DORPSRAAD SPAARNDAM GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DORPSRAAD SPAARNDAM GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING"

Transcriptie

1 DORPSRAAD SPAARNDAM GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING Stichting Dorpsraad Spaarndam Ringweg KK Spaarndam Jaarverslag 2012 van de Stichting Dorpsraad Spaarndam Inleiding De Dorpsraad Spaarndam heeft zich in het jaar 2012 weer bezig gehouden met tal van onderwerpen, die in het dorp spelen. Hieronder leest u het verloop van deze dorpse aangelegenheden. Een van de belangrijkste onderwerpen van 2012, die de Dorpsraad bezighielden, was het plan van het Recreatieschap om bij het fort benoorden Spaarndam een Landalpark te ontwikkelen. 1. Bestuurssamenstelling- en mutaties Op 1 januari 2012 bestond de Dorpsraad uit de volgende bestuursleden: Mevrouw W. Toppen (voorzitter); Mevrouw A. Kraaijenbosch (penningmeester); De heer C.W. Thöne (bestuurslid); Mevrouw E. Zweerman (bestuurslid); Mevrouw D. Kerkhoff (bestuurslid); De heer Engel Kluis (bestuurslid) Daarnaast wordt de Dorpsraad versterkt door de heer G. Geerdink, die de Dorpsraad met raad en daad bijstaat, wat betreft de Schipholproblematiek en de heer J. van der Putte, die met name de belangen van Spaarndam-West behartigt. Mevrouw Edith Zweerman gaf aan haar bezigheden binnen de Dorpsraad te willen beëindigen. Zij was vele jaren een bevlogen lid van de Dorpsraad. Zij gaf bij haar afscheid aan de notulen te blijven verzorgen van de Openbare Dorpsraadvergaderingen. Met dat aanbod zijn wij blij. Naast deze toezegging zijn wij ook dankbaar voor haar positieve inbreng gedurende vele jaren. De heer Jaap Hijmans heeft een aantal maanden meegelopen met de Dorpsraad en heeft op grond van deze ervaring besloten lid te worden van de Dorpsraad. Hij is therapeut, daarnaast heeft hij een jong gezin, maar hij tracht zoveel als mogelijk aanwezig te zijn bij de activiteiten. Met name het project Hart van Spaarndam heeft zijn interesse. In het eerste Dorpsorgaan van 2012 kunt u lezen over zijn praktijk en in het laatste nummer stelt hij zich aan de bewoners van Spaarndam voor. De Dorpsraad is blij met deze uitbreiding, omdat er nog steeds een tekort is aan menskracht om alle werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. We staan nog steeds open voor een nieuw lid, die de taak van secretaris op zich neemt. Deze taak neemt de voorzitter nog steeds waar. 1.

2 2. Vergaderingen Eenmaal per maand komt de Dorpsraad bijeen voor een vergadering. Daarnaast worden er 2 Openbare Vergaderingen per jaar belegd: 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. Een flyer, die rond wordt gebracht, informeert bewoners over de agenda. Het is de usance een openbare vergadering met een gastspreker te beginnen; meestal een bewoner uit Spaarndam vanuit een cultuur, maatschappelijk of bestuurlijke achtergrond. De Dorpsraad heeft in 2012 twaalf bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er 2 openbare vergaderingen geweest: op 24 mei en 20 november Deze vergaderingen zijn voor alle inwoners toegankelijk. Op de agenda van 24 mei stond als hoofdpunt: De uitslag van de enquête: Convenant Leefbaarheidsgelden Schiphol. D.m.v. deze enquête wil Spaarndam in aanmerking komen voor de gelden, die de Stichting Leefomgeving Schiphol vrijmaakt gebieden die (geluids)hinder ondervinden van Schiphol. Op de agenda van 20 november stond als hoofdpunt: Het uitstel van de werkzaamheden aan de dijk van Liander; Het afscheid van burgemeester Bert Bruijn en het Hart van Spaarndam. 3. Dorpsorgaan Het Dorpsorgaan is ook in 2012 viermaal verschenen. Door het vernieuwde advertentieaanbod draaien we financieel redelijk quitte. Het aantal pagina s blijft staan op 24. In elk nummer komen een paar ondernemers aan het woord. Daarnaast veel wel en wee rond Spaarndam, inclusief foto s. 4. Website van de Dorpsraad. Zoals ieder zich zelfrespecterend lichaam heeft ook de Dorpsraad een website. Deze draait nu al ruim twee jaar. U vindt er informatie over ons gedeelde dorp, een korte geschiedenis en natuurlijk kunt u er kennis maken met de dorpsraadleden. Onder Mededelingen staan lopende zaken, waar u meer over kunt lezen. Natuurlijk hebben Schiphol, Landal, Spaarnebuiten eigen hoofdjes op de site. Ook Verkeer is een belangrijk onderdeel. U vindt de site op: Om u nog sneller van informatie te voorzien en de mogelijkheid makkelijker mee te doen in discussies is een Facebook-pagina in de maak. 5. Stichting Dorpscentrum Spaarndam Het is gebruikelijk elkaars vergaderingen al en toe bij te wonen. Het streven is, dat (een afvaardiging) van de Stichting Dorpscentrum 2 maal per jaar een Dorpsraadvergadering bijwoont en omgekeerd. In 2011 is dat er niet van gekomen, maar in 2012 is deze gewoonte weer opgepakt tot ieders tevredenheid. 2.

3 6. Onderwerpen, die aan de orde kwamen bij de Dorpsraad Gedurende het jaar 2012 heeft de Dorpsraad zich met diverse aangelegenheden beziggehouden. Hieronder een verslag van de onderwerpen, die de meeste aandacht vroegen. Schiphol Ook dit jaar heeft de Dorpsraad via de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms) de ontwikkelingen m.b.t. Schiphol en het Aldersakkoord nauwgezet gevolgd. Helaas heeft de uitwerking van dat akkoord in 2012 niet z'n uiteindelijke beslag gekregen en zal het ook in 2013 aandacht vragen. Wel heeft het 2e testjaar uitgewezen dat de nieuwe methode van vliegen aangeduid met VVA (Vliegen Volgens Afspraak) Schiphol wat meer ruimte geeft en voor de omwonenden geen extra maar zelfs iets minder hinder oplevert. Belangrijke pijnpunten die nu nog resteren in de uitwerking van het akkoord zijn o.a. de mogelijkheid om het geluidsarmere landingen (CDA) toe te passen; de druk op selectiviteitscriteria t.g.v. de economische crisis; de door Schiphol gewenste punctualiteit van aankomst- en vertrektijden; gewenste routeaanpassingen m.b.t. Lelystad. Hoewel deze zaken in groter verband van betekenis zijn bij de uitwerking van het Aldersakkoord is voor Spaardam dit akkoord vooral van belang met het oog op de begrenzing van het aantal vliegtuigbewegingen tot De problematiek m.b.t. de toepassing van CDA heeft tot een alternatief geleid t.w. een vermindering van het aantal nachtvluchten en de afspraak dat de tweede tranche van het Convenant Omgevingskwaliteit wel degelijk doorgaat, zaken die voor Spaarndam zeker een positieve kant hebben. Helaas is het project Microklimaat Spaarndam/Velserbroek (starts/landingen Polderbaan), zijnde een nadere studie waarin wordt nagegaan welke specifieke maatregelen in het betrokken gebied nog kunnen leiden tot hinderbeperking, dat in 2012 van start zou gaan, uitgesteld naar Het kenmerk van zo n Microklimaat-studie is dat het in nauw overleg met de bewoners van de regio dient te gebeuren. De Dorpsraad zal de invulling van deze studie in 2013 op de voet volgen. Hiernaast heeft de werkgroep met gebruikmaking van de diensten van Geluidsnet ook in 2012 het vliegtuig geluid gemonitord. In 2012 was het aantal gemeten vliegtuigbewegingen bij Spaarndam een stijging van 10% t.o.v. 2011, terwijl de geluidsbelasting nagenoeg gelijk bleef: 51,3 db(a)laeq t.o.v. 51,4 db(a) LAeq in Ondanks de opzegging door de gemeente van het contract met Geluidsnet eind 2012 heeft de werkgroep weten te bewerkstelligen dat zij in 2013 toch nog gebruik mag maken van de gegevens van de meetpost in Spaarndam-Oost. Plannen Leefbaarheidsgelden Schiphol Op 25 november 2011 heeft de Dorpsraad een brochure, het zgn. bidboek, gemaakt door de werkgroep Schipholgelden, overhandigd aan burgemeester Bert Bruijn. De gemeente Haarlemmerliede/ Spaarnwoude, met medewerking van de gemeente Haarlem, zou de kar nu gaan trekken en dit bidboek overhandigen aan Stichting Leefomgeving Schiphol. Wij hoopten nog in aanmerking te komen voor de gelden van de eerste tranche. Maar in 2012 werd duidelijk, dat dit ijdele hoop was en dat de eerste tranche reeds vergeven was. We moeten nu wachten op de evaluatie van de projecten van deze eerste tranche, waaronder het station Halfweg/Zwanenburg. Op grond daarvan wordt bekend of er een tweede tranche gaat komen. Om hoeveel geld het in deze 2 de tranche gaat, is niet bekend. 3.

4 Wel maakt het Spaarndamse plan (of een deel ervan) dan kans verwezenlijkt te worden. De contacten met de Stichting Leefomgeving Schiphol staan op een heel laag pitje. Verkeerscommissie.Deze commissie ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad en bestaat uit 5 personen; waarvan twee uit oost en drie uit west. De dorpsraadleden heer C. Thone en mw. D. Kerkhoff ( tevens voorzitter van de commissie) participeren beiden eveneens in de commissie. Tevens is 1 bewoner uit west toegevoegd, die het dorp vertegenwoordigt in het dagelijks beheeroverleg Noord, tegenwoordig wijkgesprek Spaarndam. De verkeerscommissie heeft in x vergaderd en er heeft tweemaal verkeerskundig overleg met de betreffende afdeling van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plaatsgevonden. Tevens is de themabijeenkomst van de gemeenteraad H&S m.b.t. SpaarneBuiten bijgewoond. Voorts is er een rondgang gehouden met vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem en politie. Zaken waarmee de verkeerscommissie zich heeft bezig gehouden zijn de volgende: Parkeren in Spaarndam-west is al jaren een heikel punt. Samen met de afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente Haarlem is er eind 2009 een enquête gehouden. Realisatie van een parkeerterrein gelegen aan de Kerklaan is een breed gedragen oplossing voor deze problematiek. Samen met vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem is deze optie verder ontwikkeld. Inmiddels is dit plan ingebracht voor de commissie leefbaarheidgelden Schiphol. Het streven is om de parkeerplaats voor de grootschalige renovatie ( 2014) gerealiseerd te hebben. De renovatie van de Grote Sluis is in 2011 afgerond. De verkeerscommissie heeft regelmatig overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap van Rijnland, de aannemer en de beide gemeenten. In 2012 is ook het goed laten aansluiten van het voetgangerstrapje (westelijke kant), aansluiting voetgangers van de brug naar voetpad (oostelijke kant) en rolstoelvriendelijke toegang bij het voormalige sluiswachterhuisje (westelijke kant) gerealiseerd. Daarnaast zijn de stoplichten zodanig afgesteld, dat verkeer uit het oude dorp eerder gaat rijden. De ontwikkelingen m.b.t. fort benoorden Spaarndam worden door de verkeerscommissie nauwlettend gevolgd. Er wordt ingesproken en gesproken met vertegenwoordigers van het schap, provincie e.d. De verkeerscommissie heeft afgezien van participatie in het communicatietraject, die in de zomer 2012 door het schap onder druk van de gemeente Amsterdam is ingesteld. Een van de beweegredenen is dat er niet meer gesproken kan worden over verplaatsen van het toekomstige recreatiepark Landal binnen het recreatieschap, maar dat het uitgangspunt is verder gaan met de bestaande plannen. Of te wel er kan alleen gesproken over rode of groene dakpannen. De verkeerscommissie heeft regelmatig haar bezwaren en eventuele oplossingen op verkeerstechnisch gebied uitgedragen en ziet geen heil in verder te gaan op dit pad. Daarnaast ligt er de uitspraak van de Raad van Staten m.b.t. SpaarneBuiten waar ook het oude dorp bij betrokken is. Gebleken is dat dit een juiste beslissing is geweest. De voorgestelde oplossingen voortkomend uit het communicatietraject dragen inderdaad niet bij aan de leefbaarheid en de veiligheid van het oude dorp en omgeving. 4.

5 De inrichting van de kruising Redoute op Vissereinde is onduidelijk geworden na het plaatsen van het straatnaambord Redoute. Is het nu een uitrit of een zijweg, met daarnaast een oversteekplaats voor fietsers richting Slaperdijk. Inmiddels is afgesproken dat de herinrichting van de kruising wordt meegenomen in de renovatie van het oude dorp, planning De commissie is erg bezorgd over de staat van de dijk, het wegdek, de aansluiting van de dijk/ de hoofden bij de sluizen in Spaarndam west. Zeer regelmatig wordt dit bij de gemeente onder de aandacht gebracht, de gemeente wil echter geen tijdelijke opknapbeurt realiseren. De gemeente wil wachten op het onderhoud die Rijnland in de toekomst gaat uitvoeren. De status van de (zee)dijk zal hierbij een rol spelen. Na eerder 2013 lijkt het nu pas 2014 te gaan worden. Ondertussen zijn er bij een sluis de trappen al afgesloten. Het wachten is op de 1 e schadeclaim van een automobilist. Iedere zomer wordt er op de Kolk de kunstmarkt gehouden. De commissie regelt elk jaar dat er fietsenrekken komen, borden voor eenrichtingsverkeer Kerklaan, verwijzing naar parkeerplekken. Helaas moet nog steeds ieder jaar opnieuw met een nieuw draaiboek dit worden aangevraagd. Idem moet er elk jaar naar geld gezocht worden. Voor de gemeente is dit een kleine festiviteit en zij wil geen standaardprocedure op de plank hebben. Zij wil voor Spaarndam geen uitzondering maken. Wegens geldgebrek zijn er afgelopen zomer geen fietsenrekken gekomen. Dit blijft een gespreksonderwerp met de gemeente. Er is overleg geweest met de Spaarneschool, gemeente en politie m.b.t. het veilig oversteken van de kinderen naar hun fietsen, loop- en fietsroutes door het oude dorp. Er is overleg met de gemeente, aannemer e.d., m.b.t. de toekomstige vernieuwingen van alle nutsleidingen in het oude dorp. Dit zal een grote impact hebben op de toegankelijkheid van het dorp. De dijk en alle straten erom heen zullen tijdelijk niet voor verkeer toegankelijk zijn. Het dorp zal ook een aantal maanden geheel niet voor doorgaand verkeer toegankelijk zijn i.v.m. herinrichting en asfalteren van de dijk. De commissie volgt nauwlettend de discussie m.b.t. een eventuele verbreding van de Vondelweg. De 2 kruispunten Vergierdeweg en de Jan Gijzenkade met de Vondelweg die belangrijke toegangswegen zijn voor het fiets- en autoverkeer richting Spaarndam komen dan in het geding. De commissie heeft samen met wijkraden in Haarlem-noord en de fietsersbond zich hard gemaakt voor een fietspad bij Land in Zicht. Bij de bouw van dit wijkje aan de rand van de Schoterbrug is geen rekening meer gehouden met de fietsers langs het Spaarne. Momenteel wordt besproken of het realiseren van een fietsstraat financieel haalbaar is. (fietsroute naar Spaarndam) De toekomstige woningbouw op het voormalige Adalbertusterrein is langzaam gestart. De herinrichting van o.a. de Ringweg ligt stil tot dit bouwproject is afgerond. De commissie heeft deze gevolgen aangekaart bij de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. De bouw van de 320 woningen in de toekomstige woonwijk SpaarneBuiten houdt nog steeds de verkeerscommissie bezig. De bouw kan niet zonder verdere verkeersoplossingen worden gerealiseerd. De bezwaren van een aantal dorpsgenoten is door de Hoge Raad november 2011 erkend. De Raad erkent dat door de voorgestelde maatregelen de verkeersdruk afneemt in het oude dorp, ondanks het invoegen van het toekomstige SpaarneBuiten verkeer, maar ook dan vindt zij de verkeersdruk ontoelaatbaar hoog. 5.

6 Daarnaast bevat de uitspraak van de Raad een trendbreuk m.b.t. het toepassen van de CROW- richtlijnen. (o.a. bermschade criterium) Deze hebben geen formele wettelijke status. Dit kan ook voor andere toekomstige plannen in het land gevolgen hebben. Op dit moment is de bouw gestagneerd. De gemeente heeft samen met de projectontwikkelaar m.b.t. het totale bouwplan en de verkeersafwikkeling in 2012 een nieuw plan bedacht. De verkeerscommissie is hier verder niet bij betrokken. Na een inspraak heeft de verkeerscommissie c.q. dorpsraad inmiddels een zienswijze m.b.t. de verkeersafwikkeling ingediend. Busvervoer lijn 14 staat onder druk. In het kader van bezuinigen is op dit moment de route en frequentie door de provincie teruggebracht. Op diverse plekken wordt druk uitgeoefend om in ieder geval de route aan te passen zodat het ziekenhuis Noord weer bereikbaar wordt. Echter na een eerdere toezegging, is dit niet gelukt voor de nieuwe dienstregeling Verlichting blijft een moeizaam punt. Regelmatig valt de verlichting langdurig uit langs de Slaperdijk of Zijkanaal C-weg/Ringweg. Melden is belangrijk. Er is afgesproken dat wanneer de storing valt onder de gemeente zij dit sneller zullen oppakken. Zeker in de wintermaanden is verlichting essentieel voor de veiligheid. Herinrichting kruising Zijkanaal C-weg/Grote Sluis/Hoge Spaarndammerdijk ligt nog steeds stil. De politiek heeft besloten hiermee te wachten tot de nieuwe wijk SpaarneBuiten is gerealiseerd. De commissie heeft inmiddels samen met de fietsersbond en de gemeente in 2012 een plan gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt is de veiligheid van de voetganger en fietser te waarborgen tussen de vrachtwagens en autoverkeer, met daarnaast de gevolgen van de file na het schutten in de sluis. Ook de aansluiting met een fietswandelpad naar de nieuwe woonwijk moet in deze complexe kruising worden ingevlochten. De gemeente is verplicht een parkeerplaats aan te wijzen voor vrachtwagens binnen de gemeentegrenzen. De huidige plek is naast het parkeerterrein van de voetbalvelden. Dat betekent dat de vrachtwagens over de Ringweg hier naar toe rijden. Op verzoek van de commissie is de gemeente op zoek naar een vervangende plaats. Dit plan is inmiddels ook ingebracht voor de commissie leefbaarheidgelden Schiphol. Overige punten die langs zijn gekomen zijn bijv. de ontwikkelingen rondom Wheelerplanet, ontwikkelingen rondom het Rijnlandshuis, reparatie van de tegels bij het monument Hansje Brinkers, de keet van de reddingsbrigade naast het gemaal, kapot gereden kanten van de Lageweg, problemen in navigatiesystemen m.b.t. vrachtverkeer door het oude dorp, ontwikkelingen Poldermanterrein, gevaarlijke kruispunten op de Slaperdijk, opfrissen van de witte strepen, toename sluipverkeer Ringweg, toename snelheid Ringweg en aanvoer bouwmaterialen. Fort benoorden Spaarndam en de plannen van het Landalpark Ook gedurende het jaar 2012 bleef het Landalplan bij het fort benoorden Spaarndam op de agenda staan en de Dorpsraad heeft zich actief beziggehouden met de discussie hierover. Alleen aan het communicatieplan, een van de voorwaarden, die wethouder Freek Ossel eind september 2011 heeft gesteld, heeft de Dorpsraad niet meegewerkt. De reden was, dat wederom het Schap selecteerde, wie voor de gesprekken werden uitgenodigd. Dus niet elke bewoner kon zich hiervoor aanmelden. Daarnaast leek het de Dorpsraad zinloos mee te participeren aan de werkgroep Verkeer, omdat eerdere verkeersonderzoeken geen reele oplossing boden. 6.

7 Op de vergadering van het Recreatieschap 19 december stemde de gemeente Amsterdam, bij monde van de heer Ossel, tegen het Landalplan, omdat er m.n. geen oplossing was voor de verkeersproblematiek. Nu staakten de stemmen bij 3-3. Voor: ProvincialeStaten, Haarlemmermeer en Velsen. Tegen Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en de gemeente Amsterdam. Deze laatste gemeente heeft een mediater aangesteld om te bemiddelen in deze impasse. Hart van Spaarndam Begin 2012 deelde de Rabo-bank aan haar leden mee, dat het filiaal in Spaarndam dicht zou gaan. Er werd in mei een avond belegd, waar het een en ander uit de doeken werd gedaan. De Rabobank wil niet met stille trom vertrekken, maar positief meewerken aaan een nieuwe toekomst voor het gebouw. Daarop heeft de Dorpsraad het inititief naar zich toegetrokken en een bijeenkomst belegd met de verschillende betrokken partijen, t.w.: de Rabo-bank, Stichting Dorpscentrum, Gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude en de ondernemers. Doel is: de twee gebouwen ((Dorpscentrum en het bankgebouw ernaast) een effectieve, functionele inhoud te geven, met voorzieningen op medisch, sociaal en cultureel gebied. Dus een medisch centrum, sportmogelijkheden, voorzieningen voor ouderen, kleine bedrijvigheid, enz. En zo te komen tot een nieuw centrum (hart) van Spaarndam. Na enkele aftastende bijeenkomsten, waarin scenario s werden besproken, is er 11 september een brainstormsessie belegd om te komen tot een aantal werkzame alternatieven. Daarna breekt de fase van onderhandelen aan. Eind 2012 zijn we een eind gekomen met voorlopige vormgeving: waarschijnlijk het medisch centrum in het Rabo-bankgebouw (huisartsen, tandarts en apotheek). De gemeente Harlemmerliede/Spaarnwoude heeft het project nu naar zich toe getrokken, ook omdat de WMO-activiteiten hier een plaats moeten krijgen. De Stichting Dorpscentrum, die zich nu voor de taak ziet staan een nieuwe invulling te creeren voor de straks vrijkomende ruimten, is bezig met een ondernemingsplan. De directie van de Rabobank wil meedenken en heeft een investeringsfonds in het leven geroepen om eventuele aanpassingen mee te financieren. We zijn er nog lang niet, maar wel op de goede weg om van dit nieuwe hart een bruisend hart van Spaarndam te maken. 7. Contacten met de gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede Spaarnwoude De Dorpsraad heeft met de 2 gemeenten, waar Spaarndam deel van uitmaakt regulier contact. Twee maal per jaar (in het voorjaar en in het najaar) heeft (een delegatie) van de Dorpsraad overleg met B&W van de gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude. Daarin passeren tal van onderwerpen, die Spaarndam aangaan, de revue. Daarnaast is er, tussentijds, indien nookzakelijk, altijd de mogelijkheid tot overleg met burgemeester en/of wethouders. Haarlem belegt 4 maal per jaar een PartnerPlatformoverleg met de wijkraden van Haarlem- Noord. Wethouder Jack van de Hoek is daarbij aanwezig. Daarnaast was er dit jaar een proef om naar de wijkraden (lees Dorpsraad) te komen voor overleg. In dat geval komt de gebiedsmanager, Michel de Graaf, en uitvoerder Martin Jansen (senior gebiedsbeheerder) 4 maal per jaar naar Spaarndam voor het dagelijks beheer. Dus niet meer gezamenlijk met andere wijkraden de onderwerpen te bespreken, maar met iedere (wijk)raad afzonderlijk. Aan deze bijeenkomsten kan nu ook met een grotere vertegenwoordiging worden deelgenomen, bv. met toevoeging van iemand met een speciale deskundigheid. De wijkagenten schuiven ook geregeld aan. Voor het Wijkoverleg stonden voor de Dorpsraad 4 bijeenkomsten gepland. Ten gevolge van volle agenda s is er een uitgevallen. De bijeenkomsten van het wijkoverleg worden gehouden in het Dorpscentrum. 7.

8 Op voorstel van Burgemeester Schneiders, die op 6 april aanwezig was op de Dorpsraadvergadering, werd een Wijkschouw gehouden. Deze schouw is gehouden op 4 juli. Voor het uitwerken van de beschouwde onderwerpen werd in het wijkoverleg van 6 juli afgesproken dat in september een extra wijkoverleg zou kunnen plaats vinden. Helaas is dit niet doorgegaan. Wel heeft er op 14 december een aanvullende schouw plaats gehad in aanwezigheid met een vertegenwoordiger van het bureau Verkeersadvisering. Op 29 november was er een evaluatiegesprek met wijkraden over het proefjaar. Resultaat : afzonderlijk wijkoverleg wordt voortgezet. Er is wel behoefte om elkaar tussentijds te ontmoeten voor het beoordelen van wijkoverstijgende onderwerpen, b.v. bestemmingsplannen omgeving Heksloot en wegen naar Spaarndam. Voorts was de algemene indruk dat het verbeteren en oplossen van de pijnpunten veel te lang duurt. Onderwerpen die o.a. in het wijkoverleg 2011 voorbij zijn gekomen; aansluitingen voetpaden op brug Grote Sluis zoals via trap vanaf onderlangs en bij fietspad Zijkanaal-C weg, plaatsen van juiste verkeersborden, strooiroutes gladheidbestrijding in t bijzonder voor fietsers, aanleg parkeerterrein Kerklaan, speelplaats Kerklaan, renovatie Vergierdeweg, beveiliging kruispunten Redoute/Visserseinde en Slaperdijkweg/Oostlaan, tijdelijke huisvesting Reddingbrigade en parkeerterrein, rijwielstalling kunstmarkten, restauratie monument Hans Brinker, aanleg riolering woningen noordzijde Spaarndammerdijk/IJdijk, kuilen bij verzakking Kolk- en Boezembrug, groot herstel dijk in 2013 (primaire zeekering), herstel trappen (gedempte) Haarlemmersluis, onderhoud wegdek Kerklaan en Pol. 8. Contacten gerelateerd aan de Dorpsraad Historische Werkgroep Spaarndam (HWS) Bestuur en leden In de samenstelling van het bestuur en leden waren aanvankelijk geen wijzigingen ten opzichte van het jaar Echter een belangrijke mutatie heeft plaats gevonden begin 2012 toen Agaath Hartendorp vanwege hoge leeftijd en moeilijke bereikbaarheid van onze vergaderruimte haar afscheid aankondigde. Van Agaath werd in februari op passende wijze afscheid genomen als actief lid. Tijdens die bijeenkomst werd zij benoemd tot Lid van Verdienste. Werkgroepen De werkgroep kwam plenair 8 maal bijeen in het Dorpscentrum van Spaarndam. Daarnaast is er in klein comité op vele woensdagen gewerkt aan verdere digitalisering en archivering van ons archief. In de subwerkgroep Lief en leed zijn diverse aanzetten en concepten gemaakt voor het nieuwe grote project van de HWS: een boek en tentoonstelling over Lief en Leed in Spaarndam. Beeld- en overig materiaal De bestaande beeldbank op onze site is inmiddels gegroeid tot meer dan 1800 afbeeldingen. Aangezien er nog veel meer materiaal beschikbaar is zal verdere uitgroei van deze beeldbank een voortdurende activiteit zijn en blijven. Ook omdat (ex)spaarndammers de HWS blijven voorzien van foto s en ander materiaal m.b.t. Spaarndam. Het archief van Zwemvereniging De Dodaars alsmede een film van W.Kok zijn in ons bezit gekomen. Daarnaast wordt soms door de HWS-leden op braderieën en markten oud materiaal op de kop getikt en tegen aanvaardbare bedragen aangeschaft. Met het Noord-Hollands Archief is overleg gestart over bewaarcondities van origineel materiaal van de HWS.Uit de Kolksluis is een kogel uit de 16 e /17 e eeuw opgevist. Deze kogel is geschonken aan de HWS. 8.

9 Donatie en verkoop Dankzij een donatie van het Meerlandenfonds kon worden overgegaan tot de aanschaf van twee harddiscs. Tijdens de Kunstmarktdagen en de Jaarmarkt is overcompleet (boeken)materiaal verkocht. De opbrengsten hiervan waren redelijk te noemen. Excursie In september is door de HWS een excursie gemaakt naar Leiden. Door de bewaker van het cultureel erfgoed van Rijnland, Eggo Tiemens, werden we rondgeleid door het hoofdkantoor van Rijnland. Vitrines De inhoud van de vitrines in het Dorpshuis is ook dit jaar weer regelmatig vernieuwd. Onderwerpen in 2012 waren onder andere: Verzamelen, Speelgoed en Merklappen en nuttige handwerken. Vaste inrichters zijn Rosé van der Sluijs, Mary Weijens en Lieke Jonker. Standaard activiteiten waren en blijven: - Het wisselend inrichten van drie vitrines in het Dorpshuis - De archivering en digitalisering van beeldmateriaal Relaties werden onderhouden met: - De Dorpsraad, - De Stichting Spaarndam 700 jaar, - Het Spaarndamse verenigingsleven, - Het Noord-Hollands Archief, - Het Hoogheemraadschap van Rijnland, - De Stichting Krayenhoff, - De monumentencommissie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, - Mevr. A. van de Beldt, - Dhr. J. de Vries, - De Historische Werkgroep Halfweg, - De Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude, - Het archief van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, - De Bond Heemschut, - Stichting Historisch Egmond, - Historische Werkgroep Schooten, - De redactie van de Nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam Huisvesting De HWS maakt sinds 2006 gebruik van een ruimte in het Dorpshuis in Spaarndam. In 2006 werden hierover afspraken gemaakt met de Dorpsraad Spaarndam. De Gemeente Haarlem heeft toegezegd een extra subsidie te betalen voor het gebruik van het Dorpshuis. Begin 2012 deelde de Dorpsraad Spaarndam mede dat zij de huur voor het gedeelte van het Dorpshuis dat gebruikt wordt door de HWS niet meer wenste te betalen. Het bestuur van de HWS heeft toen aangeboden te helpen bij het zoeken van sponsoren voor de Dorpsraad Spaarndam. Van dit aanbod is door de Dorpsraad geen gebruik gemaakt. De Dorpsraad weigert echter haar verplichtingen ten aanzien van het betalen van de huur na te komen. *noot Welstandcommissie De Welstandscommissie (vroeger schoonheidscommissie) is een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert over de welstand van ingediende bouwplannen. 9.

10 In het oude dorp van Spaarndam betekent dit het toetsen van ingediende bouwplannen aan het algemene dorpsgezicht en aan de status van monumentale panden. In deze commissie zitten Joop de Vries, Wil van Warmerdam en namens de Dorpsraad Carsten Thöne. De commissie is door de gemeenteraad van Haarlem ingesteld en alleen actief in het Haarlemse deel van Spaarndam. Voor meedenken en vragen kunt u mailen naar: Tot slot: de Dorpsraad vertrouwt erop met dit jaarverslag een juist beeld te hebben gegeven van de werkzaamheden die door de raad zelf en de onder de stichting ressorterende organisaties in 2012 zijn verricht. Spaarndam, mei 2013 Stichting Dorpsraad Spaarndam Noot: De Dorpsraad neemt afstand van de alinea Huisvesting van de HW en is niet verantwoordelijk voor deze tekst. 10.

DORPSRAAD SPAARNDAM GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING

DORPSRAAD SPAARNDAM GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING DORPSRAAD SPAARNDAM GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING Stichting Dorpsraad Spaarndam Ringweg 36 2064 KK Spaarndam Jaarverslag 2011 van de Stichting Dorpsraad Spaarndam Inleiding De

Nadere informatie

Verslag Openbare Dorpsraadvergadering 20 november 2012

Verslag Openbare Dorpsraadvergadering 20 november 2012 Verslag Openbare Dorpsraadvergadering 20 november 2012 1. Mededelingen Voorzitter Wineke Toppen heet de aanwezigen welkom en stelt de Dorpsraad voor. 2. Presentatie Historische Werkgroep De heer Frans

Nadere informatie

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S Onderwerp Vergaderdatum Vergaderlocatie Bestuursvergadering Woensdag 3 juni 2015 Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 te Zwanenburg Aanwezige bestuursleden Afwezige bestuursleden Overige aanwezigen

Nadere informatie

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020 UitgangssituatieverkeerWijdemeren2011 NadereonderbouwingvanhetBeleidsplanVerkeerWijdemeren2011 2020 Veilig,leefbaarenbereikbaar Mei2011 AmbtelijkewerkgroepBeleidsplanVerkeer Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Rijnoevers. 2 december 2015

Bewonersbijeenkomst Rijnoevers. 2 december 2015 Bewonersbijeenkomst Rijnoevers Agenda: 2 december 2015 1. Opening en welkom door de voorzitter, Claire van der Kraats 2. Voorstellen bestuur 3. Toelichting door wethouder Stolk 4. Wat beoogt Dorpsplatform

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Openbare dorpsraadvergadering op 24 juni 2015. Aanwezig: wethouder

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Communicatieplan Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam April 2012, Recreatie Noord-Holland, in overleg met Esbi Bouw

Communicatieplan Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam April 2012, Recreatie Noord-Holland, in overleg met Esbi Bouw Recreatieschap Spaarnwoude AB 16 mei 2012 Agendapunt 8 b Fort benoorden Spaarndam - communicatieplan BIJLAGE 1 Communicatieplan Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam April 2012, Recreatie Noord-Holland,

Nadere informatie

P. Vreeswijk (PV), H. Meijer(HM), M. Groot(MG), K. Bos(KB), M. Koops(MK), G. Sportel(GS), G. van Houwelingen(GvH), S.

P. Vreeswijk (PV), H. Meijer(HM), M. Groot(MG), K. Bos(KB), M. Koops(MK), G. Sportel(GS), G. van Houwelingen(GvH), S. -Onderwerp Vergaderdatum Locatie Bestuursvergadering Woensdag 24 juni 2015 Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 Aanwezige bestuursleden Afwezige bestuursleden Overige aanwezigen P. Vreeswijk (PV), H.

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Secretariaat: Europaplein 17, Tel: 398266 Inleiding In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: Het dumpen van afval in

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Colofon Spaarndam, 26 maart 2014 Tekst: gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude & De Dorpsraad Spaarndam Fotografie: Peter van

Colofon Spaarndam, 26 maart 2014 Tekst: gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude & De Dorpsraad Spaarndam Fotografie: Peter van Colofon Spaarndam, 26 maart 2014 Tekst: gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude & De Dorpsraad Spaarndam Fotografie: Peter van den Klinkenberg Opmaak: gemeente Haarlem Oplage: 100 exemplaren

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Wijkraad IJpelaar/Overakker. Breda

Jaarverslag 2011. Wijkraad IJpelaar/Overakker. Breda Jaarverslag 2011 Wijkraad IJpelaar/Overakker Breda Breda, maart 2011 1 Inleiding INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2011 WIJKRAAD IJPELAAR/OVERAKKER In 2011 bestond het bestuur van de wijkraad IJpelaar/Overakker

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Update fietsprojecten Fietsstrategie Steller Jaap Valkema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 367 8980 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 5775070 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 3 SEPTEMBER 2009.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 3 SEPTEMBER 2009. Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten Website: www. dorpsraadcallantsoog.tk Email: dorpsraadcgk@quicknet.nl secretariaat: Jewelweg 1 1759 HA Callantsoog Girorekening: P 606575 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 6. Onderwerp Planuitwerking herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 6. Onderwerp Planuitwerking herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam Adviescommissie 4 april 2011 Dagelijks bestuur 13 april 2011 Adviescommissie 6 juni 2011 Dagelijks bestuur 15 juni 2011 Algemeen bestuur 6 juli 2011 Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 6 Onderwerp Planuitwerking

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Bespreekpunten deze avond: stand van zaken (wat hebben we tot nu toe laten zien) proces: stedenbouwkundig plan bestemmingsplan bouwplannen

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Dorpsraad Vorstenbosch

Jaarverslag 2014 van de Dorpsraad Vorstenbosch Jaarverslag 2014 van de Dorpsraad Vorstenbosch In 2014 zijn diverse activiteiten uitgevoerd door de Dorpsraad. Op onze druk bezochte jaarvergadering van 10 december 2014 in gemeenschapshuis De Stuik hebben

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 2 SEPTEMBER 2010.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 2 SEPTEMBER 2010. Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten Website: www. dorpsraadcallantsoog.tk Email: dorpsraadcgk@quicknet.nl secretariaat: Jewelweg 1 1759 HA Callantsoog Girorekening: P 606575 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Daendelsweg -Emmalaan

Daendelsweg -Emmalaan Daendelsweg -Emmalaan Informatieavond - 9 maart 2016 H.W. Daendels Koningin Emma Indeling van de avond Ontvangst met koffie en thee Opening door Susanne Van der Putt, voorzitter Welkom door Johan Kruithof,

Nadere informatie

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter. Correspondentie adres: Haarweg 11 3959 AM Overberg Tel: 0343-481661 www.overberg.nu infovob@overberg.nu Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 Zwart is de tekst uit het plan 2013, Rood uit 2014. Activiteit Doelstelling Hoe Wie/wat Wanneer Status Vergaderingen DR in dorp Verbreden draagvlak

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 22 april 2015. Presentielijst. Agenda: Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter) Present Tinka Nas (penningmeester)

Notulen vergadering d.d. 22 april 2015. Presentielijst. Agenda: Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter) Present Tinka Nas (penningmeester) Notulen vergadering d.d. 22 april 2015 ielijst Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Lucas van Kessel Afwezig Inge Zuurendonk Tineke Snel Pierre Winkler Hugo van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuw sbrief van de gemeente Hellendoorn met informatie over de Noordzuid verbinding Bekijk deze nieuw sbrief in je brow ser Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuwsbrief over Noordzuidverbinding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Fietsstraat Venkelstraat

Fietsstraat Venkelstraat Fietsstraat Venkelstraat Uitslag gebruikersonderzoek Auteur: Pau Tjioe Kho Gemeente Haarlem Sector Stadsbeheer Afdeling Verkeer en Vervoer Datum: februari 2006 Inleiding Haarlem heeft sinds naar 2005 een

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013 Buurtvereniging De Onderstal Berlicum Inhoud 1. Algemeen 2. Leden 3. Vergaderingen 4. Activiteiten 5. Lief en Leed 6. Financiële verantwoording 7. Vrijwilligers 1. Algemeen Het bestuur bestond in 2013

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Het Gehandicapten Platform Roermond

Het Gehandicapten Platform Roermond Jaarverslag 2013 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Aanvankelijk is het

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Jaarhinderplanning 2014. Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit

Jaarhinderplanning 2014. Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit Jaarhinderplanning 2014 Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit Overzicht van projecten in mei-juni-juli Soort activiteit Totaal Zeer grote hinder Grote hinder Matige hinder Kleine

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk.

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk. Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief Datum vergadering: 4 september 2007 Aanvang: 20:00 uur Locatie: KBC, kamer 1 Aanwezig: Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman,

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN Gemeente Soest Februari 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanpassingen per voorgestelde maatregel 4 3 Ontwerptekeningen 1 Inleiding Sinds het voorjaar van

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de 2013 Campus

Toegankelijkheid van de 2013 Campus Toegankelijkheid van de 2013 Campus 1. Introductie De Studentenraad van de Wageningen Universiteit heeft afgelopen maart 2013 een fiets actie gehouden. Dit om de doorstroom en veiligheid voor fietsers

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 22/06/2010 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig Oosterhout M.F.L.A. van (Wethouder),

Nadere informatie

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520)

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520) Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief

Nadere informatie

Nummer 29 november 2014

Nummer 29 november 2014 Nummer 29 november 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer de behandeling van het eenrichtingsverkeer in de gemeenteraad.

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda Fietsen door groen Het fietsenplan van D66 Breda VOORWOORD De fiets hoort bij Breda. Iedereen kent het gevoel, over het stuur gebogen soms door weer en wind. Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Fietsen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 13-09-2011 Openbaar Onderwerp : Onderzoek onafhankelijk weekblad Wormerland Bijlagen besloten Portefeuillehouder(s) : P. C. Tange Afdelingshoofd/hoofd

Nadere informatie

- De Verontruste Spaarndammers en anderen

- De Verontruste Spaarndammers en anderen Verslag openbare vergadering algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude, gehouden op 24 april 2014 op het Beheersbureau aan de Genieweg 46 in Velsen-Zuid Aanwezig De heer L.J. Mulder De heer J.J. Nobel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold Drachten - Drentse grens Maart 2015 NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold > Subsidie > Bustour > Afsluitingen Eerste asfalt voor nieuwe N381 Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg 18 juni 2015 Bewonersbijeenkomst Victoriberg Programma 19:30 uur 20:00 uur: Inlopen 20:00 uur 20:15 uur: Welkomswoord wethouder Knapp 20:15 uur 20:30 uur: Presentatie Marcel Luijnenburg 20:30 uur 21:00

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief 11-03-2010 Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief De afgelopen maanden is gemeente druk bezig geweest met omvormingsplannen voor de Meridiaan en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Brug Aduard, rondweg Aduard-Nieuwklap, knooppunt Nieuwklap en vervangen deklaag N983 van brug tot N355 Versie 19 februari 2016 1. Waarom worden deze

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

VERVANGEN DRINKWATERLEIDING SONSBEEKSINGEL ARNHEM INFORMATIE BROCHURE

VERVANGEN DRINKWATERLEIDING SONSBEEKSINGEL ARNHEM INFORMATIE BROCHURE VERVANGEN DRINKWATERLEIDING SONSBEEKSINGEL ARNHEM INFORMATIE BROCHURE Vanaf eind maart 2015 tot half juli 2015 werkt Van Vulpen in opdracht van Vitens aan de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding in

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Onderwerp Vaststellen Welstandscriteria Deo Nota van B&W Portefeuille J.Nieuwenburg Auteur: A.M. Schneider Telefoon: a.schneider@haarlem.nl E-mail: a.schneider@haarlem.nl Reg.nr. SB/PMB/2008/78185 Met

Nadere informatie