Respectvol samen-leven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Respectvol samen-leven"

Transcriptie

1 Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt deze partij de betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, het gezin, de school, de wijk, het bedrijf, de vereniging van wezenlijk belang. Met deze opvatting onttrekt de christen-democratie zich aan het versleten links-rechts-schema. Het CDA heeft daarnaast een geheel eigen plaats in de Nederlandse politiek: sociaal op sociaal-economisch gebied, degelijk als het gaat om geld, vasthoudend en appellerend op het terrein van normen en waarden. Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het plaats aan veel mensen die zich aangesproken voelen door het christendemocratisch gedachtegoed. Ons bindt, naast geloof in democratische waarden, de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Het gaat daarbij steeds om mensen. Menselijk geluk, menselijke waardigheid en wederzijds respect, veiligheid en geborgenheid, zorg voor elkaar, gemeenschapszin; dat zijn de constanten. Het beleid wordt getoetst aan de vier basisprincipes: gerechtigheid gespreide verantwoordelijkheid solidariteit rentmeesterschap 1. Gerechtigheid: het CDA zet zich in voor een samenleving waarin gerechtigheid kan opbloeien. De rol en de taak van de overheid is het streven naar publieke gerechtigheid. Wetten en beleid dienen het recht tot gelding te brengen en daarin met name de belangen van sociaal en economisch zwakkeren te beschermen. Waar regels gericht zijn op publieke gerechtigheid dienen zij ook te worden nageleefd en gehandhaafd. 2. Solidariteit: solidariteit laat zien dat mensen boodschap aan elkaar hebben. Van de sterken mogen offers worden gevraagd voor de zwakkeren.solidariteit houdt niet op bij de gemeente -of landgrenzen; wij moeten evenzeer aandacht hebben voor de effecten van ons gedrag op minder welvarende landen. Eerlijk delen betekent ook dat wij ons gedrag mede laten leiden door de (economische en ecologische) belangen van derde landen. Solidariteit ziet er op toe dat onze burgers volwaardig deelnemen aan de samenleving. Waar wetgeving van het Rijk de noodzakelijke participatie onvoldoende bevordert, zijn op lokaal niveau aanvullende maatregelen gewenst. 3. Gespreide verantwoordelijkheid: mensen en hun maatschappelijke verbanden moeten zich naar hun bestemming kunnen ontplooien. De overheid erkent en waardeert de verantwoordelijkheid die mensen en organisaties voor de publieke zaak nemen en wil deze waar mogelijk stimuleren.

2 4. Rentmeesterschap: rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met zijn of haar omgeving. Die omvat niet alleen het natuurlijk milieu maar ook de omgang met gaven en talenten op wetenschappelijk, technisch of cultureel en artistiek gebied. De overheid bevordert dat de mensen hun talenten kunnen ontwikkelen Zuinige omgang met energie, water en grondstoffen, alsmede een milieuduurzame inrichting van onze ruimte vormen een randvoorwaarde voor het beleid. Politiek is voor het CDA geen doel op zich, maar een manier om zaken in de samenleving voor elkaar te krijgen. Het CDA heeft duidelijke standpunten over de toekomst, maar die dwingen we niet af. Besluiten die op brede steun in de gemeente kunnen rekenen, zijn duurzamer dan die met een krappe basis. Daarom vinden we samenwerken belangrijk. De uitgangspunten en beginselen van het CDA zijn ook van toepassing op het CDA Waalwijk. Het CDA Waalwijk positioneert zich uitdrukkelijk als een plaatselijke politieke groepering met een eigen visie op de Waalwijkse samenleving. 2 Uitdaging In onze moderne samenleving is een steeds verder gaande individualisering merkbaar. Bestaande structuren en verbanden als het gezin, de familie, verenigingen en kerken zijn minder hecht en bieden het individu steeds minder houvast. De zich emanciperende mens zal het wegvallen van bestaande structuren deels als een bevrijding ervaren. Anderzijds blijkt het verdwijnen van vertrouwde structuren ook tot onzekerheid en het gemis aan een duidelijke oriëntatie op (de morele kanten) van de samenleving te leiden. We hebben snel veel wat vroeger vanzelfsprekend was als door de tijd achterhaald overboord gezet, maar daarbij ook het oog verloren voor op zich zelf waardevol te achten tradities. Op consumptie en oppervlakkige prikkels gericht gedrag is veelal het gevolg van dit verdwijnen van stukken cultuur en beschaving. Het CDA Waalwijk wil het nadenken over de kwaliteit van de samenleving in termen van ethiek, visie en levensbeschouwing stimuleren. Het waarden en normen debat gaf een eerste aanzet tot verdieping, maar dit debat moet verder worden gevoerd. In plaats van waarden en normen kan het debat ook onder een andere benaming worden gevoerd. Misschien is meer aansprekend om het te hebben over ieders eigen verantwoordelijkheid, burgerzin, gewenst maatschappelijk gedrag etc. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van het individu en begint de verantwoordelijkheid van de overheid? Wat kan de rol van het maatschappelijk middenveld zijn en wat betekent maatschappelijk ondernemen? Het CDA Waalwijk wil de discussie over dit soort thema s verder voeren en ook de mensen in Waalwijk hiertoe blijven uitnodigen. 3 Omgeving Waalwijk is een middelgrote gemeente met een uitstekende ligging in het Brabantse land. Dichtbij bossen, duinen, polder en water. Snelwegen garanderen een snelle ontsluiting voor eenieder. Het voorzieningenniveau is hoog. Het is goed wonen en recreëren voor de bewoners. Voor de ondernemers is het aantrekkelijk dat Waalwijk is gelegen dichtbij, maar toch juist buiten, de Randstad en dicht bij de industriegebieden van België en Duitsland. De Maas kan (nieuwe) kansen bieden voor goedkoop transport over water. In het licht van de nieuwe structuurvisie van de provincie dient de gemeente Waalwijk haar (strategische) positie opnieuw te bepalen. In de ogen van het CDA dient het gebied Waalwijk/Drunen/Kaatsheuvel zijn eigen identiteit te versterken zowel ten opzichte van Tilburg als ten opzichte van Den Bosch. Het CDA blijft streven naar een goede relatie ook met de andere buurgemeenten. 4 Speerpunten van het CDA: - Waalwijk als centrumgemeente met een regionale functie voor wonen, werken en voorzieningen; - bloeiende en veerkrachtige kernen; - revitalisering van zowel het landelijk gebied als de oudere bedrijfsterreinen;

3 - samenwerking met omliggende gemeenten; - een rechtvaardig armoedebeleid; - een solide financieel beleid; - een bloeiend verenigingsleven; - sport; - veilige en leefbare wijken en buurten. 5 Gewenst beleid op deelterreinen A. Gemeentefinanciën Het CDA staat voor soliditeit en degelijkheid ook waar het de gemeentelijke financiën betreft. De gemeentebegroting dient te allen tijde evenwichtig te zijn in inkomsten en uitgaven. Structurele tekorten op de begroting moeten worden voorkomen en voor incidentele uitgaven dient ook een incidentele dekking te worden aangegeven. Beschikbare budgetten dienen in alle gevallen als randvoorwaarde voor te nemen beslissingen. Door alle bezuinigingen bij het rijk, de taakoverhevelingen van het rijk naar de gemeente en autonome ontwikkelingen staan de gemeentelijke financiën onder toenemende druk. Met name als gevolg van de economische recessie worden door het Rijk nieuwe bezuinigingen in het vooruitzicht gesteld. Ook in de Waalwijkse praktijk moeten we er rekening mee houden dat ons aanzienlijke ombuigingen te wachten staan. In de afgelopen jaren is door toepassing van de zogeheten kaasschaafmethode, door bezuinigingen op de ambtelijke organisatie en door reële ingrepen in bestaande budgetten al veel bereikt, maar de financiële realiteit dwingt andermaal tot het stellen van prioriteiten. Het CDA onderkent de noodzaak tot ombuigingen maar staat hierbij een genuanceerde aanpak voor, waarbij niet alleen gekeken wordt naar vermindering van budgetten, maar waarbij ook lastenverzwaringen (OZB) bespreekbaar zijn. Het CDA is voorst van mening dat op vitale onderdelen van de gemeentelijke huishouding niet bezuinigd mag worden. Te denken valt hierbij aan de kwaliteit van de openbare ruimte, de verkeersveiligheid en zaken van openbare orde. Ook dienen noodzakelijke investeringen in de economie door te gaan, omdat deze essentieel zijn voor onze welvaart en werkgelegenheid ook in de nabije toekomst. Ook zijn voor het CDA bezuinigingen die de zwakkeren in onze samenleving het hardst zouden treffen uit den boze. Financiële ruimte kan worden gevonden in aanscherping van het profijtbeginsel, in een nog efficiëntere organisatie en door samenwerking met anderen, met name op operationeel en ondersteunend vlak. Waar de gemeente als gevolg van verminderde rijksuitkeringen moet bezuinigen is het niet meer dan billijk om ook te kijken naar de gesubsidieerde instellingen. Er valt niet aan te ontkomen dat kritisch gekeken gaat worden naar de mate waarin de gemeente instellingen moet subsidiëren. Waar generieke bezuinigingen onvoldoende soulaas bieden zullen ook hier scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Concreet: verdergaande samenwerking met gemeenten in de regio o.a. als middel tot kostenbesparing;

4 rechten en leges kostendekkend; verhoging lokale belastingen als uiterste middel als andere middelen (kostenbeheersing, schrappen oud beleid, reële bezuinigingen op apparaatskosten) zijn uitgeput; herijking gemeentelijk takenpakket, waarbij sociaal zwakkeren het meest worden ontzien. B Relatie burger openbaar bestuur In onze inleidende overwegingen is aangegeven dat de rol van de gemeente op een aantal gebieden subsidiair is aan hetgeen de plaatselijke gemeenschap eigener beweging al ontwikkelt. Het heeft onze uitdrukkelijke voorkeur dat maatschappelijke verbanden zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor zaken van algemeen belang. De rol van de gemeente zal dan in voorkomende gevallen van meer faciliterende en ondersteunende aard kunnen zijn. Gelukkig kent onze gemeente een algemeen klimaat waarin burgers bereid zijn zelf tot initiatieven te komen. Bijvoorbeeld op het gebied van (mantel)zorg, het organiseren van evenementen, activiteiten voor goede doelen etc. zijn burgers en bedrijfsleven actief. Door het bieden van noodzakelijke ondersteuning wil het CDA het zelforganiserend vermogen van onze samenleving stimuleren. Het CDA neemt de burger serieus en heeft waardering voor de wijze waarop in de afgelopen jaren van onderop bijvoorbeeld wijkontwikkelingsplannen tot stand zijn gekomen. Hoe burgers via wijktafels en zeer lokale initiatieven hun betrokkenheid bij hun buurt laten zien dwingt respect af. Ook de zgn. pleinbijeenkomsten zijn redelijk succesvol en bieden een aansprekend forum waar burgers hun opvattingen over actuele ontwikkelingen naar voren kunnen brengen en aldus mede richting geven aan nieuw beleid. Van de gemeente mag van de andere kant worden verwacht dat eenmaal geaccepteerde wijkontwikkelingsplannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en beloften worden nagekomen. De belangstelling van de burgers om te participeren in dergelijke plannen loopt anders het risico snel te verdampen. In schril contrast met de bereidheid van velen om als vrijwilliger of anderszins deel te nemen in maatschappelijke processen staat een afnemende belangstelling voor de politiek laat staan voor het lidmaatschap van een politieke partij. Een zorgelijke ontwikkeling, niet alleen bij het CDA. Met andere partijen wil het CDA werken aan een beter profiel van politieke partijen en de politiek in het algemeen. Het aanbod van voorzieningen in de zgn. Pluswijken bevordert de leefbaarheid van de wijken en draagt bij aan het welzijn van de bewoners. Met de aanwezigheid van servicepunten in de kernen Waspik en Sprang-Capelle komt de toegankelijkheid tot meer stedelijke voorzieningen dichterbij. Wij plaatsen hiernaast de kanttekening dat de gemeente ook van de burgers mag vragen dat zij oog hebben voor buurt -of wijkbelang overstijgende aangelegenheden en de kaderstellende rol van de raad accepteren. De beweerde afstand tussen bestuur en bestuurden moet overigens niet overdreven worden. Veel burgers tonen om uiteenlopende redenen geen belangstelling voor de publieke zaak of verwachten van een gekozen gemeentebestuur dat het handelt naar normen van goed en adequaat bestuur. Van onze in de raad gekozen vertegenwoordigers verwachten wij ten slotte dat zij de contacten met de samenleving actief onderhouden en suggesties doen voor verbeteringen in de relatie tussen bestuur en burgers. Concreet: de eigen verantwoordelijkheid van de burgers voor de publieke zaak stimuleren;

5 de principes van WOP s en DOP s, wijktafels en betrokkenheid bij ruimtelijke plannen overeind laten; Wijkontwikkelingsplannen ook uitvoeren. in de pluswijken Waspik en Sprang-Capelle servicepunten voor burgers; transparante besluitvormingsprocessen en heldere communicatie; C Subsidies Vanouds subsidieert de gemeente allerlei maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn, onderwijs etc. Met subsidiëring geeft de gemeente aan dat zij bepaalde activiteiten, hoewel niet (volledig) door haar zelf behartigd, van algemeen belang acht voor de plaatselijke samenleving. Ook nog afgezien van de financiële problematiek dient inhoudelijk te worden beargumenteerd welke voorzieningen voor gemeentelijke subsidiering in aanmerking komen. Een bloeiend verenigingsleven acht het CDA van wezenlijk belang voor onze plaatselijke gemeenschap. Sportverenigingen, jeugdorganisaties, ouderenbonden zijn essentiële schakels voor samenhang en betrokkenheid bij de gemeenschap en hebben voor de ontwikkeling en ontplooiing van onze gemeenschap een niet te onderschatten vormende waarde. Ook op het gebied van educatie (bibliotheek) en culturele vorming (Leest, Kunstencentrum/CHAP) zijn (basis)waarden en belangen in het geding die een financiële ondersteuning vanuit de gemeente volstrekt rechtvaardigen. Het CDA is van mening dat het leggen van meer verbindingen tussen bijvoorbeeld onderwijs, voor -en naschoolse opvang en sport(accommodaties) een meerwaarde kan hebben tegenover overwegend solitair opererende organisaties. Ook het vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn onmisbare schakels in de maatschappij en dienen ook door de gemeente te worden ondersteund. In het licht van de financiële positie van de gemeente zal overigens nog scherper worden getoetst welke individuele bijdragen van de gebruikers van gemeentelijke voorzieningen gerechtvaardigd zijn (profijtbeginsel). Ook hier geldt dat algemene voorzieningen uiteindelijk voor iedere beurs toegankelijk moeten zijn. Concreet: heldere keuzen maken over door de gemeente te subsidiëren voorzieningen, en hierbij prioriteit toe te kennen aan voorzieningen op de gebieden sport/onderwijs, cultuur en educatie, jeugdverenigingen alsmede vrijwilligerswerk en mantelzorg. D Leefbaarheid en veiligheid Gemeentelijk veiligheidsbeleid Je veilig voelen in je woon -, werk- en leefomgeving is essentieel. Dankzij het stevige beleid in de afgelopen jaren is de geregistreerde criminaliteit gedaald en voelen meer mensen zich veilig. Deze lijn moet worden voortgezet. De gemeente heeft een belangrijke taak als regisseur in de veiligheidsketen. Veiligheidbeleid krijgt vorm in samenwerking met burgers, politie en justitie, scholen, buurtverenigingen, horecaondernemers en winkeliers, woningcorporaties, (sport)-verenigingen, etc. De zorg voor veiligheid van burgers en effectieve bestrijding van criminaliteit is een kerntaak

6 van de overheid. In de christendemocratische visie is voorkomen, opsporen, vervolging en bestraffing van criminaliteit een praktische vertaling van de rol van de overheid bij het gestalte geven aan publieke gerechtigheid. De overheid heeft deze exclusieve taak, opdat eigenrichting wordt voorkomen en bij strafoplegging sprake moet zijn van onafhankelijke rechtspraak. Het veiligheidsbeleid vereist een gemeente die haar gezag gebruikt, stimuleert en ondersteunt. Het CDA is van mening dat de gemeente als het gaat om veiligheidsbeleid de volgende drie taken heeft. 1. Overlast bestrijden en tegengaan. Geweld mag onder geen enkele voorwaarde worden geaccepteerd. De taak van de gemeente is de openbare orde, in samenwerking met politie en justitie, te handhaven. De burgemeester maakt hierover in het driehoeksoverleg (burgemeester-justitie-politie) bindende afspraken en rapporteert daarover aan de gemeenteraad of desbetreffende raadscommissie. Waar nodig, draagt de gemeenteraad zelf ook wensen aan die opgenomen worden in de planvorming en prioriteitstelling van de politie. 2. Preventie. Het beleid is erop gericht criminaliteit en overlast niet alleen tegen te gaan, maar liever nog te voorkomen. Dat gebeurt door voorlichting en samenwerking met ouders, scholen en maatschappelijke instellingen. Maar ook door fysieke maatregelen, zoals camerabeveiliging en afspraken met horeca-exploitanten. 3. Participatie en het (weer) vormgeven van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en de lokale gemeenschap. Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van onveiligheid. Respect voor elkaar, moet een gedeeld begrip worden. Goede voorlichting en een lik-op-stuk-beleid helpt om duidelijk te maken wat kan en wat niet kan. Hiermee kan de verruwing van het maatschappelijke klimaat worden tegengegaan. Veiligheid is geborgenheid Mensen moeten in geborgenheid kunnen leven, zowel in de thuissituatie als in de publieke ruimte. Reizigers in het openbaar vervoer moeten zich op hun gemak kunnen voelen, scholieren, onderwijzend personeel en winkeliers moeten zich veilig weten. De gemeente dient, met andere woorden, een gemeenschap te zijn waarin iedereen zich veilig voelt en veilig is.

7 Naast meer regulier toezicht is het CDA voorstander van het gebruik van cameratoezicht, indien dit aantoonbaar noodzakelijk is om bepaalde openbare gebieden veiliger te maken. De privacy van individuen mag in de visie van het CDA uiteindelijk geen beletsel zijn. De regels moeten duidelijk zijn: wie niets te verbergen heeft, hoeft geen bezwaar te hebben tegen gefilmd te worden. Het veiligheidsgevoel krijgt een stimulans door meer politie en andere toezichthouders op straat, door particuliere beveiliging in winkels en op bedrijventerreinen, door toezicht in het openbaar vervoer, door conciërges op scholen. Wijkagenten, gebiedscoördinatoren en stadswachten kennen de buurten en wijken en de mensen die daar wonen en werken. Zij treden op als bemiddelaar, stimuleren de sociale samenhang in hun werkgebied en handhaven regels op straat. Ook de bewoners dragen verantwoordelijkheid. Initiatieven op buurt -en wijkniveau als buurtpreventieteams en de introductie van keurmerken als KVW juicht het CDA daarom toe. Koffieshops Het CDA vraagt blijvende aandacht voor het (soft)drugsbeleid. Te vaak bestaat overlast in straten, buurten of parken van groepen gebruikers en aanbieders. Het accent moet daarbij liggen op voorkoming van harddrugsverslaving en het tegengaan van straathandel en overlast op straat. Beperkte politiecapaciteit en wettelijke beperkingen maken een effectieve aanpak helaas problematisch. Zolang dit nog zo is is het CDA bereid in een overgangsfase de (2) bestaande koffieshops te gedogen, zolang sluiting daarvan uit oogpunt van openbare orde nog grotere bezwaren met zich zou brengen. De zgn. AHOJG-criteria worden hierbij strikt toegepast. De openbare ruimte De lokale gemeenschap moet de publieke ruimte heroveren, in de eerste plaats door te zorgen voor goed onderhoud. Ook wijkgericht werken is een goede manier om dichtbij en op vraag van de burger bezig te zijn met inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Een verloederde publieke ruimte kan gevoelens van onveiligheid oproepen. De kwaliteit van de publieke ruimte gaat velen ter harte. Mensen ergeren zich bijvoorbeeld aan het bekladden van gebouwen met graffiti of aan hondenpoep op straat. Bij de (her)inrichting van straten en pleinen dient er aandacht te zijn voor het gebruik van duurzame voorzieningen en of het onderhoud goed kan worden uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van kinderen, ouderen en gehandicapten. Dus aan een levensloopbestendige en aanpasbare openbare ruimte. Binnen elke wijk of buurt dient een plein uit te nodigen tot binding en ontmoeting tussen mensen. Verder vindt het CDA het nodig dat de gemeente de algemene onderhoudsnorm regelmatig opnieuw bekijkt en waar nodig bijstelt. Verloedering en vervuiling moeten worden tegengegaan. Woningcorporaties, particuliere verhuurders en particuliere woningbezitters moeten, zo nodig, worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte.

8 In toenemende mate wordt overlast ondervonden van geparkeerde fietsen bij bushaltes. Door plaatsing van fietsenrekken en een beter toezicht op een ordentelijk parkeergedrag dienen hinderlijke situaties te worden aangepakt. Openbaar groen In de gemeente moet voldoende ruimte zijn voor groenvoorzieningen. Dit groen moet goed onderhouden worden, op peil worden gehouden en waar mogelijk worden uitgebreid. Regelmatige controle daarvan is belangrijk om ook hier verloedering en vervuiling te voorkomen. Net zoals bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, is het van belang om burgers te betrekken bij onderhoud van groen in hun woonomgeving. Bij planning en onderhoud van de groenvoorzieningen vormt de sociale veiligheid een vast onderdeel. Openbaar groen in de stad draagt bij aan een beter milieu en ruimtelijke kwaliteit. Bomen en planten zijn de longen voor een stedelijke omgeving die in meer of mindere mate vervuilend is. (Meer) openbaar groen helpt bij de opvang van (regen)water en is in algemeenheid goed voor het milieu. Wanneer als gevolg van stedelijke ontwikkelingen bijv. woningbouw door inbreiding, groen verloren gaat dient dit elders in de wijk te worden gecompenseerd. Om een en ander ook financieel mogelijk te maken is het CDA voorstander van een Groenfonds, gevoed uit de opbrengsten van bouwplannen. Concreet: integrale veiligheid blijft hoog op de politieke agenda: instellingen, burgers, politie en justitie worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken; confrontatie daders vandalisme met hun gedrag en verhaal ouders; bij taakstraffen inzetten op schoonmaken openbare ruimte (graffiti ongedaan maken); effectieve aanpak overlast als gevolg van gebruik (soft en hard) drugs; veiligheid en bestrijding overlast als speerpunt in het wijk -en buurtbeheer. als door woningbouw of andere stedelijke inbreiding groen verloren gaat wordt dit elders in de wijk gecompenseerd; overlast als gevolg van hinderlijk stallen van fietsen met name bij bushaltes wordt aangepakt. E. Wonen Het CDA Waalwijk streeft naar hoogwaardige woonkwaliteiten. In buurten en wijken wordt een passende differentiatie van woningen (huur, koop, betaalbaar, type) nagestreefd. Voor alle bevolkingsgroepen moeten geschikte betaalbare woningen beschikbaar zijn. Om ook jongeren te binden aan Waalwijk wordt in het woningbouwprogramma een accent gegeven aan de positie van starters, bijvoorbeeld door middel van bouwprojecten op basis van collectief opdrachtgeverschap. Een constructieve samenwerking met de woningbouwcorporaties is hierbij van belang.

9 Gebiedsgericht zullen wijken die niet meer voldoen aan een redelijk woon- en leefklimaat, moeten worden vernieuwd. In overleg met de zorgaanbieders zal het beleid tot realisering van woon - zorgprojecten in met name de Pluswijken wordt voortgezet en waar nodig geïntensiveerd. Inbreidingslocaties die ontstaan door vrijkomende school- en sport- en welzijnscomplexen, bieden mogelijkheden om de uitgangspunten te realiseren. Er zijn veel inbreidingslocaties die al concreet benoemd kunnen worden. De gemeente dient initiatieven van particulieren te stimuleren, waardoor open plekken in de kernen of locaties waarop met de woonomgeving conflicterende functies plaatsvinden, opnieuw worden ingericht. De door de raad in 2009 vastgestelde woonvisie geldt als uitgangspunt voor de volkshuisvesting voor de komende jaren. In prestatieafspraken met de corporaties zal het aandeel van de corporaties in de totale woningbouw worden vastgelegd. Het CDA wenst meer accent te leggen op vormen van particulier en collectief opdrachtgeverschap (ook voor senioren). Met name de vraag naar particuliere woningbouw op grotere kavels moet worden beantwoord. Behalve aan het grondgebied van de kern Waalwijk, komt hierbij uitdrukkelijk ook het grondgebied van de kernen Waspik en Sprang-Capelle in beeld. De op te stellen ruimtelijke structuurvisie dient aan te geven welke locaties voor toekomstige bebouwing in aanmerking komen. Met het oog op de woningbouw voor ook de langere termijn, wordt de voorbereiding van de 2 e fase van Landgoed Driessen ter hand genomen. De stedenbouwkundige visie voor het gebied 1 e Zeine/Olympiaweg en Hoefsvengebied wordt in bestemmingsplannen uitgewerkt. Indien een horecafunctie op het (oude) Lido niet tot de mogelijkheden behoort, dient invulling van deze locatie opnieuw overwogen te worden. De energiekosten maken een steeds groter deel uit van de totale woonlasten. Maatregelen om energiezuinig te bouwen en het verbruik van energie voor bestaande woningen te reduceren worden gestimuleerd. Centrum Nu het bestemmingsplan voor het Centrum is vastgesteld dienen de verschillende plandelen voortvarend ten uitvoer te worden gebracht. Met name winkelcentrum De Els en de (kantoren)invulling van de Taxandriaweg, het CHAP en de Hooisteeg krijgen prioriteit. De invulling van het gebied Hooisteeg kan voor het CDA, in het perspectief van de totale centrumontwikkeling opnieuw in beschouwing worden genomen. Naast commerciële en culturele functies dient, daar waar dit passend is binnen de te realiseren concepten, (meerlaagse) woningbouw en gebouwd parkeren in de uit te werken plannen voor het centrum te worden betrokken. Met de ontwikkeling van het CHAP geeft Waalwijk een belangrijke culturele en toeristisch-recreatieve impuls aan het centrum. Citymanagement is een goed instrument om de toeristisch-recreatieve betekenis van het centrum verder op te plussen. Het initiatief van de winkeliers en horeca om door middel van een verordening gelden bijeen te brengen voor het organiseren van allerlei activiteiten om het centrum aantrekkelijker te maken, verdient steun. Concreet: uitvoering van de Woonvisie ; inzet op betaalbare woningen, zeker bij de huidige recessie. aandacht voor collectief en particulier opdrachtgeverschap, zowel voor starters als senioren; Citymanagement voor een meer bruisend centrum

10 F. Economie en Werkgelegenheid Waalwijk dient zijn regionale positie als werkgelegenheidsgemeente te behouden. In regionaal verband worden hierover met buurgemeenten en de Provincie afspraken gemaakt. Bij nieuw te vestigen ondernemingen wordt gelet op de bijdragen die zij hebben op het gebied van de werkgelegenheid alsmede op eisen van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, zuinig ruimtegebruik, milieu en energie. Bij de uitgifte van gronden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met reële wensen van de zich vestigende ondernemers. De revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen vergt blijvende aandacht. Duurzaamheid is voor het CDA Waalwijk een belangrijke factor, waarvoor o.a. vervoer van goederen over water van toenemende betekenis is. Mits het bestaansrecht van de havens economisch aantoonbaar is dient de gemeente Waalwijk zich nieuwe investeringen te permitteren om de functionaliteit van haar havens te vergroten. De gemeentelijke organisatie dient zich ondernemersvriendelijk op te stellen. Het benoemen van een vast aanspreekpunt voor de ondernemers kan hieraan bijdragen. Procedures voor verlening van bouw- en andere vergunningen mogen niet langer duren dan strikt noodzakelijk. De agrarische sector blijft voor een vitaal platteland van wezenlijk belang. Verbreding van het economisch draagvlak voor agrarische bedrijven (verbrede landbouw) verdient ondersteuning. In het bestemmingsplan buitengebied wordt op een dergelijke verbreding ingespeeld. Ook agrarisch natuurbeheer vormt een uitstekend middel om natuurdoelen te realiseren in combinatie met het bieden van versterking van de economische structuur van de agrarische sector. Zakelijke dienstverlening en detailhandel vormen een wezenlijk bestanddeel van de Waalwijkse economie en dienen dienovereenkomstig kansen te krijgen. Detailhandel draagt verder bij aan de leefbaarheid van de kernen Waspik en Sprang-Capelle. Het waar mogelijk instandhouden van deze voorzieningen is een speerpunt van het economisch en ruimtelijk beleid. Naast het centrum van de kern Waalwijk, worden ook de kleinere centra van Waspik en Sprang-Capelle gemoderniseerd. Samen met de buurgemeenten worden de mogelijkheden onderzocht de positie van onze regio op het terrein van toerisme & recreatie (leisure) te verbeteren. Het inzicht wint immers veld dat de regio Midden-Brabant zich van andere regio s op dit beleidsterrein kan onderscheiden. De aandacht dient zich hierbij zowel op het stedelijk (centrum Waalwijk) als het landelijk gebied te richten. Met de gestelde doelen omtrent werkgelegenheid en haar regionale positie dient Haven 8 (gefaseerd) tot ontwikkeling te komen. Het CDA wenst deze ontwikkeling evenwel te conditioneren in die zin dat rekening gehouden wordt met de ontwikkeling van de beroepsbevolking en de aanbod -en vraagverhoudingen op de arbeidsmarkt en de taakstelling in regionaal verband. Voor kleinschaliger bedrijvigheid dan wel specifieke bedrijvigheid zal ook het bedrijventerrein van Waspik (Scharloo/Maasoevers) worden ontwikkeld. Revitalisering dient er mede toe bedrijventerreinen te reshuffelen en in te richten overeenkomstig nieuw toe te kennen functies en typologie. In algemene zin dient het arbeidsmarktbeleid in ruimere zin (onderwijs, re-integratie, vraag en aanbod in de beroepsbevolking ook op langere termijn) maatgevend te zijn voor aard en tempo van te ontwikkelen terreinen. In de huidige economische situatie dreigen met name jongeren niet aan de bak te komen. Het CDA wil dat speciale aandacht wordt geschonken aan deze problematiek. Voorkomen moet worden dat een generatie jongeren aansluiting op de arbeidsmarkt mist en daardoor op onaanvaardbare achterstand komt. Ook werkgevers worden op hun verantwoordelijkheid in deze uitdrukkelijk aangesproken. De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot Waalwijk alleen. Het vraagstuk is breder en dient vooral ook regionaal te worden benaderd. In het gemeentelijk aanbestedingsbeleid wordt, voor zover hogere regelgeving dit toestaat, rekening gehouden met effecten op de lokale en regionale werkgelegenheid. Ook dient de werkgelegenheid van speciale doelgroepen onderdeel van het aanbestedingsbeleid uit te maken( Social Return). Concreet:

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

CDA werkt energiek aan Heerlen. CDA Heerlen verkiezingsprogramma 2010-2014

CDA werkt energiek aan Heerlen. CDA Heerlen verkiezingsprogramma 2010-2014 CDA werkt energiek aan Heerlen. CDA Heerlen verkiezingsprogramma 2010-2014 maart 2010 Verkiezingsprogramma CDA Heerlen 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Daadkrachtig voor een betere toekomst!

Daadkrachtig voor een betere toekomst! Daadkrachtig voor een betere toekomst! Een stevige gemeente Omdat de rijksoverheid steeds meer taken overdraagt aan gemeenten, is er behoefte aan sterke en daadkrachtige gemeenten. Ook Krimpen aan den

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , "Samen werken aan nieuwe verbanden". 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , Samen werken aan nieuwe verbanden. 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo Aan de Raad Made, 4 december 2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 19 december 2007 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 24 januari 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van het CDA afdeling Pekela. Betrokken en Betrouwbaar. Inleiding:

Verkiezingsprogramma van het CDA afdeling Pekela. Betrokken en Betrouwbaar. Inleiding: Verkiezingsprogramma van het CDA afdeling Pekela Inleiding: Betrokken en Betrouwbaar Op 3 maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. We kunnen als burgers dan weer bepalen door wie en welke partij

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Gemeente Neerijnen Vertrekpunt In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de periode van 2014-2018. Het coalitieprogramma is een programma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma 2010-2014 MEI RESPEKT,... DÁT BYNT Voorwoord Respect is een kernthema van het CDA. Het respect moet uit de samenleving zelf komen. En begint bij gezin en familie. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

MEI RESPEKT,.. DÁT BYNT. CDA verkiezingsprogramma

MEI RESPEKT,.. DÁT BYNT. CDA verkiezingsprogramma MEI RESPEKT,.. DÁT BYNT CDA verkiezingsprogramma 2010-2014 MEI RESPEKT,.. DÁT BYNT Voorwoord Respect is een kernthema van het CDA. Het respect moet uit de samenleving zelf komen. En begint bij gezin en

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Verwey- Jonker Instituut Samenvatting

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie