Betreft: faillissementen Cosas Verdes B.V., Cosas Verdes Finance B.V. en Eco Direct Nederland B.V. (samen: Cosas Verdes Groep )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: faillissementen Cosas Verdes B.V., Cosas Verdes Finance B.V. en Eco Direct Nederland B.V. (samen: Cosas Verdes Groep )"

Transcriptie

1 S T I C H T I N G B E L E G G E R S C O S A S V E R D E S G R O E P P/a Hindelaan 23, 6705 CV Wageningen adres: Website : Wageningen, 16 oktober 2010 Betreft: faillissementen Cosas Verdes B.V., Cosas Verdes Finance B.V. en Eco Direct Nederland B.V. (samen: Cosas Verdes Groep ) Geachte mevrouw, heer, Inleiding U bent schuldeiser(es) van minstens één en mogelijk twee van de hierboven genoemde failliete rechtspersonen. Wij zijn de Stichting Beleggers Cosas Verdes Groep. Zoals de naam al duidelijk maakt, beogen wij de belangen te behartigen van diegenen die geld hebben geïnvesteerd in de Cosas Verdes Groep. De Stichting wordt gefinancierd door betrokken schuldeisers. De directe aanleiding voor deze brief is de verificatievergadering die op 5 november 2010 zal worden gehouden in het faillissement van uitsluitend Eco Direct Nederland B.V. Alle schuldeisers van de gehele Cosas Verdes Groep worden hierdoor echter geraakt in hun volledige beleggingen. Daarom schrijven wij alle beleggers aan. In deze brief willen wij verschillende zaken aan u voorleggen. Om te beginnen willen wij heel kort schetsen hoe volgens ons de vork nu in de steel steekt bij de Cosas Verdes Groep. Daarbij vergelijken we het perspectief voor de schuldeisers zoals de curator dat schetst met de aanpak die wij voorstaan. Volgens de stichting is haar aanpak beter voor u. Onze aanpak vergt wel coördinatie van alle drie de faillissementen van de Cosas Verdes Groep tegelijk. Als de verificatievergadering op 5 november 2010 van alleen Eco Direct Nederland wordt afgesloten op die dag, dan worden daarmee alle reëel bestaande mogelijkheden om een akkoord aan te bieden definitief onmogelijk gemaakt. Eén van onze doelen op korte termijn is om dat te voorkomen. Dat vergt echter de nodige actie van de schuldeisers van (nu nog alleen) Eco Direct Nederland. We kunnen ons voorstellen dat u niet zelf de tijd heeft om de verificatievergadering te bezoeken. De Curator heeft u in zijn schrijven van 17 september uiteengezet wat te doen als u wel of niet verschijnt. Niet verschijnen betekent dat u zonder meer de curator toestaat over te gaan tot liquidatie zoals het hem goed lijkt. Indien u hiervan niet gediend bent, dan vragen wij u door middel van deze brief om ons te machtigen om namens u uw belangen waar te nemen bij de verificatievergadering. Waarvoor u ons dan machtigt, staat hieronder beschreven

2 Op de langere termijn hopen wij in alle drie de faillissementen een akkoord tussen de schuldeisers tot stand te brengen, waardoor wij denken dat u nog iets terug zult zien van uw investering, in plaats van dat de inkomsten geheel opgaan aan de activiteiten van de curator. De materie waar het hier om gaat is ingewikkeld. Hierdoor is deze brief helaas wat lang geworden, maar hopen wij wel dat u de tijd wilt nemen dit aandachtig te lezen. Op onze nieuwe website vindt u meer informatie over hetgeen wij tot op heden hebben gedaan alsmede een beknopte samenvatting van de belangrijkste punten. Situatie bij de Cosas Verdes Groep Laten wij voorop stellen dat wij zeer betreuren dat het met de Cosas Verdes Groep anders is gelopen dan iedereen ooit hoopte. De historie kunnen wij niet terug draaien en de groei van de bomen wordt er ook niet beter van. Aan de hand van de situatie van dit moment willen wij uw belangen in de toekomst zo goed mogelijk zeker stellen. De Cosas Verdes Groep bestaat uit de drie hierboven genoemde vennootschappen. Cosas Verdes B.V. is de aandeelhoudster van zowel Cosas Verdes Finance B.V. als Eco Direct Nederland B.V. Cosas Verdes Finance heeft obligatieschulden uitstaan aan beleggers. Voor ongeveer het totaal van die obligatieschulden heeft Cosas Verdes Finance een claim op Eco Direct Nederland B.V. Bij Eco Direct Nederland hebben beleggers gelden ingelegd, waarvoor zij rechten hebben gekregen op de opbrengst van geïndividualiseerde percelen van plantages. Cosas Verdes als moedermaatschappij heeft de schulden aan obligatiehouders van Cosas Verdes Finance gegarandeerd. Eco Direct Nederland is via een aantal Costaricaanse vennootschappen eigenares van de houtplantages waarom het allemaal te doen is. In tegenstelling tot andere rond zingende geruchten kunnen wij u zeggen dat de Costaricaanse ondernemingen niet failliet zijn. In onderstaand schema ziet u dit alles grafisch weergegeven. GARANTIE Cosas Verdes B.V. 100% 100% Vorderingen beleggers Cosas Verdes Finance B.V. Vordering circa 14 tot 16miljoen Ecodirect Nederland B.V. Vorderingen beleggers Plantages etc

3 Wij hebben begrepen dat is besloten om alleen in Eco Direct Nederland een verificatievergadering te houden. Dit omdat alleen Eco Direct Nederland bezittingen heeft die een waarde vertegenwoordigen. Wij vinden dat de curator en de rechter-commissaris daarmee de werkelijke situatie binnen de Cosas Verdes Groep miskennen. Doordat Cosas Verdes Finance een grote vordering heeft op Eco Direct Nederland, zullen ook de schuldeisers van Cosas Verdes Finance delen in de opbrengst van de bezittingen van Eco Direct Nederland. Cosas Verdes Finance is immers, namens haar obligatiehouders, de grootste schuldeiser van Eco Direct Nederland. De curator van Cosas Verdes Finance heeft naar horen zeggen de vordering bij Eco Direct Nederland ingediend, maar niet bekend is of dit bedrag overeenkomt met de vordering van de individuele obligatiehouders. Er is bijvoorbeeld niets bekend over het bedrag aan rente over de periode van oktober 2008 tot de datum van faillissement. Individueel kunnen obligatiehouders in deze constructie geen bezwaar maken. De curator vertegenwoordigt immers Cosas Verdes Finance bij de verificatievergadering van Eco Direct Nederland op 5 november De curator van Cosas Verdes Finance en die van Eco Direct Nederland zijn namelijk dezelfde persoon, die meerdere petten tegelijk op heeft. Techniek verificatievergadering en verzoek om machtiging Juridisch is het zo dat als een verificatievergadering, bijvoorbeeld die van Eco Direct Nederland, wordt afgesloten zonder dat een akkoord is gesloten, het daarna onmogelijk is om nog enige vorm van akkoord tussen de schuldeisers tot stand te brengen. Is zoiets eenmaal gebeurd, dan is de enige resterende route dat de curator de boel verkoopt en dat hij, nadat hij alle procedures heeft afgerond die hij meende te moeten beginnen, de schamele opbrengsten als daarvan dan nog iets resteert verdeelt onder de schuldeisers. Als u dus in ieder geval de mogelijkheid wilt openhouden van enig perspectief op een zinvolle verdeling van de waarde van de Cosas Verdes Groep, dan is het zaak dat u zich laat horen (door uw aanwezigheid of via ons) op de verificatievergadering. Voor het geval u schuldeiser bent van Eco Direct Nederland en u zelf niet in staat bent om de verificatievergadering te bezoeken op 5 november 2010, verzoeken wij u om ons te machtigen u bij die vergadering en zo nodig daarna in een eventuele gerechtelijke procedure te vertegenwoordigen. Een obligatiehouder die alleen een vordering op Cosas Verdes Finance en die geen vordering heeft op Eco Direct Nederland, is in de verificatievergadering van Eco Direct Nederland helaas niet welkom en heeft ook geen recht om daar te spreken. Voor een dergelijke obligatiehouder is het echter wel belangrijk zijn stem te laten horen, omdat de gang van zaken bij Eco Direct Nederland van rechtstreekse invloed is op de opbrengsten in ook het faillissement van Cosas Verdes Finance. Daarom is het ook voor dergelijke obligatiehouders toch nuttig ons een machtiging als hieronder beschreven te verstrekken, omdat wij dan niet alleen op indirecte wijze tijdens de verificatievergadering zo goed en zo kwaad als dat kan ook hun belangen kunnen waarnemen, maar omdat de hieronder beschreven machtiging méér omvat dan alleen het optreden tijdens de verificatievergadering van Eco Direct Nederland. Die machtiging houdt dan in dat wij namens u: - 3 -

4 - de rechter-commissaris zullen verzoeken de verificatievergadering niet te sluiten op 5 november 2010, maar deze op te schorten totdat op een redelijke termijn gecoördineerde verificatievergaderingen kunnen plaats vinden in alle drie de faillissementen tegelijk en beleggers vervolgens kunnen stemmen over een plan van aanpak en akkoorden in de gehele groep; - de rechter-commissaris zullen verzoeken om de curator te verbieden substantiële vermogensbestanddelen van de faillieten te verkopen, ten minste totdat de uitkomst bekend is van de gecoördineerde verificatievergaderingen; en - al het nodige mogen doen in en buiten rechte om onze doelen, daaronder begrepen de in deze brief verwoorde doelen, te bewerkstellingen, bijvoorbeeld door het mede namens u voeren van gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld tegen de curator en bijvoorbeeld door in of buiten rechte af te dwingen dat antwoorden worden gegeven op door ons gestelde vragen, zoals hierna genoemd. Een machtiging is, zoals dat heet, vormvrij. Desalniettemin schreef de rechter-commissaris bij brief van 4 oktober 2010 als volgt aan onze advocaat: Tot slot bericht ik u dat voor vertegenwoordiging tijdens de verificatievergadering voldoende bewijs van volmacht bestaat, indien er door de schuldeiser een volmacht is verleend met een handtekening eronder van de volmachtgever vergezeld van een afschrift van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart waarop die handtekening staat weergegeven, hetgeen ofwel per pdf in een mail, ofwel per fax, ofwel per post kan worden verzonden. Hieruit volgt dat een afdruk van een bericht waarin een schuldeiser de Stichting machtigt niet volstaat. Naar onze stellige overtuiging is de hierboven geciteerde mededeling van de rechtercommissaris in strijd met het recht. Naar de reden van het in strijd met de wet(sgeschiedenis) en jurisprudentie opwerpen van deze formele obstakels kunnen wij slechts gissen. Dat neemt niet weg dat als u een volmacht wilt verstrekken en daarbij aan de buitenwettelijke eisen van de rechter-commissaris voldoet, daarover op 5 november a.s. in ieder geval geen discussie kan ontstaan. Mocht u ons willen machtigen, dan kan dat bijvoorbeeld via een antwoord op de waarbij u deze brief ontving, of indien u zeker wilt weten dat de rechter-commissaris u niet gewoon ter zijde schuift op 5 november a.s. door de aangehechte machtiging in te vullen, te dateren en te ondertekenen en bij voorkeur gescand per , als dat niet kan per fax ( ) en in het uiterste geval per post, retour te zenden, samen met een kopie van uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart, waarop uw handtekening herkenbaar staat weergegeven. Realiseert u zich dat de rechter-commissaris in het geval dat uw machtiging deze gegevens niet bevat, ondanks dat deze volgens ons en anderen dan nog steeds voldoet aan alle wettelijke vereisten, deze machtiging wel eens ter zijde zou kunnen schuiven. Als u ons een machtiging geeft en u bent alleen schuldeiser van Eco Direct Finance, dan moet u het aangehechte machtigingsformulier of uw aanpassen met de vermelding dat u alleen schuldeiser bent van Eco Direct Finance. De contouren voor een akkoord - 4 -

5 De precieze uitwerking van de ontwerp-akkoord-voorstellen in de drie faillissementen zal nog veel tijd en moeite kosten. Zo is daarvoor nodig dat meer duidelijkheid dan nu bestaat over de inventaris (hoeveelheden hout) in Costa Rica en de positie van de fiscus in de faillissementen. Verder zouden wij bijvoorbeeld nog de antwoorden nodig hebben van de curator op een grote hoeveelheid begin september 2010 door ons aan hem gestelde precieze vragen. U vindt die vragen op onze website (www.sbcvg.nl). De curator weigert echter pertinent deze alleszins redelijke vragen te beantwoorden. Het is ons niet duidelijk waarom deze informatie niet wordt gegeven, als de curator het beste met de belegger voor heeft. De rechter-commissaris steunt hem helaas in die weigering. Dat alles neemt niet weg dat het plan in principe tamelijk eenvoudig kan zijn. Dit plan zal zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst met allerlei noodzakelijke aannames. Dit is niet anders mogelijk omdat de toegang tot actuele informatie ons wordt onthouden. Door de structuur van de vorderingen over en weer, zitten alle beleggers van de Cosas Verdes Groep in feite in hetzelfde schuitje. Wat resteert van de waarde van alle bezittingen van de gehele Cosas Verdes Groep, komt ieder van alle schuldeisers van de Cosas Verdes Groep toe naar rato van zijn of haar vordering. De vraag is hoe u wilt dat dit gebeurt: wilt u alles in handen van de curator laten, of wilt u naar rato van uw vordering directe zeggenschap hebben? De curator heeft over het eerste scenario al het nodige gezegd: Dat is wat hij wil en als uitkomst daarvan voorspelt hij dat u misschien een heel klein beetje, maar wellicht ook niets zult ontvangen. Gegeven het optreden van de curator tot dusverre, is onze verwachting dat u via zijn scenario weinig tot niets hoeft te verwachten. Dit heeft hij al enkele malen ondubbelzinnig in zijn berichtgeving laten merken. Het tweede scenario, ons voorstel, is dat de beleggers rechtstreeks belang krijgen in een geherstructureerde Cosas Verdes Groep, zodat wát er is aan waarde, uiteindelijk aan de beleggers toekomt, in plaats van dat deze de portemonnaie van de curator spekt. De hoofdlijnen van het aan te bieden ontwerp akkoord zijn als volgt: Alle schuldeisers van de Cosas Verdes Groep krijgen pro rato een (aandelen)belang in Eco Direct Nederland. De verkrijging van dat belang dient als betaling van de vorderingen die een belegger heeft op willekeurig welke van de drie failliete bedrijven. Voor wie vorderingen heeft op bijvoorbeeld Cosas Verdes Finance en Eco Direct Nederland, worden die vorderingen vanzelfsprekend opgeteld bij de bepaling van diens gehele belang in het totaal. Cosas Verdes Finance en indien mogelijk ook Cosas Verdes worden vervolgens ontbonden. Alsdan resteert Eco Direct Nederland met de dan voormalige schuldeisers als haar aandeelhouders. Die verzamelde aandeelhouders benoemen het Bestuur van Eco Direct Nederland. Het Bestuur heeft als missie op verstandige en rustige manier het oorspronkelijke doel na te streven: een zo hoog mogelijke teruggave aan de beleggers. Dit kan, in dit scenario, via dividend, een uitdeling bij gehele of gedeeltelijke verkoop, bij uiteindelijke opheffing van de vennootschap of een combinatie van deze mogelijkheden. Houdt u daarbij voor ogen dat op het moment dat de vennootschappen helaas failleerden, de waarde van hun bezittingen op enkele tientallen miljoenen waren gesteld via een onafhankelijke deskundige. Wat ons betreft is dat te veel om onder beheer van de curator nog verder te laten verdampen dan nu helaas al is gebeurd

6 U dient zich te realiseren dat als op 5 november 2010 de verificatievergadering van Eco Direct Nederland wordt afgesloten, het bovenstaande scenario definitief onmogelijk is gemaakt. Wij denken dat onze insteek de belangen van de beleggers veel beter dient dan het houden van een uitverkoop tegen bodemprijzen en het voeren van talrijke procedures. Wij hopen van harte dat u ons in ieder geval wilt steunen in de benadering van in eerste instantie de aanstaande verificatievergadering. Wij brengen u na afloop van de verificatievergadering vanzelfsprekend op de hoogte van de gang van zaken, via wederom een mailing en via onze website [www.sbcvg.nl]. Wij vragen u dringend om uw huidige adres en uw naam en klantnummer aan ons door te geven, wat uw besluit ook zal zijn, zodat communicatie eenvoudig en snel kan plaats vinden. Dien uw vordering in! Wij hopen dat u uw vordering op Eco Direct Nederland, met de nodige bewijsstukken, tijdig heeft ingediend. Tot 22 oktober 2010 heeft u daarvoor zonder meer nog de tijd. Dat indienen met bewijsstukken kan in ieder geval ook nog tot uiterlijk twee dagen voor de dag van verificatievergadering gebeuren, maar de curator of ieder van de toegelaten schuldeisers kan dan bezwaar maken tegen de toelating daarvan. Vóór 22 oktober 2010 indienen is dus beter. Wij beseffen dat het voor beleggers geen eenvoudige beslissing is, maar wij hopen dat wij uw steun mogen krijgen om onze plannen uit te voeren. Wij wensen u vel wijsheid bij uw besluit. Hoogachtend, Stichting Beleggers Cosas Verdes Groep PS: Mogelijk heeft u een dergelijke verzoek ook per ontvangen, althans indien uw actuele adres bij ons bekend is. Wanneer u hierop al heeft gereageerd hoeft u niet nogmaals te reageren. Veel mails zijn echter in een SPAM box terecht gekomen en daardoor mogelijk niet gelezen. Dit zou zeer nadelig kunnen zijn voor onze positie. Derhalve nogmaals een brief per post. Excuses voor het ongemak

7 MACHTIGING Ondergetekende: naam: adres: Klantnummer: adres: verklaart hierbij: - schuldeiser te zijn van Eco Direct Nederland en zijn/haar vordering in dat faillissement ter verificatie te hebben ingediend; - Stichting Beleggers Cosas Verdes Groep, gevestigd te Wageningen (nummer handelsregister ) te machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen zowel tijdens de verificatievergadering van Eco Direct Nederland op 5 november 2010 als in eventuele gerechtelijke procedures, een en ander zoals omschreven in de brief d.d. 16 oktober 2010 van voormelde stichting; en - een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs te hebben bijgevoegd. Plaats: Datum: (handtekening) Verzending per naar : of per post naar Hindelaan CV te Wageningen - 7 -

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie

Handleiding participatie overeenkomst

Handleiding participatie overeenkomst Handleiding participatie overeenkomst Inleiding In de aanloop naar een participatie dienen diverse onderwerpen aan de orde te komen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Uiteraard staan de commerciële

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: TvI 2013/42 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Prof. mr. R.M.

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: TvI 2013/42 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Prof. mr. R.M. Tijdschrift voor Insolventierecht, De ondergang van SNS REAAL: minimumkapitaaleisen voor banken en waarom de beurskoers nauwelijks relevantie heeft voor de waardebepaling van de onteigende instrumenten

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie