Respectvol samen-leven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Respectvol samen-leven"

Transcriptie

1 Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt deze partij de betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, het gezin, de school, de wijk, het bedrijf, de vereniging van wezenlijk belang. Met deze opvatting onttrekt de christen-democratie zich aan het versleten links-rechts-schema. Het CDA heeft daarnaast een geheel eigen plaats in de Nederlandse politiek: sociaal op sociaal-economisch gebied, degelijk als het gaat om geld, vasthoudend en appellerend op het terrein van normen en waarden. Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het plaats aan veel mensen die zich aangesproken voelen door het christendemocratisch gedachtegoed. Ons bindt, naast geloof in democratische waarden, de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Het gaat daarbij steeds om mensen. Menselijk geluk, menselijke waardigheid en wederzijds respect, veiligheid en geborgenheid, zorg voor elkaar, gemeenschapszin; dat zijn de constanten. Het beleid wordt getoetst aan de vier basisprincipes: gerechtigheid gespreide verantwoordelijkheid solidariteit rentmeesterschap 1. Gerechtigheid: het CDA zet zich in voor een samenleving waarin gerechtigheid kan opbloeien. De rol en de taak van de overheid is het streven naar publieke gerechtigheid. Wetten en beleid dienen het recht tot gelding te brengen en daarin met name de belangen van sociaal en economisch zwakkeren te beschermen. Waar regels gericht zijn op publieke gerechtigheid dienen zij ook te worden nageleefd en gehandhaafd. 2. Solidariteit: solidariteit laat zien dat mensen boodschap aan elkaar hebben. Van de sterken mogen offers worden gevraagd voor de zwakkeren.solidariteit houdt niet op bij de gemeente -of landgrenzen; wij moeten evenzeer aandacht hebben voor de effecten van ons gedrag op minder welvarende landen. Eerlijk delen betekent ook dat wij ons gedrag mede laten leiden door de (economische en ecologische) belangen van derde landen. Solidariteit ziet er op toe dat onze burgers volwaardig deelnemen aan de samenleving. Waar wetgeving van het Rijk de noodzakelijke participatie onvoldoende bevordert, zijn op lokaal niveau aanvullende maatregelen gewenst. 3. Gespreide verantwoordelijkheid: mensen en hun maatschappelijke verbanden moeten zich naar hun bestemming kunnen ontplooien. De overheid erkent en waardeert de verantwoordelijkheid die mensen en organisaties voor de publieke zaak nemen en wil deze waar mogelijk stimuleren.

2 4. Rentmeesterschap: rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met zijn of haar omgeving. Die omvat niet alleen het natuurlijk milieu maar ook de omgang met gaven en talenten op wetenschappelijk, technisch of cultureel en artistiek gebied. De overheid bevordert dat de mensen hun talenten kunnen ontwikkelen Zuinige omgang met energie, water en grondstoffen, alsmede een milieuduurzame inrichting van onze ruimte vormen een randvoorwaarde voor het beleid. Politiek is voor het CDA geen doel op zich, maar een manier om zaken in de samenleving voor elkaar te krijgen. Het CDA heeft duidelijke standpunten over de toekomst, maar die dwingen we niet af. Besluiten die op brede steun in de gemeente kunnen rekenen, zijn duurzamer dan die met een krappe basis. Daarom vinden we samenwerken belangrijk. De uitgangspunten en beginselen van het CDA zijn ook van toepassing op het CDA Waalwijk. Het CDA Waalwijk positioneert zich uitdrukkelijk als een plaatselijke politieke groepering met een eigen visie op de Waalwijkse samenleving. 2 Uitdaging In onze moderne samenleving is een steeds verder gaande individualisering merkbaar. Bestaande structuren en verbanden als het gezin, de familie, verenigingen en kerken zijn minder hecht en bieden het individu steeds minder houvast. De zich emanciperende mens zal het wegvallen van bestaande structuren deels als een bevrijding ervaren. Anderzijds blijkt het verdwijnen van vertrouwde structuren ook tot onzekerheid en het gemis aan een duidelijke oriëntatie op (de morele kanten) van de samenleving te leiden. We hebben snel veel wat vroeger vanzelfsprekend was als door de tijd achterhaald overboord gezet, maar daarbij ook het oog verloren voor op zich zelf waardevol te achten tradities. Op consumptie en oppervlakkige prikkels gericht gedrag is veelal het gevolg van dit verdwijnen van stukken cultuur en beschaving. Het CDA Waalwijk wil het nadenken over de kwaliteit van de samenleving in termen van ethiek, visie en levensbeschouwing stimuleren. Het waarden en normen debat gaf een eerste aanzet tot verdieping, maar dit debat moet verder worden gevoerd. In plaats van waarden en normen kan het debat ook onder een andere benaming worden gevoerd. Misschien is meer aansprekend om het te hebben over ieders eigen verantwoordelijkheid, burgerzin, gewenst maatschappelijk gedrag etc. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van het individu en begint de verantwoordelijkheid van de overheid? Wat kan de rol van het maatschappelijk middenveld zijn en wat betekent maatschappelijk ondernemen? Het CDA Waalwijk wil de discussie over dit soort thema s verder voeren en ook de mensen in Waalwijk hiertoe blijven uitnodigen. 3 Omgeving Waalwijk is een middelgrote gemeente met een uitstekende ligging in het Brabantse land. Dichtbij bossen, duinen, polder en water. Snelwegen garanderen een snelle ontsluiting voor eenieder. Het voorzieningenniveau is hoog. Het is goed wonen en recreëren voor de bewoners. Voor de ondernemers is het aantrekkelijk dat Waalwijk is gelegen dichtbij, maar toch juist buiten, de Randstad en dicht bij de industriegebieden van België en Duitsland. De Maas kan (nieuwe) kansen bieden voor goedkoop transport over water. In het licht van de nieuwe structuurvisie van de provincie dient de gemeente Waalwijk haar (strategische) positie opnieuw te bepalen. In de ogen van het CDA dient het gebied Waalwijk/Drunen/Kaatsheuvel zijn eigen identiteit te versterken zowel ten opzichte van Tilburg als ten opzichte van Den Bosch. Het CDA blijft streven naar een goede relatie ook met de andere buurgemeenten. 4 Speerpunten van het CDA: - Waalwijk als centrumgemeente met een regionale functie voor wonen, werken en voorzieningen; - bloeiende en veerkrachtige kernen; - revitalisering van zowel het landelijk gebied als de oudere bedrijfsterreinen;

3 - samenwerking met omliggende gemeenten; - een rechtvaardig armoedebeleid; - een solide financieel beleid; - een bloeiend verenigingsleven; - sport; - veilige en leefbare wijken en buurten. 5 Gewenst beleid op deelterreinen A. Gemeentefinanciën Het CDA staat voor soliditeit en degelijkheid ook waar het de gemeentelijke financiën betreft. De gemeentebegroting dient te allen tijde evenwichtig te zijn in inkomsten en uitgaven. Structurele tekorten op de begroting moeten worden voorkomen en voor incidentele uitgaven dient ook een incidentele dekking te worden aangegeven. Beschikbare budgetten dienen in alle gevallen als randvoorwaarde voor te nemen beslissingen. Door alle bezuinigingen bij het rijk, de taakoverhevelingen van het rijk naar de gemeente en autonome ontwikkelingen staan de gemeentelijke financiën onder toenemende druk. Met name als gevolg van de economische recessie worden door het Rijk nieuwe bezuinigingen in het vooruitzicht gesteld. Ook in de Waalwijkse praktijk moeten we er rekening mee houden dat ons aanzienlijke ombuigingen te wachten staan. In de afgelopen jaren is door toepassing van de zogeheten kaasschaafmethode, door bezuinigingen op de ambtelijke organisatie en door reële ingrepen in bestaande budgetten al veel bereikt, maar de financiële realiteit dwingt andermaal tot het stellen van prioriteiten. Het CDA onderkent de noodzaak tot ombuigingen maar staat hierbij een genuanceerde aanpak voor, waarbij niet alleen gekeken wordt naar vermindering van budgetten, maar waarbij ook lastenverzwaringen (OZB) bespreekbaar zijn. Het CDA is voorst van mening dat op vitale onderdelen van de gemeentelijke huishouding niet bezuinigd mag worden. Te denken valt hierbij aan de kwaliteit van de openbare ruimte, de verkeersveiligheid en zaken van openbare orde. Ook dienen noodzakelijke investeringen in de economie door te gaan, omdat deze essentieel zijn voor onze welvaart en werkgelegenheid ook in de nabije toekomst. Ook zijn voor het CDA bezuinigingen die de zwakkeren in onze samenleving het hardst zouden treffen uit den boze. Financiële ruimte kan worden gevonden in aanscherping van het profijtbeginsel, in een nog efficiëntere organisatie en door samenwerking met anderen, met name op operationeel en ondersteunend vlak. Waar de gemeente als gevolg van verminderde rijksuitkeringen moet bezuinigen is het niet meer dan billijk om ook te kijken naar de gesubsidieerde instellingen. Er valt niet aan te ontkomen dat kritisch gekeken gaat worden naar de mate waarin de gemeente instellingen moet subsidiëren. Waar generieke bezuinigingen onvoldoende soulaas bieden zullen ook hier scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Concreet: verdergaande samenwerking met gemeenten in de regio o.a. als middel tot kostenbesparing;

4 rechten en leges kostendekkend; verhoging lokale belastingen als uiterste middel als andere middelen (kostenbeheersing, schrappen oud beleid, reële bezuinigingen op apparaatskosten) zijn uitgeput; herijking gemeentelijk takenpakket, waarbij sociaal zwakkeren het meest worden ontzien. B Relatie burger openbaar bestuur In onze inleidende overwegingen is aangegeven dat de rol van de gemeente op een aantal gebieden subsidiair is aan hetgeen de plaatselijke gemeenschap eigener beweging al ontwikkelt. Het heeft onze uitdrukkelijke voorkeur dat maatschappelijke verbanden zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor zaken van algemeen belang. De rol van de gemeente zal dan in voorkomende gevallen van meer faciliterende en ondersteunende aard kunnen zijn. Gelukkig kent onze gemeente een algemeen klimaat waarin burgers bereid zijn zelf tot initiatieven te komen. Bijvoorbeeld op het gebied van (mantel)zorg, het organiseren van evenementen, activiteiten voor goede doelen etc. zijn burgers en bedrijfsleven actief. Door het bieden van noodzakelijke ondersteuning wil het CDA het zelforganiserend vermogen van onze samenleving stimuleren. Het CDA neemt de burger serieus en heeft waardering voor de wijze waarop in de afgelopen jaren van onderop bijvoorbeeld wijkontwikkelingsplannen tot stand zijn gekomen. Hoe burgers via wijktafels en zeer lokale initiatieven hun betrokkenheid bij hun buurt laten zien dwingt respect af. Ook de zgn. pleinbijeenkomsten zijn redelijk succesvol en bieden een aansprekend forum waar burgers hun opvattingen over actuele ontwikkelingen naar voren kunnen brengen en aldus mede richting geven aan nieuw beleid. Van de gemeente mag van de andere kant worden verwacht dat eenmaal geaccepteerde wijkontwikkelingsplannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en beloften worden nagekomen. De belangstelling van de burgers om te participeren in dergelijke plannen loopt anders het risico snel te verdampen. In schril contrast met de bereidheid van velen om als vrijwilliger of anderszins deel te nemen in maatschappelijke processen staat een afnemende belangstelling voor de politiek laat staan voor het lidmaatschap van een politieke partij. Een zorgelijke ontwikkeling, niet alleen bij het CDA. Met andere partijen wil het CDA werken aan een beter profiel van politieke partijen en de politiek in het algemeen. Het aanbod van voorzieningen in de zgn. Pluswijken bevordert de leefbaarheid van de wijken en draagt bij aan het welzijn van de bewoners. Met de aanwezigheid van servicepunten in de kernen Waspik en Sprang-Capelle komt de toegankelijkheid tot meer stedelijke voorzieningen dichterbij. Wij plaatsen hiernaast de kanttekening dat de gemeente ook van de burgers mag vragen dat zij oog hebben voor buurt -of wijkbelang overstijgende aangelegenheden en de kaderstellende rol van de raad accepteren. De beweerde afstand tussen bestuur en bestuurden moet overigens niet overdreven worden. Veel burgers tonen om uiteenlopende redenen geen belangstelling voor de publieke zaak of verwachten van een gekozen gemeentebestuur dat het handelt naar normen van goed en adequaat bestuur. Van onze in de raad gekozen vertegenwoordigers verwachten wij ten slotte dat zij de contacten met de samenleving actief onderhouden en suggesties doen voor verbeteringen in de relatie tussen bestuur en burgers. Concreet: de eigen verantwoordelijkheid van de burgers voor de publieke zaak stimuleren;

5 de principes van WOP s en DOP s, wijktafels en betrokkenheid bij ruimtelijke plannen overeind laten; Wijkontwikkelingsplannen ook uitvoeren. in de pluswijken Waspik en Sprang-Capelle servicepunten voor burgers; transparante besluitvormingsprocessen en heldere communicatie; C Subsidies Vanouds subsidieert de gemeente allerlei maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn, onderwijs etc. Met subsidiëring geeft de gemeente aan dat zij bepaalde activiteiten, hoewel niet (volledig) door haar zelf behartigd, van algemeen belang acht voor de plaatselijke samenleving. Ook nog afgezien van de financiële problematiek dient inhoudelijk te worden beargumenteerd welke voorzieningen voor gemeentelijke subsidiering in aanmerking komen. Een bloeiend verenigingsleven acht het CDA van wezenlijk belang voor onze plaatselijke gemeenschap. Sportverenigingen, jeugdorganisaties, ouderenbonden zijn essentiële schakels voor samenhang en betrokkenheid bij de gemeenschap en hebben voor de ontwikkeling en ontplooiing van onze gemeenschap een niet te onderschatten vormende waarde. Ook op het gebied van educatie (bibliotheek) en culturele vorming (Leest, Kunstencentrum/CHAP) zijn (basis)waarden en belangen in het geding die een financiële ondersteuning vanuit de gemeente volstrekt rechtvaardigen. Het CDA is van mening dat het leggen van meer verbindingen tussen bijvoorbeeld onderwijs, voor -en naschoolse opvang en sport(accommodaties) een meerwaarde kan hebben tegenover overwegend solitair opererende organisaties. Ook het vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn onmisbare schakels in de maatschappij en dienen ook door de gemeente te worden ondersteund. In het licht van de financiële positie van de gemeente zal overigens nog scherper worden getoetst welke individuele bijdragen van de gebruikers van gemeentelijke voorzieningen gerechtvaardigd zijn (profijtbeginsel). Ook hier geldt dat algemene voorzieningen uiteindelijk voor iedere beurs toegankelijk moeten zijn. Concreet: heldere keuzen maken over door de gemeente te subsidiëren voorzieningen, en hierbij prioriteit toe te kennen aan voorzieningen op de gebieden sport/onderwijs, cultuur en educatie, jeugdverenigingen alsmede vrijwilligerswerk en mantelzorg. D Leefbaarheid en veiligheid Gemeentelijk veiligheidsbeleid Je veilig voelen in je woon -, werk- en leefomgeving is essentieel. Dankzij het stevige beleid in de afgelopen jaren is de geregistreerde criminaliteit gedaald en voelen meer mensen zich veilig. Deze lijn moet worden voortgezet. De gemeente heeft een belangrijke taak als regisseur in de veiligheidsketen. Veiligheidbeleid krijgt vorm in samenwerking met burgers, politie en justitie, scholen, buurtverenigingen, horecaondernemers en winkeliers, woningcorporaties, (sport)-verenigingen, etc. De zorg voor veiligheid van burgers en effectieve bestrijding van criminaliteit is een kerntaak

6 van de overheid. In de christendemocratische visie is voorkomen, opsporen, vervolging en bestraffing van criminaliteit een praktische vertaling van de rol van de overheid bij het gestalte geven aan publieke gerechtigheid. De overheid heeft deze exclusieve taak, opdat eigenrichting wordt voorkomen en bij strafoplegging sprake moet zijn van onafhankelijke rechtspraak. Het veiligheidsbeleid vereist een gemeente die haar gezag gebruikt, stimuleert en ondersteunt. Het CDA is van mening dat de gemeente als het gaat om veiligheidsbeleid de volgende drie taken heeft. 1. Overlast bestrijden en tegengaan. Geweld mag onder geen enkele voorwaarde worden geaccepteerd. De taak van de gemeente is de openbare orde, in samenwerking met politie en justitie, te handhaven. De burgemeester maakt hierover in het driehoeksoverleg (burgemeester-justitie-politie) bindende afspraken en rapporteert daarover aan de gemeenteraad of desbetreffende raadscommissie. Waar nodig, draagt de gemeenteraad zelf ook wensen aan die opgenomen worden in de planvorming en prioriteitstelling van de politie. 2. Preventie. Het beleid is erop gericht criminaliteit en overlast niet alleen tegen te gaan, maar liever nog te voorkomen. Dat gebeurt door voorlichting en samenwerking met ouders, scholen en maatschappelijke instellingen. Maar ook door fysieke maatregelen, zoals camerabeveiliging en afspraken met horeca-exploitanten. 3. Participatie en het (weer) vormgeven van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en de lokale gemeenschap. Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van onveiligheid. Respect voor elkaar, moet een gedeeld begrip worden. Goede voorlichting en een lik-op-stuk-beleid helpt om duidelijk te maken wat kan en wat niet kan. Hiermee kan de verruwing van het maatschappelijke klimaat worden tegengegaan. Veiligheid is geborgenheid Mensen moeten in geborgenheid kunnen leven, zowel in de thuissituatie als in de publieke ruimte. Reizigers in het openbaar vervoer moeten zich op hun gemak kunnen voelen, scholieren, onderwijzend personeel en winkeliers moeten zich veilig weten. De gemeente dient, met andere woorden, een gemeenschap te zijn waarin iedereen zich veilig voelt en veilig is.

7 Naast meer regulier toezicht is het CDA voorstander van het gebruik van cameratoezicht, indien dit aantoonbaar noodzakelijk is om bepaalde openbare gebieden veiliger te maken. De privacy van individuen mag in de visie van het CDA uiteindelijk geen beletsel zijn. De regels moeten duidelijk zijn: wie niets te verbergen heeft, hoeft geen bezwaar te hebben tegen gefilmd te worden. Het veiligheidsgevoel krijgt een stimulans door meer politie en andere toezichthouders op straat, door particuliere beveiliging in winkels en op bedrijventerreinen, door toezicht in het openbaar vervoer, door conciërges op scholen. Wijkagenten, gebiedscoördinatoren en stadswachten kennen de buurten en wijken en de mensen die daar wonen en werken. Zij treden op als bemiddelaar, stimuleren de sociale samenhang in hun werkgebied en handhaven regels op straat. Ook de bewoners dragen verantwoordelijkheid. Initiatieven op buurt -en wijkniveau als buurtpreventieteams en de introductie van keurmerken als KVW juicht het CDA daarom toe. Koffieshops Het CDA vraagt blijvende aandacht voor het (soft)drugsbeleid. Te vaak bestaat overlast in straten, buurten of parken van groepen gebruikers en aanbieders. Het accent moet daarbij liggen op voorkoming van harddrugsverslaving en het tegengaan van straathandel en overlast op straat. Beperkte politiecapaciteit en wettelijke beperkingen maken een effectieve aanpak helaas problematisch. Zolang dit nog zo is is het CDA bereid in een overgangsfase de (2) bestaande koffieshops te gedogen, zolang sluiting daarvan uit oogpunt van openbare orde nog grotere bezwaren met zich zou brengen. De zgn. AHOJG-criteria worden hierbij strikt toegepast. De openbare ruimte De lokale gemeenschap moet de publieke ruimte heroveren, in de eerste plaats door te zorgen voor goed onderhoud. Ook wijkgericht werken is een goede manier om dichtbij en op vraag van de burger bezig te zijn met inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Een verloederde publieke ruimte kan gevoelens van onveiligheid oproepen. De kwaliteit van de publieke ruimte gaat velen ter harte. Mensen ergeren zich bijvoorbeeld aan het bekladden van gebouwen met graffiti of aan hondenpoep op straat. Bij de (her)inrichting van straten en pleinen dient er aandacht te zijn voor het gebruik van duurzame voorzieningen en of het onderhoud goed kan worden uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van kinderen, ouderen en gehandicapten. Dus aan een levensloopbestendige en aanpasbare openbare ruimte. Binnen elke wijk of buurt dient een plein uit te nodigen tot binding en ontmoeting tussen mensen. Verder vindt het CDA het nodig dat de gemeente de algemene onderhoudsnorm regelmatig opnieuw bekijkt en waar nodig bijstelt. Verloedering en vervuiling moeten worden tegengegaan. Woningcorporaties, particuliere verhuurders en particuliere woningbezitters moeten, zo nodig, worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte.

8 In toenemende mate wordt overlast ondervonden van geparkeerde fietsen bij bushaltes. Door plaatsing van fietsenrekken en een beter toezicht op een ordentelijk parkeergedrag dienen hinderlijke situaties te worden aangepakt. Openbaar groen In de gemeente moet voldoende ruimte zijn voor groenvoorzieningen. Dit groen moet goed onderhouden worden, op peil worden gehouden en waar mogelijk worden uitgebreid. Regelmatige controle daarvan is belangrijk om ook hier verloedering en vervuiling te voorkomen. Net zoals bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, is het van belang om burgers te betrekken bij onderhoud van groen in hun woonomgeving. Bij planning en onderhoud van de groenvoorzieningen vormt de sociale veiligheid een vast onderdeel. Openbaar groen in de stad draagt bij aan een beter milieu en ruimtelijke kwaliteit. Bomen en planten zijn de longen voor een stedelijke omgeving die in meer of mindere mate vervuilend is. (Meer) openbaar groen helpt bij de opvang van (regen)water en is in algemeenheid goed voor het milieu. Wanneer als gevolg van stedelijke ontwikkelingen bijv. woningbouw door inbreiding, groen verloren gaat dient dit elders in de wijk te worden gecompenseerd. Om een en ander ook financieel mogelijk te maken is het CDA voorstander van een Groenfonds, gevoed uit de opbrengsten van bouwplannen. Concreet: integrale veiligheid blijft hoog op de politieke agenda: instellingen, burgers, politie en justitie worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken; confrontatie daders vandalisme met hun gedrag en verhaal ouders; bij taakstraffen inzetten op schoonmaken openbare ruimte (graffiti ongedaan maken); effectieve aanpak overlast als gevolg van gebruik (soft en hard) drugs; veiligheid en bestrijding overlast als speerpunt in het wijk -en buurtbeheer. als door woningbouw of andere stedelijke inbreiding groen verloren gaat wordt dit elders in de wijk gecompenseerd; overlast als gevolg van hinderlijk stallen van fietsen met name bij bushaltes wordt aangepakt. E. Wonen Het CDA Waalwijk streeft naar hoogwaardige woonkwaliteiten. In buurten en wijken wordt een passende differentiatie van woningen (huur, koop, betaalbaar, type) nagestreefd. Voor alle bevolkingsgroepen moeten geschikte betaalbare woningen beschikbaar zijn. Om ook jongeren te binden aan Waalwijk wordt in het woningbouwprogramma een accent gegeven aan de positie van starters, bijvoorbeeld door middel van bouwprojecten op basis van collectief opdrachtgeverschap. Een constructieve samenwerking met de woningbouwcorporaties is hierbij van belang.

9 Gebiedsgericht zullen wijken die niet meer voldoen aan een redelijk woon- en leefklimaat, moeten worden vernieuwd. In overleg met de zorgaanbieders zal het beleid tot realisering van woon - zorgprojecten in met name de Pluswijken wordt voortgezet en waar nodig geïntensiveerd. Inbreidingslocaties die ontstaan door vrijkomende school- en sport- en welzijnscomplexen, bieden mogelijkheden om de uitgangspunten te realiseren. Er zijn veel inbreidingslocaties die al concreet benoemd kunnen worden. De gemeente dient initiatieven van particulieren te stimuleren, waardoor open plekken in de kernen of locaties waarop met de woonomgeving conflicterende functies plaatsvinden, opnieuw worden ingericht. De door de raad in 2009 vastgestelde woonvisie geldt als uitgangspunt voor de volkshuisvesting voor de komende jaren. In prestatieafspraken met de corporaties zal het aandeel van de corporaties in de totale woningbouw worden vastgelegd. Het CDA wenst meer accent te leggen op vormen van particulier en collectief opdrachtgeverschap (ook voor senioren). Met name de vraag naar particuliere woningbouw op grotere kavels moet worden beantwoord. Behalve aan het grondgebied van de kern Waalwijk, komt hierbij uitdrukkelijk ook het grondgebied van de kernen Waspik en Sprang-Capelle in beeld. De op te stellen ruimtelijke structuurvisie dient aan te geven welke locaties voor toekomstige bebouwing in aanmerking komen. Met het oog op de woningbouw voor ook de langere termijn, wordt de voorbereiding van de 2 e fase van Landgoed Driessen ter hand genomen. De stedenbouwkundige visie voor het gebied 1 e Zeine/Olympiaweg en Hoefsvengebied wordt in bestemmingsplannen uitgewerkt. Indien een horecafunctie op het (oude) Lido niet tot de mogelijkheden behoort, dient invulling van deze locatie opnieuw overwogen te worden. De energiekosten maken een steeds groter deel uit van de totale woonlasten. Maatregelen om energiezuinig te bouwen en het verbruik van energie voor bestaande woningen te reduceren worden gestimuleerd. Centrum Nu het bestemmingsplan voor het Centrum is vastgesteld dienen de verschillende plandelen voortvarend ten uitvoer te worden gebracht. Met name winkelcentrum De Els en de (kantoren)invulling van de Taxandriaweg, het CHAP en de Hooisteeg krijgen prioriteit. De invulling van het gebied Hooisteeg kan voor het CDA, in het perspectief van de totale centrumontwikkeling opnieuw in beschouwing worden genomen. Naast commerciële en culturele functies dient, daar waar dit passend is binnen de te realiseren concepten, (meerlaagse) woningbouw en gebouwd parkeren in de uit te werken plannen voor het centrum te worden betrokken. Met de ontwikkeling van het CHAP geeft Waalwijk een belangrijke culturele en toeristisch-recreatieve impuls aan het centrum. Citymanagement is een goed instrument om de toeristisch-recreatieve betekenis van het centrum verder op te plussen. Het initiatief van de winkeliers en horeca om door middel van een verordening gelden bijeen te brengen voor het organiseren van allerlei activiteiten om het centrum aantrekkelijker te maken, verdient steun. Concreet: uitvoering van de Woonvisie ; inzet op betaalbare woningen, zeker bij de huidige recessie. aandacht voor collectief en particulier opdrachtgeverschap, zowel voor starters als senioren; Citymanagement voor een meer bruisend centrum

10 F. Economie en Werkgelegenheid Waalwijk dient zijn regionale positie als werkgelegenheidsgemeente te behouden. In regionaal verband worden hierover met buurgemeenten en de Provincie afspraken gemaakt. Bij nieuw te vestigen ondernemingen wordt gelet op de bijdragen die zij hebben op het gebied van de werkgelegenheid alsmede op eisen van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, zuinig ruimtegebruik, milieu en energie. Bij de uitgifte van gronden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met reële wensen van de zich vestigende ondernemers. De revitalisering van bestaande bedrijfsterreinen vergt blijvende aandacht. Duurzaamheid is voor het CDA Waalwijk een belangrijke factor, waarvoor o.a. vervoer van goederen over water van toenemende betekenis is. Mits het bestaansrecht van de havens economisch aantoonbaar is dient de gemeente Waalwijk zich nieuwe investeringen te permitteren om de functionaliteit van haar havens te vergroten. De gemeentelijke organisatie dient zich ondernemersvriendelijk op te stellen. Het benoemen van een vast aanspreekpunt voor de ondernemers kan hieraan bijdragen. Procedures voor verlening van bouw- en andere vergunningen mogen niet langer duren dan strikt noodzakelijk. De agrarische sector blijft voor een vitaal platteland van wezenlijk belang. Verbreding van het economisch draagvlak voor agrarische bedrijven (verbrede landbouw) verdient ondersteuning. In het bestemmingsplan buitengebied wordt op een dergelijke verbreding ingespeeld. Ook agrarisch natuurbeheer vormt een uitstekend middel om natuurdoelen te realiseren in combinatie met het bieden van versterking van de economische structuur van de agrarische sector. Zakelijke dienstverlening en detailhandel vormen een wezenlijk bestanddeel van de Waalwijkse economie en dienen dienovereenkomstig kansen te krijgen. Detailhandel draagt verder bij aan de leefbaarheid van de kernen Waspik en Sprang-Capelle. Het waar mogelijk instandhouden van deze voorzieningen is een speerpunt van het economisch en ruimtelijk beleid. Naast het centrum van de kern Waalwijk, worden ook de kleinere centra van Waspik en Sprang-Capelle gemoderniseerd. Samen met de buurgemeenten worden de mogelijkheden onderzocht de positie van onze regio op het terrein van toerisme & recreatie (leisure) te verbeteren. Het inzicht wint immers veld dat de regio Midden-Brabant zich van andere regio s op dit beleidsterrein kan onderscheiden. De aandacht dient zich hierbij zowel op het stedelijk (centrum Waalwijk) als het landelijk gebied te richten. Met de gestelde doelen omtrent werkgelegenheid en haar regionale positie dient Haven 8 (gefaseerd) tot ontwikkeling te komen. Het CDA wenst deze ontwikkeling evenwel te conditioneren in die zin dat rekening gehouden wordt met de ontwikkeling van de beroepsbevolking en de aanbod -en vraagverhoudingen op de arbeidsmarkt en de taakstelling in regionaal verband. Voor kleinschaliger bedrijvigheid dan wel specifieke bedrijvigheid zal ook het bedrijventerrein van Waspik (Scharloo/Maasoevers) worden ontwikkeld. Revitalisering dient er mede toe bedrijventerreinen te reshuffelen en in te richten overeenkomstig nieuw toe te kennen functies en typologie. In algemene zin dient het arbeidsmarktbeleid in ruimere zin (onderwijs, re-integratie, vraag en aanbod in de beroepsbevolking ook op langere termijn) maatgevend te zijn voor aard en tempo van te ontwikkelen terreinen. In de huidige economische situatie dreigen met name jongeren niet aan de bak te komen. Het CDA wil dat speciale aandacht wordt geschonken aan deze problematiek. Voorkomen moet worden dat een generatie jongeren aansluiting op de arbeidsmarkt mist en daardoor op onaanvaardbare achterstand komt. Ook werkgevers worden op hun verantwoordelijkheid in deze uitdrukkelijk aangesproken. De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot Waalwijk alleen. Het vraagstuk is breder en dient vooral ook regionaal te worden benaderd. In het gemeentelijk aanbestedingsbeleid wordt, voor zover hogere regelgeving dit toestaat, rekening gehouden met effecten op de lokale en regionale werkgelegenheid. Ook dient de werkgelegenheid van speciale doelgroepen onderdeel van het aanbestedingsbeleid uit te maken( Social Return). Concreet:

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan.

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Aanbiedingsbrief Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Voor u ligt de eerste gemeentelijke programmabegroting.

Nadere informatie