SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje Adres: Marktstraat DZ Wormerveer Telefoon: Website: September 2010

2 Inhoudsopgave blz 1. Wat staat er in onze schoolgids 3 2. Profiel van onze school 4 Wat zijn we voor school 4 Wat willen we als school 5 Plannen komende jaren 6 3. Ons bestuur 7 4. Ons team 8 5. Ouders 10 Contacten met ouders 10 Informatie over de vorderingen van uw kind 10 Leerling dossier 10 Meepraten en meebeslissen: Ouderraad / Ouderbijdrage 11 Medezeggenschapsraad Wij zijn een veilige school 13 Medische situaties 13 Ons schoolgebouw / verzekering 13 De omgeving rond onze school 14 Regels Hoe werken we op school 16 Welke vakken en activiteiten zijn er 16 Onderwijs aan het jonge kind 16 Welke groepen Wanneer moet uw kind naar school 19 Onze schooltijden 19 Wanneer hebben we vakantie 20 Schoolverzuim Uw kind is onze zorg 21 We houden de vorderingen bij 21 Wat doen we als leren een probleem wordt 21 Uw kind heeft speciale hulp nodig 22 Hel leerling dossier De resultaten van ons onderwijs Extra activiteiten voor leerlingen Wanneer uw kind bij ons op school komt 26 Als uw kind twee jaar en drie maanden is: naar de PSZ 26 Als uw kind vier jaar is: naar de basisschool 26 Na een verhuizing 26 Mogen we uw kind weigeren 26 Kan uw kind van school verwijderd worden 27 Voor- tussen- en naschoolse opvang Wanneer uw kind onze school verlaat 28 Gaat u verhuizen 28 Naar het voortgezet onderwijs Heeft u klachten over school Belangrijke adressen en telefoonnummers 30 2

3 1. Wat staat er in onze SCHOOLGIDS Dit is de schoolgids van de interconfessionele basisschool Toermalijn en peuterspeelzaal Toermalijn t Clowntje in Wormerveer. De schoolgids is bedoeld voor zowel ouders die al kinderen op school hebben als voor ouders van toekomstige leerlingen. We geven u informatie over de onderwijsdoelen, de gebruikte methodes, de manier van werken, de resultaten en op welke wijze we omgaan met de kinderen. We denken dat de schoolgids de communicatie tussen school en ouders bevordert en de kwaliteit van het onderwijs helpt verbeteren. In deze gids leest u waarom Toermalijn in verschillende opzichten een bijzondere school is: een school met veel extra zorg voor kinderen en een school waar de betrokkenheid en de mening van ouders een belangrijke rol speelt. Toermalijn is een ondernemende school, waar vanuit de christelijke identiteit: ieder kind telt en vele talenten worden benut; verschillen worden herkend en erkend; geloofsopvattingen elkaar ontmoeten; respectvol gedrag zichtbaar is; we met en van elkaar leren; ouders betrokken zijn bij de school; veiligheid en geborgenheid van groot belang zijn. Wij hopen dat u deze gids met plezier en interesse zult lezen. U bent altijd welkom voor een toelichting. Namens Toermalijn, Simon Fortuijn directeur Lydia Sommeijer adjunct directeur: groep 1 t/m groep 4 en peuterspeelzaal Peter Buis adjunct directeur: groep 5 t/m groep 8 3

4 2. Profiel van onze school 2.1 Wat zijn we voor school 2.1.a Identitieit Interconfessionele basisschool Toermalijn is een school voor katholiek en protestantschristelijk onderwijs. De christelijke waarden, de katholieke en de protestants-christelijke levensovertuiging zijn basis voor de opvoeding op onze school. Het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. De school, bestaat uit een afdeling peuterspeelzaal (2 tot 4 jarigen) en een afdeling basisschool (4 tot 12 jarigen) Toermalijn staat open voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. Wij staan stil bij levensvragen als: Wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe? Welke verbondenheid is er tussen mensen? Welke verbondenheid is er tussen mens en natuur? Wij staan stil bij belangrijke christelijke waarden als: Verantwoordelijkheid, vrijheid, liefde en hoop. Het karakter van de school komt tot uiting in: Dagopeningen, acties, godsdienstlessen en vieringen van de christelijke feestdagen; Sfeer op school, gezelligheid, respect en vertrouwen; Pedagogisch klimaat: tijd voor de leerlingen en leerlingbegeleiding;. Alle vakken/vormingsgebieden die gegeven worden vanuit de christelijke traditie van de leerkrachten. Wij willen de kinderen leren om te gaan met vragen over de zin van het bestaan en in aanraking brengen met bijbelverhalen. Wij geven een basis voor de godsdienstige vorming, waarop ouders kunnen voortbouwen. 2.1.b Geschiedenis Toermalijn Toermalijn is op 1 augustus 1995 ontstaan uit een fusie tussen de Bisschop Romero school en de Johan Boumanschool. De Bisschop Romero school (rk) is voortgekomen uit een fusie van de Zevensprong, Johanna kleuterschool, de St. Jozef- en de Nicolaasschool. De Johan Boumanschool (pc) kwam voort uit de School met de Bijbel en de School met de Bijbel- Noord, de Christina- en de Marijke kleuterschool. Zowel het protestants christelijk als het rooms katholiek onderwijs in Wormerveer kent een historie van ruim een eeuw. 2.1.c Naam Toermalijn Voor onze interconfessionele school hebben we een veelkleurige naam gekozen. Toermalijn klinkt speels, sprookjesachtig, duurzaam, degelijk en het straalt tegelijk iets avontuurlijks uit, precies zoals een school een beetje hoort te zijn. Toermalijn is een edelsteen die de grootste variatie aan kleuren heeft, net zo gevarieerd als de bevolking van onze school. Toermalijn, een juweel van een school. 2.1.d Toekomst Toermalijn Er zitten ongeveer 360 kinderen op onze school, bij elkaar in het gebouw aan de Marktstraat. De school is de laatste jaren gestaag gegroeid. De kans bestaat dat we uit ons jasje groeien. Voor de middellange termijn wordt complete nieuwbouw voorbereid. 4

5 2.2 Wat willen we als school We willen kwalitatief goed onderwijs geven aan alle kinderen. De school werkt met een modern leerstof-jaarklassen-systeem: De kinderen volgen onderwijs in een groep met kinderen van dezelfde leeftijd, waarbij wordt uitgegaan van een basispakket leerstof, de minimum stof die voor alle kinderen gelijk is. De instructie van die stof vindt veelal klassikaal plaats, het inoefenen en de verwerking is meestal individueel. Daarnaast wordt extra stof op het eigen niveau van ieder kind aangeboden. In het moderne leerstofjaarklassensysteem van onze school wordt er ruimte gemaakt voor extra instructie aan kinderen die het nodig hebben, doordat de rest van de groep zelfstandig opdrachten verwerkt. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen. We streven naar een prettige en rustige sfeer waarin kinderen zich veilig voelen en goed kunnen werken. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn en waar de grenzen liggen. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er aandacht en ruimte is voor elk kind. De leerkracht heeft een sturende en stimulerende rol en gaat vriendschappelijk met de kinderen om. 2.2.a Kwalitatief goed onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen worden er bij ons op school veel maatregelen genomen: we hebben uitgewerkte plannen, zoals het schoolplan met een gedetailleerde planning. Er zijn moderne methodes en materialen en een kwaliteitsmodel, waarin we digitaal onze kwaliteit meten en verbeteren. De kwaliteitsverbeterende maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de opbrengsten vooral bij rekenen, taal en lezen. Natuurlijk hebben alle leerkrachten de juiste opleiding en vaak veel ervaring. Toch is het noodzakelijk dat alle leerkrachten ook zelf naar school gaan. De afspraken hierover worden vastgelegd in het scholingsplan. Jaarlijks bespreken de leerkrachten de stand van zaken. Als het nodig is wordt het programma of de werkwijze bijgesteld. Een hulpmiddel daarbij is het leerlingvolgsysteem (LVS), dat informatie geeft over de ontwikkeling van individuele kinderen en ook een overzicht geeft van de resultaten van alle kinderen samen. De gegevens uit het LVS worden met de ouders besproken op de twee 10-minutenavonden. Het lesrooster, de jaarplanning en de klassenmappen waarborgen dat alle onderdelen evenwichtig aan bod komen. 2.2.b Kwaliteitsonderzoek inspectie In een uitgebreid kwaliteitsonderzoek door de inspectie wordt gesteld: dat Toermalijn een goed geïntegreerde schoolorganisatie is met aandacht voor kwaliteitszorg en professionalisering van het team. De schoolprocedures zijn op orde en de beschikbare middelen worden doelmatig ingezet. De resultaten hebben het niveau dat van deze school verwacht mag worden. De tussentijdse opbrengsten zijn op het niveau van het landelijke gemiddelde. Sterke punten zijn: De kwaliteitszorg; Het pedagogisch handelen van de leerkrachten; Het leerlingvolgsysteem (Cito-toetsen); De sociale vaardigheden van de leerlingen; De leerlingenzorg. 5

6 2.3 Vergaderen Er wordt veel tijd besteed aan samenwerking en overleg om te bereiken dat leerkrachten hun onderwijs goed op elkaar afstemmen. Zo ontstaat er een rode draad door de hele school en de kwaliteit verbetert. Er zijn op school verschillende soorten vergaderingen: bouw vergaderingen (onder- en bovenbouw) waarbij een deel van het team aanwezig is en teamvergaderingen, waarbij iedereen aanwezig is. Daarnaast zijn er nog zorgteam-vergaderingen waar kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en kinderen die extra stof nodig hebben worden besproken. 2.4 Scholing leerkrachten Wij werken aan kwaliteitsverbetering en professionalisering van de leerkrachten. De leerkrachten zorgen ervoor bij de tijd te blijven door het volgen van nascholingscursussen, studiedagen en het lezen van vakliteratuur. Dit schooljaar wordt scholing gevolgd betreffende het digibord, de bedrijfshulpverlening, gedragsspecialist, autisme, rekenen, handelingsgericht werken, technisch lezen, taakspel en management. 2.5 Plannen voor de komende jaren Zelfstandig werken: We willen de kinderen zelfstandiger maken door ze zelf dag- en weektaken te laten plannen. Daarnaast willen we dat de kinderen een kritische houding t.o.v. eigen werk ontwikkelen en leren samen te werken. Taakspel: In de groepen 5 en 6 wordt taakspel ingevoerd. Dit is een hulpmiddel/training waardoor het pedagogisch klimaat in de groep verbetert en de kinderen meer taakgericht worden. Methodes: We hebben voor taal en begrijpend lezen nieuwe methodes ingevoerd: Taal actief versie drie en Goed gelezen. Speciale aandacht krijgt het rekenonderwijs. Een werkgroep heeft alle methodieken, afspraken, hulpmiddelen geactualiseerd, de resultaten laten een stijgende lijn zien. Computeronderwijs: De inspanningen zijn gericht op integratie van de communicatietechnologie in het onderwijsleerproces. Speciale aandacht is er voor mediawijsheid. Brede school: Toermalijn ontwikkelt zich tot een brede school. Doel is: samen met buurt- en welzijnsvoorzieningen de ontwikkelingskansen van onze kinderen vergroten. Activiteiten: gedichtenmaand, basistraining vrijwilligers, opvoedingsondersteuning en activiteiten in het buurthuis de Lorzie: sport, muziek, koken, e.d. Passend onderwijs: Het is onze ambitie dat alle kinderen, ook die met bijzondere leerbehoeften, op Toermalijn onderwijs kunnen volgen. De leerkrachten volgen specifieke scholing en de organisatie wordt met de invoering van groepsplannen en handeling gericht werken steeds beter in staat een toerijkend onderwijsaanbod te bieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE): Integratie van de peuterspeelzaal binnen onze basisschool (groepen1, 2 en 3) met als doel ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren en eventuele ontwikkelingsachterstanden te verhelpen. We gebruiken hiervoor het programma Kaleidoscoop. 6

7 3. Ons bestuur 3.1 Bestuur De Stichting Agora beheert de interconfessionele, katholieke en protestants-christelijke scholen in de Zaanstreek. Toermalijn valt onder het bestuur van Agora, een stichting met 26 scholen voor bijzonder (RK, PC en IC) primair onderwijs in de Zaanstreek. De stichting wordt geleid door een bovenschoolse directie. 3.2 Schooladviesraad Deze raad adviseert de directeur over het te voeren beleid. Kwaliteitsbeleid en identiteit zijn de belangrijkste aandachtspunten. Vanuit de SAR wordt een vertegenwoordiger aangewezen voor de Stichtingsraad die het Bestuur adviseert. De Schooladviesraad (Sar) bestaat uit: Dhr. S. Heine Voorzitter Sar Mw. A. Tuerlings Secretaris Sar namens ouderraad Mw. W. Henstra Lid Sar namens de medezeggenschapsraad Mw. L. Leegstra Lid Sar namens de medezeggenschapsraad Mw. B. de Boer Lid Sar namens de medezeggenschapsraad Mw. G. Leguit Lid Sar namens de medezeggenschapsraad Mw. M. van Dongen Lid Sar Dhr. F. Heine Lid Sar Dhr. S. Fortuijn Adviseur Sar directeur Mw. L. Sommeijer Adviseur Sar adjunct directeur onderbouw Dhr. P. Buis Adviseur Sar adjunct directeur bovenbouw De vaste agendapunten per jaar van de Sar Pedagogisch klimaat, communicatie en godsdienst/identiteit Schoolplan Begroting Formatie Scholingsplan Schoolgids Arboplan 3.3 Administratiekantoor Agora De administratie van onze school wordt verzorgd door het administratiekantoor van Stichting Agora. Bezoekadres De Weer 10a 1504 AG Zaandam tel: Postadres Postbus EB Zaandam fax:

8 4. Ons team Simon Fortuijn directeur Toermalijn directeur Piramide Lydia Sommeijer adjunct-directeur t/m groep 4 Peter Buis adjunct-directeur 5 t/m 8 Carla Hulshout Marieke van Noorden groep 1/2a Danielle Versluis groep 1/2b Marjolijn Zonneveld groep 1/2c Rozanne Schermer Herman Boogaerdt Mieke Langejans Lydia Sommeijer Carla Hulshout groep 1/2d groep 3a groep 4a Carla Hulshout Wendy Henstra Groep 4b Tine van Luit Ank Pot groep 5a Vivian Pot Tanja Krouwels groep 5b/6b Loes Sinkeler Kelly Weijers groep 6a Peter Tolhuijs Kelly Weijers Groep 7a Linda Leegstra Peter Buis groep 7b Marjan Bohnenn groep 8a Wilma de Witte peuterspeelzaal onderwijsassistent groep 1/2 Natasha van der Lans groep 8b Rimmy Klinkenberg peuterspeelzaal Jan Brouwer vakleerkracht gym motorische remedial teaching Antoinette Post onderwijsassistent groep 1/2 peuterspeelzaal Marleen Groot onderwijsassistent groep 1/2 Petra Wielenga onderwijsassistent Aart van Dijk administratie en beheer Fred Batterman conciërge Gerda Steinfeld schoolmaatschappelijk werk Jack Migchelsen informatietechnologie (ICT) 8

9 4.1 Directie De directie wordt gevormd door de directeur en de twee adjunct-directeuren. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leiding van de school. De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie, het personeels- en financiële beleid. De adjunct-directeuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en zijn ook aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. 4.2 Stafmedewerker administratie en beheer Deze stafmedewerker is verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie, de financiële administratie, de leerkrachtenadministratie. 4.3 Groepsleerkracht De groepsleerkracht geeft les aan een groep. Sommige leerkrachten werken parttime, waardoor u met meer leerkrachten te maken heeft. Ons streven is: niet meer dan twee leerkrachten per groep. 4.4 Onderwijsassistent vve De onderwijsassistent ondersteunt het onderwijs in de groepen 1,2 en 3 in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie. 4.5 Peuterleidster vve De peuterleidster geeft leiding aan een groep peuters. Stimuleert de ontwikkeling van de kleinsten in de breedste zin met accent op taalstimulering volgens het programma Kaleidoscoop. 4.6 Conciërge De conciërge zorgt voor de huishoudelijke dienst, onderhoud en administratie. 4.7 Interne begeleider De IB er begeleidt leerkrachten, doet pedagogisch-didactisch onderzoek, beheert de orthotheek, verzamelt de resultaten uit de groepen, is lid van het zorgteam en onderhoudt contacten met het speciaal basisonderwijs en diverse instanties. 4.8 Schoolmaatschappelijk werker De schoolmaatschappelijk werker geeft adviezen aan de leerkracht en aan ouders over de aanpak van bepaalde problemen. 4.9 Vakleerkracht bewegingsonderwijs Deze vakleerkracht geeft gymles aan bepaalde groepen en geeft daarnaast in kleine groepjes motorische remedial teaching. Zo proberen we na toestemming van ouders, kinderen van hun motorische beperkingen te af te helpen ICT Een halve dag per week worden de leerkrachten door een deskundige ondersteund bij het ontwikkelen van onderwijs met computers, internet en digiborden Stagiaires In alle groepen komen regelmatig studenten om praktijkervaring op te doen. 9

10 5. Ouders 5.1 Contacten met ouders Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun eigen kind. Een deel van die verantwoordelijkheid delegeren zij naar school. Samenwerking bij de opvoeding, een open houding en respect voor elkaars verantwoordelijkheid, heeft een positief effect op het welzijn van het kind. 5.1.a Informatie avond Aan het begin van het schooljaar wordt er door iedere groepsleerkracht een informatieavond gehouden. Het gaat over de organisatie, de leerstof en de afspraken, die voor de groep gelden. Halverwege het schooljaar is er nogmaals een informatieavond met als onderwerpen o.a.: Hoe gaat het met de tijdens de eerste informatieavond gepresenteerde plannen; Loopt de communicatie goed, komen brieven en verzoeken over, bevalt de inloop; Huiswerk en ondersteuning thuis; Ouderhulp, excursies, schoonmaak; Pedagogisch klimaat in groep, aanpak pesten; Presentatie van een bijzonder onderwerp zoals project, test, nieuwe aanpak, zelfcorrectie, rekenprobleem e.d.; Tips van ouders en aandachtspunten voor de komende tijd. 5.1.b Contacten met ouders: Bij het afsluiten van een schoolproject worden de ouders op school uitgenodigd. In oktober is er een bijeenkomst voor alle ouders, georganiseerd door de ouderraad. In het kader van vve zijn er workshops voor ouders van peuterspeelzaal en de ouders van leerlingen uit groepen 1 t/m 3 Iedere maand komt er een info uit. Dit is een informatiebrief van directie aan de ouders, met daarin de voor de komende maand belangrijke zaken. Schoolgids/jaarkalender: Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders de schoolgids en een jaarkalender met daarin alle belangrijke informatie en data. Daarnaast liggen er bij de uitgang informatiebulletins van buurthuis, kerk, sportclubs en school klaar om mee te nemen. Alleen in overleg met de directie mogen er brochures worden neergelegd of affiches opgehangen. 5.2 Informatie over de vorderingen van uw kind Ieder kind krijgt drie keer per jaar een rapport mee naar huis: eind november, rond Pasen en aan het eind van het schooljaar. Bij het eerste en bij het tweede rapport wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de vorderingen van uw kind aan de hand van het Cito leerlingvolgsysteem (LVS) en het werk in de groep. Als er iets bijzonders aan de hand is, of als uw kind wordt besproken in het zorgteam, wordt er veelvuldig (eens per zes weken) contact onderhouden. Ook als u iets met de leerkracht wilt bespreken kunt u altijd een afspraak maken. 5.3 Het leerlingdossier bij AGORA Iedere school is verplicht tot het voeren van een leerling-administratie en een verzuimadministratie. Daarnaast dient elke school de onderwijskundige en sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling, de onderwijskundige begeleiding, de zorg en de onderwijsresultaten te verzamelen en bij te houden in een leerlingvolgsysteem. Samen vormt dit het leerling dossier. 10

11 Omdat het leerling dossier privacygevoelige informatie bevat is het strikt vertrouwelijk. Er worden dan ook bijzondere eisen aan het beheer van en de verantwoordelijkheid voor het dossier en de bewaarplicht gesteld. AGORA maakt voor haar scholen hiervoor gebruik van het modelprivacyreglement. Dit reglement regelt de wijze waarop de scholen de gegevens beheert en de bevoegdheden, rechten en plichten van alle betrokkenen. Het reglement is te downloaden op 5.4 Als u wilt helpen op school Ouderhulp: U kunt zich opgeven voor allerlei vormen van ouderhulp, zoals hulp bij computeronderwijs, lezen, sport, expressie, excursies, e.d. Klassenouders: Zij coördineren de ouderhulp op groepsniveau. Zij helpen de leerkracht bij het organisatorische werk, zoals het regelen van rij-ouders bij excursies, zorgen voor ouderhulp bij activiteiten, assistentie bij feesten, acties en projecten. Omdat het werk omvangrijk is, werken we met twee klassenouders per groep, die regelmatig met de leerkracht overleggen. 5.5 Meepraten en meebeslissen: 5.5.a Ouderraad Op veel manieren zijn de ouders actief bij onze school betrokken. Een belangrijke inbreng heeft de ouderraad. De ouderraad verleent medewerking bij de organisatie van activiteiten en is via vertegenwoordiging in de Schooladviesraad betrokken bij het beleid van de school. De ouderraad vergadert eens per 6 weken en bestaat uit ongeveer 15 ouders. Uit hun midden komt het dagelijks bestuur. 5.5.b Dagelijks bestuur ouderraad Mw A. Tuerlings voorzitter tel Mw W. Schaap secretaris tel Mw. L. Rus penningmeester tel c Werkgroepen ouderraad De leden van de ouderraad werken nauw samen met de leerkrachten. Samen vormen zij werkgroepen die de activiteiten regelen, zoals St. Nicolaas, schoolreisjes, kerstbomenactie, sportactiviteiten, actie voor goed doel, enz. 5.5.d Algemene vergadering De ouderraad organiseert ieder jaar (rond oktober) een algemene vergadering. Zij doet dan verslag van haar activiteiten, stelt de ouderbijdrage vast. Tijdens deze vergadering praten de leerkrachten samen met ouders over onderwijs en opvoeding. Zo waren er de laatste jaren discussieavonden of presentaties over: Normen en waarden/ Faalangst bij kinderen; Een veilig schoolklimaat en een actief pestbeleid; Ondernemend onderwijs/ Brandwondencentrum; Gezond Eten en Bewegen,/ Cultureel Erfgoed. Mediawijsheid/ Passend onderwijs. Het zijn interessante en leerzame avonden. Ouders en leerkrachten horen van elkaar hoe ze denken over onderwijs en opvoeding. Ouders en leerkrachten ondersteunen elkaar bij de opvoeding. 11

12 5.5.e Ouderbijdrage Voor alle activiteiten heeft de ouderraad een budget dat wordt gevormd door de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de openbare jaarvergadering. De ouderraad probeert de bijdrage zo laag mogelijk te houden. In schooljaar is de ouderbijdrage: 37,50 voor groep 1 t/m 7 15,- voor peuterspeelzaal 65,- voor groep 8 ( hoger i.v.m. het meerdaagse schoolreisje). De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage kunnen de activiteiten voor de kinderen niet doorgaan. We gaan er van uit dat de hoogte van deze bijdrage zodanig is, dat iedereen het bedrag betaalt. Het is ook mogelijk de ouderbijdrage in overleg met de penningmeester in termijnen te betalen. De gemeente steekt in bepaalde gevallen ook een helpende hand uit; of u in aanmerking komt kunt u lezen in een brochure of navragen bij onze penningmeester. Bij tussentijdse aanmelding na december wordt door de penningmeester een lager bedrag in rekening gebracht. Het rekeningnummer is: t.n.v. ouderraad basisschool Toermalijn te Wormerveer. 5.5.f Medezeggenschapsraad Het is de taak van de MR om op een opbouwende kritische manier mee te denken, advies te geven of mee te beslissen over het beleid van de school. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten, die vertegenwoordigd zijn in ouderraad en schooladviesraad. De namen van de leden zijn: Wendy Henstra leerkracht Linda Leegstra leerkracht Bianca de Boer ouder Gerda Leguit ouder De medezeggenschapsraad beslist mee over het beleidsplan van de school (het schoolplan) en is ook altijd betrokken bij de sollicitatiecommissie. Zij beheren de oude kranten pot, deze rekening wordt gevoed door de opbrengst van oud papier, de kerstbomenactie e.d. Daarnaast heeft de MR de zorg voor de ideeënbus. In deze bus (in de gang) wordt ouders gevraagd plannen of ideeën in te brengen. Ieder positief idee wordt in de MR besproken. De inbrenger krijgt altijd schriftelijk antwoord. Voorwaarde is wel dat het plan of idee (geen klacht want daar is een aparte regeling voor, zie blz. 28) is voorzien van naam en adres. 5.6 Sponsoring: Wij hanteren in voorkomende gevallen het sponsorconvenant van Agora. U kunt de regeling opvragen bij de stichting Agora 12

13 6. Wij zijn een veilige school 6.1 Ons schoolgebouw / verzekering Het sfeervolle hoofdgebouw van 1914 is steeds gemoderniseerd en voor het huidige onderwijs goed bruikbaar. Er zijn veel kamertjes en extra ruimten voor directie en intern begeleider. Het speelplein ligt prachtig beschut tussen platanen en is beveiligd door hoge hekken. Het is een heerlijke veilige ruimte om te spelen. 6.1.a Veiligheidsbeleid Een veilige school is een omgeving waar leerlingen, ouders en medewerkers van de school zich veilig voelen. Het gaat dan zowel om sociale en fysieke veiligheid op de instelling, als ook om veilig werken in een digitale omgeving. Om de sociale veiligheid te waarborgen heeft Toermalijn : gedragsregels (waaronder beleid om pesten tegen te gaan); een veiligheidsbeleid voor medewerkers (werken in een veilige omgeving, geweld tegen medewerkers is ontoelaatbaar); een klachtenregeling met contactpersonen om de weg te wijzen in deze regeling; een regeling tegen seksuele intimidatie. Daarnaast zorgt Toermalijn voor een goed contact met kinderen en ouders door: gesprekken met kinderen in een kinderpanel gesprekken met ouders (o.a. via de informatie-avonden, 10-minutengesprekken, voortgangsgesprekken, gesprekken in zorgteams); gesprekken met medezeggenschapsraden en met de schooladviesraden informatie uit de enquêtes onder leerlingen, ouders en medewerkers van de school. De ouder wordt gezien als partner in de begeleiding van de kinderen. Van gesprekken en contacten worden de gemaakte afspraken in een kort verslag vastgelegd en in het leerlingdossier opgenomen. Het privacy reglement van AGORA waarborgt de vertrouwelijkheid van deze gegevens. In het belang van de kinderen werken we samen met Centra voor Jeugd en Gezin, afdeling Leerplicht en de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Op schoolniveau zetten we een maatschappelijk werkers in ten behoeve van onder meer de veilige omgeving voor het kind. De fysieke veiligheid van de kinderen, ouders en de medewerkers op de school wordt geregeld in het arbobeleidsplan dat op schoolniveau is vastgesteld. In dit plan zijn o.a de regelmatige controles opgenomen, maar ook de wijze waarop ontruimingsoefeningen zijn georganiseerd en de BHV is opgezet. Om veilig te kunnen werken in de digitale omgeving hebben we een actueel protocol met betrekking tot het werken op internet. 6.2 Medische situaties op school De belangrijkste verantwoordelijkheid van de school is het geven van onderwijs. Er worden echter in toenemende mate verzoeken gedaan om ook (medische) zorg te verlenen. In principe regelen de ouders deze zorg zelf door de juiste voorzieningen te treffen. Toch heeft de school te maken met een aantal medische situaties. De wijze waarop wij hiermee om moeten gaan staat beschreven in het protocol Handelen in medische situaties van Agora. 13

14 Onze school zal in de onderstaande situaties als volgt handelen: 1. Uw kind wordt ziek op school: In voorkomende gevallen wordt er met u contact opgenomen. Aan u wordt toestemming gevraagd om een bepaald (huis)middel toe te dienen of om een arts te raadplegen. Als samen met u besloten wordt om uw kind naar huis te laten gaan, zullen wij zorgen voor de juiste begeleiding. 2. Het verstrekken van medicijnen: Soms is het noodzakelijk dat leerlingen tijdens schooltijd medicijnen innemen. In dat geval bieden wij u de gelegenheid om de medicijnverstrekking te organiseren. (medicijnen aan het kind naar school meegeven is in verband met veiligheid en aansprakelijkheid niet toegestaan) Als het echt niet anders kan zal school de medicijnen verstrekken. Daarmee aanvaardt onze school de verantwoordelijkheid. We moeten in dat geval het vastgestelde protocol volgen. Richtlijnen daarbij zijn o.a.: Medicijnen alleen in originele verpakking met bijsluiter Aftekenlijst, waarop per keer wordt aangetekend wanneer het medicijn is verstrekt Een door de ouders ondertekend toestemmingsformulier. Medicijnen in school zijn dus alleen nog toegestaan als het protocol strikt wordt toegepast en alleen na overleg met de leerkracht en na toestemming van de directie. Ook voor medicijnen die meegegeven worden voor een schoolkamp of maar één keer worden gebruikt gelden dezelfde regels. 3. Het verrichten van medische handelingen: Medische handelingen zoals het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel etc. overstijgt de verantwoordelijkheid van de school en zal niet door school worden uitgevoerd. Wel zullen we ouders in de gelegenheid stellen in deze zorg zelf te (doen) organiseren. In bovengenoemde gevallen moet het protocol Handelen in medische situaties strikt worden uitgevoerd in verband met de bescherming van de school en/of de leerkracht tegen aansprakelijkheid. Uiteraard is bovenstaande niet van toepassing op een levensbedreigende situatie. In dat geval is elke burger verplicht handelend op te treden. 6.3 Verzekering Voor alle kinderen heeft de school een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht tijdens schooltijd, bij evenementen in schoolverband en tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. Verzekerd is een uitkering: (bedrag kunt u bij Aart van Dijk opvragen) bij overlijden, invaliditeit en bij tandheelkundige behandeling. Schade aan brillen, jassen, e.d. vallen niet onder deze verzekering. Dit soort schade is soms te verhalen op de WA-verzekering van de veroorzaker. 14

15 6.4 De omgeving rond onze school De verkeerssituatie rond de school wijzigt ieder jaar, maar is niet ideaal. De verkeersdrempels, zebrapad en het stopverbod helpen wel, maar we blijven met de gemeente in gesprek om de situatie verder te verbeteren. Uit de ouder-enquête bleek dat veel ouders ontevreden zijn over de verkeerssituatie. Inmiddels worden er bij het zebrapad verkeersbrigadiers ingezet. De meeste kinderen van groep 1 t/m 4 worden naar school gebracht; dat is ook nodig! Verkeersmaatregelen alleen helpen niet, alle verkeersdeelnemers moeten meehelpen een zo veilig mogelijke situatie te scheppen. 6.5 Regels: Fietsen: Veel kinderen komen op de fiets naar school. We rekenen er op dat u de veiligheid van de fiets controleert en dat iedere fiets op slot staat. De kinderen van groep 7 en 8 gaan, als de afstand het toelaat, met de fiets op excursie (groep 6 vanaf tweede helft schooljaar); ouders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de fiets. Het aantal plaatsen om fietsen te stallen is niet onbeperkt. Eten en drinken: Kinderen mogen s morgens iets (moet wel in 5 minuten op kunnen) eten en/of drinken. Wat overblijft gaat weer mee naar huis. Geeft u a.u.b. géén snoep mee. Op feesten en schoolreisjes beperken we het snoepen. In de teamkamer ligt de Gezond Trakteren -map ter inzage. We vragen u ook de traktaties voor de leerkrachten te beperken. Gevonden voorwerpen: Bekers, jassen, laarzen, e.d. raken niet zo makkelijk weg als u de naam van uw kind erin zet. Gevonden voorwerpen worden enige tijd bij de ingang tentoongesteld. Gymkleding: Ter bevordering van hygiëne en veiligheid is het tijdens de gymlessen verplicht gymschoenen en sportkleding te dragen. Voor groep 1 en 2 is er een gymzakje aan de kapstok beschikbaar. De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen na iedere gymles hun gymkleding mee naar huis. Huishoudelijke taken: Alle kinderen worden ingeschakeld bij de zorg voor de eigen werkomgeving, zoals verzorgen van planten, uitvegen van het bord en aanvegen van het lokaal. Dit hoort bij de opvoeding van de kinderen. In de bovenbouw worden de taken uitgebreid met bladeren vegen, melk halen, e.d. Deze taken worden via een rooster verdeeld. Kinderen uit verschillende groepen laten we samenwerken. In het algemeen worden dergelijke taken niet tijdens de les uitgevoerd: gevaarlijke zaken, zoals water koken, thee rondbrengen, of zwaar tillen, laten we de kinderen niet doen. Samen met de conciërge, de schoonmakers en de leerkrachten hebben de kinderen een aandeel in de zorg voor onze school en omgeving. Milieu: De school werkt daadwerkelijk mee met het terugdringen van de milieuverontreiniging. We sparen oud papier en batterijen. Het verzamelen van oud papier levert ons ook nog geld op en dit wordt besteed aan extra spullen voor de kinderen. We verzoeken u om eten en drinken in trommels en bekers mee te geven, zo blijft het schoolafval beperkt. Luizencape: Op onze school is het gebruik van een goede luizencape verplicht. Dit is absoluut noodzakelijk om het luizenprobleem buiten de school te houden. Sinds de invoering van de luizencape is het aantal meldingen van hoofdluis drastisch verminderd. De capes zijn voor 10,- te koop bij de ouderraad. Bibliotheekpas: Wij gaan ervan uit dat ieder kind deze gratis pas bezit. (bij inschrijving moet eenmalig 3,50 worden betaald) De kinderen hebben de pas nodig bij het onderwijs, voor het lezen van jeugdliteratuur en het maken van werkstukken. 15

16 7. Hoe werken we op school 7.1 Welke vakken en activiteiten zijn er In overeenstemming met de wet op het basisonderwijs worden op onze school de volgende vak- en vormingsgebieden gegeven: Zintuiglijke/lichamelijke oefening Nederlandse taal en Engelse taal Rekenen en Wiskunde Nieuwe technologie: computergebruik, digi-bord en internet Kennisgebieden: Aardrijkskunde, Geschiedenis, de Natuur, waaronder Biologie Maatschappelijke verhoudingen, waaronder Staatsinrichting en Burgerschap Geestelijke stromingen Expressieactiviteiten: Spel/Bevordering van het taalgebruik, Tekenen en Handvaardigheid, Muziek, Drama en Beweging Bevordering van Sociale Redzaamheid, waaronder Gedrag in het Verkeer Bevordering van Gezond Gedrag 7.2 Werkwijze groep 1 t/m 8 (een doorgaande lijn) De kinderen hebben te maken met verschillende organisatievormen. Gezamenlijke groepsactiviteiten zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het verwerken van opdrachten en taken gebeurt individueel of in kleine groepjes en is aangepast aan het niveau van het kind. De meeste kinderen zullen bezig zijn met een basistaak. Een enkeling werkt met een eigen taak van een andere methode (vaak met herhalende oefeningen). Een aantal kinderen krijgt extra verdiepende taken. De begeleiding van de kinderen verloopt in alle groepen volgens dezelfde afspraken en is voor de kinderen duidelijk herkenbaar. De begeleiding is er op gericht waar nodig extra hulp te geven en elk kind te controleren en te stimuleren. In het klimaat dat hierdoor ontstaat, zijn de kinderen doelbewust zelfstandig bezig en leren ook hun werk vooraf te plannen. In de kleutergroepen is dat het spel van de week, in groep 3 de dagtaak en leren de kinderen te plannen en te reflecteren. Vervolgens gaat dit bij de oudere kinderen over in een weektaak. In groep 8 wordt met een agenda gewerkt. Deze zelfstandige, bewuste en ondernemende leerhouding en het vermogen te kunnen plannen maakt het mogelijk dat de kinderen voorstellingen, wedstrijden en andere evenementen kunnen organiseren. 7.3 Visie onderwijs aan het Jonge kind en het programma Kaleidoscoop Actief, ondernemend bezig zijn is het streven van ons onderwijs met de jongste leerlingen van de school. We werken vanuit de belevingswereld van de kinderen en rond thema s. Een schooldag heeft een vaste dagindeling. Hierdoor ontstaat er voor een kind een vertrouwde speel- en leeromgeving. Alle onderdelen van het programma komen dagelijks aan bod, zoals taal- en denkontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling van de motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en er is aandacht voor kunstzinnige en culturele vorming. Het programma Kaleidoscoop biedt een doorgaande lijn van peuterspeelzaal t/m groep drie. Er is sprake van een intensieve taalstimulering en er is in deze groepen een verbetering te zien van de spelkwaliteit. Het programma sluit aan op de werkwijze (zelfstandig werken) van onze school. 16

17 7.4 Kerndoelen Voor bovengenoemde vak-/vormingsgebieden zijn kerndoelen geformuleerd. Deze kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzichten en vaardigheden. De kerndoelen zijn door het ministerie bepaald. 7.5 ICT/computeronderwijs Al vanaf de kleutergroep worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de computer. Wij gebruiken multimediacomputers, zodat het voor alle kinderen mogelijk is via internet informatie op te zoeken. Voor het gebruik van internet hebben wij een protocol ontwikkeld. Hierin staan gedragsregels beschreven voor kinderen en leerkrachten. We hebben inmiddels in het merendeel van de groepen digitale schoolborden. In de loop van het schooljaar wordt het aantal digitale schoolborden nog uitgebreid. Website: 7.6 Lezen/Taal Vanaf groep 1 werken we met de leesmethode De Leeslijn. We bieden de kinderen allerlei materialen aan, zoals boeken, letterstempels, flanelletters en rijmspelletjes. Wie er aan toe is, leert zichzelf spelenderwijs lezen. In groep 3 leren de kinderen systematisch lezen, na een klassikale introductie gaan ze individueel en in kleine groepjes op niveau lezen. Voor het leren lezen is belangrijk dat u thuis voorleest, over boeken praat en regelmatig de bibliotheek bezoekt. Het moeilijke begrijpend lezen leren kinderen vanaf het moment dat ze leren lezen. Dit leren we de kinderen met behulp van de nieuwe methode Goed gelezen en de Kidsweek krant. Wij gebruiken de vernieuwde taalmethode: Taal Actief. 7.7 Rekenen De reken- en wiskundemethode Wereld in Getallen leert de kinderen inzichtelijk rekenen. Kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken en oplossingen te vinden. We willen de kinderen op een hoog niveau leren rekenen. We doen daarvoor samen met vier andere scholen mee aan een door het ministerie gesubsidieerd traject om het rekenonderwijs te verbeteren. 7.8 Schrijven Schrijven doen we nog traditioneel netjes. De methode Schrijven in de Basisschool helpt ons daarbij. We vinden de ontwikkeling van een goed handschrift belangrijk. De kinderen leren schrijven met een vulpen, die bij gewoon gebruik de hele basisschooltijd mee kan. De meeste kinderen zijn trots op hun pen en doen er voorzichtig mee. De vulpen wordt één keer gratis verstrekt. Ze zijn op school te koop voor Zaakvakken We geven aardrijkskunde (De Blauwe Planeet), geschiedenis (Speurtocht) en biologie als aparte vakken en geïntegreerd met de methode Topondernemers. Staatsinrichting is een onderdeel van de geschiedenisles van groep 8. Door spreekbeurten, werkstukken, schooltv, excursies en projecten, wordt verbinding gelegd tussen de verschillende vakgebieden. Tevens werkt de school mee met het project Zaans Cultureel Erfgoed. We brengen kinderen in aanraking met thema s wonen, werken, wind en water, d.m.v. leskisten en excursies Techniek Wij willen de kinderen in aanraking laten komen met onderwerpen als licht, geluid, magnetisme, temperatuur en elektriciteit. Ze mogen zelf dingen ontdekken, experimenteren en constructies maken. Dit schooljaar zijn er vier techniekmiddagen gepland voor alle kinderen. 17

18 7.11 Bewegingsonderwijs We geven gym, spel en beweging en daarnaast zwemmen. De groepen 1 t/m 8 gaan naar de gymzaal aan de Anemoonstraat (hoek Kerkstraat). De kinderen van groep 5 zwemmen eens in de twee weken één uur, in het zwembad De Watering Expressievakken Handenarbeid, handwerken, tekenen en muziek worden in alle groepen gegeven. Daarnaast komen bij de expressievakken aan bod: dans, drama, musical en leren voordragen. We gebruiken de methode Moet je doen. Maandelijks geven de kinderen een voorstelling in bejaardenhuis De Amandelbloesem Engels In groep 6 beginnen we met het vak Engels: de kinderen leren spreken in eenvoudige zinnen. Aan het eind van groep 8 kunnen de kinderen zich enigszins verstaanbaar maken in deze taal. De methode heet Real English Verkeersexamen In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijk afgenomen theoretisch verkeersexamen. Wij weten allen hoe moeilijk de stof kan zijn, toch slagen bijna alle kinderen. De theorie kennen ze dan, het in praktijk brengen is veel moeilijker. Alleen met uw en onze hulp, begeleiding en voorbeeld is het voor de kinderen mogelijk de theorie in praktijk te brengen Godsdienst Wij gebruiken de methode Trefwoord. Met een scala aan mogelijkheden biedt deze methode: bijbelverhalen, liedjes, gebeden en verhalen. Meestal begint de dag in de onderbouw met een nieuwe afbeelding van de kalender als uitnodiging voor een kringgesprek. Godsdienstlessen worden vaak in gespreksvorm aangeboden, maar ook wordt er wel instructie gegeven. De lessen kunnen worden aangevuld met expressieactiviteiten zoals zingen, tekenen en toneel. We sluiten aan bij de belangrijke feesten van het jaar, in ieder geval Kerst, Pasen en Pinksteren. Vanuit team en ouderraad houdt een werkgroep zich bezig met acties, waarmee we onze medemens ondersteunen, zoals fruitmanden voor de zieken, kinderzegelactie, en een grote actie met een wisselend doel Welke groepen 7.16.a Peuterspeelzaal Toermalijn ( t Clowntje) De peuterspeelzaal is in het kader van de VVE een onderdeel van onze basisschool geworden en biedt opvang voor en begeleiding van peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden. De peuterspeelzaal is de hele week open behalve op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Naast de reguliere peuterspeelzaal is er een VVE- afdeling voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Uw kind kan vanaf de leeftijd van 1 jaar ingeschreven worden bij Lydia Sommeijer, adj. dir b Groepen 1 t/m 8 We hebben bij de start van het schooljaar drie kleutergroepen, het zijn gemengde groepen 1 en 2. Voor deze combinatie is bewust gekozen,. Kinderen leren van elkaar, de oudste kleuters kunnen de jongere kinderen helpen. Er zijn dit jaar één groep 3, 5 en 6, één combinatiegroep 5/6 en twee groepen 4, 7 en 8. 18

19 8. Wanneer moet uw kind naar school 8.1 Onze schooltijden: ma, di, do, ma, di, do, wo, vr Groep 1 t/m u u u ma, di, do, ma, di, do, wo, vr, Peuterspeelzaal u u u 8.2 Gymrooster De kinderen gymmen in de gymzaal aan de Anemoonstraat Maandagochtend: kleutergroepen Maandagmiddag: kleutergroepen Dinsdagmiddag: groep 6a, 7a Woensdag: groep 3a, 5b/6b, 5a Donderdagochtend: groep 4a, 4b, 7b o.l.v. vakleerkracht gym Donderdagmiddag: 8a, 8b 8.3 Zwemrooster De kinderen van groep 5 zwemmen één uur in De Watering, eens in de twee weken, op maandag. We gaan er van uit dat de kinderen in groep 5 al kunnen zwemmen. Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet meedoen aan activiteiten op of rond het water. Tijdens het schoolzwemmen leren de kinderen: overlevingstechnieken, duiken, borstcrawl, snorkelen, e.d. We volgen het zwemprotocol dat door het Zaanse onderwijs en de zwembaden gezamenlijk is opgesteld. 8.4 Op tijd komen De school gaat 10 minuten vóór tijd open, de lessen beginnen s ochtends om kwart voor negen en s middags om kwart over één. We vragen de ouders om na het wegbrengen niet in het gebouw te blijven, we willen onze tijd goed besteden en direct beginnen. We verwachten de kinderen op een redelijke tijd op school: niet te laat, maar ook niet te vroeg. Tussen de middag is het schoolplein gereserveerd voor de overblijvers, een kwartier voor schooltijd laten we de kinderen die niet overblijven toe op de speelplaats. 8.5 Kinderen halen/brengen Het plein wordt ook voor het onderwijs gebruikt. Als kinderen buiten spelen is het niet toegestaan op het plein te komen. Wij vragen ouders om pas 15 minuten voor de school uit gaat op het plein te komen of anders buiten de hekken te wachten en ook na het wegbrengen a.u.b. niet op het schoolplein blijven. 8.6 Onderwijstijd Wij hebben alle tijd nodig voor het onderwijs. De lessen beginnen precies op tijd, het is dus noodzakelijk dat de kinderen al eerder op school zijn. Om effectief met de beschikbare tijd om te kunnen gaan volgen de leerkrachten cursussen klassenmanagement. Verzuim houden we nauwkeurig bij; is verzuim niet doorgegeven, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. 19

20 8.7 Ouders welkom in de groep Ouders van peuters en kleuters mogen iedere dag mee naar binnen om afscheid te nemen. De ouders van groep 3 t/m 8 worden op vaste dagen in de week uitgenodigd met hun kind mee naar binnen te gaan. Het schema is als volgt: Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag pzs x x x x x 1/2 x x x x x 3 x x 4 x x 5 x x 6 x x 7 x x 8 x x 8.8 Wanneer hebben we vakantie Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Voorjaarsvakantie: t/m Pasen: t/m Meivakantie: t/m Hemelvaart: t/m Pinkstervakantie: t/m Zomervakantie: t/m Vrije dagen Woensdag 22 september 8.10 Schoolverzuim Verzuim: Als uw kind ziek of afwezig is, is het wenselijk dat u vóór schooltijd opbelt. Kort verlof: Natuurlijk is het mogelijk dat de kinderen een dag vrij krijgen als er iets bijzonders aan de hand is, zoals: jubilea, huwelijk, begrafenis, e.d. Neemt u hiervoor altijd eerst contact op met de groepsleerkracht ( ook een aanvraagformulier invullen) Tandarts, Dokter, Orthodontist, Logopedist... Als het kan afspraken buiten schooltijd maken, vooral als een behandeling (bijvoorbeeld een beugel) langer duurt, missen kinderen veel lessen. Is het niet te voorkomen dan met een briefje aan de leerkracht melden. Extra vakantieverlof is niet meer mogelijk. De regeling is door de wetgever aangescherpt. Alleen als er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden (maar dan is er wel een verklaring van arts noodzakelijk) of als u werkt in de agrarische sector of in de horeca (en daarbij verplicht bent de hele zomer vakantie door te werken) zijn er met een werkgeversverklaring soms nog mogelijkheden. Wilt u toch extra vakantieverlof aanvragen dan kunt u het aanvraagformulier ophalen bij de conciërge. Iedere aanvraag gaat ook naar de leerplichtambtenaar en moet 8 weken van te voren binnen zijn. Een uurtje eerder weg, of een dag eerder op vakantie is helaas niet toegestaan. 20

SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2011/2012

SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2011/2012 SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2011/2012 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje Adres: Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer Telefoon: 075-6282467

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS-KATERN Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN 2013-2014

SCHOOLGIDS-KATERN Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN 2013-2014 SCHOOLGIDS-KATERN Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN 2013-2014 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje Adres: Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer Telefoon: 075-6282467 E-mail

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Informatie peuterspeelzaal. Toermalijn - t Clowntje

Informatie peuterspeelzaal. Toermalijn - t Clowntje Informatie peuterspeelzaal Toermalijn - t Clowntje 2010-2011 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het doel van de peuterspeelzaal... 2 Aanmelding... 2 Plaatsing... 2 Project Voor- en Vroegschoolse Educatie

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS-KATERN Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN 2014-2015

SCHOOLGIDS-KATERN Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN 2014-2015 SCHOOLGIDS-KATERN Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN 2014-2015 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje Adres: Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer Telefoon: 075-6282467 E-mail

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

SCHOOLGIDS-KATERN 2015-2016

SCHOOLGIDS-KATERN 2015-2016 SCHOOLGIDS-KATERN 2015-2016 Simon Fortuijn, directeur Lydia Sommeijer, adjunct directeur Augustus 2015 Inhoudsopgave blz 1. Wat staat er in onze schoolgids Katern 4 2. Profiel van onze school Katern 5

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

9. Uw kind is onze zorg

9. Uw kind is onze zorg 9. Uw kind is onze zorg 9.1 Kwaliteitsbeleid Onder kwaliteitsbeleid verstaan we het proces waarin de school haar doelen bepaalt, weet te realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Informatie peuterspelen Deel 1. Toermalijn

Informatie peuterspelen Deel 1. Toermalijn Informatie peuterspelen Deel 1 Toermalijn 2015-2016 0 Inhoudsopgave Deel 1.Informatie Peuterspelen Toermalijn Inhoudsopgave... 1 Het doel van de peuterspeelzaal... 2 Indeling van de en Activiteiten en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Rotterdam 29 juni 2015 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Beste ouders, Juf Danitsja van der Veer Meester Louis Reijnhoudt

Beste ouders, Juf Danitsja van der Veer Meester Louis Reijnhoudt Welkom in groep 6 Beste ouders, In dit boekje staat een korte omschrijving van groep 6. U vindt er informatie over de dagelijkse gang van zaken en andere informatie die van belang is. Juf Danitsja van

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2014-2015

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Rotterdam 1 juli 2014 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Informatiefolder Schooljaar 2016/2017 Groep BB 2 Elimschool Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Beste ouders/ verzorgers, Door middel van deze folder willen we u graag informeren over de gang

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie