Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paragraaf 2 Weerstandsvermogen"

Transcriptie

1 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Inleiding In deze paragraaf dienen gemeenten aan te geven of zij over voldoende vermogen beschikken om hun risico s op te vangen. Het weerstandsvermogen kent een directe relatie met risicomanagement. Hoe meer risico's in beeld zijn en hoe meer deze afgedekt worden door beheersmaatregelen, hoe beter de organisatie in control is en hoe beter ook het weerstandsvermogen berekend kan worden. Het beheersen van risico's is een constant proces dat binnen de gemeente Enkhuizen vorm krijgt door middel van bijvoorbeeld het afsluiten van verzekeringen, het adequaat inrichten van organisatieprocessen (functiescheiding) en het organiseren van interne controle. De paragraaf weerstandsvermogen bestaat uit drie onderdelen: - de berekening van de weerstandscapaciteit; - de inventarisatie van de risico s; - de bepaling van het weerstandsvermogen. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te kunnen dekken. Het gaat om elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd, zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld, het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat deze invloed heeft op de voortzetting van taken. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld, die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Mogelijke onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn; 1) De post onvoorzien 2) Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserves 3) De onbenutte belastingcapaciteit 4) De stille reserve. Ad. 1 In de begroting werd jaarlijks een bedrag van opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Eerder was dit , maar omdat dit bedrag vaak niet volledig werd aangewend heeft de raad bij de behandeling van de programmabegroting 2014 besloten deze post met ingang van 2014 terug te brengen naar Ad. 2 De stand van de algemene reserve per bedraagt (exclusief reserve bouwgrond) Naast de Algemene Reserve die vrij besteedbaar is wordt er nog een aparte reserve aangehouden voor risico s in de bedrijfsvoering. In de nota reserves en voorzieningen 2010 is de omvang van deze reserve vastgesteld op Ook de bestemmingsreserves met een algemeen karakter worden onder de incidentele weerstandscapaciteit geschaard. Hier onder vallen de reserve Bouwgrondexploitatie en de reserve Stadsuitleg bouwgrondexploitatie. Het minimum van de reserve Bouwgrondexploitatie is bepaald op Ad. 3 De onbenutte belastingcapaciteit is beperkt. Er ontstaat ruimte in de belastingcapaciteit als de belastingen méér stijgen dan bestaand beleid (verhoging gelijk aan inflatie). De artikel 12 norm is van toepassing op gemeenten die vanwege een structureel slechte financiële situatie onder financiële curatele gesteld zijn, waarbij in ruil voor financiële ondersteuning aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Een van die voorwaarden heeft betrekking op het zo volledig mogelijk gebruik maken van de mogelijkheid tot belastingheffing. Door de in Enkhuizen geheven belastingen te vergelijken met de belastingheffingsnorm die

2 geldt voor artikel 12 gemeenten kan de belastingcapaciteit beoordeeld worden. Ten opzichte van de zgn. artikel 12 norm van het rijk is er geen onbenutte belastingcapaciteit. Ad. 4 Stille reserves zitten in activa die overeenkomstig het besluit begroting en verantwoording tegen een lagere boekwaarde in de administratie zijn opgenomen dan de waarde in het economische verkeer en welke direct verkoopbaar zijn. De stille reserves bestaan onder andere uit de gemeentelijke gebouwen en gemeentelijke woningen welke in de financiële administratie verantwoord zijn met een boekwaarde van nihil of door (een extra) afschrijving beduidend lager is dan de waarde in het economisch verkeer. Tevens behoren het direct of indirect aandelenbezit tot de stille reserves. De gemeente heeft direct aandelenbezit in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en indirect aandelenbezit in de netwerkbeheerder van NUON, Alliander, via de NV Houdstermaatschappij Gaskop Noordholland. Deze laatste zijn niet vrij verhandelbaar en worden daarom niet tot de stille reserves gerekend. Ook de in erfpacht uitgegeven gronden behoren tot de stille reserves. De stille reserves zijn niet direct kwalificeerbaar en kwantificeerbaar. Wel bekend is de stille reserve van het gebouw aan Het Witte Hert, deze bedraagt op basis van de huidige markt circa 0,5 mln. De procedure om het gebouw te verkopen is (tijdelijk) stil gezet vanwege de slechte marktsituatie, in afwachting van betere tijden. De mogelijkheid van tijdelijke huur van delen van het gebouw wordt nog altijd wel geboden. Ook het gebouw aan de Vijzelstraat heeft overwaarde. Met de ontwikkelaar is contractueel overeengekomen (tweede overeenkomst SMC d.d. 16 februari 2010) dat het gebouw wordt overgedragen nadat aan de resultaatsverplichting ten aanzien van de zorginvulling is voldaan. Tevens moet, voor de overdracht, het bestemmingsplan "De Vijzeltuin" vastgesteld zijn. Aan de laatste voorwaarde is volledig voldaan, maar omdat Wilgaerden de samenwerkingsovereenkomst met De Nijs eind december 2011 heeft opgezegd, werd aan de eerste voorwaarde nog niet voldaan. In 2012 heeft overleg met De Nijs over de nieuw ontstane situatie plaatsgevonden, mede naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie Slier Visser Wijchers, waarbij het college de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken of een gefaseerde realisatie van het project op korte termijn mogelijk is. Dat dit mogelijk is en welke afspraken er aanvullend met De Nijs zijn gemaakt in oktober 2012 staat verwoord in een raadsbrief op 8 januari 2013, waarbij de raad uitgebreid werd geïnformeerd. Deze raadsbrief alsmede die van 12 maart 2013 ( Bestendiging ingezette koers SMC ) hebben geleid tot het raadsbesluit van 2 april Met dat besluit heeft de raad het college alle ruimte te geven om, ter zekerstelling van de contractspositie van de gemeente, te zoeken naar de resterende mogelijkheden, waartoe ook juridische stappen kunnen behoren, om tot nakoming door M.J. de Nijs Care B.V. van het gesloten contract uit 2010, inclusief de afspraken van oktober 2012, te komen. De gestarte gerechtelijke procedure heeft op 25 juni 2014 geleid tot een vonnis dat door de rechtbank Nood-Holland, sectie kanton is uitgesproken. Uw raad werd hierover met een raadsbrief d.d. 22 juli 2014 geïnformeerd. In diezelfde raadsbrief staat te lezen dat het college in het licht van dat vonnis, zich beraadt op haar positie, waaronder de mogelijkheid de zaak ter beoordeling aan een hogere rechter voor te leggen. Voor wat betreft het bedrag aan stille reserves is rekening gehouden met een bedrag van afgerond Het inzetten van de overwaarde van zowel Het Witte Hert als van het SMC maakte aanvankelijk deel uit van het bezuinigingsvoorstel dat door de raad is overgenomen bij de Kadernota 2012, maar is gecorrigeerd bij de begroting De stille reserve waterberging Schootsveld bedraagt ongeveer Het totaal van de eerste uitgifte prijs van de erfpachten bedraagt totaal De volgende gronden zijn in erfpacht uitgegeven; Eiland Gouw 11e Sportpark het Rietbos Havenweg 3/A Koltermanstraat 1 Verlaat 11 Paktuinen 2-A Bierkade 3-4 en 6 Kooizandweg Vanaf de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording in 2004 worden de in erfpacht uitgegeven gronden opgenomen op de balans.

3 Berekening weerstandscapaciteit Berekening weerstandscapaciteit Structurele weerstand, weerstand in de exploitatie Post onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit 0 Subtotaal Incidentele weerstand, weerstand in het vermogen Vrij aanwendbaar algemene reserve Vrij aanwendbaar reserve bouwgrondexploitatie Stadsuitleg bouwgrondexploitatie Buffer reserve Bedrijfsrisico s Stille reserves p.m. Subtotaal Totale weerstandscapaciteit In de opstelling hierboven moet nog rekening worden gehouden met het raadsbesluit van 2 juli 2013 over de Brede School in de Binnenstad waarin een bedrag van beschikbaar wordt gesteld en met het raadsbesluit van 4 december 2012 Shared Service Center ICT DeSom bijdrage Inventarisatie van de risico s De weerstandscapaciteit is alleen bedoeld om zogenaamde niet reguliere risico s te ondervangen. De reden is dat reguliere risico s in beginsel goed zijn in te schatten en te ondervangen, door het afsluiten van een verzekering of het treffen van een voorziening. De risico s bij de gemeente Enkhuizen worden als volgt ingedeeld; Risico s die voortvloeien uit het eigen beleid Risico s die voortvloeien uit het beleid van een hogere overheid Risico s die voortvloeien uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties Risico s die voortvloeien uit het doen / nalaten van derden Risico s die voortvloeien uit voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen. Risico s die voortvloeien uit het eigen beleid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maatwerkvoorzieningen Per 1 januari 2015 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking. Met de Wmo 2015 komt onder andere ook de individuele begeleiding, groepsbegeleiding kortdurend verblijf naar de gemeente. De oude benaming individuele voorzieningen wordt in 2015 maatwerkvoorzieningen. Daar valt dan onder: rolstoelen, hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, (ondersteunende) begeleiding en kortdurend verblijf. Jaarlijks worden de uitgaven en inkomsten (eigen bijdrage) voor deze voorzieningen begroot. De beheersbaarheid van deze regeling is moeilijk omdat de verstrekking van deze voorzieningen een zogenoemde open einde regeling betreft. Op voorhand staat niet vast in welke mate gebruik van de regelingen wordt gemaakt. Om aan deze onbeheersbaarheid tegemoet te komen is de reserve WMO en de reserve WMO voorzieningen gehandicapten ingesteld. Overschotten, dan wel tekorten worden verrekend met deze reserves. Een grote uitgavenpost, 2,0 miljoen euro per jaar, is hulp bij het huishouden. Van het Rijk wordt een integratiebudget WMO van 1,4 miljoen euro ontvangen. Dit budget is door het Rijk in 2015 met 40% gekort. Enkhuizen heeft de afgelopen jaren steeds het volledige rijks integratiebudget WMO begroot. De uitgaven voor hulp bij het huishouden daalden, het overschot van het budget werd gedoteerd in de reserve Wmo. Een

4 storting in de reserves zal in 2015 achterwege blijven, er is een onttrekking geraamd maar een deel van de bezuiniging is gerealiseerd. Daarnaast is er geen zekerheid of het aantal klanten zal stijgen of dalen. Ook weten we niet of het Rijk de gemeenten nog meer bezuinigingen gaat opleggen. Het is daarom noodzakelijk om de komende periode verdere bezuinigingsmaatregelen voor het geheel te ontwikkelen en hierover begin 2015 besluitvorming te laten plaatsvinden. De overeenkomsten hulp bij het huishouden zijn in 2015 voor maximaal 12 maanden verlengd. Dit geeft de gemeente ruimte om na te denken over andere vormen van ondersteuning. Grote woningaanpassingen zijn moeilijk beheersbaar gebleken. Sommige jaren zijn er geen aanvragen voor een grote woningaanpassing, andere jaren meerdere. Een grote woningaanpassing kan meer dan per woning bedragen. De gemeente is volledig verantwoordelijk voor deze kosten. Op dit moment is nog niet in te schatten of de kosten van begeleiding ook een dergelijk risico kent. Er zijn klanten die onder de AWBZ een bedrag van per jaar aan zorg ontvangen. Het jaar 2015 is een overgangsjaar, wettelijke bestaande indicaties worden gehandhaafd. Het budget dat vanuit het Rijk wordt ontvangen is daarop gebaseerd. Vanaf 2016 kunnen gemeenten door innovatie en inzet van andere regelingen andere vormen van zorg en ondersteuning inzetten. Daarnaast wordt een deel van de zorg zwaarte pakketten ge-extramuraliseerd. Inwoners blijven langer thuis wonen en doen voor begeleiding een beroep op de Wmo. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke aantallen het betreft en wat de bijbehorende kosten zullen zijn. Naast de hierboven genoemde decentralisaties heeft het rijk in het regeerakkoord een aantal bestaande regelingen voor financiële compensatie afgeschaft. Dit betreft de regelingen: - Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; - Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet; - Regeling specifieke zorgkosten. Het bijbehorende budget is overgeheveld naar het gemeentefonds. Onbekend is op dit moment of dit dekkend zal zijn. Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer betreft een open einde regeling. Het is vooraf moeilijk te bepalen hoeveel ouder(s)/verzorger(s) een financiële tegemoetkoming vragen voor de vervoerskosten van hun kind. In de begroting 2015 is voor het aangepaste leerlingenvervoer begroot, voor het individuele leerlingenvervoer op grond van geloofs- of levensovertuiging , en het overige individuele leerlingenvervoer Minimabeleid De uitgaven voor het minimabeleid zijn afhankelijk van de hoogte van de vergoeding en het aantal mensen dat er een beroep op doet. De economische crisis heeft de afgelopen periode geleid tot meer werkloosheid. Het aantal uitkeringsgerechtigden en/of mensen met een inkomen op het sociaal minimum stijgt. De minimaregelingen zijn, in tegenstelling tot de subsidie, open einderegelingen. Overschotten, dan wel tekorten, worden via het rekeningresultaat verrekend met de algemene reserve. Het aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening is groot. De afgelopen tijd is de problematiek van mensen met schulden landelijk enorm toegenomen en van karakter veranderd. Steeds meer mensen raken in de problemen. Ook mensen met een boven modaal inkomen, een eigen woning en zelfstandigen. Omdat dit probleem bij alle West-Friese gemeenten speelt, wordt regionaal samengewerkt. Daarnaast stijgt het aantal aanvragen voor minimaregelingen. Door het Rijk zijn extra middelen ter beschikking gesteld ter bestrijding van armoede en schuldhulpverlening. De bijbehorende lasten zijn reeds opgenomen in de begroting. Onbekend is of dit voldoende zal zijn. Openbare orde en veiligheid De kosten voor openbare orde en veiligheid zijn afhankelijk van de gebeurtenissen die in de loop van een jaar kunnen gebeuren. Bij iedere gebeurtenis zal worden bekeken hoe er gereageerd zal moeten worden. De financiële consequenties zijn derhalve niet in te schatten.

5 Schade onbekende daders In de begroting 2015 is een bedrag van opgenomen voor reparatie aan materiële schade aan scholen, weg- en waterwegen, kunstwerken en wegmeubilair, die wordt veroorzaakt door onbekende daders. WA verzekering buiten de dekking / Verzekeringen met eigen risico Er worden regelmatig claims voor lichamelijke of zakelijke schade ingediend bij onze gemeente, waarbij wij aansprakelijk worden gesteld door particulieren, bedrijven of rechtsbijstandverzekeringen. Bij toewijzing van claims moet een beroep op het eigen risico worden gedaan. Voor de aansprakelijkheidsverzekeringen geldt nu een eigen risico van per aanspraak voor schade aan zaken en personen. Voor vermogensschade is dit Voor de brandverzekering geldt een eigen risico van per gebeurtenis. Het verzekeringsbeleid is er op gericht, mede door het treffen van preventieve maatregelen, om het schadeprofiel van de gemeente zo laag mogelijk te houden. Onderhoudsreserve Om goed inzicht te hebben in de te verwachten kosten voor het onderhoud van de buitenruimte is er een overzicht samengesteld voor de komende 10 jaar. Deze periode is te onderscheiden in: A) de te verwachten kosten op korte termijn Dit zijn de kosten die worden verwacht in de komende 4 jaar. Deze periode loopt gelijk met de periode die wordt aangehouden in het meerjarenperspectief. De te verwachten kosten worden bepaald op basis van gehouden inspecties. De frequentie van inspecteren is afhankelijk van het kapitaalgoed. Voor het ene kapitaalgoed is het van belang om jaarlijks een inspectie uit te voeren. Voor het andere kapitaalgoed is één keer in de twee of drie jaar voldoende. B) de te verwachten kosten op middellange termijn. Dit zijn de kosten die worden verwacht in de periode die aansluit op de korte termijn, de jaren 5 tot en met 10. De verwachten kosten worden bepaald op basis van de onderhoudscyclus van het kapitaalgoed. Een onderhoudscyclus is een set van maatregelen die gedurende de levensloop van het kapitaalgoed moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit op peil te houden. De onderhoudscyclus is geen instructie om maatregelen op gezette tijden uit te voeren. Of een maatregel daadwerkelijk wordt uitgevoerd wordt bepaald door de uitgevoerde inspectie. Bij de behandeling van de begroting 2014 is besloten om het onderhoudsbudget voor het onderhoud van de kapitaalgoederen te verlagen door de geplande werkzaamheden van de komende 4 jaar uit te smeren over een periode van 5 jaar. Dit levert voor de periode van 4 jaar een jaarlijkse besparing op van Vanwege de onderhoudstoestand van de diverse kapitaalgoederen zijn en moeten er veel werkzaamheden worden uitgevoerd in de jaren 2014 en Het gevolg hiervan is dat de opgebouwde reserve, zoals het er nu naar uitziet, eind geen extra ruimte biedt. Dit betekent dat er voor het onderhoud van de kapitaalgoederen in 2016 en de jaren erna, bij ongewijzigd beleid, alleen de jaarlijkse storting in de reserve nog beschikbaar is. Deze storting is echter onvoldoende om alle kapitaalgoederen te onderhouden op de door de raad vastgestelde kwaliteit. Samen met de raad zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de kosten voor het onderhoud te verlagen. Hiervoor is een notitie opgesteld met keuzemogelijkheden. Op basis van de gemaakte keuzemogelijkheden kan het benodigde budget worden bepaald. Er wordt vanuit gegaan dat onderhoudskosten als gevolg van de gemaakte keuzes kunnen afnemen. De verwachting is wel dat de huidige jaarlijkse storting in de reserve onvoldoende blijft om alle huidige kapitaalgoederen te kunnen onderhouden. Een groot gedeelte van de openbare ruimte is al behoorlijk op leeftijd en is in de komende tijd, op basis van de onderhoudscyclus aan groot onderhoud of aan vervanging toe is. Veel kunstwerken (bruggen en kades) en beschoeiingen, die tijdens de bouw zijn aangelegd, zijn nog nooit vervangen. Deze zullen in de komende jaren alsnog moeten worden vervangen om de veiligheid en gebruiksmogelijkheden te kunnen garanderen. Of onderhoud daadwerkelijk nodig is zal te zijner tijd moeten blijken uit de inspectieresultaten. Bouwleges Vanaf 2013 wordt een daling van de bouwleges voorzien i.v.m. het afronden van de lopende bouwprojecten in plan Kadijken en de Weron-locatie. In de begroting 2013 en ook in die van 2014 is in dat verband de raming van de bouwleges naar beneden bijgesteld. De bouwmogelijkheden in de bestaande woningbouwuitleglocaties zijn

6 vrijwel benut. Dit levert naar verwachting een vertraging op in de bouw, nu nog geen definitieve nieuwe woningbouwlocatie is vastgesteld. In het coalitieakkoord is aangegeven dat over de bouwmogelijkheid in Gommerwijk West-West deze bestuursperiode geen besluitvorming plaatsvindt. Ook de effecten van de crisis werken nog door. Verkoop van gemeentelijke eigendommen De verkoop van gemeentelijk vastgoed is onderdeel van de bezuinigingen. Door de aanhoudende crisis en door de vastgelopen vastgoedmarkt stagneren de verkopen. Zolang de verkopen niet zijn gerealiseerd kan dit extra kosten met zich meebrengen. Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen Een natuurlijk gevolg van het oprichten van samenwerkingsverbanden is dat hierdoor frictiekosten ontstaan. Het beleid en de uitvoering zijn er uiteraard op gericht om deze zoveel mogelijk te voorkomen en indien dit niet mogelijk is dit zoveel mogelijk te beperken. Risico s die voortvloeien uit het beleid van een hogere overheid Archeologisch onderzoek De initiatiefnemer van een ruimtelijke project neemt in beginsel de archeologische kosten voor zijn rekening. In geval van excessieve kosten kunnen de archeologische kosten in redelijkheid niet (geheel) ten laste van de initiatiefnemer komen. Wanneer de werkelijke kosten de redelijkheid te boven gaan, kan een initiatiefnemer een verzoek indienen bij de gemeente als bevoegd gezag, om ook bij te dragen in de kosten. Het veroorzakerbetaalt-principe, zoals dat in de memorie van toelichting van de Wet op de Archeologische monumentenzorg is verwoord, staat bij de afweging tot toekenning van (excessieve) schadevergoeding voorop. De gemeente zal zelf per geval moeten afwegen wat redelijk of buitenproportioneel is of dat er aanpassingen in het bouwplan mogelijk en acceptabel zijn. Algemene uitkering Een belangrijk risico vormt de stabiliteit van onze belangrijkste bron inkomsten: de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering vormt voor een belangrijk deel dekking van de gemeentelijke uitgaven. Het gemeentefonds beweegt mee met de ontwikkeling van de rijksbegroting volgens de methode gelijk trap op, trap af. Eventuele onderuitputting bij de vakdepartementen of uitstel van investeringen kunnen een negatieve doorwerking hebben naar het gemeentefonds. BTW Compensatiefonds Het Rijk heeft maatregelen genomen om het de groei van het BTW Compensatiefonds (BCF) beheersbaar te maken. Aan de hoogte van het fonds is vanaf 2015 een grens gesteld, het plafond. Overschrijden gemeenten samen dit plafond dan wordt het tekort uit het gemeentefonds genomen. Ligt het declaratiegedrag lager dan het plafond dan voegt het Rijk dit verschil toe aan het Gemeentefonds. Groot onderhoud aan het verdeelstelsel Volgens een aantal ijkpunten wordt het gemeentefonds verdeeld. Omdat de werkelijke kosten van gemeentelijke taken in de loop der tijd anders zijn gegroeid dan de ijkpunten binnen het gemeentefonds heeft het kabinet besloten het gemeentefonds integraal te herijken; het zgn. groot onderhoud aan het verdeelstelsel. Inmiddels is de eerste fase van het groot onderhoud afgerond en zijn de gevolgen verwerkt in de meicirculaire. Als gevolg van de herverdeeleffecten ontstond voor ons een structureel nadeel van De tweede fase van het groot onderhoud wordt momenteel uitgevoerd, waarvan de resultaten in 2016 worden doorgevoerd. Ook hier moet weer rekening worden gehouden met herverdeeleffecten. Schaalvergroting Het kabinet heeft een bezuiniging ingeboekt die uit gaat van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Dit betekent met ingang van 2015 een korting op het gemeentefonds van 60 miljoen, oplopend naar 975 miljoen in Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) De Wet Houdbare overheidsfinanciën stelt dat de decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. De budgettaire vrijheden van de

7 gemeenten kunnen hierdoor worden ingeperkt en dat kan met name consequenties hebben voor het gemeentelijk investeringsniveau. Afgesproken is dat deze kabinetsperiode van een sanctie wordt afgezien zolang er geen sanctie uit Europa volgt. Participatiewet Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Gelijktijdig worden de uitvoeringstaken voor het verstrekken van uitkeringen neergelegd in een werkorganisatie : WerkSaam. De risico s voor de financiering van de te verstrekken uitkeringen blijft bij de gemeente. Gebundelde uitkering Voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz (levensonderhoud startende zelfstandigen) wordt vanuit het Rijk een gebundelde uitkering ontvangen. Het betreft een ongeoormerkt budget. Dat betekent dat een gemeente een overschot op het budget vrij mag besteden, maar ook dat de gemeente een tekort op het budget zelf moet opvangen. Overschotten, dan wel tekorten, worden via het rekeningresultaat verrekend met de algemene reserve. Vanwege de huidige economische situatie kunnen, net als afgelopen jaar, conjuncturele ontwikkelingen een opwaartse of neerwaartse bijstelling van het budget tot gevolg hebben. Ook wordt er vanuit gegaan dat door de oprichting van WerkSaam er vanaf 2017 meer uitstroom zal zijn waardoor het beroep op een uitkering zal afnemen en ook de lasten met betrekking tot WerkSaam lager zullen worden. In juli 2014 zijn de voorlopige budgetten van 2014 door het rijk naar beneden toe bijgesteld. En deze zijn opgenomen in de concept begroting van WerKSaam. Hoewel er nog geen nieuw budgetbrieven zijn ontvangen door de gemeenten. In de gemeentelijke systematiek wordt uitgegaan van de laatst ontvangen budgetbrieven (oktober 2014). Het verschil tussen de systematiek van WerkSaam en de gemeente wordt gecorrigeerd door het opnemen van een IAU. Bij de voorjaarsnota 2015 wordt gekeken of e.e.a. moet worden bijgesteld. Incidentele aanvullende uitkering (IAU) Bij gemeenten met inwoners of minder (kleine gemeenten) is de uitkering voor 2015 volledig gebaseerd op het historisch aandeel in de bijstandsuitgaven van het jaar Goede prestaties in het verleden betekent twee jaar later minder budget. Bij een incidenteel tekort op het budget voor de gebundelde uitkering kan de gemeente Enkhuizen een aanvullende uitkering aanvragen bij het Rijk. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een verschil van 10% tussen budget en uitgaven blijft altijd voor rekening van de gemeente. De gemeente Enkhuizen heeft eerder de IAU ontvangen. Over 2013 is eveneens een IAU aangevraagd. Of deze uitkering wordt toegekend is nog niet bekend. Zelfstandigen De financiering voor de kosten van levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en voor bedrijfskapitaal (Bbz 2004) valt niet onder de gebundelde uitkering. Er geldt een aparte financiering op basis van 75% declaratie en 25% budget. Dit vanwege de beperkte voorspelbaarheid van deze kosten. Decentralisatie Jeugdzorg Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorgketen in Nederland. De verwachting is dat deze decentralisatie zorgt voor betere jeugdzorg tegen lagere kosten. Gemeenten staan hiermee voor een grote uitdaging: met minder middelen dan de huidige uitgaven een nieuwe taak uitvoeren. De gemeente Enkhuizen ziet kansen in het organiseren van betere en betaalbare jeugdzorg maar realiseert zich terdege dat deze decentralisatie ook grote risico s op verschillende gebieden (o.a. zorginhoudelijk, financieel, imago) met zich mee brengt. Een aantal te noemen financiële risico s: - onvoldoende budget om de benodigde zorgaanbod te realiseren - er is een grotere zorgvraag dan waarmee rekening is gehouden

8 Risico s die voortvloeien uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties Gemeenschappelijke regelingen De gemeente kan geconfronteerd worden met financiële tegenvallers van gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente zich heeft verplicht bij te dragen in eventuele nadelige saldi. Veiligheidsregio Per 1 januari 2015 wordt er een regionale brandweer gevormd met een nieuwe begroting. De consequenties voor de gemeentelijke bijdrage zijn op dit moment, 31 juli 2014, nog onduidelijk. De overdracht naar de Veiligheidsregio brengt wellicht en frictie- en desintegratiekosten met zich mee. GGD De realisatie van reeds besloten bezuinigingen vormt een financieel risico. Daarbij gaat het met name om frictiekosten van boventallig personeel. Huisvuilcentrale (HVC) Bij de oprichting van de HVC beginjaren negentig is gekozen voor de optie dat oprichters jegens financiers van HVC hoofdelijk garant staan. De garantstelling is vastgelegd in de zogenaamde ballotageovereenkomst. Deze bepaalt het volgende ten aanzien van de financiering: - Artikel 9; hoofdelijke garantstelling van aandeelhouders jegens financiers van HVC voor aangetrokken leningen, met onderlinge bijdrageplicht indien een aandeelhouder wordt aangesproken. Financiering en herfinanciering van activiteiten die niet het maatschappelijk belang dienen vallen buiten de garantstelling. - Artikel 7; gezamenlijke exploitatie van HVC door de aandeelhouders door onderlinge verrekening van het nadelig saldo. De financieringslasten van leningen die door HVC zijn aangegaan kunnen worden onderverdeeld in gegarandeerde leningen en niet-gegarandeerde leningen. De totale stand van de gegarandeerde leningen (door gemeenten en waterschappen) bedroeg op 31 december miljoen; de stand van de niet gegarandeerde leningen bedroeg op 31 december miljoen. HVC had de opdracht de leningenportefeuille die onder garantstelling was verstrekt af te bouwen. De voorwaarden voor herfinanciering van de niet gegarandeerde leningen bij de banken zijn verder aangescherpt en beperken de herfinancieringsmogelijkheden. Omwille van de continuïteit van HVC hebben de aandeelhouders eind 2012 ingestemd met een temporisering van de geraamde afbouw van de gegarandeerde leningen t/m 2015 ter herfinanciering van de leningen die niet onder de garantstelling vallen. Het niveau van de gegarandeerde leningen wordt gedurende deze periode gemaximeerd op het niveau van 31 december 2011, 670 miljoen. Met het overgaan van de activiteiten van het CAW naar de NV Huisvuilcentrale Noord Holland is het CAW aandeelhouder geworden van HVC. Indirect loopt ook onze gemeente daardoor een (exploitatie) risico. Risico s die voortvloeien uit het doen / nalaten van derden Gemeentegaranties De afgelopen jaren zijn er met betrekking tot de garanties geen aanspraken gedaan. Revolving Fund Het revolving fund wordt aangewend om laagrentende leningen, zoals o.a. de startersleningen, te verstrekken aan derden. Er bestaat altijd een kans dat de hoofdsom uiteindelijk niet kan worden teruggevorderd. Door de nodige waarborgen - hypotheek, Nationale HypotheekGarantie (NHG), of andere zekerheidsrechten - is de kans hierop gering. Vanaf 1 januari 2014 geldt voor geldverstrekkers een eigen risico van 10% op NHG-leningen. Voor de Starterslening neemt het Stimuleringsfonds dit risico van haar deelnemers over. Dit geldt voor de gehele looptijd van de leningen die worden verstrekt in de periode

9 Risico s die voortvloeien uit voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen Renteontwikkelingen Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf Financiering. Reserve bedrijfsrisico s In onderstaand overzicht zijn de risico s benoemd die als basis zijn genomen voor het berekenen van de omvang van de reserve bedrijfsrisico s.

10 Berekening buffer reserve bedrijfsrisico s Benoemde risico's Klasse Kwantiteit Balans Begroting 2014 Totaal Factor Structureel Bandbreedte Max. risico Bedrag Risico Openbare orde en veiligheid 3 50% Nvt Leerlingenvervoer 3 50% 2,5 begroting WWB Inkomensdeel ( Inclusief IOAW en IOAZ ) 3 50% 2,5 begroting Minimabeleid 3 50% 2,5 begroting WMO, voorzieningen gehandicapten 3 50% 2,5 Risico Reserve WVG WMO, huishoudelijke hulp 3 50% 2,5 Risico Reserve WMO AWBZ 3 50% 2,5 begroting Jeugdzorg 3 50% 2,5 begroting Incidenteel r Risico reserv WVG Risico reserv WMO Grondbeleid Risico bouwgrondexploitatie Risico bouwgrondexploitatie Archeologisch onderzoek Risico bouwgrondexploitatie Risico bouwgrondexploitatie 3 50% Risico Planschade Risico bouwgrondexploitatie bouwgrondexploitatie Algemene uitkering 3 50% 2,5 begroting Gemeenschappelijke regelingen 3 50% 2,5 begroting Door CAW Huisvuilcentrale 1 30% balans leningen Verstrekte leningen met risico 1 10% balans Achtervang WSW 1 10% Revolving Fund (uitgeleend) 1 10% balans Egalisatie rentekosten 2 30% 2,5 begroting Brand- en stormschade (ER) 1 10% Nvt WA aanspraken (max. 4 70% Nvt per geval) Incidenteel r Schade onbekende daders 3 50% 2,5 begroting Overige niet benoemde risico's Noodzakelijke buffer reserve bedrijfsrisico s

11 Uitgangspunten bij de berekening van het risico Referentiebeeld is de kans dat een risico voorkomt Kwantiteit is de kans van optreden Klasse Referentiebeelden Gehanteerde kwantiteit 1 maximaal 1 keer per 10 jaar 10% 2 1 keer per 5-10 jaar 30% 3 1 keer per 2-5 jaar 50% 4 1 keer per 1-2 jaar 70% 5 tenminste 1 keer per jaar 90% Bandbreedte geeft het maximale risico aan. Bij structurele lasten gaan we er van uit dat 2,5 jaar nodig is de lasten terug te brengen en/of om het effect in te bouwen in het meerjarenperspectief De gehanteerde kwantiteit is de kans dat een voorval zich jaarlijks voordoet. Risicoduur ofwel risicofactor Het risicoprofiel kan worden onderverdeeld in drie groepen. Incidentele, semi-structurele en structurele risico s. Het geeft aan of een risico zich bij herhaling of lager voordoet. Ook hier is het een subjectieve inschatting. Voor de eenvoud wordt er hierbij vanuit gegaan dat er in de voorkomende gevallen waarbij wordt geschat dat risico s meer dan incidenteel zijn, maatregelen er toe leiden dat binnen 2,5 jaar het risico is afgedekt door bijvoorbeeld een begrotingsaanpassing, bezuiniging, taakafstemming e.d.

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico s op te vangen zonder dat het

Nadere informatie

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico s op te vangen zonder dat het

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Onder dit hoofdstuk vallen de baten en lasten die samenhangen met: lokale heffingen (OZB), besteding niet gebonden; algemene uitkering / deelfonds sociaal domein dividend nutsbedrijven

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest Een financieel beeld van gemeente Deventer 1 februari 2012 Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Opiniërend

> Raadsvoorstel / Opiniërend > Raadsvoorstel / Opiniërend Raadsvergadering van: 3 maart 2011 Onderwerp: Datum: 18 februari 2011 Gewijzigde begroting 2011 Intergemeentelijke Sociale Dienst Doel: Een zienswijze geven op de gewijzigde

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

(Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement

(Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement (Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement Aanleiding Het college heeft de opdracht een Nota Risicomanagement op te stellen. Hiertoe heeft de raad besloten bij de rapportage Financiële Strategie.

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Provincie Groningen December 2014 1. Inleiding Op basis van de Financiële Verordening Provincie Groningen dienen Gedeputeerden Staten (GS) ten minste eenmaal

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch?

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch? Vraag In het begrotingsvoorstel wordt extra iets meer dan 500.000 gevraagd voor incidentele frictie kosten. In de begroting op pagina 8 staat dat frictiekosten ten laste komen van de reserve frictie en

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 Aanbiedingsformulier Onderwerp Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Vastgesteld door B&W op: 24 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en verantwoordelijkheidsverdeling 3 2 Risicomanagement(beleid) 5 2.1 Het begrip risico 5 2.2 Het begrip risicomanagement

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2010 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2010)

BESTUURSRAPPORTAGE 2010 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2010) BESTUURSRAPPORTAGE 2010 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2010) 1 2 Inleiding Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2010. In het kader van een verdergaande vereenvoudiging van de P&C-cyclus is, in het

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland 1 Inhoud Management Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Weerstandsvermogen... 5 Hoofdstuk 3 Begrippenkader...

Nadere informatie

Gemeente tj Bergen op Zoom

Gemeente tj Bergen op Zoom Gemeente tj Bergen op Zoom ^^^B Kaadsmededehnq Datum Van Aan Kopie aan 0 7 DEC. Het college van B&W De raads- en duoburgerieden Nr. Contactpersoon: Joost Ansems Email: J.M.Ansems@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277456

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie op de Rijksbegroting na Begrotingsakkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201301355

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006379* 16.0006379 Raadsvergadering: 9-6-2016 Voorstel: 4.54 Agendapunt: 21 Onderwerp Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester emeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder Jan Tersteeg opgesteld door Ellen Burgers / 186 kenmerk/datum 09.0017140 / 11 februari 2010 vergaderdatum raad 11 februari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie