Mobiele vakantie te huur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiele vakantie te huur"

Transcriptie

1 Mobiele akantie te huur Hatte Nispen Roosenaal Rucphen Zolle 0.obilerent.nl

2 Caraans belangrijke ata goee rijag april pasen + april heelaart juni pinksteren + juni Bürstner Dethleffs Eriba Fent Tabbert In het hoogseioen iniaal eken huur. Alle huurcaraans ijn oorien an gasflessen, erlengkabel, isselslot, krik, ielsleutel, resereiel, oortent et groneil en egerpfolie. De Copact oellen ijn oorien an een luifel. Faily Max. geicht 00/00/00 Nispen ja Zolle ja,-,- 0 Laagseioen Hoogseioen aart april Luxury A Max. geicht 00/0/00 Nispen ja Zolle ja,-,- ei juni 0 0 Luxury B Max. geicht 0/00 Nispen ja Zolle ja,-,- Copact Max. geicht 0 Nispen ja Zolle ja,-,- 0 juli 0 0 septeber augustus 0 0 oktober let op! e hier getoone afbeelingen kunnen afijken an e erkelijke caraans

3 Resereringsforulier caraans let op! Op e locatie aar u huurt oet u ook e caraan ophalen en terugbrengen! Het isselslot te allen tije gebruiken! Roken en huisieren niet toegestaan in caraan. Onergetekene (huurer): Ares: Postcoe: Tel: Kopie rijbeijs ja/nee Kopie paspoort ja/nee gehuure Woonplaats: Mobiel: E-ail: Partijen sluiten hierbij een oereenkost an huur en erhuur et betrekking tot e olgene toercaraan: Groep : Type: Max. laaerogen: huurperioe De huurperioe begint op rijag: 0 o.00 uur De huurperioe einigt op rijag: 0 o.00 uur erekering Huurer erklaart een eugelijke WA- en Repatriëringserekering te hebben afgesloten in e in an e artikelen.a en.b an one stanaarbepalingen. (*) Verhuurer erklaart at er ten behoee an het gehuure een cascoekking bestaat in e in an artikel. an one stanaarbepalingen.(*) huurberag Weken à per eek Annuleringserekering % Voortent/luifel gratis Spiegels gratis Fietsenrek à 0,- per eek à per eek Subtotaal Waarborgso eigen risico 00,- Waarborgso schoonaken binnen/buiten: 0, Totaal Het totaal erschulige huurberag oals hierboen erel, ort ingeolge artikel. an one stanaarbepalingen (ie oeije) in tee terijnen betaal: 0% binnen agen na boeking (*) Restant inclusief borg eken óór ertrek (*) aarborg retour Schae eigen risico Waarborgso schoonaken binnen: Waarborgso schoonaken buiten: Teruggae borg Totaal Terugstorting an borg binnen agen na terugkost trekken oertuig Op bankrekeningnuer: Merk trekken oertuig: Type: Boujaar: Kenteken: -polige Jägeraansluiting erplicht Max. aanhangergeicht: aanullene afspraken t.n.. Huurer erklaart teens akkoor te gaan et al hetgeen at is bepaal op ee huuroereenkost en een exeplaar an ee huuroereenkost te hebben ontangen. Operking ten aanien an eentueel rees aaneige schae of anere tekortkoingen: (*) Inien e betaling niet binnen e gestele terijn geschie, behouen ij ons het recht oor het geresereere object opnieu te erhuren. De geaakte kosten oren u in rekening gebracht. reisbesteing In erban et e erekering ag u alléén naar e lanen ie op u groene kaart ijn erel. Risicogebieen ijn uitgesloten. Huurer en erhuurer erklaren ich akkoor et boenstaane. Plaats 0 in te ullen oor erhuurer Hantekening huurer: Hantekening erhuurer: Betaal Betaal Waarborgso betaal

4 Huurooraaren caraans. Definities Ter ake an het in ee ooraaren bepaale ort erstaan oner: - e toercaraan/ouagen een aanhangagen oals geefinieer bij of krachtens e Neerlanse egenerkeersetgeing oorien an een aste of uitoubare / uitklapbare boen-/opbou uitrukkelijk beoel oor niet peranente beoning in recreatiee in et uitonering an stacaraans; - e bagageagen een aanhangagen, oals geefinieer bij of krachtens e Neerlanse egenerkeersetgeing, niet ijne een toercaraan /ouagen, uitsluiten beoel oor gebruik in recreatiee in. - e trekauto e auto oals naer oschreen in e huuroereenkost of e et toesteing an erhuurer aaran in e plaats getreen auto, ie uitsluiten beoel is o als trekken oertuig an het gehuure te ienen. - e huuroereenkost e oereenkost an huur en erhuur oereengekoen tussen huurer en erhuurer et betrekking tot het gehuure. - het gehuure e toercaraan/ouagen/bagageagen oals naer oschreen in e oereenkost an huur en erhuur.. Totstankoing en uur an e huur; bepaling an het huurberag Bij het telefonisch tot stan koen an een oereenkost gelt e oor e erhuurer in te roepen ontbinene ooraare, at ee oereenkost schriftelijk beestig ient te oren. De huuroereenkost ort aangegaan oor e tij en tegen het berag oals op e huuroereenkost is erel of anersins is oereengekoen. Oneriner het oerigens in ee ooraaren bepaale, einigt e huuroereenkost an rechtsege op e oereengekoen einatu. Datu en tijstip an beëiniging an e huur ullen altij oren astgestel binnen oor erhuurer oor ijn berijf gestele openingstijen. Inien e erhuurer toesteing heeft gegeen het gehuure eerer terug te brengen op een tijstip aarop e erhuurer niet in staat is het gehuure te ontangen en te inspecteren, an einigt e huuroereenkost aaree niet op at eerere tijstip, tenij uitrukkelijk schriftelijk aners is oereengekoen.. Verlenging an e huuroereenkost De huurer erplicht ich het gehuure uiterlijk op e oereengekoen atu en het tijstip, aarop e huuroereenkost einigt, aan het in e huuroereenkost erele ares an e erhuurer terug te beorgen, tenij oorien oor e huurer een erlenging an e huurterijn is aangeraag en ee erlenging he oor e erhuurer is toegestaan. De alus erlenge huurterijn blijft onerorpen aan ee stanaarbepalingen. Elke erlenging ient schriftelijk of per telefax te oren aangeraag. De erlenging heeft uitsluiten geling inien ee schriftelijk of per telefax is beestig oor e erhuurer.. Oerschrijing an e huurterijn Inien het gehuure niet binnen e in e huuroereenkost erele, eentueel erlenge terijn bij e erhuurer eer is ingeleer, ontstaat oor ee het recht tot oniellijke terugnae an het gehuure, aarbij oerigens e huur autoatisch oorgaat oner eelfe bepalingen tot en et e ag at het gehuure eer in het beit is an e erhuurer, et ien erstane, at het huurberag oer e perioe an oerschrijing alsan beraagt: e oor erhuurer gehanteere huurergoeing oor één eek erhoog et een berag an 0,- per ag tot en et e ag at het gehuure eer in beit an e erhuurer is, oneriner e eentuele oor e erhuurer erer te lijen schae en e te aken kosten, tenij e huurer aantoont at oerschrijing an e huurterijn het geolg is an een he niet toerekenbare tekortkoing, oals een technisch ankeent an het gehuure, at rees (in aanleg) aaneig as bij het aangaan an e huuroereenkost.. Afrekening huurberag.. Betaling De schulen an e huurer oren beschou als brengschulen. Tenij aners ort oereengekoen, an el e huurperioe aanangt bij onertekening an e huuroereenkost, ient betaling an het in e huuroereenkost genoee huurberag in tee terijnen, oals in it artikel oschreen, te oren olaan. De eerste terijn is erschulig op het oent an onertekening an e huuroereenkost en beraagt 0% an het oereengekoen huurberag. De teee terijn is erschulig uiterlijk eken oor e ingangsatu an e huuroereenkost en is gelijk aan het oereengekoen huurberag oner aftrek an e eerste terijn, its ee is olaan... Waarborgso Een aarborgso kan oren erlang. De aarborgso ort bij in ontangstnae an het gehuure op e in e huuroereenkost geele ije olaan. Oer e aarborgso ort geen rente ergoe... Tijige betaling Het gehuure ort uitsluiten aan e huurer ter beschikking gestel inien het olleige huurberag is olaan en e aarborgso is geeponeer. Inien e orering an e huurer niet contant ort betaal of niet op het oereengekoen tijstip ort betaal, an is e erhuurer anaf at oent gerechtig oer het erschulige berag e ettelijke rente ereerer et % op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij ort het resterene geeelte an e aan anaf het oent aarop betaling ha oeten plaatsinen als gehele aan aangeerkt. Dee erhoging an het erschulige berag ort beschou als een ooraare, aaroner e erhuurer uitstel an betaling is erleen, oner at e erplichting tot contante betaling is koen te erallen... Verui Inien e huurer ook na soatie in gebreke blijft het erschulige berag te betalen, is erhuurer gerechtig it berag et incassokosten te erhogen. Oner incassokosten ort erstaan alle kosten ie e erhuurer in en buiten rechte aakt oor e inorering an het erschulige berag et een iniu an % an het erschulige berag anel et een iniu an,-.. Annulering Bij annulering oor e huurer an e huuroereenkost is e huurer e oereengekoen huurergoeing olleig erschulig. Ter ekking an it risico kan e huurer een annuleringserekering afsluiten. De huurer is gehouen binnen één eek na annulering e huurergoeing te betalen oner aftrek an e rees op gron an artikel. an ee ooraaren ooruit betaale beragen.. Kosten tijens e huurtij Geurene e tij, at e huurer oer het gehuure beschikt, ijn e kosten an het agelijks gebruik an het gehuure oor rekening an e huurer.. Reparaties De kosten an reparatieerkaaheen koen geheel oor rekening an e erhuurer, tenij e schae is ontstaan oorat e huurer het gehuure niet op behoorlijke ije heeft behanel en erorg oereenkostig besteing en gebruik en/of in strij heeft gehanel et het bepaale in artikel an ee ooraaren. De kosten an reparatie an lekke banen ijn oor rekening an e huurer. Reparatieerkaaheen ienen in het berijf an e erhuurer te oren uitgeoer. Wanneer it niet ogelijk is, ient in Neerlan gebruik te oren geaakt an e iensten an een bij BOVAG AMR aangesloten berijf. In het buitenlan ient gebruik te oren geaakt an een eskunig berijf. De huurer ient alsan ooraf o een prijsopgae te eroeken. Inien e kosten an reparatieerkaaheen een berag an e 00,- exclusief BTW niet te boen gaan, kunnen ee erkaaheen oner oorafgaane toesteing an e erhuurer ten uitoer oren geleg. Voor e kosten an reparatieerkaaheen boen een berag an 00,- exclusief BTW ient e erhuurer ooraf toesteing te erlenen oor oel e reparatie als het in te schakelen berijf, bij gebreke aaran ee kosten oor rekening an e huurer ijn. De oor e huurer betaale reparaties en e na toesteing an e erhuurer elers uitgeoere oor e huurer betaale reparaties oren oor e erhuurer tegen oerlegging an een gespecificeere nota en kitantie ergoe. In het geal an oor e erhuurer goegekeure reparatie in het buitenlan int ergoeing an e kosten an het herstel plaats axiaal op basis an het prijspeil oals it in het berijf an e erhuurer gelt. Dee ergoeing beraagt nier eer an e erkelijk geaakte kosten. Bij reparaties erangen onerelen ienen bij e erhuurer, inien hij aaro eroekt, te oren ingeleer. Eentueel hieraan erbonen transportkosten ijn oor rekening an e erhuurer. Bij een efect tijens e akantie kan er oor e huurer geen aanspraak op schaeergoeing oren geaakt i het niet te gebruiken onereel. Teens is ergoeen an akantieagen i een gebrek uitgesloten. Verekering.a. WA-erekering De huurer erklaart at er ten behoee an e trekauto in cobinatie et het gehuure een aansprakelijkheiserekering is afgesloten elke oloet aan e bij of krachtens e Wet Aansprakelijkheiserekering Motorrijtuigen gestele eisen. De huurer rijaart e erhuurer ter ake an: - schae aan eren ie o elke reen an ook niet oor e erekeraar ort ergoe; - schae aan eren ie elisaar oor e erekeraar op gron an oornoee et ort ergoe och ter ake aaran krachtens e polisooraaren geen ekking is. Dit oet ich bijoorbeel oor inien e bestuurer oner inloe an alcohol of rugs heeft erkeer ten tije an het ontstaan an e schae; - het (eentuele) eigen risico..b. Repatriëringserekering De huurer erklaart at er ten behoee an e trekauto een repatriëringserekering et aanhangagensuppleent is afgesloten, aarbij het transport of terugrijen an e trekauto in cobinatie et het gehuure olgens e gebruikelijke ooraaren is geekt... Inage De huurer is gehouen o esgeenst op eerste eroek an e erhuurer afschrift(en) an e esbetreffene polis(sen) en anere releante bescheien (groene kaart) ter inage te erstrekken... Casco-ekking De erhuurer erklaart at het gehuure tegen casco-schae is ereker c.q. at een ooriening is getroffen aarbij casco-schae oner e oor casco-erekeringen gangbare ooraaren is geekt. Voor rekening an e huurer blijft eenel te allen tije: - het (eentuele) eigen risico ooroer it niet uitrukkelijk contractueel is eriner; - schae ontstaan bij gebruik in strij et artikel an ee ooraaren; - schae ontstaan anneer e bestuurer an e trekauto et het gehuure ten tije an het schaegeal oner oanige inloe an alcohol, eicijnen of enig beelen of opekken iel erkeere, at hij geacht oet oren niet in staat te ijn geeest e trekauto et het gehuure naar behoren te besturen; - schae oor opettelijk hanelen of nalaten an e huurer of bestuurer; - schae ontstaan terijl e bestuurer niet in het beit is an een gelig en oor het besturen an of beienen an e esbetreffene trekauto in cobinatie et het gehuure oorgeschreen rijbeijs of terijl e bestuurer e rijbeoeghei is onteg; - alle schae ie olgens e gebruikelijke polisooraaren niet oor ergoeing in aanerking kot... Besteings-/erekeringsgebie Tenij in e huuroereenkost aners is oereengekoen ag e huurer et het gehuure geheel Europa bereien, alsee e niet-europese lanen grenen aan e Miellanse Zee, its e in artikel.a beoele aansprakelijkheiserekering oor ie lanen ekking biet, oals oet blijken uit het bij e erekering afgegeen internationaal otorrijtuigen erekeringsbeijs (groene kaart). 0. Gehuure object et toebehoren De erhuurer erklaart het gehuure in goee staat en in oereensteing et e esbetreffene ettelijke bepalingen oorien an inentaris en accessoires oals oschreen in e oerhanige, als annex bij e oereenkost behorene inentaris- en accessoireslijst et e benoige bescheien, op uiterlijk e eerste huurag ter beschikking te ullen stellen. Het staat erhuurer rij o een gelijkaarige caraan an een aner erk en/of type caraan ter beschikking te stellen i.p.. e genoee caraan in e huuroereenkost. De erhuurer al oorafgaan aan het in ontangst neen an het gehuure oneling aanijingen en instructies erstrekken et betrekking tot het gebruik an het gehuure en teens een gebruiksaanijing en instructieboekje oerhanigen.. Verplichtingen huurer De huurer garaneert at: - hij inien benoig al orgragen oor een extra kentekenplaat ie op het gehuure ient te oren aangebracht en ie corresponeert et het kenteken an e trekauto; - niet gebruik al oren geaakt an een anere trekauto an erel in e huuroereenkost of naien oor e erhuurer is toegestaan, its ereker; - e trekauto in cobinatie et het gehuure aan alle in Neerlan en e oor he beochte lanen gestele ettelijke erplichtingen oloet en at e huurer in het beit is an alle nooakelijke bij e trekauto behorene (kenteken)bescheien; - hij ich al houen aan e ter plaatse gelene erkeersoorschriften; - hij ich te allen tije al geragen olgens e polisooraaren an e afgesloten erekeringen en erop toe te ien at ijn aanspraken oortloeiene uit e esbetreffene erekeringspolissen niet oren aangetast. - et het gehuure niet al oren erkeer buiten het erekeringsgebie als beoel in ee ooraaren oner artikel..; - hij het gehuure et toebehoren in e staat aarin hij het gehuure heeft ontangen, et gereinig in- en exterieur bij erhuurer al inleeren op uiterlijk e laatste huurag, bij gebreke aaran tee uur schoonaakkosten et een iniu an,- in rekening ullen oren gebracht, oneriner het elers in ee ooraaren geregele; - et het gehuure et org en oereenkostig het oel aaroor het beste is, al oren ogegaan; - het gehuure al oren gebruikt oereenkostig e oor e erhuurer erstrekte oorschriften als beoel in ee ooraaren oner artikel 0, alsee e ettelijke oorschriften; - het gehuure oner schriftelijke toesteing an e erhuurer niet ort eererhuur; - geen anere bestuurer feitelijk tot het besturen an e trekauto in cobinatie et het gehuure ort toegelaten, an in het geal -buiten repatriëring- ee bestuurer oner ijn toeicht staat en ee bestuurer olleige rijbeoeghei als hierna beoel heeft. Huurer is jegens erhuurer erantoorelijk oor elk hanelen en nalaten an een oor he toegelaten bestuurer; - hij olleige rijbeoeghei heeft; hij ient erhale in het beit te ijn an een gelig rijbeijs, at he beoeghei geeft tot het besturen an e trekauto in cobinatie et het gehuure; - hij of enige anere bestuurer tijens het besturen an e cobinatie niet oner inloe an alcohol, eroene- en geneesielen al erkeren en al beschikken oer e lichaelijke en geestelijke geonhei ie oor het besturen an een oertuig ereist is; - hij e erhuurer terston in kennis stelt, inien het gehuure uit e acht an e huurer is geraakt; - bij iefstal an het gehuure irect aangifte ort geaan en at hij proceserbaal al oen opaken..schae Ingeal an schae, oerkoen aan of erooraakt et het gehuure, is huurer erplicht e erhuurer hieran oniellijk telefonisch binnen uur in kennis te stellen en aarna e instructies an e erhuurer op te olgen, oals het oerleggen an getuigenerklaringen en/of anere bescheien ie op e gebeurtenis betrekking hebben, ulks oner inening an een olleig ingeul en onerteken schae-aangifteforulier. De huurer ient te allen tije oor e politie rapport of proceserbaal te oen opaken. De kosten an een eentuele repatriëring ijn oor rekening an e huurer, ie terake een repatriëringserekering ient te hebben afgesloten als beoel in artikel.b an ee ooraaren. Huurer is aansprakelijk oor schae elke optreet oor erlies an e op het gehuure betrekking hebbene bescheien en grensocuenten en oor erlies an onerelen en gereeschappen, an el schae ontstaan oor elk hanelen of nalaten an e huurer at he als tekortkoing kan oren toegereken. Huurer is erplicht ee schae bij het terugbrengen an het gehuure of aners o spoeig ogelijk te ergoeen. Inien e huurer niet (tijig) oloet aan één an e hieroor genoee erplichtingen en at ou leien tot een erlies an aanspraken op erekeringsuitkering(en) of an e ogelijkhei een ere aansprakelijk te stellen an el anersins e erhuurer ou schaen an is e huurer oor ee schae aansprakelijk.. Schae an e huurer Huurer heeft inien erer rijen et of gebruik an het gehuure ten geolge an een efect aan het gehuure at rees (in aanleg) bij aanang an e huur aaneig as of tengeolge an een ongeal buiten ijn schul onogelijk is, recht op eranging an het gehuure. Anere kosten of schae oren niet ergoe. In alle anere geallen aarbij erer rijen et of gebruik an het gehuure onogelijk is heeft e huurer geen recht op eranging an het gehuure. Voor schae aan et het gehuure eroere aken, hoe an ook ontstaan, is e erhuurer nier aansprakelijk. De huurer, ook inien ee is een natuurlijk persoon, ie niet hanelt in e uitoefening an een beroep of berijf, ort geacht terake an ijn ogelijke schae een eigen erekering af te sluiten.. Geolgschae Voor schae ie niet alt oner e casco-ekking (berijfsschae) is e huurer aansprakelijk, inien ee schae is ontstaan oor en te ijten aan hanelen of nalaten an e huurer of ijn eegebruikers in strij et artikel an ee ooraaren.. Vrijaring erhuurer De huurer rijaart e erhuurer oor alle schae an gebruikers an het gehuure of eren aaroor erhuurer aansprakelijk ocht oren gehouen en oor alle boetes en oerige kosten ie aan erhuurer ochten oren opgeleg terake an geurene e huurperioe oor e huurer en/of ijn eegebruikers gepleege strafbare feiten of feiten aarop anersins oor oertreingen een sanctie is gestel. Eén en aner ooroer het oor erhuurer erschulige geen geolg is an een efect aan het gehuure at rees (in aanleg) aaneig as bij e aanang an e huuroereenkost. Inien sancties en aatregelen an oerheisege aan erhuurer oren opgeleg, is huurer gehouen e erhuurer op iens eerste eroek schaeloos te stellen, aarbij e huurer aanullen e kosten an incasso in en buiten rechte erschulig ort, et een iniu an,-. Inien e erhuurer in erban et enige geraging of nalaten an e huurer, oals een erkeersoertreing, inforatie aan e autoriteiten ient te erstrekken, is huurer gehouen e aaree gepaar gaane kosten te ergoeen, et een iniu an 0,-.. Ontbining an e huur De erhuurer is gerechtig e huuroereenkost oner ingebrekestelling of rechterlijke tussenkost te beëinigen en ich eer in het beit an het gehuure te stellen, oneriner ijn recht op ergoeing an kosten, schaen en rente, inien blijkt tijens e huurperioe at e huurer e erplichtingen an e huuroereenkost niet, of niet op tij of niet ten olle nakot; bij oerlijen, oner curatelestelling, aanraag an surséance an betaling, faillisseent an e huurer of het an toepassing erklaren an e Wet Schulsanering Natuurlijke Personen op e huurer; bij estiging in het buitenlan an e huurer; bij orering an oerheisege an het esbetreffene gehuure, an el bij beslag op het gehuure of inien ich tussentijs ostanigheen ooroen, aaree e erhuurer bij aanang an e huur niet op e hoogte as. Huurer achtigt bij ee e erhuurer of oor ee aangeeen personen o het gehuure te controleren aar it ich beint an el ich eer in beit an het gehuure te stellen.. Beielings- en geschillenregeling.. Algeeen Dee beielings- en geschillenregeling gelt alleen bij geschillen oer e uitlegging of uitoering an ee BOVAG-stanaarbepalingen... Beielingsregeling Inien ich een geschil als in. an it artikel oschreen ooroet, kan e huurer it geschil binnen rie aanen na het ontstaan eran schriftelijk oorleggen aan het BOVAG Beielingsbureau, Postbus 00, 0 DC te Bunnik. Dit bureau al in het geschil beielen en trachten het geschil in er inne op te lossen. Inien e beieling geen resultaat heeft, bericht het bureau it o spoeig ogelijk aan partijen... Geschillenregeling a. Is e in artikel. genoee beielingspoging niet geslaag, of geeft e huurer niet e oorkeur aan een beieling, an kan e huurer het geschil schriftelijk aanhangig aken bij e Geschillencoissie AMR, aaran het secretariaat oor BOVAG ort geoer (p/a BOVAG, Postbus 00, 0 DC te Bunnik). In het geal at is beiel oor BOVAG ient e huurer het geschil binnen es eken na ontangst an het bericht an het BOVAG Beielingsbureau at e beieling geen resultaat heeft geha bij e Geschillencoissie AMR aanhangig te aken. In het geal at niet oor BOVAG is beiel ient e huurer uiterlijk rie aanen naat het geschil is gereen, het geschil bij e Geschillencoissie AMR aanhangig te aken. b. De Geschillencoissie AMR oet uitspraak in e or an een binen aies. c. Plaatsgeonen beieling staat e keue an e huurer o het geschil oor e geone rechter te laten beslechten niet in e eg. Inien e huurer eenel e aak aan e Geschillencoissie AMR heeft oorgeleg, hebben partijen nog slechts e ogelijkhei e uitspraak an e Geschillencoissie AMR ter arginale toetsing aan e geone rechter oor te leggen... Nakoingsgarantie BOVAG staat ten opichte an e huurer borg oor e nakoing oor e leen an BOVAG an het oor e Geschillencoissie AMR uitgebrachte binen aies. Voor ee borgstelling gelt een axiu an e 000,- per binen aies. In geal an faillisseent, surséance an betaling of berijfsbeëiniging an e erhuurer gelt e borgstelling slechts an als e huurer het geschil aanhangig heeft geaakt bij e Geschillencoissie AMR oorat an een ergelijke situatie sprake is. De borgstelling gelt nier oor geolgschae. Artikel. Vererking an e persoonsgegeens an e huurer De persoonsgegeens ie oren erel op e huuroereenkost oren oor e erhuurer als erantoorelijke in e in an e Wet Beschering Persoonsgegeens ererkt in een persoonsregistratie. Aan e han an ee ererking kan e erhuurer e oereenkost uitoeren, e huurer optiale serice en actuele prouctinforatie geen en e huurer aanbieingen oen. De huurer kan tegen ererking an ijn gegeens ten behoee an irect ailing bij e erhuurer eret aantekenen, at al oren gehonoreer. Artikel. Toepasselijk recht Partijen koen oereen at e BOVAG-stanaarbepalingen naar Neerlans recht ullen oren uitgeleg en aaraan onerorpen ullen ijn.

5 Huurooraaren kapeerauto s Bestuurer: De bestuurer an e kapeerauto ient iniaal e leeftij an jaar te hebben bereikt, en in het beit te ijn an een gelig rijbeijs at ereist is oor het besturen an e gehuure kapeerauto. Buitenlaners ienen in het beit te ijn an een gelig internationaal rijbeijs. Alleen e bij naa in e huuroereenkost genoee personen ijn gerechtig e kapeerauto te besturen. Huurperioe: De huurperioe begint op rijag tussen.00 en.00 uur en einigt op rijag oor 0.00 uur. Inien e kapeerauto niet oor 0.00 uur geretourneer is, treet e boeteclausule in erking. Verlenging an e oereengekoen huurperioe is slechts ogelijk na erkregen goekeuring an erhuurer. Heeft e erhuurer geen toesteing erleen, an is oor elke gehele of geeeltelijke ag at e kapeerauto later ort ingeleer, een boete erschulig an 0,- extra boen e huurprijs. Dit gelt niet inien e huurer aantoont, at e oerschrijing an e huurperioe het geolg is an een technisch ankeent aan e kapeerauto, en at e huurer it tijens het ooral irect heeft geel bij e erhuurer. De huurer ient er in it erban echter el aan te enken at het speciaal in het hoogseioen oorgaans erg oeilijk kan ijn e olgene huurer een anere kapeerauto beschikbaar te stellen. Verekering en eigen risico: De kapeerauto is ereker tegen het risico an Wettelijke Aansprakelijkhei(WA) tot een berag an ,- Per gebeurtenis. Teens is het casco,... e kapeerauto elf, ereker tegen schae. De erekeringspreie is geheel in e huurprijs inbegrepen, een internationaal erekeringsbeijs ( groene kaart ) is bij e autoocuenten aaneig. Per schae gebeurtenis raagt e huurer een eigen risico an 0,-. Door erekering niet geekte schae, oals ie ten geolge an het rijen oner inloe, het laten rijen oor niet beoege personen en. is geheel oor rekening an e huurer. Ook beschaiging aan het interieur oren niet oor e erekering geekt, oat herstel of erangingskosten geheel oor e rekening an e huurer ijn. Reparatie en schae: Onanks e goee org en het preentief onerhou, kan ich tijens e reis een echanisch efect aan e kapeerauto ooroen. Reparaties ogen in een ergelijk geal slechts oren uitgeoer oor een ealer an het esbetreffene(opbou) en (auto) erk. Bij reparaties eenals ook bij schae, is e huurer erplicht ich et e erhuurer in erbining te stellen en ich te houen aan het oor e erhuurer gegeen aies. Verhuurer al org ragen oor een aies oer e juiste afikkeling of begeleiing an e reparaties. Reparaties aan oel ex- als interieur an e kapeerauto ienen oor ter ake akkunige personen te geschieen. Niet nooakelijke reparaties ijn oor rekening an e huurer. De oor e huurer geaakte reparatiekosten oren na oerleg an e gespecificeere reparatienota s (op naa an e erhuurer) en na inleering an e erangen onerelen ergoe. Bij e reisocuenten is een Europees schae forulier aaneig aarop een eentuele schae als ook e gegeens an e tegenpartij geel ienen te oren. Dit forulier ient bij aankost bij e erhuurer ingeleer te oren. Bij een efect tijens e akantie kan er oor e huurer geen aanspraak geaan oren op schaeergoeing i... het niet te gebruiken onereel. Teens is ergoeen an akantieagen i... een gebrek uitgesloten. Besteing: Alle lanen elke op e groene kaart erel, ogen et e kapeerauto oren beocht. Alle ( oor ons berijf ) ontstane kosten oor criinele actiiteiten of erkeersoertreingen an e huurer of één an e inittene ijn oor rekening an e huurer. Gebruik Kapeerauto: De huurer ient e kapeerauto oals een goe huisaer het betaat, te behanelen en te erorgen. De huurer ient eroor te orgen, at hijelf of ieer anere bestuurer ie genoe is in e huuroereenkost, ten allen tije e kennis, e nooakelijke lichaelijke en geestelijke gestelhei beit ie tot het besturen ereist ijn. De huurer is erplicht regelatig olie en koelaterpeil eenals e banenspanning te controleren. Teens ient e huurer ich te houen aan e schriftelijke instructies, elke bij e autoocuenten ijn bijgeoeg. Huurer is gehouen e kapeerauto in goee staat te houen, en bij e erhuurer terug te beorgen. Reserering en Betaling: Bij reserering is legitiatie... paspoort en rijbeijs ooraare. De aanbetaling oals bereken op e huuroereenkost, ient binnen agen te oren olaan, het restant oals bereken op e huuroereenkost ient uiterlijk eken oor ertrek te ijn olaan. Bij niet tijig betalen is e erhuurer gerechtig e huuroereenkost eenijig te ontbinen. Bij reserering gaat e huurer eree akkoor at eentueel ijn/haar persoonsgegeens oren geerifieer. Als e huurer oner geannuleer te hebben e kapeerauto niet op het oereengekoen tijstip in ontangst neet of slechts een geeelte an e oereengekoen perioe gebruikt, blijft e huurer toch e olleige huurprijs erschulig. Annulering: Annulering oor e huurer, o elke reen an ook, kan uitsluiten iels aangeteken schrijen. Bij annulering tot eken, tot 0 eken en anaf 0 eken oor e aanangsatu an e huurperioe, blijft e huurer respectieelijk 0%, 0% en 00% an e totale huurprijs erschulig. Eentuele incassokosten, gerechtelijke kosten ettelijke rente en oerige kosten ijn oor rekening an e huurer. Teneine it risico te beperken, kan e huurer bij bespreking een annuleringsregeling afsluiten. De annuleringsregeling ort bereken oer e totale huurso ( % ).Dekking bij annulering tot uiterlijk eken oor aanang an e huurperioe is 00%, binnen eken oor aanang is %, oer het nog niet erstreken eel an e huurperioe is 0%. Voor erere ooraaren erijen ij u naar e annuleringsregeling. Wanprestatie: Verhuurer is nier aansprakelijk oor schae ontstaan oor, het niet of niet tijig leeren an e kapeerauto oor een ostanighei ie e erhuurer niet alt toe te rekenen. Is één en aner echter te ijten aan een nalatighei an e erhuurer, an heeft e huurer recht op ergoeing an kosten en schae, eenel tot een axiu an 0,-. Inien e huurperioe oor niet tijige leering ort bekort et eer an uur per gehuure eek, an heeft e huurer het recht e huuroereenkost oor e gehele perioe te ontbinen. Verhuurer al in alle geallen an niet tijig leeren, irect e oor huurer gestorte betalingen geheel of geeeltelijk terug betalen. Inien e erhuurer niet e oereengekoen kapeerauto kan leeren, aar een reelijk alternatief aanbie, ient e huurer it te accepteren. Afleering en Terugkost: De kapeerauto ort afgeleer et een olle branstof- en gastank inclusief toebehoren. Teens is e kapeerauto olleig schoongeaakt, ee ient o ook eer ingeleer te oren, is it echter niet het geal heeft e erhuurer het recht 0,- in rekening te brengen. Bij terugkost al olgens e nor an e erhuurer e kapeerauto gecontroleer oren. Tijens e reis ijn branstof en gas oor rekening an e huurer. Bij terugkost is het erplicht e kapeerauto afgetankt in te leeren, is it niet gebeur, ijn ij erplicht e branstof- en e arbeiskosten in rekening te brengen. (Geschat berag oor erhuurer +,-) Huisieren: Geien e eraring uit het erleen is het eeneen an huisieren in e kapeerauto niet toegestaan. Aantal personen: Het is niet toegestaan ich et eer personen te erplaatsen an bij het type ettelijk toegestane axiu aantal.(= aangegeen it en slaapplaatsen). Het totale geicht ag na belaing niet eer an 00 kg beragen, it ee in erban et rijbeijs B. Afrekening: Bij terugkost ort een einafrekening opgeaakt en het eentuele restant berag binnen erkagen oergeaakt op bank- of girorekening, oner eentuele inhouingen an e oor e huurer erschulige extra kosten. Inien e oor e huurer te betalen kosten e aarborgso oertreffen, ienen ee irect te oren olaan. Annuleringsregeling In e Huurooraaren staat bij annulering het olgene erel: Annulering oor e huurer, o elke reen an ook, kan uitsluiten iels een aangeteken schrijen. Bij annulering tot eken, tot 0 eken en anaf 0 eken oor e aanangsatu an e huurperioe, blijft e huurer respectieelijk 0%, 0% en 00% an e totale huurprijs erschulig. Eentuele incassokosten, gerechtelijke kosten ettelijke rente en oerige kosten ijn oor rekening an e huurer. Teneine it risico te beperken, kan e huurer bij bespreking een annuleringsregeling afsluiten. De annuleringsregeling ort bereken oer e totale huurso ( %). Dekking bij annulering tot eken oor aanang an e huurperioe is 00%, binnen eken oor aanang is %, oer het nog niet erstreken eel an e huurperioe is 0 %. Annuleringskosten, e regeling ergoe annulering als geolg an:. Ernstig ongeal, ernstige iekte of oerlijen an: a. Verekere b. Zijn bloe- of aaneranten in e eerste of teee graa c. Zijn huisgenoten. Het niet kunnen oorgaan an een oorgenoen erblijf bij in het buitenlan oonachtige bloe- of aaneranten in e eerste of teee graa, oor plotseling optreene ernstige iekte, ernstig letsel als geolge an een ongeal of oerlijen an een an e genoeen, aaroor ee failie erekere niet kan huisesten, ook inien alleen e reiskosten ijn ereker.. Coplicaties bij angerschap an e erekere of iens echtgenoten.. Het niet of niet tijig kunnen onergaan an een eisch nooakelijk of erplichte inenting, aaroor geen gebruik kan oren geaakt an het arrangeent.. Onerachte oproep an erekere oor ilitaire ienst(aners bij obilisatie).. Een an buiten koen ooral aaroor: a. Enig eigeno, e (gehuure) oning of het berijf an erekere ernstige schae oploopt of onerint, oat erekere in ijn hoeanighei an eigenaar huurer of feitelijke leier eentueel na terugroeping ter plaatse oet ijn. b. Schae ontstaan aan e geresereere accooatie, aaroor ee niet oor erblijf geschikt is.. Onrijillig erkelooshei, tot een aan na afloop an e geboekte reis, als geolg an gehele of geeeltelijke sluiting an het berijf aar erekere erkaa is.. Het binnen 0 eken oor ertrekatu of tijens e akantie erkrijgen an een aste betrekking oor oer e atu an iniensttreing ligt in e genoee perioe: a. Na erkelooshei, ter gelegenhei aaran een uitkering er genoten. b. Bij schoolerlaters, oor oer e ertrekatu ligt na ei olgen op het jaar an schoolerlating.. Onerachte toeijing an een huuroning, its erekere hieroor langer an 0 eken oor het aangaan an e reserering ston ingeschreen. 0. Een an buiten koen ooral binnen 0 eken oor e ertrekatu inien aaroor het oor reis te gebruiken prié eroersiel uitalt, en niet tijig te repareren is.. Definitiee ontrichting an het huelijk, aaroor na het boeken an het arrangeent, een echtscheiing proceures in gang is geet.. Een oneracht en niet tot na e geboekte reis uit te stellen herexaen, na het afleggen an het einexaen oor een eerjarige schoolopleiing.

Miljoeneninvestering in glasfabriek O-I. Voedselschandalen: transparantie nodig. Thema Ingredients: reststoffen verwaarden

Miljoeneninvestering in glasfabriek O-I. Voedselschandalen: transparantie nodig. Thema Ingredients: reststoffen verwaarden Jaargang 14, nr. 3 26 april 2013 Miljoeneninvestering in glasfabriek O-I Voeselschanalen: transparantie noig Thea Ingreients: reststoffen verwaaren www.nutri-akt.nl DutchRVABenelux-EisaVerInustrie:EisaVeringsielenInustrie

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN MANTELOVEREENKOMST. Paraaf:

Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN MANTELOVEREENKOMST. Paraaf: MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN Mantelnummer Vision Car Lease B.V. Kerkhofstraat 21 5554 HG VALKENSWMRD hierna te noemen: 'lessor' en Naam relatie Adres relatie Postcode en plaats

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015)

Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015) Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015) In de huurtarieven zijn o.a. inbegrepen: De BTW volledig casco(wa+all-risk) verzekering pechhulp (binnen- en buitenland)

Nadere informatie

MODULE C - KOSTBAARHEDEN

MODULE C - KOSTBAARHEDEN Inhoud Module A - ALGEMEEN... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Begripsomschrijvingen... 5 3 Dekking... 6 4 Premiebetaling... 7 5 Aanvang, duur en einde van de verzekering... 7 6 Verplichtingen bij schade...

Nadere informatie

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei 5 8914

Nadere informatie

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas HENCO TEChNISCH HANBOEK HENCO TEChNISCH HANBOEK NL verwarming rinkwater gas Pagina BUIZEN HENCO PERS. STANAR. GAS. SUPER SIZES HENCO Vision. FITTINGEN. VERELERS MESSING PERSFITTINGEN. STANAR. GAS Messing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag

Zorgkosten van ongezond gedrag Zorgkosten van ongezon gerag Kosten van ziekten notities 2012-2 Marjanne in t Panhuis - Plasmans Guus Luijben Ruolf Hoogenveen A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering Aanvraagforulier Ziektekostenverzekering Wilt u alléén aanvullende verzekeringen afsluiten, gebruik dan het Aanvraagforulier Aanvullende Ziektekostenverzekering Polisnuer Naa verzekeringsadviseur Relatienuer

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf...

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf... Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONAL LEASE

ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONAL LEASE ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONAL LEASE 1. Begrippen Hier ziet u de definities van belangrijke begrippen die in deze Algemene Voorwaarden voorkomen. Alle begrippen schrijven we met een hoofdletter. Behalve

Nadere informatie

1. ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID

1. ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID Algemene voorwaarden van Ekris B.V. Art 1. ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen leden van BOVAG Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen,

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen, ALGEMENE VOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF, VERSIE MEI 2014 ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF hierna te noemen: Qroad Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 januari 2007 onder nummer 08153367 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1.1Nijwa Groep BV en aan haar

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

Black-Scholes op de TI-83

Black-Scholes op de TI-83 Een van e plenaire lezingen op NWD 007 ging over e Black-Scholeformule; een formule waarmee e waare van optie op aanelen bepaal kan woren. De lezing wer oor velen al bijzoner ingewikkel ervaren, waarchijnlijk

Nadere informatie

Operational Lease Alphabet

Operational Lease Alphabet Operational Lease Alphabet P S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A B C D E I J K L M N O P A L G E M E N E C D E F G H I J K L J K L M N O P Q R

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Contact P.4 Hoe te handelen P.5 Algemene voorwaarden P.7 Productvoorwaarden autoverzekering P.19 Module Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant Camperverzekering

Voorwaarden Unigarant Camperverzekering Voorwaarden Unigarant Camperverzekering Unigarant maart 2014 1 2 Unigarant maart 2014 Inhoudsopgave Algemene en Bijzondere voorwaarden 4 Algemene Voorwaarden 4 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende

Nadere informatie

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING 01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 2004-100, DD. 01 JANUARI 2004 ARTIKEL 1A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door

Nadere informatie

Voorwaardenset autoverzekering fairzekering VW FZ

Voorwaardenset autoverzekering fairzekering VW FZ Voorwaardenset autoverzekering fairzekering VW FZ Wegwijzer pagina Algemene Voorwaarden fairzekering (PP 8000-01-FZ) 2-7 Verzekeringsvoorwaarden Autoverzekering fairzekering (PP 8300-01-FZ) 8-11 Autoverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie