De Koningin Beatrixschool Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Koningin Beatrixschool Schoolgids 2012-2013"

Transcriptie

1 De Koningin Beatrixschool Schoolgids

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 5 Oog voor ieder kind 16 1 Vernieuwend De Koningin Beatrixschool in het kort Samenleven en samenwerken Units en basisgroepen Het team Kwaliteit; verbeteren en bewaken Resultaten van ons onderwijs Uitstroomgegevens groep 8 Ons schoolgebouw De toekomst; nieuwbouw 2 Vertrouwen in de ontwikkeling van het kind Missie, visie, uitgangspunten Iden teit Onze missie en visie Onze onderwijskundige uitgangspunten 3 Instruc e op niveau Ons onderwijsconcept Leerkracht als coach Instruc e op maat ICT Dag- en weektaken Opdrachten Planbord Reflecteren op je eigen handelen Een vast dagritme Het dagritme Vakgebieden Bewegingsonderwijs Verjaardagen 4 Ieder kind een doorgaande ontwikkeling Ons volgprogramma Verwijzing vervolgonderwijs Onze zorgstructuur Onze leerlingenzorg Kinderen met een speciale hulpvraag De schoolarts Logopedie Verwijsindex/VIR 6 Partners van de school Ouders Informa e Ontwikkelingsgesprekken en faculta eve gesprekken Inloop Meelopen Ouderkamer Medezeggenschapsraad Ouderraad Hulpouders Ouderenquête Klachtenregeling 7 Wat zegt de wet? Verplich ngen & inspec e Onderwijs jd Verzuim Verlof en vakan e Lesuitval KBS pestprotocol Schorsing en verwijdering 8 Financiële kwes es Ouderbijdrage Verzekeringen Sponsoring 9 Kiezen voor de Koningin Beatrixschool Inschrijven en wennen Neveninstroom

3 VOORWOORD Iedereen van groot tot klein haalt ergens zijn of haar inspira e vandaan. Voorbeeldfiguren uit het verleden en heden zullen al jd een inspira ebron blijven, ook voor kinderen. Inspira e is de drijfveer om je doelen te bereiken. Onderwijs moet kinderen inspireren te willen leren en ontdekken. Dat is het uitgangspunt van het onderwijs op de Koningin Beatrixschool. De Koningin Beatrixschool is een basisschool waar een bijzonder onderwijsconcept ontwikkeld wordt. Kern van onze aanpak is dat ieder kind instruc e (uitleg) op niveau krijgt. Binnen de vakgebieden Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend en Technisch lezen wordt gewerkt met instruc egroepen. Onze leerkrachten begeleiden het kind intensief en sturen bij als dat nodig is. Elke dag verwonderen wij ons over de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee kinderen zich ontwikkelen en over de resultaten die zij behalen. Elke dag stellen wij weer vast: ieder kind is van nature gemo veerd om te leren. Op de Koningin Beatrixschool leven en werken leerkrachten en kinderen samen. Daardoor maken onze leerlingen zich, naast de leerstof, allerlei sociale vaardigheden eigen die in de maatschappij belangrijk zijn. Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich op maal ontwikkelen, zodat elk kind geïnspireerd wordt te worden wie het wil zijn. In deze schoolgids kunt u lezen wat onze uitgangspunten zijn en op welke manier wij werken aan de op male ontwikkeling van onze leerlingen. We beschrijven hoe wij omgaan met verschillen tussen leerlingen, wat wij verwachten van ouders en wat ouders kunnen verwachten van de school. Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van deze schoolgids en hoop dat deze informa e u doet besluiten te kiezen voor de Koningin Beatrixschool! Namens het team van de KBS, Eelco Janssen Directeur Koningin Beatrixschool 3

4 1 VERNIEUWEND De Koningin Beatrixschool in het kort De Koningin Beatrixschool is een kleine school met een vernieuwend onderwijsconcept. Er wordt gewerkt met basisgroepen in units. Er wordt instruc e gegeven in niveaugroepen. Zo kunnen we inspelen op de onderwijsbehoe e van elk kind. Leerlingen werken zelfstandig en samen met medeleerlingen aan een dag- of weektaak. Leerkrachten s muleren leerlingen om zelfstandig oplossingen te vinden. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op de Koningin Beatrixschool mag elk kind zichzelf zijn. De Koningin Beatrixschool is in 1965 gestart en is één van de 24 basisscholen van de Unicoz Onderwijsgroep. Wij zijn een Protestant Christelijke school waar diverse culturen elkaar ontmoeten. Samenleven en samenwerken Wij gaan respectvol met elkaar om. Kinderen leren en ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken. Onze leerlingen leren omgaan met de talenten en beperkingen van zichzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid èn met de grenzen van vrijheid. Want er gelden in onze school duidelijke (omgangs-)regels. We vertrouwen erop dat alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich aan deze regels houden. Units en basisgroepen Onze school bestaat uit drie units: de onderbouw (groep 1, 2, 3), de middenbouw (groep 4, 5, 6) en de bovenbouw (groep 7, 8). De onder- en middenbouwunit bestaan uit een tweetal basisgroepen, waarin kinderen van verschillende lee ijden bij elkaar zi en. Een basisgroep van de unit onderbouw bestaat uit leerlingen van groep 1, 2 en 3. Ieder kind zit in een eigen basisgroep met vaste leerkrachten. Dit biedt de kinderen veiligheid en houvast. 4

5 Het werken in units hee de volgende voordelen: Het gee mogelijkheden tot een flexibele groepsindeling. Hiermee kunnen wij tegemoetkomen aan specifieke onderwijsbehoe en van leerlingen. Doordat kinderen van verschillende lee ijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen van elkaar. Leerkrachten werken binnen de unit veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit komt het onderwijs en de kinderen ten goede. Het team Het team van de Koningin Beatrixschool bestaat uit unitleiders, basisgroepleerkrachten, een intern begeleider en een directeur. Het team wordt ondersteund door een administra ef medewerker en een ouder die conciërge taken vervult. De leerkrachten van de unit zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs in de unit. In elke unit kunnen (pabo)studenten stage lopen. We onderzoeken, onder begeleiding van een externe deskundige, vernieuwingen en leveren daardoor een bijdrage aan de verbetering van ons onderwijs. De vraagstelling van de onderzoeken wordt vastgesteld in overleg met de direc e en het team. De Koningin Beatrixschool is een lerende organisa e: niet alleen de leerlingen ontwikkelen zich, maar ook de medewerkers. In een lerende organisa e blij iedereen zich voortdurend ontwikkelen. Kwaliteit: verbeteren en bewaken De Koningin Beatrixschool doet er alles aan om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren en bewaken: We stellen elke vier jaar een schoolondernemingsplan op, waarin we aangeven welke stappen we zullen nemen om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. Deze stappen worden uitgewerkt in een jaarplan. Dit jaarplan wordt besproken met de MR, wordt elk jaar geëvalueerd en bijgesteld en is in te zien voor ouders. De medewerkers van de Koningin Beatrixschool volgen regelma g bijscholingscursussen en opleidingen om hun specialismen, competen es en didac sche vaardigheden op niveau te houden. Elke leerkracht is expert op een aantal vakgebieden. De experts werken binnen hun eigen unit en ze en de leerlijnen uit voor alle leerlingen. Leerlingen krijgen per vakgebied les van een expert. Zo gee bijv. de rekenexpert alle rekenlessen en volgt de rekenexpert de ontwikkeling van alle leerlingen op rekengebied. Elke twee jaar nemen wij een enquête af onder de ouders, waarmee we hun mening vragen over onze school, ons onderwijs en ons beleid. De resultaten worden op de website van onze school gepubliceerd en kunnen leiden tot aanpassingen en verbeteringen in de school. De leerlingen vullen elke twee jaar een enquête in over hun welbevinden. 5

6 Resultaten van ons onderwijs Hieronder vindt u de resultaten van ons onderwijs in schooljaar voor de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. Dit zijn de vakgebieden waar de inspec e de kwaliteit van het onderwijs op beoordeeld. Rekenen en wiskunde Norm Midden Score Midden Norm Eind Score Eind Groep 3 42,2 47,0 Groep , ,2 Groep , ,6 Groep , ,3 Groep , ,5 Groep ,5 n.v.t. n.v.t. Begrijpend lezen Norm Midden Score Midden Groep ,3 Groep ,0 Groep ,9 Groep ,5 Technisch lezen Norm Midden Score Midden Norm Eind Score Eind Groep , ,0 Groep , ,5 Groep , ,0 Groep , ,0 Groep , ,0 Groep ,5 n.v.t. n.v.t. Uitstroomgegevens groep 8 In 2012 stromen onze groep 8 leerlingen uit naar: VMBO-Basis: 27% VMBO-Theore sch / MAVO: 17% HAVO: 17% VWO: 39% Ons schoolgebouw Ons huidige schoolgebouw voldoet niet aan de eisen van ons vernieuwende onderwijsconcept. We benu en de ruimtes van ons schoolgebouw op maal om ons voor te bereiden op ons nieuwe schoolgebouw. Op de begane grond is de onderbouwunit ingericht. Twee lokalen hebben plaatsgemaakt voor één grote ruimte. De leerlingen van de onderbouwunit beginnen de dag in hun eigen basisgroep, in hun vaste kring bij hun eigen leerkracht. Gedurende de dag werken de leerlingen op verschillende werkplekken binnen de unit. Op de eerste verdieping zi en drie basisgroepen. Twee basisgroepen 4, 5, 6 en één basisgroep 7, 8. Ook hier beginnen de leerlingen de dag in hun eigen basisgroep bij hun eigen leerkracht. Gedurende de dag werken de leerlingen op verschillende werkplekken in hun eigen basisgroepruimte, in het Wij-land of in de mediatheek (s ltewerkplekken). Instruc es in niveaugroepen worden gegeven in de basisgroepruimte. De toekomst: nieuwbouw Binnen een aantal jaar zal een nieuw schoolgebouw geopend worden. Het nieuwe gebouw zal ook in het Willem Alexanderplantsoen komen te liggen. Ons nieuwe gebouw wordt een belevenis. Het nieuwe schoolgebouw hee grote, aantrekkelijke ruimtes, waar kinderen werken en elkaar ontmoeten. Het gebouw is zo ingericht dat er geleerd wordt in een vernieuwende, uitdagende leeromgeving. Elke basisgroep hee haar eigen vaste kring. De kring is de thuishaven van de basisgroep. Iedere dag begint en eindigt in de kring en vanuit de kring start het werken. Op de eerste verdieping zijn instruc eruimtes waar groepjes leerlingen instruc e krijgen en s ltewerkplekken. Ook als de Koningin Beatrixschool in de toekomst groeit, blij onze school kleinschalig van opzet. Dat is mogelijk omdat wij ons onderwijs op een andere manier inrichten. Doordat wij werken in units en kinderen deel uitmaken van een vaste basisgroep, wordt ieder kind gezien en gehoord, ook als we groeien. Voorop staat dat onze school een veilige omgeving is voor de kinderen, nu en in de toekomst. In ons nieuwe schoolgebouw krijgt ook BSO De Blauwe Schildpad een eigen plek. De leerlingen gaan overdag naar school en de BSO vangt de leerlingen in hetzelfde gebouw voor en na school jd op. Dat zorgt voor rust bij de kinderen en wordt de samenwerking nog beter! 6

7 2 VERTROUWEN IN DE ONTWIKKELING VAN HET KIND Missie, visie, uitgangspunten Iden teit De Koningin Beatrixschool is een Protestant Christelijke school en is onderdeel van de Unicoz Onderwijsgroep. Levensbeschouwelijke vorming is een vast onderdeel van het programma. Drie keer per week besteden we aandacht aan levensbeschouwing, waarin waarden en normen centraal staan vanuit de christelijke gedachte. Daarnaast vieren we de christelijke feesten met elkaar. Iedereen die onze iden teit respecteert en deelneemt aan de ac viteiten is welkom op de Koningin Beatrixschool. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen andere geloofsovertuigingen (leren) respecteren. Onze missie en visie Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze school thuis voelen en dat zij zich in een goede sfeer kunnen ontwikkelen. Op de Koningin Beatrixschool beschouwen wij ieder kind als een uniek persoon, met eigen ervaringen, emo es en verhalen. Geen mens is hetzelfde. Wij streven ernaar kinderen te inspireren en te helpen hun kwaliteiten op maal te ontwikkelen. Onze school zien wij als een ontmoe ngsplaats, waar het kind zich vanuit een veilige basis ontwikkelt tot een mens met een eigen iden teit in een veranderende maatschappij. Wij streven naar een schoolomgeving waar respect, warmte, vertrouwen, verwondering en humor de elementen vormen die ervoor zorgen dat het kind zich emo oneel vrij kan ontwikkelen. Speerpunten binnen onze school zijn: - respect voor elkaar en accepta e van onze verschillen; - gelijke kansen; - aandacht voor hoofd, hart en handen; - samenwerking en zelfstandigheid; - kwaliteit is vanzelfsprekend; - hoge verwach ngen 7

8 We kijken op een andere manier naar het leren van kinderen. Dit wordt zichtbaar in onze visie. De Koningin Beatrixschool is een onderwijsorganisa e waar: wij vertrouwen hebben in de ontwikkeling van leerlingen, omdat kinderen van nature gemo veerd zijn om te leren; onderwijs gericht is op het verwerven van: - kennis, waarbij we streven naar zo op maal mogelijke leeropbrengsten - inzicht, door betekenisvol te leren - persoonlijke vaardigheden we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud, de totstandkoming en het resultaat van ons onderwijs; de leerkracht de leerlingen als coach en expert begeleidt; wij het onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoe e van een kind en op de verschillen tussen leerlingen; fouten gemaakt mogen worden met als uitgangspunt: van fouten kun je leren. Onze onderwijskundige uitgangspunten Op basis van onze missie en visie geven wij onderwijs vanuit de volgende uitgangspunten: De leerkracht is coach. Hij/zij ondersteunt leerlingen bij het stellen van leervragen en bij het reflecteren op hun eigen ontwikkeling. Leerlingen krijgen ruimte om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen en te experimenteren. Wij besteden veel aandacht aan rekenen, spelling, taal en lezen, omdat deze vaardigheden de basis vormen voor al het leren en kinderen deze vakken moeten beheersen om zich op maal te kunnen ontwikkelen. Leerlingen werken en leren vaak samen, omdat zij veel van en aan elkaar kunnen leren. Wij stemmen ons onderwijs en onze begeleiding af op de onderwijsbehoe e van leerlingen. We houden rekening met de belangstelling en het tempo van het individuele kind. Dat betekent dat niet alle kinderen in een unit hetzelfde doen. In het volgende hoofdstuk beschrijven we hoe we deze uitgangspunten hebben vertaald in ons onderwijsconcept. 8

9 3 INSTRUCTIE OP NIVEAU Ons onderwijsconcept De overheid hee zogenoemde kerndoelen vastgelegd, die aangeven wat kinderen aan het eind van de basisschool moeten kennen en kunnen. Ook hee de overheid voor taal en rekenen vastgesteld wat kinderen op bepaalde momenten moeten kennen en kunnen. Dit worden referen eniveaus genoemd. Het onderwijs op de Koningin Beatrixschool is erop gericht dat alle leerlingen de kerndoelen behalen. De manier waarop onze leerlingen hieraan werken, wordt bepaald door de leerkracht aan de hand van de onderwijsbehoe e van het kind. Leerlingen krijgen instruc e in de instruc egroep die aansluit bij hun niveau. De leerkracht ondersteunt, stuurt bij en bewaakt de voortgang van de leerlingen. Leerkracht als coach De leerkracht is de coach van de leerlingen. Dat wil zeggen dat de leerkracht leerlingen ondersteunt om hun eigen leren zoveel mogelijk zelf te sturen. Een coach gee niet automa sch antwoord op vragen, maar s muleert en ondersteunt kinderen zelf antwoorden te vinden. Een coachende leerkracht gee dus weinig antwoorden, maar stelt juist veel vragen. Hoe denk jij dat je een probleem kunt oplossen? Wie zou jou daarbij kunnen helpen? Hoe komt het dat je nu niet verder kunt? Wat zou je daaraan kunnen doen? Een coachende leerkracht begeleidt leerlingen bij het vinden van antwoorden en gee advies en ondersteuning. De leerkracht s muleert leerlingen om problemen die zij tegenkomen jdens hun leerproces zelf op te lossen en helpt hen daarbij als dat nodig is. Instruc e op maat Tijdens de werkblokken werken de kinderen zelfstandig of samen aan hun dag- of weektaak. Op vaste momenten op de dag gee de leerkracht instruc e aan een groepje kinderen dat op overwegend hetzelfde niveau werkt, bijvoorbeeld voor rekenen, spelling, taal en lezen. Ook lopen de leerkrachten jdens de werkblokken vaste rondes door de verschillende ruimtes om leerlingen op weg te helpen, vragen te beantwoorden of uitleg te geven. Omdat ieder kind op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo werkt, worden er in onze school bijna geen klassikale lessen gegeven. 9

10 ICT Bij het leren en maken van presenta es s muleren we leerlingen gebruik te maken van de computer en het digitale schoolbord. De Koningin Beatrixschool beschikt over een professioneel, kindvriendelijk computernetwerk. In iedere unit is een aantal digitale schoolborden aanwezig. Dag- en weektaken Het ene kind leert makkelijker en/of sneller dan het andere kind. Het onderwijs van de Koningin Beatrixschool is afgestemd op deze verschillen tussen leerlingen. Dat doen we onder andere door te werken met dag- en weektaken. Opdrachten Elk kind krijgt een dag- of weektaak met opdrachten die passen bij zijn eigen niveau en zijn eigen tempo. De opdrachten zijn gebaseerd op het groepsplan dat de leerkracht hee opgesteld voor een bepaalde periode. De kinderen bepalen zelf in welke volgorde ze de opdrachten uitvoeren. Natuurlijk moeten kinderen leren om hun eigen jd in te delen. Daarom bouwen we het werken met dag- en weektaken langzaam op: in groep 1 krijgen leerlingen één of meerdere opdrachten per dag en in groep 8 krijgen ze opdrachten voor de hele week. Zo leren leerlingen van het begin af aan hun werk zelf te plannen en hun eigen jd in te delen. Als een leerling moeite hee met plannen en het maken van de juiste keuzes, krijgt hij daarbij hulp. Een dag- of weektaak bestaat uit verschillende opdrachten op het gebied van de cogni eve ontwikkeling (lezen, schrijven, taal en rekenen), de crea eve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Daarnaast zijn er keuze opdrachten. Voordat leerlingen aan hun opdrachten beginnen, krijgen zij instruc e van de leerkracht. Ook wanneer leerlingen zelfstandig aan opdrachten werken, kan de leerkracht instruc e geven. 10

11 Planbord In de onderbouw wordt gewerkt met een planbord. Het planbord is een hulpmiddel om de kinderen voor te bereiden op het werken met de dag- of weektaak in de midden- en bovenbouw. Door het werken met het planbord leren de kinderen een dag te overzien, keuzes te maken en zelf werk te plannen. Per werkblok maken de leerkrachten en kinderen zichtbaar aan welke taak gewerkt wordt. Leerkrachten plannen op het planbord in, welke kinderen een instruc e krijgen. Wanneer het werkblok leeg is, plannen de kinderen zelf een ac viteit. Dit kan één van opdrachten uit de weektaak zijn, werken met ontwikkelingsmateriaal uit de kast of het spelen in een hoek. Reflecteren op je eigen handelen Ieder kind maakt zijn eigen unieke ontwikkeling door. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen reflecteren op hun eigen leerproces. Door te reflecteren, leren zij wat ze de volgende keer anders of beter kunnen doen. Daarom wordt elk dagdeel afgesloten met een reflec ekring. In de vaste kring bespreekt de leerkracht met de leerlingen hoe het werken gegaan is. De leerkracht stelt vragen aan de leerlingen om erachter te komen of er hulpvragen ontstaan zijn jdens het werken. Hulpvragen van leerlingen kunnen meteen besproken en opgelost worden. 11

12 Een vast dagritme Elke schooldag ziet er ongeveer hetzelfde uit. Elke dag hee een vast ritme. Dat gee kinderen structuur en houvast. De Koningin Beatrixschool werkt met een con nu-rooster. De dagen zijn ingedeeld in twee of drie werkblokken van ruim een uur. Tussen de werkblokken in komen de leerlingen met hun basisgroep bij elkaar in de kring om te praten, te reflecteren, te eten en drinken. Ook spelen de kinderen op vaste momenten buiten. De Koningin Beatrixschool vindt het belangrijk om kinderen te s muleren tot gezond gedrag. Daarom doet de Koningin Beatrixschool mee aan het EU schoolfruitprogramma. Alle kinderen krijgen gedurende 20 weken groente en fruit op school aangeboden. Daarna nemen de kinderen het fruit zelf mee van huis. Groep 1/2/3/4 Groep 5/6/7/8 Maandag uur Maandag uur Dinsdag uur Dinsdag uur Woensdag uur Woensdag uur Donderdag uur Donderdag uur Vrijdag uur Vrijdag uur Leesontwikkeling In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode Veilig Leren Lezen. Dit is al jd iets heel bijzonders. In een korte jd gaat er een heel nieuwe wereld voor de kinderen open. Veilig Leren Lezen sluit aan bij de methode Kleuterplein die in groep 1 en 2 wordt gebruikt. Na groep 3 stopt de leesontwikkeling natuurlijk niet. Voor technisch lezen gebruiken wij de methode Estafe e. Begrijpend lezen doen we met een online methode. Via de website van Nieuwsbegrip downloaden we iedere week nieuwe teksten die aansluiten bij de actualiteit en de omgeving van de kinderen. Door de aantrekkelijke teksten en de leesstrategieën die we aanbieden leren de leerlingen niet alleen goed begrijpen wat er bedoeld wordt, maar ook doorzien wat de schrijver wil van de lezer. Schrijven Ook al wordt er steeds meer digitaal gedaan, het blij belangrijk om vlot en leesbaar te Het dagritme 8.20 uur: 8.30 uur: 9.00 uur: uur: uur: uur: uur: uur: uur: uur: uur: uur: Inloop met de ouders Ouders verlaten de school en de kinderen zi en in de kring: praten, zingen, plannen maken, boekbespreking, levensbeschouwing Eerste werkblok; instruc es en zelfstandig werken Naar buiten In de kring: eten en drinken, voorlezen, taalac viteit Tweede werkblok; instruc es en zelfstandig werken In de kring: reflec e op het werk: wat ging goed, wat was moeilijk? Lunchen en naar buiten Leescircuit Derde werkblok; instruc es en zelfstandig werken In de kring: dagafslui ng: wat hebben we gedaan en geleerd? Einde schooldag: naar huis of naar de (naschoolse) opvang Vakgebieden Groep 1/2 In groep 1/2 wordt gewerkt in thema s vanuit de methodes Kleuterplein en Piramide. Binnen deze thema s komen steeds verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals woordenschat, taal, rekenen, samenwerken, sociaal emo onele ontwikkeling, etc. Er wordt in de onderbouwunit gewerkt met dagritmekaarten die de ac viteiten van de dag weergeven. Een planbord wordt ingezet om de keuzemogelijkheden visueel te maken en kinderen ac ef te leren zelf keuzes te maken. 12

13 Taal en Spelling Het taalonderwijs bestaat op de Koningin Beatrixschool uit 5 domeinen: Woordenschat, spreken/luisteren, spelling, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. De methode Taal op maat biedt de lessen op een manier aan die de kinderen aanspreekt. Met Spelling op maat leren kinderen de belangrijkste spellingstrategieën. Zo leren ze niet alleen zoveel mogelijk woorden correct te spellen, maar worden ze ook getraind in de juiste spellingdenkwijze. Rekenen - Wereld in getallen Rekenen is op de Koningin Beatrixschool een kernvak, net als lezen en taal. Dit betekent dat wij er veel aandacht aan besteden. De methode die we gebruiken is de nieuwste edi e (2010) van Wereld In Getallen. Deze methode is een verbeterde versie van de eerdere edi es. In het rekenboek zit een duidelijke splitsing tussen de lessen, die samen met de leerkracht behandeld worden en de taken waarmee de leerlingen zelfstandig oefenen. Verder bestaat elke taak uit gedifferen eerde opgaven. Er zijn sommen met één, twee of drie sterren, die elk staan voor een andere moeilijkheidsgraad. Hierdoor sluit de oefenstof goed aan bij het niveau van de leerling. Engels Groep 5 t/m 8 - The team In de bovenbouw neemt het vak Engels meer serieuze vormen aan. Met filmpjes en muziek op het digibord en gewone lessen in de klas leren de kinderen Engels begrijpen, spreken, lezen en schrijven. In de digibordlessen spelen Lenny en Regis een belangrijke rol. Door de bijdrage van deze acteurs helpen we de kinderen wennen aan de juiste uitspraak. Wereldoriënta e Wereldoriënta e bestaat uit de vakken natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Natuur en techniek zijn op de Koningin Beatrixschool erg belangrijk. Wij willen de kinderen enthousiast maken voor de dingen van alledag. Naast het werken met de methode Naut willen we de onderwerpen ook tastbaar maken. Hierdoor kunnen de leerlingen de lesstof een plek geven en onthouden ze beter wat ze hebben geleerd. Aardrijkskunde is er op gericht om kinderen de wereld te laten ontdekken. In het lesboek van Meander gebeurt dit met sprekende teksten, ondersteunende beelden en spannende verhalen over natuur, cultuur en landschap. Brandaan laat de kinderen zien dat geschiedenis elke dag opnieuw ontstaat. Het maakt de kinderen nieuwsgierig naar hoe het toen was door de levensechte illustra es en spannende verhalen. Door elke les ook aandacht te besteden aan een duidelijk gestructureerde jdlijn ontwikkelen de kinderen een goed jdsbesef en kunnen ze historische gebeurtenissen beter begrijpen. Levensbeschouwing - Kind op maandag Voor het vak Godsdienst werken we met de methode Kind op Maandag. Op maandag wordt de week gezamenlijk gestart met een weekopening. Elke week staat een thema centraal dat wordt afgeleid uit de Bijbelverhalen die in die week verteld worden. Het thema sluit aan bij de leefwereld van de kinderen. De hele school werkt met hetzelfde thema. Soms worden er voor de onderbouw andere, makkelijkere verhalen verteld. Door het thema ontdekken kin-deren dat personen uit de Bijbelverhalen dezelfde soort vragen en ervaringen hebben als zij-zelf en dat die verhalen dus niet op zichzelf staan. Uiteraard wordt er op school extra aan-dacht besteed aan de grote Christelijke feesten als Kerst, Pasen en Pinksteren. Crea viteit Op de Koningin Beatrixschool wordt veel gedaan aan crea viteit. Daarvoor gebruiken we de method Moet je doen. Elke week is er aandacht voor de crea eve vakken zoals tekenen, handvaardigheid en muziek. Minimaal twee keer per jaar is er een creamiddag, waarbij de leerlingen uit allerlei crea eve opdrachten kunnen kiezen. Drama komt met name aan de orde bij de voorbereiding van de maandviering en de eindmusical in groep 8. Tijdens de maandviering krijgen leerlingen de kans hun crea eve talent aan de andere Bewegingsonderwijs Twee keer per week krijgen de leerlingen 45 minuten bewegingsonderwijs van een bevoegde leerkracht. In de onderbouw wordt meer jd besteed aan lichamelijk beweging. Bij mooi weer doen de kinderen allerlei ac viteiten buiten. Verjaardagen Op de dag dat uw kind jarig is, mag dit op school gevierd worden. Verjaardagen worden alleen in de eigen basisgroep gevierd, waarbij de kinderen bij voorkeur een gezonde trakta e uitdelen. De kinderen gaan niet bij alle leerkrachten langs om te trakteren. Als uw kind het leuk vindt om de leerkrachten een trakta e te geven, dan mag u deze trakta e afgeven bij de basisgroepsleerkracht. In de onderbouw kunnen ouders die daar prijs op stellen in overleg met de leerkracht bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn. 13

14 4 IEDER KIND EEN DOORGAANDE ONTWIKKELING Ons volgprogramma Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen een doorgaande ontwikkeling doormaken. Dat betekent dat overgaan en zi enblijven op de Koningin Beatrixschool in de toekomst niet meer zullen bestaan. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, de één gaat wat sneller en de ander wat langzamer. Het ene kind is bijvoorbeeld eerder aan lezen toe dan het andere kind. En het ene kind hee wat meer begeleiding nodig dan het andere. Uiteindelijk moeten alle kinderen de kerndoelen behalen, maar het tempo en de wijze waarop kunnen per kind verschillen. Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwkeurig. Alleen dan kunnen we ons onderwijs en onze begeleiding heel precies afstemmen op het ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsvragen van dit kind. We hebben daarvoor een volgprogramma ontwikkeld, dat uit de volgende onderdelen bestaat: Observa es We leren veel over de ontwikkeling van kinderen door goed naar hen te kijken. Leerkrachten observeren de kinderen regelma g jdens allerlei ac viteiten. Zij kijken bijvoorbeeld naar de werkhouding van leerlingen, hoe zij hun werk plannen, hoe zij samenwerken en hoe zij hun presenta es vormgeven. Met name in de onderbouw worden kinderen vaak geobserveerd. De leerkrachten gaan daarvoor een nieuw volgsysteem gebruiken waarmee zij de sociaal-emo onele competen es van de kinderen in kaart kunnen brengen. Om de cogni eve ontwikkeling te volgen hanteren we de methodiek van: Kleuterplein Betekenisvolle toetsen Elk onderdeel dat kinderen hebben geleerd en geoefend wordt afgesloten met een toets over de betreffende leerstof. De toets sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Cito-toetsen Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, waarmee de ontwikkeling op verschillende vakgebieden wordt getoetst. Deze toetsen worden afgenomen in groep 1 tot en met 8 in januari en juni. Dit wordt ook wel een leerlingvolgsysteem genoemd. De leerlingen maken de toets die aansluit bij de leerstof die in de voorgaande periode is aangeboden en geoefend. De resultaten van de Cito-toetsen, de methodegebonden toetsen en de observa- es van de leerkrachten, maken onderdeel uit van de voorbereiding Voortgezet Onderwijs. Verwijzing vervolgonderwijs In 2004 is een vernieuwde procedure aanslui ng primair onderwijs - voortgezet onderwijs (PRIVO) gestart. Alle Zoetermeerse scholen hebben in overleg met elkaar besloten om via één gezamenlijke procedure tot advisering naar het voortgezet onderwijs te komen. Belangrijk aspect hierbij is dat met ingang van schooljaar de eindtoets basisonderwijs (veelal de CITO-eindtoets) op alle Zoetermeerse basisscholen is afgescha als middel ter advisering. Op de basisscholen van Zoetermeer, wordt voor verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs, geen gebruik meer gemaakt van een eindtoets. In plaats hiervan wordt door de leerkracht een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport bevat bijzonder veel informa e over de ontwikkeling van het kind in zijn totale schoolloopbaan. Ter aanvulling wordt in november bij de leerlingen van groep 8 de NIO (intelligen etest) afgenomen. 14

15 5 OOG VOOR IEDER KIND Onze zorgstructuur De Koningin Beatrixschool hee een zorgspecialist (intern begeleider), die onder andere de taak hee om de leerlingenzorg te coördineren. De zorgspecialist hee een overzicht van de zorg die onze leerlingen nodig hebben en overlegt hierover regelma g met de leerkrachten en de schoolleiding. Zij voert samen met de leerkracht en ouders gesprekken met externe instan es (School Maatschappelijk Werk, Onderwijs Advies, enzovoort). We streven ernaar dat de ouders van de betreffende leerling hierbij aanwezig zijn. Daarnaast analyseert de zorgspecialist de uitkomsten van de (Cito-)toetsen en bespreekt zij op basis hiervan met de leerkrachten wat de volgende stappen zijn. Op basis van de resultaten van de leerlingen worden groepsplannen en datamuren opgesteld. Onze leerlingenzorg Er zijn kinderen die problemen hebben, waardoor het niet zo goed gaat op school. Deze kinderen hebben extra zorg nodig. De school onderzoekt eerst wat de oorzaak is van de problemen en stelt in overleg met de ouders vast wat de beste aanpak is om het kind te helpen. Meestal kan de school het kind zelf helpen door het extra hulp en ondersteuning te geven. Maar soms is het moeilijk om de juiste oplossing te vinden of kan de school de hulp die het kind nodig hee niet zelf bieden. In die gevallen roept de school, in overleg met de ouders, de hulp in van specialisten, bijvoorbeeld van de onderwijsbegeleidingsdienst Onderwijs Advies. Scholen en instellingen in de regio werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat ieder kind onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn behoe en. Dit beleid is door de overheid ingevoerd onder de naam Passend onderwijs. Het beleid is erop gericht dat deze kinderen naar een gewone basisschool gaan, maar soms is het beter voor een kind dat het naar een school voor speciaal basisonderwijs gaat. De Permanente Commissie Leerlingenzorg gee hiervoor een beschikking af nadat het dossier bestudeerd is. Ook is het voor ons mogelijk om het Samenwerkingsverband te vragen om mee te kijken en mee te denken; een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat preven eve ambulante begeleiding ingezet wordt in de vorm van een ondersteuningsarrangement. Hierbij krijgt de basisschool begeleiding van een speciale basisschool of van een school voor speciaal onderwijs. In de komende jaren zal er in de organisa e van de samenwerkingsverbanden veel veranderen in het kader van Passend Onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke beperking of erns ge gedragsproblemen werken we samen met de Regionale Exper se Centra (REC). Samen met de ouders en de ambulante begeleider van het betreffende REC kijken we of wij in staat zijn om het kind goed te begeleiden. Voor deze leerlingen kan een leerling gebonden financiering aangevraagd worden (het zogenoemde rugzakje) waaruit extra faciliteiten en de ambulante begeleiding vanuit het REC betaald kunnen worden. Ambulante begeleiding wil zeggen dat er een deskundige naar school komt om het kind te helpen en de leerkracht ondersteuning te geven bij de begeleiding. Ook wordt samen met de ouders en de ambulante begeleider een handelingsplan gemaakt, waarin de aanpak en de afspraken worden beschreven. Het handelingsplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd met alle betrokkenen. De wet op Passend Onderwijs zal ook hier voor aanpassingen zorgen. Kinderen met een speciale hulpvraag Sommige kinderen hebben speciale zorg nodig en ook voor hen is het belangrijk dat zij de juiste begeleiding krijgen. Daarom werken scholen in Zoetermeer samen in het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de verdeling van de zorggelden en werkt met alle Zoetermeerse basisscholen en speciale basisscholen samen om vast te stellen wat de beste oplossing is voor een kind met een speciale hulpvraag. Een van de taken van het Samenwerkingsverband is om ervoor te zorgen dat deze leerlingen zo dicht mogelijk bij huis goede zorg en goed onderwijs krijgen. 15

16 De schoolarts Ieder jaar worden alle kinderen van groep 2 en groep 7 gescreend door een jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidsdienst. Zij kijkt naar de lichamelijke ontwikkeling en de lichamelijke gesteldheid van uw kind. De resultaten hiervan worden besproken met de jeugdarts en ouders. Soms wordt een kind opgeroepen voor nader onderzoek. Doel hiervan is dat mogelijke lichamelijke problemen zo vroeg mogelijk worden opgemerkt en behandeld. U krijgt daarvan bericht. Logopedie Er zijn kinderen die spraakproblemen hebben. Deze kinderen worden in overleg met de ouders gra s onderzocht door een logopediste. Als het nodig is krijgt u een verwijzing voor logopedie (buiten de school) of een advies voor de wijze waarop u de spraakontwikkeling van uw kind zelf kunt ondersteunen. De kosten voor logopedie worden in sommige gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Verwijsindex/VIR De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om vroeg jdige signalering indien een zorg is geconstateerd. Bijvoorbeeld als een jeugdige spijbelt, er gezinsproblemen zijn of als de ouders/ verzorgers van de jeugdige kampen met een (licht) psychiatrische stoornis, verslaving of verstandelijke beperking. Meer informa e over de Verwijsindex kunt u vinden in de Beatrix ABC of op de website van Verwijsindex Haaglanden: 16

17 6 PARTNERS VAN DE SCHOOL Ouders Alleen als school en ouders goed met elkaar samenwerken, kunnen wij kinderen op- maal begeleiden. Ouders kennen hun kind het beste. Daarom nodigen wij ouders uit om informa e over hun kind met ons te delen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden in ons onderwijs en onze begeleiding. Andersom willen wij ouders informeren over de ontwikkeling die hun kind op school doormaakt, zodat zij die ontwikkeling kunnen ondersteunen, ook thuis. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Als de ouders betrokken zijn bij de school, zijn ook de kinderen meer betrokken bij de school en bij hun schoolwerk. En dat leidt tot betere leerpresta es. Informa e Ouders vinden informa e over onze school: in de schoolgids (te downloaden via de website) in de Beatrix ABC (te downloaden via de website) op de website in de (digitale) tweewekelijkse nieuwsbrief in de jaarkalender (te downloaden via de website) bij informa ebijeenkomsten Inloop Ouders hebben de gelegenheid om elke ochtend van 8.20 uur tot 8.30 uur met hun kind in de basisgroep te zijn. Kinderen kunnen dan werkjes aan hun ouders laten zien. Ook kunt u jdens de inloop een korte vraag stellen aan de leerkracht of een afspraak maken. U kunt op dit moment bij de leerkracht ook aangeven wanneer uw kind een afspraak hee buiten school. Meelopen Ouders kunnen één keer per jaar een dag meelopen in de unit van hun kind. Zo kunt u ervaren hoe ons onderwijsconcept er in de prak jk uitziet en kunt u zien hoe uw kind zich daarin beweegt. Er zijn per jaar twee periodes waarin ouders kunnen meelopen: tussen de herfst- en de kerstvakan e en tussen de voorjaarsvakan e en de meivakan e. In de units hangen lijsten waarop u kunt aangeven op welke dag u wilt meelopen. Buiten deze meeloopperiodes is dat niet mogelijk. Ouderkamer De ouderkamer is toegankelijk voor alle ouders die kinderen hebben op de Koningin Beatrixschool. De ouderkamer dient als ontmoe ngsplaats. Ouders kunnen hier gezellig met elkaar koffiedrinken, maar hebben ook de mogelijkheid om met elkaar te praten over zorgen en vragen met betrekking tot opvoeding en onderwijs. De ouderkamer is elke woensdagochtend geopend voor alle ouders van de Koningin Beatrixschool. Rapportgesprekken en andere gesprekken Drie keer per jaar, in november, in maart en aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een rapport. Hierop volgt bij het 1 e en 2 e rapport een ontwikkelingsgesprek met de ouders. In deze gesprekken bespreken we hoe het gaat met het kind en bekijken we met elkaar hoe de ontwikkeling verloopt. Bij het 3 e rapport worden alleen gesprekken gevoerd met ouders van leerlingen waarover zorgen voor het nieuwe schooljaar bestaan. In januari vindt het adviesgesprek plaats voor de ouders van leerlingen uit groep 8. Wanneer er problemen of vragen zijn, is het natuurlijk al jd mogelijk een extra afspraak te maken voor een gesprek. U als ouder kunt hiervoor contact opnemen met de basisgroepsleerkracht. Mocht een leerling anders presteren dan verwacht, dan neemt de basisgroepsleerkracht contact op met de ouders. Omdat kinderen op onze school belangrijk zijn, is het kind in sommige gevallen aanwezig bij een gesprek. We praten liever met kinderen dan over kinderen. 17

18 Medezeggenschapsraad Ouders hebben via de medezeggenschapsraad (MR) inspraak bij een aantal ontwikkelingen binnen de school. De MR is een formeel orgaan en bestaat uit teamleden en ouders. De directeur is adviserend lid. Hoeveel leden de MR hee, hangt af van de groo e van de school. In onze schoolkalender staat wie de MR van de Koningin Beatrixschool vertegenwoordigt. De MR bespreekt ontwikkelingen in de schoolorganisa e. Het gaat vooral om beleidsma ge zaken, bijvoorbeeld over het personeelsbeleid of veranderingen in de koers van de school. De MR kan worden gevraagd om hierover advies te geven. Ook zijn er situa es waarin de MR instemmingsrecht hee. In het MR-reglement is vastgelegd in welke situa es de MR adviesrecht hee en in welke situa es zij instemmingsrecht hee. Naast de MR van de school, is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die horen bij de Unicoz Onderwijsgroep. Niet elke school hee een vertegenwoordiger in deze GMR. U kunt voor meer informa e over de GMR terecht op Ouderraad De Ouderraad (OR) draagt de verantwoording voor het organiseren van verschillende ac viteiten en feesten voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen en de sportdag. De OR wordt aangestuurd door één van de leerkrachten en bestaat daarnaast uit een aantal ouders. De organisa e van ac viteiten is afgestemd op de betrokkenheid van ouders. De direc e van de Koningin Beatrixschool draagt de verantwoording voor het innen en de beheer van de ouderbijdrage. De OR werkt vanuit een jaarbegro ng. Er wordt jaarlijks verantwoording aan de ouders afgelegd over de uitgaven. Hulpouders De Koningin Beatrixschool kan bij allerlei ac viteiten de hulp van ouders goed gebruiken. Zo helpen ouders bijvoorbeeld bij het leesproces, de schooltuin en de crea- eve middagen. Een goede school kan niet zonder de hulp van ouders! Ouderenquête Wij vinden het belangrijk te weten wat ouders van onze school vinden, omdat wij daarvan kunnen leren. Door de feedback van ouders kunnen wij ons onderwijs verbeteren. Daarom nemen wij elke twee jaar een enquête (Ouder Tevredenheid Peiling; OTP) af onder de ouders. Daarmee vragen we hun mening over onze school, ons onderwijs en ons beleid. De resultaten hiervan, die op onze website worden gepubliceerd, leiden tot aanpassingen en verbeteringen in de school. Klachtenregeling In elke school kan het voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Daarom moet elke school een klachtenprocedure hebben. De Unicoz Onderwijsgroep hee een centrale klachten regeling die geldt voor alle scholen van de Unicoz. Klachten over de dagelijkse gang van zaken op school worden meestal in goed overleg tussen ouders, kinderen en leerkrachten afgehandeld. Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situa e meer overleg noodzakelijk is. Naast de leerkracht komt dan de directeur in beeld om in gemeenschappelijk overleg te bekijken hoe een en ander opgelost kan worden. Uiteindelijk lukt het in de meeste gevallen ook hier een oplossing te vinden. Mocht ook een gesprek met de direc e niet tot een oplossing leiden, dan kunnen probleem worden voorgelegd aan een van de contactpersonen van de school. Onze school hee twee vertrouwenspersonen, in de schoolkalender kunt u vinden wie dit zijn. Zij kunnen ook meteen benaderd worden als er sprake is van een officiële klacht (zie ook de klachtenprocedure op de website en in de Beatrix ABC). Zij hebben de taak ouders verder te informeren over de stappen die ze kunnen nemen. Het onderwijs aan het kind en de ontwikkeling van onze school is er alleen maar mee gediend als alle betrokkenen binnen die school open en met oog voor ieders verantwoordelijkheden met elkaar communiceren. Dit neemt niet weg dat het ook kan voorkomen dat de ouder en de school niet tot een oplossing komen of dat de klacht dermate zwaar is dat de ouder of de school het wenselijk vindt dat een ander, buiten de school, zich over de klacht buigt. Het bestuur van de Unicoz Onderwijsgroep gee ouders en leerkrachten de mogelijkheid extern een vertrouwenspersoon in te schakelen bij conflicten. De vertrouwenspersonen zijn: Mw. C. Polderman, werkzaam bij Onderwijs Advies Dhr. F. Diepeveen De Vertrouwenspersonen klachtenregeling gaan na of een klager geprobeerd hee de klacht met de aangeklaagde, met de directeur van de betrokken school of met het bestuur op te lossen. Als dat niet het geval is, zullen zij bekijken of eerst voor die weg gekozen kan worden. Indien noodzakelijk begeleidt de externe vertrouwenspersoon u met de klacht naar de klachtencommissie voor het Protestant Christelijk Onderwijs. U kunt een klacht melden bij de landelijke klachtencommissie. Wij bevelen u echter in het belang van alle betrokken par jen en om te kunnen komen tot snellere oplossingen aan eerst gebruik te maken van onze interne procedure. De landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen en/of deskundigen te horen. Christelijke scholen: Het adres van de landelijke klachtencommissie voor christelijk onderwijs luidt: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, Tel: , t.a.v. de ambtelijk secretaris 18

19 7 WAT ZEGT DE WET? Verplich ngen & inspec e In de wet is een aantal plichten van school en ouders vastgelegd. De onderwijsinspec e controleert of deze worden nageleefd. Onderwijs jd Kinderen mogen vanaf hun vierde jaar naar school, maar zijn vanaf hun vijfde leerplich g. De wet schrij voor dat kinderen gedurende de basisschoolperiode 7520 uur onderwijs moeten volgen. Dat is 940 uur per schooljaar. Op onze school zijn de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot uur op school. Op woensdag gaan de kinderen tot uur naar school. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan op vrijdag tot uur naar school. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen 24 uur per week onderwijs, de kinderen van groep 5 t/m 8 bijna 27 uur. De lunch jd (0,5 uur) wordt niet meegeteld. Daarmee voldoet de Koningin Beatrixschool aan de we elijke norm. Verzuim De wet schrij voor dat kinderen geen vakan e mogen nemen buiten de vastgestelde schoolvakan es. In uitzonderlijke gevallen kan de directeur hiervoor, in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente Zoetermeer, toestemming geven. Wanneer een gezin niet in de schoolvakan e op vakan e kan, moet de betreffende ouder een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat de ouder binnen de officiële schoolvakan es geen verlof kan opnemen. Verlof en vakan e Ouders melden aan de school als hun kind ziek is of om een andere reden verzuimt. Zij doen dit op het moment dat een kind niet op school kan zijn. Wanneer een kind niet op school is, zonder dat dit bekend is op school, ondernemen wij direct ac e om te achterhalen waar het kind is. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de school contact op met de ouders. Als er geen verklaring is voor het verzuim, dan is de school verplicht om het verzuim te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Zoetermeer. De directeur kan toestemming geven voor verlof op grond van medische of sociale redenen, bijvoorbeeld wanneer er een familielid is overleden of voor het bijwonen van een huwelijk. De school moet hiervan bewijzen kunnen overleggen aan de leerplichtambtenaar. U dient voor het aanvragen van buitengewoon verlof een formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de direc e. Meer informa e over de leerplichtwet is via de gemeente verkrijgbaar. 19

20 Lesuitval De Koningin Beatrixschool voorkomt lesuitval zoveel mogelijk, mede door de groepering in een unit. Als er een leerkracht ziek is, zorgen we voor vervanging. Alleen als er helemaal geen oplossing is, bijvoorbeeld doordat er meerdere leerkrachten ziek zijn, vragen wij ouders hun kinderen thuis te houden. Wij laten de kinderen nooit naar huis gaan zonder dat de ouders hierover geïnformeerd zijn. KBS pestprotocol De Koningin Beatrixschool hee een pestprotocol opgesteld. Dit houdt in dat er door de leerkrachten goed op pestgedrag gelet wordt. Mocht pestgedrag gesignaleerd worden, dan gaat de leerkracht in gesprek met de leerlingen. Mocht het pestgedrag blijven bestaan, dan worden de ouders van de leerling die pest ingelicht en vindt er een gesprek plaats met ouders en leerling. Hierna volgt een officiële waarschuwing. Indien pestgedrag aanwezig blij, zal worden overgegaan tot schorsing van de leerling. Schorsing en verwijdering van leerlingen De school kan een leerling schorsen ( jdelijk van school sturen) of verwijderen (defini ef van school sturen). Dit gebeurt alleen wanneer er sprake is van een onhoudbare situa e, bijvoorbeeld bij erns g wangedrag van een leerling/de ouders of wanneer de rela e tussen de school en de ouders onherstelbaar is verstoord. Een beslissing tot schorsing wordt genomen door de directeur en een beslissing tot verwijdering wordt genomen door het bestuur van de school. Het besluit om een leerling te schorsen wordt schri elijk aan de ouders meegedeeld. Voor een besluit tot verwijdering worden we elijke procedures gevolgd. De Unicoz Onderwijsgroep hee een stappenplan ontwikkeld voor het schorsen en verwijderen van leerlingen. Dit is vastgelegd in het Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen. Dit protocol geldt voor alle scholen van de Unicoz Onderwijsgroep en kunt u vinden op onze website en in het Beatrix ABC. 20

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Basisschool De Vlinderboom. Rietkampen Ede

Basisschool De Vlinderboom. Rietkampen Ede Basisschool De Vlinderboom Rietkampen Ede Schoolgids 2013-2014 De Vlinderboom Een school voor kinderen van nu De Vlinderboom is een méér dan bijzondere basisschool in de wijk de Rietkampen van Ede. De

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie