Vooraf. Wij hopen dat ook u en uw kind(eren) zo in het leven staan. 'n Goede reis toegewenst. Martin Belder, directeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooraf. Wij hopen dat ook u en uw kind(eren) zo in het leven staan. 'n Goede reis toegewenst. Martin Belder, directeur"

Transcriptie

1 Vooraf Het boekje dat u nu in handen hebt, is de schoolgids. Hét informatieboekje waarin u alles kunt vinden wat u weten wilt van deze school. Omdat uw kind op 'De Ark' op school zit of komt en u even iets op wilt zoeken. Of omdat u op zoek bent naar een school die past bij uw opvoeding, uw kind, uw wensen....hoe geeft de school invulling aan haar levensbeschouwelijke identiteit?...hoe is de tussenschoolse opvang geregeld?...wanneer hebben de kinderen vrij?...wanneer heeft mijn kind recht op extra verlof?...hoe viert de school de christelijke feesten?...kan ik als ouder ook participeren in schoolactiviteiten?...enz., enz. Met dit boekje willen we paaltjes zetten in een groot bos van afspraken, regels, data, roosters en gewoonten. Wegwijzers, waardoor je met een gerust hart aan de wandeling door de schoolorganisatie kunt beginnen. En u mag zelf weten waar u begint en eindigt. En of u de route te voet of per sneltrein neemt. Zoals een ouder zich voelen kan in een nieuwe, onbekende schoolorganisatie, zo staan kinderen vaak ook in het leven. Hoe vinden zij hun weg door deze ingewikkelde maatschappij? Iedere leerkracht heeft dan ook iets van een gids: Samen met de kinderen gaat de leerkracht op avontuur. En onderweg wijst hij hen op alles wat het weten of ervaren waard is. Zo'n gids is geen dode wegwijzerpaal of een rood paaltje langs het wandelpad. Zo'n gids geeft de levensreis van uw kind een bijzondere dimensie. Op onze school doen we dat vanuit een persoonlijk geloof in Jezus Christus. De Zoon van God is ons voorgegaan op de levensreis. Zonder Hem willen we niet wandelen. Wij hopen dat ook u en uw kind(eren) zo in het leven staan. 'n Goede reis toegewenst. Martin Belder, directeur 1

2 2

3 De school - uitgangspunten en visie

4 1.1. Een christelijke basisschool 'De Ark' is de enige protestants christelijke basisschool van Bergambacht. De school is in 1884 opgericht door de "Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel" te Bergambacht. Deze vereniging is opgericht op 19 oktober Uitgangspunt was en is dat het gegeven onderwijs in overeenstemming moet zijn met de Bijbel, het Woord van God. 'De Ark' valt sinds 1 augustus 2005 onder de Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Krimpenerwaard. Per deze datum is de lokale schoolvereniging opgeheven. Meer informatie hierover leest u in Hoofdstuk 2.3 4

5 1.2. De basis van de basisschool Het spreekt voor zich dat de Bijbel de basis vormt van ons hele schoolgebeuren. Door alle eeuwen heen is de Bijbel echter op allerlei manieren uitgelegd. Op onze school gaan we uit van de uitleg zoals verwoord in de door de orthodox protestantse kerken aangeduide "Drie Formulieren van Enigheid." Deze 3 formulieren omvatten: De Heidelbergse Catechismus (een vraag en antwoordenboekje uit 1563 over de geloofsleer), De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, beide uit de 17e eeuw. Zie hoofdstuk 1.3 en 1.4 voor een nadere toelichting en uitwerking De leer van de Bijbel In het kort wordt in de in hoofdstuk 1.1 genoemde Formulieren verwoord dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde en historisch betrouwbare Woord van God is. Dwars door de hele Bijbel heen maakt God Zichzelf bekend als een God van Liefde. Mensen mogen in Zijn liefde delen. De Bijbel laat zien dat God de mens goed geschapen heeft. De eerste mensen hebben in een proefperiode hun gehoorzaamheid kunnen bewijzen aan God. Helaas zijn zij in deze Paradijselijke periode ongehoorzaam geworden. Als gevolg van deze "zondeval" doen mensen niet meer automatisch het goede. Mensen zijn egoïstisch geworden. De relatie met God, de onderlinge relaties en de relatie met de natuur zijn totaal verstoord. Als straf op de zonde heeft God lijden en sterven toegelaten. Concreet betekent dit dat aan scheiding van lichaam en ziel (=de dood) niet te ontkomen is en dus ook niet aan de eeuwige straf. Dit is een Bijbels gefundeerde waarheid die de mensheid ook weer als gevolg van de zonde niet uit zichzelf kan en wil geloven. De Bijbel leert gelukkig ook dat God niet alleen uiterst rechtvaardig is, maar ook tegelijk absoluut barmhartig. Daarom heeft Hijzelf een verlossingsplan bekendgemaakt. Dit plan (Evangelie=letterlijk: Blijde Boodschap) is te lezen door de hele Bijbel heen en vindt zijn hoogtepunt in de geschiedenis van de wonderlijke geboorte van Jezus Christus (Kerstfeest). Deze Jezus is dezelfde als God, maar dan in de gedaante van een mens. Als Mens heeft Jezus de straf op de zonde op zich genomen door zichzelf onschuldig te laten veroordelen door de toenmalige "kerk", het Jodendom en de "wereld", het Romeinse Rijk. Terwijl Hij stierf aan een kruis heeft Hij de totale Godverlatenheid, die eigenlijk over alle mensen zou moeten komen, gevoeld (Goede Vrijdag). Drie dagen na Zijn dood is Hij weer opgestaan (Paasfeest). 40 dagen na Zijn opstaan is Hij teruggegaan naar de hemel (Hemelvaart). Weer 10 dagen later zond Jezus vanuit de hemel Zijn niet zichtbare Vervanger: De Heilige Geest (Pinksterfeest). Vanuit de hemel zal Jezus terugkomen om de aarde weer helemaal te vernieuwen in een Paradijselijke toestand zoals het was bij het begin van de schepping (Wederkomst). De Bijbel belooft dat alle mensen die dit alles geloven, eeuwig gelukkig zullen zijn. Nu al een beetje en na dit leven volmaakt. In Johannes 3:16 staat: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft." 1.4. Wat betekent dit voor de invulling van ons onderwijs? Wij wijzen de kinderen op de enige echte basis (basisschool!) van hun leven: Jezus Christus. Wij zien Hem als de enige echte Verlosser en wijzen allerlei andere zelfverlossings religies af. Andere wereldgodsdiensten en nietchristelijke religieuze stromingen, sekten en technieken hebben voor ons niet de waarde van het Christendom. De niet christelijke medemens wordt uiteraard wel als volstrekt gelijkwaardig gezien. Concreet: Alleen Jezus Christus heeft voor ons heilsbetekenis. 5

6 Wij belijden en geloven dat God de aarde en het leven heeft gemaakt en nog steeds bestuurt en onderhoudt. De aarde en haar bewoners worden dus niet gezien als een product van oerknal, toeval en survival of thefittest. Concreet: De evolutietheorie wordt niet aanvaard en aangeleerd als ontstaanstheorie. Wij benadrukken dat mensen, medemensen en de totale schepping respect verdienen als creatie van God. Alle leven is waardevol, uniek en beschermwaardig. Alle medemensen worden als gelijkwaardig gezien. Kwaliteit van leven wordt niet door mensen bepaald. Concreet: Alle mensen verdienen respect ongeacht leeftijd, godsdienst, geaardheid, ras, verstandelijke en/of lichamelijke handicaps, enz. Wij willen kinderen weerbaar maken binnen een geseculariseerde maatschappij die steeds meer gekenmerkt wordt door liefdeloosheid, ik gerichtheid, materialisme, consumptiedrift en ontevredenheid. Concreet: Zelfontplooiing mag nooit ten koste gaan van de ander. Het hoogste doel van het leven is God lief te hebben boven alles en de naaste lief te hebben als onszelf. Dankbaarheid en tevredenheid worden gestimuleerd en tot uiting gebracht in de dagelijkse gebeden bij dagopening en sluiting in de klas. (Wij danken God voor de gaven van vrede, gezondheid, een verjaardag, eten, vriendjes/vriendinnetjes, schoolspullen enz.) Wij weten ons niet autonoom, maar afhankelijk van God. Ook dit is onderwerp van het dagelijkse gebed in de klas. (Wij bidden God om hulp, wijsheid, eerlijkheid en bidden voor anderen in nood ver weg en dichtbij, bekend en onbekend. Wij vragen aan het einde van de dag vergeving over de verkeerde dingen in woorden, denken en doen.) Wij verwerpen en bestrijden alle vormen van discriminatie, antisemitisme, agressie en geweld. Concreet: Wij bestrijden pestgedrag, tolereren geen grappen of negatieve opmerkingen over 'buitenlanders'. wij leren kinderen om zich te verweren op een rustige en eerlijke manier. Wij zien het huwelijk tussen een man en een vrouw als enige Bijbelse samenlevingsvorm. Geslachtsgemeenschap is als gave van God bedoeld voor binnen het huwelijk. Concreet: Wij zijn niet voor allerlei vormen van vrije seks, pornografie of een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Wij benadrukken de waarde van een evenwichtig en veilig gezinsleven. Ook hier geldt nadrukkelijk weer dat we de andersgeaarde medemens niet afwijzen. Naar aanleiding van alle bovenstaande punten leren wij kinderen kritisch te kijken en om te gaan met hun taalgebruik, het aanbod van speelgoed met een agressief of occult karakter (denk aan allerlei boeken en computerspelletjes) en datgene wat zich aandient via de media (radio, (school)televisie en Internet). Opgemerkt moet worden dat bovenstaande een ideaalbeeld vormt. De praktijk is helaas weerbarstiger. Ook op onze school wordt de praktijk van alle dag gekenmerkt door vallen en opstaan. Maar in geloof, hoop en liefde blijven wij werken in dienst van God en tot heil van de kinderen die de ouders voor een deel aan onze zorgen hebben toevertrouwd Welke regels en gewoonten hebben wij n.a.v. onze identiteit? Het team van leerkrachten begint en eindigt de week met een gezamenlijke opening en sluiting d.m.v. Bijbellezen en gebed. Iedere dag wordt in de klas begonnen en geëindigd met het zingen van Psalmen of geestelijke liederen en gebed. Bij de afsluiting van de morgen en de opening van de middag wordt een geestelijk lied gezongen en/of een gebed uitgesproken. Bij al deze activiteiten is positieve deelname vereist. 6

7 Iedere dag wordt een half uur besteed aan Bijbelonderwijs d.m.v. vertellingen, lezingen en schriftelijke of creatieve verwerkingen. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de taalkundig bijgewerkte Statenvertaling uit Ook wordt de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt. De Psalmen worden gezongen in de berijmingen van 1773 en De kinderen krijgen in groep 5 een Bijbel in de door hun ouders gewenste vertaling (SV of NBV). Deze Bijbel mag als eigendom worden beschouwd. De Christelijke feestdagen worden in de klas gevierd. Regelmatig zijn er ook gezamenlijke vieringen onder of buiten schooltijd. Hierbij wordt deelname van alle leerlingen verwacht. Vanaf groep 3 leren de kinderen wekelijks een Psalm of Gezang. Deze wordt overhoord. Zie overhoorrooster elders in deze gids. Op maandag wordt er geld ingezameld voor een Zendingsgenootschap. Dit heeft overigens geen verplichtend karakter. Er mag nooit en door niemand worden gevloekt. Muziek, boeken en spelletjes waarvan redelijkerwijs aangetoond kan worden dat ze de uitgangspunten van onze school doorkruisen (zie1.4) zijn verboden. Er is beleid vastgesteld en in wording t.a.v. aanschaf en gebruik van boeken, software, dvd's etc. In samenwerking met team en Schooladviesraad is een lokaal identiteitsdocument opgesteld waarin als een lees en leefwijzer het eigene van de school met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit is beschreven Schoolregels en gedragsprotocol (waaronder pestprotocol) Onze school kent een aantal algemene regels. Regels voor in de klas, in de school en buiten de school. Regels zijn er om het voor iedereen fijn, veilig en leefbaar te houden. Bij overtreden van de regels zal consequent en daadkrachtig worden opgetreden door het onderwijspersoneel. Alle regels en afspraken met betrekking tot de sociale veiligheid zijn opgenomen in een gedragsprotocol. Dit protocol is volledig in te zien op de website van de school Kledingregels Identiteit zit van binnen, maar ook van buiten. Bij kinderen, leerkrachten en stagiairs verwachten wij geen aanstootgevende kleding. Denk daarbij aan kort en bloot, agressieve of seksueel getinte teksten op shirts en zichtbaar gedragen ondergoed. Hoofdbedekking is voor zowel jongens als meisjes niet toegestaan. 7

8 1.5. De schoolbevolking De school wordt bezocht door kinderen uit de dorpen Bergambacht en Ammerstol en de omliggende buurtschappen Bovenberg, Benedenberg en de Lekdijken. De meeste kinderen (92%) komen uit gezinnen met een kerkelijke binding. Diversen Evang./Pinkstergem. RK Niet kerkelijk Ger.Gem. Gereformeerd PKN (NH+Ger) Ned. Hervormd 3,0% 3,0% 3,9% 8,0% 7,4% 16,7% 24,8% 33,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% grondslag respecterend 18,0% grondslag onderschrijvend 82,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1.6. Missie, visie en inrichting van onderwijssysteem De missie van onze school willen wij graag kort en bondig omschrijven als "het geven van kwalitatief goed christelijk basisonderwijs." Wat wij onder kwaliteit verstaan en de wijze waarop wij dat gestalte geven, is beschreven in ons schoolbeleidsplan. De missie geeft al aan dat wij vóór alles onderwijsinstituut zijn. Dit tegen de heersende trend in dat school verantwoordelijk wordt voor de opvang van kinderen van werkende ouders. In onze visie leren kinderen met en van elkaar. De leerkracht is daarbij als pedagoog opvoeder en als onderwijsgevende kennisoverdrager. Kinderen dienen een plaats te hebben in een sociale groep. De leerkracht leidt en begeleidt. Hij/zij heeft gezag en zeggenschap over de kinderen. Tegelijk is er sprake van respect voor verschillen in inzicht, kennis en kunde. Ieder kind mag er zijn. In ons onderwijssysteem gaan wij uit van een leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem zijn kinderen in groepen ingedeeld op basis van leeftijd. De lesstof per jaar, en dus de gestelde doelen, ligt vast en bepaalt grotendeels het tempo van leren. De leerkracht richt zich daarbij voornamelijk op het gemiddelde niveau van de groep. Tegelijkertijd is uit de onderwijspraktijk duidelijk dat verschillen tussen leerlingen differentiatie in instructie (en soms ook de verwerking) nodig maakt. De instructie door de leerkracht is 'op maat', hetgeen wil zeggen dat rekening gehouden wordt met sterke en zwakke kanten van leerlingen. Kinderen die dat nodig hebben krijgen extra instructie van de leerkracht in een subgroepje of individueel. Meer informatie hierover leest u in hoofdstuk 0 "de zorg voor de kinderen". 8

9 Een leerstofjaarklassensysteem kent naast de hoge waarde van de socialiteit van de groep ook zijn beperkingen. Daarom passen wij vormen van samenwerkend leren en individueel leren steeds vaker toe. Door kinderen zelf ervaring op te laten doen en zelf zaken uit te laten vinden, leren zij effectiever, zeker voor de langere termijn. Daarnaast is bewezen dat kinderen ook elkaar kunnen helpen en bijsturen. Kinderen zullen steeds vaker actief ingeschakeld worden in het onderwijsproces. De leerkracht gaat dan naast de rol van leidinggevende ook de rol van coach vervullen. In het komende jaar zullen wij met name met behulp van ICT ons onderwijs bijsturen in de richting van ervarings en ontwikkelingsgericht onderwijs en zullen vormen van samenwerkend leren gestimuleerd worden. Orde, netheid en gezag zullen daarbij te allen tijde randvoorwaarden blijven Gebouw en schoolgrootte De school wordt op 1 oktober a.s. (door minister vastgestelde teldatum) bezocht door 285 kinderen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen. Sinds april 2004 zijn alle groepen gehuisvest in het schoolgebouw aan de Badhuisstraat. Het schoolgebouw dateert uit In is een dislocatie (voormalige kleuterschool 'De Ark') aan het hoofdgebouw toegevoegd. In zijn nog eens 2 leslokalen en een multifunctionele ruimte toegevoegd. Naast 14 leslokalen is er ook een personeelsruimte met keuken, een gemeenschapsruimte/ speellokaal, een computerlokaal, een directieruimte, een documentatiecentrum/overblijflokaal, een ruimte voor de Interne Begeleider voor de zorgverbreding, een ruimte voor de Remedial Teacher, een reproruimte en een spreekkamer. Alle onderbouwlokalen zijn voorzien van een speel /werkverdieping. Dit geeft het lokaal een extra dimensie: zowel in sfeer als in oppervlakte Schoolhof De speelpleinen rond het schoolgebouw zijn ingericht volgens het model "schoolhof". Een schoolhof is een speel /ontmoetingsruimte waarbij in een gevarieerd spel en speelaanbod rekening gehouden wordt met de diverse leeftijdsgroepen en seksen. Uit onderzoek is gebleken dat een goed ingerichte schoolhof leidt tot een beter pedagogisch klimaat. Kinderen zullen zich veilig en uitgedaagd voelen zodat leren en spelen vloeiend in elkaar over zullen lopen. Het gevoel van geluk alsmede de schoolprestaties zullen hierdoor positief worden gestimuleerd Visie op onderwijs en opvoeding Onze visie op onderwijs en opvoeding hangt uiteraard nauw samen met onze identiteit. Ons handelen en zien wordt bepaald door de normen en waarden die de Bijbel aandraagt. De 10 Woorden uit Exodus 20: 1 17 vormen de grondwet. Jezus vat deze woorden samen in de bekende woorden: "U zult God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf." Deze woorden houden een opdracht in. De mens wordt door God toegerust om die opdracht, ook als opvoeder en leerkracht, in te vullen. De identiteit van het onderwijs wordt zichtbaar in de wijze waarop onderwijskundige, pedagogische en levensbeschouwelijke doelen samenhangen en in de praktijk worden gerealiseerd. De uniciteit van ieder kind dient gerespecteerd te worden omdat ieder kind beelddrager van God is. Ieder kind mag er zijn! Het kind dient dan ook zodanig gerespecteerd te worden dat de eigen ontwikkeling optimale kansen krijgt. Ieder kind heeft recht op hulp op maat. De school is echter wel begrensd in haar mogelijkheden. Soms zijn kinderen meer gebaat bij een ander onderwijssysteem. Het kind staat in een gezagsrelatie tot zijn/haar leerkracht. Zowel kinderen als leerkrachten hebben rechten en plichten. 9

10 Onderwijzen en opvoeden heeft een sturend en vormend karakter. Wil en interesse van het kind zijn niet per definitie uitgangspunt van ons handelen. Wil en interesse dienen gevormd en gestuurd te worden door stimulerende en motiverende voorbeelden. Het kind moet verantwoordelijkheid leren dragen voor de ander en voor zichzelf. De school dient een leer en leefgemeenschap te zijn waar wordt geoefend in gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit met de zwakkeren en kwetsbaren. Binnen de school zal een sfeer gecreëerd moeten worden waarbij iedere leerling zich veilig kan voelen. Welzijn is belangrijker dan presteren. Voor iedere bij de school betrokkene geldt dat als richtlijn bij al het spreken, denken en doen de vraag gesteld mag worden: wat zou Jezus doen? 1.9. Visie op ontwikkeling Ieder individueel mens maakt een bepaalde ontwikkeling door. Een deel van deze ontwikkeling is in aanleg aanwezig. Een deel wordt gevormd door prikkels uit de omgeving. De ontwikkeling begint bij de conceptie. Bij de geboorte van een kind is er al zo'n 9 maanden ontwikkeling achter de rug. Ook op deze ontwikkeling had de omgeving al invloed. Als een 4 jarige bij ons op school komt is er al heel veel geleerd. Dit is van grote betekenis voor de vorming van de rest van het leven! We onderscheiden verschillende ontwikkelingsterreinen. Zowel thuis als op school dienen deze terreinen voldoende in evenwicht aan bod te komen De lichamelijke ontwikkeling van eenvoudig huppelen en een bal vangen tot moeilijke turnoefeningen en ingewikkelde balspelen van een dikbuikig kleutertje naar een 12 jarige puber De verstandelijke ontwikkeling van speels leren in de onderbouw naar kennisgericht leren in de bovenbouw van nazeggen tot het vormen van een eigen mening De sociaal emotionele ontwikkeling en de godsdienstige ontwikkeling van op zichzelf gericht naar op de ander gericht van ontdekken van zichzelf naar ontdekken van de ander van onbevangen tot kritisch vragensteller In ons onderwijs willen we ontwikkelingsvolgend én ontwikkelingssturend bezig zijn. De lesstof is leidraad. Daarbij en daarnaast wordt rekening gehouden met de interesses en ontwikkelingsmogelijkheden van kind en groep, maar tegelijkertijd dienen interesses ook ontwikkeld te worden. Het is de leerkracht die enthousiasme en leergierigheid overbrengt. De juiste balans van liefde voor het vak en liefde voor het kind bepalen voor een groot deel het succes van het onderwijs. 10

11 1.10. School(beleids)plan In de achterliggende jaren is uitvoering gegeven aan een ingrijpend schoolplan. Vele vernieuwingen zijn doorgevoerd. Zo zijn er allerlei lesmethoden vervangen en is er hard gewerkt aan de verbetering van allerlei didactische vaardigheden en toepassingen. De computer heeft een structurele plek gekregen middels een schoolbrede leerlijn, zorg op maat is sterk verbeterd en coöperatief leren is als didactisch hulpmiddel ingevoerd in alle groepen. Eens in de 4 jaar wordt een nieuw schoolplan opgesteld. In is samen met het team een nieuw plan opgesteld voor de komende jaren. Dit plan voorziet in een borging en een verdere uitbouw van alles wat in de achterliggende vier jaren is ontwikkeld. Er zijn dus bewust geen ingrijpende vernieuwingen te verwachten naast de noodzakelijke vernieuwingen die gestuurd worden door landelijke of regionale (bijv. WSNS netwerk) ontwikkelingen. Missie en visie blijven ongewijzigd. Bij de totstandkoming van het plan is onder andere gekeken naar: alle evaluerende gegevens van de achterliggende schooljaren; de uitslag van de enquête onder ouders, personeel en leerlingen van groep 7 en 8 in februari 2007; de gescoorde kwaliteitskaarten; inspectiegegevens; de GGD monitor Jeugdgezondheidsbeleid; een interne analyse van alle toetsresultaten Het complete schoolplan ligt op school ter inzage Schoolontwikkelpunten In de afgelopen jaren zijn vrijwel alle lesmethoden vernieuwd. Verder is/wordt er gewerkt aan de verbetering van de werkcultuur (let op: niet "sfeer"), het opzetten en bewaken van een eenduidig zorgverbredingssysteem, het verrijken van de leeromgeving m.b.v. ICT. In de achterliggende jaren is concreet gewerkt aan de volgende verbeterpunten: Verbeteren doorgaande lijn groep 2 3 Teambreed invoeren didactiek coöperatief leren Oriëntatie/invoering methode tekenen (Uit de kunst) Oriëntatie/invoering leerlijn techniek (Techniektorens) Invoering nieuwe methode godsdienst (Startpunt) Invoering nieuwe methode sociaal emotionele ontwikkeling (Kinderen en hun sociale talenten) Oriëntatie/invoering methode seksuele vorming (Wonderlijk Gemaakt) Daarnaast is een start gemaakt met de invoering van bekwaamheidsdossiers voor alle leerkrachten. (Wet BIO) Oriëntatie/invoering op een nieuwe methode voor muziekonderwijs Oriëntatie/invoering op een nieuwe methode voor Taal /Spellingonderwijs in de midden /bovenbouw Eerste invoering van digitale schoolborden 11

12 In het afgelopen cursusjaar is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Methoden: Oriëntatie nieuwe methode verkeersonderwijs ICT: Publiceren van leerlingenwerk op de website zodat de schoolkrant overbodig wordt Verder uitbouwen van digitale schoolborden Werken aan een ICT rijke leeromgeving computeronderwijs integreren in lessen Zorg op maat: Invoering Handelingsgericht Werken (spelling) Oriëntatie maken van toetsanalyses + actieplannen Doorgaande lijnen Opfriscursus coöperatief leren, evaluatie muziekonderwijs en beeldende vakken Sociaal klimaat Opstellen gedragsprotocol (waaronder pestprotocol) na intensieve studie 'op weg naar een fijne en veilige school voor iedereen' Veranderende managementstructuur Ontwikkeling van een smal managementteam en brede gedeelde verantwoordelijkheid o.a. door ontwikkeling van vakcoördinatoren 12

13 In zal opnieuw een meerjarenbeleidsplan worden opgesteld. De missie en visie van de school, alsmede de beschrijving van de pedagogische en levensbeschouwelijke component zullen niet veranderen. Wel zullen verbeterpunten uit de in de achterliggende jaren ingevulde kwaliteitskaarten en tevredenheidsonderzoeken meegenomen worden. Ook zal gekeken worden welke lesmethoden aan vervanging toe zijn. Lopende het cursusjaar zal aandacht worden besteed aan: Methode: Invoering nieuwe lesmethode verkeersonderwijs 'Wijzer door het verkeer' in de groepen 5 8 Er zal een oriëntatie plaatsvinden op nut, noodzaak en mogelijkheden van een nieuwe lesmethode voor het rekenonderwijs. De school ontvangt hier een subsidie voor. De huidige lesmethoden heeft een aantal onvolkomenheden. Zo worden per les te veel verschillende onderwerpen behandeld, heeft automatiseren te weinig aandacht en blijkt het werken met verschillende oplossingsstrategieën in de praktijk verwarrend te werken. ICT In de bovenbouw is het integraal werken met de computer ver doorgevoerd. Dit cursusjaar zal de onderbouw meer nadruk krijgen. Zo zal er bijvoorbeeld onderzocht worden in hoeverre de digitale schoolborden een waardevolle toevoeging kunnen vormen aan het onderwijs. Zorg op maat In het afgelopen jaar is de methodiek van Handelingsgericht Werken succesvol ingevoerd voor het vak spelling. Hoewel de te verwachten resultaten nog uitblijven, willen we een begin maken met het vakgebied rekenen. Dit jaar zal een begin worden gemaakt om ook de kinderen zelf te gaan betrekken bij de groepsplannen. Kinderen kunnen dan zelf aangeven wat ze nog moeilijk vinden en extra willen oefenen. We denken aan de invoering van 10 minutengesprekjes met kinderen in de midden en bovenbouw. Er zullen scherpere toetsanalyses worden gemaakt, zodat het onderwijs wordt aangepast aan de resultaten. In vaktermen valt dit onder de stimulering van 'opbrengstgericht onderwijs'. Uit tevredenheidsonderzoek van ouders blijkt dat ouders te weinig of te laat worden geïnformeerd/betrokken bij de (extra) zorg die hun kind nodig heeft. Ook dit aspect zal dus aandacht krijgen. Verder zal gekeken worden in hoeverre en op welke wijze het werken met dag en weektaken ingezet zal worden in de midden en bovenbouw van de school. 13

14 14

15 Personeel, bestuur, MR en SAR

16 2.1 Personeel Directie Algemeen directeur PCPO Drs. T. Segers (Theo) Schooldirecteur Dhr. M. Belder (Martin) Managementteam groep 7 groep 6a Intern begeleider groepen 7 en 8 Dhr. V. J. Geense (Vincent) Intern begeleider groepen 5 en 6 Dhr. A. Hanse (Adriaan) Intern begeleider groepen 1-4 Mw. J.S.M. Visser-Nijsse (Annerieke) Zorgcoördinator ICT-coördinator Dhr. A. de Winter (Arnold) 16

17 Onderwijsgevend personeel groep 0/1a, 3b groep 6 groep 4a Mw. A.M. Belder-de Pater (Anne Marie) Mw. M. van den Berg-Mostert (Mariëlle) Mw. W. van der Blom-Verdoold (Wilma) groep 1b/2a groep 5b/6a groep 1c/2b Mw. M. Burggraaf-Hoogendijk (Marjan) Mw. A.H. van Eek-Schouten (Renza) Mw. A. Geleijn-Oskam (Alie) groep 8 groep 0/1a groep 4b Mw. A. van Hove-Kalkman (Annemieke) Mw. G.Kasbergen-van Wijngaarden (Gerrie) Dhr. C. de Leeuw (Kees) 17

18 Onderwijsgevend personeel groep 4a groep 1c/2b groep 3a Mw. J. Maat-Meijer (José) Mw. B. Meerkerk-Butter (Barbara) Mw. M. van der Plicht (Ria) groep 8 groep 5a groep 3b Mw. A. Schmidt-Snoek (Ankie) Mw. M.A. Verwijs-Vrijenhoek (Marianne) Mw. N. J. van der Vlist-Rijkaart (Nienke) groep 5a groep 1b/2a Mw. S. Zegelaar (Suzanne) Mw. P.J. Zuidbroek-Geuze (Els) 18

19 Onderwijsondersteunend personeel onderwijsassistente Mw. R. van Beest-van den Broek (Rianne) leerkrachtondersteuner Mw. J.M. Brouwer-van de Wal (Joke) algemeen schoolmedewerker en directieondersteuner Mw. S. Koudstaal-Osinga (Sylvia) Sta s sche gegevens a a ntal mannen a a nt al vrouwen fulltime part t ime on derwijsgevend personeel on derwijsonder steunend personeel di rectie , gemiddelde leeftijd 19

20 2.2. Directie Verenigingsdirecteur De bovenschools directeur, dhr. Segers, is eindverantwoordelijk voor de scholen die vallen onder de PCPO Krimpenerwaard. Daarbij horen naast onze school in Schoonhoven: De Ichthus en De Rank, in Ouderkerk aan den IJssel: De Wilhelminaschool en de Julianaschool, in Lekkerkerk: De Eben Haezerschool, in Krimpen aan de Lek: De Wegwijzer en in Gouderak: De Bron. De verenigingsdirecteur houdt zich bezig met bovenschoolse bestuurlijke zaken Schooldirecteur De schooldirecteur, dhr. Belder, geeft leiding aan de hele lokale schoolorganisatie en is eindverantwoordelijk voor het totale onderwijsaanbod. Hij is daarvoor vrijgeroosterd van lestaken. Tot de taken van de directeur horen onder andere het opstellen van het formatieplan, het activiteitenplan, het schoolplan, het scholingsplan, het bijhouden van de leerlingadministratie, het houden van functionerings en beoordelingsgesprekken, het schrijven van nieuwsbrieven en andere info's (waaronder deze schoolgids), alle externe contacten (SBD, VO, GGD, Gemeente, Hogescholen, Inspectie, toeleverende bedrijven en instellingen), het leiden van de teamvergaderingen, het bijwonen van vergaderingen van Medezeggenschapsraad en Schooladviesraad, het bijwonen van directienetwerkbijeenkomsten, het bewaken van de doorgaande lijnen, de coördinatie van specifieke leerkracht/niet leerkrachttaken en het bewaken van de financiën. Dhr. Belder is ingeschreven als Register Directeur Onderwijs (RDO(c)) bij de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) Het managementteam Sinds dit jaar werkt de directeur met een managementeam. Het is de bedoeling dat dit team meedenkt en meebeslist in allerlei schoolontwikkelingen. Het managementteam wordt gevormd door de drie intern begeleiders (dhr. Vincent Geense, dhr. Adriaan Hanse en mw. Annerieke Visser) en de zorgcoördinator (dhr. Arnold de Winter). Iedere twee weken hebben zij een overleg. Bij afwezigheid van de directeur nemen zij zaken waar. Vincent Geense en Adriaan Hanse starten dit jaar met een schoolleidersopleiding. Deze opleiding vindt plaats op alle dinsdagen. De IB taken worden uitgevoerd op maandag en dinsdag door Annerieke Visser en op woensdag door Vincent en Adriaan. Zij zijn dan vrijgesteld van lesgevende taken Aanspreekpunt In de school zijn mensen werkzaam met een diversiteit aan functies en taken. Deze functies en taken zijn in een intern document uitgebreid beschreven. Voor de ouders is het handig om te weten wie ze aan moeten spreken voor welke zaken. Als hoofdregel geldt heel eenvoudig dat de leerkracht altijd (eerste) aanspreekpersoon is. Ook als het gaat om specifieke zorg. De leerkracht kan eventueel besluiten om de intern begeleider of de directeur erbij te betrekken om advies/ondersteuning of wat dan ook. Voor de leerlingenzorg gaat u dus niet direct naar de directeur. Deze is belast met alle beheersmatige en schoolbrede onderwijskundige en personele zaken. De directeur wordt in principe wel evenals de zorgcoördinatorop de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen. 20

Vooraf. Wij hopen dat ook u en uw kind(eren) zo in het leven staan. 'n Goede reis toegewenst. Martin Belder, directeur

Vooraf. Wij hopen dat ook u en uw kind(eren) zo in het leven staan. 'n Goede reis toegewenst. Martin Belder, directeur Vooraf Het boekje dat u nu in handen hebt, is de schoolgids. Hét informatieboekje waarin u alles kunt vinden wat u weten wilt van deze school. Omdat uw kind op 'De Ark' op school zit of komt en u even

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013

Schoolgids 2012-2013 Schoolgids 2012-2013 Colofon Deze schoolgids verschijnt éénmaal aan het begin van het cursusjaar en wordt eenmalig per gezin aan het begin van het cursusjaar gratis verstrekt. De gids is een uitgave van:

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Colofon Deze schoolgids verschijnt éénmaal aan het begin van het cursusjaar en wordt eenmalig per gezin aan het begin van het cursusjaar gratis verstrekt. De gids is een uitgave van:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Colofon Deze schoolgids verschijnt éénmaal aan het begin van het cursusjaar en wordt eenmalig per gezin aan het begin van het cursusjaar gratis verstrekt. De gids is een uitgave van:

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus 1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus Onze school maakt deel uit van de schoolvereniging Ichthus. Ichthus beheert in Huizen 6 basisscholen. Deze liggen evenwichtig verdeeld over de gemeente.

Nadere informatie

Deze schoolgids verschijnt éénmaal per cursusjaar en wordt eenmalig per gezin aan het begin van het cursusjaar gratis verstrekt.

Deze schoolgids verschijnt éénmaal per cursusjaar en wordt eenmalig per gezin aan het begin van het cursusjaar gratis verstrekt. Colofon Deze schoolgids verschijnt éénmaal per cursusjaar en wordt eenmalig per gezin aan het begin van het cursusjaar gratis verstrekt. De gids is een uitgave van: Cursusjaar : 20092010 (internet editie)

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen.

Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen. Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen. 1. Inleiding: Middels deze notitie proberen we op een herkenbare en duidelijke manier uiting te geven aan de identiteit

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

schoolgids 2015-2016

schoolgids 2015-2016 schoolgids 2015-2016 Colofon Deze schoolgids verschijnt éénmaal aan het begin van het cursusjaar en wordt eenmalig per gezin aan het begin van het cursusjaar gratis verstrekt. De gids is een uitgave van:

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

De Heer is haar Herder, haar zal niets ontbreken. In weiden vol groen, vlijt Hij haar neer, Hij voert haar mee, naar wateren van rust.

De Heer is haar Herder, haar zal niets ontbreken. In weiden vol groen, vlijt Hij haar neer, Hij voert haar mee, naar wateren van rust. Nieuwsbrief 8 Schooljaar 2016/2017 12 mei IN MEMORIAM De Heer is haar Herder, haar zal niets ontbreken. In weiden vol groen, vlijt Hij haar neer, Hij voert haar mee, naar wateren van rust. Op woensdag

Nadere informatie

Geloven in Scholen met de Bijbel

Geloven in Scholen met de Bijbel Geloven in Scholen met de Bijbel Inleiding Wij willen in onze scholen samenwerken met Gereformeerde Scholen zijn opgericht door ouders vanuit christenen die, net als wij, willen leven naar de Gereformeerde

Nadere informatie

Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven

Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven Naam: Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs

Nadere informatie

Geloven in onderwijs

Geloven in onderwijs Geloven in onderwijs Wij willen in onze scholen samenwerken met christenen die, net als wij, willen leven naar Gods woord en zich in hun dagelijks handelen hierdoor willen laten leiden. De kern van Gods

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Overberg, april Instemming MR: 23 mei Instemming bestuur: 27 september 2011

Overberg, april Instemming MR: 23 mei Instemming bestuur: 27 september 2011 Overberg, april 2011 Instemming MR: 23 mei 2011 Instemming bestuur: 27 september 2011 Instemming MR na wijzigingen: 16 januari 2012 Inhoud. Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1 De levensbeschouwelijke identiteit

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Identiteit

CBS De Akker Protocol Identiteit CBS De Akker Protocol Identiteit Datum eerste versie 28-01-2013 Datum laatste versie 01-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016 Datum volgende borging Schooljaar

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien Samen groeien door Visie en missie De Wingerd, samen groeien Vanuit de christelijke identiteit ontmoeten we elkaar, luisteren we naar elkaar, inspireren we elkaar, zijn we nieuwsgierig en gaan we de dialoog

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

IDENTITEITSBELEID. Christelijke Basisschool PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL

IDENTITEITSBELEID. Christelijke Basisschool PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL IDENTITEITSBELEID Christelijke Basisschool PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL Identiteitsbeleid 1.2 definitief AB 14 december 2009 1 1. Visie en missie De Prins Willem Alexanderschool is een school die haar

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Over de identiteit van Het Visnet Elst

Over de identiteit van Het Visnet Elst identiteitsnotitie Over de identiteit van Het Visnet Elst 1. Presentatie van de school onderwerp 1.1. In de statuten van de schoolvereniging en in de schoolgids is de grondslag en identiteit beschreven.

Nadere informatie

belangstellenden Datum: Juli 2004

belangstellenden Datum: Juli 2004 STICHTINGSKATERN Status: informatie Aan: belangstellenden Van: CvB Vivente Datum: Juli 2004 Bijlagen: geen stichtingskatern...1 Het ontstaan van Vivente...3 Grondslag en doel van de stichting...3 Donateur...3

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN!

IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN! IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN! autonomie respect relatie verantwoordelijkheid betrouwbaarheid doorzettingsvermogen creativiteit Voorwoord De Schakel, Dronten 2016 Dit identiteitsbewijs

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010 Visiedocument Actief Burgerschap Januari 2010 Gereformeerde scholen voor speciaal basisonderwijs Het Baken en De Drieluik Inleiding Actief Burgerschap U staat op het punt ons visiestuk actief burgerschap

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Lesmethoden in onze school

Lesmethoden in onze school Bijlage 1. Lesmethoden in onze school Gebruikte lesmethoden: Invoeringsjaar Toelichting / motivering Rekenen / wiskunde 1/2:Piramide 1 t/m 8 Wizwijs Nederlandse taal 1/2:Piramide 4 t/m 8 Taal Actief 4

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 bijdrage bestuur

Nieuwsbrief april 2015 bijdrage bestuur Nieuwsbrief april 2015 bijdrage bestuur Pasen 2015. Gebed. God, Open mijn oren om de boodschap van uw liefde te horen Bewaar mijn hart in het geloof en vertrouwen op U Om vanuit die woorden te leven en

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Vernieuwende elementen 1. Visie op ouderbetrokkenheid is gestimuleerd vanuit het bovenschools management

Vernieuwende elementen 1. Visie op ouderbetrokkenheid is gestimuleerd vanuit het bovenschools management Nederlandse Hervormde Basisschool De Lelie Driebruggen pagina 1 De Lelie: samen bouwen aan een veilig schoolklimaat en onderwijs op maat, in afhankelijkheid en vertrouwen De Lelie in Driebruggen is een

Nadere informatie

Beste sollicitant, Daarnaast bieden wij de mogelijkheid geheel vrijblijvend langs te komen om een indruk te krijgen van ons onderwijs en de school.

Beste sollicitant, Daarnaast bieden wij de mogelijkheid geheel vrijblijvend langs te komen om een indruk te krijgen van ons onderwijs en de school. Beste sollicitant, Fijn dat je interesse hebt in een baan op onze school. Het is goed dat je je vooraf goed laat informeren over het werken bij schoolvereniging IRIS en verdiept in het werken op CBS De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

2015-2019. Strategisch Beleidsplan. Scholen met de Bijbel Woudenberg

2015-2019. Strategisch Beleidsplan. Scholen met de Bijbel Woudenberg 2015-2019 Strategisch Beleidsplan Scholen met de Bijbel Woudenberg Vastgesteld in de RvT vergadering van 07-10-2015 EEN WOORD VOORAF In de afgelopen tijd hebben we nagedacht over het strategisch beleid

Nadere informatie

STICHTING VINEYARD INTERNATIONAL SCHOOL

STICHTING VINEYARD INTERNATIONAL SCHOOL STICHTING VINEYARD INTERNATIONAL SCHOOL Beleidsplan STICHTING VINEYARD INTERNATIONAL SCHOOL Nieuweweg 225 3905 LM VEENENDAAL vineyardinternationalschool@gmail.com www.vineyardschool.nl Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Informatie in aanvulling op Profielschets directeur - bestuurder De Wartburg

Informatie in aanvulling op Profielschets directeur - bestuurder De Wartburg Informatie in aanvulling op Profielschets directeur - bestuurder De Wartburg 2 / 5 Grondslag en doel school (bron: Toezichtkader) De reformatorische basisscholen De Wittenberg en De Wartburg gaan uit van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Vraag 4: Draagt u uw overtuiging actief over aan uw kinderen?

Vraag 4: Draagt u uw overtuiging actief over aan uw kinderen? Enquête identiteit. Vraag 1: Ik vul deze vragenlijst in: Alleen 30 (85) Samen, ouder/verzorger/kind 55 Vraag 2: Hoeveel kinderen heeft u op Het klinket: totaal 112 kinderen Vraag 3: Wat is uw religie of

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie