SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje Adres: Marktstraat DZ Wormerveer Telefoon: Website: September 2010

2 Inhoudsopgave blz 1. Wat staat er in onze schoolgids 3 2. Profiel van onze school 4 Wat zijn we voor school 4 Wat willen we als school 5 Plannen komende jaren 6 3. Ons bestuur 7 4. Ons team 8 5. Ouders 10 Contacten met ouders 10 Informatie over de vorderingen van uw kind 10 Leerling dossier 10 Meepraten en meebeslissen: Ouderraad / Ouderbijdrage 11 Medezeggenschapsraad Wij zijn een veilige school 13 Medische situaties 13 Ons schoolgebouw / verzekering 13 De omgeving rond onze school 14 Regels Hoe werken we op school 16 Welke vakken en activiteiten zijn er 16 Onderwijs aan het jonge kind 16 Welke groepen Wanneer moet uw kind naar school 19 Onze schooltijden 19 Wanneer hebben we vakantie 20 Schoolverzuim Uw kind is onze zorg 21 We houden de vorderingen bij 21 Wat doen we als leren een probleem wordt 21 Uw kind heeft speciale hulp nodig 22 Hel leerling dossier De resultaten van ons onderwijs Extra activiteiten voor leerlingen Wanneer uw kind bij ons op school komt 26 Als uw kind twee jaar en drie maanden is: naar de PSZ 26 Als uw kind vier jaar is: naar de basisschool 26 Na een verhuizing 26 Mogen we uw kind weigeren 26 Kan uw kind van school verwijderd worden 27 Voor- tussen- en naschoolse opvang Wanneer uw kind onze school verlaat 28 Gaat u verhuizen 28 Naar het voortgezet onderwijs Heeft u klachten over school Belangrijke adressen en telefoonnummers 30 2

3 1. Wat staat er in onze SCHOOLGIDS Dit is de schoolgids van de interconfessionele basisschool Toermalijn en peuterspeelzaal Toermalijn t Clowntje in Wormerveer. De schoolgids is bedoeld voor zowel ouders die al kinderen op school hebben als voor ouders van toekomstige leerlingen. We geven u informatie over de onderwijsdoelen, de gebruikte methodes, de manier van werken, de resultaten en op welke wijze we omgaan met de kinderen. We denken dat de schoolgids de communicatie tussen school en ouders bevordert en de kwaliteit van het onderwijs helpt verbeteren. In deze gids leest u waarom Toermalijn in verschillende opzichten een bijzondere school is: een school met veel extra zorg voor kinderen en een school waar de betrokkenheid en de mening van ouders een belangrijke rol speelt. Toermalijn is een ondernemende school, waar vanuit de christelijke identiteit: ieder kind telt en vele talenten worden benut; verschillen worden herkend en erkend; geloofsopvattingen elkaar ontmoeten; respectvol gedrag zichtbaar is; we met en van elkaar leren; ouders betrokken zijn bij de school; veiligheid en geborgenheid van groot belang zijn. Wij hopen dat u deze gids met plezier en interesse zult lezen. U bent altijd welkom voor een toelichting. Namens Toermalijn, Simon Fortuijn directeur Lydia Sommeijer adjunct directeur: groep 1 t/m groep 4 en peuterspeelzaal Peter Buis adjunct directeur: groep 5 t/m groep 8 3

4 2. Profiel van onze school 2.1 Wat zijn we voor school 2.1.a Identitieit Interconfessionele basisschool Toermalijn is een school voor katholiek en protestantschristelijk onderwijs. De christelijke waarden, de katholieke en de protestants-christelijke levensovertuiging zijn basis voor de opvoeding op onze school. Het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. De school, bestaat uit een afdeling peuterspeelzaal (2 tot 4 jarigen) en een afdeling basisschool (4 tot 12 jarigen) Toermalijn staat open voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. Wij staan stil bij levensvragen als: Wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe? Welke verbondenheid is er tussen mensen? Welke verbondenheid is er tussen mens en natuur? Wij staan stil bij belangrijke christelijke waarden als: Verantwoordelijkheid, vrijheid, liefde en hoop. Het karakter van de school komt tot uiting in: Dagopeningen, acties, godsdienstlessen en vieringen van de christelijke feestdagen; Sfeer op school, gezelligheid, respect en vertrouwen; Pedagogisch klimaat: tijd voor de leerlingen en leerlingbegeleiding;. Alle vakken/vormingsgebieden die gegeven worden vanuit de christelijke traditie van de leerkrachten. Wij willen de kinderen leren om te gaan met vragen over de zin van het bestaan en in aanraking brengen met bijbelverhalen. Wij geven een basis voor de godsdienstige vorming, waarop ouders kunnen voortbouwen. 2.1.b Geschiedenis Toermalijn Toermalijn is op 1 augustus 1995 ontstaan uit een fusie tussen de Bisschop Romero school en de Johan Boumanschool. De Bisschop Romero school (rk) is voortgekomen uit een fusie van de Zevensprong, Johanna kleuterschool, de St. Jozef- en de Nicolaasschool. De Johan Boumanschool (pc) kwam voort uit de School met de Bijbel en de School met de Bijbel- Noord, de Christina- en de Marijke kleuterschool. Zowel het protestants christelijk als het rooms katholiek onderwijs in Wormerveer kent een historie van ruim een eeuw. 2.1.c Naam Toermalijn Voor onze interconfessionele school hebben we een veelkleurige naam gekozen. Toermalijn klinkt speels, sprookjesachtig, duurzaam, degelijk en het straalt tegelijk iets avontuurlijks uit, precies zoals een school een beetje hoort te zijn. Toermalijn is een edelsteen die de grootste variatie aan kleuren heeft, net zo gevarieerd als de bevolking van onze school. Toermalijn, een juweel van een school. 2.1.d Toekomst Toermalijn Er zitten ongeveer 360 kinderen op onze school, bij elkaar in het gebouw aan de Marktstraat. De school is de laatste jaren gestaag gegroeid. De kans bestaat dat we uit ons jasje groeien. Voor de middellange termijn wordt complete nieuwbouw voorbereid. 4

5 2.2 Wat willen we als school We willen kwalitatief goed onderwijs geven aan alle kinderen. De school werkt met een modern leerstof-jaarklassen-systeem: De kinderen volgen onderwijs in een groep met kinderen van dezelfde leeftijd, waarbij wordt uitgegaan van een basispakket leerstof, de minimum stof die voor alle kinderen gelijk is. De instructie van die stof vindt veelal klassikaal plaats, het inoefenen en de verwerking is meestal individueel. Daarnaast wordt extra stof op het eigen niveau van ieder kind aangeboden. In het moderne leerstofjaarklassensysteem van onze school wordt er ruimte gemaakt voor extra instructie aan kinderen die het nodig hebben, doordat de rest van de groep zelfstandig opdrachten verwerkt. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen. We streven naar een prettige en rustige sfeer waarin kinderen zich veilig voelen en goed kunnen werken. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn en waar de grenzen liggen. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er aandacht en ruimte is voor elk kind. De leerkracht heeft een sturende en stimulerende rol en gaat vriendschappelijk met de kinderen om. 2.2.a Kwalitatief goed onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen worden er bij ons op school veel maatregelen genomen: we hebben uitgewerkte plannen, zoals het schoolplan met een gedetailleerde planning. Er zijn moderne methodes en materialen en een kwaliteitsmodel, waarin we digitaal onze kwaliteit meten en verbeteren. De kwaliteitsverbeterende maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de opbrengsten vooral bij rekenen, taal en lezen. Natuurlijk hebben alle leerkrachten de juiste opleiding en vaak veel ervaring. Toch is het noodzakelijk dat alle leerkrachten ook zelf naar school gaan. De afspraken hierover worden vastgelegd in het scholingsplan. Jaarlijks bespreken de leerkrachten de stand van zaken. Als het nodig is wordt het programma of de werkwijze bijgesteld. Een hulpmiddel daarbij is het leerlingvolgsysteem (LVS), dat informatie geeft over de ontwikkeling van individuele kinderen en ook een overzicht geeft van de resultaten van alle kinderen samen. De gegevens uit het LVS worden met de ouders besproken op de twee 10-minutenavonden. Het lesrooster, de jaarplanning en de klassenmappen waarborgen dat alle onderdelen evenwichtig aan bod komen. 2.2.b Kwaliteitsonderzoek inspectie In een uitgebreid kwaliteitsonderzoek door de inspectie wordt gesteld: dat Toermalijn een goed geïntegreerde schoolorganisatie is met aandacht voor kwaliteitszorg en professionalisering van het team. De schoolprocedures zijn op orde en de beschikbare middelen worden doelmatig ingezet. De resultaten hebben het niveau dat van deze school verwacht mag worden. De tussentijdse opbrengsten zijn op het niveau van het landelijke gemiddelde. Sterke punten zijn: De kwaliteitszorg; Het pedagogisch handelen van de leerkrachten; Het leerlingvolgsysteem (Cito-toetsen); De sociale vaardigheden van de leerlingen; De leerlingenzorg. 5

6 2.3 Vergaderen Er wordt veel tijd besteed aan samenwerking en overleg om te bereiken dat leerkrachten hun onderwijs goed op elkaar afstemmen. Zo ontstaat er een rode draad door de hele school en de kwaliteit verbetert. Er zijn op school verschillende soorten vergaderingen: bouw vergaderingen (onder- en bovenbouw) waarbij een deel van het team aanwezig is en teamvergaderingen, waarbij iedereen aanwezig is. Daarnaast zijn er nog zorgteam-vergaderingen waar kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en kinderen die extra stof nodig hebben worden besproken. 2.4 Scholing leerkrachten Wij werken aan kwaliteitsverbetering en professionalisering van de leerkrachten. De leerkrachten zorgen ervoor bij de tijd te blijven door het volgen van nascholingscursussen, studiedagen en het lezen van vakliteratuur. Dit schooljaar wordt scholing gevolgd betreffende het digibord, de bedrijfshulpverlening, gedragsspecialist, autisme, rekenen, handelingsgericht werken, technisch lezen, taakspel en management. 2.5 Plannen voor de komende jaren Zelfstandig werken: We willen de kinderen zelfstandiger maken door ze zelf dag- en weektaken te laten plannen. Daarnaast willen we dat de kinderen een kritische houding t.o.v. eigen werk ontwikkelen en leren samen te werken. Taakspel: In de groepen 5 en 6 wordt taakspel ingevoerd. Dit is een hulpmiddel/training waardoor het pedagogisch klimaat in de groep verbetert en de kinderen meer taakgericht worden. Methodes: We hebben voor taal en begrijpend lezen nieuwe methodes ingevoerd: Taal actief versie drie en Goed gelezen. Speciale aandacht krijgt het rekenonderwijs. Een werkgroep heeft alle methodieken, afspraken, hulpmiddelen geactualiseerd, de resultaten laten een stijgende lijn zien. Computeronderwijs: De inspanningen zijn gericht op integratie van de communicatietechnologie in het onderwijsleerproces. Speciale aandacht is er voor mediawijsheid. Brede school: Toermalijn ontwikkelt zich tot een brede school. Doel is: samen met buurt- en welzijnsvoorzieningen de ontwikkelingskansen van onze kinderen vergroten. Activiteiten: gedichtenmaand, basistraining vrijwilligers, opvoedingsondersteuning en activiteiten in het buurthuis de Lorzie: sport, muziek, koken, e.d. Passend onderwijs: Het is onze ambitie dat alle kinderen, ook die met bijzondere leerbehoeften, op Toermalijn onderwijs kunnen volgen. De leerkrachten volgen specifieke scholing en de organisatie wordt met de invoering van groepsplannen en handeling gericht werken steeds beter in staat een toerijkend onderwijsaanbod te bieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE): Integratie van de peuterspeelzaal binnen onze basisschool (groepen1, 2 en 3) met als doel ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren en eventuele ontwikkelingsachterstanden te verhelpen. We gebruiken hiervoor het programma Kaleidoscoop. 6

7 3. Ons bestuur 3.1 Bestuur De Stichting Agora beheert de interconfessionele, katholieke en protestants-christelijke scholen in de Zaanstreek. Toermalijn valt onder het bestuur van Agora, een stichting met 26 scholen voor bijzonder (RK, PC en IC) primair onderwijs in de Zaanstreek. De stichting wordt geleid door een bovenschoolse directie. 3.2 Schooladviesraad Deze raad adviseert de directeur over het te voeren beleid. Kwaliteitsbeleid en identiteit zijn de belangrijkste aandachtspunten. Vanuit de SAR wordt een vertegenwoordiger aangewezen voor de Stichtingsraad die het Bestuur adviseert. De Schooladviesraad (Sar) bestaat uit: Dhr. S. Heine Voorzitter Sar Mw. A. Tuerlings Secretaris Sar namens ouderraad Mw. W. Henstra Lid Sar namens de medezeggenschapsraad Mw. L. Leegstra Lid Sar namens de medezeggenschapsraad Mw. B. de Boer Lid Sar namens de medezeggenschapsraad Mw. G. Leguit Lid Sar namens de medezeggenschapsraad Mw. M. van Dongen Lid Sar Dhr. F. Heine Lid Sar Dhr. S. Fortuijn Adviseur Sar directeur Mw. L. Sommeijer Adviseur Sar adjunct directeur onderbouw Dhr. P. Buis Adviseur Sar adjunct directeur bovenbouw De vaste agendapunten per jaar van de Sar Pedagogisch klimaat, communicatie en godsdienst/identiteit Schoolplan Begroting Formatie Scholingsplan Schoolgids Arboplan 3.3 Administratiekantoor Agora De administratie van onze school wordt verzorgd door het administratiekantoor van Stichting Agora. Bezoekadres De Weer 10a 1504 AG Zaandam tel: Postadres Postbus EB Zaandam fax:

8 4. Ons team Simon Fortuijn directeur Toermalijn directeur Piramide Lydia Sommeijer adjunct-directeur t/m groep 4 Peter Buis adjunct-directeur 5 t/m 8 Carla Hulshout Marieke van Noorden groep 1/2a Danielle Versluis groep 1/2b Marjolijn Zonneveld groep 1/2c Rozanne Schermer Herman Boogaerdt Mieke Langejans Lydia Sommeijer Carla Hulshout groep 1/2d groep 3a groep 4a Carla Hulshout Wendy Henstra Groep 4b Tine van Luit Ank Pot groep 5a Vivian Pot Tanja Krouwels groep 5b/6b Loes Sinkeler Kelly Weijers groep 6a Peter Tolhuijs Kelly Weijers Groep 7a Linda Leegstra Peter Buis groep 7b Marjan Bohnenn groep 8a Wilma de Witte peuterspeelzaal onderwijsassistent groep 1/2 Natasha van der Lans groep 8b Rimmy Klinkenberg peuterspeelzaal Jan Brouwer vakleerkracht gym motorische remedial teaching Antoinette Post onderwijsassistent groep 1/2 peuterspeelzaal Marleen Groot onderwijsassistent groep 1/2 Petra Wielenga onderwijsassistent Aart van Dijk administratie en beheer Fred Batterman conciërge Gerda Steinfeld schoolmaatschappelijk werk Jack Migchelsen informatietechnologie (ICT) 8

9 4.1 Directie De directie wordt gevormd door de directeur en de twee adjunct-directeuren. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leiding van de school. De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie, het personeels- en financiële beleid. De adjunct-directeuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en zijn ook aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. 4.2 Stafmedewerker administratie en beheer Deze stafmedewerker is verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie, de financiële administratie, de leerkrachtenadministratie. 4.3 Groepsleerkracht De groepsleerkracht geeft les aan een groep. Sommige leerkrachten werken parttime, waardoor u met meer leerkrachten te maken heeft. Ons streven is: niet meer dan twee leerkrachten per groep. 4.4 Onderwijsassistent vve De onderwijsassistent ondersteunt het onderwijs in de groepen 1,2 en 3 in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie. 4.5 Peuterleidster vve De peuterleidster geeft leiding aan een groep peuters. Stimuleert de ontwikkeling van de kleinsten in de breedste zin met accent op taalstimulering volgens het programma Kaleidoscoop. 4.6 Conciërge De conciërge zorgt voor de huishoudelijke dienst, onderhoud en administratie. 4.7 Interne begeleider De IB er begeleidt leerkrachten, doet pedagogisch-didactisch onderzoek, beheert de orthotheek, verzamelt de resultaten uit de groepen, is lid van het zorgteam en onderhoudt contacten met het speciaal basisonderwijs en diverse instanties. 4.8 Schoolmaatschappelijk werker De schoolmaatschappelijk werker geeft adviezen aan de leerkracht en aan ouders over de aanpak van bepaalde problemen. 4.9 Vakleerkracht bewegingsonderwijs Deze vakleerkracht geeft gymles aan bepaalde groepen en geeft daarnaast in kleine groepjes motorische remedial teaching. Zo proberen we na toestemming van ouders, kinderen van hun motorische beperkingen te af te helpen ICT Een halve dag per week worden de leerkrachten door een deskundige ondersteund bij het ontwikkelen van onderwijs met computers, internet en digiborden Stagiaires In alle groepen komen regelmatig studenten om praktijkervaring op te doen. 9

10 5. Ouders 5.1 Contacten met ouders Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun eigen kind. Een deel van die verantwoordelijkheid delegeren zij naar school. Samenwerking bij de opvoeding, een open houding en respect voor elkaars verantwoordelijkheid, heeft een positief effect op het welzijn van het kind. 5.1.a Informatie avond Aan het begin van het schooljaar wordt er door iedere groepsleerkracht een informatieavond gehouden. Het gaat over de organisatie, de leerstof en de afspraken, die voor de groep gelden. Halverwege het schooljaar is er nogmaals een informatieavond met als onderwerpen o.a.: Hoe gaat het met de tijdens de eerste informatieavond gepresenteerde plannen; Loopt de communicatie goed, komen brieven en verzoeken over, bevalt de inloop; Huiswerk en ondersteuning thuis; Ouderhulp, excursies, schoonmaak; Pedagogisch klimaat in groep, aanpak pesten; Presentatie van een bijzonder onderwerp zoals project, test, nieuwe aanpak, zelfcorrectie, rekenprobleem e.d.; Tips van ouders en aandachtspunten voor de komende tijd. 5.1.b Contacten met ouders: Bij het afsluiten van een schoolproject worden de ouders op school uitgenodigd. In oktober is er een bijeenkomst voor alle ouders, georganiseerd door de ouderraad. In het kader van vve zijn er workshops voor ouders van peuterspeelzaal en de ouders van leerlingen uit groepen 1 t/m 3 Iedere maand komt er een info uit. Dit is een informatiebrief van directie aan de ouders, met daarin de voor de komende maand belangrijke zaken. Schoolgids/jaarkalender: Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders de schoolgids en een jaarkalender met daarin alle belangrijke informatie en data. Daarnaast liggen er bij de uitgang informatiebulletins van buurthuis, kerk, sportclubs en school klaar om mee te nemen. Alleen in overleg met de directie mogen er brochures worden neergelegd of affiches opgehangen. 5.2 Informatie over de vorderingen van uw kind Ieder kind krijgt drie keer per jaar een rapport mee naar huis: eind november, rond Pasen en aan het eind van het schooljaar. Bij het eerste en bij het tweede rapport wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de vorderingen van uw kind aan de hand van het Cito leerlingvolgsysteem (LVS) en het werk in de groep. Als er iets bijzonders aan de hand is, of als uw kind wordt besproken in het zorgteam, wordt er veelvuldig (eens per zes weken) contact onderhouden. Ook als u iets met de leerkracht wilt bespreken kunt u altijd een afspraak maken. 5.3 Het leerlingdossier bij AGORA Iedere school is verplicht tot het voeren van een leerling-administratie en een verzuimadministratie. Daarnaast dient elke school de onderwijskundige en sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling, de onderwijskundige begeleiding, de zorg en de onderwijsresultaten te verzamelen en bij te houden in een leerlingvolgsysteem. Samen vormt dit het leerling dossier. 10

11 Omdat het leerling dossier privacygevoelige informatie bevat is het strikt vertrouwelijk. Er worden dan ook bijzondere eisen aan het beheer van en de verantwoordelijkheid voor het dossier en de bewaarplicht gesteld. AGORA maakt voor haar scholen hiervoor gebruik van het modelprivacyreglement. Dit reglement regelt de wijze waarop de scholen de gegevens beheert en de bevoegdheden, rechten en plichten van alle betrokkenen. Het reglement is te downloaden op 5.4 Als u wilt helpen op school Ouderhulp: U kunt zich opgeven voor allerlei vormen van ouderhulp, zoals hulp bij computeronderwijs, lezen, sport, expressie, excursies, e.d. Klassenouders: Zij coördineren de ouderhulp op groepsniveau. Zij helpen de leerkracht bij het organisatorische werk, zoals het regelen van rij-ouders bij excursies, zorgen voor ouderhulp bij activiteiten, assistentie bij feesten, acties en projecten. Omdat het werk omvangrijk is, werken we met twee klassenouders per groep, die regelmatig met de leerkracht overleggen. 5.5 Meepraten en meebeslissen: 5.5.a Ouderraad Op veel manieren zijn de ouders actief bij onze school betrokken. Een belangrijke inbreng heeft de ouderraad. De ouderraad verleent medewerking bij de organisatie van activiteiten en is via vertegenwoordiging in de Schooladviesraad betrokken bij het beleid van de school. De ouderraad vergadert eens per 6 weken en bestaat uit ongeveer 15 ouders. Uit hun midden komt het dagelijks bestuur. 5.5.b Dagelijks bestuur ouderraad Mw A. Tuerlings voorzitter tel Mw W. Schaap secretaris tel Mw. L. Rus penningmeester tel c Werkgroepen ouderraad De leden van de ouderraad werken nauw samen met de leerkrachten. Samen vormen zij werkgroepen die de activiteiten regelen, zoals St. Nicolaas, schoolreisjes, kerstbomenactie, sportactiviteiten, actie voor goed doel, enz. 5.5.d Algemene vergadering De ouderraad organiseert ieder jaar (rond oktober) een algemene vergadering. Zij doet dan verslag van haar activiteiten, stelt de ouderbijdrage vast. Tijdens deze vergadering praten de leerkrachten samen met ouders over onderwijs en opvoeding. Zo waren er de laatste jaren discussieavonden of presentaties over: Normen en waarden/ Faalangst bij kinderen; Een veilig schoolklimaat en een actief pestbeleid; Ondernemend onderwijs/ Brandwondencentrum; Gezond Eten en Bewegen,/ Cultureel Erfgoed. Mediawijsheid/ Passend onderwijs. Het zijn interessante en leerzame avonden. Ouders en leerkrachten horen van elkaar hoe ze denken over onderwijs en opvoeding. Ouders en leerkrachten ondersteunen elkaar bij de opvoeding. 11

12 5.5.e Ouderbijdrage Voor alle activiteiten heeft de ouderraad een budget dat wordt gevormd door de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de openbare jaarvergadering. De ouderraad probeert de bijdrage zo laag mogelijk te houden. In schooljaar is de ouderbijdrage: 37,50 voor groep 1 t/m 7 15,- voor peuterspeelzaal 65,- voor groep 8 ( hoger i.v.m. het meerdaagse schoolreisje). De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage kunnen de activiteiten voor de kinderen niet doorgaan. We gaan er van uit dat de hoogte van deze bijdrage zodanig is, dat iedereen het bedrag betaalt. Het is ook mogelijk de ouderbijdrage in overleg met de penningmeester in termijnen te betalen. De gemeente steekt in bepaalde gevallen ook een helpende hand uit; of u in aanmerking komt kunt u lezen in een brochure of navragen bij onze penningmeester. Bij tussentijdse aanmelding na december wordt door de penningmeester een lager bedrag in rekening gebracht. Het rekeningnummer is: t.n.v. ouderraad basisschool Toermalijn te Wormerveer. 5.5.f Medezeggenschapsraad Het is de taak van de MR om op een opbouwende kritische manier mee te denken, advies te geven of mee te beslissen over het beleid van de school. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten, die vertegenwoordigd zijn in ouderraad en schooladviesraad. De namen van de leden zijn: Wendy Henstra leerkracht Linda Leegstra leerkracht Bianca de Boer ouder Gerda Leguit ouder De medezeggenschapsraad beslist mee over het beleidsplan van de school (het schoolplan) en is ook altijd betrokken bij de sollicitatiecommissie. Zij beheren de oude kranten pot, deze rekening wordt gevoed door de opbrengst van oud papier, de kerstbomenactie e.d. Daarnaast heeft de MR de zorg voor de ideeënbus. In deze bus (in de gang) wordt ouders gevraagd plannen of ideeën in te brengen. Ieder positief idee wordt in de MR besproken. De inbrenger krijgt altijd schriftelijk antwoord. Voorwaarde is wel dat het plan of idee (geen klacht want daar is een aparte regeling voor, zie blz. 28) is voorzien van naam en adres. 5.6 Sponsoring: Wij hanteren in voorkomende gevallen het sponsorconvenant van Agora. U kunt de regeling opvragen bij de stichting Agora 12

13 6. Wij zijn een veilige school 6.1 Ons schoolgebouw / verzekering Het sfeervolle hoofdgebouw van 1914 is steeds gemoderniseerd en voor het huidige onderwijs goed bruikbaar. Er zijn veel kamertjes en extra ruimten voor directie en intern begeleider. Het speelplein ligt prachtig beschut tussen platanen en is beveiligd door hoge hekken. Het is een heerlijke veilige ruimte om te spelen. 6.1.a Veiligheidsbeleid Een veilige school is een omgeving waar leerlingen, ouders en medewerkers van de school zich veilig voelen. Het gaat dan zowel om sociale en fysieke veiligheid op de instelling, als ook om veilig werken in een digitale omgeving. Om de sociale veiligheid te waarborgen heeft Toermalijn : gedragsregels (waaronder beleid om pesten tegen te gaan); een veiligheidsbeleid voor medewerkers (werken in een veilige omgeving, geweld tegen medewerkers is ontoelaatbaar); een klachtenregeling met contactpersonen om de weg te wijzen in deze regeling; een regeling tegen seksuele intimidatie. Daarnaast zorgt Toermalijn voor een goed contact met kinderen en ouders door: gesprekken met kinderen in een kinderpanel gesprekken met ouders (o.a. via de informatie-avonden, 10-minutengesprekken, voortgangsgesprekken, gesprekken in zorgteams); gesprekken met medezeggenschapsraden en met de schooladviesraden informatie uit de enquêtes onder leerlingen, ouders en medewerkers van de school. De ouder wordt gezien als partner in de begeleiding van de kinderen. Van gesprekken en contacten worden de gemaakte afspraken in een kort verslag vastgelegd en in het leerlingdossier opgenomen. Het privacy reglement van AGORA waarborgt de vertrouwelijkheid van deze gegevens. In het belang van de kinderen werken we samen met Centra voor Jeugd en Gezin, afdeling Leerplicht en de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Op schoolniveau zetten we een maatschappelijk werkers in ten behoeve van onder meer de veilige omgeving voor het kind. De fysieke veiligheid van de kinderen, ouders en de medewerkers op de school wordt geregeld in het arbobeleidsplan dat op schoolniveau is vastgesteld. In dit plan zijn o.a de regelmatige controles opgenomen, maar ook de wijze waarop ontruimingsoefeningen zijn georganiseerd en de BHV is opgezet. Om veilig te kunnen werken in de digitale omgeving hebben we een actueel protocol met betrekking tot het werken op internet. 6.2 Medische situaties op school De belangrijkste verantwoordelijkheid van de school is het geven van onderwijs. Er worden echter in toenemende mate verzoeken gedaan om ook (medische) zorg te verlenen. In principe regelen de ouders deze zorg zelf door de juiste voorzieningen te treffen. Toch heeft de school te maken met een aantal medische situaties. De wijze waarop wij hiermee om moeten gaan staat beschreven in het protocol Handelen in medische situaties van Agora. 13

14 Onze school zal in de onderstaande situaties als volgt handelen: 1. Uw kind wordt ziek op school: In voorkomende gevallen wordt er met u contact opgenomen. Aan u wordt toestemming gevraagd om een bepaald (huis)middel toe te dienen of om een arts te raadplegen. Als samen met u besloten wordt om uw kind naar huis te laten gaan, zullen wij zorgen voor de juiste begeleiding. 2. Het verstrekken van medicijnen: Soms is het noodzakelijk dat leerlingen tijdens schooltijd medicijnen innemen. In dat geval bieden wij u de gelegenheid om de medicijnverstrekking te organiseren. (medicijnen aan het kind naar school meegeven is in verband met veiligheid en aansprakelijkheid niet toegestaan) Als het echt niet anders kan zal school de medicijnen verstrekken. Daarmee aanvaardt onze school de verantwoordelijkheid. We moeten in dat geval het vastgestelde protocol volgen. Richtlijnen daarbij zijn o.a.: Medicijnen alleen in originele verpakking met bijsluiter Aftekenlijst, waarop per keer wordt aangetekend wanneer het medicijn is verstrekt Een door de ouders ondertekend toestemmingsformulier. Medicijnen in school zijn dus alleen nog toegestaan als het protocol strikt wordt toegepast en alleen na overleg met de leerkracht en na toestemming van de directie. Ook voor medicijnen die meegegeven worden voor een schoolkamp of maar één keer worden gebruikt gelden dezelfde regels. 3. Het verrichten van medische handelingen: Medische handelingen zoals het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel etc. overstijgt de verantwoordelijkheid van de school en zal niet door school worden uitgevoerd. Wel zullen we ouders in de gelegenheid stellen in deze zorg zelf te (doen) organiseren. In bovengenoemde gevallen moet het protocol Handelen in medische situaties strikt worden uitgevoerd in verband met de bescherming van de school en/of de leerkracht tegen aansprakelijkheid. Uiteraard is bovenstaande niet van toepassing op een levensbedreigende situatie. In dat geval is elke burger verplicht handelend op te treden. 6.3 Verzekering Voor alle kinderen heeft de school een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht tijdens schooltijd, bij evenementen in schoolverband en tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. Verzekerd is een uitkering: (bedrag kunt u bij Aart van Dijk opvragen) bij overlijden, invaliditeit en bij tandheelkundige behandeling. Schade aan brillen, jassen, e.d. vallen niet onder deze verzekering. Dit soort schade is soms te verhalen op de WA-verzekering van de veroorzaker. 14

15 6.4 De omgeving rond onze school De verkeerssituatie rond de school wijzigt ieder jaar, maar is niet ideaal. De verkeersdrempels, zebrapad en het stopverbod helpen wel, maar we blijven met de gemeente in gesprek om de situatie verder te verbeteren. Uit de ouder-enquête bleek dat veel ouders ontevreden zijn over de verkeerssituatie. Inmiddels worden er bij het zebrapad verkeersbrigadiers ingezet. De meeste kinderen van groep 1 t/m 4 worden naar school gebracht; dat is ook nodig! Verkeersmaatregelen alleen helpen niet, alle verkeersdeelnemers moeten meehelpen een zo veilig mogelijke situatie te scheppen. 6.5 Regels: Fietsen: Veel kinderen komen op de fiets naar school. We rekenen er op dat u de veiligheid van de fiets controleert en dat iedere fiets op slot staat. De kinderen van groep 7 en 8 gaan, als de afstand het toelaat, met de fiets op excursie (groep 6 vanaf tweede helft schooljaar); ouders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de fiets. Het aantal plaatsen om fietsen te stallen is niet onbeperkt. Eten en drinken: Kinderen mogen s morgens iets (moet wel in 5 minuten op kunnen) eten en/of drinken. Wat overblijft gaat weer mee naar huis. Geeft u a.u.b. géén snoep mee. Op feesten en schoolreisjes beperken we het snoepen. In de teamkamer ligt de Gezond Trakteren -map ter inzage. We vragen u ook de traktaties voor de leerkrachten te beperken. Gevonden voorwerpen: Bekers, jassen, laarzen, e.d. raken niet zo makkelijk weg als u de naam van uw kind erin zet. Gevonden voorwerpen worden enige tijd bij de ingang tentoongesteld. Gymkleding: Ter bevordering van hygiëne en veiligheid is het tijdens de gymlessen verplicht gymschoenen en sportkleding te dragen. Voor groep 1 en 2 is er een gymzakje aan de kapstok beschikbaar. De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen na iedere gymles hun gymkleding mee naar huis. Huishoudelijke taken: Alle kinderen worden ingeschakeld bij de zorg voor de eigen werkomgeving, zoals verzorgen van planten, uitvegen van het bord en aanvegen van het lokaal. Dit hoort bij de opvoeding van de kinderen. In de bovenbouw worden de taken uitgebreid met bladeren vegen, melk halen, e.d. Deze taken worden via een rooster verdeeld. Kinderen uit verschillende groepen laten we samenwerken. In het algemeen worden dergelijke taken niet tijdens de les uitgevoerd: gevaarlijke zaken, zoals water koken, thee rondbrengen, of zwaar tillen, laten we de kinderen niet doen. Samen met de conciërge, de schoonmakers en de leerkrachten hebben de kinderen een aandeel in de zorg voor onze school en omgeving. Milieu: De school werkt daadwerkelijk mee met het terugdringen van de milieuverontreiniging. We sparen oud papier en batterijen. Het verzamelen van oud papier levert ons ook nog geld op en dit wordt besteed aan extra spullen voor de kinderen. We verzoeken u om eten en drinken in trommels en bekers mee te geven, zo blijft het schoolafval beperkt. Luizencape: Op onze school is het gebruik van een goede luizencape verplicht. Dit is absoluut noodzakelijk om het luizenprobleem buiten de school te houden. Sinds de invoering van de luizencape is het aantal meldingen van hoofdluis drastisch verminderd. De capes zijn voor 10,- te koop bij de ouderraad. Bibliotheekpas: Wij gaan ervan uit dat ieder kind deze gratis pas bezit. (bij inschrijving moet eenmalig 3,50 worden betaald) De kinderen hebben de pas nodig bij het onderwijs, voor het lezen van jeugdliteratuur en het maken van werkstukken. 15

16 7. Hoe werken we op school 7.1 Welke vakken en activiteiten zijn er In overeenstemming met de wet op het basisonderwijs worden op onze school de volgende vak- en vormingsgebieden gegeven: Zintuiglijke/lichamelijke oefening Nederlandse taal en Engelse taal Rekenen en Wiskunde Nieuwe technologie: computergebruik, digi-bord en internet Kennisgebieden: Aardrijkskunde, Geschiedenis, de Natuur, waaronder Biologie Maatschappelijke verhoudingen, waaronder Staatsinrichting en Burgerschap Geestelijke stromingen Expressieactiviteiten: Spel/Bevordering van het taalgebruik, Tekenen en Handvaardigheid, Muziek, Drama en Beweging Bevordering van Sociale Redzaamheid, waaronder Gedrag in het Verkeer Bevordering van Gezond Gedrag 7.2 Werkwijze groep 1 t/m 8 (een doorgaande lijn) De kinderen hebben te maken met verschillende organisatievormen. Gezamenlijke groepsactiviteiten zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het verwerken van opdrachten en taken gebeurt individueel of in kleine groepjes en is aangepast aan het niveau van het kind. De meeste kinderen zullen bezig zijn met een basistaak. Een enkeling werkt met een eigen taak van een andere methode (vaak met herhalende oefeningen). Een aantal kinderen krijgt extra verdiepende taken. De begeleiding van de kinderen verloopt in alle groepen volgens dezelfde afspraken en is voor de kinderen duidelijk herkenbaar. De begeleiding is er op gericht waar nodig extra hulp te geven en elk kind te controleren en te stimuleren. In het klimaat dat hierdoor ontstaat, zijn de kinderen doelbewust zelfstandig bezig en leren ook hun werk vooraf te plannen. In de kleutergroepen is dat het spel van de week, in groep 3 de dagtaak en leren de kinderen te plannen en te reflecteren. Vervolgens gaat dit bij de oudere kinderen over in een weektaak. In groep 8 wordt met een agenda gewerkt. Deze zelfstandige, bewuste en ondernemende leerhouding en het vermogen te kunnen plannen maakt het mogelijk dat de kinderen voorstellingen, wedstrijden en andere evenementen kunnen organiseren. 7.3 Visie onderwijs aan het Jonge kind en het programma Kaleidoscoop Actief, ondernemend bezig zijn is het streven van ons onderwijs met de jongste leerlingen van de school. We werken vanuit de belevingswereld van de kinderen en rond thema s. Een schooldag heeft een vaste dagindeling. Hierdoor ontstaat er voor een kind een vertrouwde speel- en leeromgeving. Alle onderdelen van het programma komen dagelijks aan bod, zoals taal- en denkontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling van de motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en er is aandacht voor kunstzinnige en culturele vorming. Het programma Kaleidoscoop biedt een doorgaande lijn van peuterspeelzaal t/m groep drie. Er is sprake van een intensieve taalstimulering en er is in deze groepen een verbetering te zien van de spelkwaliteit. Het programma sluit aan op de werkwijze (zelfstandig werken) van onze school. 16

17 7.4 Kerndoelen Voor bovengenoemde vak-/vormingsgebieden zijn kerndoelen geformuleerd. Deze kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzichten en vaardigheden. De kerndoelen zijn door het ministerie bepaald. 7.5 ICT/computeronderwijs Al vanaf de kleutergroep worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de computer. Wij gebruiken multimediacomputers, zodat het voor alle kinderen mogelijk is via internet informatie op te zoeken. Voor het gebruik van internet hebben wij een protocol ontwikkeld. Hierin staan gedragsregels beschreven voor kinderen en leerkrachten. We hebben inmiddels in het merendeel van de groepen digitale schoolborden. In de loop van het schooljaar wordt het aantal digitale schoolborden nog uitgebreid. Website: 7.6 Lezen/Taal Vanaf groep 1 werken we met de leesmethode De Leeslijn. We bieden de kinderen allerlei materialen aan, zoals boeken, letterstempels, flanelletters en rijmspelletjes. Wie er aan toe is, leert zichzelf spelenderwijs lezen. In groep 3 leren de kinderen systematisch lezen, na een klassikale introductie gaan ze individueel en in kleine groepjes op niveau lezen. Voor het leren lezen is belangrijk dat u thuis voorleest, over boeken praat en regelmatig de bibliotheek bezoekt. Het moeilijke begrijpend lezen leren kinderen vanaf het moment dat ze leren lezen. Dit leren we de kinderen met behulp van de nieuwe methode Goed gelezen en de Kidsweek krant. Wij gebruiken de vernieuwde taalmethode: Taal Actief. 7.7 Rekenen De reken- en wiskundemethode Wereld in Getallen leert de kinderen inzichtelijk rekenen. Kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken en oplossingen te vinden. We willen de kinderen op een hoog niveau leren rekenen. We doen daarvoor samen met vier andere scholen mee aan een door het ministerie gesubsidieerd traject om het rekenonderwijs te verbeteren. 7.8 Schrijven Schrijven doen we nog traditioneel netjes. De methode Schrijven in de Basisschool helpt ons daarbij. We vinden de ontwikkeling van een goed handschrift belangrijk. De kinderen leren schrijven met een vulpen, die bij gewoon gebruik de hele basisschooltijd mee kan. De meeste kinderen zijn trots op hun pen en doen er voorzichtig mee. De vulpen wordt één keer gratis verstrekt. Ze zijn op school te koop voor Zaakvakken We geven aardrijkskunde (De Blauwe Planeet), geschiedenis (Speurtocht) en biologie als aparte vakken en geïntegreerd met de methode Topondernemers. Staatsinrichting is een onderdeel van de geschiedenisles van groep 8. Door spreekbeurten, werkstukken, schooltv, excursies en projecten, wordt verbinding gelegd tussen de verschillende vakgebieden. Tevens werkt de school mee met het project Zaans Cultureel Erfgoed. We brengen kinderen in aanraking met thema s wonen, werken, wind en water, d.m.v. leskisten en excursies Techniek Wij willen de kinderen in aanraking laten komen met onderwerpen als licht, geluid, magnetisme, temperatuur en elektriciteit. Ze mogen zelf dingen ontdekken, experimenteren en constructies maken. Dit schooljaar zijn er vier techniekmiddagen gepland voor alle kinderen. 17

18 7.11 Bewegingsonderwijs We geven gym, spel en beweging en daarnaast zwemmen. De groepen 1 t/m 8 gaan naar de gymzaal aan de Anemoonstraat (hoek Kerkstraat). De kinderen van groep 5 zwemmen eens in de twee weken één uur, in het zwembad De Watering Expressievakken Handenarbeid, handwerken, tekenen en muziek worden in alle groepen gegeven. Daarnaast komen bij de expressievakken aan bod: dans, drama, musical en leren voordragen. We gebruiken de methode Moet je doen. Maandelijks geven de kinderen een voorstelling in bejaardenhuis De Amandelbloesem Engels In groep 6 beginnen we met het vak Engels: de kinderen leren spreken in eenvoudige zinnen. Aan het eind van groep 8 kunnen de kinderen zich enigszins verstaanbaar maken in deze taal. De methode heet Real English Verkeersexamen In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijk afgenomen theoretisch verkeersexamen. Wij weten allen hoe moeilijk de stof kan zijn, toch slagen bijna alle kinderen. De theorie kennen ze dan, het in praktijk brengen is veel moeilijker. Alleen met uw en onze hulp, begeleiding en voorbeeld is het voor de kinderen mogelijk de theorie in praktijk te brengen Godsdienst Wij gebruiken de methode Trefwoord. Met een scala aan mogelijkheden biedt deze methode: bijbelverhalen, liedjes, gebeden en verhalen. Meestal begint de dag in de onderbouw met een nieuwe afbeelding van de kalender als uitnodiging voor een kringgesprek. Godsdienstlessen worden vaak in gespreksvorm aangeboden, maar ook wordt er wel instructie gegeven. De lessen kunnen worden aangevuld met expressieactiviteiten zoals zingen, tekenen en toneel. We sluiten aan bij de belangrijke feesten van het jaar, in ieder geval Kerst, Pasen en Pinksteren. Vanuit team en ouderraad houdt een werkgroep zich bezig met acties, waarmee we onze medemens ondersteunen, zoals fruitmanden voor de zieken, kinderzegelactie, en een grote actie met een wisselend doel Welke groepen 7.16.a Peuterspeelzaal Toermalijn ( t Clowntje) De peuterspeelzaal is in het kader van de VVE een onderdeel van onze basisschool geworden en biedt opvang voor en begeleiding van peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden. De peuterspeelzaal is de hele week open behalve op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Naast de reguliere peuterspeelzaal is er een VVE- afdeling voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Uw kind kan vanaf de leeftijd van 1 jaar ingeschreven worden bij Lydia Sommeijer, adj. dir b Groepen 1 t/m 8 We hebben bij de start van het schooljaar drie kleutergroepen, het zijn gemengde groepen 1 en 2. Voor deze combinatie is bewust gekozen,. Kinderen leren van elkaar, de oudste kleuters kunnen de jongere kinderen helpen. Er zijn dit jaar één groep 3, 5 en 6, één combinatiegroep 5/6 en twee groepen 4, 7 en 8. 18

19 8. Wanneer moet uw kind naar school 8.1 Onze schooltijden: ma, di, do, ma, di, do, wo, vr Groep 1 t/m u u u ma, di, do, ma, di, do, wo, vr, Peuterspeelzaal u u u 8.2 Gymrooster De kinderen gymmen in de gymzaal aan de Anemoonstraat Maandagochtend: kleutergroepen Maandagmiddag: kleutergroepen Dinsdagmiddag: groep 6a, 7a Woensdag: groep 3a, 5b/6b, 5a Donderdagochtend: groep 4a, 4b, 7b o.l.v. vakleerkracht gym Donderdagmiddag: 8a, 8b 8.3 Zwemrooster De kinderen van groep 5 zwemmen één uur in De Watering, eens in de twee weken, op maandag. We gaan er van uit dat de kinderen in groep 5 al kunnen zwemmen. Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet meedoen aan activiteiten op of rond het water. Tijdens het schoolzwemmen leren de kinderen: overlevingstechnieken, duiken, borstcrawl, snorkelen, e.d. We volgen het zwemprotocol dat door het Zaanse onderwijs en de zwembaden gezamenlijk is opgesteld. 8.4 Op tijd komen De school gaat 10 minuten vóór tijd open, de lessen beginnen s ochtends om kwart voor negen en s middags om kwart over één. We vragen de ouders om na het wegbrengen niet in het gebouw te blijven, we willen onze tijd goed besteden en direct beginnen. We verwachten de kinderen op een redelijke tijd op school: niet te laat, maar ook niet te vroeg. Tussen de middag is het schoolplein gereserveerd voor de overblijvers, een kwartier voor schooltijd laten we de kinderen die niet overblijven toe op de speelplaats. 8.5 Kinderen halen/brengen Het plein wordt ook voor het onderwijs gebruikt. Als kinderen buiten spelen is het niet toegestaan op het plein te komen. Wij vragen ouders om pas 15 minuten voor de school uit gaat op het plein te komen of anders buiten de hekken te wachten en ook na het wegbrengen a.u.b. niet op het schoolplein blijven. 8.6 Onderwijstijd Wij hebben alle tijd nodig voor het onderwijs. De lessen beginnen precies op tijd, het is dus noodzakelijk dat de kinderen al eerder op school zijn. Om effectief met de beschikbare tijd om te kunnen gaan volgen de leerkrachten cursussen klassenmanagement. Verzuim houden we nauwkeurig bij; is verzuim niet doorgegeven, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. 19

20 8.7 Ouders welkom in de groep Ouders van peuters en kleuters mogen iedere dag mee naar binnen om afscheid te nemen. De ouders van groep 3 t/m 8 worden op vaste dagen in de week uitgenodigd met hun kind mee naar binnen te gaan. Het schema is als volgt: Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag pzs x x x x x 1/2 x x x x x 3 x x 4 x x 5 x x 6 x x 7 x x 8 x x 8.8 Wanneer hebben we vakantie Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Voorjaarsvakantie: t/m Pasen: t/m Meivakantie: t/m Hemelvaart: t/m Pinkstervakantie: t/m Zomervakantie: t/m Vrije dagen Woensdag 22 september 8.10 Schoolverzuim Verzuim: Als uw kind ziek of afwezig is, is het wenselijk dat u vóór schooltijd opbelt. Kort verlof: Natuurlijk is het mogelijk dat de kinderen een dag vrij krijgen als er iets bijzonders aan de hand is, zoals: jubilea, huwelijk, begrafenis, e.d. Neemt u hiervoor altijd eerst contact op met de groepsleerkracht ( ook een aanvraagformulier invullen) Tandarts, Dokter, Orthodontist, Logopedist... Als het kan afspraken buiten schooltijd maken, vooral als een behandeling (bijvoorbeeld een beugel) langer duurt, missen kinderen veel lessen. Is het niet te voorkomen dan met een briefje aan de leerkracht melden. Extra vakantieverlof is niet meer mogelijk. De regeling is door de wetgever aangescherpt. Alleen als er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden (maar dan is er wel een verklaring van arts noodzakelijk) of als u werkt in de agrarische sector of in de horeca (en daarbij verplicht bent de hele zomer vakantie door te werken) zijn er met een werkgeversverklaring soms nog mogelijkheden. Wilt u toch extra vakantieverlof aanvragen dan kunt u het aanvraagformulier ophalen bij de conciërge. Iedere aanvraag gaat ook naar de leerplichtambtenaar en moet 8 weken van te voren binnen zijn. Een uurtje eerder weg, of een dag eerder op vakantie is helaas niet toegestaan. 20

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Stelle

Schoolgids CBS De Stelle Schoolgids CBS De Stelle 2014-2015 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl www.cbsdestelle.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie