het verbruik van dooizout (incl. zoutzakken) zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden en bedragen op jaarbasis gemiddeld naar schatting ,00. De praktijk de komende winter zal moeten uitwijzen of deze raming klopt. Over het aantal strooibeurten dat gemiddeld nodig is zijn geen goede gegevens beschikbaar. Uit het beschikbare jaarbudget voor gladhe dsbestrijding van ,00 kunnen zo'n 12 volledige strooibeurten of meer beperkte strooibeurten worden uitgevoerd. Afhankelijk van de winteromstandigh iden wordt het budget onder- of overschreden.

11 7. Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding seizoen 2009/2010 Dit uitvoeringsplan bevat de voor de gladheidsbestrijding Denodigde informatie zoals de toedeling van taken en de indeling en prioritering van met grondgebied. Kerngegevens weg beheerders Betrokkenen bij de gladheidsbestrijding in de Gemeente, ïchiedam Wegbeheer afdelingsmanager BOR - Teamleider BOR-ROR Procesmanager gladheidsbestrijding Gemeente Schied - Jan Spruijt - Eef Otterspeer - Nicole Cup am Uitvoering Manager operations Hoofd beleid en advies Coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding IRADO - Jack Rijnen - Jeffrey van Steer es - Jan van Meel - Chris Smit - Gerard van Leeu /ven - Ruud Montpellier - Aad Lingen - Ewout Eikenbroek S7953 Het beheergebied van de gemeente Schiedam grenst aan dat van de Gemeenten Midden Delfland, Vlaardingen en Rotterdam. Daarnaast Ippen delen van de A20 en de A4 waarvan het wegbeheer bij Rijkswaterstaat ligt door Schiedam. Contactgegevens aangrenzende beheerders Gemeente Midden Delfland De heer R. Kluiters Gemeente Vlaardingen Marien van 't Hof Daan Pladdet marien.va it.hof(s).vlaardinqen.nl Gemeente Rotterdam Willem Bouwmeester w.bouwmi Rijkswaterstaat Peter Heemskerk Te strooien areaal Op de kaarten in de bijlagen is het te strooien areaal aanbegeven. Bijlage 1 toont het te strooien areaal. Bijlage 2 toont het ingeperkte areaal wat prioriteit heeft bij snel intredende gladheid en bij ernstige en/of langdurige sneejuvwal. Speciaie bestemmingen en gevoesige iocaties Vlietland Ziekenhuis, Brandweer, Politie, Gemeenteh(jis Stations/haltes NS, Metro en Tramplus Winkelcentra: Broersveld, Broersvest, Hoogstraat, Hdf van Spaland, Nolenslaan, Parkweg, Groenelaan, Laan van Bol'Es, Krona, Vival iilaan, Geuzenplein, Wibautplein, Rubensplein, Westfrankelandsestraat, Sjt. Liduïnastraat, Lorentzlaan en Buijs Ballotsingel. Zorgcentra/verpleeghuizen: Marconihove, DrieMaasSttede, Francois HaverSchmidt, Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs G jsthuis, Schiewaegh

12 Seniorenontmoetingscentra: de 4 Molens, Oost, de V\ oudhoek, Zuid, van Beethovenflat en 't Centrum Scholen: zie Stadsgids Wijkcentra: De Blauwe Brug, De Erker, Dreesplein, 0 )st en Zuid Bruggen en trappen: Appelmarktbrug, Korte Havenbr ig, Kippenbrug, trappen NSen station Nieuwland Hellingen binnenstad: afrol Broersveld, de Appelmarl Grote Markt tussen Korte Dam en Strooimiddel Ten aanzien van de hoeveelheid dooizout (steenslagzou ) per m2 is het uitgangspunt om zoveel te strooien als nodig is voor de verkeersveilig eid en zo weinig mogelijk in verband met de milieuveiligheid. Het volgende overzicht jeeft een indicatie voor de te gebruiken hoeveelheden zout (steenslagzout) bij dive >e vormen van gladheid bij een temperatuur van -1/-4 C. Soort gladheid Bevriezing van natte weggedeelten Condensatie en/of aanvriezende mist Sneeuw Uzel Preventief fietspad Hoeveelheid zout bij preventief natstrooien 7/10 gram/m2 7/10 gram/m2 7/10gram/m2 15/20 gram/m2 10/14 gram/m2 Hoeveelheid curatief nat 7/10 gram/m 7/10 gram/m nvt 15/20 gram/ 12 10/14 gram/n i2 zout bij trooien Hoeveelheid zout bij curatief droogstrooien nvt nvt 15/20 gram/m2 20/40 gram/m2 nvt Registratie strooïbeurten Binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag na de strc )oibeurt wordt door IRADO aan de afdeling BOR een rapportage afgegeven. De rapf ortage vermeld in elk geval: datum en tijdstip rapportage, rapporteur, datum en tijdstip van uitrijden, aantal volledige/beperkte strooibeurten, hoeveelheid gebruikt de oizout, eventuele bijzonderheden. 10

13

14 SCHIEDAM GLADHEIDSBESTflIJDING INGEPERKT AREAAL

Gladheidbestrijdingsplan. Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief

Gladheidbestrijdingsplan. Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief 1 2 Inhoud 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 6 2.1 Aanleiding... 6 2.2 Doelstelling en geldigheidsduur... 6 2.2.1

Nadere informatie

Gladheidsbestrijdingsplan Ommen

Gladheidsbestrijdingsplan Ommen Gladheidsbestrijdingsplan Ommen Beleidsplan voor de bestrijding van wintergladheid in Ommen voor de periode 2011 t/m 2015 Versie 1.02 Status Definitief Datum 24 november 2010 Gemeente Ommen Documentnummer

Nadere informatie

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013 1 WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013 2 ALGEMEEN: Het plan van aanpak heeft betrekking op de gladheidbestrijding binnen de grenzen van de gemeente Beek

Nadere informatie

Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan

Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan seizoen 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Strooistrategie 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid 3 1.2 Strooihoeveelheden 3 1.3 Gladheid 4 1.4 Procedures 6 2 Methodiek 8 2.1

Nadere informatie

Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente Deventer 2011-2015

Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente Deventer 2011-2015 Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente Deventer 2011-2015 Datum: 8-11-2011 Status definitief 2 Status: definitief Inhoudsopgave 0 Samenvatting 5 1 Inleiding 6 2 Kaders 7 2.1 Aanleiding 7 2.2 Wettelijke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan Gladheidbestrijding

Beleidsplan Gladheidbestrijding Beleidsplan Gladheidbestrijding Gemeente Enschede Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Waarom een nieuw Beleidsplan Gladheidbestrijding?... 4 1.2 Doel van dit beleidsplan...

Nadere informatie

i: & :..) (E ' :i... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 4021 VZ MAURIK uw bfief van: uw

i: & :..) (E ' :i... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 4021 VZ MAURIK uw bfief van: uw i: & :..) (E ' :i.... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 421 VZ MAURIK uw bfief van: uw kenmerk: nns kenmefk: behandeld door: bjlagetn): onderwerp:

Nadere informatie

Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015

Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015 Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015 Gladheid Uitvoeringsplan 2014-2015 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wegbeheerders... 4 2.1 Wegbeheerders binnen eigen werkgebied... 4 2.2 Wegbeheerders aangrenzende

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 Consignatieperiode 4-11-2015 t/m 16-3-2016 Gemeente Hoogeveen, Realisatie, Economie en leefomgeving Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanpak gladheidsbestrijding... 4 2.1 Strooiplan...

Nadere informatie

Strooibeleid Beleidsplan

Strooibeleid Beleidsplan 2011-2014 Beleidsplan Duurzaam beleid voor de gladheidbestrijding binnen gemeente Oud-Beijerland Afdeling Openbaar Gebied 19 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1. Inleiding...3 2. Bestaande situatie...4

Nadere informatie

BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING

BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE AMSTERDAM 16 oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding: de kwaliteit van de gladheidbestrijding 4 Hoofdstuk 2 Gladheidbestrijding is keuzes

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015 Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Prioriteiten en routes... 2 4. Methodiek... 4 6. Proces... 7 7. Registratie... 8 8. Wintermanagementsysteem...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016 Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016 Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Domein: Afval en Reiniging Versie : 2.0 Status : Definitief Datum : 3 november 2015 Opgesteld door : Unit Inzameling, Transport

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 Grip op Gladheid Versie: Definitief Datum: 28 april 2015 project: Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 projectnummer: BN140129-4 Opgesteld door: Beheernet Robin Arians

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2011-2014 Augustus 2010 DSOB Beheer Openbare Ruimte GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2010-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014

Gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 Gemeente Leeuwarden Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 Hoofdstuk I Beleidsplan Algemeen... 3 Inleiding... 4 Algemene juridische aspecten... 5 Juridische aspecten gladheidbestrijding... 5 Herziening en

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016 Gemeente Hilversum PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016 Afdeling Openbare Ruimte Team Beheer & Onderhoud September 2015 INHOUD: 1 Inleiding...3 2 Werkwijzen...4 2.1 Weersituaties...4 2.2 Fietspaden...4

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1. 2. Uitgangspunten 2. 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3

1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1. 2. Uitgangspunten 2. 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1 2. Uitgangspunten 2 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3 4. Systeem van uitvoering 4 5. Strooiroutes

Nadere informatie

Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2012 2017

Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2012 2017 Beleidsplan Gladheidsbestrijding 2012 2017 Definitief Uitgegeven door: Auteur: Projectleider: Opdrachtgever: werkgroep gladheidsbestrijding in Rd4-gemeenten Anjo Mathissen-Wetzelaer (gemeente Heerlen)

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015 Stadswerken Wijkonderhoud en Service www.utrecht.nl/gladheid Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015 Versie: 1.1 Datum 21 november 2014 Voorwoord Het uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015

Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015 PRI PRINTDATUM:11 OKTOBER 2011 / 12:18 UUR Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015 Sector Wijkzaken Afdeling Wijkservice Sector Stedelijk Beheer Afdeling Civiel Techniek 1 Hengelo, juni 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Alternatieve boomsoorten/technieken. Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken 28/09/2011. Tom Joye - Inverde

Alternatieve boomsoorten/technieken. Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken 28/09/2011. Tom Joye - Inverde Alternatieve boomsoorten/technieken Tom Joye - Inverde Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken Zout heeft een goede dooiende werking én het is goedkoop, dus vanaf de jaren

Nadere informatie

Gladheidsbestrijding,

Gladheidsbestrijding, Gladheidsbestrijding, de zorg voor stroeve routes Beleidsnota gladheidbestrijding 2015-2020 Gemeente Leeuwarden Hoofdstukindeling 1. Inleiding 2. Beleid Gladheidsbestrijding, de zorg voor stroeve routes

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014 PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014 Dienst Stad Afdeling Openbare Werken Team Groen en Begraafplaatsen Oktober 2013 Plan van aanpak gladheidbestrijding 2013-2014 2 INHOUD: 1 INLEIDING... 4

Nadere informatie

BAMM/U201101915 Lbr. 11/070

BAMM/U201101915 Lbr. 11/070 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gladheidbestrijding uw kenmerk ons kenmerk BAMM/U201101915 Lbr. 11/070 bijlage(n) 2 datum 11 november 2011

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Gladheidbestrijding Parkstad Limburg en gemeente Vaals 2012-2017 Gemeentebladnummer : 2012/97 Behandelend ambtenaar : PILIPIEC MARK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding

Criteria voor duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding Criteria voor duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding Versie: 1.5 Datum: oktober 2011 Colofon Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding is opgesteld in opdracht van het

Nadere informatie

Memo. de gemeenteraad evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2013/2014. aan. burgemeester en wethouders. van. memo

Memo. de gemeenteraad evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2013/2014. aan. burgemeester en wethouders. van. memo Memo aan onderwerp de gemeenteraad evaluatie gladheidbestrijding 2013/2014 van burgemeester en wethouders directie - afdeling - telefoon - datum 9 september 2014 memo Cyclus voert jaarlijks de gladheidsbestrijding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Gladheidsmeldsystemen

Gladheidsmeldsystemen Gladheidsmeldsystemen Het kan vriezen. het kan dooien Meten. is weten NVRD De Reehorst Ede Agenda: -Introductie Schuitemaker -Innovaties -Contactloze gladheidsmelding Maar hoe en wat meten we eigenlijk?

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Draaiboek Gladheidbestrijding

Draaiboek Gladheidbestrijding Draaiboek Gladheidbestrijding 2014-2015 Draaiboek Gladheidbestrijding 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling blz. 5 3. Uitvoering blz. 7 4. Milieuaspecten blz. 8 5. Strooiroutes blz. 10

Nadere informatie

Document handmatige inzet tijdens de gladheidbestrijding

Document handmatige inzet tijdens de gladheidbestrijding Document handmatige inzet tijdens de gladheidbestrijding Seizoen 2014 2015 Document uitvoering handmatige inzet gladheid Jacqueline van de Vlekkert 02-12-14 Inhoud Hoofdstuk 1: Werkwijze Hoofdstuk 2: Het

Nadere informatie

Beleidsplan gladheidbeheersing stad Aalst

Beleidsplan gladheidbeheersing stad Aalst Beleidsplan gladheidbeheersing stad Aalst Periode 2016 tot en met 2019 Pagina 0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Vooruitblik... 3 Wat willen we bereiken Wat gaan we hiervoor doen... 4 Wat mag het kosten...

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Onderzoek kooporiëntatie Waar winkelen Schiedammers?

Onderzoek kooporiëntatie Waar winkelen Schiedammers? Onderzoek kooporiëntatie Waar winkelen Schiedammers? Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS december 2015 K o o p o r i ë n t a t i e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In november 2015 heeft het Kenniscentrum

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Incident Management gemeentelijk wegennet Oplegvel Collegebesluit Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. M. Boterman Telefoon 5113252 E-mail: mboterman@haarlem.nl WZ/BB Reg.nr. 2011/396936 Bijlagen

Nadere informatie

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis 2015 Zondag openstelling voor kleine ondernemers CDA Schiedam Andreas Lepidis Aanleiding In 2011 besloot de gemeenteraad dat de zondag openstelling voor de winkels in Schiedam verruimd werd van 12 zondagen

Nadere informatie

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast format

Nadere informatie

Strooiroutes preventief Provincie Overijssel

Strooiroutes preventief Provincie Overijssel Identificatie Contacten Metametadata Dekking Kwaliteit Inhoud Distributie Identificatie Strooiroutes preventief Provincie Overijssel Alternatieve titel: B2.strooiroutes_provincie; (b2\b22) Versie:strooiseizoen

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Wegenzout aanbesteden op kwaliteit: het kán

Wegenzout aanbesteden op kwaliteit: het kán E-mail nieuwsbrief van AkzoNobel Wegenzout Wegenzout aanbesteden op kwaliteit: het kán De professionele gladheidbestrijding in Nederland staat op een zeer hoog niveau. Dat is de conclusie na het Nationaal

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2012-2013 Gemeente Hof van Twente

Gladheidbestrijdingsplan 2012-2013 Gemeente Hof van Twente Gladheidbestrijdingsplan 2012-2013 Gemeente Hof van Twente Versie november 2012 Gladheidbestrijdingsplan gemeente Hof van Twente 2012-2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Leeswijzer 2.1 Algemeen 2.2 Opzet

Nadere informatie

Belangrijke wegen / weggedeeltes en busroutes 3

Belangrijke wegen / weggedeeltes en busroutes 3 1 GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE BORNE Inhoud: blz. Inleiding 2 Wijzigingen 2 Periode dat het gladheidbestrijdingsplan geldt 2 Wijze van gladheidbestrijding 3 Belangrijke wegen / weggedeeltes en busroutes

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen Afdeling Realisatie en Beheer Datum : November 2011 Versie : T10.2011 Opgesteld door P. Bervoets Gladheidbestrijdingsplan gemeente Terneuzen 2011 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Winterseizoen 2015-2016. actief en betrokken. dewolden.nl

Gladheidbestrijdingsplan. Winterseizoen 2015-2016. actief en betrokken. dewolden.nl Gladheidbestrijdingsplan Winterseizoen 2015-2016 actief en betrokken dewolden.nl Inhoud 1. Inleiding 2 2. Juridische aspecten 2 3. Signalering 3 Gladheidmeldsysteem Meldkamer Drenthe 4. Actieve maatregel

Nadere informatie

Goed voorbereid dankzij vlootschouw

Goed voorbereid dankzij vlootschouw Nido Nieuws 3 Nido Nieuws is een uitgave van Nido Universal Machines in Holten Achtste jaargang, nummer 3, november 2008 Gemeente Eindhoven heeft gladheidbestrijding tijdig op orde Goed voorbereid dankzij

Nadere informatie

Visie op gladheidbestrijding

Visie op gladheidbestrijding Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Visie op gladheidbestrijding AkzoNobel Industrial Chemicals sbu Salt 1 Algemene opmerking: In veel documentatie over gladheidbestrijding worden vaak ervaringen en/of

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Communicatie bij Gladheidsbestrijding. Nationaal Gladheidsbestrijdingscongres Ede, 1 oktober 2014

Communicatie bij Gladheidsbestrijding. Nationaal Gladheidsbestrijdingscongres Ede, 1 oktober 2014 Communicatie bij Gladheidsbestrijding Nationaal Gladheidsbestrijdingscongres Ede, 1 oktober 2014 Even voorstellen Arie Oskam, gemeente Houten Paul Bouman, platform WOW Dan Bekker, gemeente Utrecht En wie

Nadere informatie

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken Handleiding Kostentool Stille Wegdekken 1 Inleiding De kostentool Stille Wegdekken is bedoeld voor wegbeheerders om snel een indicatie te krijgen wat de toepassing van stille wegdekken voor financiële

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland gaat voor vernieuwing

Provincie Zuid-Holland gaat voor vernieuwing Nido Nieuws Nido Nieuws is een uitgave van Nido Universal Machines in Holten Zesde jaargang, nummer 2, november 2006 2 Strooimachines te volgen via internet Provincie Zuid-Holland gaat voor vernieuwing

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Onderwerp Vergadering van Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer Lia Franken 10 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1) de bestemmingsreserve

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Geachte heer Van Schaick, Hierbij ontvangt u een planschaderisicoanalyse

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raads Informatiebrief

Raads Informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r365.oox Inboeknummer osnoszo6s Classificatienummer x.zz4 Dossiernummer 306.55x 4 februari 2003 Raads Informatiebrief Betreft samenhangende aanpak legionellapreventie.

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

2. BELEID IN DALFSEN.

2. BELEID IN DALFSEN. Gladheidbestrijdingsplan 2012 / 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding.... 4 2. Beleid in Dalfsen... 5 Gladheidbestrijding.... 5 Gladheidbestrijdingsplan.... 5 zorgplicht en aansprakelijkheid... 5 3. Communicatie...

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. ANWB en verkeersslachtoffers Naast de inzet voor meer verkeersveiligheid is de ANWB ook betrokken bij de afwikkeling

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud. Inhoud van de presentatie

Beheer en Onderhoud. Inhoud van de presentatie Beheer en Onderhoud Inhoud van de presentatie De richtlijn Beheer en Onderhoud Opzetten van een beheersysteem Resultaten van de 3M enquête Beheer en Onderhoud 3M TSS Studiecentrum cases Case Gemeente Tiel

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets

Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets Herziening van de huidige definitie van de Maatregeltoets ing. E.H.L. van Wissen Grontmij Nederland B.V. R. Gravesteijn Grontmij Nederland B.V. ir. L. van Hoogevest Grontmij Nederland B.V. Samenvatting

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

08UIT04320 010-2191797

08UIT04320 010-2191797 gemeente Schiedam aan de leden van de gemeenteraad Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM

Nadere informatie

De brugbediening buiten de huidige bedieningstijden in het weekend te laten uitvoeren door medewerkers van de jachthaven.

De brugbediening buiten de huidige bedieningstijden in het weekend te laten uitvoeren door medewerkers van de jachthaven. , Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 8 april 2014 Afdeling : Beheer en Vastgoed Paraaf Medewerk(st)er : ing. R.W. van Keulen medewerk(st)er:

Nadere informatie

ONS KENMERK 08UIT10612 DOORK.IESNUMMER 010-246.5221

ONS KENMERK 08UIT10612 DOORK.IESNUMMER 010-246.5221 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 HA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T01021') 1111 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK

Nadere informatie

Verzamelen en presenteren van informatie voor gladheidbestrijding

Verzamelen en presenteren van informatie voor gladheidbestrijding Verzamelen en presenteren van informatie voor gladheidbestrijding ir. Paddy Noë februari 2012 Planning Verantwoording Strooiroutes Track and trace 2 < Aanleiding Vaak wordt gevraagd wat de verschillen

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 GEf\llëEI\j-1 lnge!~nr\/!'::::t\1 2 3 lijn 2005 class.nr.:.01' CS' C 1\iI.Ji...=.GEN Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (026) 3238000

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 5 oktober 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan de gem eenteraad

DORDRECHT. Aan de gem eenteraad ? c J DORDRECHT Aan de gem eenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 november 2013 Begrotingsprogramma Algemene middelen Betreft Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

Handreiking hoe te handelen bij bijzondere weersomstandigheden binnen Productie BV

Handreiking hoe te handelen bij bijzondere weersomstandigheden binnen Productie BV Handreiking hoe te handelen bij bijzondere weersomstandigheden binnen Productie BV Naam: Witte van Tuil coördinator Arbeid & Gezondheid HR advies Mail NL Datum: november 2013 (Versie 3.0) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout gaat door met starterslening

Gemeente Oosterhout gaat door met starterslening Gemeente Oosterhout gaat door met starterslening Sinds 1 oktober 2013 heeft de gemeente Oosterhout met behulp van de starterslening al 40 starters geholpen bij de aankoop van hun eerste woning. Per 1 mei

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden.

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: Datum: 16 juni 2014 Sector/stafafdeling: BZM/BOA Portefeuillehouder: Wethouder Schoon Ontworpen door: M.Roelfzema/ D. Dubach par.: par. Afd.hfd. par.

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: Auteur : S. Nieuwesteeg Directie/Afd : VGEP/EZ Telefoon : 5293753 Datum : 22-06-2011 1 e : Weth. Arbouw 2 e : Weth. Meeuwis 3 e : 4 e : Besluit d.d. Conform

Nadere informatie

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND 6 februari 00 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

lansingerland GEMEENTE De leden van de gemeenteraad Fax (010) 800 40 01 Lokale aanpak veilig fietsen Onderwerp Geachte raadsleden,

lansingerland GEMEENTE De leden van de gemeenteraad Fax (010) 800 40 01 Lokale aanpak veilig fietsen Onderwerp Geachte raadsleden, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE lansingerland De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Postbus 1 Ontwikkeling 2650 AA Berkel en Rodenrijs Verzenddatum 16 oktober

Nadere informatie

GEMEENTE VALKE NS WAARD

GEMEENTE VALKE NS WAARD \ \ Dhr, E. Talpe, Fractie H&G Afschrift: GEMEENTE VALKE NS WAARD Leden van de gemeenteraad van Valkenswaard \ de Hofnar 15 Postbus iqioo 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 F (040) 204 58 '90 aetneente(5>vall

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015 / 2016

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015 / 2016 Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015 / 2016 Draaiboek gladheidbestrijding 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1.0 ALGEMEEN 1.1 Inleiding 1.2 Definities 1.3 Doel gladheidbestrijding 1.4 Dienstverlening overeenkomst

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie