gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig"

Transcriptie

1 A Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Decemer 2012

2 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2012

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 DE GEMEENTE EINDHOVEN ALS EVENEMENTENSTAD MISSIE... 6 VISIE... 6 DOELSTELLING VERANTWOORDELIJKHEDEN EN ROLVERDELING VERANTWOORDELIJKHEDEN ORGANISATOR ROLVERDELING Rol gemeente Rol EHV ROL VAN DE HULPDIENSTEN EN OVERIGE PARTNERS... 9 Overige partners LOCATIES LOCATIEBELEID LOCATIEPROFIEL DE EVENEMENTENKALENDER CATEGORIEËN EVENEMENTEN BIJZONDERE B EN C EVENEMENTEN GEEN EVENEMENT, MAAR WEL VOORSCHRIFTEN Film/tv-opnames Tv-schermen ij sportevenementen Manifestaties Rampenoefeningen Evenementen zonder organisator Activiteiten innenlocaties Leegstaande panden PROCEDURE AANMELDEN EVENEMENT AANVRAAG CATEGORIE A EVENEMENTEN AANVRAAG CATEGORIE B EN C EVENEMENTEN AANVRAAG BIJZONDERE B EN C EVENEMENTEN ONVERWACHTE EVENEMENTEN BEZWAAR OF BEROEP EVALUATIE VOORSCHRIFTEN VOOR VERGUNNINGVERLENING VEILIGHEIDSPLAN COMMUNICATIE BEREIKBAARHEID/TOEGANKELIJKHEID MOBILITEITSPLAN AANSPRAKELIJKHEID ALCOHOLMISBRUIK TEGENGAAN MILEU: GELUID, AFVAL EN DUURZAAMHEID ACTIVITEITEN IN HET LUCHTRUIM TOEZICHT EN HANDHAVING INTEGRALE HANDHAVING BIJ EVENEMENTEN

4 8.2 MULTIDISCIPLINAIRE SCHOUW BEREIKBAARHEID GEMEENTE Overzicht van ijlagen: 1 Bijlage 1. Procedureregels concurrerende aanvragen Bijlage 2. Risicoscan Bijlage 3. Risicoanalyse Bijalge 4. Richtlijn eveiligers 1 De documenten die in deze 5 ijlagen zijn opgenomen worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethoders en zijn ter kennisgeving ijgevoegd ij het evenementeneleid.

5 1 Inleiding In Eindhoven worden al jarenlang succesvolle, sfeervolle, goedezochte en veilige evenementen georganiseerd. Door het gevarieerde aanod (voor ieder wat wils) en het goede verloop van evenementen heeft Eindhoven als evenementenstad een goede naam opgeouwd. Zowel vanuit maatschappelijk als economisch oogpunt zijn evenementen elangrijk voor de gemeente. De pulieke elangstelling voor Eindhovense evenementen groeit zowel regionaal, nationaal als internationaal. Denk aan de Dutch Design Week, Glow, de Marathon en Koninginnedag, maar ook aan kleinere evenementen zoals de evenementen op het Wilhelminaplein of Parkdans. De ehoort al jaren tot de top 5 in Nederland en heeft de amitie om met een evenwichtig aanod haar imago en positie als ruisende evenementenstad te ehouden en te versterken. De gemeenteraad van Eindhoven heeft in juli 2009 het evenementeneleid vastgesteld. Zoals toen al esloten vraagt het evenementeneleid van 2009 op enkele onderdelen uitwerking en aanvulling. De groeiende elangstelling voor pulieksevenementen en de noodzakelijke aandacht voor de veiligheid en eheersaarheid van evenementen zijn daarnaast aanleiding om het evenementeneleid op onderdelen te actualiseren. De primaire verantwoordelijkheid van de overheid ligt op het geied van vergunningverlening en openare orde en veiligheid. Deze verantwoordelijkheden staan daarom in dit nieuwe eleid centraal. De kent twee soorten evenementen te weten: de randevenementen en de off-rand evenementen. Brandevenementen zijn evenementen die volledig aansluiten ij de citymarketingstrategie van Eindhoven en daar ook mede invulling aan geven. Off-rand evenementen zijn evenementen die niet primair onder de citymarketingstrategie vallen, maar die voor inwoners van Eindhoven dan wel ezoekers zeer aantrekkelijk zijn. De als evenementenstad. De heeft als 5e stad van Nederland een aantal specifieke kenmerken en kernkwaliteiten, die voor een ieder herkenaar zijn en tot ieders vereelding spreken. Deze kenmerken leveren een ijdrage aan de profilering van de. Kennis, technologie en design zijn daarij de kernwaarden in de op 16 oktoer 2010 door de raad vastgestelde citymarketingstrategie. Veel evenementen die innen de 5

6 stad Eindhoven worden georganiseerd zijn ondersteunend aan de genoemde kernkwaliteiten van de en dragen ij aan een positieve profilering van de stad. Daarnaast kent Eindhoven traditiegetrouw elangrijke en mooie evenementen op het geied van licht, sport en cultuur. Missie De missie op het geied van evenementen is als volgt weer te geven: Wij, als, leveren een ijdrage aan een ruisend en veilig verloop van evenementen in de stad Eindhoven. Woorden die deze missie ondersteunen zijn Gastvrij en veilig. Visie Evenementen zijn van grote etekenis voor een stad, voor een positief stedelijk imago, op economisch geied, maar juist ook sociaal-maatschappelijk voor wat etreft de leefaarheid en sociale cohesie. We hechten aan het economische en maatschappelijke elang van alle evolkingsgroepen in de wijk en de stad. De ehoort al jaren tot de top 5 in Nederland en heeft de amitie haar imago en positie als ruisende evenementenstad te ehouden en te versterken. De primaire verantwoordelijkheid van de gemeente (het cluster Evenementen) in relatie tot evenementen ligt op het geied van de openare orde en veiligheid. Dit vertaalt zich in een transparant proces rondom vergunningverlening en handhaving. Voor de lijft een ordelijk en veilig verloop van evenementen voorop staan. Doelstelling Met het evenementeneleid worden de navolgende doelen nagestreefd: - een eenduidig en samenhangend evenementeneleid; - een transparante proceseschrijving(en) van eerste contact tot evaluatie; - een gemeentelijke organisatie die in staat is om een verdergaande professionalisering van de gemeentelijke taken op het geied van evenementen te kunnen realiseren.

7 2 Verantwoordelijkheden en rolverdeling 2.1 Verantwoordelijkheden organisator Een organisator is primair verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van een evenement en het eperken / voorkomen van overlast / effecten in de omgeving innen de kaders van de. Dit geldt zowel op openaar terrein als in innenlocaties. De organisator is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke voorzieningen (zowel facilitair als eheersmatig) en de ijehorende kosten. 2.2 Rolverdeling Rol gemeente Algemeen De primaire verantwoordelijkheid van de gemeente in relatie tot evenementen ligt op het geied van openare orde en veiligheid. Dit vertaalt zich in een transparant proces rondom vergunningverlening en handhaving. De secundaire verantwoordelijkheid van de gemeente in relatie tot evenementen ligt in het opstellen van het evenementeneleid. Om deze twee verantwoordelijkheden op elkaar aan te laten sluiten zijn de kaders innen het evenementeneleid gericht op openare orde en veiligheid. Bestuurlijk Het evenementeneleid en evenementenvergunningeneleid (o.a. ontwikkeling en evaluatie) is een verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Evenementen. De Burgemeester is verantwoordelijk voor Openare Orde en Veiligheid. De Burgemeester is tevens coördinerend estuurder op het geied van evenementen (inclusief toezicht en handhaving). Reden hiervoor is het afreukrisico op het geied van Openare Orde en Veiligheid. Organisatorisch Het cluster Evenementen richt zich op de wettelijke taken, namelijk vergunningverlening, meldingen en eleidsontwikkeling waaronder handhavingprotocollen. De accountmanagers egeleiden organisatoren in 7

8 het (vergunningen)proces met etrekking tot (complexe) B en C evenementen in de gemeentelijke organisatie. Om de voorereiding van en het vergunningverleningtraject innen de gestalte te geven wordt innen de afdeling Veiligheid van de sector Veiligheid en Bestuur een cluster Evenementen ingericht. Het cluster Evenementen is verantwoordelijk voor de gehele procesegeleiding rondom de evenementenvergunning (van aanvraag tot evaluatie). De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt elast met de uitvoering van het handhavingprotocol. Het cluster Evenementen zal de loket functie innen de gemeente rondom vergunningverlening invullen. Processen Off-rand evenementen zijn evenementen die niet primair onder de citymarketingstrategie vallen, maar die voor inwoners van Eindhoven dan wel ezoekers zeer aantrekkelijk zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de esluitvorming omtrent financiële ondersteuning van offrandevenementen. Tot nu toe werd daarij gewerkt met de eleidsuitgangspunten zoals die in het evenementeneleid van 2009 werden vormgegeven (programmalijnen). Voor de uitvoering van het nieuwe eleid zijn kaders opgesteld op asis waarvan esloten wordt of een evenement in aanmerking komt voor de financiële ondersteuning. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt uiteindelijk vast welke evenementen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, waarij kaders zullen worden vastgelegd in door het college van urgemeester en wethouders vast te stellen nadere regels. Acquisitie is geen onderdeel van het (wettelijke) takenpakket van het cluster Evenementen. Hiermee wordt een duidelijke scheiding aangeracht in rollen. Andere sectoren van de gemeente lijven innen hun vakgeied aanspreekpunt en ehouden daarmee hun acquisitierol. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt, na afstemming innen de driehoek (estaande uit Burgemeester, Openaar Ministerie en Politie), de evenementenkalender voor 1 decemer vast voor het jaar daarop. Bij de vaststelling van de evenementenkalender wordt expliciet gekeken naar de eschikare capaciteit van de hulpverlenende instanties Rol EHV365 Voor de helderheid naar de organisator toe is er één front-office waar organisatoren terecht kunnen. Dit loket vormt de rug tussen de organisator en de gemeente.

9 Advies en informatie EHV365 vervult de front-office functie vanuit de voor alle vragen en advisering met etrekking tot evenementen. Aanmelding evenement Wanneer een evenement daar wordt aangemeld, zal aan de hand van criteria gekeken worden of het hier een meldingsplichtig of vergunningsplichtig evenement etreft. EHV 365 adviseert de gemeente hierin, de definitieve eoordeling of het een vergunnings- of meldingsplichtig evenement is vindt door de gemeente plaats. Organisatoren van vergunningsplichtige evenementen moeten eerst langs de front-office omdat het evenement op de concept evenementenkalender geplaatst moet worden. EHV365 stelt de concept evenementenkalender (als advies) voor 1 oktoer van het voorafgaande jaar op. Dit advies wordt doorgezet naar het cluster Evenementen van de, die de evenementenkalender multidisciplinair afstemt. De meldingsplichtige evenementen worden niet in de evenementenkalender opgenomen. Organisatoren van evenementen die meldingsplichtig zijn, worden doorverwezen naar de. Wanneer de organisator van een meldingsplichtig evenement geen vragen heeft, kan hij/zij zich ook rechtstreeks melden ij het cluster Evenementen van de. Na plaatsing op de evenementenkalender worden organisatoren van vergunningsplichtige evenementen doorverwezen naar het cluster Evenementen van de voor de verdere afhandeling van de vergunningaanvraag en de vergunningverlening. EHV365 is in het kader van citymarketing verantwoordelijk voor de coördinatie van alle randevenementen. Financiële ondersteuning Organisatoren van off-rand evenementen kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen ij de front-office evenementen die vanaf 1 januari 2013 ij EHV365 gezeteld is. EHV365 zal alle aanvragen voor financiële ondersteuning undelen en, op asis van de vastgestelde kaders, voorzien van een advies. Het advies van EHV365 wordt doorgestuurd naar de. 2.3 Rol van de hulpdiensten en overige partners De hulpverleningsdiensten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en verantwoordelijkheden (openare orde en veiligheid, randveiligheid, gezondheid, etc.). 9

10 Zij reserveren capaciteit op asis van de regionale evenementenkalender en adviseren het evoegd gezag over de veiligheid van een evenement. Het adviseren geeurt door de randweer, politie en de GGD/GHOR. Afhankelijk van de risico-inschatting kan ook aan het Veiligheidsureau van de Veiligheidsregio Braant-Zuidoost (randweer, politie, GHOR en gemeenten) een advisering gevraagd worden. Politie, randweer en GGD/GHOR participeren in het multidisciplinair veiligheidsoverleg onder voorzitterschap van de gemeente. Zij leveren een aandeel in het maken van de risicoanalyse, stellen een integraal advies op en nemen deel aan de multidisciplinaire schouw. Overige partners Waar relevant consulteren de gemeente, randweer, politie en/of GHOR andere edrijven of instellingen ten ehoeve van de advisering en operationele voorereiding op een evenement. Vooreelden zijn de Nederlandse Spoorwegen, de Provincie, Rijkswaterstaat en het Waterschap.

11 3 Locaties Een organisator kan innen de in principe voor elke locatie een vergunning aanvragen. Voor een aantal locaties geldt dat er frequent evenementen plaatsvinden of dat deze locaties om een ijzondere reden extra aandacht vragen (denk hierij ijvooreeld aan de milieuaspecten in het geval van een evenement in het Stadswandelpark). Op deze locaties kunnen innen de geldende voorwaarden evenementen worden georganiseerd. Voor deze locaties worden/zijn, in overleg met de elangheenden en omwonenden op asis van het locatieeleid, locatieprofielen opgesteld. 3.1 Locatieeleid Locatieeleid geeft aan welke evenementen (qua soort, omvang etc.), met welke frequentie en duur op de eschikare locaties mogen plaatsvinden. Daarij is eschreven welke voorwaarden en eisen gesteld worden aan veiligheid, overlast, functieehoud en ereikaarheid etc. Het locatieeleid kan op één of meerdere locaties etrekking heen. Met name daar waar verschillende locaties een cumulatie in overlast kunnen etekenen zijn deze samen in het etreffende locatieeleid opgenomen. In het locatieeleid gaat het nadrukkelijk ook over de communicatie met en rol van omwonenden en ondernemers. Locatieeleid wordt vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. 3.2 Locatieprofiel Het locatieprofiel geeft een meer technische eschrijving van de locaties en geeft inzicht in de voorzieningen, maatregelen en servicekosten die aan die locatie gekoppeld zijn. Het locatieprofiel is er vooral ten ehoeve van de vergunningverlening en de organisatoren. 11

12 4 De evenementenkalender Het aanod van evenementen is met name in de zomermaanden groot en daardoor kunnen soms knelpunten ontstaan. Dit geldt voor het aanod in de regio, in Eindhoven als geheel maar kan ook op een specifieke locatie aan de orde zijn. Dit vraagt om een vroegtijdige planning en sturing. Het instrument evenementenkalender is daarvoor ontwikkeld. Naast de planning en sturing op het aanod is de kalender minstens zo elangrijk voor de afstemming met de hulpdiensten, zowel lokaal als regionaal, en voor de epaling van hun noodzakelijke inzet. Organisatoren dienen daarom voor 1 septemer in het voorafgaande jaar een plaats te reserveren op de evenementenkalender. Aan de organisator van een evenement dat voor de eerste maal wordt georganiseerd, wordt uitgereidere informatie gevraagd. Dit om een goede risico-inschatting te kunnen maken. De evenementenkalender wordt dus opgesteld om inzicht te krijgen in het aantal evenementen en de enodigde capaciteit vanuit de operationele diensten. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde datum wordt via het afwegingskader procedureregels concurrerende aanvragen (ijlage 1) een keuze gemaakt. Nadere uitwerking van het geruik van de evenementenkalender is te vinden in hoofdstuk 7. 5 Categorieën evenementen Niet alle festiviteiten en/of activiteiten in de openare ruimte gelden als evenement. In dit hoofdstuk worden evenementen en uitzonderingen eschreven. Volgens de APV wordt onder een evenement elke voor puliek toegankelijke verrichting van vermaak verstaan, met uitzondering van o.a. ioscoopvoorstellingen en markten. Er wordt een onderscheid gemaakt in A-, B- en C- evenementen. In dit onderscheid komen de mate van risico s op het geied van openare orde en veiligheid, de impact op de stad en de gevolgen voor het verkeer, tot uitdrukking. Voor de eoordeling van de risico s wordt geruik gemaakt van de risicoscan (ijlage 2). De risicoscan geeft een eerste indicatie van de impact en mogelijke risico s van een evenement. 2 De risicoscan wordt uitgevoerd tijdens het proces dat gevolgd wordt in 2 Wanneer er aanvullende informatie eschikaar is die niet in de risicoscan meegenomen kan worden, heeft de gemeente altijd de mogelijkheid om een evenement in een hogere categorie in te delen.

13 het kader van de vermelding op de evenementenkalender. De risicoscan estaat uit zowel een kwantitatief als een kwalitatief deel. De hanteert de volgende indeling: Categorie Categorie C Categorie B Categorie A Melding Ontheffing Wet Milieueheer Omschrijving Vergunningplichtig Hoog risico-evenement, waarij sprake is van grote impact op de stad en/of regionale gevolgen voor het verkeer. Bijvooreeld: Marathon, Koninginnedag. Vergunningplichtig Gemiddeld risico-evenement, waarij sprake is van grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer. Bijvooreeld: popconcerten, sportevenementen Vergunningplichtig Laag risico-evenement, waarij sprake is van een eperkte impact op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer eperkt zijn. Bijvooreeld: raderie, sportwedstrijd, muziekoptreden. Kennisgevingsevenementen Buurt- en wijkfeesten onder epaalde voorwaarden. Ontheffing in het kader van de Wet Milieueheer onder epaalde voorwaarden. 5.1 Bijzondere B en C evenementen Voor enkele evenementen geldt dat zij vanwege de impact op de stad vragen om een ruimere voorereidingstijd. Het gaat hierij om de jaarlijks terugkerende evenementen: carnavalsoptocht, Koninginnedag, Park Hilaria en Marathon Eindhoven. Vanwege de impact op de stad en de te nemen maatregelen zijn deze organisatoren verplicht om 28 weken voor de datum van het evenement met de gemeente en hulpdiensten in overleg te treden. De procesgang van overleg en documentatie wordt door het cluster Evenementen in een zogenaamd spooroekje vastgelegd. Het spooroekje is voor de gemeente, hulpdiensten en organisatoren een handige leidraad in de voorereiding op een evenement. De momenten van overleg, de aan te leveren documenten en het tijdstip van het afgeven van de vergunning worden in het spooroekje opgenomen. 13

14 5.2 Geen evenement, maar wel voorschriften Voor diverse activiteiten die strikt genomen niet onder de APV definitie van een regulier evenement vallen, kan het nodig zijn een evenementenvergunning of - melding aan te vragen. Omdat deze activiteiten impact kunnen heen op de stad (denk aan wegafsluitingen) kan het raadzaam zijn een vergunning verplicht te stellen. Daarmee kunnen extra maatregelen opgelegd worden. De onderdelen uit het eleid die van toepassing zijn op het waarorgen van de veiligheid voor omwonenden, deelnemers en hulpverleners worden daarij geruikt. Hieronder worden enkele veelvoorkomende activiteiten nader toegelicht Film/tv-opnames Eindhoven is regelmatig toneel voor opnames. Soms heen deze opnames impact op omwonenden, ijvooreeld ij een wegafsluiting of opnames in de nacht. Afhankelijk van de impact moet melding worden gemaakt of moet een vergunning worden aangevraagd. EHV365 rengt hier een advies over uit, de accountmanager neemt uiteindelijk het definitieve esluit. Opnames tellen niet mee in de telling van het locatieeleid mits zij geen geluidsoverlast met zich meerengen Tv-schermen ij sportevenementen Voor ieder EK/WK voetal of ij andere grote sportevenementen geldt het schermeneleid, waarin de landelijke en lokale uitgangspunten worden verwoord.. Dit eleid wordt door het college van urgemeester en wethouders vastgesteld. Het schermeneleid wordt indien nodig aangepast aan de hand van landelijke richtlijnen of nieuwe inzichten Manifestaties Manifestaties, demonstraties en optochten tot elijden van godsdienst of levenseschouwing (zoals eschreven op asis van de Grondwet in de Wet openare manifestaties, Wom) worden vaak ten onrechte als evenement aangemerkt. Ze kunnen echter wel aanleiding geven tot het verstoren van de openare orde en veiligheid. In de voorereiding door de operationele diensten vertonen deze manifestaties dan ook grote overeenkomsten met de voorereiding op evenementen. Vandaar dat deze manifestaties wel aan epaalde voorschriften moeten voldoen Rampenoefeningen Met enige regelmaat vinden er rampenoefeningen plaats in Eindhoven. Deze oefeningen worden georganiseerd door de gemeente, de Veiligheidsregio Braant-

15 Zuidoost of één van de hulpdiensten. Deze oefeningen kunnen impact heen op omwonenden, edrijven en andere elangheenden door ijvooreeld een wegafsluiting. Voor deze oefeningen hoeft geen evenementenvergunning aangevraagd te worden. Omwonenden, edrijven en andere elangheenden worden zoveel als mogelijk tijdig door de organisator geïnformeerd Evenementen zonder organisator Voor het afgeven van een vergunning of het evestigen van een melding is een organisator noodzakelijk. Soms geeuren er echter kleine, spontane activiteiten. Social media, zoals Faceook en Twitter, is ij uitstek middel om in een korte tijd mensen te moiliseren voor een flash mo, tweet-up (ijvooreeld Bring-Your- Ownpicknick) of een soortgelijke activiteit. Bij dit soort kleinschalige activiteiten is er vaak slechts een initiator en geen duidelijke organisator aan te wijzen. Alleen ij (dreigende) overlast zal tegen deze activiteiten worden opgetreden. Wanneer dit het geval is, kan het evoegd gezag ingrijpen en het evenement verieden en/of stilleggen Activiteiten innenlocaties Een innenlocatie waar een evenement plaatsvindt, is veelal een inrichting, een edrijf, in de zin van de Wet milieueheer. Ook het uitenterrein kan deel uitmaken van een inrichting in de zin van de Wet milieueheer, ijvooreeld het TU/e-terrein. Activiteiten innen de normale edrijfsvoering Voor activiteiten die innen een inrichting in de zin van de Wet milieueheer worden georganiseerd en die innen de normale edrijfsvoering van die inrichting vallen, geldt dat daarvoor geen evenementenvergunning nodig is. Dit geldt ijvooreeld voor de reguliere activiteiten in de Effenaar, de Tongelreep, de Wim van Doornekiosk of het Parktheater en geldt tevens voor het uitenterrein van de etreffende inrichtingen. Wat als normale edrijfsvoering wordt gezien, is vastgelegd in de vergunning(aanvraag) ingeval van een vergunningsplichtige inrichting dan wel in de melding in het kader van de Wet Milieueheer ingeval van een meldingsplichtige inrichting. Voor deze activiteiten gelden dan de vergunningvoorschriften respectievelijk de voorschriften van het Barim (eter ekend als het Activiteitenesluit ) Activiteiten die niet innen de normale edrijfsvoering passen In de APV zijn regels opgenomen met etrekking tot de z.g. collectieve en incidentele festiviteiten. Het etreft festiviteiten waarvoor ontheffing op grond van de APV verleend kan worden. Los van de estaande meldingsplicht vraagt de organisator voor zowel collectieve als incidentele festiviteiten als ook voor de activiteiten uiten de normale 15

16 edrijfsvoering van een vergunningsplichtige inrichting een evenementenvergunning aan. Dit geldt overigens ook voor activiteiten op het uitenterrein van de etreffende inrichting. Dit etekent dat een dergelijke festiviteit volgens het geldende eleid (APV) in principe is toegestaan maar dat additioneel een evenementenvergunning moet worden aangevraagd. Daarmee gelden voor deze festiviteiten ook de geluidsnormen en de egin- en eindtijden uit het evenementeneleid Leegstaande panden Met regelmaat vinden er evenementen plaats in leegstaande edrijfspanden. Als er nog een Wao-(Wm-) vergunning actief is, geldt deze nog steeds voor wat etreft de normale edrijfsvoering. Wanneer er geen vergunning meer actief is of de activiteit valt uiten de normale edrijfsvoering zoals vergund, vraagt een organisator een evenementenvergunning aan. Hiervoor gelden dezelfde regels en voorschriften als voor een evenement op een uitenlocatie, niet zijnde een inrichting in de zin van de Wet milieueheer.

17 6 Procedure Voor de helderheid naar de organisator toe is er één front-office waar organisatoren terecht kunnen, ongeacht of het een vergunningsplichtig of een meldingsplichtig evenement etreft. Dit loket vormt de rug tussen de organisator en de gemeente. De processen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in onderstaand processchema: Wat: Waar: Tijdstip Toelichting Vragen, informatie m..t. evenementen: algemeen, procedures, vergunning, financiële ondersteuning, kalender, locaties, etc. Frontoffice Ehv 365 Doorlopend Eerste initiatief of idee Aanmelden evenement voor plaatsing op de evenementenkalender Frontoffice Ehv 365 Voor 1 oktoer jaar x-1 of later indien initiatief niet voor 1 oktoer ekend was. Aanvraag financiële ondersteuning Frontoffice Ehv 365 Voor 1 oktoer of later indien initiatief of ehoefte nadien ontstaat Indienen melding Frontoffice Ehv 365 Draagt indien akkoord melding over aan gemeente. Indienen vergunningaanvraag ter eerste eoordeling Indienen vergunningaanvraag ter eerste eoordeling Start voorereiding ijzondere B en C evenementen Frontoffice Ehv 365 Draagt indien akkoord aanvraag over aan gemeente. Frontoffice Ehv 365 Draagt indien akkoord aanvraag over aan gemeente. Afdeling Evenementen Minimaal 3 weken voor het evenement Voor A, B en C evenementen minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement. Voor ijzondere B en C evenementen minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement. Minimaal 28 weken voor aanvang evenement contact opnemen met afdeling evenementen. Vragen met etrekking tot Afdeling Kan na overdracht aanvraag College van B&W stelt kalender vast uiterlijk 1 decemer. College van B&W stelt 1 e tranche financiële ondersteuning vast uiterlijk 1 decemer. 17

18 voortgang proces vergunningverlening.. evenementen gemeente Eindhoven. door Ehv 365 aan gemeente. 6.1 Aanmelden evenement EHV365 vervult de front-office functie vanuit de voor alle vragen en advisering met etrekking tot evenementen. Wanneer een evenement daar wordt aangemeld, zal er door hen aan de hand van criteria gekeken worden of het hier een meldingsplichtig of vergunningsplichtig evenement etreft. EHV365 adviseert de gemeente hierin, de definitieve eoordeling of het een vergunnings- of meldingsplichtig evenement is vindt door de gemeente plaats. Organisatoren van vergunningsplichtige evenementen moeten eerst langs de frontoffice omdat het evenement op de concept evenementenkalender geplaatst moet worden. De locatieprofielen en de evenementenkalender vormen samen het elangrijkste toetsingskader voor het mogelijk maken van een evenement. Als een evenement op een locatie past en er is ruimte op de evenementenkalender dan is het in principe mogelijk. Plaatsing op de evenementenkalender iedt een kans, geen zekerheid op een evenementenvergunning. De organisator zal aan alle voorwaarden moeten voldoen. EHV365 stelt de concept evenementenkalender (als advies) voor 1 oktoer van het voorafgaande jaar op. Dit advies wordt doorgezet naar het cluster Evenementen van de, die de evenementenkalender multidisciplinair afstemt. Daarna vindt afstemming plaats innen de driehoek (estaande uit Burgemeester, Openaar Ministerie en Politie). Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de evenementenkalender vervolgens voor 1 decemer vast. Bij de vaststelling van de evenementenkalender wordt expliciet gekeken naar de eschikare capaciteit van de hulpverlenende instanties. Iedere organisator meldt zijn evenement aan ij EHV365 middels een standaard meldingsformulier. Het is essentieel dat alle onderdelen van dit aanmeldformulier worden ingevuld, omdat deze informatie geruikt wordt om een eerste inschatting van de risico s van het evenement te maken. Deze eerste inschatting geeurt middels een risicoscan (ijlage 2). Afhankelijk van de uitkomst van deze risicoscan wordt het evenement geclassificeerd als een A, B of C evenement 3. De evenementen die als B of C zijn gecategoriseerd krijgen vervolgens vanuit de gemeente een accountmanager toegewezen en zullen in het multidisciplinaire veiligheidsoverleg voorereid worden. 3 Wanneer er aanvullende informatie eschikaar is die niet in de risicoscan meegenomen kan worden, heeft de gemeente altijd de mogelijkheid om een evenement in een hogere categorie in te delen.

19 Bij de voorereiding van A-evenementen vindt er wel afstemming plaats met de hulpdiensten, dit vindt echter niet in multidisciplinair verand plaats. In de risicoscan komen de volgende aspecten terug: Pulieksprofiel Ruimteprofiel Activiteitenprofiel De meldingsplichtige evenementen worden niet in de evenementenkalender opgenomen. Organisatoren van evenementen die meldingsplichtig zijn, worden doorverwezen naar de. Wanneer de organisator van een meldingsplichtig evenement geen vragen heeft, kan hij/zij zich ook rechtstreeks melden ij het cluster Evenementen van de. Na plaatsing op de evenementenkalender worden organisatoren van vergunningsplichtige evenementen doorverwezen naar het cluster Evenementen van de voor de verdere afhandeling van de vergunningaanvraag en de vergunningverlening. Het cluster Evenementen zal de één-loket functie rondom vergunningverlening invullen. Alle vergunningsaanvragen die worden ingediend worden dus eerst getoetst aan de kalender voordat verdere ehandeling plaatsvindt. Indien het etreffende evenement nog niet op de kalender voorkomt, wordt conform ovenstaand proces eoordeeld of het evenement in principe nog kan worden toegestaan. 6.2 Aanvraag categorie A evenementen De vergunningsaanvraag voor een categorie A-evenement dient de organisator 8 weken voor aanvang van het evenement in. Wanneer het evenement toch in een categorie B of C lijkt te vallen, kan de aanvraag als zodanig toch nog in ehandeling worden genomen. Indien een evenement niet op de evenementenkalender vermeld staat, vindt ij de vergunningaanvraag de afweging plaats in relatie tot de eschikare ruimte op de evenementenkalender, het locatieeleid en de eschikare capaciteit ij politie en Toezicht en Handhaving. Evenementen met een voorinschrijving op de evenementenkalender komen met voorrang in aanmerking ij vergunningverlening ten opzichte van andere aanvragen. In overleg met het cluster Evenementen wordt epaald of het noodzakelijk is dat er naast de vergunningaanvraag een veiligheidsplan wordt ingediend. 6.3 Aanvraag categorie B en C evenementen De vergunningsaanvraag voor een categorie B- en C-evenementen dient de organisator 8 weken voor aanvang van het evenement in. 19

20 Belangrijke voorwaarde voor het in ehandeling nemen van de vergunningaanvraag is dat de aanvraag volledig moet zijn inclusief enodigde plannen. Het veiligheidsplan moet uiterlijk 8 weken voor het evenement worden ingediend, daar waar mogelijk eerder in verand met advisering van de hulpdiensten. Wanneer het niet mogelijk is om voor 1 septemer een plek op de evenementenkalender te reserveren, omdat ijvooreeld de datum nog niet ekend is, kan er nog steeds een vergunningaanvraag ingediend worden. De vergunningaanvraag moet minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement ingediend worden. Hierij geldt echter wel dat evenementen met een voorinschrijving op de evenementenkalender met voorrang in aanmerking komen ij vergunningverlening ten opzichte van andere aanvragen. In het kader van de regierol heeft de gemeente de voorzittersrol in de multidisciplinaire veiligheidsoverleggen waar de B-, en C-evenementen met de hulpdiensten worden esproken. Deze multidisciplinaire veiligheidsoverleggen vinden wekelijks plaats, de accountmanager Evenementen is verantwoordelijk voor het organiseren van dit overleg. Alle evenementen worden in dit overleg esproken en daar waar nodig zal ook de organisator ij dit overleg aansluiten. De evenementen die in het overleg esproken worden evinden zich niet allemaal in dezelfde fase van de vergunningverlening. Afhankelijk van de fase wordt er in het veiligheidsoverleg gekeken naar de risicoscan, het veiligheidsplan of de risicoanalyse van een evenement. De kracht van dit overleg zit in het multidisciplinair karakter. Er wordt integraal gekeken naar de risico s van het evenement, waardoor er een compleet overzicht ontstaat van de punten waar maatregelen op getroffen moeten worden. Indien nodig kunnen in- en externe (advies)partijen aansluiten, denk hierij ijvooreeld aan de Nederlandse Spoorwegen, us en taxiedrijven, Waterschap etc. 6.4 Aanvraag ijzondere B en C evenementen De ijzondere B en C evenementen vragen meer tijd qua voorereiding. In afwijking van de in 6.3 eschreven procedure edraagt de aanvraagtermijn voor deze ijzondere evenementen 12 weken. Ook wordt de organisatoren van deze evenementen gevraagd 28 weken voor het evenement contact op te nemen met het cluster Evenementen om de voorereiding van de vergunningsaanvraag op te starten. Enkele evenementen vragen vanwege de omvang/complexiteit om meer structuur in de voorereiding. Voor deze evenementen wordt een spooroekje opgesteld, de accountmanagers epalen op asis van de complexiteit van het evenement of dit noodzakelijk wordt geacht. In het spooroekje wordt het proces van vergunningverlening inclusief procesafspraken in een tijdslijn weggezet. Het

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Novemer 2012 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 DE GEMEENTE EINDHOVEN ALS EVENEMENTENSTAD.... 5 MISSIE...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A gemeente Eindhoven Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Juli 2012 Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Juli 2012 gemeente Eindhoven Evenementeneleid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A gemeente Eindhoven Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Januari 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Januari 2014 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 MISSIE... 6 VISIE...

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden.

b Onvermijdelijk Evenementen brengen afbreukrisico s met zich mee. Deze risico s moeten zoveel mogelijk voorkomen en / of geborgd worden. gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5089 Inboeknummer 12 bst01789 Beslisdatum B&W 6 oktober 2012 Dossiernummer 12.45.352 Raadsvoorsteltot het vaststellen van het Evenementenbeleid in Eindhoven "Gastvrij

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Catharinaplein

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Catharinaplein A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Catharinaplein Locatieeleid Begijnenhof Inhoudsopgave 1 Startpunt (amitie van de stad, vernieuwing) 3 2 Profiel vanuit de kracht van de plek 3 3 Fysieke kenmerken 3

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Stadspark de Karpen

Locatieprofiel Evenementen. Stadspark de Karpen Locatieprofiel Evenementen Stadspark de Karpen gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 juni 2015 Locatieprofiel Evenementen - Stadspark de Karpen VB - Veiligheid en Bestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A gemeente Eindhoven Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Feruari 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Feruari 2014 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 MISSIE... 6 VISIE...

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Stratumseind

Locatieprofiel Evenementen. Stratumseind Locatieprofiel Evenementen Stratumseind gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Locatieprofiel 18 septemberplein

Locatieprofiel 18 septemberplein Locatieprofiel 18 septemerplein Inhoudsopgave 1 Startpunt( amitie van de stad, vernieuwing)... 3 2 Profiel vanuit de kracht van de plek... 3 3 Fysieke kenmerken... 3 3.1 Grootte/capaciteit/indeling...

Nadere informatie

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenementen Gemeente Almere Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenemententerrein Almeerderstrand Definitie evenement APV Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement 1.In deze afdeling wordt

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Genneper Parken VB - februari 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, Veiligheid cluster Evenementen Datum februari 2014 gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6244 Inboeknummer 15BST00413 Dossiernummer 15.14.851 3 april 2015 Commissie notitie Onderwerp: Right to Challenge.

gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6244 Inboeknummer 15BST00413 Dossiernummer 15.14.851 3 april 2015 Commissie notitie Onderwerp: Right to Challenge. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6244 Inoeknummer 15BST00413 Dossiernummer 15.14.851 3 april 2015 Commissie notitie Onderwerp: Right to Challenge. Inleiding In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stratumseind

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stratumseind A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stratumseind Locatieeleid Stadhuisplein Inhoudsopgave 1 Startpunt (amitie van de stad, vernieuwing) 3 2 Profiel vanuit de kracht van de plek 3 3 Fysieke kenmerken 3

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. J.F. Kennedylaan e.o.

Locatieprofiel Evenementen. J.F. Kennedylaan e.o. Locatieprofiel Evenementen J.F. Kennedylaan e.o. gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Fensterrein

Locatieprofiel Evenementen. Fensterrein Locatieprofiel Evenementen Fensterrein gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat)

Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat) gemeente Eindhoven Zienswijzennota 1 e wijziging Oud Woensel 2012 (moskee Visserstraat) Inleiding Bij het opstellen van het estemmingsplan Oud Woensel 2012, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 novemer

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stationsplein

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stationsplein A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stationsplein Inhoudsopgave 1 Startpunt (amitie van de stad, vernieuwing) 3 2 Profiel vanuit de kracht van de plek 3 3 Fysieke kenmerken 3 3.1 Grootte/capaciteit/indeling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Clausplein

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Clausplein A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Clausplein Locatieeleid Clausplein Inhoudsopgave 1 Startpunt (amitie van de stad, vernieuwing) 4 2 Profiel vanuit de kracht van de plek 4 3 Fysieke kenmerken 4 3.1 Grootte/capaciteit/indeling

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Stationsplein

Locatieprofiel Evenementen. Stationsplein Locatieprofiel Evenementen Stationsplein gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Stadswandelpark

Locatieprofiel Evenementen. Stadswandelpark Locatieprofiel Evenementen Stadswandelpark gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 juni 2015 Locatieprofiel Evenementen - Stadswandelpark VB - Veiligheid en Bestuur - VH

Nadere informatie

gelezen het voorstel d.d. 09 december 2015 van de afdeling Beleid en Strategie, team samenleving;

gelezen het voorstel d.d. 09 december 2015 van de afdeling Beleid en Strategie, team samenleving; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 2884 12 januari 2016 Evenementen in de gemeente Coevorden Handelingskader Vergunning en Veiligheid De burgemeester van de gemeente Coevorden;

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Lichtplein

Locatieprofiel Evenementen. Lichtplein Locatieprofiel Evenementen Lichtplein gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Beleidsregels Artikel 13 Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenosch Tilurg Gemeente Eindhoven Vastgesteld door de urgemeester op 13 juni 2013 Vastgesteld in de driehoek op 22 april

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Strijp S

Locatieprofiel Evenementen. Strijp S Locatieprofiel Evenementen Strijp S gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni 2015

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Evenementen in de Gemeente Coevorden Handelingskader Vergunning en Veiligheid

Evenementen in de Gemeente Coevorden Handelingskader Vergunning en Veiligheid Evenementen in de Gemeente Coevorden Handelingskader Vergunning en Veiligheid *15-039607* Inhoud 2 1 Inleiding De gemeente Coevorden is een gemeente in beweging. In de gemeente Coevorden vinden jaarlijks

Nadere informatie

Evenementen in Roosendaal

Evenementen in Roosendaal Evenementen in Roosendaal Levendigheid en leefbaarheid in balans 1 Inleiding Levendigheid In Roosendaal worden veel evenementen georganiseerd. Voor elk wat wils: groot en klein, binnen en buiten, in stad

Nadere informatie

gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven

gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven gemeente Eindhoven opdrachtformulering evaluatie verkeerssituatie Meerhoven Achtergrond en aanleiding Meerhoven, de grootste stadsuitreiding van Eindhoven, is sinds 1999 in aanouw. De wijk ligt ten westen

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum West

Locatiebeleid Evenementen. Centrum West Locatiebeleid Evenementen Centrum West gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT Dordrecht is een levendige en aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven. De vele kleurrijke evenementen, zowel grootals kleinschalige,

Nadere informatie

Wettelijke taak decentralisatie mantelzorgcompliment Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk

Wettelijke taak decentralisatie mantelzorgcompliment Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6190 Inoeknummer 15BST00180 Dossiernummer 15.09.851 24 feruari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Omuiging Mantelzorgcompliment. Inleiding De ehoefte aan mantelzorg 1 zal

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016. Artikel 1

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016. Artikel 1 De raad van de gemeente Wijk ij Duurstede; gelezen het voorstel van urgemeester en wethouders d.d. 17 novemer nr. ; gelet op artikel 220 tot en met 220 h van de Gemeentewet; esluit: vast te stellen de:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Wilhelminaplein

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Wilhelminaplein A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Wilhelminaplein Locatieeleid Wilhelminaplein Inhoudsopgave 1 Startpunt (amitie van de stad, vernieuwing) 4 2 Profiel vanuit de kracht van de plek 4 3 Fysieke kenmerken

Nadere informatie

Gastvrij en Veilig. Nota evenementenvergunningen Eindhoven

Gastvrij en Veilig. Nota evenementenvergunningen Eindhoven Gastvrij en Veilig Nota evenementenvergunningen Eindhoven gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Januari 2017 Gastvrij en Veilig Beleid evenementenvergunningen Eindhoven Colofon

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Uitgangspunten evenementenbeleid

Uitgangspunten evenementenbeleid Uitgangspunten evenementenbeleid Vastgesteld door College B&W Helmond: 2 juni 2015 Ter advisering voorgelegd aan raadscommissie Bestuur en Economie: 25 juni 2015 Waarom evenementenbeleid? In Helmond worden

Nadere informatie

Locatieprofiel Philips stadion

Locatieprofiel Philips stadion A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Philips stadion Mathildelaan en (parkeer)terrein P2 Veiligheid en Bestuur Cluster Evenementen Decemer 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Decemer 2013 gemeente

Nadere informatie

Project Alcohol en Jongeren

Project Alcohol en Jongeren A gemeente Eindhoven Project Alcohol en Jongeren Jaarverslag 2013 MM - Mens & Maatschappij, MOV - Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg feruari 2014 feruari 2014 Project Alcohol en Jongeren - Jaarverslag

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost Locatiebeleid Evenementen Centrum Oost gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Stadhuisplein

Locatieprofiel Evenementen. Stadhuisplein Locatieprofiel Evenementen Stadhuisplein gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stadhuisplein

gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stadhuisplein A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Stadhuisplein Locatieeleid Stadhuisplein Inhoudsopgave 1 Startpunt (amitie van de stad, vernieuwing) 3 2 Profiel vanuit de kracht van de plek 3 3 Fysieke kenmerken 3

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Markt

Locatieprofiel Evenementen. Markt Locatieprofiel Evenementen Markt gemeente Eindhoven Veiligheid en Bestuur, Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid en Bestuur, Veiligheid Datum juni 2015 Inhoudsopgave 1 Startpunt

Nadere informatie

AGENDAPUNT 5 a. Stand van zaken evenementenveiligheid

AGENDAPUNT 5 a. Stand van zaken evenementenveiligheid AGENDAPUNT 5 a Stand van zaken evenementenveiligheid Inhoud Inhoud... 2 Colofon... 2 1. Inleiding... 3 2. Vragenlijst... 4 2.1 Hoofdvraag... 4 2.2 Processtappen vergunningverlening... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart en parkeerboetes

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart en parkeerboetes gemeente Eindhoven Inoeknummer 13st01579 Beslisdatum B&W 13 septemer 2013 Dossiernummer 13.37.103 (2.5.3) Raadsvragen van het raadslid dhr. A. Rennenerg (OAE) over de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Nadere informatie

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Door de vaststelling van het beleid van de veiligheidsregio Fryslân (2012) waarin de aanpak voor grootschalige evenementen op regionaal niveau is geregeld is

Nadere informatie

nota Strategisch risicomanagement

nota Strategisch risicomanagement nota Strategisch risicomanagement DEFINITIEF Novemer 2010 te/kd09002755 1 Novemer 2010 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2010-2 - Novemer 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding 4

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Algemeen Op grond van de Apv Moerdijk (hierna: Apv) is het niet toegestaan om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. De weigeringsgronden,

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) < klik hier voor meer toelichting mt schrijven eleidsregel Beleidsregels voor de toepassing van een last onder estuursdwang ingevolge artikel 13 Opiumwet (de wet Damocles) De urgemeester van Waalwijk,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, en de burgemeester van Eindhoven hebben op

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, en de burgemeester van Eindhoven hebben op gemeente Eindhoven Besluit Het college van urgemeester en wethouders van Eindhoven, en de urgemeester van Eindhoven heen op esloten: met etrekking tot de handhaving van de Drank en Horecawet en de Drank

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Evaluatie handhaving I-criterium

Evaluatie handhaving I-criterium Veiligheid en Bestuur Van J.J.M. Kuipers Telefoon (040) 238 81 66 18 mei 2015 Evaluatie handhaving I-criterium 1. Inleiding In juli 2014 gaven de Eindhovense coffeeshopexploitanten in een overleg met de

Nadere informatie

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012.

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012. gemeente Eindhoven Van Arno van den Broek Telefoon (040) 238 83 29 2 juni 2015 Memo Betreft: technische vragen VVD over Koningsdag Geachte heer Van den Broek, Hierbij de beantwoording van de vragen van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evaluatie 2011 Gratis met de bus voor 12- en 65+ Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte jbe/lf11024748

gemeente Eindhoven Evaluatie 2011 Gratis met de bus voor 12- en 65+ Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte jbe/lf11024748 A gemeente Eindhoven Evaluatie 2011 Gratis met de us voor 12- en 65+ Augustus 2011 je/lf11024748 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Augustus 2011 gemeente Eindhoven Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen.

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Afdeling 7 Evenementen Artikel 2:24 Begripsbepaling (evenement)

Nadere informatie

Een veilig georganiseerd evenement. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

Een veilig georganiseerd evenement. samenwerken aan veiligheid en gezondheid Een veilig georganiseerd evenement samenwerken aan veiligheid en gezondheid Veiligheid en openbare orde zijn in het belang van iedereen. Vooral in situaties waar veel mensen samenkomen is veiligheid en

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Datum: 6-01-2011 Naam: Evenementenvergunning versie 1 revisie 3 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Evenementenvergunning... 3 1.1. Ontvangst aanvraag... 5 1.2. Versturen ontvangst-bevestiging...

Nadere informatie

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID Deze keuzewijzer Evenementenveiligheid helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema s in de keuzewijzer

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel Locatieprofiel Markt Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

PRESENTATIE. Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB

PRESENTATIE. Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB PRESENTATIE Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB 22 juni 2017 1. Waarom dit onderzoek? 2. Doel en centrale vraagstelling 3. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen 4. Aanpak

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragen Van het raadslid dhr. M. van Dorst (D66) Schriftelijke vragen over leges

gemeente Eindhoven Raadsvragen Van het raadslid dhr. M. van Dorst (D66) Schriftelijke vragen over leges gemeente Eindhoven Inoeknummer 13st02081 Beslisdatum B&W 29 novemer 2013 Dossiernummer 13.48.103 (2.2.2) Raadsvragen Van het raadslid dhr. M. van Dorst (D66) Schriftelijke vragen over leges Inleiding In

Nadere informatie

b b 14R5998 Raadsvoorstel Pilot meerjarige evenementenvergunning

b b 14R5998 Raadsvoorstel Pilot meerjarige evenementenvergunning Raadsnummer Inboeknummer 14R5998 14bst01312 Beslisdatum B&W 16 september 2014 Dossiernummer 14.38.751 Raadsvoorstel Pilot meerjarige evenementenvergunning Inleiding Bij de behandeling van de herijking

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Philips Stadion

Locatieprofiel Evenementen. Philips Stadion Locatieprofiel Evenementen Philips Stadion gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 juni 2015 Locatieprofiel Evenementen - Philips Stadion VB - Veiligheid en Bestuur - VH

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6022 Inoeknummer 14st01443 Dossiernummer 14.40.406 30 septemer 2014 Raads informatierief Onderwerp: standpunt college t.a.v. de Ruit. Inleiding Elk najaar vindt er overleg

Nadere informatie

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014 Uw evenement en de gemeente Leo Mes, 13 februari 2014 Programma Uw evenement, belangrijk voor Sliedrecht Maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de gemeente Samenwerking tussen u en de gemeente Communicatie

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV D66 Hans van Zijst Admiraalsborch 12 3992 CP HOUTEN PvdA Houten Jocko Rensen Randhoeve 7 3992 XA HOUTEN Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 29 mei 2006 GR06.00121 18 mei 2006 BOV-5858 1

Nadere informatie

1.1 Aanleiding nieuwe subsidieverordening

1.1 Aanleiding nieuwe subsidieverordening 1 Algemeen 1.1 Aanleiding nieuwe susidieverordening Het coalitieakkoord Eindhoven 2010-2014 Werken aan morgen laat zien dat door gezamenlijke inspanning van ewoners, verenigingen en instellingen Eindhoven

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4428 Inoeknummer 11st01185 Beslisdatum B&W 05 juli 2011 Dossiernummer 11.27.551 Raadsvoorstel Kinderwerk: als er al iets speelt. laat het vooral de kinderen zijn Inleiding

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming

Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming Vastgesteld door de burgemeester d.d. Bekendgemaakt d.d. In werking d.d. Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming 1. Wettelijk kader vergunningverlening 1.1 Definitie

Nadere informatie

Convenant SPORT LEER BEDRIJF (SLB) Sport & Leren in de Gemeente Eindhoven

Convenant SPORT LEER BEDRIJF (SLB) Sport & Leren in de Gemeente Eindhoven Convenant SPORT LEER BEDRIJF (SLB) Sport & Leren in de Gemeente Eindhoven Convenant Sport Leer Bedrijf Eindhoven 24 decemer 2010 De etrokken partijen ij dit convenant zijn: De gemeente Eindhoven, sector

Nadere informatie

UPDATE EVENEMENTENBELEID

UPDATE EVENEMENTENBELEID UPDATE EVENEMENTENBELEID Beste organisator, Achter de schermen wordt op dit moment invulling gegeven aan de invulling van het nieuwe evenementenbeleid dat eind november 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Startnotitie Woonvisie Eindhoven 2030

Startnotitie Woonvisie Eindhoven 2030 Startnotitie Woonvisie Eindhoven 2030 1. Inleiding De eerste stap om te komen tot een nieuwe Woonvisie is deze startnotitie. De startnotitie geeft antwoord op aanleiding en doel van de woonvisie en schetst

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Betreft Bijl. Ede, Vergunning evenement Div. 19-01-2015

Betreft Bijl. Ede, Vergunning evenement Div. 19-01-2015 Toerclub Wageningen 1979 De heer Frank Fiselier p/a Julianastraat 76 6707 DH WAGENINGEN uw kenmerk uw aanvraag van registratienummer behandeld door doorkiesnummer E-mail 26-12-2014 23959 Bertine Bruijn,

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Zie inleiding en doelstelling gemeente Eindhoven Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstbezit (BKR-collectie)

b Onvermijdelijk Zie inleiding en doelstelling gemeente Eindhoven Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstbezit (BKR-collectie) gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4480 Inoeknummer 11st01536 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.451 Raadsvoorstelherverdeling gemeentelijk kunstezit (BKR-collectie) Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Evenementen. Dat maakt Stein voor mij een veelkleurig feest

Evenementen. Dat maakt Stein voor mij een veelkleurig feest Evenementen Dat maakt Stein voor mij een veelkleurig feest Voor het houden van een evenement dien je als organisator een vergunning aan te vragen. Onder bepaalde voorwaarden wordt volstaan met een melding

Nadere informatie

Locatieprofiel Evenementen. Genneper Parken

Locatieprofiel Evenementen. Genneper Parken Locatieprofiel Evenementen Genneper Parken gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 juni 2015 Locatieprofiel Evenementen - Genneper Parken VB - Veiligheid en Bestuur - VH

Nadere informatie

Locatieprofiel Veerplein

Locatieprofiel Veerplein Locatieprofiel Veerplein Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 1 STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID WESTVOORNE Inleiding In de gemeente Westvoorne worden veel leuke evenementen georganiseerd. Veel van deze evenementen zijn jaarlijks terugkerend,

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK

REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding. 1 Toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen.. 3 Kindercentra, gastouderureaus en peuterspeelzalen..

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Locatieprofiel Strijp S

Locatieprofiel Strijp S A gemeente Eindhoven Locatieprofiel Strijp S Ketelhuisplein en directe omgeving in de Driehoek Veiligheid en Bestuur Cluster Evenementen Decemer 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Decemer 2013

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Vergunningen

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Vergunningen Toelichting op de voor de organisatie van het Kindervakantiewerk in Tilburg noodzakelijke vergunningen en de bijbehorende leges. publicatie: 04-04 uitgave: 3 datum: 17 april 2017 bestand: 04-04.docx

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Inspraakreactie voorgesteld evenementenbeleid

Nadere informatie

Risicoprofiel 1 Vrijgestelde evenementen (categorie 0) / artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV

Risicoprofiel 1 Vrijgestelde evenementen (categorie 0) / artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV Bijlage 1 Risicoprofiel 1 Vrijgestelde evenementen (categorie 0) / artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV Vrijgestelde evenementen zijn relatief klein van omvang, genereren een relatief kleine geluidsproductie,

Nadere informatie

Zomeracties regio Zuidoost-Brabant 2012

Zomeracties regio Zuidoost-Brabant 2012 Zomeracties regio Zuidoost-Braant 2012 In de regio Zuidoost-Braant zijn 3 zomeracties in uitvoering genomen: Zomeractie (voor met uitval edreigde jongeren) innen het MBO 1. ROC Eindhoven 2. ROC Ter AA

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Uitgangspunten Persoonsgebonden budget 2015. Op naar een positief Pgb beleid

Uitgangspunten Persoonsgebonden budget 2015. Op naar een positief Pgb beleid Uitgangspunten Persoonsgeonden udget 2015 Op naar een positief Pg eleid gemeente Eindhoven SD - Sociaal Domein, POK - POK novemer 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven SD - Sociaal Domein, POK - POK

Nadere informatie

Beleidskader evenementen. 1. Inleiding

Beleidskader evenementen. 1. Inleiding Beleidskader evenementen 1. Inleiding Evenementen zorgen voor levendigheid binnen onze gemeente. Ze vergroten het woonplezier en de economische bedrijvigheid. Ze bevorderen onderlinge contacten tussen

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

Bijlage 1 Conclusies en bevindingen bij effectiviteit Levenskracht

Bijlage 1 Conclusies en bevindingen bij effectiviteit Levenskracht Bijlage 1 Conclusies en evindingen ij effectiviteit Levenskracht 1. Definitie van effectiviteit Levenskracht Om de effectiviteit van levenskracht te kunnen evalueren, is het van elang om vast te stellen

Nadere informatie