Programma. Begroting 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma. Begroting 2014"

Transcriptie

1

2 Programma Begroting 2014

3 Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Fryslan Leeuwarden, april 2013 Programmabegroting

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Algemene ontwikkelingen Taakstelling Meerjarenbeleidsplan Loon- en prijsniveau Beleidsbijstelling Aansluiting Beleidsbegroting Programmaplan Gezondheid Ontwikkelingen Zorg & Advies Zorg OGGZ Lijkschouw Politiezorg & Overig Reizigersvaccinatie Advies Jeugdgezondheidszorg Zorg voor alle kinderen Crisis/calamiteitenzorg Monitoring & Beleid Gezondheidsbevordering & Preventieprogramma's Aanvullende producten JGZ Veiligheid Ontwikkelingen Crisis Crisis Brandweer & Veiligheid Brandweer Veiligheidsbureau Coördinatie Bevolkingszorg Bevolkingszorg Algemene dekkingsmiddelen Bijdragen gemeenten Brede Doeluitkering Rampen (BDUR) Onvoorzien Saldo financieringsfunctie Paragrafen Financiering Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen Rechtmatigheid Programmabegroting

5 4 Financiële begroting Baten en lasten Baten en lasten per programma per beleidsproduct Toelichting Gezondheid Toelichting Veiligheid Financiële positie Investeringen Mutaties reserves Mutaties voorzieningen Afsluiten Bestuursverklaring Bijlagen I. Overzicht beleidsproducten per categorie II. Bijdrage per gemeente Programmabegroting

6 1 Inleiding In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2013 is geconstateerd dat inhoudelijk gezien het meerjarenbeleidsplan ( ) weinig aanpassing behoeft. Op het gebied van Veiligheid speelt de komende jaren nadrukkelijk de (implementatie van de) regionalisering van de brandweerzorg en op het gebied van Gezondheid de stelselherziening jeugd. Op beide terreinen loopt op dit moment een project met het oog op de uitwerking in Fryslân. Op die ontwikkelingen, zeker in samenhang met de geformuleerde beleidsdoelstellingen in het meerjarenbeleidsplan, kan Veiligheidsregio Fryslan de komende jaren in voldoende mate inspelen. Het bovenstaande betekent dat inhoudelijk gezien de voorliggende programmabegroting 2014 grotendeels een ongewijzigde voortzetting is van de begroting 2013, inclusief de eerste wijziging van die begroting. Verwerkt is de jaarschijf 2014 uit de reeds eerder vastgestelde taakstelling Er is voor gekozen de (financiële) invlechting van de gemeentelijke brandweerzorg per 1 januari 2014 separaat in de eerste begrotingswijziging 2014 te verwerken. De begroting 2014 en de eerste begrotingswijziging 2014 vormen daarmee gezamenlijk het financieel kader voor de organisatie en zijn daarmee het uitgangspunt voor de gemeentelijke bijdrage in Wij zijn voornemens, in samenhang met de aanstelling per 1 april 2013 van de kwartiermakers bij de geregionaliseerde brandweer en het op te stellen beleidsplan Brandweer, in uw septembervergadering een geïntegreerde programmabegroting 2014 vast te laten stellen, uiteraard binnen het voornoemde financieel kader. In de navolgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde algemene ontwikkelingen, de taakstelling 2014, het meerjarenbeleidsplan, loon- en prijsniveau, eerste begrotingswijziging 2013 en de aansluiting tussen 2013 en 2014 (hoofdstuk 2), het programmaplan, de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen (hoofdstuk 3) en de financiële begroting (hoofdstuk 4). Programmabegroting

7 2 Algemeen 2.1 Algemene ontwikkelingen Deze begroting komt tot stand in een periode waarin Nederland en dus ook de gemeenten zich nog steeds in zwaar economisch weer bevinden. De financiële middelen zijn schaars. Veiligheidsregio Fryslân heeft reeds eind 2010/begin 2011 ingespeeld op die situatie en een taakstelling vastgesteld van 17% (niveau 2011) voor de jaren 2010 tot en met Een deel van die taakstelling is gebruikt voor het opvangen van autonome ontwikkelingen en het overige is aangewend voor het verlagen van de gemeentelijke bijdrage met 10%. 2.2 Taakstelling In de vergaderingen van 10 november 2010 en 24 maart 2011 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de invulling van de taakstelling voor de organisatie. Van de totale taakstelling over deze jaren van moet in worden gerealiseerd en heeft alleen betrekking op het programma Gezondheid. Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op dat programma. 2.3 Meerjarenbeleidsplan Zoals in de inleiding vermeld, is het meerjarenbeleidsplan de ongewijzigde voortzetting van het plan In de lijn met dat plan vindt thans overleg plaats over het houden van enkele pilots met betrekking tot gebiedsgericht werken JGZ. Het beleidsplan GGD, de concrete vertaling van het programma Gezondheid, is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 januari 2013 vastgesteld. In samenhang met de aanstelling per 1 april 2013 van de kwartiermakers bij de geregionaliseerde brandweer, zal binnenkort worden gestart met het opstellen van het beleidsplan Brandweer. 2.4 Loon- en prijsniveau In de financiële verordening is het volgende opgenomen betreffende de indexatie in verband met loon-/prijsontwikkeling. Artikel 5a. Indexatie 1. Ten behoeve van de indexatie van lonen en prijzen naar het volgend begrotingsjaar wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS over de maand februari van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. 2. Zo nodig wordt op de in het eerste lid genoemde index een correctie toegepast in verband met de verwachte loonontwikkeling CAR-UWO. De consumentenprijsindex voor februari 2013 bedraagt 3% volgens het CBS. Een belangrijke oorzaak voor dit hoge inflatiecijfer is de verhoging van het BTW tarief van 19% naar 21%. Conform de bepaling in de financiële verordening zullen de materiële kosten met 3% worden geïndexeerd. Programmabegroting

8 De indexering van de loonkosten is minder eenvoudig te bepalen. Op basis van het regeerakkoord geldt voor ambtenaren de nullijn. Tevens is gesteld dat primaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden geruild tegen secundaire arbeidsvoorwaarden. Over het effect van het regeerakkoord op de werkgeverslasten valt nu nog niet veel te zeggen. Wel is al duidelijk dat de pensioenkosten voor de werkgevers inmiddels zijn gestegen en naar verwachting ook in 2014 hoger zullen zijn dan thans in de ramingen verwerkt. Gelet hierop wordt voor de loonkosten uitgegaan van een indexering met 2 % in verband met de gestegen pensioenkosten. Gelet op de verhouding materiële kosten en loonkosten binnen de begroting van Veiligheidsregio Fryslân betekenen bovenstaande indexeringen een gemiddelde indexering van 2,40%. 2.5 Beleidsbijstelling In het verlengde van de opstelling van de bestuursrapportages 2012 en de jaarrekening 2012 heeft de organisatie de structurele effecten op de reeds vastgestelde begroting voor 2013 geanalyseerd. Daarbij zijn eveneens betrokken de actuele ontwikkelingen na de vaststelling van genoemde begroting. Bovenstaande analyse heeft voor de navolgende onderdelen geleid tot (voor de gemeenten budgettair-neutrale) aanpassingen van de primaire begroting 2013: meldkamer Noord Nederland FPU/wachtgeld teruggave BTW dekking ver-/ nieuwbouw Harlingertrekweg 58 en invulling bezuiniging meetplanorganisatie opleidingen informatieplan reizigersvaccinatie formatie THZ betere toerekening producten JGZ aanschaf PTT-sets ten behoeve van de brandweer Voor een nadere toelichting op bovengenoemde onderdelen verwijzen wij u naar de toelichting bij de eerste begrotingswijziging Met deze begrotingswijziging willen wij ook inspelen op aanbeveling 5 van de managementsamenvatting in het verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2012, namelijk het vooraf autoriseren van aanpassingen in de begroting, ook al hebben deze geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. 2.6 Aansluiting In het kort is de aansluiting als volgt: Begroting Bezuinigingen 2014 (niveau 2013) Indexatie 2,40% Begroting Programmabegroting

9 3 Beleidsbegroting 3.1 Programmaplan Gezondheid Ontwikkelingen Sociaal domein Gemeenten in Friesland krijgen de komende jaren te maken met een belangrijke takenuitbreiding. Dit zijn taken in het zogenoemde 'sociaal domein'. Het betreft de volledige jeugdzorg, de begeleidingsfuncties uit de AWBZ en de invoering van de participatiewet. De optimalisatie van de zorg en dienstverlening moet vooral gezocht worden in de integrale benadering (één gezin, één plan, één regisseur) en het normaliseren en vroegtijdig voorkomen van problemen. De complexiteit van het sociale leven en de sociale problematiek vragen om een beleidsoplossing die uitgaat van de burger en zijn sociale omgeving. De vraag dan wel het probleem van burgers houdt zich niet aan beleidsmatige kokers, maar vraagt om een integrale benadering. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin ouders door een cumulatie van sociaaleconomische, medische en psychologische problematiek onvoldoende in staat zijn hun kinderen goed op te voeden of hen zelfs verwaarlozen. Er is een transformatie van het sociale domein nodig, waarin de overheid, maatschappelijke partijen, werkgevers en burgers actief verantwoordelijkheid nemen (uit Bouwen op de kracht van burgers; VGN visie 2013). Bij gemeenten en maatschappelijke organisaties is veel kennis aanwezig over een verhoogd risico op kwetsbaarheid. De GGD wil als kennis- en expertisecentrum in samenspraak met gemeenten en ketenpartners haar adviserende rol versterken door: een visie te ontwikkelen op het sociale domein vanuit gezondheidsperspectief; oplossingen te bieden in een bredere maatschappelijke context; netwerken, private en publieke partijen bij elkaar te brengen en regie op zorg te plegen; gemeenten vraaggericht te ondersteunen. Jeugdgezondheidszorg Per 2015 worden alle taken op het gebied van jeugdzorg en jeugdhulpverlening gedecentraliseerd naar de gemeenten. Daartoe ligt er een concept Jeugdwet ter tafel, waarin de overheveling van alle jeugdhulp naar de gemeenten wordt geregeld. Volgens planning wordt deze wet voor de zomer van 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling. Dit betekent dat op dit moment (maart 2013) de consequenties hiervan nog niet duidelijk zijn. Voor Fryslân is een provinciale kwartiermaker voor de transitie aangesteld. Deze is in opdracht van de Friese gemeenten een plan aan het ontwikkelen hoe de transitie in Fryslân vorm moet gaan krijgen. De JGZ is een actieve gesprekspartner van de gemeenten bij dit proces. Op 7 maart 2013 heeft de commissie de Winter haar advies aan het Ministerie van VWS uitgebracht over een nieuwe invulling van het basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg. JGZ wordt hierin nadrukkelijk gezien als publieke gezondheidszorg, met als uitgangspunten een integrale benadering en het leveren van een bijdrage aan een positief jeugdbeleid. Het basispakket moet beschikbaar zijn voor alle kinderen, hetgeen echter niet betekent dat alle kinderen hetzelfde aanbod moeten krijgen. Op basis van de zorgbehoefte moet variatie en flexibele inzet mogelijk zijn. Programmabegroting

10 Nieuw in het voorgestelde basispakket zijn aandacht voor het internetgebruik, toeleidingsrol naar de gespecialiseerde zorg, beleidsadvisering en epidemiologie. Het advies wordt, met het standpunt van de staatssecretaris, voor de zomer van 2013 naar de Tweede Kamer verzonden voor behandeling. In 2013 is een project gestart om te komen tot een nieuwe regio-indeling van de JGZ. Door een indeling in drie regio s, waarbij wordt aangesloten bij de RMC-regio s, kan de JGZ beter aansluiten bij de ontwikkelingen van gemeenten en aansluiten bij de nieuwe bestuursstructuur van de VRF. Hierbij moet rekening worden gehouden met gemeentelijke herindelingen. De nieuwe regio-indeling zal in 2014 zijn beslag krijgen. Noordelijke samenwerking In 2014 gaan de 3 Noordelijke GGD en de samenwerking op het gebied van kwaliteit en continuïteit van infectieziektebestrijding (met name TBC), GGD Rampen Opvang (GROP), GHOR, medische milieukunde en forensische geneeskunde verder versterken. Dit dient te leiden tot een kostenbesparing zonder dat de lokale bestuurlijke invloed teniet gedaan wordt Zorg & Advies Zorg Het beleidsproduct Zorg bestaat uit Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding, SOA/SENSE en Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers. Infectieziektebestrijding adviseert over maatregelen naar aanleiding van (dreigende) epidemieën van infectieziekten op regionaal/landelijk niveau. Infectieziektebestrijding neemt deel aan projecten op het terrein van infectieziektebestrijding en geeft op basis van haar deelname beleidsadviezen. Men registreert en verwerkt meldingen van infectieziekten en voert zo nodig bron- en contactonderzoek uit. Infectieziektebestrijding zorgt voor het geven van zowel individuele als collectieve voorlichting. Tuberculosebestrijding is een vorm van infectieziektebestrijding. De GGD spoort tuberculose op door eenmalig of periodiek onderzoek van personen uit de risico- en contactgroep. Zo nodig vindt preventieve en curatieve behandeling plaats. De GGD vaccineert personen met een hoog risico en geeft voorlichting aan risicogroepen, patiënten en hun sociale omgeving. Ook SOA/SENSE is een vorm van infectieziektebestrijding. SOA/SENSE heeft als taak bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen en bevordering van seksuele gezondheidszorg zoals vastgesteld in de (landelijke) regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. SENSE is een samenwerking van de drie noordelijke GGD en, waarbij in de uitvoering tevens wordt samengewerkt met diverse ketenpartners. Het takenpakket van de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers bestaat uit de volgende onderdelen: Infectieziektebestrijding, Technische Hygiënezorg, TBC bestrijding, Soa bestrijding, Gezondheidsbevordering, Jeugdgezondheidszorg, en de coördinatie van de zorgketen. Programmabegroting

11 Taakstelling In 2013/2014 dient er binnen de afdeling Zorg, Crisis en Advies een taakstelling gerealiseerd te worden van op het gebied van samenwerking binnen de Noordelijke GGD en. Voor 2014 is dit bedrag Binnen zorg zal dit voornamelijk zijn binnen de producten Infectieziektebestrijding en Tuberculosebestrijding. De focus zal liggen op de gebieden kwaliteit en continuïteit. Meerjarenbeleidsplan In de komende jaren wil de GGD aanvullend beleid (mede) ontwikkelen en implementeren om proactiever om te gaan met infectieziektebestrijding. Dit past ook in het streven om het (Noord- Nederlands) kennis- en expertisecentrum te zijn op het terrein van de publieke gezondheid. Voor de tuberculosebestrijding geldt dat als gevolg van de daling van het aantal tuberculose meldingen er op landelijk niveau plannen ontwikkeld worden om te komen tot een nieuwe structuur van TBCbestrijding. Ter voorbereiding hierop is in Noord-Nederlands verband gestart met een regionale structuur rond de tuberculosebestrijding. Wat willen we bereiken? Het blijven waarborgen van het huidige niveau van zorg door de GGD binnen Fryslân. Het, mede, ontwikkelen en implementeren van aanvullend beleid om proactiever om te gaan met infectieziektebestrijding. Het voorkomen, vroegtijdig opsporen en waarnodig behandeling van infectieziekten, TBC en SOA s om verdere verspreiding te voorkomen. Het zijn van een Noord-Nederlands kennis- en expertisecentrum voor burgers en professionals. Een leidende rol spelen in de ontwikkeling en implementatie van projecten binnen infectieziekten, tuberculose, SOA en Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers. Wat gaan we daarvoor doen? Eenmalig of periodiek onderzoek van personen uit risico- en contactgroepen en deze behandelen waar nodig. De GGD geeft voorlichting aan risicogroepen, patiënten en hun sociale omgeving. Samenwerken en afstemmen binnen de drie noordelijke provincies op het gebied van scholing, deskundigheidsbevordering, werkprocessen en protocollen. Er wordt actief contact gelegd met ketenpartners in de vorm van structureel overleg of in projecten werkgroepen. Scholing en onderwijs geven aan professionals zoals docenten, artsen (assistenten). Regie houden in de uitvoering van door de overheid en het RIVM opgelegde of aangedragen projecten ten aanzien van infectieziektebestrijding. Een bereikbaar meldpunt zijn voor meldingsplichten ziekten en andere signalen voor alle professionals zoals huisartsen, specialisten en het laboratorium. Hierdoor ontstaat een juiste en continue monitoring waardoor er tijdig trends waargenomen kunnen worden. Binnen SOA/SENSE meer gebruik maken van digitale en sociale media zoals online sekscounseling, online contact leggen en testen en behandelingen online regelen. Programmabegroting

12 Wat mag het kosten? Zorg lasten baten Saldo product OGGZ De taken die de OGGZ uitvoert zijn de vangnet- en bemoeizorg, casemanagement in het kader van het scenario maatschappelijke onrust en de ondersteuning van de sociale teams in Friesland. Deze taken liggen aan de basis van de sociale veiligheid. De subjectieve benadering van veiligheid wordt sociale veiligheid genoemd: de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. De GGD kan als aanjager van gezondheid op verschillende manieren bijdragen aan het vergroten van sociale veiligheid. Met name preventieve en signalerende activiteiten dragen bij aan een groter sociaal veiligheidsgevoel. Ze helpen voorkomen dat mensen afglijden en niet langer deelnemen aan de maatschappij. De aandacht gaat hier dan vooral uit naar kwetsbare groepen. Taakstelling Er is in 2014 voor dit product geen sprake van een taakstelling. Meerjarenbeleidsplan Het aantal cliënten waarvoor de GGD is ingeschakeld ten behoeve van de vangnet- en bemoeizorg is de afgelopen jaren toegenomen. Op basis van wijzigingen van de Awbz verwacht de GGD dat burgers een groter beroep gaan doen op gemeenten voor maatschappelijke begeleiding en ondersteuning. In dat kader richt de GGD zich de komende jaren op de versterking van de OGGZ functie (strategische beleidsdoelstelling) en het thema sociale veiligheid (deelplan GGD). Wat willen we bereiken? Meer eenheid tussen de bestaande GGD producten op het gebied van sociale veiligheid. Het versterken van de rol als kennis- en expertisecentrum voor gemeenten, dak- en thuislozen organisaties, GGZ, politie en de woningbouwverenigingen. De GGD levert een grotere bijdrage aan de vergroting van sociale veiligheid. Een toename in vroegtijdige signalering van en bemoeizorg bij hygiënische probleemgevallen, wat zal leiden tot beperking van de overlast voor omgeving en cliënt zelf en tot inperking van de risico s voor de volksgezondheid. Programmabegroting

13 Wat gaan we daarvoor doen? Binnen de GGD en specifiek OGGZ zal de bijdrage aan het veiligheidshuis en casemanagement vergroot worden. Het nader uitwerken van het versterken en verbeteren van de OGGZ functie. Initiëren en regie houden in innovatie- en verbeterprojecten. Ondersteuning bieden aan de sociale teams en het verbeteren van de kwaliteit op het gebied van samenwerking. Wat mag het kosten? OGGZ lasten baten Saldo product Lijkschouw GGD Fryslân is de enige (publieke) organisatie in Friesland die beschikt over de noodzakelijke expertise om deze taak uit te voeren. De Friese gemeenten hebben de uitvoering van de lijkschouw in handen gelegd van de GGD, omdat zij de uitvoering van de lijkschouw beschouwen als een publieke taak. Taakstelling Er is in 2014 voor dit product geen sprake van een taakstelling. Meerjarenbeleidsplan Niet van toepassing. Wat willen we bereiken? Zorgvuldig uitvoeren van de lijkschouw met als doel het vaststellen van de doodsoorzaak. Een intensievere samenwerking binnen de drie noordelijke provincies. Wat gaan we daarvoor doen? Bijhouden en vergroten van kennis/kunde en het implementeren van nieuwe en aangepaste werkinstructies: samenwerking drie noordelijke provincies; scholing en training; afspraken maken met ketenpartners; Projecten aangaan in samenwerking met de drie noordelijke provincies. Programmabegroting

14 Wat mag het kosten? Lijkschouw lasten baten Saldo product Politiezorg & Overig Politiezorg is de medische advisering en zorgverlening voor ingeslotenen die onder de hoede zijn van de politie of het Openbaar Ministerie. Hiernaast wordt er op verzoek van de politie/justitie gezorgd voor het medisch technisch onderzoek, zedenonderzoek en het zijn van een GGZ vangnet. Verder vindt er, op basis van letselexpertise, beoordeling plaats van letsels. Als gevolg van de vorming van de nationale politie zal de politiezorg naar verwachting op landelijke schaal aanbesteed worden. GGD Nederland maakt zich sterk om forensische geneeskunde te behouden voor de GGD en. Het is een publiek maatschappelijk belang dat een objectief medisch oordeel wordt gegeven over feitelijke doodsoorzaken, letsels van slachtoffers en de gezondheidstoestand van verdachten en daders. De GGD ziet het ongedeelde vakgebied van de forensische geneeskunde dan ook als een publieke taak. De Gezondheidsraad ondersteunt deze zienswijze. Om forensische geneeskunde toekomstbestendig te maken zal de samenwerking met de beide andere noordelijke GGD en verder versterkt worden. Taakstelling Er is in 2014 voor dit product geen sprake van een taakstelling. Meerjarenbeleidsplan Niet van toepassing. Wat willen we bereiken? Het uitvoeren van adequate en deskundige politiezorg en dit in de toekomst blijven uitvoeren. Beschikbaar en goed te vinden zijn voor advisering binnen de gehele keten van politie en justitie. Een intensievere samenwerking binnen de drie noordelijke provincies. Programmabegroting

15 Wat gaan we daarvoor doen? Op de hoogte blijven van de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de aanbesteding van politiezorg en waar mogelijk hierin participeren. Gevraagd en ongevraagd adviseren aan politie/justitie over medische situaties bij ingeslotenen en het beoordelen van geschiktheid voor detentie en/of verhoor. De opsporing en behandeling van medische urgenties bij personen onder de zorg van politie/justitie, het stellen van indicaties voor acute verwijzing naar zorginstellingen zoals de spoedeisende hulp of een (psychiatrisch) ziekenhuis en het organiseren van transport vanuit de politiecel naar de ontvangende zorginstelling. Wat mag het kosten? Arrestantenzorg lasten baten Saldo product Reizigersvaccinatie Reizigersvaccinatie richt zich op de bescherming van de Friese bevolking tegen importziekten. De inzet is om deze dienst tegen een kostendekkend tarief te leveren. Momenteel staan een aantal GGD en kritisch ten opzichte van een samenwerkingscontract voor 2013 Coöperatie VGZ UA en GGD Nederland aangaande GGD Reizigerszorg. Als reden wordt opgegeven dat VGZ UA zich niet voldoende inspant om verzekerden met een aanvullende verzekering daadwerkelijk naar de GGD te leiden. Vandaar dat GGD NL in 2014 de samenwerkingsmogelijkheden met zorgverzekeraar Achmea nader gaat verkennen. Dit zou kunnen betekenen dat ten opzichte van de huidige begroting 2013 het contract een daling van de inkomsten teweeg brengt. Van belang is derhalve dat de GGD het proces rondom reizigersvaccinatie efficiënter gaat inrichten om op deze mogelijke ontwikkeling vooruit te lopen. Taakstelling Er is in 2014 voor dit product geen sprake van een taakstelling. Meerjarenbeleidsplan Niet van toepassing. Wat willen we bereiken? Voorkomen van beroeps- en reis gerelateerde infectieziekten in Friesland. Goed bereikbaar en laagdrempelig zijn voor alle burgers. Parate capaciteit leveren voor wat betreft taken rondom (opgeschaalde) infectieziektepreventie. Het bereiken van meer efficiëntie binnen reizigersvaccinatie. Programmabegroting

16 Wat gaan we daarvoor doen? Meer gebruik maken van informatie- en automatiseringsmogelijkheden om de voorlichting en kennis over te brengen aan de burgers. Het onderzoeken en ontdekken van nieuwe markten/producten. Advies- en vaccinatiespreekuren uitbreiden en afstemmen op de wens van de burgers en bedrijven. Binnen reizigersvaccinatie wordt bekeken waar efficiëntie en verbetering mogelijk is. Wat mag het kosten? Reizigersvaccinatie lasten baten Saldo product Advies Het beleidsproduct Advies bestaat uit Technische Hygiënezorg, Milieu & Gezondheid, Inzicht in de gezondheidssituatie, Publieksinformatie en Beleidsadvisering. De Technische Hygiënezorg richt zich op inspecties van kinderopvang, gastouder(bureaus), peuterspeelzalen, bordelen, tattooshops en schepen. Controles vinden plaats op contractbasis volgens gemeentelijke verordening en landelijk protocol. Hercontroles vinden plaats op verzoek van gemeenten naar aanleiding van bevindingen. De kerntaken van Milieu & Gezondheid zijn risicobeoordeling en communicatie, signalering van milieugezondheidskundige risico s, behandeling van meldingen en vragen, voorlichting aan burgers en advisering aan lokaal beleid op het gebied van de gezondheid en de fysieke leefomgeving. De taak inzicht in de gezondheidssituatie betreft het verzamelen en analyseren van gezondheidsgegevens (gezondheidsenquêtes) van de inwoners van Fryslân. Publieksinformatie heeft als doel het scheppen van kennisvermeerdering en toegang bieden tot de producten van GGD Fryslân ten behoeve van de Friese bevolking. De Beleidsadvisering van de GGD Fryslân adviseert en ondersteunt de gemeenten bij hun gemeentelijk gezondheidsbeleid. De focus ligt op beleidsontwikkelingen in het sociale domein, zoals CJG/jeugdbeleid, sportbeleid, transities AWBZ en Jeugdzorg. Taakstelling Binnen het product Beleidsadvisering dient in 2014 een taakstelling van gerealiseerd te worden. De invulling en gevolgen van deze taakstelling worden in 2013 nader ingevuld en vastgesteld. Programmabegroting

17 Meerjarenbeleidsplan De komende vier jaren wil GGD Fryslân, samen met en namens gemeenten, investeren in verdere samenwerking met zorgpartners, en in de ontwikkeling van een Noord-Nederlands milieugezondheidskundig kennis- en expertisecentrum. In het deelplan GGD zijn, samen met de gemeenten, een aantal hoofdlijnen voor de komende jaren afgesproken voor het gemeentelijk/regionaal gezondheidsbeleid. Binnen Beleidsadvisering wordt gewerkt aan de uitwerking en uitvoering van deze hoofdlijnen. Voor de kinderopvang is landelijk gepleit voor een model dat meer risico gestuurd is. Dit houdt in (meer) toezicht waar nodig, loslaten waar dat kan. De nadruk van de inspecties zal verschuiven van controle op structuurkenmerken (bijvoorbeeld klachtenregeling) naar controle op proceskenmerken (bijvoorbeeld pedagogisch klimaat). Deze verandering zal de komende jaren zowel van de GGD als van de gemeenten om flexibiliteit vragen. Wat willen we bereiken? Binnen de Technische Hygiënezorg: preventie van besmettelijke ziekten, misstanden en ongevallen; begeleiding van intermediairs om tot goede preventie te komen. Het beleid ten aanzien van inspecties sluit aan op de landelijke ontwikkelingen. Voor alle producten geldt: het (erkend) zijn van een kennis- en expertisecentrum voor gemeenten waar op specifieke vragen en problemen verder ingegaan wordt en advisering kan plaatsvinden. Voor Milieu en Gezondheid geldt: het beschermen van de volksgezondheid door het bewaken van schadelijke effecten voor het leefmilieu. Ten aanzien van Inzicht in de gezondheidssituatie: op een (landelijk) uniforme manier verzamelen en analyseren van provinciale en gemeentelijke gezondheidsgegevens. Gemeenten waar nodig en gewenst aanvullend, op maat inzicht geven in de gezondheidssituatie die gebruikt kan worden ter onderbouwing van (toekomstig) beleid. Rapportages publieke gezondheid opstellen over de uitkomsten van de gezondheidsenquêtes onder jongeren, volwassenen en ouderen. Toegankelijk zijn als informatiepunt voor publieksinformatie over ziekten, gezondheid en gezondheidszorg voor de bevolking in Friesland. Een kwalitatief goed gezondheidsbeleid dat afgestemd is op de behoefte van de Friese gemeenten. Gemeenten toetsen hun bestuurlijke besluiten op gevolgen voor de publieke gezondheid en vragen GGD Fryslân daarbij om advies. Wat gaan we daarvoor doen? Inzicht in de gezondheidssituatie gaat in overleg met de Friese gemeenten om de specifieke wensen en onderzoeksvragen helder te krijgen en deze aan te leveren. Binnen de Technische Hygiënezorg: het uitvoeren van goede inspecties, gebaseerd op de landelijke ontwikkelingen, en waar nodig vergunningen verlenen. Meer interactie zoeken met de Friese gemeenten waardoor er een samenwerkingsklimaat ontstaat tussen de technische hygiënezorg en de gemeenten. Kijken naar de mogelijkheden tot verdere verbreding van de locaties waar inspecties plaatsvinden. Programmabegroting

18 Beleidsadvisering: samenwerken met de gemeentelijke beleidssectoren op het gebied van gezondheid en de fysieke leefomgeving (milieu, huisvesting, ruimtelijke ordening). Met alle gemeenten jaarlijks afspraken maken over advies en ondersteuning op maat, passend bij de speerpunten en middelen van de gemeente. Namens gemeenten opbouwen en onderhouden van beleidsnetwerken met zorgpartijen en andere relevante organisaties, ter ondersteuning van de ontwikkeling van ziekte zorg naar gedrag gezondheid naar mens maatschappij. Uitwerking en uitvoering van de hoofdlijnen uit het deelplan GGD Ruimte voor gezondheid. Beleidsmedewerkers werken samen met gemeenten aan de doorvertaling van de het deelplan in lokale nota's. Voor Milieu en Gezondheid geldt: participatie in landelijk wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van de milieugezondheidskundige zorgverlening en beleid. Trainingen verzorgen in het kader van het geneeskundig rampen-opvangplan voor advisering bij niet-opgeschaalde milieuincidenten. Advisering over milieu en gezondheid. Binnen Publieksinformatie: het optimaliseren en digitaliseren van de publiekswebsite van de GGD. Wat mag het kosten? Advies lasten baten Saldo product Jeugdgezondheidszorg Zorg voor alle kinderen Het beleidsproduct Zorg voor alle kinderen is onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De Jeugdgezondheidszorg richt zich zowel op medisch-biologische als op psychosociale problematiek. GGD Fryslân voert de JGZ uit met een wettelijk basispakket (uniform en maatwerkdeel) voor alle Friese gemeenten en biedt daarnaast een aantal diensten aan voor individuele gemeenten. De JGZ levert een bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van de Friese jeugd en is daarmee een wezenlijk onderdeel van de publieke, openbare gezondheidszorg. De JGZ is een kernpartner in de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en vormt voor kinderen en hun ouders vaak het eerste contact met het CJG. De JGZ is dan ook nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de CJG s in het kader van de transitie jeugdzorg. In drie gemeenten in Fryslân zijn in 2013 pilots gestart met nieuwe werkwijzen. In Heerenveen is de pilot Werkplaats Integratie 1ste lijn van start gegaan. De doelstelling is hier een effectieve en efficiënte dienstverlening van de verschillende kernpartners binnen het CJG door de werkzaamheden merk- en zichtbaar te integreren. In Tytsjerksteradiel wordt een pilot gestart met een gebiedsgericht, zelfsturend JGZ team, dicht bij de bevolking in de wijken en dorpen. In Leeuwarden zijn JGZ verpleegkundigen toegevoegd aan de reeds bestaande frontline-teams om deskundigheid te bundelen en korte lijnen in de hulpverlening te garanderen. Programmabegroting

19 In 2013 is een project Gebiedsgericht Werken gestart. De doelstelling hierbij is om preventiegericht aanbod in de directe leefomgeving van het kind en de jongere te bieden en de eigen kracht van jeugdige en gezin te versterken. Door vroegtijdig te signaleren wordt gebruik van tweedelijnszorg verminderd. Er wordt een sluitende aanpak bij multiprobleem situaties gerealiseerd: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Met alle eerstelijnsvoorzieningen voor jeugdigen zijn concrete, eenduidige samenwerkingsafspraken gemaakt die een snelle uitwisseling en consultatie mogelijk maken. De nieuwe gebiedsteams sluiten aan bij één of meerdere CJG s. Dit project zal nog geheel 2014 beslaan. Taakstelling In 2014 worden de volgende bezuinigingsmaatregelen geïmplementeerd: Aanpassing werkzaamheden in het onderwijs door toepassing triage, taakherschikking in klas 1 en inzet van signaleringsinstrumenten in het VMBO. Het door het Rijk voorgeschreven contactmoment voor adolescenten zal bij de implementatie van deze bezuinigingsmaatregel worden meegenomen. Flexibilisering van de contactmomenten 0-4 jaar. De invoering hiervan in 2014 wordt in 2013 projectmatig aangepakt. Dit flexibiliseringvoorstel past binnen het advies van de commissie de Winter. De implementatieplanning voor de totale taakstelling JGZ wijkt af van de oorspronkelijke planning. Het invoeren van de flexibilisering van de contactmomenten 0-4 jaar zal in de loop van 2014 geschieden. De bezuinigingstaakstelling wordt wel volgens planning gerealiseerd. De taakstelling bedraagt in totaal en is als volgt verwerkt: het budget voor de formatie is verlaagd met en het budget voor de huisvesting met Meerjarenbeleidsplan De stelselherzieningen jeugd wordt door provincie en gemeenten voorbereid. Een belangrijk punt hierbij is het versterken van de eigen kracht van de burgers en diens sociale netwerken door het versterken van de rol van de JGZ in het CJG. Daarnaast is het speerpunt de ketensamenwerking en doorverwijzing vanuit het CJG gekoppeld aan de stelselherziening jeugd en de curatieve sector. De JGZ vervult in het CJG daarbij een diagnostische, verwijs- en adviesrol. In het kader van passend onderwijs zal ook de preventieve rol van de JGZ in school duidelijk worden gepositioneerd. De JGZ maakt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en het bereiken van doelgroepen ook gebruik van sociale media. De klanttevredenheid wordt op systematische wijze onderzocht. Wat willen we bereiken? De doelen van de JGZ sluiten aan bij de kerndoelen van het CJG: Algemene gezondheid: de opvoeding en ontwikkeling van jeugd is bevorderd. Problemen bij gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden zijn voorkomen. Beginnende problemen zijn verholpen of hanteerbaar gemaakt. Programmabegroting

20 Specifieke doelen voor JGZ: Ouders en kinderen zijn in staat door laagdrempelig advies en hulp zelf problemen op te lossen, hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht. Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig wordt hulp ingeschakeld. Risicogroepen ontvangen extra zorg om escalatie van problematiek te voorkomen. Eén gezin, één plan, één coördinator. Gezondheid wordt beschermd tegen infectieziekten door een hoge vaccinatiegraad. De ontwikkeling en gezondheid van de kinderen in Friesland wordt gemonitord ook ten behoeve van gemeentelijk beleid. Wat gaan we daarvoor doen? Basiscontacten: hieronder vallen het zuigelingenhuisbezoek, de vaste contactmomenten op het consultatiebureau, in het reguliere onderwijs en de onderzoeken op het praktijk- en speciaal onderwijs. Naar aanleiding van de bezuinigingstaakstelling uit 2010 wordt in 2014 de flexibilisering van de contactmomenten 0-4 jaar ingevoerd. Hierbij kan meer zorg op maat worden geleverd en extra aandacht worden besteed aan de kinderen, die risico lopen. Dit is in lijn met het rapport van de commissie de Winter, die het basistakenpakket heeft geëvalueerd. Ditzelfde geldt voor de contactmomenten binnen het voortgezet onderwijs, welke ook in 2014 een wijziging zullen ondergaan. Screening en RVP (Rijksvaccinatieprogramma): de neonatale Screening (hielprik en gehoorscreening) en uitvoering van het RVP. Extra zorg: bovenop de basiscontacten heeft de JGZ diverse producten om extra zorg te verlenen aan kinderen/jeugdigen/ouders waarbij sprake is van risico of problematiek. Te denken valt aan indicatiecontacten, Stevig ouderschap, zorgcoördinatie, CB+ (Consultatiebureau +) / Integrale Vroeghulp/nazorg prematuren, deelname aan zorgnetwerken en participatie en de Verwijsindex. Advies & informatie: de JGZ is de vraagbaak voor ouders en jeugdigen in Friesland op het gebied van gezond opgroeien en opvoeden. Tevens heeft zij een consultatiefunctie voor professionals en intermediairen werkzaam in het veld van de jeugd. Wat mag het kosten? Zorg voor alle kinderen lasten baten Saldo product Programmabegroting

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

ontwerp JAARVERSLAG Concept tbv bestuurscommissies 8 april 2013

ontwerp JAARVERSLAG Concept tbv bestuurscommissies 8 april 2013 ontwerp JAARVERSLAG 2012 Concept tbv bestuurscommissies 8 april 2013 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Kennemerland Bezoekadres: Zijlweg 200 2015 CK Haarlem Postadres: Postbus 5514 2000 GM Haarlem Telefoon:

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie