DORPSRAAD SPAARNDAM GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DORPSRAAD SPAARNDAM GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING"

Transcriptie

1 DORPSRAAD SPAARNDAM GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING Stichting Dorpsraad Spaarndam Ringweg KK Spaarndam Jaarverslag 2012 van de Stichting Dorpsraad Spaarndam Inleiding De Dorpsraad Spaarndam heeft zich in het jaar 2012 weer bezig gehouden met tal van onderwerpen, die in het dorp spelen. Hieronder leest u het verloop van deze dorpse aangelegenheden. Een van de belangrijkste onderwerpen van 2012, die de Dorpsraad bezighielden, was het plan van het Recreatieschap om bij het fort benoorden Spaarndam een Landalpark te ontwikkelen. 1. Bestuurssamenstelling- en mutaties Op 1 januari 2012 bestond de Dorpsraad uit de volgende bestuursleden: Mevrouw W. Toppen (voorzitter); Mevrouw A. Kraaijenbosch (penningmeester); De heer C.W. Thöne (bestuurslid); Mevrouw E. Zweerman (bestuurslid); Mevrouw D. Kerkhoff (bestuurslid); De heer Engel Kluis (bestuurslid) Daarnaast wordt de Dorpsraad versterkt door de heer G. Geerdink, die de Dorpsraad met raad en daad bijstaat, wat betreft de Schipholproblematiek en de heer J. van der Putte, die met name de belangen van Spaarndam-West behartigt. Mevrouw Edith Zweerman gaf aan haar bezigheden binnen de Dorpsraad te willen beëindigen. Zij was vele jaren een bevlogen lid van de Dorpsraad. Zij gaf bij haar afscheid aan de notulen te blijven verzorgen van de Openbare Dorpsraadvergaderingen. Met dat aanbod zijn wij blij. Naast deze toezegging zijn wij ook dankbaar voor haar positieve inbreng gedurende vele jaren. De heer Jaap Hijmans heeft een aantal maanden meegelopen met de Dorpsraad en heeft op grond van deze ervaring besloten lid te worden van de Dorpsraad. Hij is therapeut, daarnaast heeft hij een jong gezin, maar hij tracht zoveel als mogelijk aanwezig te zijn bij de activiteiten. Met name het project Hart van Spaarndam heeft zijn interesse. In het eerste Dorpsorgaan van 2012 kunt u lezen over zijn praktijk en in het laatste nummer stelt hij zich aan de bewoners van Spaarndam voor. De Dorpsraad is blij met deze uitbreiding, omdat er nog steeds een tekort is aan menskracht om alle werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. We staan nog steeds open voor een nieuw lid, die de taak van secretaris op zich neemt. Deze taak neemt de voorzitter nog steeds waar. 1.

2 2. Vergaderingen Eenmaal per maand komt de Dorpsraad bijeen voor een vergadering. Daarnaast worden er 2 Openbare Vergaderingen per jaar belegd: 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. Een flyer, die rond wordt gebracht, informeert bewoners over de agenda. Het is de usance een openbare vergadering met een gastspreker te beginnen; meestal een bewoner uit Spaarndam vanuit een cultuur, maatschappelijk of bestuurlijke achtergrond. De Dorpsraad heeft in 2012 twaalf bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er 2 openbare vergaderingen geweest: op 24 mei en 20 november Deze vergaderingen zijn voor alle inwoners toegankelijk. Op de agenda van 24 mei stond als hoofdpunt: De uitslag van de enquête: Convenant Leefbaarheidsgelden Schiphol. D.m.v. deze enquête wil Spaarndam in aanmerking komen voor de gelden, die de Stichting Leefomgeving Schiphol vrijmaakt gebieden die (geluids)hinder ondervinden van Schiphol. Op de agenda van 20 november stond als hoofdpunt: Het uitstel van de werkzaamheden aan de dijk van Liander; Het afscheid van burgemeester Bert Bruijn en het Hart van Spaarndam. 3. Dorpsorgaan Het Dorpsorgaan is ook in 2012 viermaal verschenen. Door het vernieuwde advertentieaanbod draaien we financieel redelijk quitte. Het aantal pagina s blijft staan op 24. In elk nummer komen een paar ondernemers aan het woord. Daarnaast veel wel en wee rond Spaarndam, inclusief foto s. 4. Website van de Dorpsraad. Zoals ieder zich zelfrespecterend lichaam heeft ook de Dorpsraad een website. Deze draait nu al ruim twee jaar. U vindt er informatie over ons gedeelde dorp, een korte geschiedenis en natuurlijk kunt u er kennis maken met de dorpsraadleden. Onder Mededelingen staan lopende zaken, waar u meer over kunt lezen. Natuurlijk hebben Schiphol, Landal, Spaarnebuiten eigen hoofdjes op de site. Ook Verkeer is een belangrijk onderdeel. U vindt de site op: Om u nog sneller van informatie te voorzien en de mogelijkheid makkelijker mee te doen in discussies is een Facebook-pagina in de maak. 5. Stichting Dorpscentrum Spaarndam Het is gebruikelijk elkaars vergaderingen al en toe bij te wonen. Het streven is, dat (een afvaardiging) van de Stichting Dorpscentrum 2 maal per jaar een Dorpsraadvergadering bijwoont en omgekeerd. In 2011 is dat er niet van gekomen, maar in 2012 is deze gewoonte weer opgepakt tot ieders tevredenheid. 2.

3 6. Onderwerpen, die aan de orde kwamen bij de Dorpsraad Gedurende het jaar 2012 heeft de Dorpsraad zich met diverse aangelegenheden beziggehouden. Hieronder een verslag van de onderwerpen, die de meeste aandacht vroegen. Schiphol Ook dit jaar heeft de Dorpsraad via de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms) de ontwikkelingen m.b.t. Schiphol en het Aldersakkoord nauwgezet gevolgd. Helaas heeft de uitwerking van dat akkoord in 2012 niet z'n uiteindelijke beslag gekregen en zal het ook in 2013 aandacht vragen. Wel heeft het 2e testjaar uitgewezen dat de nieuwe methode van vliegen aangeduid met VVA (Vliegen Volgens Afspraak) Schiphol wat meer ruimte geeft en voor de omwonenden geen extra maar zelfs iets minder hinder oplevert. Belangrijke pijnpunten die nu nog resteren in de uitwerking van het akkoord zijn o.a. de mogelijkheid om het geluidsarmere landingen (CDA) toe te passen; de druk op selectiviteitscriteria t.g.v. de economische crisis; de door Schiphol gewenste punctualiteit van aankomst- en vertrektijden; gewenste routeaanpassingen m.b.t. Lelystad. Hoewel deze zaken in groter verband van betekenis zijn bij de uitwerking van het Aldersakkoord is voor Spaardam dit akkoord vooral van belang met het oog op de begrenzing van het aantal vliegtuigbewegingen tot De problematiek m.b.t. de toepassing van CDA heeft tot een alternatief geleid t.w. een vermindering van het aantal nachtvluchten en de afspraak dat de tweede tranche van het Convenant Omgevingskwaliteit wel degelijk doorgaat, zaken die voor Spaarndam zeker een positieve kant hebben. Helaas is het project Microklimaat Spaarndam/Velserbroek (starts/landingen Polderbaan), zijnde een nadere studie waarin wordt nagegaan welke specifieke maatregelen in het betrokken gebied nog kunnen leiden tot hinderbeperking, dat in 2012 van start zou gaan, uitgesteld naar Het kenmerk van zo n Microklimaat-studie is dat het in nauw overleg met de bewoners van de regio dient te gebeuren. De Dorpsraad zal de invulling van deze studie in 2013 op de voet volgen. Hiernaast heeft de werkgroep met gebruikmaking van de diensten van Geluidsnet ook in 2012 het vliegtuig geluid gemonitord. In 2012 was het aantal gemeten vliegtuigbewegingen bij Spaarndam een stijging van 10% t.o.v. 2011, terwijl de geluidsbelasting nagenoeg gelijk bleef: 51,3 db(a)laeq t.o.v. 51,4 db(a) LAeq in Ondanks de opzegging door de gemeente van het contract met Geluidsnet eind 2012 heeft de werkgroep weten te bewerkstelligen dat zij in 2013 toch nog gebruik mag maken van de gegevens van de meetpost in Spaarndam-Oost. Plannen Leefbaarheidsgelden Schiphol Op 25 november 2011 heeft de Dorpsraad een brochure, het zgn. bidboek, gemaakt door de werkgroep Schipholgelden, overhandigd aan burgemeester Bert Bruijn. De gemeente Haarlemmerliede/ Spaarnwoude, met medewerking van de gemeente Haarlem, zou de kar nu gaan trekken en dit bidboek overhandigen aan Stichting Leefomgeving Schiphol. Wij hoopten nog in aanmerking te komen voor de gelden van de eerste tranche. Maar in 2012 werd duidelijk, dat dit ijdele hoop was en dat de eerste tranche reeds vergeven was. We moeten nu wachten op de evaluatie van de projecten van deze eerste tranche, waaronder het station Halfweg/Zwanenburg. Op grond daarvan wordt bekend of er een tweede tranche gaat komen. Om hoeveel geld het in deze 2 de tranche gaat, is niet bekend. 3.

4 Wel maakt het Spaarndamse plan (of een deel ervan) dan kans verwezenlijkt te worden. De contacten met de Stichting Leefomgeving Schiphol staan op een heel laag pitje. Verkeerscommissie.Deze commissie ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad en bestaat uit 5 personen; waarvan twee uit oost en drie uit west. De dorpsraadleden heer C. Thone en mw. D. Kerkhoff ( tevens voorzitter van de commissie) participeren beiden eveneens in de commissie. Tevens is 1 bewoner uit west toegevoegd, die het dorp vertegenwoordigt in het dagelijks beheeroverleg Noord, tegenwoordig wijkgesprek Spaarndam. De verkeerscommissie heeft in x vergaderd en er heeft tweemaal verkeerskundig overleg met de betreffende afdeling van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plaatsgevonden. Tevens is de themabijeenkomst van de gemeenteraad H&S m.b.t. SpaarneBuiten bijgewoond. Voorts is er een rondgang gehouden met vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem en politie. Zaken waarmee de verkeerscommissie zich heeft bezig gehouden zijn de volgende: Parkeren in Spaarndam-west is al jaren een heikel punt. Samen met de afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente Haarlem is er eind 2009 een enquête gehouden. Realisatie van een parkeerterrein gelegen aan de Kerklaan is een breed gedragen oplossing voor deze problematiek. Samen met vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem is deze optie verder ontwikkeld. Inmiddels is dit plan ingebracht voor de commissie leefbaarheidgelden Schiphol. Het streven is om de parkeerplaats voor de grootschalige renovatie ( 2014) gerealiseerd te hebben. De renovatie van de Grote Sluis is in 2011 afgerond. De verkeerscommissie heeft regelmatig overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap van Rijnland, de aannemer en de beide gemeenten. In 2012 is ook het goed laten aansluiten van het voetgangerstrapje (westelijke kant), aansluiting voetgangers van de brug naar voetpad (oostelijke kant) en rolstoelvriendelijke toegang bij het voormalige sluiswachterhuisje (westelijke kant) gerealiseerd. Daarnaast zijn de stoplichten zodanig afgesteld, dat verkeer uit het oude dorp eerder gaat rijden. De ontwikkelingen m.b.t. fort benoorden Spaarndam worden door de verkeerscommissie nauwlettend gevolgd. Er wordt ingesproken en gesproken met vertegenwoordigers van het schap, provincie e.d. De verkeerscommissie heeft afgezien van participatie in het communicatietraject, die in de zomer 2012 door het schap onder druk van de gemeente Amsterdam is ingesteld. Een van de beweegredenen is dat er niet meer gesproken kan worden over verplaatsen van het toekomstige recreatiepark Landal binnen het recreatieschap, maar dat het uitgangspunt is verder gaan met de bestaande plannen. Of te wel er kan alleen gesproken over rode of groene dakpannen. De verkeerscommissie heeft regelmatig haar bezwaren en eventuele oplossingen op verkeerstechnisch gebied uitgedragen en ziet geen heil in verder te gaan op dit pad. Daarnaast ligt er de uitspraak van de Raad van Staten m.b.t. SpaarneBuiten waar ook het oude dorp bij betrokken is. Gebleken is dat dit een juiste beslissing is geweest. De voorgestelde oplossingen voortkomend uit het communicatietraject dragen inderdaad niet bij aan de leefbaarheid en de veiligheid van het oude dorp en omgeving. 4.

5 De inrichting van de kruising Redoute op Vissereinde is onduidelijk geworden na het plaatsen van het straatnaambord Redoute. Is het nu een uitrit of een zijweg, met daarnaast een oversteekplaats voor fietsers richting Slaperdijk. Inmiddels is afgesproken dat de herinrichting van de kruising wordt meegenomen in de renovatie van het oude dorp, planning De commissie is erg bezorgd over de staat van de dijk, het wegdek, de aansluiting van de dijk/ de hoofden bij de sluizen in Spaarndam west. Zeer regelmatig wordt dit bij de gemeente onder de aandacht gebracht, de gemeente wil echter geen tijdelijke opknapbeurt realiseren. De gemeente wil wachten op het onderhoud die Rijnland in de toekomst gaat uitvoeren. De status van de (zee)dijk zal hierbij een rol spelen. Na eerder 2013 lijkt het nu pas 2014 te gaan worden. Ondertussen zijn er bij een sluis de trappen al afgesloten. Het wachten is op de 1 e schadeclaim van een automobilist. Iedere zomer wordt er op de Kolk de kunstmarkt gehouden. De commissie regelt elk jaar dat er fietsenrekken komen, borden voor eenrichtingsverkeer Kerklaan, verwijzing naar parkeerplekken. Helaas moet nog steeds ieder jaar opnieuw met een nieuw draaiboek dit worden aangevraagd. Idem moet er elk jaar naar geld gezocht worden. Voor de gemeente is dit een kleine festiviteit en zij wil geen standaardprocedure op de plank hebben. Zij wil voor Spaarndam geen uitzondering maken. Wegens geldgebrek zijn er afgelopen zomer geen fietsenrekken gekomen. Dit blijft een gespreksonderwerp met de gemeente. Er is overleg geweest met de Spaarneschool, gemeente en politie m.b.t. het veilig oversteken van de kinderen naar hun fietsen, loop- en fietsroutes door het oude dorp. Er is overleg met de gemeente, aannemer e.d., m.b.t. de toekomstige vernieuwingen van alle nutsleidingen in het oude dorp. Dit zal een grote impact hebben op de toegankelijkheid van het dorp. De dijk en alle straten erom heen zullen tijdelijk niet voor verkeer toegankelijk zijn. Het dorp zal ook een aantal maanden geheel niet voor doorgaand verkeer toegankelijk zijn i.v.m. herinrichting en asfalteren van de dijk. De commissie volgt nauwlettend de discussie m.b.t. een eventuele verbreding van de Vondelweg. De 2 kruispunten Vergierdeweg en de Jan Gijzenkade met de Vondelweg die belangrijke toegangswegen zijn voor het fiets- en autoverkeer richting Spaarndam komen dan in het geding. De commissie heeft samen met wijkraden in Haarlem-noord en de fietsersbond zich hard gemaakt voor een fietspad bij Land in Zicht. Bij de bouw van dit wijkje aan de rand van de Schoterbrug is geen rekening meer gehouden met de fietsers langs het Spaarne. Momenteel wordt besproken of het realiseren van een fietsstraat financieel haalbaar is. (fietsroute naar Spaarndam) De toekomstige woningbouw op het voormalige Adalbertusterrein is langzaam gestart. De herinrichting van o.a. de Ringweg ligt stil tot dit bouwproject is afgerond. De commissie heeft deze gevolgen aangekaart bij de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. De bouw van de 320 woningen in de toekomstige woonwijk SpaarneBuiten houdt nog steeds de verkeerscommissie bezig. De bouw kan niet zonder verdere verkeersoplossingen worden gerealiseerd. De bezwaren van een aantal dorpsgenoten is door de Hoge Raad november 2011 erkend. De Raad erkent dat door de voorgestelde maatregelen de verkeersdruk afneemt in het oude dorp, ondanks het invoegen van het toekomstige SpaarneBuiten verkeer, maar ook dan vindt zij de verkeersdruk ontoelaatbaar hoog. 5.

6 Daarnaast bevat de uitspraak van de Raad een trendbreuk m.b.t. het toepassen van de CROW- richtlijnen. (o.a. bermschade criterium) Deze hebben geen formele wettelijke status. Dit kan ook voor andere toekomstige plannen in het land gevolgen hebben. Op dit moment is de bouw gestagneerd. De gemeente heeft samen met de projectontwikkelaar m.b.t. het totale bouwplan en de verkeersafwikkeling in 2012 een nieuw plan bedacht. De verkeerscommissie is hier verder niet bij betrokken. Na een inspraak heeft de verkeerscommissie c.q. dorpsraad inmiddels een zienswijze m.b.t. de verkeersafwikkeling ingediend. Busvervoer lijn 14 staat onder druk. In het kader van bezuinigen is op dit moment de route en frequentie door de provincie teruggebracht. Op diverse plekken wordt druk uitgeoefend om in ieder geval de route aan te passen zodat het ziekenhuis Noord weer bereikbaar wordt. Echter na een eerdere toezegging, is dit niet gelukt voor de nieuwe dienstregeling Verlichting blijft een moeizaam punt. Regelmatig valt de verlichting langdurig uit langs de Slaperdijk of Zijkanaal C-weg/Ringweg. Melden is belangrijk. Er is afgesproken dat wanneer de storing valt onder de gemeente zij dit sneller zullen oppakken. Zeker in de wintermaanden is verlichting essentieel voor de veiligheid. Herinrichting kruising Zijkanaal C-weg/Grote Sluis/Hoge Spaarndammerdijk ligt nog steeds stil. De politiek heeft besloten hiermee te wachten tot de nieuwe wijk SpaarneBuiten is gerealiseerd. De commissie heeft inmiddels samen met de fietsersbond en de gemeente in 2012 een plan gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt is de veiligheid van de voetganger en fietser te waarborgen tussen de vrachtwagens en autoverkeer, met daarnaast de gevolgen van de file na het schutten in de sluis. Ook de aansluiting met een fietswandelpad naar de nieuwe woonwijk moet in deze complexe kruising worden ingevlochten. De gemeente is verplicht een parkeerplaats aan te wijzen voor vrachtwagens binnen de gemeentegrenzen. De huidige plek is naast het parkeerterrein van de voetbalvelden. Dat betekent dat de vrachtwagens over de Ringweg hier naar toe rijden. Op verzoek van de commissie is de gemeente op zoek naar een vervangende plaats. Dit plan is inmiddels ook ingebracht voor de commissie leefbaarheidgelden Schiphol. Overige punten die langs zijn gekomen zijn bijv. de ontwikkelingen rondom Wheelerplanet, ontwikkelingen rondom het Rijnlandshuis, reparatie van de tegels bij het monument Hansje Brinkers, de keet van de reddingsbrigade naast het gemaal, kapot gereden kanten van de Lageweg, problemen in navigatiesystemen m.b.t. vrachtverkeer door het oude dorp, ontwikkelingen Poldermanterrein, gevaarlijke kruispunten op de Slaperdijk, opfrissen van de witte strepen, toename sluipverkeer Ringweg, toename snelheid Ringweg en aanvoer bouwmaterialen. Fort benoorden Spaarndam en de plannen van het Landalpark Ook gedurende het jaar 2012 bleef het Landalplan bij het fort benoorden Spaarndam op de agenda staan en de Dorpsraad heeft zich actief beziggehouden met de discussie hierover. Alleen aan het communicatieplan, een van de voorwaarden, die wethouder Freek Ossel eind september 2011 heeft gesteld, heeft de Dorpsraad niet meegewerkt. De reden was, dat wederom het Schap selecteerde, wie voor de gesprekken werden uitgenodigd. Dus niet elke bewoner kon zich hiervoor aanmelden. Daarnaast leek het de Dorpsraad zinloos mee te participeren aan de werkgroep Verkeer, omdat eerdere verkeersonderzoeken geen reele oplossing boden. 6.

7 Op de vergadering van het Recreatieschap 19 december stemde de gemeente Amsterdam, bij monde van de heer Ossel, tegen het Landalplan, omdat er m.n. geen oplossing was voor de verkeersproblematiek. Nu staakten de stemmen bij 3-3. Voor: ProvincialeStaten, Haarlemmermeer en Velsen. Tegen Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en de gemeente Amsterdam. Deze laatste gemeente heeft een mediater aangesteld om te bemiddelen in deze impasse. Hart van Spaarndam Begin 2012 deelde de Rabo-bank aan haar leden mee, dat het filiaal in Spaarndam dicht zou gaan. Er werd in mei een avond belegd, waar het een en ander uit de doeken werd gedaan. De Rabobank wil niet met stille trom vertrekken, maar positief meewerken aaan een nieuwe toekomst voor het gebouw. Daarop heeft de Dorpsraad het inititief naar zich toegetrokken en een bijeenkomst belegd met de verschillende betrokken partijen, t.w.: de Rabo-bank, Stichting Dorpscentrum, Gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude en de ondernemers. Doel is: de twee gebouwen ((Dorpscentrum en het bankgebouw ernaast) een effectieve, functionele inhoud te geven, met voorzieningen op medisch, sociaal en cultureel gebied. Dus een medisch centrum, sportmogelijkheden, voorzieningen voor ouderen, kleine bedrijvigheid, enz. En zo te komen tot een nieuw centrum (hart) van Spaarndam. Na enkele aftastende bijeenkomsten, waarin scenario s werden besproken, is er 11 september een brainstormsessie belegd om te komen tot een aantal werkzame alternatieven. Daarna breekt de fase van onderhandelen aan. Eind 2012 zijn we een eind gekomen met voorlopige vormgeving: waarschijnlijk het medisch centrum in het Rabo-bankgebouw (huisartsen, tandarts en apotheek). De gemeente Harlemmerliede/Spaarnwoude heeft het project nu naar zich toe getrokken, ook omdat de WMO-activiteiten hier een plaats moeten krijgen. De Stichting Dorpscentrum, die zich nu voor de taak ziet staan een nieuwe invulling te creeren voor de straks vrijkomende ruimten, is bezig met een ondernemingsplan. De directie van de Rabobank wil meedenken en heeft een investeringsfonds in het leven geroepen om eventuele aanpassingen mee te financieren. We zijn er nog lang niet, maar wel op de goede weg om van dit nieuwe hart een bruisend hart van Spaarndam te maken. 7. Contacten met de gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede Spaarnwoude De Dorpsraad heeft met de 2 gemeenten, waar Spaarndam deel van uitmaakt regulier contact. Twee maal per jaar (in het voorjaar en in het najaar) heeft (een delegatie) van de Dorpsraad overleg met B&W van de gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude. Daarin passeren tal van onderwerpen, die Spaarndam aangaan, de revue. Daarnaast is er, tussentijds, indien nookzakelijk, altijd de mogelijkheid tot overleg met burgemeester en/of wethouders. Haarlem belegt 4 maal per jaar een PartnerPlatformoverleg met de wijkraden van Haarlem- Noord. Wethouder Jack van de Hoek is daarbij aanwezig. Daarnaast was er dit jaar een proef om naar de wijkraden (lees Dorpsraad) te komen voor overleg. In dat geval komt de gebiedsmanager, Michel de Graaf, en uitvoerder Martin Jansen (senior gebiedsbeheerder) 4 maal per jaar naar Spaarndam voor het dagelijks beheer. Dus niet meer gezamenlijk met andere wijkraden de onderwerpen te bespreken, maar met iedere (wijk)raad afzonderlijk. Aan deze bijeenkomsten kan nu ook met een grotere vertegenwoordiging worden deelgenomen, bv. met toevoeging van iemand met een speciale deskundigheid. De wijkagenten schuiven ook geregeld aan. Voor het Wijkoverleg stonden voor de Dorpsraad 4 bijeenkomsten gepland. Ten gevolge van volle agenda s is er een uitgevallen. De bijeenkomsten van het wijkoverleg worden gehouden in het Dorpscentrum. 7.

8 Op voorstel van Burgemeester Schneiders, die op 6 april aanwezig was op de Dorpsraadvergadering, werd een Wijkschouw gehouden. Deze schouw is gehouden op 4 juli. Voor het uitwerken van de beschouwde onderwerpen werd in het wijkoverleg van 6 juli afgesproken dat in september een extra wijkoverleg zou kunnen plaats vinden. Helaas is dit niet doorgegaan. Wel heeft er op 14 december een aanvullende schouw plaats gehad in aanwezigheid met een vertegenwoordiger van het bureau Verkeersadvisering. Op 29 november was er een evaluatiegesprek met wijkraden over het proefjaar. Resultaat : afzonderlijk wijkoverleg wordt voortgezet. Er is wel behoefte om elkaar tussentijds te ontmoeten voor het beoordelen van wijkoverstijgende onderwerpen, b.v. bestemmingsplannen omgeving Heksloot en wegen naar Spaarndam. Voorts was de algemene indruk dat het verbeteren en oplossen van de pijnpunten veel te lang duurt. Onderwerpen die o.a. in het wijkoverleg 2011 voorbij zijn gekomen; aansluitingen voetpaden op brug Grote Sluis zoals via trap vanaf onderlangs en bij fietspad Zijkanaal-C weg, plaatsen van juiste verkeersborden, strooiroutes gladheidbestrijding in t bijzonder voor fietsers, aanleg parkeerterrein Kerklaan, speelplaats Kerklaan, renovatie Vergierdeweg, beveiliging kruispunten Redoute/Visserseinde en Slaperdijkweg/Oostlaan, tijdelijke huisvesting Reddingbrigade en parkeerterrein, rijwielstalling kunstmarkten, restauratie monument Hans Brinker, aanleg riolering woningen noordzijde Spaarndammerdijk/IJdijk, kuilen bij verzakking Kolk- en Boezembrug, groot herstel dijk in 2013 (primaire zeekering), herstel trappen (gedempte) Haarlemmersluis, onderhoud wegdek Kerklaan en Pol. 8. Contacten gerelateerd aan de Dorpsraad Historische Werkgroep Spaarndam (HWS) Bestuur en leden In de samenstelling van het bestuur en leden waren aanvankelijk geen wijzigingen ten opzichte van het jaar Echter een belangrijke mutatie heeft plaats gevonden begin 2012 toen Agaath Hartendorp vanwege hoge leeftijd en moeilijke bereikbaarheid van onze vergaderruimte haar afscheid aankondigde. Van Agaath werd in februari op passende wijze afscheid genomen als actief lid. Tijdens die bijeenkomst werd zij benoemd tot Lid van Verdienste. Werkgroepen De werkgroep kwam plenair 8 maal bijeen in het Dorpscentrum van Spaarndam. Daarnaast is er in klein comité op vele woensdagen gewerkt aan verdere digitalisering en archivering van ons archief. In de subwerkgroep Lief en leed zijn diverse aanzetten en concepten gemaakt voor het nieuwe grote project van de HWS: een boek en tentoonstelling over Lief en Leed in Spaarndam. Beeld- en overig materiaal De bestaande beeldbank op onze site is inmiddels gegroeid tot meer dan 1800 afbeeldingen. Aangezien er nog veel meer materiaal beschikbaar is zal verdere uitgroei van deze beeldbank een voortdurende activiteit zijn en blijven. Ook omdat (ex)spaarndammers de HWS blijven voorzien van foto s en ander materiaal m.b.t. Spaarndam. Het archief van Zwemvereniging De Dodaars alsmede een film van W.Kok zijn in ons bezit gekomen. Daarnaast wordt soms door de HWS-leden op braderieën en markten oud materiaal op de kop getikt en tegen aanvaardbare bedragen aangeschaft. Met het Noord-Hollands Archief is overleg gestart over bewaarcondities van origineel materiaal van de HWS.Uit de Kolksluis is een kogel uit de 16 e /17 e eeuw opgevist. Deze kogel is geschonken aan de HWS. 8.

9 Donatie en verkoop Dankzij een donatie van het Meerlandenfonds kon worden overgegaan tot de aanschaf van twee harddiscs. Tijdens de Kunstmarktdagen en de Jaarmarkt is overcompleet (boeken)materiaal verkocht. De opbrengsten hiervan waren redelijk te noemen. Excursie In september is door de HWS een excursie gemaakt naar Leiden. Door de bewaker van het cultureel erfgoed van Rijnland, Eggo Tiemens, werden we rondgeleid door het hoofdkantoor van Rijnland. Vitrines De inhoud van de vitrines in het Dorpshuis is ook dit jaar weer regelmatig vernieuwd. Onderwerpen in 2012 waren onder andere: Verzamelen, Speelgoed en Merklappen en nuttige handwerken. Vaste inrichters zijn Rosé van der Sluijs, Mary Weijens en Lieke Jonker. Standaard activiteiten waren en blijven: - Het wisselend inrichten van drie vitrines in het Dorpshuis - De archivering en digitalisering van beeldmateriaal Relaties werden onderhouden met: - De Dorpsraad, - De Stichting Spaarndam 700 jaar, - Het Spaarndamse verenigingsleven, - Het Noord-Hollands Archief, - Het Hoogheemraadschap van Rijnland, - De Stichting Krayenhoff, - De monumentencommissie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, - Mevr. A. van de Beldt, - Dhr. J. de Vries, - De Historische Werkgroep Halfweg, - De Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude, - Het archief van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, - De Bond Heemschut, - Stichting Historisch Egmond, - Historische Werkgroep Schooten, - De redactie van de Nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam Huisvesting De HWS maakt sinds 2006 gebruik van een ruimte in het Dorpshuis in Spaarndam. In 2006 werden hierover afspraken gemaakt met de Dorpsraad Spaarndam. De Gemeente Haarlem heeft toegezegd een extra subsidie te betalen voor het gebruik van het Dorpshuis. Begin 2012 deelde de Dorpsraad Spaarndam mede dat zij de huur voor het gedeelte van het Dorpshuis dat gebruikt wordt door de HWS niet meer wenste te betalen. Het bestuur van de HWS heeft toen aangeboden te helpen bij het zoeken van sponsoren voor de Dorpsraad Spaarndam. Van dit aanbod is door de Dorpsraad geen gebruik gemaakt. De Dorpsraad weigert echter haar verplichtingen ten aanzien van het betalen van de huur na te komen. *noot Welstandcommissie De Welstandscommissie (vroeger schoonheidscommissie) is een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert over de welstand van ingediende bouwplannen. 9.

10 In het oude dorp van Spaarndam betekent dit het toetsen van ingediende bouwplannen aan het algemene dorpsgezicht en aan de status van monumentale panden. In deze commissie zitten Joop de Vries, Wil van Warmerdam en namens de Dorpsraad Carsten Thöne. De commissie is door de gemeenteraad van Haarlem ingesteld en alleen actief in het Haarlemse deel van Spaarndam. Voor meedenken en vragen kunt u mailen naar: Tot slot: de Dorpsraad vertrouwt erop met dit jaarverslag een juist beeld te hebben gegeven van de werkzaamheden die door de raad zelf en de onder de stichting ressorterende organisaties in 2012 zijn verricht. Spaarndam, mei 2013 Stichting Dorpsraad Spaarndam Noot: De Dorpsraad neemt afstand van de alinea Huisvesting van de HW en is niet verantwoordelijk voor deze tekst. 10.

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

vernieuwt Heijplaat DECEMBER 2014

vernieuwt Heijplaat DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 Heijplaat vernieuwt Gemeente en Woonbron zoeken partij voor Heijplaat Woonbron en de gemeente Rotterdam gaan gezamenlijk een uitvraag doen om een vervangende marktpartij te selecteren voor

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond

etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond Kwartaalblad voor fietsend Zuidoost-Brabant januari 2014 Ventiel 152 - Kwartaalblad 2 voor

Nadere informatie