gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig"

Transcriptie

1 A Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Decemer 2012

2 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2012

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 DE GEMEENTE EINDHOVEN ALS EVENEMENTENSTAD MISSIE... 6 VISIE... 6 DOELSTELLING VERANTWOORDELIJKHEDEN EN ROLVERDELING VERANTWOORDELIJKHEDEN ORGANISATOR ROLVERDELING Rol gemeente Rol EHV ROL VAN DE HULPDIENSTEN EN OVERIGE PARTNERS... 9 Overige partners LOCATIES LOCATIEBELEID LOCATIEPROFIEL DE EVENEMENTENKALENDER CATEGORIEËN EVENEMENTEN BIJZONDERE B EN C EVENEMENTEN GEEN EVENEMENT, MAAR WEL VOORSCHRIFTEN Film/tv-opnames Tv-schermen ij sportevenementen Manifestaties Rampenoefeningen Evenementen zonder organisator Activiteiten innenlocaties Leegstaande panden PROCEDURE AANMELDEN EVENEMENT AANVRAAG CATEGORIE A EVENEMENTEN AANVRAAG CATEGORIE B EN C EVENEMENTEN AANVRAAG BIJZONDERE B EN C EVENEMENTEN ONVERWACHTE EVENEMENTEN BEZWAAR OF BEROEP EVALUATIE VOORSCHRIFTEN VOOR VERGUNNINGVERLENING VEILIGHEIDSPLAN COMMUNICATIE BEREIKBAARHEID/TOEGANKELIJKHEID MOBILITEITSPLAN AANSPRAKELIJKHEID ALCOHOLMISBRUIK TEGENGAAN MILEU: GELUID, AFVAL EN DUURZAAMHEID ACTIVITEITEN IN HET LUCHTRUIM TOEZICHT EN HANDHAVING INTEGRALE HANDHAVING BIJ EVENEMENTEN

4 8.2 MULTIDISCIPLINAIRE SCHOUW BEREIKBAARHEID GEMEENTE Overzicht van ijlagen: 1 Bijlage 1. Procedureregels concurrerende aanvragen Bijlage 2. Risicoscan Bijlage 3. Risicoanalyse Bijalge 4. Richtlijn eveiligers 1 De documenten die in deze 5 ijlagen zijn opgenomen worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethoders en zijn ter kennisgeving ijgevoegd ij het evenementeneleid.

5 1 Inleiding In Eindhoven worden al jarenlang succesvolle, sfeervolle, goedezochte en veilige evenementen georganiseerd. Door het gevarieerde aanod (voor ieder wat wils) en het goede verloop van evenementen heeft Eindhoven als evenementenstad een goede naam opgeouwd. Zowel vanuit maatschappelijk als economisch oogpunt zijn evenementen elangrijk voor de gemeente. De pulieke elangstelling voor Eindhovense evenementen groeit zowel regionaal, nationaal als internationaal. Denk aan de Dutch Design Week, Glow, de Marathon en Koninginnedag, maar ook aan kleinere evenementen zoals de evenementen op het Wilhelminaplein of Parkdans. De ehoort al jaren tot de top 5 in Nederland en heeft de amitie om met een evenwichtig aanod haar imago en positie als ruisende evenementenstad te ehouden en te versterken. De gemeenteraad van Eindhoven heeft in juli 2009 het evenementeneleid vastgesteld. Zoals toen al esloten vraagt het evenementeneleid van 2009 op enkele onderdelen uitwerking en aanvulling. De groeiende elangstelling voor pulieksevenementen en de noodzakelijke aandacht voor de veiligheid en eheersaarheid van evenementen zijn daarnaast aanleiding om het evenementeneleid op onderdelen te actualiseren. De primaire verantwoordelijkheid van de overheid ligt op het geied van vergunningverlening en openare orde en veiligheid. Deze verantwoordelijkheden staan daarom in dit nieuwe eleid centraal. De kent twee soorten evenementen te weten: de randevenementen en de off-rand evenementen. Brandevenementen zijn evenementen die volledig aansluiten ij de citymarketingstrategie van Eindhoven en daar ook mede invulling aan geven. Off-rand evenementen zijn evenementen die niet primair onder de citymarketingstrategie vallen, maar die voor inwoners van Eindhoven dan wel ezoekers zeer aantrekkelijk zijn. De als evenementenstad. De heeft als 5e stad van Nederland een aantal specifieke kenmerken en kernkwaliteiten, die voor een ieder herkenaar zijn en tot ieders vereelding spreken. Deze kenmerken leveren een ijdrage aan de profilering van de. Kennis, technologie en design zijn daarij de kernwaarden in de op 16 oktoer 2010 door de raad vastgestelde citymarketingstrategie. Veel evenementen die innen de 5

6 stad Eindhoven worden georganiseerd zijn ondersteunend aan de genoemde kernkwaliteiten van de en dragen ij aan een positieve profilering van de stad. Daarnaast kent Eindhoven traditiegetrouw elangrijke en mooie evenementen op het geied van licht, sport en cultuur. Missie De missie op het geied van evenementen is als volgt weer te geven: Wij, als, leveren een ijdrage aan een ruisend en veilig verloop van evenementen in de stad Eindhoven. Woorden die deze missie ondersteunen zijn Gastvrij en veilig. Visie Evenementen zijn van grote etekenis voor een stad, voor een positief stedelijk imago, op economisch geied, maar juist ook sociaal-maatschappelijk voor wat etreft de leefaarheid en sociale cohesie. We hechten aan het economische en maatschappelijke elang van alle evolkingsgroepen in de wijk en de stad. De ehoort al jaren tot de top 5 in Nederland en heeft de amitie haar imago en positie als ruisende evenementenstad te ehouden en te versterken. De primaire verantwoordelijkheid van de gemeente (het cluster Evenementen) in relatie tot evenementen ligt op het geied van de openare orde en veiligheid. Dit vertaalt zich in een transparant proces rondom vergunningverlening en handhaving. Voor de lijft een ordelijk en veilig verloop van evenementen voorop staan. Doelstelling Met het evenementeneleid worden de navolgende doelen nagestreefd: - een eenduidig en samenhangend evenementeneleid; - een transparante proceseschrijving(en) van eerste contact tot evaluatie; - een gemeentelijke organisatie die in staat is om een verdergaande professionalisering van de gemeentelijke taken op het geied van evenementen te kunnen realiseren.

7 2 Verantwoordelijkheden en rolverdeling 2.1 Verantwoordelijkheden organisator Een organisator is primair verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van een evenement en het eperken / voorkomen van overlast / effecten in de omgeving innen de kaders van de. Dit geldt zowel op openaar terrein als in innenlocaties. De organisator is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke voorzieningen (zowel facilitair als eheersmatig) en de ijehorende kosten. 2.2 Rolverdeling Rol gemeente Algemeen De primaire verantwoordelijkheid van de gemeente in relatie tot evenementen ligt op het geied van openare orde en veiligheid. Dit vertaalt zich in een transparant proces rondom vergunningverlening en handhaving. De secundaire verantwoordelijkheid van de gemeente in relatie tot evenementen ligt in het opstellen van het evenementeneleid. Om deze twee verantwoordelijkheden op elkaar aan te laten sluiten zijn de kaders innen het evenementeneleid gericht op openare orde en veiligheid. Bestuurlijk Het evenementeneleid en evenementenvergunningeneleid (o.a. ontwikkeling en evaluatie) is een verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Evenementen. De Burgemeester is verantwoordelijk voor Openare Orde en Veiligheid. De Burgemeester is tevens coördinerend estuurder op het geied van evenementen (inclusief toezicht en handhaving). Reden hiervoor is het afreukrisico op het geied van Openare Orde en Veiligheid. Organisatorisch Het cluster Evenementen richt zich op de wettelijke taken, namelijk vergunningverlening, meldingen en eleidsontwikkeling waaronder handhavingprotocollen. De accountmanagers egeleiden organisatoren in 7

8 het (vergunningen)proces met etrekking tot (complexe) B en C evenementen in de gemeentelijke organisatie. Om de voorereiding van en het vergunningverleningtraject innen de gestalte te geven wordt innen de afdeling Veiligheid van de sector Veiligheid en Bestuur een cluster Evenementen ingericht. Het cluster Evenementen is verantwoordelijk voor de gehele procesegeleiding rondom de evenementenvergunning (van aanvraag tot evaluatie). De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt elast met de uitvoering van het handhavingprotocol. Het cluster Evenementen zal de loket functie innen de gemeente rondom vergunningverlening invullen. Processen Off-rand evenementen zijn evenementen die niet primair onder de citymarketingstrategie vallen, maar die voor inwoners van Eindhoven dan wel ezoekers zeer aantrekkelijk zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de esluitvorming omtrent financiële ondersteuning van offrandevenementen. Tot nu toe werd daarij gewerkt met de eleidsuitgangspunten zoals die in het evenementeneleid van 2009 werden vormgegeven (programmalijnen). Voor de uitvoering van het nieuwe eleid zijn kaders opgesteld op asis waarvan esloten wordt of een evenement in aanmerking komt voor de financiële ondersteuning. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt uiteindelijk vast welke evenementen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, waarij kaders zullen worden vastgelegd in door het college van urgemeester en wethouders vast te stellen nadere regels. Acquisitie is geen onderdeel van het (wettelijke) takenpakket van het cluster Evenementen. Hiermee wordt een duidelijke scheiding aangeracht in rollen. Andere sectoren van de gemeente lijven innen hun vakgeied aanspreekpunt en ehouden daarmee hun acquisitierol. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt, na afstemming innen de driehoek (estaande uit Burgemeester, Openaar Ministerie en Politie), de evenementenkalender voor 1 decemer vast voor het jaar daarop. Bij de vaststelling van de evenementenkalender wordt expliciet gekeken naar de eschikare capaciteit van de hulpverlenende instanties Rol EHV365 Voor de helderheid naar de organisator toe is er één front-office waar organisatoren terecht kunnen. Dit loket vormt de rug tussen de organisator en de gemeente.

9 Advies en informatie EHV365 vervult de front-office functie vanuit de voor alle vragen en advisering met etrekking tot evenementen. Aanmelding evenement Wanneer een evenement daar wordt aangemeld, zal aan de hand van criteria gekeken worden of het hier een meldingsplichtig of vergunningsplichtig evenement etreft. EHV 365 adviseert de gemeente hierin, de definitieve eoordeling of het een vergunnings- of meldingsplichtig evenement is vindt door de gemeente plaats. Organisatoren van vergunningsplichtige evenementen moeten eerst langs de front-office omdat het evenement op de concept evenementenkalender geplaatst moet worden. EHV365 stelt de concept evenementenkalender (als advies) voor 1 oktoer van het voorafgaande jaar op. Dit advies wordt doorgezet naar het cluster Evenementen van de, die de evenementenkalender multidisciplinair afstemt. De meldingsplichtige evenementen worden niet in de evenementenkalender opgenomen. Organisatoren van evenementen die meldingsplichtig zijn, worden doorverwezen naar de. Wanneer de organisator van een meldingsplichtig evenement geen vragen heeft, kan hij/zij zich ook rechtstreeks melden ij het cluster Evenementen van de. Na plaatsing op de evenementenkalender worden organisatoren van vergunningsplichtige evenementen doorverwezen naar het cluster Evenementen van de voor de verdere afhandeling van de vergunningaanvraag en de vergunningverlening. EHV365 is in het kader van citymarketing verantwoordelijk voor de coördinatie van alle randevenementen. Financiële ondersteuning Organisatoren van off-rand evenementen kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen ij de front-office evenementen die vanaf 1 januari 2013 ij EHV365 gezeteld is. EHV365 zal alle aanvragen voor financiële ondersteuning undelen en, op asis van de vastgestelde kaders, voorzien van een advies. Het advies van EHV365 wordt doorgestuurd naar de. 2.3 Rol van de hulpdiensten en overige partners De hulpverleningsdiensten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en verantwoordelijkheden (openare orde en veiligheid, randveiligheid, gezondheid, etc.). 9

10 Zij reserveren capaciteit op asis van de regionale evenementenkalender en adviseren het evoegd gezag over de veiligheid van een evenement. Het adviseren geeurt door de randweer, politie en de GGD/GHOR. Afhankelijk van de risico-inschatting kan ook aan het Veiligheidsureau van de Veiligheidsregio Braant-Zuidoost (randweer, politie, GHOR en gemeenten) een advisering gevraagd worden. Politie, randweer en GGD/GHOR participeren in het multidisciplinair veiligheidsoverleg onder voorzitterschap van de gemeente. Zij leveren een aandeel in het maken van de risicoanalyse, stellen een integraal advies op en nemen deel aan de multidisciplinaire schouw. Overige partners Waar relevant consulteren de gemeente, randweer, politie en/of GHOR andere edrijven of instellingen ten ehoeve van de advisering en operationele voorereiding op een evenement. Vooreelden zijn de Nederlandse Spoorwegen, de Provincie, Rijkswaterstaat en het Waterschap.

11 3 Locaties Een organisator kan innen de in principe voor elke locatie een vergunning aanvragen. Voor een aantal locaties geldt dat er frequent evenementen plaatsvinden of dat deze locaties om een ijzondere reden extra aandacht vragen (denk hierij ijvooreeld aan de milieuaspecten in het geval van een evenement in het Stadswandelpark). Op deze locaties kunnen innen de geldende voorwaarden evenementen worden georganiseerd. Voor deze locaties worden/zijn, in overleg met de elangheenden en omwonenden op asis van het locatieeleid, locatieprofielen opgesteld. 3.1 Locatieeleid Locatieeleid geeft aan welke evenementen (qua soort, omvang etc.), met welke frequentie en duur op de eschikare locaties mogen plaatsvinden. Daarij is eschreven welke voorwaarden en eisen gesteld worden aan veiligheid, overlast, functieehoud en ereikaarheid etc. Het locatieeleid kan op één of meerdere locaties etrekking heen. Met name daar waar verschillende locaties een cumulatie in overlast kunnen etekenen zijn deze samen in het etreffende locatieeleid opgenomen. In het locatieeleid gaat het nadrukkelijk ook over de communicatie met en rol van omwonenden en ondernemers. Locatieeleid wordt vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. 3.2 Locatieprofiel Het locatieprofiel geeft een meer technische eschrijving van de locaties en geeft inzicht in de voorzieningen, maatregelen en servicekosten die aan die locatie gekoppeld zijn. Het locatieprofiel is er vooral ten ehoeve van de vergunningverlening en de organisatoren. 11

12 4 De evenementenkalender Het aanod van evenementen is met name in de zomermaanden groot en daardoor kunnen soms knelpunten ontstaan. Dit geldt voor het aanod in de regio, in Eindhoven als geheel maar kan ook op een specifieke locatie aan de orde zijn. Dit vraagt om een vroegtijdige planning en sturing. Het instrument evenementenkalender is daarvoor ontwikkeld. Naast de planning en sturing op het aanod is de kalender minstens zo elangrijk voor de afstemming met de hulpdiensten, zowel lokaal als regionaal, en voor de epaling van hun noodzakelijke inzet. Organisatoren dienen daarom voor 1 septemer in het voorafgaande jaar een plaats te reserveren op de evenementenkalender. Aan de organisator van een evenement dat voor de eerste maal wordt georganiseerd, wordt uitgereidere informatie gevraagd. Dit om een goede risico-inschatting te kunnen maken. De evenementenkalender wordt dus opgesteld om inzicht te krijgen in het aantal evenementen en de enodigde capaciteit vanuit de operationele diensten. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde datum wordt via het afwegingskader procedureregels concurrerende aanvragen (ijlage 1) een keuze gemaakt. Nadere uitwerking van het geruik van de evenementenkalender is te vinden in hoofdstuk 7. 5 Categorieën evenementen Niet alle festiviteiten en/of activiteiten in de openare ruimte gelden als evenement. In dit hoofdstuk worden evenementen en uitzonderingen eschreven. Volgens de APV wordt onder een evenement elke voor puliek toegankelijke verrichting van vermaak verstaan, met uitzondering van o.a. ioscoopvoorstellingen en markten. Er wordt een onderscheid gemaakt in A-, B- en C- evenementen. In dit onderscheid komen de mate van risico s op het geied van openare orde en veiligheid, de impact op de stad en de gevolgen voor het verkeer, tot uitdrukking. Voor de eoordeling van de risico s wordt geruik gemaakt van de risicoscan (ijlage 2). De risicoscan geeft een eerste indicatie van de impact en mogelijke risico s van een evenement. 2 De risicoscan wordt uitgevoerd tijdens het proces dat gevolgd wordt in 2 Wanneer er aanvullende informatie eschikaar is die niet in de risicoscan meegenomen kan worden, heeft de gemeente altijd de mogelijkheid om een evenement in een hogere categorie in te delen.

13 het kader van de vermelding op de evenementenkalender. De risicoscan estaat uit zowel een kwantitatief als een kwalitatief deel. De hanteert de volgende indeling: Categorie Categorie C Categorie B Categorie A Melding Ontheffing Wet Milieueheer Omschrijving Vergunningplichtig Hoog risico-evenement, waarij sprake is van grote impact op de stad en/of regionale gevolgen voor het verkeer. Bijvooreeld: Marathon, Koninginnedag. Vergunningplichtig Gemiddeld risico-evenement, waarij sprake is van grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer. Bijvooreeld: popconcerten, sportevenementen Vergunningplichtig Laag risico-evenement, waarij sprake is van een eperkte impact op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer eperkt zijn. Bijvooreeld: raderie, sportwedstrijd, muziekoptreden. Kennisgevingsevenementen Buurt- en wijkfeesten onder epaalde voorwaarden. Ontheffing in het kader van de Wet Milieueheer onder epaalde voorwaarden. 5.1 Bijzondere B en C evenementen Voor enkele evenementen geldt dat zij vanwege de impact op de stad vragen om een ruimere voorereidingstijd. Het gaat hierij om de jaarlijks terugkerende evenementen: carnavalsoptocht, Koninginnedag, Park Hilaria en Marathon Eindhoven. Vanwege de impact op de stad en de te nemen maatregelen zijn deze organisatoren verplicht om 28 weken voor de datum van het evenement met de gemeente en hulpdiensten in overleg te treden. De procesgang van overleg en documentatie wordt door het cluster Evenementen in een zogenaamd spooroekje vastgelegd. Het spooroekje is voor de gemeente, hulpdiensten en organisatoren een handige leidraad in de voorereiding op een evenement. De momenten van overleg, de aan te leveren documenten en het tijdstip van het afgeven van de vergunning worden in het spooroekje opgenomen. 13

14 5.2 Geen evenement, maar wel voorschriften Voor diverse activiteiten die strikt genomen niet onder de APV definitie van een regulier evenement vallen, kan het nodig zijn een evenementenvergunning of - melding aan te vragen. Omdat deze activiteiten impact kunnen heen op de stad (denk aan wegafsluitingen) kan het raadzaam zijn een vergunning verplicht te stellen. Daarmee kunnen extra maatregelen opgelegd worden. De onderdelen uit het eleid die van toepassing zijn op het waarorgen van de veiligheid voor omwonenden, deelnemers en hulpverleners worden daarij geruikt. Hieronder worden enkele veelvoorkomende activiteiten nader toegelicht Film/tv-opnames Eindhoven is regelmatig toneel voor opnames. Soms heen deze opnames impact op omwonenden, ijvooreeld ij een wegafsluiting of opnames in de nacht. Afhankelijk van de impact moet melding worden gemaakt of moet een vergunning worden aangevraagd. EHV365 rengt hier een advies over uit, de accountmanager neemt uiteindelijk het definitieve esluit. Opnames tellen niet mee in de telling van het locatieeleid mits zij geen geluidsoverlast met zich meerengen Tv-schermen ij sportevenementen Voor ieder EK/WK voetal of ij andere grote sportevenementen geldt het schermeneleid, waarin de landelijke en lokale uitgangspunten worden verwoord.. Dit eleid wordt door het college van urgemeester en wethouders vastgesteld. Het schermeneleid wordt indien nodig aangepast aan de hand van landelijke richtlijnen of nieuwe inzichten Manifestaties Manifestaties, demonstraties en optochten tot elijden van godsdienst of levenseschouwing (zoals eschreven op asis van de Grondwet in de Wet openare manifestaties, Wom) worden vaak ten onrechte als evenement aangemerkt. Ze kunnen echter wel aanleiding geven tot het verstoren van de openare orde en veiligheid. In de voorereiding door de operationele diensten vertonen deze manifestaties dan ook grote overeenkomsten met de voorereiding op evenementen. Vandaar dat deze manifestaties wel aan epaalde voorschriften moeten voldoen Rampenoefeningen Met enige regelmaat vinden er rampenoefeningen plaats in Eindhoven. Deze oefeningen worden georganiseerd door de gemeente, de Veiligheidsregio Braant-

15 Zuidoost of één van de hulpdiensten. Deze oefeningen kunnen impact heen op omwonenden, edrijven en andere elangheenden door ijvooreeld een wegafsluiting. Voor deze oefeningen hoeft geen evenementenvergunning aangevraagd te worden. Omwonenden, edrijven en andere elangheenden worden zoveel als mogelijk tijdig door de organisator geïnformeerd Evenementen zonder organisator Voor het afgeven van een vergunning of het evestigen van een melding is een organisator noodzakelijk. Soms geeuren er echter kleine, spontane activiteiten. Social media, zoals Faceook en Twitter, is ij uitstek middel om in een korte tijd mensen te moiliseren voor een flash mo, tweet-up (ijvooreeld Bring-Your- Ownpicknick) of een soortgelijke activiteit. Bij dit soort kleinschalige activiteiten is er vaak slechts een initiator en geen duidelijke organisator aan te wijzen. Alleen ij (dreigende) overlast zal tegen deze activiteiten worden opgetreden. Wanneer dit het geval is, kan het evoegd gezag ingrijpen en het evenement verieden en/of stilleggen Activiteiten innenlocaties Een innenlocatie waar een evenement plaatsvindt, is veelal een inrichting, een edrijf, in de zin van de Wet milieueheer. Ook het uitenterrein kan deel uitmaken van een inrichting in de zin van de Wet milieueheer, ijvooreeld het TU/e-terrein. Activiteiten innen de normale edrijfsvoering Voor activiteiten die innen een inrichting in de zin van de Wet milieueheer worden georganiseerd en die innen de normale edrijfsvoering van die inrichting vallen, geldt dat daarvoor geen evenementenvergunning nodig is. Dit geldt ijvooreeld voor de reguliere activiteiten in de Effenaar, de Tongelreep, de Wim van Doornekiosk of het Parktheater en geldt tevens voor het uitenterrein van de etreffende inrichtingen. Wat als normale edrijfsvoering wordt gezien, is vastgelegd in de vergunning(aanvraag) ingeval van een vergunningsplichtige inrichting dan wel in de melding in het kader van de Wet Milieueheer ingeval van een meldingsplichtige inrichting. Voor deze activiteiten gelden dan de vergunningvoorschriften respectievelijk de voorschriften van het Barim (eter ekend als het Activiteitenesluit ) Activiteiten die niet innen de normale edrijfsvoering passen In de APV zijn regels opgenomen met etrekking tot de z.g. collectieve en incidentele festiviteiten. Het etreft festiviteiten waarvoor ontheffing op grond van de APV verleend kan worden. Los van de estaande meldingsplicht vraagt de organisator voor zowel collectieve als incidentele festiviteiten als ook voor de activiteiten uiten de normale 15

16 edrijfsvoering van een vergunningsplichtige inrichting een evenementenvergunning aan. Dit geldt overigens ook voor activiteiten op het uitenterrein van de etreffende inrichting. Dit etekent dat een dergelijke festiviteit volgens het geldende eleid (APV) in principe is toegestaan maar dat additioneel een evenementenvergunning moet worden aangevraagd. Daarmee gelden voor deze festiviteiten ook de geluidsnormen en de egin- en eindtijden uit het evenementeneleid Leegstaande panden Met regelmaat vinden er evenementen plaats in leegstaande edrijfspanden. Als er nog een Wao-(Wm-) vergunning actief is, geldt deze nog steeds voor wat etreft de normale edrijfsvoering. Wanneer er geen vergunning meer actief is of de activiteit valt uiten de normale edrijfsvoering zoals vergund, vraagt een organisator een evenementenvergunning aan. Hiervoor gelden dezelfde regels en voorschriften als voor een evenement op een uitenlocatie, niet zijnde een inrichting in de zin van de Wet milieueheer.

17 6 Procedure Voor de helderheid naar de organisator toe is er één front-office waar organisatoren terecht kunnen, ongeacht of het een vergunningsplichtig of een meldingsplichtig evenement etreft. Dit loket vormt de rug tussen de organisator en de gemeente. De processen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in onderstaand processchema: Wat: Waar: Tijdstip Toelichting Vragen, informatie m..t. evenementen: algemeen, procedures, vergunning, financiële ondersteuning, kalender, locaties, etc. Frontoffice Ehv 365 Doorlopend Eerste initiatief of idee Aanmelden evenement voor plaatsing op de evenementenkalender Frontoffice Ehv 365 Voor 1 oktoer jaar x-1 of later indien initiatief niet voor 1 oktoer ekend was. Aanvraag financiële ondersteuning Frontoffice Ehv 365 Voor 1 oktoer of later indien initiatief of ehoefte nadien ontstaat Indienen melding Frontoffice Ehv 365 Draagt indien akkoord melding over aan gemeente. Indienen vergunningaanvraag ter eerste eoordeling Indienen vergunningaanvraag ter eerste eoordeling Start voorereiding ijzondere B en C evenementen Frontoffice Ehv 365 Draagt indien akkoord aanvraag over aan gemeente. Frontoffice Ehv 365 Draagt indien akkoord aanvraag over aan gemeente. Afdeling Evenementen Minimaal 3 weken voor het evenement Voor A, B en C evenementen minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement. Voor ijzondere B en C evenementen minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement. Minimaal 28 weken voor aanvang evenement contact opnemen met afdeling evenementen. Vragen met etrekking tot Afdeling Kan na overdracht aanvraag College van B&W stelt kalender vast uiterlijk 1 decemer. College van B&W stelt 1 e tranche financiële ondersteuning vast uiterlijk 1 decemer. 17

18 voortgang proces vergunningverlening.. evenementen gemeente Eindhoven. door Ehv 365 aan gemeente. 6.1 Aanmelden evenement EHV365 vervult de front-office functie vanuit de voor alle vragen en advisering met etrekking tot evenementen. Wanneer een evenement daar wordt aangemeld, zal er door hen aan de hand van criteria gekeken worden of het hier een meldingsplichtig of vergunningsplichtig evenement etreft. EHV365 adviseert de gemeente hierin, de definitieve eoordeling of het een vergunnings- of meldingsplichtig evenement is vindt door de gemeente plaats. Organisatoren van vergunningsplichtige evenementen moeten eerst langs de frontoffice omdat het evenement op de concept evenementenkalender geplaatst moet worden. De locatieprofielen en de evenementenkalender vormen samen het elangrijkste toetsingskader voor het mogelijk maken van een evenement. Als een evenement op een locatie past en er is ruimte op de evenementenkalender dan is het in principe mogelijk. Plaatsing op de evenementenkalender iedt een kans, geen zekerheid op een evenementenvergunning. De organisator zal aan alle voorwaarden moeten voldoen. EHV365 stelt de concept evenementenkalender (als advies) voor 1 oktoer van het voorafgaande jaar op. Dit advies wordt doorgezet naar het cluster Evenementen van de, die de evenementenkalender multidisciplinair afstemt. Daarna vindt afstemming plaats innen de driehoek (estaande uit Burgemeester, Openaar Ministerie en Politie). Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de evenementenkalender vervolgens voor 1 decemer vast. Bij de vaststelling van de evenementenkalender wordt expliciet gekeken naar de eschikare capaciteit van de hulpverlenende instanties. Iedere organisator meldt zijn evenement aan ij EHV365 middels een standaard meldingsformulier. Het is essentieel dat alle onderdelen van dit aanmeldformulier worden ingevuld, omdat deze informatie geruikt wordt om een eerste inschatting van de risico s van het evenement te maken. Deze eerste inschatting geeurt middels een risicoscan (ijlage 2). Afhankelijk van de uitkomst van deze risicoscan wordt het evenement geclassificeerd als een A, B of C evenement 3. De evenementen die als B of C zijn gecategoriseerd krijgen vervolgens vanuit de gemeente een accountmanager toegewezen en zullen in het multidisciplinaire veiligheidsoverleg voorereid worden. 3 Wanneer er aanvullende informatie eschikaar is die niet in de risicoscan meegenomen kan worden, heeft de gemeente altijd de mogelijkheid om een evenement in een hogere categorie in te delen.

19 Bij de voorereiding van A-evenementen vindt er wel afstemming plaats met de hulpdiensten, dit vindt echter niet in multidisciplinair verand plaats. In de risicoscan komen de volgende aspecten terug: Pulieksprofiel Ruimteprofiel Activiteitenprofiel De meldingsplichtige evenementen worden niet in de evenementenkalender opgenomen. Organisatoren van evenementen die meldingsplichtig zijn, worden doorverwezen naar de. Wanneer de organisator van een meldingsplichtig evenement geen vragen heeft, kan hij/zij zich ook rechtstreeks melden ij het cluster Evenementen van de. Na plaatsing op de evenementenkalender worden organisatoren van vergunningsplichtige evenementen doorverwezen naar het cluster Evenementen van de voor de verdere afhandeling van de vergunningaanvraag en de vergunningverlening. Het cluster Evenementen zal de één-loket functie rondom vergunningverlening invullen. Alle vergunningsaanvragen die worden ingediend worden dus eerst getoetst aan de kalender voordat verdere ehandeling plaatsvindt. Indien het etreffende evenement nog niet op de kalender voorkomt, wordt conform ovenstaand proces eoordeeld of het evenement in principe nog kan worden toegestaan. 6.2 Aanvraag categorie A evenementen De vergunningsaanvraag voor een categorie A-evenement dient de organisator 8 weken voor aanvang van het evenement in. Wanneer het evenement toch in een categorie B of C lijkt te vallen, kan de aanvraag als zodanig toch nog in ehandeling worden genomen. Indien een evenement niet op de evenementenkalender vermeld staat, vindt ij de vergunningaanvraag de afweging plaats in relatie tot de eschikare ruimte op de evenementenkalender, het locatieeleid en de eschikare capaciteit ij politie en Toezicht en Handhaving. Evenementen met een voorinschrijving op de evenementenkalender komen met voorrang in aanmerking ij vergunningverlening ten opzichte van andere aanvragen. In overleg met het cluster Evenementen wordt epaald of het noodzakelijk is dat er naast de vergunningaanvraag een veiligheidsplan wordt ingediend. 6.3 Aanvraag categorie B en C evenementen De vergunningsaanvraag voor een categorie B- en C-evenementen dient de organisator 8 weken voor aanvang van het evenement in. 19

20 Belangrijke voorwaarde voor het in ehandeling nemen van de vergunningaanvraag is dat de aanvraag volledig moet zijn inclusief enodigde plannen. Het veiligheidsplan moet uiterlijk 8 weken voor het evenement worden ingediend, daar waar mogelijk eerder in verand met advisering van de hulpdiensten. Wanneer het niet mogelijk is om voor 1 septemer een plek op de evenementenkalender te reserveren, omdat ijvooreeld de datum nog niet ekend is, kan er nog steeds een vergunningaanvraag ingediend worden. De vergunningaanvraag moet minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement ingediend worden. Hierij geldt echter wel dat evenementen met een voorinschrijving op de evenementenkalender met voorrang in aanmerking komen ij vergunningverlening ten opzichte van andere aanvragen. In het kader van de regierol heeft de gemeente de voorzittersrol in de multidisciplinaire veiligheidsoverleggen waar de B-, en C-evenementen met de hulpdiensten worden esproken. Deze multidisciplinaire veiligheidsoverleggen vinden wekelijks plaats, de accountmanager Evenementen is verantwoordelijk voor het organiseren van dit overleg. Alle evenementen worden in dit overleg esproken en daar waar nodig zal ook de organisator ij dit overleg aansluiten. De evenementen die in het overleg esproken worden evinden zich niet allemaal in dezelfde fase van de vergunningverlening. Afhankelijk van de fase wordt er in het veiligheidsoverleg gekeken naar de risicoscan, het veiligheidsplan of de risicoanalyse van een evenement. De kracht van dit overleg zit in het multidisciplinair karakter. Er wordt integraal gekeken naar de risico s van het evenement, waardoor er een compleet overzicht ontstaat van de punten waar maatregelen op getroffen moeten worden. Indien nodig kunnen in- en externe (advies)partijen aansluiten, denk hierij ijvooreeld aan de Nederlandse Spoorwegen, us en taxiedrijven, Waterschap etc. 6.4 Aanvraag ijzondere B en C evenementen De ijzondere B en C evenementen vragen meer tijd qua voorereiding. In afwijking van de in 6.3 eschreven procedure edraagt de aanvraagtermijn voor deze ijzondere evenementen 12 weken. Ook wordt de organisatoren van deze evenementen gevraagd 28 weken voor het evenement contact op te nemen met het cluster Evenementen om de voorereiding van de vergunningsaanvraag op te starten. Enkele evenementen vragen vanwege de omvang/complexiteit om meer structuur in de voorereiding. Voor deze evenementen wordt een spooroekje opgesteld, de accountmanagers epalen op asis van de complexiteit van het evenement of dit noodzakelijk wordt geacht. In het spooroekje wordt het proces van vergunningverlening inclusief procesafspraken in een tijdslijn weggezet. Het

nota Strategisch risicomanagement

nota Strategisch risicomanagement nota Strategisch risicomanagement DEFINITIEF Novemer 2010 te/kd09002755 1 Novemer 2010 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2010-2 - Novemer 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding 4

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

Handreiking Evenementenveiligheid 2011

Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Deel III, Gemeenten: de regie in handen Handreiking Evenementenveiligheid 2011, deel III Gemeenten: de regie in handen Ministerie van Veiligheid en Justitie, november

Nadere informatie

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen Veiligheidsregio Groningen Versie april 2012 Steller: L. de Jong Beleidsmedewerker GHOR Groningen In samenwerking met de leden van de

Nadere informatie

Locatieprofiel 18 septemberplein

Locatieprofiel 18 septemberplein Locatieprofiel 18 septemerplein Inhoudsopgave 1 Startpunt( amitie van de stad, vernieuwing)... 3 2 Profiel vanuit de kracht van de plek... 3 3 Fysieke kenmerken... 3 3.1 Grootte/capaciteit/indeling...

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid

Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid A gemeente Eindhoven Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid feruari 2011 ave/ld10053656 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 2 gemeente Eindhoven Openare

Nadere informatie

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID

KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID KEUZEWIJZER EVENEMENTENVEILIGHEID Deze keuzewijzer Evenementenveiligheid helpt gemeenten de stappen te nemen bij het organiseren van de vergunningverlening bij evenementen. De zeven thema s in de keuzewijzer

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0 (inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel... 2 1.3 Uitgangspunten... 3 2. Definitie evenement... 4 3. Rollen... 5 3.1 Veiligheidsbestuur...

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid

Beleidsvisie externe veiligheid In opdracht van Opgesteld door Auteur(s) Gemeente Best SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 2594605 ing. J.L. Kooistra (projectleider) drs. R.A. Hovestad Versienummer

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties

gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties A gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het geruik van gemeentelijke sportaccommodaties Algemene sportvoorwaarden voor het geruik van gemeentelijke Sportaccommodaties Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Beleidsvisie Externe Veiligheid Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu INHOUD BLZ SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Waarom een beleidsvisie externe veiligheid? 3 1.3 Inhoud en betekenis

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Voorgesteld wordt: 1. Het afwegingskader voor ICT samenwerking vast te stellen;

Collegevoorstel - 1 - Voorgesteld wordt: 1. Het afwegingskader voor ICT samenwerking vast te stellen; Collegevoorstel Sector : CM Opsteller :.W. Vreeman Telefoon : (033) 469 45 66 Datum : 07 novemer 013 User-id : VRE Onderw erp Afwegingskader IT Dienstverlening en vaststellen voorstel Project ICT Eemhuis

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/105

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Calamiteitenplan Calamiteitenplan Onderdeel Handboek Crisisbeheersing Colofon In opdracht van: Samensteller(s): Cluster crisisbeheersing HHSK Vaststelling: Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden op

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016 KADERNOTA Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Assen 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 VISIE...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEIDSANALYSE...5 2.1 DE VEILIGHEIDS- EN LEEFBAARHEIDSMONITOR

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie