Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

2 Inhoudsopgave 1. Vestigingen Schoolmanagement Voorwoord Het Merletcollege Onderwijskundige inrichting Leerlingbegeleiding Rapportage Bevordering De dagelijkse gang van zaken Praktische informatie Buitenlesactiviteiten Financiële zaken Klachtenregeling Aanmeldingsprocedure Namen en adressen instanties

3 Vestigingen KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR (TWEETALIG) VWO, HAVO, HAVO excel, MAVO EN VMBO. Adressen van de vestigingen van het Merletcollege Cuijk (vmbo, mavo, havo, havo excel, (tweetalig) vwo) Grotestraat 144, 5431 DM Cuijk Robijnlaan 77, 5431 ZN Cuijk Grave (vmbo, mavo, havo excel, havo, vwo) Stoofweg 4, 5361 HZ Grave Mill (vmbo, mavo, havo excel, havo) Langenboomseweg 3, 5451 JH Mill Het telefoonnummer van het Merletcollege is: Adres van de rector en de centrale diensten: Robijnlaan 77, 5431 ZN Cuijk Centraal postadres: postbus 47, 5430 AA Cuijk Website: Bankrekening: Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen Rekeningnummer: Iban NUMMER: NL28 RABO BIC: RABONL2U Ten naam stelling rekening: OMO inzake Merletcollege 3

4 Schoolmanagement Rector Drs. P.M. Metzemaekers, rector Schoolmanagement Vestiging Cuijk Directeur: Drs. B.A.G. Leenen MME, directeur Adjunct-directeuren: Mw. S van Boxtel, vmbo/mavo Mw. I.E.H. Nieuwenhuis, havo Drs. H.L.M. Vullings, vwo Coördinator leerlingzaken: J.F. Goedhart, vmbo/mavo leerjaar 1 en 2 J.H.D.A. Lavrijsen, vmbo/mavo leerjaar 3 en 4 P.H.S. Donkers, havo/vwo leerjaar 1 en 2 Mw. A.D.M. Klijn, havo leerjaar 3, 4 en 5 Mw. M.A.W. Evers, vwo leerjaar 3, 4, 5 en 6 Vestiging Grave Directeur : Mw. M.A.W. van den Hurk-van Son MSc Adjunct-directeuren: J.T.A. Rigters, vmbo/mavo Drs. J.C. Klein MME, havo/vwo Coördinator leerlingzaken: R.M.C. Pennings, vmbo basis/kader P.H.G Linssen, mavo Mw. drs. Y.M.J. Spee, havo/vwo Vestiging Mill Directeur: Mw. J.B. Jansen-Kurcaba MME Adjunct-directeur: Mw. A.M.P. Oerlemans Coördinator leerlingzaken: F.P.J. Willems, vmbo/mavo/havo 4

5 Voorwoord Het Merletcollege wil voor zijn leerlingen een waardevolle en inspirerende school zijn. In de dagelijkse omgang met elkaar moet de school daarom voelen als een tweede huis. Veilig, warm, welkom, sfeervol en uitdagend zijn daarbij sleutelwoorden. Die zaken willen we naar voren laten komen in de lessen en alles wat je daarbuiten op school meemaakt. Op het voortgezet onderwijs groei je van jongere naar jongvolwassene en dat is een boeiend en cruciaal proces dat de basis legt voor je latere leven. Wij stellen er eer in dat proces succesvol te laten verlopen. Deze schoolgids biedt praktische informatie over ons onderwijs, de visie, het aanbod, de leerlingenbegeleiding, de lestijden, de resultaten, de vakanties, diverse regelingen etc. Kortom, informatie om gedurende het schooljaar bij de hand te hebben. Samen, daar reken ik op, staan we weer voor de opdracht er een fantastisch schooljaar van te maken. Graag wens ik iedereen succes in dit streven en wil ik vooral onze nieuwkomers leerlingen, ouders en medewerkers - van harte welkom heten op het Merletcollege. Drs. P.M. Metzemaekers Rector Het Merletcollege Historie Het huidige Merletcollege is op 1 augustus 1993 ontstaan uit een fusie van vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Cuijk, Mill en Grave. Door deze fusie ontstond een school voor voortgezet onderwijs met een breed aanbod, van ivbo tot en met atheneum. De naam van deze nieuwe, gefuseerde school werd Merletcollege Land van Cuijk. Per 1 januari 2000 is deze naam gewijzigd in kortweg Merletcollege. In 1994 werd een gymnasium aan het onderwijsaanbod toegevoegd. Het Merletcollege is binnen de regio Land van Cuijk een brede en sterke onderwijsvoorziening van vmbo met en zonder leerwegondersteunend onderwijs tot en met gymnasium. Ons Middelbaar Onderwijs Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken op school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. Als klankbord voor de rector heeft de school een raad van advies, die bestaat uit personen uit de omgeving van de school. De raad van advies adviseert de rector over onderwijsbeleid en leerlingbegeleiding. In de raad van advies hebben zitting: F. Bijl, Gassel W. van der Meer, Grave T. Sengers, Cuijk M. van den Berg, Helmond De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is: postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het adres is De Vereniging OMO De vereniging heeft een ledenraad. Deze ledenraad bestaat uit twee afgevaardigde leden van elke raad van advies. Daarnaast kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Leden van de ledenraad nemen deel aan de jaarlijkse vergadering. Daar worden de leden geïnformeerd over het OMO-beleid en worden de acht leden van de raad van toezicht, die belast is met het toezicht op de raad van bestuur, benoemd. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap is te vinden op de website Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd. 5

6 De missie OMO Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door goed onderwijs te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. In Koers 2016, Ons Middelbaar Onderwijs sinds het strategisch beleidsplan van de vereniging is het beleid voor de komende jaren beschreven. Koers 2016 is te downloaden van de website: Meer informatie over Ons Middelbaar Onderwijs, zoals het jaarverslag, is ook beschikbaar op de website. De missie van het Merletcollege Het Merletcollege, een waarde(n)volle en inspirerende school Het Merletcollege wil een bijdrage leveren aan de vorming van leerlingen tot veelzijdige mensen. Daarom wil het hen helpen bij hun zoeken naar antwoorden op zinvragen en bij hun oriëntatie op waarden en normen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat wij leven in een pluriforme samenleving, zowel in cultureel als in levensbeschouwelijk opzicht. De joodschristelijke levensvisie, de dragende grondslag van onze school, dient dan ook op een creatieve manier met deze werkelijkheid in relatie gebracht te worden. Onze school staat daarom open voor allen die bereid zijn, vanuit hun eigen levensbeschouwelijke achtergronden, onze doelstellingen te onderschrijven. Het Merletcollege, breed en veelzijdig Het Merletcollege draagt in de regio verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod voor leerlingen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. Wij bieden onze leerlingen een veelzijdige vorming met aandacht voor cognitieve, culturele, sociaal-maatschappelijke en creatieve vaardigheden. Onderwijs betekent zowel leren met je hoofd als met hand en hart. Het Merletcollege streeft uiteraard een kwalitatief goed niveau na. De uitgangspunten zijn dat zittenblijven beperkt wordt, vroegtijdige uitstroom wordt tegengegaan en dat er voor iedere leerling een passende leerroute gezocht wordt. Dit alles moet leiden tot grote slaagkansen voor leerlingen op het niveau dat bij hen past. Het Merletcollege, een motiverende school Het onderwijs en de begeleiding op onze school zijn vóór alles motiverend, zowel onderwijsinhoudelijk als pedagogisch-didactisch. Onderwijs en begeleiding, geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk, zijn zodanig ingericht dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden. De leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te dragen voor het vormgeven van het eigen leerproces en voor de keuzes die daarvoor nodig zijn. Om dit te bereiken is er naast een gevarieerd en breed onderwijsaanbod een uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding. Dit is enerzijds actief waar het de oprechte zorg voor de leerling aangaat en anderzijds toegespitst op hulp bij het zelfstandig oplossen van sociaal-emotionele problemen, bij keuzeproblemen en bij studie- en leerproblemen. Het Merletcollege, een lerende organisatie Het Merletcollege is een leefgemeenschap waarin de genoemde waarden doorwerken. Het is een gemeenschap waarin veiligheid, betrokkenheid, zorg voor elkaar, optimisme en duidelijke eisen die eenieder aan zichzelf stelt, bepalend zijn voor de sfeer. Het is een eigentijdse leer- en leefgemeenschap. Het is een school met als belangrijkste kenmerken: respect voor ieders inbreng, voortdurend leren van en met elkaar, met kleinschalige eenheden als werkbasis voor medewerkers en leerlingen, waar optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders kwaliteit en affiniteit. Medezeggenschapsraad Alle scholen in Nederland hebben een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten personeelsleden, leerlingen en ouders. De rector voert het overleg met de MR namens de directie. De MR heeft als taak de directie voorstellen te doen of adviezen te geven over allerlei kwesties die de school betreffen. Soms is de instemming van (een geleding van) de MR nodig om besluiten die genomen worden rechtsgeldig te laten zijn. 6

7 Ouderraad Elke vestiging heeft een ouderraad die is samengesteld uit ouders van leerlingen uit alle leerjaren. Deze ouderraad vergadert regelmatig met de leiding van de vestiging over allerlei zaken die in de school spelen. Leerlingenraad Op elke vestiging is een leerlingenraad. Het is de vertegenwoordiging van alle leerlingen van de vestiging en heeft de volgende taken: - behartigen van leerlingenbelangen; - functioneren als contactorgaan tussen de leerlingen en andere groeperingen en/of personen van de school; - meewerken aan een optimale leef- en werksfeer op school; - verbeteren van contacten tussen leerlingen. Reglementen, regelingen en statuten Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector. Schoolmanagementstatuut Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen, als afgeleide van het managementstatuut. NB. voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de raad van bestuur en aldus in werking is getreden. Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de raad van advies. Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens persoonsgegevens worden verwerkt. Het Leerlingenstatuut De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut. Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure die wordt gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken. Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Voor de school is een regeling vastgesteld door de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd. Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen. Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs, Leerlingengids Elke vestiging heeft een aantal eigen leefregels die gepubliceerd worden in de leerlingengids. Deze gids wordt aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen uitgereikt. 7

8 Inspectie van het Onderwijs Het Merletcollege valt onder Kantoor Eindhoven. Als u vragen hebt over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder, wordt u verzocht de informatiedienst Postbus 51 te bellen: (gratis). Voor meer informatie kijkt u op Voor verdere adresgegevens van de Inspectie van het Onderwijs zie achter in deze schoolgids. Onderwijskundige inrichting Pedagogische uitgangspunten Het Merletcollege draagt in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. Wij willen de ons toevertrouwde leerlingen op alle opleidingen een veelzijdige vorming aanbieden met aandacht voor zowel kennis, inzicht en vaardigheden als voor sociale, sportieve, culturele en creatieve vormingsaspecten. Onderwijs en begeleiding zijn zodanig ingericht dat leerlingen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en mondige persoonlijkheden. Alle leerlingen zullen, afhankelijk van hun mogelijkheden, gestimuleerd en uitgenodigd worden zelf medeverantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces en voor de eigen leeromgeving. Voor het Merletcollege zijn veiligheid, betrokkenheid, respect en zorg voor elkaar bepalend voor het pedagogische klimaat van de school. Opleidingen en vestigingen Het Merletcollege heeft vestigingen in Cuijk, Grave en Mill. Het onderwijsaanbod omvat: - Gymnasium en atheneum (ook tweetalig), beide voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat voorbereidt op een studie aan een universiteit; - Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat voorbereidt op een studie in het hoger beroepsonderwijs; - Technasium (alleen Cuijk), dat gevolgd kan worden op niveau van vwo en havo en bijzondere aandacht besteedt aan de natuurwetenschappelijke vakken en de vaardigheden onderzoeken en ontwerpen; - Havo-eXceL, dat de leerling met een dubbel advies havo/mavo (havo/vmbo-t) de gelegenheid biedt in zes jaar het mavo- en havo-diploma te behalen; - Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo), dat voorbereidt op het middelbaar beroepsonderwijs of de havo; - Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat voorbereidt op een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs; - Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO), dat bedoeld is voor mavo- en vmbo-leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben; alleen leerlingen die getest zijn en een beschikking hebben van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) komen voor deze extra zorg en ondersteuning in aanmerking. Het onderwijsaanbod is als volgt over de vestigingen verdeeld: Cuijk Grotestraat Alle klassen gymnasium/atheneum (tweetalig), havo, technasium en havo excel en bovenbouw mavo Robijnlaan Onderbouw mavo en vmbo kader- en basisberoepsgericht (alle met leerwegondersteuning) Grave Vwo klas 1 t/m 3, alle klassen havo, havo excel, mavo en vmbo kader- en basisberoepsgericht (mavo en vmbo met leerwegondersteuning) Mill Havo klas 1 t/m 3*, havo excel klas 1 t/m 4, alle klassen mavo en vmbo kader- en beroepsgericht (mavo en vmbo met leerwegondersteuning) *Afhankelijk van het aantal leerlingen 8

9 Onderbouw Onder de onderbouw verstaan wij alle klassen 1 en 2 en de klassen 3 havo en vwo. De leerjaren 1 en 2 gebruikt het Merletcollege om te bepalen op welk niveau een leerling het best examen kan doen. In onderwijskundige termen heet het dat wij een determinatieperiode van 2 leerjaren kennen. In deze leerjaren werken we met klassen van één of meer niveaus afhankelijk van de aantallen leerlingen en hun veronderstelde leercapaciteiten. Ongeacht of een leerling in een klas met één of meer niveaus zit, blijven we de ontwikkeling alert volgen om de leerling in de bovenbouw te plaatsen op het examenniveau dat het beste bij zijn capaciteiten aansluit. Belangrijk uitgangspunt daarbij blijft dat wij leerlingen de school willen laten verlaten met het hoogst haalbare diploma. In de klassen 1 en 2 worden afhankelijk van het niveau o.a.de volgende vakken gegeven: Latijn, Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, biologie, natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, muziek, tekenen, handvaardigheid, verzorging, techniek, onderzoek en ontwerpen (technasium) en lichamelijke opvoeding. Daarnaast hebben alle eersteklassers wekelijks (studie)begeleiding. Op mavo en vmbo kunnen in de leerjaren 1 en 2 sommige vakken geïntegreerd worden aangeboden in de leergebieden mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en sport en bewegen. Daarnaast krijgen alle mavo en vmboleerlingen praktische sectororiëntatie (pso), een vak dat een belangrijke rol speelt in het bepalen van de sectorkeuze in de bovenbouw. De klassen 3 vwo en 3 havo zijn een overgangsjaar. Hierin worden leerlingen voorbereid op de bovenbouw, de Tweede Fase. In deze voorbereiding speelt de profielkeuze een belangrijke rol. Vmbo en mavo leerjaren 3 en 4 Vmbo biedt vier leerwegen in het voortgezet onderwijs die leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs. De leerwegen binnen het vmbo verschillen vooral in de mate waarin de praktijk een plaats heeft in het onderwijs. Van meest praktisch naar meest theoretisch gerangschikt zijn de volgende leerwegen te onderscheiden: Basisberoepsgerichte leerweg (BB) De basisberoepsgerichte leerweg is bestemd voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Qua theoretische belasting is deze leerweg minder zwaar dan de kaderberoepsgerichte leerweg, vandaar ook de benaming. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid en meer praktisch dan dat van de andere leerwegen. Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) De kaderberoepsgerichte leerweg wordt net als de basisberoepsgerichte leerweg gegeven op de vroegere vbo s. Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. De benaming verwijst naar het feit dat de leerlingen al bezig zijn met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie op kaderniveau (niveau 3 of 4 in het mbo). De leerling doet examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Gemengde leerweg (GL) De gemengde leerweg is bedoeld voor leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden of oriënteren op bepaalde beroepen. De benaming gemengde leerweg betekent dus een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs. Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken, en een beroepsgericht vak. De gemengde leerweg is qua niveau gelijk aan de theoretische leerweg. Het programma en het examen van de algemene vakken zijn precies gelijk aan dat van de theoretische leerweg. Naast de vijf algemene vakken kiezen leerlingen een beroepsgericht programma van 320 uur. Dit bestaat uit een beroepsgericht vak binnen de sector die de leerling heeft gekozen, zoals het vak elektrotechniek binnen de sector techniek, of het vak verzorging binnen de sector zorg en welzijn. Theoretische leerweg (TL) De theoretische leerweg heeft -samen met de gemengde leerweg- qua cognitieve vakken, het hoogste niveau. Deze leerweg is niet gericht op een bepaalde beroepskeuze. Vandaar de benaming theoretische leerweg. De leerlingen doen examen in zes algemene vakken zoals diverse talen, geschiedenis, wiskunde enzovoorts. De gemengde en theoretische leerweg, kortweg aangeduid met mavo, maken naast doorstroming naar het mbo ook doorstroming naar de havo mogelijk. Zowel op onze school in Grave als in Mill volgen de mavo-leerlingen in klas 3 het beroepsgerichte vak technologie. De mavo-leerlingen in Cuijk volgen in klas 3 naast een beroepsgericht vak ook een extra theoretisch vak, waarin ze desgewenst uiteindelijk ook examen kunnen doen (mavo-plus). Iedere leerling in het mavo en het vmbo kiest een sector. We onderscheiden de sectoren techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw. Afhankelijk van de gekozen sector volgt een leerling naast de gemeenschappelijke vakken (Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding) een aantal vakken die gekoppeld zijn aan de sectorkeuze. De beroepsgerichte vakken worden als afdeling of programma aangeboden. Op het Merletcollege kan een leerling kiezen voor: 9

10 Cuijk - Metaaltechniek - Dienstverlening en Commercie Grave - Dienstverlening & commercie Mill - Bouwtechniek - Zorg en welzijn Leerwerktraject Het leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg voor wie het zeer lastig is om het diploma op de gewone wijze te behalen. Met een op de praktijk gerichte pedagogisch-didactische aanpak wil de school deze leerlingen in staat stellen het diploma basisberoepsgerichte leerweg leerwerktrajecten te behalen. Daarmee hebben zij een startkwalificatie voor niveau 2 van het mbo. De leerlingen in het leerwerktraject leren twee of drie dagen per week in een bedrijf en wel in het tweede deel van het derde leerjaar en tijdens het vierde leerjaar. De overige dagen zijn ze op school om hun beroepsgerichte vak, inclusief ICT en Nederlands, voor hun examen voor te bereiden. Daarnaast worden zij op school begeleid op het gebied van bewegingsonderwijs, kunstvakken en maatschappelijke vorming. De selectie van deze leerlingen start in het tweede leerjaar. De definitieve beslissing voor het leerwerktraject wordt genomen in maart van het derde leerjaar basisberoepsgerichte leerweg. Havo excel Havo-eXceL, het verlengde havo-traject, is geschikt voor leerlingen met een dubbel advies havo/mavo (havo/vmbo-t) van de basisschool en voor leerlingen van wie het nog niet helemaal duidelijk is waar hun capaciteiten liggen. Het is de groep leerlingen die op zoek is naar een algemene en brede basis. De opleiding is geschikt voor leerlingen die gemotiveerd zijn te studeren en de opleiding is een erkenning voor leerlingen die wat meer tijd nodig hebben dan andere om hun havodiploma te behalen. Het Merletcollege zorgt ervoor dat deze groep leerlingen in zes jaar met zowel een mavo- als een havodiploma de middelbare schooltijd kan afsluiten en succesvol kan instromen in een vervolgopleiding. Tweetaling onderwijs (TTO) Op het TTO wordt ruim de helft van alle lessen in het Engels gegeven. De inhoud van de lessen blijft hetzelfde als bij Nederlandstalig onderwijs. Alleen de leraren geven les in het Engels en er wordt Engels gesproken in de klas. De schoolboeken en toetsen zijn ook in het Engels. Naast de lessen in het Engels is er ook veel aandacht voor internationalisering. Tto-leerlingen worden dus opgeleid om in een internationale wereld te kunnen leven en werken. Technasium Op onze vestiging in Cuijk (Grotestraat) is in augustus 2006 gestart met een nieuwe vorm van onderwijs waarbij speciale aandacht wordt besteed aan een exacte opleiding: het technasium. Op dit moment kiezen te weinig studenten in het hbo en aan de universiteit een exacte opleiding, terwijl in bijna alle bedrijfssectoren hoog geschoold personeel op exact gebied nodig is. Het technasium hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het weer groter maken van deze beroepsgroep. De technasiumleerlingen krijgen les in het vak onderzoek en ontwerpen. Verspreid over een leerjaar krijgen de leerlingen voor dit vak vier grote exacte onderwerpen aangeboden, waaraan ze zeven weken lang twee dagdelen per week gaan werken. In de lessen komen theorie en praktijk bij elkaar. De leerlingen krijgen les volgens een eigen didactiek, waarbij nieuwsgierigheid, zelfontdekkend leren en probleemoplossend bezig zijn belangrijke uitgangspunten zijn. In leerjaar 1 maken alle leerlingen kennis met het technasium en kunnen vanaf klas 2 kiezen om het tot en met het eindexamen te blijven volgen. 10

11 Het technasium is geschikt voor leerlingen met een plaatsingsadvies voor vwo-havo of hoger die belangstelling hebben voor natuur, techniek, onderzoeken en ontwerpen, kortom de bètastudenten van de toekomst. Zij kunnen al in de onderbouw ervaren of deze richting bij hen past in de bovenbouw. Aan plaatsing in een technasiumklas gaat met iedere leerling die zich aanmeldt, een intakegesprek vooraf. Voor nadere informatie rondom het technasium op het Merletcollege kunt u contact opnemen met de heer B.A.G. Leenen, directeur Cuijk. Voor algemene informatie over het technasium kunt u terecht op de sites: en Tweede fase - leerjaren 4 en 5 havo leerjaren 4, 5 en 6 vwo In klas 4 begint bij het havo en het vwo de tweede fase. Evenals de bovenbouw van het mavo en het vmbo is de tweede fase erop gericht de leerling goed voor te bereiden op de vervolgopleidingen. De leerlingen maken een keuze uit de volgende profielen: - Natuur en techniek - Natuur en gezondheid - Economie en maatschappij - Cultuur en maatschappij De tweede fase kent een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijke deel, het profieldeel en het vrije deel leveren samen de zogenoemde studielast op: het totale aantal uren dat de leerling besteedt aan lessen, zelfstandig werken zowel thuis als op school, het maken van toetsen en verslagen, het uitvoeren van opdrachten, het ondernemen van excursies etc. De contacturen op school zijn verdeeld in uren waarin instructie gegeven wordt (lessen) en in z-uren (zelfstudie-uren) waarin leerlingen extra begeleiding voor een vak kunnen kiezen of zelfstandig kunnen werken. Onderwijsresultaten De gegevens inzake de doorstroming van leerlingen naar een hoger leerjaar of een ander soort onderwijs en de examenresultaten van leerlingen kunt u inzien op de website Voor specifieke informatie per vestiging kunt u terecht op de website Leerlingbegeleiding Coördinator leerlingzaken De coördinator leerlingzaken coördineert de overkoepelende aandacht voor en begeleiding van leerlingen. Hij/zij is aanspreekpunt voor de mentor en zorgcoördinator, en werkt nauw samen met de adjunct-directeur. Hij/zij heeft als taak de bespreking en afhandeling met leerlingen en eventueel hun ouders van zaken die voortvloeien uit het overtreden van de schoolzaken en -regels in brede zin zoals te laat komen, spijbelen, ordeverstoring, uit de les verwijderd etc. De coördinator leerlingzaken kent het regulier verlof toe aan leerlingen. Bijzonder verlof wordt verleend door de adjunct-directeur in samenspraak met de vestigingsdirectie. Mentor/leerlingbegeleider In ons systeem van leerlingbegeleiding is een prominente rol toebedeeld aan de mentor/leerlingbegeleider van een klas. De mentor/leerlingbegeleider is het aanspreekpunt voor de leerling, maar ook voor de ouders. Alle informatie om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden ligt bij de mentor/leerlingbegeleider, zodat hij of zij goed kan reageren op iedere leerling afzonderlijk. De mentor/leerlingbegeleider is ook voor de ouders de eerste contactpersoon als ze vragen hebben of een gesprek willen hebben. Introductie nieuwe leerlingen De mentor/leerlingbegeleider heeft een belangrijke taak in de eerste periode, als veel brugklasleerlingen onwennig op de nieuwe school binnenkomen. De mentor/leerlingbegeleider is dan een veilig baken. Hij of zij probeert de groepsprocessen positief te beïnvloeden, zodat een prettige sfeer in de klas zal ontstaan. Wij zien elk jaar weer dat een positieve sfeer niet alleen prettig is, maar vaak ook een voorwaarde om goede resultaten te kunnen behalen. Daarom investeren wij veel tijd en energie in de introductieperiode, de basis voor een prettige sfeer voor de rest van het leerjaar. In juni komen ouders en de nieuwe brugklassers voor de eerste keer als echte Merletters op school. Er is dan een kennismakingsavond voor leerlingen én ouders. De leerlingen maken kennis met hun mentor/leerlingbegeleider en zien bij welke leerlingen ze in de klas zitten. 11

12 In de brugklas beginnen wij de eerste periode met allerlei kennismakingsactiviteiten. Kennismaken met elkaar, met de mentor/leerlingbegeleider, de coördinator leerlingenzaken, de adjunct-directeur, het gebouw, de docenten, de conciërges, de dagelijkse gang van zaken, het rooster en meer van dit soort zaken. Na enkele weken is er voor de ouders een informatieavond. Daar wordt algemene informatie gegeven, waarna de ouders van de leerlingen uit de klas kunnen kennismaken met de mentor/leerlingbegeleider en met elkaar. Leerlingenbespreking Een aantal keren per jaar wordt een leerlingenbespreking gehouden. Tijdens deze leerlingenbespreking worden leer- en gedragsproblemen besproken. Docenten van een klas wisselen ervaringen uit en spreken desgewenst een bepaalde handelingsstrategie af. Deze afspraken kunnen een hele klas betreffen, een groep of een individuele leerling. Studie- en beroepskeuzebegeleiding De decanen beschikken over uitgebreide documentatie over allerlei zaken die te maken hebben met studie- en beroepskeuze. Leerlingen krijgen gesprekken met hun decaan over veelomvattende zaken als de keuze van de eindexamenvakken, de profielen, de doorstromingsmogelijkheden naar mbo, hbo en wo, problemen bij het vroegtijdig schoolverlaten, de beroepenwereld en studietoelagen. Ouders kunnen uiteraard aanwezig zijn bij deze gesprekken. Selectievrije periode In de eerste weken van het schooljaar krijgen de brugklasleerlingen op de vestiging Grave en de vestiging Mill nog geen echte proefwerken die meetellen voor het rapport. In deze periode wordt wel geleerd hoe je je het best kunt voorbereiden op een proefwerk en hoe je het proefwerk het best maakt. Schoolvragenlijst Rond de herfstvakantie is de brugklasleerling enigszins gewend. Het is dan tijd om de leerling te bevragen op zijn of haar welbevinden bij ons op school. Wij doen dat met een onderzoek aan de hand van een schoolvragenlijst (SVL), zodat wij in een vroeg stadium op de hoogte zijn van prettige en onprettige gevoelens bij het kind, mogelijke faalangst, motivatie en huiswerkattitude. De uitslag kan leiden tot speciale begeleiding. Extra begeleiding De school biedt hulp aan de leerlingen die op een bepaald gebied extra ondersteuning nodig hebben. Natuurlijk kent de leerlingbegeleiding op onze school grenzen. Zodra professionele externe hulp nodig blijkt, verwijzen wij door naar de juiste instanties. Hierbij spelen de schoolarts, de orthopedagoog, de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker een belangrijke rol. Dyslexie Alle brugklasleerlingen maken in het begin van het schooljaar een dictee. Naar aanleiding van een foutenanalyse en gegevens van de basisschool wordt bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor extra begeleiding op het gebied van woordbeeld en spelling. Via de orthopedagoog van de school en een extern bureau kan er een uitgebreide dyslexietest plaatsvinden. Leerlingen met een dyslexieverklaring worden begeleid door de dyslexiecoach. Ook worden speciale afspraken met de leerlingen gemaakt, die met name bij toetsen van belang zijn. Deze afspraken kunnen zaken betreffen als tijdverlenging, leesliniaal, vergroot schrift en het gebruik van Claroread, een effectief programma voor leerlingen met taalproblematiek. Ze zijn opgenomen in het dyslexieprotocol van het Merletcollege. Dit protocol ligt ter inzage bij de zorgcoördinator. Faalangstreductietraining Naar aanleiding van de gegevens van de basisschool, de uitslag van de schoolvragenlijst en de bevindingen van de vakdocenten wordt in overleg met de leerling en ouders besloten of de leerling gaat deelnemen aan de faalangstreductietraining. Deze cursus wordt op school door een speciaal hiervoor opgeleide docent gegeven. Sociale vaardigheidstraining De sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor leerlingen die een aantal sociale vaardigheden missen of op een verkeerde manier gebruiken. Het betreft: - leerlingen die contact vermijden; - leerlingen die contact met leeftijdsgenoten vermijden; - leerlingen die opvallen door hun gedrag in hun leefomgeving; - leerlingen die niet adequaat reageren op complimentjes, op-/aanmerkingen enz. De training wordt gegeven door speciaal hiervoor opgeleide docenten van onze school. Na overleg met leerling en ouders vindt een intake plaats. Naar aanleiding van dit gesprek wordt besloten al dan niet tot plaatsing voor de training over te gaan. 12

13 Remedial teaching Voor lwoo-leerlingen is er, indien nodig, speciale individuele hulp of ondersteuning in groepen door een remedial teacher. De zorgcoördinator, de mentor/leerlingbegeleider, de vakdocent en eventueel de orthopedagoog overleggen over het aan te bieden hulptraject. Zorgcoördinator Op elke vestiging is een zorgcoördinator aangesteld. Hij/zij houdt zich bezig met het zorgbeleid en de hulpverlening op school voor die leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben, zodat ze zorg op maat kunnen krijgen. Schoolarts In de tweede klas worden de leerlingen door de schoolarts of de sociaal verpleegkundige onderzocht op houding, ogen en oren. Schoolmaatschappelijk werker Aan elke vestiging is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Alle leerlingen kunnen een beroep doen op deze functionaris wanneer er sprake is van sociaal-emotionele problemen. In de praktijk signaleert de mentor/leerlingbegeleider deze problemen en verwijst de leerling, in overleg met de ouders, door naar de schoolmaatschappelijk werker. Orthopedagoog Voor leerlingen met specifieke leer- en/of gedragsproblemen kan een beroep gedaan worden op de aan school verbonden orthopedagogen. Zij zijn in het bijzonder belast met de zorg voor de mavo- en vmboleerlingen met een lwoo-beschikking. Zorgadviesteam Vijf tot zes keer per jaar vindt overleg plaats over leerlingen met bijzondere problemen. Aan dit overleg nemen deel: de adjunct-directeuren van de verschillende afdelingen, de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, een medewerker van de GGZ, de schoolarts of de sociaal verpleegkundige, de politie en de leerplichtambtenaar. In het overleg worden leerlingen besproken en worden afspraken gemaakt met betrekking tot de begeleiding van die leerlingen. Zorgbeleidsteam De zorgcoördinatoren van de vier vestigingen en de orthopedagogen overleggen zes tot acht keer per jaar met het directielid met zorg in de portefeuille. In het zorgbeleidsteam wordt het beleid uitgezet, besproken en geëvalueerd. Vertrouwenspersoon Het komt voor dat leerlingen te kampen krijgen met problemen die veroorzaakt worden door ziekte, door verstoorde relaties, door pesterijen, door seksuele intimidatie of mishandeling, maar ook zijn er leerlingen die denken slachtoffer te zijn van racistische vooroordelen of zich anderszins slachtoffer voelen. In dergelijke gevallen is het goed dat een leerling over zijn ervaringen kan praten met iemand die hij vertrouwt. Dat zou op de eerste plaats natuurlijk de mentor/leerlingbegeleider kunnen zijn, de adjunct-directeur of een van de docenten. Maar hij kan in ieder geval terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Wie een beroep doet op deze vertrouwenspersoon, kan erop rekenen dat niets van het besprokene wordt doorverteld zonder toestemming van de betrokkene. De vertrouwenspersoon kan door zowel medewerkers als leerlingen geraadpleegd worden. De vertrouwenspersonen voor het Merletcollege zijn mevrouw M. Radermacher en de heer B. Hoogstede. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (0412) van bureau Opdidakt in Heesch. Daarnaast zijn er om de toegankelijkheid te bevorderen op elke vestiging ook interne vertrouwenspersonen. Cuijk (Grotestraat) : Elly Jenniskens Cuijk (Robijnlaan) : Elvira Groot Grave : Wilke Arts en Michiel van Boekel Mill : Yvon Joosten en Ton Thimister Een veilige school Het Merletcollege heeft, evenals alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio, met de gemeentebesturen, de politie en het openbaar ministerie een convenant afgesloten, waarin bepaald is dat zij een gezamenlijk belang hebben bij het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een veilig verblijfsklimaat in en om de school. In dit convenant is onder andere afgesproken, dat bij het plegen van een misdrijf in alle gevallen melding of aangifte gedaan wordt en dat de school zich het recht voorbehoudt de kluisjes en tassen van leerlingen te controleren. 13

14 Lesuitval en verzuimbeheersende maatregelen Lesuitval doet zich voor wanneer lessen die op het rooster staan niet doorgaan. We onderscheiden: - niet te voorziene uitval ten gevolge van ziekte van docenten, buitengewoon verlof enz. en - te voorziene uitval ten gevolge van ingeroosterde activiteiten als excursies, schoolkampen, toetsweken, vergaderingen, studiedagen en her- en bijscholing van docenten. Als lessen niet kunnen doorgaan vanwege ziekte of verlof van een of meerdere docenten, worden deze lessen voor de leerlingen van de leerjaren een en twee zoveel mogelijk waargenomen door collega s. Als het gaat om te voorziene lesuitval, is de jaarplanning een belangrijk instrument om de lesuitval te beperken. Schoolkampen en andere buitenlesactiviteiten worden zoveel mogelijk geconcentreerd in één bepaalde periode. De jaarplanning wordt aan het begin van het schooljaar aan ouders en leerlingen bekendgemaakt. De school doet haar uiterste best lesuitval tot een minimum te beperken en daarmee de geplande onderwijstijd te laten voldoen aan de wettelijke normen. Preventieve aanpak ongeoorloofd schoolverzuim In samenwerking met de leerplichtambtenaar is een project gestart dat de school in staat stelt hardnekkig verzuim door leerlingen (zonder sociaal-emotionele problematiek) beter aan te pakken. Het gaat om leerlingen die herhaaldelijk te laat komen in de lessen of de lessen ongeoorloofd verzuimen. De school zal na een aantal waarschuwingen aan de leerling de leerplichtambtenaar van dit verzuim op de hoogte stellen. De leerling kan te maken krijgen met een HALT-afdoening. Doel van deze afdoening is herhaling te voorkomen. Daarnaast heeft de aanpak een preventieve werking naar andere leerlingen die dreigen bij voortduring te laat te komen of de lessen te verzuimen. In het uiterste geval wordt overgegaan tot een proces-verbaal. Leerplichtambtenaar In het Land van Cuijk zijn drie leerplichtambtenaren actief. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim bij de ambtenaar te melden. Bij ongeoorloofd verzuim van leerlingen afkomstig uit andere gemeenten wordt de leerplichtambtenaar van de desbetreffende gemeente geïnformeerd. Vanaf augustus 2009 werken de veertien gemeentes in Noordoost-Noord-Brabant samen in het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant-Noordoost (RBL BNO). De leerplichtambtenaar kan en mag op school leerlingen uit de klas halen om ze aan te spreken op verzuim. Ziek zijn en onderwijs - Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct bij de school gemeld worden. - Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan wij samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe wij het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen wij gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. - Het is onze wettelijke plicht om voor iedere leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk, dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht c.q. mentor/leerlingbegeleider. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. - Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. - Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, kunt u informatie vragen aan de mentor/leerlingbegeleider van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie opvragen bij de zorgcoördinator en via de website van Ziezon, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. Leerlingen van achttien jaar en ouder Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen volgens de wet voor zichzelf zorgen. De school gaat ervan uit dat deze leerlingen met hun ouders hebben afgesproken, dat de ouders degenen blijven die geïnformeerd moeten worden en dus ook degenen zijn die bijzonderheden als ziekte aan de school melden. Individuele leerlingen die hier bezwaar tegen hebben nemen daartoe contact op met hun adjunct-directeur. Rapportage Rapporten De leerlingen ontvangen vier maal per jaar een rapport over hun vorderingen. Voor de leerlingen van de examenklassen geldt een specifiek rapportagesysteem. 14

15 Contact met ouders Ouderavonden Diverse keren per jaar worden er ouderavonden georganiseerd, waarvoor alle ouders steeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wij onderscheiden drie soorten ouderavonden: - ouderavonden per afdeling en/of leerjaar waarop ouders algemene informatie ontvangen; - ouderavonden waarop ouders een gesprek met de mentor/leerlingbegeleider kunnen aanvragen: het mentorspreekuur c.q. leerlingbegeleiderspreekuur; - ouderavonden waarop ouders gelegenheid krijgen met een of meerdere vakdocenten te praten: het docentenspreekuur. Bevordering De bevorderingsnormen worden voor 1 oktober van elk schooljaar aan alle ouders en leerlingen bekend gemaakt en zijn in te zien via de elektronische leeromgeving in Magister. De dagelijkse gang van zaken Lestijden Les uur Les uur ochtendpauze Les uur Les uur lunchpauze Les uur Les uur middagpauze Les uur Les uur Vestiging Grotestraat Cuijk Les uur Les uur Vakantieregeling schooljaar Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 20 februari 2015 Goede Vrijdag 3 april e Paasdag 6 april 2015 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015 Hemelvaart mei e Pinksterdag 8 juni 2015 Zomervakantie 20 juli t/m 30 augustus

16 Praktische informatie Schoolgids Vóór aanvang van een schooljaar wordt de nieuwe schoolgids gepubliceerd op de website. Mededelingen Merletcollege Op elke vestiging verschijnt met enige regelmaat, al dan niet digitaal informatiebulletin voor ouders. Voor bijzondere zaken ontvangen de ouders een brief. Website De school heeft een website: De vestigingen hebben elk een eigen gedeelte op deze website. Cijfers op internet Iedere leerling en alle ouders hebben via internet inzicht in alle behaalde cijfers. De school verstrekt daarvoor inloggegevens voor het schoolinformatiesysteem Magister aan zowel leerlingen als ouders. Zo kunnen leerlingen en ouders voortdurend van de laatste stand van de resultaten op de hoogte zijn. ICT Privé, voor ons werk of voor onze studie gebruiken we allerlei ICT-middelen om onszelf en anderen te informeren en met elkaar te communiceren. De mogelijkheden hiervan zijn talrijk en nemen met flinke versnelling steeds verder toe. De ICTwereld lijkt grenzeloos en noopt juist daarom grenzen te stellen. Op het Merletcollege gelden bij gebruik van ICT-middelen dezelfde regels en afspraken als in de gewone wereld. Heel simpel komt dat erop neer dat de wet en de algemeen aanvaarde fatsoens- en omgangsvormen, die we al sinds jaar en dag met elkaar op onze school hanteren, onverminderd gelden en misschien wel een beetje meer. Vaak zelfs een flink beetje meer, want gebruik van ICT is gemakkelijk, snel, massaal, anoniem en grijpt, zeker op persoonlijk vlak, stevig in. Om die reden bepaalt de docent of ICT-apparatuur in de les gebruikt mag worden en kunnen en mogen medewerkers van de school te allen tijde overal op school over de schouder van de leerling meekijken. Met deze niet mis te verstane gedragscode biedt het Merletcollege ruimte voor gebruik en trekt de grens voor misbruik. Zoals overal zal tegen misbruik met passende sancties worden opgetreden. Kluisjes Ter bescherming van privé-eigendommen van leerlingen is het voor de leerlingen mogelijk een kluisje te huren. De huur bedraagt 7,00 per schooljaar en 10,00 sleutelgeld. Bij inlevering van de sleutel wordt het sleutelgeld terugbetaald. Via een apart schrijven aan het begin van het schooljaar volgt nadere informatie over het huren van deze opbergkastjes. Leerlingen wordt geadviseerd bepaalde zaken die niet noodzakelijk zijn om de lessen te volgen, zoals mobiele telefoons, ipods en mp3-spelers in de kluisjes op te bergen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van voorwerpen uit kluisjes. In sommige gevallen wordt de politie ingeschakeld, conform de afspraken in het convenant dat de school met de politie heeft gesloten. Reglement voor het gebruik van kluisjes De kluisjes zijn eigendom van de school en kunnen door de leerlingen gehuurd worden voor een schooljaar. De huur overeenkomst wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij de sleutel aan het einde van een schooljaar wordt ingeleverd. De huurprijs bedraagt 7,00 per schooljaar. Een gedeelte van een schooljaar telt voor een heel jaar. Aan het begin van de huurperiode betaalt de huurder tevens een borgsom van 10,00. Bij verlies van de sleutel of het niet inleveren daarvan, vervalt de borgsom. Bij beschadiging van de kluisjes worden de kosten van herstel afgetrokken van de borgsom, c.q. doorberekend aan de huurder; een en ander te beoordelen door de directie van de school. Bij ernstig misbruik wordt de overeenkomst beëindigd en wordt de borgsom niet terugbetaald. Onderling ruilen van de kluisjes kan alleen in overleg met de hoofdconciërge. Alleen ORIGINELE sleutels worden aan het einde van de huurperiode teruggenomen. De kluisjes zijn bedoeld voor kostbare spullen zoals bromfietshelmen, schooltassen, rekenmachines, gymkleding, (leren) jasjes e.d. De kluisjes zijn niet bedoeld voor voorraden eten en drinken (dit wordt op gezette tijden gecontroleerd). De directie van de school behoudt zich het recht voor, de kluisjes op ieder moment te controleren, al of niet in het bijzijn van de huurder! De directie van de school is NIET aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak. Bij aanvang van de zomervakantie dienen de kluisjes LEEG te zijn. 16

17 Aansprakelijkheid Voor beschadigingen of vernielingen door leerlingen aan gebouwen, terrein en inventaris zullen de ouders aansprakelijk worden gesteld. Daarvoor zal normaal gesproken de WA-verzekering van het gezin aangesproken kunnen worden. Bij het gebruik van overblijflokalen, informatiecentra, rijwielstallingen, automaten, lesmaterialen e.d. moeten de leerlingen zich houden aan de aanwijzingen van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van de school, maar ook van ouders en anderen die het toezicht of de begeleiding namens school verzorgen. Gevonden voorwerpen De school is niet aansprakelijk voor het verloren raken van geld of voorwerpen, of voor de schade ten gevolge van vernieling door derden. Gevonden voorwerpen moeten bij de conciërge of bij de schooladministratie worden afgegeven. Het is zeer aan te bevelen jassen, jacks, regenkleding en sportkleding te merken. Neem geen kostbare spullen of grote geldbedragen mee naar school. Leerlingenpasjes Aan alle leerlingen van het Merletcollege wordt jaarlijks een leerlingenpas verstrekt. De leerling heeft dit pasje altijd bij zich. Dit pasje dient als bewijs van inschrijving als leerling van het Merletcollege. Verder dient dit pasje als toegangsbewijs bij schoolfeesten. Het leerlingenpasje wordt gratis aan iedere leerling verstrekt. In geval van verlies kan tegen een vergoeding van 10,00 een nieuw leerlingenpasje verstrekt worden. Veilige sfeer Hiervoor zijn heel veel leefregels op te stellen. Wij houden het graag kort: Heb respect voor een ander en de omgeving! Pesten doen we dus niet en als het wel gebeurt grijpen we in volgens ons pestprotocol. Het pestprotocol ligt bij de zorgcoördinator ter inzage Ten aanzien van genotmiddelen, zoals tabak, alcohol en drugs gelden de volgende regels: Roken Roken is in het schoolgebouw en op het schoolterrein niet toegestaan, behalve op het schoolterrein op de daartoe aangewezen plekken. Alcohol Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere door de school georganiseerde bijeenkomsten wordt aan leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 nooit alcoholische drank verstrekt. Aan leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 kan, na toestemming van de directie, beperkt alcoholgebruik worden toegestaan mits de leerling 18 jaar of ouder is. Het is verboden op alle door de school georganiseerde bijeenkomsten meegebrachte alcoholhoudende dranken bij zich te dragen. Drugs Het is niet toegestaan op school en tijdens de door de school elders georganiseerde activiteiten onder invloed van drugs te zijn. Het is bovendien verboden in de school, op het schoolterrein en bij schoolactiviteiten elders drugs bij zich te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Bij overtreding wordt stevig ingegrepen. Zo zal bij dealen de leerling direct worden geschorst, eventueel worden verwijderd en zal de politie worden ingeschakeld. N.B. De schoolleiding behoudt zich het recht voor kluisjes en tassen te controleren op de aanwezigheid van wapens en/of drugs. Afspraken voor de dagelijkse praktijk Aan het begin van het schooljaar wordt alle leerlingen gewezen op het leerlingenstatuut, dat via de website van de school beschikbaar is. Daarnaast ontvangen alle leerlingen de leerlingengids met aanvullende regels over de dagelijkse gang van zaken op de vestiging. Bijzonder verlof 1. Leerlingen van etnische en religieuze groeperingen kunnen verlof aanvragen voor bepaalde religieuze feesten. 2. Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om kan slechts in uitzonderingsgevallen door de directeur worden verleend. Het gaat dan om een verlof van ten hoogste tien schooldagen oftewel twee schoolweken. Een dergelijk verlof mag één keer per jaar worden verleend in die gevallen, waarbij ouders kunnen aantonen, dat het beroep van beiden of een van beiden het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. Dit verlof dient acht weken van te voren te worden aangevraagd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat dit verlof verleend wordt voor bijvoorbeeld een extra wintersportvakantie of voor een bezoek aan het geboorteland van kinderen van allochtone ouders buiten de vastgestelde vakantieperiodes om. 17

18 Heeft u vragen over extra vrij of over de leerplichtwet, dan kunt u die stellen aan de directeur of aan de leerplichtambtenaar (werkzaam bij de gemeente). De Onderwijsinspectie gaat niet over extra vrij of de leerplicht. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over verlof en vakantie nemen. Zie Afmelding De ouders wordt erop gewezen dat, wanneer een leerling het volgend schooljaar het Merletcollege niet zal bezoeken, zij de leerling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 juni van het lopende schooljaar, schriftelijk dienen af te melden. Buitenlesactiviteiten Werkweken, kampen en excursies Het Merletcollege wil de leerlingen een brede algemene ontwikkeling geven. Tijdens werkweken/kampen en excursies met een educatief karakter komen andere competenties en vaardigheden aan de orde dan in de reguliere lessen, zoals samenwerken, plannen en zich houden aan regels en afspraken. Sportieve en culturele activiteiten Jaarlijks vindt op elke vestiging de sportdag plaats. Het accent ligt daar op gezonde rivaliteit, uitdagende prestaties en gezellig met elkaar omgaan. Daarnaast worden er door het jaar heen diverse culturele activiteiten georganiseerd, zoals theatervoorstellingen, ballet en film. Internationalisering Internationalisering is bij uitstek een mogelijkheid vorm en inhoud te geven aan het bevorderen van het actief en zelfstandig leren, het recht doen aan verschillen en aan een meer samenhangend programma. Leerlingen maken op verschillende manieren kennis met andere talen en culturen. Ze kunnen hun vreemde talen verbeteren, werken aan communicatie en leren samenwerken. Naast de onderwijskundige motieven zijn er ook pedagogische en maatschappelijke argumenten voor internationalisering. Leerlingen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling: aanpassingsvermogen, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, sociale contacten, samenwerken enz. De maatschappelijke motieven zijn onder meer het tegengaan van vooroordelen en het zich oriënteren op de multiculturele samenleving. Financiële zaken Ouderbijdrage Het OMO-beleid Ouderbijdrage kent twee categorieën. Onderstaand zijn deze categorieën omschreven, inclusief een niet limitatieve opsomming van specifieke materialen en diensten. Categorie 1: Lesmateriaal, verbruiksmateriaal en diensten door school kosteloos aan ouders te verstrekken: - Lesmateriaal: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd s/dvd s en de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft. - Verbruiksmateriaal 1 : zoals proefwerkpapier, verf, hout, tekenpapier, eenvoudige gereedschappen. - Diensten: activiteiten en diensten die het collectieve belang van de school dienen en/of als algemene voorziening gelden: mediatheek, leeszaal, zorgstructuur, computers, leerlingenraad, diploma-uitreiking, viering, introductie, sportdag. 1 Verbruiksmateriaal is kosteloos voor zover het om een standaardnormale hoeveelheid gaat. In specifieke gevallen is toewijzing naar categorie 2 mogelijk. Categorie 2: Lesmateriaal en diensten door school tegen betaling aan ouders te verstrekken. Let wel, het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. Betaling is niet verplicht. Daar staat tegen over dat de school bij niet-betaling niet tot verstrekking van genoemde materialen en diensten verplicht is. 18

19 - Lesmateriaal: materiaal dat ouders op verzoek van school aanschaffen, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief en noodzakelijk voor het volgen van onderwijs. In deze categorie valt materiaal dat persoonsgebonden is, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of jaren meegaat: agenda, atlas, woordenboek, multomappen, gereedschap, rekenmachine, sportkleding, materiaal studie- en beroepskeuze. - Diensten: educatieve excursies, culturele activiteiten en andere diensten, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief, maar waarvoor de school geen bekostiging krijgt. Voor deze activiteiten geldt dat in alle gevallen de school een vervangend programma tijdens de normale lestijd als alternatief moet bieden in het geval de ouder beslist hiervoor niet te betalen. Diensten die niet essentieel zijn vanuit onderwijskundig perspectief, zoals huur kluisjes, een schoolkamp, een wintersportreis of bepaalde festiviteiten, worden gefactureerd als geleverde dienst vanuit het principe de gebruiker betaalt. Zie voor de uitwerking van het bovenstaande de overzichten Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar op de website van de school. Aan het begin van het schooljaar volgt nadere informatie over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Boeken Op basis van door Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld beleid is Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. geselecteerd als centrale schoolboekenleverancier. Met ingang van het schooljaar worden de schoolboeken gratis door school verstrekt. Het gaat daarbij om de leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, examenbundels (indien klassikaal gebruikt), eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd s en dvd s en licentiekosten van digitaal leermateriaal. Niet onder de -gratis schoolboeken vallen: atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften en multomappen, pennen en dergelijke. In het geval een leerling zijn/haar boeken te laat inlevert, wordt hiervoor door Iddink een boete in rekening gebracht bij de ouders/leerling. Indien de boete niet tijdig wordt voldaan, stuurt Iddink één maal een herinnering. Vindt wederom geen betaling plaats, dan neemt de school de vordering van Iddink op de ouders/leerling over. De school zal vervolgens alsnog tot het innen van de boete bij de ouders/leerling overgaan. Kleding praktijkvakken Bij de praktijkvakken is het dragen van werkkleding verplicht. Hierbij hanteert de school de kledingvoorschriften, die ook in het bedrijfsleven gelden. Voor de leerlingen die in leerjaar 3 van het vmbo de basis- of de kaderberoepsgerichte leerweg gaan volgen, moet aan het begin van het schooljaar werkkleding worden aangeschaft. De school heeft hierover afspraken gemaakt met de firma MIPA in Sambeek. Deze firma levert passende kleding tegen scherpe prijzen. Wij streven ernaar onze leerlingen uniforme werkkleding te laten dragen, maar u bent niet verplicht deze via de firma MIPA aan te schaffen. Aan het begin van het schooljaar bezoekt de firma MIPA de school en wordt per leerling passende kleding verstrekt. Levering van de werkkleding geschiedt tegen contante betaling. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover nadere informatie. Stichting Leergeld In Nederland leven zo'n kinderen in gezinnen met een inkomen rond de bijstandsnorm. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek. Schoolgaande kinderen - in de greep van de armoede - kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur "leergeld" voor betalen. Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse activiteiten komt een medewerker van de stichting op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zij een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van deze stichting (www.leergeld.nl). Contact Stichting Leergeld Land van Cuijk: Postbus AA Cuijk Aanvragen het liefst schriftelijk of per doen. Telefonisch bereikbaar: Maandag en donderdag van uur uur of

20 Verzekeringen De school heeft een verzekeringspakket voor de leerlingen, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering een reisverzekering en een schoolongevallenverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, met inbegrip van de leerlingen en zij die voor de school actief zijn (zoals personeel en vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag en moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril enz.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Ten behoeve van scholieren die stage gaan lopen, zijn er aparte clausules opgenomen in de algemene aansprakelijkheidsverzekering. Bij werkoriëntatieopdrachten (korter dan 15 dagen) wordt de aansprakelijkheid aangenomen als hierover niets afzonderlijks is geregeld in de stageovereenkomst. Voor stages die langer duren dan 15 dagen en waarvoor een stageovereenkomst is vastgesteld, geldt dat de aansprakelijkheid van de leerlingen is meeverzekerd voor schade die is toegebracht aan het stageadres, of aan derden tijdens de stageactiviteiten, vanaf het moment dat zij voor het verrichten van die activiteiten op het stageadres zijn gearriveerd, tot het moment dat zij na het beëindigen van de activiteiten het stageadres verlaten. Als de stageovereenkomst geen bepalingen over aansprakelijkheid bevat, rust de aansprakelijkheid - conform burgerlijk wetboek - bij de werkgever (stagebedrijf). Reisverzekering Er is een doorlopende schoolgroepsreisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de schooladministratie. Indien ouders de dekking van deze verzekering onvoldoende vinden, verzekeren zij hun kinderen op eigen initiatief bij. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Schoolongevallenverzekering De schoolongevallenverzekering dekt de gevolgen van een ongeval, waar niet door een voorliggende verzekering voor verzekerd is. Het komen en gaan van en naar school, via de kortste weg, is meeverzekerd. Activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht, vallen ook onder de dekking. Schade aan kleding, brillen, brommers e.d. veroorzaakt door een ongeval, wordt niet gedekt door deze verzekering. Sponsoring Het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, dat gedragsregels bevat die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid, ligt op de schooladministratie ter inzage en is te downloaden van de website van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Klachtenregeling De onderwijswetgeving is met ingang van 1 augustus 1998 gewijzigd in verband met de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet genoemd. Op basis van de Kwaliteitswet heeft Ons Middelbaar Onderwijs een klachtenregeling vastgesteld en ingevoerd. Volgens die wet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag of het personeel. Vanuit de missie van Ons Middelbaar Onderwijs wil de raad van bestuur inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs, bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Binnen de scholen wordt een kwaliteitsbeleid gevoerd dat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid in enge zin omvat. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen de raad van bestuur en de school signalen, die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. 20

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Locaties... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Locaties... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBULLETIN

OUDERINFORMATIEBULLETIN OUDERINFORMATIEBULLETIN Stedelijk Dalton Lyceum Vakcollege juli 2017 Voorwoord Allereerst een hartelijk welkom aan de ouders van de nieuwe leerlingen. Wij hopen dat uw zoon of dochter zich snel thuis zal

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

School - en functieprofiel. Adjunct-directeur MAVO-VMBO. Merletcollege Mill

School - en functieprofiel. Adjunct-directeur MAVO-VMBO. Merletcollege Mill School - en functieprofiel Adjunct-directeur MAVO-VMBO Merletcollege Mill Inhoudsopgave 1. Over Merletcollege Mill 1.1. Algemene informatie 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Missie van de school 1.4. Kwaliteit

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Welkom bij Dockinga College Ferwert

Welkom bij Dockinga College Ferwert Welkom bij Dockinga College Ferwert Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag * Vragen Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 18 & 19 januari 2006

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 18 & 19 januari 2006 Voorlichtingsavond GSg Schagen 18 & 19 januari 2006 CONCEPT ONDERWIJS en BEGELEIDING De GSg Schagen is een dynamische leer-, leef- en werkgemeenschap, gekenmerkt door: respect, vertrouwen en een veilig

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2016-2017 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie