HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK"

Transcriptie

1

2 HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3

3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk, november 2005 Dit handboek is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kunnen de redactie, tekstschrijvers en uitgever geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van fouten in dit handboek. Overname van informatie uit dit handboek is toegestaan als u daarbij de bron vermeld: Handboek voor Vrijwilligersorganisatie Veldhoven, februari 2005 (Gemeente Veldhoven en Stimulans Vrijwilligersbureau Veldhoven) OndersteuningsPunt Sport en Welzijn - Gemeente Waalwijk, november

4 VOORWOORD Hoe zou de samenleving er zonder vrijwilligers uitzien? Ondenkbaar en we zouden absoluut grote problemen hebben. We kunnen u niet genoeg prijzen voor wat u voor onze maatschappij betekent. Iedereen zou daar z n steentje aan moeten bijdragen. U verricht fantastisch werk. Dank daarvoor! Het doet mij dan ook veel genoegen dit handboek, speciaal bedoeld ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk, te mogen aanbevelen. Ik wil zowel de hoop als de verwachting uitspreken dat het in uw behoefte voorziet. En dat vrijwilligers zich er door zullen laten inspireren om hun goede werk met dezelfde inzet te blijven doen. Ik wens u veel gebruiksplezier! Jan van Baardwijk Wethouder Vrijwilligersbeleid Gemeente Waalwijk 5

5 6

6 INLEIDING Aansprakelijkheid, verzekeringen, onkostenvergoedingen, vergunningen, wetgeving: iedere vrijwilligersorganisatie heeft vroeg of laat vragen over deze en vele andere onderwerpen. Het antwoord op die vragen is niet altijd gemakkelijk te vinden. Soms moet u er ingewikkelde teksten voor lezen of veel telefoontjes plegen. Of is het nodig om uren door te brengen op het internet. Genoeg reden voor het OndersteuningsPunt Sport en Welzijn om alle belangrijke onderwerpen bij elkaar te brengen in één informatieve en praktische uitgave: het Handboek voor Waalwijkse vrijwilligersorganisaties. Dit handboek is eenmalig gedrukt. De geactualiseerde versie vindt u op (link Wonen & Leven / OndersteuningsPunt Sport en Welzijn) Heeft u na het lezen van dit handboek vragen of opmerkingen, aarzelt u dan niet en neem contact op met het OndersteuningsPunt Sport en Welzijn, telefoonnummer of mail naar Gemeente Waalwijk OndersteuningsPunt Sport en Welzijn 7

7 INHOUD Trefwoordenregister DEEL 1 BESTUREN EN ORGANISEREN 1. Het oprichten van een vrijwilligersorganisatie Rechtsvorm Statuten en huishoudelijk reglement Besturen Samenstelling bestuur Bestuurdersaansprakelijkheid Einde of wijziging bestuurslidmaatschap Jaarvergadering Jaarverslag Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersovereenkomst Werving van vrijwilligers Selectie van vrijwilligers Introductie en begeleiding Behoud van vrijwilligers Bij scholing/deskundigheidsbevordering Promotie UITpunt Waalwijk Waardering Vrijwilligers onderscheidingen Jubileum Financiële zaken Jaarrekening Begroting Balans Overzicht voorzieningen en reserves Onkostenvergoedingen Belastingen Vrijwilligerswerk met een uitkering Subsidies, fondsen en sponsoring Subsidies gemeente Waalwijk Subsidies welzijn Subsidies sport Subsidies zorg Fondsen Sponsoring 43 8

8 DEEL 2 WET- EN REGELGEVING 1. Wetgeving Arbowetgeving Brandveiligheid Drank- en Horecawet/sociale hygiëne Instructie Verantwoord Alcohol Legionella Muziekrechten Tabakswet Verkeersregelaars Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens Vergunningen Evenementen Gebruiksvergunning Milieuvergunning Verzekeringen 57 Belangrijke organisaties 59 Model vrijwilligersovereenkomst 65 9

9 TREFWOORDENREGISTER A Aansprakelijkheid bestuur Accountantsverklaring Alcohol Algemene Ledenvergadering Arbeidsinspectie Arbodienst Arbowet B Balans Bankrekening Begeleiding en introductie vrijwilligers Begroting Behoud van vrijwilligers Belastingen Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuursleden Bestuurslidmaatschap Bestuursreglement Bewaren boekhouding Brandveiligheid Buma-Stemra BV/NV Bijscholing G Gebruiksvergunning Gemeentelijke onderscheiding H Huishoudelijk reglement I Introductie en begeleiding vrijwilligers Inschrijving Kamer van Koophandel Instructie Verantwoord Alcoholgebruik J Jaarplan Jaarplanning Jaarrekening Jaarvergadering Jaarverslag Jubilea K Kamer van Koophandel Koningklijke Erepenning C D Deskundigheidsbevordering Drank- en horecawet E Ecotax/energiebelasting Evenementen huur materialen melding F Financiële zaken Fondsen Fondsendisk L Legionella M Milieuvergunning Model vrijwilligersovereenkomst Muziekrechten N NV/BV Notaris

10 O WA-ongevallenverzekering Onkostenvergoedingen algemeen vervoer uitkering Ontbinding Oprichting Organisaties (adresgegevens) P Penningmeester Persoonsgegevens PR Promotie Q R Rechtsvorm Reserves en Voorzieningen RI&E check Rookvrije werkplek V Vacature Vacaturebank Vereniging Verkeersregelaars Vervoerskosten Verzekering: schaderegeling bestuurdersaansprakelijkheid evenementen verkeersregelaars WA-ongevallen Auto-inzittendenverzekering Voorzieningen en reserves Voorzitter Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersovereenkomst Vrijwilligersonderscheidingen W Waardering WA-ongevallenverzekering Werving van vrijwilligers S Secretaris Selectie van vrijwilligers Sociale hygiëne Sponsoring Statuten Stemra (en Buma) Stichting Subsidies gemeente welzijn sport zorg X Y Z Zeggenschap 17 T Tabakswet 53 U Uitkering UITpunt Waalwijk

11 12

12

13 DEEL 1 BESTUREN EN ORGANISEREN...en wilt u een vereniging oprichten? organisatie? statuten? medezeggenschap? vrijwilligers? rechtsvorm? belasting aansprakelijkheid? wetten? afspraken? keuzevorm? bestuur?... blabla.. blabla! bla! BLA! BLABLA!!.. 15

14 16

15 1. HET OPRICHTEN VAN EEN VRIJWILLIGERSORGANISATIE Bij het oprichten van een vrijwilligersorganisatie komt heel wat kijken. U moet kiezen voor een rechtsvorm, een naam bedenken, vergunningen regelen, een vrijwilligersbeleid opstellen en nog veel meer. Dit eerste hoofdstuk gaat over rechtsvormen, het opstellen van statuten en een huishoudelijk reglement. 1.1 RECHTSVORM U wilt graag een vrijwilligersorganisatie oprichten? Dan zult u allereerst moeten bepalen welke rechtsvorm voor uw organisatie de beste is. Vrijwilligersorganisaties kiezen meestal voor een organisatievorm die geen winst nastreeft: een vereniging of stichting. Een vereniging ontstaat als een groep mensen een gezamenlijk doel heeft en dat op een efficiënte manier wil bereiken. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld het samen beoefenen van sport of het behartigen van gezamenlijke belangen. Stichtingen zijn vooral geschikt voor het beheren van een vermogen. Daarom zijn charitatieve instellingen meestal een stichting. Het doel dat u voor ogen heeft, bepaalt dus mede uw keuze voor een rechtsvorm. Het is altijd handig om te bekijken hoe andere, soortgelijke organisaties het een en ander geregeld hebben. Maar iedere situatie is uniek en daarom is het inwinnen van advies sterk aan te raden, bijvoorbeeld bij een notaris, jurist of de Kamer van Koophandel. Daar kunt u bovendien informatiemateriaal over dit onderwerp aanvragen. U kunt ook iedere werkdag van 9.00 tot uur bellen met de notaristelefoon: Of kijk even op internet: of Wilt u de notaristarieven vergelijken, dan bieden deze websites u een goed houvast: en Tip: Meld uw organisatie na de oprichting ook aan bij koepelorganisaties, bonden of steunorganisaties. Dat is handig als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen op uw werk terrein. De adressen vindt u op pagina 59. Geef de naam en adresgegevens van uw organisatie ook door aan het OndersteuningsPunt Sport en Welzijn. Dan ontvangt u de nieuwsbrief, informatie over deskundigheidsbevordering, etc. De belangrijkste verschillen tussen een vereniging en een stichting zijn: a. zeggenschap, aansprakelijkheid en controle; b. oprichting en financiën. ad a.) Zeggenschap, aansprakelijkheid en controle Vereniging Een vereniging heeft leden. Deze vormen in de Algemene Ledenvergadering de hoogste macht binnen de vereniging. De bestuursleden worden door hen gekozen. Ieder jaar legt het bestuur in een jaarverslag aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Daarnaast dient de Algemene Ledenvergadering het financieel verslag goed te keuren. 17

16 Er zijn drie soorten verenigingen: a. opgericht bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; b. alleen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; c. niet ingeschreven en ook niet opgericht. Een a-vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid: zo n vereniging kan erven en gebouwen en grond bezitten. Bovendien zijn de bestuursleden niet aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Een b-vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid. Zij kan niet erven, geen gebouwen en grond bezitten en de bestuursleden staan borg voor de schulden van de vereniging. Een c-vereniging heeft geen rechtsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat zo n vereniging niet kan erven en geen gebouwen en grond kan verkrijgen. De bestuursleden en alle leden die namens deze vereniging een overeenkomst aangaan, zijn hoofdelijk aansprakelijk. In de meeste gevallen kiezen vrijwilligersorganisaties voor de a-vereniging, omdat die de meeste waarborgen biedt. Stichting Het bijzondere van een stichting is dat zo n organisatie geen leden heeft. Alle andere rechtsvormen hebben leden of aandeelhouders die in meer of mindere mate het bestuur kunnen sturen. Bij een stichting bepaalt het bestuur het beleid, de aankopen, het sluiten van overeenkomsten etc. Dat wil echter niet zeggen dat er geen enkele vorm van controle is. Vaak krijgen stichtingen subsidie of gelden uit fondsen. De subsidieverstrekkers willen dan natuurlijk graag weten of het geld op een goede manier wordt besteed. Bij de subsidieverstrekking wordt dan ook vastgelegd dat de stichting zich daar aan het einde van het subsidiejaar over moet verantwoorden. Dat gebeurt in een jaarverslag dat is goedgekeurd door een accountant. Als het bestuur de statuten aan haar laars lapt of slecht bestuurt, kunnen ook de rechter en/of het openbaar ministerie er aan te pas komen. ad b.) Oprichting en financiën Vereniging In dit handboek beperken we ons tot de a-vereniging, omdat zo n vereniging het meeste voorkomt. Voordat u naar de notaris gaat, moet u een aantal zaken op papier zetten: het doel en de naam van de vereniging; de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging (bijvoorbeeld de contributie); de benoeming van de bestuursleden; de manier waarop alle leden bij elkaar worden geroepen voor een Algemene Ledenvergadering. De notaris verwerkt deze gegevens in een akte. Vervolgens schrijft u uw vereniging in bij de Kamer van Koophandel. Als u daarna een bankrekening opent (op naam van de vereniging), kunt u aan de slag. 18

17 De vereniging mag haar winst niet onder de leden verdelen. Wel mogen zij een onkostenvergoeding en presentiegeld ontvangen. Stichting Een stichting kunt u bij testament of gewoon oprichten. In dit handboek gaan we alleen in op de gewone oprichting. Zet voordat u naar de notaris gaat het volgende op papier: de naam en het doel van de stichting (het woord stichting moet onderdeel uitmaken van de naam); de wijze waarop u de activiteiten van uw stichting gaat financieren; hoe u de bestuursleden wilt benoemen. De notaris vult deze gegevens aan met de wettelijk verplichte bepalingen en maakt daarvan een akte. Met deze akte kunt u uw stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening openen (op naam van de stichting). Een stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichters, bestuurders of anderen. Uitkeringen die een ideële of sociale strekking hebben zijn wel toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan fondsen, geld voor natuurrampen etc. Personele kosten, onkostenvergoedingen en presentiegelden zijn uiteraard toegestaan. Tips bij het kiezen van een rechtsvorm: wilt u gezamenlijke activiteiten ontplooien of belangen behartigen? Dan is de vereniging de beste rechtsvorm; wilt u aan anderen geld of faciliteiten ter beschikking stellen? Als u dat in eigen beheer wilt doen, is de stichting de juiste keuze; als u gebouwen en/of grond in bezit gaat krijgen en/of beheren, kunt u het beste kiezen voor een a-vereniging of stichting; gaat het om grote belangen en/of risico s? Kies dan voor een a-vereniging of stichting; wilt u de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden afschermen? Dan is een a-vereniging of stichting de beste optie. Als een organisatie commerciële activiteiten gaat ontplooien, wordt steeds vaker gekozen voor een combinatie van een stichting of vereniging met een Besloten Vennootschap (BV). Bijvoorbeeld een gemeenschapshuis dat het horecagedeelte via een BV exploiteert of de ANWB die als vereniging haar commerciële activiteiten in een BV heeft ondergebracht. Ook zijn er stichtingen en verenigingen die zelfstandig - dus zonder BV - een onderneming drijven. Het voert te ver om daar in dit handboek op in te gaan. Eén tip willen we u wel geven: laat u vooraf goed informeren door de Kamer van Koophandel (telefoonnummer ), een notaris en de Belastingdienst (telefoonnummer ) 1.2 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoe vriendschappelijk en plezierig het er binnen uw organisatie ook aan toe gaat, er kan toch een moment komen dat er onenigheid of misverstanden ontstaan. Dan is het handig als u een aantal regels en afspraken heeft vastgelegd in de statuten van uw organisatie en/of in het huishoudelijk reglement. 19

18 Statuten De statuten zijn eigenlijk het wetboek van uw stichting of vereniging. Het nakomen van de regels die daarin zijn vastgelegd, kan desnoods via de rechter worden afgedwongen. Bij een vereniging kan alleen de Algemene Ledenvergadering de statuten wijzigen, bij een stichting het bestuur. De nieuwe statuten moeten daarna worden vastgelegd bij de notaris en de Kamer van Koophandel. Omdat dit veel tijd en geld kost, is het belangrijk dat in de statuten geen regels staan die vaak veranderen. Die kunt u prima kwijt in het huishoudelijk reglement. Wel is het verstandig om iedere twee jaar even te kijken of de statuten nog optimaal zijn. Zeg. Ik vond deze statuten nog. Is er nog een plekje op het prikbord? Tip: Bel voor meer informatie over statuten even met de notaristelefoon of Kamer van Koophandel. Of kijk op of op Wat moet u bijvoorbeeld in de statuten vermelden? de namen van de oprichters van uw organisatie; de naam van uw organisatie; de vestigingsplaats; het doel; de duur; het bestuur: de namen van de bestuursleden, de manier waarop ze worden benoemd, de termijn van het bestuurslidmaatschap, de taken en bevoegdheden; wat er gebeurt met het batig saldo als de organisatie ophoudt te bestaan en hoe dat wordt bepaald; de rechtsbevoegdheid (volledig of beperkt); bij een vereniging: hoe en hoe vaak de Algemene Ledenvergadering bijeen wordt geroepen; 20

19 hoe de statuten kunnen worden gewijzigd; de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; Huishoudelijk reglement Het gebruik van ruimten en materialen, de gang van zaken in de kantine, regels op het gebied van kleding, afspraken over het bijeenroepen van vergaderingen en het bijhouden van de financiële administratie: dit zijn allemaal voorbeelden van dagelijkse, praktische regels en procedures die u in het huishoudelijk reglement kunt vastleggen. Het maken van zo n reglement is niet verplicht, maar wel handig: als iedereen binnen uw organisatie weet welke regels er zijn, werkt dat een stuk prettiger en efficiënter en worden problemen voorkomen. Als uw organisatie een huishoudelijk reglement heeft, moet iedereen er zich aan houden. Het is gebruikelijk dat binnen een vereniging de Algemene Ledenvergadering en binnen een stichting het bestuur het huishoudelijk reglement opstelt en wijzigt. Als het strijdig is met de statuten, gaan de statuten voor. In de praktijk betekent dat meestal dat het huishoudelijk reglement zal worden aangepast. 21

20 2. BESTUREN Over het onderwerp besturen wordt veel gesproken en geschreven. Maar wat is nou een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden? En hoe zit het ook alweer precies met die aansprakelijkheid? Moeten we onze bestuursleden nou wel of niet bij de Kamer van Koophandel aanmelden? Op deze vragen krijgt u in dit hoofdstuk een antwoord. 2.1 SAMENSTELLING BESTUUR Het bestuur van een vrijwilligersorganisatie bestaat meestal uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. Het bestuur mag uit een oneven of een even aantal personen bestaan. In het geval van een even aantal bestuursleden kan de stem c.q. het laatste woord van de voorzitter doorslaggevend zijn, als dat in de statuten is vastgelegd. Iedere bestuurder heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden: Voorzitter: Persoonlijkheid: heeft een goede spreek- en luistervaardigheid, kan enthousiasmeren, relativeren, delegeren en coördineren; Taken/verantwoordelijkheden: bewaakt de statuten; ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur; vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties; bereidt de bestuursvergaderingen voor; stelt (samen met de secretaris) een agenda op; zit de bestuursvergaderingen voor; bevordert een efficiënt én plezierig vergaderklimaat; vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is; checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd; is mede-ondertekenaar van officiële stukken. ALS IK ZEG...!! DAN BEDOEL IK OOK... 22

21 Tip: Regeren is vooruitzien. Dit bekende spreekwoord is ook van toepassing op het besturen van een vrijwilligersorganisatie. Stel een meerjarenbeleidsplan op: welke doelen wil uw organisatie bereiken, op welke manier en met welke middelen. Van zo n plan kunt u vervolgens een jaarplan en -planning afleiden. Dat werkt een stuk prettiger, efficiënter en voorkomt verrassingen. Bovendien komt het professioneel over bij mogelijke sponsors en subsidieverstrekkers. Secretaris: Persoonlijkheid: kan goed hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, schrijft gemakkelijk, heeft plezier in papierwerk en kan goed met de computer overweg; Taken/verantwoordelijkheden: stelt (samen met de voorzitter) een agenda op voor de bestuursvergaderingen; notuleert die vergaderingen; handelt de briefwisseling en het verkeer met derden af. Schrijft vaak ook de persberichten; houdt het (knipsel)archief bij; is verantwoordelijk voor de ledenadministratie; geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de commissies, de leden etc. Hoezo niet de bedoeling van het knipselarchief? Penningmeester: Persoonlijkheid: is betrouwbaar en nauwkeurig, kan goed met de computer overweg, heeft verstand van boekhouden en plezier in cijferwerk ; Taken/verantwoordelijkheden: bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen; stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze; voert een inzichtelijke financiële administratie en voorziet het bestuur van financiële rapportages; stelt het financieel jaarverslag op; vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden. Overige bestuursleden De andere bestuursleden hebben vaak een eigen aandachtsgebied, zoals bijvoorbeeld PR. Ook andere taken komen voor: het voorzitten van een commissie of bijvoorbeeld het vertegenwoordigen van de organisatie in een regionaal overleg. 23

22 Tip: Het is vaak lastig om bestuursleden te werven. In de ogen van veel mensen gaat het om een zware functie waar je lang aan vast zit. Probeer de taken goed over de bestuursleden te verdelen en leg de functiebeschrijving op één A4-tje vast. Kijk steeds kritisch of alle taken wel bij het bestuur thuishoren, of bijvoorbeeld ook door een andere vrijwilliger of een werkgroep kunnen worden gedaan. 2.2 BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID Bestuurdersaansprakelijkheid kan zich voordoen bij zowel vennootschappen als verenigingen en stichtingen. De belangrijkste reden om een bestuurder aansprakelijk te stellen is onbehoorlijk bestuur. Ook bestuurders en toezichthouders van instellingen in de non-profit sector bezinnen zich steeds meer op de relatie tussen de door hen vervulde functie en de daarmee samenhangende mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid. Bij vaststelling van de aansprakelijkheid speelt in beginsel geen rol van betekenis of, en zo ja in hoeverre, het een betaalde of vrijwillige functie betreft. Niet alleen de bestuurders en voormalige bestuurders, maar ook degenen die binnen de organisatie een behoorlijke vinger in de pap hadden en het beleid binnen de organisatie hebben (mee)bepaald, kunnen aansprakelijk zijn. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen interne en externe aansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid Interne aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders en/of toezichthouders ten opzichte van de rechtspersoon, als gevolg van het niet goed vervullen van hun taak (ook wel de onbehoorlijke taakvervulling of toerekenbare tekortkoming genoemd). Een bestuurder zal zich er in ieder geval niet van af kunnen maken door te zeggen dat hij niet beschikte over bepaalde kennis of vaardigheden. Hij wordt geacht zijn gehele bestuurderstaak goed uit te kunnen oefenen. Verder moet hij het belang van de organisatie dienen en niet alleen zijn persoonlijk belang. Externe aansprakelijkheid Bij externe aansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid ten opzichte van iedereen, behalve de rechtspersoon. Er is een onderscheid tussen verenigingen en stichtingen die vennootschapsplichtig zijn en verenigingen en stichtingen die dat niet zijn. Voor alle bestuurders en/of toezichthouders van verenigingen en stichtingen geldt dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden als er sprake is van een onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld wanneer een bestuurder verplichtingen aangaat terwijl hij wist/behoorde te weten dat de vereniging of stichting deze verplichting niet na zou kunnen komen. Bestuurders en toezichthouders van vennootschapsplichtige verenigingen en stichtingen kunnen bovendien aansprakelijk worden gesteld op grond van balansaansprakelijkheid, (in geval van faillissement) de Anti Misbruikwetten en de rechtstreekse en persoonlijke aansprakelijkheid voor belastingen en premies. 24

23 Beperken van risico s De soep wordt nooit zo heet gegeten, maar het is wel zinvol om de risico s in kaart te brengen en zo mogelijk te verzekeren. Hoe kunt u als bestuurslid de risico s zoveel mogelijk beperken? onderzoek de risico s voordat u een bestuurslidmaatschap aanvaardt; schrijf alle bestuursleden in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; werk verantwoord, gewetensvol, loyaal en bewust binnen de regels van de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en de bestuursbesluiten; blijf binnen uw bevoegdheden; kijk mee met uw collega-bestuurders (en laat zaken die u constateert zo nodig schriftelijk vastleggen): u bent ook aansprakelijk als uw medebestuurders fouten hebben gemaakt; leer van gemaakte fouten; informeer naar een BTA-polis (Bestuurders en Toezichthouders Aansprakelijkheidspolis) bij een tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij. Deze beschermt uw privé-vermogen als u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld omdat u als bestuurder of toezichthouder fouten heeft gemaakt en daardoor schade heeft toegebracht aan anderen (inclusief uw organisatie). Tip: Bestuurdersaansprakelijkheid is een lastige materie. Neem voor meer informatie even contact op met de helpdesk van Prisma Brabant: of telefoonnummer EINDE OF WIJZIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP Een bestuurslid kan worden aangesteld voor onbepaalde tijd of voor een vaste termijn (met een mogelijkheid tot herbenoeming tijdens de jaarvergadering). Dit ligt vast in de statuten van uw organisatie. Een bestuurslidmaatschap eindigt als de termijn verstreken is, door ontslag, doordat het bestuurslid zelf zijn functie neerlegt of bij overlijden. Als u in één van de laatste drie gevallen aantreedt in de plaats van een oud bestuurslid, zit u de resterende termijn van uw voorganger uit. In de praktijk kan het dus voorkomen dat u bijvoorbeeld maar een halfjaar bestuurslid bent. Tip: Staat uw organisatie bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, geef dan na een bestuurswisseling even de namen door van de nieuwe bestuursleden. U kunt daarvoor een formulier downloaden via 2.4 JAARVERGADERING Eén keer per jaar legt het bestuur officieel verantwoording af over de werkzaamheden en het gevoerde financiële beleid. Dat gebeurt bij de vereniging tijdens en aan de Algemene Ledenvergadering. Bij een stichting wordt daarvoor een bestuursvergadering gepland. In het algemeen wordt zo n Algemene Ledenvergadering of bestuursvergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Bij de ene organisatie loopt de financiële administratie 25

24 van 1 januari tot en met 31 december, andere werken bijvoorbeeld per schooljaar (van 1 september tot en met 31 augustus). Bij de meeste vrijwilligersorganisaties is de jaarvergadering in april, mei of juni. Wat staat er op de agenda? opening; verslag van de vorige jaarvergadering; verslag van de secretaris: het jaarverslag; verslag van de penningmeester: de jaarrekening; contributieregeling; (her)benoeming van bestuursleden; de kascontrole; wat verder ter tafel komt; rondvraag; sluiting. Wat komt er praktisch gezien bij kijken? de keuze van een goede locatie (bereikbaarheid, parkeerplaatsen, aantal zitplaatsen, consumpties, prijzen, schoonmaak, audiovisuele middelen etc.); een tijdige uitnodiging, met daarbij een agenda. In de statuten staat hoe deze uitnodiging wordt verspreid. Dat kan in een brief of bijvoorbeeld het clubblad: als iedereen er maar kennis van kan nemen. Vermeld in de uitnodiging ook waar de stukken (jaarverslag, jaarrekening) ter inzage liggen en hoe het verslag na afloop van de vergadering wordt verspreid (of iedereen het krijgt toegestuurd, of het moet worden opgevraagd of dat het op een centrale plek ter inzage ligt). Tip: De animo om een jaarvergadering bij te wonen is meestal niet erg groot. Als u de vergadering koppelt aan een interessante workshop of u nodigt een leuke gastspreker uit, trekt u mensen een stuk sneller over de streep. WELKOM op onze jaarvergadering! Programma m neer? Drankje? Zit u lekker? 26

25 2.5 JAARVERSLAG Het samenstellen van het jaarverslag is meestal een taak van de secretaris. Het verslag is één van de agendapunten tijdens de Algemene Ledenvergadering van een vereniging. En natuurlijk ook tijdens de speciaal daarvoor geplande bestuursvergadering van een stichting. U bent niet verplicht om een jaarverslag te maken. Maar zo n verslag moet u wel vaak meesturen als u subsidie aanvraagt of een mogelijke sponsor benadert. In een jaarverslag kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: inleiding; organisatiestructuur; samenstelling bestuur; activiteiten bestuur; ledenvergaderingen; activiteiten; financiën; vooruitblik (verwachtingen, plannen en cijfers). Tip: Een organisatie is wettelijk verplicht de boekhouding zeven jaar te bewaren. Omdat het jaarverslag geen wettelijk verplicht document is, is deze bewaartermijn daar niet op van toepassing. 27

26 3. VRIJWILLIGERSBELEID De meeste vrijwilligersorganisaties hebben regelmatig behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om ze te vinden. Daarom is het des te belangrijker om goed na te denken over het onderwerp vrijwilligersbeleid. Zodat u uw vrijwilligers vindt én behoudt! In dit hoofdstuk brengen we u graag op ideeën. 3.1 VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST Een overeenkomst voor iets wat je vrijwillig doet. Is dit niet vreemd? Nee, zo n overeenkomst is belangrijk voor zowel de organisatie als de vrijwilliger. Beide partijen kunnen er hun rechten en plichten in vastleggen en dat schept duidelijkheid. Een goede overeenkomst werkt voor een vrijwilliger niet drempelverhogend, maar juist drempelverlagend! Wat kunt u er bijvoorbeeld in vastleggen? inwerkperiode/proefperiode (meestal twee maanden van beide kanten); begeleiding; evaluatiemomenten (na twee weken, na twee maanden en daarna bijvoorbeeld ieder jaar); (als het gaat om een kort, afgebakend project) einddatum; opzegtermijn; WA-ongevallen-, autoinzittenden- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; onkostenvergoeding: procedure (verantwoording achteraf met bonnen of vooraf vragen), wat wordt wel/niet vergoed; werktijden/uren per week of maand; (verwijzing naar een) functiebeschrijving; recht op bijscholing/deskundigheidsbevordering; werkzaamheden/bevoegdheden/verantwoordelijkheden; geheimhoudingsplicht; klachtenregeling; inspraak; recht op informatie: blad, website, notulen e.d.; arbeidsomstandigheden; gevolgen voor uitkeringsgerechtigden; vertrouwelijke behandeling gegevens vrijwilliger. In bijlage op pagina 65 vindt u een voorbeeld van een model vrijwilligersovereenkomst. Tip: Ga zorgvuldig om met de registratie van de persoonsgegevens van uw vrijwilligers. 3.2 WERVING VAN VRIJWILLIGERS Bent u op zoek naar een vrijwilliger? Dan realiseert u zich vast dat de vraag naar vrijwilligers groot is. Een goede aanpak leidt ook hier tot het beste resultaat: maak eerst een inventarisatie van de werkzaamheden die gedaan moeten worden; 28

27 bepaal of het gaat om een eenmalig project of een vacature voor onbepaalde tijd. Zoekt u bijvoorbeeld iemand die een folder wil schrijven of een PRfunctionaris? Heeft u het hele jaar door behoefte aan een begeleider van verstandelijk gehandicapten of aan een man of vrouw die in de winter wil schaatsen met een verstandelijk gehandicapte? Of zijn de werkzaamheden meer geschikt voor een groep vrijwilligers?; bedenk over welke vaardigheden de vrijwilliger moet beschikken. En ook wat uw organisatie de vrijwilliger te bieden heeft; Tip: Vrijwilligers zetten zich niet alleen in vanwege het goede doel. De meest genoemde motieven om vrijwilligerswerk te doen: leuk om te doen; ervaring opdoen (curriculum vitae)/actief blijven; goed voor het zelfvertrouwen; mensen ontmoeten; leren en oefenen van vaardigheden; ontdekken van nieuwe talenten; resultaat zien; morele/religieuze/politieke overtuigingen; sociale erkenning. benader mensen die het werk zouden kunnen doen: familie, vrienden, buren, collega s of kennissen van vrijwilligers, leden of donateurs, een stagiair van bijvoorbeeld Fontys of het ROC. Een persoonlijke benadering (rechtstreeks vragen) werkt nog altijd het beste; kunt u geen geschikte vrijwilliger vinden, zoek dan de publiciteit. U kunt bijvoorbeeld een oproep doen in uw clubblad, een persbericht versturen of posters en folders verspreiden; meld uw vacature aan bij de Vrijwilligersvacaturebank zodat uw vacature onder de aandacht wordt gebracht bij potentiële vrijwilligers. Tevens wordt uw vacature gepromoot door Maasstad Media en wordt het op de gemeentepagina van De Maasroute geplaatst. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is een aanmeldingsformulier in te vullen. Deze kunt u aanvragen via of bel naar De Vrijwilligersvacaturebank Waalwijk is een onderdeel van Mozaïek Welzijn Waalwijk. Hoezo bent u hier ook vrijwillig? 29

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Geld zoeken loont. Werkboek behorende bij de workshop

Geld zoeken loont. Werkboek behorende bij de workshop Geld zoeken loont Werkboek behorende bij de workshop Colofon Deze workshop en het bijbehorende werkboek zijn ontwikkeld door vof Jan Klumper Marjolijn Lamme in opdracht van de stichting Nederlands Expertise

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling

De MRT praktijk. Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling De MRT praktijk Een handleiding voor Motorisch Remedial Teachers die een eigen praktijk willen starten. Sylvester Greveling INLEIDING Als je iets gaat ondernemen dan ligt het eindresultaat niet vast. Zo

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie