Nieuwsbrief Global IRW Information reporting and withholding (IRW)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Global IRW Information reporting and withholding (IRW)"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Global IRW Information reporting and withholding (IRW) 18 december 2013 Nederland en de Verenigde Staten ondertekenen een FATCA Intergovernmental Agreement Samenvatting Op 18 december 2013 hebben de Amerikaanse Chargé d Affaires ad interim en de Nederlandse staatssecretaris van Financiën een Intergovernmental Agreement (Nederland-VS IGA) getekend ten aanzien van de implementatie van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). De Nederland-VS IGA is gebaseerd op de Model 1A IGA van 4 november Hoewel de Nederland-VS IGA gebaseerd is op de Model 1A IGA, bevat bijlage II (Annex II) specifieke uitzonderingen voor Nederlandse producten en entiteiten. De uitzonderingen gelden voor bepaalde producten en entiteiten die een laag risico tot belastingontduiking met zich meebrengen. De Nederland-VS IGA: Verschaft zekerheid en duidelijkheid aan Nederlandse en andere financiële instellingen die met elkaar zaken willen doen. Daarnaast biedt de Nederland-VS IGA de Nederlandse financiële instellingen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de FATCA wetgeving 1 ; Bevestigt dat FATCA lokaal in Nederland zal worden geïmplementeerd; Vergroot de hoeveelheid informatie die automatisch wordt uitgewisseld tussen Nederland en de Verenigde Staten ( VS ); en 1 De term FATCA wordt in deze nieuwsbrief gebruikt om te verwijzen naar de verplichtingen die een Nederlandse Financiële Instelling heeft op basis van de Nederland-VS IGA en de Nederlandse implementatiewetgeving. PwC Global IRW Newsbrief 1

2 Zorgt voor een automatische rapportage en uitwisseling van informatie met betrekking tot rekeningen die door inwoners van de VS worden aangehouden bij Nederlandse Financiële Instellingen. Daarnaast bevat de Nederland-VS IGA een toezegging van de VS dat zij informatie uit zullen wisselen met betrekking tot rekeningen die Nederlandse ingezetenen in de VS aanhouden. De Nederland-VS IGA is ook van toepassing op de zogenaamde BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. PwC Observaties: Afstemming met bestaande regelgeving: De Nederland-VS IGA zorgt ervoor dat FATCA regelgeving lokaal in Nederland zal worden geïmplementeerd waardoor Nederlandse Financiële Instellingen dienen te voldoen aan de Nederlandse wet in plaats van dat zij een FFI overeenkomst dienen te sluiten. Daarnaast is de Nederland-VS IGA beter afgestemd op de bestaande nationale wetgeving, zoals AML of KYC regelgeving, en daardoor makkelijker uit te voeren. Implementatie in lokale wetgeving: FATCA zal per 1 juli 2014 van start gaan. De Nederland-VS IGA dient echter nog te worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Nederland is van plan om in 2014 het wetsvoorstel voor te bereiden en de IGA ter goedkeuring voor te leggen aan het parlement. De Verenigde Staten hebben bevestigd dat zij vanaf de datum van ondertekening van plan zijn om elke Nederlandse Financiële Instelling te behandelen alsof zij voldoen aan de FATCA vereisten, zoals die in de Nederlandse wet worden vastgelegd, waardoor Nederlandse Financiële Instellingen niet onderworpen zullen zijn aan bronbelasting voortkomend uit FATCA. FATCA bronheffing: Op basis van de Nederland-VS IGA is inhouding van 30% FATCA bronbelasting door Nederlandse Financiële Instellingen slechts vereist onder zeer specifieke omstandigheden in geval van bepaalde betalingen door een Nederlandse Financiële Instelling die de status heeft van een withholding QI aan een niet-participerende Financiële Instelling. Bijlage II en Memorandum van Overeenstemming De Nederland-VS IGA bevat een specifieke Nederlandse bijlage. Bijlage II voorziet in uitzonderingen op FATCA voor Nederlandse entiteiten die als Deemed-Compliant Financial Institution of als Exempt Beneficial Owner worden aangemerkt. Daarnaast zijn bepaalde producten uitgezonderd onder de IGA (vrijgestelde producten). Bijlage II verschaft hiermee Nederlandse entiteiten duidelijkheid en zekerheid ten aanzien van hun verplichtingen en de impact van FATCA op hun organisatie. Bijlage II heeft met name impact op de volgende Nederlandse entiteiten en producten: Verzekeraars en vrijgestelde producten Bijlage II van de Nederlandse IGA verstrekt gewenste duidelijkheid voor de Nederlandse verzekeringsindustrie. De bijlage geeft aan welke producten en PwC Global IRW Newsbrief 2

3 rekeningen buiten de reikwijdte van FATCA vallen, waardoor zij niet gerapporteerd hoeven te worden. De lijst van vrijgestelde producten bevat bepaalde inactieve accounts of producten, verschillende fiscaal gefaciliteerde producten en andere vrijgestelde producten. Voorbeelden hiervan zijn: - Een account van een vrijgestelde uiteindelijk gerechtigde (exempt beneficial owner) zoals vermeld in paragraaf I van Bijlage II; - Pensioenproducten die onder de Wet op de Loonbelasting 1964 of de Loonbelasting BES vallen; - Alle producten waarvan de inleg aftrekbaar is en de uitkering belast en die vallen onder de artikelen 3.124, 3.125, 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001 of artikel 16, paragraaf 1(a) en 1(e) van de Wet inkomstenbelasting BES; - Een rekening of product die niet valt onder de definitie van Financial Account zoals opgenomen in de overeenkomst tussen de VS en een andere FATCA verdragspartner kan, onder bepaalde voorwaarden, ook in de Nederland-VS IGA uitgezonderd zijn; - Kapitaalverzekering Eigenwoning als omschreven in artikel Wet inkomstenbelasting 2001, een spaarrecht Eigen Woning, een Beleggingsrecht Eigen woning (vergelijkbaar met een Kapitaalverzekering Eigenwoning als omschreven in artikel 3.116a Wet inkomstenbelasting 2001) en een bouwdepot; - Stamrecht zoals opgenomen in artikel 11, lid 1, letter g en artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964; - Een levenslooprekening (waaronder een levensloop verzekering en een levenslooprecht van een deelneming) aangegaan en behouden voor 1 januari 2012; - Een alimentatieverplichting zoals omschreven in artikel 6.5 en 6.6 van de Wet inkomstenbelasting Overlijdensverzekeringen met een premie van 1,000 of minder per jaar. STAK De Stichting Administratiekantoor ( STAK ) wordt specifiek benoemd in het Memorandum van Overeenstemming. Een in Nederland gevestigde STAK wordt aangemerkt als een passieve NFFE. De STAK zal slechts worden behandeld als een actieve NFFE indien de aandelen in de STAK regelmatig worden verhandeld op een gevestigde, officieel erkende aandelenbeurs. De NYSE Euronext Amsterdam kwalificeert volgens het Memorandum als een gevestigde, officieel erkende aandelenbeurs. Overheidsbedrijven en semi-publieke non-profit organisaties Bijlage II beschrijft welke overheidsbedrijven kwalificeren als vrijgestelde uiteindelijk gerechtigden ( Exempt Beneficial Owners ). Hieronder valt de Nederlandse overheid, de decentrale overheid of entiteiten die volledig in handen PwC Global IRW Newsbrief 3

4 zijn van de overheid. De Nederlandsche Bank en Internationale Organisaties worden ook aangemerkt als vrijgestelde uiteindelijk gerechtigden. Op grond van bovenstaande bepaling kwalificeren bijvoorbeeld de Waterschapsbank, Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden als vrijgestelde uiteindelijk gerechtigden voor FATCA. Daarnaast worden bepaalde semi-publieke non-profit organisaties op grond van Bijlage II aangemerkt als Deemed-Compliant Financiële Instellingen. Pensioenfondsen Bijlage II bepaalt dat elke entiteit die in aanmerking komt voor voordelen op basis van artikel 35 van het belastingverdrag kwalificeert als vrijgestelde uiteindelijk gerechtigden ( Exempt Beneficial Owner ). Tevens zijn uitgesloten onder andere pensioenfondsen die zijn gereguleerd onder de Pensioenwet, bedrijfstakpensioenfondsen zoals bedoeld in de Pensioenwet en Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en beroepspensioenfondsen zoals bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioensregeling of de Wet op het notarisambt. Daarnaast wordt bevestigd dat een pensioen-bv, een entiteit voor individueel pensioenbeheer voor een individu die zowel werknemer is als ook een aanmerkelijk belang heeft in de entiteit, ook kwalificeert als een vrijgesteld uiteindelijk gerechtigde voor toepassing van de FATCA. Dit verschaft de Nederlandse pensioensector helderheid en zekerheid omtrent de impact en reikwijdte van FATCA. Een premium pension institution (PPI) of Algemene Pensioeninstelling (API), is ook opgenomen in Bijlage II en kwalificeert als een vrijgesteld uiteindelijk gerechtigde. Fonds voor gemene rekening en investeringsentiteiten met vrijgesteld uiteindelijk gerechtige participanten. In het Memorandum van Overeenstemming wordt verduidelijkt dat een fonds voor gemene rekening voor FATCA behandeld zal worden als een juridische overeenkomst/entiteit. Daarnaast verschaft Bijlage II duidelijkheid ten aanzien van een entiteit die als een Investeringsentiteit Financiële instelling ( Investment Entity Financial Institution ) kwalificeert. Deze entiteit wordt behandeld als een vrijgesteld uiteindelijk gerechtigde in plaats van een Investment Entity Financial Institution indien alle participanten (aandeelhouders of houders van schuldbewijzen / debt interests) als een vrijgesteld uiteindelijk gerechtigde kwalificeren. Een schuldbewijs mag daarnaast echter ook gehouden worden door een entiteit die voor FATCA kwalificeert als Depository Financial Institution (bijvoorbeeld een bank) die een lening verschaft heeft aan de investeringsentiteit. Derhalve zullen fondsen voor gemene rekening waarbij alle participanten bestaand uit vrijgestelde pensioenfonden zelf ook aangemerkt worden als vrijgestelde uiteindelijk gerechtigden. PwC Global IRW Newsbrief 4

5 Bewaarder Een bewaarder die namens de investeerders houder is van het juridisch eigendom van een beleggingsportefeuille van een beleggingsfonds (als bedoeld in artikel 4:44 van de Wet op het financieel toezicht) kwalificeert niet als rekeninghouder of financiële instelling indien het investeringsfonds zelf al kwalificeert als rekeninghouder ( account holder ). Hetzelfde geldt voor bewaarders in de zin van artikel 21 van de AIFM richtlijn. Een bewaarderbedrijf of bewaarinstelling die door een investeringsfonds is opgericht als een bewaarder om te voldoen aan de vereisten in artikelen 6:17 of 6:18 Nadere regeling gedrachtstoezicht financiele ondernemingen ten aanzien van de scheiding van activa kwalificeert niet als rekeninghouder of Financiële instelling voor zover het investeringskantoor zelf als rekeninghouder wordt behandeld. Investeringsmanager en Investeringsadviseur Bijlage II van de IGA stelt dat investeringsmanagers en investeringsadviseurs worden behandeld als Deemed-Compliant Financial Institutions op voorwaarde dat dergelijke investeringsfondsen alleen (1) investeringsadvies geven aan een klant en handelen namens een dergelijke klant, of (2) beleggingsportefeuilles beheren voor een klant. Daarnaast moeten deze diensten gebaseerd zijn op een volmacht, of vergelijkbare verklaring zoals een investment authority. PwC Observaties Directe rapportage: In Memorandum van Overeenstemming is opgenomen dat indien toekomstige Amerikaanse regelgeving entiteiten de mogelijkheid biedt om in IGA landen direct te rapporteren aan de Amerikaanse belastingdienst, Nederland niet verplicht is om een in Nederland gevestigde entiteit toe te staan om direct te rapporteren aan de Amerikaanse belastingdienst wanneer dit in strijd is met Nederlandse wetgeving. Nederland behoudt daarmee de flexibiliteit om in zulke gevallen te bepalen of een directe rapportage moet worden toegestaan aan Nederlandse entiteiten, daarbij rekening houdend met de Nederlandse wetgeving. Wij verwachten dat deze bepaling is opgenomen naar aanleiding van de Draft FFI Agreement van oktober 2013 waarin twee nieuwe classificaties waren opgenomen. Een van deze classificaties betreft de Direct Reporting NFFE, op basis waarvan een NFFE direct mag rapporteren aan de Amerikaanse Belastingdienst, IRS. Welkome uitzonderingen: Bijlage II bevat welkome vrijstellingen voor de financiële sector. Op grond van bijlage II valt een groot aantal producten buiten het bereik van de FATCA wetgeving. Voor de verzekeringssector schept dit langverwachte duidelijkheid en zekerheid. Ook de asset management industrie verkrijgt meer duidelijkheid met betrekking tot de belang van bijvoorbeeld bewaarders, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders. Dubbele rapportage wordt hierdoor voorkomen. Verder wordt duidelijkheid geschept over de classificatie van de STAK en van Nederlandse pensioenfondsen. Gunstigere definities: De IGA biedt de mogelijkheid in artikel 4, paragraaf 7 om een definitie zoals geformuleerd in de FATCA bepalingen te laten prevaleren boven de IGA definitie. Echter, uit de Memorandum van Overeenstemming PwC Global IRW Newsbrief 5

6 blijkt dat deze bepaling alleen geldt voor de in artikel 1 van de IGA genoemde definities. Nieuwe rekeningen voor individuen: Het Memorandum van Overeenstemming stelt dat een Financiële instelling op het moment dat een rekeninghouder een nieuwe rekening opent niet de verplichting heeft om een nieuwe zelf-certificatie te verkrijgen indien de financiële instelling al in het bezit is van een zelf-certificatie van deze rekeninghouder. Zelf-certificatie: De Nederlandse IGA vereist dat financiële instellingen documentatie van hun rekeninghouders opvragen en verkrijgen. De IGA verwijst daarbij naar de zelf-certificatie. Een aantal Nederlandse Financiële Instellingen heeft in samenspraak met het Ministerie van Financiën een gebruiksvriendelijk zelf-certificatie formulier ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de IGA. Dit initiatief kan de lasten voor zowel de Nederlandse financiële instellingen als hun rekeninghouders verminderen. Toekomstige ontwikkelingen: De Nederland-VS IGA met inbegrip van bijlage II, zijn met name gunstig voor bepaalde entiteiten zoals verzekeringsmaatschappijen. Er zijn momenteel echter ook andere ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, zoals de ontwikkeling van een common reporting standard in het kader van de OECD. De common reporting standard heeft een ruimere werkingssfeer dan FATCA en kan bepaalde groepen zwaarder treffen. Hoewel bijlage II van de IGA de implementatie inspanningen voor bepaalde groepen juist vermindert, kunnen deze toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wetgeving juist een grotere impact hebben. Het wordt daarom aanbevolen om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de gaten te houden en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan relevante partijen die betrokken zijn bij het (politiek) debat. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en u waar nodig informeren. Aanvullende informatie De Nederlandse aankondiging is te vinden op: De volledige tekst van de IGA kan worden geraadpleegd op: Voor meer informatie over FATCA kunt u terecht op onze websites en PwC Global IRW Newsbrief 6

7 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Nederlandse contactpersonen Remco van der Linden +31 (0) Clark Noordhuis +31 (0) Martin Vink +31 (0) Robert Jan Meindersma +31 (0) Sander Spoek +31 (0) Babette Ancery +31 (0) Rozet Butijn +31 (0) Hans van der Leeden +31 (0) Amerikaanse contactpersonen Dominick Dell'Imperio (646) Jon Lakritz (646) Robert Limerick (646) Candace Ewell (202) Stuart Finkel (646) Solicitation. This document is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors PricewaterhouseCoopers LLP, a Delaware limited liability partnership. All rights reserved. PwC refers to the United States member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see for further details. PwC Global IRW Newsbrief 7

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao www.pwc.com/dutch-caribbean juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Inhoudsopgave Algemeen... 3 Wat is FATCA?... 3 Wat is het doel van FATCA?... 3 Wanneer start FATCA?... 3 Op wie heeft FATCA betrekking?... 3 Welke informatie rapporteert

Nadere informatie

Bepalen buitenlandse belastingstatus

Bepalen buitenlandse belastingstatus Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of organisaties en/of uiteindelijk belanghebbenden aangemerkt kunnen worden

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene en formele kenmerken van een SPF... 2 Belastingheffing op Curaçao of St. Maarten...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 589 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België)

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) 1) FATCA FATCA is Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Deze richt zich op het identificeren

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010

DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010 DE STAAT VAN HET NEDERLANDSE VESTIGINGS- KLIMAAT VOOR INVESTERINGS- FONDSEN IN 2009 MEI 2010 De staat van het Nederlandse vestigingsklimaat voor investeringsfondsen in 2009 algemeen overzicht en specifiek

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen belastingontduiking door Amerikanen

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Aandeelhouders 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17541 27 augustus 2012 Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 Beleidsregel van de Stichting

Nadere informatie

De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen

De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen M r. R. K. T h. J. S m i t s * Inleiding Op 2 oktober jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van de

Nadere informatie

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn

Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn 1 Inleiding In de zomer van 2011 heeft het ministerie van Financiën, als een van de eerste

Nadere informatie

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking Indeling 1 Inleiding... 3 2 Algemene aspecten en formele aspecten van de SPF... 3 3 Nederlands-Antilliaanse belastingheffing...

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens?

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Door: D. (Dieuwertje) Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen...

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie