Mobiele vakantie te huur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiele vakantie te huur"

Transcriptie

1 Mobiele akantie te huur Hatte Nispen Roosenaal Rucphen Zolle 0.obilerent.nl

2 Caraans belangrijke ata goee rijag april pasen + april heelaart juni pinksteren + juni Bürstner Dethleffs Eriba Fent Tabbert In het hoogseioen iniaal eken huur. Alle huurcaraans ijn oorien an gasflessen, erlengkabel, isselslot, krik, ielsleutel, resereiel, oortent et groneil en egerpfolie. De Copact oellen ijn oorien an een luifel. Faily Max. geicht 00/00/00 Nispen ja Zolle ja,-,- 0 Laagseioen Hoogseioen aart april Luxury A Max. geicht 00/0/00 Nispen ja Zolle ja,-,- ei juni 0 0 Luxury B Max. geicht 0/00 Nispen ja Zolle ja,-,- Copact Max. geicht 0 Nispen ja Zolle ja,-,- 0 juli 0 0 septeber augustus 0 0 oktober let op! e hier getoone afbeelingen kunnen afijken an e erkelijke caraans

3 Resereringsforulier caraans let op! Op e locatie aar u huurt oet u ook e caraan ophalen en terugbrengen! Het isselslot te allen tije gebruiken! Roken en huisieren niet toegestaan in caraan. Onergetekene (huurer): Ares: Postcoe: Tel: Kopie rijbeijs ja/nee Kopie paspoort ja/nee gehuure Woonplaats: Mobiel: E-ail: Partijen sluiten hierbij een oereenkost an huur en erhuur et betrekking tot e olgene toercaraan: Groep : Type: Max. laaerogen: huurperioe De huurperioe begint op rijag: 0 o.00 uur De huurperioe einigt op rijag: 0 o.00 uur erekering Huurer erklaart een eugelijke WA- en Repatriëringserekering te hebben afgesloten in e in an e artikelen.a en.b an one stanaarbepalingen. (*) Verhuurer erklaart at er ten behoee an het gehuure een cascoekking bestaat in e in an artikel. an one stanaarbepalingen.(*) huurberag Weken à per eek Annuleringserekering % Voortent/luifel gratis Spiegels gratis Fietsenrek à 0,- per eek à per eek Subtotaal Waarborgso eigen risico 00,- Waarborgso schoonaken binnen/buiten: 0, Totaal Het totaal erschulige huurberag oals hierboen erel, ort ingeolge artikel. an one stanaarbepalingen (ie oeije) in tee terijnen betaal: 0% binnen agen na boeking (*) Restant inclusief borg eken óór ertrek (*) aarborg retour Schae eigen risico Waarborgso schoonaken binnen: Waarborgso schoonaken buiten: Teruggae borg Totaal Terugstorting an borg binnen agen na terugkost trekken oertuig Op bankrekeningnuer: Merk trekken oertuig: Type: Boujaar: Kenteken: -polige Jägeraansluiting erplicht Max. aanhangergeicht: aanullene afspraken t.n.. Huurer erklaart teens akkoor te gaan et al hetgeen at is bepaal op ee huuroereenkost en een exeplaar an ee huuroereenkost te hebben ontangen. Operking ten aanien an eentueel rees aaneige schae of anere tekortkoingen: (*) Inien e betaling niet binnen e gestele terijn geschie, behouen ij ons het recht oor het geresereere object opnieu te erhuren. De geaakte kosten oren u in rekening gebracht. reisbesteing In erban et e erekering ag u alléén naar e lanen ie op u groene kaart ijn erel. Risicogebieen ijn uitgesloten. Huurer en erhuurer erklaren ich akkoor et boenstaane. Plaats 0 in te ullen oor erhuurer Hantekening huurer: Hantekening erhuurer: Betaal Betaal Waarborgso betaal

4 Huurooraaren caraans. Definities Ter ake an het in ee ooraaren bepaale ort erstaan oner: - e toercaraan/ouagen een aanhangagen oals geefinieer bij of krachtens e Neerlanse egenerkeersetgeing oorien an een aste of uitoubare / uitklapbare boen-/opbou uitrukkelijk beoel oor niet peranente beoning in recreatiee in et uitonering an stacaraans; - e bagageagen een aanhangagen, oals geefinieer bij of krachtens e Neerlanse egenerkeersetgeing, niet ijne een toercaraan /ouagen, uitsluiten beoel oor gebruik in recreatiee in. - e trekauto e auto oals naer oschreen in e huuroereenkost of e et toesteing an erhuurer aaran in e plaats getreen auto, ie uitsluiten beoel is o als trekken oertuig an het gehuure te ienen. - e huuroereenkost e oereenkost an huur en erhuur oereengekoen tussen huurer en erhuurer et betrekking tot het gehuure. - het gehuure e toercaraan/ouagen/bagageagen oals naer oschreen in e oereenkost an huur en erhuur.. Totstankoing en uur an e huur; bepaling an het huurberag Bij het telefonisch tot stan koen an een oereenkost gelt e oor e erhuurer in te roepen ontbinene ooraare, at ee oereenkost schriftelijk beestig ient te oren. De huuroereenkost ort aangegaan oor e tij en tegen het berag oals op e huuroereenkost is erel of anersins is oereengekoen. Oneriner het oerigens in ee ooraaren bepaale, einigt e huuroereenkost an rechtsege op e oereengekoen einatu. Datu en tijstip an beëiniging an e huur ullen altij oren astgestel binnen oor erhuurer oor ijn berijf gestele openingstijen. Inien e erhuurer toesteing heeft gegeen het gehuure eerer terug te brengen op een tijstip aarop e erhuurer niet in staat is het gehuure te ontangen en te inspecteren, an einigt e huuroereenkost aaree niet op at eerere tijstip, tenij uitrukkelijk schriftelijk aners is oereengekoen.. Verlenging an e huuroereenkost De huurer erplicht ich het gehuure uiterlijk op e oereengekoen atu en het tijstip, aarop e huuroereenkost einigt, aan het in e huuroereenkost erele ares an e erhuurer terug te beorgen, tenij oorien oor e huurer een erlenging an e huurterijn is aangeraag en ee erlenging he oor e erhuurer is toegestaan. De alus erlenge huurterijn blijft onerorpen aan ee stanaarbepalingen. Elke erlenging ient schriftelijk of per telefax te oren aangeraag. De erlenging heeft uitsluiten geling inien ee schriftelijk of per telefax is beestig oor e erhuurer.. Oerschrijing an e huurterijn Inien het gehuure niet binnen e in e huuroereenkost erele, eentueel erlenge terijn bij e erhuurer eer is ingeleer, ontstaat oor ee het recht tot oniellijke terugnae an het gehuure, aarbij oerigens e huur autoatisch oorgaat oner eelfe bepalingen tot en et e ag at het gehuure eer in het beit is an e erhuurer, et ien erstane, at het huurberag oer e perioe an oerschrijing alsan beraagt: e oor erhuurer gehanteere huurergoeing oor één eek erhoog et een berag an 0,- per ag tot en et e ag at het gehuure eer in beit an e erhuurer is, oneriner e eentuele oor e erhuurer erer te lijen schae en e te aken kosten, tenij e huurer aantoont at oerschrijing an e huurterijn het geolg is an een he niet toerekenbare tekortkoing, oals een technisch ankeent an het gehuure, at rees (in aanleg) aaneig as bij het aangaan an e huuroereenkost.. Afrekening huurberag.. Betaling De schulen an e huurer oren beschou als brengschulen. Tenij aners ort oereengekoen, an el e huurperioe aanangt bij onertekening an e huuroereenkost, ient betaling an het in e huuroereenkost genoee huurberag in tee terijnen, oals in it artikel oschreen, te oren olaan. De eerste terijn is erschulig op het oent an onertekening an e huuroereenkost en beraagt 0% an het oereengekoen huurberag. De teee terijn is erschulig uiterlijk eken oor e ingangsatu an e huuroereenkost en is gelijk aan het oereengekoen huurberag oner aftrek an e eerste terijn, its ee is olaan... Waarborgso Een aarborgso kan oren erlang. De aarborgso ort bij in ontangstnae an het gehuure op e in e huuroereenkost geele ije olaan. Oer e aarborgso ort geen rente ergoe... Tijige betaling Het gehuure ort uitsluiten aan e huurer ter beschikking gestel inien het olleige huurberag is olaan en e aarborgso is geeponeer. Inien e orering an e huurer niet contant ort betaal of niet op het oereengekoen tijstip ort betaal, an is e erhuurer anaf at oent gerechtig oer het erschulige berag e ettelijke rente ereerer et % op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij ort het resterene geeelte an e aan anaf het oent aarop betaling ha oeten plaatsinen als gehele aan aangeerkt. Dee erhoging an het erschulige berag ort beschou als een ooraare, aaroner e erhuurer uitstel an betaling is erleen, oner at e erplichting tot contante betaling is koen te erallen... Verui Inien e huurer ook na soatie in gebreke blijft het erschulige berag te betalen, is erhuurer gerechtig it berag et incassokosten te erhogen. Oner incassokosten ort erstaan alle kosten ie e erhuurer in en buiten rechte aakt oor e inorering an het erschulige berag et een iniu an % an het erschulige berag anel et een iniu an,-.. Annulering Bij annulering oor e huurer an e huuroereenkost is e huurer e oereengekoen huurergoeing olleig erschulig. Ter ekking an it risico kan e huurer een annuleringserekering afsluiten. De huurer is gehouen binnen één eek na annulering e huurergoeing te betalen oner aftrek an e rees op gron an artikel. an ee ooraaren ooruit betaale beragen.. Kosten tijens e huurtij Geurene e tij, at e huurer oer het gehuure beschikt, ijn e kosten an het agelijks gebruik an het gehuure oor rekening an e huurer.. Reparaties De kosten an reparatieerkaaheen koen geheel oor rekening an e erhuurer, tenij e schae is ontstaan oorat e huurer het gehuure niet op behoorlijke ije heeft behanel en erorg oereenkostig besteing en gebruik en/of in strij heeft gehanel et het bepaale in artikel an ee ooraaren. De kosten an reparatie an lekke banen ijn oor rekening an e huurer. Reparatieerkaaheen ienen in het berijf an e erhuurer te oren uitgeoer. Wanneer it niet ogelijk is, ient in Neerlan gebruik te oren geaakt an e iensten an een bij BOVAG AMR aangesloten berijf. In het buitenlan ient gebruik te oren geaakt an een eskunig berijf. De huurer ient alsan ooraf o een prijsopgae te eroeken. Inien e kosten an reparatieerkaaheen een berag an e 00,- exclusief BTW niet te boen gaan, kunnen ee erkaaheen oner oorafgaane toesteing an e erhuurer ten uitoer oren geleg. Voor e kosten an reparatieerkaaheen boen een berag an 00,- exclusief BTW ient e erhuurer ooraf toesteing te erlenen oor oel e reparatie als het in te schakelen berijf, bij gebreke aaran ee kosten oor rekening an e huurer ijn. De oor e huurer betaale reparaties en e na toesteing an e erhuurer elers uitgeoere oor e huurer betaale reparaties oren oor e erhuurer tegen oerlegging an een gespecificeere nota en kitantie ergoe. In het geal an oor e erhuurer goegekeure reparatie in het buitenlan int ergoeing an e kosten an het herstel plaats axiaal op basis an het prijspeil oals it in het berijf an e erhuurer gelt. Dee ergoeing beraagt nier eer an e erkelijk geaakte kosten. Bij reparaties erangen onerelen ienen bij e erhuurer, inien hij aaro eroekt, te oren ingeleer. Eentueel hieraan erbonen transportkosten ijn oor rekening an e erhuurer. Bij een efect tijens e akantie kan er oor e huurer geen aanspraak op schaeergoeing oren geaakt i het niet te gebruiken onereel. Teens is ergoeen an akantieagen i een gebrek uitgesloten. Verekering.a. WA-erekering De huurer erklaart at er ten behoee an e trekauto in cobinatie et het gehuure een aansprakelijkheiserekering is afgesloten elke oloet aan e bij of krachtens e Wet Aansprakelijkheiserekering Motorrijtuigen gestele eisen. De huurer rijaart e erhuurer ter ake an: - schae aan eren ie o elke reen an ook niet oor e erekeraar ort ergoe; - schae aan eren ie elisaar oor e erekeraar op gron an oornoee et ort ergoe och ter ake aaran krachtens e polisooraaren geen ekking is. Dit oet ich bijoorbeel oor inien e bestuurer oner inloe an alcohol of rugs heeft erkeer ten tije an het ontstaan an e schae; - het (eentuele) eigen risico..b. Repatriëringserekering De huurer erklaart at er ten behoee an e trekauto een repatriëringserekering et aanhangagensuppleent is afgesloten, aarbij het transport of terugrijen an e trekauto in cobinatie et het gehuure olgens e gebruikelijke ooraaren is geekt... Inage De huurer is gehouen o esgeenst op eerste eroek an e erhuurer afschrift(en) an e esbetreffene polis(sen) en anere releante bescheien (groene kaart) ter inage te erstrekken... Casco-ekking De erhuurer erklaart at het gehuure tegen casco-schae is ereker c.q. at een ooriening is getroffen aarbij casco-schae oner e oor casco-erekeringen gangbare ooraaren is geekt. Voor rekening an e huurer blijft eenel te allen tije: - het (eentuele) eigen risico ooroer it niet uitrukkelijk contractueel is eriner; - schae ontstaan bij gebruik in strij et artikel an ee ooraaren; - schae ontstaan anneer e bestuurer an e trekauto et het gehuure ten tije an het schaegeal oner oanige inloe an alcohol, eicijnen of enig beelen of opekken iel erkeere, at hij geacht oet oren niet in staat te ijn geeest e trekauto et het gehuure naar behoren te besturen; - schae oor opettelijk hanelen of nalaten an e huurer of bestuurer; - schae ontstaan terijl e bestuurer niet in het beit is an een gelig en oor het besturen an of beienen an e esbetreffene trekauto in cobinatie et het gehuure oorgeschreen rijbeijs of terijl e bestuurer e rijbeoeghei is onteg; - alle schae ie olgens e gebruikelijke polisooraaren niet oor ergoeing in aanerking kot... Besteings-/erekeringsgebie Tenij in e huuroereenkost aners is oereengekoen ag e huurer et het gehuure geheel Europa bereien, alsee e niet-europese lanen grenen aan e Miellanse Zee, its e in artikel.a beoele aansprakelijkheiserekering oor ie lanen ekking biet, oals oet blijken uit het bij e erekering afgegeen internationaal otorrijtuigen erekeringsbeijs (groene kaart). 0. Gehuure object et toebehoren De erhuurer erklaart het gehuure in goee staat en in oereensteing et e esbetreffene ettelijke bepalingen oorien an inentaris en accessoires oals oschreen in e oerhanige, als annex bij e oereenkost behorene inentaris- en accessoireslijst et e benoige bescheien, op uiterlijk e eerste huurag ter beschikking te ullen stellen. Het staat erhuurer rij o een gelijkaarige caraan an een aner erk en/of type caraan ter beschikking te stellen i.p.. e genoee caraan in e huuroereenkost. De erhuurer al oorafgaan aan het in ontangst neen an het gehuure oneling aanijingen en instructies erstrekken et betrekking tot het gebruik an het gehuure en teens een gebruiksaanijing en instructieboekje oerhanigen.. Verplichtingen huurer De huurer garaneert at: - hij inien benoig al orgragen oor een extra kentekenplaat ie op het gehuure ient te oren aangebracht en ie corresponeert et het kenteken an e trekauto; - niet gebruik al oren geaakt an een anere trekauto an erel in e huuroereenkost of naien oor e erhuurer is toegestaan, its ereker; - e trekauto in cobinatie et het gehuure aan alle in Neerlan en e oor he beochte lanen gestele ettelijke erplichtingen oloet en at e huurer in het beit is an alle nooakelijke bij e trekauto behorene (kenteken)bescheien; - hij ich al houen aan e ter plaatse gelene erkeersoorschriften; - hij ich te allen tije al geragen olgens e polisooraaren an e afgesloten erekeringen en erop toe te ien at ijn aanspraken oortloeiene uit e esbetreffene erekeringspolissen niet oren aangetast. - et het gehuure niet al oren erkeer buiten het erekeringsgebie als beoel in ee ooraaren oner artikel..; - hij het gehuure et toebehoren in e staat aarin hij het gehuure heeft ontangen, et gereinig in- en exterieur bij erhuurer al inleeren op uiterlijk e laatste huurag, bij gebreke aaran tee uur schoonaakkosten et een iniu an,- in rekening ullen oren gebracht, oneriner het elers in ee ooraaren geregele; - et het gehuure et org en oereenkostig het oel aaroor het beste is, al oren ogegaan; - het gehuure al oren gebruikt oereenkostig e oor e erhuurer erstrekte oorschriften als beoel in ee ooraaren oner artikel 0, alsee e ettelijke oorschriften; - het gehuure oner schriftelijke toesteing an e erhuurer niet ort eererhuur; - geen anere bestuurer feitelijk tot het besturen an e trekauto in cobinatie et het gehuure ort toegelaten, an in het geal -buiten repatriëring- ee bestuurer oner ijn toeicht staat en ee bestuurer olleige rijbeoeghei als hierna beoel heeft. Huurer is jegens erhuurer erantoorelijk oor elk hanelen en nalaten an een oor he toegelaten bestuurer; - hij olleige rijbeoeghei heeft; hij ient erhale in het beit te ijn an een gelig rijbeijs, at he beoeghei geeft tot het besturen an e trekauto in cobinatie et het gehuure; - hij of enige anere bestuurer tijens het besturen an e cobinatie niet oner inloe an alcohol, eroene- en geneesielen al erkeren en al beschikken oer e lichaelijke en geestelijke geonhei ie oor het besturen an een oertuig ereist is; - hij e erhuurer terston in kennis stelt, inien het gehuure uit e acht an e huurer is geraakt; - bij iefstal an het gehuure irect aangifte ort geaan en at hij proceserbaal al oen opaken..schae Ingeal an schae, oerkoen aan of erooraakt et het gehuure, is huurer erplicht e erhuurer hieran oniellijk telefonisch binnen uur in kennis te stellen en aarna e instructies an e erhuurer op te olgen, oals het oerleggen an getuigenerklaringen en/of anere bescheien ie op e gebeurtenis betrekking hebben, ulks oner inening an een olleig ingeul en onerteken schae-aangifteforulier. De huurer ient te allen tije oor e politie rapport of proceserbaal te oen opaken. De kosten an een eentuele repatriëring ijn oor rekening an e huurer, ie terake een repatriëringserekering ient te hebben afgesloten als beoel in artikel.b an ee ooraaren. Huurer is aansprakelijk oor schae elke optreet oor erlies an e op het gehuure betrekking hebbene bescheien en grensocuenten en oor erlies an onerelen en gereeschappen, an el schae ontstaan oor elk hanelen of nalaten an e huurer at he als tekortkoing kan oren toegereken. Huurer is erplicht ee schae bij het terugbrengen an het gehuure of aners o spoeig ogelijk te ergoeen. Inien e huurer niet (tijig) oloet aan één an e hieroor genoee erplichtingen en at ou leien tot een erlies an aanspraken op erekeringsuitkering(en) of an e ogelijkhei een ere aansprakelijk te stellen an el anersins e erhuurer ou schaen an is e huurer oor ee schae aansprakelijk.. Schae an e huurer Huurer heeft inien erer rijen et of gebruik an het gehuure ten geolge an een efect aan het gehuure at rees (in aanleg) bij aanang an e huur aaneig as of tengeolge an een ongeal buiten ijn schul onogelijk is, recht op eranging an het gehuure. Anere kosten of schae oren niet ergoe. In alle anere geallen aarbij erer rijen et of gebruik an het gehuure onogelijk is heeft e huurer geen recht op eranging an het gehuure. Voor schae aan et het gehuure eroere aken, hoe an ook ontstaan, is e erhuurer nier aansprakelijk. De huurer, ook inien ee is een natuurlijk persoon, ie niet hanelt in e uitoefening an een beroep of berijf, ort geacht terake an ijn ogelijke schae een eigen erekering af te sluiten.. Geolgschae Voor schae ie niet alt oner e casco-ekking (berijfsschae) is e huurer aansprakelijk, inien ee schae is ontstaan oor en te ijten aan hanelen of nalaten an e huurer of ijn eegebruikers in strij et artikel an ee ooraaren.. Vrijaring erhuurer De huurer rijaart e erhuurer oor alle schae an gebruikers an het gehuure of eren aaroor erhuurer aansprakelijk ocht oren gehouen en oor alle boetes en oerige kosten ie aan erhuurer ochten oren opgeleg terake an geurene e huurperioe oor e huurer en/of ijn eegebruikers gepleege strafbare feiten of feiten aarop anersins oor oertreingen een sanctie is gestel. Eén en aner ooroer het oor erhuurer erschulige geen geolg is an een efect aan het gehuure at rees (in aanleg) aaneig as bij e aanang an e huuroereenkost. Inien sancties en aatregelen an oerheisege aan erhuurer oren opgeleg, is huurer gehouen e erhuurer op iens eerste eroek schaeloos te stellen, aarbij e huurer aanullen e kosten an incasso in en buiten rechte erschulig ort, et een iniu an,-. Inien e erhuurer in erban et enige geraging of nalaten an e huurer, oals een erkeersoertreing, inforatie aan e autoriteiten ient te erstrekken, is huurer gehouen e aaree gepaar gaane kosten te ergoeen, et een iniu an 0,-.. Ontbining an e huur De erhuurer is gerechtig e huuroereenkost oner ingebrekestelling of rechterlijke tussenkost te beëinigen en ich eer in het beit an het gehuure te stellen, oneriner ijn recht op ergoeing an kosten, schaen en rente, inien blijkt tijens e huurperioe at e huurer e erplichtingen an e huuroereenkost niet, of niet op tij of niet ten olle nakot; bij oerlijen, oner curatelestelling, aanraag an surséance an betaling, faillisseent an e huurer of het an toepassing erklaren an e Wet Schulsanering Natuurlijke Personen op e huurer; bij estiging in het buitenlan an e huurer; bij orering an oerheisege an het esbetreffene gehuure, an el bij beslag op het gehuure of inien ich tussentijs ostanigheen ooroen, aaree e erhuurer bij aanang an e huur niet op e hoogte as. Huurer achtigt bij ee e erhuurer of oor ee aangeeen personen o het gehuure te controleren aar it ich beint an el ich eer in beit an het gehuure te stellen.. Beielings- en geschillenregeling.. Algeeen Dee beielings- en geschillenregeling gelt alleen bij geschillen oer e uitlegging of uitoering an ee BOVAG-stanaarbepalingen... Beielingsregeling Inien ich een geschil als in. an it artikel oschreen ooroet, kan e huurer it geschil binnen rie aanen na het ontstaan eran schriftelijk oorleggen aan het BOVAG Beielingsbureau, Postbus 00, 0 DC te Bunnik. Dit bureau al in het geschil beielen en trachten het geschil in er inne op te lossen. Inien e beieling geen resultaat heeft, bericht het bureau it o spoeig ogelijk aan partijen... Geschillenregeling a. Is e in artikel. genoee beielingspoging niet geslaag, of geeft e huurer niet e oorkeur aan een beieling, an kan e huurer het geschil schriftelijk aanhangig aken bij e Geschillencoissie AMR, aaran het secretariaat oor BOVAG ort geoer (p/a BOVAG, Postbus 00, 0 DC te Bunnik). In het geal at is beiel oor BOVAG ient e huurer het geschil binnen es eken na ontangst an het bericht an het BOVAG Beielingsbureau at e beieling geen resultaat heeft geha bij e Geschillencoissie AMR aanhangig te aken. In het geal at niet oor BOVAG is beiel ient e huurer uiterlijk rie aanen naat het geschil is gereen, het geschil bij e Geschillencoissie AMR aanhangig te aken. b. De Geschillencoissie AMR oet uitspraak in e or an een binen aies. c. Plaatsgeonen beieling staat e keue an e huurer o het geschil oor e geone rechter te laten beslechten niet in e eg. Inien e huurer eenel e aak aan e Geschillencoissie AMR heeft oorgeleg, hebben partijen nog slechts e ogelijkhei e uitspraak an e Geschillencoissie AMR ter arginale toetsing aan e geone rechter oor te leggen... Nakoingsgarantie BOVAG staat ten opichte an e huurer borg oor e nakoing oor e leen an BOVAG an het oor e Geschillencoissie AMR uitgebrachte binen aies. Voor ee borgstelling gelt een axiu an e 000,- per binen aies. In geal an faillisseent, surséance an betaling of berijfsbeëiniging an e erhuurer gelt e borgstelling slechts an als e huurer het geschil aanhangig heeft geaakt bij e Geschillencoissie AMR oorat an een ergelijke situatie sprake is. De borgstelling gelt nier oor geolgschae. Artikel. Vererking an e persoonsgegeens an e huurer De persoonsgegeens ie oren erel op e huuroereenkost oren oor e erhuurer als erantoorelijke in e in an e Wet Beschering Persoonsgegeens ererkt in een persoonsregistratie. Aan e han an ee ererking kan e erhuurer e oereenkost uitoeren, e huurer optiale serice en actuele prouctinforatie geen en e huurer aanbieingen oen. De huurer kan tegen ererking an ijn gegeens ten behoee an irect ailing bij e erhuurer eret aantekenen, at al oren gehonoreer. Artikel. Toepasselijk recht Partijen koen oereen at e BOVAG-stanaarbepalingen naar Neerlans recht ullen oren uitgeleg en aaraan onerorpen ullen ijn.

5 Huurooraaren kapeerauto s Bestuurer: De bestuurer an e kapeerauto ient iniaal e leeftij an jaar te hebben bereikt, en in het beit te ijn an een gelig rijbeijs at ereist is oor het besturen an e gehuure kapeerauto. Buitenlaners ienen in het beit te ijn an een gelig internationaal rijbeijs. Alleen e bij naa in e huuroereenkost genoee personen ijn gerechtig e kapeerauto te besturen. Huurperioe: De huurperioe begint op rijag tussen.00 en.00 uur en einigt op rijag oor 0.00 uur. Inien e kapeerauto niet oor 0.00 uur geretourneer is, treet e boeteclausule in erking. Verlenging an e oereengekoen huurperioe is slechts ogelijk na erkregen goekeuring an erhuurer. Heeft e erhuurer geen toesteing erleen, an is oor elke gehele of geeeltelijke ag at e kapeerauto later ort ingeleer, een boete erschulig an 0,- extra boen e huurprijs. Dit gelt niet inien e huurer aantoont, at e oerschrijing an e huurperioe het geolg is an een technisch ankeent aan e kapeerauto, en at e huurer it tijens het ooral irect heeft geel bij e erhuurer. De huurer ient er in it erban echter el aan te enken at het speciaal in het hoogseioen oorgaans erg oeilijk kan ijn e olgene huurer een anere kapeerauto beschikbaar te stellen. Verekering en eigen risico: De kapeerauto is ereker tegen het risico an Wettelijke Aansprakelijkhei(WA) tot een berag an ,- Per gebeurtenis. Teens is het casco,... e kapeerauto elf, ereker tegen schae. De erekeringspreie is geheel in e huurprijs inbegrepen, een internationaal erekeringsbeijs ( groene kaart ) is bij e autoocuenten aaneig. Per schae gebeurtenis raagt e huurer een eigen risico an 0,-. Door erekering niet geekte schae, oals ie ten geolge an het rijen oner inloe, het laten rijen oor niet beoege personen en. is geheel oor rekening an e huurer. Ook beschaiging aan het interieur oren niet oor e erekering geekt, oat herstel of erangingskosten geheel oor e rekening an e huurer ijn. Reparatie en schae: Onanks e goee org en het preentief onerhou, kan ich tijens e reis een echanisch efect aan e kapeerauto ooroen. Reparaties ogen in een ergelijk geal slechts oren uitgeoer oor een ealer an het esbetreffene(opbou) en (auto) erk. Bij reparaties eenals ook bij schae, is e huurer erplicht ich et e erhuurer in erbining te stellen en ich te houen aan het oor e erhuurer gegeen aies. Verhuurer al org ragen oor een aies oer e juiste afikkeling of begeleiing an e reparaties. Reparaties aan oel ex- als interieur an e kapeerauto ienen oor ter ake akkunige personen te geschieen. Niet nooakelijke reparaties ijn oor rekening an e huurer. De oor e huurer geaakte reparatiekosten oren na oerleg an e gespecificeere reparatienota s (op naa an e erhuurer) en na inleering an e erangen onerelen ergoe. Bij e reisocuenten is een Europees schae forulier aaneig aarop een eentuele schae als ook e gegeens an e tegenpartij geel ienen te oren. Dit forulier ient bij aankost bij e erhuurer ingeleer te oren. Bij een efect tijens e akantie kan er oor e huurer geen aanspraak geaan oren op schaeergoeing i... het niet te gebruiken onereel. Teens is ergoeen an akantieagen i... een gebrek uitgesloten. Besteing: Alle lanen elke op e groene kaart erel, ogen et e kapeerauto oren beocht. Alle ( oor ons berijf ) ontstane kosten oor criinele actiiteiten of erkeersoertreingen an e huurer of één an e inittene ijn oor rekening an e huurer. Gebruik Kapeerauto: De huurer ient e kapeerauto oals een goe huisaer het betaat, te behanelen en te erorgen. De huurer ient eroor te orgen, at hijelf of ieer anere bestuurer ie genoe is in e huuroereenkost, ten allen tije e kennis, e nooakelijke lichaelijke en geestelijke gestelhei beit ie tot het besturen ereist ijn. De huurer is erplicht regelatig olie en koelaterpeil eenals e banenspanning te controleren. Teens ient e huurer ich te houen aan e schriftelijke instructies, elke bij e autoocuenten ijn bijgeoeg. Huurer is gehouen e kapeerauto in goee staat te houen, en bij e erhuurer terug te beorgen. Reserering en Betaling: Bij reserering is legitiatie... paspoort en rijbeijs ooraare. De aanbetaling oals bereken op e huuroereenkost, ient binnen agen te oren olaan, het restant oals bereken op e huuroereenkost ient uiterlijk eken oor ertrek te ijn olaan. Bij niet tijig betalen is e erhuurer gerechtig e huuroereenkost eenijig te ontbinen. Bij reserering gaat e huurer eree akkoor at eentueel ijn/haar persoonsgegeens oren geerifieer. Als e huurer oner geannuleer te hebben e kapeerauto niet op het oereengekoen tijstip in ontangst neet of slechts een geeelte an e oereengekoen perioe gebruikt, blijft e huurer toch e olleige huurprijs erschulig. Annulering: Annulering oor e huurer, o elke reen an ook, kan uitsluiten iels aangeteken schrijen. Bij annulering tot eken, tot 0 eken en anaf 0 eken oor e aanangsatu an e huurperioe, blijft e huurer respectieelijk 0%, 0% en 00% an e totale huurprijs erschulig. Eentuele incassokosten, gerechtelijke kosten ettelijke rente en oerige kosten ijn oor rekening an e huurer. Teneine it risico te beperken, kan e huurer bij bespreking een annuleringsregeling afsluiten. De annuleringsregeling ort bereken oer e totale huurso ( % ).Dekking bij annulering tot uiterlijk eken oor aanang an e huurperioe is 00%, binnen eken oor aanang is %, oer het nog niet erstreken eel an e huurperioe is 0%. Voor erere ooraaren erijen ij u naar e annuleringsregeling. Wanprestatie: Verhuurer is nier aansprakelijk oor schae ontstaan oor, het niet of niet tijig leeren an e kapeerauto oor een ostanighei ie e erhuurer niet alt toe te rekenen. Is één en aner echter te ijten aan een nalatighei an e erhuurer, an heeft e huurer recht op ergoeing an kosten en schae, eenel tot een axiu an 0,-. Inien e huurperioe oor niet tijige leering ort bekort et eer an uur per gehuure eek, an heeft e huurer het recht e huuroereenkost oor e gehele perioe te ontbinen. Verhuurer al in alle geallen an niet tijig leeren, irect e oor huurer gestorte betalingen geheel of geeeltelijk terug betalen. Inien e erhuurer niet e oereengekoen kapeerauto kan leeren, aar een reelijk alternatief aanbie, ient e huurer it te accepteren. Afleering en Terugkost: De kapeerauto ort afgeleer et een olle branstof- en gastank inclusief toebehoren. Teens is e kapeerauto olleig schoongeaakt, ee ient o ook eer ingeleer te oren, is it echter niet het geal heeft e erhuurer het recht 0,- in rekening te brengen. Bij terugkost al olgens e nor an e erhuurer e kapeerauto gecontroleer oren. Tijens e reis ijn branstof en gas oor rekening an e huurer. Bij terugkost is het erplicht e kapeerauto afgetankt in te leeren, is it niet gebeur, ijn ij erplicht e branstof- en e arbeiskosten in rekening te brengen. (Geschat berag oor erhuurer +,-) Huisieren: Geien e eraring uit het erleen is het eeneen an huisieren in e kapeerauto niet toegestaan. Aantal personen: Het is niet toegestaan ich et eer personen te erplaatsen an bij het type ettelijk toegestane axiu aantal.(= aangegeen it en slaapplaatsen). Het totale geicht ag na belaing niet eer an 00 kg beragen, it ee in erban et rijbeijs B. Afrekening: Bij terugkost ort een einafrekening opgeaakt en het eentuele restant berag binnen erkagen oergeaakt op bank- of girorekening, oner eentuele inhouingen an e oor e huurer erschulige extra kosten. Inien e oor e huurer te betalen kosten e aarborgso oertreffen, ienen ee irect te oren olaan. Annuleringsregeling In e Huurooraaren staat bij annulering het olgene erel: Annulering oor e huurer, o elke reen an ook, kan uitsluiten iels een aangeteken schrijen. Bij annulering tot eken, tot 0 eken en anaf 0 eken oor e aanangsatu an e huurperioe, blijft e huurer respectieelijk 0%, 0% en 00% an e totale huurprijs erschulig. Eentuele incassokosten, gerechtelijke kosten ettelijke rente en oerige kosten ijn oor rekening an e huurer. Teneine it risico te beperken, kan e huurer bij bespreking een annuleringsregeling afsluiten. De annuleringsregeling ort bereken oer e totale huurso ( %). Dekking bij annulering tot eken oor aanang an e huurperioe is 00%, binnen eken oor aanang is %, oer het nog niet erstreken eel an e huurperioe is 0 %. Annuleringskosten, e regeling ergoe annulering als geolg an:. Ernstig ongeal, ernstige iekte of oerlijen an: a. Verekere b. Zijn bloe- of aaneranten in e eerste of teee graa c. Zijn huisgenoten. Het niet kunnen oorgaan an een oorgenoen erblijf bij in het buitenlan oonachtige bloe- of aaneranten in e eerste of teee graa, oor plotseling optreene ernstige iekte, ernstig letsel als geolge an een ongeal of oerlijen an een an e genoeen, aaroor ee failie erekere niet kan huisesten, ook inien alleen e reiskosten ijn ereker.. Coplicaties bij angerschap an e erekere of iens echtgenoten.. Het niet of niet tijig kunnen onergaan an een eisch nooakelijk of erplichte inenting, aaroor geen gebruik kan oren geaakt an het arrangeent.. Onerachte oproep an erekere oor ilitaire ienst(aners bij obilisatie).. Een an buiten koen ooral aaroor: a. Enig eigeno, e (gehuure) oning of het berijf an erekere ernstige schae oploopt of onerint, oat erekere in ijn hoeanighei an eigenaar huurer of feitelijke leier eentueel na terugroeping ter plaatse oet ijn. b. Schae ontstaan aan e geresereere accooatie, aaroor ee niet oor erblijf geschikt is.. Onrijillig erkelooshei, tot een aan na afloop an e geboekte reis, als geolg an gehele of geeeltelijke sluiting an het berijf aar erekere erkaa is.. Het binnen 0 eken oor ertrekatu of tijens e akantie erkrijgen an een aste betrekking oor oer e atu an iniensttreing ligt in e genoee perioe: a. Na erkelooshei, ter gelegenhei aaran een uitkering er genoten. b. Bij schoolerlaters, oor oer e ertrekatu ligt na ei olgen op het jaar an schoolerlating.. Onerachte toeijing an een huuroning, its erekere hieroor langer an 0 eken oor het aangaan an e reserering ston ingeschreen. 0. Een an buiten koen ooral binnen 0 eken oor e ertrekatu inien aaroor het oor reis te gebruiken prié eroersiel uitalt, en niet tijig te repareren is.. Definitiee ontrichting an het huelijk, aaroor na het boeken an het arrangeent, een echtscheiing proceures in gang is geet.. Een oneracht en niet tot na e geboekte reis uit te stellen herexaen, na het afleggen an het einexaen oor een eerjarige schoolopleiing.

6 Resereringsforulier kapeerauto s let op! Op e locatie aar u huurt oet u ook e kapeerauto ophalen en terugbrengen! Roken en huisieren niet toegestaan in kapeerauto. Onergetekene (huurer): Ares: Postcoe: Tel: E-ail: Woonplaats: Mobiel: Kopie rijbeijs e bestuurer ja/nee Kopie rijbeijs e bestuurer ja/nee Kopie paspoort e bestuurer ja/nee Kopie paspoort e bestuurer ja/nee gehuure Partijen sluiten hierbij een oereenkost an huur en erhuur et betrekking tot e olgene kapeerauto: huurberag Weken à per eek Weken à per eek Annuleringserekering % Extra bestuurer à,- per eek à per eek Subtotaal Waarborgso eigen risico 0,- Waarborgso schoonaken binnen/buiten 0,- Seriesgoe / bestek / pannen, pers. 0,- per perioe Beenset,- per perioe Hanoeken en theeoekenset,- per perioe Capingset stoelen () + tafel,- per perioe Totaal Groep : huurperioe De huurperioe begint op rijag: 0 o.00 uur De huurperioe einigt op rijag: 0 o 0.00 uur Het totaal erschulige huurberag oals hierboen erel, ort olgens an one stanaarbepalingen (ie oeije) in tee terijnen betaal: 0% binnen agen na boeking (*) Restant inclusief borg eken óór ertrek (*) aarborg retour aanullene afspraken Contractijiging,- Wintersport uitgesloten! Tijens interse ostanigheen is rijen niet toegestaan. (*) Inien e betaling niet binnen e gestele terijn geschie, behouen ij ons het recht oor het geresereere object opnieu te erhuren. De geaakte kosten oren u in rekening gebracht. Schae eigen risico Waarborgso schoonaken binnen: Waarborgso schoonaken buiten: Teruggae borg Totaal Terugstorting an borg binnen agen na terugkost Op bankrekeningnuer: t.n.. Huurer erklaart akkoor te gaan et al hetgeen at is bepaal op ee huuroereenkost en een exeplaar an ee huuroereenkost te hebben ontangen. Operking ten aanien an eentueel rees aaneige schae of anere tekortkoingen: reisbesteing In erban et e erekering ag u alléén naar e lanen ie op u groene kaart ijn erel. Huurer en erhuurer erklaren ich akkoor et boenstaane. Plaats 0 in te ullen oor erhuurer Hantekening reserering huurer: Hantekening erhuurer: Betaal Betaal Waarborgso betaal

7 Kapeerauto s In het hoogseioen iniaal eken huur Per eek 0 k rij. (0 ct per extra gereen k.) Vanaf eken onbeperkt. januari februari 0 0 Copact A personen Lengte ca. Hatte / Zolle ja Nispen / R aal ja,-,-,-,- Bus personen Lengte ca. Hatte / Zolle ja Nispen / R aal ja,-,-,-,- aart april Copact B personen Lengte ca. Hatte / Zolle ja Nispen / R aal ja,-,-,-,- Luxury A personen Lengte ca. Hatte / Zolle ja Nispen / R aal ja,-,-,-,- ei juni 0 0 Copact C personen Lengte ca. Hatte / Zolle ja Nispen / R aal ja,-,-,-,- Luxury B personen Lengte ca. Hatte / Zolle ja Nispen / R aal ja,-,-,-,- 0 juli 0 0 augustus Copact D personen Lengte ca. Hatte / Zolle ja Nispen / R aal ja,-,-,-,- Luxury C personen Lengte ca. Hatte / Zolle Nispen / R aal,-,-,-,- ja ja septeber 0 0 noeber oktober 0 0 eceber Faily A personen Lengte ca. Hatte / Zolle ja Nispen / R aal ja,-,-,-,- Faily B personen Lengte ca. Hatte / Zolle ja Nispen / R aal nee,-,-,- 0,- belangrijke ata goee rijag april pasen + april heelaart juni pinksteren + juni Vooreel- Laag- Mien- Hoogseioen let op! e hier getoone afbeelingen kunnen afijken an e erkelijke kapeerauto s

8 Ook ee kapeerauto is ereker bij AVECO Verekeringen kijk op.kapeerautopolis.nl Onterp:.ik-ook.nl Prijs- en oelijigingen en etfouten oorbehouen e jong caraans en capers estiging hatte De Netelhorst 0 KE Hatte T 0- F 0- estiging olle Lichtereg 0 PW Zolle T 0-00 F 0- Saenerkene berijen kleur : PMS (groen) obilerent Dorpsstraat 0 AC Nispen T 0 F 0 e ossenhoek caraan & recreatie Inustriestraat RL Rucphen T 0 0 F 0 kleuren : PMS (groen) en PMS (iler) obilerôe & partners Inustrieterrein Borcherf, aan e A, afrit 0 Argon XC Ou Gastel/Roosenaal T 0 0 F 0 0 De Vossenhoek en Mobileroe ijn onereel an Mobilerent. U kunt op hun locaties èl u reserering aken, aar het ophalen en afleeren an caper of caraan al altij bij Mobilerent te Nispen ijn.

Mobiele vakantie te huur

Mobiele vakantie te huur Mobiele akantie te huur Hatte Roosenaal Aktie! (Alleen gelig in laagseioen) = = eken huren = betalen eken huren = betalen.obilerent.nl Kapeerauto s In het hoogseioen iniaal eken huur let op! e hier getoone

Nadere informatie

Mobiele vakantie te huur

Mobiele vakantie te huur Mobiele akantie te huur.obilerent.nl Hatte Roosenaal Zolle 00 Routes O u eentueel op eg te helpen hebben e ierse brochures et leuke capings en oernachtingsplaatsen. Hieree kunt u leuke routes uitstippelen.

Nadere informatie

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012 Maarssenbroek, Maarssen-orp, (Ou) Maarsseeen/Tienhoen/Molenpoler, Ou Zuilen Afalkalener 2012 Geeente Stichtse Vecht Afalkalener 2012 Afalkalener 1 Voor e ijken/gebieen: Kaelenspoor, Boostee, Waterstee,

Nadere informatie

Mobiele vakantie te huur

Mobiele vakantie te huur Mobiele akantie te huur Hatte Nispen Roosenaal Rucphen Zolle 0.obilerent.nl Caraans Bürstner Dethleffs Eriba Fent Knaus T@b Tabbert belangrijke ata goee rig april pasen + april heelaart ei pinksteren +

Nadere informatie

Mobiele vakantie te huur

Mobiele vakantie te huur Mobiele akantie te huur Hatte Nispen Roosenaal Rucphen 0 Aktie! (Alleen gelig in laagseioen) = = eken huren = betalen eken huren = betalen.obilerent.nl Caraans Bürstner Dethleffs Eriba Knaus T@b Tabbert

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard, 14 072, www.heerhugowaard.nl De afvalkalender is een uitgave van Gemeente Heerhugowaard.

Gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard, 14 072, www.heerhugowaard.nl De afvalkalender is een uitgave van Gemeente Heerhugowaard. Geeente Heerhugoaar, Parelhof, 0 EZ Heerhugoaar, 0,.heerhugoaar.nl De afalkalener is een uitgae an Geeente Heerhugoaar. Vorgeing en prouctie: Multicopy Heerhugoaar. Afalkalener 0 Inhousopgae Vooroor Aanbieen

Nadere informatie

Caravan verhuur 2016 Hoogseizoen 1 juli t/m 2 september Belangrijke data 2016: Family 395,- 495,- Frans Bed 395,- 495,- 2 enkele bedden 395,- 495,-

Caravan verhuur 2016 Hoogseizoen 1 juli t/m 2 september Belangrijke data 2016: Family 395,- 495,- Frans Bed 395,- 495,- 2 enkele bedden 395,- 495,- 0.obilerent.nl Kapeerauto s In het hoogseioen iniaal eken huur let op! e hier getoone afbeelingen ijn alleen beoel o een oorstelling an e ineling te geen en kunnen afijken an e erkelijke kapeerauto s.

Nadere informatie

waarde(n)volle school

waarde(n)volle school SCHOOLBROCHURE 2014 2015 ij ijn een aare(n)olle school onerijsprograa rije agen schoolakanties actiiteitenkalener oor ooraf De Korenbloe is een aare(n)olle school De Korenbloe biet haar leerlingen eigentijs

Nadere informatie

De Schovenhorst is meer dan alleen een school

De Schovenhorst is meer dan alleen een school Woor ooraf PARTNERS IN OPVOEDEN De Schoenhorst is eer an alleen een school juni 2010 Kerkegje 19/21 0341-356000 Putten - Voorthuien taxi-eroer / taxibusjes oor acht personen iekeneroer oor alle erekeringen

Nadere informatie

MIDDEN ADVERTENTIE TARIEVEN 2016 ONS. Er valt heel wat te beleven... KLOK DONGEN NIEUW NIEUWS BODE HAAGSE WEEKBLAD. Uitgeverij Em.

MIDDEN ADVERTENTIE TARIEVEN 2016 ONS. Er valt heel wat te beleven... KLOK DONGEN NIEUW NIEUWS BODE HAAGSE WEEKBLAD. Uitgeverij Em. GOIRLES BELANG DE DUIN KOERIER NIEUW GINNEKEN ONS MIDDEN GILZE EN RIJEN Er alt heel at te beleen... inbrabant HAAGSE BEEMDEN NIEUWS DONGEN OOSTERHOUT DE LANG STRAAT WAALWIJK NIEUWS KLOK DRUNEN/ VLIJMEN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem Huishouelijk Reglement van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer statutair gevestig Ursem 1 Inhousopgave huishouelijk reglement Blazije 2 Blazije 3 Blazije 4 Blazije 5 Blazije 6 Inhousopgave

Nadere informatie

ADVERTENTIETARIEVEN Uitgeverij Em. de Jong

ADVERTENTIETARIEVEN Uitgeverij Em. de Jong DE DUIN KOERIER ONS GILZE EN RIJEN NIEUW GINNEKEN Er alt heel at te beleen... MIDDEN inbrabant HAAGSE BEEMDEN NIEUWS DONGEN OOSTERHOUT DE LANG STRAAT WAALWIJK T CARILLON ADVERTENTIETARIEVEN Uitgeerij E.

Nadere informatie

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier Verzekeringsvoorwaaren Inhousopgave zie Artikel Inleiing 1 Algemene regels voor e verzekering 2 Hoe oet u een beroep op e polis? 3 In w elke gevallen bestaat geen aanspraak

Nadere informatie

MIDDEN ADVERTENTIE TARIEVEN 2015 ONS. Er valt heel wat te beleven... KLOK DONGEN NIEUW NIEUWS BODE HAAGSE WEEKBLAD. Uitgeverij Em.

MIDDEN ADVERTENTIE TARIEVEN 2015 ONS. Er valt heel wat te beleven... KLOK DONGEN NIEUW NIEUWS BODE HAAGSE WEEKBLAD. Uitgeverij Em. DE DUIN KOERIER ONS GILZE EN RIJEN NIEUW GINNEKEN Er alt heel at te beleen... MIDDEN inbrabant HAAGSE BEEMDEN NIEUWS DONGEN OOSTERHOUT DE LANG STRAAT WAALWIJK NIEUWS KLOK DRUNEN/ VLIJMEN HILVER BODE T

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid REAAL UNIM Plus Arbeisongeschiktheisverzekering 0510 Algemene voorwaaren 36 12 27 11-06 Inhou Artikel Definities 1 Doel van e verzekering 2 Gronslag van e verzekering 3 Arbeisongeschikthei 4 Vaststelling

Nadere informatie

Huurvoorwaarden 1. Definities 2. Totstandkoming en duur van de huur; bepaling van het huurbedrag 3. Verlenging van de huurovereenkomst

Huurvoorwaarden 1. Definities 2. Totstandkoming en duur van de huur; bepaling van het huurbedrag 3. Verlenging van de huurovereenkomst 1. Definities Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: - de aanhangwagen een aanhangwagen, zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse wegenverkeerswetgeving, niet zijnde

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden. 1. Definities. Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder:

Verhuurvoorwaarden. 1. Definities. Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: Verhuurvoorwaarden 1. Definities Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: de toercaravan/vouwwagen. Een aanhangwagen zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse wegenverkeerswetgeving

Nadere informatie

Algemene (huur) voorwaarden

Algemene (huur) voorwaarden Algemene (huur) voorwaarden Van Uffelen Standaardbepalingen voor het huren, verhuren, kopen en verkopen van aanhangwagens en/of onderdelen 1. Definities Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt

Nadere informatie

Huurovereenkomst Caravan

Huurovereenkomst Caravan Huurovereenkomst Caravan 1. Definities Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: De toercaravan. Een aanhangwagen zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse wegenverkeerswetgeving

Nadere informatie

Horse Limo s trailerverhuur delft

Horse Limo s trailerverhuur delft Horse Limo s trailerverhuur delft 1. DEFINITIES Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: De aanhangwagen/trailer een aanhangwagen, zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM Algemene informatie m.b.t. project en Veruurer/eigenaar: Het project Blue Gray is een initiatief van een particuliere partij

Nadere informatie

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd:

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd: Plan van aanpak Huisartsenpost 't Hellegat Ares: Kerkstraat 26 Postcoe en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447 E-mailares: Scope van eze RIE: Gebruikte inventarisatievragenlijst: info@haphellegat.nl

Nadere informatie

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578 Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015 Vlinerklep 578 Complete leiingsystemen afgestem op uw toepassing water- en gasistributie Oplossingen voor water- en gasbeheer, oor nieuwe en gerenoveere

Nadere informatie

Klasnieuws klas 6: Jaargang 10 aflevering 33, 34

Klasnieuws klas 6: Jaargang 10 aflevering 33, 34 Klasnieus klas 6: Jaargang 10 aflevering 33, 34 Veel chocolae Vorige eek oensag gingen e voor Paulines meesterstuk naar een chocolaterie. Die heet t Karakske. We kregen uitleg over hoe e pralines en chocolaevormen

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden MotoCab MT3 aanhangwagen

Verhuurvoorwaarden MotoCab MT3 aanhangwagen Verhuurvoorwaarden MotoCab MT3 aanhangwagen Definities Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: de motortrailer. Een aanhangwagen, zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Aanraag ATP Toelichting Bij dit aanraagforulier hoort een toelichting. Deze toelichting aakt het aanragen an Interpolis ZorgActief eenoudiger. Houd de toelichting bij de hand als

Nadere informatie

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be 2012 Optimising work environments www.iewe.be Fluiten mag bij veilig gerag 2012 Januari m 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 w 4 11 18 25 5 12 19 26 v 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 www.iewe.be Optimising

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rentac Camper & Caravan Verhuur

Algemene voorwaarden Rentac Camper & Caravan Verhuur Algemene voorwaarden Rentac Camper & Caravan Verhuur Seizoenen Laagseizoen: Oktober t/m April Middenseizoen: Mei, Juni en September Hoogseizoen: Juli en Augustus Huurweek Huurweek: van zaterdag tot en

Nadere informatie

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek Aanraag particulier dyslexieonderzoek Aaneldingsforulier ouders Indiidueel onderzoek Groepsonderzoek (alleen ogelijk anaf idden groep 7) Persoonlijke gegeens an het kind dat wordt aangeeld Achternaa Voornaen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Camperpunt van Herpen in samenwerking met Auto Assistentie team

Algemene Voorwaarden Camperpunt van Herpen in samenwerking met Auto Assistentie team Algemene Voorwaarden Camperpunt van Herpen in samenwerking met Auto Assistentie team Bestuurder: De bestuurder van de camperbus dient minimaal de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt en minimaal 3 jaar

Nadere informatie

Eenheden en grootheden:

Eenheden en grootheden: Eeneen en grooteen: Werelij zijn in et verleen zijn iverse eeneetelsel gebruikt. Door eze iversiteit en sos ook tecnisce incorrectei ontston veel verarring. In et zogenaae S.I. stelsel ort aan eze verarring

Nadere informatie

De minimale huurperiode in het hoogseizoen is 2 weken.

De minimale huurperiode in het hoogseizoen is 2 weken. Huurprijs is inclusief: - Fietsenrek - Luifel - Radio - cassetterecorder - Oprijblokken - Elektrokabel - Waterslang - Veiligheidshesjes - Brandblusser - Verbandtrommel - Toiletvloeistof - Gevarendriehoek

Nadere informatie

Voorkennis + lijst met standaardintegralen

Voorkennis + lijst met standaardintegralen Scheien van variabelen een oplosmethoe voor eerste ore-ifferentiaalvergelijkingen WISNET-HBO NHL upate mei 2009 Inleiing Het met pen en papier berekenen van e analytische oplossing van een eerste ore ifferentiaalverglijking

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Lees óór het inullen de Toelichting bij het formulier. Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult

Nadere informatie

Informatiepagina voor alle dorpen en wijken in de gemeente Emmen. pagina 2 Gemeenteraad

Informatiepagina voor alle dorpen en wijken in de gemeente Emmen. pagina 2 Gemeenteraad Dinsag 16 april 2013 Informatiepagina oor alle orpen en wijken in e gemeente Emmen Welkom op e informatiepagina an e gemeente Emmen. In eze uitgae kunt u oner anere lezen oer e E-bike training en oer e

Nadere informatie

Locatienieuws. t Protternêst Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. t Protternêst Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws t Protternêst Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

meer dan alleen een school onderwijsprogramma vrije dagen schoolvakanties activiteitenkalender

meer dan alleen een school onderwijsprogramma vrije dagen schoolvakanties activiteitenkalender SCHOOLBROCHURE 2014 2015 meer an alleen een school onerwijsprogramma vrije agen schoolvakanties activiteitenkalener De Schovenhorst is meer an alleen een school woor vooraf Meer an een school alleen is

Nadere informatie

WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT3 - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 03 1.doc 1/11

WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT3 - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 03 1.doc 1/11 VAK: WISKUNDE - HWTK Set Proeftoets AT WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 0.oc / DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tij: 00 minuten Uw naam:...

Nadere informatie

Prograa's.L. 1 oktober 1997 aanag 19.00 insag 11.00 19.00 20.00 21.00 Nieus / Drie o rie - Nieusprograa - Ou en nieus - Leesfafel of Wist U at... Ik ou ei een illen eten - IJsselon-nieus - Coluns Raio

Nadere informatie

Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis

Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis Tabellenboek gezonheismonitor 0-12 jarigen regio Toelichting: In e eerste kolommen staan e resultaten voor e Cj's in. De laatste kolommen geven het resultaat voor en. Wanneer het percentage van en/of ikgerukt

Nadere informatie

Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 10 jan 2013 Klantnummer 870-096052 Referentie

Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 10 jan 2013 Klantnummer 870-096052 Referentie Kees van er Hart Van: kees@elsenga.nl Verzonen: onerag 10 januari 201314:07 Aan: Kees van er Hart Onerwerp: Elsenga Installatietechniek B.V. leuk he Uitgebrei Informatierapport Bestelatum 10 jan 2013 Klantnummer

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 07 tijvak wiskune A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor e beooreling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoorelingsmoel 5 Aanleveren scores Regels voor e beooreling

Nadere informatie

Pag. 18: Conform NEN-EN 1990 worden damwandconstructies ingedeeld in de volgende 3 veiligheidsklassen beschouwd:

Pag. 18: Conform NEN-EN 1990 worden damwandconstructies ingedeeld in de volgende 3 veiligheidsklassen beschouwd: Errata CUR 166 Damwanconstructies, 6 e ruk:01 Deel 1: Pag. 18: Conform NEN-EN 1990 woren amwanconstructies ingeeel in e volgene 3 veiligheisklassen beschouw: CC1/RC1: geringe gevolgen

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUUR BUSCAMPER

ALGEMENE REGELS HUUR BUSCAMPER ALGEMENE REGELS HUUR BUSCAMPER Huurperiode De huurperiode is van vrijdag tot en met vrijdag. De buscamper kan vrijdags vanaf 14.00 uur worden opgehaald. Bepaling van het precieze tijdstip van afhalen is

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

SCHARPHOF C A M P E R S

SCHARPHOF C A M P E R S 1. Betalingen Algemene voorwaarden verhuur Bij een definitieve huurovereenkomst betaalt de huurder de borg: 900,00 aan de verhuurder. De borg wordt door de verhuurder na de huurperiode binnen 14 dagen

Nadere informatie

Grondwater, wie. doet wat?

Grondwater, wie. doet wat? Gronwater, wie oet wat? Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie?

Nadere informatie

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg 6 5261 GC VUGHT

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg 6 5261 GC VUGHT Opracht : 1500854 Project : Nieuwbouw woning a/ Oue Doburgseweg 40 Betreft : Funeringsavies voor e nieuwbouw van een woning aan e Oue Doburgseweg 40 te OOSTKAPELLE Oprachtgever : Siban Beheer B.V. Park

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onerhou van uw woning Het onerhou van uw woning van A tot Z Uw woning is uw eigen plek. Waar u leeft, woont en slaapt. Die woning moet prettig, veilig en goe onerhouen zijn. Een eel van het onerhou

Nadere informatie

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Het Zonnetje Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na e Kerstvakantie achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

Aanpak geweld Peelland

Aanpak geweld Peelland Aanpak gewel Peellan Waarom gewel? We willen at ieereen zich veilig kan voelen in zijn of haar woning, in e buurt, en in het orp of e sta. Ook moeten mensen zich veilig kunnen voelen tijens e uitvoer van

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten 1. Wat is e efinitie van een organisatiestrutuur? a. De taakomshrijving van afelingen en meewerkers, alsmee e ingeouwe ommuniatiekanalen waaroor afelingen en meewerkers met elkaar in verining staan.. Een

Nadere informatie

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening.

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Op 22 november 2014 is e Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR :

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR : AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2018-2019: EDISON COLLEGE GYMNASIUM APELDOORN KONINKLIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP GEGEVENS VAN DE LEERLING Achternaa leerling Voornaen (oluit) Roepnaa Straat + huisnuer Telefoonnuer

Nadere informatie

Infoblok Het gedrag van mensapen

Infoblok Het gedrag van mensapen Route G - Apen en hun gerag Infoblok Het gerag van mensapen In ierentuinen komen we stees vaker grotere groepen ieren tegen ie in hun samenlevingsverban getoon woren. Dit komt het welzijn van e ieren ten

Nadere informatie

4.2.6 I. Betreft opgave 4.2.2: a. B f = {a, b } d. B f = {a, b, c } = C f II. Betreft opgave 4.2.4: e. B f e = IR + 0 = IR. f. B f f. g.

4.2.6 I. Betreft opgave 4.2.2: a. B f = {a, b } d. B f = {a, b, c } = C f II. Betreft opgave 4.2.4: e. B f e = IR + 0 = IR. f. B f f. g. g. x=2y+1 2y = x - 1 y = 1 2 x- 1 2 Duielijk zal zijn at bij elke x-waare precies één y-waare hoort, ofwel: bij elk origineel hoort precies één beel. Het is us een functie. (N.B.: als het coomein geen

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Voorkennis V- aantal grammen 000 00 aantal euro s 6,0 0,006, Je moet e, etalen. V-a aantal m 00 aantal euro s 4 000 6 V-a Hij moet e 6.,- etalen. aantal m 00 0,00 aantal euro s 4 000 6 6 Hij krijgt m mortel

Nadere informatie

Ontspanning-Outdoor-Rust-Ruimte

Ontspanning-Outdoor-Rust-Ruimte Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, vaartuigen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en mee gehuurde

Nadere informatie

Aanvraag dyslexie-onderzoek (voortgezet onderwijs)

Aanvraag dyslexie-onderzoek (voortgezet onderwijs) Aanraag dyslexie-onderzoek (oortgezet onderwijs) Aaneldingsforulier ouders Persoonlijke gegeens an het kind dat wordt aangeeld Achternaa Voornaen Roepnaa Geslacht Nationaliteit Moedertaal Tweede taal Woonplaats

Nadere informatie

Locatienieuws. POV Protternêst Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV Protternêst Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV Protternêst Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren April 2010 Inhoud 1. Opname an kantoren 2. Aanbod an kantoren Stand an zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Ontwikkeling huurprijzen 4. De kantorenmarkt in 2010 Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif an

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande 01-07-2012 blad 1 Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande Begripsomschrijving: In deze voorwaarden wordt verstaan: Onder voertuig: de e-solex, die

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Jan Dunning BV

Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Jan Dunning BV Algemene huurvoorwaarden camperverhuur Jan Dunning BV Artikel 1 Offerte, huurprijs, kosten, waarborgsom a) Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen Locatienieuws BSO e Reinbôge Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële verbanden

Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële verbanden Hoofsuk Lineaire en exponeniële veranen lazije A: Geen lineair veran, als x me oeneem, neem y nie sees me ezelfe waare oe. B: Lineair veran, als x me oeneem, neem y sees me, oe. C: Geen lineair veran,

Nadere informatie

Indeling camper Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen. Indeling A 2 persoons buscamper 695,00 745,00 895,00

Indeling camper Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen. Indeling A 2 persoons buscamper 695,00 745,00 895,00 Verhuurprijzen en indelingen campers & caravans 2014 Bruggink Caravans & Campers heeft voor u een breed aanbod van prachtige kampeerauto s te huur waarmee u van onbezorgde fijne vakantieweken kunt genieten.

Nadere informatie

Indeling camper Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen. Indeling A 6 persoons alkoofcamper BUDGETPRIJS 595,00 675,00 795,00

Indeling camper Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen. Indeling A 6 persoons alkoofcamper BUDGETPRIJS 595,00 675,00 795,00 Verhuurprijzen en indelingen campers & caravans 2015 Bruggink Caravans & Campers heeft voor u een breed aanbod van prachtige kampeerauto s te huur waarmee u van onbezorgde fijne vakantieweken kunt genieten.

Nadere informatie

Bureau. Kalenders. Jaarkalenders. Bureauleggers. kalenders. Schrijfbloks. kalenders. Week. Notitiebloks. Muismatten. 4-maands kalenders

Bureau. Kalenders. Jaarkalenders. Bureauleggers. kalenders. Schrijfbloks. kalenders. Week. Notitiebloks. Muismatten. 4-maands kalenders Kaleners Jaarkaleners -anskaleners ureauleggers UITGAVE 0 Muistten -ans kaleners Notitiebloks -anskaleners EWAAREXEMPLAAR Week kaleners Schrijfbloks ureau kaleners inhousopgae ureaukaleners... - ankalener

Nadere informatie

Van der Linden. Onderhoud BETONVERHARDINGEN BETONREPARATIE/AFWERKING BETONBOREN/VERANKERINGEN INFRASERVICE 01-05-2009 VASTGOEDONDEHOUD

Van der Linden. Onderhoud BETONVERHARDINGEN BETONREPARATIE/AFWERKING BETONBOREN/VERANKERINGEN INFRASERVICE 01-05-2009 VASTGOEDONDEHOUD Deze oorwaarden zijn an kracht anaf Januari 2016 en erangen alle oorgaande ersie(s). artikel 1. Algemeen Deze oorwaarden zijn an toepassing op iedere aanbieding, offerte en oereenkomst tussen J.an der

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG AFDELING VAN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG AFDELING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG AFDELING VAN Artikel 1 - Verplichtingen verkeersschool De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen: 1. dat les wordt gegeven door

Nadere informatie

29.08.2012 dienst communicatie

29.08.2012 dienst communicatie 29.08.2012 ienst communicatie 6 NIEUWS WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 HET NIEUWSBLAD H Blowen schaat jonge hersenen Wie als tiener stevig begint te blowen, heeft gemiel 8 IQ-punten miner als volwassene. Dat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden huur- en betalingsvoorwaarden van Instituut-Amsterdam

Algemene Voorwaarden huur- en betalingsvoorwaarden van Instituut-Amsterdam !!!!!!! versie 1.05 - d.d. 12-06-2009 1.Definities 1.1. Met zaalhuurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt en de huurovereenkomst sluit met zaalverhuurder: Instituut-Amsterdam.

Nadere informatie

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38 Ogave. Theorie: Blz. 7/8 Ti: Bereken P in uit orule (.60) door een bekend unt in te vullen. Bijvoorbeeld: T 00 7 K et de bekende druk P 0 Pa. Gegeven: L 4000 J/ol T gev 0 0 K R 8,47 J/ol,K Oloing: P (0

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 4 Wet- en regelgeving voor e externe verslaggeving 401 a Afleggen van verantwooring aan vermogensvershaffers. Informatievershaffing aan elangheenen. De informatie wort vershaft om (potentiële) vermogensvershaffers

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer 50407872. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische kampeerplaatsen van camping de Nesse. Artikel 1:

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Alge e e oor aarde trai i g & coachi g - Vól i de E ergie! Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERVERHUUR. 1. Definities. 2. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERVERHUUR. 1. Definities. 2. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERVERHUUR 1. Definities Country Camper Verhuur: ingeschreven onder KVK nummer 51738651 Verhuurder: Eigenaar van de camper die door Country Camper Verhuur wordt aangeboden. 2. Algemeen

Nadere informatie

Logeren in een cottage aan de kust

Logeren in een cottage aan de kust Logeren in een cottage aan e kust Op het eilan Wight oner aan e Engelse kust ligt het oue plaatsje Shankin. Een plek bij uitstek om eens een weekje een romantische cottage te huren. Kijk mee en geniet

Nadere informatie

It Protternest locatienieuws

It Protternest locatienieuws It Protternest locatienieuws juni 2015 Beste ouers/verzorgers, Het mooie weer wacht op ons, e zomervakantie staat voor eur En at betekent at wij met het nieuwe thema Zomerlab aan e slag gaan! Kineren onerzoeken

Nadere informatie

VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Daar waar Jobe CitySup staat vermeld geldt tevens TsjûkemarSUP. Daar waar SUP wordt genoemd in onderstaande voorwaarden, gelden dezelfde bepalingen voor de andere verhuur-objecten

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie For Balance (hierna: For Balance), gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd:

In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd: De Klimmuur Algemene Leverings Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd:

Nadere informatie