Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde!"

Transcriptie

1 Gereformeerde Basisschool De Regenboog Reinaartpad KM Amersfoort tel. (033) Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde! Schoolgids

2 Een toelichting bij ons logo De symboliek en de voorstelling In het logo zijn de woorden Bijbel, regenboog, kinderen, verbond, samen en uniek verwerkt. De opengeslagen Bijbel is weergegeven met omhoog staande bladzijden. Dit suggereert beweging. Vanuit een opengeslagen Bijbel komt Gods liefde in Jezus Christus naar ons toe. De Bijbel wordt steeds gelezen en van daaruit wordt er actief geleerd en gewerkt op school. De kinderen hebben allemaal een andere houding. Samen rusten, spelen, leren, lezen, bidden en sporten ze onder de regenboog. De regenboog ontspringt uit de Bijbel en wordt breder boven de kinderen. Het teken van het verbond komt uit de Bijbel naar ons toe en heeft effect op ons hele leven. De ronde vorm onder de Bijbel en de kinderen is zacht groen van kleur. Onder de ronding van het kaft van de Bijbel is ook de kleur blauw gebruikt. De groene ronding symboliseert de aarde. De kleur blauw in het hart van de ronding verwijst naar het levende water. Samen met de regenboog vormt deze ronding een soort cirkel. Het hart ligt in het midden van de Bijbel en zo verwijst dit naar het startpunt van de school. Van daaruit wordt gewerkt en daarom is het logo aan de linkerkant gesloten van vorm en juist open van vorm aan de rechterkant. De vormen, kleuren en het ritme De figuurtjes zijn in enkele lijnen weergegeven, in verschillende poses en in de juiste menselijke verhoudingen. Alle kinderen van de school moeten zich hierin kunnen herkennen. Daarom zijn details weg gelaten. Iedereen kan nu zelf de rokjes, staartjes en/of petjes erbij bedenken. De handjes en voetjes zijn vertaald naar zwarte blokjes. Ze staan niet allemaal recht naast elkaar op dezelfde lijn maar ze verspringen. Hierin zie je ritme zoals je dat ook ziet in de schepping, in de opbouw van het menselijke lichaam, de dieren en in de planten en bloemen. In de natuur zie je geen exacte herhaling van een vorm of kleur, alles is uniek. Dit is ook te zien in de lijnen van de Bijbel die weer op een andere manier terug komen in de regenboog. De lijnen van de regenboog lopen door maar de kleuren worden zachter naarmate ze dichter bij de figuurtjes komen. Hierdoor wordt dit onderdeel weer een geheel met de figuurtjes. De afnemende kleur heeft ook te maken met de richting van de lijnen; de ruimte tussen de lijnen is bij de Bijbel smaller en de kleur is daar intenser. Daar ligt de bron. De bladzijden van de Bijbel vormen met elkaar een vlak door de oranje kleur. Dit zorgt voor eenheid in het logo en het sluit aan bij de gekleurde banen van de regenboog. Het kaft van de Bijbel wordt gevormd door een dikke zwarte lijn. Dit sluit aan bij de figuurtjes in het logo. Ook liggen de bladzijden los van het kaft en daarmee vormt het een eenheid met de figuurtjes die eveneens een dergelijk open karakter hebben. De kleur van de Bijbel is oranje-rood, dit is gekozen omdat ook het kaft van de Nieuwe Bijbelvertaling die kleur heeft. Daarnaast is het de complementaire kleur van groen en ontstaat er een eenheid en evenwicht door deze kleur te gebruiken. Ingrid Olde-Van der Wal (ontwerpster van het logo). GBS De Regenboog Schoolgids

3 Inhoudsopgave EEN TOELICHTING BIJ ONS LOGO... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 WOORD VOORAF... 5 H1 DE SCHOOL RICHTING BESTUUR EN DIRECTIE SITUERING SCHOOLGROOTTE EN DEPENDANCE... 7 H2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT MISSIE (ZIE OOK SCHOOLPLAN EEN KEUZE VOOR HET LEVEN ) DOELEN SCHOOLKLIMAAT VEILIGHEID PRIORITEITEN H3 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL TEAM EN DIRECTIE AANMELDING VAN NIEUWE KINDEREN DE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN OVERIGE ACTIVITEITEN LESSENTABEL H4 DE ZORG VOOR DE KINDEREN ONZE VISIE OP LEERLINGBEGELEIDING VISIE OP MEER- EN HOOGBEGAAFDE KINDEREN ZORGFEDERATIE KOMPAS OVERGANG BASISONDERWIJS-VOORTGEZET ONDERWIJS HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJSKUNDIGE RAPPORTEN JEUGDGEZONDHEIDSZORG SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK SAMENWERKINGSVERBAND DE EEM SOCIALE WIJKTEAMS EXTRA BEGELEIDING MOTORIEK LOGOPEDIE H5 PERSONEEL TEAMGROOTTE EN BENOEMINGSBELEID KWALITEIT EN INZET REGELING BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN LEERKRACHT SCHOLING COMPENSATIEVERLOF STUDENTEN H6 OUDERS POSITIE VAN DE OUDERS CONTACT SCHOOLNIEUWS OP INFORMATIEAVOND GROEPSAVOND OUDERAVOND NIEUWE OUDERS GBS De Regenboog Schoolgids

4 6.8 OPEN MORGENS HUISBEZOEKEN RAPPORTEN EN PLAKBOEKEN CONTACTAVONDEN SCHOOLKEUZEADVIESGESPREKKEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OUDERPARTICIPATIE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) CONTRIBUTIE SCHOOLVERENIGING, OUDERBIJDRAGE EN PRETDAG SPONSORING KLACHTENREGELING BUITENSCHOOLSE OPVANG H7 ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS JAARPLAN KWALITEIT IN BEELD ZORG RELATIE SCHOOL EN OMGEVING H8 REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN SCHOOLTIJDEN VAKANTIES ZIEKTEVERLOF GRONDEN VOOR VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS SCHOOLVERZUIM BIJLAGEN JAARKALENDER INFORMATIEGIDS ADRESBOEKJE PARKEREN EN ROULEREN GBS De Regenboog Schoolgids

5 Woord vooraf Inleiding U hebt onze schoolgids in handen of op uw beeldscherm. Deze schoolgids geeft een beschrijving van waar wij als school voor staan. Dit is kernachtig verwoord in onze missie en wordt in de daarop volgende hoofdstukken van deze schoolgids verder uitgewerkt. De basisschool vormt een belangrijke periode in een kinderleven. En is daarom ook van groot belang voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind ongeveer 8000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters. Uren waarin de basis voor het verdere leven wordt gelegd. Een school uitkiezen valt dan ook niet mee, want scholen verschillen. In werkwijze, in aanpak van de kinderen, in sfeer en ook in resultaten. Ze verschillen in kwaliteit en dat maakt het kiezen soms wel eens moeilijk. Want wat is nou precies kwaliteit en hoe houdt u daar als ouder rekening mee? De overheid ziet dit probleem ook en vraagt daarom aan de basisscholen om een schoolgids te maken. Deze gids zal u helpen bij het kiezen van de school waar uw kind de komende jaren naar toe gaat. In de schoolgids schrijven we over de werkwijze en de sfeer, maar ook over de resultaten die we behalen. Voor ouders is deze gids bedoeld als een hulpmiddel voor het nalezen en begrijpen van ons beleid en de manier waarop we ons onderwijs vorm geven in de praktijk. De gids wordt ieder jaar opnieuw aan de collega s en ouders van de medezeggenschapsraad voorgelegd ter instemming. Praktische gegevens zoals data, tijden en namen vindt u apart op de jaarkalender voor ouders of in het informatieboekje. Wij zijn er van overtuigd dat u onze schoolgids met plezier zult lezen, maar vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. Dan kunnen we uw opmerkingen in een volgende gids verwerken. Namens het team van GBS De Regenboog, Arie Slagter (directeur) GBS De Regenboog Schoolgids

6 H1 De school 1.1 Richting De naam van de school is: Gereformeerde Basisschool De Regenboog. De school gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs HAAL (de afkorting HAAL staat voor Hilversum, Amersfoort, Almere en Leusden). De andere scholen van de vereniging zijn: o GBS De Wegwijzer (Hilversum); o GBS De Horizon (Amersfoort); o GBS Het Zwaluwnest (Amersfoort); o GBS De Waterspiegel (Almere); o GBS De Kleine Beer (Leusden); o EBS De Oase (Almere). De school is een gereformeerde basisschool. In principe worden alleen kinderen van wie de ouders lid zijn van een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) of van de Christelijk Gereformeerde Kerken toegelaten. Ouders van kinderen uit andere kerkgenootschappen kunnen toelating op school aanvragen bij het bestuur van de vereniging. Per aanvraag wordt hierover door het bestuur beslist. Vooraf wordt er met de ouders een toelatingsgesprek gehouden. De leerkrachten zijn belijdende leden van een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), van een van de Christelijke Gereformeerde Kerken of van een van de Nederlands Gereformeerde Kerken. 1.2 Bestuur en directie Onze school is een van de zes scholen die uitgaan van de Vereniging voor Primair Onderwijs HAAL. Op 1 januari 1998 vond er een fusie plaats tussen vier schoolverenigingen: Hilversum, Amersfoort, Almere en Leusden. Er is een algemeen bestuur voor alle zes scholen. Daarnaast functioneert er per school een schoolcommissie (voorheen afdelingsbestuur) De (locatie)directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid op de eigen school. Op De Regenboog is Arie Slagter de directeur en Janet Versteeg de teamleider. Raad van Toezicht De HAAL-scholen vallen onder de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs HAAL. Alleen de scholen in Almere vallen onder de Stichting voor Bijbelgetrouw Onderwijs HAAL. Deze vereniging kiest een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het College van Bestuur van de scholen van zowel de vereniging als de stichting. De voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr. Henk Mulder wonend te Amersfoort. College van bestuur Het college van bestuur bestaat uit twee leden. Voorzitter: Arnoud Messelink (vanaf okt 2014) Lid: Marco van der Ploeg wonend te Den Haag Het college van bestuur is bereikbaar via het centrale kantoor van de HAAL-groep. Centraal kantoor SVBO en VGPO HAAL Dorresteinseweg 7 b 3817 GA Amersfoort GBS De Regenboog Schoolgids

7 1.3 Situering Het schoolgebouw ligt in de wijk Schothorst, een groene wijk van de gemeente Amersfoort, met veel ruimte. Voor de lessen in bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de gymnastiekzaal aan het Reinaartpad op ongeveer 200 meter afstand van de school. 1.4 Schoolgrootte en dependance De school telt aan het begin van het jaar 296 kinderen. Door instroom van nieuwe kleuters is dit aantal aan het eind van het jaar circa 300 kinderen. De leerlingen zijn verdeeld over acht leerjaren in 12 groepen. De instroom van de 4-jarigen vindt plaats in de vier kleutergroepen. De Regenboog heeft te maken met groei in leerlingenaantal. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Het is geweldig dat ouders hun kinderen graag willen aanmelden voor bijbelgetrouw en kwalitatief goed onderwijs. Dat heeft echter wel tot gevolg dat we niet meer alle leerlingen in het huidige schoolgebouw kunnen huisvesten. Groep 6 en 7 zullen dit schooljaar gehuisvest worden op locatie Zuiderkruis. Er is beleid ontwikkeld voor de middellange termijn (2 à 3 jaar) We staan voor de uitdaging om dit schooljaar lange termijnbeleid te ontwikkelen dat structureel anticipeert op de groei van het leerlingenaantal. H2 Waar de school voor staat 2.1 Missie (zie ook schoolplan Een keuze voor het Leven ) LEREN ÉN LEVEN IN HET LICHT VAN GODS LIEFDE Een veilige school We zijn een veilige school waar kinderen het samen goed hebben. We werken aan positief christelijke sfeer van liefde en respect, waarbinnen alle kinderen zich prettig en gewaardeerd voelen. We hebben veel aandacht voor het zelfvertrouwen van de kinderen. Samen leren en ontdekken Vanuit een lerende houding begeleiden we de kinderen bij het samen leren en het ontdekken van hun eigen gaven en talenten en die van anderen. We kiezen voor evenwicht in de aandacht voor resultaten op basisvaardigheden, algemene kennis en sociaal-emotionele ontwikkeling. In het schema hiernaast wordt een schets van ons onderwijs in beeld gebracht. In par. 71 werken we deze schets verder uit. Leven voor God We leren de kinderen de God van het verbond te dienen door in afhankelijkheid van Hem hun leven in te zetten in Zijn Koninkrijk. We leren de kinderen uit dankbaarheid voor Christus offer God, zichzelf en hun naaste lief te hebben op hun plaats in onze samenleving. Zo mogen ze uit genade, nu en eeuwig, leven in het Licht van Gods Liefde. Die toon van ons onderwijs hebben we in ons schoollied, het Regenbooglied verwerkt. Om dit lied te beluisteren of te leren klik dan op bijgaande link GBS De Regenboog Schoolgids

8 2.2 Doelen Vanuit de missie komen we tot een drietal hoofddoelen van ons onderwijs: o De kinderen een veilige basis meegeven; o De kinderen leiden en begeleiden in het behalen van bij hen passende leerresultaten op verschillende ontwikkelingsgebieden. We streven er daarbij naar te voldoen aan de kerndoelen die de Wet op het Primair Onderwijs voorhoudt; o De kinderen ontdekken hoe ze kunnen leven als God dienende wereldburgers. 2.3 Schoolklimaat Wij staan erop dat kinderen goed met elkaar omgaan, ook al zijn er verschillen tussen de kinderen. De één rekent beter dan de ander, de volgende is hoogbegaafd, de buurman kan moeilijk lezen en ga zo maar door. Wij willen dat kinderen zich veilig voelen op onze school. We hebben daarom samen met ouders een aantal regels opgesteld voor een veilige school. Pesten staan we simpelweg niet toe, daar kunt u de leerkrachten altijd op aanspreken. We werken met Aanvaard elkaar - een protocol voor goede omgangsvormen - met daarin veel aandacht voor pestgedrag. Ook (nodeloos) geweld en andere vormen van bedreiging worden niet getolereerd. In het beleid op de leerlingenveiligheid en in het protocol ongewenst gedrag is aangegeven hoe hiermee zal worden omgegaan. Kinderen komen pas tot ontwikkeling wanneer ze zich veilig voelen. Daarom besteden wij veel aandacht aan de manier waarop kinderen met elkaar omgaan, hoe ze samenwerken en leren. We volgen hen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Bovenal moeten zij merken dat zij veilig zijn bij God. Contact tussen school en ouders vinden we belangrijk. We nemen de tijd voor regelmatige contacten op de contactavonden en zo nodig tussendoor. In hoofdstuk 6 besteden we verder aandacht aan de belangrijke plaats van de ouders op onze school. Rust, reinheid en regelmaat De drie R s zijn nog steeds actueel. Rust, reinheid en regelmaat vinden we belangrijke aandachtspunten voor de manier waarop volwassenen en kinderen in onze school werken en met elkaar omgaan. In de gangen vraagt dit onze gezamenlijke aandacht. De drie R s zijn geen doel op zichzelf, maar dienen bij te dragen aan een goede werksfeer en een veilige omgeving voor de kinderen. Rust in de school en in de groepen maakt dat kinderen zich kunnen concentreren op hun werk. Tijdens het zelfstandig werken is het stil en kunnen de kinderen aan hun taak werken. Ook op ontspannen momenten is een zekere rust belangrijk voor de sfeer. Rust en regelmaat zijn ook van belang om kinderen zich veilig te laten voelen. Kinderen weten dan waar ze aan toe zijn. Reinheid is voor de kinderen van belang om zich prettig te voelen. Het gaat hier zowel om netheid als frisheid. 2.4 Veiligheid De kinderen moeten zich veilig voelen op school. Daarbij zijn de begrippen 'orde' 'regelmaat' en 'rust' van groot belang. De school heeft daarom de volgende maatregelen genomen: o o o o o o De school wil een open school zijn voor de ouders. Als er iets is, wacht er niet te lang mee om het door te geven aan de groepsleerkracht. Tijdens de kleine pauzes is er pleinwacht door teamleden en tijdens de grote pauzes is het toezicht geregeld via de tussenschoolse opvang. Binnen de school zijn duidelijke afspraken en regels. In de school is een ontruimingsplan in geval van brand of bij andere calamiteiten. De school heeft een regeling getroffen ter voorkoming van ongewenste intimiteiten. Alle betrokkenen bij de school kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de school. GBS De Regenboog Schoolgids

9 o o Op de school is een pestprotocol aanwezig. Dit protocol is op de website te vinden als verwijzing bij de schoolgids. Ook hanteren we het landelijk model Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling hanteren we het stappenplan van dit landelijk model. Leerlingenbeleid en veiligheid Op school willen we zorgdragen voor een veilige omgeving voor alle kinderen en medewerkers. Een structurele aanpak is in de eerste plaats gericht op leerlingen en gaat uit van drie strategieën. Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bevorderen van een sociaal klimaat Leerlingen voelen zich thuis op scholen, waar de leerkracht hen serieus neemt, met respect behandelt en blijft accepteren. Ook waarderen zij het als leraren gezag uitoefenen en duidelijke gedragsregels hanteren Intensieve begeleiding van kinderen met gedragsproblemen Als leerlingen zich lastig(er) gaan gedragen, is het goed om actief in te grijpen en niet af te wachten tot dit gedrag vanzelf overdrijft. Juist adequaat reageren kan voorkomen dat problemen ernstiger worden. Inspringen op acute situaties Als zich ernstige incidenten voordoen, moet hierop onmiddellijk worden ingesprongen door de leerkracht, de directie, het schoolteam of eventueel externe instanties zoals de jeugdhulpverlening. Daarbij zijn duidelijke en soms ook harde maatregelen nodig. Datzelfde geldt voor situaties waarin probleemleerlingen hardnekkig volharden in agressief en gewelddadig gedrag. Ongewenst gedrag moet duidelijk worden afgekeurd zonder dat het kind wordt afgewezen. We hopen dat er op onze school geen leerlingen behoeven te worden verwijderd voor kortere of lange termijn, maar in sommige situaties is het voor de leerling en de school beter. Een leerling die de rust of veiligheid op school ernstig verstoort, kan worden verwijderd. Het moet gaan om herhaald wangedrag, dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op andere leerlingen en een goede gang van zaken ernstig belemmert. Hierbij hanteren we het beleid leerlingenbeleid en veiligheid dat binnen de HAAL-scholen is vastgesteld. De volledige regeling is de te downloaden via Om de veiligheid van de kinderen en het team zo optimaal mogelijk te laten zijn, zijn de volgende maatregelen genomen: Voor en na schooltijd, en in de kleine pauzes wordt er door teamleden toezicht gehouden op het spelen op het plein; in de grote pauze gebeurt dat door de tussenschoolse opvang In de school gelden de Regels voor een veilige school De school heeft een ontruimingsplan in geval van brand of anderszins. Aan de hand hiervan zal jaarlijks twee keer geoefend worden. Geweld en agressie Op verschillende manieren kan de school in aanraking komen met agressie en geweld: Het kind kan bedreigd worden door geweld en agressie in eigen omgeving. Het kind kan zich gewelddadig of agressief uiten naar anderen. Ouders die zich gewelddadig of agressief naar school toe gedragen. Een leerkracht gedraagt zich gewelddadig of agressief. Onder geweld en agressie verstaan we het gebruik van lichamelijk geweld zoals slaan en schoppen het gebruik verbaal geweld zoals schelden, en persoonlijke beledigende taal. GBS De Regenboog Schoolgids

10 De school is tegen het gebruik van geweld en agressie en zal als zich dat voordoet zich hier ook met maatregelen tegen verzetten. Als geconstateerd wordt dat een kind te maken heeft met een situatie in de thuissituatie waarin geweld en agressie worden gebruikt, dan zal de school dit melden aan de vertrouwenspersoon van de school. In overleg met de VP zal besloten worden het meld- en adviespunt kindermishandeling in te schakelen. Als een kind zich bij herhaling gewelddadig of agressief uit, is een leerkracht verplicht dit te melden in het schoolteam. Daar zullen afspraken gemaakt worden over eventueel te nemen maatregelen naar aanleiding van de ernst van de situatie. Wat wel en niet toelaatbaar is in deze situatie staat omschreven in de gedragscode van de school. Als ouders zich gewelddadig of agressief naar school toe gedragen meldt de leerkracht dit in elk geval aan de locatiedirecteur en de vertrouwenspersoon. In overleg zullen die gepaste maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. In het geval dat er strafbare handelingen hebben plaatsgevonden wordt een aanklacht bij de politie ingediend. Als er klachten komen over gewelddadig of agressief gedrag van een leerkracht ten opzichte van een kind, ouders of collega s, dan wordt dit aangemeld bij de contactpersoon of de vertrouwenspersoon. In overleg met de school worden gepaste maatregelen genomen. Indien daar aanleiding voor is wordt aangifte bij de politie gedaan. Alle HAAL-scholen gebruiken het protocol leerlingenbeleid en veiligheid waarin duidelijk is vastgesteld hoe de school handelt in voorkomende gevallen. Verzekering Via het L.V.G.S./besturenraad heeft het bestuur voor de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van schoolbestuurders, personeelsleden en ouderparticipanten voor zover zij handelen als bestuurder, personeelslid of ouder (bijv. als overblijfmoeder, leesmoeder, begeleider tijdens een schoolreisje enz.). De kinderen zijn niet verzekerd. Wanneer een leerling schade veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is, valt dit niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school. De schade kan worden verhaald op de ouder(s) van het schadeveroorzakende kind. De meeste ouders hebben hiervoor een gezins-wa- verzekering afgesloten. De schade wordt wel door de school aansprakelijkheidsverzekering gedekt, wanneer schade (mede) te wijten is aan nalatigheid van bijvoorbeeld een pleinwacht. Ook is niet verzekerd de schade, die ontstaat na een ongeval. 2.5 Prioriteiten Doelgericht Het onderwijs op onze school is doelgericht onderwijs. Wij willen de kinderen toerusten tot het zo goed mogelijk vervullen van hun levenstaken, nu en straks als volwassenen. In ons onderwijs willen we de kinderen zoveel mogelijk de daarvoor relevante kennis, inzichten, vaardigheden en attituden bijbrengen of helpen verder te ontwikkelen. Wij streven ernaar te voldoen aan de kerndoelen die de Wet op het Basisonderwijs voorhoudt. Kindgericht Ons onderwijs is kindgericht. We houden rekening met verschillen tussen de kinderen. We zorgen ervoor dat de leerstof past bij het niveau van het kind. Zelfstandig werken is hierbij een belangrijk hulpmiddel. We kijken daarbij niet alleen naar de resultaten van het werk, maar vooral ook naar hoe er gewerkt is. Het zogeheten werkproces! Helpen en begeleiden We streven ernaar om de kinderen gedurende de basisschoolperiode steeds meer zelf verantwoordelijk te laten zijn. Dit betekent dat we als leerkrachten steeds meer in een begeleidende rol komen. Om dit te realiseren werken we o.a. met momenten van zelfstandig werken met eigen verantwoordelijkheid. Waar nodig hebben wij een sturende rol, om structuur en veiligheid te bieden. GBS De Regenboog Schoolgids

11 Dit alles krijgt tijdens de schooldagen gestalte. Daarbij speelt enerzijds de persoonlijke stijl van de leerkracht een rol en is anderzijds de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden van belang. Verder komt hierbij ook de schoolomgeving in beeld. Wij willen aangeven wat wij in dit verband wezenlijk vinden voor: de kinderen de ouders de teamleden de kerk de buurt Elk kind moet zich op school thuis voelen. Kinderen en leerkrachten accepteren elkaar zoals zij zijn. In en rondom de school worden duidelijke en handhaafbare regels gesteld. Ouders hebben het recht te weten wat er met hun kinderen gebeurt, omdat zij deze aan de school hebben toevertrouwd. De teamleden dragen gezamenlijk het onderwijs en zijn daarvoor verantwoordelijk. Op vaste tijden wordt de ontwikkeling van de kinderen besproken. Daarnaast vinden er functioneringsgesprekken plaats. Wij sluiten aan bij zaken die in de kerkdiensten plaatsvinden, zoals de prediking, doop, avondmaal en het doen van belijdenis. We informeren de verschillende kerken over de psalm- en liedlijst met de liederen van de week. We verzenden regelmatig kaarten naar zieken en zendelingen. Ieder jaar wordt er in dit kader een themaproject georganiseerd. Predikanten worden uitgenodigd om hierover op school in gesprek te gaan met de leerlingen. Om de school ligt een groot plein dat voorzien is van speeltoestellen. Het plein is na schooltijd vrij toegankelijk tot zonsondergang en daarvan wordt veel gebruik gemaakt. Onze leefregels We hebben vanuit onze missie een aantal leefregels opgesteld. Naar deze leefregels willen we ons eigen handelen richten. Ook bij de vormgeving van ons pedagogisch klimaat wordt uitgegaan van deze leefregels. De leefregels zijn weergegeven op een kaartje dat voor (nieuwe) ouders en kinderen beschikbaar is. GBS De Regenboog Schoolgids

12 GBS De Regenboog Schoolgids

13 H3 Organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school De school is verdeeld in drie afdelingen: o de onderbouw (groep 1-2); o de middenbouw (groep 3-5); o de bovenbouw (groep 6-8). groep per week totaal uur 3660 uur in de onderbouw* ,5 uur 3890 uur in de ,5 uur bovenbouw* *uren worden verrekend in het Hoorns model De nadruk ligt de eerste jaren op het spelen en het spelend leren op een ontwikkelingsgerichte en tegelijk ook opbrengstgerichte wijze. In groep 3 wordt er gestart met het lees- en rekenonderwijs en wordt het ontwikkelingsgericht werken van de kleutergroepen in lichtere mate voortgezet. In alle groepen hanteren we het lesmodel van de directe instructie. Ook hebben we een doorgaande lijn voor het zelfstandig werken. Het bewust leren omgaan met eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden is een belangrijk kenmerk van ons onderwijs. Met name tijdens het middagprogramma komt dat tot uiting en bij de aandacht voor sociale vaardigheden bij het programma van de Kanjertraining. 3.2 Team en directie Het team van De Regenboog bestaat uit enkele leerkrachten met een volledige baan en een groot aantal met een deeltijdbaan. Iedere bouw heeft een bouwcoördinator. Leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten, die zich met name richten op het ondersteunen en begeleiden van de kinderen, in of buiten de groep, die dat extra nodig hebben. Twee teamleden hebben als taak het geheel van leerlingbegeleiding op de school te organiseren en te coördineren. Dit zijn de interne begeleiders (IB-ers). De locatie directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school en is aanspreekpunt voor ouders en personeel. De directeur wordt ondersteund door een teamleider en twee administratief medewerkers. Ook is er een managementteam (MT), die bestaat uit de locatiedirecteur, de teamleider en de IB-ers. Het team vergadert regelmatig over zaken die de school aangaan. De eindverantwoordelijkheid van de HAAL-scholen ligt in handen van het college van bestuur. 3.3 Aanmelding van nieuwe kinderen Nieuwe ouders die hun kind willen aanmelden hebben de mogelijkheid tot een informatief gesprek met de directeur. In dit gesprek brengt de directeur u op de hoogte van het onderwijs op onze school en bent u in de gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens krijgt u een rondleiding door de school en is er de gelegenheid om de sfeer in de diverse groepen te proeven. Kinderen van vier jaar mogen naar de basisschool. Voordat ze definitief op school komen mogen ze van tevoren twee morgens een dagdeel komen kennismaken. Ouders zijn dan ook van harte welkom. In de maand januari wordt op alle scholen van de schoolvereniging HAAL een informatieavond gehouden voor ouders die overwegen hun kind aan te melden. Hiervoor worden ook alle ouders uitgenodigd van kinderen die in het komende schooljaar in groep 1 kunnen komen. Op deze avond wordt informatie gegeven over de gang van zaken in de school. Via de website, nieuwsbrief of kerkbladen worden belangstellende ouders uitgenodigd. Afspraken bij tussentijdse wisseling van basisschool De schoolbesturen in Amersfoort hebben een afspraak gemaakt over het wisselen van school tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in het belang van de leerling is. Afgesproken is daarom dat besturen hier alleen meewerken als: - er sprake is van een verhuizing; - de oude school niet het onderwijs kan bieden dat de leerling nodig heeft. De directeuren en IB-ers van de oude én de nieuwe school het daar dan over eens zijn; - er sprake is van een onoplosbaar conflict tussen ouders en de school. In dat geval bepaalt de school waarvan de leerling vertrekt de exacte datum waarop dat gebeurt, waarbij het de voorkeur geniet dat dit na een vakantie plaatsvindt. Dit in overleg met de ouders/ verzorgers en de ontvangende school.

14 Wanneer ouders contact opnemen met een school over de plaatsing van een leerling lopende het schooljaar, dan verwijst de directeur de ouders/verzorgers altijd terug naar de eigen school, daarbij verwijzend naar bovenstaande afspraken. De besturen vinden keuzevrijheid van ouders belangrijk; wisselen van school kan daarom wel aan het einde van het schooljaar. 3.4 De activiteiten voor de kinderen Bijbelonderwijs en kerkgeschiedenis Het Bijbelonderwijs heeft op onze school een vaste belangrijke plaats. We vertellen de kinderen graag over Gods grote daden. Aan zingen, bidden en het vertellen uit de Bijbel wordt daarom dagelijks aandacht besteed. Elke week leren de kinderen een psalm of een ander christelijk lied. In alle groepen wordt gewerkt met de methode voor Bijbelonderwijs Levend water. Met vaste regelmaat krijgen de kinderen hiervoor huiswerk mee. Regelmatig wordt tijd genomen voor gezamenlijke geloofsbeleving in vieringen. Ieder jaar kiezen we een jaarthema, wat centraal staat bij de vieringen. We hebben vieringen per bouw en vieringen rond de christelijke feestdagen. Daarnaast houden we een themaweek in het kader van de verbondenheid tussen school, ouders en kerk, die we afsluiten met een gezamenlijke themaviering in één van de kerken. Bij de vieringen zijn ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom. Verder wordt er in de groepen aandacht besteed aan de kerkgeschiedenis en aan het zendingsen barmhartigheidswerk. Voor dit laatste mogen de kinderen elke week geld meebrengen om hen bij dit werk te betrekken. Via de stichting Red een kind zijn er twee jongens uit India geadopteerd. Wij sturen hen regelmatig een kaart of briefje. Het overige geld wordt besteed aan hulpverleningsprojecten die op dat moment actueel zijn. In groep 7 en 8 wordt expliciet aandacht besteed aan de geschiedenis van de kerk. Activiteiten in de groepen 1-2 De schooldag begint in de kring of met een inloopmoment. De kinderen komen binnen, kiezen een activiteit en gaan dan spelen. Ouders kunnen zo rustig afscheid nemen van hun kind. Hierna gaan de kinderen in de kring voor de Bijbelles en het kringgesprek. We willen de kinderen leren naar elkaar te luisteren. Ze moeten ook leren met elkaar te praten en elkaar vragen te stellen. In de kring wordt veel gewerkt aan het wekken van de belangstelling voor het gesproken en geschreven woord. Wij stimuleren de taalontwikkeling van de kinderen o.a. met luister- en spreekoefeningen, voorlezen, vertellen, opzegversjes, poppenkast en praatplaten. Na de kring gaan de kinderen aan het werk. Soms kiezen de kinderen zelf een activiteit via het kiesbord, soms geeft de leerkracht aan welke activiteit gedaan moet worden. Er wordt gewerkt met o.a. boeken, blokken, zand en water, puzzels, ontwikkelingsmaterialen, papier, karton en constructiemateriaal. Kleuters bewegen graag en veel en voor hun ontwikkeling is dat ook belangrijk. De motorische en sociale vaardigheden komen tijdens het spelen aan de orde, zowel buiten als in het speellokaal. Er wordt dan gespeeld met groot en klein materiaal of er wordt een spelles of drama les gegeven. Natuurlijk is er ook veel gelegenheid voor vrij spel. Er worden veel activiteiten gedaan rond een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. We werken voornamelijk met heterogene groepen. Dat betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten. Het aanbod via de hoeken en lesactiviteiten is gericht op de verschillende ontwikkelingsniveaus. Dit biedt ons de mogelijkheid goed aan te sluiten bij de ontwikkeling die op die leeftijd vaak met sprongen verloopt. GBS De Regenboog Schoolgids

15 Taal en lezen Taal en leesonderwijs is op onze school erg belangrijk. We gebruiken in groep 3 de methode De Leessleutel. In de groepen 3 en 4 staat het leren lezen centraal. Een goede leesvaardigheid is belangrijk voor het plezier dat je van lezen kunt hebben, maar het is ook nodig voor bijna alle schoolvakken. We zorgen ervoor dat kinderen boeken lezen, die aansluiten bij hun belevings- en leesniveau. Om de kinderen de juiste boeken te laten lezen maken we gebruik van AVI-toetsen. Daarmee kunnen we de leesontwikkeling op de voet volgen. De kinderen worden regelmatig getoetst. Uit de boekenbakken kiezen kinderen boeken op hun niveau. Daarin wordt naast het technisch leesniveau ook de emotionele leeftijd meegewogen. De kinderen lezen individueel of in tweetallen. Tot AVI-niveau E4 wordt hardop gelezen, daarna lezen de kinderen stil voor zichzelf om het leestempo verder te verhogen. Regelmatig komen de kinderen om beurten bij de leerkracht om even hardop voor te lezen. Als de kinderen het technisch lezen voldoende beheersen, starten we in groep 4 met begrijpend en studerend lezen. We gebruiken in alle groepen Nieuwsbegrip XL. Wat betreft ons taalonderwijs onderscheiden we schriftelijke taalvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid. Schriftelijke taalvaardigheid bestaat uit het leren formuleren van goedlopende zinnen, het spelen met woorden en uitdrukkingen in verhalen, gedichten enz. Verder is er aandacht voor woordenschat en taalbeschouwing (de vorm, de betekenis en het effect van taal). Voor spelling werken we met een aparte spellingleerlijn en differentiëren we op beheersingsniveau. Bij mondelinge taalvaardigheid staat het actief luisteren en spreken centraal, wat geoefend wordt door o.a. spreekbeurten, discussies en presentaties. Voor het taalonderwijs maken we gebruik van de methode Taal Actief. Schrijven We maken gebruik van de methode: Schrijven in de basisschool. In groep 1 en 2 ligt het accent op de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Veel aandacht wordt ook besteed aan de juiste zithouding en pengreep. Voorbereidende schrijfpatronen komen aan de orde voor de oudste kinderen in de groepen 1-2 en aan het begin van groep 3. Pas als het kind leert lezen, leert het de letters ook schrijven. In de groepen 1-2 en 3 schrijven de kinderen met een potlood. In groep 4 mogen de kinderen met een vulpen schrijven. In de groepen 6 en 8 krijgen de kinderen weer een nieuwe vulpen. We geven zo een signaal af dat wij het schrijven belangrijk vinden. Vanaf groep 7 begeleiden we de kinderen in het ontwikkelen van hun eigen handschrift. Soms wordt n.a.v. een motorisch screening aangepast schrijfmateriaal geadviseerd. Rekenen In de groepen 1-2 proberen de leerkrachten in zo concreet mogelijke situaties te werken aan ruimtelijke ordening en ruimtelijke relaties, rekenbegrippen, meetactiviteiten, oriëntatie in de tijd en ontwikkeling van getalbegrip. Hiervoor wordt de methode Spelend Rekenen ingezet. In groep 3 en 4 worden er naast het ontwikkelen van getalbegrip ook sommen gemaakt. Er wordt gewerkt aan getalbegrip, meten, wegen en handig rekenen. In groep 4 wordt kennisgemaakt met de tafels van vermenigvuldiging. In groep 5 en 6 moeten de tafels worden beheerst. Het cijferend rekenen wordt aangeleerd en er wordt gewerkt aan het inzicht in breuken. in groep 7 en 8 ligt de nadruk op breuken, decimalen, cijferen, procenten en verhoudingen. We proberen in ons rekenonderwijs zoveel mogelijk uit te gaan van werkelijke situaties, waarvoor de leerling een goede oplossingsstrategie moet vinden. In hebben we de vernieuwde rekenmethode Pluspunt ingevoerd. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van de computer om het leerproces te ondersteunen. Voor leerlingen met een eigen leerlijn wordt regelmatig gebruik gemaakt van de methode Alles Telt maatschrift. GBS De Regenboog Schoolgids

16 Wereldoriënterende vakken In de onderbouw wordt aan de hand van thema s de wereld verkend. In de groepen 1-2 worden daarvoor verschillende bronnen gebruikt, waaronder de methode De grote reis. Verder is er een aantal Basismappen aangeschaft en zelf gemaakt. In iedere map is een thema uitgewerkt. In groep 3 worden de thema s die in de methoden De Leessleutel aan de orde komen als uitgangspunt genomen. Verder wordt er gebruik gemaakt van de materialen van de methode TopOndernemers en Leefwereld. Voorbeelden van thema s zijn: reizen, feesten, de bakker, de post en de bus. In groep 4-8 wordt er gewerkt met de methode TopOndernemers voor wereldoriëntatie. In deze methode krijgen de vakgebieden natuur, techniek, ruimte en tijd aandacht. Daarnaast werken we met Lessenseries (met de bronnen Hier en daar, Bij de Tijd en Leefwereld) om de kerndoelen van deze ontwikkelgebieden van het onderwijs te waarborgen. In groep 7 wordt kennis gemaakt met EHBO d.m.v. een cursusmorgen, in de dierentuin van Amersfoort! In alle groepen hebben we verschillende excursies. Voor natuur maken we gebruik van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, die leskisten hebben samengesteld. Wij kunnen daarvoor intekenen. Projectperiodes We hebben twee projectperiodes opgenomen op de jaarplanning. Tijdens een projectperiode werken de kinderen van verschillende groepen met elkaar over een wereldoriënterend onderwerp. In de tweede projectperiode werken de kinderen schoolbreed over hetzelfde thema. Aan het einde van de projectperioden mogen de ouders op een inloopavond komen kijken naar het gemaakte werk. Verkeer In de groepen 1-2 wordt in aparte lessen en om het jaar aan de hand van een thema aandacht gegeven aan het verkeer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Rondje verkeer. In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt met de methode Klaar over. In groep 5-8 wordt gewerkt met verkeerskranten van 3VO. We hechten veel waarde aan verkeersonderwijs dat aansluit bij de ervaringen van kinderen, systematisch, relevant en praktisch toepasbaar. De kinderen werken toe naar het verkeersexamen dat in groep 7 afgenomen wordt. Een theoretisch examen waarbij de kinderen een landelijke toets maken en vervolgens op de fiets een praktisch examen in de buurt van de school. De kinderen die voor dit examen slagen ontvangen een verkeersdiploma. Engels (nieuwe methode) In dit schooljaar geven we in groep 1 t/m groep 8 meer aandacht aan de taal Engels dan voorgaande jaren. Het accent ligt hierbij op luister- en spreekvaardigheid. Voor dit vak hebben we een nieuwe methode voor groep 3 t/m 8 aangeschaft die we dit schooljaar gaan invoeren. Zelfstandig werken Zelfstandig werken heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. Hiermee wordt al in de groepen 1-2 een begin gemaakt. Door het gebruik van dagritmekaarten weten de kinderen wat er op een dag gaat gebeuren. Via het kiesbord kunnen de kinderen zelfstandig een activiteit kiezen. Tijdens het werken en spelen gebeurt het regelmatig dat de leerkracht voor de kinderen even niet beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat deze bezig is met de kleine kring. De kinderen kunnen dan even wat anders gaan doen of een ander kind om hulp vragen. In de volgende groepen wordt op het bord aangegeven wat het dagprogramma is. In groep 3 en 4 wordt zelfstandig gewerkt aan een dagtaak. In groep 5 en 6 wordt dit uitgebouwd naar een weektaak. In groep 7 en 8 plannen de kinderen een belangrijk deel van de weektaak zelf in. De tijd van zelfstandig werken wordt opgebouwd van een korte periode in groep 3 tot een langere periode in groep 8. Zelfstandig werken is een doel op zichzelf, omdat het kinderen leert om taken te plannen, aan te pakken en om te gaan met mogelijke knelpunten. Daarnaast is het een werkvorm die de leerkracht ruimte geeft voor hulp aan individuele kinderen. GBS De Regenboog Schoolgids

17 Video en computer Bij bovenstaande leergebieden wordt er regelmatig gebruik gemaakt van het digibord, met de vele mogelijkheden. Groep 8 kijkt verder wekelijks naar het tv-weekjounaal. De actualiteit is dan onderwerp van het gesprek. Wat betreft de inzet van computers zijn er drie hoofdlijnen. Allereerst worden ze ingezet voor het oefenen van de basisvaardigheden. Dit gebeurt met name tijdens de morgens. Vervolgens worden ze ingezet voor het ontwikkelen van vaardigheid in het gebruik van de computer voor verschillende doeleinden, zoals tekstverwerking, internet en het maken van presentaties. Tenslotte worden de computers ingezet voor informatieverwerking en wereldoriëntatie bij TopOndernemers. Hiervoor wordt tijdens de middagen door de groepen gebruik gemaakt van de mediatheek. Onder begeleiding van een leerkracht kunnen de kinderen op het internet terecht voor informatie over een bepaald onderwerp. Ateliers Voor onze expressievakken wordt gebruik gemaakt van de methode Moet je doen. Beeldende vorming, kunst en cultuur en muziek zijn de onderwerpen die hierin uitgebreid aan bod komen. In de groepen 1-2 zijn deze activiteiten opgenomen in het aanbod tijdens het werken en spelen. In groep 3-8 wordt er iedere week een ateliermiddag ingeroosterd, waarin verschillende ateliers worden aangeboden. Voor het aanbieden van deze ateliers worden ouders ingeschakeld. Ook tijdens de beide projectperioden is er gelegenheid om creatief bezig te zijn. Bewegingsonderwijs In de lessen bewegingsonderwijs wordt met name de motorische ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. De lessen bewegingsonderwijs worden voor de groepen 1-2 gegeven in het speellokaal van de eigen school. De overige groepen krijgen les in het gymnastieklokaal aan het Reinaartpad. De kinderen hebben twee keer per week 45 minuten of een blokuur gymnastiek. In die lessen wordt aandacht besteed aan de verschillende activiteitsgebieden turnen, spel en atletiek met de verschillende betekenisgebieden, zoals o.a. springen, zwaaien, balanceren, passeren en onderscheppen, mikken, werpen, springen en lopen. Er wordt aandacht gegeven aan samenspel en sociaal gedrag. We gebruiken de methode Planmatig bewegingsonderwijs Schoolzwemmen Het schoolzwemmen bestaat niet meer. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van zwemles, buiten schooltijd. Ouders die dit niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het Jeugd Sport en Cultuur Fonds, via de sociale dienst van de gemeente Amersfoort. Dit geldt voor ouders die niet meer dan 110% procent van het wettelijk sociaal minimum verdienen. Alleen voor kinderen tussen 6 en 16 jaar kan een bijdrage worden aangevraagd Sociale vaardigheden In alle groepen is er voor de kinderen dagelijks gelegenheid om te vertellen wat hen bezig houdt. Daarnaast geven we jaarlijks een aantal lessen weerbaarheid in het kader van ongewenste intimiteiten. We werken de eerste 10 weken het schooljaar met de methode "Kanjertraining" en daarna met methode Leefstijl. Dit is een methode voor de totale sociaal-emotionele ontwikkeling gericht op de leerling. Het schoolteam volgt tweejaarlijks een nascholing voor de Kanjertraining. Het gedrag van leerlingen staat in deze training centraal. De volgende vijf basisregels (afspraken) horen bij de Kanjertraining: 1. We hebben respect voor God, voor onszelf en voor elkaar 2. We helpen elkaar 3. Niemand speelt de baas 4. Niemand lacht uit 5. Niemand doet zielig GBS De Regenboog Schoolgids

18 Burgerschapsvorming Onze school heeft er voor gekozen om de kinderen te onderwijzen binnen een eigen veilige setting vanuit de visie dat de opvoeding thuis ondersteund wordt door het onderwijs op school en in de kerkelijke gemeenten. Deze setting brengt met zich mee dat de kinderen op onze school nauwelijks natuurlijke ontmoetingen hebben met kinderen die een andere levensbeschouwing hebben. Daarom doen we aan burgerschapsvorming met bijzondere aandacht voor de relatie tussen eigenheid van onderwijs op basis van christelijke levensbeschouwing en als voorbereiding op het participeren in een plurale, multiculturele en multireligieuze samenleving. Juist omdat onze kinderen de waarde leren van het christelijke geloof, kunnen ze ook beseffen dat andere geloofsovertuigingen voor anderen evenzeer van waarde zijn. In potentie creëert dit meer begrip voor andere religies dan wanneer je de waarde van religie niet persoonlijk hebt leren kennen. Vanuit dit uitgangspunt gaan we met name in de bovenbouw op zoek naar ontmoetingen binnen de samenleving om op die manier de kinderen te leren hoe ze binnen de maatschappij hun eigen plek kunnen krijgen. We zoeken naar evenwichtige verhouding tussen aanpassingsgerichtheid (zich voegen naar het algemeen belang, de gelden regels, de gemeenschap) en het leren kritisch en zelfstandig na te denken over de eigen gemeenschap(pen), de samenleving en de eigen rol daarin. Op onze school leren we de kinderen om navolgers te worden van Jezus. Jezus had ook oog voor de mensen in moeilijke omstandigheden. Als we dit vertalen naar onze tijd, dan zou dat bijzondere aandacht betekenen voor zwervers, daklozen, verslaafden en fraudeurs. Binnen onze visie op burgerschap willen werken aan de attitude om Jezus na te volgen. Binnen onze school betrekken we kinderen actief bij de samenleving waar ze deel vanuit maken, zodat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor de wereld om hen heen. Dit begint al in hun eigen groep en wordt verder doorontwikkeld richting school en samenleving. Burgerschapskunde brengt onze jonge burgers basiskennis, vaardigheden en attitude bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Het gaat er dus om dat leerlingen niet alleen verantwoordelijk leren zijn voor zichzelf maar ook voor hun omgeving en het algemeen belang. Democratie heeft een eigen blijk in het politieke stelsel; het maakt mogelijk dat iedere burger een bijdrage kan leveren aan bestuur van de samenleving. Binnen dit kader vinden we het belangrijk dat kinderen kennis krijgen van begrippen als: gelijkheidsbeginsel, vrijheidsbeginsel, mensenrechten en rechtssysteem. Daarnaast is het belangrijk voor de jonge burgers om democratische procedures (meerderheid, minderheid, parlementaire democratie) te leren kennen. Kinderen oefenen bij ons op school vaardigheden als informatie verwerken, de dialoog zoeken, debatteren en presenteren in een soort minidemocratie. Op deze manier wordt een attitude gevormd waar bij de begrippen: respect, vertrouwen, solidariteit en verantwoordelijkheid een plek krijgen. De jonge burger leert op school om z n eigen plek te verwerven en behouden binnen de samenleving waar hij/zij deelgenoot van is. Op De Regenboog kunnen we in dat kader vermelden dat we diverse culturele uitstapjes organiseren, een Kanjerschool zijn (gekwalificeerd op basis van de Kanjertraining), ten aanzien van de vorming van sociale vaardigheden de methode Leefstijl hanteren en dat we bij de zaakvakken Topondernemers gebruiken, waarbij het ontwikkelen van maatschappelijk begrip en onderlinge samenwerking kenmerkende elementen zijn. In ons onderwijsaanbod gaan we het onderwerp seksualiteit en seksuele diversiteit (kerndoel 38) meer een structurele plek geven door seksuele opvoeding onderdeel te laten zijn van ons curriculum. Dit gaan we in 2014 doen door: GBS De Regenboog Schoolgids

19 het aanschaffen van een methode en door als team af te spreken hoe en wanneer er lessen seksuele opvoeding worden gegeven. Bij de invoering van dit curriculum zullen de ouders nauw betrokken worden. Internet. De kinderen van groep 7 en 8 leren doelgericht met internet te werken. We hebben een open internet waar de kinderen onder begeleiding gebruik van mogen maken. We leren ze vaardigheden en een attitude aan, zodat ze veilig surfen. Ook maken we gebruik van een eigen site. Hier is o.a. leerlingenwerk te zien en fotoimpressies van allerlei activiteiten. Iedere groep maakt een paar keer per jaar een eigen pagina. Mocht u om een of andere reden niet willen dat uw kind op een foto op de schoolsite staat, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Privé adressen van kinderen mogen op school niet worden gebruikt. In geval van ( -/digitaal)pesten, hanteren we het pestprotocol. Er volgt een gesprek met de betrokken leerlingen en ouders worden ervan op de hoogte gebracht. Huiswerk De kinderen krijgen op De Regenboog huiswerk mee. Met het doorlopen van de school neemt de hoeveelheid steeds toe. Als regel moeten de kinderen elke week een psalmvers of christelijk lied leren. In de kleutergroepen ligt de frequentie wat lager. Vanaf groep 4 is er huiswerk voor Bijbelonderwijs, waarvoor de kinderen uit het werkboek van Levend Water iets moeten leren. In de hoogste groepen wordt er bovendien werk meegegeven voor vakken als wereldoriëntatie, topografie en Engels. In de regel is dit niet meer dan een vak per dag. 3.5 Overige activiteiten Jarigen De verjaardagen van de kinderen worden in de klas gevierd. De jarige mag de klasgenootjes trakteren. Hij of zij krijgt een mooie verjaardagskaart met de namen van de leerlingen uit de groep er op geschreven. De kinderen van de groepen 1-2 mogen ook even langs de leerkrachten van de andere kleutergroepen. De uitnodigingen voor het verjaardagsfeestje graag buiten de klas uitdelen. Pretdag Ieder jaar wordt voor de groepen 1 t/m 7 door leerkrachten (en ouders) een pretdag georganiseerd. Het gaat hier om een gezellige dag met een niet te ver gelegen bestemming. Voor eventueel vervoer wordt een beroep gedaan op de ouders. Er zijn drie pretdagen. Een voor de groepen 1-2, groepen 3-4 en de groepen 5 t/m 7. Er is gekozen om deze dagen op verschillende data te plannen zodat ouders goed inzetbaar zijn als er begeleiding/vervoer nodig is. Voor groep 8 wordt er in de laatste maanden van het schooljaar een kamp georganiseerd. Schoolfotograaf De schoolfotograaf komt in principe eens in de twee jaar. De ouders worden betrokken bij de organisatie. De gemaakte foto s zijn binnen enkele weken in te zien. De ouders zijn vrij de foto s al dan niet te kopen. Sportdag In april wordt er voor de groepen 7 en 8 een sportdag georganiseerd voor de vier gereformeerde Amersfoortse scholen (De Horizon, Het Zwaluwnest, De Parel, De Werf en De Regenboog). Daarbij staat het elkaar sportief ontmoeten voorop. Een keer per schooljaar organiseert de school voor de groepen 1 t/m 8 een sportief evenement in de vorm van een spelletjesdag, sportdag of zeskamp. GBS De Regenboog Schoolgids

20 Incidenteel wordt er deelgenomen aan onderlinge schooltoernooien. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van ouders. Het kerstzaalvoetbal- en veldvoetbaltoernooi zijn erg in trek bij de jongens en meisjes. Ook voor het schaaktoernooi schrijven we teams in. Avondvierdaagse Aan de avondvierdaagse wordt meegedaan. De groepen 3 en 4 krijgen de gelegenheid aan de 5 kilometer deel te nemen, de overige groepen lopen 10 kilometer. De organisatie en de verantwoordelijkheid voor deze activiteit ligt geheel in handen van de ouders. Sinterklaas Het Sinterklaasfeest gaat aan de school niet stilletjes voorbij. Op de feestdag zelf ontvangen wij de Sint met zijn gevolg. De groepen 1-2 vieren het feest in het speellokaal en de groepen 3 en 4 in de aula. De groepen van de bovenbouw vieren het feest in hun eigen klas. In de hoogste vier groepen kopen de kinderen kleine cadeautjes voor elkaar ter waarde van een vastgesteld bedrag. Deze worden creatief en literair verantwoord aangeboden. VVV-dag De Vrijdag Voor de Vakantie is een dag waarop we samen met de kinderen een bijzondere activiteit doen. Dat kan van alles zijn zoals bijvoorbeeld een talentenshow of het creatief vorm geven aan een thema. We zullen in de betreffende weken daarover nader bericht geven. 3.6 Lessentabel GBS De Regenboog Schoolgids

21 H4 De zorg voor de kinderen 4.1 Onze visie op leerlingbegeleiding De Regenboog is een basisschool. Het woord basis geeft aan dat het gaat om een belangrijke periode in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen komen op school als ze vier jaar zijn en blijven zo n acht jaar onder onze hoede. De ontwikkeling die ze doorlopen is in grote lijnen gelijk. Als we echter kijken naar de manier waarop die ontwikkeling verloopt, zien we dat dit voor ieder kind anders is. We werken handelingsgericht en zoeken daarbij wat de groep, c.q. ieder kind nodig heeft en willen ons onderwijs op zo n manier vormgeven dat waar mogelijk rekening gehouden wordt met deze verschillen. Wat de mogelijkheden zijn wordt met name bepaald door de hoeveelheid beschikbare middelen om personeel en materialen in te zetten. Omdat deze hoeveelheid beperkt is, maken we als school keuzes. Een groot deel van de middelen wordt ingezet voor het groepsgericht werken. De eerste verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de kinderen ligt dan ook bij de groepsleerkracht. Als belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen zien we het welbevinden. Een deel van de middelen gaat naar de leerlingenbegeleiding. Het wordt besteed aan de coördinatie van de zorg in de groepen, ondersteuning van de leerkrachten en extra begeleiding van groepjes of individuele kinderen. De leerlingbegeleiding richt zich er op dat kinderen het basisonderwijs op onze school kunnen volgen. Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gaat de aandacht uit naar de resultaten op de basisvaardigheden rekenen, spelling en begrijpend lezen. Het kan nodig zijn om een kind te (laten) onderzoeken. Deze onderzoeken dienen als ondersteuning van onze mogelijkheden tot begeleiding. Ieder jaar wordt door de school vastgesteld hoeveel middelen er voor dat jaar beschikbaar zijn. Dit wordt uitgedrukt in de hoeveelheid ruimte die er is voor onderzoek en extra begeleiding aan groepjes en individuele kinderen. Om de beperkte middelen op een goede manier in te zetten wordt driemaal per jaar vastgesteld voor welke kinderen de inzet van extra begeleiding het meest noodzakelijk is. Het kan zijn dat er voor de school niet voldoende mogelijkheden zijn om alle kinderen de extra begeleiding te bieden die ze nodig hebben 4.2 Visie op meer- en hoogbegaafde kinderen Als school vinden we het belangrijk, dat de kinderen de leerstof op hun eigen niveau krijgen aangeboden. Kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof krijgen verrijkingsstof aangeboden. Voor een leerling met meer dan een bovengemiddelde intelligentie kan een aparte leerlijn worden uitgezet. Deze kinderen kunnen zo naast de basisstof verdiepend en verrijkend bezig zijn om zichzelf verder te ontplooien. Op deze wijze wordt de leerling recht gedaan aan zijn eigen mogelijkheden en grenzen. De school is terughoudend in het versnellen (jaargroep overslaan) van de leerling uit sociaal-emotionele argumenten. Organisatie verdiepingsgroepen Op school werken we met verdiepingsgroepen waarin kinderen extra uitdaging krijgen. In deze groepen wordt het gemaakte werk besproken, wordt instructie gegeven en worden gezamenlijke opdrachten gemaakt. De verdiepingsgroepen zijn er voor groep 1-2, 3-4, 5-6 en voor groep 7-8. Aanmelding wordt gedaan door de leerkracht, waarna de interne begeleider aan de hand van vastgestelde criteria bepaalt wie de komende periode wordt geplaatst. Onder andere wordt gekeken naar intelligentie, welbevinden, werkhouding en functioneren in de groep. 4.3 Het leerlingvolgsysteem Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen en zicht te houden op de doorgaande lijn gebruiken we op onze school het leerlingvolgsysteem ParnasSys. In dit leerlingvolgsysteem worden gegevens opgenomen over de vorderingen van de leerling, speciale onderzoeken, handelingsplannen, test- en rapportgegevens van de verschillende jaren.

22 De ontwikkelingen worden zowel individueel als per groep bijgehouden. In de groepen 1-2 wordt gewerkt met het observatiesysteem KIJK en toetsen van CITO voor taal en rekenen voor kleuters. De toetsen van CITO zijn onafhankelijk van de methode en landelijk genormeerd. Zij geven een beeld van hoe onze kinderen scoren t.o.v. overige scholen in Nederland. In de groepen 3 tot en met 8 worden de bij de methode behorende toetsen gebruikt. Daarnaast worden voor de onderdelen begrijpend lezen, rekenen en spelling de CITO-toetsen afgenomen. Voor technisch lezen maken we gebruik van de AVI- en DMT-toetsen. In januari 2015 nemen we in groep 8 twee toetsen af (de NIO en de NPV-J) om een indicatie te hebben ten aanzien van: het eigen zelfbeeld, de mate van zelfvertrouwen en sociale mogelijkheden. Groep 8 maakt in april de Cito-eindtoets. De uitslag van deze eindtoets komt na het definitieve advies voor het vervolgonderwijs van de betreffende leerling en heeft dus geen invloed meer op het VO-advies. Als de uitslag van deze eindtoets hoger uitvalt dan het VO-advies, kan de school het advies heroverwegen en eventueel bijstellen. Interne begeleiding Een aantal keer per jaar bespreekt de interne begeleider (coördinator leerlingbegeleiding) de kinderen met de groepsleerkrachten. We gebruiken daarbij de gegevens uit het groepsoverzicht en het leerlingvolgsysteem en werken handelingsgericht. Wanneer er bijzonderheden te melden zijn, wordt u als ouders/verzorgers op de hoogte gebracht door de groepsleerkracht. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u dat lezen in onze beleidsnotitie 'Handelingsgericht werken op De Regenboog'. (ter inzage op school) Contact met ouders over ontwikkeling en welbevinden en ouderportal. Per jaar zijn er regelmatig contactavonden waarop ouders en leerkrachten met elkaar kunnen spreken over het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Per kind is er de mogelijkheid voor en na de Kerstvakantie in te tekenen voor een contactavond. In overleg met de leerkracht kan er een extra afspraak worden ingepland. Ook is er de mogelijkheid dat school u uitnodigt voor gesprek. Wanneer kinderen van nieuwe gezinnen instromen wordt door de leerkracht een huisbezoek gebracht. In par 6.11 wordt de contactavond verder omschreven. Zowel van het gesprek tijdens de contactavond als van oudergesprekken met b.v. de Intern Begeleider wordt een verslag gemaakt. We bieden de ouders gelegenheid om deze gespreksverslagen online in te zien. We gebruiken daarvoor het ouderportal van ParnasSys. Via de administratie van school hebben de ouders de inloggegevens voor dit portal ontvangen. Ouders die de gegevens niet meer hebben kunnen deze opnieuw aanvragen bij de administratie van school. 4.4 Zorgfederatie Kompas De Zorgfederatie Kompas is een fusie van verschillende clusters van gereformeerde basisscholen in Midden-Nederland. Hierin werken zo n dertig reguliere basisscholen waaronder onze basisschool - samen met een school voor speciaal basisonderwijs in Amersfoort. De zorgfederatie draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor optimale begeleiding voor alle kinderen. Het uitgangspunt is de kinderen op onze eigen school de begeleiding te bieden, die ze nodig hebben. Mochten we als school constateren dat we niet de zorg kunnen bieden die een bepaald kind nodig heeft, dan kan er binnen de zorgfederatie doorverwezen worden naar de speciale school voor basisonderwijs te Amersfoort. De zorgfederatie heeft middelen beschikbaar en zet deze in volgens het ondersteuningsplan. 4.5 Overgang basisonderwijs-voortgezet onderwijs Vooral in groep 8 is de overgang van BO naar VO erg actueel. Eind groep 7 wordt een voorlopig advies aan de ouders gegeven en krijgen de ouders gelegenheid hierover met school van gedachten te wisselen. Hierbij mogen ook de kinderen zelf aanwezig zijn. Dit is een advies op basis van de gegevens die de school heeft. Bij een aantal kinderen wordt begin november het drempelonderzoek afgenomen. Dit is een onderzoek wat nodig is om extra informatie te GBS De Regenboog Schoolgids

23 verzamelen voor de verwijzing naar het VO. Mocht dat voor uw kind nodig zijn, dan wordt u van tevoren op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht komt in overleg met het interne begeleiding tot een definitief advies voor de schoolkeuze. Daarin wordt gekeken naar de schoolvorderingen. De groepsleerkracht bespreekt het advies van de school met de ouders. Daarna krijgen de kinderen het Citoschooleindonderzoek in april. Halverwege groep 8 is er gelegenheid om informatieavonden en open dagen bij te wonen die door het VO worden georganiseerd. De procedure, zoals hier kort beschreven, wordt ook tijdens de informatieavond aan het begin van het cursusjaar aan de ouders van de kinderen in groep 8 uitgelegd. 4.6 Het verstrekken van onderwijskundige rapporten Wanneer een kind naar een andere of een vervolgschool gaat maakt de school een onderwijskundig rapport. De ouders kunnen hiervan een kopie krijgen. 4.7 Jeugdgezondheidszorg Ieder jaar worden de kinderen uit groep 2 en groep 7 onderzocht door een medewerker van de GGD.. Mocht er n.a.v. deze screening herhalingsonderzoek nodig zijn, wordt u uitgenodigd door de GGD. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD en om een extra onderzoek vragen. De onderzoeken zijn gratis. 4.8 Schoolmaatschappelijk werk U kunt terecht bij het schoolmaatschappelijk werk met allerlei vragen rondom de sociaalemotionele en de gedragsmatige ontwikkeling van uw kind. Wanneer u daarover met de schoolmaatschappelijk werkster van onze school wilt praten kan dat. Haar naam is Mw. Barrie Modderman en is telefonisch bereikbaar op We houden u op de hoogte van de spreekuren die eens per maand gehouden worden op school. Schoolmaatschappelijk werk houdt het volgende in: schoolmaatschappelijk werk ondersteunt de onderwijsleersituatie schoolmaatschappelijk werk verbreedt de leerlingbegeleiding op scholen op de gebieden preventie en hulpverlening schoolmaatschappelijk vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen Schoolmaatschappelijk werk is een onafhankelijke functie en valt niet binnen de organisatie van de school. De schoolmaatschappelijk werker is dus geen lid van het team. 4.9 Samenwerkingsverband de Eem Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. SWV de Eem biedt hulp De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van, kind (en ouders) en school wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend onderwijs. Een passend onderwijsaanbod voor elk kind SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol. De komende jaren wil SWV de Eem, samen met de scholen en ouders, dit bereiken door: een stevig fundament in het regulier onderwijs middels de basisondersteuning; een duidelijke ondersteuningsroute in de regio; efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning; GBS De Regenboog Schoolgids

24 een dekkend netwerk aan voorzieningen in regio de Eem; een open en transparante samenwerking met ouders en verzorgers; samenwerking met ketenpartners en goede afstemming van verantwoordelijkheid. Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft? of Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het beste aanmelden? In gesprek met de school krijg je vast antwoord op je vragen. Maar heb je extra informatie nodig dan of wil je praten met iemand die meedenkt over de oplossing van jouw probleem dan kan je terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders. Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders Bel of mail met vragen, T of E Telefonisch spreekuur/inloop: Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur Donderdagochtend: 09:00 uur 12:00 uur Sociale wijkteams Een nieuw fenomeen in de gemeente Amersfoort is het ontstaan van de sociale wijkteams. In zo n wijkteam zitten allround hulpverleners van MEE, Kwintes, Welzin, Bureau Jeugdzorg, Youké (jeugdzorg), Amerpoort, SOVEE en GGD. Zij werken samen met huisartsen, Sociale Zekerheid, Stadsring51, scholen en wijkverpleging. Op deze manier is er altijd een specialist beschikbaar als dat nodig is. Iedere wijk heeft zijn eigen wijkteam. Dit betekent voor De Regenboog dat we te maken hebben met verschillende wijkteams, afhankelijk van waar u woont. Het sociale wijkteam van Schothorst, de wijk waarin de school is gevestigd, is op school geweest om uit te leggen hoe ze te werk gaat. Als u als ouders zorg nodig heeft rond uw kind, kunt u (of via school met uw toestemming) deze zorg inbrengen in het wijkteam en krijgt u en uw kind gepaste zorg aangeboden door één van de disciplines van het sociale wijkteam. Het voordeel hiervan is dat u als ouders niet meer naar verschillende instanties hoeft om uw verhaal te vertellen, maar dat binnen het wijkteam door een deskundig hulpverlener wordt bekeken, wat er aan de hand is en wat er nodig is om uw situatie te verbeteren. Dit kan telefonisch, maar ook d.m.v. een huisbezoek. Het Wijkteam lost geen problemen op. De hulpverlener ondersteunt u, maar u houdt de regie in handen. Hij of zij bekijkt samen met u hoe u het beste de situatie kunt veranderen en verbeteren. Wat kunt u zelf doen? Wat kunt u doen met een beetje hulp van familie, vrienden en bekenden? Waar heeft u professionele hulp bij nodig? De hulpverlener van het Wijkteam zet alles met u op een rijtje en helpt u met het maken van keuzes Ieder sociale wijkteam vergadert twee keer in de week, waar de diverse hulpvragen worden besproken. U kunt zelf contact opnemen met het wijkteam. Op onderstaande website vindt u alle informatie en telefoonnummers. Wijkteam.html 4.11 Extra begeleiding motoriek Oefentherapie Cesar in de basisschool Veel kinderen bewegen te weinig, worden te dik, hebben moeite met motorische basisvaardigheden als lopen, rennen, huppelen en balanceren. Of ze zijn juist overprikkeld, snel afgeleid, en overmoedig in hun bewegingsgedrag, waardoor ze vaak struikelen, tegen anderen aanstoten, of dingen laten vallen. Ze hebben moeite met zich te concentreren en fijnmotorische vaardigheden zoals het knutselen, knippen en schrijven kost hen veel inspanning. GBS De Regenboog Schoolgids

25 Wanneer de motorische basisvaardigheden tijdig beheerst worden, kan dit een positieve invloed hebben op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het basisschoolkind. Het zelfvertrouwen van het kind groeit en het krijgt plezier in bewegen, waardoor het gemakkelijker aansluiting heeft bij leeftijdsgenootjes. Het is dus zinvol het zich ontwikkelende kind, óók wat betreft de motoriek, te volgen. In onze school werkt daarom een oefentherapeut Cesar met een kinderspecialisatie. Zij doet dit op basis van een eigen praktijk en is dus niet aan school verbonden. Ze heeft ook een opleiding gevolgd tot motorisch remedial teacher. Groepsleerkrachten van groep 1 en 2 observeren de kinderen m.b.v. het leerlingvolgsysteem. Kinderen die op- of uitvallen op grove en/of fijne motoriek kunnen voor een screening bij de oefentherapeut worden aangemeld. Van deze screening krijgen ouders/verzorgers en de groepsleerkracht een verslag. Kinderen uit de hogere groepen kunnen worden aangemeld wanneer er vragen zijn rondom de motorische ontwikkeling, bijv. in de vorm van schrijfobservaties, observatie van de zit- en werkhouding of observatie tijdens buitenspelen of de gymles. Indien gewenst geeft de oefentherapeut ondersteuning aan het team en individuele groepsleerkrachten m.b.t de motorische ontwikkeling van het kind. Voor screening, onderzoek en eventueel behandelingen maakt zij gebruik van het speellokaal. Verwijzing naar de oefentherapeut Cesar kan gebeuren door jeugd- of huisarts, maar de oefentherapeut Cesar is ook direct toegankelijk. De behandelingen worden in de regel vergoed door de zorgverzekeraar Logopedie Kleuters in groep 2 worden op school gescreend door de logopediste op taalontwikkeling. Het is toegestaan om logopedische behandeling onder schooltijd te laten plaatsvinden. De behandelingen worden niet altijd vergoed. Vraagt u dit vooraf na bij uw zorgverzekering. GBS De Regenboog Schoolgids

26 H5 Personeel 5.1 Teamgrootte en benoemingsbeleid De hoeveelheid personeelsleden (ook wel formatie genoemd) is gerelateerd aan het aantal kinderen dat op 1 oktober op onze school staat ingeschreven. Op basis van 296 leerlingen bestaat onze formatie uit ruim 25 personeelsleden. In paragraaf 3.2 staat meer vermeld over de functies en taken. In de procedure van het zoeken naar nieuwe personeel speelt de identiteit (geloofsovertuiging) een belangrijke rol. Zo is het gesprek over het geloof een vast onderdeel van sollicitatiegesprekken. Belijdend lid zijn van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), van de Christelijk Gereformeerde Kerk of van de Nederlands Gereformeerde Kerk is een voorwaarde voor aanstelling. Er is beleidsontwikkeling gaande over een herziening van het benoemingsbeleid. 5.2 Kwaliteit en Inzet De leerkracht is de cruciale factor voor een goede kwaliteit van het onderwijs. Dat geldt ook voor wat de invulling van identiteit betreft. Leerkrachten zijn identiteits(uit-)dragers bij uitstek. Dat is de reden waarom we heel bewust en gericht ons benoemingsbeleid hanteren. Bijbelgetrouw (gereformeerd) onderwijs vraagt leerkrachten die vanuit een oprecht geloof hun band met God willen uitdragen. Leven en werken vanuit deze identiteit leidt ook tot een gedrevenheid voor goede kwaliteit. Elk jaar wordt gekeken wat de beste verdeling is van de leerkrachten over de diverse groepen. We streven daarbij naar afwisseling, zodat de kinderen niet diverse jaren achter elkaar dezelfde leerkracht hebben. Tegelijk houden we ook rekening met gaven en talenten zodat we de kwaliteit van ons onderwijs zo goed mogelijk kunnen voortzetten. Daarnaast zijn er ook werkzaamheden buiten de lestijden die in de school verricht moeten worden. Deze worden over de leerkrachten verdeeld en er wordt rekening gehouden met ervaring, specifieke capaciteiten en eventuele wensen. 5.3 Regeling bij afwezigheid van een leerkracht De school doet er alles aan om er voor te zorgen dat bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht de kinderen gewoon naar school blijven gaan. Toch kan het in bijzondere gevallen gebeuren dat opvang niet mogelijk is. In die situatie zijn de kinderen vrij. Ouders worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. 5.4 Scholing Het onderwijs is volop in beweging. Dit betekent dat het personeel, of individueel of als team, bijgeschoold moet worden. Elk jaar wordt dit aspect bekeken in samenhang met wat men op school aan het onderwijs wil veranderen of vernieuwen. Video Begeleiding (beeldcoaching) Zoals veel zaken is ook het onderwijs steeds in ontwikkeling. Het afronden van de opleiding betekent voor leerkrachten dan ook geen einde van het leerproces. Bij startende leerkrachten maken we binnen VGPO HAAL standaard gebruik van de methode van Beeldcoaching. Ook leerkrachten die al langer voor de klas staan kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. De leerkracht kiest zelf een punt waarop deze zich wil verbeteren. Vervolgens worden er door een externe begeleider videobeelden gemaakt en met de leerkracht besproken. Het inzetten van Beeldcoaching doen we om leerkrachten extra mogelijkheden te bieden te werken aan hun professionele ontwikkeling. Wanneer de leerkracht van uw kind gebruik gaat maken van Beeldcoaching zullen we voortaan vooraf even een brief meegeven om dit te melden.

27 5.5 Compensatieverlof Het aantal uren dat een leerkracht les mag geven is gekoppeld aan een maximum aantal lesuren per jaar (930 lesuur). Wanneer de lestaak op jaarbasis groter is dan het vastgestelde aantal van 930 lesuren, heeft een leerkracht recht op compensatieverlof. De wijze waarop die uren worden opgenomen kan verschillen en gebeurt in goed overleg. Belangrijk is dat de gang van zaken in de groep zo normaal mogelijk blijft verlopen. 5.6 Studenten De school is stageschool voor studenten van de VIAA (voorheen Gereformeerde Hogeschool te Zwolle) en voor stagiaires van het ROC-ASA te Amersfoort. Regelmatig zijn er studenten in de school die een aantal lessen verzorgen. LIO-stages We bieden een beperkt aantal studenten de mogelijkheid hun LIO-stage bij ons te doen. Het gaat dan om een periode van ongeveer een half jaar waarin de studenten drie tot vier dagen per week zelfstandig een groep voor hun rekening nemen. LIO-stagiaires komen in principe niet twee keer achter elkaar in dezelfde groep of bij dezelfde leerkracht. Via de route Leidinggeven & Innoveren zijn er ook studenten die zowel het derde als het vierde jaar bij ons stagelopen. Zij doen een project in het kader van de schoolontwikkeling en sluiten hun opleiding af met een LIO-stage. Vanuit de Gereformeerde Hogeschool (GH) wordt het gestimuleerd dat studenten die leerkracht willen worden, hun opleiding zoveel mogelijk in de praktijk van een basisschool kunnen volgen. Het gaat hier om een samenwerking tussen de GH en de scholen voor basisonderwijs. We willen ook dit schooljaar gebruiken om ons verder te bekwamen in begeleiding en coaching. GBS De Regenboog Schoolgids

28 H6 Ouders In dit hoofdstuk beschrijven wij de positie van de ouders in de school en de manier waarop de school de contacten met de ouders gestalte geeft. De betrokkenheid en hulp van ouders op alle niveaus is op onze school niet meer weg te denken. We spreken dan bijvoorbeeld over de schoolcommissie, de medezeggenschapsraad, de groepsouders en hulp bij diverse activiteiten. 6.1 Positie van de ouders De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Voor het onderwijs hebben zij de school opgericht, om zodoende mede invulling te geven aan hun doopbelofte. De school is daarom van de ouders. De inhoud van het onderwijs is toevertrouwd aan de directie en het schoolteam. De schoolcommissie houdt hierop het toezicht en via de schoolvereniging hebben de ouders invloed op het onderwijs. Het is een groot voorrecht wanneer het onderwijs op school aansluit bij de opvoeding thuis. Beide worden gevoed door de prediking in de kerk. Met behoud van ieders verantwoordelijkheid, hechten wij grote waarde aan respect en goede contacten tussen ouders en school en stellen wij hulp van ouders bij allerlei (onderwijs)activiteiten zeer op prijs. Hieronder geven wij aan hoe deze contacten concreet verlopen. 6.2 Contact Voor of na schooltijd bent u van harte welkom om met ons te spreken over het onderwijs aan uw kind. Vraag gerust hoe het gaat met uw kind of deel met ons wat van belang kan zijn voor de betreffende dag. Als het om een vraag of een aangelegenheid gaat die wat meer tijd en aandacht vraagt, is het niet handig om dat voor schooltijd te doen. Maakt u dan even een afspraak met de betreffende leerkracht. Het initiatief voor contact kan natuurlijk ook van een leerkracht uitgaan. Omdat wij op maandagmorgen gezamenlijk de week beginnen zijn wij op maandag van 8:05 uur tot 8:20 uur niet bereikbaar. De directeur is in verband met reistijden 's morgens doorgaans vanaf 09:15 uur op school. Vanaf dat tijdstip kan er ook met de directie een afspraak gemaakt worden voor een gesprek. De directie is elke maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. De woensdag is zijn aanwezigheid wisselend in verband met mogelijke coachingsactiviteiten. U kunt intekenen voor een gesprek met de groepsleerkracht op een contactavond. Twee keer per jaar zijn ook de directie en de collega s van de leerlingbegeleiding op de contactavond aanwezig. Telefonisch contact in de avonduren alleen in dringende gevallen. 6.3 Schoolnieuws op Berichtgeving. Op de website van De Regenboog kunt u berichtgeving vinden over het onderwijs en de school. Deze berichten bundelen we maandelijks samen in het digitale mapje De Regendruppel. Naast actuele berichtgeving vindt u op de website ook de jaarplanning of weekagenda, een fotohoek en diverse documenten over schoolzaken. We hebben op onze site een openbaar gedeelte, zonder inlogcode, en een oudergedeelte met inlogcode. De inloggegevens worden via de mail aan de ouders verstrekt. Groepsnieuws De leerkrachten geven op de website per groep aan wat de actuele stand van zaken in de groep is. Onder het tabblad "groepen" kunt u deze informatie vinden. 6.4 Informatieavond Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt in alle groepen een informatieavond gehouden. We werken in twee rondes. U wordt per groep GBS De Regenboog Schoolgids

29 geïnformeerd over het lesprogramma en kunt als ouders en leerkracht met elkaar kennismaken. Van deze avond wordt een samenvatting meegegeven aan de ouders. We vinden het fijn als alle ouders aanwezig zijn. 6.5 Groepsavond Een keer per jaar houden we een groepsavond. Ouders van kinderen uit dezelfde groep komen dan bij elkaar om over het reilen en zeilen in de groep te praten. De groepsleerkracht neemt het initiatief door het vragen van ouders voor de organisatie van deze avond. Van deze avond wordt door een van de aanwezige ouders een verslag gemaakt. We gaan vooraf peilen of er voldoende behoefte is voor deze ouderavond. Bij te weinig aanmeldingen gaat de groepsavond niet door. 6.6 Ouderavond Minimaal éénmaal per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd en dan staat een opvoedof onderwijskundig onderwerp centraal. Deze avond is bedoeld voor alle ouders en wordt samen met de schoolcommissie georganiseerd. 6.7 Nieuwe ouders In de maand januari wordt op alle scholen van de schoolvereniging HAAL een informatieavond gehouden voor ouders die overwegen hun kind aan te melden. Hiervoor worden ook alle ouders uitgenodigd van kinderen die in het komende schooljaar in groep 1 kunnen komen. Op deze avond wordt informatie gegeven over de gang van zaken in de school. 6.8 Open morgens Regelmatig worden er open morgens georganiseerd. U vindt ze op de jaarplanning. U heeft dan de gelegenheid om tot 10:15 uur in de groep lessen bij te wonen. Om dit goed te kunnen regelen verzoeken we u om uiterlijk een dag van tevoren in te tekenen. We houden ons aan een maximum van vier ouders per morgen. Bij uitzondering is het mogelijk om in overleg een afspraak voor een andere dag te maken. 6.9 Huisbezoeken Wanneer kinderen van nieuwe gezinnen instromen in de groepen 1-2 brengt de leerkracht thuis een bezoek. Voor kinderen die meteen aan het begin van het jaar starten is dit bezoek ergens in de eerste weken. Kinderen die gedurende het jaar instromen krijgen vooraf bezoek van de leerkracht. Het gaat hier om een gesprek van een half uur. De bedoeling is wederzijdse kennismaking en het bezoeken van de kinderen in de thuissituatie. Wanneer gezinnen door verhuizing bij ons op school komen, wordt door een van de leerkrachten een huisbezoek afgelegd Rapporten en plakboeken Plakboeken voor de groepen 1-2 Tweemaal per jaar geven wij de kinderen van de groepen 1-2 een plakboek mee met daarin werk van de kinderen. Rapporten Tweemaal per jaar geven wij de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee. Hierop staan de (leer)vorderingen vermeld. Wat betreft de manier van waarderen en becijferen zijn schoolbrede afspraken gemaakt Contactavonden We vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten de mogelijkheid hebben elkaar te spreken over de ontwikkeling en resultaten van de kinderen. Ook kunnen eventuele knelpunten en zorgen worden aangegeven. Een belangrijk deel van deze gesprekken vindt plaats op de GBS De Regenboog Schoolgids

30 daarvoor bestemde contactavonden. Op deze avonden kunnen ouders intekenen voor een gesprek van vijftien minuten (al dan niet op uitnodiging van de leerkracht). Op de contactavonden is eventueel ook gelegenheid het werk van de kinderen in te kijken. Ouders wordt gevraagd één van de eerste vier avonden te komen. Ouders die een tweede contact willen, kunnen een keer vóór en een keer ná de Kerstvakantie langskomen. Eventueel kunnen extra gesprekken worden gepland in overleg met of op initiatief van de leerkracht. Voor ouders van kinderen die speciale zorg vragen is het goed dat deze mogelijkheid er is. Op de contactavonden is ook gelegenheid in te tekenen voor een gesprek met de locatiedirecteur Schoolkeuzeadviesgesprekken In verband met de verwijzing van de kinderen naar het voortgezet onderwijs is er voor de ouders van de kinderen van groep 8 een ronde van adviesgesprekken over het definitieve VOadvies. Omdat in de adviesgesprekken een belangrijk deel van de beschikbare contacttijd wordt geïnvesteerd, draait de leerkracht van groep 8 niet alle contactavonden mee. (voor verdere uitleg, zie par 4.5) 6.13 Medezeggenschapsraad Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij behartigt zaken die direct met de school te maken hebben en bestaat uit vertegenwoordigers namens de ouders (drie ouders) en namens het team (drie teamleden). Ook in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de schoolvereniging (GMR) is er een afvaardiging van onze school aanwezig (één ouder en één teamlid). De GMR vormt een schakel tussen het bestuur en de ouders voor zaken die op alle HAAL-scholen betrekking hebben. De MR houdt zich bezig met het beleid van de eigen school. Meer informatie is verkrijgbaar bij de MR-leden. Voor de namen en adressen van de MR-leden verwijzen wij u naar het adresboekje Ouderparticipatie De inzet van ouders is onmisbaar voor de organisatie van veel activiteiten die buiten de primaire taak van de school vallen. De school zet zich in voor kwalitatief goed gereformeerd onderwijs. De ouders wordt gevraagd zich in te zetten voor de aankleding van het schoolleven, omdat we een leuke en gezellige school voor de kinderen willen zijn. We vinden het belangrijk dat ouders en school zich samen kunnen inzetten voor goed onderwijs en voor leuke activiteiten. Activiteiten met ouders We hebben uw betrokkenheid en inzet nodig om allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren. Voor onder andere de volgende activiteiten doen we graag op een beroep op de ouders om mee te denken en te helpen: o ateliers o schoolsportactiviteiten o Sinterklaasfeest o Schoolschoonmaak o Plein- en tuinonderhoud o Themavieringen o versieringen in school o feesten en afscheid De groepsouders De groepsouders zijn voor leerkrachten het aanspreekpunt voor de inzet van de ouders van een groep. Dit geldt bijvoorbeeld voor het regelen van begeleiding en vervoer voor excursies, kerstontbijt, pretdagen en andere activiteiten voor de groep. GBS De Regenboog Schoolgids

31 Werken met vrijwilligers Er zijn op school een aantal mensen die voor bepaalde werkzaamheden een (vrijwilligers)vergoeding krijgen. Hiermee worden hogere kosten voorkomen en krijgen bepaalde zaken regelmatig de nodige aandacht. Op onze school hebben we de volgende functies: administratie kopieerwerk, was en netheid school tuinonderhoud klein onderhoud coördinatoren Tussenschoolse Opvang (TSO) Voor deze vrijwilligers is een taakomschrijving opgesteld. In de adressenlijst staat aangegeven wie de vrijwillige functies vervullen TussenSchoolse Opvang (TSO) Sinds 2006 is de Regeling tussenschoolse opvang op De Regenboog van kracht. Concreet betekent dit dat het overblijven van kinderen onder verantwoordelijkheid van school door ouders wordt georganiseerd. Hiertoe zijn door de school twee TSO-coördinatoren aangesteld. Samen met vierentwintig TSO-ers vormen zij de kern van ouders voor het overblijven. Naast deze kern draaien nog achtentwintig ouders een deel van het jaar mee als hulpouder. De functie van TSO-coördinator is een betaalde functie. Voor het meedraaien als TSO-er en hulpouder wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven. Om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang dient een inschrijfformulier te worden ingevuld. Aan het gebruik van de tussenschoolse opvang zijn kosten verbonden Contributie Schoolvereniging, ouderbijdrage en pretdag GBS De Regenboog is onderdeel van de scholengroep HAAL die scholen heeft in Hilversum, Almere, Amersfoort en Leusden (HAAL). De leden van de vereniging betalen contributie die vastgesteld is op 37,50 per jaar. De niet-leden betalen een verenigingsbijdrage die op hetzelfde bedrag is vastgesteld. Van dit bedrag wordt o.a. het methodisch materiaal voor Bijbelonderwijs Levend Water betaald en het lidmaatschap van LVGS (landelijk verband Gereformeerde schoolverenigingen). Deze bijdrage valt onder de vrijwillige bijdragen. Daarnaast is er nog een ouderbijdrage voor de school. Er zijn op school activiteiten waarvoor geen vergoeding wordt gegeven. Te denken valt bijvoorbeeld aan excursies en gezellige dingen op of rond de school die de sfeer verhogen. Om dat mogelijk te maken wordt er aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het bedrag per gezin per jaar is afhankelijk van het aantal kinderen dat bij ons naar school gaat. Dat komt uit op 35,- voor het eerste kind, 60,- voor het tweede kind en 82,50 voor 3 of meer kinderen. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd van de ouders van de betreffende groep. In de ouderbijdrage is een bedrag opgenomen voor de pretdag. Omdat de kosten voor het kamp van groep 8 hoger liggen dan dit bedrag wordt voor het kamp een aanvullende bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt via automatische incasso centraal geïnd Sponsoring Om aan extra middelen te komen kan de school aan sponsoring doen. Twee duidelijke regels zijn dat bij eventuele tegenprestatie door het bedrijf geen gebruik gemaakt wordt van het inschakelen van kinderen en dat de MR gekend moet worden in de besluitvorming. Niet elk bedrijf komt in aanmerking voor sponsoring. Er zal daarbij duidelijk rekening gehouden worden met het eigen karakter van de school. GBS De Regenboog Schoolgids

32 6.18 Klachtenregeling Als school vinden we het belangrijk dat u uw opmerkingen klachten ergens kwijt kunt. Als u ergens niet tevreden over bent, gaat u in de eerste plaats naar de persoon die daar direct bij betrokken is. Als het probleem niet is opgelost, kan de opmerking of klacht worden voorgelegd aan: IB-er (alleen leerling-zaken) Directie College van bestuur Het bestuur is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. Mocht de interne procedure (tot een oplossing komen binnen school) geen resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon (VP) die speciaal voor school is aangesteld. Soms is het lastig om te zien welke weg bij een klacht of opmerking het beste bewandeld kan worden. Daarom hebben we in school een contactpersoon aangesteld die u daarbij wil helpen. De contactpersoon (CP) luistert naar u en gaat met u na wat u in uw geval het beste kunt doen. Als het nodig is, brengt de contactpersoon u in contact met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke partij die zo nodig kan helpen bij het formuleren van een klacht. De klacht moet worden ingediend bij het Algemeen Bestuur of rechtstreeks bij de Klachtencommissie. Wanneer de klacht om mogelijk strafbare feiten gaat, kan de vertrouwenspersoon u steunen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. Overigens hebben personeelsleden van school (en ook de contactpersoon) meldplicht en heeft het bevoegd gezag (Algemeen bestuur) aangifteplicht wanneer er vermoeden is van een seksueel misdrijf. De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. De regeling staat ook op de website van HAAL (www.haal.nl). Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de contactpersoon of bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen. De adresgegevens van de contactpersoon en van de vertrouwenspersoon staan vermeld in de bijlage van de schoolgids. Elke jaar krijgen de kinderen een folder, waarin het werk van de contactpersoon wordt uitgelegd. b. klachten over seksuele intimidatie Als het om een klacht gaat over seksuele intimidatie dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Vertrouwenspersoon. Mocht u niet goed weten wanneer en hoe u contact kunt krijgen met de vertrouwenspersoon dan kunt u zich altijd wenden tot de contactpersonen. Zij zullen met u nagaan wat u in uw geval het beste kunt doen. Meldcode. Met ingang van augustus 2013 hanteren we het landelijk model Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling hanteren we het stappenplan van dit landelijk model. Tot zover beide procedures. In het algemeen geldt nog het volgende. Wanneer de klacht om mogelijk strafbare feiten gaat, kan de vertrouwenspersoon u steunen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. Overigens hebben personeelsleden van school en ook de contactpersonen meldplicht en heeft het bevoegd gezag (het algemeen bestuur) aangifteplicht wanneer er vermoeden is van een seksueel misdrijf. De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar GBS De Regenboog Schoolgids

33 van de klachtenregeling aan te vragen. De adresgegevens van de vertrouwenspersoon en van de contactpersoon staan in de bijlage. Als school vinden we het belangrijk dat u uw opmerkingen klachten ergens kwijt kunt. Als u ergens niet tevreden over bent, gaat u in de eerste plaats naar de persoon die daar direct bij betrokken is. Als het probleem niet is opgelost, kan de opmerking of klacht worden voorgelegd aan: o IB-er (alleen leerling-zaken) o Directie o College van bestuur o Raad van Toezicht HAAL is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. Mocht de interne procedure (tot een oplossing komen binnen school) geen resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon die speciaal voor school is aangesteld. Soms is het lastig om te zien welke weg bij een klacht of opmerking het beste bewandeld kan worden. Daarom hebben we in school een contactpersoon aangesteld die u daarbij wil helpen. De contactpersoon luistert naar u en gaat met u na wat u in uw geval het beste kunt doen. Als het nodig is, brengt de contactpersoon u in contact met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke partij die zo nodig kan helpen bij het formuleren van een klacht. De klacht moet worden ingediend bij het Algemeen Bestuur of rechtstreeks bij de Klachtencommissie. Wanneer de klacht om mogelijk strafbare feiten gaat, kan de vertrouwenspersoon u steunen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. Overigens hebben personeelsleden van school (en ook de contactpersoon) meldplicht en heeft het bevoegd gezag (Algemeen bestuur) aangifteplicht wanneer er vermoeden is van een seksueel misdrijf. De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. De regeling staat ook op de website van HAAL (www.haal.nl). Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de contactpersoon of bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen. De adresgegevens van de contactpersoon en van de vertrouwenspersoon staan vermeld in de bijlage van de schoolgids. Elke jaar krijgen de kinderen een folder, waarin het werk van de contactpersoon wordt uitgelegd Buitenschoolse opvang De Regenboog is voor de buitenschoolse opvang (BSO) samenwerking aangegaan met de Stichting KOALAH. Deze stichting is vanuit VGPO HAAL opgericht met het doel christelijke kinderopvang te realiseren. De opvang sluit aan bij (de identiteit van) De Regenboog. Het betreft naschoolse opvang in een verticale BSO-groep (4 12 jarigen). De BSO is open op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van uur tot uiterlijk uur en is gehuisvest in een multifunctionele ruimte in De Regenboog. In vakanties en op studiedagen kan de BSO de hele dag geopend zijn. Dit gebeurt in overleg met u. De Stichting KOALAH is ingeschreven in het gemeentelijk register. De GGD controleert de naleving van de wettelijke vereisten. Daardoor ontvangen ouders van de overheid een kinderopvangtoeslag. Op de site vindt u het aanbod van de stichting KOALAH. Voor meer informatie en aanmelding kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Stichting KOALAH via GBS De Regenboog Schoolgids

34 H7 Ontwikkeling van het onderwijs 7.1 Jaarplan Elk kalenderjaar wordt op basis van evaluatie, de tweejaarlijkse enquête en kwaliteitsonderzoek (zoals het inspectierapport) een jaarplan met onderwijskundige voornemens gemaakt en uitgevoerd om het onderwijs op De Regenboog verder te ontwikkelen. Dit vloeit voort uit het meerjarenplan van de school, dat in het schoolplan is opgenomen. Op de website staat een samenvatting van het schoolplan. De cyclus van jaarplannen loopt per kalenderjaar. De evaluatie van het jaarplan met onderwijskundige voornemens vermelden we jaarlijks in deze schoolgids. Het tijdstip (juni) maakt dat we de tussenstand vermelden van wat we bereikt hebben met ons jaarplan. Daarnaast geven we de voornemens voor het komende schooljaar aan. In par. 2.1 wordt onze missie verwoord. De ontwikkeling van ons onderwijs staat daar in een schema weergegeven. Hieronder werken we dit schema verder uit. A. Identiteit Verbinding - Levend geloven, gelovend leven. Voornemens voor 2013/2014: Aansturen op een meer planmatige aanpak van activiteiten in de vorm van een identiteitsplan. Het is belangrijk om hierbij ouders te betrekken; mogelijk kunnen we hierbij met name de ouders van de Schoolcommissie betrekken. Daarnaast is er een identiteitsprofielschets voor leerkrachten opgesteld. Het is goed om dit in het team en ook met ouders te delen en verder Regenboog-specifiek te maken. Evaluatie juni 2014: We zijn bezig geweest met het bovenschoolse voorstel voor een identiteitsverklaring, die voor alle scholen van onze schoolvereniging moet gaan gelden. Dat heeft geleid tot een conceptidentiteitsverklaring waar een breed draagvlak voor is, zowel bij het schoolteam als bij de Schoolcommissie. De ouders van de Schoolcommissie betrekken we bij de aanmeldingsgesprekken met nieuwe ouders. We hebben besloten om met alle ouders een aanmeldingsgesprek te houden, in plaats van alleen met de niet-gereformeerde ouders. De methode Levend Water is schoolbreed ingevoerd en wordt geëvalueerd. Het identiteitsplan moet nog opgesteld worden. Voornemens voor 2014/2015: De identiteitsverklaring willen voor het schoolteam accenten aanbrengen di Regenboogspecifiek zijn. Deze aspecten willen we ook delen met de ouders. In 2014 gaan we in ons onderwijsaanbod het onderwerp 'seksualiteit en seksuele diversiteit' (kerndoel 38) meer een structurele plek geven door seksuele opvoeding onderdeel te laten zijn van ons curriculum. Dit gaan we doen door:het aanschaffen van een methode en door als team af te spreken hoe en wanneer er lessen seksuele opvoeding worden gegeven. Bij het invoeringstraject van dit curriculum zullen de ouders nauw betrokken worden. B. Kinderen Eigenheid Persoonlijke groei, groeien als persoon We willen ons verder bekwamen in het grip hebben op groepsprocessen. Dat doen we o.a. aan de hand van de aanpak van de methode Kid s Skills. We gaan het registratiesysteem KIJK verder invoeren. Ook willen we een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling kiezen en invoeren. In 2014 gaan we in ons onderwijsaanbod het onderwerp 'seksualiteit en seksuele diversiteit' (kerndoel 38) meer een structurele plek geven door seksuele opvoeding onderdeel te laten zijn van ons curriculum. Dit gaan we doen door: het aanschaffen van een methode en door als team af te spreken hoe en wanneer er lessen seksuele opvoeding worden gegeven. Bij het invoeringstraject van dit curriculum zullen de ouders nauw betrokken worden. GBS De Regenboog Schoolgids

35 Evaluatie juni 2014: We hebben ons verder bekwaamd om de ontwikkeling van de kleuters in beeld te brengen aan de hand van het registratiesystemen KIJK. Een belangrijke uitdaging is om hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan, zodat de registratie niet alleen functioneel maar wat tijdsinspanning voor de leerkrachten betreft ook haalbaar blijft. De methodiek van Kid's Skills (een aanpak van pestgedrag) is niet schoolbreed ingevoerd. We hebben er voor gekozen om gesprekken met de kinderen te houden over hun ontwikkelingsleerproces. Elementen van de methodiek Kid's Skills kunnen bij deze gesprekken toegepast worden. We hebben "ZIEN" als leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling De implementatie van de methode ZIEN is nog in de beginfase. Voornemens : Uit het tevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de kinderen op De Regenboog graag meer bertokken willen worden bij hun leerproces. Dat sluit goed aan bij ons voornemen om ons verder te bekwamen in het houden van kindgesprekken. We gaan het registratiesysteem KIJK verder invoeren. Ook willen we het leerlingvolgsysteem ZIEN voor de sociaal-emotionele ontwikkeling invoeren. In november 2014 hebben we een studiedag over De Kanjertraining, waarmee we onze onderwijskwaliteit omtrent sociale vaardigheden upto-date willen houden. C. Ouders Partnerschap Betrokken ouders, samen op het kind gericht Voornemens : De ouders meer betrekken bij onderwijsontwikkeling, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de methode Topondernemers. Evaluatie juni 2014: Evenals voorgaand schooljaar hebben we de open morgens gehouden en de contactavonden. Bij diverse activiteiten worden ouders betrokken, zoals de bij uitvoering van de onderwijsactiviteit Ateliers of bij de voorbereiding van de musical en de afscheidsavond. Voor een ouderavond met workshops over diverse onderwijskundige onderwerpen bleek onvoldoende animo. Om de ouders te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren) hebben we het oudertportal van Cito opengesteld. Op basis van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van december 2013 hebben we besloten om de informatieprocedure voor nieuwe ouders beter te stroomlijnen. Er is een nieuwe website ontwikkeld. Aan het eind van het schooljaar is de website van start gegaan. Voornemens : De ouders blijven betrekken bij onderwijsontwikkeling, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de methode Topondernemers en bij de keuze voor een onderwijsmethode voor seksuele vorming. Ook willen we bezien of we de ouders kunnen betrekken bij de werkwijze van Kanjertraining, onze methode voor sociale vaardigheden. De mogelijkheden van de vernieuwde website benutten om het contact met de ouders te bevorderen. D. Personeel Eigenaarschap Kwaliteit van ontwikkeling door de ontwikkeling van kwaliteiten Voornemens : Het planmatig werken aan eigen ontwikkeling willen we verder uitbouwen zodat we ons steeds meer onderscheiden als een lerende organisatie. Competentiegericht leren als schoolteam, onderlinge klasbezoeken, observaties en reflecties op ontwikkeling individuele en op het teamproces zijn belangrijke elementen waarin we ons verder willen bekwamen. Evaluatie juni 2014: Wat het samen leren betreft hebben we aangestuurd op eigenaarschap door kartrekkers te koppelen aan de diverse onderwijskundige onderwerpen. Er worden tijdens teamvergaderingen of studiedagen presentaties gehouden van deze onderwerpen. Alle leerkrachten hebben een persoonlijk leerdoel opgesteld, er worden reflectiegesprekken gehouden over deze ontwikkeling. Op teamvergaderingen of studiedagen delen we met elkaar onze leerdoelen. GBS De Regenboog Schoolgids

36 Voornemens : Het planmatig werken aan eigen ontwikkeling willen we verder uitbouwen zodat we ons steeds meer onderscheiden als een lerende organisatie. Onderlinge klasbezoeken, observaties en reflecties op ontwikkeling zowel individueel als reflectie op het teamproces zijn belangrijke elementen waarin we ons verder willen bekwamen. E Onderwijs I Focus Gerichte aandacht voor het leren van kinderen Voornemens : Het planmatig werken aan eigen ontwikkeling willen we verder uitbouwen zodat we ons steeds meer onderscheiden als een lerende organisatie. Competentiegericht leren als schoolteam, onderlinge klasbezoeken, observaties en reflecties op ontwikkeling individuele en op het teamproces zijn belangrijke elementen waarin we ons verder willen bekwamen. Evaluatie juni 2014: Het opbrengst- en handelingsgericht werken laten wij samengaan door ons te bekwamen in het analyseren van onderwijsbehoeften op basis van de leeropbrengsten (product en proces) en het afstemmen van ons onderwijskundig handelen op de onderwijsbehoefte. We doen dat op 5 niveaus c.q. profielen voor spelling en rekenen. We verwerken deze analyse in het groepsoverzicht en het groepsplan voor rekenen en spelling. We hebben drie studiedagen gehouden over het analyseren van de leeropbrengsten, zowel op individueel niveau als op groepsniveau. Er is een handboek Passend Onderwijs op De Regenboog opgesteld. Voor de kleutergroepen hebben we ons bekwaamd in het observeren, registreren, analyseren en afstemmen aan de hand van de Kijk-lijnen. We hebben daarbij de ontwikkeling zo goed in beeld dat we alleen nog in groep 2 de M-toets van Cito taal en rekenen aanhouden. We hebben het geven van Engels ingevoerd voor de hele school. Voor groep 3 t/m 8 houden we een lesmethode aan. Voor de kleutergroepen hebben we een eigen leerprogramma opgesteld. Ook de methode Nieuwsbegrip XL is ingevoerd. We hebben de werkwijze geëvalueerd en gaan op basis daarvan verder met de implementatie. Dat past tevens in het kader van de afspraken rondom het "Junior-college". In datzelfde kader kiezen we ook voor het houden van Kindgesprekken. Voornemens : We willen toepassen we we geleerd hebben ten aanzien van het het analyseren van de leeropbrengsten aan de hand van de Cito-scores. De doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs borgen we door de school-overstijgende afspraken die gemaakt zijn onder de noemer van het Junior College willen we ten aanzien van het houden van kindgesprekken verder uitwerken. F Onderwijs II Samenhang Samen verschillend, doen wat werkt Voornemens : De diverse onderdelen van het nieuwe schoolplan 2013 willen we verder uitwerken. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij: de ontwikkeling van het competentiegericht leren en dat op een planmatige en systematische manier doen. De verdere ontwikkeling van Topondernemers, opbrengstgericht èn ontwikkelingsgericht werken zijn ook belangrijke thema s. De mogelijkheden van ICT en online-leren willen we verder benutten en ontwikkelen. Evaluatie juni 2014: Op De Regenboog hebben we een belangrijke drieslag gemaakt. We hebben de focus gelegd op het samen leren, handelingsgericht werken en Topondernemers. Samen leren laten we ook tot uiting komen in ontwikkelingsgericht werken en bij Topondernemers. Twee collega's volgen nascholing over Topondernemers en delen wat ze geleerd hebben met het team. Dat leidt tot een steeds betere planmatige aanpak van Topondernemers. We staan op het punt om de kansen te benutten die er liggen in de verbinding met de stijl van leren en werken in de onderbouw. Er is veel samenhang tussen de verschillende voornemens. De kindgesprekken vormen een belangrijke input voor het leerproces bij Topondernemers. Het cyclisch reflecteren is een kenmerk van werken dat ook van toepassing is bij de andere voornemens. Zo gaan we GBS De Regenboog Schoolgids

37 bijvoorbeeld bij Topondernemers bekijken hoe de praktijkervaringen zijn, we reflecteren daarop en stellen onze werkwijze zonodig bij. Dezelfde werkwijze wordt ook toegepast bij de persoonlijke leerdoelen van de teamleden. Voornemens : Ten aanzien van de ontwikkeling van het competentiegericht leren willen we ons bekwamen in het feedback geven en ontvangen op ons professioneel handelen. We willen verder gaan met het planmatig opzetten van de leerlijn voor Topondernemers. De leerlijn voor culturele vorming willen we een update geven. Ten aanzien van ICT is een nieuwe indeling gemaakt op het online leerplatform (Sharepoint). We hebben in juni nog niet gekozen voor de invoering van computer-tablets. We willen eerst onderzoeken welke kansen en mogelijkheden dat biedt er voor ons onderwijs en op basis daarvan een besluit nemen over deelname aan een 'tabletsproject'. G. Organisatie Systeem Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk Voornemens : We willen deze manier van systematisch en planmatig werken aan onderwijsontwikkeling ons nog meer eigen maken. We willen aansturen op presentaties van onderwerpen en het optimaal benutten èn stimuleren van elkaars kwaliteiten. Evaluatie juni 2014: De verschillende onderdelen van ons jaarplan hebben onderlinge samenhang. We hebben de manier van systematisch en planmatig werken aan onderwijsontwikkeling ons nog meer eigen gemaakt. Teamleden hebben presentaties van onderwerpen gehouden waarbij we elkaars kwaliteiten optimaal benutten èn stimuleren. Voornemens : In het bereikte spoor doorgaan. Sterker worden in de goede dingen die we al doen: leren van elkaar (leerlingen; kindgesprekken en leerkrachten; leerdoelen), zorgbreedte (afstemmen op leerbehoeften), betekenisvol leren (Topondernemers en wereldoriëntatie onderbouw). H. Opvang en gebouw Eenheid Gezamenlijke basis Voornemens : De Regenboog groeit in leerlingenaantal. Daardoor passen we steeds minder in het schoolgebouw van De Regenboog. De ruimte voor onderwijs en opvang van kinderen voor schooltijd en na schooltijd is een knelpunt. Er wordt gebruikt gemaakt van nevenlocatie op het Zuiderkruis. Het is de uitdaging om ruimte te vinden voor groei. Evaluatie juni 2014: De Regenboog heeft te maken met groei in leerlingenaantal. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Het is geweldig dat ouders hun kinderen graag willen aanmelden voor bijbelgetrouw en kwalitatief goed onderwijs. Dat heeft echter wel tot gevolg dat we niet meer alle leerlingen in het huidige schoolgebouw kunnen huisvesten. In is groep 7 gehuisvest aan het Zuiderkruis en is de BSO-ruimte gebruikt om de aanvangsgroep te plaatsen. Er is te weinig ruimte om de BSO de ruimte te kunnen bieden die nodig is. Er is een beleidsnotitie geschreven waarin voor de middellange termijn (2 à 3 jaar) een voorziening in de Wat het schoolplein betreft hebben we een financiële actie gehouden waardoor het mogelijk is geworden om onderhoud en vernieuwing toe te passen. Voornemens : Groep 6 en groep 7 zullen het schooljaar gehuisvest worden op locatie Zuiderkruis. We staan voor de uitdaging om het komende schooljaar beleid te ontwikkelen dat een structurele mogelijkheid biedt voor de groei van het leerlingenaantal. Overleg op bovenschools en gemeentelijk niveau is daarbij noodzakelijk. Betrokkenheid van ouders is hierbij van groot belang. Een verdere vernieuwing van het schoolplein met behulp van de opgebrachte middelen zal moeten worden uitgevoerd. GBS De Regenboog Schoolgids

38 7.2 Kwaliteit in beeld Inspectierapportage. In november 2011 heeft de onderwijsinspectie onze school onderzocht en beoordeeld op kwaliteit. Op de site van de onderwijsinspectie staat vermeld dat "De Regenboog" het vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. Dat betekent dat de inspectie ons onderwijs van goede kwaliteit heeft bevonden en als voldoende heeft beoordeeld. De rapportage kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie. Cito-toetsen. De kwaliteit van het onderwijs is niet alleen uit te drukken in cijfers en scores. Toch zijn scores wel een belangrijke indicatie van het kwaliteitsniveau. De Cito-scores die in de loop van het jaar voor alle groepen worden afgenomen worden ingedeeld in vier niveaus: rood, geel, groen en blauw. Rood staat voor zwak, geel voor risico, groen voor goed en blauw voor zeer goed. De scores van De Regenboog zijn in overwegend blauw en groen. De leerlingen van groep 8 hebben in 2014 meegedaan aan het schooleindonderzoek van het GPC. Dat is een onderzoek dat dezelfde functie heeft als de Cito-eindtoets. Op deze GPC-toets scoorde onze school in 2013 een score die voldoet aan de landelijke norm. Vanaf 2015 komt de GPC-toets te vervallen en zal groep 8 aan het Cito-schooleindonderzoek meedoen. Uitstroom GBS Regenboog 2014 naar voortgezet onderwijs KL TL TL/HAVO HAVO/VWO VWO 10 0 % uitstroom 2014 naar Voortgezet Onderwijs 7.3 Zorg relatie school en omgeving Andere scholen Met de andere scholen in het HAAL-verband is er regelmatig overleg; onder andere op directie-niveau. Graag verwijzen we voor meer informatie naar de site van onze schoolvereniging: De school maakt, samen met andere scholen, gebruik van de gymnastiekzaal aan het Reinaartpad. Ook is er contact met de scholen voor gereformeerd speciaal onderwijs in onze stad. Welzijnsinstellingen Incidenteel is er contact met een aantal welzijnsinstellingen, te weten: o de Stichting voor gereformeerde jeugdhulp (SGJ); o het Eleos in Amersfoort; o het Riagg in Amersfoort; o het Bureau Vertrouwensarts; o logopediste in Amersfoort; o praktijk Erik de Vries; o adviesburo Comenius. De GGD voor kinderen in het basisonderwijs GBS De Regenboog Schoolgids

39 De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. Gezondheidsonderzoeken U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor een onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in groep 2 van het basisonderwijs, daarna in groep 7. Na het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of nog een vervolgafspraak met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige wordt aangeboden. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen. Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige De spreekuren vinden plaats in het wijkgebouw. Alle ouders en kinderen kunnen gebruikmaken van het spreekuur. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of voor onderzoek of een gesprek. U kunt gebruikmaken van het spreekuur, als: u zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind. het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is. de leerkracht zich zorgen maakt, in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD. het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek. In het eerste geval maakt u zelf een afspraak door te bellen met de GGD. In de overige drie gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD. Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD Midden-Nederland. U wordt dan (zo mogelijk dezelfde dag nog) door een jeugdverpleegkundige teruggebeld. U kunt de GGD maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden bereiken op telefoonnummer (033) De GGD biedt ook opvoedondersteuning via de en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts Vaccinaties DTP en BMR In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. Meer informatie: of mail naar GBS De Regenboog Schoolgids

40 H8 Regeling school- en vakantietijden 8.1 Schooltijden Er zijn wettelijke regels als het gaat over de schooltijden. De oudere kinderen moeten meer uren naar school dan de kinderen in de lagere groepen. Hier zijn de schooltijden op gebaseerd. Zie ook de informatie vermeld bij par De schooltijden zijn als volgt: - 8:30-12:00 uur les - 12:00-13:00 uur middagpauze - 13:00-15:00 les - elke woensdag duren de lessen tot 12:30 uur - groep 1 t/m 4 is elke vrijdagmiddag vrij De middagpauzes op locatie Reinaartpad (groep 1-5, en groep 8) zijn als volgt ingedeeld: - 12:00-12:25 eten Onderbouw (gr 1 t/m 3), 12:25-13:00 buiten spelen. - 12:00-12:30 Bovenbouw (gr 4 t/m 8) speelt buiten, 12:30-12:45 eten, daarna tot 13:00 uur in de klas pauze met de leerkracht. Op de vrijdag geldt voor groep 5 en 8: 12:00-12:15 uur eten, 12:15-13:00 buiten spelen. - De tijden voor de middagpauzes op locatie Zuiderkruis (groep 6 en 7) zijn: - 12:00 uur buiten spelen - 12:45-13:00 eten en pauze in de klas onder toezichtleerkracht 8.2 Vakanties Elk jaar worden in overleg met de gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès in Amersfoort de vakantietijden vastgesteld. Voor een aantal vakanties, zoals de herfstvakantie en de zomervakantie wordt de landelijke regeling gevolgd. Ook hiervoor verwijzen wij u naar de hierboven vermelde informatiegids. 8.3 Ziekteverlof Als een kind ziek is moeten de ouders de school hiervan in kennis stellen. Dit kan middels een telefoontje of briefje. We stellen het op prijs, dat er voor schooltijd bericht wordt gegeven als een kind niet op school kan komen. Dit is in het belang van de kinderen, omdat we anders niet weten waar de kinderen zijn. Bezoek aan huisarts en tandarts dient buiten schooltijd plaats te vinden. Onze ervaring leert, dat bijna alle artsen hieraan meewerken. Afspraken bij specialisten vormen hierop een uitzondering. Voor een extra vrije dag (bruiloft, jubilea, e.d.) of voor buitengewone verlofdagen moet er toestemming worden gevraagd aan de locatiedirecteur. Verzuim zonder toestemming wordt gemeld als ongeoorloofd verzuim. Wilt u vrij vragen voor het kind, dan kunt u dit op één van de volgende manieren doen: 1. U kunt via de mail een verzoek een mail sturen naar de directie De directie bepaalt of dit verzoek in overeenstemming is met de regelgeving. 2. U vult op het formulier online in. U krijgt dan z.s.m. een antwoord van de directie. 8.4 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs Het bevoegd gezag kan voor individuele leerlingen een bepaalde vrijstelling van lessen mogelijk maken. We noemen de volgende gevallen: Voor jonge, niet leerplichtige leerlingen voor wie het nog te zwaar is de hele dag op school te zijn. Voor leerlingen die deels de basisschool volgen en deels speciaal onderwijs. Wanneer een leerling op medische indicatie een bepaalde les niet kan of mag volgen, zal hij zij een vervangend programma op school moeten volgen. 8.5 Schoolverzuim Ongeoorloofd verzuim voor een of meerdere dagen komt op onze school nauwelijks voor. Het is van belang om aan te geven dat het te laat op school komen ook onder ongeoorloofd

41 verzuim valt. Als dat meerdere keren voorkomt moet dat gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken. De maatregelen, die we als school hanteren zijn: 8.1 Preventieve maatregelen In alle groepen wordt elke dag de presentielijst ingevuld. Bij afwezigheid wordt nagegaan of de leerling geoorloofd afwezig is. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de directie zo mogelijk nog dezelfde dag contact op met de ouders/verzorgers van het betreffende kind, met als doel om het verzuim ongedaan te maken. Als het verzuim langer dan een dag duurt, worden de maatregelen m.b.t. ongeoorloofd verzuim van kracht. 8.2 Ongeoorloofd verzuim Als een kind ongeoorloofd afwezig is, wordt er na gegaan wat de oorzaak is. Betreft het een oorzaak die op school ligt, dan wordt er alles aan gedaan om het knelpunt weg te nemen. Ligt de oorzaak buiten school, dan wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente ingeschakeld. De school, de ouders/verzorgers en de leerplichtambtenaar proberen tot een oplossing te komen. 8.3 Geoorloofd verzuim Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Omdat kinderen veel indrukken op doen en niet altijd hele dagen op school volhouden, kunt u in overleg met de juf uw kind bepaalde momenten thuis houden. Vanaf zijn/haar 5 e verjaardag is het kind leerplichtig. Tot uw kind zes jaar wordt, mag u uw kind 5 uren per week thuis houden. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar als u het echt noodzakelijk vindt, kan het. Als u uw kind meer uren per week wilt thuis houden, dan heeft u speciale toestemming van de locatiedirecteur nodig. Dat kan ook maximaal voor 5 uren. Totaal komt dat dus neer op 10 uren per week. U moet dat wel bespreken met de school. Is uw kind 6 jaar, dan geldt dit niet meer. Extra vrij: Scholen moeten kinderen vrij geven voor de dagen waarop ze vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dat geldt ook voor dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals begrafenis of huwelijk. 8.4 Vakantie U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of bezoek van buitenlandse kinderen aan hun eigen land. In heel bijzondere gevallen mag de directeur een leerling vrij geven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste 10 dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet in de schoolvakanties op vakantie kunnen nemen. U moet dan en verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt. De directeur mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de grote vakantie. 8.5 Vrijstelling van het onderwijs Het bevoegd gezag kan voor individuele leerlingen een bepaalde vrijstelling van lessen mogelijk maken. We noemen de volgende gevallen: Voor jonge, niet leerplichtige leerlingen voor wie het nog te zwaar is de hele dag op school te zijn. Voor leerlingen die deels de basisschool volgen en deels speciaal onderwijs. Wanneer een leerling op medische indicatie een bepaalde les niet kan of mag volgen ( gymnastiek, handvaardigheid), zal hij / zij een vervangend programma op school moeten volgen. GBS De Regenboog Schoolgids

42 Bijlagen Jaarkalender Naast deze schoolgids geven wij ook een jaarkalender uit. Informatiegids Hierin staan allerlei praktische gegevens zoals schooltijden en regels. Deze wordt alleen aan de ouders verstrekt. Adresboekje Adressen van collega s, ouders en kinderen zijn opgenomen in een apart adresboekje. In de tekst wordt regelmatig verwezen naar de website. Onze website is: De ouders ontvangen via de mail de inlogcodes voor het oudergedeelte. a GBS De Regenboog Schoolgids

43 Parkeren en rouleren Er is sprake (geweest) van problemen die ouders van onze school veroorzaken voor buurtbewoners. Het gaat dan bijvoorbeeld om omwonenden die de buren moeten vragen om hen ergens naar toe te brengen, omdat er (weer) een auto voor hun garage stond. Dit vinden we als school onacceptabel. Daarom vragen we u de parkeerplaats bij de ingang van de school alleen te gebruiken om uw kinderen af te zetten en door te rijden. Rijrichting tegen de klok in. Op de volgende parkeerplaatsen kunt u gebruiken om uw auto neer te zetten en de kinderen zelf binnen te brengen: - linksaf naar de volgende parkeerplaats (zie afbeelding) - parkeren langs de Paladijnenweg - via de Paladijnenweg naar de parkeerplaatsen aan de andere kant van de school OUDERS VAN DE REGENBOOG: OUDERS VAN DE REGENBOOG: LINKSAF PARKEREN RECHTDOOR ROULEREN HIER NIET PARKEREN, ALLEEN AFZETTEN EN DOORRIJDEN Hoe kan ik een naaste zijn? GBS De Regenboog Schoolgids

Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde!

Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde! Gereformeerde Basisschool De Regenboog Reinaartpad 1 deregenboog@haal.nl 3813 KM Amersfoort www.gbsderegenboog.nl tel. (033) 4767883 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde! Schoolgids 2013-2014 Een

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Gereformeerde Basisschool De Regenboog Reinaartpad 1 deregenboog@haal.nl 3813 KM Amersfoort www.gbsderegenboog.nl tel. (033) 4767883 Schoolgids 2015-2016 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde! Een

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Otterkolken

Gedragscode Basisschool de Otterkolken Gedragscode Basisschool de Otterkolken Inhoudsopgave Blz. Gedragscode basisschool de Otterkolken 2 Hoe ondersteunen wij onze vier kernwaarden 3 Protocol tegen pesten 4 Bijlage 1 Stappenplan schorsing en

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010 Visiedocument Actief Burgerschap Januari 2010 Gereformeerde scholen voor speciaal basisonderwijs Het Baken en De Drieluik Inleiding Actief Burgerschap U staat op het punt ons visiestuk actief burgerschap

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

Pestprotocol Het Mozaïek

Pestprotocol Het Mozaïek Pestprotocol Het Mozaïek Een leerling wordt gepest als hij of zij geregeld en voor een langere periode wordt blootgesteld aan negatieve acties van welke soort dan ook door één of meerdere leerlingen, een

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs de Blinke en obs de Waarborg

Nieuwsbrief cbs de Blinke en obs de Waarborg Nieuwsbrief en Het fusierapport is ondertekend! De fusie gaat door! Per 1 augustus 2016. Nu is het officieel. Beide besturen en beide medezeggenschapsraden hebben het fusierapport ondertekend. Het bestuur

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2014-2015 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..."

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool... Burgemeester Westerbeek van Eertenschool Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..." Nieuwsbrief 13 september 2013 In dit nummer: Schoolgids 2013-2014 De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Sociaal emotionele ontwikkeling. Jenaplanbasisschool Vlinderbos

Sociaal emotionele ontwikkeling. Jenaplanbasisschool Vlinderbos Sociaal emotionele ontwikkeling Jenaplanbasisschool Vlinderbos Versie: Januari 2016 Voorwoord: Op Vlinderbos hechten wij veel waarde aan een leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

PESTPROTOCOL 2016/2017

PESTPROTOCOL 2016/2017 PESTPROTOCOL 2016/2017 De Kernschool voor Nieuwkomers Samengesteld door Hennie Dekker INHOUD Inhoud INLEIDING... 3 DOEL VAN HET PESTPROTOCOL... 3 WAT IS PESTEN?... 4 SIGNALEN VAN PESTERIJEN KUNNEN O.A.

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie