[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier"

Transcriptie

1 [Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier

2 Inhoud Management samenvatting Inleiding Inleiding Ondernemingsdossier Uitvoeringstoets Bevindingen Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier Inleiding Draagvlak en toegevoegde waarde Samenhang met beleid en voorzieningen Financiering en beheer Organisatie, dienstverlening, toezicht en processen ICT en informatievoorziening Relatie Ondernemingsdossier en RUD s en RIEC s...23 Bijlage 1 Overzicht geïnterviewden en deelnemers klankbordgroep Bijlage 2 Overzicht stand van zaken per gemeente (zoals aangegeven in de gesprekken)

3 Management samenvatting Conclusies KING heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eind 2012 een uitvoeringstoets op het Ondernemingsdossier verricht. Daartoe zijn zowel bij het Ondernemingsdossier aangesloten als niet aangesloten gemeenten geïnterviewd. De centrale vraag luidde: op het moment dat een gemeente kiest om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier, wat is dan de betekenis hiervan voor het gemeentelijke beleid en de uitvoeringspraktijk?. Voordat de bevindingen uit de uitvoeringstoets worden samengevat is het belangrijk om te beginnen met de context waarin de uitvoeringstoets is uitgevoerd: eind 2011 zijn de eerste branches en overheden gestart met het Ondernemingsdossier. Er is sprake van een groeimodel, zoals ook wordt beschreven in de Implementatiestrategie Ondernemingsdossier. 1 Gezien de recente startdatum hebben aangesloten gemeenten in beperkte mate de gelegenheid gehad om praktijkervaringen met het Ondernemingsdossier op te doen. Aansluiting op het Ondernemingsdossier verloopt via internet. Gemeenten die momenteel hun vergunningverlening en werkprocessen niet gedigitaliseerd hebben, hoeven dit ook niet te gaan doen om met het Ondernemingsdossier aan de slag te kunnen. Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag is dat het draagvlak voor de invoering onder de geïnterviewde gemeenten groot is en de betekenis van aansluiting op het Ondernemingsdossier voor het gemeentelijke beleid en de uitvoeringspraktijk op korte termijn beperkt is. Over de betekenis van het aansluitingsproces op de lange termijn kunnen gemeenten in deze fase geen beargumenteerde uitspraken doen. In de onderstaande alinea s worden de antwoorden op de onderzoeksvraag verder uitgewerkt. De consequenties voor gemeentelijk beleid en uitvoeringspraktijk zijn op de korte termijn om verschillende redenen beperkt. Om te beginnen past het Ondernemingsdossier binnen het gemeentelijk beleid rond dienstverlening en regeldrukvermindering. Het wordt inhoudelijk niet ervaren als iets dat bovenop de bestaande inspanningen komt. Daarnaast zijn gemeenten pas kort geleden begonnen met het Ondernemingsdossier: per aangesloten gemeenten zijn er enkele tot enkele tientallen aangesloten ondernemers. Het aantal gevulde dossiers is daarmee per gemeente nog beperkt, waardoor er op de korte termijn voor gemeenten geen noodzaak is om systemen of werkprocessen in de uitvoeringspraktijk aan te passen. Het Ondernemingsdossier loopt nu naast de bestaande processen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Aansluiting op het Ondernemingsdossier kost gemeenten 12 tot 24 dagen inzet aan training en kennisoverdracht. 2 Daarnaast zijn er circa 5 dagen per gemeente nodig voor bijvoorbeeld het koppelen van aanvraagformulieren en integratie met de gemeentelijke website. 3 De baten liggen in de verbetering van de relatie met 1 Implementatiestrategie Ondernemingsdossier, Beraad Ondernemingsdossier 30 augustus Implementatiestrategie Ondernemingsdossier. 3 Aantal gebaseerd op interviews en drie door gemeenten ingevulde businesscases. 2

4 ondernemers. Los van bovengenoemde projectgebonden inzet verwachten gemeenten dat aansluiting op het Ondernemingsdossier geen autonome invoeringsconsequenties met zich meebrengt, die direct toerekenbaar zijn aan de aansluiting. Gemeenten verwachten dat het Ondernemingsdossier op langere termijn wel consequenties voor hen heeft, met name voor de uitvoeringspraktijk. Voorwaarde is dan wel dat de kritische massa van aangesloten ondernemers en gevulde dossiers per gemeente flink toeneemt. Gemeenten verwachten dat zij in die situatie een automatiseringsslag moeten maken om de informatie uit het Ondernemingsdossier goed te kunnen verwerken. De werkprocessen zullen hier naar verwachting op moeten worden aangepast. Wat er op de langere termijn precies moet gebeuren kunnen gemeenten in dit stadium niet goed overzien. In termen van baten verwachten zij een toename van de kwaliteit van dienstverlening, minder overleg met overnemers, betere en completere vergunningaanvragen en efficiëntere toezicht en handhaving. Volgens gemeenten kan het Ondernemingsdossier werken als katalysator voor e- dienstverlening. Als er voldoende aanvragen binnenkomen via het Ondernemingsdossier en de werkprocessen hierop worden aangepast dan zal er naar verwachting, en bij sommige gemeenten nu al feitelijk, in de dagelijkse praktijk meer gebruik van landelijke voorzieningen voor elektronische dienstverlening worden gemaakt. Gemeenten benadrukken daarom het belang van het verkrijgen van kritische massa op gemeenteniveau. Niet alle gemeenten zijn echter van mening dat deze opschaling heel snel plaats moet vinden. Zij willen eerst graag vlieguren maken met het Ondernemingsdossier. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen per thema samengevat. Draagvlak en Toegevoegde Waarde Draagvlak Het draagvlak voor het Ondernemingsdossier bij de geïnterviewde gemeenten is groot. Dat geldt zowel voor aangesloten gemeenten als voor gemeenten die niet zijn aangesloten en zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het Ondernemingsdossier wordt gezien als een prachtig initiatief vanuit de branches, dat past in het gemeentelijke beleid om dienstverlening te verbeteren en regeldruk te verminderen en dat uitgaat van wederzijds vertrouwen. Dat laatste maakt dat gemeenten overwegen om het om ondernemers die met het Ondernemingsdossier werken makkelijker te maken, bijvoorbeeld door controlefrequenties te verlagen Toegevoegde waarde Gemeenten zien toegevoegde waarde in het constructievere contact met ondernemers en de betere en meer actuele informatie waar hun toezichthouders met het Ondernemingsdossier over kunnen beschikken. Aandachtspunten voor draagvlak en toegevoegde waarde Gemeenten noemen ook aandachtspunten met betrekking tot het Ondernemingsdossier. Een belangrijke randvoorwaarde voor hen is om goed inzicht te hebben in de samenhang met relevante voorzieningen, zoals i-nup bouwstenen, StUF (Standaard Uitwisseling Formaat) en GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur). Ook de noodzaak om te voldoen aan eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik is meerdere keren genoemd. Een derde aandachtspunt dat gemeenten noemen is de foutgevoeligheid van 3

5 informatie die door ondernemers wordt aangeleverd. Dit aandachtspunt komt vaak voort uit de veronderstelling van de betreffende gemeenten dat het Ondernemingsdossier voor hen de exclusieve informatiebron over ondernemers wordt, hetgeen niet strookt met de werkelijkheid. Tenslotte geven gemeenten aan de uitwisseling van informatie over hun praktijkervaringen belangrijk te vinden. Samenhang met beleid en voorzieningen Katalysator Gemeenten zien het Ondernemingsdossier als katalysator die kan zorgen voor een versnelde invoer van vertrouwensbenadering, werken met digitale informatievoorzieningen, basisregistraties en e-dienstverleningscomponenten uit de inup. In aangesloten gemeenten blijkt dat het Ondernemingsdossier ervoor zorgt dat men versneld aan de slag gaat met het invoeren en in gebruik nemen van de relevante voorzieningen, zoals eherkenning en de Berichtenbox. Voorzieningen Gemeenten zien de voor het Ondernemingsdossier relevante inup bouwstenen, zoals Antwoord voor Bedrijven en eherkenning als randvoorwaardelijk. Het is voor hen op dit moment echter lastig om de precieze samenhang te overzien, omdat implementatie van de bouwstenen nog plaatsvindt en in 2014 wordt afgerond. Lokaal beleid Gemeenten hechten veel belang aan vrije beleidsruimte en aan samenhang van het Ondernemingsdossier met lokaal beleid. Standaardisatie vinden zij prima, zo lang dit het lokale maatwerk niet aantast. Autonome invoeringsconsequenties In deze fase, waarin zij volop bezig zijn met de inup, is het voor gemeenten lastig om de autonome invoeringsconsequenties, die direct toerekenbaar zijn aan aansluiting van de gemeente op het Ondernemingsdossier te benoemen. Daarnaast past het Ondernemingsdossier goed bij hun dienstverlenings- en regeldrukverminderingsbeleid. Het Ondernemingsdossier levert dan ook geen nieuwe beleidsvragen op. Financiering en beheer Kosten Gemeenten hebben op dit moment nog geen compleet kwantitatief beeld van de kosten die aansluiting op en gebruik van het Ondernemingsdossier voor hen met zich meebrengt. Korte termijn Aangesloten gemeenten stellen dat zij alleen activiteiten voor de korte termijn kunnen overzien, met een aansluiting voor één werkproces en één branche, enkele tot enkele tientallen aangesloten ondernemers en weinig tot geen aanpassingen aan de werkwijze. Het gaat in deze fase om activiteiten als het faciliteren en bijwonen van overleggen met branches en bedrijven, het opstellen van beleidsnotities, het ombouwen van aanvraagformulieren en het aanpassen van de website. Er zijn kentallen van enkele aangesloten gemeenten bekend. Aansluiting op het Ondernemingsdossier kost 4

6 gemeenten 12 tot 24 dagen inzet aan training en kennisoverdracht. 4 Daarnaast zijn er circa 5 dagen per gemeente nodig voor bijvoorbeeld het koppelen van aanvraagformulieren en integratie met de gemeentelijke website. 5 Gemeenten geven aan in de aansluitingsfase ondersteuning vanuit het Programmabureau Ondernemingsdossier en de samenwerking met de branches randvoorwaardelijk te vinden. Zij blijven ook in de toekomst op deze ondersteuning rekenen en verwachten zelf geen structurele kosten voor de ondersteuning van ondernemers te hoeven maken. Lange termijn Alle gemeenten geven aan te verwachten dat het bij grotere volumes van aangesloten bedrijven en toegenomen gebruik noodzakelijk is om interne werkprocessen te digitaliseren. Voor vergunningverlening geldt dat ambtenaren het werk niet langer aankunnen om informatiestromen die digitaal binnenkomen handmatig door te geleiden. Gemeenten kunnen niet voorzien hoeveel het digitaliseren kost. Baten Ook de baten zijn lastig te kwantificeren. 6 Kwalitatief is er wel een beeld. Aangesloten gemeenten merken nu al dat de relatie met de ondernemers zich in positieve zin ontwikkelt. Op de langere termijn verwachten alle gemeenten verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, minder overleg met ondernemers en betere en completere vergunningaanvragen en efficiëntere toezicht en handhaving. Kosten en baten als referentie, niet als bezuinigingsmiddel Voor aangesloten gemeenten is hun gebrek aan inzicht in kosten en baten van het Ondernemingsdossier geen probleem. Zij kozen voor aansluiting omdat het instrument past bij dienstverlenings- en regeldrukbeleid, uitgaat van wederzijds vertrouwen en voortkomt uit het bedrijfsleven. Een deel van de niet aangesloten gemeenten wil wel graag inzicht in kosten en baten, met name om het bestuur te overtuigen. Gemeenten achten het onwenselijk om te bezuinigen als gevolg van de invoering van het Ondernemingsdossier. Wel kunnen werkzaamheden verschuiven, zodat er bijvoorbeeld meer aandacht is voor slim toezicht. Belegging applicatie en standaarden Gemeenten verwachten dat het Ondernemingsdossier voldoet aan landelijke en gemeentelijke standaarden en willen hier graag over (mee)beslissen, zodat zij beleid en werkwijze hiermee kunnen afstemmen. 4 Implementatiestrategie Ondernemingsdossier. 5 Aantal gebaseerd op interviews en drie door gemeenten ingevulde businesscases. 6 In de Implementatiestrategie Ondernemingsdossier is op basis van de businesscases van acht gemeenten als eerste indicatie berekend dat de structurele baten tussen de en per jaar liggen. 5

7 Organisatie, dienstverlening, toezicht en processen Samenwerken en informatiedelen Hoewel de ervaringen nog beperkt zijn, zijn er positieve signalen over de samenwerking tussen gemeenten en ondernemers. Gemeenten worden bij de aansluiting ondersteund door het programmabureau Ondernemingsdossier. Dit wordt gewaardeerd. Gemeenten ondersteunen op hun beurt soms ook ondernemers. Gemeenten laten weten minder tijd kwijt te zijn dan voorheen. Aangesloten gemeenten geven aan meer complete aanvragen binnen te krijgen van ondernemers. Impact op werkprocessen Op dit moment kan het Ondernemingsdossier worden ingebed in de reguliere werkwijze. Vooral grotere gemeenten waren al bezig met procesoptimalisatie, waardoor werkprocessen al worden aangepast. Aanpassingen voor het Ondernemingsdossier worden daarin meegenomen. Los daarvan geven gemeenten aan dat er in deze fase onvoldoende kritische massa is, waardoor de noodzaak tot aanpassing van de werkprocessen, bijvoorbeeld door digitalisering, op dit moment ontbreekt. Vergunningverlening Gemeenten zien met het Ondernemingsdossier vooral mogelijkheden tot verbetering van de dienstverlening in de intakefase, omdat het Ondernemingsdossier de toeleiding naar de gemeentelijke intakemogelijkheden voor ondernemers makkelijker maakt en er aanvraagmodules kunnen worden ingezet. Toezicht en handhaving Gemeenten verwachten dat toezicht en handhaving met het Ondernemingsdossier efficiënter verlopen en dat het naleefgedrag van ondernemers toeneemt. Een aantal gemeenten heeft behoefte aan analysemogelijkheden op geaggregeerd niveau, bijvoorbeeld op postcode of op brancheniveau. Daarmee kunnen gemeenten optimaal gebruik maken van de betere informatiepositie die zij met het Ondernemingsdossier verwachten te krijgen, bijvoorbeeld door risicoanalyses en prioriteringen te maken. Hun verwachting is dat dit de kans op incidenten als gevolg van gebrekkig toezicht verkleint Aandachtspunten voor routinematig gebruik De Implementatiestrategie Ondernemingsdossier, die opgesteld is door betrokken bedrijfsleven en overheden, acht een stap-voor-stap benadering noodzakelijk. Geïnterviewde gemeente kunnen zich vinden in een stap-voor-stap benadering. Voor hen is kritische massa nodig om werkprocessen aan te passen en zo tot routinematig gebruik te komen. Zij vinden het echter niet allemaal noodzakelijk dat deze opschaling van het gebruik van het Ondernemingsdossier op korte termijn plaatsvindt. Een aantal gemeenten wil eerst graag vlieguren maken met het Ondernemingsdossier. Gemeenten voelen zich voor aansluiting en de opschaling afhankelijk van de branches. De weg daar naartoe weten zij niet altijd te vinden. Welke branches dit betreft verschilt sterk tussen gemeenten en hangt in belangrijke mate samen met de aard van het bedrijfsleven in die gemeente. Gemeenten kunnen zelf veel doen om het gebruik van het Ondernemingsdossier door aangesloten ondernemers te stimuleren, bijvoorbeeld door een bijeenkomst voor ondernemers te organiseren op het moment dat een vergunning moet worden geactualiseerd. Ook kunnen aangesloten branches een ambassadeursrol voor het Ondernemingsdossier vervullen. 6

8 ICT en Informatievoorziening Impact op ICT systemen Gemeenten hebben nog geen duidelijk beeld van de gevolgen van het Ondernemingsdossier voor de gemeentelijke ICT en informatievoorziening. Voor de langere termijn verwachten gemeenten wel impact op de ICT, omdat er bij toegenomen gebruik een automatiseringsslag moeten worden gemaakt om de informatie uit het Ondernemingsdossier efficiënt te kunnen verwerken. Op dit moment hebben gemeenten geen zicht op de precieze aanpassingen die nodig zijn. Aandachtspunten voor de uitvoeringspraktijk Gemeenten geven drie aandachtspunten voor hun uitvoeringspraktijk, die gerelateerd zijn aan het Ondernemingsdossier: het regulier uitlezen en ontsluiten van de Berichtenbox naar werkprocessen voor vergunningverlening, het aanschaffen van een eherkenningsmiddel om inloggen voor toezichthouders mogelijk te maken en het gebruik van de relevante basisregistraties in hun eigen processen. Verkenning relatie RUD s en RIEC s Toegevoegde waarde Ondernemingsdossier RUD s noemen de uniformering van dossiers als pluspunt van het Ondernemingsdossier. Dekking van hun hele werkgebied is voor RUD s een voorwaarde om echt van het Ondernemingsdossier te kunnen profiteren. Het geïnterviewde RIEC ziet aanknopingspunten voor het verzamelen en analyseren van informatie. Het RIEC zal zich voor deze activiteiten echter altijd op verschillende bronnen baseren. Men ziet meerwaarde van het Ondernemingsdossier bij het aanbrengen van structuur in BIBOB trajecten. Gemeenten vragen zich af of aansluiting van RIEC op het Ondernemingsdossier zinvol is gezien de opsporingsdoeleinden van een RIEC. Aansluiting van uitgangspunten RUD s kunnen er zelf voor kiezen om het Ondernemingsdossier te gaan werken, als dat past binnen de afspraken met hun opdrachtgevers, de gemeenten of de provincie. Andersom kunnen deze de RUD verplichten om het instrument te benutten. Aanbevelingen Focus bij de stap-voor-stap aanpak op het behalen van kritische massa per aangesloten gemeente Geef de samenhang tussen het Ondernemingsdossier en relevante voorzieningen beter aan. Gemeenten hebben nu geen goed zicht op de samenhang met voorzieningen als eherkenning en het NHR, de Berichtenbox en standaarden als GEMMA en StUF. Zij vinden deze samenhang wel essentieel. Duidelijk zicht daarop zou kunnen helpen om aansluiting en gebruik van het Ondernemingsdossier bij gemeenten te versnellen. Geef gemeenten heldere informatie over de vrijwilligheid van aansluiting op het Ondernemingsdossier. Dat neemt de angst weg dat het instrument gebruikt wordt om lokaal maatwerk te beperken of als bezuinigingsinstrument wordt ingezet. 7

9 Maak duidelijk op welke ondersteuning gemeenten mogen rekenen, nu en op langere termijn. Het is voor gemeenten van belang dat voor hen duidelijk is of, op welke soort, omvang en duur van ondersteuning zij mogen rekenen, zodat zij dit mee kunnen nemen in het bepalen van hun ambities voor het Ondernemingsdossier. Deel informatie over kosten en baten. Gemeenten die niet zijn aangesloten hebben behoefte aan referentiecijfers, bijvoorbeeld om hun bestuur te overtuigen. Gebruik aangesloten gemeenten als ambassadeurs om andere gemeenten te enthousiasmeren voor aansluiting op het Ondernemingsdossier. Ambassadeurs kunnen overtuigen door best practices te delen, aan te geven waar zij in de aansluiting tegenaan liepen en inzicht te geven in de benodigde inspanningen. Maak duidelijk dat het aan de gemeenten is om in samenspraak met hun ondernemers te bepalen in welk tempo zij het Ondernemingsdossier uitrollen. Faciliteer gemeenten die enthousiast zijn en hun voorzieningen op orde hebben om vaart te maken. Hun praktijkervaringen kunnen vervolgens andere gemeenten op weg helpen. Zoek naar logische momenten om grote stappen te maken met de uitrol van het Ondernemingsdossier. De start van de RUD s, begin 2013, is zo n moment. De deadline voor implementatie van de inup bouwstenen, eind 2014, is een ander logisch moment om het Ondernemingsdossier extra onder de aandacht te brengen. 8

10 1 Inleiding 1.1 Inleiding Dit is het eindrapport van de door Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) verrichte uitvoeringstoets op het Ondernemingsdossier. Het rapport gaat in op de aanleiding voor de uitvoeringstoets, de centrale onderzoeksvraag, de gevolgde aanpak, de resultaten en de conclusies en aanbevelingen. Dit inleidende hoofdstuk behandelt het Ondernemingsdossier, de aanleiding voor de uitvoeringstoets, de thema s en de aanpak. In hoofdstuk 2 worden de bevindingen van de uitvoeringstoets beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de conclusies en aanbevelingen. 1.2 Ondernemingsdossier Het Ondernemingsdossier is een nieuwe manier van samenwerken, informatie delen en beheren tussen ondernemingen en overheden. Het Ondernemingsdossier gaat uit van het principe vertrouwen tenzij en heeft als doel de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Het Ondernemingsdossier stelt ondernemers in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meervoudig beschikbaar te stellen aan overheden, zoals vergunningverleners en toezichthouders. De ondernemer bepaalt welke overheden welke informatie mogen inzien en kan op basis van het Ondernemingsdossier aanvragen en wijzigingen doorgeven aan verschillende overheden. Overheden kunnen, indien de ondernemer dat heeft toegestaan, het Ondernemingsdossier raadplegen voor het afhandelen van onder andere vergunningsaanvragen en toezichtactiviteiten. Aansluiting op het Ondernemingsdossier De inzet van het Ondernemingsdossier bij gemeenten is vormgegeven als een nieuw arrangement: de initiërende brancheorganisatie benadert ondernemers en gemeenten om hen voor deelname te interesseren. Afspraken tussen ondernemingen en overheidsorganisaties over invoering van het Ondernemingsdossier worden vastgelegd in samenwerkingsafspraken. 7 Gemeenten waar dit is gebeurd worden in deze rapportage aangeduid als aangesloten gemeente. Na aansluiting kan de gemeente ervoor kiezen om haar dienstverlening en eigen werkprocessen verder te optimaliseren. Zo nodig ontwikkelt de gemeente lokale regelhulpen en formulieren die ondernemers kunnen benutten om hun wettelijke verplichtingen in beeld te krijgen en aanvragen in te dienen. De ondernemers vullen hun dossier en de gemeente gebruikt dit dossier als bron voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor die onderdelen waar de ondernemer toestemming voor heeft gegeven. Ondernemer en gemeente kunnen via het Ondernemingsdossier ook met elkaar communiceren, bijvoorbeeld doordat een gemeente bij een vergunningsaanvraag de ondernemer attendeert op het ontbreken van specifieke informatie of bijlagen. Implementatiestrategie en ambitie Het Ondernemingsdossier komt voort uit de wens van het bedrijfsleven en overheden. 7 Implementatiestrategie Ondernemingsdossier 9

11 In november 2011 zijn drie branches, de horeca, de recreatie- en de rubber- en kunststofindustrie, met het Ondernemingsdossier gestart. Ook nemen de eerste gemeenten, provincies en (rijks-) inspecties op vrijwillige basis deel. De betrokken partijen (bedrijfsleven en overheidsorganisaties) werken samen aan de invoering van het Ondernemingsdossier en zijn verenigd in het Beraad Ondernemingsdossier. Het Beraad Ondernemingsdossier heeft als taak om op bestuurlijk niveau de invoering van het Ondernemingsdossier te stimuleren en te begeleiden. Voor verdere uitrol is de Implementatiestrategie Ondernemingsdossier ontwikkeld. Deze strategie behelst de periode Als ambitie is hierin geformuleerd dat bedrijven in 2016 zijn aangesloten, waarbij verwacht wordt dat alle overheden zijn aangesloten die informatie met deze bedrijven uitwisselen. 1.3 Uitvoeringstoets De uitvoeringstoets maakt onderdeel uit van de Implementatiestrategie Ondernemingsdossier als nadere toetsing van de gevolgen van invoering van het Ondernemingsdossier voor gemeenten. De uitkomsten zullen verwerkt worden in de aanpak voor aansluiting van gemeenten op het Ondernemingsdossier 9. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft KING de uitvoeringstoets op het Ondernemingsdossier verricht. Vraagstelling De centrale vraagstelling voor de uitvoeringstoets Ondernemingsdossier luidt als volgt: Op het moment dat een gemeente kiest om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier, wat is dan de betekenis hiervan voor het gemeentelijke beleid en de uitvoeringspraktijk? Deze vraagstelling is uitgewerkt in de volgende thema s en deelvragen: a) Draagvlak en toegevoegde waarde Wat zijn de aandachtspunten voor het versterken en onderhouden van het draagvlak op bestuurlijk en ambtelijk niveau binnen gemeenten die aansluiten op het Ondernemingsdossier. Is versterking van draagvlak mogelijk doordat gemeente dan wel een samenwerkingsverband van gemeenten een trekkersrol op zich neemt voor invoering van het Ondernemingsdossier in een specifieke branche/sector/regio. b) Samenhang met beleid en voorzieningen Wat zijn voor gemeenten aandachtspunten zijn bij de invoering van het Ondernemingsdossier in relatie tot deze andere ontwikkelingen? In hoeverre is er sprake van autonome invoeringsconsequenties van het Ondernemingsdossier en welke zijn deze? In hoeverre kan het Ondernemingsdossier een katalysator zijn voor invoering van samenhangend beleid en bijbehorende voorzieningen? 8 Beraad Ondernemingsdossier, 30 augustus Implementatiestrategie Ondernemingsdossier, Beraad Ondernemingsdossier 30 augustus

12 c) Financiering en beheer Wat moet er qua personele en financiële middelen lokaal worden vrijgemaakt voor aansluiting en implementatie door een gemeente? Zijn de applicatie voor het Ondernemingsdossier en de standaarden voor het Ondernemingsdossier op kortere en langere termijn voldoende robuust belegd? d) Organisatie, dienstverlening, toezicht en processen Op het moment dat een gemeente ervoor kiest om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier, wat betekent dan deze nieuwe wijze van samenwerken en informatiedelen met ondernemers voor de organisatie? Wat is de impact op de (werk)processen van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij gemeenten op kortere en langere termijn? Wat zijn voor gemeenten aandachtspunten om op termijn te kunnen komen tot routinematig gebruik van het Ondernemingsdossier? e) ICT en informatievoorziening Zijn er voor gemeenten voor dit onderwerp aandachtspunten in de uitvoeringspraktijk Wat is de impact op eigen ICT-systemen van gemeenten en behoeven deze aanpassing? f) Een eerste verkenning van de samenhang tussen het Ondernemingsdossier en de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) en Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC s). Wat is de toegevoegde waarde van het Ondernemingsdossier bij de ontwikkeling en uitvoering van de RUD s en de RIEC s (onder andere qua informatievoorziening)? Sluiten de uitgangspunten van het Ondernemingsdossier voldoende aan bij de uitgangspunten van de RUD s en de RIEC De onderwerpen regelhulpen en het rekenmodel 10 vallen buiten de scope van de uitvoeringstoets. Aanpak Voor de uitvoeringstoets is een begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, de VNG, het Programmabureau Ondernemingsdossier en KING. De toets startte begin oktober 2012 en bestond uit een gespreksronde met 18 gemeenten, twee RUD s en een RIEC. In de eerste helft van december vonden de laatste gesprekken plaats. In samenspraak met de begeleidingscommissie zijn de gesprekspartners geïnventariseerd en is een vragenlijst opgesteld. De selectie van gemeenten is gemaakt op basis van spreiding van gemeenten naar omvang, wel of geen aansluiting bij het Ondernemingsdossier en, in het geval van aangesloten gemeenten, spreiding over de drie betrokken branches (zie bijlage 2). Er is gesproken met bestuurders (burgemeesters en wethouders) en met ambtenaren (gemeentesecretarissen en afdelingshoofden van inhoudelijke vakgebieden, zoals dienstverlening, vergunningen, toezicht en handhaving of economie). Enkele benaderde personen gaven aan geen medewerking aan de uitvoeringstoets te willen verlenen. De reden die zij daarvoor gaven was dat het Ondernemingsdossier op dat moment in hun gemeente geen prioriteit had. 10 Model kosten Batenanalyse SIRA in opdracht van Programmabureau Ondernemingsdossier,

13 De tussentijdse resultaten die tot dit eindrapport hebben geleid zijn behandeld in het Beraad Ondernemingsdossier op 22 november 2012 en de VNG subcommissie GDI (Gemeentelijke Dienstverlening en Informatievoorziening) op 8 februari Daarnaast is er op 6 december 2012 een klankbordgroep georganiseerd, waarin vertegenwoordigers van gemeenten en de betrokken branches aanwezig waren. In bijlage 1 bij dit rapport is de lijst opgenomen met geïnterviewde personen en instanties, de personen die aanwezig waren bij de klankbordgroep. Bijlage 2 geeft de stand van zaken met betrekking tot het Ondernemingsdossier per gemeente weer. De begeleidingscommissie heeft gedurende het hele proces gereflecteerd op de onderzoeksopzet, de onderzoeksinstrumenten en de conceptpresentaties en - rapportages. De onderzoekers zijn hen zeer erkentelijk voor hun constructieve bijdrage. Context uitvoeringstoets KING en de VNG zetten het instrument uitvoeringstoets in voordat een te onderzoeken wijziging of ontwikkeling heeft plaatsgevonden of grootschalig is geïmplementeerd. In het geval van het Ondernemingsdossier geldt dat eind 2011 is gestart met de eerste branches en overheden. Er is sprake van een groeimodel. Gezien de korte tijdspanne tussen de start met het Ondernemingsdossier en deze uitvoeringstoets hebben de aangesloten gemeenten in beperkte mate de gelegenheid gehad om praktijkervaringen met het Ondernemingsdossier op te doen. Er is nog geen sprake van routinematig gebruik. Geïnterviewde aangesloten gemeenten gebruiken het Ondernemingsdossier voor vergunningverlening óf toezicht en handhaving en voor één van de drie betrokken branches en altijd naast de huidige systemen. Het aantal aangesloten bedrijven per geïnterviewde aangesloten gemeente was op het moment van interviewen gering, variërend van 1 tot 45 (stand van zaken zoals aangegeven tijdens de gesprekken, zie bijlage 2), de hoeveelheid gevulde dossiers was daarmee beperkt. Gemeenten die niet zijn aangesloten hebben vanzelfsprekend nog geen praktijkervaring met het Ondernemingsdossier. 12

14 2 Bevindingen Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat in op de uitkomsten van de uitvoeringstoets. Waar gesproken wordt over gemeenten wordt gedoeld op de voor de uitvoeringstoets geïnterviewde gemeenten. Zie bijlage 1. Het hoofdstuk is inhoudelijk opgebouwd langs de vijf hoofdthema s. De laatste paragraaf gaat over de bevindingen met betrekking tot de RUD s en een RIEC. 2.2 Draagvlak en toegevoegde waarde Inleiding Deze paragraaf gaat in op het bestaande draagvlak en de toegevoegde waarde die de geïnterviewde gemeenten zien voor het Ondernemingsdossier. Daarnaast worden aandachtspunten voor het onderhouden en versterken van het draagvlak benoemd. Tenslotte wordt kort aandacht besteed aan de vraag of versterking van het draagvlak voor het Ondernemingsdossier mogelijk is doordat een gemeente of samenwerkende gemeenten een trekkersrol op zich nemen. Draagvlak en toegevoegde waarde Het draagvlak voor het Ondernemingsdossier is over vrijwel de gehele linie van geïnterviewde gemeenten groot. Dat geldt zowel voor aangesloten gemeenten als voor gemeenten die niet zijn aangesloten, en zowel ambtelijk als bestuurlijk. De geïnterviewde gemeenten zijn eensgezind als zij aangeven waar het draagvlak vandaan komt. Zij zien het Ondernemingsdossier als een waardevol instrument, dat niet alleen past in het beleid om gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren en regeldruk te verminderen maar dat ook naadloos aansluit op het principe van wederzijds vertrouwen. Ook het feit dat het Ondernemingsdossier voortkomt uit de praktijk van het bedrijfsleven wordt door gemeenten over de hele breedte genoemd en zeer gewaardeerd: een prachtig initiatief vanuit de branches. Aangesloten gemeenten geven aan dat met het Ondernemingsdossier de verantwoordelijkheden voor het naleven van de regelgeving en het voeren van een deugdelijke administratie worden belegd waar ze thuishoren, namelijk bij het bedrijfsleven zelf. Gemeenten zien de toegevoegde waarde van het Ondernemingsdossier vooral in het veranderende contact dat zij met ondernemers hebben. De verwachting van niet aangesloten gemeenten is dat dit contact met aansluiting op het Ondernemingsdossier constructiever wordt. Aangesloten gemeenten geven aan dat aan deze verwachting wordt voldaan. In de korte tijd waarin zij met het Ondernemingsdossier aan de slag zijn ervaren zij dat de relatie met ondernemers zich in positieve zin ontwikkelt. Ondernemers geven bij hen aan de communicatie gemakkelijker te vinden en minder tijd kwijt te zijn met het aanleveren van informatie. Bijkomend voordeel is dat de positievere relatie met ondernemers ook het interne draagvlak voor gebruik van het Ondernemingsdossier bij de gemeentelijke organisatie versterkt. 13

15 Aangesloten gemeenten wijzen op de meerwaarde voor de toezichthouders. Het administratief toezicht wint aan efficiëntie waardoor de fysieke controles gerichter en sneller kunnen worden uitgevoerd. Toezichthouders verwachten dat de spontane naleving zal toenemen doordat ondernemers meer zicht krijgen op hun verplichtingen. Verschillende gemeenten, zowel aangesloten als niet aangesloten, merken op dat niet van het Ondernemingsdossier verwacht kan worden dat het een wondermiddel is waarmee een gedroomd volledig en juist overzicht van alle bedrijfsactiviteiten ontstaat: Ondernemers die nu al bewust frauderen zullen dit ook met het Ondernemingsdossier blijven doen of er helemaal niet aan mee werken. Gemeenten zien het Ondernemingsdossier dan ook vooral als een manier om regeldruk voor bonafide ondernemers te verminderen. Zoals één gemeente het zei: Het Ondernemingsdossier mag niet worden gebruikt om alles dicht te regelen op die 20% van de gevallen waarin er niet wordt nageleefd. Aangesloten gemeenten werken aan manieren om de regeldruk voor ondernemers die gebruik maken van het Ondernemingsdossier verder te verlagen, bijvoorbeeld door gerichter inspecties te houden. Aandachtspunten voor het onderhouden en versterken van draagvlak Zoals gezegd is het draagvlak voor het Ondernemingsdossier bij vrijwel alle geïnterviewde gemeenten groot. Dat neemt niet weg dat er enkele kritische zorg- en daarmee aandachtspunten worden genoemd, die voor sommige gemeenten aanleiding zijn om in ieder geval voorlopig niet aan te sluiten op het Ondernemingsdossier. Een belangrijke randvoorwaarde voor gemeenten is de samenhang van het Ondernemingsdossier met relevante voorzieningen, zoals i-nup bouwstenen, StUF (Standaard Uitwisseling Formaat) en GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur). Hier wordt in de paragraaf Samenhang met Beleid en Voorzieningen verder op ingegaan. Daarnaast is de noodzaak om te voldoen aan eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik, waarbij ondernemers hun informatie één keer aanleveren, meerdere keren genoemd. Ook geven enkele gemeenten aan dat zij juist in het feit dat de ondernemer het Ondernemingsdossier vult een risico zien. Dat risico is er volgens hen omdat het aanleveren van informatie aan de overheid door ondernemers niet wordt ervaren als kerntaak en daardoor foutgevoelig is. Dit aandachtspunt komt vaak voort uit de veronderstelling van de betreffende gemeenten dat het Ondernemingsdossier voor hen de exclusieve informatiebron over ondernemers wordt, hetgeen niet strookt met de werkelijkheid. Tenslotte geven gemeenten aan de uitwisseling van informatie over hun praktijkervaringen belangrijk te vinden. Versterking draagvlak door voortrekkersrol gemeente(n) Gemeenten zien zichzelf niet in de rol van voortrekker voor het Ondernemingsdossier. Zij kijken dan toch eerder naar de branches, die zij nodig hebben om ondernemers te enthousiasmeren. Ook samenwerking met andere gemeenten biedt geen extra motivatie voor aansluiting op het Ondernemingsdossier, los van de samenwerking die zij toch al aangaan in de RUD s. Wel zijn gemeenten geïnteresseerd in best practices van andere gemeenten, om daarvan te leren en, voor niet aangesloten gemeenten, om als argumentatie voor aansluiting te gebruiken. 14

16 2.3 Samenhang met beleid en voorzieningen Inleiding Deze paragraaf geeft aandachtspunten voor de relatie tussen het Ondernemingsdossier en andere relevante ontwikkelingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleid (bijvoorbeeld de Vertrouwensbenadering, Digitale Agenda, de wet op het elektronisch zakendoen, het G32 convenant Smart Cities en het programma Beter en Concreter) en voorzieningen (de relevante inup bouwstenen Antwoord voor Bedrijven, eherkenning, het Handelsregister (NHR), de overige basisregistraties, en naast de inup een generieke voorziening als de Berichtenbox). Naast deze aandachtpunten komt ook de vraag aan de orde of en zo ja welke autonome invoeringsconsequenties het Ondernemingsdossier met zich meebrengt voor gemeenten. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het Ondernemingsdossier een katalysator kan zijn voor de invoering van samenhangend beleid en de bijbehorende voorzieningen. Katalysator Aansluiten op het Ondernemingsdossier kan een aantal ontwikkelingen versnellen, zo geeft de Implementatiestrategie aan. Gemeenten zien het Ondernemingsdossier vooral als katalysator die kan zorgen voor een versnelde invoer van bijvoorbeeld de vertrouwensbenadering, werken met digitale informatievoorzieningen, basisregistraties en e-dienstverleningscomponenten uit de inup. In aangesloten gemeenten constateert men dat werken met het Ondernemingsdossier de gemeentelijke organisatie vraagt om aan de slag te gaan met inup bouwstenen die nog moeten worden ingevoerd, zoals eherkenning. 11 Daarnaast vraagt het Ondernemingsdossier gemeenten om gebruik te maken van voorzieningen die wel zijn ingevoerd, maar die voorheen niet structureel gebruikt werden door de doelgroep, zoals de Berichtenbox. Aangesloten gemeenten geven aan dat gebruik ervoor zorgt dat ambtenaren in de praktijk de voordelen ervaren van de bovengenoemde voorzieningen, waardoor het draagvlak voor zowel deze voorzieningen als voor het Ondernemingsdossier toeneemt. Om het katalyserende effect van het Ondernemingsdossier optimaal te benutten is het van belang dat precieze samenhang met de verschillende voorzieningen voor gemeenten inzichtelijk wordt. Aandachtspunten voor voorzieningen Alle gemeenten geven aan de samenhang met de inup als randvoorwaardelijk te zien. Het is op dit moment voor hen echter moeilijk om te overzien wat de precieze samenhang is tussen het Ondernemingsdossier en de relevante inup bouwstenen. Dit heeft niet zozeer iets te maken met het Ondernemingsdossier, maar komt vooral doordat ook de inup voor gemeenten nog werk in uitvoering is: zij hebben tot eind 2014 de tijd om de inup bouwstenen te implementeren. 11 In december 2012 maakte 18 gemeenten gebruik van eherkenning, zo blijkt uit gegevens van het Programmabureau eherkenning. 15

17 Aandachtspunten voor beleid De beleidsdoelstellingen van het Ondernemingsdossier passen binnen de lokale beleidsdoelstellingen voor verbetering van dienstverlening en regeldrukvermindering die gemeenten zich hebben gesteld. Zowel aangesloten als niet aangesloten gemeenten geven dit aan. Ook het principe van wederzijds vertrouwen sluit aan bij hun filosofie, zo geven veel gemeenten aan. Tevens wordt het Ondernemingsdossier gezien als een hulpmiddel bij het stellen van prioriteiten in het fysieke toezicht. Daarmee sluit het ook aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving spelen. Gemeenten, zowel aangesloten als niet aangesloten, hechten veel belang aan samenhang van het Ondernemingsdossier met lokaal beleid. Zij hechten aan lokaal maatwerk en het behoud van de vrije beleidsruimte voor gemeenten. Veel gemeenten gaven aan er huiverig voor te zijn dat het Ondernemingsdossier wordt gebruikt om lokale wetten en regels te harmoniseren, zodat lokaal maatwerk niet langer tot de mogelijkheden behoort. Zoals één gemeente aangaf: Standaardisatie en harmonisatie zijn prima, zo lang dit voor lokale wet- en regelgeving maar neutraal uitpakt. Autonome invoeringsconsequenties Het is voor gemeenten lastig om de autonome invoeringsconsequenties van het Ondernemingsdossier op voorhand te overzien en op dit moment te benoemen. Dat geldt zowel voor consequenties voor beleid als voor voorzieningen. Zoals eerder genoemd geven veel gemeenten aan dat het Ondernemingsdossier precies past bij hun beleidsambities op het gebied van dienstverlening en regeldrukvermindering. Dat betekent dat deze gemeenten de activiteiten die aansluiting op het Ondernemingsdossier met zich meebrengt, bijvoorbeeld het bouwen van een digitaal aanvraagformulier, ook zonder het Ondernemingsdossier zouden uitvoeren. Het Ondernemingsdossier behelst voor hen dus geen nieuwe beleidsvragen, wat zij zien als een voordeel. Voor e-dienstverleningsvoorzieningen geldt dat het voor gemeenten nog te vroeg is om autonome invoeringsconsequenties te benoemen, omdat zij nog volop bezig zijn met het implementeren van de inup bouwstenen. 2.4 Financiering en beheer Inleiding Deze paragraaf gaat over de middelen die gemeenten moeten vrijmaken voor het Ondernemingsdossier. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aansluiting en implementatie. Deze middelen worden in het vervolg aangeduid als kosten. Naast de te maken kosten wordt ook stilgestaan bij de baten van het Ondernemingsdossier. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag of applicatie en standaarden voor het Ondernemingsdossier op korte en lange termijn voldoende robuust zijn belegd. Kosten Gemeenten geven aan op dit moment nog geen compleet kwantitatief beeld te hebben van de kosten die aansluiting op en implementatie van het Ondernemingsdossier met zich meebrengen. Bij niet aangesloten gemeenten komt dit door hun relatieve 16

18 onbekendheid met het Ondernemingsdossier, bij aangesloten gemeenten omdat hun ervaringen met het Ondernemingsdossier gezien de recente start nog pril zijn. Korte termijn Aangesloten gemeenten geven aan alleen de korte termijn te kunnen overzien, op basis van de situatie waar men zich nu in bevindt: zij zijn voor één werkproces aangesloten op het Ondernemingsdossier, er zijn enkele tot enkele tientallen bedrijven uit één branche aangesloten. Het huidige werkvolume dat voortkomt uit het Ondernemingsdossier geeft nog geen noodzaak tot aanpassingen aan werkprocessen. Deze gemeenten kunnen op het niveau van activiteiten goed benoemen wat aansluiting op het Ondernemingsdossier in eerste instantie met zich meebrengt voor de gemeente. Daarbij worden zaken genoemd als het faciliteren en bijwonen van overleggen met branches en bedrijven en het opstellen van beleidsnotitie of het ombouwen van aanvraagformulieren. Het is voor aangesloten gemeenten lastiger om de daadwerkelijk gemaakte kosten voor deze fase aan te geven. Gemeenten die zijn aangesloten bij het Ondernemingsdossier geven aan dat het proces van initiële aansluiting 3 tot 6 maanden in beslag neemt. Deze periode is nodig om bijvoorbeeld de gemeentelijke website aan te passen, een regelhulp te ontwikkelen, medewerkers te instrueren en met ondernemers om tafel te gaan. Belangrijke opmerking hierbij is dat bovengenoemde zaken geen fulltime inzet voor 3 tot 6 maanden vergen, maar dat die doorlooptijd wel realistisch is gezien het feit dat activiteiten elkaar opvolgen en ieder hun eigen tijdsbeslag kennen. De feitelijke inzet per gemeente wordt door verschillende gemeenten geschat op tussen de 12 en 24 dagen. 12 Daarnaast zijn er circa 5 dagen per gemeente nodig voor bijvoorbeeld het koppelen van aanvraagformulieren en integratie met de gemeentelijke website. 13 Een aantal geïnterviewde gemeenten heeft in de aansluitingsfase ondersteuning gekregen van het Programmabureau Ondernemingsdossier of één van de betrokken branches, bijvoorbeeld bij het begeleiden van ondernemers bij aansluiting. De betreffende gemeenten hebben grote waardering voor de ondersteuning die ze nu krijgen. Bovendien achten ze deze ondersteuning randvoorwaardelijk in de aansluitingsfase, bijvoorbeeld omdat hun ervaring is dat ondernemers in eerste instantie moeite hebben om zelfstandig hun dossier te vullen en actueel te houden. Het beeld van de mate waarin en de termijn waarop gemeenten op ondersteuning mogen rekenen verschilt tussen gemeenten. Een aantal gemeenten gaf bijvoorbeeld aan erop te rekenen dat er landelijk een hele batterij aan handjes klaar staat voor ondersteuning bij aansluiting en bij uitbreiding naar andere branches. Gemeenten verwachten zelf dan ook in structurele zin geen kosten voor de ondersteuning van ondernemers te hoeven maken. Lange termijn Zowel aangesloten als niet aangesloten gemeenten verwachten bij grotere volumes van aangesloten bedrijven wel kosten te moeten maken. Zij vinden het lastig om de omvang van die kosten te schatten. De kosten die opschaling naar verwachting met zich 12 Implementatiestrategie Ondernemingsdossier. 13 Aantal gebaseerd op interviews en drie door gemeenten ingevulde businesscases. 17

19 meebrengt, zijn onder meer de ontwikkeling van koppelingen met vergunning- en zaaksystemen en de ontwikkeling en/of het gebruik van regelhulpen en aanvraagvoorzieningen. Deze kosten zijn indirect toe te rekenen aan de implementatie van het Ondernemingsdossier, omdat ze moeten worden gemaakt om ook bij grootschalig gebruik het Ondernemingsdossier optimaal te kunnen benutten. Enkele gemeenten hebben aangegeven dat zij in de toekomst graag rekenen op functionaliteiten van het Ondernemingsdossier. Dat brengt aanpassingen voor het lokale beleid op het gebied van dienstverlening met zich mee. Een voorbeeld dat gemeenten hier noemen is het opheffen van onderdelen uit het gemeentelijke digitale loket. Baten De baten van het Ondernemingsdossier zijn lastig te kwantificeren. Aangesloten gemeenten merken dat de interactie met ondernemers zich in positieve zin ontwikkelt. Op de langere termijn verwachten zowel aangesloten als niet aangesloten gemeenten baten zoals een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, minder overleg met ondernemers en betere en completere vergunningaanvragen, waardoor deze sneller kunnen worden afgehandeld. Daarnaast wordt verwacht dat de informatiepositie van gemeenten over ondernemers met het Ondernemingsdossier verbetert, waardoor controles gerichter kunnen worden uitgevoerd en er beter kan worden geprioriteerd. Kosten en baten als referentie, niet als bezuinigingsmiddel Reeds aangesloten gemeenten beschouwen het ontbreken van informatie over hun kosten en baten niet als een probleem, omdat dit inzicht voor hen niet de doorslag gaf bij de beslissing om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier. Ook enkele aangesloten gemeenten die de beschikbare businesscase-tool 14 voor het Ondernemingsdossier hebben benut, geven aan dat de uitkomst hiervan uiteindelijk niet de doorslag gaf om aan te sluiten. Gemeenten geven aan te kiezen voor aansluiting op het Ondernemingsdossier omdat het instrument past bij hun beleid op het gebied van dienstverlening en regeldrukvermindering, omdat het uitgaat van wederzijds vertrouwen en omdat het voortkomt uit de praktijk van het bedrijfsleven. Een deel van de niet aangesloten gemeenten geeft aan behoefte te hebben aan inzicht in kwantitatieve kosten en baten, met name om het bestuur te overtuigen om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier. Deze gemeenten zouden al erg geholpen zijn met referentiecijfers van gemeenten die hen voorgingen in de aansluiting, zo geven zij aan. Zowel aangesloten als niet aangesloten gemeenten spreken de angst uit dat het Ondernemingsdossier wordt aangegrepen om aan te tonen dat zij met minder capaciteit op het gebied van vergunningverlening en toezicht toe kunnen, zodat daarop bezuinigd kan gaan worden. Dit is voor gemeenten niet wenselijk. Door één gemeente werd aangegeven: Als de businesscase voor het Ondernemingsdossier op zou leveren dat er minder capaciteit nodig is voor vergunningverlening of handhaving, dan zal dit niet leiden tot bezuinigingen, maar eerder tot het anders inzetten van mensen, bijvoorbeeld op het gebied van risicoselectie. 14 Sira heeft een standaard-model ontwikkeld voor het Ondernemingsdossier, waarmee gemeenten op vrijwillige basis een kosten-batenanalyse kunnen opstellen. 18

20 Borging applicatie en standaarden In de referentiearchitectuur Ondernemingsdossier 15 wordt beschreven hoe het Ondernemingsdossier zich verhoudt tot overheidsbrede en gemeentelijke standaarden, zoals GEMMA en StUF. Gemeenten geven aan te verwachten dat het Ondernemingsdossier voldoet aan landelijke en gemeentelijke standaarden. Zij zijn van mening dat gemeenten zeggenschap moeten hebben over de standaarden die zijn bepaald voor de werking van het Ondernemingsdossier. Dat is voor hen van belang omdat de informatie en functionaliteiten van het Ondernemingsdossier gevolgen kunnen hebben op gemeentelijk beleid en werkwijze, zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven. Dit onderwerp gaat voor gemeenten echter pas op de langere termijn pas spelen, wanneer er voldoende kritische massa wordt bereikt. 2.5 Organisatie, dienstverlening, toezicht en processen Inleiding Deze paragraaf geeft weer wat de nieuwe wijze van samenwerken en informatiedelen met ondernemers betekent voor een gemeente op het moment dat deze aansluit bij het Ondernemingsdossier. Vervolgens wordt ingegaan op de impact voor de gemeentelijke werkprocessen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, op korte en op lange termijn. Tenslotte worden aandachtspunten voor gemeenten genoemd om te komen tot routinematig gebruik. Samenwerken en informatiedelen Zoals eerder aangegeven ervaren aangesloten gemeenten dat de relatie met ondernemers zich in positieve zin ontwikkelt als zij zijn aangesloten. Hoewel ondernemers het lastig vinden om vanaf het begin hun dossier zelfstandig te vullen en bij te houden, en daarbij in veel gemeenten in het begin bij ondersteund worden, zijn er ook al signalen van ondernemers die minder tijd kwijt zijn met het aanleveren van informatie dan in de oude situatie het geval was. Ook de individuele ondersteuning zorgt voor veel waardering bij ondernemers. Vanuit de gemeentekant zijn er ook positieve geluiden te horen, bijvoorbeeld doordat er meer complete aanvragen worden aangeleverd. Aangesloten gemeenten geven wel aan dat het aantal ervaringen met samenwerken en informatie delen gezien de recente aansluiting nog te beperkt is om hier generieke uitspraken over te kunnen doen. Impact op werkprocessen Aansluiten op het Ondernemingsdossier betekent niet dat gemeentelijke werkprocessen moeten worden aangepast. Op dit moment heeft geen gemeente haar werkproces louter vanwege de komst van het Ondernemingsdossier opnieuw ingericht, maar wordt het gebruikt naast de reguliere werkwijze. Voor deze hybride werkwijze geven gemeenten twee oorzaken aan. Met name de grotere gemeenten waren al bezig met procesoptimalisatie, waardoor werkprocessen al worden aangepast. Als de invoering van het Ondernemingsdossier daarbij aansluit, worden de benodigde aanpassingen impliciet meegenomen. Daarnaast geven gemeenten aan dat er in deze beginfase onvoldoende kritische massa aan aangesloten ondernemers is om de huidige werkwijzen structureel 15 Referentiearchitectuur Ondernemingsdossier SGGV, juli

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Routekaart Ondernemingsdossier 18 oktober 2013

Routekaart Ondernemingsdossier 18 oktober 2013 Routekaart Ondernemingsdossier 18 oktober 2013 Onderdelen van de routekaart 1. Wat is het probleem? Ondernemers ervaren de hoeveelheid tijd en geld die zij besteden om aan alle regels te voldoen als een

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

IMPLEMENTATIESTRATEGIE ONDERNEMINGSDOSSIER. Beraad Ondernemingsdossier, 30 augustus 2012. Slim geregeld tussen onderneming en overheden

IMPLEMENTATIESTRATEGIE ONDERNEMINGSDOSSIER. Beraad Ondernemingsdossier, 30 augustus 2012. Slim geregeld tussen onderneming en overheden IMPLEMENTATIESTRATEGIE ONDERNEMINGSDOSSIER Beraad Ondernemingsdossier, 30 augustus 2012 Slim geregeld tussen onderneming en overheden AMBITIE STAAT! augustus 2012 De ambitie tot invoering van het Ondernemingsdossier

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie. - Acties

Ministerie van Economische Zaken. Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie. - Acties Ministerie van Economische Zaken Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie - Acties Inleiding Het kabinet heeft in 2013 1 aangegeven dat de regeldruk fors verminderd moet worden. Ondanks eerdere inspanningen op

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Baarle-Nassau E F F E C T M E T I N G N A A R O N D E R Z O E K K L A N T T E V R E D E N - B A A R

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015 Navigatie regeldruk Stand van zaken in cijfers Beleidsthema s en - doelen Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 2015 Navigatie stand van zaken in cijfers Ontwikkeling regeldruk Doing Business Index tijdreeks

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

#/type Domein Naam Bron

#/type Domein Naam Bron #/type Domein Naam Bron 30 alle Regie op eigen gegevens VDP & NVvB 40 Lokale Economie Generieke Transactievoorziening gemeenten 51 Burgerzaken Herontwerp verstrekking Rijbewijzen UO & NVvB 52 Werk & Inkomen

Nadere informatie

1

1 1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 2 3 4 2 Gemeente Rotterdam, Horecanota 2012-2016, vastgesteld op 3 juli 2012. 3 Gemeente Rotterdam, infoblad

Nadere informatie

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Achtergrond en ambitie In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 30 september 2015 heeft de minister toegezegd om inzicht

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency

Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency Gemeenten behalen soms zeer grote efficiencywinsten en kwaliteitsverbeteringen in de herontworpen processen

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Dienstverlening 2020 Stavaza na oplevering visie VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Larissa Zegveld, Directeur KING Gezieta van der Belt, programmamanager pilots Dienstverlening en informaaebeleid komen

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Haarlemmermeer

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Haarlemmermeer TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Haarlemmermeer Plaats : Hoofddorp Gemeentenummer : 0394 Onderzoeksnummer : 280136 Datum onderzoek : 16 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag sorganisatie Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Regelgeving Horeca Maastricht 2005

Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Sabine Bosch Met medewerking van: Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland Onderzoeksplan Toegankelijkheid digitale dienstverlening in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland Januari 2017 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg Regio Arnhem Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Dit is een toelichting bij het instrument Effectenanalyse

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

ons kenmerk ECIB/U201600732 Lbr. 16/046

ons kenmerk ECIB/U201600732 Lbr. 16/046 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen informatieveiligheid Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECIB/U201600732 Lbr. 16/046 bijlage(n)

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Winterswijk

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Winterswijk TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Winterswijk Plaats : Winterswijk Gemeentenummer : 0294 Onderzoeksnummer : 290093 Datum onderzoek : 1 juni - 31 juli 2016 Datum

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Zaakgericht werken in Emmen Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Voorstellen Debby Gillet Projectleider zaakgericht werken/dimpact Gemeente Emmen Contactgegevens d.gillet@emmen.nl 06-52169186

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012 Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen 7 mei 2012 Voorwoord Onderwerp: resultaten onderzoek Controle en Vertrouwen Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek naar

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht

Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht Spreektekst Patrick van Domburg Maatwerkevent Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht - De ANKO heeft als brancheorganisatie voor de kappers het rapport Nulmeting regeldruk bij Kapsalons uitgebracht. - Dit

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Legis. samenwerken aan betere wetgeving

Legis. samenwerken aan betere wetgeving Legis samenwerken aan betere 2 Legis: samen werken aan betere Sinds de vastlegging van het sproces in de Grondwet van 1848 is dit proces vrijwel gelijk gebleven. De manier waarop regels in de samenleving

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie