DE HERZIENING VAN DE TOTALE FINANCIËLE POSITIE VAN EEN VERZEKERINGSONDERNEMING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE HERZIENING VAN DE TOTALE FINANCIËLE POSITIE VAN EEN VERZEKERINGSONDERNEMING"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE DG Interne Markt Financiële diensten Verzekeringen en pensioenfondsen; externe aspecten van financiële diensten MARKT/2095/99 NL Orig. EN DE HERZIENING VAN DE TOTALE FINANCIËLE POSITIE VAN EEN VERZEKERINGSONDERNEMING (HERZIENING SOLVABILITEIT II)

2 1. INLEIDING 1.1. Op de 23 e vergadering van het Comité voor het Verzekeringswezen werd bij de bespreking van het document 1 Beleggingsrisico en de totale financiële positie overeengekomen de thans aan de gang zijnde herziening van de solvabiliteitsmarge (solvabiliteit I) snel af te ronden binnen het in het Actieplan voor financiële diensten vastgestelde tijdschema. Tevens werd echter overeengekomen te beginnen met een ingrijpender en verder strekkende herziening van de totale financiële positie van een verzekeringsonderneming, inclusief het beleggingsrisico (solvabiliteit II). Erkend werd dat de lidstaten in dit verband waardevolle en praktische deskundigheid en ervaring kunnen inbrengen. Op voorwaarde dat voldoende financiële middelen beschikbaar zouden zijn, zouden tegelijkertijd externe academici of consultants kunnen worden belast met een specifieke studie om ook van die zijde een inbreng voor de herziening van de solvabiliteit II te verkrijgen Dit document heeft ten doel te komen tot een consensus over de wijze waarop dit proces het beste in zijn werk kan gaan door een discussie te bevorderen en te trachten overeenstemming te bereiken over: het doel; het onderwerp; informatieverstrekkers en bronnen van informatie; ontwerpschema en werkprogramma; voorlopige opzet van de studie Het is duidelijk dat dit een groot project is dat verscheidene jaren werk zal vergen en waarvan het formaat in de toekomst wellicht zal moeten worden aangepast of gewijzigd in het licht van de lopende analyse. In dit stadium is het waarschijnlijk niet verstandig te trachten de werkprocédés of de aandachtsgebieden te nauwkeurig te omschrijven. Toch is het belangrijk te beginnen met een of ander referentiekader om voortgang te maken met het project. Voorts moeten wij realistisch zijn bij het bepalen van onze doelstellingen. Het is goed een brede aanpak te volgen om de echte vraagstukken te identificeren, maar voor de oplossing van een aantal ervan is wellicht een rol weggelegd voor andere instanties (bv. op het gebied van belastingen en jaarrekeningen) en derhalve liggen absoluut optimale oplossingen wellicht buiten onze bevoegdheidssfeer. Een laatste overweging is dat het belangrijk is dat elke nieuwe aanpak praktisch blijft en niet overdreven theoretisch en duur in het beheer is. 1 Document XV/2041/99 2

3 2. DOEL 2.1. In een interne markt is het belangrijk te beschikken over een samenhangend en goed functionerend stelsel voor het bedrijfseconomisch toezicht op verzekeringsondernemingen. Een dergelijk stelsel zal opgewassen moeten zijn tegen de nieuwe uitdagingen die worden veroorzaakt door de toenemende concurrentie, de druk van de aandeelhouderswaarde, de komst van de euro, de voortdurende integratie van de kapitaalmarkten en de opkomst van financiële conglomeraten alsmede nieuwe distributiekanalen zoals internet. Voorts is het onwaarschijnlijk dat het beleggingsklimaat het volgende decennium even gunstig zal zijn als het afgelopen decennium. Al deze factoren zullen ertoe leiden dat het toezicht op financiële diensten steeds meer onder druk komt te staan en steeds belangrijker wordt Het stelsel voor het onderzoek van de totale financiële positie moet: de verzekerden beschermen door de toezichthouders de beschikking te geven over een voldoende buffer / tijdsbestek om slechte ervaringen of tekortkomingen bij een individuele verzekeringsonderneming te identificeren en te verhelpen; zorgen voor vergelijkbaarheid, transparantie en samenhang en aldus een gelijk speelveld creëren; een minimumsolvabiliteitsmarge vaststellen die beter is afgestemd op de echte risico's (dit moet nog worden bepaald bijvoorbeeld met betrekking tot volatiliteit). De methodologie voor de berekening van de minimumsolvabiliteitsmarge moet de juiste signalen aan de sector geven en mag niet verleiden tot onvoorzichtig gedrag. Derhalve moeten de prudentiële stelsels beter zijn afgestemd op de aanpak die door het verzekeringsbedrijf/management wordt gevolgd. Niettemin kan een minimumsolvabiliteitsmarge slechts adequaat zijn op een zeker tolerantieniveau wegens de riskante aard van het verzekeringsbedrijf is een absolute garantie tegen insolvabiliteit onmogelijk; niet onnodig complex zijn. Eenvoud bevordert het begrip en voorkomt onnodige administratieve uitgaven. Een solvabiliteitstest dient om de problemen tijdig te onderkennen, niet om een keiharde garantie tegen faillissement te geven. Mits tijdig wordt gewaarschuwd, zal een overdreven verfijnde risicometing waarschijnlijk leiden tot onevenredig hoge kosten zonder een reële verbetering van de toezichtresultaten op te leveren; de marktontwikkelingen weerspiegelen (op gebieden zoals alternatieve risicooverdracht ("alternative risktransfer" ART), derivaten, afgestemd beheer van activa en passiva, enz.); beginselen en niet te veel voorschriften vaststellen; 3

4 waar mogelijk gebaseerd zijn op een gemeenschappelijk jaarrekeningenbeleid om uitgavenbesparingen op te leveren en de duplicatie (of zelfs multiplicatie) van financiële verslagleggingsstelsels te voorkomen; onnodige kapitaalkosten voor de verzekeringssector, die het concurrentievermogen van de Europese verzekeraars in de wereld schaden, voorkomen Uiteraard zal er een spanningsveld tussen deze doelstellingen bestaan en in een aantal gevallen zullen sommige doelstellingen tegen elkaar moeten worden afgewogen, bijvoorbeeld het peil van de risicoanalyse en de administratieve uitgaven voor het volgen van de risico's, en voorts vennootschapsrecht, belastingstelsels en stelsels van bedrijfseconomische verslaglegging. Vragen A: Kunnen de leden instemmen met deze beleidsdoelstellingen voor een stelsel voor de beoordeling van de totale financiële positie van een verzekeringsonderneming? Moeten andere doelstellingen worden toegevoegd? 3. ONDERWERP Er lijken zes hoofdaspecten te zijn, te weten: 3.1. Technische voorzieningen Het belangrijkste punt is hier waarschijnlijk onvoldoende harmonisatie van de technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf. Hier is een cruciale rol weggelegd voor de Groep Manghetti, die moet werken aan een grotere consistentie en samenhang Men moet zich bezinnen op het beleid inzake verdiscontering en de vorming van egalisatievoorzieningen, alsook de vorming van voorzieningen voor ontstane maar nog niet aangemelde schaden en ontstane maar nog niet voldoende aangemelde schaden In het algemeen kan men zeggen dat, hoe hoger de technische voorzieningen, hoe lager de minimumsolvabiliteitsmarge theoretisch moet zijn In het levensverzekeringsbedrijf lijkt de situatie bevredigender, zij het dat de uiteenlopende technische rentetarieven in de eurozone, die zijn besproken 2 in de 24 e vergadering van het CV, een belangrijk vraagstuk vormen. 2 Document MARKT/2061/99 4

5 3.2. Actica/Beleggingsrisico Zowel de Conferentie 3 als het CV 4 hebben dit onderwerp onlangs besproken. Een aantal lidstaten maken reeds gebruik van tests van de stress of het weerstandsvermogen. Het belang van het beleggingsrisico werd ook onderkend in het Verslag Muller over de solvabiliteit van verzekeringsondernemingen en in de 22e vergadering van het CV; een grote Europese herverzekeraar heeft verklaard dat 60-85% van de variatie van de financiële resultaten van een verzekeraar kan worden toegeschreven aan de volatiliteit van de beleggingsresultaten In het algemeen kan worden gezegd dat de huidige regels, afgezien van de vereisten inzake spreiding en type van de activa, weinig onderscheid maken tussen activa van zeer uiteenlopende kwaliteit. De ervaring heeft uitgewezen dat schadeverzekeraars bij achteruitgaande resultaten op het gebied van de afsluiting van verzekeringen soms een riskanter beleggingsbeleid gaan voeren om te trachten bij wijze van compensatie hogere beleggingsopbrengsten te verkrijgen Een ander vraagstuk betreft de regels voor de waardering van de activa. Marking to market zou de transparantie verhogen, maar zou paradoxaal kunnen leiden tot een verminderde prudentie, indien op grond hiervan de belastingadministratie ongerealiseerde kapitaalwinst zou belasten of indien een in de jaarrekening vermelde hogere winst zou resulteren in druk van de aandeelhouders om hogere dividenden uit te keren Het huidige beleid geeft blijk van een relatief simplistische aanpak van het beleggingsrisico. In het levensverzekeringsbedrijf wordt dit gesteld op 3% van de technische voorzieningen, terwijl in het schadeverzekeringsbedrijf geen expliciete waarde voor beleggingsrisico s wordt gehanteerd. Zoals hierboven vermeld, wordt het beleggingsrisico ook in het verslag Muller onderkend als een belangrijk vraagstuk waaraan aandacht moet worden besteed Afgestemd beheer van activa en passiva (Asset liability management-alm) ALM is een zeer modern concept, maar het voorzichtige en vooruitziende karakter van de bestaande regels wordt aangetoond door het feit dat sommige ALM-kenmerken reeds zijn vastgesteld. in de technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf, waar het discontorentetarief is afgestemd op de prudente opbrengst van de activa uit het verleden 5 ; Noors document over Market Risk (DT/N/65/99) Document XV/2041/99 Er valt iets voor te zeggen de keuze van het rentetarief te baseren op een aanpak waarbij meer vooruit wordt gekeken. 5

6 in het levensverzekeringsbedrijf, waar de keuze van het technische rentepercentage is gekoppeld aan de verwachte opbrengst van de activa; de regels inzake congruentie van de activa voor activiteiten van het type van ICBE s (gekoppeld aan bewijzen van deelneming); de regels inzake congruentie van de valuta s, hoewel dit minder belangrijk is met de komst van de euro Het lijkt wenselijk te onderzoeken op welke wijze ART, afgeleide producten, catastrophe bonds, enz. kunnen worden gebruikt om risico s te beheersen/over te dragen. Op verzoek van de lidstaten werkt de Commissie reeds aan een studie over de impact van financiële herverzekering Liquiditeitsvereisten kunnen ook belangrijke beperkingen aan het beleggingsbeleid stellen, vooral wanneer in de polissen gegarandeerde afkoopwaarden zijn opgenomen in tijden van fluctuerende marktwaarden In het algemeen lijkt het aan te raden meer informatie te verzamelen over de beste aanpak op het gebied van ALM Herverzekering Herverzekering is een belangrijk instrument voor de primaire verzekeraar om het risico, vooral het risico in verband met de afsluiting van verzekeringen, te verminderen en te beheersen. Bij de huidige herziening van de minimumsolvabiliteitsmarge wordt de bestaande formule verbeterd doordat de schaden over een periode van drie jaar worden gemiddeld en doordat de toezichthouders in staat worden gesteld de herverzekeringsdekking te verminderen of in het geheel niet te erkennen ingeval van belangrijke verschillen in herverzekeringsregelingen Niettemin zijn er andere factoren die in overweging moeten worden genomen. In het verslag Muller wordt opgemerkt dat in sommige lidstaten het gebrek aan herverzekering herverzekeraars in het schadeverzekeringsbedrijf in moeilijkheden heeft gebracht. Momenteel wordt het verschil in de kwaliteit van herverzekeringsregelingen niet expliciet in aanmerking genomen. De huidige vermindering van de solvabiliteitsmarge is bevredigend voor proportionele werkzaamheden, maar in mindere mate voor nietproportionele herverzekering, waarvan het belang blijft toenemen Financiële herverzekering wordt ook steeds belangrijker en kan significante gevolgen hebben voor het reële niveau van het aan de herverzekeraar overgedragen risico. Aangezien de lidstaten hiervoor belangstelling hadden getoond, is opdracht gegeven tot het opstellen van een verslag over financieel belang en ART. In dit verslag moeten ook de resultaten van deze werkgroep alsmede de meer algemene studie over een eventuele EU-regeling voor het toezicht op herverzekering in aanmerking worden genomen. 6

7 3.5. Minimumsolvabiliteitsmarge methodologie Wij hebben een methodologie nodig die de werkelijke risico s van een verzekeringsonderneming nauwkeuriger weerspiegelt, maar die eenvoudig, uitvoerbaar, degelijk en transparant blijft. Ook lijkt de huidige methodologie niet adequaat de risicovermindering te weerspiegelen die door diversifiëring van de portefeuille kan worden bereikt Hoe moet risico worden gemeten, bijvoorbeeld met betrekking tot volatiliteit, duur van de uitlooptermijn voor verplichtingen. Andere risico s aan de actiefzijde zijn markt, liquiditeitscongruentie (gegarandeerde afkoopwaarden), renterisico s Het lijkt ook nuttig de in andere rechtsgebieden gebruikte risicomodellen en de door leidende marktspelers gebruikte interne risicokapitaalmodellen te onderzoeken. Men moet echter wel bedenken dat kleinere spelers niet in staat zijn het uitgavenpeil op te brengen dat wellicht door gesofisticeerde risicokapitaalmodellen wordt vereist Gezien de steeds vagere scheidslijnen tussen de belangrijke financiële sectoren (banken, verzekeringen, beleggingen) kan het leerzaam zijn de hoofdkenmerken van de risicokapitaalvereisten voor andere financiële sectoren te bestuderen. Bovendien kan de opkomst van financiële conglomeraten leiden tot regelgevingsarbitrage tussen verschillende financiële sectoren die in hoofdzaak gelijksoortige producten verkopen. In dit verband zij verwezen naar de studies van de Gemengde Technische Groep, vooral met betrekking tot de subgroep kapitaaltoereikendheid. Double gearing is geëlimineerd in gemengde groepen voor bank/beleggingsdiensten enerzijds, en in verzekerings/herverzekeringsgroepen anderzijds, maar de risico s van double of multiple gearing in een conglomeraat voor bank- of beleggingsdiensten en verzekeringen moeten nog worden aangepakt. In deze context dient wellicht aandacht te worden besteed aan de vraag of diverse posten al dan niet voor de solvabiliteitsmarge in aanmerking komen, bijvoorbeeld toekomstige winst of niet volgestort kapitaal zijn aanvaardbaar voor de kapitaalvereisten voor toezichtdoeleinden voor het verzekeringsbedrijf, maar niet voor het bankbedrijf Jaarrekeningstelsel Het Comité voor het Verzekeringswezen heeft reeds overeenstemming bereikt over de kritische rol van het jaarrekeningstelsel bij de bepaling van de financiële positie van een verzekeringsonderneming. In feite verbindt het jaarrekeningstelsel effectief de vorige vijf punten en vormt het het middel waardoor beleid wordt omgezet in bindende voorschriften voor de ondernemingen. 7

8 Het belang van het jaarrekeningstelsel valt af te lezen uit het schematische diagram in CV-document XV/2014/99 Beleggingen Balans Solvabiliteitsmarge Technische voorzieningen - (Financiële) Herverzekering Jaarrekeningbeginselen Afgestemd beheer van activa en passiva (ALM) -Alternatieve Risico-overdracht (ART) Het jaarrekeningenbeleid kan ook belangrijke fiscale gevolgen hebben aangezien dit beleid kan leiden tot de kristallisatie van fiscale verplichtingen In dit verband moet ook worden gelet op het IASC-verzekeringsproject, waarbij belangrijke vraagstukken aan de orde kunnen worden gesteld zoals: de nadruk op verzekeringsovereenkomsten en niet op ondernemingen verantwoording van verkopen van activa (bijvoorbeeld obligaties die tot de vervaldag worden aangehouden) de aanpak van de waardering van passiva en activa De opstelling van de Richtlijn Jaarrekening Verzekeringsondernemingen was een belangrijke prestatie, maar een vermindering van het aantal toegestane opties zal bijdragen tot samenhang en vergelijkbaarheid. Voorzover de Europese jaarrekeningstandaarden overeenkomen met de internationale standaarden, kan dit bovendien leiden tot een verlaging van de kapitaalkosten voor grote Europese ondernemingen, maar de kosten voor kleinere spelers mogen niet uit het oog worden verloren Hierboven werden de belangrijkste eventueel te bespreken onderwerpen uiteengezet en een nieuw kenmerk van de herziening van de solvabiliteit II zal duidelijk zijn dat wordt getracht de interactie van deze verschillende factoren te analyseren in plaats van ze slechts elk op zich te beschouwen Niettemin kunnen er ook andere ad hoc-punten zijn die specifieke aandacht behoeven. Zo zouden door middel van een studie van recente faillissementen van verzekeringsondernemingen de belangrijkste oorzaken van deze faillissementen kunnen worden opgespoord en op deze wijze zou kunnen worden nagegaan in hoeverre de problemen eerder ontdekt zouden zijn door gebruikmaking van verbeterde toezichttechnieken. 8

9 3.9. Een ander potentieel interessant onderwerp zou het gebruik van marktmechanismen ter vergemakkelijking van het bedrijfseconomisch toezicht zijn. Zo is, in eerste instantie voor de banksector, voorgesteld dat de banken zouden moeten worden verplicht een klein bedrag aan achtergestelde schuld uit te geven waarvan de notering op de markt zou kunnen fungeren als aanvullende indicator voor de financiële soliditeit van de bank. Dezelfde aanpak zou kunnen worden onderzocht voor verzekeringsondernemingen Alle bovenstaande onderwerpen hebben vooral betrekking op de financiële aspecten van het bedrijfseconomisch toezicht. Aangevoerd kan worden dat de strikte toepassing van adequate criteria inzake deskundigheid en betrouwbaarheid even belangrijk, zoniet belangrijker is voor een goede beoordeling van de financiële soliditeit van een verzekeringsonderneming. Het punt is dat deskundige bestuurders problemen in het bedrijf kunnen onderkennen en verhelpen lang voordat de toezichthouders er weet van hebben, terwijl betrouwbare bestuurders het risico wegnemen dat de onderneming fraude pleegt ten koste van slecht geïnformeerde consumenten. Tegen dezelfde achtergrond kunnen inspecties ter plaats nuttig inzicht geven in de kwaliteit van het bestuur en de juistheid van de financiële verslagen Dit zijn zeker steekhoudende argumenten, maar de beoordeling van dergelijke overwegingen valt in principe buiten het bestek van de herziening van de solvabiliteit II en het is niet de bedoeling de toepassing ervan te analyseren in deze studie. Vragen B: Zijn de leden het ermee eens dat de bovengenoemde onderwerpen moeten worden geanalyseerd? Zijn er aanvullingen nodig? Zijn er specifieke onderwerpen of vraagstukken ten aanzien waarvan de lidstaten discussiestukken wensen op te stellen of andere bijdragen wensen te leveren? 4. INFORMATIEVERSTREKKERS EN BRONNEN VAN INFORMATIE 4.1. Nationale verzekeringstoezichthouders en met regelgeving belaste personen bij nationale ministeries van Financiën beschikken vanzelfsprekend over directe praktijkervaring met toezicht en regulering alsmede met het vinden van oplossingen voor problemen in verband met verzekeringen. Als zodanig zouden zij kunnen fungeren als een belangrijke bron van zeer waardevolle informatie en kennis. Tijdens de laatste bijeenkomst van het Comité voor het Verzekeringswezen in september 1999 heeft een aantal lidstaten reeds aangegeven bereid te zijn tot actieve medewerking aan Solvabiliteit II. Dergelijke informatie is uiterst welkom Het spreekt vanzelf dat het toezicht op het verzekeringswezen niet beperkt is tot het gebied van de EER en dat ook toezichthouders uit andere geografische zones belangrijke bronnen van informatie kunnen zijn, zoals de Verenigde Staten, Japan, Australië, enzovoorts. Tegelijkertijd is bij het IAIS een ontwerp-nota in voorbereiding over Solvency, Solvency Assessments and Actuarial issues. Ook het IAIS zou een belangrijke referentie en bron van relevante informatie kunnen zijn. Evenzo ligt het voor de hand dat de Conferentie van verzekeringstoezichthouders enkele relevante studies heeft verricht die nuttig kunnen zijn en het verdient aanbeveling dit na te gaan. 9

10 4.3. Het effect van een verandering zal het sterkst gevoeld worden in het Europese verzekeringswezen. Gedurende de voorbereidingsperiode moet dan ook nauw overleg worden gevoerd met de verenigingen in de bedrijfstak (zoals CEA, ACME en AISAM) en dienen we ons voordeel te doen met hun bijdragen, met name wat betreft de gevolgen van voorgestelde veranderingen op de markten. Vanuit technisch oogpunt heeft de werkgroep van Europese actuarissen reeds een waardevolle analyse verstrekt van het verschil in risicokenmerken en ook deze groep kan een bijzonder waardevolle rol spelen. Afzonderlijke verzekeraars zouden eveneens relevante informatie kunnen verstrekken of presentaties kunnen verzorgen van de door hen gevolgde interne benadering van risicobeheer. Het enige voorbehoud dat te dien aanzien moet worden gemaakt is dat de grote verzekeringsgroepen zich geavanceerde risicobeheersystemen kunnen permitteren die niet zijn weggelegd voor de kleinere spelers op de markt; daarom is het van belang de haalbaarheid en de implicaties voor de kosten voor de gehele markt in het oog te houden. In het ontwerpstadium is het echter noodzakelijk rekening te houden met beproefde praktijken op de markt en mag niet worden vergeten dat een toename van de concentratie van de markt betekent dat een relatief klein aantal van de grootste spelers een zeer groot aandeel van de markt kan vertegenwoordigen Ook is het goed mogelijk dat ter zake academische studies zijn verricht. Deze zouden belangrijke technische inzichten kunnen verschaffen en het lijkt nuttig een literatuuronderzoek uit te voeren naar bronnen van artikelen, dissertaties, enzovoorts Verder is voortdurende informatieverstrekking door de verschillende voornoemde werkgroepen noodzakelijk, te weten door de groep Manghetti inzake technische voorzieningen, de werkgroep van de Conferentie voor het testen van het weerstandsvermogen waar het gaat om het aan de activa verbonden risico's, het project van IASC inzake de jaarrekening van verzekeringsondernemingen, de verscheidene subgroepen die zijn ingesteld onder auspiciën van de Gemengde Technische Werkgroep voor financiële conglomeraten alsmede andere groepen die wellicht niet zijn genoemd. Het spreekt voor zich dat de resultaten van de werkzaamheden van deze werkgroepen moeten worden gebruikt bij de herziening Het verrichten van een specifieke studie naar de totale financiële positie van een verzekeringsonderneming is reeds aan de orde geweest op de bijeenkomst van het Comité voor het Verzekeringswezen van december Gezien de potentieel veelomvattende aard van dit onderwerp zal dit een waardevolle en voor dit doel geschikte bron zijn van relevante gegevens, informatie over de laatste praktijken en theoretische kennis. Op de onderzoeksopdracht wordt hieronder verder ingegaan. Vragen C: Wensen de leden opmerkingen te maken over bovengenoemde bronnen van informatie? Wensen zij andere bronnen toe te voegen? Zijn er achtergrondstudies die zij onder de aandacht van de werkgroep wensen te brengen? 10

11 5. ONTWERPSCHEMA EN WERKPROGRAMMA 5.1. Het is in dit stadium niet mogelijk een definitief werkprogramma en een tijdschema op te stellen. Het moge duidelijk zijn dat het een omvangrijk project betreft dat tenminste drie à vier jaar in beslag zal nemen en veel analyse en overleg zal vergen. Ofschoon de herzieningsoperatie Solvabiliteit II niet geheel afhankelijk is van de werkzaamheden van de andere hiervoor genoemde werkgroepen, lijdt het geen twijfel dat het welslagen van het project tenminste gedeeltelijk zal worden bepaald door de succesvolle voltooiing van de studies die worden verricht in deze andere fora Zonder de gang van zaken onnodig te formaliseren en in een rigide structuur te willen vatten, lijken de volgende stappen wenselijk: Regelmatig overleg/bijeenkomsten met de afgevaardigden van de lidstaten gedurende het gehele project (werkgroep Solvabiliteit); Feedback en verstrekking van recente informatie aan het Comité voor het Verzekeringswezen wanneer noodzakelijk; Overleg met de bedrijfstak op ad hoc-basis (CEA, ACME, AISAM, werkgroep van actuarissen); Informatievergaring (literatuuroverzicht, enzovoorts); Presentaties aan de werkgroep die zich bezighoudt met de benadering van risicobeheer in de bedrijfstak (facultatief); Vergelijkend overzicht van de financiële aspecten van prudentieel toezicht in andere jurisdicties. Vaststelling van te behandelen aangelegenheden; Voorbereiding en aanbesteding van externe studie; Analyse en resultaten van de studie; Overweging mogelijke noodzaak van simulaties; Verdere analyse om tot algemene conclusies te komen; Voorbereiding en indiening van nota met aanbevelingen aan het Comité voor het Verzekeringswezen in 2002/2003. Vragen D: Hebben de leden opmerkingen over de voorgaande algemene opzet van het werkprogramma en het schema? 11

12 6. VOORLOPIGE OPZET VAN DE STUDIE 6.1. Zoals gezegd is het in dit stadium nog niet mogelijk om een definitieve onderzoeksopdracht voor de voorgestelde studie te formuleren. Het is mogelijk dat deze moet worden uitgebreid of gewijzigd in het licht van de besprekingen van onderhavig document. Als werktitel zou het volgende kunnen worden gesuggereerd: Studie naar de methodologieën voor de beoordeling van de financiële positie van een verzekeringsonderneming teneinde het prudentieel toezicht te verbeteren door, onder andere, een betere afstemming van de wettelijke kapitaalvereiste op de werkelijke risico's waaraan de onderneming blootstaat, met inbegrip van een vergelijkende analyse van de voor- en nadelen van de huidige methodologie van de solvabiliteitsmarge in vergelijking met andere benaderingen De basiscriteria waaraan een methodologie voor de beoordeling van de financiële positie van een onderneming moet voldoen, zouden overeenkomen met die welke worden beschreven in deel 2 hiervoor en de studie zou onmiskenbaar aandacht moeten besteden aan de in deel 3 genoemde aangelegenheden. Het is de bedoeling dat DG Markt een definitieve onderzoeksopdracht formuleert en een aanbestedingsprocedure begint zodra onderhavige discussie is afgerond. Vragen E: Hebben de leden opmerkingen over de titel, de doelstellingen en de aandachtsgebieden van de studie? 12

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) 15578/10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het

Nadere informatie

[Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.]

[Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.] Besluit van (datum), houdende regels met betrekking tot aanvullend prudentieel toezicht op kredietinstellingen, levensverzekeraars, schadeverzekeraars en beleggingsondernemingen die tot een financiële

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 197 Besluit van 26 april 2000, houdende uitvoering van de artikelen 69d, 69j en 69k van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit aanvullend

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 3 Lijst van verkorte citeertitels Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOOFDTAKEN VAN DE ACTUARIËLE FUNCTIE

HOOFDTAKEN VAN DE ACTUARIËLE FUNCTIE HOOFDTAKEN VAN DE ACTUARIËLE FUNCTIE 1. Actuariële functie ADDACTIS Worldwide heeft ervaren en gekwalificeerde consultants die u kunnen ondersteunen bij de acuariële functie. De steun die kan worden geboden

Nadere informatie

2/6. 1 PB L 158 van , blz PB L 335 van , blz PB L 331 van , blz

2/6. 1 PB L 158 van , blz PB L 335 van , blz PB L 331 van , blz EIOPA16/858 NL Richtsnoeren inzake het vergemakkelijken van een doeltreffende dialoog tussen bevoegde autoriteiten die toezicht houden op verzekeringsondernemingen en de wettelijke auditor(s) en auditkantoren

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 696 Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.1.2016 COM(2015) 685 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het effect van de herziene International Accounting Standard (IAS) 19 op de

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht. Aanvraagformulier portefeuilleoverdracht (Aanvraag ter verkrijging van instemming als bedoeld in afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht) Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Regelgeving verhoogt de druk De huidige regelgeving verhoogt de druk op verzekeraars

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 2014 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

szw0000578 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni 2001 1. Inleiding

szw0000578 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni 2001 1. Inleiding szw0000578 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni 2001 1. Inleiding Met de brief 24 april jl. (kenmerk 46-01-SZW) gaf u aan te willen vernemen

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 5.12.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 330/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 98/78/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 oktober

Nadere informatie

Invulling Solvency II proportioneel. Presentatie voor FOV, Nardus, Verbond van Verzekeraars 13 oktober 2010

Invulling Solvency II proportioneel. Presentatie voor FOV, Nardus, Verbond van Verzekeraars 13 oktober 2010 Invulling Solvency II proportioneel Presentatie voor FOV, Nardus, Verbond van Verzekeraars 13 oktober 2010 Solvency II proportioneel In vorig overleg werd nog gesproken over het schrappen van elementen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 september 2000 (22.09) (OR. en) 11502/00 Interinstitutioneel dossier: 98/0243 (COD) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 september 2000 (22.09) (OR. en) 11502/00 Interinstitutioneel dossier: 98/0243 (COD) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 september 2000 (22.09) (OR. en) 11502/00 Interinstitutioneel dossier: 98/0243 (COD) LIMITE EF 67 ECOFIN 241 CODEC 680 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Beleid inzake Kapitaalbeheer

Beleid inzake Kapitaalbeheer Beleid inzake Kapitaalbeheer Break-out sessie Proportionaliteit Marcel Bleyenberg, Menno van Diermen en Teguh Sugihartono Agenda sessie proportionaliteit 1. Aanleiding thema en sectorbrief 2. Proportionaliteit

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU) 2017/... van de Raad van 27 mei 2017 betreffende de ondertekening,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2184(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Een energiebeleid voor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Het verschil tussen de reële waarde en het nominale bedrag van de tegenprestatie wordt over de periode tot de verwachte ontvangst als rentebate verwerkt.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van accountants binnen de EU

Aansprakelijkheid van accountants binnen de EU Aansprakelijkheid van accountants binnen de EU Commentaar NIVRA op EU Consultatie, maart 2007 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding De laatste jaren wordt veel gediscussieerd

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 326/34 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/2303 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE.

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. 02/02/2001 INLEIDING 1. Het artikel 7 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

EBA-richtsnoeren. inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4

EBA-richtsnoeren. inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4 EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen EBA/GL/2012/4 Londen, 27.7.2012 EBA-richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen (EBA/GL/2012/4) Status van de richtsnoeren 1.

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 556 Besluit van 14 november 1995, houdende uitvoering van de artikelen 38, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 45, eerste, tweede, vierde

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen?

Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen? Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen? 1 Impact regelgeving t.a.v. beleggingsbeleid! "! # $ %&! $' (" ' )* + *! " &,!,, --- 2 Verdisconteringscurve: van economisch

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) 15171/02 LIMITE PUBLIC ELARG 405 CAB 22 NOTA I/A-PUNT van: de Groep uitbreiding aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn, 89/647/EEG van de Raad met betrekking tot de aanvaarding door toezichthouders van schuldvernieuwingscontracten

Nadere informatie

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 525 Besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 5 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0076 (NLE) 8010/17 VOORSTEL van: ingekomen: 4 april 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: EF 74 ECOFIN 260 SURE 8 SERVICES

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie BESLUITEN

Publicatieblad van de Europese Unie BESLUITEN L 58/50 BESLUITEN GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2016/309 VAN DE COMMISSIE van 26 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het toezichtstelsel voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Circulaire. Brussel, 25 april 2016. Circulaire betreffende het aanvullend eigen vermogen NBB_2016_09. Kenmerk:

Circulaire. Brussel, 25 april 2016. Circulaire betreffende het aanvullend eigen vermogen NBB_2016_09. Kenmerk: de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_09 uw correspondent:

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1999

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA-BoS-14/174 NL Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 juli 2001 (19.07) (OR. en) 10497/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0249 (COD) LIMITE CODEC 683 SURE 43

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 juli 2001 (19.07) (OR. en) 10497/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0249 (COD) LIMITE CODEC 683 SURE 43 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 juli 2001 (19.07) (OR. en) 10497/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0249 (COD) LIMITE CODEC 683 SURE 43 INFORMATIEVE NOTA Betreft: voorstel voor een richtlijn van

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Simulum. Kapitaalmodellen. de complexiteit ontcijferd

Simulum. Kapitaalmodellen. de complexiteit ontcijferd Simulum Kapitaalmodellen de complexiteit ontcijferd Wat ooit complex was, wordt nu eenvoudig Simulum Kapitaalmodellen: de complexiteit ontcijferd Verzekeraars staan onder toenemende druk om aan te tonen

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie