5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering."

Transcriptie

1 Ooms makelaars bv -s beqrijfsobjekten - kantoren winkels woningen ---- beleggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE financieringen/assurantièin Cl vastgoed beheer Vere~~g~~g ~a~ E~ge~aars :fla.t.g~bc>u.vv DE OUDE SCHEEPSWERF Rotterdam: Behandeld: Kenmerk Blad 5 februari 1990 F.T.Kiesewetter /jav 1 van 4 AANKONDIGING van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars f Lat çrcbouw "De Oude Scheepswerf" te Capelle ad IJssel te houden in de bovenzaal van De Meerpaal aan de Rivierweg 13 te Capelle aan den IJssel op dinsdag 27 februari 1990 aanvang 20:00 uur AGENDA 1 Opening van de vergadering door de voorzitter; 2 Vaststellen notulen vergadering 7 maart 1989; 3 Bespreking jaaroverzichten 1989; 4 Meerjarenschema planmatig onderhoud; 5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering. Toelichting agenda: ad 1: Bij de aanvang van de vergadering zal het. quorum worden bepaald en moet blijken of voldoende stemgerechtigden ter vergadering aanwezig zijn om de vergadering doorgang te laten vinden. Op de leden die zijn verhinderd de vergadering bij te wonen doen wij een dringend beroep een volmacht af te geven aan iemand die de vergadering zal bezoeken. ad 2: De notulen van de vorige vergadering zijn aan u toegezonden. ad 3: De (concept-) jaaroverzichten treft u als bijlage aan. De jaarstukken zijn door de kaskommissie gekontroleerd en in orde bevonden. De exploitatierekeningen 1989 geven een overschot aan. Tenzij de vergadering anders besluit, zullen overschotten betrekking hebbende op de exploitatierekeningen van het afgelopen boekjaar aan het reservefonds worden toegvoegd. Voorgesteld wordt de voorzieningsfondsen aan te sterken door toevoeging van de overschotten 1989 hieraan. ad 4: De vergadering van eigenaars heeft zich in het kader van reservering ~ NVM MAKELAAR Maaskade NJ Rotterdam Postbus DA Rotterdam Giro: Bank: Spaarbank Rotterdam Rek. nr Telefax: Telex: ooms nl Telefoon: * Op onze werkzaamheden zijn van toeoassnç de voorwaarden en larieve~jv~a~.~:... ~_~e~~?~severeniging van Makelaars Directie: P. van Hoogdalem, A WA Lamens, JA Ooms Makelaars in onroerende goederen. Beëdigde taxateurs Handelsregister Rotterdam nr Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbanken en waden door ons gaarne Ier inzage verstrekt. Aanbiedingen geschieden, tenzij anders aanaeoeven, vnibliivend.

2 VvE DE OUDE SCHEEPSWERF ftk5.2/di jav - blad 2 groot-onderhoud uitgesproken voor een schema planmatig onderhoud met een zichtveld op middellange termijn (12 jaar). Deze keuze houdt in dat de in de begroting opgenomen reservering voor het voorzieningsfonds excessief zal stijgen naarmate het gebouw meer ouderdomsverschijnselen zal gaan vertonen. Om, in relatie tot het buitenschilderwerk houtwerk in 1991 en het buitenschilderwerk staal- en betonwerk, geen liquiditeitsprobleem te krijgen is een aangepast reserveringsbedrag in de begroting opgenomen. Aan de vergadering wordt voorgesteld uitvoering te geven aan de voor 1990 in het onderhoudsschema opgenomen posten. De financiering kan geschieden vanuit het voorzieningsfonds. Als bijlage wordt aan de leden toegezonden een onderhoudsoverzicht met onbeperkt zichtveld. Hierop is de alsdan benodigde jaarreservering opgenomen, alsmede de theoretische reserve-opbouw. De vergadering kan in overweging nemen het reserveringsbeleid te wijzigen. ad 5: ne-tconcept-) begrotingen treft u als bijlage aan. Volgens de opgestelde begrotingen dient de voorschotbijdrage te worden verhoogd. De voorschotbijdrage wordt vastgesteld naar de in vastgestelde verdeelsleutel en is gebaseerd op de door het reglement de vergadering van eigenaren vastgestelde begroting. Dat wil zeggen, indien de vergadering de begroting heeft vastgesteld staat daarmee tevens de individuele voorschotbijdrage vast. Assurantie: De opstalverzekering wordt afgesloten op uitgebreide voorwaarden opstallen. tegen In de een herbouwwaarde opstalverzekering (fl ,00) is een kollektieve van de dekking opgenomen voor alle zich in het gebouw bevindende ruiten dienende tot lichtdoorlating. De aansprakelijkheidsverzekering is aangegaan voor wettelijke aansprakelijkheid vanwege het gezamenlijk eigendom van de opstallen. Onderhoud: De post onderhoud is een ramingsbedrag voor korrektief onderhoud. Hierin zijn alle kleinere reparaties begrepen vallende in de exploitatierekening. In de kosten voor liftonderhoud is het abonnement voor preventief onderhoud op uitgebreide voorwaarden begrepen. Bovendien vallen de kosten voor periodieke liftkeuringen en niet onder het kontrakt vallende reparaties onder de post liftonderhoud. Voorzieningen: De stroom voor algemene voorzieningen en openbare gedeelten is bemeterd. Het aangegeven bedrag is een schatting op basis van eerder verbruik. Volgens het schoonmaakschema worden bepa.alde zaken wekelijks behandeld en andere maandelijks. Al naar gelang de behoefte kan het schoonmaakschema worden uitgebreid of beperkt. Het begrotingsbedrag is gebaseerd op het huidig schoonmaakschema. Administratiekosten: In de administratiekosten zijn begrepen de beheerskosten voor het volledig administratief beheer en het technisch beheer. De tarieven en voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars zijn van toepassing. Diversen: Onder diversen zullen onder meer worden begrepen de legeskosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de kosten voor het houden van vergaderingen. Voorzieningsfonds: De dotatie voorzieningsfonds is gebaseerd meerjarenschema planmatig onderhoud op middellange termijn. op een ad 6: De heer M.J.Durian heeft te kennen gegeven wegens drukke werkzaamheden zijn funktie ter beschikking te willen stellen. OOMS makelaars Makelaars in onroerende goederen en beëdigde taxateurs te Rotterdam

3 Ooms makelaars bv bedrijfsobjekten kantoren winkels woningen beleggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE financieringen/assurantiën vastgoed beheer Vere~igi~g ~a~ Eige~aars fla.t.geoc>"u.-vv DE OUDE SCHEEPSWERF Notu..le~ van de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars flatgebouw "De Oude Scheepswerf" te Capelle aan den IJssel, gehouden 27 februari 1990 te Capelle aan den IJsseli aanvang: 20:00 uur. la - OPENING De voorzitter van de vergadering, de heer M.J.Durian, heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering. Er zijn voldoende stemgerechtigden aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen pemen. 1b - MEDEDELINGEN De heer F.T.Kiesewetter van Ooms Vastgoedbeheer deelt mede dat er van mevrouw M.W.Snoey een schrijven is ontvangen waarin zij meedeelt niet langer beschikbaar te zijn voor een funktie. Bij agendapunt 6 zal haar brief mede aan de orde komen. Mevrouw J. van Vessem en de heer P.M. van Teunenbroek hebben schriftelijk vragen gesteld over allerhande onderhoudszaken. Gemeld wordt dat met het gestelde in de info van 21 februari 1990 bijna alle vragen zijn beantwoord. Voor zover er nog vragen resten zullen deze in de rondvraag aan de orde komen. 2 - VERGADERNOTULEN Op de notulen van de ledenvergadering van gemaakt. De vergadering stelt deze notulen brengen. 7 maart 1989 worden geen opmerkingen vast zonder hierin wijziging aan te 3 - EXPLOITATIEREKENINGEN De exploitatierekeningen zijn gekontroleerd door de kaskommissie en in orde bevonden. In de exploitatierekening komplex is een gering overschot geboekt. Het overschot in de exploitatierekening trappenhuis is aanzienlijk hoger uitgekomen. De vergadering stelt de exploitatierekeningen overeenkomstig vast en verleent décharge voor het gevoerde beheer. Besloten wordt de overschotten aan de respektieve voorzieningsfondsen toe te voegen. Bij de toelichting op de staat van bezittingen en schulden spreekt de heer Kiesewetter zijn verontrusting uit over het betaalgedrag van enkele leden. Hij konstateert een oplopende achterstand in verschuldigde bijdragen. Er zal een strakker inkassobeleid worden gevoerd. Bij wanbetaling wordt eventueel overgegaan tot gerechtelijke inkasso. Maaskade NJ Rotterdam Postbus DA Rotterdam ~ Giro: Bank: Spaarbank Rotterdam Rek. nr NVM Telefax: Telex: ooms nl MAKELAAR Telefoon: * Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de voorwaarden en tarieven van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Direciie: P. van Hoogdalem, A.WA Lamens, JA Ooms Makelaars in onroerende goederen. Beëdigde taxateurs Handelsregister Rotterdam nr Deze zijn gedeponeerd bij de recntbarken en worden door ons ~~~~n_e~::~_i~z.~~~j.y'~~~~ekt. Aanbiedingen geschieden. tenzij anders

4 VvE "De Oude Scheepswerf" vergadering 27 februari blad PLANMATIG ONDERHOUD De vergadering van eigenaars heeft zich in het kader van reservering groot-onderhoud uitgesproken voor een schema planmatig onderhoud met een zichtveld op middellange termijn (12 jaar). Als bijlage op de vergaderstukken is een meerjarenschema planmatig onderhoud meegezonden. Hierop is een onbeperkt zichtveld van toepassing. De vergadering neemt het overzicht voor kennisgeving aan. Aan de vergadering wordt voorgesteld de voor 1990 in het onderhoudsschema opgenomen posten in uitvoering te nemen. Dit betreft het uitvoeren van diverse bouwkundige aanpassingen zoals in de vorige ledenvergadering is besproken. De vergadering stemt in met de uitvoering van de werkzaamheden. De financiering zal geschieden vanuit het voorzieningsfonds. De voorzitter brengt in het kader van het onderhoudsplan de situatie van de containerrruimte naar voren. De capaciteit van de aanwezige containers is onvoldoende om de zakken huisvuil aan te kunnen. Er is een plan tot uitbreiding van de containerruimte. Hierdoor wordt het mogelijk een derde container te plaatsen en wordt gelijktijdig een voorziening getroffen ter verbetering van de ventilatie. Offertes zijn reeds aangevraagd. De kosten worden geraamd op fl 6.000,00 à fl 7.000,00 en kunnen ten laste van het voorzieningsfonds worden gebracht. Wellicht behoeft niet het gehele begrote bedrag van de overige bouwkundige aanpassingen aangesproken te worden en kan op deze wijze een gedeelte van de uitbreiding van de containerruimte financieel worden opgevangen. De vergadering staat volledig achter dit initiatief en verleent goedkeuring aan de uit te voeren werkzaamheden. 5 - BEGROTING Aan de hand van de beschikbare cijfers ZlJn de begrotingen voor het lopende exploitatiejaar bijgesteld. De reserveringsbedragen zijn gebaseerd op een meerjarenraming planmat.lgonderhoud met een zichtveld op mi.ddellangetermijn. Om, in relatie tot het op termijn te verwachten buitenschilderwerk, geen liquiditeitsprobleem te krijgen is in de exploitatierekening komplex een aangepast reserveringsbedrag opgenomen. Bij vaststelling van de begroting behoeft de kwartaalvoorschotbijdrage een geringe aanpassing. De vergadering stelt de begrotingen konfarm vast. Voor de verschuldigde voorschotbijdrage 1e kwartaal 1990 zal een acceptgiro met een aanvullend bedrag worden gezonden. 6 - VOORZITTERSCHAP De heer M.J.Durian heeft te voorzitterschap op te geven. De over te nemen. De vergadering voorzitter. kennen gegeven heer G.Gildevoet benoemt de heer wegens drukke werkzaamheden zijn stelt zich beschikbaar de funktie Gildevoet bij akklamatie tot zijn De nieuwe voorzitter neemt plaats achter de bestuurstafel en dankt de heer Durian voor de periode waarin hij zijn krachten aan verenigingszaken heeft gegeven. Van mevrouw M.W.Snoey is bericht ontvangen dat zij zich niet langer beschikbaar kan stellen voor een funktie. Haar brief is ontvangen nadat de vergaderaankondiging was verzonden en derhalve niet bij de toelichting op het agendapunt kon worden vermeld. Onder dankzegging aan mevrouw Snoey voor haar inzet wordt de invulling van het plaatsvervangend voorzitterschap aangehouden tot een volgende vergadering. 7a - ONDERHOUDSZAKEN In het kort wordt ingegaan op de diverse onderhoudszaken zoals deze in brieven zijn vermeld, alsmede verdere kwesties die bij de technische onderwerp van bespreking zijn of zijn geweest. Het dichtleggen van het gedeelte van de grond naast de entree is aannemer zal worden gevraagd zo spoedig mogelijk aktie te ondernemen. Het parkeerterrein is openbaar gebied en valt onder verantwoording van OC S makelaars Makelaars in onroerende goederen en beëdigde taxateurs te Rotterdam de ingekomen kommissie het aanbesteed. De de gemeente.

5 VvE "De Oude Scheepswerf" vergadering 27 februari blad 3 Bij de gemeente zal worden aangedrongen het terrein aan te vegen. Met Ballast-Nedam is een afspraak gemaakt de opleveringsgebreken te bespreken. In dit gesprek zal bij Ballast-Nedam worden aangedrongen diverse werkzaamheden alsnog uit te voeren. Voor het probleem van de (te geringe) geluidssterkte van de schellen is de firma Borsje-Buisman ingeschakeld. probleem aan te dragen. Deze elektriciën zal trachten een oplossing voor het Voor een betere vergrendeling van de brandtrappen is nog geen effekte oplossing gevonden. Vanuit de technsiche kommissie wordt aan een andere konstruktie van de openers gedacht. De technische kommissie oriënteert zich op een oplossing voor de galerijen. In dit kader wordt gedacht aan betere afsluiting èn betere toegankelijkheid. Uit de laatste kontakten met de gemeente is de hoop gegroeid dat binnen tijd voorzieningen worden getroffen die het foutparkeren voor de entree gaan. afzienbare tegen zal Het aanbrengen van een ontluchtingsrooster in de entreehal zal worden gedeponeerd bij Ballast-Nedam en besproken worden in het op handen zijnde gesprek. Tevens wordt het hinderlijk geluid van doorstromend water besproken. De uitvoerder heeft, na de klacht te hebben onderzocht, deze niet willen honoreren. Wegens kromtrekken van een balkondeur is een nieuwe deur door de aannemer geplaatst. Ook de nieuwe deur trekt krom. Hiervan is melding gemaakt bij de aannemer. De veroorzaakte schade van de bewoner is ingediend bij de verzekeringsmaatschappij. Zowel bij de aannemer wordt aangedrongen op spoedige vervanging, als bij de maatschappij op snelle afwikkeling van de schadeclaim. 7b - CV-ONDERHOUD Voor het afsluiten van onderhoudskontrakten bij cv-installateurs ZlJn de aanmeldingen van de betreffende installateurs ter hand gesteld. Verdere afwikkeling ligt bij de individuele bewoners. Indien er klachten ZlJn over het funktioneren van de cv-installatie binnen de ~arantietermijn, kan men zijn klachten deponeren bij de verkoper. Door één van de bewoners wordt gemeld dat de installateur binnen de garantietermijn gratis onderdelen vervangt. Bepaalde kosten (voorrijkosten b.v.) kunnen in rekening worden gebracht. 7c - OPSTALDEKKING De opstalverzekering is ondergebracht bij Stad Rotterdam anno 1720 middels een geindexeerde extra uitgebreide gevarenpolis voor opstallen. Risiko van glasbreuk is Leeverzekerd. Het basis-casco met aanhorigheden is in dekking gegeven. Voor verbeteringen binnen de appartementen (luxe keuken en dergelijke) dient door de betreffende bewoner een aanvullende verzekering te worden afgesloten. De polisvoorwaarden van de kollektieve verzekering worden op verzoek van de vergadering met de notulen meegezonden. 7d - STORMPROBLEMEN Als gevolg van de over het gebouw geraasde stormen zljn vele pannen van het dak gewaaid. Hoewel hierbij sprake is geweest van extreme omstandigheden, wordt naar een mogelijkheid gezocht de dakpannen op een effektievere wijze vast te zetten ter voorkoming van herhaling. 8 - SLUITING Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. Rotterdam, 28 februari /ftk OOMS makelaars M;lkelaars in onroerende goederen en beëdigde taxateurs te Rotterdam

6 Ooms makelaars bv =-hed[~fsobiekten kantoren winkels woningen beleggingen taxaties vastgoed beheer adm. voor WE financieringen/assurantiën vastgoed beheer Ve.re.rl.igirl.g DE OUDE Rotterdam: Behandeld: Kenmerk Blad -va.rl. Eige.rl.a..a.rs fla.t.gebouv'll SCHEEPSWERF 21 februari 1990 I.A. van Walde jvve 1 van 2 SCHOONMAKEN De schoonmaker, firma van Wijnen, welke per 1 oktober 1989 is aangesteld verricht de werkzaamheden naar tevredenheid. Aan van Wijnen is eenmalige opdracht verstrekt om de grintvloeren in de lifthallen te reinigen. dil heeft een positief resultaat opgeleverd. Als alternatief zal het aanbrengen van een beschermlaag op de grintvloeren worden onderzocht. OPLEVERINGSGEBREKEN De heer van Walde heeft op 8 maart 1990 een afspraak met Ballast Nedam inzake afwikkeling van de nog openstaande opleveringsgebreken. Bij deze bespreking zullen namens de Vereniging van Eigenaars aanwezig zijn de heren Durian, Gildevoet en van der Stel. De realisatie van de hierna genoemde zaken, (containerruimte, fietsenstalling, bescherming deuren, invalidenoprit) heeft de technische commissie getracht onder garantie door Ballast Nedam te laten uitvoeren, hetgeen tot nu toe niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. CONTAINERRUIMTE In de vergadering van de technische commissie welke op 7 februari 1990 is gehouden, is besloten, da 1 er bij 2 bedrijven offerte zal worden gevraagd voor uitbreiding van de containnerruimte t.b.v. het plaatsen van een derde container. Na uitvoering van deze werkzaamheden zal de stankoverlast opgelost zijn. FIETSENSTALLING/BESCHERMING DEUREN Op 10 januari 1990 is aan Niessink B.Y. opdracht verstrekt tot het plaatsen van een aantal fietsbeugels alsmede het plaatsen van schopplaten. Er zal contact met Niessink B.Y. worden opgenomen teneinde te bewerkstelligen dat de opgedragen werkzaamheden op korte termijn worden uitgevoerd. INVALIDENOPRIT/GELE TROTTOIRBAND Er zal contact worden opgenomen met de Gemeente Capelle aid IJssel met het verzoek het aanbrengen van de invalidenoprit en de gele trottoirband op korte termijn uit te voeren. ~ NVM MAKELAAR Maaskade NJ Rotterdam Postbus DA Rotterdam Giro: Bank: Spaarbank Rotterdam Rek. nr Telefax: Telex: ooms nl Telefoon: * Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de voorwaarden en tarieven van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Directie: P. van Hoogdalem, A.WA Lamens, JA Ooms Makelaars in onroerende goederen. Beëdigde taxateurs Handelsregister Rotterdam nr Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbanken en worden door ons gaarne ter inzaçe..~ersl~ekl. Aanbiedingen geschieden, tenzij anders

7 ONDERHOUDSCONTRACTEN Bij Niessink B.V. is op 11 december 1989 een offerte aangevraagd voor onderhoudscontracten diverse installaties. op de PlANMATIG ONDERHOUD Het aan de leden van de technishe comrmssie ter hand gestelde schema planmatig onderhoud is accoord bevonden. Dit schema zal in de komende ledenvergadering worden besproken. VOORZITTERSCHAP De heer Durian zal in de komende ledenvergadering zijn functie als voorzitter beschikbaar stellen. Indien U zich kandidaat wenst te stellen voor deze functie, kunt U dit schriftelijk vóór 26 februari 1990 kenbaar maken bij de heer Durian, Atlanta 65. AANBRENGEN WIJZIGINGEN Het is de bewoners niet toegestaan zonder goedkeuring van de vergadering wijzigingen aan te brengen aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waarover de Vereniging van Eigenaars het beheer heeft. Indien U een wijzging wenst aan te brengen dient U dit schriftelijk, indien nodig voorzien van tekeningen en materiaal toepassing, in te dienen bij Ooms Makelaars B.V. Uw verzoek zal dan in de eerstvolgende ledenvergadering worden behandeld. Rotterdam, 21 februari 1990/technische dienst/lvw-tm OOMS makelaars M;lkpl;l"r~ in onroerende ooederen en beëdigde taxateurs te Rotterdam

8 Ooms makelaars bv bedrijfsobjekten kantoren winkels woningen beteggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE flnancierinqen/assurantiën 00 'S Ve.re.niging vastgoed beheer DE OUDE Rotterdam: Behandeld: Kenmerk': Blad: '), 15 juni 1990 LA van Wolde info 1 van 2 van Eige.naa.rs fla..t.gebou.vv' SCHEEPSWERF L Resultaat gesprek met Ballast Nedarn inzake opleveringsgebreken Op 8 maart jl. heeft de Vereniging van Eigenaren een gesprek gehad ten kantore van Ooms Makelaars. Hierbij waren vertegenwoordigd de Voorzitter van de Vereniging, technische commissie, de administrateur, alsmede een vertegenwoordiging van Grootels Bouwbedrijf en Ballast Nedam. Hierbij werden door Ballast Nedam en Grootels Bouwbedrijf een aantal toezeggingen gedaan om de diverse opleveringsproblemen te gaan herstellen. Tot op heden zijn niet alle gebreken opgelost, doch. er bestaat goede hoop dat dit op een redelijke korte termijn zal gebeuren. Voor wat betreft de gladheidsproblemen van de galerijvloeren heeft de Vereniging van Eigenaren geen verhaalsmogelijkheden bij Ballast Nedam. De technische commissie onderzoekt op dit moment een eventuele antislip laag aan te brengen op de galerijvloeren. 2. Gebruiksbestemming noodtrappenhuizen In verband met geluidsoverlast in geval van gebruik noodtrappenhuizen wens van de belende woningen deze alleen te gebruiken in noodgevallen. is de nadrukkelijke 3. Uitbreiding containerruimte In de laatst gehouden technische commissie vergadering d.d. 8 mei 1990 heeft de technische commissie besloten de werkzaamheden niet uit te voeren zonder een bouwvergunning. Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande om op eenvoudige wijze te voldoen aan de bouwvergunningsvoorwaarden van de gemeente Capelle a/d IJssel, waarna aan de uitvoering zal worden begonnen. 4. Fietsen in centrale hal Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat er fietsen in de centrale hal op de begane grond worden geplaatst. De technische commissie is van mening dat dit niet het aangezicht van de centrale entree van het flatgebouw bevorderd en vindt het verbod tot het stallen van fietsen in deze ruimte op zijn plaats. Z.o.Z. MNVM MAKELAAR Maaskade NJ Rotterdam Postbus DA Rotterdam Giro: Bank: Spaarbank Rotterdam Rek. nr Telefax: Telex: ooms nl Telefoon: * Op onze werkzaamheden ziin van toepassing de voorw-aarden en larieven van de Nederlandse VereniQing van Makelaars in onroerende eoederen NVM. Directie: P. van Hoogdalem, AWA Lamens. JA Ooms Makelaars in onroerende goederen. Beêdigde taxateurs Handelsregister Rotterdam nr Deze zijn gedeponeerd bij de rechlbarl<.en en wolden doet ons gaarne ter inzage verstrek I. Aaooedlnçen çescnieceo. lenzij anders aangegeven. vrilblijvend.

9 5. Parkeerverbod ter plaatse van hoofdingang In de laatst gehouden technische commissie vergadering is besloten ter plaatse van de twee parkeerplaatsen voor de hoofdingang een tweetal NP-verbodsborden aan te brengen. De technische commissie heeft hiertoe besloten om invaliden de mogelijkheid te -geven zonder obstakels dicht bij de hoofden tree uit te kunnen stappen alsmede in noodgevallen een vrije parkeerplaats te hebben voor ziekenauto's en brandweerwagens. 6. Klachtenmelding Ooms Makelaars Het is de laatste maanden gebleken dat de bewoners hun klachten melden bij de voorzitter of bij technische commissie leden. Het verzoek aan de bewoners is dit niet te doen doch in eerste instantie de klachten te melden aan Ooms Makelaars, afdeling Technische Dienst, 's morgens tussen en uur op de telefoonnummers of , danwel in niet dringende gevallen gebruik te' maken van de klachtenmeldingskaarten. Bij eventuele noodgevallen kan gebruik gemaakt worden van de technische commissieleden. Defekte lampen kunnen gemeld worden bij Dhr. van Minnen, huisnummer 5. corunfooscilv W\dvn

10 VvE DE OUDE SCHEEPSWERF av blad 4 KAPITAAL specifikatie: komplex trappenhuis 1 januari 1990 reservering 1990 onderhoudswerkzaamheden exploitatiesaldi december ,17V ,00) , ,43J J ,84' ,44~) 2.500,00J , , , BALANS BEZITTINGEN vooruitbetalingen opstal-jglasverzekering vorderingen rente bijdragen stroom saldo postgiro] I -> 'L postbank 4. J ~ roparco 1.097, , ,20 278, , , , ,30 283, , , , , , , SCHULDEN verplichtingen onderhoud liftonderhoud schoonmaken exploitatiesaldi komplex trappenhuis bestemmingsreserve komplex trappenhuis ,83 153,10 990,66 974, ,43J 5.730,31J , , , ,44 ~ , ,78 ========== Toelichting balans: De premie voor opstal-jglasverzekering is gedeeltelijk voor het nieuwe jaar voldaan. De rentevordering heeft betrekking op de (beleggings-) rekeningen. De bijdragen betreft het saldo in rekening-courant met de leden. Onder verplichtingen staan de nog over het afgesloten boekjaar te betalen nota's vermeld. De bedragen zijn opgenomen in de exploitatierekeningen. I

11 Ooms makelaars bv bedrijfsobjekten kantoren winkels woningen beleggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE financieringen/assurantiën vastgoed beheer Vere~igi~g ~a~ Eige~aars flat:.gebo"u'vv DE OUDE SCHEEPSWERF BIJDRAGELIJST 1990 per k-w-a..rta..a..l (voorlopig begroot) huis aan- exploitatielasten I nr nr deel kamplex trappenhuis TOTAAL ,05 158, ,05 158,05 huis aan- exploitatielasten 3 II ,05 158,05 nr nr deel komplex trappenhuis TOTAAL ,05 158, ,05 158, ,05 158, ,60 163,45 325,05 161,60 163,45 325, ,60 163,45 325, ,05 158,05 158,05 158, ,60 161, ,60 163,45 325, ,60 161, ,60 163,45 325,05 II ,60 161, ,60 179,60 357, ,60 161, ,60 179,60 357, ,60 161, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, : ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ll7 207,80 210,10 417, ,60 163, , ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360,& ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,80 210,10 417, ,60 163,45 325, ,85 129,30 257, ,60 163,45 325, ,85 129,30 257, ,60 163,45 325, ,25 222,70 442, , Maaskade NJ Rotterdam Directie: Postbus DA Rotterdam P. van Hoogdalem, A.wA Lamens, JA Ooms ~ Giro: Bank: Spaarbank Rotterdam Rek. nr Makelaars in onroerende goederen. Beëdigde taxateurs NVM Telefax: Telex: ooms nl Handelsregister Rotterdam nr MAKELAAR Telefoon: * Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de voorwaarden Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbanken en worden door ons en tarieven van de Nederlandse Vereniging van Makelaars gaarne ter Inzage verstrekt. Aanbiedingen geschieden. tenzq anders

12 VvE DE OUDE SCHEEPSWERF av blad 3 KOMPLEX EXPLOITATIEREKENING EXPLOITATIELASTEN begroot werkelijk begroot opstal-jglasverzekering 5.250, , ,00 wa verzekering 750,00 753,32 775,00 onderhoud 2.500, , ,00 administratiekosten , , ,00 rente , , ,00 diversen 650,00 275,00 410,00 voorzieningsfonds , , , ,00* ,63* ,00* BIJDRAGEN begroot werkelijk begroot kwartaalvoorschotten , , ,00 exploitatiesaldo 6.029, ,00* ,63* ,00* Toelichting komplex exploitatierekening: Wegens diverse uitgaven voor (korrektief-) onderhoud is een negatief exploitatiesaldo geboekt. In de begroting is vanuit de beschikbare exploitatiegegevens een herwaardering uitgevoerd ten opzichte van de diverse posten. De te treffen dotatie voor de bestemmingsreserve is gebaseerd op een meerjarenraming planmatig onderhoud voor een periode met een zichtveld op middellange termijn. Volgens de opgestelde (concept-)begroting behoeft de voorschotbijdrage in deze exploitatiegroep geen aanpassing. TRAPPENHUIS I EXPLOITATIEREKENING EXPLOITATIELASTEN onderhoud liftonderhoud stroom schoonmaken voorzieningsfonds BIJDRAGEN kwartaalvoorschotten exploitatiesaldo begroot , , , , , ,00* begroot ,00 werkelijk , , , , , ,89* werkelijk , , ,89* begroot , , , , , ,00* begroot , ,00* ,00* Toelichting trappenhuis exploitatierekening: Diverse exploitatie-uitgaven bleven binnen de begroting. Een overschot kon aldus worden gerealiseerd. In de begroting is vanuit de beschikbare exploitatiegegevens een herwaardering uitgevoerd ten opzichte van de diverse posten. De te treffen dotatie voor de bestemmingsreserve is gebaseerd op een meerjarenraming planmatig onderhoud voor een periode met een zichtveld op middellange termijn. Volgens de opgestelde (concept-)begroting behoeft de voorschotbijdrage in deze exploitatiegroep niet te worden aangepast. o S makelaars

fla.tgeoo-u.vv vastgoed beheer AANKONDIGING AGENDA NVM MAKELAAR Rotterdam: Behandeld: Kenmerk Blad 5 maart 1991 F.T.Kiesewetter 299.

fla.tgeoo-u.vv vastgoed beheer AANKONDIGING AGENDA NVM MAKELAAR Rotterdam: Behandeld: Kenmerk Blad 5 maart 1991 F.T.Kiesewetter 299. Ooms makelaars bv bedrijfsobjekten kantoren winkels woningen beleggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE financiennqen/assurantiën vastgoed beheer ereniging DE OUDE an Eigenaars fla.tgeoo-u.vv SCHEEPSWERF

Nadere informatie

ABC-OOMS V AST G 0 E 0 B E H EER

ABC-OOMS V AST G 0 E 0 B E H EER ABC-OOMS V AST G 0 E 0 B E H EER Thorbeckestraat 4 Postbus 24376 3007 DJ Rotterdam Tel.: 010-413 22 66 Fax. 010-21400 54 - -'. Vere~igi~g ~a~ Eige~aars DE OUDE SCHEEPSWERF Rotterdam: Behandeld: Kenmerk

Nadere informatie

woningen beleggingen Vereniging ~an Eigenaars

woningen beleggingen Vereniging ~an Eigenaars bed ri jfsh uisvesti ng woningen beleggingen hypotheken taxaties vastgoedbeheer ROTTERDAM Telefoon: 010-413 22 60 Telefax: 010-4140824 Maaskade 113 3071 NJ ROTTERDAM Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM Postbanknr.:

Nadere informatie

ad 3: De notulen van de vorige vergadering zijn aan u toegezonden.

ad 3: De notulen van de vorige vergadering zijn aan u toegezonden. DE ADMINISTRATEUR V. D. Vere~igi~g ~a~ Eige~aars flat.gebc>l...l.~ "DE OUDE SCHEEPSWER.F" Rotterdam: Behandeld: Ken..merk Blad 22 februari 1988 F.T.Kiesewetter 588/jav 1 van 1 AANKONDIGING van de algemene

Nadere informatie

MS V AST G 0 E D B E H EER

MS V AST G 0 E D B E H EER MS V AST G 0 E D B E H EER Thorbeckestraat 4 Postbus 24376 3007 DJ Rotterdam Tel.: 010-4132266 Fax. 010-2 1400 54 V~~~~igi~g ~~~ Eige~aars DE OUDE SCHEEPSWERF Rotterdam: Behandeld: Kenmerk Pagina 1 april

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

lid van de Vereniging van Eigenaars Flatgebouw "De Oude Scheepswerf' te Capelle aid IJssel, en eigenaar/eigenares van het appartementsrecht:

lid van de Vereniging van Eigenaars Flatgebouw De Oude Scheepswerf' te Capelle aid IJssel, en eigenaar/eigenares van het appartementsrecht: V AST G 0 E 0 B E H EER VOLMACHT Hierbij geeft ondergetekende: Thorbeckestraat 4 Postbus 24376 3007 DJ Rotterdam Tel.: 010-4 13 22 66 Fax. 010-2 140054 Postbank 2.26.00.62 Rabobank 30.39.79.755 te Arnhem

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

OOMS vastgoedbeheer I DE OUDE SCHEEPSWERF. Vere~~g~~g ~a~ E~ge~aars fla.t:..g~b01...l.'vv. 1 februari 1989 F.T.Kiesewetter 299.

OOMS vastgoedbeheer I DE OUDE SCHEEPSWERF. Vere~~g~~g ~a~ E~ge~aars fla.t:..g~b01...l.'vv. 1 februari 1989 F.T.Kiesewetter 299. OOMS DE ADMINISTRATEUR V. D. VERENIGING VAN EIGENAREN Ooms makelaars b. Y. bedrijfsobjekten kantoren winkels woningen beleggingen taxaties I I adm. voor VVE ~~~~~~~~@ f=~~e~ financieringen/assurantiën

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008

Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008 Jaarrekening 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Juni 2008 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2007 aan. De Vereniging van Eigenaren heeft

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE I. Standaarddiensten en -bevoegdheden De standaarddiensten en -bevoegdheden omvatten het volgende: A. Technische diensten a) Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2011. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2012. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel 66 3033 EN Rotterdam telefoon (0 JO) - 466 32 63 fax (OIO) - 265 0426 De heer Atlanta 2903 PH Capelle aid IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: EP Datum: 20 augustus

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars - Scan.

Vereniging van Eigenaars - Scan. 1 Stichting www.apartwonen.nl Dé digitale woonconsumenten organisatie voor Verenigingen van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Scan. Waarom een VvEScan? Bij uw beoordeling en afweging voor het kopen van

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist) : R. van Deventer

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010

Jaarrekening 2009 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Ter bespreking op de ALV van 8 juni 2010 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2009 aan. De Vereniging van Eigenaren

Nadere informatie

Jaarrekening 2004 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel 25 april 2005

Jaarrekening 2004 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel 25 april 2005 Jaarrekening 2004 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel 25 april 2005 Bijgaand biedt het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel u de jaarrekening 2004 aan. De Vereniging van Eigenaren

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van de VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 10 mei 2007. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende. 1. Opening. De heer R. van t

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep VvE-checklist / Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaand appartementsrecht (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE)

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Module 0: Opstarten/overnemen VVE Deze module bestaat uit twee onderdelen. 0.1 opstarten van een VvE Het opstellen van een huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars ,04

Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars ,04 Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 108.830,04 B Voorschotbijdragen eigenaars 31.494,24 C Voorschotbijdragen

Nadere informatie

- 1 - Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars parkeergarage Velperplein 12-1 tot en met en 14-1 tot en met 14-8 te Arnhem Arnhem

- 1 - Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars parkeergarage Velperplein 12-1 tot en met en 14-1 tot en met 14-8 te Arnhem Arnhem - 1 - Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars parkeergarage Velperplein 12-1 tot en met 12-25 en 14-1 tot en met 14-8 te Arnhem Arnhem d.d. 02-11-2016 Jaarrekening 2015 Vereniging van Eigenaars parkeergarage

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Financiële rapportage boekjaar 2013

Financiële rapportage boekjaar 2013 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2013 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen

Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave: Algemene informatie Jaarrekening 2016 - balans per 31 december 2016 - exploitatierekening 2016 - toelichtingen

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007.

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007. VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Voorzitter: Vice-voorzitter: Adrie v.d. Winden. Marina v.d. Schans. Technische Comm.: Johan Poortman en Masimo Demuru. Administratie: Notulen:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 20 januari 2015

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 20 januari 2015 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 20 januari 2015 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist) : R. van Deventer (bestuurslid,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

* BALANS 31 DECEMBER2OO2

* BALANS 31 DECEMBER2OO2 /2 Vereniging van Eigenaars Nieuwe Parklaan 2 tlm 42 B "Residence WITTE BRUG" te 's-gravenhage Administratie: C.C- de la Bfle B-V. President Kennedylaan 15 2517 JK 's-gravenhage Tel.: O7O-3648384 Fax :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007

Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007 Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007 C O N C E P T Inleiding Voor u ligt de begroting 2007.De totale kosten voor de Vereniging van Eigenaren nemen eenmalig toe met 11.310.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein ============================================================================= Uitnodiging: Vergadering van de Hoofd-VvE op 10 december 2015, Locatie: consistoriekamer

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II,

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, Bij akte op 24 okt. 1969 voor Notaris L. SMELIK te Ridderkerk verleden (overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam, 27 oktober 1969, In deel 4005 nummer 37.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

De Kennemer Heeren. Management van VvE beheer. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard.

De Kennemer Heeren. Management van VvE beheer. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard. Rapport inzake de jaarrekening van 1 januari t/m 31 december 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding algemeen 3 Exploitatieoverzicht 4 Balans

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 18 februari 2009 http://www.vvecederstraattilburg.nl ******************************* 1. Opening vergadering: Ton van Roy opent om 20.10 uur de vergadering.

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA Handleiding online VvE-eigenarenpagina Inhoud Inloggen 4 Eigenarenpagina 6 Hoofdmenu 7 Prikbord 7 Belangrijke Documenten 7 Mijn Gegevens 7 Administratief Beheer 8

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007

Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007 Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007 Inleiding Voor u ligt de begroting 2008. In de onderstaande tabel zijn de totale bijdragen opgenomen per eigenaar inclusief de servicekosten

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011 TE GORINCHEM LOCATIE BASISSCHOOL DE ROTONDE TE

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 VvE-Meter 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 2 VvE-Meter 4 VvE Belang Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel. 0900-20 20 510 ( 0,10/min) Fax. 0162-46 15 26 E-mail: info@vvebelang.nl

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5

Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5 RAPPORT 2007/0087, NATIONALE OMBUDSMAN, 8 MEI 2007 Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5 SAMENVATTING Verzoeker was in 1988 door de kantonrechter veroordeeld

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren CACHCA Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer Verenigingen van Eigenaren EVEN VOORSTELLEN.. CACHCA VvE beheer is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters

Nadere informatie