MOTORSPORT REGLEMENT 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOTORSPORT REGLEMENT 2011"

Transcriptie

1 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: Tel. KNMV-Sport: Fax.: Internet: (algemeen) (sport) MOTORSPORT REGLEMENT 2011 Wijzigingen en/of aanvullingen ten opzichte van het Motorsport Reglement 2010 zijn vet en cursief afgedrukt. Vervallen tekst ten opzichte van 2010 wordt doorgestreept weergegeven. Hiermede komen alle voorgaande edities te vervallen.

2 INHOUDSOPGAVE MOTORSPORTREGLEMENT INHOUDSOPGAVE MOTORSPORTREGLEMENT BEVOEGDHEID VAN DE KNMV KNMV-MOTORSPORTREGLEMENT Goedkeuring Recht van beslissingen Aanvullingen op het motorsportreglement en daarbij behorende reglementen ERKENNING VAN AUTORITEIT RECHT TOT ORGANISATIE WEDSTRIJDEN/EVENEMENTEN Soorten evenementen Nationale wedstrijden tijdens een internationaal evenement Clubwedstrijden gehouden tijdens een districtsevenement Wedstrijden en de daarbij behorende trainingen Niet toegestane wedstrijden en evenementen Uitstel of afgelasting van een evenement Niet doorgaan van evenementen Gebruik van titels Circuits en banen voor wedstrijden Toegang tot de evenementen Inschrijfgelden DE WEDSTRIJDKALENDER Samenstelling van de kalender Volgorde van belangrijkheid voor evenementen op de kalender Toevoegingen en wijzigingen op de kalender Organisatievergunning (OV) KNMV-KAMPIOENSCHAPPEN EN KNMV-PRIJZEN Kampioenschappen en Prijzen Wijziging wedstrijdcategorieën Criteria Kampioenschappen en Prijzen Organisatie-aanvragen kampioenschappen en prijzen Verantwoordelijkheid van de organisatie Accepteren van rijders Classificatie Bekers en Prijzen Wisselbekers en Prijzen Start- en prijzengelden Reclame-uitingen bij evenementen en op/in programma boekjes COMMISSIES EN OFFICIALS Commissies Officials Taken en bevoegdheden van officials Verantwoordelijkheid van de Sportautoriteiten DEELNEMERS Deelnemers aan een wedstrijd Nationale of Regionale Teams Club/Merkenteams Acceptatie van uitslagen en publicaties Vrijwaring door de deelnemers en monteurs/aangevers Verplichtingen van de licentiehouder Reclame op deelnemers en machines

3 70 LICENTIES Nationale licentie Het verkrijgen van een nationale licentie Nationale, Euro- en Internationale startlicentie Beperkte licenties Uitgifte van een startlicentie Industrie licenties Recht van toegang AFGIFTE VAN LICENTIES HET TONEN VAN EEN LICENTIE HET INTREKKEN VAN EEN LICENTIE ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN Wettelijke vergunningen Aanvullend Reglement (AR) Wijzigingen op het aanvullend reglement Officieel programma Officiële emblemen Medische keuring, doping en/of alcohol controle tijdens het evenement Administratieve en technische controle Veiligheid Eerste hulp Brandpreventie Milieubescherming Reglementen voor clubwedstrijden VERZEKERINGEN TIJDENS TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN WA-Verzekering Ongevallenverzekering voor rijders/passagiers Aansprakelijkheid voor materiële schade INSCHRIJVINGEN EN ACCEPTATIES VOOR WEDSTRIJDEN Inschrijvingen Selectie bij inschrijvingen Sluitingsdata voor inschrijvingen Weigeren van inschrijvingen Niet deelnemen aan een wedstrijd Terugbetaling van inschrijfgelden en het annuleren van een inschrijving Niet geoorloofde dubbele inschrijving door geselecteerden in vertegenwoordigende teams DE WEDSTRIJD Officiële signalen Wisseling van motor, rijder of passagier Reparaties en het tanken van brandstof Het passeren van de finish Het voortijdig afbreken van een wedstrijd PROCEDURE NA DE WEDSTRIJD Wijziging van de klasseringen en toekenning van prijzen Verlies van het recht op een prijs Betaling van prijzengelden Beëindiging van een wedstrijd SLOTBEPALING

4 1 BEVOEGDHEID VAN DE KNMV De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) is de leidende autoriteit op het gebied van de motorsport in Nederland. Zij is gesprekspartner voor de Nederlandse overheid en erkent door de Fédération Internationale Motocycliste (FIM) en de Union Européenne de Motocyclisme (UEM) en aangesloten bij NOC*NSF. Zij treedt voor zover mogelijk leidend en regelend op, op het gebied van de motorsport in de meest algemene zin van het woord, dit met inachtneming van de bepalingen in de reglementen van de FIM en UEM. 2 KNMV-MOTORSPORTREGLEMENT 2.1 Goedkeuring Het KNMV-Motorsportreglement (hierna genoemd "motorsportreglement") bevat regels opgesteld door het Dagelijks Bestuur van de KNMV onder wiens auspiciën (motorsport) evenementen worden georganiseerd. Dit reglement is goedgekeurd door het Hoofdbestuur van de KNMV in december Recht van beslissingen Het Dagelijks Bestuur van de KNMV treedt leidend en regelend op ten aanzien van motorsport-evenementen die onder auspiciën van de KNMV en/of FIM/UEM worden gehouden, met inachtneming van de bepalingen in de Statuten, het Algemeen Reglement, het Districtsreglement, het Reglement voor de aangesloten motorclubs en de reglementen van de FIM en de UEM. 2.3 Aanvullingen op het motorsportreglement en de daarbij behorende reglementen Alle reglementen in de per motorsportdisciplines en de Aanvullende reglementen voor motorsportevenementen, zijn opgesteld in overeenstemming met dit reglement. Elke nieuwe of gewijzigde reglementering, mits deze is goedgekeurd door het Hoofdbestuur, moet in dit reglement of in het reglement van de betreffende discipline worden opgenomen. Elke wijziging of aanvulling op het motorsportreglement gedurende het lopende jaar, zal in het officieel orgaan op de KNMV-website gepubliceerd worden met vermelding van de ingangsdatum. 3 ERKENNING VAN AUTORITEIT Organisatoren van KNMV-, UEM- en FIM-evenementen geven, door het enkele feit van hun verzoek tot plaatsing van hun evenement op één der KNMV-wedstrijdkalenders, te kennen dat zij kennis dragen van het bestaan en de inhoud van dit motorsportreglement en de UEM- en FIM-sportcode en dat zij zich aan de daarin voorkomende bepalingen zullen onderwerpen. Voorts verklaren organisatoren en licentiehouders van de KNMV dat, ten aanzien van geschillen van welke aard ook tussen hen en de KNMV, niet de burgerlijk rechter bevoegd is om daarvan kennis te nemen doch de Commissie van Beroep van de KNMV. 4 RECHT TOT ORGANISATIE Evenementen mogen georganiseerd worden door: a. of namens het KNMV Hoofdbestuur; b. een bij de KNMV aangesloten vereniging; c. een bij de KNMV aangesloten stichting; d. elk natuurlijk persoon (lid zijnde van de KNMV) of rechtspersoon, indien deze door het Hoofdbestuur gemachtigd is om evenementen te organiseren. binnen haar/zijn eigen motorsporttak 4

5 10 WEDSTRIJDEN/EVENEMENTEN 10.1 Soorten evenementen De KNMV maakt in het algemeen onderscheid tussen de volgende soorten motorsportevenementen: - Internationale evenementen - Euro-evenementen - Nationale evenementen - Districtsevenementen - Clubevenementen - Off roadritten Internationale evenementen mogen niet georganiseerd worden zonder vermeld te zijn op de FIM- en/of UEM- en de KNMV-wedstrijdkalender. Euro evenementen dienen vermeld te zijn op de UEM en KNMV-wedstrijdkalender. Nationale evenementen dienen vermeld te zijn op de KNMV-wedstrijdkalender. Districtsevenementen dienen vermeld te zijn op de KNMV-districtskalender. Clubevenementen dienen vermeld te zijn op de KNMV-clubkalender. Off Roadritten dienen vermeld te zijn op de KNMV Off Road kalender. Een evenement kan één of meer wedstrijden omvatten. De officiële trainingen maken deel uit van de wedstrijd. Alle evenementen met uitzondering van districts- en clubevenementen moeten onder toezicht van één of meerdere KNMV-officials staan, die in het bezit zijn van een geldige licentie voor de betreffende discipline Internationale evenementen Internationale evenementen staan open voor KNMV licentiehouders en licentiehouders van één of meer buitenlandse bonden aangesloten bij de FIM. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een internationale FIM-licentie met daaraan gekoppeld een toestemming tot deelname, die door de betreffende landelijke bond wordt afgegeven. Voor deze evenementen in Nederland gelden de reglementen van de KNMV Euro-evenementen Euro-evenementen staan open voor licentiehouders van de bij de UEM aangesloten bonden. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Euro-licentie. Voor deze wedstrijden in Nederland gelden de KNMV-reglementen Nationale evenementen Nationale evenementen worden georganiseerd voor KNMV licentiehouders. Voor deze evenementen gelden de reglementen van de KNMV Districtsevenementen Districtsevenementen worden georganiseerd voor KNMV districtslicentiehouders. Voor de evenementen gelden de (districts) reglementen van de KNMV Clubevenementen Clubevenementen worden georganiseerd door bij de KNMV aangesloten verenigingen voor haar leden. Voor deze evenementen zijn de aanvullende bepalingen voor clubevenementen van kracht. De deelnemers aan clubwedstrijden dienen in het bezit te zijn van een KNMV-districtslicentie of een andere KNMV-startlicentie. 5

6 Off Road ritten Off Road ritten worden georganiseerd door bij de KNMV aangesloten verenigingen. Voor deze ritten is het Off Road reglement van toepassing. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een KNMV Off Roadlicentie. De ritten omvatten geen wedstrijdelement Niet geoorloofde dubbele inschrijving Het is een licentiehouder niet toegestaan voor meer dan één evenement welke plaatsvinden op dezelfde datum in te schrijven Nationale wedstrijden tijdens een internationaal evenement Tijdens een internationaal evenement mogen er nationale wedstrijden aan het evenement worden toegevoegd, echter deze mogen nimmer gelijktijdig met de internationale wedstrijd worden verreden Clubwedstrijden gehouden tijdens een districtsevenement Een clubwedstrijd mag tijdens een districtsevenement, niet zijnde een districtswedstrijd, plaatsvinden. (Hiervoor dient er een schriftelijke toestemming van de voorzitter van de desbetreffende commissie verkregen te zijn) Wedstrijden en de daarbij behorende trainingen Wedstrijden en de daarbij behorende trainingen tussen 2- en 3-wielige motoren, quads en auto s onderling, zijn verboden Niet toegestane wedstrijden en evenementen Het is voor leden, aangesloten verenigingen of elk ander rechtspersoon aangesloten bij de KNMV verboden wedstrijden en evenementen van welke aard ook te organiseren of te houden die niet volgens de bepalingen in de reglementen van de KNMV, de UEM en/of FIM worden georganiseerd, of waarvoor de KNMV geen goedkeuring heeft verleend. Individuelen of rechtspersonen die deelnemen aan zo n een dergelijke wedstrijd (organisator, inschrijver, rijder, passagier, monteur) worden onderworpen aan de rechtsbevoegdheid van de KNMV. Wanneer een dergelijk evenement deel uitmaakt van een ander evenement, waarvoor een organisatievergunning is verleend, zal deze vergunning automatisch als vervallen worden beschouwd en zullen de organisatoren verplicht zijn, het evenement te annuleren en het eventuele inschrijfgeld aan de deelnemers of inschrijvers te restitueren, ongeacht de disciplinaire maatregelen die overeenkomstig dit reglement en het Tuchtreglement kunnen worden opgelegd Verbod tot deelname Het Dagelijks Bestuur heeft het recht deelname aan evenementen (onder opgaaf van redenen) te weigeren, indien zij dit in het belang acht van de motorsport of van de KNMV Uitstel of afgelasting van een evenement Een daartoe aangewezen lid van het Dagelijks Bestuurs en/of de wedstrijdleider kan een evenement, wanneer reeds een organisatievergunning is afgegeven, in bijzondere omstandigheden en met gegronde redenen, verbieden of uitstellen. De omstandigheid, dat naar het oordeel van de organisator te weinig publiek aanwezig is, kan nimmer als reden gelden. Indien het evenement reeds is begonnen of verreden kan een daartoe aangewezen Dagelijks Bestuurslid c.q. de wedstrijdleider deze afgelasten of geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren, tevens kan hij de uitslagen nietig verklaren of herzien. De organisator is in geval van afgelasting van het gehele evenement verplicht de gestorte inschrijfgelden te restitueren. Op voorstel van de wedstrijdjury kan de organisator tevens verplicht worden de reiskosten van de deelnemers te vergoeden. Bij niet-acceptatie door de organisator zal het Dagelijks Bestuur beslissen. In laatste instantie kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. 6

7 10.7 Niet doorgaan van evenementen Indien een evenement met of zonder voorinschrijving ten gevolge van gebrek aan deelnemers niet doorgaat, dienen de organisatoren ervoor zorg te dragen dat de inschrijvers minstens 48 uur vóór aanvang van de training en/of wedstrijd op het door hen bij de inschrijving opgegeven adres in het bezit zijn van een mededeling daaromtrent in kennis worden gesteld via of door publicatie op de KNMV-website. Bij gebreke van een zodanige mededeling is de organisator aansprakelijk voor de door de inschrijvers gemaakte reiskosten, zulks ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur/de Commissie van Beroep Gebruik van titels Het gebruik van titels van FIM-klassieke evenementen, bijv. FIM-Wereld- en Continentale Kampioenschappen of Prijzen, "Grand Prix", Wereld Cup, Europa Cup, Landenwedstrijd, "Prijs der Naties", Olympisch of enig andere omschrijving van een evenement of wedstrijd met een wereld- of continentale status, en/of het gebruik van de termen "Internationaal", "TT", "Kampioenschap", en/of "Record" als titel of subtitel is gereserveerd voor wedstrijden welke overeenkomstig zijn ingeschreven in respectievelijk de FIM, UEM en de KNMVwedstrijdkalender. De door het Dagelijks Bestuur gekeurde titels kunnen in officiële documenten, advertenties, posters en andere uitingen gebruikt worden, mits schriftelijke toestemming van de KNMV is verkregen. Overeenkomstig de voorschriften van de FIM mag de titel "Grand Prix" alleen door de KNMV of met haar toestemming worden gebruikt. In de titel "Grand Prix" moet de naam van Nederland verwerkt zijn (bijv. 'Grand Prix van Nederland" of "Nederlandse Grand Prix") of een naam door de FIM vastgesteld. Het afsluiten van sponsorcontracten voor series tellend voor Nederlandse Kampioenschappen en/of klassen is het exclusieve recht van de KNMV. Voor elk evenement, meetellend voor een KNMV-Kampioenschap mag aan de titel of subtitel de naam van een evenement sponsor worden verbonden, mits hiervoor de schriftelijke goedkeuring van de KNMV is verkregen. In dit geval wordt een financiële regeling door het Dagelijks Bestuur van de KNMV vastgesteld. Namen van evenement sponsoren zullen niet in de KNMV wedstrijdkalender en -publicaties worden opgenomen Circuits en banen voor wedstrijden Alle circuits en banen voor internationale, nationale en districtswedstrijden dienen te voldoen aan de regels of eisen vastgelegd in respectievelijk dit motorsportreglement en/of de reglementen per discipline en/of normen voor circuits per discipline. De wedstrijdaccommodaties moeten goedgekeurd zijn door of namens het Dagelijks Bestuur. Voor clubevenementen zijn de minimale veiligheidseisen van kracht die door de KNMV aan de clubs zijn verstrekt Veiligheid en milieu Deelnemers dienen er voor zorg te dragen dat hun uitrusting en motoren gedurende het gehele evenement voldoen aan de veiligheids- en milieubepalingen van het geldende sportreglement en technische reglement Toegang tot de evenementen De leden van het Dagelijks Bestuur, het Hoofdbestuur, de KNMV afgevaardigden bij de UEM en/of FIM, de directie van de KNMV, Hoofd Sportzaken, medewerkers sportafdeling en de voorzitters van de commissies hebben vrije toegang tot alle hier te lande onder auspiciën van de KNMV te organiseren evenementen. Zij hebben het recht zich op alle door hen gewenste plaatsen op terreinen of circuits te bevinden, indien de veiligheid niet in het geding komt. 7

8 De leden van het Districtsbestuur en officials woonachtig in het betreffende district hebben vrije toegang tot alle in dit district onder auspiciën van de KNMV te organiseren wedstrijden, mits dit tevoren schriftelijk bij de organisator is aangevraagd. De leden van de diverse sportcommissies, KNMV-bondsbureaumedewerkers, trainers en/of coaches van de nationale selecties, de gediplomeerde Motorsport Trainers hebben vrije toegang tot alle onder auspiciën van de KNMV en onder verantwoordelijkheid van de betreffende sportcommissie vallende evenementen, mits dit tevoren bij de organisator is aangevraagd. De organisator is verplicht hen hiervoor de benodigde kaarten en/of doorlaten ter beschikking te stellen. Deze regeling geldt niet voor wedstrijden die in samenwerking met FIM Promotors worden georganiseerd Inschrijfgelden Een organisator kan voor deelname aan een evenement, waarvoor een organisatievergunning is verleend, van de startlicentiehouder een inschrijfvergoeding vragen, mits schriftelijke toestemming van de KNMV is verkregen. De hoogte van de inschrijfvergoedingen worden jaarlijks door het Hoofdbestuur vastgesteld. 20 DE WEDSTRIJDKALENDER De KNMV zal jaarlijks in haar publicaties orgaan de wedstrijdkalender publiceren; indien nodig met klassenindeling. De wedstrijdkalender zal actueel worden gehouden door publicaties in het officiële orgaan op de KNMV-website Samenstelling van de kalender Aanvragen voor alle motorsportevenementen, indien nodig met klassenindeling, dienen door de organisatoren bij de KNMV ingediend te worden. Tijdens de kalendervergaderingen worden zoveel mogelijk aanvragen voor de motorsportkalender toegewezen door het Dagelijks Bestuur. Indien een organisator niet op de kalendervergadering vertegenwoordigd is, heeft het Dagelijks Bestuur het recht om zonder overleg met de betreffende organisator de aanvraag te annuleren of te wijzigen. Het Dagelijks Bestuur van de KNMV is vrij data toe te wijzen, nadat zij rekening heeft gehouden met de aanvragen en het belang van de motorsport. Hierbij zal worden getracht om evenementen die op dicht bij elkaar gelegen accommodaties en/of data of gelijktijdig zullen worden verreden, te vermijden Volgorde van belangrijkheid voor evenementen op de kalender De volgorde van belangrijkheid voor evenementen op de kalender is als volgt: - Individuele of Team Wereld Kampioenschappen in de verschillende disciplines - Continentale Kampioenschappen (Europese Kampioenschappen) - FIM-Prijs Evenementen - Grand Prix evenementen (die niet meetellen voor het Wereld Kampioenschap) - Kampioensevenementen (Open Nederlandse Kampioenschappen) - Internationale evenementen - Euro-nationale evenementen - Nationale evenementen - Districtsevenementen - Clubevenementen 20.3 Toevoegingen en wijzigingen op de kalender Late aanmeldingen van evenementen kunnen tot 5 weken voor de datum van het evenement worden geaccepteerd. Een door weersomstandigheden afgelast evenement kan naar elke andere overeengekomen datum worden verplaatst, met inachtneming van de reeds vastgestelde wedstrijdkalender. 8

9 Het KNMV-bondsbureau, als ook alle deelnemers wiens inschrijvingen zijn ingediend, moeten door de organisator geïnformeerd worden over een datumwijziging of afgelasting. Alle deelnemers en betrokkenen dienen door het bondsbureau te worden geïnformeerd over de betreffende wijziging via publicatie op de KNMV-website, In geval van een datumwijziging blijven de ontvangen inschrijvingen geldig tenzij de deelnemer zich heeft afgemeld. Voor het verplaatsen van een evenement dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan het Dagelijks Bestuur Organisatievergunning (OV) Voor de organisatie van elk evenement, met uitzondering van clubevenementen, dient de organisator in het bezit te zijn van een OV, afgegeven door de KNMV. Voor een districts- en clubwedstrijd dient een verzekeringscoupon te worden afgegeven Aanvraag organisatievergunning Een aanvraag voor het organiseren van een competitie wedstrijd moet worden ingediend bij het KNMV-Bondsbureau Verstrekking van organisatievergunning De OV wordt zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de motorsportkalender uitgereikt namens het Dagelijks Bestuur. De kosten van de OV worden door het Hoofdbestuur vastgesteld Voorwaarden bij verstrekking organisatievergunning Het Dagelijks Bestuur kan bij het verstrekken van een OV de door haar nodig geachte voorwaarden stellen en kan het storten van een voorschot en/of borgstelling verplicht stellen Aansprakelijkheid houder organisatievergunning De houders van een OV zijn aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen welke uit de verstrekte OV voortvloeien Overeenkomst gekoppeld aan organisatievergunning Voor publieksevenementen die staan vermeld op de kalender kan het Dagelijks Bestuur in een schriftelijke overeenkomst met de organiserende vereniging of stichting de door haar nodig geachte voorwaarden vaststellen Vervallen organisatievergunning Een OV vervalt indien de organisatie van het evenement waarvoor de OV is verleend in andere handen overgaat. De nieuwe organisator moet een nieuwe OV aanvragen. Deze kan worden geweigerd, zolang niet aan de op de oorspronkelijke organisator rustende verplichtingen zijn voldaan of daarvoor zekerheid is gesteld. Een organisatievergunning vervalt tevens wanneer door de organisatie surséance van betaling is aangevraagd en/of failliet is verklaard Opnieuw verstrekken van een organisatievergunning Het in het vorig artikel bepaalde is niet van toepassing, indien naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur de in art bedoelde verplichtingen zijn vervallen door een bindend gerechtelijk of overeengekomen akkoord. 9

10 Recht van afstand van organisatievergunning De houder van een OV heeft te allen tijde het recht afstand te doen van zijn OV, zonder recht op restitutie van de voor het verkrijgen daarvan gedane betalingen met inachtneming van art Ontneming Intrekkenvan de organisatievergunning Onverminderd de mogelijkheid van intrekking van de OV bij wijze van straf maatregel, kan een OV door of namens het Dagelijks Bestuur worden ontnomen of opgeschort op grond van het feit, dat de organisator niet of niet meer voldoet aan de eisen welke ter zake zijn gesteld en/of de belangen van de KNMV of de bij haar aangesloten verenigingen kan schaden. Bij opschorting van de OV lopen alle daaraan verbonden verplichtingen door, zonder dat de houder de uit de OV voortvloeiende rechten kan genieten. Bij intrekking van de OV, als in dit artikel bedoeld, vervalt het recht op restitutie van de voor het verkrijgen van de OV gedane of nog verschuldigde betalingen Afwijzing aanvraag organisatievergunning Een aanvraag om een OV kan worden afgewezen, indien het verstrekken ervan naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur in strijd zou zijn met de belangen van de KNMV of de motorsport in het algemeen. Een aanvraag om een OV kan worden afgewezen indien het te organiseren evenement schade zal kunnen doen aan enig ander evenement, waarvoor een OV is afgegeven, of het principe-besluit tot het verstrekken daarvan is genomen Reclame-uitingen bij evenementen en op/in programma boekjes Bij alle wedstrijden onder auspiciën van de KNMV is het verplicht het KNMV-logo goed zichtbaar voor op het programma boekje te plaatsen, alsmede de logo s van de FIM en/of UEM bij respectievelijke Internationale of Euro-wedstrijden. Middels contracten met de betreffende organisator kan bepaald worden welke sponsoruitingen verplicht zijn. Alle gevoerde reclame en publiciteit zal in overeenstemming dienen te zijn met de werkelijkheid van het evenement. De organisator wordt door het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk gesteld in geval van de door hem eventueel verstrekte misleidende reclame. Beroep op derden kan hierbij niet worden geaccepteerd. Het voeren van misleidende of niet door het Dagelijks Bestuur toegelaten reclame kan worden bestraft met intrekking van de OV en/of een geldboete van ten hoogste 2.500,--. Indien overtreding van dit verbod bij herhaling voorkomt, kan het Dagelijks Bestuur maatregelen toepassen ongeacht het tijdstip waarop de overtreding wordt vastgesteld. Tabaksreclame is bij wet verboden. Het is niet toegestaan reclame te voeren welke aanstootgevend is en/of reclame te voeren voor producten die bij de wet of waarvan het gebruik in de motorsport middels het dopingreglement verboden zijn. 10

11 30 KNMV-KAMPIOENSCHAPPEN EN KNMV-PRIJZEN 30.1 Kampioenschappen en Prijzen In overeenstemming met gedetailleerde condities zoals vermeld in de bijzondere voorschriften behorende bij elke sportdiscipline erkent de KNMV Kampioenschappen en Prijzen zoals omschreven in de volgende artikelen. KNMV-kampioenschappen en -prijzen worden alleen dan toegekend wanneer er minimaal 10 startlicentiehouders of een ander door het Dagelijks Bestuur vastgesteld aantal aan het kampioenschap of de prijs hebben deelgenomen Series van evenementen De organisatie van een serie evenementen welke gehouden worden op verschillende circuits moeten altijd vóór of tijdens de kalendervergadering door de betrokken organisatoren ter goedkeuring aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd. Het is niet toegestaan onderling series voor enige, niet door de KNMV ingestelde, competitie te organiseren zonder hiervoor schriftelijke toestemming te hebben van het Dagelijks Bestuur Kampioenschaps-evenementen De KNMV kent series voor het Nederlands Kampioenschap, het Open Nederlands Kampioenschap en KNMV-prijzen. Jaarlijks worden de kampioenschappen en prijzen voor de diverse disciplines door het Hoofdbestuur vastgesteld, op voordracht van de betreffende commissies. Wegrace en dragrace - Open Nederlands Kampioenschap Wegrace voor rijders en passagiers - Open Nederlands Kampioenschap Dragrace voor rijders - Nederlands of Cup Kampioenschap Wegrace voor rijders Motocross - Open Nederlands Kampioenschap voor rijders en passagiers - Nederlands Jeugdkampioenschap voor rijders) Trial en enduro - Open Nederlands Kampioenschap Trial voor rijders - Open Nederlands Kampioenschap Enduro voor rijders - Open Nederlands Kampioenschap Enduro voor merken- en clubteams - Nederlands Jeugdkampioenschap Trial Baansport en motoball - Open Nederlands Kampioenschap Speedway voor rijders - Open Nederlands Kampioenschap Grasbaan voor rijders en passagiers - Open Nederlands Kampioenschap voor IJsrace - Nederlands Kampioenschap Grasbaan voor rijders - Nederlands Jeugdgrasbaan Kampioenschap voor rijders - Nederlands Motoball Kampioenschap voor clubteams Pocketbikes - Nederlands Jeugdkampioenschap Pocketbikes voor rijders Brommerrace - Nederlands Jeugdkampioenschap Brommerrace voor rijders 11

12 Supermoto - Open Nederlands Kampioenschap Supermoto voor rijders - Nederlands Jeugdkampioenschap Supermoto voor rijders KNMV-Prijzen - KNMV-Cup Nationaal voor rijders en/of passagiers - KNMV Euro Cup Supermoto voor rijders - KNMV-Cup Junior voor rijders en/of passagiers - KNMV-Cup Regio voor rijders en/of passagiers - KNMV-Prijs Jeugd voor rijders - KNMV Districtskampioenschappen 30.2 Wijziging wedstrijdcategorieën Alle wedstrijden genoemd in art , mogen op voorstel van de betreffende commissies en met goedkeuring van het Dagelijks Bestuur gewijzigd worden in een hogere of een lagere categorie Criteria Kampioenschappen en Prijzen Kampioenschappen en Prijzen Het Dagelijks Bestuur bepaalt op voorstel van de betreffende commissies, naar aanleiding van de opgedane ervaringen, het minimale en maximale aantal wedstrijden dat verlangd wordt voor een Kampioenschap en/of KNMV Prijs. Deze wedstrijden dienen in de wedstrijdkalender opgenomen te zijn om het kampioenschap mee te laten tellen. Bij annulering kan een andere organisator de betreffende wedstrijd organiseren Organisatie-aanvragen kampioenschappen en prijzen Aan organisatoren die een evenement met KNMV-titel wensen te organiseren kunnen condities waaronder georganiseerd dient te worden opgelegd worden. Deze condities dienen reglementair door de betreffende commissie te zijn vastgelegd, dan wel in een contract tussen organisator en het KNMV-bondsbureau te zijn opgenomen. dienen te voldoen aan de volgende condities: Individuele Nederlandse Kampioenschappen Om als organisator voor een individueel Nederlandse Kampioenswedstrijd in aanmerking te komen moet deze in de regel eerder een nationale wedstrijd (met uitzondering van trial en enduro) van dezelfde discipline georganiseerd hebben. Van deze regel kan na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur worden afgeweken. Teamkampioenschappen De condities gesteld voor aanmeldingen van wedstrijden meetellend voor het Individuele Kampioenschap gelden eveneens voor Team-Kampioenschappen. Algemene opmerking Alle bovengenoemde wedstrijden kunnen alleen plaatsvinden op circuits welke door de KNMV zijn goedgekeurd. Als het aantal aanvragers voor wedstrijden geldend voor een KNMV-Kampioenschap of KNMV-prijs het verlangde aantal heeft bereikt, kan het Dagelijks Bestuur op voorstel van de betreffende commissie kwalificatie-condities opleggen en/of besluiten jaarlijks te rouleren tussen de aangemelde organisatoren. 12

13 30.5 Verantwoordelijkheid van de organisatie Alle kampioenswedstrijden en prijzen worden alleen aan die organisaties toegewezen die aan het gestelde in art 4. van dit reglement voldoen. De organisator is verantwoordelijk voor de verplichtingen ten opzichte van de KNMV Acceptatie van rijders De organisatie van een wedstrijd moet de rijders accepteren overeenkomstig de deelnemerslijst samengesteld door of namens het Dagelijks Bestuur. De gegarandeerde financiële condities waaronder de rijders kunnen deelnemen worden elk jaar door het Dagelijks Bestuur vastgesteld Klassering Individuele Kampioenschappen Alle bepalingen voor de kampioenschappen worden vastgelegd in de specifieke reglementen van de diverse motorsportdisciplines. Voor alle kampioenschappen bestemd voor rijders en passagiers zullen alle te organiseren wedstrijden meetellen voor het betreffende kampioenschap. Echter, het Dagelijks Bestuur is bevoegd, op voorstel van de betreffende commissies en in bijzondere omstandigheden, een beslissing te nemen afwijkend van deze regel. Deze afwijkende regel dient te worden gepubliceerd in het reglement van de betreffende tak van motorsport. De classificatie van de rijders en passagiers is gebaseerd op het aantal punten door hen behaald tijdens de verschillende kampioenswedstrijden, waarbij rekening wordt gehouden met de van toepassing zijnde reglementen voor de competitie. Voor zijspankampioen-schappen zullen de punten in principe toegewezen worden aan de rijders. Echter, de passagiers kunnen samen met de rijders ook gekwalificeerd worden in de eindstand, vooropgesteld dat zij samen deel hebben genomen aan meer dan de helft van het aantal wedstrijden meetellende voor het kampioenschap en zij samen meer dan 50% van het aantal punten van de rijder hebben behaald KNMV-Prijzen Wedstrijden voor deze prijzen zullen georganiseerd worden volgens de reglementen vastgesteld door de betreffende commissies Bekers en Prijzen Bekers/Oorkondes voor kampioenschappen bestemd voor rijders/passagiers De KNMV stelt voor de kampioenen de Kampioensbeker, herinnering en/of oorkonde ter beschikking. De KNMV stelt voor de winnaar van een KNMV-Cup een beker en/of herinnering ter beschikking Merkenprijzen Indien de KNMV een merkencompetitie uitschrijft reglementeert zal de betreffende prijs door de KNMV ter beschikking worden gesteld Kampioenschappen of prijzen bestemd voor teams Voor kampioenschappen of prijzen bestemd voor teams worden de volgende prijzen door de KNMV beschikbaar gesteld. gegeven: 1 beker, herinnering en/of oorkonde voor het team en een medaille voor alle betrokken deelnemers van het winnende team. 13

14 30.9 Wisselbekers en Prijzen Het Dagelijks Bestuur kan op voorstel van de betreffende commissie beslissen over de instelling van een wisselbeker of prijs, indien deze nog niet vermeld is in de betreffende competitie-reglementen. De houder van een wisselbeker of prijs is verantwoordelijk voor elke beschadiging of verlies tijdens de periode dat deze in zijn bezit is Start- en prijzengelden Bij uitkering van start- en prijzengelden, indien van toepassing, zullen de wettelijke fiscale/sociale inhoudingen gelden van toepassing zijn. De inhoudingen zullen door de organisator worden gedaan Reclame-uitingen bij evenementen en op/in programma boekjes Bij alle wedstrijden onder auspiciën van de KNMV is het verplicht het KNMV-logo goed zichtbaar voor op het programma boekje te plaatsen, alsmede de logo s van de FIM en/of UEM bij respectievelijke Internationale of Euro-wedstrijden. Middels contracten met de betreffende organisator kan bepaald worden welke sponsoruitingen verplicht zijn.het is niet toegestaan reclame te voeren welke aanstootgevend is en/of reclame te voeren voor producten die bij de wet of waarvan het gebruik in de motorsport middels het dopingreglement verboden zijn. 40 COMMISSIES EN OFFICIALS 40.1 Commissies De KNMV telt een aantal commissies die het Bestuur in de uitoefening van haar taak terzijde staat. Leden van deze commissies worden voor de tijd van één jaar door het Hoofdbestuur benoemd. De benoeming van de voorzitter van de onder genoemde commissies geschiedt door aanwijzing door het Hoofdbestuur. Commissies vallen onder de verantwoording van het Hoofdbestuur. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de commissievoorzitter doorslaggevend De Commissies - Baansport Commissie - Off Road, Enduro en Trial Commissie - Motocross Commissie - Wegrace Commissie - Technische Commissie - Commissie Tijdwaarneming - Medische Commissie - Competitie Commissie Motoball - Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu Beslissingsbevoegdheid De commissies hebben het recht, na overleg met het Dagelijks Bestuur, maatregelingen en beslissingen te nemen die noodzakelijk en in het belang zijn van hun werkterrein. Deze mogen niet in strijd zijn met dit reglement, de betreffende reglementen per discipline en/of de belangen van de KNMV schaden. Commissies zijn bevoegd te allen tijde het bestuur te adviseren of voorstellen in te dienen. De voorzitter van de commissie is bevoegd om, na overleg met en goedkeuring van het Dagelijks bestuur, besluiten te nemen namens de betreffende commissie. Eén van de daartoe aangewezen leden van het Dagelijks Bestuur en/of de directeur van de KNMV is bevoegd namens de commissie besluiten te nemen na overleg te hebben gepleegd met de voorzitter van de betreffende commissie. 14

15 De commissies hebben het recht beslissingen te nemen en maatregelen uit te vaardigen, welke in het belang zijn van zaken op hun terrein en niet in strijd zijn met het algemeen motorsportbelang. De verantwoordelijkheid ten aanzien van het Bestuur geldt in die gevallen waar duidelijk algemene regels in het geding zijn, dan wel uniforme regels of coördinerende zaken van belang zijn. Commissies zijn bevoegd te allen tijde adviezen te geven aan het Bestuur. De voorzitter van een commissie is bevoegd besluiten te nemen namens de betreffende commissie. Een der aangewezen leden van het Dagelijks Bestuur en/of de directeur van de KNMV is bevoegd besluiten te nemen uit naam van een commissie na overleg te hebben gepleegd met de voorzitter van de betreffende commissie. De commissievoorzitter kan ter ondersteuning van de taken een aantal sportofficials voordragen die door het Hoofdbestuur steeds voor de tijd van één jaar kunnen worden benoemd Taken en bevoegdheden van het Hoofdbestuur en haar commissies Bestuur - Vaststellen algemene beleidslijnen voor de motorsport - Toetsing van en controle op het beleid van commissies - Algemene verantwoordelijkheid voor de motorsport - Behartiging van alle motorsportbelangen - Leiding en beslissing in algemene sportzaken - Toetsing en samenstelling van vaste commissies - Benoeming van Internationale officials - Toetsing en goedkeuring van alle motorsportreglementen - Vaststellen van voorkeurslijsten EK en WK wedstrijden - Representatieve taken - Het vaststellen van wedstrijdkalenders - Verantwoordelijk voor sportbegeleiding - Verantwoordelijk voor de kampioenshuldiging en het toekennen van ere-prijzen - Benoemen van officials - Vaststellen van UEM- en FIM-voorstellen - Vaststellen opleidingsprogramma - Regeling Motoball in overleg met de Competitie Commissie Motoball - Het vaststellen van inschrijfgelden, reiskosten en prijzenschema's voor deelnemers aan wedstrijden - Het goedkeuren van de instelling en/of opheffing van een werkgroep Commissies Baansport Commissie - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot de baansport - Beleidsvoorbereiding - Het beleid ten uitvoer brengen - Reglementering baansport - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV, UEM en FIM - Voorbereiden van FIM-voorstellen aan het bestuur - Voorbereiden van UEM-voorstellen aan het bestuur - Promotie/degradatie-regeling - Voorstellen voorkeurslijst deelnemers EK en WK wedstrijden aan het Dagelijks Bestuur - Representatieve taken binnen de baansport - Voordracht officials aan het bestuur 15

16 - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - Voorstellen prijzenschema's - Voorstel wedstrijdkalender - De Baansport Commissie laat zich bijstaan door baansportofficials - Verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de veiligheidsnormen - Goedkeuring accommodaties - Het bespreken van het wedstrijdrapport met de organisatie, eventueel in samenspraak met de commissievoorzitter - Het keuren van trainings- en wedstrijdbanen of circuits en het adviseren tot het al dan niet verstrekken van een organisatievergunning door het Bestuur Off Road, Enduro en Trial Commissie - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot enduro en trial - Evenementtechnische regeling met betrekking tot off roadritten - Beleidsvoorbereiding - Het beleid ten uitvoer brengen - Reglementering enduro, trial en off roadritten - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV, UEM en FIM - Voorbereiden van FIM-voorstellen via de FIM-delegatie aan het bestuur - Voorbereidingen van UEM-voorstellen via de UEM-delegatie aan het bestuur - Promotie/degradatie-regeling - Voorstellen voorkeurslijst deelnemers EK en WK wedstrijden aan het Dagelijks Bestuur - Representatieve taken binnen de enduro en trial sport - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - Voorstel wedstrijdkalender - De Off Road, Enduro en Trial Commissie laat zich bijstaan door off road, enduro en trial officials - Verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de veiligheidsnormen - Goedkeuring accommodaties - Het bespreken van het wedstrijdrapport met de organisatie, eventueel in samenspraak met de commissievoorzitter - Het keuren van banen of wedstrijdtrajecten en het adviseren tot het al dan niet verstrekken van een organisatievergunning door het Bestuur Motocross Commissie - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot de motocross - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot de supermotard - Beleidsvoorbereiding - Het beleid ten uitvoer brengen - Reglementering motocross - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV, UEM en FIM - Voorbereiden van FIM-voorstellen aan het bestuur - Voorstellen van UEM-voorstellen aan het Bestuur - Promotie/degradatie-regeling - Voorstellen voorkeurslijst deelnemers EK en WK wedstrijden aan het Dagelijks Bestuur - Representatieve taken binnen de motocross sport 16

17 - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - Voorstel wedstrijdkalender - Voorstel prijzenschema's - De Motocross Commissie laat zich bijstaan door motocrossofficials - Verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de veiligheidsnormen - Goedkeuring accommodaties - Het bespreken van het wedstrijdrapport met de organisatie, eventueel in samenspraak met de commissievoorzitter - Het keuren van trainings- of wedstrijdcircuits en het adviseren tot het al dan niet verstrekken van een organisatievergunning door het bestuur Wegrace Commissie - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot de Wegrace, Dragrace, Pocketbikes en Brommerraces - Beleidsvoorbereiding - Het beleid ten uitvoer brengen - Reglementering Wegrace en Dragrace - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV, de UEM en FIM - Voorbereiden van FIM-voorstellen aan het Bestuur - Voorbereiden van UEM-voorstellen aan het Bestuur - Promotie/degradatie-regeling - Voorstellen voorkeurslijst deelnemers EK en WK wedstrijden aan het Dagelijks Bestuur - Representatieve taken binnen de wegrace en dragrace sport - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - Voorstellen prijzenschema's - Voorstel wedstrijdkalender - Wedstrijdtechnische begeleiding mini-motoren en brommers - De Wegrace Commissie laat zich bijstaan door wegraceofficials - Verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de veiligheidsnormen - Goedkeuring accommodaties - Het bespreken van het wedstrijdrapport met de organisatie, eventueel in samenspraak met de commissievoorzitter - Het keuren van trainings- of wedstrijdcircuits en het adviseren tot het al dan niet verstrekken van een organisatievergunning door het bestuur Technische Commissie - Voorstellen van de technische eisen waaraan de motoren, brandstof en de uitrusting van de deelnemers moeten voldoen - Beleidsvoorbereiding in overleg met de commissie van de betreffende motorsportdiscipline - Coördinatie van technische zaken vanuit de vaste commissies - Samenstelling van alle technische reglementen - Controle op de toepassing van de motortechnische reglementen - Onderzoek bij protesten van technische aard - Onderzoek en rapportage bij ernstige wedstrijdongevallen - Voorbereiden van FIM-voorstellen via de FIM-delegatie aan het bestuur 17

18 - Voorbereiden van UEM-voorstellen via de UEM-delegatie aan het bestuur - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met het bondsbureau - Coördinatie en toezicht op werkzaamheden van technische officials - Taakverdeling officials - De Technische Commissie laat zich bijstaan door technische officials Commissie Tijdwaarneming - Coördinatie van puntentellingen en reglementering van verscheidene sportcommissies die betrekking hebben op het werk van de tijdwaarneming - Beleidsvoorbereiding in overleg met de commissie van de betreffende motorsportdiscipline - Voordracht officials aan het Bestuur - Opleidingen in overleg met het bondbureau - Coördinatie en toezicht op werkzaamheden van de officials tijdwaarneming - Taakverdeling officials - De Commissie Tijdwaarneming laat zich bijstaan door officials tijdwaarneming 18

19 Medische Commissie - Het ontwikkelen van initiatieven en de voortgang daarvan te bevorderen die leiden tot een goede medische begeleiding van de sporter en/of het sportevenement - Het opstellen van medische keuringseisen voor de deelnemer en toezien op een goede uitvoering daarvan - Het vaststellen van de noodzakelijke medische voorzieningen op wedstrijdaccommodaties en de controle daarop - Advisering ten aanzien van medische geschiktheid tot deelname aan wedstrijden na een ongeval of ziekte - Coördinatie van medische zaken van de diverse motorsport disciplines - Coördinatie wedstrijdartsenpool - Coördinatie fysiotherapiegroep - Coördinatie paramedische groep - Coördinatie en toezicht op werkzaamheden van medische officials - Controle op de toepassing van de medische reglementen - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV, de UEM en FIM - Voorbereiden van FIM-voorstellen aan het bestuur - Voorbereiden van UEM-voorstellen aan het bestuur - Voorlichting op medisch gebied - Sportmedische begeleiding van wedstrijdsporters - Representatieve taken met betrekking tot medische zaken - Voordracht officials aan het bestuur - Vertegenwoordiging in overlegorganen - Het uitbrengen van adviezen aan de Technische Commissie met betrekking tot de wedstrijduitrusting van wedstrijddeelnemers - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - De Medische Commissie laat zich bijstaan door medische officials Competitie Commissie Motoball - Regeling competitie motoball - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot Motoball - Voorstel Motoball Reglement - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV en de UEM - Voorbereiden van UEM-voorstellen via de UEM-delegatie aan het bestuur - Voordracht samenstelling vertegenwoordigend team aan bestuur - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met het bondsbureau - Taakverdeling officials - Voorstellen wedstrijdkalender - De Competitie Commissie Motoball laat zich bijstaan door scheidsrechters motoball Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu - Beleidsvoorbereiding op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu en onroerende zaken - Het beleid ten uitvoer brengen - Ondersteuning en advisering van de bij de KNMV aangesloten verenigingen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en onroerende zaken 19

20 - Coördinatie en strategische en beleidsmatige aansturing van in- en externe professionele bijstand aan bij de KNMV aangesloten verenigingen - De beoordeling van trainings- en wedstrijdaccommodaties op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en onroerende zaken - Het vertegenwoordigen van de KNMV en aangesloten verenigingen bij overleg met lokale, provinciale en nationale overheidsorganen en maatschappelijke groeperingen - Representatie van de KNMV op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en onroerende zaken - Het formuleren van voorstellen ter implementatie in de reglementering van de verschillende sportdisciplines - Onderzoek bij geschillen en accommodatievraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en onroerende Zaken - Het gevraagd en ongevraagd fungeren als toezichthoudend official bij nationale en internationale evenementen met betrekking tot de omgevingsaspecten in de ruimste zin des woords - Het beleidsmatig aansturen en begeleiden van het opzetten en onderhouden van een kennisbank op ROM-gebied - Het in overleg met de overige sportcommissies begeleiden en coördineren van de werkzaamheden van de milieuofficials - Voorbereiden van FIM-voorstellen op het gebied van ruimtelijke ordening, Milieu en Onroerende Zaken via de FIM-delegatie aan het bestuur - Voorbereiden van UEM-voorstellen op het gebied van Ruimtelijke Ordening, milieu en onroerende zaken via de UEM-delegatie aan het bestuur - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - Voordracht toekenning KNMV-Milieuprijs aan het bestuur - Voordracht kandidaten FIM-Milieuprijs aan het bestuur Vergaderingen - De commissievergaderingen worden namens de voorzitter uitgeschreven - De data worden zoveel mogelijk in overleg met de commissieleden vastgesteld - De data worden in onderling overleg tussen de commissievoorzitters vastgesteld - De uitnodigingen worden door het KNMV bondsbureau verzonden na goedkeuring van de directeur van de KNMV - Door de directeur van de KNMV wordt een secretaris van het bondsbureau aan een commissie toegevoegd, die geen stemrecht heeft - Alle uitgaande stukken van de betreffende commissie worden door of namens de directeur van de KNMV ondertekend - Elke commissie houdt minimaal drie maal per jaar een officiële vergadering Werkgroepen en adviseurs - Een commissie kan zich laten bijstaan door een of meerdere werkgroepen, welke onder verantwoordelijkheid van de betreffende commissievoorzitter met één of meerdere taken kunnen worden belast - Instelling en opheffing van werkgroepen kan alleen geschieden met goedkeuring van het Bestuur - De voorzitter en de leden van een werkgroep hebben geen beslissingsbevoegdheid. - Werkgroepen dienen bij oprichting nauwkeurig omschreven te worden. Zij dienen een duidelijke doelstelling te hebben met een daaraan gekoppeld tijdsplan - Een commissie kan zich laten bijstaan door (externe) adviseurs 20

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT TENTOONSTELLINGSREGLEMENT Dit reglement bestaat uit twee delen: A. het Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT) Open tentoonstelling Nationale tentoonstelling Bijzondere open tentoonstelling (Bondstentoonstellingen

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten 2012 2 Statuten 2012 3 Statuten van Akzo Nobel N.V. Naam Artikel 1 De naam van de vennootschap is Akzo Nobel N.V. Zetel Artikel 2 De vennootschap

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT VLAAMSE RUGBY BOND vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Administratief gedeelte... 6 A. Inleiding... 6 Art 1. Algemene Bepalingen... 6 Art 2. Definities... 6 Art 3. Rechtbanken... 6 Art 4. Missie van

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

80050867 M 5864243 / 2

80050867 M 5864243 / 2 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van DOCDATA N.V., gevestigd te Waalwijk, na partiële statutenwijziging bij akte op 29 juni 2011 verleden voor mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam. STATUTEN NAAM

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie