PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0004 (COD) LIMITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0004 (COD) LIMITE"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) PUBLIC 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 200/0004 (COD) LIMITE ENT 20 CODEC 7 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep technische harmonisatie (machines) d.d.: 25 januari 2002 nr. vorig doc.: 546/02 ENT 4 CODEC 2 nr. Comv.: 5557/0 ENT 8 CODEC 59 Betreft: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/6/EG De Groep technische harmonisatie (machines) heeft tijdens haar vergadering van 25 januari 2002 de bespreking van bovengenoemd voorstel voortgezet. De besprekingen waren toegespitst op de bijlagen VI tot en met XII (met uitzondering van bijlage VIII). De opmerkingen van de delegaties zijn samengevat in de voetnoten. Wijzigingen die zijn aangebracht in de voorgaande documenten (doc. 5243/0 voor bijlage VI, doc. 5557/0 voor de overige bijlagen) zijn vetgedrukt en onderstreept. D, E en S hebben schriftelijke opmerkingen ingediend, waarin hun standpunten tijdens de laatste vergadering van de groep uitvoerig worden toegelicht (de zittingsdocumenten -5 en de Spaanse opmerkingen zijn aan de delegaties uitgereikt). De Griekse en de Luxemburgse delegatie waren niet vertegenwoordigd. 5790/02 ons/dl/vl

2 Op verzoek van verscheidene delegaties heeft de Juridische dienst van de Raad een aantal juridische opmerkingen gemaakt over het resultaat van de vergadering van de groep van 7 januari 2002 (zie doc. 546/02), zonder daarmee vooruit te lopen op verdere debatten en hij heeft in het licht van bepaalde opmerkingen van de delegaties voorgesteld dat de formulering van artikel 8 (Vertrouwelijkheid) mutatis mutandis de formulering zou moeten overnemen van artikel 6 van Richtlijn 92/59/EEG als rechtsgrondslag. Ook heeft de Juridische dienst gewezen op een foutieve taalkundige interpretatie van artikel 8; de Engelse zinsnede "must be published" heeft namelijk niet dezelfde betekenis als de oorspronkelijke Franse versie ("rendues publiques"). Ook heeft het voorzitterschap een debat geopend over de methodologische benadering van bijlage I, die de helft vormt van het bestudeerde voorstel. Er is besloten een ad hoc groep in te stellen na de volgende vergadering van de groep op 5 februari De delegaties is verzocht hun belangrijkste vraagstukken inzake deze bijlage voor te leggen. Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van 29 juni 992 inzake algemene productveiligheid PB L 228 van P /02 ons/dl/vl 2

3 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/6/EG (Voor de EER relevante tekst) BIJLAGE VI A. TECHNISCH DOSSIER VOOR MACHINES. Deze bijlage beschrijft 2 de procedure voor het opstellen van het technisch dossier. Aan de hand van het technisch dossier moet kunnen worden aangetoond dat de machine in overeenstemming is met de eisen van de richtlijn. Voorzover dat voor deze beoordeling nodig is, moet het technisch dossier ook inzicht verschaffen in het ontwerp, de fabricage en de werking van de machine. Dit technisch dossier moet worden opgesteld in één of meer 3 van de officiële talen van de Gemeenschap, met uitzondering van de gebruiksaanwijzing van de machine, waarvoor de bijzondere bepalingen van bijlage I, punt.0., gelden 4. Het technisch dossier is als volgt samengesteld: (a) een constructiedossier bestaande uit: - het overzichtsplan van de machine, alsmede de tekeningen van de bedieningsschakelingen; - gedetailleerde en volledige tekeningen, eventueel aangevuld met berekeningen, testresultaten enz., aan de hand waarvan kan worden nagegaan of de machine aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet; - een lijst met: - de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van deze richtlijn die op de betrokken machine van toepassing zijn; E heeft in een zittingsdocument voorstellen ingediend ter vereenvoudiging van de tekst. Deze voorstellen kregen de steun van A, D, DK, IRL en UK. I stelde voor in het eerste punt een definitie in te voeren van de risicoanalyse. De Commissievertegenwoordiger benadrukte dat hij daarmee kon instemmen als het voorstel van E uitvoerig kon worden bestudeerd en als een meerderheid van de delegaties ermee akkoord kon gaan. Het voorzitterschap tekende aan dat er een brede steun is voor het voorstel van E. Niet van toepassing op Nederlandse versie. DK en S uitten hun bezorgdheid over het feit dat zij verscheidene documenten in verschillende talen hebben en vroegen of het mogelijk is het dossier in meer dan één taal op te stellen. De Commissievertegenwoordiger stemde in met hun verzoek. S verzocht het werkwoord "compile" te vervangen door "drawn up" (geen gevolgen voor de Nederlandse versie (noot vertaler)) en de zin te schrappen vanaf "met uitzondering van". De Commissievertegenwoordiger benadrukte dat alle bepalingen van de gebruiksaanwijzing vermeld moeten worden. 5790/02 ons/dl/vl 3

4 - normen en overige technische specificaties die zijn toegepast; - een beschrijving van de toegepaste methoden om de aan de machine verbonden gevaren te voorkomen; - ieder technisch verslag of iedere verklaring verkregen van een door de fabrikant of zijn gevolmachtigde gekozen instantie of laboratorium; - bij toepassing van een geharmoniseerde norm die dit voorschrijft, ieder technisch verslag waarin de uitkomsten van de proeven zijn opgenomen die, naar keuze, door de fabrikant of zijn gevolmachtigde zelf of door een door hem gekozen bevoegde instantie of bevoegd laboratorium zijn verricht; - een exemplaar van de gebruiksaanwijzing van de machine; - de inbouwverklaring en de montagehandleiding van de ingebouwde deelmachines 2 ; - een kopie van de EG-verklaring van overeenstemming; (b) in geval van serieproductie, de interne bepalingen die worden toegepast ter handhaving van de overeenstemming van de machines met de bepalingen van de richtlijn. De fabrikant moet het nodige onderzoek verrichten en de nodige proeven uitvoeren met betrekking tot de componenten, de accessoires of de gehele machine om vast te stellen of deze qua ontwerp en bouw veilig gemonteerd en in bedrijf gesteld kan worden. 2. Het in punt bedoelde technisch dossier moet beschikbaar zijn voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en op verzoek aan hen worden overgelegd. 2 FIN verzocht dit werkwoord te vervangen door "gebruikte". De Commissievertegenwoordiger stemde ermee in de formulering zo nodig te herzien. FIN stelde, daarin gesteund door UK, voor om in de tekst een inbouwverklaring op te nemen omdat er sprake zou kunnen zijn van onderdelen van een deelmachine die niet door deze richtlijn worden bestreken. De delegatie benadrukte dat er een toelichting zou moeten zijn over de inhoud en de uitrusting van deze machines. De Commissievertegenwoordiger stemde hiermee in en stelde voor in de tekst een verwijzing naar deze onderdelen op te nemen. 5790/02 ons/dl/vl 4

5 Het technisch dossier hoeft zich niet op het grondgebied van de Europese Unie te bevinden en hoeft bovendien niet permanent in materiële vorm voorhanden te zijn. Wel moeten de onderdelen van het dossier door de in de EG-verklaring van overeenstemming aangewezen persoon binnen een tijd die met het gediende belang overeenkomt kunnen worden bijeengebracht en overgelegd. 3. Het niet-overleggen van het technisch dossier na een naar behoren met redenen omkleed verzoek van de bevoegde nationale autoriteiten kan voldoende reden zijn om te betwijfelen of de in dit technisch dossier bedoelde machines in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze richtlijn. 2 B. RELEVANTE TECHNISCHE DOCUMENTEN VOOR DEELMACHINES Deze bijlage beschrijft de procedure voor het opstellen van de relevante technische documenten. Aan de hand van deze documenten moet kunnen worden aangetoond welke eisen van de richtlijn zijn toegepast en vervuld. Deze documenten moeten inzicht verschaffen in het ontwerp, de fabricage en de werking van de deelmachine, voorzover dat nodig is voor de beoordeling van de overeenstemming met de toepasselijke fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen. Deze documenten moeten worden opgesteld in een van de officiële talen van de Gemeenschap. Het dossier is als volgt samengesteld: 2 FIN, gesteund door I, wees erop dat deze zin strijdig is met de overige bijlagen (en wel bijlage II-A-2, zie doc. 546/02) waarin staat dat de persoon die het dossier samenstelt in de Gemeenschap gevestigd moet zijn. F, bijgevallen door B en I, benadrukte het gevaar van verwarring inzake de formulering "materiële vorm", aangezien er vele materiële vormen bestaan (disk, CD's, papier enz.), beklemtoonde dat de betrokken autoriteiten onmiddellijke toegang tot het dossier moeten hebben en stelde voor deze zin te herformuleren. IRL, gesteund door B, drong tevens aan op een tijdslimiet (3 maanden) voor het indienen van het dossier bij de autoriteiten. UK verzocht deze laatste zin te schrappen. De Commissievertegenwoordiger stemde ermee in de huidige formulering te verbeteren en stelde voor om in de bijlage of in een artikel een vaste termijn in te voeren. Gesteund door D benadrukte A het belang van de juridische consequenties met betrekking tot het vermoeden van overeenstemming in het geval dat er geen technisch dossier wordt overgelegd. B stelde voor passende sancties in te stellen. DK deelde mee tegen een vaste termijn te zijn. De Commissievertegenwoordiger had weliswaar begrip voor het standpunt van A, maar stelde geen alternatief voor de huidige formulering voor. 5790/02 ons/dl/vl 5

6 a) een constructiedossier bestaande uit: - het overzichtsplan van de deelmachine, alsmede de tekeningen van de bedieningsschakelingen; - gedetailleerde en volledige tekeningen, eventueel aangevuld met berekeningen, testresultaten enz., aan de hand waarvan kan worden nagegaan of de deelmachine aan de toepasselijke fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet; - een lijst met: - de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van deze richtlijn die van toepassing en vervuld zijn; - de toegepaste normen en overige technische specificaties; - een beschrijving van de methoden die zijn toegepast om de aan de deelmachine verbonden gevaren te elimineren; - technische verslagen of verklaringen van een door de fabrikant of zijn gevolmachtigde gekozen instantie of laboratorium; - de montagehandleiding van de deelmachine; b) in geval van serieproductie, de interne bepalingen die worden toegepast om de overeenstemming van de deelmachine met de toepasselijke fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen te handhaven. De fabrikant moet het nodige onderzoek verrichten en de nodige proeven uitvoeren met betrekking tot de componenten, de accessoires of de deelmachine om vast te stellen of deze op grond van haar ontwerp en bouw veilig gemonteerd en gebruikt kan worden. De technische documenten moeten beschikbaar zijn voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en op verzoek aan hen worden overgelegd. Deze documenten hoeven zich niet op het grondgebied van de Europese Unie te bevinden en hoeven bovendien niet permanent in materiële vorm voorhanden te zijn. Wel moeten de documenten door de in de inbouwverklaring aangewezen persoon bijeengebracht en aan de bevoegde autoriteit overgelegd kunnen worden. Het niet-overleggen van de technische documenten na een naar behoren met redenen omkleed verzoek van de bevoegde nationale autoriteit kan voldoende reden zijn om de verklaarde overeenstemming van de deelmachine met de toepasselijke fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen in twijfel te trekken. 5790/02 ons/dl/vl 6

7 BIJLAGE VII BEOORDELING VAN DE OVEREENSTEMMING MET INTERNE CONTROLE VAN DE PRODUCTIE VOOR EEN MACHINE. Deze bijlage beschrijft de procedure volgens welke de fabrikant of zijn gevolmachtigde 2, alvorens een machine in de handel te brengen: - een technisch dossier samenstelt; - voor iedere machine een EG-verklaring van overeenstemming opstelt; - op iedere machine de CE-markering aanbrengt. 2. Voor ieder voor de serie in kwestie representatief exemplaar stelt de fabrikant of zijn gevolmachtigde een technisch dossier als bedoeld in bijlage VI, punt, samen. 2 E diende zijn schriftelijke voorstel in, dat werd gesteund door A, UK en I. Gesteund door A wees D erop dat, in tegenstelling tot artikel 2, de bepalingen in deze bijlage voor een overeenstemmingsverklaring alleen verwijzen naar de vervaardiging van de machine en niet naar de door de fabrikant uitgevoerde productiecontroles. Derhalve stelde deze delegatie voor in deze bijlage een bepaling op te nemen voor productiecontroles op basis van de verordening inzake meetinstrumenten die momenteel in de Raad wordt besproken. A stelde tevens voor de modules uit te breiden tot deze richtlijn, met het oog op het samenvoegen van de bijlagen VI en VII (zie Besluit 93/465/EEG van de Raad van 22 juli 993 betreffende de modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming, bedoeld voor gebruik in de richtlijnen voor technische harmonisatie PB L 220 van , blz ). Gesteund door FIN stelde S voor de titel als volgt te wijzigen: " het ontwerp en de productie voor een machine". Het voorzitterschap tekende aan dat de overeenstemmingsbeoordeling de productie en het ontwerp van een machine moet omvatten en stelde voor module A te gebruiken als basis voor toekomstige besprekingen. De Commissievertegenwoordiger nam nota van deze opmerkingen maar benadrukte dat hij de huidige tekst wilde handhaven. Hij kon instemmen met een wijziging van de titel. B stelde voor deze formulering aan te passen aan die van bijlage II (2) door toevoeging van "of van degene die gemachtigd is om deze verklaring op te stellen". Ook wees B erop dat de overeenstemmingsverklaring getekend zou moeten worden nadat de machine is afgemaakt en voordat de CE-markering wordt aangebracht, aangezien sommige gebruiksaanwijzingen van nieuwe machines achterhaald zijn. 5790/02 ons/dl/vl 7

8 3. Op iedere machine brengt de fabrikant of zijn gevolmachtigde de in bijlage III beschreven CE-markering aan, waarna hij voor iedere machine een EG-verklaring van overeenstemming opstelt waarvan de elementen in bijlage II, deel A, zijn beschreven. De fabrikant of zijn gevolmachtigde bewaart het in bijlage VI, punt, beschreven technisch dossier, alsmede een kopie van de EG-verklaring van overeenstemming, tot tien jaar na de laatste fabricagedatum van de machine. In geval van serieproductie van identieke machines kan worden volstaan met een kopie van het voor de productie in kwestie representatieve technisch dossier. UK wees erop dat één enkele kopie onvoldoende zou zijn omdat één kopie dan overeen zou komen met verscheidene machines. S stelde voor deze zin te vervangen door "kan worden volstaan met een technisch dossier en een overeenstemmingsverklaring". 5790/02 ons/dl/vl 8

9 BIJLAGE IX BEOORDELING VAN DE GESCHIKTHEID VAN EEN IN BIJLAGE IV BEDOELDE MACHINE WAT DE GEHARMONISEERDE NORMEN BETREFT. Deze bijlage beschrijft de beoordeling van de overeenstemming van een machine als bedoeld in bijlage IV, die overeenkomstig een of meer geharmoniseerde normen is gefabriceerd. De procedure wordt beschreven volgens welke: - de fabrikant of zijn gevolmachtigde, alvorens de machine in de handel te brengen: - het in bijlage VI, punt, beschreven technisch dossier samenstelt; - bij een aangemelde instantie een verzoek ter beoordeling van de geschiktheid van dit technisch dossier indient; - de aangemelde instantie: - vaststelt en verklaart dat dit technisch dossier aan de bepalingen van deze richtlijn voldoet; - een verklaring van geschiktheid opstelt; - de fabrikant of zijn gevolmachtigde, alvorens de machine in de handel te brengen: - voor iedere machine een EG-verklaring van overeenstemming opstelt; - op iedere machine de CE-markering aanbrengt. A benadrukte tegen bijlage IV en deze bijlage in de huidige formulering te zijn met het oog op de vervanging ervan door een systeem van modules (zie het besluit van de Raad van 993). De delegatie vroeg de Juridische dienst van de Raad naar de mogelijkheden voor een fabrikant om een van de modules of alle modules van Besluit 93/465/EEG van de Raad te gebruiken, aangezien dit zou kunnen leiden tot een discriminerende behandeling tussen de fabrikanten. S, gesteund door UK en DK, merkte op dat er bepalingen bestaan voor geharmoniseerde normen voor een fabrikant, zei dat deze nieuwe procedure met de aangemelde instantie een aanvullende stap is en dat de fabrikant deze normen kan toepassen zonder tussenkomst van een derde partij. S, UK en DK zouden in het algemeen liever vasthouden aan de huidige richtlijn. D stelde voor de procedure zoals beschreven in deze bijlage, te laten varen. I stelde voor deze bijlage te herzien. F uitte bezwaren ten aanzien van de verzoeken van sommige delegaties. E benadrukte de noodzaak van andere controles, zoals aangemelde instanties, in plaats van geharmoniseerde normen aangezien interne controles door de fabrikant ontoereikend kunnen zijn. De Commissievertegenwoordiger zei dat er geen modules kunnen worden gebruikt die niet door Besluit 93/465/EEG worden bestreken. Hij verwees naar het komende advies van het Europees Parlement en merkte op dat dit punt zeer politiek van aard is en zei dat hij soepel zou zijn met het oog op de afronding van bijlage IV. Hij stelde vast dat verscheidene delegaties vóór aanvullende garanties in bijlage IX zijn. 5790/02 ons/dl/vl 9

10 2. Voorafgaand aan iedere stap moet de fabrikant of zijn gevolmachtigde voor ieder voor de productie in kwestie representatief exemplaar een technisch dossier als bedoeld in bijlage VI, punt, samenstellen. 3. Het verzoek tot afgifte van de verklaring van geschiktheid wordt door de fabrikant of zijn gevolmachtigde bij een aangemelde instantie van zijn keuze ingediend, en wel voor ieder representatief exemplaar van de productie in kwestie. De dossiers en de briefwisseling betreffende de onderzoeksprocedures van de aangemelde instantie worden opgesteld in een officiële taal van de lidstaat waar de aangemelde instantie gevestigd is, dan wel in een door deze instantie geaccepteerde taal. De aanvraag omvat: - naam en adres van de fabrikant of zijn gevolmachtigde; - een schriftelijke verklaring dat er geen gelijkluidende aanvraag bij een andere aangemelde instantie is ingediend; - het technisch dossier als omschreven in bijlage VI, punt. 4. De aangemelde instantie onderzoekt het technisch dossier en verifieert of de hierin genoemde geharmoniseerde normen correct zijn toegepast. 5. Wanneer het technisch dossier aan de bepalingen van de richtlijn voldoet, verstrekt de aangemelde instantie de aanvrager een verklaring van geschiktheid. Op de verklaring staan de naam en het adres van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, de nodige gegevens ter identificatie van de in het technisch dossier beschreven machine, de controlebevindingen en de voorwaarden waarop de verklaring geldig is. De aangemelde instantie bewaart gedurende vijftien jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van de verklaring, een kopie van deze verklaring, het technisch dossier, alsmede alle hierop betrekking hebbende belangrijke documenten. 6. Een weigering om een verklaring van geschiktheid af te geven aan de fabrikant of zijn gevolmachtigde, moet door de aangemelde instantie uitvoerig met redenen worden omkleed. Zij stelt de aanvrager en de overige aangemelde instanties hiervan in kennis. Er moet in een beroepsprocedure worden voorzien. Als een aangemelde instantie een verklaring van geschiktheid van de fabrikant of zijn gevolmachtigde intrekt, moet dit uitvoerig met redenen worden omkleed. De aanvrager en de lidstaat die de instantie heeft aangemeld, worden hiervan in kennis gesteld met opgave van de redenen voor dit besluit. Deze lidstaat stelt vervolgens de Commissie en de overige lidstaten ervan in kennis. Er moet in een beroepsprocedure worden voorzien. 5790/02 ons/dl/cz 0

11 7. De aanvrager stelt de aangemelde instantie die het technisch dossier betreffende de verklaring van geschiktheid in haar bezit heeft, in kennis van alle in de goedgekeurde machine aangebrachte wijzigingen. De aangemelde instantie onderzoekt deze wijzigingen en moet dan hetzij de geldigheid van de bestaande verklaring bevestigen, hetzij een nieuwe verklaring opstellen indien de overeenstemming met de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen of met de bedoelde gebruiksvoorwaarden van de machine door deze wijzigingen in het geding kan komen. 8. De Commissie, de lidstaten en de overige aangemelde instanties kunnen desgewenst een kopie van de verklaringen van geschiktheid krijgen. Als zij hiertoe een met redenen omkleed verzoek indienen, kunnen de Commissie en de lidstaten ook een kopie van het technisch dossier en van de resultaten van door de aangemelde instantie uitgevoerde onderzoeken krijgen. 9. Na ontvangst van de verklaring van geschiktheid ziet de fabrikant of zijn gevolmachtigde erop toe dat de overeenkomstig het technisch dossier waarvoor een verklaring van geschiktheid is afgegeven, vervaardigde machines met de specificaties van dit dossier in overeenstemming zijn en aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen. Op iedere machine brengt de fabrikant of zijn gevolmachtigde de in bijlage III beschreven CE-markering aan, waarna hij voor iedere machine een EG-verklaring van overeenstemming opstelt waarvan de elementen in bijlage II, deel A, zijn beschreven. De fabrikant of zijn gevolmachtigde bewaart voor ieder gefabriceerd product de elementen waarmee het technisch dossier kan worden samengesteld en een kopie van de EG-verklaring van overeenstemming tot ten minste tien jaar na de laatste fabricagedatum van het product. In geval van serieproductie van identieke machines kan worden volstaan met een kopie van het voor de productie in kwestie representatieve technisch dossier. 5790/02 ons/dl/cz

12 BIJLAGE X EG-TYPEONDERZOEK VAN EEN IN BIJLAGE IV BEDOELDE MACHINE. Deze bijlage beschrijft de beoordeling van de overeenstemming van een machine als bedoeld in bijlage IV aan de hand van een door een aangemelde instantie uitgevoerd typeonderzoek. De procedure wordt beschreven volgens welke: - de fabrikant of zijn gevolmachtigde, alvorens de machine in de handel te brengen: - het in bijlage VI, punt, beschreven technisch dossier samenstelt; - bij een aangemelde instantie een aanvraag tot het verrichten van een EG-typeonderzoek indient; - de aangemelde instantie: - vaststelt en verklaart dat een voor de productie in kwestie representatief exemplaar aan de bepalingen van deze richtlijn voldoet; - een verklaring van EG-typeonderzoek opstelt; - de fabrikant of zijn gevolmachtigde, alvorens de machine in de handel te brengen: - voor iedere machine een EG-verklaring van overeenstemming opstelt; - op iedere machine de CE-markering aanbrengt. 2. Voorafgaand aan iedere stap moet de fabrikant of zijn gevolmachtigde voor ieder voor de productie in kwestie representatief exemplaar een technisch dossier als bedoeld in bijlage VI, punt, samenstellen. 3. Voor ieder voor de productie in kwestie representatief exemplaar vraagt de fabrikant of zijn gevolmachtigde bij een aangemelde instantie van zijn keuze een EG-typeonderzoek aan. E stelde, met steun van F, voor om de titel als volgt te vereenvoudigen: "EG-typeonderzoek van een machine". E diende in een zittingsdocument ook schriftelijke voorstellen in. Bijgevallen door F, FIN, P en I stelde D het vraagstuk aan de orde van de geldigheid van een verklaring van EG-typeonderzoek in het geval van veranderende normen: in dit verband merkte D op dat, aangezien de stand van de techniek vooruit kan gaan, er een mogelijkheid zou moeten zijn om de intrekking of de goedkeuring van een verklaring opnieuw te bezien en vroeg zich af wanneer het EG-typeonderzoek opnieuw bezien zou moeten worden. UK vroeg welk onderzoek er nodig was in het geval geharmoniseerde normen en was tegen een herziening van de verklaring. De Commissievertegenwoordiger zei dat het dossier kon worden herzien op basis van nieuwe gegevens. Hij benadrukte dat punt 4 van deze bijlage voorzag in een onderzoek door de aangemelde instantie indien de fabrikant niet voldoet aan de geharmoniseerde normen. 5790/02 ons/dl/cz 2

13 De dossiers en de briefwisseling betreffende de EG-typeonderzoeksprocedures van de aangemelde instantie worden opgesteld in een officiële taal van de lidstaat waar de aangemelde instantie is gevestigd, dan wel in een door deze instantie geaccepteerde taal. De aanvraag omvat: - naam en adres van de fabrikant of zijn gevolmachtigde; - een schriftelijke verklaring dat er geen gelijkluidende aanvraag bij een andere aangemelde instantie is ingediend; - het technisch dossier als omschreven in bijlage VI, punt. Bovendien stelt de aanvrager een voor de betrokken productie representatief exemplaar, dat hierna "type" wordt genoemd, ter beschikking van de aangemelde instantie. De aangemelde instantie kan om meer exemplaren verzoeken indien dit nodig is voor het keuringsprogramma. 4. De aangemelde instantie: 4.. onderzoekt het technisch dossier, controleert of het type in overeenstemming hiermee is vervaardigd en identificeert de onderdelen die zijn ontworpen overeenkomstig de relevante bepalingen van de in artikel 7, lid 2, bedoelde normen, alsook de onderdelen die zijn ontworpen zonder dat de desbetreffende bepalingen van die normen in acht werden genomen; 4.2. verricht of geeft opdracht tot het verrichten van de passende controles en de noodzakelijke proeven om na te gaan of de door de fabrikant gekozen oplossingen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijn voldoen ingeval de in artikel 7, lid 2, bedoelde normen niet zijn toegepast; 4.3. verricht of geeft opdracht tot het verrichten van de passende controles en de noodzakelijke proeven om, ingeval geharmoniseerde normen zijn gehanteerd, na te gaan of deze ook werkelijk zijn toegepast; 4.4. stelt in overleg met de aanvrager de plaats vast waar de noodzakelijke onderzoeken en proeven zullen worden verricht. 5. Indien het type 2 aan de bepalingen van de richtlijn voldoet, verstrekt de aangemelde instantie een verklaring van EG-typeonderzoek aan de aanvrager. Op de verklaring staan de naam en het adres van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, de nodige gegevens ter identificatie van het goedgekeurde type, de controlebevindingen en de voorwaarden waarop de verklaring geldig is. 2 Een type kan verscheidene varianten van de machine omvatten voorzover de verschillen tussen de varianten geen nadelige invloed hebben op het veiligheidsniveau en de andere prestatie-eisen van de machine. S verzoekt deze formulering te verduidelijken en wordt daarin bijgevallen door A, aangezien de machine niet in serie maar alleen als uniek exemplaar zou kunnen worden gemaakt. De Commissievertegenwoordiger antwoordde dat er een typeonderzoek kan worden gedaan van slechts een klein aantal gecontroleerde machines, en niet van de gehele serie. 5790/02 ons/dl/cz 3

14 De aangemelde instantie bewaart gedurende vijftien jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van de verklaring, een kopie van deze verklaring, het technisch dossier, alsmede alle hierop betrekking hebbende belangrijke documenten. 6. Een weigering om een verklaring van EG-typeonderzoek aan de fabrikant of zijn gevolmachtigde af te geven [of het opschorten van een dergelijke afgifte] moet door de aangemelde instantie uitvoerig met redenen worden omkleed. Zij stelt de aanvrager en de overige aangemelde instanties hiervan in kennis 2. Er moet in een beroepsprocedure worden voorzien. Als een aangemelde instantie een verklaring van EG-typeonderzoek van de fabrikant of zijn gevolmachtigde intrekt [of opschort], moet dit uitvoerig met redenen worden omkleed. De aanvrager en de lidstaat die de instantie heeft aangemeld, worden hiervan in kennis gesteld met opgave van de redenen voor dit besluit. Deze lidstaat stelt vervolgens de overige lidstaten en de Commissie ervan in kennis. Er moet in een beroepsprocedure worden voorzien. 7. De aanvrager stelt de aangemelde instantie die het technisch dossier betreffende de verklaring van EG-typeonderzoek in haar bezit heeft, in kennis van alle in de goedgekeurde machine aangebrachte wijzigingen. De aangemelde instantie onderzoekt deze wijzigingen en moet dan hetzij de geldigheid van de bestaande verklaring van EG-typeonderzoek bevestigen, hetzij een nieuwe verklaring opstellen indien de overeenstemming met de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen of met de bedoelde gebruiksvoorwaarden van de machine door deze wijzigingen in het geding kan komen. 8. De Commissie, de lidstaten en de overige aangemelde instanties kunnen desgewenst een kopie van de verklaringen van EG-typeonderzoek krijgen. Als zij hiertoe een met redenen omkleed verzoek indienen, kunnen de Commissie en de lidstaten ook een kopie van het technisch dossier en van de resultaten van door de aangemelde instantie uitgevoerde onderzoeken krijgen. 9. Na ontvangst van de verklaring van EG-typeonderzoek ziet de fabrikant of zijn gevolmachtigde erop toe dat de desbetreffende machines met het in de verklaring beschreven type overeenkomen en aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen. Op iedere machine brengt de fabrikant of zijn gevolmachtigde de in bijlage III beschreven CE-markering aan, waarna hij voor iedere machine een EG-verklaring van overeenstemming opstelt waarvan de elementen in bijlage II, deel A, zijn beschreven. De fabrikant of zijn gevolmachtigde bewaart het technisch dossier en een kopie van de EGverklaring van overeenstemming tot tien jaar na de laatste fabricagedatum van de machine. In geval van serieproductie van identieke machines kan worden volstaan met een kopie van het voor de productie in kwestie representatieve technisch dossier. 2 Voorstel van F, dat door B werd gesteund en waarmee de Commissievertegenwoordiger instemde. Bij dit voorstel werden door UK juridische vraagtekens geplaatst omdat opschorting ertoe zou kunnen leiden dat de richtlijn niet wordt uitgevoerd. B wenste dit punt aan te passen aan punt 2: "Zij stelt de aanvrager en de lidstaat die haar in kennis heeft gesteld...". 5790/02 ons/dl/cz 4

15 BIJLAGE XI VOLLEDIGE KWALITEITSBORGING VOOR EEN IN BIJLAGE IV BEDOELDE MACHINE. Deze bijlage beschrijft de beoordeling van de overeenstemming van een gefabriceerde machine waarvoor volledige kwaliteitsborging is toegepast. De procedure wordt beschreven volgens welke: - de fabrikant: - een systeem van volledige kwaliteitsborging hanteert, als beschreven in punt 3 van deze bijlage; - een technisch dossier samenstelt; - de aangemelde instantie dit kwaliteitssysteem beoordeelt en in het oog houdt; - de fabrikant of zijn gevolmachtigde: - voor iedere machine een EG-verklaring van overeenstemming opstelt; - op iedere machine de CE-markering en het identificatienummer van de aangemelde instantie in kwestie aanbrengt. 2. De fabrikant hanteert een goedgekeurd kwaliteitssysteem voor ontwerp, fabricage, eindcontrole en keuring als omschreven in punt 3 en is onderworpen aan het in punt 4 omschreven toezicht Kwaliteitssysteem 3.. De fabrikant of zijn gevolmachtigde vraagt bij een aangemelde instantie van zijn keuze een beoordeling van zijn kwaliteitssysteem aan. Deze aanvraag bevat de volgende gegevens: - naam en adres van de fabrikant; 2 Voorbehoud van UK bij deze bijlage omdat de delegatie zich afvraagt of een module voor overeenstemmingsbeoordeling adequaat is en twijfels heeft over de kwaliteitswaarborg. De delegatie merkte op dat de kwaliteitsborging een fabrikant in staat stelt zijn productie voort te zetten hoewel zijn machine slecht ontworpen is. A gaf de voorkeur aan controles door aangemelde instanties in plaats van deze controle over te laten aan het kwaliteitsborgingssysteem. E diende schriftelijke voorstellen in ter vereenvoudiging van de bijlage. De Commissievertegenwoordiger tekende aan dat het huidige systeem flexibiliteit biedt omdat er een voortdurende toetsing is door een aangemelde instantie (punt 4 van bijlage XI) en benadrukte dat indien er voor ieder type machine een onderzoek was, het gebruik van een module niet op zijn plaats zou zijn. Hij wees erop dat herziening van het gedeelte over het ontwerp van de machine nuttiger zou zijn dan het invoeren van verschillende procedures voor iedere machine. Het schriftelijke voorstel van D (zie zittingsdocument 5) kon door E worden gesteund. Dit voorstel volgde op een eerder voorstel van D dat erin bestond de volledige kwaliteitsborging (art. 2, lid 4, sub c), en lid 5, sub b)) te schrappen; nu bestaat het in de invoering van een onderzoek van het ontwerp. 5790/02 ons/dl/cz 5

16 - de plaatsen van ontwerp, fabricage, inspectie, keuring en opslag van de machines; - het in bijlage VI, punt, beschreven technisch dossier voor een van de machines die hij wil gaan fabriceren; - de documentatie over het kwaliteitssysteem; - een schriftelijke verklaring dat er geen gelijkluidende aanvraag bij een andere aangemelde instantie is ingediend Het kwaliteitssysteem moet waarborgen dat de machines in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze richtlijn. Alle door de fabrikant gevolgde beginselen, eisen en bepalingen moeten systematisch en ordelijk worden aangegeven in een documentatie van schriftelijk vastgelegde maatregelen, procedures en instructies. Deze documentatie over het kwaliteitssysteem moet ervoor zorgen dat de kwaliteits- en proceduremaatregelen, zoals kwaliteitsprogramma's, -plannen, -handleidingen en -rapporten, door iedereen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd. De documentatie bevat met name een behoorlijke beschrijving van: - de kwaliteitsdoelstellingen, het organisatieschema en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfsleiding met betrekking tot de kwaliteit van het ontwerp en van de machines; - de technische specificaties van het ontwerp, met inbegrip van de toegepaste normen en, indien de in artikel 7, lid 2, bedoelde normen niet volledig worden toegepast, de middelen die worden aangewend om te waarborgen dat aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van deze richtlijn wordt voldaan; - de controle- en keuringstechnieken voor het ontwerp, de procédés en systematische maatregelen die worden toegepast bij het ontwerpen van de machines waarop deze richtlijn betrekking heeft; - de daarbij gebruikte fabricage-, kwaliteitscontrole- en kwaliteitsborgingstechnieken en -procédés en de in dat verband systematisch toe te passen maatregelen; - de onderzoeken en proeven die voor, tijdens en na de fabricage worden verricht en de frequentie waarmee dat gebeurt; - de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken personeel enz.; - de middelen om controle uit te oefenen op het bereiken van de vereiste ontwerp- en productkwaliteit en de doeltreffende werking van het kwaliteitssysteem. 5790/02 ons/dl/cz 6

17 3.3. De aangemelde instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem om na te gaan of dit aan de in punt 3.2 bedoelde eisen voldoet. Zij veronderstelt dat aan de in punt 3.2. bedoelde eisen wordt voldaan wanneer het gaat om kwaliteitssystemen waarbij de desbetreffende geharmoniseerde norm wordt toegepast. Ten minste één lid van het beoordelingsteam moet ervaring hebben met het beoordelen van de technologie van de machines waarop deze richtlijn betrekking heeft. De beoordelingsprocedure omvat een inspectiebezoek aan de installaties van de fabrikant. De fabrikant of zijn gevolmachtigde wordt van de beslissing in kennis gesteld. De kennisgeving bevat de controlebevindingen en het met redenen omklede beoordelingsbesluit. Er moet in een beroepsprocedure worden voorzien De fabrikant verbindt zich ertoe de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem na te komen en te zorgen dat het passend en doeltreffend blijft. De fabrikant of zijn gevolmachtigde brengt de aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd op de hoogte van elke voorgenomen wijziging van het kwaliteitssysteem. De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en beslist of het gewijzigde kwaliteitssysteem nog steeds aan de in punt 3.2 bedoelde eisen voldoet dan wel of een nieuwe beoordeling noodzakelijk is. Zij stelt de fabrikant van haar besluit in kennis. De kennisgeving bevat de controlebevindingen en het met redenen omklede beoordelingsbesluit. 4. Toezicht onder verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie 4.. Het toezicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar behoren voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem De fabrikant verleent de aangemelde instantie voor inspectiedoeleinden toegang tot de ontwerp-, fabricage-, controle-, beproevings- en opslagruimten en verstrekt haar alle nodige informatie, met name: - documentatie over het kwaliteitssysteem; - kwaliteitsrapporten die volgens het aan ontwerpen gewijde gedeelte van het kwaliteitssysteem moeten worden opgemaakt, zoals resultaten van analyses, berekeningen, keuringen enz.; - kwaliteitsrapporten die volgens het aan de fabricage gewijde gedeelte van het kwaliteitssysteem moeten worden opgemaakt, zoals controleverslagen, keuringsgegevens, ijkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken personeel enz. 5790/02 ons/dl/cz 7

18 4.3. De aangemelde instantie verricht periodieke controles om erop toe te zien dat de fabrikant het kwaliteitssysteem handhaaft en toepast; hij verstrekt een controleverslag aan de fabrikant. De periodieke controles moeten zodanig worden gepland dat om de drie jaar alle onderdelen worden gecontroleerd De aangemelde instantie kan bovendien onaangekondigde bezoeken brengen aan de fabrikant. Over de noodzaak en frequentie van dergelijke extra bezoeken beslist de aangemelde instantie op basis van een door haar gehanteerd bezoekcontrolesysteem. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op: - de resultaten van vorige controlebezoeken; - de noodzaak erop toe te zien dat corrigerende maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd; - in voorkomend geval, aan de goedkeuring van het systeem verbonden speciale voorwaarden; - belangrijke wijzigingen in de productieorganisatie, in de maatregelen of in de technieken. Bij die bezoeken kan de aangemelde instantie zo nodig proeven verrichten of laten verrichten om zich van de goede werking van het kwaliteitssysteem te vergewissen. Zij verstrekt de fabrikant een verslag van het bezoek en, voorzover van toepassing, een keuringsverslag. 5. De fabrikant of zijn gevolmachtigde ziet erop toe dat de machines in kwestie in overeenstemming zijn met en voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn. Hij stelt een hiertoe strekkende verklaring op. Op iedere machine brengt de fabrikant of zijn gevolmachtigde de in bijlage III beschreven CE-markering aan, met het identificatienummer van de aangemelde instantie, waarna hij voor iedere machine een EG-verklaring van overeenstemming opstelt waarvan de elementen in bijlage II, deel A, zijn beschreven. De fabrikant of zijn gevolmachtigde bewaart tot tien jaar na de laatste fabricagedatum van de machine de in bijlage VI, punt, beschreven elementen waarmee het technisch dossier kan worden samengesteld en een kopie van de EG-verklaring van overeenstemming. In geval van serieproductie van identieke machines kan worden volstaan met een voor de productie in kwestie representatieve kopie. 6. De fabrikant of zijn gevolmachtigde houdt gedurende een periode van tien jaar na de laatste fabricagedatum de volgende gegevens ter beschikking van de nationale autoriteiten: - de in punt 3., tweede alinea, tweede streepje, bedoelde documentatie; - de in punt 3.3, laatste alinea, punt 3.4, laatste alinea, en in de punten 4.3 en 4.4 bedoelde beslissingen en verslagen van de aangemelde instantie. 7. Indien de aangemelde instantie weigert het kwaliteitssysteem van de fabrikant goed te keuren of deze goedkeuring intrekt, moet zij deze weigering met gedetailleerde redenen omkleden. Zij stelt de aanvrager en de overige aangemelde instanties hiervan in kennis. Er moet in een beroepsprocedure worden voorzien. 5790/02 ons/dl/cz 8

19 BIJLAGE XII DOOR DE LIDSTATEN IN ACHT TE NEMEN MINIMUMCRITERIA VOOR DE AANMELDING VAN KEURINGSINSTANTIES. De keuringsinstantie, de directeur ervan en het met de keuring belaste personeel mogen niet de ontwerper, de fabrikant, de leverancier of de installateur zijn van de machines die zij keuren, noch de gevolmachtigde van een der genoemde personen. Zij mogen bij het ontwerp, de bouw, de verkoop of het onderhoud van deze machines noch rechtstreeks, noch als gevolmachtigden van de betrokken partijen optreden. Een eventuele uitwisseling van technische informatie tussen fabrikant en keuringsinstantie wordt door deze bepaling niet uitgesloten. 2. De keuringsinstantie en het personeel dat met de keuringen is belast, moeten de keuring met de grootste mate van beroepsintegriteit en technische bekwaamheid uitvoeren; zij moeten vrij zijn van elke pressie en beïnvloeding, met name van financiële aard, die hun beoordeling of de uitslagen van hun keuring kan beïnvloeden, inzonderheid van personen of groepen van personen die belang hebben bij de resultaten van de keuring. 3. De keuringsinstantie moet voor iedere categorie machines waarvoor zij is aangemeld over personeel met toereikende en relevante technische kennis en ervaring beschikken om de beoordeling van de overstemming te kunnen waarborgen. Zij moet de nodige middelen hebben om de met de uitvoering van de keuringen verbonden technische en administratieve taken op passende wijze te vervullen; tevens moet zij toegang hebben tot het nodige materiaal voor bijzondere keuringen. 4. Het met keuringen belaste personeel moet: - een goede technische en beroepsopleiding hebben genoten; - een behoorlijke kennis bezitten van de voorschriften betreffende de keuringen die het verricht en voldoende ervaring met deze keuringen hebben; - de vereiste bekwaamheid bezitten om op grond van de verrichte keuringen verklaringen, processen-verbaal en rapporten op te stellen. Gesteund door FIN en A diende D schriftelijke voorstellen in (zittingsdocument 3) over met name de alinea's 8, 9 en 0. Deze voorstellen behelzen een nauwere samenwerking van de aangemelde instanties onderling, met de lidstaten, evenals meer controles voor deze instanties. F deelde het bezwaar van D, maar diende toch een alternatief voorstel in (26 oktober 200) ter uitbreiding van de controle van de aangemelde instanties. FIN steunde het voorstel van D, maar verzocht het in Bijlage I in te voeren. UK wees erop dat dit een horizontaal vraagstuk is en dat de rol van de aangemelde instanties derhalve ook in andere richtlijnen moet worden herzien en stemde in met de huidige formulering van het voorstel. De Commissievertegenwoordiger stelde voor een zo ruim mogelijke formulering te gebruiken zonder verplichte bepalingen, teneinde enige flexibiliteit te bieden voor komende besprekingen. 5790/02 ons/dl/cz 9

20 5. De onafhankelijkheid van het personeel dat met de keuringen is belast, moet zijn gewaarborgd. De bezoldiging van een functionaris mag niet afhangen van het aantal keuringen dat hij verricht, noch van de uitslag van deze keuringen. 6. De keuringsinstantie moet een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, tenzij de wettelijke aansprakelijkheid op basis van het nationale recht door de staat wordt gedekt of de keuringen rechtstreeks door de lidstaat worden verricht. 7. Het personeel van de keuringsinstantie is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien van al hetgeen het bij de uitoefening van zijn taak in het kader van de richtlijn of van de bepalingen van nationaal recht die daaraan uitvoering geven, ter kennis is gekomen (behalve tegenover de terzake bevoegde overheidsinstanties van de staat waarin de keuringsinstantie haar werkzaamheden uitoefent). 5790/02 ons/dl/cz 20

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 SAMENVATTING BESPREKINGEN van: de groep Intellectuele

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN 4.12.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 319/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 9 november 2010 inzake de modules voor de procedure voor de beoordeling van

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) 12057/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) 12057/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 september 2003 (03.09) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) PUBLIC 12057/03 LIMITE PI 74 VERSLAG van: het voorzitterschap

Nadere informatie

De conformiteitsprocedures in de machinerichtlijn 2006/42/EG

De conformiteitsprocedures in de machinerichtlijn 2006/42/EG Agentschap ondernemen Dag van de CE markering 8 juni 2016 De conformiteitsprocedures in de machinerichtlijn 2006/42/EG Koen Chielens E-mail Structuur van de richtlijn 2006/42/EG

Nadere informatie

De tekst zoals die er nu uitziet, staat in document 12932/99 CONSOM 70 ECOFIN 238 CODEC 684.

De tekst zoals die er nu uitziet, staat in document 12932/99 CONSOM 70 ECOFIN 238 CODEC 684. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 1999 (21.12) (OR. en) 12931/99 Interinstitutioneel dossier: 98/0245 (COD) LIMITE CONSOM 69 ECOFIN 237 CODEC 683 INLEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) 10445/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) 10445/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) PUBLIC 10445/03 LIMITE PI 56 VERSLAG van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 282 CODEC 989 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) L 355/42 12.12.2014 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/106/EU VAN DE COMMISSIE van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) PUBLIC 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE AGRIORG 80 AGRIFI 81 VERSLAG van: de Groep dierlijke producten

Nadere informatie

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing.

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 april 2001 (04.05) (OR. en) 7725/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0211 (COD) LIMITE ENT 55 ENV 166 CODEC 319 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 september 2000 (22.09) (OR. en) 11502/00 Interinstitutioneel dossier: 98/0243 (COD) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 september 2000 (22.09) (OR. en) 11502/00 Interinstitutioneel dossier: 98/0243 (COD) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 september 2000 (22.09) (OR. en) 11502/00 Interinstitutioneel dossier: 98/0243 (COD) LIMITE EF 67 ECOFIN 241 CODEC 680 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2010 (14.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 NOTA - HERZIENE VERSIE van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) 8083/04. Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) 8083/04. Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) 8083/04 LIMITE VISA 62 COMIX 240 NOTA van: aan: nr. vorig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

b) de mogelijkheden tot fraude te beperken (model in de vorm van een plastic kaart);

b) de mogelijkheden tot fraude te beperken (model in de vorm van een plastic kaart); Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2006 (14.03) (OR. en) 7192/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 63 CODEC 233 VERSLAG van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 oktober 2009 (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 oktober 2009 (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 oktober 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DEEG 93 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM van: de Groep veterinaire deskundigen (volksgezondheid) aan: het Coreper/de Raad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht.

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 november 2004 (16.11) (OR. en) PUBLIC 14287/04 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449/B (COD) LIMITE SOC 523 CODEC 1208 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) PUBLIC 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 NOTA van: aan: Betreft: de Griekse delegatie de Groep visa Ontwerp-beschikking van de

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

8620/01 AL/td DG H I NL

8620/01 AL/td DG H I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 mei 2001 (OR. fr) 8620/01 LIMITE VISA 66 FRONT 36 COMIX 338 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad inzake de aanpassing van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2001 (20.02) (OR. en) 6218/01 LIMITE SOC 60 CODEC 137

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2001 (20.02) (OR. en) 6218/01 LIMITE SOC 60 CODEC 137 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 februari 2001 (20.02) (OR. en) 6218/01 LIMITE SOC 60 CODEC 137 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep sociale vraagstukken d.d.: 26 januari 2001 nr. vorig doc.: 5290/01

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (05.12) (OR. en) 13611/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (05.12) (OR. en) 13611/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2006 (05.2) (OR. en) 36/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/042 (COD) LIMITE PUBLIC VISA 240 CODEC 044 COMIX 806 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 mei 2006 (15.05) (OR. en) 9133/06 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2005/0153 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 mei 2006 (15.05) (OR. en) 9133/06 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2005/0153 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 0 mei 2006 (5.05) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2005/053 (CNS) 933/06 ADD 2 PUBLIC LIMITE AGRILEG 76 AGRIFIN 35 ADDENDUM BIJ HET VERSLAG van: de Groep

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet kabelbaaninstallaties - BWBR00163...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet kabelbaaninstallaties - BWBR00163... wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet kabelbaaninstallaties - BWBR0016.. pagina 1 van 9 Wet kabelbaaninstallaties (Tekst geldend op: 25-02-2012) Wet van 5 februari 2004, houdende regels met betrekking

Nadere informatie

NLF: Accreditatie & Certificatie

NLF: Accreditatie & Certificatie NLF: Accreditatie & Certificatie De conformiteitsbeoordeling en de rol van de aangemelde instanties Koen Chielens Product manager machinery CEN Cenelec consultant Seminarie Agoria 15 oktober 2015 Het EU

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDEMENTEN 35-50 Ontwerpverslag Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisatie van de wetgevingen

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2003 (25.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) 14969/1/03 REV 1 LIMITE VISA 191 COMIX 701 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

16.4.2010 A7-0101/ 001-065. Voorstel voor een richtlijn (COM(2009)0482 C7-0161/2009 2009/0131(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst.

16.4.2010 A7-0101/ 001-065. Voorstel voor een richtlijn (COM(2009)0482 C7-0161/2009 2009/0131(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst. 16.4.2010 A7-0101/ 001-065 AMENDEMENTEN 001-065 ingediend door de Commissie vervoer en toerisme Verslag Brian Simpson Vervoerbare drukapparatuur A7-0101/2010 (COM(2009)0482 C7-0161/2009 2009/0131(COD))

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) PUBLIC 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE JUSTCIV 150 CODEC 660 NOTA van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

2. Het Europees Parlement heeft op 12 juni 2001 advies over het voorstel uitgebracht. 2

2. Het Europees Parlement heeft op 12 juni 2001 advies over het voorstel uitgebracht. 2 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juli 2002 (15.07) (OR. en) 10158/02 LIMITE PUBLIC DROIPEN 41 MIGR 58 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat aan: het Coreper/de Raad nr. vorig doc.: 9576/02

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 februari 2006 (OR. en) 6444/06 LIMITE VISA 53 FRONT 36 COMIX 172

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 februari 2006 (OR. en) 6444/06 LIMITE VISA 53 FRONT 36 COMIX 172 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 februari 2006 (OR. en) PUBLIC 6444/06 LIMITE VISA 53 FRONT 36 COMIX 172 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Raad/het Gemengd Comité op ministerieel

Nadere informatie

februari 2010 Machinerichtlijn

februari 2010 Machinerichtlijn februari 2010 Machinerichtlijn Machinerichtlijn 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: RECTIFICATIE Betreft: In alle talenversies van bovengenoemde verordening zijn kennelijke fouten geslopen.

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: RECTIFICATIE Betreft: In alle talenversies van bovengenoemde verordening zijn kennelijke fouten geslopen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (OR. en) 5998/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0232 (ACC) JUR 49 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: RECTIFICATIE Betreft: Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) 15171/02 LIMITE PUBLIC ELARG 405 CAB 22 NOTA I/A-PUNT van: de Groep uitbreiding aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) PUBLIC ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (E) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 19 november 2007 (22.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0098 (COD) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 19 november 2007 (22.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0098 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2007 (22.11) (OR. en) 15041/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0098 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 360 CODEC 1236 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0048/333. Amendement. Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0048/333. Amendement. Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie 29.3.2017 A8-0048/333 333 Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas Overweging 20 bis (nieuw) (20 bis) Om te waarborgen dat alle gegevens die afkomstig zijn van de typegoedkeuringstests op nationaal niveau

Nadere informatie

De nieuwe Liftenrichtlijn

De nieuwe Liftenrichtlijn De nieuwe Liftenrichtlijn Agoria Regulations & standards Brussel, 20 oktober 2016 Jo Hulsmans FOD economie Dienst reglementering en veiligheid http://economie.fgov.be Overzicht Inleiding Verplichtingen

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE PUBLIC FISC 87 ENER 164 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 december 2000 (9.2) (OR. fr) 4647/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0208 (CNS) LIMITE FIN 595 EUM 34 EUROPOL 49 DROIPEN 62 VERSLAG van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 juli 999 (07.09) (OR. en) 0456/99 LIMITE DROIPEN 5 RESULTAAT BESPREKINGEN van : de Groep Materieel Strafrecht d.d. : 9 juli 999 nr. vorig doc. : 9966/99 DROIPEN 4

Nadere informatie

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties nr. vorig doc.: 7078/17 Betreft: Ontwerpuitvoeringsbesluit (EU) 2017/

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 april 2007 (24.04) (OR. fr) 8353/07 LIMITE ENFOPOL 64

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 april 2007 (24.04) (OR. fr) 8353/07 LIMITE ENFOPOL 64 Conseil UE RAAD VAN DE DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 april 2007 (24.04) (OR. fr) 8353/07 PUBLIC LIMITE ENFOPOL 64 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig doc.: 10543/06 ENFOPOL

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 9 februari 2016 (OR. en) 5969/16 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 13 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COMPET 43 ENT 26 EDUC 22 ETS 3 JUR 65 MI 70 DELACT 18 de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 8430/17 LIMITE PUBLIC ENV 375 COMPET 264 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2002 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) 14052/2/02 REV 2 ADD 1 ECO 336 UD 111 CODEC 1406 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Door de Raad op

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) 12039/14 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034584/01 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE /11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 ( LE) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388

Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE /11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 ( LE) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) 16395/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 (E) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE L 3/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het

Nadere informatie

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2015 (OR. en) 6074/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (NLE) SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI 78 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité

Nadere informatie

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS)

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 september 200 (26.09) (OR. fr) PUBLIC 642/0 Interinstitutioneel dossier: 200/009 (CNS) LIMITE JUSTCIV NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 juni 2011 (14.06) (OR. en) 10641/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0380 (COD) SOC 437 CODEC 895

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 juni 2011 (14.06) (OR. en) 10641/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0380 (COD) SOC 437 CODEC 895 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juni 2011 (14.06) (OR. en) 10641/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0380 (COD) SOC 437 CODEC 895 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP)

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) 6490/1/14 REV 1 EPPO 9 EUROJUST 38 CATS 23 FIN 117 COPEN 53 GAF 10 NOTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) 8424/09 LIMITE PUBLIC COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 1 april

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1.

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, december 004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 004/038 (CNS) 58//04 REV LIMITE COPEN 44 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 374/04 COPEN 8

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0194 (COD) 5520/14 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 juni 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN 49 UEM 12 STATIS

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 december 2001 (19.12) (OR. fr) 15468/01 Interinstitutioneel dossier 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 73

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 december 2001 (19.12) (OR. fr) 15468/01 Interinstitutioneel dossier 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 73 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 december 2001 (19.12) (OR. fr) PUBLIC 15468/01 Interinstitutioneel dossier 2000/0177 (CNS) LIMITE PI 73 NOTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

RICHTLIJN 95/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften

RICHTLIJN 95/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften Publicatieblad Nr. L 213 van 07/09/1995 blz.

Nadere informatie

14469/16 nuf/gra/mt 1 DG E 2A

14469/16 nuf/gra/mt 1 DG E 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0277 (COD) 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 RELEX 949 VERSLAG van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132, L 314/66 1.12.2015 BESLUIT (EU) 2015/2218 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Luxemburg, 5 juni 2001 (OR. fr) 2000/0332 (COD) LEX 272 PE-CONS 3620/1/01 REV 1 CULTURE 29 UD 34 CODEC 267 RICHTLIJN 2001/38/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 2013/0119(COD) 17.3.2016 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de

Nadere informatie