09UIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "09UIT10810 010-2191635"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T F W Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP Gladheidsbestrijdin ONS KENMERK 09UIT10810 DOORK1ESNUMMER juli Geachte dames, heren, De gemeente Schiedam is als wegbeheerder verantwoordelijk voor h weg. Tot de zorgplicht behoort ook het bestrijden van gladheid. Onl gladheidsbestrijdingsplan vastgesteld. Hierbij bieden wij u dit plan a Gladheidsbestrijding dient om de verkeersveiligheid te bevorderen, d en de bereikbaarheid op peil te houden. Daarbij moeten afwegingen en behoeften van de weggebruiker, de consequenties van het gebruik en de (on-) mogelijkheden van de inzet van mensen en middelen. Ter bevordering van de voorspelbaarheid voor de weggebruiker hebb n het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en de NVR ) (Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) in 2006 een integrale visie op de gladheidsb trijding ontwikkeld en de diverse wegbeheerders verzocht deze visie te hanteren als vertrekpun bij de invulling van de gladheidsbestrijding. De integrale visie sluit aan bij de verwachtinge die de weggebruiker redelijkerwijs mag hebben ten aanzien van het product: (1) de veiligh id van de weggebruiker staat voorop en (2) gladheidspreventie door middel van natstrooien voorda het wegdek glad wordt heeft, waar noodzakelijke en mogelijk, de voorkeur boven gladheidsbestrij ng (droogstrooien). De integrale visie is uitgewerkt in concrete aanbevelingen per wegcategorie en so< -t wintergladheid. In het Gladheidsbestrijdingsplan voor Schiedam is, voor de bepaling aangesloten bij de aanbevelingen uit de integrale richtlijn gladheidsb winter 2009/2010 worden de gebiedsontsluitingswegen, busbanen/bu stoffen, routes exceptioneel transport, vrijliggende fietspaden, doorg routes naar gemeentehuis, ziekenhuis, politie, brandweer en stations/ preventief gestrooid (prioriteit 1). Ook de wegen naar speciale besten verpleeghuizen, ouderenontmoetingscentra, wijkcentra, scholen) wor deze wegen geldt een prioriteit 2 wat betekent dat ze, indien het niet preventief te strooien, pas gedaan worden nadat het volledige areaal r Voor het strooien van voetpaden naar deze speciale bestemmingen w indien gewenst zoutemmers en zoutkisten) ter beschikking gesteld. in goede staat houden van de gs hebben wij een nieuw doorstroming te optimaliseren orden gemaakt tussen de wensen 'an dooimiddel voor het milieu an prioriteiten in de bestrijding, ;trijding. Met ingang van de stroken, routes gevaarlijke nde (regionale) fietspaden en iltes NS, Metro en Tramplus ningen (zorgcentra, 2n preventief gestrooid. Voor albaar is om alle routes ;t prioriteit 1 is behandeld, "den zakken strooizout (en nkelgebieden worden preventief Ons kenmerk 09UIT10810 Pagina 1 van 2

2 of curatief gestrooid. In de praktijk betekend dit dat de winkelgebiedi ochtends, indien nodig met de hand, worden gestrooid. Dit geldt ook locaties zoals bruggen en trappen. Erftoegangswegen, woonerven en alleen bij langdurig optredende gladheid of bij ernstige ijzel of sneeu Deze uitgangspunten zijn vertaald in een te strooien areaal zoals opg< actualiseren uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. De te strooien area website van de gemeente en op de gemeentepagina (eind september). tussen 7.30 en 9.30 uur 's oor een aantal extra gevoelige larkeervoorzieningen worden /val gestrooid. ïomen in het jaarlijks te m worden gepubliceerd op de Hoogachtend, en wethouders van Schiedam,.i., de burgem an de C roenendaal /erver-aartsen Bijlage: gla heidsbestrijdingsplan Ons kenmerk 09UIT10810 Pagina 2 van 2

3 Wintergladheidsbestijdingsplan Beleidsplan winter 2009 / lente Uitvoeringsplan seizoen 2009 /

4 Wintergladheidsbestijdingsplan Beleidsplan gladheidsbestrijding winter 2009 / lente 2013 Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding seizoen 2009/2010 Inhoud 1. Inleiding 2. Beleidskader 2.1 Juridisch kader 2.2 Arbeidsomstandigheden 2.3Milieu 2.4 Kosteneffectiviteit 3 Integrale visie gladheidsbestrijding 4 Evaluatie bestaande situatie Beleid 5.1Strooimethodiek 5.2 Signaleringsmethode 5.3 Uitruk- en strooitijden 5.4 Prioriteit in bestrijding 5.5 Interactieve beleidsontwikkeling en communicatie 5.6 Uitbesteding 6 Kosten 8 7. Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding seizoen 200S/ Bijlage 1 Bijlage 2 Te strooien areaal Ingeperkt te strooien areaal bij snel intredende gladheid en bij ernstige en/of langdurige sneeuwval Gemeente Schiedam Afdeling BOR-ROR Juni 2009

5 1. Inleiding Gladheidsbestrijding dient om de verkeersveiligheid te bevorderen, de doorstroming te optimaliseren en de bereikbaarheid op peil te houden, Onder gladheidsbestrijding wordt zowel het voorkomen van gladheid als het bestrijden van daadwerkelijk ontstane gladheid verstaan. In Nederland is de gladheidsbestrijding een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Voor Schiedam is voor het laatst in 2001 sen gladheidsbestrijdingsplan (Gladheidbestrijding in Schiedam, ONS Milieu, versie oktober 1999) door het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De gemeente Schiedam heeft de uitvoering /an de gladheidsbestrijding uitbesteedt aan IRADO. Onderlinge afstemming over de gladheidsbestrijding tuss sn diverse wegbeheerders is gewenst in verband met de voorspelbaarheid voor de v/eggebruiker. Het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en de NVRD (Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) hebben om die reden in 2006 een integrale visie op de gladheidsbestrijding ontwikkeld en de diverse wegbeheerders verzocht deze visie te hanteren als vertrekpunt bij de invulling van de gladheidsbestrijding. Voor de regio Rijnmond Noord zijn in 2005 en 2006 in Ndxusverband (inmiddels BEREIK) afspraken gemaakt over een samenhangend st ooibeleid aan de noordkant van Rotterdam. Het betreft een eerste netwerk van wegen (stroomwegen) waar preventief wordt gestrooid en het uitwisselen van meteo-qegevens. In dit beleidsplan word voor de winter van 2009/2010 tot on met de winter van 2012/2013 aangegeven hoe het gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd binnen de wettelijke kaders en de integrale visie gladheidsbestrijding. De beleidskeuzes worden vastgelegd. Het uitvoeringsplan geeft de vertaling van be eid naar concrete acties, Het uitvoeringsplan dient jaarlijks te worden geactualisee d. 2. Beleidskader In het beleidsplan zijn afwegingen gemaakt tussen de wehsen en behoeften van de weggebruiker en de (on-) mogelijkheden van de inzet var mensen en middelen. Net als bij andere door de overheid te leveren collectieve dier sten geldt dat de aanbieder keuzes maakt over de inrichting van de dienst en de mate; van service of de te leveren kwaliteit. De klant, in dit geval de weggebruiker, heeft hier slechts ten dele invloed op. De wijze waarop het product gladheidsbestrijc ing vorm krijgt wordt met name bepaald door: wettelijke kaders waarbinnen het moet worden uitgevoerd, arbotechnische omstandigheden, consequenties voor het milieu als gevolg van het gebruik van dooimiddelen en het beschikbare budget. Juridisch kader De wegbeheerder is op grond van artikel 15 e.v. van de voor het in goede staat houden van de weg. Als hij niet voldoet verantwoordelijkheid, met schade bij weggebruikers als g schade aansprakelijk worden gehouden. Er moet dan wo Vyegenwet verantwoordelijk aan deze 3volg, kan hij voor die den voldaan aan de

6 voorwaarden voor aansprakelijkstelling. De mogelijke aan sprakelijkheid voor ongevallen door zaken op het wegdek dient beoordeeld te worden op basis van artikel van het Burgerlijk Wetboek. Een belangrijk punt bij de aansprakelijkheidstelling is de vraag of er sprake is van ve rwijtbaarheid van de weg beheerder. Vanwege de voorzienbaarheid van het fenomeen gladheid zal de wegbeheerder moeten kunnen aantonen dat op structurel ï wijze aan de zorgplicht is voldaan. Hieraan kan worden voldaan door middel van: Een gepubliceerd gladheidsbestrijdingsplan Een gladheidsmeldsysteem Een goede administratie van tijden en gereden routes Het voorhanden hebben van voldoende materieel Consistentie in beleid en uitvoering De zorgplicht van de gemeente ten aanzien van het onde haar beheer vallende wegennet gaat niet zo ver, dat zij de veiligheid der wegge Druikers moet garanderen. Van de weggebruiker mag - zeker in het jaargetijde dat gl adheid zou kunnen optreden - extra oplettendheid en voorzichtigheid worden verwacht. Arbeidsomstandigheden De kaders voor de inzet en de arbeidsomstandigheden vdm het personeel zijn bepaald in de arbeidstijdenwet, het arbeidstijdenbesluit en de arbowet. De werkzaamheden in het kader van de gladheidsbestrijding hebben als kenmerk dat ze onregelmatig, niet vooraf planbaar en vaak in de avond en nacht worden uitgevoerd. Chauffeurs van strooiwagens en coördinatoren worden in de winter in consignatie ingezet. Naast hun reguliere werkzaamheden moeten zij pok beschikbaar zijn voor gladheidsbestrijding. De bepalingen hebben betrekking o (gemiddelde) arbeidsduur per etmaal, week en maand en de consignatie. De uitvoerder van de werkzaamheden is verantwoordelijk personeel. De veiligheidsaspecten hebben betrekking op (dooimiddel) en materieel en op de uitvoering (gladheid e ) de maximale op de maximale duur van voor de veiligheid van het het gebruik van materiaal woonwerkverkeer). Milieu Dooimiddelen hebben een schadelijke invloed op het leeflmilieu. Een deel komt direct in de berm. Een ander deel komt indirect via afspoeling terecht in het grondwater of oppervlaktewater. Bij een te grote blootsteling aan dooim ddelen kunnen bomen en struiken worden aangetast. Milieuschade kan worden beperkt door beperkt/gericht en zuinig te strooien. Kosteneffectiviteit Ds kostenposten voor de gjadheidsbestrijding zijn onder :e verdelen in vaste en variabele kosten. De vaste kosten betreffen kapitaalslastèn van het materieel en de benodigde infrastructuur en de kosten van de wachtdienst. De variabele kosten worden gevormd door personele kosten, het gebruik van het materieel (brandstof voor de voertuigen etc.) en het verbruik van dooimiddele 1. De kosteneffectiviteit kan worden vergroot door een optimale schaal voor samenwerking en een zorgvuldige afstemming van de methodiek voor gladheidsbestrijding >p de lokale situatie.

7 3. Integrale visie gladheidsbestrijding De integrale visie op de gladheidsbestrijding sluit aan bij klant (weggebruiker) redelijkerwijs mag hebben ten aanz veiligheid van de weggebruiker staat voorop en (2) gladh van natstrooien voordat het wegdek glad wordt heeft, wa mogelijk, de voorkeur boven gladheidsbestrijding (droogs De integrale visie gladheidsbestrijding is uitgewerkt in co wegen worden, conform duurzaam veilig, onderscheiden stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangsv\ binnen de openbare ruimte gebieden die speciale aandac (vrijliggende) fietspaden, busbanen- en busstroken, winke parkeervoorzieningen en wegen en voetpaden naar spec (ziekenhuis, politie, brandweer, gemeentehuis, biblioth.ee In onderstaande tabel is per wegcategorie en soort winte de wijze van gladheidsbestrijding en responstijd weergeg aangegeven met welke prioriteit de verschillende wegcat worden. Categorie Gebiedsontsluitingsweg Erftoegangsweg Vrijliggend fietspad Busbaan/busstrook Winkelgebied Woonerf Parkeervoorzieningen Speciale bestemmingen Prioriteit Hoog Laag Hoog Hoog Hoog/middel Laag Laag Middel Strooimethodiek Preventief (bij gladhe Curatief (binnen 48 u Preventief (bii gladhek Preventief (bij gladhei< Curatief (binnen 3 uur Curatief (binnen 48 uu Curatief (binnen 48 uu Wegen preventief Voetpaden curatief (bi Richtlijnen voor wegen binnen de bebouwde kom e verwachtingen die de n van het product: (1) de idspreventie door middel r noodzakelijke en ooien). crete aanbevelingen. De iaar hun verkeersfunctie in egen. Daarnaast zijn er it vragen, te weten: Igebieden, woonerven, ale bestemmingen, bejaardenhuis, scholen). gladheid de voorkeur voor iven. Tevens is gorieën behandeld moeten I door neerslag ook curatief) r) door neerslag ook curatief) door neerslag ook curatief) i nen 3 uur) 4, Evaluatie bestaande situatie Beschrijving De gladheidsbestrijding in Schiedam wordt al geruime tijd Van oktober tot en met maart staat de gladheidsbestrijdin heeft IRADO materieel aangeschaft wat geschikt is voor r van het strooiseizoen 2008/2009 is gestart met het prevei De in 2001 vastgestelde strooiroutes zijn jaarlijks op actu; aangepast. De strooistrategie is dat eerst de hoofdontslui fietspaden worden gestrooid en daarna de industrieterreir trottoirs worden in principe niet door IRADO gestrooid. BL kunnen hiervoor gratis emmers strooizout afhalen bij het; aantal extra gevoelige locaties zoals bruggen, viaducten, wegdektypen staan zoutkisten. uitgevoerd door IRADO. sploeg stand-by. In 2008 atzoutstrooien. Met ingang :ief strooien met natzout. iteit getoetst en ngswegen en doorgaande en. Woonstraten en gers en belanghebbenden valbrengstation. Bij een appen en bepaalde 5

8 Waardering Na behandeling van de hoofdroutes wordt op basis van m burgers gestrooid. Deze werkwijze waarbij een groot dee aangestuurd door meldingen is weinig efficiënt en effectie zoutkisten, zowel het vullen als het uitstrooien, laat te we Een analyse van de meldingen en aansprakelijkheidstellingen laat zien dat deze veelal betrekking hebben op fietspaden fietspaden zat niet in de strooiroute en een aantal fietspa zaten werd om verschillende redenen niet gestrooid. Idingen van de politie en van de inspanningen wordt Het beheer van de sen over. van de afgelopen jaren Een aantal doorgaande en die wel in de route 5. Beleid Vertrekpunt bij de invulling van het beleid zijn de evaluatie van de bestaande werkwijze en de confrontatie hiervan met het wettelijk kad 2r en de integrale visie gladheidsbestrijding. Een aantal thema's is daarbij van be ang: de strooimethodiek, de signaleringsmethode, uitruk- en strooitijden, prioriteit in bestrijding, interactieve beleidsontwikkeling en communicatie en tenslotte de keu 3 om de gladheidsbestrijding in eigen beheer te hebben of uit te beisteden Strooimethodiek Er zijn twee methoden om dooimiddel op het wegdek aan te brengen: droogzoutstrooien en natzoutstrooien. De keuze voor natzoutstrooien is ingegeven door de wens tot preventief strooien. Bij natzoutstrooien ordt aan het droge zout (NaCI) juist voor het bereiken van de strooischotel, een zoutoplossing toegevoegd, Vermenging vindt plaats op de strooischotel en het meng el verlaat deze als 'natzout'. Bij natzoutstrooien zijn de materieelkosten hoge maar daar staan belangrijke voordelen tegenover: een hogere verkeersveiligheid, minder zoutgebruik (minder verwaaiing) en een efficiëntere inzet van personei I en middelen, In Schiedam is met ingang van de winter 2008/2009 geste rt met natzoutstrooien. Bij de bestrijding van gladheid veroorzaakt door sneeuwvé I wordt gebruik gemaakt van een sneeuwschuif en twee sneeuwborstels. Signaleringsmethode Voor een effectieve uitvoering van de gladheidsbestrijding wordt gestrooid, behoefte aan accurate voorspellingen va hulpmiddelen hiervoor zijn de afgelopen jaren sterk verbe Naast de algemeen beschikbare weersverwachtingen zijn toestand van het wegdek in het eigen beheergebied van kunnen worden verkregen van een gladheidsmeldsysteen is, zeker als er preventief gladheid. De erd. gegevens over de elang. Deze gegevens (GMS); een meetstation waarmee gegevens over de wegtemperatuur, luchttemperatuur neerslag, luchtvochtigheid en het zoutgehalte dat nog op de weg aa iwezig is worden gegenereerd. Weerbureaus kunnen op basis van meteoro ogische prognoses en de gegevens van het GMS specifieke gladheidsberichten ger f eren. De gladheidscoördinator bepaalt, eventueel na overleg met d meteoroloog, of en wanneer preventief gestrooid wordt. Tot nu maakt Schiedam alleen gebruik van algemeen bes hikbare weersverwachtingen, eigen waarnemingen ten aanzien van de toestand van het wegdek en van een alarmeringsfunctie door een weerbureou (Het weerbureau had daarbij de beschikking had over gegevens van meldpunte van Rijkswaterstaat op

9 het Kleinpolderplein en bij de Beneluxtunnel). Inmiddels zijn voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van een eigen GMS en vo ledige gladheidsbewaking door een weerbureau. Dit ontlast de coördinator gladheidbestrijding van het interpreteren van de gegevens. Naar verwachting komt dijt de kwaliteit en de eenduidigheid in de besluitvorming ten goede. Uitruk- en strooitijden Bij preventief strooien is de tijd die beschikbaar is voor uitrukken en strooien afhankelijk van hoelang van tevoren een betrouwbare gladheidsvoorspelling beschikbaar is. Bij gladheid door neerslag is dit ongeveer twee uur, bij andere soorten gladheid (condensatiegladheid, bevriezing) kan dt langer zijn. Om praktische redenen kan bij mogelijke maar nog onzekere gladheid eerder met een preventieve strooiactie worden gestart. Daarbij bestaat de kans dat ac hteraf blijkt dat de actie niet nodig was. Bij curatief strooien zijn landelijke richttijden beschikbaar voor het bepalen van de strooitijd. In Schiedam bedraagt de uitruk- en strooitijd voor het uitvoeren van de volledige strooiroute met het huidige materieel circa 4 uur. Om het tegengaan van gladheid op de belangrijke doorgaande wegen en fietspaden zoveel mogelijk te garanderen wordt: bij waarschijnlijke maar nog onzekere gladheid gestrooid en bij zekere gladheid binnen 2 uur eerst een ingekorte route (prioriteit 1, zie volgende paragraaf) gestrooid. Prioriteit in bestrijding Het beheergebied van Schiedam betreft bebouwde kom én kent geen stroomwegen (wegen waarvan in regionaal verband is afgesproken dat deze preventief gestrooid worden). Met ingang van de winter 2009/2010 worden de gebiedsontsluitingswegen, busbanen/busstroken, routes gevaarlijke stoffen, routes exceptioneel transport, vrijliggende fietspaden, doorgaande (regionale) fietspaden en routes naar gemeentehuis, ziekenhuis, politie, brandweer en stations/haltes NS, Metro en T ramplus preventief gestrooid (prioriteit 1). Ook de wegen naar speciale bestemmingen (zorgcentra, verpleeghuizen, ouderenontmoetingscentra, wijkcentra, scholen) worden preventief gestrooid. Voor deze wegen geldt een prioriteit 2 wat betekent dat ze, indien het niet haalbaar is om alle routes preventief te strooien, pas gedaan worden nadat het volledige areaal met prioriteit 1 is behandeld. Voor het strooien van voetpaden naar deze speciale bestemmingen worden zakken strooizout (en indien gewenst zoutemmers en zoutkisten) ter besch kking gesteld. Winkelgebieden worden preventief of curatief (binnen 3 uur na het intreden van de gladheid) gestrooid.!n de praktijk betekend dit dat de winkelgebieden tussen 7.30 en 9.30 uur 's ochtends, indien nodig met de hand, worden gestrooid. Dit geldt ook voor een aantal extra gevoelige locaties zoals bruggen en trappen. Erftoegangswegen, woonerven en parkeervoorzieningen worden alleen bij langdurig optredende gladheid of bij ernstige ijzel of sneeuwval gestrooid. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een te strooien areaal zoals opgenomen in het jaarlijks te actualiseren uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. Interactieve beleidsontwikkeling en communicatie Bij het opstellen en uitvoeren van het gladheidsbestrijdindsbeleid is de inbreng van politie, brandweer, omliggende wegbeheerders en fietsersbond meegenomen. De

10 strooiroutes worden jaarlijks voor aanvang van het stroois izoen gepubliceerd op de gemeentepagina en toegestuurd aan politie, brandweer, z ekenhuis en omliggende wegbeheerders. Uitbesteding De gemeente Schiedam heeft de gladheidsbestrijding uitbesteed aan IRADO NV. In een dienstverleningsovereenkomst/smartcard wordt vastgelegd dat IRADO NV de volgende diensten voor de gemeente verzorgd: - de aankoop en opslag van strooimaterieel - de inkoop en opslag van dooimiddelen - de inhuur van uitvoerend personeel - het gebruik van een gladheidsmeldsysteem - (waar mogelijk) preventief strooien - beheer van zoutkisten, zoutemmers en zoutzakken - registratie en rapportage De gemeente Schiedam blijft als wegbeheerder verantwoordelijk voor het beleid en een deugdelijke uitvoering. Milieu De milieueffecten van het bij de gladheidsbestrijding gebruikte dooizout bestaan uit schade aan de bermvegetatie en opname in het opperbakte- of grondwater. De milieuschade kan worden beperkt door zo min mogelijk zout te gebruiken. Natzoutstrooien verdient de voorkeur omdat daarbij mind sr zout wordt gebruikt en omdat het zout minder verwaait. 6. Kosten De vaste kosten bestaan uit de kapitaalslasten van de strpoimachines, de gebouwen en het meetpunt, de huur van de grond, de kosten van d«wachtdienst en het contract met het weerbureau bedragen ca ,00. De variabele kosten bestaan uit de kosten van de daadwerkelijk uitgevoerde strooiacties. De kosten van een strooironde zijn afhankemk van de benodigde tijd. Naar verwachting bedragen de kosten van een volledige strooironde, inclusief winkelgebieden, ca ,00 (excl. De kosten van doo zout). De kosten van het verbruik van dooizout (incl. zoutzakken) zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden en bedragen op jaarbasis gemiddeld naar schatting ,00. De praktijk de komende winter zal moeten uitwijzen of deze raming klopt. Over het aantal strooibeurten dat gemiddeld nodig is zijn geen goede gegevens beschikbaar. Uit het beschikbare jaarbudget voor gladhe dsbestrijding van ,00 kunnen zo'n 12 volledige strooibeurten of meer beperkte strooibeurten worden uitgevoerd. Afhankelijk van de winteromstandigh iden wordt het budget onder- of overschreden.

11 7. Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding seizoen 2009/2010 Dit uitvoeringsplan bevat de voor de gladheidsbestrijding Denodigde informatie zoals de toedeling van taken en de indeling en prioritering van met grondgebied. Kerngegevens weg beheerders Betrokkenen bij de gladheidsbestrijding in de Gemeente, ïchiedam Wegbeheer afdelingsmanager BOR - Teamleider BOR-ROR Procesmanager gladheidsbestrijding Gemeente Schied - Jan Spruijt - Eef Otterspeer - Nicole Cup am Uitvoering Manager operations Hoofd beleid en advies Coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding Vervanger coördinator gladheidsbestrijding IRADO - Jack Rijnen - Jeffrey van Steer es - Jan van Meel - Chris Smit - Gerard van Leeu /ven - Ruud Montpellier - Aad Lingen - Ewout Eikenbroek S7953 Het beheergebied van de gemeente Schiedam grenst aan dat van de Gemeenten Midden Delfland, Vlaardingen en Rotterdam. Daarnaast Ippen delen van de A20 en de A4 waarvan het wegbeheer bij Rijkswaterstaat ligt door Schiedam. Contactgegevens aangrenzende beheerders Gemeente Midden Delfland De heer R. Kluiters Gemeente Vlaardingen Marien van 't Hof Daan Pladdet marien.va it.hof(s).vlaardinqen.nl Gemeente Rotterdam Willem Bouwmeester w.bouwmi Rijkswaterstaat Peter Heemskerk Te strooien areaal Op de kaarten in de bijlagen is het te strooien areaal aanbegeven. Bijlage 1 toont het te strooien areaal. Bijlage 2 toont het ingeperkte areaal wat prioriteit heeft bij snel intredende gladheid en bij ernstige en/of langdurige sneejuvwal. Speciaie bestemmingen en gevoesige iocaties Vlietland Ziekenhuis, Brandweer, Politie, Gemeenteh(jis Stations/haltes NS, Metro en Tramplus Winkelcentra: Broersveld, Broersvest, Hoogstraat, Hdf van Spaland, Nolenslaan, Parkweg, Groenelaan, Laan van Bol'Es, Krona, Vival iilaan, Geuzenplein, Wibautplein, Rubensplein, Westfrankelandsestraat, Sjt. Liduïnastraat, Lorentzlaan en Buijs Ballotsingel. Zorgcentra/verpleeghuizen: Marconihove, DrieMaasSttede, Francois HaverSchmidt, Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs G jsthuis, Schiewaegh

12 Seniorenontmoetingscentra: de 4 Molens, Oost, de V\ oudhoek, Zuid, van Beethovenflat en 't Centrum Scholen: zie Stadsgids Wijkcentra: De Blauwe Brug, De Erker, Dreesplein, 0 )st en Zuid Bruggen en trappen: Appelmarktbrug, Korte Havenbr ig, Kippenbrug, trappen NSen station Nieuwland Hellingen binnenstad: afrol Broersveld, de Appelmarl Grote Markt tussen Korte Dam en Strooimiddel Ten aanzien van de hoeveelheid dooizout (steenslagzou ) per m2 is het uitgangspunt om zoveel te strooien als nodig is voor de verkeersveilig eid en zo weinig mogelijk in verband met de milieuveiligheid. Het volgende overzicht jeeft een indicatie voor de te gebruiken hoeveelheden zout (steenslagzout) bij dive >e vormen van gladheid bij een temperatuur van -1/-4 C. Soort gladheid Bevriezing van natte weggedeelten Condensatie en/of aanvriezende mist Sneeuw Uzel Preventief fietspad Hoeveelheid zout bij preventief natstrooien 7/10 gram/m2 7/10 gram/m2 7/10gram/m2 15/20 gram/m2 10/14 gram/m2 Hoeveelheid curatief nat 7/10 gram/m 7/10 gram/m nvt 15/20 gram/ 12 10/14 gram/n i2 zout bij trooien Hoeveelheid zout bij curatief droogstrooien nvt nvt 15/20 gram/m2 20/40 gram/m2 nvt Registratie strooïbeurten Binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag na de strc )oibeurt wordt door IRADO aan de afdeling BOR een rapportage afgegeven. De rapf ortage vermeld in elk geval: datum en tijdstip rapportage, rapporteur, datum en tijdstip van uitrijden, aantal volledige/beperkte strooibeurten, hoeveelheid gebruikt de oizout, eventuele bijzonderheden. 10

13

14 SCHIEDAM GLADHEIDSBESTflIJDING INGEPERKT AREAAL

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht Signalen uit de openbare ruimte Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht SIGNALEN UIT DE OPENBARE RUIMTE EEN CASUSONDERZOEK NAAR HET ONDERHOUD VAN DE OPENBARE

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant Betalingsachterstanden bij hypotheken Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant 1 Inleiding De AFM heeft zich in het verleden kritisch en bezorgd uitgelaten over de omvang

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Afwegingskader. zelf doen, samen doen of uitbesteden

Afwegingskader. zelf doen, samen doen of uitbesteden Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Afwegingskader zelf doen, samen doen of uitbesteden Wassenaar Wassenaar Voorschoten Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest

Nadere informatie