09UIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "09UIT10810 010-2191635"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T F W Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP Gladheidsbestrijdin ONS KENMERK 09UIT10810 DOORK1ESNUMMER juli Geachte dames, heren, De gemeente Schiedam is als wegbeheerder verantwoordelijk voor h weg. Tot de zorgplicht behoort ook het bestrijden van gladheid. Onl gladheidsbestrijdingsplan vastgesteld. Hierbij bieden wij u dit plan a Gladheidsbestrijding dient om de verkeersveiligheid te bevorderen, d en de bereikbaarheid op peil te houden. Daarbij moeten afwegingen en behoeften van de weggebruiker, de consequenties van het gebruik en de (on-) mogelijkheden van de inzet van mensen en middelen. Ter bevordering van de voorspelbaarheid voor de weggebruiker hebb n het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en de NVR ) (Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) in 2006 een integrale visie op de gladheidsb trijding ontwikkeld en de diverse wegbeheerders verzocht deze visie te hanteren als vertrekpun bij de invulling van de gladheidsbestrijding. De integrale visie sluit aan bij de verwachtinge die de weggebruiker redelijkerwijs mag hebben ten aanzien van het product: (1) de veiligh id van de weggebruiker staat voorop en (2) gladheidspreventie door middel van natstrooien voorda het wegdek glad wordt heeft, waar noodzakelijke en mogelijk, de voorkeur boven gladheidsbestrij ng (droogstrooien). De integrale visie is uitgewerkt in concrete aanbevelingen per wegcategorie en so< -t wintergladheid. In het Gladheidsbestrijdingsplan voor Schiedam is, voor de bepaling aangesloten bij de aanbevelingen uit de integrale richtlijn gladheidsb winter 2009/2010 worden de gebiedsontsluitingswegen, busbanen/bu stoffen, routes exceptioneel transport, vrijliggende fietspaden, doorg routes naar gemeentehuis, ziekenhuis, politie, brandweer en stations/ preventief gestrooid (prioriteit 1). Ook de wegen naar speciale besten verpleeghuizen, ouderenontmoetingscentra, wijkcentra, scholen) wor deze wegen geldt een prioriteit 2 wat betekent dat ze, indien het niet preventief te strooien, pas gedaan worden nadat het volledige areaal r Voor het strooien van voetpaden naar deze speciale bestemmingen w indien gewenst zoutemmers en zoutkisten) ter beschikking gesteld. in goede staat houden van de gs hebben wij een nieuw doorstroming te optimaliseren orden gemaakt tussen de wensen 'an dooimiddel voor het milieu an prioriteiten in de bestrijding, ;trijding. Met ingang van de stroken, routes gevaarlijke nde (regionale) fietspaden en iltes NS, Metro en Tramplus ningen (zorgcentra, 2n preventief gestrooid. Voor albaar is om alle routes ;t prioriteit 1 is behandeld, "den zakken strooizout (en nkelgebieden worden preventief Ons kenmerk 09UIT10810 Pagina 1 van 2

2 of curatief gestrooid. In de praktijk betekend dit dat de winkelgebiedi ochtends, indien nodig met de hand, worden gestrooid. Dit geldt ook locaties zoals bruggen en trappen. Erftoegangswegen, woonerven en alleen bij langdurig optredende gladheid of bij ernstige ijzel of sneeu Deze uitgangspunten zijn vertaald in een te strooien areaal zoals opg< actualiseren uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. De te strooien area website van de gemeente en op de gemeentepagina (eind september). tussen 7.30 en 9.30 uur 's oor een aantal extra gevoelige larkeervoorzieningen worden /val gestrooid. ïomen in het jaarlijks te m worden gepubliceerd op de Hoogachtend, en wethouders van Schiedam,.i., de burgem an de C roenendaal /erver-aartsen Bijlage: gla heidsbestrijdingsplan Ons kenmerk 09UIT10810 Pagina 2 van 2

3 Wintergladheidsbestijdingsplan Beleidsplan winter 2009 / lente Uitvoeringsplan seizoen 2009 /

4 Wintergladheidsbestijdingsplan Beleidsplan gladheidsbestrijding winter 2009 / lente 2013 Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding seizoen 2009/2010 Inhoud 1. Inleiding 2. Beleidskader 2.1 Juridisch kader 2.2 Arbeidsomstandigheden 2.3Milieu 2.4 Kosteneffectiviteit 3 Integrale visie gladheidsbestrijding 4 Evaluatie bestaande situatie Beleid 5.1Strooimethodiek 5.2 Signaleringsmethode 5.3 Uitruk- en strooitijden 5.4 Prioriteit in bestrijding 5.5 Interactieve beleidsontwikkeling en communicatie 5.6 Uitbesteding 6 Kosten 8 7. Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding seizoen 200S/ Bijlage 1 Bijlage 2 Te strooien areaal Ingeperkt te strooien areaal bij snel intredende gladheid en bij ernstige en/of langdurige sneeuwval Gemeente Schiedam Afdeling BOR-ROR Juni 2009

5 1. Inleiding Gladheidsbestrijding dient om de verkeersveiligheid te bevorderen, de doorstroming te optimaliseren en de bereikbaarheid op peil te houden, Onder gladheidsbestrijding wordt zowel het voorkomen van gladheid als het bestrijden van daadwerkelijk ontstane gladheid verstaan. In Nederland is de gladheidsbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Voor Schiedam is voor het laatst in 2001 sen gladheidsbestrijdingsplan (Gladheidbestrijding in Schiedam, ONS Milieu, versie oktober 1999) door het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De gemeente Schiedam heeft de uitvoering /an de gladheidsbestrijding uitbesteedt aan IRADO. Onderlinge afstemming over de gladheidsbestrijding tuss sn diverse wegbeheerders is gewenst in verband met de voorspelbaarheid voor de v/eggebruiker. Het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en de NVRD (Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) hebben om die reden in 2006 een integrale visie op de gladheidsbestrijding ontwikkeld en de diverse wegbeheerders verzocht deze visie te hanteren als vertrekpunt bij de invulling van de gladheidsbestrijding. Voor de regio Rijnmond Noord zijn in 2005 en 2006 in Ndxusverband (inmiddels BEREIK) afspraken gemaakt over een samenhangend st ooibeleid aan de noordkant van Rotterdam. Het betreft een eerste netwerk van wegen (stroomwegen) waar preventief wordt gestrooid en het uitwisselen van meteo-qegevens. In dit beleidsplan word voor de winter van 2009/2010 tot on met de winter van 2012/2013 aangegeven hoe het gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd binnen de wettelijke kaders en de integrale visie gladheidsbestrijding. De beleidskeuzes worden vastgelegd. Het uitvoeringsplan geeft de vertaling van be eid naar concrete acties, Het uitvoeringsplan dient jaarlijks te worden geactualisee d. 2. Beleidskader In het beleidsplan zijn afwegingen gemaakt tussen de wehsen en behoeften van de weggebruiker en de (on-) mogelijkheden van de inzet var mensen en middelen. Net als bij andere door de overheid te leveren collectieve dier sten geldt dat de aanbieder keuzes maakt over de inrichting van de dienst en de mate; van service of de te leveren kwaliteit. De klant, in dit geval de weggebruiker, heeft hier slechts ten dele invloed op. De wijze waarop het product gladheidsbestrijc ing vorm krijgt wordt met name bepaald door: wettelijke kaders waarbinnen het moet worden uitgevoerd, arbotechnische omstandigheden, consequenties voor het milieu als gevolg van het gebruik van dooimiddelen en het beschikbare budget. Juridisch kader De wegbeheerder is op grond van artikel 15 e.v. van de voor het in goede staat houden van de weg. Als hij niet voldoet verantwoordelijkheid, met schade bij weggebruikers als g schade aansprakelijk worden gehouden. Er moet dan wo Vyegenwet verantwoordelijk aan deze 3volg, kan hij voor die den voldaan aan de

6 voorwaarden voor aansprakelijkstelling. De mogelijke aan sprakelijkheid voor ongevallen door zaken op het wegdek dient beoordeeld te worden op basis van artikel van het Burgerlijk Wetboek. Een belangrijk punt bij de aansprakelijkheidstelling is de vraag of er sprake is van ve rwijtbaarheid van de weg beheerder. Vanwege de voorzienbaarheid van het fenomeen gladheid zal de wegbeheerder moeten kunnen aantonen dat op structurel ï wijze aan de zorgplicht is voldaan. Hieraan kan worden voldaan door middel van: Een gepubliceerd gladheidsbestrijdingsplan Een gladheidsmeldsysteem Een goede administratie van tijden en gereden routes Het voorhanden hebben van voldoende materieel Consistentie in beleid en uitvoering De zorgplicht van de gemeente ten aanzien van het onde haar beheer vallende wegennet gaat niet zo ver, dat zij de veiligheid der wegge Druikers moet garanderen. Van de weggebruiker mag - zeker in het jaargetijde dat gl adheid zou kunnen optreden - extra oplettendheid en voorzichtigheid worden verwacht. Arbeidsomstandigheden De kaders voor de inzet en de arbeidsomstandigheden vdm het personeel zijn bepaald in de arbeidstijdenwet, het arbeidstijdenbesluit en de arbowet. De werkzaamheden in het kader van de gladheidsbestrijding hebben als kenmerk dat ze onregelmatig, niet vooraf planbaar en vaak in de avond en nacht worden uitgevoerd. Chauffeurs van strooiwagens en coördinatoren worden in de winter in consignatie ingezet. Naast hun reguliere werkzaamheden moeten zij pok beschikbaar zijn voor gladheidsbestrijding. De bepalingen hebben betrekking o (gemiddelde) arbeidsduur per etmaal, week en maand en de consignatie. De uitvoerder van de werkzaamheden is verantwoordelijk personeel. De veiligheidsaspecten hebben betrekking op (dooimiddel) en materieel en op de uitvoering (gladheid e ) de maximale op de maximale duur van voor de veiligheid van het het gebruik van materiaal woonwerkverkeer). Milieu Dooimiddelen hebben een schadelijke invloed op het leeflmilieu. Een deel komt direct in de berm. Een ander deel komt indirect via afspoeling terecht in het grondwater of oppervlaktewater. Bij een te grote blootsteling aan dooim ddelen kunnen bomen en struiken worden aangetast. Milieuschade kan worden beperkt door beperkt/gericht en zuinig te strooien. Kosteneffectiviteit Ds kostenposten voor de gjadheidsbestrijding zijn onder :e verdelen in vaste en variabele kosten. De vaste kosten betreffen kapitaalslastèn van het materieel en de benodigde infrastructuur en de kosten van de wachtdienst. De variabele kosten worden gevormd door personele kosten, het gebruik van het materieel (brandstof voor de voertuigen etc.) en het verbruik van dooimiddele 1. De kosteneffectiviteit kan worden vergroot door een optimale schaal voor samenwerking en een zorgvuldige afstemming van de methodiek voor gladheidsbestrijding >p de lokale situatie.

7 3. Integrale visie gladheidsbestrijding De integrale visie op de gladheidsbestrijding sluit aan bij klant (weggebruiker) redelijkerwijs mag hebben ten aanz veiligheid van de weggebruiker staat voorop en (2) gladh van natstrooien voordat het wegdek glad wordt heeft, wa mogelijk, de voorkeur boven gladheidsbestrijding (droogs De integrale visie gladheidsbestrijding is uitgewerkt in co wegen worden, conform duurzaam veilig, onderscheiden stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangsv\ binnen de openbare ruimte gebieden die speciale aandac (vrijliggende) fietspaden, busbanen- en busstroken, winke parkeervoorzieningen en wegen en voetpaden naar spec (ziekenhuis, politie, brandweer, gemeentehuis, biblioth.ee In onderstaande tabel is per wegcategorie en soort winte de wijze van gladheidsbestrijding en responstijd weergeg aangegeven met welke prioriteit de verschillende wegcat worden. Categorie Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg Vrijliggend fietspad Busbaan/busstrook Winkelgebied Woonerf Parkeervoorzieningen Speciale bestemmingen Prioriteit Hoog Laag Hoog Hoog Hoog/middel Laag Laag Middel Strooimethodiek Preventief (bij gladhe Curatief (binnen 48 u Preventief (bii gladhek Preventief (bij gladhei< Curatief (binnen 3 uur Curatief (binnen 48 uu Curatief (binnen 48 uu Wegen preventief Voetpaden curatief (bi Richtlijnen voor wegen binnen de bebouwde kom e verwachtingen die de n van het product: (1) de idspreventie door middel r noodzakelijke en ooien). crete aanbevelingen. De iaar hun verkeersfunctie in egen. Daarnaast zijn er it vragen, te weten: Igebieden, woonerven, ale bestemmingen, bejaardenhuis, scholen). gladheid de voorkeur voor iven. Tevens is gorieën behandeld moeten I door neerslag ook curatief) r) door neerslag ook curatief) door neerslag ook curatief) i nen 3 uur) 4, Evaluatie bestaande situatie Beschrijving De gladheidsbestrijding in Schiedam wordt al geruime tijd Van oktober tot en met maart staat de gladheidsbestrijdin heeft IRADO materieel aangeschaft wat geschikt is voor r van het strooiseizoen 2008/2009 is gestart met het prevei De in 2001 vastgestelde strooiroutes zijn jaarlijks op actu; aangepast. De strooistrategie is dat eerst de hoofdontslui fietspaden worden gestrooid en daarna de industrieterreir trottoirs worden in principe niet door IRADO gestrooid. BL kunnen hiervoor gratis emmers strooizout afhalen bij het; aantal extra gevoelige locaties zoals bruggen, viaducten, wegdektypen staan zoutkisten. uitgevoerd door IRADO. sploeg stand-by. In 2008 atzoutstrooien. Met ingang :ief strooien met natzout. iteit getoetst en ngswegen en doorgaande en. Woonstraten en gers en belanghebbenden valbrengstation. Bij een appen en bepaalde 5

8 Waardering Na behandeling van de hoofdroutes wordt op basis van m burgers gestrooid. Deze werkwijze waarbij een groot dee aangestuurd door meldingen is weinig efficiënt en effectie zoutkisten, zowel het vullen als het uitstrooien, laat te we Een analyse van de meldingen en aansprakelijkheidstellingen laat zien dat deze veelal betrekking hebben op fietspaden fietspaden zat niet in de strooiroute en een aantal fietspa zaten werd om verschillende redenen niet gestrooid. Idingen van de politie en van de inspanningen wordt Het beheer van de sen over. van de afgelopen jaren Een aantal doorgaande en die wel in de route 5. Beleid Vertrekpunt bij de invulling van het beleid zijn de evaluatie van de bestaande werkwijze en de confrontatie hiervan met het wettelijk kad 2r en de integrale visie gladheidsbestrijding. Een aantal thema's is daarbij van be ang: de strooimethodiek, de signaleringsmethode, uitruk- en strooitijden, prioriteit in bestrijding, interactieve beleidsontwikkeling en communicatie en tenslotte de keu 3 om de gladheidsbestrijding in eigen beheer te hebben of uit te beisteden Strooimethodiek Er zijn twee methoden om dooimiddel op het wegdek aan te brengen: droogzoutstrooien en natzoutstrooien. De keuze voor natzoutstrooien is ingegeven door de wens tot preventief strooien. Bij natzoutstrooien ordt aan het droge zout (NaCI) juist voor het bereiken van de strooischotel, een zoutoplossing toegevoegd, Vermenging vindt plaats op de strooischotel en het meng el verlaat deze als 'natzout'. Bij natzoutstrooien zijn de materieelkosten hoge maar daar staan belangrijke voordelen tegenover: een hogere verkeersveiligheid, minder zoutgebruik (minder verwaaiing) en een efficiëntere inzet van personei I en middelen, In Schiedam is met ingang van de winter 2008/2009 geste rt met natzoutstrooien. Bij de bestrijding van gladheid veroorzaakt door sneeuwvé I wordt gebruik gemaakt van een sneeuwschuif en twee sneeuwborstels. Signaleringsmethode Voor een effectieve uitvoering van de gladheidsbestrijding wordt gestrooid, behoefte aan accurate voorspellingen va hulpmiddelen hiervoor zijn de afgelopen jaren sterk verbe Naast de algemeen beschikbare weersverwachtingen zijn toestand van het wegdek in het eigen beheergebied van kunnen worden verkregen van een gladheidsmeldsysteen is, zeker als er preventief gladheid. De erd. gegevens over de elang. Deze gegevens (GMS); een meetstation waarmee gegevens over de wegtemperatuur, luchttemperatuur neerslag, luchtvochtigheid en het zoutgehalte dat nog op de weg aa iwezig is worden gegenereerd. Weerbureaus kunnen op basis van meteoro ogische prognoses en de gegevens van het GMS specifieke gladheidsberichten ger f eren. De gladheidscoördinator bepaalt, eventueel na overleg met d meteoroloog, of en wanneer preventief gestrooid wordt. Tot nu maakt Schiedam alleen gebruik van algemeen bes hikbare weersverwachtingen, eigen waarnemingen ten aanzien van de toestand van het wegdek en van een alarmeringsfunctie door een weerbureou (Het weerbureau had daarbij de beschikking had over gegevens van meldpunte van Rijkswaterstaat op

9 het Kleinpolderplein en bij de Beneluxtunnel). Inmiddels zijn voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van een eigen GMS en vo ledige gladheidsbewaking door een weerbureau. Dit ontlast de coördinator gladheidbestrijding van het interpreteren van de gegevens. Naar verwachting komt dijt de kwaliteit en de eenduidigheid in de besluitvorming ten goede. Uitruk- en strooitijden Bij preventief strooien is de tijd die beschikbaar is voor uitrukken en strooien afhankelijk van hoelang van tevoren een betrouwbare gladheidsvoorspelling beschikbaar is. Bij gladheid door neerslag is dit ongeveer twee uur, bij andere soorten gladheid (condensatiegladheid, bevriezing) kan dt langer zijn. Om praktische redenen kan bij mogelijke maar nog onzekere gladheid eerder met een preventieve strooiactie worden gestart. Daarbij bestaat de kans dat ac hteraf blijkt dat de actie niet nodig was. Bij curatief strooien zijn landelijke richttijden beschikbaar voor het bepalen van de strooitijd. In Schiedam bedraagt de uitruk- en strooitijd voor het uitvoeren van de volledige strooiroute met het huidige materieel circa 4 uur. Om het tegengaan van gladheid op de belangrijke doorgaande wegen en fietspaden zoveel mogelijk te garanderen wordt: bij waarschijnlijke maar nog onzekere gladheid gestrooid en bij zekere gladheid binnen 2 uur eerst een ingekorte route (prioriteit 1, zie volgende paragraaf) gestrooid. Prioriteit in bestrijding Het beheergebied van Schiedam betreft bebouwde kom én kent geen stroomwegen (wegen waarvan in regionaal verband is afgesproken dat deze preventief gestrooid worden). Met ingang van de winter 2009/2010 worden de gebiedsontsluitingswegen, busbanen/busstroken, routes gevaarlijke stoffen, routes exceptioneel transport, vrijliggende fietspaden, doorgaande (regionale) fietspaden en routes naar gemeentehuis, ziekenhuis, politie, brandweer en stations/haltes NS, Metro en T ramplus preventief gestrooid (prioriteit 1). Ook de wegen naar speciale bestemmingen (zorgcentra, verpleeghuizen, ouderenontmoetingscentra, wijkcentra, scholen) worden preventief gestrooid. Voor deze wegen geldt een prioriteit 2 wat betekent dat ze, indien het niet haalbaar is om alle routes preventief te strooien, pas gedaan worden nadat het volledige areaal met prioriteit 1 is behandeld. Voor het strooien van voetpaden naar deze speciale bestemmingen worden zakken strooizout (en indien gewenst zoutemmers en zoutkisten) ter besch kking gesteld. Winkelgebieden worden preventief of curatief (binnen 3 uur na het intreden van de gladheid) gestrooid.!n de praktijk betekend dit dat de winkelgebieden tussen 7.30 en 9.30 uur 's ochtends, indien nodig met de hand, worden gestrooid. Dit geldt ook voor een aantal extra gevoelige locaties zoals bruggen en trappen. Erftoegangswegen, woonerven en parkeervoorzieningen worden alleen bij langdurig optredende gladheid of bij ernstige ijzel of sneeuwval gestrooid. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een te strooien areaal zoals opgenomen in het jaarlijks te actualiseren uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. Interactieve beleidsontwikkeling en communicatie Bij het opstellen en uitvoeren van het gladheidsbestrijdindsbeleid is de inbreng van politie, brandweer, omliggende wegbeheerders en fietsersbond meegenomen. De

10 strooiroutes worden jaarlijks voor aanvang van het stroois izoen gepubliceerd op de gemeentepagina en toegestuurd aan politie, brandweer, z ekenhuis en omliggende wegbeheerders. Uitbesteding De gemeente Schiedam heeft de gladheidsbestrijding uitbesteed aan IRADO NV. In een dienstverleningsovereenkomst/smartcard wordt vastgelegd dat IRADO NV de volgende diensten voor de gemeente verzorgd: - de aankoop en opslag van strooimaterieel - de inkoop en opslag van dooimiddelen - de inhuur van uitvoerend personeel - het gebruik van een gladheidsmeldsysteem - (waar mogelijk) preventief strooien - beheer van zoutkisten, zoutemmers en zoutzakken - registratie en rapportage De gemeente Schiedam blijft als wegbeheerder verantwoordelijk voor het beleid en een deugdelijke uitvoering. Milieu De milieueffecten van het bij de gladheidsbestrijding gebruikte dooizout bestaan uit schade aan de bermvegetatie en opname in het opperbakte- of grondwater. De milieuschade kan worden beperkt door zo min mogelijk zout te gebruiken. Natzoutstrooien verdient de voorkeur omdat daarbij mind sr zout wordt gebruikt en omdat het zout minder verwaait. 6. Kosten De vaste kosten bestaan uit de kapitaalslasten van de strpoimachines, de gebouwen en het meetpunt, de huur van de grond, de kosten van d«wachtdienst en het contract met het weerbureau bedragen ca ,00. De variabele kosten bestaan uit de kosten van de daadwerkelijk uitgevoerde strooiacties. De kosten van een strooironde zijn afhankemk van de benodigde tijd. Naar verwachting bedragen de kosten van een volledige strooironde, inclusief winkelgebieden, ca ,00 (excl. De kosten van doo zout). De kosten van het verbruik van dooizout (incl. zoutzakken) zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden en bedragen op jaarbasis gemiddeld naar schatting ,00. De praktijk de komende winter zal moeten uitwijzen of deze raming klopt. Over het aantal strooibeurten dat gemiddeld nodig is zijn geen goede gegevens beschikbaar. Uit het beschikbare jaarbudget voor gladhe dsbestrijding van ,00 kunnen zo'n 12 volledige strooibeurten of meer beperkte strooibeurten worden uitgevoerd. Afhankelijk van de winteromstandigh iden wordt het budget onder- of overschreden.

11 7. Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding seizoen 2009/2010 Dit uitvoeringsplan bevat de voor de gladheidsbestrijding Denodigde informatie zoals de toedeling van taken en de indeling en prioritering van met grondgebied. Kerngegevens weg beheerders Betrokkenen bij de gladheidsbestrijding in de Gemeente, ïchiedam Wegbeheer afdelingsmanager BOR - Teamleider BOR-ROR Procesmanager gladheidsbestrijding Gemeente Schied - Jan Spruijt - Eef Otterspeer - Nicole Cup am Uitvoering Manager operations Hoofd beleid en advies Coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding IRADO - Jack Rijnen - Jeffrey van Steer es - Jan van Meel - Chris Smit - Gerard van Leeu /ven - Ruud Montpellier - Aad Lingen - Ewout Eikenbroek S7953 Het beheergebied van de gemeente Schiedam grenst aan dat van de Gemeenten Midden Delfland, Vlaardingen en Rotterdam. Daarnaast Ippen delen van de A20 en de A4 waarvan het wegbeheer bij Rijkswaterstaat ligt door Schiedam. Contactgegevens aangrenzende beheerders Gemeente Midden Delfland De heer R. Kluiters Gemeente Vlaardingen Marien van 't Hof Daan Pladdet marien.va it.hof(s).vlaardinqen.nl Gemeente Rotterdam Willem Bouwmeester w.bouwmi Rijkswaterstaat Peter Heemskerk Te strooien areaal Op de kaarten in de bijlagen is het te strooien areaal aanbegeven. Bijlage 1 toont het te strooien areaal. Bijlage 2 toont het ingeperkte areaal wat prioriteit heeft bij snel intredende gladheid en bij ernstige en/of langdurige sneejuvwal. Speciaie bestemmingen en gevoesige iocaties Vlietland Ziekenhuis, Brandweer, Politie, Gemeenteh(jis Stations/haltes NS, Metro en Tramplus Winkelcentra: Broersveld, Broersvest, Hoogstraat, Hdf van Spaland, Nolenslaan, Parkweg, Groenelaan, Laan van Bol'Es, Krona, Vival iilaan, Geuzenplein, Wibautplein, Rubensplein, Westfrankelandsestraat, Sjt. Liduïnastraat, Lorentzlaan en Buijs Ballotsingel. Zorgcentra/verpleeghuizen: Marconihove, DrieMaasSttede, Francois HaverSchmidt, Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs G jsthuis, Schiewaegh

12 Seniorenontmoetingscentra: de 4 Molens, Oost, de V\ oudhoek, Zuid, van Beethovenflat en 't Centrum Scholen: zie Stadsgids Wijkcentra: De Blauwe Brug, De Erker, Dreesplein, 0 )st en Zuid Bruggen en trappen: Appelmarktbrug, Korte Havenbr ig, Kippenbrug, trappen NSen station Nieuwland Hellingen binnenstad: afrol Broersveld, de Appelmarl Grote Markt tussen Korte Dam en Strooimiddel Ten aanzien van de hoeveelheid dooizout (steenslagzou ) per m2 is het uitgangspunt om zoveel te strooien als nodig is voor de verkeersveilig eid en zo weinig mogelijk in verband met de milieuveiligheid. Het volgende overzicht jeeft een indicatie voor de te gebruiken hoeveelheden zout (steenslagzout) bij dive >e vormen van gladheid bij een temperatuur van -1/-4 C. Soort gladheid Bevriezing van natte weggedeelten Condensatie en/of aanvriezende mist Sneeuw Uzel Preventief fietspad Hoeveelheid zout bij preventief natstrooien 7/10 gram/m2 7/10 gram/m2 7/10gram/m2 15/20 gram/m2 10/14 gram/m2 Hoeveelheid curatief nat 7/10 gram/m 7/10 gram/m nvt 15/20 gram/ 12 10/14 gram/n i2 zout bij trooien Hoeveelheid zout bij curatief droogstrooien nvt nvt 15/20 gram/m2 20/40 gram/m2 nvt Registratie strooïbeurten Binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag na de strc )oibeurt wordt door IRADO aan de afdeling BOR een rapportage afgegeven. De rapf ortage vermeld in elk geval: datum en tijdstip rapportage, rapporteur, datum en tijdstip van uitrijden, aantal volledige/beperkte strooibeurten, hoeveelheid gebruikt de oizout, eventuele bijzonderheden. 10

13

14 SCHIEDAM GLADHEIDSBESTflIJDING INGEPERKT AREAAL

BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER Gemeente Krimpenerwaard

BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER Gemeente Krimpenerwaard BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING WINTER 2015-2016 Gemeente Krimpenerwaard 7 augustus 2015 1 Inhoud 1. SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 4 3. JURIDISCHE VERANTWOORDING... 5 3.1 Zorgplicht... 5 3.2 Aansprakelijkheid...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief

Gladheidbestrijdingsplan. Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Dalfsen (2014-2015) Datum: 01-10-2014 Status: Definitief 1 2 Inhoud 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 6 2.1 Aanleiding... 6 2.2 Doelstelling en geldigheidsduur... 6 2.2.1

Nadere informatie

Gladheidsbestrijdingsplan Ommen

Gladheidsbestrijdingsplan Ommen Gladheidsbestrijdingsplan Ommen Beleidsplan voor de bestrijding van wintergladheid in Ommen voor de periode 2011 t/m 2015 Versie 1.02 Status Definitief Datum 24 november 2010 Gemeente Ommen Documentnummer

Nadere informatie

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013 1 WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2012-2013 2 ALGEMEEN: Het plan van aanpak heeft betrekking op de gladheidbestrijding binnen de grenzen van de gemeente Beek

Nadere informatie

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK

WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 1 WERKPLAN GLADHEIDBESTRIJDING PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE BEEK 2014-2015 2 ALGEMEEN: Het plan van aanpak heeft betrekking op de gladheidbestrijding binnen de grenzen van de gemeente Beek

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen

Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen 2013-2017 Versie september 2013 Registratienummer: 12.014779 Auteur: J. van den Berge Dit rapport is opgesteld door de gemeente Geldermalsen afdeling Ruimtelijk

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidsbestrijding

Evaluatie Gladheidsbestrijding Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Gladheidsbestrijding 2012-2013 Datum 21 augustus 2013 Afdeling Openbare Ruimte Auteur R. ter Horst

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest

Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest Gladheidbestrijdingsplan Gemeente Oegstgeest Looptijd plan Het onderliggende gladheidbestrijdingsplan treedt in werking op 15 november 2011. Inleiding Het is van groot belang dat wegen het hele jaar door

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan oktober 2014

Gladheidbestrijdingsplan oktober 2014 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 20 oktober 2014 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 2 Gladheidbestrijdingsplan 2014-2024 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Wat is gladheid?... 5 3. Juridische aspecten...

Nadere informatie

Beleid gladheidsbestrijding. Den Haag

Beleid gladheidsbestrijding. Den Haag Beleid gladheidsbestrijding Den Haag Datum opgesteld: juli 2015 1 1. Inleiding Den Haag groeit. Steeds meer mensen gaan wonen en werken in de stad. Daarmee neemt ook de druk op de wegen en fietspaden in

Nadere informatie

Beleidsplan Gladheidbestrijding

Beleidsplan Gladheidbestrijding Beleidsplan Gladheidbestrijding Gemeente Enschede Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Waarom een nieuw Beleidsplan Gladheidbestrijding?... 4 1.2 Doel van dit beleidsplan...

Nadere informatie

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan

gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan gemeente Roosendaal Gladheidbestrijdingsplan 2010-2011 Inleiding In Nederland is de gladheidbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerders. Het gladheidbestrijdingsplan dat voor u ligt is bedoeld

Nadere informatie

Reg.nr.: R-MRM/2014/3098. Beleidsplan gladheidbestrijding GEMEENTE BOXMEER

Reg.nr.: R-MRM/2014/3098. Beleidsplan gladheidbestrijding GEMEENTE BOXMEER Reg.nr.: R-MRM/2014/3098 Beleidsplan gladheidbestrijding 2014-2019 GEMEENTE BOXMEER 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wettelijk kader...3 1.3 Leidraad gladheidbestrijding...4

Nadere informatie

Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan

Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Het Uitvoeringsplan seizoen 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Strooistrategie 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid 3 1.2 Strooihoeveelheden 3 1.3 Gladheid 4 1.4 Procedures 6 2 Methodiek 8 2.1

Nadere informatie

Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden

Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden Draaiboek Gladheidbestrijding Gemeente Rheden Inhoudsopgave Inleiding.. 2 Welke strooimethoden worden wanneer gehanteerd?.. 3 Hoe wordt de gladheidbestrijding georganiseerd?.... 3. Wanneer gaat de gemeente

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding

Evaluatie Gladheidbestrijding Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2013-2014 Inleiding De winter van 2013-2014 is de op één na zachtste geweest sinds het begin van de metingen. Samen met de winter van 1989-1990 staat ze op de tweede

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING. Inleiding

ALGEMENE TOELICHTING. Inleiding ALGEMENE TOELICHTING Inleiding Het uitbesteden van gladheidsbestrijding vraagt om een gedegen kennis van deze materie. Hiervoor heeft CROW twee publicaties uitgebracht; Leidraad gladheidsbestrijdingsplan

Nadere informatie

i: & :..) (E ' :i... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 4021 VZ MAURIK uw bfief van: uw

i: & :..) (E ' :i... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 4021 VZ MAURIK uw bfief van: uw i: & :..) (E ' :i.... jë : : ja :. :..:1:).:,:;ëJ'; ( ).éi. $ j jj.. Aan de Raad van de gemeente Buren De Wetering 1 421 VZ MAURIK uw bfief van: uw kenmerk: nns kenmefk: behandeld door: bjlagetn): onderwerp:

Nadere informatie

Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015

Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015 Gladheid Uitvoeringsplan 2014/2015 Gladheid Uitvoeringsplan 2014-2015 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wegbeheerders... 4 2.1 Wegbeheerders binnen eigen werkgebied... 4 2.2 Wegbeheerders aangrenzende

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 Consignatieperiode 4-11-2015 t/m 16-3-2016 Gemeente Hoogeveen, Realisatie, Economie en leefomgeving Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanpak gladheidsbestrijding... 4 2.1 Strooiplan...

Nadere informatie

BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING

BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING BELEIDSKADER GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE AMSTERDAM 16 oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding: de kwaliteit van de gladheidbestrijding 4 Hoofdstuk 2 Gladheidbestrijding is keuzes

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn Dienst Openbare Werken Afdeling Beheer en Onderhoud Postbus ES APELDOORN. Beleidsplan gladheidsbestrijding

Gemeente Apeldoorn Dienst Openbare Werken Afdeling Beheer en Onderhoud Postbus ES APELDOORN. Beleidsplan gladheidsbestrijding Dienst Openbare Werken Afdeling Beheer en Onderhoud Postbus 9033 7300 ES APELDOORN Beleidsplan gladheidsbestrijding 2013-2017 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Bestaande situatie 3 3 Beleidsplan gladheidbestrijding

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015 Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Prioriteiten en routes... 2 4. Methodiek... 4 6. Proces... 7 7. Registratie... 8 8. Wintermanagementsysteem...

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen Facts&Figures

Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen Facts&Figures Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2011-2012 Facts&Figures 2 Inleiding Het nieuwe strooiseizoen 2012-2013 staat weer voor de deur. Het uitvoeringsplan gladheidbestrijding is wederom aangepast op basis

Nadere informatie

III Mil II li llll II III II 1 III II

III Mil II li llll II III II 1 III II Gemeente Epe co O o-i ai cn rn Gladheidbestrijdingsplan 2015-2019 Afdeling Openbare Ruimte Epe, 29 augustus 2014 O 2014-33289 III Mil II li llll II III II 1 III II Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kader en (beleids)aspecten

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016 Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2015-2016 Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Domein: Afval en Reiniging Versie : 2.0 Status : Definitief Datum : 3 november 2015 Opgesteld door : Unit Inzameling, Transport

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015 GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2014-2015 PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 1 APRIL 2015 OKTOBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Gemeentelijk beleid gladheidbestrijding 4 1.1 Strooistrategie: preventief en curatief 4 1.2

Nadere informatie

VERFRIS NU UW KENNIS VAN GLADHEIDBESTRIJDING!

VERFRIS NU UW KENNIS VAN GLADHEIDBESTRIJDING! VERFRIS NU UW KENNIS VAN GLADHEIDBESTRIJDING! Gladheidscoördinatoren en uitvoerders moeten voldoende kennis hebben, om bij de verschillende vormen van (verwachte) gladheid adequaat de juiste maatregelen

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2011-2014 Augustus 2010 DSOB Beheer Openbare Ruimte GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2010-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2014-2015 PERIODE 29 OKTOBER TOT EN MET 11 MAART 2015 OKTOBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Gemeentelijk beleid gladheidbestrijding, gemeente Hoogeveen 4 2 Aanpak gladheidbestrijding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding... 4

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding... 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Het bestrijden van gladheid... 5 2.1 Verschillende vormen van gladheid... 5 2.2 Sneeuwschuiven... 5 2.3 Droogzout- versus natzout strooimethode...

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014

Gemeente Leeuwarden. Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 Gemeente Leeuwarden Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 Hoofdstuk I Beleidsplan Algemeen... 3 Inleiding... 4 Algemene juridische aspecten... 5 Juridische aspecten gladheidbestrijding... 5 Herziening en

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020

Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 Grip op Gladheid Versie: Definitief Datum: 28 april 2015 project: Gladheidbestrijdingsplan 2015-2020 projectnummer: BN140129-4 Opgesteld door: Beheernet Robin Arians

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016 Gemeente Hilversum PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2015 / 2016 Afdeling Openbare Ruimte Team Beheer & Onderhoud September 2015 INHOUD: 1 Inleiding...3 2 Werkwijzen...4 2.1 Weersituaties...4 2.2 Fietspaden...4

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1. 2. Uitgangspunten 2. 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3

1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1. 2. Uitgangspunten 2. 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Geldigheidsduur 1 2. Uitgangspunten 2 3. Doelgroepen 2 3.1 Extreme omstandigheden en aanhoudende gladheid 3 4. Systeem van uitvoering 4 5. Strooiroutes

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE MOLENWAARD

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GEMEENTE MOLENWAARD GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2016 2020 GEMEENTE MOLENWAARD COLOFON Versie: Gladheidbestrijdingsplan Datum: Oktober 2015 Auteurs: Mees Boer Zaaknr. 2 SAMENVATTING BELEIDSPLAN GLADHEIDBESTRIJDING 2016-2020 Voor

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Beleidsplan. Bestrijding van winterse gladheid in Leudal.

Gladheidbestrijdingsplan Beleidsplan. Bestrijding van winterse gladheid in Leudal. Gladheidbestrijdingsplan 2014-2018 Beleidsplan Bestrijding van winterse gladheid in Leudal. Beheer Openbare Ruimte Ing. B.W.G. Majolée Versie juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Aanleiding 3 1 Inleiding

Nadere informatie

SAMENVATTING CWE05.108

SAMENVATTING CWE05.108 SAMENVATTING CWE05.108 Gladheidsbestrijding De wegbeheerder heeft op basis van het Burgerlijk Wetboek een inspanningsverplichting als het gaat om een goed berijdbare weg. Bij gladheid moet de wegbeheerder

Nadere informatie

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN

GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN GLADHEIDBESTRIJDINGSPLAN 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Terugblik winter 2014-2015 3 2. Werkgebied en wijzigingen 4 3. Werkwijze 4 4. Materieel en strooimiddel 5 5. Prioriteiten 6 6. Personele en organisatorische

Nadere informatie

Beleidsplan gladheidbestrijding Gemeente Meppel

Beleidsplan gladheidbestrijding Gemeente Meppel Beleidsplan gladheidbestrijding Gemeente Meppel 2009 2014 INHOUD Inleiding...2 1. Algemeen...3 2. Huidige werkwijze...4 2.1 Preventief strooien...4 2.2 Weersverwachting/wegdekconditie...4 2.3 Strooiactie...5

Nadere informatie

Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan en evaluatie gladheidbestrijding winter

Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan en evaluatie gladheidbestrijding winter Onderwerp Gladheidbestrijdingsplan 2010-2011 en evaluatie gladheidbestrijding winter 2009-2010. Voorgesteld besluit 1. Instemmen met de aanbevelingen uit de evaluatienotitie gladheidbestrijding winter

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015 Stadswerken Wijkonderhoud en Service www.utrecht.nl/gladheid Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015 Versie: 1.1 Datum 21 november 2014 Voorwoord Het uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2014-2015

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016

Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016 Gladheidbestrijdingsplan winter 2015/2016 1 Inleiding Als wegbeheerder heeft de gemeente de plicht om alles te doen en niets na te laten om, zover het binnen haar vermogen ligt de gladheid zo effectief

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie

Alternatieve boomsoorten/technieken. Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken 28/09/2011. Tom Joye - Inverde

Alternatieve boomsoorten/technieken. Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken 28/09/2011. Tom Joye - Inverde Alternatieve boomsoorten/technieken Tom Joye - Inverde Beter wat te veel zout strooien dan te weinig? Alternatieve technieken Zout heeft een goede dooiende werking én het is goedkoop, dus vanaf de jaren

Nadere informatie

2 - Gladheidbestrijding

2 - Gladheidbestrijding OPDRACHT FCL: 62100203 ECL: diverse Naam: Onderwerp: Soort: 2 - Gladheidbestrijding Grote opdracht Opdracht Actie volgens concern: Algemeen: is geen wettelijke taak, maar bij onvoldoende gladheidsbestrijding

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015

Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015 PRI PRINTDATUM:11 OKTOBER 2011 / 12:18 UUR Gladheidbestrijdingsplan 2011-2015 Sector Wijkzaken Afdeling Wijkservice Sector Stedelijk Beheer Afdeling Civiel Techniek 1 Hengelo, juni 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Elementplan reiniging. ELEMENTPLAN REINIGING Deelplan gladheidsbestrijding

Elementplan reiniging. ELEMENTPLAN REINIGING Deelplan gladheidsbestrijding Elementplan reiniging ELEMENTPLAN REINIGING Deelplan gladheidsbestrijding Gemeente Breda Dienst Stadsbeheer juli 2005 Elementplan reiniging 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 2. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Gladheidsbestrijding,

Gladheidsbestrijding, Gladheidsbestrijding, de zorg voor stroeve routes Beleidsnota gladheidbestrijding 2015-2020 Gemeente Leeuwarden Hoofdstukindeling 1. Inleiding 2. Beleid Gladheidsbestrijding, de zorg voor stroeve routes

Nadere informatie

EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA

EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA EVALUATIE GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE GOUDA 2009-2010 Datum: 28 mei 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Gladheidbestrijdingsplan 4 2. Organisatie van de gladheidbestrijding 6 3. Communicatie 8 4. Financiën

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan Strooiseizoen Afdeling Openbare Ruimte

Gladheidbestrijdingsplan Strooiseizoen Afdeling Openbare Ruimte Gladheidbestrijdingsplan Strooiseizoen 2015-2016 Afdeling Openbare Ruimte November 2015 Gladheidbestrijdingsplan Strooiseizoen 2015-2016 Geactualiseerd 19 november 2015 Gladheidbestrijdingsplan Westervoort

Nadere informatie

BAMM/U201101915 Lbr. 11/070

BAMM/U201101915 Lbr. 11/070 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gladheidbestrijding uw kenmerk ons kenmerk BAMM/U201101915 Lbr. 11/070 bijlage(n) 2 datum 11 november 2011

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014 PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2013 / 2014 Dienst Stad Afdeling Openbare Werken Team Groen en Begraafplaatsen Oktober 2013 Plan van aanpak gladheidbestrijding 2013-2014 2 INHOUD: 1 INLEIDING... 4

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDSBESTRIJDING 2014 / 2015

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDSBESTRIJDING 2014 / 2015 Gemeente Hilversum PLAN VAN AANPAK GLADHEIDSBESTRIJDING 2014 / 2015 Afdeling Openbare Ruimte Team Beheer & Onderhoud September 2014 INHOUD: 1 Inleiding... 3 2 Werkwijzen... 4 2.1 Weersituaties... 4 2.2

Nadere informatie

Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten. Kristof Ramaekers Hasselt

Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten. Kristof Ramaekers Hasselt Verschillende dooizouten en hun effecten Richtlijnen wat betreft het gebruik van dooizouten Kristof Ramaekers 04-10-2011 Hasselt Agentschap Wegen en Verkeer Beheer in Vlaanderen van: 5.500 km gewestwegen

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding

Criteria voor duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding Criteria voor duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding Versie: 1.5 Datum: oktober 2011 Colofon Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Gladheidsbestrijding is opgesteld in opdracht van het

Nadere informatie

Gladheidpreventieplan. Gemeente Lochem

Gladheidpreventieplan. Gemeente Lochem Gladheidpreventieplan Gemeente Lochem 2012-2016 Lochem November 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 2 Beleidsuitgangspunten, samenwerkingsverbanden en de taak van 4 de afdeling Openbare Werken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen doc Pagina 1 van 12

Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen doc Pagina 1 van 12 ä1ò3 ä1ò3 Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen 2012-2013.doc Pagina 1 van 12 ä1ò3 Uitvoeringsprogramma Gladheidbestrijding Nijmegen 2012-2013.doc Pagina 2 van 12 ä1ò3 o o o o 1 Door een nieuwe

Nadere informatie

Memo. de gemeenteraad evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2013/2014. aan. burgemeester en wethouders. van. memo

Memo. de gemeenteraad evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2013/2014. aan. burgemeester en wethouders. van. memo Memo aan onderwerp de gemeenteraad evaluatie gladheidbestrijding 2013/2014 van burgemeester en wethouders directie - afdeling - telefoon - datum 9 september 2014 memo Cyclus voert jaarlijks de gladheidsbestrijding

Nadere informatie

Beleidsnotitie Gladheidsbestrijding Simpelveld

Beleidsnotitie Gladheidsbestrijding Simpelveld Beleidsnotitie Gladheidsbestrijding Simpelveld 2006-2011 datum 17 oktober 2006 W. Widdershoven Grondgebiedzaken F. Peters jurist 17-10-2006 1 2 INHOUD 1 Inleiding 2 Richtlijnen Gladheidsbestijding Wettelijk

Nadere informatie

PRI. Gladheidbestrijding Werkplan

PRI. Gladheidbestrijding Werkplan PRI Gladheidbestrijding 2016-2020 Werkplan Sector Stedelijk Beheer Afdeling Civiele Techniek Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Actieplan Gladheidbestrijding Zeewolde

Actieplan Gladheidbestrijding Zeewolde Actieplan Gladheidbestrijding Zeewolde Seizoen 2014 2015 2/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding en doel actieplan... 3 2. Beleid... 3 3. Verantwoordelijkheden wegennet gemeente Zeewolde... 4 4. Coördinatie...

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan

Gladheidbestrijdingsplan Gladheidbestrijdingsplan 2012-2017 1 Uitgangspunten gladheidbestrijdingsplan 2012 2017 In dit plan staan de uitgangspunten geformuleerd zoals die binnen de Gemeente Neder-Betuwe worden gehanteerd ten aanzien

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2010 / 2011

PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2010 / 2011 PLAN VAN AANPAK GLADHEIDBESTRIJDING 2010 / 2011 Dienst Stad Afdeling Openbare Werken Team Groen en Begraafplaatsen November 2010 INHOUD 1 INLEIDING... 4 2 TERUGBLIK... 5 3 VERSCHILLEN MET VORIG JAAR...

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoeringsprogramma gladheidbestrijding Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Uitvoeringsprogramma gladheidbestrijding Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoeringsprogramma gladheidbestrijding 2015-2016 Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In 2011 is de beleidsnota Grip

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding PRI Gladheidbestrijding 2011-2015 Werkplan Sector Wijkzaken Afdeling Wijkservice Sector Stedelijk Beheer Afdeling Civiel Techniek 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Kaders gladheidbestrijding 3 Aanleiding 3 1.1

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gladheidbestrijding

Uitvoeringsplan gladheidbestrijding MONUMENTENBELEID Uitvoeringsplan gladheidbestrijding GLADHEIDSEIZOEN 2016-2017 Auteur: K.M.E.J Knoops Datum: September 2016 Versie: 2.0 Kenmerk: INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Uitvoering van de gladheidbestrijding

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Gladheidsmeldsystemen

Gladheidsmeldsystemen Gladheidsmeldsystemen Het kan vriezen. het kan dooien Meten. is weten NVRD De Reehorst Ede Agenda: -Introductie Schuitemaker -Innovaties -Contactloze gladheidsmelding Maar hoe en wat meten we eigenlijk?

Nadere informatie

Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss

Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss Onderwerp: Operationeel plan Gladheidbestrijding gemeente Oss 2016-2017 Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Onderdelen gladheidbestrijding blz. 3 Milieu aspecten gladheidbestrijding blz. 10 Procedure blz.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Evaluatie gladheidbestrijding winter

Evaluatie gladheidbestrijding winter Evaluatie gladheidbestrijding winter 2009-2010 Inleiding De winter van 2010 was koud, de koudste sinds 1996 en is meteorologisch gezien zeer interessant geweest. In de Bilt was de gemiddelde temperatuur

Nadere informatie

Document handmatige inzet tijdens de gladheidbestrijding

Document handmatige inzet tijdens de gladheidbestrijding Document handmatige inzet tijdens de gladheidbestrijding Seizoen 2014 2015 Document uitvoering handmatige inzet gladheid Jacqueline van de Vlekkert 02-12-14 Inhoud Hoofdstuk 1: Werkwijze Hoofdstuk 2: Het

Nadere informatie

De basis voor effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers

De basis voor effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers De basis voor effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers Fietsberaadnotitie, versie 1, april 2013 Alex Roedoe (Mobycon), Rik de Groot (Rik de Groot Tekst en Beeld), Michiel Pouwels (CROW) en Otto van

Nadere informatie

Evaluatie gladheidbestrijding winter

Evaluatie gladheidbestrijding winter Evaluatie gladheidbestrijding winter 2010-2011 Inleiding De winter van 2010-2011 ging direct in de laatste week van november al voortvarend van start met eerst vorst en vervolgens met sneeuw. Deze lijn

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan seizoen BEEMSTER

Gladheidbestrijdingsplan seizoen BEEMSTER Gladheidbestrijdingsplan seizoen 2015 2016 BEEMSTER 1 1. Samenvatting De samenvatting is bedoeld voor degenen die snel een overzicht willen verkrijgen van de inhoud van het gladheidbestrijdingsplan van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking

Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden. Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden Taakveld 2 Milieu en afvalverwerking Leeswijzer bij formats bezuinigen met visie De verschillende bezuinigingsmogelijkheden zijn aan de hand van een vast format

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsplan gladheidbeheersing stad Aalst

Beleidsplan gladheidbeheersing stad Aalst Beleidsplan gladheidbeheersing stad Aalst Periode 2016 tot en met 2019 Pagina 0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Vooruitblik... 3 Wat willen we bereiken Wat gaan we hiervoor doen... 4 Wat mag het kosten...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Incident Management gemeentelijk wegennet Oplegvel Collegebesluit Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. M. Boterman Telefoon 5113252 E-mail: mboterman@haarlem.nl WZ/BB Reg.nr. 2011/396936 Bijlagen

Nadere informatie

Wegenzout aanbesteden op kwaliteit: het kán

Wegenzout aanbesteden op kwaliteit: het kán E-mail nieuwsbrief van AkzoNobel Wegenzout Wegenzout aanbesteden op kwaliteit: het kán De professionele gladheidbestrijding in Nederland staat op een zeer hoog niveau. Dat is de conclusie na het Nationaal

Nadere informatie

Onderzoek kooporiëntatie Waar winkelen Schiedammers?

Onderzoek kooporiëntatie Waar winkelen Schiedammers? Onderzoek kooporiëntatie Waar winkelen Schiedammers? Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS december 2015 K o o p o r i ë n t a t i e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In november 2015 heeft het Kenniscentrum

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis 2015 Zondag openstelling voor kleine ondernemers CDA Schiedam Andreas Lepidis Aanleiding In 2011 besloot de gemeenteraad dat de zondag openstelling voor de winkels in Schiedam verruimd werd van 12 zondagen

Nadere informatie

Over de verkeersmaatregelen heeft ambtelijk overleg plaats gehad met de heer T. Lubbers van uw gemeente.

Over de verkeersmaatregelen heeft ambtelijk overleg plaats gehad met de heer T. Lubbers van uw gemeente. Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zutphen Postbus 41 7200 AA ZUTPHEN telefoonnummer (026) 359

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Wegenbeleidsplan Roerdalen 2015-2018 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit: Het wegenbeleidsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding

Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Doelstelling gladheidsbestrijding 5 3. Uitvoering gladheidsbestrijding 6 Soorten gladheid 6 De wegen en prioritering 7 Eerste route 7 Tweede route 7 De bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie