Vooraf. Wij hopen dat ook u en uw kind(eren) zo in het leven staan. 'n Goede reis toegewenst. Martin Belder, directeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooraf. Wij hopen dat ook u en uw kind(eren) zo in het leven staan. 'n Goede reis toegewenst. Martin Belder, directeur"

Transcriptie

1 Vooraf Het boekje dat u nu in handen hebt, is de schoolgids. Hét informatieboekje waarin u alles kunt vinden wat u weten wilt van deze school. Omdat uw kind op 'De Ark' op school zit of komt en u even iets op wilt zoeken. Of omdat u op zoek bent naar een school die past bij uw opvoeding, uw kind, uw wensen....hoe geeft de school invulling aan haar levensbeschouwelijke identiteit?...hoe is de tussenschoolse opvang geregeld?...wanneer hebben de kinderen vrij?...wanneer heeft mijn kind recht op extra verlof?...hoe viert de school de christelijke feesten?...kan ik als ouder ook participeren in schoolactiviteiten?...enz., enz. Met dit boekje willen we paaltjes zetten in een groot bos van afspraken, regels, data, roosters en gewoonten. Wegwijzers, waardoor je met een gerust hart aan de wandeling door de schoolorganisatie kunt beginnen. En u mag zelf weten waar u begint en eindigt. En of u de route te voet of per sneltrein neemt. Zoals een ouder zich voelen kan in een nieuwe, onbekende schoolorganisatie, zo staan kinderen vaak ook in het leven. Hoe vinden zij hun weg door deze ingewikkelde maatschappij? Iedere leerkracht heeft dan ook iets van een gids: Samen met de kinderen gaat de leerkracht op avontuur. En onderweg wijst hij hen op alles wat het weten of ervaren waard is. Zo'n gids is geen dode wegwijzerpaal of een rood paaltje langs het wandelpad. Zo'n gids geeft de levensreis van uw kind een bijzondere dimensie. Op onze school doen we dat vanuit een persoonlijk geloof in Jezus Christus. De Zoon van God is ons voorgegaan op de levensreis. Zonder Hem willen we niet wandelen. Wij hopen dat ook u en uw kind(eren) zo in het leven staan. 'n Goede reis toegewenst. Martin Belder, directeur 1

2 2

3 De school - uitgangspunten en visie

4 1.1. Een christelijke basisschool 'De Ark' is de enige protestants christelijke basisschool van Bergambacht. De school is in 1884 opgericht door de "Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel" te Bergambacht. Deze vereniging is opgericht op 19 oktober Uitgangspunt was en is dat het gegeven onderwijs in overeenstemming moet zijn met de Bijbel, het Woord van God. 'De Ark' valt sinds 1 augustus 2005 onder de Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Krimpenerwaard. Per deze datum is de lokale schoolvereniging opgeheven. Meer informatie hierover leest u in Hoofdstuk 2.3 4

5 1.2. De basis van de basisschool Het spreekt voor zich dat de Bijbel de basis vormt van ons hele schoolgebeuren. Door alle eeuwen heen is de Bijbel echter op allerlei manieren uitgelegd. Op onze school gaan we uit van de uitleg zoals verwoord in de door de orthodox protestantse kerken aangeduide "Drie Formulieren van Enigheid." Deze 3 formulieren omvatten: De Heidelbergse Catechismus (een vraag en antwoordenboekje uit 1563 over de geloofsleer), De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, beide uit de 17e eeuw. Zie hoofdstuk 1.3 en 1.4 voor een nadere toelichting en uitwerking De leer van de Bijbel In het kort wordt in de in hoofdstuk 1.1 genoemde Formulieren verwoord dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde en historisch betrouwbare Woord van God is. Dwars door de hele Bijbel heen maakt God Zichzelf bekend als een God van Liefde. Mensen mogen in Zijn liefde delen. De Bijbel laat zien dat God de mens goed geschapen heeft. De eerste mensen hebben in een proefperiode hun gehoorzaamheid kunnen bewijzen aan God. Helaas zijn zij in deze Paradijselijke periode ongehoorzaam geworden. Als gevolg van deze "zondeval" doen mensen niet meer automatisch het goede. Mensen zijn egoïstisch geworden. De relatie met God, de onderlinge relaties en de relatie met de natuur zijn totaal verstoord. Als straf op de zonde heeft God lijden en sterven toegelaten. Concreet betekent dit dat aan scheiding van lichaam en ziel (=de dood) niet te ontkomen is en dus ook niet aan de eeuwige straf. Dit is een Bijbels gefundeerde waarheid die de mensheid ook weer als gevolg van de zonde niet uit zichzelf kan en wil geloven. De Bijbel leert gelukkig ook dat God niet alleen uiterst rechtvaardig is, maar ook tegelijk absoluut barmhartig. Daarom heeft Hijzelf een verlossingsplan bekendgemaakt. Dit plan (Evangelie=letterlijk: Blijde Boodschap) is te lezen door de hele Bijbel heen en vindt zijn hoogtepunt in de geschiedenis van de wonderlijke geboorte van Jezus Christus (Kerstfeest). Deze Jezus is dezelfde als God, maar dan in de gedaante van een mens. Als Mens heeft Jezus de straf op de zonde op zich genomen door zichzelf onschuldig te laten veroordelen door de toenmalige "kerk", het Jodendom en de "wereld", het Romeinse Rijk. Terwijl Hij stierf aan een kruis heeft Hij de totale Godverlatenheid, die eigenlijk over alle mensen zou moeten komen, gevoeld (Goede Vrijdag). Drie dagen na Zijn dood is Hij weer opgestaan (Paasfeest). 40 dagen na Zijn opstaan is Hij teruggegaan naar de hemel (Hemelvaart). Weer 10 dagen later zond Jezus vanuit de hemel Zijn niet zichtbare Vervanger: De Heilige Geest (Pinksterfeest). Vanuit de hemel zal Jezus terugkomen om de aarde weer helemaal te vernieuwen in een Paradijselijke toestand zoals het was bij het begin van de schepping (Wederkomst). De Bijbel belooft dat alle mensen die dit alles geloven, eeuwig gelukkig zullen zijn. Nu al een beetje en na dit leven volmaakt. In Johannes 3:16 staat: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft." 1.4. Wat betekent dit voor de invulling van ons onderwijs? Wij wijzen de kinderen op de enige echte basis (basisschool!) van hun leven: Jezus Christus. Wij zien Hem als de enige echte Verlosser en wijzen allerlei andere zelfverlossings religies af. Andere wereldgodsdiensten en nietchristelijke religieuze stromingen, sekten en technieken hebben voor ons niet de waarde van het Christendom. De niet christelijke medemens wordt uiteraard wel als volstrekt gelijkwaardig gezien. Concreet: Alleen Jezus Christus heeft voor ons heilsbetekenis. 5

6 Wij belijden en geloven dat God de aarde en het leven heeft gemaakt en nog steeds bestuurt en onderhoudt. De aarde en haar bewoners worden dus niet gezien als een product van oerknal, toeval en survival of thefittest. Concreet: De evolutietheorie wordt niet aanvaard en aangeleerd als ontstaanstheorie. Wij benadrukken dat mensen, medemensen en de totale schepping respect verdienen als creatie van God. Alle leven is waardevol, uniek en beschermwaardig. Alle medemensen worden als gelijkwaardig gezien. Kwaliteit van leven wordt niet door mensen bepaald. Concreet: Alle mensen verdienen respect ongeacht leeftijd, godsdienst, geaardheid, ras, verstandelijke en/of lichamelijke handicaps, enz. Wij willen kinderen weerbaar maken binnen een geseculariseerde maatschappij die steeds meer gekenmerkt wordt door liefdeloosheid, ik gerichtheid, materialisme, consumptiedrift en ontevredenheid. Concreet: Zelfontplooiing mag nooit ten koste gaan van de ander. Het hoogste doel van het leven is God lief te hebben boven alles en de naaste lief te hebben als onszelf. Dankbaarheid en tevredenheid worden gestimuleerd en tot uiting gebracht in de dagelijkse gebeden bij dagopening en sluiting in de klas. (Wij danken God voor de gaven van vrede, gezondheid, een verjaardag, eten, vriendjes/vriendinnetjes, schoolspullen enz.) Wij weten ons niet autonoom, maar afhankelijk van God. Ook dit is onderwerp van het dagelijkse gebed in de klas. (Wij bidden God om hulp, wijsheid, eerlijkheid en bidden voor anderen in nood ver weg en dichtbij, bekend en onbekend. Wij vragen aan het einde van de dag vergeving over de verkeerde dingen in woorden, denken en doen.) Wij verwerpen en bestrijden alle vormen van discriminatie, antisemitisme, agressie en geweld. Concreet: Wij bestrijden pestgedrag, tolereren geen grappen of negatieve opmerkingen over 'buitenlanders'. wij leren kinderen om zich te verweren op een rustige en eerlijke manier. Wij zien het huwelijk tussen een man en een vrouw als enige Bijbelse samenlevingsvorm. Geslachtsgemeenschap is als gave van God bedoeld voor binnen het huwelijk. Concreet: Wij zijn niet voor allerlei vormen van vrije seks, pornografie of een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Wij benadrukken de waarde van een evenwichtig en veilig gezinsleven. Ook hier geldt nadrukkelijk weer dat we de andersgeaarde medemens niet afwijzen. Naar aanleiding van alle bovenstaande punten leren wij kinderen kritisch te kijken en om te gaan met hun taalgebruik, het aanbod van speelgoed met een agressief of occult karakter (denk aan allerlei boeken en computerspelletjes) en datgene wat zich aandient via de media (radio, (school)televisie en Internet). Opgemerkt moet worden dat bovenstaande een ideaalbeeld vormt. De praktijk is helaas weerbarstiger. Ook op onze school wordt de praktijk van alle dag gekenmerkt door vallen en opstaan. Maar in geloof, hoop en liefde blijven wij werken in dienst van God en tot heil van de kinderen die de ouders voor een deel aan onze zorgen hebben toevertrouwd Welke regels en gewoonten hebben wij n.a.v. onze identiteit? Het team van leerkrachten begint en eindigt de week met een gezamenlijke opening en sluiting d.m.v. Bijbellezen en gebed. Iedere dag wordt in de klas begonnen en geëindigd met het zingen van Psalmen of geestelijke liederen en gebed. Bij de afsluiting van de morgen en de opening van de middag wordt een geestelijk lied gezongen en/of een gebed uitgesproken. Bij al deze activiteiten is positieve deelname vereist. 6

7 Iedere dag wordt een half uur besteed aan Bijbelonderwijs d.m.v. vertellingen, lezingen en schriftelijke of creatieve verwerkingen. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de taalkundig bijgewerkte Statenvertaling uit Ook wordt de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt. De Psalmen worden gezongen in de berijmingen van 1773 en De kinderen krijgen in groep 5 een Bijbel in de door hun ouders gewenste vertaling (SV of NBV). Deze Bijbel mag als eigendom worden beschouwd. De Christelijke feestdagen worden in de klas gevierd. Regelmatig zijn er ook gezamenlijke vieringen onder of buiten schooltijd. Hierbij wordt deelname van alle leerlingen verwacht. Vanaf groep 3 leren de kinderen wekelijks een Psalm of Gezang. Deze wordt overhoord. Zie overhoorrooster elders in deze gids. Op maandag wordt er geld ingezameld voor een Zendingsgenootschap. Dit heeft overigens geen verplichtend karakter. Er mag nooit en door niemand worden gevloekt. Muziek, boeken en spelletjes waarvan redelijkerwijs aangetoond kan worden dat ze de uitgangspunten van onze school doorkruisen (zie1.4) zijn verboden. Er is beleid vastgesteld en in wording t.a.v. aanschaf en gebruik van boeken, software, dvd's etc. In samenwerking met team en Schooladviesraad is een lokaal identiteitsdocument opgesteld waarin als een lees en leefwijzer het eigene van de school met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit is beschreven Schoolregels en gedragsprotocol (waaronder pestprotocol) Onze school kent een aantal algemene regels. Regels voor in de klas, in de school en buiten de school. Regels zijn er om het voor iedereen fijn, veilig en leefbaar te houden. Bij overtreden van de regels zal consequent en daadkrachtig worden opgetreden door het onderwijspersoneel. Alle regels en afspraken met betrekking tot de sociale veiligheid zijn opgenomen in een gedragsprotocol. Dit protocol is volledig in te zien op de website van de school Kledingregels Identiteit zit van binnen, maar ook van buiten. Bij kinderen, leerkrachten en stagiairs verwachten wij geen aanstootgevende kleding. Denk daarbij aan kort en bloot, agressieve of seksueel getinte teksten op shirts en zichtbaar gedragen ondergoed. Hoofdbedekking is voor zowel jongens als meisjes niet toegestaan. 7

8 1.5. De schoolbevolking De school wordt bezocht door kinderen uit de dorpen Bergambacht en Ammerstol en de omliggende buurtschappen Bovenberg, Benedenberg en de Lekdijken. De meeste kinderen (92%) komen uit gezinnen met een kerkelijke binding. Diversen Evang./Pinkstergem. RK Niet kerkelijk Ger.Gem. Gereformeerd PKN (NH+Ger) Ned. Hervormd 3,0% 3,0% 3,9% 8,0% 7,4% 16,7% 24,8% 33,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% grondslag respecterend 18,0% grondslag onderschrijvend 82,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1.6. Missie, visie en inrichting van onderwijssysteem De missie van onze school willen wij graag kort en bondig omschrijven als "het geven van kwalitatief goed christelijk basisonderwijs." Wat wij onder kwaliteit verstaan en de wijze waarop wij dat gestalte geven, is beschreven in ons schoolbeleidsplan. De missie geeft al aan dat wij vóór alles onderwijsinstituut zijn. Dit tegen de heersende trend in dat school verantwoordelijk wordt voor de opvang van kinderen van werkende ouders. In onze visie leren kinderen met en van elkaar. De leerkracht is daarbij als pedagoog opvoeder en als onderwijsgevende kennisoverdrager. Kinderen dienen een plaats te hebben in een sociale groep. De leerkracht leidt en begeleidt. Hij/zij heeft gezag en zeggenschap over de kinderen. Tegelijk is er sprake van respect voor verschillen in inzicht, kennis en kunde. Ieder kind mag er zijn. In ons onderwijssysteem gaan wij uit van een leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem zijn kinderen in groepen ingedeeld op basis van leeftijd. De lesstof per jaar, en dus de gestelde doelen, ligt vast en bepaalt grotendeels het tempo van leren. De leerkracht richt zich daarbij voornamelijk op het gemiddelde niveau van de groep. Tegelijkertijd is uit de onderwijspraktijk duidelijk dat verschillen tussen leerlingen differentiatie in instructie (en soms ook de verwerking) nodig maakt. De instructie door de leerkracht is 'op maat', hetgeen wil zeggen dat rekening gehouden wordt met sterke en zwakke kanten van leerlingen. Kinderen die dat nodig hebben krijgen extra instructie van de leerkracht in een subgroepje of individueel. Meer informatie hierover leest u in hoofdstuk 0 "de zorg voor de kinderen". 8

9 Een leerstofjaarklassensysteem kent naast de hoge waarde van de socialiteit van de groep ook zijn beperkingen. Daarom passen wij vormen van samenwerkend leren en individueel leren steeds vaker toe. Door kinderen zelf ervaring op te laten doen en zelf zaken uit te laten vinden, leren zij effectiever, zeker voor de langere termijn. Daarnaast is bewezen dat kinderen ook elkaar kunnen helpen en bijsturen. Kinderen zullen steeds vaker actief ingeschakeld worden in het onderwijsproces. De leerkracht gaat dan naast de rol van leidinggevende ook de rol van coach vervullen. In het komende jaar zullen wij met name met behulp van ICT ons onderwijs bijsturen in de richting van ervarings en ontwikkelingsgericht onderwijs en zullen vormen van samenwerkend leren gestimuleerd worden. Orde, netheid en gezag zullen daarbij te allen tijde randvoorwaarden blijven Gebouw en schoolgrootte De school wordt op 1 oktober a.s. (door minister vastgestelde teldatum) bezocht door 285 kinderen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen. Sinds april 2004 zijn alle groepen gehuisvest in het schoolgebouw aan de Badhuisstraat. Het schoolgebouw dateert uit In is een dislocatie (voormalige kleuterschool 'De Ark') aan het hoofdgebouw toegevoegd. In zijn nog eens 2 leslokalen en een multifunctionele ruimte toegevoegd. Naast 14 leslokalen is er ook een personeelsruimte met keuken, een gemeenschapsruimte/ speellokaal, een computerlokaal, een directieruimte, een documentatiecentrum/overblijflokaal, een ruimte voor de Interne Begeleider voor de zorgverbreding, een ruimte voor de Remedial Teacher, een reproruimte en een spreekkamer. Alle onderbouwlokalen zijn voorzien van een speel /werkverdieping. Dit geeft het lokaal een extra dimensie: zowel in sfeer als in oppervlakte Schoolhof De speelpleinen rond het schoolgebouw zijn ingericht volgens het model "schoolhof". Een schoolhof is een speel /ontmoetingsruimte waarbij in een gevarieerd spel en speelaanbod rekening gehouden wordt met de diverse leeftijdsgroepen en seksen. Uit onderzoek is gebleken dat een goed ingerichte schoolhof leidt tot een beter pedagogisch klimaat. Kinderen zullen zich veilig en uitgedaagd voelen zodat leren en spelen vloeiend in elkaar over zullen lopen. Het gevoel van geluk alsmede de schoolprestaties zullen hierdoor positief worden gestimuleerd Visie op onderwijs en opvoeding Onze visie op onderwijs en opvoeding hangt uiteraard nauw samen met onze identiteit. Ons handelen en zien wordt bepaald door de normen en waarden die de Bijbel aandraagt. De 10 Woorden uit Exodus 20: 1 17 vormen de grondwet. Jezus vat deze woorden samen in de bekende woorden: "U zult God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf." Deze woorden houden een opdracht in. De mens wordt door God toegerust om die opdracht, ook als opvoeder en leerkracht, in te vullen. De identiteit van het onderwijs wordt zichtbaar in de wijze waarop onderwijskundige, pedagogische en levensbeschouwelijke doelen samenhangen en in de praktijk worden gerealiseerd. De uniciteit van ieder kind dient gerespecteerd te worden omdat ieder kind beelddrager van God is. Ieder kind mag er zijn! Het kind dient dan ook zodanig gerespecteerd te worden dat de eigen ontwikkeling optimale kansen krijgt. Ieder kind heeft recht op hulp op maat. De school is echter wel begrensd in haar mogelijkheden. Soms zijn kinderen meer gebaat bij een ander onderwijssysteem. Het kind staat in een gezagsrelatie tot zijn/haar leerkracht. Zowel kinderen als leerkrachten hebben rechten en plichten. 9

10 Onderwijzen en opvoeden heeft een sturend en vormend karakter. Wil en interesse van het kind zijn niet per definitie uitgangspunt van ons handelen. Wil en interesse dienen gevormd en gestuurd te worden door stimulerende en motiverende voorbeelden. Het kind moet verantwoordelijkheid leren dragen voor de ander en voor zichzelf. De school dient een leer en leefgemeenschap te zijn waar wordt geoefend in gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit met de zwakkeren en kwetsbaren. Binnen de school zal een sfeer gecreëerd moeten worden waarbij iedere leerling zich veilig kan voelen. Welzijn is belangrijker dan presteren. Voor iedere bij de school betrokkene geldt dat als richtlijn bij al het spreken, denken en doen de vraag gesteld mag worden: wat zou Jezus doen? 1.9. Visie op ontwikkeling Ieder individueel mens maakt een bepaalde ontwikkeling door. Een deel van deze ontwikkeling is in aanleg aanwezig. Een deel wordt gevormd door prikkels uit de omgeving. De ontwikkeling begint bij de conceptie. Bij de geboorte van een kind is er al zo'n 9 maanden ontwikkeling achter de rug. Ook op deze ontwikkeling had de omgeving al invloed. Als een 4 jarige bij ons op school komt is er al heel veel geleerd. Dit is van grote betekenis voor de vorming van de rest van het leven! We onderscheiden verschillende ontwikkelingsterreinen. Zowel thuis als op school dienen deze terreinen voldoende in evenwicht aan bod te komen De lichamelijke ontwikkeling van eenvoudig huppelen en een bal vangen tot moeilijke turnoefeningen en ingewikkelde balspelen van een dikbuikig kleutertje naar een 12 jarige puber De verstandelijke ontwikkeling van speels leren in de onderbouw naar kennisgericht leren in de bovenbouw van nazeggen tot het vormen van een eigen mening De sociaal emotionele ontwikkeling en de godsdienstige ontwikkeling van op zichzelf gericht naar op de ander gericht van ontdekken van zichzelf naar ontdekken van de ander van onbevangen tot kritisch vragensteller In ons onderwijs willen we ontwikkelingsvolgend én ontwikkelingssturend bezig zijn. De lesstof is leidraad. Daarbij en daarnaast wordt rekening gehouden met de interesses en ontwikkelingsmogelijkheden van kind en groep, maar tegelijkertijd dienen interesses ook ontwikkeld te worden. Het is de leerkracht die enthousiasme en leergierigheid overbrengt. De juiste balans van liefde voor het vak en liefde voor het kind bepalen voor een groot deel het succes van het onderwijs. 10

11 1.10. School(beleids)plan In de achterliggende jaren is uitvoering gegeven aan een ingrijpend schoolplan. Vele vernieuwingen zijn doorgevoerd. Zo zijn er allerlei lesmethoden vervangen en is er hard gewerkt aan de verbetering van allerlei didactische vaardigheden en toepassingen. De computer heeft een structurele plek gekregen middels een schoolbrede leerlijn, zorg op maat is sterk verbeterd en coöperatief leren is als didactisch hulpmiddel ingevoerd in alle groepen. Eens in de 4 jaar wordt een nieuw schoolplan opgesteld. In is samen met het team een nieuw plan opgesteld voor de komende jaren. Dit plan voorziet in een borging en een verdere uitbouw van alles wat in de achterliggende vier jaren is ontwikkeld. Er zijn dus bewust geen ingrijpende vernieuwingen te verwachten naast de noodzakelijke vernieuwingen die gestuurd worden door landelijke of regionale (bijv. WSNS netwerk) ontwikkelingen. Missie en visie blijven ongewijzigd. Bij de totstandkoming van het plan is onder andere gekeken naar: alle evaluerende gegevens van de achterliggende schooljaren; de uitslag van de enquête onder ouders, personeel en leerlingen van groep 7 en 8 in februari 2007; de gescoorde kwaliteitskaarten; inspectiegegevens; de GGD monitor Jeugdgezondheidsbeleid; een interne analyse van alle toetsresultaten Het complete schoolplan ligt op school ter inzage Schoolontwikkelpunten In de afgelopen jaren zijn vrijwel alle lesmethoden vernieuwd. Verder is/wordt er gewerkt aan de verbetering van de werkcultuur (let op: niet "sfeer"), het opzetten en bewaken van een eenduidig zorgverbredingssysteem, het verrijken van de leeromgeving m.b.v. ICT. In de achterliggende jaren is concreet gewerkt aan de volgende verbeterpunten: Verbeteren doorgaande lijn groep 2 3 Teambreed invoeren didactiek coöperatief leren Oriëntatie/invoering methode tekenen (Uit de kunst) Oriëntatie/invoering leerlijn techniek (Techniektorens) Invoering nieuwe methode godsdienst (Startpunt) Invoering nieuwe methode sociaal emotionele ontwikkeling (Kinderen en hun sociale talenten) Oriëntatie/invoering methode seksuele vorming (Wonderlijk Gemaakt) Daarnaast is een start gemaakt met de invoering van bekwaamheidsdossiers voor alle leerkrachten. (Wet BIO) Oriëntatie/invoering op een nieuwe methode voor muziekonderwijs Oriëntatie/invoering op een nieuwe methode voor Taal /Spellingonderwijs in de midden /bovenbouw Eerste invoering van digitale schoolborden 11

12 In het afgelopen cursusjaar is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Methoden: Oriëntatie nieuwe methode verkeersonderwijs ICT: Publiceren van leerlingenwerk op de website zodat de schoolkrant overbodig wordt Verder uitbouwen van digitale schoolborden Werken aan een ICT rijke leeromgeving computeronderwijs integreren in lessen Zorg op maat: Invoering Handelingsgericht Werken (spelling) Oriëntatie maken van toetsanalyses + actieplannen Doorgaande lijnen Opfriscursus coöperatief leren, evaluatie muziekonderwijs en beeldende vakken Sociaal klimaat Opstellen gedragsprotocol (waaronder pestprotocol) na intensieve studie 'op weg naar een fijne en veilige school voor iedereen' Veranderende managementstructuur Ontwikkeling van een smal managementteam en brede gedeelde verantwoordelijkheid o.a. door ontwikkeling van vakcoördinatoren 12

13 In zal opnieuw een meerjarenbeleidsplan worden opgesteld. De missie en visie van de school, alsmede de beschrijving van de pedagogische en levensbeschouwelijke component zullen niet veranderen. Wel zullen verbeterpunten uit de in de achterliggende jaren ingevulde kwaliteitskaarten en tevredenheidsonderzoeken meegenomen worden. Ook zal gekeken worden welke lesmethoden aan vervanging toe zijn. Lopende het cursusjaar zal aandacht worden besteed aan: Methode: Invoering nieuwe lesmethode verkeersonderwijs 'Wijzer door het verkeer' in de groepen 5 8 Er zal een oriëntatie plaatsvinden op nut, noodzaak en mogelijkheden van een nieuwe lesmethode voor het rekenonderwijs. De school ontvangt hier een subsidie voor. De huidige lesmethoden heeft een aantal onvolkomenheden. Zo worden per les te veel verschillende onderwerpen behandeld, heeft automatiseren te weinig aandacht en blijkt het werken met verschillende oplossingsstrategieën in de praktijk verwarrend te werken. ICT In de bovenbouw is het integraal werken met de computer ver doorgevoerd. Dit cursusjaar zal de onderbouw meer nadruk krijgen. Zo zal er bijvoorbeeld onderzocht worden in hoeverre de digitale schoolborden een waardevolle toevoeging kunnen vormen aan het onderwijs. Zorg op maat In het afgelopen jaar is de methodiek van Handelingsgericht Werken succesvol ingevoerd voor het vak spelling. Hoewel de te verwachten resultaten nog uitblijven, willen we een begin maken met het vakgebied rekenen. Dit jaar zal een begin worden gemaakt om ook de kinderen zelf te gaan betrekken bij de groepsplannen. Kinderen kunnen dan zelf aangeven wat ze nog moeilijk vinden en extra willen oefenen. We denken aan de invoering van 10 minutengesprekjes met kinderen in de midden en bovenbouw. Er zullen scherpere toetsanalyses worden gemaakt, zodat het onderwijs wordt aangepast aan de resultaten. In vaktermen valt dit onder de stimulering van 'opbrengstgericht onderwijs'. Uit tevredenheidsonderzoek van ouders blijkt dat ouders te weinig of te laat worden geïnformeerd/betrokken bij de (extra) zorg die hun kind nodig heeft. Ook dit aspect zal dus aandacht krijgen. Verder zal gekeken worden in hoeverre en op welke wijze het werken met dag en weektaken ingezet zal worden in de midden en bovenbouw van de school. 13

14 14

15 Personeel, bestuur, MR en SAR

16 2.1 Personeel Directie Algemeen directeur PCPO Drs. T. Segers (Theo) Schooldirecteur Dhr. M. Belder (Martin) Managementteam groep 7 groep 6a Intern begeleider groepen 7 en 8 Dhr. V. J. Geense (Vincent) Intern begeleider groepen 5 en 6 Dhr. A. Hanse (Adriaan) Intern begeleider groepen 1-4 Mw. J.S.M. Visser-Nijsse (Annerieke) Zorgcoördinator ICT-coördinator Dhr. A. de Winter (Arnold) 16

17 Onderwijsgevend personeel groep 0/1a, 3b groep 6 groep 4a Mw. A.M. Belder-de Pater (Anne Marie) Mw. M. van den Berg-Mostert (Mariëlle) Mw. W. van der Blom-Verdoold (Wilma) groep 1b/2a groep 5b/6a groep 1c/2b Mw. M. Burggraaf-Hoogendijk (Marjan) Mw. A.H. van Eek-Schouten (Renza) Mw. A. Geleijn-Oskam (Alie) groep 8 groep 0/1a groep 4b Mw. A. van Hove-Kalkman (Annemieke) Mw. G.Kasbergen-van Wijngaarden (Gerrie) Dhr. C. de Leeuw (Kees) 17

18 Onderwijsgevend personeel groep 4a groep 1c/2b groep 3a Mw. J. Maat-Meijer (José) Mw. B. Meerkerk-Butter (Barbara) Mw. M. van der Plicht (Ria) groep 8 groep 5a groep 3b Mw. A. Schmidt-Snoek (Ankie) Mw. M.A. Verwijs-Vrijenhoek (Marianne) Mw. N. J. van der Vlist-Rijkaart (Nienke) groep 5a groep 1b/2a Mw. S. Zegelaar (Suzanne) Mw. P.J. Zuidbroek-Geuze (Els) 18

19 Onderwijsondersteunend personeel onderwijsassistente Mw. R. van Beest-van den Broek (Rianne) leerkrachtondersteuner Mw. J.M. Brouwer-van de Wal (Joke) algemeen schoolmedewerker en directieondersteuner Mw. S. Koudstaal-Osinga (Sylvia) Sta s sche gegevens a a ntal mannen a a nt al vrouwen fulltime part t ime on derwijsgevend personeel on derwijsonder steunend personeel di rectie , gemiddelde leeftijd 19

20 2.2. Directie Verenigingsdirecteur De bovenschools directeur, dhr. Segers, is eindverantwoordelijk voor de scholen die vallen onder de PCPO Krimpenerwaard. Daarbij horen naast onze school in Schoonhoven: De Ichthus en De Rank, in Ouderkerk aan den IJssel: De Wilhelminaschool en de Julianaschool, in Lekkerkerk: De Eben Haezerschool, in Krimpen aan de Lek: De Wegwijzer en in Gouderak: De Bron. De verenigingsdirecteur houdt zich bezig met bovenschoolse bestuurlijke zaken Schooldirecteur De schooldirecteur, dhr. Belder, geeft leiding aan de hele lokale schoolorganisatie en is eindverantwoordelijk voor het totale onderwijsaanbod. Hij is daarvoor vrijgeroosterd van lestaken. Tot de taken van de directeur horen onder andere het opstellen van het formatieplan, het activiteitenplan, het schoolplan, het scholingsplan, het bijhouden van de leerlingadministratie, het houden van functionerings en beoordelingsgesprekken, het schrijven van nieuwsbrieven en andere info's (waaronder deze schoolgids), alle externe contacten (SBD, VO, GGD, Gemeente, Hogescholen, Inspectie, toeleverende bedrijven en instellingen), het leiden van de teamvergaderingen, het bijwonen van vergaderingen van Medezeggenschapsraad en Schooladviesraad, het bijwonen van directienetwerkbijeenkomsten, het bewaken van de doorgaande lijnen, de coördinatie van specifieke leerkracht/niet leerkrachttaken en het bewaken van de financiën. Dhr. Belder is ingeschreven als Register Directeur Onderwijs (RDO(c)) bij de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) Het managementteam Sinds dit jaar werkt de directeur met een managementeam. Het is de bedoeling dat dit team meedenkt en meebeslist in allerlei schoolontwikkelingen. Het managementteam wordt gevormd door de drie intern begeleiders (dhr. Vincent Geense, dhr. Adriaan Hanse en mw. Annerieke Visser) en de zorgcoördinator (dhr. Arnold de Winter). Iedere twee weken hebben zij een overleg. Bij afwezigheid van de directeur nemen zij zaken waar. Vincent Geense en Adriaan Hanse starten dit jaar met een schoolleidersopleiding. Deze opleiding vindt plaats op alle dinsdagen. De IB taken worden uitgevoerd op maandag en dinsdag door Annerieke Visser en op woensdag door Vincent en Adriaan. Zij zijn dan vrijgesteld van lesgevende taken Aanspreekpunt In de school zijn mensen werkzaam met een diversiteit aan functies en taken. Deze functies en taken zijn in een intern document uitgebreid beschreven. Voor de ouders is het handig om te weten wie ze aan moeten spreken voor welke zaken. Als hoofdregel geldt heel eenvoudig dat de leerkracht altijd (eerste) aanspreekpersoon is. Ook als het gaat om specifieke zorg. De leerkracht kan eventueel besluiten om de intern begeleider of de directeur erbij te betrekken om advies/ondersteuning of wat dan ook. Voor de leerlingenzorg gaat u dus niet direct naar de directeur. Deze is belast met alle beheersmatige en schoolbrede onderwijskundige en personele zaken. De directeur wordt in principe wel evenals de zorgcoördinatorop de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen. 20

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie