5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering."

Transcriptie

1 Ooms makelaars bv -s beqrijfsobjekten - kantoren winkels woningen ---- beleggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE financieringen/assurantièin Cl vastgoed beheer Vere~~g~~g ~a~ E~ge~aars :fla.t.g~bc>u.vv DE OUDE SCHEEPSWERF Rotterdam: Behandeld: Kenmerk Blad 5 februari 1990 F.T.Kiesewetter /jav 1 van 4 AANKONDIGING van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars f Lat çrcbouw "De Oude Scheepswerf" te Capelle ad IJssel te houden in de bovenzaal van De Meerpaal aan de Rivierweg 13 te Capelle aan den IJssel op dinsdag 27 februari 1990 aanvang 20:00 uur AGENDA 1 Opening van de vergadering door de voorzitter; 2 Vaststellen notulen vergadering 7 maart 1989; 3 Bespreking jaaroverzichten 1989; 4 Meerjarenschema planmatig onderhoud; 5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering. Toelichting agenda: ad 1: Bij de aanvang van de vergadering zal het. quorum worden bepaald en moet blijken of voldoende stemgerechtigden ter vergadering aanwezig zijn om de vergadering doorgang te laten vinden. Op de leden die zijn verhinderd de vergadering bij te wonen doen wij een dringend beroep een volmacht af te geven aan iemand die de vergadering zal bezoeken. ad 2: De notulen van de vorige vergadering zijn aan u toegezonden. ad 3: De (concept-) jaaroverzichten treft u als bijlage aan. De jaarstukken zijn door de kaskommissie gekontroleerd en in orde bevonden. De exploitatierekeningen 1989 geven een overschot aan. Tenzij de vergadering anders besluit, zullen overschotten betrekking hebbende op de exploitatierekeningen van het afgelopen boekjaar aan het reservefonds worden toegvoegd. Voorgesteld wordt de voorzieningsfondsen aan te sterken door toevoeging van de overschotten 1989 hieraan. ad 4: De vergadering van eigenaars heeft zich in het kader van reservering ~ NVM MAKELAAR Maaskade NJ Rotterdam Postbus DA Rotterdam Giro: Bank: Spaarbank Rotterdam Rek. nr Telefax: Telex: ooms nl Telefoon: * Op onze werkzaamheden zijn van toeoassnç de voorwaarden en larieve~jv~a~.~:... ~_~e~~?~severeniging van Makelaars Directie: P. van Hoogdalem, A WA Lamens, JA Ooms Makelaars in onroerende goederen. Beëdigde taxateurs Handelsregister Rotterdam nr Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbanken en waden door ons gaarne Ier inzage verstrekt. Aanbiedingen geschieden, tenzij anders aanaeoeven, vnibliivend.

2 VvE DE OUDE SCHEEPSWERF ftk5.2/di jav - blad 2 groot-onderhoud uitgesproken voor een schema planmatig onderhoud met een zichtveld op middellange termijn (12 jaar). Deze keuze houdt in dat de in de begroting opgenomen reservering voor het voorzieningsfonds excessief zal stijgen naarmate het gebouw meer ouderdomsverschijnselen zal gaan vertonen. Om, in relatie tot het buitenschilderwerk houtwerk in 1991 en het buitenschilderwerk staal- en betonwerk, geen liquiditeitsprobleem te krijgen is een aangepast reserveringsbedrag in de begroting opgenomen. Aan de vergadering wordt voorgesteld uitvoering te geven aan de voor 1990 in het onderhoudsschema opgenomen posten. De financiering kan geschieden vanuit het voorzieningsfonds. Als bijlage wordt aan de leden toegezonden een onderhoudsoverzicht met onbeperkt zichtveld. Hierop is de alsdan benodigde jaarreservering opgenomen, alsmede de theoretische reserve-opbouw. De vergadering kan in overweging nemen het reserveringsbeleid te wijzigen. ad 5: ne-tconcept-) begrotingen treft u als bijlage aan. Volgens de opgestelde begrotingen dient de voorschotbijdrage te worden verhoogd. De voorschotbijdrage wordt vastgesteld naar de in vastgestelde verdeelsleutel en is gebaseerd op de door het reglement de vergadering van eigenaren vastgestelde begroting. Dat wil zeggen, indien de vergadering de begroting heeft vastgesteld staat daarmee tevens de individuele voorschotbijdrage vast. Assurantie: De opstalverzekering wordt afgesloten op uitgebreide voorwaarden opstallen. tegen In de een herbouwwaarde opstalverzekering (fl ,00) is een kollektieve van de dekking opgenomen voor alle zich in het gebouw bevindende ruiten dienende tot lichtdoorlating. De aansprakelijkheidsverzekering is aangegaan voor wettelijke aansprakelijkheid vanwege het gezamenlijk eigendom van de opstallen. Onderhoud: De post onderhoud is een ramingsbedrag voor korrektief onderhoud. Hierin zijn alle kleinere reparaties begrepen vallende in de exploitatierekening. In de kosten voor liftonderhoud is het abonnement voor preventief onderhoud op uitgebreide voorwaarden begrepen. Bovendien vallen de kosten voor periodieke liftkeuringen en niet onder het kontrakt vallende reparaties onder de post liftonderhoud. Voorzieningen: De stroom voor algemene voorzieningen en openbare gedeelten is bemeterd. Het aangegeven bedrag is een schatting op basis van eerder verbruik. Volgens het schoonmaakschema worden bepa.alde zaken wekelijks behandeld en andere maandelijks. Al naar gelang de behoefte kan het schoonmaakschema worden uitgebreid of beperkt. Het begrotingsbedrag is gebaseerd op het huidig schoonmaakschema. Administratiekosten: In de administratiekosten zijn begrepen de beheerskosten voor het volledig administratief beheer en het technisch beheer. De tarieven en voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars zijn van toepassing. Diversen: Onder diversen zullen onder meer worden begrepen de legeskosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de kosten voor het houden van vergaderingen. Voorzieningsfonds: De dotatie voorzieningsfonds is gebaseerd meerjarenschema planmatig onderhoud op middellange termijn. op een ad 6: De heer M.J.Durian heeft te kennen gegeven wegens drukke werkzaamheden zijn funktie ter beschikking te willen stellen. OOMS makelaars Makelaars in onroerende goederen en beëdigde taxateurs te Rotterdam

3 Ooms makelaars bv bedrijfsobjekten kantoren winkels woningen beleggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE financieringen/assurantiën vastgoed beheer Vere~igi~g ~a~ Eige~aars fla.t.geoc>"u.-vv DE OUDE SCHEEPSWERF Notu..le~ van de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars flatgebouw "De Oude Scheepswerf" te Capelle aan den IJssel, gehouden 27 februari 1990 te Capelle aan den IJsseli aanvang: 20:00 uur. la - OPENING De voorzitter van de vergadering, de heer M.J.Durian, heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering. Er zijn voldoende stemgerechtigden aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen pemen. 1b - MEDEDELINGEN De heer F.T.Kiesewetter van Ooms Vastgoedbeheer deelt mede dat er van mevrouw M.W.Snoey een schrijven is ontvangen waarin zij meedeelt niet langer beschikbaar te zijn voor een funktie. Bij agendapunt 6 zal haar brief mede aan de orde komen. Mevrouw J. van Vessem en de heer P.M. van Teunenbroek hebben schriftelijk vragen gesteld over allerhande onderhoudszaken. Gemeld wordt dat met het gestelde in de info van 21 februari 1990 bijna alle vragen zijn beantwoord. Voor zover er nog vragen resten zullen deze in de rondvraag aan de orde komen. 2 - VERGADERNOTULEN Op de notulen van de ledenvergadering van gemaakt. De vergadering stelt deze notulen brengen. 7 maart 1989 worden geen opmerkingen vast zonder hierin wijziging aan te 3 - EXPLOITATIEREKENINGEN De exploitatierekeningen zijn gekontroleerd door de kaskommissie en in orde bevonden. In de exploitatierekening komplex is een gering overschot geboekt. Het overschot in de exploitatierekening trappenhuis is aanzienlijk hoger uitgekomen. De vergadering stelt de exploitatierekeningen overeenkomstig vast en verleent décharge voor het gevoerde beheer. Besloten wordt de overschotten aan de respektieve voorzieningsfondsen toe te voegen. Bij de toelichting op de staat van bezittingen en schulden spreekt de heer Kiesewetter zijn verontrusting uit over het betaalgedrag van enkele leden. Hij konstateert een oplopende achterstand in verschuldigde bijdragen. Er zal een strakker inkassobeleid worden gevoerd. Bij wanbetaling wordt eventueel overgegaan tot gerechtelijke inkasso. Maaskade NJ Rotterdam Postbus DA Rotterdam ~ Giro: Bank: Spaarbank Rotterdam Rek. nr NVM Telefax: Telex: ooms nl MAKELAAR Telefoon: * Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de voorwaarden en tarieven van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Direciie: P. van Hoogdalem, A.WA Lamens, JA Ooms Makelaars in onroerende goederen. Beëdigde taxateurs Handelsregister Rotterdam nr Deze zijn gedeponeerd bij de recntbarken en worden door ons ~~~~n_e~::~_i~z.~~~j.y'~~~~ekt. Aanbiedingen geschieden. tenzij anders

4 VvE "De Oude Scheepswerf" vergadering 27 februari blad PLANMATIG ONDERHOUD De vergadering van eigenaars heeft zich in het kader van reservering groot-onderhoud uitgesproken voor een schema planmatig onderhoud met een zichtveld op middellange termijn (12 jaar). Als bijlage op de vergaderstukken is een meerjarenschema planmatig onderhoud meegezonden. Hierop is een onbeperkt zichtveld van toepassing. De vergadering neemt het overzicht voor kennisgeving aan. Aan de vergadering wordt voorgesteld de voor 1990 in het onderhoudsschema opgenomen posten in uitvoering te nemen. Dit betreft het uitvoeren van diverse bouwkundige aanpassingen zoals in de vorige ledenvergadering is besproken. De vergadering stemt in met de uitvoering van de werkzaamheden. De financiering zal geschieden vanuit het voorzieningsfonds. De voorzitter brengt in het kader van het onderhoudsplan de situatie van de containerrruimte naar voren. De capaciteit van de aanwezige containers is onvoldoende om de zakken huisvuil aan te kunnen. Er is een plan tot uitbreiding van de containerruimte. Hierdoor wordt het mogelijk een derde container te plaatsen en wordt gelijktijdig een voorziening getroffen ter verbetering van de ventilatie. Offertes zijn reeds aangevraagd. De kosten worden geraamd op fl 6.000,00 à fl 7.000,00 en kunnen ten laste van het voorzieningsfonds worden gebracht. Wellicht behoeft niet het gehele begrote bedrag van de overige bouwkundige aanpassingen aangesproken te worden en kan op deze wijze een gedeelte van de uitbreiding van de containerruimte financieel worden opgevangen. De vergadering staat volledig achter dit initiatief en verleent goedkeuring aan de uit te voeren werkzaamheden. 5 - BEGROTING Aan de hand van de beschikbare cijfers ZlJn de begrotingen voor het lopende exploitatiejaar bijgesteld. De reserveringsbedragen zijn gebaseerd op een meerjarenraming planmat.lgonderhoud met een zichtveld op mi.ddellangetermijn. Om, in relatie tot het op termijn te verwachten buitenschilderwerk, geen liquiditeitsprobleem te krijgen is in de exploitatierekening komplex een aangepast reserveringsbedrag opgenomen. Bij vaststelling van de begroting behoeft de kwartaalvoorschotbijdrage een geringe aanpassing. De vergadering stelt de begrotingen konfarm vast. Voor de verschuldigde voorschotbijdrage 1e kwartaal 1990 zal een acceptgiro met een aanvullend bedrag worden gezonden. 6 - VOORZITTERSCHAP De heer M.J.Durian heeft te voorzitterschap op te geven. De over te nemen. De vergadering voorzitter. kennen gegeven heer G.Gildevoet benoemt de heer wegens drukke werkzaamheden zijn stelt zich beschikbaar de funktie Gildevoet bij akklamatie tot zijn De nieuwe voorzitter neemt plaats achter de bestuurstafel en dankt de heer Durian voor de periode waarin hij zijn krachten aan verenigingszaken heeft gegeven. Van mevrouw M.W.Snoey is bericht ontvangen dat zij zich niet langer beschikbaar kan stellen voor een funktie. Haar brief is ontvangen nadat de vergaderaankondiging was verzonden en derhalve niet bij de toelichting op het agendapunt kon worden vermeld. Onder dankzegging aan mevrouw Snoey voor haar inzet wordt de invulling van het plaatsvervangend voorzitterschap aangehouden tot een volgende vergadering. 7a - ONDERHOUDSZAKEN In het kort wordt ingegaan op de diverse onderhoudszaken zoals deze in brieven zijn vermeld, alsmede verdere kwesties die bij de technische onderwerp van bespreking zijn of zijn geweest. Het dichtleggen van het gedeelte van de grond naast de entree is aannemer zal worden gevraagd zo spoedig mogelijk aktie te ondernemen. Het parkeerterrein is openbaar gebied en valt onder verantwoording van OC S makelaars Makelaars in onroerende goederen en beëdigde taxateurs te Rotterdam de ingekomen kommissie het aanbesteed. De de gemeente.

5 VvE "De Oude Scheepswerf" vergadering 27 februari blad 3 Bij de gemeente zal worden aangedrongen het terrein aan te vegen. Met Ballast-Nedam is een afspraak gemaakt de opleveringsgebreken te bespreken. In dit gesprek zal bij Ballast-Nedam worden aangedrongen diverse werkzaamheden alsnog uit te voeren. Voor het probleem van de (te geringe) geluidssterkte van de schellen is de firma Borsje-Buisman ingeschakeld. probleem aan te dragen. Deze elektriciën zal trachten een oplossing voor het Voor een betere vergrendeling van de brandtrappen is nog geen effekte oplossing gevonden. Vanuit de technsiche kommissie wordt aan een andere konstruktie van de openers gedacht. De technische kommissie oriënteert zich op een oplossing voor de galerijen. In dit kader wordt gedacht aan betere afsluiting èn betere toegankelijkheid. Uit de laatste kontakten met de gemeente is de hoop gegroeid dat binnen tijd voorzieningen worden getroffen die het foutparkeren voor de entree gaan. afzienbare tegen zal Het aanbrengen van een ontluchtingsrooster in de entreehal zal worden gedeponeerd bij Ballast-Nedam en besproken worden in het op handen zijnde gesprek. Tevens wordt het hinderlijk geluid van doorstromend water besproken. De uitvoerder heeft, na de klacht te hebben onderzocht, deze niet willen honoreren. Wegens kromtrekken van een balkondeur is een nieuwe deur door de aannemer geplaatst. Ook de nieuwe deur trekt krom. Hiervan is melding gemaakt bij de aannemer. De veroorzaakte schade van de bewoner is ingediend bij de verzekeringsmaatschappij. Zowel bij de aannemer wordt aangedrongen op spoedige vervanging, als bij de maatschappij op snelle afwikkeling van de schadeclaim. 7b - CV-ONDERHOUD Voor het afsluiten van onderhoudskontrakten bij cv-installateurs ZlJn de aanmeldingen van de betreffende installateurs ter hand gesteld. Verdere afwikkeling ligt bij de individuele bewoners. Indien er klachten ZlJn over het funktioneren van de cv-installatie binnen de ~arantietermijn, kan men zijn klachten deponeren bij de verkoper. Door één van de bewoners wordt gemeld dat de installateur binnen de garantietermijn gratis onderdelen vervangt. Bepaalde kosten (voorrijkosten b.v.) kunnen in rekening worden gebracht. 7c - OPSTALDEKKING De opstalverzekering is ondergebracht bij Stad Rotterdam anno 1720 middels een geindexeerde extra uitgebreide gevarenpolis voor opstallen. Risiko van glasbreuk is Leeverzekerd. Het basis-casco met aanhorigheden is in dekking gegeven. Voor verbeteringen binnen de appartementen (luxe keuken en dergelijke) dient door de betreffende bewoner een aanvullende verzekering te worden afgesloten. De polisvoorwaarden van de kollektieve verzekering worden op verzoek van de vergadering met de notulen meegezonden. 7d - STORMPROBLEMEN Als gevolg van de over het gebouw geraasde stormen zljn vele pannen van het dak gewaaid. Hoewel hierbij sprake is geweest van extreme omstandigheden, wordt naar een mogelijkheid gezocht de dakpannen op een effektievere wijze vast te zetten ter voorkoming van herhaling. 8 - SLUITING Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. Rotterdam, 28 februari /ftk OOMS makelaars M;lkelaars in onroerende goederen en beëdigde taxateurs te Rotterdam

6 Ooms makelaars bv =-hed[~fsobiekten kantoren winkels woningen beleggingen taxaties vastgoed beheer adm. voor WE financieringen/assurantiën vastgoed beheer Ve.re.rl.igirl.g DE OUDE Rotterdam: Behandeld: Kenmerk Blad -va.rl. Eige.rl.a..a.rs fla.t.gebouv'll SCHEEPSWERF 21 februari 1990 I.A. van Walde jvve 1 van 2 SCHOONMAKEN De schoonmaker, firma van Wijnen, welke per 1 oktober 1989 is aangesteld verricht de werkzaamheden naar tevredenheid. Aan van Wijnen is eenmalige opdracht verstrekt om de grintvloeren in de lifthallen te reinigen. dil heeft een positief resultaat opgeleverd. Als alternatief zal het aanbrengen van een beschermlaag op de grintvloeren worden onderzocht. OPLEVERINGSGEBREKEN De heer van Walde heeft op 8 maart 1990 een afspraak met Ballast Nedam inzake afwikkeling van de nog openstaande opleveringsgebreken. Bij deze bespreking zullen namens de Vereniging van Eigenaars aanwezig zijn de heren Durian, Gildevoet en van der Stel. De realisatie van de hierna genoemde zaken, (containerruimte, fietsenstalling, bescherming deuren, invalidenoprit) heeft de technische commissie getracht onder garantie door Ballast Nedam te laten uitvoeren, hetgeen tot nu toe niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. CONTAINERRUIMTE In de vergadering van de technische commissie welke op 7 februari 1990 is gehouden, is besloten, da 1 er bij 2 bedrijven offerte zal worden gevraagd voor uitbreiding van de containnerruimte t.b.v. het plaatsen van een derde container. Na uitvoering van deze werkzaamheden zal de stankoverlast opgelost zijn. FIETSENSTALLING/BESCHERMING DEUREN Op 10 januari 1990 is aan Niessink B.Y. opdracht verstrekt tot het plaatsen van een aantal fietsbeugels alsmede het plaatsen van schopplaten. Er zal contact met Niessink B.Y. worden opgenomen teneinde te bewerkstelligen dat de opgedragen werkzaamheden op korte termijn worden uitgevoerd. INVALIDENOPRIT/GELE TROTTOIRBAND Er zal contact worden opgenomen met de Gemeente Capelle aid IJssel met het verzoek het aanbrengen van de invalidenoprit en de gele trottoirband op korte termijn uit te voeren. ~ NVM MAKELAAR Maaskade NJ Rotterdam Postbus DA Rotterdam Giro: Bank: Spaarbank Rotterdam Rek. nr Telefax: Telex: ooms nl Telefoon: * Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de voorwaarden en tarieven van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Directie: P. van Hoogdalem, A.WA Lamens, JA Ooms Makelaars in onroerende goederen. Beëdigde taxateurs Handelsregister Rotterdam nr Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbanken en worden door ons gaarne ter inzaçe..~ersl~ekl. Aanbiedingen geschieden, tenzij anders

7 ONDERHOUDSCONTRACTEN Bij Niessink B.V. is op 11 december 1989 een offerte aangevraagd voor onderhoudscontracten diverse installaties. op de PlANMATIG ONDERHOUD Het aan de leden van de technishe comrmssie ter hand gestelde schema planmatig onderhoud is accoord bevonden. Dit schema zal in de komende ledenvergadering worden besproken. VOORZITTERSCHAP De heer Durian zal in de komende ledenvergadering zijn functie als voorzitter beschikbaar stellen. Indien U zich kandidaat wenst te stellen voor deze functie, kunt U dit schriftelijk vóór 26 februari 1990 kenbaar maken bij de heer Durian, Atlanta 65. AANBRENGEN WIJZIGINGEN Het is de bewoners niet toegestaan zonder goedkeuring van de vergadering wijzigingen aan te brengen aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waarover de Vereniging van Eigenaars het beheer heeft. Indien U een wijzging wenst aan te brengen dient U dit schriftelijk, indien nodig voorzien van tekeningen en materiaal toepassing, in te dienen bij Ooms Makelaars B.V. Uw verzoek zal dan in de eerstvolgende ledenvergadering worden behandeld. Rotterdam, 21 februari 1990/technische dienst/lvw-tm OOMS makelaars M;lkpl;l"r~ in onroerende ooederen en beëdigde taxateurs te Rotterdam

8 Ooms makelaars bv bedrijfsobjekten kantoren winkels woningen beteggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE flnancierinqen/assurantiën 00 'S Ve.re.niging vastgoed beheer DE OUDE Rotterdam: Behandeld: Kenmerk': Blad: '), 15 juni 1990 LA van Wolde info 1 van 2 van Eige.naa.rs fla..t.gebou.vv' SCHEEPSWERF L Resultaat gesprek met Ballast Nedarn inzake opleveringsgebreken Op 8 maart jl. heeft de Vereniging van Eigenaren een gesprek gehad ten kantore van Ooms Makelaars. Hierbij waren vertegenwoordigd de Voorzitter van de Vereniging, technische commissie, de administrateur, alsmede een vertegenwoordiging van Grootels Bouwbedrijf en Ballast Nedam. Hierbij werden door Ballast Nedam en Grootels Bouwbedrijf een aantal toezeggingen gedaan om de diverse opleveringsproblemen te gaan herstellen. Tot op heden zijn niet alle gebreken opgelost, doch. er bestaat goede hoop dat dit op een redelijke korte termijn zal gebeuren. Voor wat betreft de gladheidsproblemen van de galerijvloeren heeft de Vereniging van Eigenaren geen verhaalsmogelijkheden bij Ballast Nedam. De technische commissie onderzoekt op dit moment een eventuele antislip laag aan te brengen op de galerijvloeren. 2. Gebruiksbestemming noodtrappenhuizen In verband met geluidsoverlast in geval van gebruik noodtrappenhuizen wens van de belende woningen deze alleen te gebruiken in noodgevallen. is de nadrukkelijke 3. Uitbreiding containerruimte In de laatst gehouden technische commissie vergadering d.d. 8 mei 1990 heeft de technische commissie besloten de werkzaamheden niet uit te voeren zonder een bouwvergunning. Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande om op eenvoudige wijze te voldoen aan de bouwvergunningsvoorwaarden van de gemeente Capelle a/d IJssel, waarna aan de uitvoering zal worden begonnen. 4. Fietsen in centrale hal Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat er fietsen in de centrale hal op de begane grond worden geplaatst. De technische commissie is van mening dat dit niet het aangezicht van de centrale entree van het flatgebouw bevorderd en vindt het verbod tot het stallen van fietsen in deze ruimte op zijn plaats. Z.o.Z. MNVM MAKELAAR Maaskade NJ Rotterdam Postbus DA Rotterdam Giro: Bank: Spaarbank Rotterdam Rek. nr Telefax: Telex: ooms nl Telefoon: * Op onze werkzaamheden ziin van toepassing de voorw-aarden en larieven van de Nederlandse VereniQing van Makelaars in onroerende eoederen NVM. Directie: P. van Hoogdalem, AWA Lamens. JA Ooms Makelaars in onroerende goederen. Beêdigde taxateurs Handelsregister Rotterdam nr Deze zijn gedeponeerd bij de rechlbarl<.en en wolden doet ons gaarne ter inzage verstrek I. Aaooedlnçen çescnieceo. lenzij anders aangegeven. vrilblijvend.

9 5. Parkeerverbod ter plaatse van hoofdingang In de laatst gehouden technische commissie vergadering is besloten ter plaatse van de twee parkeerplaatsen voor de hoofdingang een tweetal NP-verbodsborden aan te brengen. De technische commissie heeft hiertoe besloten om invaliden de mogelijkheid te -geven zonder obstakels dicht bij de hoofden tree uit te kunnen stappen alsmede in noodgevallen een vrije parkeerplaats te hebben voor ziekenauto's en brandweerwagens. 6. Klachtenmelding Ooms Makelaars Het is de laatste maanden gebleken dat de bewoners hun klachten melden bij de voorzitter of bij technische commissie leden. Het verzoek aan de bewoners is dit niet te doen doch in eerste instantie de klachten te melden aan Ooms Makelaars, afdeling Technische Dienst, 's morgens tussen en uur op de telefoonnummers of , danwel in niet dringende gevallen gebruik te' maken van de klachtenmeldingskaarten. Bij eventuele noodgevallen kan gebruik gemaakt worden van de technische commissieleden. Defekte lampen kunnen gemeld worden bij Dhr. van Minnen, huisnummer 5. corunfooscilv W\dvn

10 VvE DE OUDE SCHEEPSWERF av blad 4 KAPITAAL specifikatie: komplex trappenhuis 1 januari 1990 reservering 1990 onderhoudswerkzaamheden exploitatiesaldi december ,17V ,00) , ,43J J ,84' ,44~) 2.500,00J , , , BALANS BEZITTINGEN vooruitbetalingen opstal-jglasverzekering vorderingen rente bijdragen stroom saldo postgiro] I -> 'L postbank 4. J ~ roparco 1.097, , ,20 278, , , , ,30 283, , , , , , , SCHULDEN verplichtingen onderhoud liftonderhoud schoonmaken exploitatiesaldi komplex trappenhuis bestemmingsreserve komplex trappenhuis ,83 153,10 990,66 974, ,43J 5.730,31J , , , ,44 ~ , ,78 ========== Toelichting balans: De premie voor opstal-jglasverzekering is gedeeltelijk voor het nieuwe jaar voldaan. De rentevordering heeft betrekking op de (beleggings-) rekeningen. De bijdragen betreft het saldo in rekening-courant met de leden. Onder verplichtingen staan de nog over het afgesloten boekjaar te betalen nota's vermeld. De bedragen zijn opgenomen in de exploitatierekeningen. I

11 Ooms makelaars bv bedrijfsobjekten kantoren winkels woningen beleggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE financieringen/assurantiën vastgoed beheer Vere~igi~g ~a~ Eige~aars flat:.gebo"u'vv DE OUDE SCHEEPSWERF BIJDRAGELIJST 1990 per k-w-a..rta..a..l (voorlopig begroot) huis aan- exploitatielasten I nr nr deel kamplex trappenhuis TOTAAL ,05 158, ,05 158,05 huis aan- exploitatielasten 3 II ,05 158,05 nr nr deel komplex trappenhuis TOTAAL ,05 158, ,05 158, ,05 158, ,60 163,45 325,05 161,60 163,45 325, ,60 163,45 325, ,05 158,05 158,05 158, ,60 161, ,60 163,45 325, ,60 161, ,60 163,45 325,05 II ,60 161, ,60 179,60 357, ,60 161, ,60 179,60 357, ,60 161, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, : ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,95 168,80 335, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ll7 207,80 210,10 417, ,60 163, , ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360,& ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,40 181,40 360, ,60 163,45 325, ,80 210,10 417, ,60 163,45 325, ,85 129,30 257, ,60 163,45 325, ,85 129,30 257, ,60 163,45 325, ,25 222,70 442, , Maaskade NJ Rotterdam Directie: Postbus DA Rotterdam P. van Hoogdalem, A.wA Lamens, JA Ooms ~ Giro: Bank: Spaarbank Rotterdam Rek. nr Makelaars in onroerende goederen. Beëdigde taxateurs NVM Telefax: Telex: ooms nl Handelsregister Rotterdam nr MAKELAAR Telefoon: * Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de voorwaarden Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbanken en worden door ons en tarieven van de Nederlandse Vereniging van Makelaars gaarne ter Inzage verstrekt. Aanbiedingen geschieden. tenzq anders

12 VvE DE OUDE SCHEEPSWERF av blad 3 KOMPLEX EXPLOITATIEREKENING EXPLOITATIELASTEN begroot werkelijk begroot opstal-jglasverzekering 5.250, , ,00 wa verzekering 750,00 753,32 775,00 onderhoud 2.500, , ,00 administratiekosten , , ,00 rente , , ,00 diversen 650,00 275,00 410,00 voorzieningsfonds , , , ,00* ,63* ,00* BIJDRAGEN begroot werkelijk begroot kwartaalvoorschotten , , ,00 exploitatiesaldo 6.029, ,00* ,63* ,00* Toelichting komplex exploitatierekening: Wegens diverse uitgaven voor (korrektief-) onderhoud is een negatief exploitatiesaldo geboekt. In de begroting is vanuit de beschikbare exploitatiegegevens een herwaardering uitgevoerd ten opzichte van de diverse posten. De te treffen dotatie voor de bestemmingsreserve is gebaseerd op een meerjarenraming planmatig onderhoud voor een periode met een zichtveld op middellange termijn. Volgens de opgestelde (concept-)begroting behoeft de voorschotbijdrage in deze exploitatiegroep geen aanpassing. TRAPPENHUIS I EXPLOITATIEREKENING EXPLOITATIELASTEN onderhoud liftonderhoud stroom schoonmaken voorzieningsfonds BIJDRAGEN kwartaalvoorschotten exploitatiesaldo begroot , , , , , ,00* begroot ,00 werkelijk , , , , , ,89* werkelijk , , ,89* begroot , , , , , ,00* begroot , ,00* ,00* Toelichting trappenhuis exploitatierekening: Diverse exploitatie-uitgaven bleven binnen de begroting. Een overschot kon aldus worden gerealiseerd. In de begroting is vanuit de beschikbare exploitatiegegevens een herwaardering uitgevoerd ten opzichte van de diverse posten. De te treffen dotatie voor de bestemmingsreserve is gebaseerd op een meerjarenraming planmatig onderhoud voor een periode met een zichtveld op middellange termijn. Volgens de opgestelde (concept-)begroting behoeft de voorschotbijdrage in deze exploitatiegroep niet te worden aangepast. o S makelaars

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: 19.30 uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Pagina: 1 van 15 Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004 Inhoudsopgave Algemeen 2 Koppeling met akte van splitsing en splitsingsreglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 30 september 2014, Bosbeskapel Aanwezig: 30 genodigden Adviseurs VvE-balie Gemeente Den Haag: Najat el Bouzidi en Orlando Achong Verslag: Hilde Soutendijk,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4

Huisregels - Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Complex Meander te Amsterdam. BW boek 5 artikel 128 4 Inhoud: BW boek 5 artikel 128 4 Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement 4 1 Het huishoudelijk reglement is van toepassing voor eigenaars en gebruikers. 4 Regelingen betreffende de orde van de Vergadering

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie