[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier"

Transcriptie

1 [Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier

2 Inhoud Management samenvatting Inleiding Inleiding Ondernemingsdossier Uitvoeringstoets Bevindingen Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier Inleiding Draagvlak en toegevoegde waarde Samenhang met beleid en voorzieningen Financiering en beheer Organisatie, dienstverlening, toezicht en processen ICT en informatievoorziening Relatie Ondernemingsdossier en RUD s en RIEC s...23 Bijlage 1 Overzicht geïnterviewden en deelnemers klankbordgroep Bijlage 2 Overzicht stand van zaken per gemeente (zoals aangegeven in de gesprekken)

3 Management samenvatting Conclusies KING heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eind 2012 een uitvoeringstoets op het Ondernemingsdossier verricht. Daartoe zijn zowel bij het Ondernemingsdossier aangesloten als niet aangesloten gemeenten geïnterviewd. De centrale vraag luidde: op het moment dat een gemeente kiest om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier, wat is dan de betekenis hiervan voor het gemeentelijke beleid en de uitvoeringspraktijk?. Voordat de bevindingen uit de uitvoeringstoets worden samengevat is het belangrijk om te beginnen met de context waarin de uitvoeringstoets is uitgevoerd: eind 2011 zijn de eerste branches en overheden gestart met het Ondernemingsdossier. Er is sprake van een groeimodel, zoals ook wordt beschreven in de Implementatiestrategie Ondernemingsdossier. 1 Gezien de recente startdatum hebben aangesloten gemeenten in beperkte mate de gelegenheid gehad om praktijkervaringen met het Ondernemingsdossier op te doen. Aansluiting op het Ondernemingsdossier verloopt via internet. Gemeenten die momenteel hun vergunningverlening en werkprocessen niet gedigitaliseerd hebben, hoeven dit ook niet te gaan doen om met het Ondernemingsdossier aan de slag te kunnen. Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag is dat het draagvlak voor de invoering onder de geïnterviewde gemeenten groot is en de betekenis van aansluiting op het Ondernemingsdossier voor het gemeentelijke beleid en de uitvoeringspraktijk op korte termijn beperkt is. Over de betekenis van het aansluitingsproces op de lange termijn kunnen gemeenten in deze fase geen beargumenteerde uitspraken doen. In de onderstaande alinea s worden de antwoorden op de onderzoeksvraag verder uitgewerkt. De consequenties voor gemeentelijk beleid en uitvoeringspraktijk zijn op de korte termijn om verschillende redenen beperkt. Om te beginnen past het Ondernemingsdossier binnen het gemeentelijk beleid rond dienstverlening en regeldrukvermindering. Het wordt inhoudelijk niet ervaren als iets dat bovenop de bestaande inspanningen komt. Daarnaast zijn gemeenten pas kort geleden begonnen met het Ondernemingsdossier: per aangesloten gemeenten zijn er enkele tot enkele tientallen aangesloten ondernemers. Het aantal gevulde dossiers is daarmee per gemeente nog beperkt, waardoor er op de korte termijn voor gemeenten geen noodzaak is om systemen of werkprocessen in de uitvoeringspraktijk aan te passen. Het Ondernemingsdossier loopt nu naast de bestaande processen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Aansluiting op het Ondernemingsdossier kost gemeenten 12 tot 24 dagen inzet aan training en kennisoverdracht. 2 Daarnaast zijn er circa 5 dagen per gemeente nodig voor bijvoorbeeld het koppelen van aanvraagformulieren en integratie met de gemeentelijke website. 3 De baten liggen in de verbetering van de relatie met 1 Implementatiestrategie Ondernemingsdossier, Beraad Ondernemingsdossier 30 augustus Implementatiestrategie Ondernemingsdossier. 3 Aantal gebaseerd op interviews en drie door gemeenten ingevulde businesscases. 2

4 ondernemers. Los van bovengenoemde projectgebonden inzet verwachten gemeenten dat aansluiting op het Ondernemingsdossier geen autonome invoeringsconsequenties met zich meebrengt, die direct toerekenbaar zijn aan de aansluiting. Gemeenten verwachten dat het Ondernemingsdossier op langere termijn wel consequenties voor hen heeft, met name voor de uitvoeringspraktijk. Voorwaarde is dan wel dat de kritische massa van aangesloten ondernemers en gevulde dossiers per gemeente flink toeneemt. Gemeenten verwachten dat zij in die situatie een automatiseringsslag moeten maken om de informatie uit het Ondernemingsdossier goed te kunnen verwerken. De werkprocessen zullen hier naar verwachting op moeten worden aangepast. Wat er op de langere termijn precies moet gebeuren kunnen gemeenten in dit stadium niet goed overzien. In termen van baten verwachten zij een toename van de kwaliteit van dienstverlening, minder overleg met overnemers, betere en completere vergunningaanvragen en efficiëntere toezicht en handhaving. Volgens gemeenten kan het Ondernemingsdossier werken als katalysator voor e- dienstverlening. Als er voldoende aanvragen binnenkomen via het Ondernemingsdossier en de werkprocessen hierop worden aangepast dan zal er naar verwachting, en bij sommige gemeenten nu al feitelijk, in de dagelijkse praktijk meer gebruik van landelijke voorzieningen voor elektronische dienstverlening worden gemaakt. Gemeenten benadrukken daarom het belang van het verkrijgen van kritische massa op gemeenteniveau. Niet alle gemeenten zijn echter van mening dat deze opschaling heel snel plaats moet vinden. Zij willen eerst graag vlieguren maken met het Ondernemingsdossier. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen per thema samengevat. Draagvlak en Toegevoegde Waarde Draagvlak Het draagvlak voor het Ondernemingsdossier bij de geïnterviewde gemeenten is groot. Dat geldt zowel voor aangesloten gemeenten als voor gemeenten die niet zijn aangesloten en zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het Ondernemingsdossier wordt gezien als een prachtig initiatief vanuit de branches, dat past in het gemeentelijke beleid om dienstverlening te verbeteren en regeldruk te verminderen en dat uitgaat van wederzijds vertrouwen. Dat laatste maakt dat gemeenten overwegen om het om ondernemers die met het Ondernemingsdossier werken makkelijker te maken, bijvoorbeeld door controlefrequenties te verlagen Toegevoegde waarde Gemeenten zien toegevoegde waarde in het constructievere contact met ondernemers en de betere en meer actuele informatie waar hun toezichthouders met het Ondernemingsdossier over kunnen beschikken. Aandachtspunten voor draagvlak en toegevoegde waarde Gemeenten noemen ook aandachtspunten met betrekking tot het Ondernemingsdossier. Een belangrijke randvoorwaarde voor hen is om goed inzicht te hebben in de samenhang met relevante voorzieningen, zoals i-nup bouwstenen, StUF (Standaard Uitwisseling Formaat) en GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur). Ook de noodzaak om te voldoen aan eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik is meerdere keren genoemd. Een derde aandachtspunt dat gemeenten noemen is de foutgevoeligheid van 3

5 informatie die door ondernemers wordt aangeleverd. Dit aandachtspunt komt vaak voort uit de veronderstelling van de betreffende gemeenten dat het Ondernemingsdossier voor hen de exclusieve informatiebron over ondernemers wordt, hetgeen niet strookt met de werkelijkheid. Tenslotte geven gemeenten aan de uitwisseling van informatie over hun praktijkervaringen belangrijk te vinden. Samenhang met beleid en voorzieningen Katalysator Gemeenten zien het Ondernemingsdossier als katalysator die kan zorgen voor een versnelde invoer van vertrouwensbenadering, werken met digitale informatievoorzieningen, basisregistraties en e-dienstverleningscomponenten uit de inup. In aangesloten gemeenten blijkt dat het Ondernemingsdossier ervoor zorgt dat men versneld aan de slag gaat met het invoeren en in gebruik nemen van de relevante voorzieningen, zoals eherkenning en de Berichtenbox. Voorzieningen Gemeenten zien de voor het Ondernemingsdossier relevante inup bouwstenen, zoals Antwoord voor Bedrijven en eherkenning als randvoorwaardelijk. Het is voor hen op dit moment echter lastig om de precieze samenhang te overzien, omdat implementatie van de bouwstenen nog plaatsvindt en in 2014 wordt afgerond. Lokaal beleid Gemeenten hechten veel belang aan vrije beleidsruimte en aan samenhang van het Ondernemingsdossier met lokaal beleid. Standaardisatie vinden zij prima, zo lang dit het lokale maatwerk niet aantast. Autonome invoeringsconsequenties In deze fase, waarin zij volop bezig zijn met de inup, is het voor gemeenten lastig om de autonome invoeringsconsequenties, die direct toerekenbaar zijn aan aansluiting van de gemeente op het Ondernemingsdossier te benoemen. Daarnaast past het Ondernemingsdossier goed bij hun dienstverlenings- en regeldrukverminderingsbeleid. Het Ondernemingsdossier levert dan ook geen nieuwe beleidsvragen op. Financiering en beheer Kosten Gemeenten hebben op dit moment nog geen compleet kwantitatief beeld van de kosten die aansluiting op en gebruik van het Ondernemingsdossier voor hen met zich meebrengt. Korte termijn Aangesloten gemeenten stellen dat zij alleen activiteiten voor de korte termijn kunnen overzien, met een aansluiting voor één werkproces en één branche, enkele tot enkele tientallen aangesloten ondernemers en weinig tot geen aanpassingen aan de werkwijze. Het gaat in deze fase om activiteiten als het faciliteren en bijwonen van overleggen met branches en bedrijven, het opstellen van beleidsnotities, het ombouwen van aanvraagformulieren en het aanpassen van de website. Er zijn kentallen van enkele aangesloten gemeenten bekend. Aansluiting op het Ondernemingsdossier kost 4

6 gemeenten 12 tot 24 dagen inzet aan training en kennisoverdracht. 4 Daarnaast zijn er circa 5 dagen per gemeente nodig voor bijvoorbeeld het koppelen van aanvraagformulieren en integratie met de gemeentelijke website. 5 Gemeenten geven aan in de aansluitingsfase ondersteuning vanuit het Programmabureau Ondernemingsdossier en de samenwerking met de branches randvoorwaardelijk te vinden. Zij blijven ook in de toekomst op deze ondersteuning rekenen en verwachten zelf geen structurele kosten voor de ondersteuning van ondernemers te hoeven maken. Lange termijn Alle gemeenten geven aan te verwachten dat het bij grotere volumes van aangesloten bedrijven en toegenomen gebruik noodzakelijk is om interne werkprocessen te digitaliseren. Voor vergunningverlening geldt dat ambtenaren het werk niet langer aankunnen om informatiestromen die digitaal binnenkomen handmatig door te geleiden. Gemeenten kunnen niet voorzien hoeveel het digitaliseren kost. Baten Ook de baten zijn lastig te kwantificeren. 6 Kwalitatief is er wel een beeld. Aangesloten gemeenten merken nu al dat de relatie met de ondernemers zich in positieve zin ontwikkelt. Op de langere termijn verwachten alle gemeenten verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, minder overleg met ondernemers en betere en completere vergunningaanvragen en efficiëntere toezicht en handhaving. Kosten en baten als referentie, niet als bezuinigingsmiddel Voor aangesloten gemeenten is hun gebrek aan inzicht in kosten en baten van het Ondernemingsdossier geen probleem. Zij kozen voor aansluiting omdat het instrument past bij dienstverlenings- en regeldrukbeleid, uitgaat van wederzijds vertrouwen en voortkomt uit het bedrijfsleven. Een deel van de niet aangesloten gemeenten wil wel graag inzicht in kosten en baten, met name om het bestuur te overtuigen. Gemeenten achten het onwenselijk om te bezuinigen als gevolg van de invoering van het Ondernemingsdossier. Wel kunnen werkzaamheden verschuiven, zodat er bijvoorbeeld meer aandacht is voor slim toezicht. Belegging applicatie en standaarden Gemeenten verwachten dat het Ondernemingsdossier voldoet aan landelijke en gemeentelijke standaarden en willen hier graag over (mee)beslissen, zodat zij beleid en werkwijze hiermee kunnen afstemmen. 4 Implementatiestrategie Ondernemingsdossier. 5 Aantal gebaseerd op interviews en drie door gemeenten ingevulde businesscases. 6 In de Implementatiestrategie Ondernemingsdossier is op basis van de businesscases van acht gemeenten als eerste indicatie berekend dat de structurele baten tussen de en per jaar liggen. 5

7 Organisatie, dienstverlening, toezicht en processen Samenwerken en informatiedelen Hoewel de ervaringen nog beperkt zijn, zijn er positieve signalen over de samenwerking tussen gemeenten en ondernemers. Gemeenten worden bij de aansluiting ondersteund door het programmabureau Ondernemingsdossier. Dit wordt gewaardeerd. Gemeenten ondersteunen op hun beurt soms ook ondernemers. Gemeenten laten weten minder tijd kwijt te zijn dan voorheen. Aangesloten gemeenten geven aan meer complete aanvragen binnen te krijgen van ondernemers. Impact op werkprocessen Op dit moment kan het Ondernemingsdossier worden ingebed in de reguliere werkwijze. Vooral grotere gemeenten waren al bezig met procesoptimalisatie, waardoor werkprocessen al worden aangepast. Aanpassingen voor het Ondernemingsdossier worden daarin meegenomen. Los daarvan geven gemeenten aan dat er in deze fase onvoldoende kritische massa is, waardoor de noodzaak tot aanpassing van de werkprocessen, bijvoorbeeld door digitalisering, op dit moment ontbreekt. Vergunningverlening Gemeenten zien met het Ondernemingsdossier vooral mogelijkheden tot verbetering van de dienstverlening in de intakefase, omdat het Ondernemingsdossier de toeleiding naar de gemeentelijke intakemogelijkheden voor ondernemers makkelijker maakt en er aanvraagmodules kunnen worden ingezet. Toezicht en handhaving Gemeenten verwachten dat toezicht en handhaving met het Ondernemingsdossier efficiënter verlopen en dat het naleefgedrag van ondernemers toeneemt. Een aantal gemeenten heeft behoefte aan analysemogelijkheden op geaggregeerd niveau, bijvoorbeeld op postcode of op brancheniveau. Daarmee kunnen gemeenten optimaal gebruik maken van de betere informatiepositie die zij met het Ondernemingsdossier verwachten te krijgen, bijvoorbeeld door risicoanalyses en prioriteringen te maken. Hun verwachting is dat dit de kans op incidenten als gevolg van gebrekkig toezicht verkleint Aandachtspunten voor routinematig gebruik De Implementatiestrategie Ondernemingsdossier, die opgesteld is door betrokken bedrijfsleven en overheden, acht een stap-voor-stap benadering noodzakelijk. Geïnterviewde gemeente kunnen zich vinden in een stap-voor-stap benadering. Voor hen is kritische massa nodig om werkprocessen aan te passen en zo tot routinematig gebruik te komen. Zij vinden het echter niet allemaal noodzakelijk dat deze opschaling van het gebruik van het Ondernemingsdossier op korte termijn plaatsvindt. Een aantal gemeenten wil eerst graag vlieguren maken met het Ondernemingsdossier. Gemeenten voelen zich voor aansluiting en de opschaling afhankelijk van de branches. De weg daar naartoe weten zij niet altijd te vinden. Welke branches dit betreft verschilt sterk tussen gemeenten en hangt in belangrijke mate samen met de aard van het bedrijfsleven in die gemeente. Gemeenten kunnen zelf veel doen om het gebruik van het Ondernemingsdossier door aangesloten ondernemers te stimuleren, bijvoorbeeld door een bijeenkomst voor ondernemers te organiseren op het moment dat een vergunning moet worden geactualiseerd. Ook kunnen aangesloten branches een ambassadeursrol voor het Ondernemingsdossier vervullen. 6

8 ICT en Informatievoorziening Impact op ICT systemen Gemeenten hebben nog geen duidelijk beeld van de gevolgen van het Ondernemingsdossier voor de gemeentelijke ICT en informatievoorziening. Voor de langere termijn verwachten gemeenten wel impact op de ICT, omdat er bij toegenomen gebruik een automatiseringsslag moeten worden gemaakt om de informatie uit het Ondernemingsdossier efficiënt te kunnen verwerken. Op dit moment hebben gemeenten geen zicht op de precieze aanpassingen die nodig zijn. Aandachtspunten voor de uitvoeringspraktijk Gemeenten geven drie aandachtspunten voor hun uitvoeringspraktijk, die gerelateerd zijn aan het Ondernemingsdossier: het regulier uitlezen en ontsluiten van de Berichtenbox naar werkprocessen voor vergunningverlening, het aanschaffen van een eherkenningsmiddel om inloggen voor toezichthouders mogelijk te maken en het gebruik van de relevante basisregistraties in hun eigen processen. Verkenning relatie RUD s en RIEC s Toegevoegde waarde Ondernemingsdossier RUD s noemen de uniformering van dossiers als pluspunt van het Ondernemingsdossier. Dekking van hun hele werkgebied is voor RUD s een voorwaarde om echt van het Ondernemingsdossier te kunnen profiteren. Het geïnterviewde RIEC ziet aanknopingspunten voor het verzamelen en analyseren van informatie. Het RIEC zal zich voor deze activiteiten echter altijd op verschillende bronnen baseren. Men ziet meerwaarde van het Ondernemingsdossier bij het aanbrengen van structuur in BIBOB trajecten. Gemeenten vragen zich af of aansluiting van RIEC op het Ondernemingsdossier zinvol is gezien de opsporingsdoeleinden van een RIEC. Aansluiting van uitgangspunten RUD s kunnen er zelf voor kiezen om het Ondernemingsdossier te gaan werken, als dat past binnen de afspraken met hun opdrachtgevers, de gemeenten of de provincie. Andersom kunnen deze de RUD verplichten om het instrument te benutten. Aanbevelingen Focus bij de stap-voor-stap aanpak op het behalen van kritische massa per aangesloten gemeente Geef de samenhang tussen het Ondernemingsdossier en relevante voorzieningen beter aan. Gemeenten hebben nu geen goed zicht op de samenhang met voorzieningen als eherkenning en het NHR, de Berichtenbox en standaarden als GEMMA en StUF. Zij vinden deze samenhang wel essentieel. Duidelijk zicht daarop zou kunnen helpen om aansluiting en gebruik van het Ondernemingsdossier bij gemeenten te versnellen. Geef gemeenten heldere informatie over de vrijwilligheid van aansluiting op het Ondernemingsdossier. Dat neemt de angst weg dat het instrument gebruikt wordt om lokaal maatwerk te beperken of als bezuinigingsinstrument wordt ingezet. 7

9 Maak duidelijk op welke ondersteuning gemeenten mogen rekenen, nu en op langere termijn. Het is voor gemeenten van belang dat voor hen duidelijk is of, op welke soort, omvang en duur van ondersteuning zij mogen rekenen, zodat zij dit mee kunnen nemen in het bepalen van hun ambities voor het Ondernemingsdossier. Deel informatie over kosten en baten. Gemeenten die niet zijn aangesloten hebben behoefte aan referentiecijfers, bijvoorbeeld om hun bestuur te overtuigen. Gebruik aangesloten gemeenten als ambassadeurs om andere gemeenten te enthousiasmeren voor aansluiting op het Ondernemingsdossier. Ambassadeurs kunnen overtuigen door best practices te delen, aan te geven waar zij in de aansluiting tegenaan liepen en inzicht te geven in de benodigde inspanningen. Maak duidelijk dat het aan de gemeenten is om in samenspraak met hun ondernemers te bepalen in welk tempo zij het Ondernemingsdossier uitrollen. Faciliteer gemeenten die enthousiast zijn en hun voorzieningen op orde hebben om vaart te maken. Hun praktijkervaringen kunnen vervolgens andere gemeenten op weg helpen. Zoek naar logische momenten om grote stappen te maken met de uitrol van het Ondernemingsdossier. De start van de RUD s, begin 2013, is zo n moment. De deadline voor implementatie van de inup bouwstenen, eind 2014, is een ander logisch moment om het Ondernemingsdossier extra onder de aandacht te brengen. 8

10 1 Inleiding 1.1 Inleiding Dit is het eindrapport van de door Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) verrichte uitvoeringstoets op het Ondernemingsdossier. Het rapport gaat in op de aanleiding voor de uitvoeringstoets, de centrale onderzoeksvraag, de gevolgde aanpak, de resultaten en de conclusies en aanbevelingen. Dit inleidende hoofdstuk behandelt het Ondernemingsdossier, de aanleiding voor de uitvoeringstoets, de thema s en de aanpak. In hoofdstuk 2 worden de bevindingen van de uitvoeringstoets beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de conclusies en aanbevelingen. 1.2 Ondernemingsdossier Het Ondernemingsdossier is een nieuwe manier van samenwerken, informatie delen en beheren tussen ondernemingen en overheden. Het Ondernemingsdossier gaat uit van het principe vertrouwen tenzij en heeft als doel de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Het Ondernemingsdossier stelt ondernemers in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meervoudig beschikbaar te stellen aan overheden, zoals vergunningverleners en toezichthouders. De ondernemer bepaalt welke overheden welke informatie mogen inzien en kan op basis van het Ondernemingsdossier aanvragen en wijzigingen doorgeven aan verschillende overheden. Overheden kunnen, indien de ondernemer dat heeft toegestaan, het Ondernemingsdossier raadplegen voor het afhandelen van onder andere vergunningsaanvragen en toezichtactiviteiten. Aansluiting op het Ondernemingsdossier De inzet van het Ondernemingsdossier bij gemeenten is vormgegeven als een nieuw arrangement: de initiërende brancheorganisatie benadert ondernemers en gemeenten om hen voor deelname te interesseren. Afspraken tussen ondernemingen en overheidsorganisaties over invoering van het Ondernemingsdossier worden vastgelegd in samenwerkingsafspraken. 7 Gemeenten waar dit is gebeurd worden in deze rapportage aangeduid als aangesloten gemeente. Na aansluiting kan de gemeente ervoor kiezen om haar dienstverlening en eigen werkprocessen verder te optimaliseren. Zo nodig ontwikkelt de gemeente lokale regelhulpen en formulieren die ondernemers kunnen benutten om hun wettelijke verplichtingen in beeld te krijgen en aanvragen in te dienen. De ondernemers vullen hun dossier en de gemeente gebruikt dit dossier als bron voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor die onderdelen waar de ondernemer toestemming voor heeft gegeven. Ondernemer en gemeente kunnen via het Ondernemingsdossier ook met elkaar communiceren, bijvoorbeeld doordat een gemeente bij een vergunningsaanvraag de ondernemer attendeert op het ontbreken van specifieke informatie of bijlagen. Implementatiestrategie en ambitie Het Ondernemingsdossier komt voort uit de wens van het bedrijfsleven en overheden. 7 Implementatiestrategie Ondernemingsdossier 9

11 In november 2011 zijn drie branches, de horeca, de recreatie- en de rubber- en kunststofindustrie, met het Ondernemingsdossier gestart. Ook nemen de eerste gemeenten, provincies en (rijks-) inspecties op vrijwillige basis deel. De betrokken partijen (bedrijfsleven en overheidsorganisaties) werken samen aan de invoering van het Ondernemingsdossier en zijn verenigd in het Beraad Ondernemingsdossier. Het Beraad Ondernemingsdossier heeft als taak om op bestuurlijk niveau de invoering van het Ondernemingsdossier te stimuleren en te begeleiden. Voor verdere uitrol is de Implementatiestrategie Ondernemingsdossier ontwikkeld. Deze strategie behelst de periode Als ambitie is hierin geformuleerd dat bedrijven in 2016 zijn aangesloten, waarbij verwacht wordt dat alle overheden zijn aangesloten die informatie met deze bedrijven uitwisselen. 1.3 Uitvoeringstoets De uitvoeringstoets maakt onderdeel uit van de Implementatiestrategie Ondernemingsdossier als nadere toetsing van de gevolgen van invoering van het Ondernemingsdossier voor gemeenten. De uitkomsten zullen verwerkt worden in de aanpak voor aansluiting van gemeenten op het Ondernemingsdossier 9. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft KING de uitvoeringstoets op het Ondernemingsdossier verricht. Vraagstelling De centrale vraagstelling voor de uitvoeringstoets Ondernemingsdossier luidt als volgt: Op het moment dat een gemeente kiest om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier, wat is dan de betekenis hiervan voor het gemeentelijke beleid en de uitvoeringspraktijk? Deze vraagstelling is uitgewerkt in de volgende thema s en deelvragen: a) Draagvlak en toegevoegde waarde Wat zijn de aandachtspunten voor het versterken en onderhouden van het draagvlak op bestuurlijk en ambtelijk niveau binnen gemeenten die aansluiten op het Ondernemingsdossier. Is versterking van draagvlak mogelijk doordat gemeente dan wel een samenwerkingsverband van gemeenten een trekkersrol op zich neemt voor invoering van het Ondernemingsdossier in een specifieke branche/sector/regio. b) Samenhang met beleid en voorzieningen Wat zijn voor gemeenten aandachtspunten zijn bij de invoering van het Ondernemingsdossier in relatie tot deze andere ontwikkelingen? In hoeverre is er sprake van autonome invoeringsconsequenties van het Ondernemingsdossier en welke zijn deze? In hoeverre kan het Ondernemingsdossier een katalysator zijn voor invoering van samenhangend beleid en bijbehorende voorzieningen? 8 Beraad Ondernemingsdossier, 30 augustus Implementatiestrategie Ondernemingsdossier, Beraad Ondernemingsdossier 30 augustus

12 c) Financiering en beheer Wat moet er qua personele en financiële middelen lokaal worden vrijgemaakt voor aansluiting en implementatie door een gemeente? Zijn de applicatie voor het Ondernemingsdossier en de standaarden voor het Ondernemingsdossier op kortere en langere termijn voldoende robuust belegd? d) Organisatie, dienstverlening, toezicht en processen Op het moment dat een gemeente ervoor kiest om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier, wat betekent dan deze nieuwe wijze van samenwerken en informatiedelen met ondernemers voor de organisatie? Wat is de impact op de (werk)processen van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij gemeenten op kortere en langere termijn? Wat zijn voor gemeenten aandachtspunten om op termijn te kunnen komen tot routinematig gebruik van het Ondernemingsdossier? e) ICT en informatievoorziening Zijn er voor gemeenten voor dit onderwerp aandachtspunten in de uitvoeringspraktijk Wat is de impact op eigen ICT-systemen van gemeenten en behoeven deze aanpassing? f) Een eerste verkenning van de samenhang tussen het Ondernemingsdossier en de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) en Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC s). Wat is de toegevoegde waarde van het Ondernemingsdossier bij de ontwikkeling en uitvoering van de RUD s en de RIEC s (onder andere qua informatievoorziening)? Sluiten de uitgangspunten van het Ondernemingsdossier voldoende aan bij de uitgangspunten van de RUD s en de RIEC De onderwerpen regelhulpen en het rekenmodel 10 vallen buiten de scope van de uitvoeringstoets. Aanpak Voor de uitvoeringstoets is een begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, de VNG, het Programmabureau Ondernemingsdossier en KING. De toets startte begin oktober 2012 en bestond uit een gespreksronde met 18 gemeenten, twee RUD s en een RIEC. In de eerste helft van december vonden de laatste gesprekken plaats. In samenspraak met de begeleidingscommissie zijn de gesprekspartners geïnventariseerd en is een vragenlijst opgesteld. De selectie van gemeenten is gemaakt op basis van spreiding van gemeenten naar omvang, wel of geen aansluiting bij het Ondernemingsdossier en, in het geval van aangesloten gemeenten, spreiding over de drie betrokken branches (zie bijlage 2). Er is gesproken met bestuurders (burgemeesters en wethouders) en met ambtenaren (gemeentesecretarissen en afdelingshoofden van inhoudelijke vakgebieden, zoals dienstverlening, vergunningen, toezicht en handhaving of economie). Enkele benaderde personen gaven aan geen medewerking aan de uitvoeringstoets te willen verlenen. De reden die zij daarvoor gaven was dat het Ondernemingsdossier op dat moment in hun gemeente geen prioriteit had. 10 Model kosten Batenanalyse SIRA in opdracht van Programmabureau Ondernemingsdossier,

13 De tussentijdse resultaten die tot dit eindrapport hebben geleid zijn behandeld in het Beraad Ondernemingsdossier op 22 november 2012 en de VNG subcommissie GDI (Gemeentelijke Dienstverlening en Informatievoorziening) op 8 februari Daarnaast is er op 6 december 2012 een klankbordgroep georganiseerd, waarin vertegenwoordigers van gemeenten en de betrokken branches aanwezig waren. In bijlage 1 bij dit rapport is de lijst opgenomen met geïnterviewde personen en instanties, de personen die aanwezig waren bij de klankbordgroep. Bijlage 2 geeft de stand van zaken met betrekking tot het Ondernemingsdossier per gemeente weer. De begeleidingscommissie heeft gedurende het hele proces gereflecteerd op de onderzoeksopzet, de onderzoeksinstrumenten en de conceptpresentaties en - rapportages. De onderzoekers zijn hen zeer erkentelijk voor hun constructieve bijdrage. Context uitvoeringstoets KING en de VNG zetten het instrument uitvoeringstoets in voordat een te onderzoeken wijziging of ontwikkeling heeft plaatsgevonden of grootschalig is geïmplementeerd. In het geval van het Ondernemingsdossier geldt dat eind 2011 is gestart met de eerste branches en overheden. Er is sprake van een groeimodel. Gezien de korte tijdspanne tussen de start met het Ondernemingsdossier en deze uitvoeringstoets hebben de aangesloten gemeenten in beperkte mate de gelegenheid gehad om praktijkervaringen met het Ondernemingsdossier op te doen. Er is nog geen sprake van routinematig gebruik. Geïnterviewde aangesloten gemeenten gebruiken het Ondernemingsdossier voor vergunningverlening óf toezicht en handhaving en voor één van de drie betrokken branches en altijd naast de huidige systemen. Het aantal aangesloten bedrijven per geïnterviewde aangesloten gemeente was op het moment van interviewen gering, variërend van 1 tot 45 (stand van zaken zoals aangegeven tijdens de gesprekken, zie bijlage 2), de hoeveelheid gevulde dossiers was daarmee beperkt. Gemeenten die niet zijn aangesloten hebben vanzelfsprekend nog geen praktijkervaring met het Ondernemingsdossier. 12

14 2 Bevindingen Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat in op de uitkomsten van de uitvoeringstoets. Waar gesproken wordt over gemeenten wordt gedoeld op de voor de uitvoeringstoets geïnterviewde gemeenten. Zie bijlage 1. Het hoofdstuk is inhoudelijk opgebouwd langs de vijf hoofdthema s. De laatste paragraaf gaat over de bevindingen met betrekking tot de RUD s en een RIEC. 2.2 Draagvlak en toegevoegde waarde Inleiding Deze paragraaf gaat in op het bestaande draagvlak en de toegevoegde waarde die de geïnterviewde gemeenten zien voor het Ondernemingsdossier. Daarnaast worden aandachtspunten voor het onderhouden en versterken van het draagvlak benoemd. Tenslotte wordt kort aandacht besteed aan de vraag of versterking van het draagvlak voor het Ondernemingsdossier mogelijk is doordat een gemeente of samenwerkende gemeenten een trekkersrol op zich nemen. Draagvlak en toegevoegde waarde Het draagvlak voor het Ondernemingsdossier is over vrijwel de gehele linie van geïnterviewde gemeenten groot. Dat geldt zowel voor aangesloten gemeenten als voor gemeenten die niet zijn aangesloten, en zowel ambtelijk als bestuurlijk. De geïnterviewde gemeenten zijn eensgezind als zij aangeven waar het draagvlak vandaan komt. Zij zien het Ondernemingsdossier als een waardevol instrument, dat niet alleen past in het beleid om gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren en regeldruk te verminderen maar dat ook naadloos aansluit op het principe van wederzijds vertrouwen. Ook het feit dat het Ondernemingsdossier voortkomt uit de praktijk van het bedrijfsleven wordt door gemeenten over de hele breedte genoemd en zeer gewaardeerd: een prachtig initiatief vanuit de branches. Aangesloten gemeenten geven aan dat met het Ondernemingsdossier de verantwoordelijkheden voor het naleven van de regelgeving en het voeren van een deugdelijke administratie worden belegd waar ze thuishoren, namelijk bij het bedrijfsleven zelf. Gemeenten zien de toegevoegde waarde van het Ondernemingsdossier vooral in het veranderende contact dat zij met ondernemers hebben. De verwachting van niet aangesloten gemeenten is dat dit contact met aansluiting op het Ondernemingsdossier constructiever wordt. Aangesloten gemeenten geven aan dat aan deze verwachting wordt voldaan. In de korte tijd waarin zij met het Ondernemingsdossier aan de slag zijn ervaren zij dat de relatie met ondernemers zich in positieve zin ontwikkelt. Ondernemers geven bij hen aan de communicatie gemakkelijker te vinden en minder tijd kwijt te zijn met het aanleveren van informatie. Bijkomend voordeel is dat de positievere relatie met ondernemers ook het interne draagvlak voor gebruik van het Ondernemingsdossier bij de gemeentelijke organisatie versterkt. 13

15 Aangesloten gemeenten wijzen op de meerwaarde voor de toezichthouders. Het administratief toezicht wint aan efficiëntie waardoor de fysieke controles gerichter en sneller kunnen worden uitgevoerd. Toezichthouders verwachten dat de spontane naleving zal toenemen doordat ondernemers meer zicht krijgen op hun verplichtingen. Verschillende gemeenten, zowel aangesloten als niet aangesloten, merken op dat niet van het Ondernemingsdossier verwacht kan worden dat het een wondermiddel is waarmee een gedroomd volledig en juist overzicht van alle bedrijfsactiviteiten ontstaat: Ondernemers die nu al bewust frauderen zullen dit ook met het Ondernemingsdossier blijven doen of er helemaal niet aan mee werken. Gemeenten zien het Ondernemingsdossier dan ook vooral als een manier om regeldruk voor bonafide ondernemers te verminderen. Zoals één gemeente het zei: Het Ondernemingsdossier mag niet worden gebruikt om alles dicht te regelen op die 20% van de gevallen waarin er niet wordt nageleefd. Aangesloten gemeenten werken aan manieren om de regeldruk voor ondernemers die gebruik maken van het Ondernemingsdossier verder te verlagen, bijvoorbeeld door gerichter inspecties te houden. Aandachtspunten voor het onderhouden en versterken van draagvlak Zoals gezegd is het draagvlak voor het Ondernemingsdossier bij vrijwel alle geïnterviewde gemeenten groot. Dat neemt niet weg dat er enkele kritische zorg- en daarmee aandachtspunten worden genoemd, die voor sommige gemeenten aanleiding zijn om in ieder geval voorlopig niet aan te sluiten op het Ondernemingsdossier. Een belangrijke randvoorwaarde voor gemeenten is de samenhang van het Ondernemingsdossier met relevante voorzieningen, zoals i-nup bouwstenen, StUF (Standaard Uitwisseling Formaat) en GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur). Hier wordt in de paragraaf Samenhang met Beleid en Voorzieningen verder op ingegaan. Daarnaast is de noodzaak om te voldoen aan eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik, waarbij ondernemers hun informatie één keer aanleveren, meerdere keren genoemd. Ook geven enkele gemeenten aan dat zij juist in het feit dat de ondernemer het Ondernemingsdossier vult een risico zien. Dat risico is er volgens hen omdat het aanleveren van informatie aan de overheid door ondernemers niet wordt ervaren als kerntaak en daardoor foutgevoelig is. Dit aandachtspunt komt vaak voort uit de veronderstelling van de betreffende gemeenten dat het Ondernemingsdossier voor hen de exclusieve informatiebron over ondernemers wordt, hetgeen niet strookt met de werkelijkheid. Tenslotte geven gemeenten aan de uitwisseling van informatie over hun praktijkervaringen belangrijk te vinden. Versterking draagvlak door voortrekkersrol gemeente(n) Gemeenten zien zichzelf niet in de rol van voortrekker voor het Ondernemingsdossier. Zij kijken dan toch eerder naar de branches, die zij nodig hebben om ondernemers te enthousiasmeren. Ook samenwerking met andere gemeenten biedt geen extra motivatie voor aansluiting op het Ondernemingsdossier, los van de samenwerking die zij toch al aangaan in de RUD s. Wel zijn gemeenten geïnteresseerd in best practices van andere gemeenten, om daarvan te leren en, voor niet aangesloten gemeenten, om als argumentatie voor aansluiting te gebruiken. 14

16 2.3 Samenhang met beleid en voorzieningen Inleiding Deze paragraaf geeft aandachtspunten voor de relatie tussen het Ondernemingsdossier en andere relevante ontwikkelingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleid (bijvoorbeeld de Vertrouwensbenadering, Digitale Agenda, de wet op het elektronisch zakendoen, het G32 convenant Smart Cities en het programma Beter en Concreter) en voorzieningen (de relevante inup bouwstenen Antwoord voor Bedrijven, eherkenning, het Handelsregister (NHR), de overige basisregistraties, en naast de inup een generieke voorziening als de Berichtenbox). Naast deze aandachtpunten komt ook de vraag aan de orde of en zo ja welke autonome invoeringsconsequenties het Ondernemingsdossier met zich meebrengt voor gemeenten. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het Ondernemingsdossier een katalysator kan zijn voor de invoering van samenhangend beleid en de bijbehorende voorzieningen. Katalysator Aansluiten op het Ondernemingsdossier kan een aantal ontwikkelingen versnellen, zo geeft de Implementatiestrategie aan. Gemeenten zien het Ondernemingsdossier vooral als katalysator die kan zorgen voor een versnelde invoer van bijvoorbeeld de vertrouwensbenadering, werken met digitale informatievoorzieningen, basisregistraties en e-dienstverleningscomponenten uit de inup. In aangesloten gemeenten constateert men dat werken met het Ondernemingsdossier de gemeentelijke organisatie vraagt om aan de slag te gaan met inup bouwstenen die nog moeten worden ingevoerd, zoals eherkenning. 11 Daarnaast vraagt het Ondernemingsdossier gemeenten om gebruik te maken van voorzieningen die wel zijn ingevoerd, maar die voorheen niet structureel gebruikt werden door de doelgroep, zoals de Berichtenbox. Aangesloten gemeenten geven aan dat gebruik ervoor zorgt dat ambtenaren in de praktijk de voordelen ervaren van de bovengenoemde voorzieningen, waardoor het draagvlak voor zowel deze voorzieningen als voor het Ondernemingsdossier toeneemt. Om het katalyserende effect van het Ondernemingsdossier optimaal te benutten is het van belang dat precieze samenhang met de verschillende voorzieningen voor gemeenten inzichtelijk wordt. Aandachtspunten voor voorzieningen Alle gemeenten geven aan de samenhang met de inup als randvoorwaardelijk te zien. Het is op dit moment voor hen echter moeilijk om te overzien wat de precieze samenhang is tussen het Ondernemingsdossier en de relevante inup bouwstenen. Dit heeft niet zozeer iets te maken met het Ondernemingsdossier, maar komt vooral doordat ook de inup voor gemeenten nog werk in uitvoering is: zij hebben tot eind 2014 de tijd om de inup bouwstenen te implementeren. 11 In december 2012 maakte 18 gemeenten gebruik van eherkenning, zo blijkt uit gegevens van het Programmabureau eherkenning. 15

17 Aandachtspunten voor beleid De beleidsdoelstellingen van het Ondernemingsdossier passen binnen de lokale beleidsdoelstellingen voor verbetering van dienstverlening en regeldrukvermindering die gemeenten zich hebben gesteld. Zowel aangesloten als niet aangesloten gemeenten geven dit aan. Ook het principe van wederzijds vertrouwen sluit aan bij hun filosofie, zo geven veel gemeenten aan. Tevens wordt het Ondernemingsdossier gezien als een hulpmiddel bij het stellen van prioriteiten in het fysieke toezicht. Daarmee sluit het ook aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving spelen. Gemeenten, zowel aangesloten als niet aangesloten, hechten veel belang aan samenhang van het Ondernemingsdossier met lokaal beleid. Zij hechten aan lokaal maatwerk en het behoud van de vrije beleidsruimte voor gemeenten. Veel gemeenten gaven aan er huiverig voor te zijn dat het Ondernemingsdossier wordt gebruikt om lokale wetten en regels te harmoniseren, zodat lokaal maatwerk niet langer tot de mogelijkheden behoort. Zoals één gemeente aangaf: Standaardisatie en harmonisatie zijn prima, zo lang dit voor lokale wet- en regelgeving maar neutraal uitpakt. Autonome invoeringsconsequenties Het is voor gemeenten lastig om de autonome invoeringsconsequenties van het Ondernemingsdossier op voorhand te overzien en op dit moment te benoemen. Dat geldt zowel voor consequenties voor beleid als voor voorzieningen. Zoals eerder genoemd geven veel gemeenten aan dat het Ondernemingsdossier precies past bij hun beleidsambities op het gebied van dienstverlening en regeldrukvermindering. Dat betekent dat deze gemeenten de activiteiten die aansluiting op het Ondernemingsdossier met zich meebrengt, bijvoorbeeld het bouwen van een digitaal aanvraagformulier, ook zonder het Ondernemingsdossier zouden uitvoeren. Het Ondernemingsdossier behelst voor hen dus geen nieuwe beleidsvragen, wat zij zien als een voordeel. Voor e-dienstverleningsvoorzieningen geldt dat het voor gemeenten nog te vroeg is om autonome invoeringsconsequenties te benoemen, omdat zij nog volop bezig zijn met het implementeren van de inup bouwstenen. 2.4 Financiering en beheer Inleiding Deze paragraaf gaat over de middelen die gemeenten moeten vrijmaken voor het Ondernemingsdossier. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aansluiting en implementatie. Deze middelen worden in het vervolg aangeduid als kosten. Naast de te maken kosten wordt ook stilgestaan bij de baten van het Ondernemingsdossier. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag of applicatie en standaarden voor het Ondernemingsdossier op korte en lange termijn voldoende robuust zijn belegd. Kosten Gemeenten geven aan op dit moment nog geen compleet kwantitatief beeld te hebben van de kosten die aansluiting op en implementatie van het Ondernemingsdossier met zich meebrengen. Bij niet aangesloten gemeenten komt dit door hun relatieve 16

18 onbekendheid met het Ondernemingsdossier, bij aangesloten gemeenten omdat hun ervaringen met het Ondernemingsdossier gezien de recente start nog pril zijn. Korte termijn Aangesloten gemeenten geven aan alleen de korte termijn te kunnen overzien, op basis van de situatie waar men zich nu in bevindt: zij zijn voor één werkproces aangesloten op het Ondernemingsdossier, er zijn enkele tot enkele tientallen bedrijven uit één branche aangesloten. Het huidige werkvolume dat voortkomt uit het Ondernemingsdossier geeft nog geen noodzaak tot aanpassingen aan werkprocessen. Deze gemeenten kunnen op het niveau van activiteiten goed benoemen wat aansluiting op het Ondernemingsdossier in eerste instantie met zich meebrengt voor de gemeente. Daarbij worden zaken genoemd als het faciliteren en bijwonen van overleggen met branches en bedrijven en het opstellen van beleidsnotitie of het ombouwen van aanvraagformulieren. Het is voor aangesloten gemeenten lastiger om de daadwerkelijk gemaakte kosten voor deze fase aan te geven. Gemeenten die zijn aangesloten bij het Ondernemingsdossier geven aan dat het proces van initiële aansluiting 3 tot 6 maanden in beslag neemt. Deze periode is nodig om bijvoorbeeld de gemeentelijke website aan te passen, een regelhulp te ontwikkelen, medewerkers te instrueren en met ondernemers om tafel te gaan. Belangrijke opmerking hierbij is dat bovengenoemde zaken geen fulltime inzet voor 3 tot 6 maanden vergen, maar dat die doorlooptijd wel realistisch is gezien het feit dat activiteiten elkaar opvolgen en ieder hun eigen tijdsbeslag kennen. De feitelijke inzet per gemeente wordt door verschillende gemeenten geschat op tussen de 12 en 24 dagen. 12 Daarnaast zijn er circa 5 dagen per gemeente nodig voor bijvoorbeeld het koppelen van aanvraagformulieren en integratie met de gemeentelijke website. 13 Een aantal geïnterviewde gemeenten heeft in de aansluitingsfase ondersteuning gekregen van het Programmabureau Ondernemingsdossier of één van de betrokken branches, bijvoorbeeld bij het begeleiden van ondernemers bij aansluiting. De betreffende gemeenten hebben grote waardering voor de ondersteuning die ze nu krijgen. Bovendien achten ze deze ondersteuning randvoorwaardelijk in de aansluitingsfase, bijvoorbeeld omdat hun ervaring is dat ondernemers in eerste instantie moeite hebben om zelfstandig hun dossier te vullen en actueel te houden. Het beeld van de mate waarin en de termijn waarop gemeenten op ondersteuning mogen rekenen verschilt tussen gemeenten. Een aantal gemeenten gaf bijvoorbeeld aan erop te rekenen dat er landelijk een hele batterij aan handjes klaar staat voor ondersteuning bij aansluiting en bij uitbreiding naar andere branches. Gemeenten verwachten zelf dan ook in structurele zin geen kosten voor de ondersteuning van ondernemers te hoeven maken. Lange termijn Zowel aangesloten als niet aangesloten gemeenten verwachten bij grotere volumes van aangesloten bedrijven wel kosten te moeten maken. Zij vinden het lastig om de omvang van die kosten te schatten. De kosten die opschaling naar verwachting met zich 12 Implementatiestrategie Ondernemingsdossier. 13 Aantal gebaseerd op interviews en drie door gemeenten ingevulde businesscases. 17

19 meebrengt, zijn onder meer de ontwikkeling van koppelingen met vergunning- en zaaksystemen en de ontwikkeling en/of het gebruik van regelhulpen en aanvraagvoorzieningen. Deze kosten zijn indirect toe te rekenen aan de implementatie van het Ondernemingsdossier, omdat ze moeten worden gemaakt om ook bij grootschalig gebruik het Ondernemingsdossier optimaal te kunnen benutten. Enkele gemeenten hebben aangegeven dat zij in de toekomst graag rekenen op functionaliteiten van het Ondernemingsdossier. Dat brengt aanpassingen voor het lokale beleid op het gebied van dienstverlening met zich mee. Een voorbeeld dat gemeenten hier noemen is het opheffen van onderdelen uit het gemeentelijke digitale loket. Baten De baten van het Ondernemingsdossier zijn lastig te kwantificeren. Aangesloten gemeenten merken dat de interactie met ondernemers zich in positieve zin ontwikkelt. Op de langere termijn verwachten zowel aangesloten als niet aangesloten gemeenten baten zoals een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, minder overleg met ondernemers en betere en completere vergunningaanvragen, waardoor deze sneller kunnen worden afgehandeld. Daarnaast wordt verwacht dat de informatiepositie van gemeenten over ondernemers met het Ondernemingsdossier verbetert, waardoor controles gerichter kunnen worden uitgevoerd en er beter kan worden geprioriteerd. Kosten en baten als referentie, niet als bezuinigingsmiddel Reeds aangesloten gemeenten beschouwen het ontbreken van informatie over hun kosten en baten niet als een probleem, omdat dit inzicht voor hen niet de doorslag gaf bij de beslissing om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier. Ook enkele aangesloten gemeenten die de beschikbare businesscase-tool 14 voor het Ondernemingsdossier hebben benut, geven aan dat de uitkomst hiervan uiteindelijk niet de doorslag gaf om aan te sluiten. Gemeenten geven aan te kiezen voor aansluiting op het Ondernemingsdossier omdat het instrument past bij hun beleid op het gebied van dienstverlening en regeldrukvermindering, omdat het uitgaat van wederzijds vertrouwen en omdat het voortkomt uit de praktijk van het bedrijfsleven. Een deel van de niet aangesloten gemeenten geeft aan behoefte te hebben aan inzicht in kwantitatieve kosten en baten, met name om het bestuur te overtuigen om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier. Deze gemeenten zouden al erg geholpen zijn met referentiecijfers van gemeenten die hen voorgingen in de aansluiting, zo geven zij aan. Zowel aangesloten als niet aangesloten gemeenten spreken de angst uit dat het Ondernemingsdossier wordt aangegrepen om aan te tonen dat zij met minder capaciteit op het gebied van vergunningverlening en toezicht toe kunnen, zodat daarop bezuinigd kan gaan worden. Dit is voor gemeenten niet wenselijk. Door één gemeente werd aangegeven: Als de businesscase voor het Ondernemingsdossier op zou leveren dat er minder capaciteit nodig is voor vergunningverlening of handhaving, dan zal dit niet leiden tot bezuinigingen, maar eerder tot het anders inzetten van mensen, bijvoorbeeld op het gebied van risicoselectie. 14 Sira heeft een standaard-model ontwikkeld voor het Ondernemingsdossier, waarmee gemeenten op vrijwillige basis een kosten-batenanalyse kunnen opstellen. 18

20 Borging applicatie en standaarden In de referentiearchitectuur Ondernemingsdossier 15 wordt beschreven hoe het Ondernemingsdossier zich verhoudt tot overheidsbrede en gemeentelijke standaarden, zoals GEMMA en StUF. Gemeenten geven aan te verwachten dat het Ondernemingsdossier voldoet aan landelijke en gemeentelijke standaarden. Zij zijn van mening dat gemeenten zeggenschap moeten hebben over de standaarden die zijn bepaald voor de werking van het Ondernemingsdossier. Dat is voor hen van belang omdat de informatie en functionaliteiten van het Ondernemingsdossier gevolgen kunnen hebben op gemeentelijk beleid en werkwijze, zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven. Dit onderwerp gaat voor gemeenten echter pas op de langere termijn pas spelen, wanneer er voldoende kritische massa wordt bereikt. 2.5 Organisatie, dienstverlening, toezicht en processen Inleiding Deze paragraaf geeft weer wat de nieuwe wijze van samenwerken en informatiedelen met ondernemers betekent voor een gemeente op het moment dat deze aansluit bij het Ondernemingsdossier. Vervolgens wordt ingegaan op de impact voor de gemeentelijke werkprocessen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, op korte en op lange termijn. Tenslotte worden aandachtspunten voor gemeenten genoemd om te komen tot routinematig gebruik. Samenwerken en informatiedelen Zoals eerder aangegeven ervaren aangesloten gemeenten dat de relatie met ondernemers zich in positieve zin ontwikkelt als zij zijn aangesloten. Hoewel ondernemers het lastig vinden om vanaf het begin hun dossier zelfstandig te vullen en bij te houden, en daarbij in veel gemeenten in het begin bij ondersteund worden, zijn er ook al signalen van ondernemers die minder tijd kwijt zijn met het aanleveren van informatie dan in de oude situatie het geval was. Ook de individuele ondersteuning zorgt voor veel waardering bij ondernemers. Vanuit de gemeentekant zijn er ook positieve geluiden te horen, bijvoorbeeld doordat er meer complete aanvragen worden aangeleverd. Aangesloten gemeenten geven wel aan dat het aantal ervaringen met samenwerken en informatie delen gezien de recente aansluiting nog te beperkt is om hier generieke uitspraken over te kunnen doen. Impact op werkprocessen Aansluiten op het Ondernemingsdossier betekent niet dat gemeentelijke werkprocessen moeten worden aangepast. Op dit moment heeft geen gemeente haar werkproces louter vanwege de komst van het Ondernemingsdossier opnieuw ingericht, maar wordt het gebruikt naast de reguliere werkwijze. Voor deze hybride werkwijze geven gemeenten twee oorzaken aan. Met name de grotere gemeenten waren al bezig met procesoptimalisatie, waardoor werkprocessen al worden aangepast. Als de invoering van het Ondernemingsdossier daarbij aansluit, worden de benodigde aanpassingen impliciet meegenomen. Daarnaast geven gemeenten aan dat er in deze beginfase onvoldoende kritische massa aan aangesloten ondernemers is om de huidige werkwijzen structureel 15 Referentiearchitectuur Ondernemingsdossier SGGV, juli

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning Gemeente Drimmelen In opdracht van Gemeente Drimmelen Opgesteld

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie