Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten"

Transcriptie

1 JANUARI 2014 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 1. Inleiding 2. Wet op het financieel toezicht Naast de verslaggevingsregels in Titel 9 Boek 2 BW en IFRS is er meer wet- en regelgeving in Nederland die van belang is voor de verslaggeving van ondernemingen die een beroep doen op de kapitaalmarkt (hierna: beursfondsen). In dit factsheet wordt kort besproken wanneer bepaalde wet- en regelgeving, met name aan verslaggeving gerelateerde onderwerpen, van toepassing is op beursfondsen, te weten: Wet op het financieel toezicht; Toezicht op naleving van externe financiële verslaggeving; Organisaties van openbaar belang en audit commissie; Corporate governance; Bepalingen met betrekking tot het jaarverslag op grond van de EU overnamerichtlijn. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de hier behandelde onderwerpen wordt verwezen naar het KPMG Jaarboek externe verslaggeving 2013/2014, hoofdstuk Algemeen De Europese Transparantierichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft), hoofdstuk 5.1a. Hierna wordt alleen ingegaan op de bepalingen als gevolg van de invoering van de Transparantierichtlijn in de Wft, de rest van de Wft blijft hier buiten beschouwing. De Wft beoogt onder meer een bepaald niveau van transparantie en informatieverschaffing te bereiken dat bijdraagt aan de bescherming van investeerders en een efficiënte marktwerking. Daarom zijn periodieke verplichtingen ten aanzien van financiële verslaggeving opgenomen in de Wft. De Wft maakt hierbij onderscheid in jaarlijkse financiële verslaggeving, halfjaarlijkse financiële verslaggeving en tussentijdse verslaggeving gedurende het jaar. 2.2 Reikwijdte De reikwijdte van deze bepalingen in de Wft is beperkt tot ondernemingen waarvan effecten binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten. Een gereglementeerde markt is een in Nederland gevestigde markt waarop effecten Inhoud 1. Inleiding 1 2. Wet op het financieel toezicht 1 3. Toezicht op naleving van externe financiële verslaggeving 6 4. Organisaties van openbaar belang en auditcommissie 7 5. Besluit corporate governance 8 6. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn Samenvattend overzicht 11 1 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten

2 2 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten worden verhandeld (beurs) die door de minister van Financiën als gereglementeerde markt is erkend (bijvoorbeeld: Euronext Amsterdam), of een in een andere land behorende tot de EER opererende beurs die door de bevoegde instantie van het betreffende land als zodanig is erkend (bijvoorbeeld: Effectenbeurs van Brussel, London Stock Exchange, Euronext Paris). Voorbeelden van niet-gereglementeerde markten zijn Alternext,TOM MTF en AIM. Op de website van de EU kan het laatste overzicht van de gereglementeerde markten worden geraadpleegd. Het begrip lidstaat van herkomst bepaalt of het beursfonds onder de werking van de Wft valt. De Wft definieert lidstaat van herkomst als volgt: 1 Voor een uitgevende instelling die aandelen of die obligaties met een kleinere nominale waarde per obligatie dan EUR uitgeeft: de lidstaat waar de uitgevende instelling haar zetel heeft of, indien zij haar zetel heeft in een staat die geen lidstaat is, in beginsel de lidstaat waar haar effecten zijn genoteerd; 2 Voor een uitgevende instelling anders dan bedoeld onder 1, de lidstaat waar zij haar zetel heeft of de lidstaat waar haar effecten zijn genoteerd. Schematisch kan de reikwijdte van deze bepalingen in de Wft als volgt worden weergegeven: Aandelen Obligaties < EUR EUR Zetel in EER? Zetel in EER? J N J N Land van Zetel Land van notering Keuze Land van notering Land van Zetel Land van notering

3 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 3 Obligaties Aandelen EUR < EUR STOP (VWB Transparantierichtlijn) Jaarrekening Halfjaarbericht Q1 & Q3 bericht Bericht Publicatie < 4 maanden IFRS (geconsolideerde jaarrekening) Publicatie < 2 maanden IAS 34 (geconsolideerde jaarrekening) Behoeft niet exact over 3 mnd te gaan Kwalitatief Wel ingaan op - Fin. Positie - Prestaties Eisen Verantwoordelijkheidsverklaring Verklaring van getrouwheid n.v.t. Toezicht AFM Deponering: Publicatie Vastgestelde jaarrekening < 5 dagen Deponering Publicatie Deponering Accountantsrapportage Accountantsverklaring Geen verplichte reviewveklaring n.v.t. Indien lidstaat van herkomst Nederland is, valt de onderneming onder de bepalingen van de Wft. Een aantal voorbeelden: Voor een onderneming met uitgegeven aandelen op de Poolse gereglementeerde beurs en een zetel in Nederland is Nederland de lidstaat van herkomst; Voor een onderneming met een zetel in de Verenigde Staten met uitstaande obligaties met coupures kleiner dan EUR en een notering in Nederland is in beginsel Nederland de lidstaat van herkomst; Voor een onderneming met een zetel in Nederland en uitstaande obligaties met coupures kleiner dan EUR en een notering in Luxemburg is Nederland de lidstaat van herkomst; Voor een onderneming met een zetel in Nederland en uitstaande obligaties met coupures van ten minste EUR en een notering in Luxemburg is er een keuzemogelijkheid: lidstaat van herkomst is Nederland of Luxemburg. Beursfondsen met uitstaande obligatieleningen met een nominale waarde per eenheid van ten minste EUR en open-end beleggingsinstellingen zijn vrijgesteld van de periodieke informatieverplichting van de Wft. Voor obligatieleningen die vóór 31 december 2010 waren toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt is de grens van EUR niet van toepassing; voor deze beursfondsen geldt nog de oude vrijstellingsgrens van EUR Periodieke verplichtingen Algemeen Valt een beursfonds binnen de reikwijdte van de Wft, oftewel Nederland geldt als lidstaat van herkomst, dan dient zij een aantal periodieke verplichtingen te voldoen. Een samenvattend overzicht van deze eisen is in bovenstaande figuur opgenomen en zal in de volgende paragrafen verder worden uitgewerkt (bedragen in euro).

4 4 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten Jaarlijkse financiële verslaggeving Componenten De Wft bepaalt dat de jaarlijkse financiële verslaggeving moet bestaan uit: De jaarrekening (inclusief accountantsverklaring); Het jaarverslag/directieverslag; Verantwoordelijkheidsverklaringen. De Wft stelt voor Nederlandse beursfondsen geen additionele eisen aan de inhoud van de jaarrekening en het jaarverslag. De eisen aan de jaarrekening komen voort uit de IAS-verordening voor de geconsolideerde jaarrekening en Titel 9. Verantwoordelijkheidsverklaringen Ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverklaringen bepaalt de Wft dat het volgende dient te worden opgenomen: Verklaringen van de bij de uitgevende instelling als ter zake verantwoordelijk aangewezen personen, met duidelijke vermelding van naam en functie, van het feit dat, voor zover hun bekend: 1 De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst of het verlies van de uitgevende instelling en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en 2 Het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het boekjaar van de uitgevende instelling en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen en dat in het jaarverslag de wezenlijke risico s waarmee de uitgevende instelling wordt geconfronteerd, zijn beschreven Halfjaarlijkse financiële verslaggeving Componenten De halfjaarlijkse financiële verslaggeving dient te bestaan uit de volgende componenten: De halfjaarrekening; Het halfjaarverslag; Verantwoordelijkheidsverklaringen. Halfjaarrekening De halfjaarrekening dient te worden opgemaakt in overeenstemming met de bepalingen van IAS 34 Interim Financial Reporting indien het beursfonds verplicht is een geconsolideerde jaarrekening op te maken en zodoende onder de IAS Verordening valt. Voor beursfondsen die niet verplicht zijn een geconsolideerde jaarrekening op te maken zijn in de Wft en het Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen, artikel 2, nadere bepalingen opgenomen. Deze bepalingen zijn vrij algemeen van aard. Voor het opmaken van de halfjaarrekening kan daarom aansluiting worden gezocht bij RJ 394 Tussentijdse berichten. Algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren De jaarlijkse financiële verslaggeving moet binnen vier maanden na afloop van het boekjaar algemeen verkrijgbaar worden gesteld en tegelijkertijd worden gedeponeerd bij de AFM. De Wft stelt verder dat een beursfonds die aandelen heeft uitgegeven uiterlijk 42 dagen voor de algemene vergadering de aandeelhouders via haar website in kennis stelt van de aan de algemene vergadering voor te leggen documenten, waaronder de jaarrekening. Separaat dient de jaarlijkse financiële verslaggeving binnen vijf dagen na vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de AFM te worden toegezonden. Het beursfonds hoeft niet zelf te deponeren bij het Handelsregister, omdat de wetgever heeft bepaald dat de AFM dit binnen drie dagen na ontvangst moet doen.

5 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 5 Halfjaarverslag Naast de halfjaarrekening vereist de Wft ook een halfjaarverslag. Het halfjaarverslag moet ten minste een opsomming van belangrijke gebeurtenissen bevatten die zich de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening. Ook moet een beschrijving worden opgenomen van de voornaamste risico s en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar. En beursfondsen met een aandelennotering nemen in het halfjaarverslag de transacties op met verbonden partijen die in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar hebben plaatsgevonden. Verantwoordelijkheidsverklaringen Ook bij de halfjaarlijkse financiële verslaggeving dienen vergelijkbare verantwoordelijkheidsverklaringen als bij de jaarlijkse verslaggeving te worden opgenomen. Algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren De halfjaarlijkse financiële verslaggeving dient algemeen verkrijgbaar te worden gesteld binnen twee maanden na het verstrijken van de halfjaarperiode en tegelijkertijd te worden gedeponeerd bij de AFM. Accountant Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving door een accountant is gecontroleerd of beoordeeld, dan moet de accountantsverklaring samen met de halfjaarlijkse financiële verslaggeving worden gepubliceerd. De Wft bevat geen verplichting om de halfjaarlijkse financiële verslaggeving door een accountant te laten controleren of beoordelen. Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving niet door een accountant is gecontroleerd of is beoordeeld, moet dit in het halfjaarverslag worden vermeld Tussentijdse verklaring (kwartaalbericht) Tweemaal per boekjaar moet een beursfonds die aandelen heeft uitgegeven een tussentijdse verklaring algemeen verkrijgbaar stellen; één tijdens het eerste halfjaar en één tijdens het tweede halfjaar. De tussentijdse verklaring, vaak een kwartaalbericht, dient te worden gepubliceerd tussen tien weken na aanvang en zes weken voor het einde van de betreffende periode en tegelijkertijd te worden gedeponeerd bij de AFM. De tussentijdse verklaring kent geen wettelijk voorgeschreven indeling. De verklaring moet een algemene beschrijving geven van de financiële positie en de prestaties van de onderneming en haar groepsmaatschappijen. Daarnaast eist de wet dat belangrijke gebeurtenissen en transacties moeten worden vermeld en de gevolgen daarvan op de financiële positie. Herziening Transparantierichtlijn: Eind 2013 is de EU-richtlijn aangenomen tot wijziging van de Transparantierichtlijn. Met deze wijziging vervalt de plicht tot het opstellen van een tussentijdse verklaring (kwartaalbericht). Deze aanpassing moet nog in de Wft worden verwerkt en de EU-lidstaten hebben 2 jaar de tijd om deze aanpassing te maken in de lokale wetgeving.

6 6 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 3. Toezicht op naleving van externe financiële verslaggeving 3.1 Algemeen De AFM houdt toezicht op de halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslaggeving van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. 3.2 Reikwijdte van het toezicht op de financiële verslaggeving Met betrekking tot de reikwijdte van het toezicht op de financiële verslaggeving is een drietal aspecten van belang: 1. De beursfondsen die onder de werking van het toezicht vallen: zie paragraaf 3.2.1; 2. De rapportages van deze beursfondsen die onder het toezicht vallen: zie paragraaf 3.2.2; 3. De normen aan welke de rapportages zullen worden getoetst: zie paragraaf Beursfondsen die onder de werking van het toezicht vallen Het toezicht op de financiële verslaggeving strekt zich op grond van de Wet toezicht financiële verslaggeving (hierna: Wtfv) uit tot effecten (zowel aandelen als obligaties) uitgevende instellingen waarvan Nederland de lidstaat van herkomst is: a. Met statutaire zetel in Nederland waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, of de handel op een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem buiten de Europese Unie; b. Met statutaire zetel buiten Nederland waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. Voor de wijze waarop wordt bepaald of Nederland de lidstaat van herkomst is wordt verwezen naar paragraaf 2.2. In de Wtfv wordt een drietal uitzonderingen gemaakt: a. De wet is niet van toepassing op beursfondsen die uitsluitend obligaties of effecten zonder aandelenkarakter uitgeven met een nominale waarde per eenheid van ten minste EUR ; b. De wet is niet van toepassing op beursfondsen waarvan Nederland lidstaat van herkomst is met een zetel in een door de Minister van Financiën aangewezen staat buiten de Europese Unie. De Minister van Financiën kan een staat alleen aanwijzen als het in die staat uitgeoefende toezicht op de financiële verslaggeving voldoende waarborgen biedt ter bescherming van de belangen die de Wtfv beoogt te beschermen; c. De wet is niet van toepassing op beleggingsinstellingen waarvan de rechten van deelneming op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald, de zogenaamde open-end beleggingsinstellingen Rapportages die onder de werking van het toezicht vallen De financiële verslaggeving van een Nederlands beursfonds die onder het toezicht valt betreft: a. De vastgestelde jaarrekening als bedoeld in artikel 361 Boek 2 BW. Dit betreft zowel de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening b. Het jaarverslag als bedoeld in artikel 391 Boek 2 BW; c. De gegevens die op grond van artikel 392 Boek 2 BW aan de jaarrekening moeten worden toegevoegd (overige gegevens), met uitzondering van de accountantsverklaring; d. De op basis van artikel 5:25c Wft algemeen verkrijgbaar gestelde verantwoordelijkheidsverklaringen inzake de jaarrekening en het jaarverslag. Daarnaast valt onder het toezicht de op basis van artikel 5:25d Wft algemeen verkrijgbaar gestelde halfjaarrekening, halfjaarverslag en verantwoordelijkheidsverklaringen van Nederlandse beursfondsen. Voor buitenlandse beursfondsen valt onder het toezicht de op basis van artikel 5:25c Wft algemeen verkrijgbaar gestelde jaarrekening en jaarverslag en de op basis van artikel 5:25d Wft algemeen verkrijgbaar gestelde halfjaarlijkse financiële verslaggeving Normen die worden gebruikt bij toetsing Op grond van de IAS-verordening dienen de geconsolideerde jaarrekeningen van Europese beursfondsen te worden opgesteld in overeenstemming met IFRS zoals aanvaard binnen de EU ( EU-IFRS ). Deze standaarden worden daarom als norm gehanteerd bij de uitoefening van het toezicht ten aanzien van de geconsolideerde jaarrekening. Daarnaast wordt Titel 9 van Boek 2 BW in de wet als normenkader genoemd. En als laatste wordt onder de normen verstaan hetgeen op basis van artikel 5:25c, 5:25d en 5:25v Wft in aanvulling op bovenstaand algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Dit betreft de verantwoordelijkheidsverklaringen en, indien een onderneming zetel heeft buiten Nederland, de in dat land van toepassing zijnde standaarden. Naast de inhoud zal ook de tijdigheid van het algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren bij de AFM van de financiële verslaggeving onder het toezicht vallen.

7 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 7 4. Organisaties van openbaar belang en auditcommissie 4.1 Definitie organisaties van openbaar belang De wetgever heeft in het Besluit uitvoering EG-richtlijn wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen bepaalt dat organisaties van openbaar belang (hierna: OOB) een auditcommissie moeten instellen. Onder een OOB wordt verstaan 1. Een in Nederland gevestigde rechtspersoon naar Nederlands recht waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft; 2. Een kredietinstelling met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet; 3. Een centrale kredietinstelling met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet; 4. Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet; 5. Een onderneming, instelling of openbaar lichaam, behorende tot een van de ingevolge artikel 2 aangewezen categorieën. Dit betekent dat ook bijvoorbeeld BV s, verenigingen en coöperaties met verhandelbare waardebewijzen, waaronder aandelen en obligaties, die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, als OOB worden aangemerkt. Verder geldt hier niet de in de Wft genoemde vrijstelling voor beursfondsen met uitstaande obligatieleningen met een nominale waarde per eenheid van ten minste EUR Vrijgestelde organisaties De bepalingen voor het instellen van een auditcommissie of een ander toezichthoudend orgaan gelden niet voor de volgende organisaties: a. Een dochtermaatschappij (als bedoeld in artikel 24a, eerste lid, BW2) van een rechtspersoon die (reeds) aan de bepalingen van het Besluit voldoet; b. Een bank waarop een vrijstelling als bedoeld in artikel 3:111, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht van toepassing is indien een centrale kredietinstelling de toezichtstaken heeft opgedragen aan een auditcommissie en die de relevante principes en best practice bepaling(en) van de Nederlandse corporate governance code heeft nageleefd en waarvan de samenstelling van de auditcommissie voldoet aan de bepalingen van het Besluit; c. Een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht die is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht; d. Een entiteit voor securitisatiedoeleinden als bedoeld in artikel 1 van het Besluit prudentiële regels Wft, mits de onderneming aan het publiek bekent maakt waarom zij het niet dienstig acht een auditcommissie in te stellen, of een orgaan aan te wijzen waaraan genoemde toezichtstaken worden toegewezen. Bij een entiteit voor securitisatiedoeleinden dient het kredietrisico van een vordering of verzameling van vorderingen te worden onderverdeeld in ten minste twee tranches.

8 8 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 5. Besluit corporate governance 5.1 Inleiding In het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag (hierna: Besluit corporate governance) heeft de Nederlandse wetgever inhoudelijke eisen gesteld met betrekking tot de informatieverschaffing over corporate governance van beursgenoteerde naamloze vennootschappen en is de Nederlandse corporate governance code ( Code Frijns ) aangewezen als de gedragscode als bedoeld in Artikel 391 lid 5. In paragraaf 5.2 zal kort worden ingegaan op het Besluit corporate governance waarna in paragraaf 5.3 kort de Nederlandse corporate governance code wordt besproken. Echter, het werkingsgebied van het Besluit corporate governance wijkt af van de Nederlandse corporate governance code. In onderstaande tabel wordt dit verduidelijkt: Soort effecten Soort effectenbeurs Is het Besluit van toepassing Is de Nederlandse corporate governance code van toepassing Aandelen Gereglementeerd EER Ja Ja Aandelen Gereglementeerd, vergelijkbaar EER Ja Ja Aandelen Niet-gereglementeerd Nee Nee, tenzij > EUR 500 miljoen balanswaarde Obligaties Gereglementeerd EER Ja, met uitzondering van art. 2a lid 2, 3 en 3a onder b en c Nee Obligaties Gereglementeerd, vergelijkbaar EER Nee Nee Obligaties Niet-gereglementeerd Nee Nee Obligaties en aandelen Obligaties: gereglementeerde markt EER Ja, met uitzondering van art. 3, lid 1 Nee Aandelen: een niet-gereglementeerde markt 5.2 Het Besluit corporate governance Het Besluit corporate governance stelt wettelijke eisen met betrekking tot informatieverstrekking over corporate governance van beursgenoteerde naamloze vennootschappen. Het Besluit corporate governance is integraal van toepassing op een naamloze vennootschap (hierna: NV) waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn genoteerd op een gereglementeerde markt of met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem buiten de Europees Economische Ruimte (EER). Deze NV s moeten een corporate governance-verklaring openbaar maken waarin de volgende mededelingen zijn opgenomen: a. Mededeling over de naleving van de principes en best practice bepalingen van Nederlandse corporate governance code (zie paragraaf 5.3) die zijn gericht op het bestuur of de raad van commissarissen. Indien de NV die principes of best practice bepalingen niet heeft nageleefd of niet voornemens is deze in het lopende en daaropvolgende boekjaar na te leven, moet zij daarvan gemotiveerd opgave doen. De mededeling is ook van toepassing op een andere gedragscode die de NV vrijwillig naleeft en op alle relevante informatie over corporate governancepraktijken die anders dan krachtens wettelijke bepaling worden toegepast naast de Nederlandse corporate governance code. Bij de mededeling dient verder te worden vermeld waar de tekst van de gedragscodes voor het publiek toegankelijk is. b. De belangrijkste kenmerken van het beheers- en controlesysteem van de vennootschap in verband met het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap en van de groep waarvan de financiële gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen. Deze eis was reeds in de Nederlandse corporate governance code opgenomen,

9 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 9 maar door deze in de wet te verankeren bestaat niet langer de mogelijkheid om de bepaling niet toe te passen (en vervolgens uit te leggen). c. Het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en haar voornaamste bevoegdheden en de rechten van de aandeelhouders en hoe deze kunnen worden uitgeoefend, voor zover dit niet onmiddellijk uit de wet volgt; d. De samenstelling en het functioneren van het bestuur en de raad van commissarissen en hun commissies. e. Voor zover het Besluit artikel 10 van de EU overnamerichtlijn van toepassing is op de NV, dient in de corporate governance-verklaring informatie te worden opgenomen die op grond van genoemd Besluit, artikel 1 lid 1 c, d, f, h en i, moet worden verstrekt. Verwezen wordt naar paragraaf 6. Verder dient een lijst met namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake zeggenschap in de rechtspersoon toekomt, met een omschrijving van de aard van dat recht, te worden opgenomen. Voor NV s waarvan uitsluitend effecten niet zijnde aandelen (bijv. obligaties) zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt en waarvan tevens aandelen worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit (bijv. Alternext) gelden de verplichtingen uit het Besluit corporate governance eveneens met uitzondering van de verplichting een comply or explain - verklaring af te leggen ten aanzien van de Nederlandse corporate governance code. NV s waarvan uitsluitend effecten niet zijnde aandelen (bijv. obligaties) zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt zullen ook een corporate governance-verklaring moeten publiceren. Voor deze N.V. s geldt echter een verlicht regime in de zin dat zij slechts de verklaring dienen op te nemen over de belangrijkste kenmerken van het beheers- en controlesysteem van de vennootschap in verband met het proces van financiële verslaggeving van de NV. De corporate governance-verklaring moet openbaar worden gemaakt als specifiek onderdeel van of als bijlage bij het jaarverslag of langs elektronische weg waardoor de verklaring rechtstreeks en permanent toegankelijk is voor het publiek. In laatstgenoemd geval dient in het jaarverslag te worden vermeld waar de verklaring voor het publiek elektronisch beschikbaar is. De langs elektronische weg gepubliceerde verklaring wordt overigens geacht onderdeel uit te maken van het jaarverslag. 5.3 Nederlandse corporate governance code Inleiding In het Besluit corporate governance is de Nederlandse corporate governance code (hierna: de code) aangewezen als de gedragscode als bedoeld in Artikel 391 lid 5. De code is van toepassing op alle vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan de aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de handel van een gereglementeerde markt of een daarmee vergelijkbaars systeem en op alle vennootschappen met statutaire zetel in Nederland met een balanswaarde van EUR 500 miljoen of meer waarvan aandelen of certificaten zijn toegelaten tot de handel op een multilaterale handelsfaciliteit of een daarmee vergelijkbaar systeem Inhoud van de code De code bevat beginselen en best practice -bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders. De vennootschap dient elk jaar in haar jaarverslag te vermelden op welke wijze zij de principes en best practice -bepalingen van de code heeft toegepast en zorgvuldig gemotiveerd uiteen te zetten waarom een bepaling niet is toegepast. Het is aan de aandeelhouders om het bestuur en de raad van commissarissen over naleving van de code ter verantwoording te roepen.

10 10 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 6. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn Met het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn (hierna: het Besluit) zijn additionele eisen van toepassing voor het jaarverslag van beursfondsen waarvan de aandelen of certificaten van aandelen op een gereglementeerde markt zijn genoteerd. Deze eisen vloeien voort uit artikel 10 van de Europese overnamerichtlijn. Het Besluit is niet van toepassing op zogenaamde open-end beleggingsinstellingen. Volgens het Besluit dient de volgende informatie te worden verstrekt in het jaarverslag: a. De kapitaalstructuur van de vennootschap, het bestaan van verschillende soorten aandelen en de daaraan verbonden rechten en plichten en het percentage van het geplaatste kapitaal dat door elke soort wordt vertegenwoordigd. b. Elke beperking door de vennootschap van de overdracht van aandelen of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. c. Deelnemingen in de vennootschap waarvoor een meldingsplicht bestaat overeenkomstig de Wet op het financieel toezicht (Wft). d. Bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen en de naam van de gerechtigde. e. Het mechanisme voor de controle van een regeling, die rechten toekent aan werknemers om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen, wanneer de controle niet rechtstreeks door de werknemers wordt uitgeoefend. f. Elke beperking van stemrecht, termijnen voor de uitoefening van stemrecht en de uitgifte, met medewerking van de vennootschap, van certificaten van aandelen. g. Elke overeenkomst met een aandeelhouder, voor zover aan de vennootschap bekend, die aanleiding kan geven tot beperking van de overdracht van aandelen of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen of tot beperking van het stemrecht. h. De voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en wijziging van de statuten. i. De bevoegdheden van het bestuur, in het bijzonder tot de uitgifte van aandelen van de vennootschap en de verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap. j. Belangrijke overeenkomsten waarbij de vennootschap partij is en die tot stand komen, worden gewijzigd of ontbonden onder de voorwaarde van een wijziging van zeggenschap over de vennootschap nadat een openbaar bod in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is uitgebracht, alsmede de gevolgen van die overeenkomsten, tenzij de overeenkomsten of gevolgen zodanig van aard zijn dat de vennootschap door de mededeling ernstig wordt geschaad. k. Elke overeenkomst van de vennootschap met een bestuurder of werknemer die voorziet in een uitkering bij beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Als de in paragraaf 5.2 bedoelde corporate governanceverklaring openbaar wordt gemaakt als specifiek onderdeel van of als bijlage bij het jaarverslag, moeten de onderdelen c, d, f, h en i daarin worden opgenomen. Verder dient in dat geval in de corporate governance-verklaring te worden opgenomen een lijst van namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt met een omschrijving van de aard van dat recht.

11 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten Samenvattend overzicht Wft (Transparantie) Toezicht Fin. Verslaggeving OOB Besluit Corp. Governance Corp. Governance Code Art. 10 overnamerichtlijn NV met aandelen genoteerd op gereglementeerde markt NV met aandelen genoteerd op een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem buiten de EER NV met aandelen genoteerd op nietgereglementeerde markt Nee, tenzij > EUR 500 miljoen balanswaarde Vennootschap met obligaties, coupure < EUR 1.000, genoteerd op gereglementeerde markt (beperkt en alleen NV s) Vennootschap met obligaties, coupure tussen EUR en EUR , genoteerd op gereglementeerde markt * * (beperkt en alleen NV s) Vennootschap met obligaties, coupure EUR , genoteerd op gereglementeerde markt (beperkt en alleen NV s) Vennootschap met obligaties genoteerd op niet-gereglementeerde markt * indien in Nederland genoteerd of indien in EER (niet Nederland) genoteerd en Nederland gekozen als lidstaat van herkomst Alleen Nederlandse vennootschappen zijn in bovenstaand overzicht opgenomen, in een aantal gevallen zijn de bepalingen van de Wft en het toezicht op financiële verslaggeving van toepassing op buitenlandse vennootschappen Gereglementeerde markt hier gehanteerd conform de definitie in paragraaf 2.2

12 Over KPMG KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. De ingewikkelde problematiek van onze klanten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te scheppen in de complexiteit. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde waarde te bieden die onze klanten helpt om te excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende organisaties en markten. KPMG Laan van Langerhuize DS AMSTELVEEN T +31 (0) Wietse Koster T +31 (0) De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en cutting through complexity zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

Helderheid over reikwijdte en toepassing van de transparantierichtlijn

Helderheid over reikwijdte en toepassing van de transparantierichtlijn www.pwc.nl Helderheid over reikwijdte en toepassing van de transparantierichtlijn Praktische leidraad voor de Nederlandse toepassing van de Europese transparantierichtlijn 2 PwC Bij PwC in Nederland werken

Nadere informatie

Nieuwe regels voor transparantere verslaglegging in Nederland

Nieuwe regels voor transparantere verslaglegging in Nederland Nieuwe regels voor transparantere verslaglegging in Nederland Arjan Brouwer en Jos de Groot, Assurance Met de Transparantierichtlijn, die binnenkort in Nederland in werking treedt, wil de EU bereiken dat

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb.

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Besluit tot uitvoering van artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 093 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. http://wetten.overheid.nl/bwbr00069/07-06-7/0/afdrukken De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Wet toezicht financiële verslaggeving Geldend van 7-06-07 t/m heden Wet van 8 september

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 en ok k etr Ing 01 3 or 2 vo Audit Alert 16: De gevolgen voor de accountantsverklaring van de wijzigingen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek 1. Inleiding Als gevolg van de EU-verordening inzake internationale

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 154 Besluit van 20 maart 2009 tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud

Nadere informatie

Enkelvoudige jaarrekening 2011. WestlandUtrecht Bank N.V.

Enkelvoudige jaarrekening 2011. WestlandUtrecht Bank N.V. Enkelvoudige jaarrekening 2011 WestlandUtrecht Bank N.V. Inhoud Verslag Raad van Bestuur 2 Enkelvoudige balans 4 Enkelvoudige winst- en verliesrekening voor de periode eindigend op 31 december 5 Overige

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1109 De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie

Praktijkhandreiking 1109 De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie Praktijkhandreiking 1109 De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie - 1 - Praktijkhandreiking 1109 Datum: 11-03-2010 Onderwerp:

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Spotlight Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Hugo van den Ende - Vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Jaap Husson - Capital Markets & Accounting Advisory Services,

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

Enkelvoudige jaarrekening WestlandUtrecht Bank N.V.

Enkelvoudige jaarrekening WestlandUtrecht Bank N.V. Enkelvoudige jaarrekening 2010 WestlandUtrecht Bank N.V. Datum vaststelling: 27 april 2011 Inhoud Verslag Raad van Bestuur 2 Enkelvoudige balans 4 Enkelvoudige winst- en verliesrekening voor de periode

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 50725 8 september 2017 Advies Raad van State inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

Corporate Governance Structuur

Corporate Governance Structuur Corporate Governance DPA streeft naar een bestuursstructuur die recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving. Hierbij vormt de Nederlandse

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

verbonden partij; en die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon.

verbonden partij; en die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon. SEPTEMBER 2011 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen Editie 2011 Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2011 De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE

JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE Financial accounting Verplichting tussentijdse berichtgeving JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE Met de verwachte implementatie van de Europese transparantierichtlijn in oktober, wordt het verstrekken

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 25 april 2013) INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Risicobeheer 5 Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft

Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft Enkele aspecten van multi-jurisdictionele noteringen onder de Wft Mr. F.J.E. Foppes De regelgeving omtrent grensoverschrijdende beursnoteringen is complex. Onlangs werd in de media nog geklaagd over de

Nadere informatie

Enkelvoudige Halfjaarrekening. Voor de periode eindigend op 30 juni WestlandUtrecht Bank N.V.

Enkelvoudige Halfjaarrekening. Voor de periode eindigend op 30 juni WestlandUtrecht Bank N.V. Enkelvoudige Halfjaarrekening Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 WestlandUtrecht Bank N.V. Inhoud Verslag Raad van Bestuur 3 Enkelvoudige balans 5 Enkelvoudige winst- en verliesrekening voor de

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen Algemeen In oktober 2015 is RJ-Uiting 2015-9 Ontwerp-Richtlijn C2 Microrechtspersonen gepubliceerd. In deze RJ-Uiting 2016-4 zijn de ontvangen commentaren

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 396 Besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een nieuwe categorie microrechtspersonen geïntroduceerd. Voor deze nieuwe categorie rechtspersonen

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen Inleiding RJ-Uiting 2014-7 bevat de ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Wetgeving voor accountantsorganisatie van OOB s Verplichte kantoorroulatie (ingangsdatum: 1 januari 2016) en scheiding van controle en advies (einde

Wetgeving voor accountantsorganisatie van OOB s Verplichte kantoorroulatie (ingangsdatum: 1 januari 2016) en scheiding van controle en advies (einde Wetgeving voor accountantsorganisatie van OOB s Verplichte kantoorroulatie (ingangsdatum: 1 januari 2016) en scheiding van controle en advies (einde overgangstermijn: 31 december 2014). Gevolgen voor Organisaties

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Reglement auditcommissie Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Auditcommissie 3 Artikel 3 Samenstelling 3 Artikel 4 Taken en bevoegdheden 4

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Corporate Governance. Corporate Governance Code. Raad van Commissarissen. Raad van Bestuur

Corporate Governance. Corporate Governance Code. Raad van Commissarissen. Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep (TMG) is een structuurvennootschap en heeft een zogenoemde twotier Board, gevormd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2008

WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2008 WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2008 Vastgesteld: 28 april 2009 Inhoud Verslag directie Balans per 31 december 2008 Winst- en verliesrekening over 2008 Ovenge gegevens per

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Controlerichtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders

Controlerichtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders Controlerichtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders 1 Maart 2006 Richtlijn I Koninklijk NIVRA, 2006 Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie 30 oktober 2014 NBA-handreiking 1128 van persberichten NBA-handreiking 1128: van persberichten

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

RJ-Uiting Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken

RJ-Uiting Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken RJ-Uiting 2017-15 Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken Inleiding In hoofdstuk 430 Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie