Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan AX Creil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves."

Transcriptie

1 Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan AX Creil

2 Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een kind én de ouders. Wat wenst u voor uw kind en waar heeft uw kind behoefte aan? Wat heeft een school te bieden? Past de school bij mij en mijn kind? De Jan Roothaanschool wil een school zijn waar kinderen met plezier zichzelf kunnen ontwikkelen. Ieder kind mag met zijn of haar talenten onze school binnenkomen. Ieder kind is uniek en kan zich hier binnen zijn of haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Een school waar ouders en leerkrachten zich inzetten om de kinderen te begeleiden en uit te dagen in dit proces. In deze gids leest u hoe wij deze belangrijke opdracht proberen te verwezenlijken. We hebben in het verleden keuze gemaakt, een koers bepaald voor onze school. Deze koers willen we toelichten en aangeven welke stappen we in de toekomst zullen zetten. Tevens hopen we u een indruk te geven van hoe we onze school zien en wat we willen betekenen voor onze kinderen én ouders. Samen werken aan een goede basis voor onze kinderen, samen in beweging en ontwikkeling zijn, want ons motto is: Jan Roothaanschool, altijd in beweging! Voor nieuwe ouders vraagt het zoeken naar een passende basisschool zorg en aandacht. We hopen dat deze schoolgids u hiermee verder kan helpen. Bij eventuele vragen kunt u ons altijd bellen, een afspraak maken of langskomen. 1

3 Inhoudsopgave Inhoud 1. Onze school Naam van de school De geschiedenis Situering Schoolgrootte Aannamebeleid Kiezen voor een school 4 2. Onze identiteit Uitgangspunten Katholieke identiteit Samenleving Omgang met elkaar 5 3. Ons onderwijs Onze visie op goed onderwijs Ons onderwijs Opvoedings- en onderwijsstijl Pedagogisch klimaat ICT Godsdienst/ levensbeschouwing Kwaliteit Schoolplan Schoolontwikkeling De zorg voor de kinderen Zorg binnen onze onderwijskundige visie Leerlingvolgsysteem Zorg voor kinderen die éxtra zorg nodig hebben Communicatie met ouders Handelingsplan Ontwikkelingsperspectief Versneld doorstromen van kinderen Verlengde leertijd of doubleren Orthotheek Remedial Teaching Dyslexie Weer Samen Naar School (WSNS) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Plusklassen 6-7 en Meldcode kindermishandeling Onderwijs voor langdurig zieke leerlingen De begeleiding naar het voortgezet onderwijs 15 5 Informatie school - thuis En dan naar school Naar school brengen Gymnastiek Verjaardagswerkjes Speelgoed groep Kosteloos materiaal Prikbord Schooltijden Benutting van de onderwijstijd Huiswerk Rapporten Informatieplicht Leerlingendossier Nieuwsbrief Schoolkrant Schoolgids Ouderavonden Vakantierooster Ziekte van de leerkracht Ziekte of verlof van kinderen Waardevolle spullen en kleding Mobiele telefoons De verkeersouders Vervoer van kinderen Verzekeringen Rookbeleid Hoofdluis Foto s en video-opnamen Ontruimingsplan Klachtenregeling 19 2

4 6 Activiteiten en acties Culturele en educatieve activiteiten Sportactiviteiten Gymnastiek Kamp / schoolreisjes Acties Batterijen inzamel project Oud papier Verjaardagen leerkrachten Verjaardagen kinderen Gezond trakteren Vieringen Activiteitenkalender Jeugdgezondheidszorg Logopedie Inspectie Onderwijsbureau Gemeente Noordoostpolder Samenwerkingsverband passend onderwijs Bijlage Team Jan Roothaanschool Schooladviescommissie Medezeggenschapsraad Activiteitencommissie 29 7 De ouders Activiteitencommissie (A.C.) Taken van de activiteitencommissie Ouderhulp Ouderbijdrage NKO Overblijven / Tussen schoolse opvang Voor- en naschoolse opvang 23 8 School als organisatie Het Algemeen bestuur van de stichting Aves Directie MR GMR Bestuurlijke organisatie stichting Aves Contact School - Instellingen Parochie De Goede Herder IJsselgroep Bibliotheek Uitgeverijen van tijdschriften Schooltelevisie Teleac/NOT Muzisch Centrum PABO Friese Poort Wijkagent Politie 26 3

5 1. Onze school 1.1 Naam van de school Het eerste schoolbestuur heeft voor de naam Jan Roothaan gekozen. Jan Philip Roothaan werd op 23 november 1785 in Amsterdam geboren. Hij ontwikkelde zich gunstig als talentvol student aan het Atheneum, de latere universiteit. In mei 1804 vertrok hij naar Rusland, omdat hij dacht alleen daar zijn roeping als jezuïet te kunnen volgen. In 1812 werd hij tot priester gewijd. Hij werd er leraar voor zijn jonge medebroeders en werkte in verschillende vormen van zielzorg. Op 8 mei 1853 overleed hij te Rome. Jan Roothaan was een karaktervol man met een ontzettend doorzettingsvermogen. De haan in ons logo straalt kracht, trots en fierheid uit. 1.2 De geschiedenis De eerste leerlingen van de school zijn in augustus 1957 naar de kampschool geweest en tijdens de herfstvakantie verhuisd naar het gebouw aan de Utrechtsestraat, nabij de voormalige katholieke kerk. De officiële opening was op 28 oktober Sinds augustus 2002 beschikken we over een modern gebouw en maken we deel uit van de samenwoonschool Creil. Deze school is uniek, omdat we met 3 geledingen onder één dak wonen. Jan Roothaan Situering De school staat aan de rand van Creil en maakt deel uit van de Samenwoonschool Creil, waar ook de ODS de Springplank en CBS de Regenboog deel van uitmaken. 1.4 Schoolgrootte Het leerlingenaantal schommelt momenteel rond de 70 leerlingen. Het team van directie, leerkrachten en ondersteunend personeel bestaat uit ongeveer 8 medewerkers. 1.5 Aannamebeleid Alle kinderen zijn welkom op onze school. Wel verwachten we dat ouders / verzorgers de katholieke identiteit van onze school onderschrijven en respecteren. Als mocht blijken dat een nieuw aangemelde leerling dusdanige problematieken met zich meeneemt, die door ons niet zijn te behappen, zullen we in overleg met de bestaande instanties, ondersteuning geven bij het zoeken naar een ander schooltype. 1.6 Kiezen voor een school Na het eerste telefonisch contact krijgen ouders de schoolgids toegestuurd en na het lezen van de schoolgids melden ouders zich bij de directie voor een eerste kennismaking. Ouder(s) en kind worden uitgenodigd voor een oriëntatiebezoek op school. Dit bezoek bestaat uit een gesprekje en een rondleiding. Dan aan u de keuze Wanneer u kiest voor onze school volgt de inschrijving. 4

6 2. Onze identiteit 2.1 Uitgangspunten Voor onze school geldt dat de Christelijke waarden voortdurend aandacht krijgen: zorg voor de medemens en de omgeving (schepping). Respect en zorg zijn immers waarden gebaseerd op het leven van Jezus Christus en de Christelijke traditie. De kern hiervan ligt in het Evangelie. Wij stellen ons als doel om de boodschap concreet en actueel te maken. Het gaat om datgene waar de school voor wil staan. Dit houdt niet in dat de idealen of waarden nu al volledig gerealiseerd moeten zijn. Juist van idealen gaat een stimulerende werking uit. Verwoord wordt datgene wat het team van wezenlijk belang vindt; het is een samen gedragen beeld dat men de moeite waard vindt om vanuit te werken. Bij het denken en werken aan kwaliteit in de school kan de levensovertuiging van mensen die er werken een inspiratiebron zijn. Dat vormt dan het gemeenschappelijke besef waar je als school en als team voor staat. Onze school streeft naar het welzijn van de kinderen, om hen te laten ervaren dat het de moeite waard is om mens te zijn. Het is belangrijk om een sfeer te creëren, waarin ieder kind zich veilig voelt, waar warmte, geborgenheid en respect is voor elkaar, waar kinderen leren om behulpzaam te zijn, te zorgen voor elkaar en eerlijk te zijn naar elkaar. 2.2 Katholieke identiteit De Jan Roothaanschool is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen met zijn talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van veiligheid, geborgenheid, respect en zorg is voor elkaar. Dan is een optimale persoonsvorming mogelijk. Bij de katholieke grondslag van onze school hoort de katholieke traditie. Deze traditie vindt u onder andere in de vieringen van christelijke feesten, die een vaste plaats hebben binnen de school. In de catecheselessen werken de kinderen met en praten ze over bijbelverhalen en andere vertellingen. De school is een onderdeel van de parochiegemeenschap. Door middel van het organiseren van de jaarlijkse Krejafleurviering en door aandacht te schenken aan activiteiten binnen de parochie (Eerste Communie, het Vormsel) willen wij kinderen daarbij betrekken. Vieren neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Vieren doe je samen en geeft een groot gevoel van saamhorigheid. Vrolijke zaken zoals het vieren van een verjaardag, het afsluiten van een project, het samen halen van kerstbomen, het kerst- en paasfeest, het afscheid van groep 8. Maar ook verdriet delen we samen bijv. bij het overlijden van een dierbare. Verder vinden we het van belang om op te komen voor de ander. Jaarlijks doen we mee met een aantal acties, zoals bijvoorbeeld de vastenactie en de kinderzegels. Wij willen de kinderen van onze school graag een positieve levensinstelling meegeven. Dat is voor ons een goede basis voor leren en ontwikkeling. 2.3 Samenleving Werken aan de samenleving betekent in de eerste plaats werken aan je groep, aan je team, aan je school, samen met ouders. De mens staat in de samenleving, werkt mee aan de samenleving. Tot wat voor mensen willen we de kinderen opvoeden en opleiden? Van de kinderen wordt verwacht dat ze straks als zelfstandige mensen de maatschappij vorm geven. Dat ze staan voor hetgeen ze doen en zich durven te presenteren aan anderen. Samen werken is iets waar elk kind mee te maken krijgt. De kwaliteit van het leven, het persoonlijk geluk hangt ons inziens sterk samen met de mate waarin men de relaties met anderen invult. Dit geldt zowel voor thuis, het werk als de overige sociale relaties. Onze school wil ook een oefenplaats zijn om te leren samenleven, waarin de ander niet als tegenstander maar als medemens wordt gezien. We willen kinderen kennis laten maken met later, bijv. door activiteiten in het dorp te organiseren. 2.4 Omgang met elkaar Onze school wil graag een hartelijk en warm klimaat creëren voor kinderen en volwassenen. We willen op een open manier in gesprek zijn met kinderen en ouders. Er is plaats voor een geintje maar er moet ook gewerkt worden. Een prettige, eerlijke omgang met elkaar verhoogt het werkplezier en de prestaties. We verwachten van kinderen dat ze fatsoenlijk taalgebruik hanteren en dat ze op een gepaste wijze omgaan met kinderen en volwassenen. Aan de hand van regels zorgen de leerkrachten voor duidelijkheid. Deze regels worden besproken in de groepen. We willen kinderen leren goed om te gaan met conflicten. Als leerkrachten zullen we de kinderen begeleiden bij het samen oplossen van ruzies zodat er steeds twee winnaars uit de strijd komen. Ook willen we kinderen duidelijk aangeven waar voor ons de grenzen liggen en waarom. 5

7 3. Ons onderwijs 3.1 Onze visie op goed onderwijs Motto: Jan Roothaanschool, altijd in beweging! Samen zijn we in beweging om te werken aan een goede basis voor onze kinderen, dat is onze opdracht. We hechten veel waarde aan de samenwerking tussen leerlingen: het mét en van elkaar leren. Die samenwerking zien we ook tussen leerkrachten onderling wanneer we ons inspannen om een doorgaande lijn in ons onderwijs te realiseren. Ook leerkrachten hebben elkaar nodig om in beweging te blijven binnen onze lerende organisatie. Ouders hebben ook een belangrijke plaats binnen de school wanneer het gaat om het zorgen voor goed onderwijs voor onze kinderen. Ook zien we ouders als partners in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Onze school staat midden in de samenleving. We werken samen met onze omgeving om gezamenlijk betekenis te geven aan de plaats van kinderen in de maatschappij. Pedagogisch De school moet een oefenplaats zijn voor de samenleving. De sociale interactie tussen de kinderen wordt gestimuleerd, zodat samenwerken een centrale plaats inneemt. De leerlingen krijgen zelfverantwoordelijkheid voor de planning en evaluatie van het onderwijsproces, waarbij het onderwijsconcept moet aansluiten bij de basisbehoeften van de kinderen en de draagkracht van de onderwijsgevenden. Didactisch Zelfstandig werken vereist een systematische aanpak van de leerkracht of van de medeleerling waarbij vormen van samenwerkend leren een grote plaats kunnen innemen. Hierbij heeft het ene kind meer of andere instructie nodig dan de ander, maar waar mogelijk treedt de leerkracht terug en is de leerling grotendeels zelf verantwoordelijk. Schoolorganisatie We hebben een doorgaande lijn in onze manier van werken met de kinderen, waarbij zelfstandigheidontwikkeling centraal staat. Goed klassenmanagement, met heldere klassenregels, is een voorwaarde voor adaptief onderwijs en preventie van problemen bij de kinderen. 3.2 Ons onderwijs Onze taak binnen het onderwijs is gebaseerd op de volgende zienswijze: - Ieder kind is gelijkwaardig en heeft recht op begeleiding die zich richt op een doorgaande ontwikkeling. - Ieder kind verschilt in de ontwikkeling, zodat de begeleiding moet aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van het kind. - Ieder kind heeft recht op kansen om zichzelf te ontplooien. Deze zienswijze sluit aan bij het uitgangspunt dat een kind vier basale behoeften heeft, te weten: - Authenticiteit: een basaal gevoel: Ik mag er zijn zoals ik ben. - Autonomie: de behoefte aan onafhankelijkheid: het gevoel dat je als leerling iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen. - Competentie: het geloof en plezier in eigen denken en handelen. - Relatie: verbinding. Het gevoel dat anderen je respecteren, waarderen en met je om willen gaan. Vanaf het begin dat de kinderen op school zijn, wordt er rekening gehouden met het individu. Er wordt rekening gehouden met het tempo, de manier van leren, de aanleg, het karakter, de achtergrond, de concentratie, de motivatie, de interesse, etc. Dit heet adaptief onderwijs, oftewel onderwijs op maat. Tijdens het werk wordt er bij bepaalde lessen samengewerkt. Ook wordt er aan elkaar geleerd en uitgelegd, de kinderen leren zo van elkaar en leren omgaan met elkaar. De kinderen moeten de kans krijgen in hun eigen tempo te leren om zodoende hun eigen mogelijkheden te ontplooien. We werken dan ook met dag- en weektaken. Hierbij kunnen de leerlingen vaak zelf bepalen wanneer ze, in welk tempo, welke stof gaan maken, daarvoor hebben we op papier een dag- of weektaak die aan het eind van de dag of week af moet zijn. Om alle leerlingen een zekere basis mee te geven gaan we uit van basis-, verbredings- en verrijkingsstof. De leerlingen die meer aan kunnen worden zo niet belemmerd zich verder te ontplooien. En kinderen die niet zoveel aan kunnen, krijgen door de basisstof voldoende mee voor het vervolgonderwijs. Kinderen moeten niet alleen leren om iets na te doen, maar ook om dingen zelf te bedenken, te ontdekken en te onderzoeken. Ze moeten leren om dingen theoretisch, praktisch en creatief aan te pakken. Het gaat niet alleen om kennisoverdracht, het gaat ook om de kennisconstructie en de creatieve elementen moeten worden benadrukt. Door middel van open opdrachten, zelfstandig werken, en werken in groepjes proberen we dit te bereiken. Hierbij heeft de leerkracht een begeleidende rol in plaats van een leidende rol. Wij proberen tijdig leer- en gedragsproblemen te signaleren. Dit doen we o.a. door observaties te verrichten, werk te bekijken en toetsen af te nemen van de methodes en het leerlingvolgsysteem. Methodegebruik Voor bijna alle vakken gebruiken we een methode als basis voor ons onderwijs. De referentieniveaus hebben we met behulp van de methodes verankerd. 6

8 Voor de groepen 1 en 2 gaan we uit van de kerndoelen van OCW. Leesonderwijs Bij het stillezen zal veelal de eigen beleving van het kind centraal staan: lezen moet vooral leuk zijn! In groep 3 wordt het leesonderwijs vormgegeven m.b.v. de methode Veilig leren lezen. Begrijpend lezen Vanuit de methode Veilig leren lezen wordt er in groep 3 aandacht gegeven aan de leesstrategieën. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen de leesstrategieën aangeboden via de methodiek van Nieuwsbegrip Basis. Vanuit actuele teksten, aansluitend bij de echte wereld van de kinderen of het nieuws. Om niet alleen nieuwsteksten te lezen, zorgt de leerkracht dat er ook verhalende teksten worden aangeboden. Deze worden gekozen uit Goed Gelezen. Daarnaast wordt er met de kinderen van deze groepen gewerkt met het oefenboek Begrijpend Lezen van CITO. Taal en spelling Taal wordt aangeboden met behulp van de methode Taal Actief. Spelling wordt aangeboden met behulp van dezelfde methodes. De thema s binnen deze methode sluiten op elkaar aan. Om extra oefening bij spelling te verkrijgen wordt uit verschillende bronnen geput. De taalontwikkeling wordt in de groepen 1-2 geïntegreerd aangeboden binnen de thema s. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van Schatkist. Rekenen en wiskunde Rekenen wordt in de groepen 1-2 geïntegreerd aangeboden binnen de thema s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bronnenboek van Pluspunt, met sprongen vooruit en Schatkist. Vanaf groep 3 wordt het realistisch rekenonderwijs aangeboden m.b.v. de methode Pluspunt. Schrijven De nadruk in de groepen ligt op het ontwikkelen van de motoriek: van grof naar fijn. Letters en cijfers worden getekend. Er is veel aandacht voor een correcte zit- en schrijfhouding en pengreep. Vanaf groep 3 werken de kinderen systematisch aan de ontwikkeling van een duidelijk handschrift d.m.v. de methode Pennenstreken. Engels De leerlingen van groep 7 en 8 leren de beginselen van de Engelse taal via de methode Hello World. Expressie De methode Moet je Doen geeft met cd s en lesbeschrijvingen ideeën die bruikbaar zijn in ons onderwijs. Bij muziek staat vooral het plezier, het samen zingen en muziek maken centraal. Bij tekenen en handvaardigheid gebruiken we de methodes Uit de kunst en Moet je doen als bronnenboek: aanleren van verschillende technieken en het omgaan met diverse materialen en gereedschappen. Het thema, de ideeën van de kinderen of leerkracht en het seizoen bepalen het onderwerp. Wereldoriëntatie Voor de wereldoriënterende vakken maken we gebruik van verschillende methodes. Aardrijkskunde: De blauwe planeet Geschiedenis: Speurtocht Natuur- en techniek onderwijs: Leefwereld Vanaf groep 5 wordt structureel topografie aangeboden. Naast deze materialen kennen we ook de lessenseries van de NTR: School TV weekjournaal, Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de Natuur en Koekeloere. Sociaal emotionele ontwikkeling Een goede sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden we een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. We streven naar een positief pedagogisch klimaat. Onze omgang met elkaar hebben we beschreven in ons gedragsprotocol. De methode kinderen en hun sociale talenten gebruiken we als bronnenboek om op vaste tijden extra aandacht te geven aan de sociaal emotionele ontwikkeling. De sociaal emotionele ontwikkeling volgen we m.b.v. observaties en de Zien! lijsten voor leerlingen en leerkrachten. Bewegingsonderwijs We geven gymlessen m.b.v. eigen lessenseries en de methode: basislessen bewegingsonderwijs. In groep 1-2 gebruiken we bewegingslessen in het speellokaal. Catechese en levensbeschouwing We geven structureel aandacht aan onze levensbeschouwelijke identiteit m.b.v. de methode Trefwoord. Methoden Hieronder volgt een opsomming van de door ons gehanteerde methoden. Deze methoden worden gebruikt binnen de groep. Daarnaast hebben we ook leermiddelen uit de orthotheek die ingezet worden voor de kinderen die dat nodig hebben. Voorbereiden lezen, taal en rekenen Aanvankelijk lezen Voortgezet technisch lezen Begrijpend lezen Taal en spelling Rekenen en Wiskunde Schrijven Aardrijkskunde Geschiedenis Natuuronderwijs Verkeer Sociaal emotionele ontwikkeling Schatkist (gr. 1 en 2) Veilig leren lezen Goed gelezen Goed gelezen Taalactief Pluspunt versie 3, met sprongen vooruit Pennenstreken De blauwe planeet Speurtocht Leefwereld Rondje verkeer/ verkeerskranten VVN Kinderen en hun sociale talenten, Zien! 7

9 Catechese en levensbeschouwing Bewegingsonderwijs Engels Expressieve vorming Trefwoord Basislessen bewegings- Onderwijs (gr. 3 t/m 8) Bewegingslessen in het speellokaal (gr. 1-2) Hello World Uit de kunst en Moet je doen We maken hierbij wel de opmerking dat methoden vervangen kunnen worden in het kader van vernieuwing of verandering. 3.3 Opvoedings- en onderwijsstijl Eén van onze kwaliteiten is het creëren van een positief pedagogisch klimaat. Deze pedagogische taak is zeker van belang met het oog op de toename van complex gedrag. Om vroegtijdig hiaten in de sociaal emotionele ontwikkeling te kunnen opsporen werken we met een signaleringslijst (Zien!). Daarnaast werken we met het gedragsprotocol en een anti pestbeleid. We maken gebruik van de anti pest methode Taakspel. Taakspel stimuleert een positief leer- en werkklimaat in de klas. Ons onderwijs is gebaseerd op het omgaan met elkaar, omgaan met verschillen vanuit gelijkheid. Dit is in de praktijk alleen te realiseren door goed te organiseren. om gelijke kansen te krijgen hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in het onderwijs. (bron: onbekend) We werken in combinatiegroepen. Op deze manier profiteren de kinderen optimaal van het samen werken en samen spelen. De kinderen krijgen het werk zoveel mogelijk aangeboden op hun eigen niveau. Wat betreft de individuele mogelijkheden van kinderen kunnen er verschillen bestaan. We willen ook de kinderen leren om te gaan met deze verschillen. Ieder kind is uniek en dat betekent ook dat het onderwijs niet voor iedereen hetzelfde zal kunnen zijn. Dit aspect willen we benadrukken, zodat de kinderen dit ook als zodanig zullen ervaren binnen de klassensituatie. We proberen ons onderwijs af te stemmen, onderwijs te bieden wat past bij de mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen. Dat betekent dat er meer op niveau gewerkt wordt, dit doen we d.m.v. dag- / week- / en keuzetaken. Door deze aanpak heeft de leerkracht meer tijd om kinderen op niveau instructie te geven. De instructietafel neemt hierbij een belangrijke plaats in. Naast het kiezen en plannen leren de kinderen ook zelfstandig te werken en samen te werken. Ook de keuze voor bepaalde leermethoden is bepalend voor het omgaan met verschillen. Zo letten wij erop dat de leerstof, na de nodige instructie, zelfstandig verwerkt kan worden en tegemoet komt aan niveau- en tempoverschillen. Om genoeg uitdaging en afwisseling te bieden, werken de kinderen met verschillende werkvormen en materialen. De computerprogramma s spelen hierin tevens een rol. Ook de inrichting van de klas is belangrijk, omdat een kind zo zelfstandig mogelijk moet kunnen handelen binnen de groep. Dit vraagt om het structureren van materialen zoals nakijkkaarten, schriften, boeken, toetsen e.d. 3.4 Pedagogisch klimaat Schoolafspraken Onze school wil graag een hartelijk en warm klimaat creëren voor kinderen en volwassenen. Een prettige, eerlijke omgang met elkaar verhoogt het werkplezier en de prestaties. Dit vraagt positief gedrag van de kinderen, ouders en leerkrachten. Dit gedrag is beschreven in 5 schoolafspraken. De schoolafspraken zijn positief gesteld en op alle kinderen van toepassing. In de groep wordt er aandacht besteed aan de schoolafspraken. Het bespreken van de afspraken gebeurt regelmatig en niet alleen als de situatie zich voordoet. Als het nodig is kunnen we de kinderen er direct op wijzen en vragen zich eraan te houden. We verwachten van ouders dat zij de gedragslijn ondersteunen zodat we samen werken aan een veilige, gezellige, leefbare school. Het kind heeft de ondersteuning van volwassenen nodig (ouders en leerkrachten) om het gewenste gedrag aan te leren en te laten zien. Dit vraagt van ons dat we zelf het gedrag voorleven en kinderen ondersteunen in hun gedrag. Dit betekent ook dat we elkaar als volwassenen hier op kunnen wijzen: we gaan respectvol met elkaar om. Leerlingen, ouders en schoolteam zijn partners in dezen: we spreken van een pedagogisch bondgenootschap. De schoolafspraken zijn beschreven in 5 punten. - We zijn aardig voor elkaar - We praten rustig en fatsoenlijk met elkaar - We luisteren naar elkaar - We zijn zuinig op alle spullen - We lopen rustig in de school Gedragsprotocol Op de Jan Roothaanschool bestaat sinds het schooljaar een gedragsprotocol. Het gedragsprotocol biedt een leidraad voor hoe te handelen bij ongewenst gedrag. Het zal een bijdrage leveren om bij incidenten de omgeving voor kinderen en volwassenen zo veilig mogelijk te maken. Het protocol geeft geen handreikingen voor (therapeutische) ondersteuning. Deze ondersteuning wordt door de leerkracht, ouders of derden desgewenst ingezet. Dit protocol bevat o.a. de schoolafspraken. Afspraken over de omgang met elkaar. Mocht het zo zijn dat bij herhaling de afspraken worden overtreden, dan praten we er eerst met het kind over. Als dat geen resultaat oplevert worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht en wordt hen gevraagd er met hun kind over te spreken. Ook is het mogelijk dat we ouders uitnodigen voor een gesprek op school. wanneer het gedrag niet verbetert en/ of er sprake is van 8

10 een ernstig incident: schade voor het kind, de omgeving, groepsgenoten, een leerkracht, een ouder, is het mogelijk dat een kind geschorst wordt voor bepaalde tijd. Dit protocol heeft een relatie met het pestprotocol en het beleidsstuk Schorsing en verwijdering. Het gedragsprotocol kunt u inzien op school of vinden op onze website. Pestprotocol Wij hanteren op school een pestprotocol. Dit is onderdeel van ons anti-pestbeleid en te vinden in ons gedragsprotocol. Hiervoor verwijzen wij naar het protocol dat op school aanwezig is. Ook kunt u het lezen op onze website. Schorsing/ verwijdering Wanneer er sprake is van een ernstig incident is het mogelijk dat de school overgaat tot schorsing en/ of verwijdering van een leerling en/of ouders/verzorgers. Onder een ernstig incident verstaat de school: - Wanneer een kind de schoolafspraken buitensporig geweld aandoet (voortdurend, storend agressief gedrag van de leerling). - Bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van de leerling. - Er moet een gegronde vrees bestaan voor bedreiging van de veiligheid van de andere leerlingen of het personeel of de voortgang van het onderwijs. 3.4 ICT Computergebruik is niet meer weg te denken in onze maatschappij. We willen kinderen op een verantwoorde manier leren werken met de computer. U zult bij ons de kinderen dan ook regelmatig met de computer zien werken. Kinderen zoeken bijvoorbeeld gericht naar informatie op internet. De computers op school zijn aangesloten op een beveiligd netwerk. Methoden die we gebruiken bevatten steeds vaker programmatuur die aansluit bij de methode. De computer is uitstekend geschikt voor inoefenen, herhalen en remediëren van de lesstof. In alle groepen wordt gewerkt met een digitaal schoolbord. 3.5 Godsdienst/ levensbeschouwing Voor het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing maken we op onze school gebruik van de methode Trefwoord. Dit is in de klas te zien via afbeeldingen op het digibord. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer zestien thema s aan bod. Deze thema s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld: Wie ben ik? ), bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: armoede ) en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan bijbelverhalen (bijvoorbeeld over Abraham, Mozes, Jezus). 3.6 Kwaliteit Wij beogen met onze zorg voor kwaliteit de volgende doelen na te streven: - Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle aandachtsgebieden binnen de school, zowel wat betreft de proceskant (leiderschap, personeelsmanagement, beleid/ strategie, middelenmanagement, management van processen) alsook de productkant (resultaatgebieden als uitstroomcijfers en waardering door doelgroepen) = kwaliteitsbepaling. - Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft, geborgd wordt = kwaliteitsbewaking. - Kwaliteit die niet goed genoeg is planmatig verbeteren = kwaliteitsverbetering. We houden d.m.v. een kwaliteitszorgsysteem (plannenuitvoeren-evalueren-bijsturen) onze school in beeld: om zorg te dragen voor onze kwaliteit. Dit betekent dat we meerdere malen per jaar een stap op de plaats maken: evalueren van ons werk, plannen aanscherpen of bijstellen. Ieder jaar wordt ook onze nascholing hierop afgestemd: waar kunnen we ons onderwijs verbeteren/ optimaliseren? Wat hebben we nodig om ons handelen naar de kinderen te versterken? Zorg voor kwaliteit vraagt om verbinding: verbinding van processen en doelen, verbinding van de leerkracht en leerling, de verbinding met ouders en onze omgeving, onze klanten. We hebben elkaar nodig in onze zorg voor goed onderwijs. Dan kunnen we dat doen waar ons hart ligt: kinderen onderwijzen en begeleiden in hun ontwikkeling! Eindopbrengsten CITO groep , , ,8 Uitstroomgegevens Onderwijsvorm BB+LWOO/PRO 0 0 VMBO BB 0 0 VMBO KB VMBO TL HAVO VWO Totaal Grofweg kunnen we een tweedeling maken: - Kinderen die de basis begeleiding nodig hebben. - Kinderen die regelmatig of vaak begeleiding nodig hebben. 9

11 De eerste groep kan vaak zonder moeite door naar een hogere vorm van vervolgonderwijs. Voor de tweede groep geldt dat zij wel veel begeleiding nodig hebben. Niet om zo hoog mogelijk te scoren t.o.v. andere kinderen maar om hun individuele ontwikkeling te waarborgen. Dat is ook een stukje kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast kunt u onze kwaliteit proeven in de sfeer die we willen creëren: het omgaan met elkaar. Projecten en thema s zijn hierbij van wezenlijk belang. Evenals de vieringen die we met elkaar organiseren. Dit zijn hoogtepunten waarbij we met elkaar ervaren één te zijn: kinderen onderling, kinderen en leerkrachten, school en ouders. Deze zorg, diepgang, betrokkenheid, aandacht en warmte zijn niet weer te geven in een cijfer, maar wel het fundament voor de kwaliteit van onze school. We hopen dat u als ouders deze meerwaarde van onze school voelt, ervaart en waardeert. 3.7 Schoolplan We werken met het schoolplan Dit document is opgesteld door de directie van de school met inbreng van teamleden en ouders, waaronder ook de medezeggenschapsraad en schooladviescommissie. Dit schoolplan fungeert als: - dynamisch document - basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school; - uitgangspunt voor de onderwijskundige beleidsplanning per schooljaar; - verantwoordingsdocument in de richting van het bestuur en de landelijke overheid. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de volgende punten: - techniek invoeren - leesprotocol groep 5 t/m 8 - invoeren nieuwe rekenmethode Pluspunt - doorlopende leerlijn tekenen en handvaardigheid. 3.8 Schoolontwikkeling Terugblik op Het hele team heeft middels een 3-tal scholingsbijeenkomsten, verzorgd door schoolbegeleidingsdienst de IJsselgroep, zich gericht op communicatie. Welke communicatie stijl hanteer je zelf en wat is een effectieve communicatiestijl met de ander. We hebben het sociaal emotioneel volginstrument Zien! geïmplementeerd. Dit ging door middel van een scholingsbijeenkomst die is verzorgd door Driestar educatief. Zij hebben ons de beginselen van het programma uitgelegd. Ook is een eerste aanzet gekomen tot het interpreteren van de resultaten. Zien! sluit aan bij ons administratieprogramma Parnassys en bij de sociaal emotionele methode kinderen en hun sociale talenten. We zijn aan het werk geweest met opbrengstgericht werken. Hoe kunnen we de opbrengsten van onze leerlingen nog meer verbeteren. In hebben we ons hierbij gericht op onze manier van instructie geven en het zelfstandig werken. We hebben afspraken gemaakt over de manier waarop we het directe instrucinstructiemodel inzetten. Tevens hebben we afspraken gemaakt rondom een doorgaande lijn zelfstandig werken. Het afgelopen jaar hebben rondom deze afspraken de leerkrachten m.b.v. een kijkwijzer bij elkaar in de klas gekeken. Elke observatie is afgesloten met een nagesprek waarbij is gereflecteerd op de geobserveerde les en hebben collega s elkaar bevraagd over de keuzes die gemaakt zijn. Een mooie vorm om met- en van elkaar te kunnen leren. We zijn aan de slag gegaan met de verdere invoering van ons nieuwe administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys. We hebben ons het afgelopen jaar gericht op het maken van notities, het invoeren van toetsresultaten vanuit de Cito-LOVS toetsen, gebruik maken van de diverse overzichten in ParnasSys en die goed kunnen interpreteren en het importeren van documenten in Parnassys. In samenwerking met het team van de Springplank hebben we ons georiënteerd op een nieuwe natuur- en techniek methode. De oude methode was ontoereikend en dat bleek ook uit de scores op dit vakgebied. Er is een methode gekozen die past bij de onderzoekende houding die wij van de kinderen verwachten. Het komende jaar gaan we deze methode implementeren. Het laatste doel dat we onszelf gesteld hadden was het inplannen van intervisiemomenten. Daar hebben we gebruik van gemaakt en uit de evaluatie is gebleken dat er behoefte is om dit het komende jaar voort te zetten. Het is een effectief middel om met- en van elkaar te leren. Plannen voor De fusie samen met de Springplank zal dit jaar veel tijd vragen van de teamleden en ouders. Dit is het belangrijkste doel voor het komende jaar. Om het met- en van elkaar leren verder uit te bereiden zal het kijken bij elkaar ook in het komende schooljaar worden ingezet. De tweetallen zullen anders geformeerd worden. Het zal wederom m.b.v. een kijkwijzer plaatsvinden. Er zullen een 3-tal intervisiemomenten worden gepland om het leren met- en van elkaar verder vorm te geven. 10

12 4. De zorg voor de kinderen 4.1 Zorg binnen onze onderwijskundige visie Vanuit de grondslag en uitgangspunten van onze school willen we voldoende plaats inruimen voor de kinderen die extra zorg behoeven, kinderen die door hun niveau en/ of gedrag meer aandacht nodig hebben. In principe zijn alle kinderen welkom. Ook als het gaat om kinderen met een beperking (hiermee doelen we bijvoorbeeld op slechtziende of slechthorende kinderen, kinderen met lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingen of kinderen met gedragsstoornissen). Bij het aanmelden van een kind met een beperking kijken we zorgvuldig of verwacht mag worden dat het team deze leerling kan begeleiden zonder dat deze leerling en/of andere leerlingen tekort komen. Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben, hangt af van de mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de samenstelling en grootte van de groepen, zijn niet elk jaar hetzelfde. Bij het nemen van een beslissing over de toelating werken we aan de hand van een protocol. Op die manier komen alle aspecten in beeld en kan een weloverwogen besluit worden genomen. Kinderen met een beperking vallen onder onze speciale leerlingenzorg, dat wil zeggen dat we deze kinderen extra hulp en aandacht willen geven, maar dat we ook van deze kinderen accepteren dat ze niet op dezelfde manier en in het zelfde tempo als de andere kinderen leren. Dat betekent dat het eindniveau van deze kinderen in een aantal gevallen lager zal liggen dan dat van de gemiddelde leerling eind groep 8. Regionale Expertise Centra (REC), gespecialiseerd in het onderwijs aan kinderen met een beperking, ondersteunen ons in de begeleiding van deze leerlingen. Op gezette tijden, en altijd in overleg met de ouders, wordt bekeken of er voor het kind nog voldoende mogelijkheden zijn op onze school. Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs, wordt nooit bij voorbaat uitgesloten. Om de zorg voor alle kinderen te kunnen waarborgen hebben we een zorgstructuur opgezet binnen onze school. Deze structuur moet ervoor zorgen dat er op het juiste moment de juiste zorg geboden kan worden aan kinderen. We gebruiken hiervoor observatiegegevens en een leerlingvolgsysteem. Een uitgebreidere beschrijving van onze zorg vindt u in ons ondersteuningsdocument, wat op school aanwezig is. 4.2 Leerlingvolgsysteem Wij hanteren het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit is een objectief instrument waarmee we de individuele ontwikkeling van een kind, de ontwikkeling van de groep en de ontwikkeling van de school kunnen volgen. Hierbij gebruiken we landelijk genormeerde toetsen. Dit doen we om tijdig te kunnen ingrijpen wanneer kinderen dreigen te stagneren in hun ontwikkeling. Dit noemen we signaleren. Wanneer we de problemen hebben geanalyseerd, gaan we een diagnose stellen. Dit houdt in dat we proberen precies te formuleren waar het kind extra hulp nodig heeft. Nadat dat is gebeurd kunnen we directe hulp gaan bieden: remediëren. Dit gebeurt zoveel mogelijk binnen de klassensituatie. Ook kan het leerlingvolgsysteem een hulpmiddel zijn bij het voorkomen van problemen. Door preventief hulp te gaan bieden aan een kind of groepje kinderen. De toetsmomenten zijn vastgelegd in een jaarprogramma. Wanneer de toetsen zijn afgenomen, worden de resultaten besproken in goepsbesprekingen met de intern begeleider en het team. Daarna volgen de verschillende stappen zoals ze hierboven vermeld staan. Alle gegevens worden schriftelijk weergegeven in een groepsmap en digitaal opgeslagen in het programma Parnassys. Dit is vertrouwelijke informatie en vraagt dus om een zorgvuldig gebruik. We volgen hierbij de richtlijnen van de wet op de privacy. De intern begeleider begeleidt en leidt het proces van de zorg. gr. 1-2 gr. 3 8 Observaties CITO Rekenen voor kleuters CITO - Taal voor kleuters Zien! (sign. soc.-emotionele problemen) Observaties CITO - Rekenen en Wiskunde CITO - Spelling CITO - Begrijpend lezen CITO - Drie minuten toets (techn. lezen) CITO - woordenschat AVI - (technisch lezen) Zien! - (sign. soc.-emotionele problemen) De leerlingen in groep 8 doen tot februari mee met het gewone toetsprogramma (CITO-LOVS), daarna doen ze de CITO eindtoets basisonderwijs. Dit is een korte omschrijving van ons CITOleerlingvolgsysteem. Bij de leerkracht of intern begeleider kunt u altijd om een toelichting vragen. 4.3 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De bedoeling van Passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past. Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen we een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Vanuit het expertisecentrum werken orthopedagogen en ande- 11

13 re specialisten op o.a. het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag. Ook een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen van de school voor speciaal basisonderwijs De Klimboom werkt vanuit het expertisecentrum voor de basisscholen. Wanneer we specialisten van buiten onze school willen inschakelen gebeurt dat overigens altijd in overleg met u als ouders. Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen we eveneens gemakkelijk om advies vragen. Met alle basisscholen in de polder (en op Urk) werken we namelijk samen met de scholen voor speciaal onderwijs, binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk. Alle informatie over Passend onderwijs in de Noordoostpolder vindt u op de website van het samenwerkingsverband: 4.4 Zorg voor kinderen die éxtra zorg nodig hebben. We kennen 6 zorgniveaus: van 0 tot 5. Een uitwerking van deze niveaus vindt u in het op school aanwezige ondersteuningsdocument. Een praktische uitwerking hiervan is in deze gids weergegeven in de volgende stappen: Stap 1 Eerst worden de stadia binnen onze zorgstructuur doorlopen, zoals ze hierboven zijn beschreven : signaleren analyseren diagnosticeren remediëren In de leerlingbespreking bespreken we wat de beste aanpak is voor dit kind en hoe we dit binnen de groep kunnen realiseren. Eerst wordt gekeken wat er aangeboden kan worden binnen de eigen manier van werken, methoden en materialen. Als wordt afgeweken van de reguliere lespraktijk om een individueel kind hulp te bieden, wordt er een handelingsplan opgezet. Dit gebeurt in overleg met de intern begeleider. Het handelingsplan wordt altijd met de ouders doorgesproken en aan hen wordt toestemming gevraagd middels het plaatsen van een handtekening. Stap 2 Tijdens de leerlingbespreking is de schoolbegeleidster van de schoolbegeleidingsdienst (IJsselgroep) aanwezig. Eventueel kan de schoolverpleegkundige van de GGD hier bij zijn. Uit de leerlingbespreking kunnen adviezen voortvloeien die resulteren in een handelingsplan of eigen leerlijn waarmee de leerkracht verder kan met de betreffende leerling in de groep. Stap 3 Levert ook deze inbreng niet het gewenste resultaat op, dan kunnen we consultatie of een onderzoek aanvragen bij de SBD-IJsselgroep. Hiervoor zijn mensen aangesteld die gericht kunnen observeren of diepgaander onderzoek naar het probleemgebied kunnen doen. Dit gebeurt in overleg met de ouders; hun toestemming is hiervoor eveneens nodig. De conclusies van dit onderzoek worden besproken met de ouders en de school. Stap 4 Uit het onderzoek kan blijken dat een kind een specifiek programma nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het team, de directie en de intern begeleider zullen dan bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen de school en wat voor aanpassingen er mogelijk zijn. Stap 5 Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Mogelijk kan een andere basisschool dat wel. Samen met u als ouders verkennen we dan de mogelijkheden voor een overplaatsing naar een andere basisschool. Stap 6 Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig die alleen op het speciaal (basis)onderwijs geboden kan worden. Met instemming van u als ouders melden we de leerling dan aan bij de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband. De Toewijzingscommissie beslist vervolgens of de leerling toelaatbaar is op het speciaal (basis)onderwijs. Als een kind naar een speciale (basis)school gaat, wordt regelmatig bekeken of de intensieve ondersteuning van de speciale (basis)school nog nodig is voor de leerling. Als de leerling weer voldoende heeft aan de ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat de leerling terug naar de basisschool. Dit vanzelfsprekend altijd in goed overleg met de ouders én alleen wanneer duidelijk is dat de leerling tot en met groep 8 op zijn / haar plek zal zijn op de basisschool. Meer informatie over de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en over de Toewijzingscommissie vindt u eveneens op Dit hele traject kan van toepassing zijn voor een zorgleerling. Meestal kunnen we volstaan met onze zorg in de eerste stappen. Voorop staat dat we het welbevinden van het kind voor ogen houden en van daaruit zullen handelen. Een andere groep zorgkinderen zijn die kinderen die juist snel en gemakkelijk kunnen leren. Voor deze kinderen biedt het werken met verrijkingstaken volop mogelijkheden om andere stof te kunnen verwerken (verbreding, verdieping of verrijking). Zij hoeven dan niet op de groep te wachten. Deze kinderen krijgen ook onze zorg. 4.5 Communicatie met ouders Wanneer uw kind speciale zorg nodig heeft bespreken we dit altijd met de ouders. We vinden het belangrijk te horen hoe het thuis gaat met uw kind en wat uw opvat- 12

14 ting is over de beste aanpak. Hoe de zorg binnen de school eruit gaat zien, beslist de school. Wanneer het nodig is dat uw kind langere tijd speciale aandacht krijgt, onderhouden we daarover regelmatig contact met u. Daarbij zullen we u altijd vragen om met een handtekening aan te geven dat u op de hoogte bent van de speciale zorg die uw kind krijgt. We doen dit om mogelijke misverstanden op een later moment te voorkomen. We volgen hiermee het beleid van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Noordoostpolder- Urk, waar onze school deel van uitmaakt. Meer hierover leest u in paragraaf Handelingsplan Een handelingsplan is een plan van aanpak toegespitst op de leer- en/of gedragsproblemen die een kind heeft. Het handelingsplan kan bestaan uit bepaalde werkvormen en ondersteunende oefenstof. Daarnaast vindt er extra instructie (vaker en meer uitleg) plaats of voorinstructie. Deze leerstof wordt in een bepaalde periode aangeboden en na max. 8 weken wordt er geëvalueerd: Zijn de gestelde doelen wel of niet bereikt? Dan wordt de keuze gemaakt of het kind verder kan met het programma van de groep of dat er extra ondersteuning plaats blijft vinden, bijvoorbeeld d.m.v. een volgend handelingsplan. Er kan ook een extra onderzoek plaats vinden. Het handelingsplan wordt met de ouders doorgesproken. Met een handtekening geven ouders aan op de hoogte te zijn van de zorg die school het kind biedt. Er worden met ouders evaluatiemomenten afgesproken om de ontwikkeling nauwgezet te volgen. Een kopie van het ondertekende handelingsplan kan mee naar huis worden gegeven voor eventuele derden (therapeut, huiswerkbegeleiding). 4.7 Ontwikkelingsperspectief Wanneer blijkt dat een kind de aangeboden stof niet goed kan opnemen en ook het werken met een handelingsplan te weinig vooruitgang laat zien, kunnen we ervoor kiezen een kind een eigen programma te laten volgen voor een vakgebied. Dit betreft vooral rekenen, taal, spelling en lezen. Kinderen hebben dan een niveau wat ruim onder het groepsniveau ligt en er niet de verwachting is dat er een inhaalslag gemaakt kan worden. Deze kinderen zullen aan het eind van hun schoolloopbaan niet alle stof hebben verwerkt voor een bepaald vakgebied. Dit traject wordt zorgvuldig gepland en gevolgd door de leerkracht, de intern begeleider en de ouders. Ook hiervoor moeten ouders schriftelijk toestemming geven. 4.8 Versneld doorstromen van kinderen Kinderen in groep 1 die geboren zijn in de maanden oktober november december kunnen versneld doorgaan naar groep 2. Dit wil echter niet zeggen dat automatisch álle kinderen doorstromen. Bij de kinderen die anderhalf jaar basisonderwijs hebben gevolgd en geboren zijn in de maanden oktober november december, wordt gekeken of zij versneld kunnen doorgaan. We letten hierbij op de totale ontwikkeling. Bij kinderen die we langer kleuteronderwijs willen laten volgen zullen we ook beargumenteren waarom we hiervoor kiezen. De oktober november december kinderen zullen we altijd bespreken met de ouders. De uiteindelijke beslissing ligt bij de directie. In het belang van het kind zullen we ons uiterste best doen om op één lijn te komen met de ouders. Wanneer in de andere groepen blijkt dat een leerling ruim verder is in zijn/haar ontwikkeling kiezen we vaak voor het verdiepen of verbreden van de leerstof. Er kan ook m.b.v. een versnellingswenselijkheidslijst besproken worden of het kind in aanmerking komt voor versneld doorstromen. Ook hierbij kijken we weer naar de totale ontwikkeling. Uiteraard gaat dit in goed overleg met de ouders. 4.9 Verlengde leertijd of doubleren De overgang van een groep naar de volgende groep is niet alleen een kwestie van schoolvorderingen, maar ook van rijpheid, interesse en instelling. In een aantal gevallen is het raadzaam om kinderen te laten doubleren of een verlengde leertijd aan te bieden. Dit betekent ook dat niet alle kinderen aan het eind van hun schoolloopbaan evenveel stof hebben verwerkt. We streven echter wel naar een ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen. Hiervoor hebben we afspraken en criteria opgesteld. Het beleid staat beschreven in de beleidsmap, dit kunt u inzien bij de directie Orthotheek De orthotheek is een verzameling materialen en methoden die gebruikt worden ter ondersteuning van onze zorgleerlingen. Ze zijn toegespitst op specifieke hulpbehoeften van een kind Remedial Teaching In principe gaan we ervan uit dat de leerkrachten specifieke hulp binnen de groep kunnen realiseren. Dit kan doordat de leerkracht zijn of haar organisatie zo aanpast dat er momenten zijn waarop de hele groep zelfstandig kan werken. Er kan dan zorg worden geboden aan de kinderen die dat nodig hebben. We vinden het belangrijk dat kinderen de zorg ín de groep krijgen, dat het als een onderdeel van het groepsgebeuren wordt gezien. Op deze wijze wordt ook de deskundigheid van de leerkracht vergroot. Zo kunnen de leerlingen op verschillende momenten profiteren van de expertise van de leerkracht. Wij zien dit als een positieve bijdrage aan de doorgaande ontwikkeling. Omdat we ook te maken hebben met leerlingen die intensieve zorg nodig hebben, proberen we voor deze kinderen remedial teaching (RT) in te zetten. In het kader van passend onderwijs kan de school extra geld aanvragen voor een leerling. Er kan dan een gespecialiseerde leerkracht op school komen die met deze 13

15 leerlingen apart aan het werk kan gaan. Dit kan zijn op het gebied van de lees-, reken-, taal-, motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling Dyslexie In de afgelopen jaren hebben we op school veel zorg besteed aan het herkennen van dyslectische kenmerken bij kinderen. We werken hierbij volgens het protocol leesproblemen en dyslexie. We weten inmiddels welke hulp we de kinderen hierbij kunnen geven. Binnen onze mogelijkheden proberen we de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. In sommige gevallen is het echter nodig dat een dyslexie-expert met ons meedenkt. Binnen Stichting Aves hebben we daarvoor twee opgeleide mensen die door onderzoek dyslectische kenmerken kunnen vaststellen. Daarnaast geven zij ons adviezen hoe wij een kind verder kunnen begeleiden. Meestal lukt het om de vertraagde ontwikkeling weer op gang te brengen. Een dergelijk onderzoek wordt altijd in overleg met de ouders aangevraagd. Omdat we op deze manier vaak verder kunnen, worden er in principe geen dyslexieverklaringen afgegeven. Bij enkelvoudige dyslexie is het mogelijk dat onderzoek en behandeling vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Het is raadzaam eerst navraag te doen bij uw verzekeraar Okidoplaatsen op de Klimboom Op De Klimboom zijn vanaf augustus 2013 drie Okido plaatsen beschikbaar voor leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 van scholen van SCPO en Aves. Okidoplaatsen zijn bedoeld voor kinderen die, ondanks alle extra zorg, vastlopen op de eigen school en waarbij door observaties op de Okidoplaats een duidelijker beeld ontstaat van de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling is. Samen met de ondersteuning van de basisschool vanuit de Klimboom is het de bedoeling dat een kind na de periode op de Okidoplaats, succesvol kan functioneren in de eigen basisschool. De aanvraag voor een Okidoplaats wordt, met toestemming van de ouders/verzorgers, door de school ingevuld en ingediend. Na een akkoord, neemt de directeur van De Klimboom contact op met de ouders/verzorgers en de school. De kinderen die een Okidoplaats krijgen, gaan voor een periode van 12 weken (in bijzondere gevallen max. 18 weken) s morgens naar De Klimboom en bezoeken s middags de eigen school. De kinderen blijven ingeschreven staan op de eigen basisschool. De ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer naar en van De Klimboom. Als de leerling buiten Emmeloord woont kan, als de leerling met de auto wordt gebracht en gehaald, een brandstofvergoeding van 0,11/km. worden aangevraagd bij het schoolbestuur Plusklassen 6-7 en 8 Bovenschoolse voorziening Stichting AVES heeft twee plusklassen 6-7. Daarnaast heeft Aves, in samenwerking met het Zuyderzeecollege een plusklas voor groep 8. Dit zijn projecten voor meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen die baat hebben bij specifieke begeleiding. Doelstellingen van de plusklassen: De samenwerking- en omgang met gelijkgestemden is een belangrijk doel van de plusklassen. De kinderen werken aan eigen leerdoelen, om zodoende bewust bezig te zijn met hun eigen ontwikkeling. De leerlingen krijgen inhoudelijke verrijking (vakken/projecten) en ontwikkelen vaardigheden voor leren en denken. Ook is er ruimte voor verdere ontwikkeling van het creatieve denkvermogen. Op die manier speelt de plusklas in op de ontwikkeling en motivatie van de leerling. Selectiecriteria: De leerlingen zijn gediagnosticeerd als (hoog)begaafd of er zijn sterke vermoedens van (hoog)begaafdheid. Indien intelligentiegegevens bekend zijn, wordt uitgegaan van een totaal IQ > 125; (Hoog)begaafde leerlingen waarvan de behoeften op cognitief, sociaal en emotioneel gebied aansluiten bij de doelstellingen van de plusklassen: o De leerling is gebaat bij omgang met gelijkgestemden en/of o De leerling is gebaat bij extra aandacht en intensievere begeleiding (bijvoorbeeld door faalangst, onderpresteren, demotivatie, gebrekkige studievaardigheden, aanpassingsgedrag) en/of o De leerling is gebaat bij een aanvullend uitdagend onderwijsaanbod; De leerkracht van de basisschool staat achter deelname en erkent het belang van het bezoek aan de plusklas. Dit uit zich ook in aanpassingen voor de leerling in de eigen klas/school. Intakeprocedure/aanmeldingsprotocol Aanmelding gebeurt via de basisschool. Leerkracht, ouders en de leerling vullen formulieren in waarin o.a. geïnformeerd wordt naar de ontwikkeling en het beeld van het kind, beoogde doelen en de verwachtingen van de plusklas. Tevens worden er intakegesprekken gevoerd met de school en de ouders. Aan de hand van de verkregen informatie wordt een beslissing genomen over de toelating. Werkwijze/ Aanbod: De plusklassen hanteren 3 speerpunten. Samenwerken, plannen en organiseren en creatief denken staan centraal. Op de ochtend of de middag komt het volgende aan bod: Projecten Filosoferen, creatief denken en discussiëren Techniek en natuurkunde 14

16 Locatie Plusklas 6-7: OJS de Zevensprong, Emmeloord, Locatie Plusklas 8: Juniorcollege Zuyderzee, Emmeloord. Tijdstip en periode: één ochtend in de week gr. 6-7: maandagochtend of dinsdagochtend gr. 8: woensdagochtend 4.14 Meldcode kindermishandeling Op school werken we met het protocol: Meldcode Kindermishandeling. Dit protocol komt voort uit de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Professionals zijn daarmee verplicht bij signalen die wijzen op huiselijk geweld/ kindermishandeling te handelen volgens de richtlijnen van de meldcode Onderwijs voor langdurig zieke leerlingen Ook zieke kinderen hebben recht op onderwijs. Voor kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Ook tijdens een ziekteperiode blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan een leerling. De leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor deze onderwijsbegeleiding een beroep doen op de ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen van de IJsselgroep. Samen met de ouders worden dan afspraken gemaakt over de inhoud van de ondersteuning. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. Meer informatie is te vinden op de website het landelijk netwerk van Ziek Zijn en Onderwijs. Aanmelding voor deze vorm van begeleiding kan door de ouders of door de school gebeuren. In november is er een voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8 waar globaal over de verschillende vormen vormen van voortgezet onderwijs wordt gesproken en de procedure bij ons op school. Gedetailleerde informatie over de verschillende VO scholen is te verkrijgen tijdens de open dagen. In de klas zal er ook met regelmaat over het voortgezet onderwijs gesproken worden. In januari gaat de leerkracht en/ of enkele ouders met de leerlingen van groep 8 op de verschillende voortgezet onderwijs scholen kijken, tijdens de open dagen. Ouders krijgen s avonds de kans om zelf op de scholen te kijken. In de loop van het schooljaar worden de datums doorgegeven. Halverwege april is er voor de kinderen van groep 8 de Centrale-eindtoets. De Centrale-eindtoets wordt (waarschijnlijk) ontwikkeld en verwerkt door het CITO te Arnhem. Na de open dagen worden alle ouders op school uitgenodigd voor een individueel gesprek over de definitieve keuze van het vervolgonderwijs, waarbij het definitieve advies van onze school uitgesproken wordt. Dit advies komt tot stand tijdens een gezamenlijk overleg tussen de leerkrachten en de directie. Wij achten het van belang om een school te vinden, die past bij de leerling De begeleiding naar het voortgezet onderwijs Halverwege groep 7 maken de kinderen de Entreetoets van CITO. Deze toets dient als voorbereiding op groep 8 en het vervolgonderwijs. In september heeft de leerkracht van groep 8 een oriënterend gesprek met de ouders. Dit gesprek zal gaan over het vervolgonderwijs dat het kind mogelijk kan gaan volgen. Je kunt spreken over een voorlopig advies. Voorafgaand aan dit advies heeft de leerkracht van groep 8 overleg gehad met leerkrachten die de kinderen eerder in de groep hebben gehad. Tevens overlegt de leerkracht met de IB-er. Dit is om het beeld van het kind zo volledig mogelijk te maken. De meeste kinderen zitten namelijk acht jaar lang op school. Tijdens het gesprek zal de leerkracht ook aangeven wat de mogelijkheden zijn binnen het voortgezet onderwijs, want voor een aantal ouders is dit een compleet nieuwe fase. 15

17 5 Informatie school - thuis 5.1 En dan naar school Ongeveer 4 weken voordat uw kind op school komt zal de leerkracht contact met u opnemen. Uw kind komt in een combinatie groep 1-2. Kinderen mogen niet eerder dan dat zij 3 jaar en 10 maanden zijn, komen kennismaken op de basisschool. We hebben hierover de volgende afspraken gemaakt: - Wij kiezen ervoor om eerst de periode op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf af te sluiten, voordat de kinderen bij ons op school komen, uitgezonderd het kennismaken. - De kinderen komen vanaf hun 4 e verjaardag elke dag op school. - Een kind mag eerst een paar dagdelen (4x) komen kennismaken. Daarna bouwen we (zo nodig) het naar school gaan in overleg met de ouders op tot hele dagen. Het is belangrijk om goed naar het kind te kijken, wat het wel/niet aankan. - We gaan ervan uit dat de kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. 5.2 Naar school brengen Veel ouders vinden het leuk om hun kind in de klas te brengen. Zeker voor de jongste kleuters is dit heel plezierig. Om het zo rustig mogelijk te houden volgen hier een paar tips: - Blijf niet te lang in de klas. Hoe langer u in de klas blijft, hoe meer moeite uw kind heeft om afscheid te nemen. - Met uw kind kunt u tot 8.25 uur werkjes bekijken of in de kring een boekje gaan lezen. - Als er veel ouders in de klas zijn, kan het vaak druk en onrustig zijn. Voor de jongste kleuters kan deze drukte bedreigend zijn. Houdt u hier rekening mee en blijf niet te lang in de klas. - Als het goed weer is, mogen de kinderen tot 8.25 uur buiten spelen. Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein. - Als u en/of uw kinderen te laat op school zijn, laat ze dan zachtjes binnenkomen, zodat de les niet verstoort wordt. 5.3 Gymnastiek De kinderen van groep 1 en 2 gaan regelmatig naar het speellokaal voor spel, gym en muziek. De kleuters dragen dan gymschoenen. Om niet te veel tijd aan het strikken van veters te verliezen, zien we het liefst schoenen met klittenband of elastiek. Omdat de vloer nogal glad is, zijn gymschoenen met een profiel zool belangrijk. We vragen u het aan- en uitkleden thuis zoveel mogelijk te oefenen. 5.4 Verjaardagswerkjes Voor de verjaardagen van (groot-) ouders mogen de kinderen een kleurplaat of werkje maken. U kunt de datums van de verjaardagen doorgeven aan de onderbouwleerkracht of op de kalender in de gang schrijven. 5.5 Speelgoed groep 1-2 Elk kind wil wel eens z n eigen speelgoed meenemen. Dit is niet elke dag mogelijk en daarom houden we een aantal keer per jaar op vrijdagmorgen de zgn. speelgoedochtend. De kinderen mogen dan speelgoed o.i.d. meenemen om er op school mee te spelen. 5.6 Kosteloos materiaal Lege doosjes, keukenrollen, kurken, knopen e.d. gebruiken we regelmatig op school. Omdat we geen voorraden kunnen opslaan laten we via de nieuwsbrief weten wanneer we weer materiaal kunnen gebruiken. 5.7 Prikbord In de gang hangt een prikbord, waarop nieuwtjes en belangrijke mededelingen kunnen hangen. Na overleg kan dit bord ook voor informatie of mededelingen van ouders gebruikt worden. 5.8 Schooltijden groep 1 groep Groep Maandag 8:30-12:00 8:30-12:00 13:00-15:00 8:30-12:00 13:00-15:00 Dinsdag 8:30-12:00 13:00-15:00 8:30-12:00 13:00-15:00 8:30-12:00 13:00-15:00 Woensdag 8:30-12:15 8:30-12:15 8:30-12:15 Donderdag 8:30-12:00 13:00-15:00 8:30-12:00 13:00-15:00 8:30-12:00 13:00-15:00 Vrijdag 8:30-12:00 8:30-12:00 8:30-12:00 13:00-15:00 De kinderen mogen vanaf 8.20 uur op school komen. Als het mooi weer is stimuleren we de kinderen om nog even buiten te spelen tot 8.25 uur. Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein. Tussen de middag gaan de kinderen direct naar huis tenzij zij deelnemen aan het overblijven op school. De kinderen die thuis gaan eten mogen vanaf uur weer het schoolplein op. Vanaf uur is er toezicht van de leerkrachten op het plein. 5.9 Benutting van de onderwijstijd Wettelijk gezien zijn kinderen verplicht om een minimaal aantal lesuren te krijgen per schooljaar. Voor de kinderen in groep 1 t/m 4 is dat 3520 uur in de eerste 4 jaar (gemiddeld 880 uur per jaar). Voor de kinderen in groep 5 t/m 8 is dat 4000 uur in de laatste 4 jaar (gemiddeld 1000 uur per jaar). Kinderen mogen per dag maximaal 5,5 uur school hebben. Dit jaar gaat de bovenbouw 1002 uur naar school Huiswerk In de onderbouw hebben de kinderen nog geen huiswerk. Toch zijn er kleine dingen waarbij u uw kind kunt helpen om bepaalde dingen beter onder de knie te krijgen. Lezen: Vooral voor de kinderen vanaf groep 3 is het belangrijk samen een boek te lezen of voor te lezen. 16

18 Elke dag samen tien minuten lezen bevordert een goede basis voor uw kind. Rekenen: Het helpen inoefenen van de tafels, het leren omgaan met geld en klokkijken. Spelling: Vanaf groep 4 kunnen de leerlingen dicteewoorden meekrijgen om te oefenen voor het dictee. In de bovenbouw wordt er ook huiswerk meegegeven. De kinderen krijgen huiswerk voor Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. Verder krijgen de kinderen ook opdrachten mee wat betreft het volgen van het nieuws, het maken van werkstukken en het houden van spreekbeurten en boekbesprekingen Rapporten We hebben voor de groepen 1 t/m 8 op school een eigen rapport ontwikkeld dat past bij de door ons gebruikte werkwijzen en methoden. Per leerjaar wordt het rapport 2 keer ingevuld. Voor het 1 e rapport komen de ouders op school voor een gesprek. Voor het 2 e rapport gebeurt dit alleen op verzoek van de ouders en/of de leerkrachten. Tevens wordt u in november, tijdens het 10 minutengesprek in de gelegenheid gesteld informatie over uw kind te krijgen. Wanneer er zich tussentijds problemen voordoen wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Natuurlijk bent u altijd welkom op school om een afspraak te maken voor een gesprek. De kinderen krijgen het rapport mee naar huis nemen het na twee weken weer mee naar school Informatieplicht Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijk gezag en de andere ouder niet. De ouder die is belast met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting om de andere ouder (zonder ouderlijk gezag) op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen (artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek). De school heeft in eerste instantie alleen contact met de ouder met het ouderlijk gezag. Wanneer beide ouders gezamenlijk op gesprek wensen te komen is dit uiteraard prima. Is dit door omstandigheden niet mogelijk dan kunnen beide ouders eventueel een apart gesprek aanvragen. Dit dient u zelf aan te geven bij de leerkracht van uw kind. We hanteren de volgende regel: het eerste jaar na de scheiding kunnen beide ouders een apart gesprek aanvragen; daarna dienen ouders te zorgen voor een passende oplossing en wordt er één gesprek per kind gepland. Er worden geen gesprekken gepland met eventuele nieuwe partners Leerlingendossier Het leerlingendossier kunt u als ouder inzien op school. Informatie uit het dossier kan alleen met derden( bijv. logopedie, schoolbegeleidingsdienst, GGD) gedeeld worden wanneer ouders hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven Nieuwsbrief In onze Nieuwsbrief houden we de ouders op de hoogte van de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden. De activiteitencommissie, de medezeggenschapsraad en de schooladviescommissie plaatsen hun berichten ook in deze brief. Op vrijdag wordt de nieuwsbrief naar het op school bekende adres g d. Als u prijs stelt op een papieren versie van de nieuwsbrief dan kunt u dit doorgeven aan de directie. De nieuwsbrief verschijnt 1 keer per week en kunt u ook lezen via de website Schoolkrant Een aantal keer per jaar komt de schoolkrant Hanenpoten uit. We maken deze krant samen met de kinderen, het team en enkele ouders. In de schoolkrantredactie zitten 2 ouders en 2 leerkrachten Schoolgids In september wordt de schoolgids uitgegeven. Hierin vindt u noodzakelijke en zinvolle informatie over onze school. Een gedrukt exemplaar is op school verkrijgbaar Ouderavonden De volgende informatieavonden worden georganiseerd. - Algemene jaarvergadering door de activiteitencommissie - De informatieavond aan het begin van het schooljaar door de teamleden - Ouderavond Eerste Communie (door de parochie) - Ouderavond Vormsel (door de parochie) - De rapportavonden 5.18 Vakantierooster Eerste dag Laatste dag Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie Ziekte van de leerkracht Bij ziekte van een leerkracht wordt in principe vervanging geregeld. Als we een zieke leerkracht niet kunnen vervangen, zullen we de kinderen de 1e dag op school opvangen. Gedurende die dag zullen we alles doen om vervanging te vinden. Alleen als we, na alle mogelijkheden om het probleem op te lossen, geen leerkracht voor een groep kunnen vinden, zijn we gedwongen die kinderen een brief mee te geven met de boodschap dat ze de volgende dag niet op school hoeven te komen en de reden daarvan. Voor kinderen die thuis niet terecht kunnen en waarvoor geen oppas is te regelen, zal de school, voor opvang zorgen. 17

19 Als een ziektegeval langer duurt, blijven we proberen een invaller te vinden. Mocht dat onverhoopt na enkele dagen nog niet gelukt zijn, dan gaat een leerkracht van een andere groep de lessen verzorgen. Die andere groep blijft dan thuis; dit alles om achterstanden te voorkomen. Het naar huis sturen van een groep is een noodmaatregel. Dit wordt altijd gemeld aan de inspectie en de leerplichtambtenaar, mede om een signaal te kunnen afgeven richting politiek. We zullen blijven proberen om het naar huis sturen van kinderen te voorkomen Ziekte of verlof van kinderen Wij stellen het op prijs, dat wanneer uw kind ziek is, u dit voor 8.30 uur doorgeeft aan de school. Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig. Vrijaf geven buiten de vakanties is niet gebruikelijk. Dit is alleen mogelijk onder gewichtige omstandigheden, bijv. het beroep van ouders laat het niet toe in de vastgestelde vakanties weg te gaan. De regel die de leerplichtambtenaar hiervoor hanteert is: ieder kind heeft recht op één gezinsvakantie per jaar, met een maximum van 10 aaneengesloten dagen. Let op: meerdere korte vakanties onder schooltijd zijn dus niet toegestaan. Er wordt geen verlof toegekend in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Na overleg met de directie wordt u gevraagd uw verlofaanvraag schriftelijk weer te geven. Voor verlof van 1 week of langer moet u 30 dagen van te voren schriftelijk toestemming vragen aan de directie. Een formulier hiervoor kunt u afhalen bij de directie. Wanneer u kort verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) dan kunt u hiervoor een verlofbriefje halen bij de directie. Het gaat hierbij om alle aanvragen, uitgezonderd korte afwezigheid door bv. tandarts- of doktersbezoek. De directie is verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim Waardevolle spullen en kleding Kinderen vinden het erg leuk om spullen mee naar school te nemen, om te laten zien of mee te spelen. Soms zijn dit waardevolle spullen. We denken hierbij aan computerspelletjes, mobiele telefoons, MP3-spelers etc. We willen u erop wijzen dat de leerkrachten geen zorg kunnen dragen voor het voorkomen van kwijtraken of stukgaan van deze spullen. Ditzelfde geldt ook voor kleding: we gaan ervan uit dat de kinderen kleding dragen die tegen een stootje kan Mobiele telefoons Mobiele telefoons zien we als waardevolle spullen. We hanteren de regel dat deze telefoons onder schooltijd niet aan mogen staan De Verkeersouders De verkeersouders werken aan het veilig maken en houden van de school-thuisroute en ondersteunen de verkeerseducatie op school door het organiseren van diverse activiteiten, bijvoorbeeld de fietscontrole, de dode hoek les, agrarisch verkeer les en (fiets)parcoursen voor de verschillende groepen. Ook willen de verkeersouders voorlichting geven aan ouders om de veiligheid van onze kinderen in het verkeer te vergroten. De verkeersouders zijn altijd aanspreekbaar als u onveilige situaties tegenkomt en zullen alles proberen om die situaties te verbeteren. Verkeersouders Samenwoonschool Bianca de Vries (Jan Roothaanschool) vacant (De Regenboog) vacant (De Springplank) 5.24 Vervoer van kinderen De teams en verkeerscommissie van de Samenwoonschool doen een beroep op ouders om de kinderen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te brengen. Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, kunt u de auto parkeren in de Jachthondenstraat, Meute of het plein bij Tiems. Om de verkeersstroom bij de school wat overzichtelijker te maken voor de kinderen vragen wij de wachtende ouders om de doorgangen en stoepen zoveel mogelijk vrij te houden, zodat iedereen op een veilige manier thuis kan komen. Bij vervoer van kinderen wordt van ouders verwacht dat zij in het bezit zijn van een inzittendenverzekering en voor hun eigen kind een autostoeltje of zittingverhoger in de auto hebben. Wanneer er andere kinderen meerijden is de verhoger niet verplicht. Bij dit soort incidenteel vervoer over een beperkte afstand (Noordoostpolder) mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar volstaan met gebruik van de gordel. U kunt uw kind wel een stoelverhoger (met naam) meegeven Verzekeringen Door de stichting Aves is een totaalpakket verzekeringen afgesloten voor iedereen die aan schoolse activiteiten deelneemt. (ook personeel, stagiaires, overblijfbegeleiders, ouders die helpen). Dit pakket bevat o.a. de volgende verzekering: Schoolongevallenverzekering Het volgende wordt alleen uitgekeerd: In geval van overlijden 908,00 Bij blijvende invaliditeit ,00 Voor geneeskundige kosten 454,00 Voor tandheelkundige hulp 227,00 Kosten voor medische behandeling als gevolg van ongevallen tijdens de schooluren, of tijdens excursies, schoolreisjes ed. zijn ook opgenomen in deze verzekering. Als u een eigen risico op uw eigen ongevallenverzekering voor uw kinderen heeft, dan kunt u gemaakte kosten tot dit bedrag proberen te verhalen op de schoolongevallenverzekering. Er is door het bestuur geen verzekering afgesloten voor eigendommen van kinderen. Eigen spullen, bijvoorbeeld 18

20 kleding, speelgoed, mobieltjes, etc. worden op eigen risico meegenomen. Verder is er een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een uitgebreide brandverzekering afgesloten. Ook heeft de school een WA-verzekering en zijn de leerkrachten tegen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd. U bent in de gelegenheid zich bij te verzekeren, hiervoor kunt u informatie opvragen bij de directie Rookbeleid We willen graag het goede voorbeeld geven aan onze kinderen, vandaar dat we streven naar een rookvrije school. We hanteren de volgende regels: - Roken in de school is altijd verboden. - Roken op het plein is onder schooltijd verboden. - Na schooltijd is roken buiten het gebouw toegestaan. We vragen u hiermee ook rekening te houden tijdens activiteiten buiten school zodat er niet gerookt wordt in het bijzijn van kinderen of op plaatsen waar kinderen verblijven (Krejafleur, kamp, schoolreisje etc.) 5.27 Hoofdluis Ieder jaar opnieuw steekt landelijk het probleem van de hoofdluis weer de kop op. Om dit probleem aan te pakken hebben wij enkele ouders bereid gevonden alle kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis en neten. De hoofdluiscontrole vindt plaats op elke maandag na iedere vakantie. Naast deze controles op school is het noodzakelijk dat ouders thuis ook regelmatig controleren op hoofdluis. Wanneer er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, wordt u gebeld door de directie met het verzoek uw kind te behandelen. De directie informeert vervolgens de leerkracht van de betreffende groep. Vervolgens worden alle ouders via de geïnformeerd dat er hoofdluis is gevonden op school. Na een week wordt de groep nogmaals gecontroleerd om te kijken of het luizenprobleem is verholpen. Zie hiervoor het protocol hoofdluis. Dit is in te zien op de website van de school. Wanneer u geen toestemming geeft voor het controleren van uw kind op hoofdluis kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de directie Foto s en video-opnamen Voor onze website maken we regelmatig foto s van de kinderen tijdens diverse activiteiten. Voor o.a. onze eigen professionalisering maken we af en toe videoopnamen van het onderwijs in de groep. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan horen we dit graag. U kunt dit schriftelijk melden bij de directie Ontruimingsplan Op school is een ARBO-groep actief die ook zorg draagt voor het ontruimingsplan. Eén keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden, waarbij het plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Dit plan wordt ook met de kinderen besproken, zodat zij weten wat ze moeten doen wanneer er daadwerkelijk iets aan de hand is. In elke ruimte op school is een ontruimingsplan aanwezig. De BHV-ers van onze school zijn Angelique v Dam, Ivo vd Veen en Dick Bakker. Zij worden jaarlijks bijgeschoold Klachtenregeling De kwaliteitszorg binnen onze school heeft onze voortdurende aandacht; zowel wat betreft de leerstof als het welzijn van de kinderen en de leerkrachten. Natuurlijk komt het wel eens voor dat bepaalde zaken te weinig aandacht krijgen, over het hoofd worden gezien of dat er een verschil van mening ontstaat. Meestal wordt er in goed overleg een oplossing gevonden, als dat niet het geval is, is het mogelijk een klacht in te dienen. Een klacht is voor ons reden om de kwaliteitszorg op dat punt nog eens kritisch te bekijken en eventueel te veranderen. Om problemen goed op te kunnen lossen hebben we het volgende reglement opgesteld: Art 1: Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ontevredenheid over: - de kwaliteit van het onderwijs, - het beleid van de school, - de organisatie van de school, - andere zaken wat betreft de school die door de klager als onbillijk, onzorgvuldig of onjuist worden ervaren. Art 2: Anonieme klachten worden niet behandeld. De identiteit van de klager wordt alleen bekend gemaakt aan degenen die betrokken zijn bij de klacht. Art 3: Ouders bespreken in principe de klacht eerst met de betreffende leerkracht en proberen samen tot een oplossing te komen. Art 4: Lukt dat niet naar tevredenheid dan kan de klacht worden voorgelegd aan de directeur, daarna aan het College van Bestuur van stichting Aves of de contactpersoon. Art 5: Indien nodig bekijkt de contactpersoon wat er moet worden gedaan en wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Art 6: De klacht kan worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon en/of naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij wij als school zijn aangesloten. Het reglement en aangifteformulieren zijn op school en/of bij de contactpersoon in te zien of te verkrijgen. Voor overige informatie zie: Contactpersoon Jan Roothaanschool Dokter Geboers Flevolaan AN Creil Telefoon: Vertrouwenspersoon stichting Aves Mw. K. Oostingh (stichting Oude en Nieuwe Land) Telefoon:

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Elk kind heeft talent

Elk kind heeft talent Elk kind heeft talent Samen met ouders werken aan zo go Elk kind heeft talent en elk kind mag er zijn. Dit geldt ook voor ouders en leerkrachten. Samen met ouders werken aan zo goed mogelijk onderwijs

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu?

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu? Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu? voorlichtingsfolder voor ouders R.K. basisschool De Wingerd Zwaag Inleiding In deze folder willen we u iets vertellen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie