GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis."

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Adres: Fuldastraat WE Dokkum tel: Internet: Rekeningnummer: t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel, Dokkum De schoolleiding Locatiedirecteur: Waarnemend Locatiedirecteur: Dhr. P. van Esch Dhr. E. Th. Hoek Bij deze schoolgids hoort een bijlage, de Praktische Gids, voor de ouders. Hierin staan de adresgegevens van de leerlingen, de leerkrachten en de jaarplanning. GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel 1

3 Inhoudsopgave 1. DE SCHOOL SCHOOLGEGEVENS NOORDERBASIS SCHOLEN MET DE BIJBEL DIRECTIE TEAM SCHOOLRAAD Afdelingsraad Medezeggenschapsraad LEERLINGEN EN OUDERS HET SCHOOLGEBOUW WAAR STAAN WE VOOR IDENTITEIT MISSIE SCHOOLKLIMAAT AANMELDINGSBELEID ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS LEERPLICHT AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN DOORSTROOMPROTOCOL SCHOOLORGANISATIE ONDERWIJSAANBOD Bijbels onderwijs Aanvankelijk lezen Technisch lezen Andere leesvormen Taal/spelling Rekenen/ wiskunde Engels Frysk Emotionele en sociale vorming Oriëntatie op mens en wereld Verkeer Techniek en wetenschap Kunstzinnige vorming Bewegingsonderwijs Seksuele vorming VERVANGING STAGE KWALITEITSZORG ALGEMEEN VERBETERPLANNEN RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS UITSTROOM NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

4 5. ZORG VOOR DE LEERLINGEN DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN VOLGEN PASSEND ONDERWIJS INTERNE BEGELEIDER ORTHOPEDAGOGISCHE HULP EXTERNE ONDERSTEUNING VAN DE ZORG GGD op school Centrum voor Jeugd en Gezin, VIF-ZIZEO VEILIGHEID EN MELDCODE KINDEREN EN VEILIG INTERNETTEN OUDERS OUDERS EN DE SCHOOL OUDERBEZOEKEN CONTACTAVONDEN BETROKKENHEID KOFFIEOCHTENDEN GEBEDSGROEP INFORMATIE AAN GESCHEIDEN OUDERS OUDERS EN FINANCIËN Vrijwillige ouderbijdragen Contributie Zendingsgeld/ adoptiekind/ goede doelen Sponsoring RAPPORTEN TUSSENTIJDSE OVERGANG EN DOUBLURE KLACHTENREGELING WA-VERZEKERING SCHOOLTIJDEN, VAKANTIE EN VERLOFREGELING SCHOOLTIJDEN VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES ZIEKTE VERLOF VOOR BEHANDELING ONDER SCHOOLTIJD SCHORSING EN VERWIJDERING OVERIGE INFORMATIE GROEP 1 & CHRISTELIJKE FEESTDAGEN VERJAARDAGEN HOOFDLUIS: L.O.T. (LUIZEN OPSPORINGS TEAM) SINTERKLAAS TUSSEN- EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Tussenschoolse opvang Buitenschoolse opvang SCHOOLREISJES, SCHOOLKAMP, EXCURSIES SPORTDAGEN DIVERSE ACTIVITEITEN NAMEN EN ADRESSEN VASTSTELLING VAN DE SCHOOLGIDS

5 1. DE SCHOOL 1.01 Schoolgegevens GSS De Schakel is een gereformeerde basisschool waar het Evangelie van Jezus Christus centraal staat. Een fijn en veilig schoolklimaat en goede leeropbrengsten zorgen ervoor dat ouders uit diverse kerken hun kinderen naar de GSS De Schakel laten gaan. GSS staat voor Gereformeerde streekschool. Onze leerlingen komen niet alleen uit Dokkum, maar ook uit omringende dorpen. Het aantal leerlingen dat de school bezoekt, is ruim 90. Deze kinderen zijn verdeeld over vier basisgroepen. Bijna alle kinderen blijven tussen de middag op school. Veel ouders en kinderen zijn bereid iets verder te reizen. Ze vinden christelijk onderwijs, gegeven door enthousiaste leerkrachten die zelf overtuigd en actief christen zijn, belangrijk. Daarnaast waarderen de ouders de kwaliteit en deskundigheid van het team. Elk kind is in beeld en krijgt wat hij of zij nodig heeft. De kinderen gaan met plezier naar school, omdat ze ervaren dat ze er mogen zijn en in een fijne groep zitten NoorderBasis Scholen met de Bijbel De school valt onder het bestuur van Noorderbasis, een vereniging van negentien gereformeerde basisscholen. Noorderbasis is per 1 januari 2012 ontstaan uit een fusie van VGPO Fryslân, VGPO De Overdracht en de schoolvereniging van Schildwolde. Op de scholen staat de Bijbel, als het onfeilbare woord van God, centraal. Met de Bijbel scholen wij kinderen. Onze basisscholen vindt u op Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor belijdende leden van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Aanmelding gebeurt mondeling of schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging. Leden van de schoolvereniging betalen contributie. Van ouders die geen lid kunnen zijn, bijvoorbeeld door kerkkeuze, wordt hetzelfde bedrag verwacht als extra vrijwillige donatie. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voorstel van het centraal bestuur. Verder kent de vereniging veel donateurs. De bijdragen worden door het centraal bestuur geïnd. De contributie bedraagt 25,- per lid Directie De directie van de school bestaat uit één persoon. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor het onderwijskundig proces. Hij geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op school worden georganiseerd. Hij legt verantwoording af aan het bovenschools management. Hij onderhoudt de contacten met de Schoolraad (de afdelingsraad en de medezeggenschapsraad) en buitenschoolse instanties Team Het schoolteam telt 7 leerkrachten. Er is 1 intern begeleider die zich voornamelijk bezig houdt met de coördinatie van de zorg binnen de school. Daarnaast is één van de teamleden ICT-coördinator en is er een coördinator aanwezig op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Ook is een vakleerkracht muziek aanwezig voor de groepen 3 t/m 6. De namen van de teamleden en hun extra taken staan vermeld in de Praktische Gids. 4

6 1.05 Schoolraad Op onze school is een Schoolraad aanwezig. In de Schoolraad zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd in twee aparte afdelingen: de afdelingsraad en de medezeggenschapsraad. Samen worden alle zaken rond de school besproken met de directie. Beide afdelingen hebben ieder hun eigen, juridisch vastgestelde taken. De Schoolraad vergadert volgens een rooster. De ouders worden op de hoogte gehouden via de agenda en de notulen van de vergaderingen Afdelingsraad Noorderbasis is een vereniging met leden, die ingedeeld zijn in afdelingen rond iedere school. De leden van de afdeling kiezen een afdelingsraad, die meestal bestaat uit ouders. De afdelingsraad behartigt in opdracht van het bevoegd gezag (het centraal bestuur) een aantal taken, met name het bewaken van de gereformeerde identiteit. Ook denkt men om het wel en wee van het personeel. De afdelingsraad en de directeur hebben een gesprek met potentiële en nieuwe ouders. Ook is de afdelingsraad aanspreekpunt voor de ouders. De namen van de leden van de afdelingsraad vindt u in de Praktische Gids Medezeggenschapsraad Elke partij heeft zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zo ook de medezeggenschapsraden. Deze zijn vastgelegd in de gemaakte afspraken, in onder andere het Medezeggenschapsstatuut en Reglementen. De basis van die afspraken en regels liggen vast in de Wet Medezeggenschap (WMS). Waarom een MR als er al vertegenwoordiging van ouders is in de afdelingsraad? Sinds de fusie met de huidige schoolbesturen heeft het plaatselijke bestuur geen bevoegd gezag meer. De beslissingsbevoegdheden, het bevoegd gezag, ligt sinds 1 januari 2010 bij de Algemeen Directeur. Daarbij zijn veel verantwoordelijkheden, door het Centraal Bestuur, gedelegeerd aan de Algemeen Directeur van de 18 scholen van Noorderbasis. De LMR van onze school bestaat uit 4 leden. Wettelijk is vastgelegd dat de helft hiervan bestaat uit een oudergeleding (alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen) en de andere helft uit personeel. Omdat de scholen binnen de vereniging bestuurd worden door een Centraal Bestuur is er op dat niveau een GMR. Per 1 januari bestaat de GMR uit vier ouders en vier leerkrachten, met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Waar houden de LMR en GMR zich mee bezig. Het belangrijkste doel van de GMR is om inspraak en medezeggenschap uit te oefenen in de beleidsvoering van het algemeen bestuur en de vereniging. Dit willen we graag, omdat we, net zoals het algemeen bestuur en de vereniging, het belang van gereformeerd onderwijs in Noord Nederland voor ogen hebben. De GMR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Dit in tegenstelling tot de LMR, die juist de lokale belangen behartigt. Voor meer informatie over de GMR verwijzen we u naar De LMR overlegt met de locatiedirecteur en de afdelingsraad over belangrijke schoolzaken, zoals: de besteding van geld en beheer van gebouwen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten, verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststellen van het Schoolplan, vaststellen van de Schoolgids, aanstellen van personeel. 5

7 De LMR heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens. De namen van de leden van de GMR en LMR vindt u in de Praktische Gids 1.06 Leerlingen en ouders De leerlingen van de GSS De Schakel gaan met plezier naar school. Ze hebben een goede band met elkaar en met hun leerkracht(en). De ouders hebben binnen de school een belangrijke plaats. Zij zijn het die de school in stand houden. Veel ouders helpen mee om diverse activiteiten te organiseren. Denk aan ouderavonden, schoolreisjes, gebedsgroep en spelactiviteiten Het schoolgebouw De school heeft 5 leslokalen, waarvan 4 als groepslokaal worden gebruikt en één als bibliotheek. Daarnaast worden andere ruimtes, zoals het handenarbeidlokaal, gebruikt voor lessen in speciale groepen. Voor de onderbouw is er een speellokaal. Voor de leerlingen zijn in elk lokaal computers beschikbaar. Zo kunnen zowel de onderbouw als de bovenbouw hiervan gebruik maken. Twee lokalen beschikken over een digitaal schoolbord. Er wordt gewerkt aan een vernieuwing van documentatiemateriaal. Een bescheiden orthotheek is aanwezig. Het lerarenkamertje wordt gebruikt voor werk- en pauzeplek voor de leerkrachten. De speelplaats rond de school is ruim en pas vernieuwd met extra spelmateriaal. 6

8 2. WAAR STAAN WE VOOR 2.01 Identiteit De school is een gereformeerde school. Dat betekent o.a. dat op onze school alleen leerkrachten benoemd kunnen worden, die lid zijn van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt of van de Christelijke Gereformeerde kerk. Alleen leden van die kerken kunnen lid zijn van de schoolvereniging. Dit betekent inhoudelijk, dat de leerkrachten oprechte christenen zijn en dat ook moeten uitstralen en overdragen op de kinderen. In de dagelijks schoolpraktijk willen we dat op allerlei manieren laten zien. We noemen een paar doelstellingen: We geven gereformeerd, Bijbelgetrouw onderwijs, overeenkomstig de grondslag van de schoolvereniging. We maken serieus werk van de individuele begeleiding van de leerling; we willen goed omgaan met verschillen die er tussen de leerlingen zijn. We geven eigentijds en vernieuwend onderwijs, inspelend op de veranderende omgeving. Wat wij onder christelijke identiteit verstaan is verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan van Noorderbasis. Deze kunt u vinden op de site Onze grondslag bepaalt natuurlijk het karakter van de school. Op maandag beginnen alle kinderen en personeel samen met een weekopening. Daarnaast wordt dagelijks in alle groepen verteld uit de Bijbel en beginnen en eindigen we de dag met gebed. Elke week wordt een lied geleerd uit de psalmenlijst Missie GSS De Schakel wil een school zijn waar in een open en veilige sfeer geleefd wordt volgens de Bijbelse normen en waarden. Het team probeert daarin voortdurend het goede voorbeeld te geven, zodat de leerlingen zich in de dagelijkse praktijk daaraan kunnen spiegelen. Als de leerlingen van school gaan, willen we dat ze voldoende kennis en algemene ontwikkeling hebben meegekregen om op hun plek in de wereld (kerk en maatschappij) te functioneren. Ze moeten zich zelfstandig kunnen redden op een aantal gebieden en ze gedragen zich op een manier die past bij hun leeftijd. Ze zijn zich bewust van hun persoonlijkheid en verantwoordelijkheden. De leerlingen op de GSS De Schakel hebben oog voor hun naaste. Ze voelen zich als kind van God gewaardeerd, door medeleerlingen en de leerkrachten. Ze gedragen zich volgens de normen en waarden die hun ouders en de school aan hen overdragen. Ze gaan goed om met hun talenten Schoolklimaat De sfeer binnen de school is prettig en kindvriendelijk. De relaties tussen de leerkrachten en de leerlingen dragen een positief karakter. De leerkrachten streven naar een veilig en positief klimaat. Elk leerling wordt uitgedaagd om te leren en het maximale uit zichzelf te halen. Met het team zijn schoolregels opgesteld die we consequent hanteren. Hiermee zorgen we voor een kindvriendelijk klimaat met een duidelijke structuur. 7

9 De contacten van de leerkrachten onderling zijn open en vriendschappelijk. Er wordt veel onderlinge steun geboden door collegiale consultatie. Tussen afdelingsraad en team is eveneens een open contact. Ieder teamlid voelt zich verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. Dit geldt zowel voor het afgesproken beleid als voor de netheid in de lokalen en gemeenschappelijke ruimtes. Er is sprake van een open school. Er is veel contact tussen de ouders, de leerkrachten en de directie. Ouders brengen in de onderbouw hun kind in de klas Aanmeldingsbeleid Met alle ouders, van wie het eerste kind op onze school wordt aangemeld, wordt een aanmeldingsgesprek gevoerd. De aanmeldingscommissie bestaat uit de directeur van de school en een lid van de afdelingsraad. In dat gesprek staan de volgende vragen centraal: Is er sprake van aansluiting tussen de uitgangspunten van het gereformeerd onderwijs op school en datgene wat uw zoon/dochter thuis meekrijgt in de opvoeding. Stemmen de ouders er op grond van hun overtuiging mee in dat in het onderwijsproces op school God en Zijn Woord (zoals samengevat in de drie Formulieren van Eenheid) een centrale plaats krijgen. In het gesprek vragen wij u de ouderverklaring te ondertekenen. Met de ondertekening daarvan geeft u aan dat u er van harte mee instemt dat het onderwijs op de school gebaseerd is op de in de ouderverklaring genoemde uitgangspunten. Zie ook 8

10 3. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.01 Leerplicht Vanaf vijf jaar zijn de leerlingen leerplichtig. Een kind dat nog geen zes jaar oud is, mag per week maximaal vijf uren verzuimen. Als de ouders van deze vrijstelling gebruik maken, dienen ze dit te overleggen met de schooldirecteur. Op verzoek kan nog eens voor ten hoogste vijf uren per week vrijstelling worden verleend voor deze kinderen. Dit geldt tot het kind zes jaar wordt. Er wordt in ieder individueel geval een besluit genomen. Het verdient overigens aanbeveling om de regelmaat van het onderwijs niet te doorbreken. Vierjarigen zijn niet leerplichtig. Toch gelden, als u uw vierjarig kind hebt laten inschrijven, voor hen dezelfde regels als voor vijfjarigen Aanmelding nieuwe leerlingen Op onze school mogen kinderen vlak voor hun vierde verjaardag twee ochtenden komen kennismaken. Hierbij mag een ouder aanwezig zijn. De afspraak hiervoor wordt met de ouders gemaakt tijdens het kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt meestal plaats één maand voordat het kind vier wordt. De eerste maandag na hun verjaardag mag het vierjarig kind echt op school komen. Twee uitzonderingen hierop. Kinderen, die in de maand december vier worden, verwelkomen we graag in januari. Kinderen die 1 juni of later jarig zijn, verwelkomen we graag na de zomervakantie. Wel mogen deze kinderen komen kennismaken, maar gaan niet meer in deze periode regulier naar school. Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders wordt gevraagd naar meerdere gegevens over de voorschoolse periode van het kind. Dergelijke informatie kan namelijk belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind in de basisschool. De kinderen worden als leerling ingeschreven op de eerste schooldag die volgt op hun vierde verjaardag. Wanneer een kind gedurende de basisschoolperiode door verhuizing of andere reden nieuw op onze school komt, wordt eerst onderzocht of er bijzondere aandachtspunten zijn. Er wordt contact met de vorige school opgenomen door de schooldirecteur. Resultaten en toetsgegevens worden opgevraagd om een zo geleidelijk mogelijke overgang te bewerkstellingen. Ook wordt aandacht besteed aan de opvang in de groep. De leerkrachten vragen begrip bij de leerlingen voor de moeite die een kind kan hebben in een totaal nieuwe situatie, terwijl wat zo vertrouwd was, achtergelaten is. De ouders krijgen het inschrijfformulier via de directeur. Leerlingen mogen pas worden ingeschreven als er een uitschrijvingsbewijs van de vorige school aanwezig is Doorstroomprotocol Voor de overgang van kinderen van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 gebruiken we een doorstroomprotocol. Voor elk kind nemen we, samen met de ouders, een individuele beslissing die gebaseerd is op de voorgang van ontwikkeling van het kind. Het volledige protocol is op school beschikbaar Schoolorganisatie De school werkt hoofdzakelijk volgens het leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem wordt de leerstof aan een bepaald leerjaar gebonden. Kinderen zitten in jaargroepen. Op de GSS De Schakel zijn deze jaargroepen verbonden in combinatiegroepen. 9

11 De school heeft één interne begeleider die alle zaken rond de zorg aan kinderen coördineert en de leerkrachten begeleidt. Om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, is er regelmatig overleg. In alle groepen is aandacht voor zelfstandig werken. Daarnaast worden vakken als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis aangeboden volgens de methode Meervoudige Intelligentie Onderwijsaanbod Een korte weergave: Bijbels onderwijs De Bijbelse geschiedenissen komen dagelijks terug in het onderwijs, meestal door vertellingen en leergesprekken. De Bijbel is van betekenis voor het gehele onderwijs. We gebruiken de methode Levend Water. (www.bijbelonderwijs.nl) De kinderen worden gestimuleerd om in hun doen en laten hun geloof te laten zien, daarover te spreken en te zingen Aanvankelijk lezen Al in groep 2 (en soms al in groep 1) beginnen kinderen interesse te krijgen voor het lezen. We willen deze belangstelling voor lezen stimuleren door in de kleutergroepen met behulp van thematisch onderwijs een rijke leesomgeving te creëren. Dit doen we door aandacht te geven aan woordenschat, interactief voorlezen en aandacht te geven aan beginnende geletterdheid. Zo werken we o.a. structureel met de methode Schatkist. Deze methode sluit goed aan bij groep 3. In groep 3 krijgt het leesonderwijs een vervolg, waarbij door middel van differentiatie zowel recht wordt gedaan aan snelle lezers als aan kinderen die moeite hebben met het leren lezen. In groep 3 wordt de vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen gebruikt Technisch lezen Het aanvankelijk lezen is afgerond als alle letters gekend worden en de kinderen het principe van lezen (hakken en plakken) door hebben. Daarna wordt gewerkt om de leessnelheid te vergroten. In alle groepen wordt gewerkt met de methode Goed Gelezen - technisch lezen. Tijdens de lessen worden de technieken van RALFI-lezen gebruikt. Leesmotivatie is daarbij erg belangrijk Andere leesvormen Naast het technisch lezen werken we aan studerend en begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Goed Gelezen. Deze methode sluit aan bij de methode voor Taal en Spelling. Het is de bedoeling dat de kinderen de in deze methode aangereikte leesstrategieën ook daadwerkelijk leren gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld bij het maken en presenteren van spreekbeurten, werkstukken en presentaties tijdens Meervoudige Intelligentieprojecten Taal/spelling Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er gewerkt met de vernieuwde versie van de methode Taaljournaal. Kinderen met lees- en spellingproblemen krijgen extra begeleiding of een eigen programma. Elk kind wordt zo begeleid op zijn of haar eigen niveau Rekenen/ wiskunde Rekenen is zinvol wanneer het ook toegepast kan worden in het dagelijks leven. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen leren hoe ze allerlei rekenproblemen op moeten lossen, tabellen kunnen 10

12 lezen en grafieken kunnen maken. Ook is er aandacht voor het hoofdrekenen, de tafels en cijferen. De bedoeling is om deze onderdelen in te zetten bij het oplossen van rekenproblemen. We werken met de nieuwste versie van de methode Pluspunt met de daarbij behorende software. In groep 1 tot en met 4 wordt ook structureel gewerkt met de methode Met Sprongen Vooruit. In de hoogste groepen werken de kinderen ook met een rekenmachine. Automatiseren is erg belangrijk. Het vlot kunnen splitsen van getallen en het hanteren van de tafels wordt dan ook veelvuldig geoefend Engels Het vak Engels wordt gegeven in groep 7 en 8. De lessen zijn erop gericht de leerlingen enige communicatieve vaardigheid aan te leren. Er wordt veel aandacht gegeven aan het luisteren naar en het spreken van de Engelse taal. De methode heet Hello World Frysk It ûnderwis is der op rjochte op it ferstean kinne en it lezen van é Fryske taal. De metoade Studio F wurdt brûkt Emotionele en sociale vorming Emotionele en sociale vorming is een onderdeel van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. Dit komt onder andere aan de orde in de methode Beter omgaan met jezelf en de ander. Deze methode wordt in alle groepen gebruikt. Verder wordt in de onderbouw ook gewerkt met het leerlingvolgsysteem KIJK! en de methode Schatkist. We willen de kinderen leren zorg te dragen voor henzelf en anderen. Tijdens de weekopening met alle kinderen van de school, worden omgangsregels met elkaar besproken. Elke maand staat één regel centraal en krijgt extra aandacht in de groepen. De poster met de maandregel hangt zichtbaar voor iedereen op de gang en in de klassen Oriëntatie op mens en wereld In de groepen 1 en 2 is dit een activiteit waarbij het accent ligt op het verkennen van de wereld om ons heen. In de onderbouw vindt nog geen uitsplitsing plaats in aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en maatschappelijke verhoudingen. Het vormt het leerstofonderdeel wereldoriëntatie. Vanaf groep 3 komt daar natuur- en verkeersonderwijs bij. Vanaf groep 5 wordt een splitsing ingezet. Wel worden de verbanden tussen de onderdelen aangegeven. De stof wordt deels aangeboden in Meervoudige Intelligentieprojecten Verkeer Vanaf groep 1 krijgen de kinderen verkeersonderwijs. We gebruiken educatief materiaal van Veilig Verkeer Nederland. Groep 1, 2 en 3 werken met Rondje verkeer. Groep 4 werkt met Stap vooruit, de groepen 5 en 6 gebruiken de methode Op voeten en fietsen, en de groepen 7 en 8 werken met de Jeugdverkeerskrant. In groep 7 en 8 wordt één keer in de twee jaar het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen. (www.veiligverkeernederland.nl) Techniek en wetenschap In het cursusjaar zijn De Techniek Torens aangeschaft. Daarin zijn zowel de oude als nieuwe kerndoelen voor techniek meegenomen. Alle thema's en domeinen (constructie, transport, 11

13 productie, communicatie, elektrotechniek, chemie, duurzame energie, etc,) worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Het is vooral veel zelf doen voor de kinderen. De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van Middeleeuwse kasteeltorens, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool Kunstzinnige vorming Hieronder vallen de vakken tekenen, handenarbeid, drama, muziek en culturele vorming. Binnen de Meervoudige Intelligentieprojecten wordt hier gericht aandacht aan besteed. Daarnaast worden in korte periodes aandacht besteed aan diverse technieken voor tekenen en handvaardigheid. Bij muzikale vorming leren we allerlei liederen aan, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Daarnaast is er aandacht voor melodische en ritmische vorming. De lessen muziek worden in groepen 3 t/m 6 gegeven door een vakleerkracht muziek Bewegingsonderwijs a. Groep 1 & 2 Op dinsdag- en donderdagmorgen spelen de kleuters in het speellokaal. Dit kan kleutergym zijn of een spelles. De kinderen hebben hier stevige schoentjes voor nodig met een stroeve zool. Schoenen met klittenband zijn het handigst. Gymkleding is niet nodig, een gymbroekje mag. Wilt u de schoenen voorzien van naam? We willen graag de schoenen op school laten. Het kan zijn dat we ze op een andere dag ook nodig hebben. Regelmatig wordt gecontroleerd of de schoenen goed passen. b. Groep 3 t/m 8 Groep 3 t/m 8 gaat naar verschillende gymzalen in de gemeente Dongeradeel, aan de Kapellaan en Hoedemakerspolder in Dokkum. Als gymkleding wordt aanbevolen een sportpakje of een korte broek met een T-shirt en eenvoudige gymschoenen met een stroeve zool. (Geen balletschoentjes, geen zwarte zolen i.v.m. strepen.) De gymschoenen mogen alleen in de sportzaal gedragen worden. De kinderen nemen hun tas met gymkleding na de les weer mee naar huis. Het dragen van gymschoenen is verplicht! c. Zwemonderwijs De kinderen van groep 3 t/m 5 hebben op de vrijdagmiddag zwemles in het Tolhuisbad in Dokkum. De lessen zijn gepland van uur Seksuele vorming Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de vorming. Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben kinderen een voorbeeld en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen hen de juiste richting wijzen. Aandacht voor seksuele vorming is belangrijk omdat seksualiteit in de praktijk helaas ook veel omringd wordt door gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God mooi en intiem bedoeld is. De basisschool is een goede plek voor toerusting en vorming voordat kinderen naar de middelbare school gaan, omdat vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen. Concreet zien wij de taak van de school als volgt. Seksuele opvoeding is geen apart vak. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. De school gaat er van uit dat de kinderen op bepaalde leeftijden van verschillende zaken op de hoogte zijn. Wij spreken heel gewoon over die dingen als daartoe aanleiding bestaat. Ons kader is Gods Woord. Op basis daarvan staan wij op het standpunt dat het huwelijk door God bedoeld is als een publieke, duurzame relatie tussen één man en één vrouw. 12

14 3.06 Vervanging Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, worden de lessen over genomen door een andere leerkracht, bij voorkeur de duo-leerkracht. Als dat niet geregeld kan worden, wordt gekeken of er intern geschoven of geruild kan worden. Ook is het een optie om de groep te verdelen over andere groepen. De school maakt ook gebruik van de vervangingspool van de Noorderbasis. In het uiterste geval wordt de betreffende groep vrij gegeven, volgens de richtlijnen van de inspectie met daarbij de volgende afspraken: in principe niet de eerste dag, alleen in het uiterste geval, ouders worden schriftelijk of per mail op de hoogte gesteld, de school heeft alleen m.b.t. de eerste dag de verplichting om kinderen op te vangen. Voorkomen moet worden dat dezelfde groep steeds vrij wordt gegeven. We hebben een telefoonboom per groep om in geval van nood u snel te kunnen informeren Stage Er zullen regelmatig stagiaires op school zijn. Meestal zijn dit studenten van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Vierdejaars studenten worden wel lio s genoemd: leraren in opleiding. Zij moeten gedurende een langere periode zelfstandig in een groep werken. Soms hebben we studenten die bezig zijn met de opleiding tot onderwijsassistent. Ons beleid is dat ook stagiaires lid zijn van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt of van de Christelijk Gereformeerde kerk. 13

15 4. KWALITEITSZORG 4.01 Algemeen Om de vier jaar moeten scholen een schoolplan maken. Het is een document dat in eerste instantie bestemd is voor de inspectie. De school beschrijft daarin haar uitgangspunten en doelen, de verschillende vakken die gegeven worden, hoe de zorg geregeld is en hoe de kwaliteitszorg in elkaar zit. Dit alles mondt uit in een opsomming van zaken die te verbeteren zijn Verbeterplannen Het huidige schoolplan gaat over de periode 2011 tot Onze school heeft voor het schooljaar de volgende plannen: Implementatie en actueel houden van het zorgdocument, correct opzetten van groepsoverzichten en uitvoeren van groepsplannen voor alle vakken, uitbouwen van het leerling-dossier en het verder uitbouwen van de orthotheek. Implementatie en actueel houden van het leesprotocol en verbetering van de vakken technisch lezen en spelling. Het afgelopen schooljaar, , hebben we gewerkt aan: Invoeren van het Leesprotocol door middel van scholing op het gebied van technisch lezen (Cedin) Het opzetten van groepsoverzichten en groepsplannen voor het vak lezen. (Cedin) Invoeren van het protocol Meer- en Hoogbegaafdheid. (Noorderbasis en Cedin) Invoeren van het Doorstroomprotocol. (Noorderbasis) 4.03 Resultaten van het onderwijs Ieder jaar nemen we in groep 8 het Schooleindonderzoek af. In het jaar scoorde de school onder de ondergrens van de inspectie. In de jaren en scoorde de school boven de ondergrens. Dit jaar, , scoorde de school helaas weer lager. De resultaten van de kinderen worden ook door de jaren heen nauwlettend gevolgd, o.a. met behulp van CITO-toetsen. Dit begint direct al in de kleutergroepen. De resultaten van deze toetsen laten een positief beeld zien. Vanaf komend jaar gaat de school meedoen met de CITO-eindtoets. Vanuit Bijbels perspectief willen we elk kind geven wat het nodig heeft. Wie meer aan kan, krijgt extra uitdaging en verdieping. Wie meer zorg nodig heeft, krijgt die extra hulp. Meer hierover staat verwoord in het Zorgdocument van de school Uitstroom naar het voortgezet onderwijs Het vervolgonderwijs heeft de volgende richtingen: HAVO, VWO, het VMBO met 4 leerwegen en het PRO (praktijkonderwijs) Relatief nieuw is het tweetalig onderwijs. De leerlingen van groep 8 hebben de laatste jaren een Schoolvorderingstoets van het GPC (inclusief intelligentietoets, de NIO) en/of de CITO-eindtoets gemaakt. De resultaten van de toetsen in de afgelopen jaren en de uitkomst van de eindtoets, vormen de basis voor de keuze van vervolgonderwijs. Vanaf volgend jaar zal de school overgaan tot 14

16 het afnemen van de CITO-eindtoets. In overleg met ouders en school wordt een keuze voor het vervolgonderwijs gemaakt. De basisschool geeft een advies. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. Het voortgezet onderwijs beslist uiteindelijk of de leerling wel/niet geplaatst wordt. De school maakt gebruik van de Friese Plaatsingswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. De uitstroomgegevens van de cursus 2010/2011 waren als volgt: 6 kinderen gingen naar HAVO-VWO 1 kinderen gingen naar VMBO- Theoretische Leerweg 0 kinderen gingen naar VMBO- Kaderberoepsgerichte Leerweg 0 kinderen gingen naar VMBO- Basisberoepsgerichte Leerweg De uitstroomgegevens van de cursus 2011/2012 waren als volgt: 7 kinderen gingen naar HAVO-VWO 7 kinderen gingen naar VMBO- Theoretische Leerweg 3 kinderen gingen naar VMBO- Kaderberoepsgerichte Leerweg 1 kinderen gingen naar VMBO- Basisberoepsgerichte Leerweg De uitstroomgegevens van de cursus 2012/2013 waren als volgt: 3 kinderen gingen naar HAVO-VWO 7 kinderen gingen naar VMBO- Theoretische Leerweg 1 kinderen gingen naar VMBO- Kaderberoepsgerichte Leerweg 1 kinderen gingen naar VMBO- Basisberoepsgerichte Leerweg Er bestaat een nauw contact met het Gereformeerde Voortgezet Onderwijs Gomarus College in Leeuwarden. Kinderen met VMBO, HAVO en VWO-advies kunnen hier terecht. Voor VMBO wordt het examentraject aangeboden. Voor de andere richtingen kunnen de leerlingen na 2 of 3 jaar doorstromen naar het Gomarus College in Groningen. Het Gomaruscollege in Leeuwarden geeft hierover uitgebreid inlichtingen ( ). De afdelingsraad verzoekt de ouders dit bij de schoolkeus voor voortgezet onderwijs zeker te laten meewegen. 15

17 5. ZORG VOOR DE LEERLINGEN 5.01 De ontwikkeling van kinderen volgen Zodra een kind bij ons op school komt beginnen we met het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling. Dat doen we door dagelijkse observaties, methodegebonden toetsen en we gebruiken genormeerde toetsen: het CITO leerlingvolgsysteem. De maanden januari en juni zijn de toetsmaanden bij uitstek. Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan kunnen we zeggen dat zowel de tussentijdse toetsen, als de eindtoetsen CITO-LOVS van groep 1 tot en met groep 8 voldoende tot goed scoren. De Schooleindtoets van groep 8 fluctueert. We hebben als team een driejarig traject doorlopen met het educatieve dienstverleningscentrum Cedin om het lezen, technisch lezen en begrijpend lezen, op een hoger niveau te brengen. Door middel van tussenevaluaties in oktober/november en maart/april en de halfjaarlijkse evaluaties in januari en juni volgt de school de leerontwikkeling van de kinderen. Tijdens de evaluaties wordt gekeken naar de leeropbrengsten van de kinderen en het opstellen van gerichte groepsplannen. Hierin wordt de onderwijsbehoefte van ieder kind beschreven. Onderdelen uit de onderwijsbehoefte zijn o.a.: welke instructie, leeromgeving, leerstof en leerkrachtbenadering heeft ieder kind nodig. Naast dat we een opbrengstgerichte school zijn, willen we er voor zorgen dat de kinderen emotioneel en sociaal zich goed ontwikkelen. Ook dit komt tot uiting in de groepsplannen. Op deze manier wil de school alle zorg die ieder kind nodig heeft, borgen en dagelijks in praktijk brengen Passend onderwijs Wij zijn van mening dat in principe elk kind, met welke specifieke ondersteuningsbehoefte dan ook, op onze school moet kunnen komen. We willen ons ook voor die kinderen graag inzetten. Om op een zorgvuldige manier te kunnen beslissen of het kind bij ons écht op de goede plek is, hebben we een protocol gemaakt. Ouders van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften die een positieve beschikking hebben van een commissie van indicatiestelling, kunnen vragen om toelating tot de reguliere basisschool. Onze school maakt voor ieder verzoek steeds weer een nieuwe afweging. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van beperking en de extra onderwijsondersteuning die nodig is, spoort met de mogelijkheden van de school, zoals dat is verwoord in het ondersteuningsprofiel dat de school gemaakt heeft. De keuzevrijheid van de ouders kan immers worden beperkt door de aard en zwaarte van de beperking en de feitelijke (on)mogelijkheden van de school om deze kinderen verantwoord op te nemen. Wij hanteren bij het afwegingsproces het volgende stappenplan: 1. Als de ouders hun kind aanmelden bij onze school vindt er een gesprek plaats met de ouders. Daarbij wordt in ieder geval een toelichting gegeven op de visie van de school en op de hieronder beschreven procedure. Ook wordt toestemming van de ouders gevraagd om informatie bij derden op te vragen. Die derden kunnen zijn bijvoorbeeld: De huidige school, de eigen orthopedagoog, het Medisch Kinderdagverblijf, zorginstellingen en dergelijke. 2. De binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie, interne begeleider en eventueel de orthopedagoog / psycholoog. Eventueel kan besloten worden om het kind te observeren binnen zijn huidige school of de voorschoolse opvang. 16

18 3. De school onderzoekt welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden en door wie. Gedacht moet worden aan: schoolgebouw (gemeente), het onderwijsleerpakket (speciaal onderwijs), aanvullende formatie, vervoer (gemeente), ondersteuning qua expertise (speciaal onderwijs, zorginstellingen, e.d.) 4. De betreffende inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen de visie van de school en de mogelijkheden om een goed onderwijsaanbod te realiseren. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de ondersteuningsmogelijkheden (zowel materieel als immaterieel) die geboden kunnen worden. 5. In een afrondend gesprek met de ouders wordt het besluit van de school besproken: Bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van inzet van middelen, ondersteuning door Speciaal Onderwijs of derden, inzet aanvullende informatie, aanpassingen aan het onderwijsleerpakket en/of gebouw e.d. Voorlopige plaatsing: alleen wanneer er sprake is van een observatie periode als niet onmiddellijk duidelijk is of plaatsing succesvol kan zijn. Bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de school waarom men van mening is dat het kind niet geplaatst kan worden. Deze afwijzing wordt schriftelijk beargumenteerd en aan de ouders overhandigd. De school zal vervolgens de ouders helpen bij het zoeken naar een andere, passende onderwijsvoorziening Interne begeleider De interne begeleider coördineert de leerlingenzorg op school. Zij coacht en ondersteunt de leerkrachten bij het realiseren van een passende aanpak voor elk kind Orthopedagogische hulp De schoolvereniging Noorderbasis heeft een orthopedagoog en een schoolpsycholoog in eigen dienst. De school kan altijd een beroep op hen doen en vragen om advies. Zij komen ook in beeld als een kind uitgebreider getest moet worden Externe ondersteuning van de zorg GGD op school In de provincie Friesland wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door de GGD Fryslân. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool. Groep 2 In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders krijgen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen de ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van hun kind. Tijdens het onderzoek neemt de doktersassistente de vragenlijst met u door. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of een arts van de GGD. Ook informeert de verpleegkundige bij de leerkracht of er kinderen zijn die de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben. Zijn er bijzonderheden of vragen? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige. Heeft u in de vragenlijst ingevuld dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak- en/of taal? Dan kijkt de logopediste, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is. 17

19 Groep 7 De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Als tijdens de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt dan bekeken wat er moet gebeuren. Ook in groep 7 krijgen de ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met de verpleegkundige of de arts van de GGD. Vaccinaties Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Kinderen krijgen deze vaccinaties om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen. Verder ontvangen alle 12-jarige meisjes 3 keer een uitnodiging voor de hpvvaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om later baarmoederhalskanker te voorkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Informatie Centrum van GGD Fryslân. Harlingertrekweg 58, Leeuwarden. Telefoon: of op Centrum voor Jeugd en Gezin, VIF-ZIZEO De school is aangesloten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. VIF-ZIZEO is de Friese Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Alle gemeenten in Friesland werken met veel verschillende organisaties samen aan een veilige en motiverende omgeving voor alle jongeren. De VIF-ZIZEO is een internet programma voor organisaties die veel te maken hebben met jongeren. Het wordt in heel Friesland gebruikt door gemeenten, onderwijs, jeugdzorg, welzijnorganisaties en andere maatschappelijke instellingen. Ook onze school maakt gebruik van de VIF-ZIZEO. Als een professional zich zorgen maakt om een kind of jongere, kan hij besluiten om de jongere in VIF-ZIZEO te registreren. Overigens worden alleen de naam, geboortedatum en geslacht ingevoerd. Buiten de professionals die de jongere in VIF-ZIZEO registreren, kan niemand deze informatie bekijken. Twee jaar na registratie worden de gegevens automatisch verwijderd. Hierdoor is de privacy gewaarborgd. Wanneer een tweede leerkracht, begeleider of andere professional hetzelfde kind of dezelfde jongere in VIF-ZIZEO registreert, krijgen beide professionals hiervan bericht. Zij nemen dan contact met de ouders en/of jongere zelf en elkaar op om hun acties af te stemmen. Zo kunnen zij beter en sneller hulp bieden als dat nodig is. Heeft u een algemene vraag over de VIR? Op vindt u meer informatie over VIR. Als u meer wilt weten over VIF-ZIZEO kunt u bellen of mailen met de gemeente Dongeradeel en vragen naar de coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin. (Minke van der Goot) 5.06 Veiligheid en meldcode Een veilige omgeving, zowel fysiek als sociaal, is voor kinderen buitengewoon belangrijk. We besteden daarom veel aandacht aan de veiligheid van het gebouw. Apparaten en speeltoestellen bijvoorbeeld worden regelmatig gekeurd. Ook de sociale veiligheid is belangrijk. Om het pesten tegen te gaan hebben wij een antipestprotocol. Het vergroten van sociale vaardigheden heeft in onze school volop de aandacht. De school heeft een pestprotocol. Dit is opvraagbaar. Een keer per maand komen de gedragregels specifiek aan de orde. Zie hiervoor ook Emotionele en sociale vorming. Speciale aandacht is er voor veilig internetten. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van ons schoolbestuur. Deze code is te vinden op de website van de vereniging: 18

20 Op school is een rampenplan aanwezig. Hierin hebben we beschreven hoe we omgaan met rampen en calamiteiten. Een aantal leerkrachten is ook opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zij weten wat er gebeuren moet in geval van calamiteiten en ongelukken. We letten ook op de verkeersveiligheid rond de school. We spreken ouders, kinderen en personeel aan op hun parkeer- en rijgedrag Kinderen en veilig internetten Onze school maakt steeds meer gebruik van het internet. Internet is een prachtig medium voor het onderwijs, maar je kunt ook ongewenste zaken tegenkomen. Onze school kiest er voor om kinderen bewust te leren omgaan met internet. Internetten op school vindt plaats binnen de schooltijd. Deze tijd is dus bestemd voor onderwijs. Kinderen mogen daarom als regel nooit zomaar op internet, maar altijd met een duidelijke internetopdracht. En als ze wel een wat vrijere internetopdracht hebben maken we gebruik van sites en zoekmachines die speciaal voor kinderen bedoeld zijn. En er is toezicht. Dit kan door o.a. als leerkracht of ouder zicht te houden op het beeldscherm. Diens aanwezigheid en de mogelijkheid het beeldscherm te bekijken is vaak al genoeg om het bewust zoeken naar foute sites te voorkomen. Wanneer er ondanks alles toch iets verkeerds op het scherm verschijnt, is het de taak van de leerkracht dit op een goede manier bespreekbaar te maken. Verder spreken we de volgende regels met de kinderen af: Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals: mijn naam, adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school zonder toestemming van mijn ouders/leraar; Ik vertel het mijn ouders/leraar meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel; Ik zal nooit afspreken met iemand die ik online op internet heb ontmoet, zonder toestemming van mijn ouders/leraar; Ik zal nooit op berichten een foto of iets anders van mijzelf over internet sturen zonder toestemming van mijn ouders/leraar; Ik zal nooit op berichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg en ik vertel het meteen mijn ouders/leraar, zodat zij maatregelen kunnen nemen; Ik spreek met mijn ouders/leraar af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet mag en van welke programma s ik gebruik mag maken. Chatten doe ik op school alleen via de chatbox op de homepage van school. 19

21 6. OUDERS 6.01 Ouders en de school Wanneer er op school iets bijzonders aan de hand is met uw kind, nemen we zo spoedig mogelijk contact met de ouders/verzorgers op. We hopen dat u dit van uw kant ook doet, zodat er van beide kanten duidelijkheid is over uw kind. Voor een aantal zaken doet de school beroep op ouders: educatieve excursies, acties, schooltoernooien, schoolreisjes, sportdagen, overblijven, schoolfeesten, tuinonderhoud, schoolschoonmaak, enz. Hulp wordt in ieder geval verwacht bij het overblijven en schoonmaakklussen. Aan elke klas wordt een of meer ouders gekoppeld die zo nodig worden gevraagd voor hand en spandiensten in de klas. Aan het begin van het schooljaar zal worden geïnventariseerd wie hieraan mee willen werken. Veel van de bovengenoemde activiteiten worden gecoördineerd door de activiteiten-commissie (AC) Zij ondersteunen, in goed overleg met de directie, het team bij hun werkzaamheden. De namen van de leden van de activiteitencommissie vindt u in de Praktische Gids Ouderbezoeken Ongeveer een maand voordat een kind naar school gaat, komt de leerkracht van groep 1/2 op kennismakingsbezoek. De ouders krijgen dan de schoolgids en het zgn. entreeformulier, waarop informatie die van belang is voor de school, ingevuld kan worden. Daarnaast krijgen de ouders specifieke informatie over groep 1 en 2. Omdat er op school contactavonden worden georganiseerd, worden door de leerkrachten van de andere groepen alleen ouderbezoeken gebracht als er zorgen zijn om een kind of er vanuit ouders geen mogelijkheid is om op school te komen, bijvoorbeeld in verband met langdurige ziekte Contactavonden Vier keer per jaar worden er contactavonden georganiseerd. De ouders kunnen dan een afspraak maken een kort informatief gesprek met de leerkracht over het welzijn en de leerontwikkeling van hun kind(eren). Ook kan het schoolwerk bekeken worden. In februari is een verplichte contactavond na de CITO-uitslagen. Het kan ook zijn dat de leerkracht behoefte heeft aan een gesprek met de ouders van een kind. Wanneer tijdens dit gesprek blijkt dat er meer te bespreken is, kan er een vervolggesprek op een ander moment gepland worden. Naast deze vaste momenten, zijn ouders altijd welkom voor een gesprek als hier aanleiding voor is. U kunt een afspraak maken met de betreffende leerkracht of kies een moment uit wat geschikt is voor beide personen. Op verzoek van ouders is overleg thuis altijd mogelijk Betrokkenheid De school investeert in de betrokkenheid van de ouders. Ieder jaar organiseert de school minimaal één ouderavond. Op deze avond wordt meestal een onderwerp uit het dagelijks onderwijs behandeld. Deze avond is vaak in combinatie met de ledenvergadering van de schoolvereniging. 20

22 Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden de jaarverslagen besproken van het Afdelingsbestuur en de Medezeggenschapsraad. Gedurende het cursusjaar zullen ouders weer in de gelegenheid gesteld worden om een kijkje in de lessen te nemen. De school informeert ouders over alles wat er op school gebeurt. Dit is op verschillende manieren: een webpagina op internet: Op de website staat o.a. een digitale versie van De Basiskrant. De Basiskrant komt één keer in de twee weken uit. Hiermee houdt de school de ouders op de hoogte van de actuele gebeurtenissen van de afgelopen weken. De basiskrant wordt per mail verstuurd naar de ouders. Op de site worden ook regelmatig foto s van de kinderen geplaatst die op school zijn gemaakt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken aan de locatiedirecteur. Nieuwsbrieven worden in de regel via de mail verstuurd. Wanneer er een papieren brief komt, wordt deze aan het oudste kind van het gezin mee gegeven Koffieochtenden Eén keer in de maand is op maandagmorgen tussen 8:45 uur en 9:30 uur de gelegenheid om elkaar als ouders te ontmoeten in de school. Hiervoor is het handenarbeidlokaal beschikbaar. De koffie staat dan klaar 6.06 Gebedsgroep Door een aantal ouders wordt één keer in de twee weken een gebedsgroep georganiseerd. Dit is bij één van de ouders thuis. Samen worden blije en zorgelijke omstandigheden van school, ouders en kinderen bij God gelegd. De kinderen, ouders en het team mogen gebedspunten aandragen bij één van de leden van de gebedsgroep. In de gebedsgroep is duidelijk afgesproken dat alle zaken vertrouwelijk blijven. U bent van harte welkom om mee te bidden. Neem dan contact op met een van de leden. De namen van de leden van de gebedsgroep staan vermeld in de Praktische Gids Informatie aan gescheiden ouders Met betrekking tot het geven van informatie aan gescheiden ouders houden we ons aan de wettelijke regels die door de overheid zijn gesteld. De school heeft daarvoor een protocol. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de directeur met de gescheiden ouders een gesprek heeft. In dit gesprek, waarbij als het kan beide ouders aanwezig zijn, willen we de communicatie tussen de school en de ouders regelen. Dit geldt ook wanneer één van de kinderen een voogd heeft. Er zal in zo n situatie met de voogd van het kind gesproken worden. Op basis van deze gesprekken wordt een protocol omgaan met informatievoorziening bij gescheiden ouders ingevuld en door beide ouders en school ondertekend. Een afschrift van dit ingevulde protocol gaat in het dossier van de betreffende leerling. Ook de ouders krijgen elk afzonderlijk een afschrift Ouders en financiën Onderwijs kost geld. Gelukkig betaald de overheid verreweg het grootste gedeelte. Maar voor een aantal zaken moeten we een beroep doen op de ouders; anders kunnen we deze zaken niet organiseren. Binnen onze schoolvereniging is, met instemming van de medezeggenschapsraad, het volgende afgesproken. 21

23 Vrijwillige ouderbijdragen Voor diverse schoolactiviteiten vragen wij een bijdrage van de ouders. Als ouders bent u niet wettelijk verplicht deze bijdragen te betalen. In de wet is opgenomen dat de toelating van leerlingen niet afhankelijk mag worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. De ouderbijdragen zullen worden besteed aan extra zaken als excursies, schoolreisjes en dergelijke. De jaarlijkse ouderbijdrage aan school is vastgesteld op 35,- per gezin Contributie Naast de ouderbijdrage wordt er een bijdrage aan de vereniging verwacht. Veel ouders zijn lid van de schoolvereniging. Leden betalen 25,- contributie per jaar. Van ouders die geen lid zijn van de schoolvereniging vragen wij hetzelfde bedrag als extra vrijwillige verenigingsbijdrage. Dit geld gebruiken wij o.a. leermiddelen die te maken hebben met onze identiteit: Bijbels, Psalm- en liedboeken en leer- en werkboeken van onze Bijbelmethode Levend Water. Deze bijdrage wordt centraal geïnd. U krijgt daarover bericht. Zie het hoofdstuk over de schoolvereniging, Zendingsgeld/ adoptiekind/ goede doelen Elke week, op maandag, mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. De zendingsdoelen zijn dit jaar o.a. een project van De Verre Naasten en we ondersteunen twee kinderen via de Stichting Pikulan. GSS De Schakel wil graag meedoen aan acties om geld of spullen in te zamelen voor een goed doel. De school heeft de mogelijkheid om aan één grote en aan twee kleinere acties per jaar mee te werken. Ouders kunnen zelf goede doelen aandragen. Het schoolteam maakt daaruit een keuze Sponsoring Scholen kunnen zich laten sponsoren. Het geld wat hiermee verkregen wordt kan gebruikt worden voor het onderwijs en / of voor allerlei nevenactiviteiten en extraatjes. Wij staan dan ook niet afwijzend tegenover sponsoring. Wel vinden we dat dit in goede banen geleid moet worden. Daarom is er een sponsorbeleidsplan gemaakt. Dit plan ligt op school ter inzage. Kort gezegd komt het er op neer dat sponsoring aan een aantal voorwaarden moet voldoen: Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal. Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Een sponsorovereenkomst is te verkrijgen bij de locatiedirecteur Rapporten De vorderingen van de leerlingen worden dagelijks bijgehouden. Een samenvatting wordt in het rapport vermeld. De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport, in november en juni. Van elke leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de behaalde leerresultaten, toets- en rapportcijfers van de afgelopen jaren, leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken en verslagen van speciale hulp en begeleiding. De interne begeleider beheert het dossier. Leerlingenbespreking vindt plaats tijdens de teamvergaderingen over leerlingenzorg. Leerlingen die extra zorg behoeven, worden via een rooster besproken. 22

24 6.10 Tussentijdse overgang en doublure Tussentijdse overgang van kleuters van groep 1 naar groep 2 is mogelijk als de ontwikkeling van het kind hier duidelijke aanwijzingen voor geeft We proberen uiteraard bij elke leerling te bepalen wat het beste is voor het kind. Toch zullen we vooral bij kinderen die voor 1 januari jarig zijn, extra letten op een eventuele noodzaak van verlenging van de kleuterperiode of doorgaan naar een volgende jaargroep. Kinderen komen in aanmerking voor verlengen of versnellen op voordracht van de groepsleerkracht en na bespreking binnen het schoolteam. Als ouders nadrukkelijk om een overweging tot verlengen of versnellen verzoeken, zal dit in het team worden besproken. Het team neemt deze beslissing. Ook voor de andere jaargroepen geldt, dat in sommige gevallen het voor een kind beter is een groep over te doen. Reden is meestal een combinatie van het vastlopen op meerdere (basis)vakken of het niet halen van het gewenste leesniveau. Ook kan de leerling achterblijven in de sociaal-emotionele ontwikkeling ten opzichte van de leeftijdgenoten (klasgenoten). Bij een doublure doet een kind niet zomaar alles opnieuw, maar wordt een programma aangeboden dat aangepast is aan het niveau van het kind. Ook komt het voor, dat kinderen boven het niveau van de groep functioneren. We proberen bij deze kinderen aangepaste leerstof aan te bieden om hen blijvend te motiveren. In dit verband zijn we bezig met de ontwikkeling van het Doorstroomprotocol Klachtenregeling Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om leden van de afdelingsraad of om vrijwilligers, al degenen die bij de school betrokken zijn kunnen een klacht indienen over iets waar zij het niet mee eens zijn. Natuurlijk kunnen heel wat problemen in onderling overleg op de juiste wijze worden afgehandeld. Als iemand ergens niet tevreden over is, dan zal hij in eerste instantie naar degene toegaan die daarbij direct betrokken is. Dat is meestal de leerkracht of de directie van de school. Zij zullen dan proberen het probleem op te lossen; als het kan meteen, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk. Eventueel kan de klacht ingediend worden bij de centrale directie of het centraal bestuur. Als het probleem niet kan worden opgelost of als het gaat om een ernstig probleem, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door de contactpersoon van de school. Hun namen en adressen staan vermeld in de Praktische Gids. De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het recht daar een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zo nodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het centraal bestuur of bij de klachtencommissie. Vermoedens van seksuele intimidatie / misbruik moeten verplicht gemeld worden bij het centraal bestuur. Die plicht hebben volgens de wet allen die aan de school verbonden zijn; ook de contactpersoon. Het bevoegd gezag neemt direct contact op met de vertrouwensinspecteur. In overleg wordt bekeken of er aangifte gedaan moet worden bij justitie. De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) WA-verzekering De school heeft via de Besturenraad een collectieve WA-verzekering afgesloten. Hiermee wordt alle aansprakelijkheid gedekt, ook ouderparticipatie (waaronder Tussenschoolse Opvang) en schoolreisjes/-kamp. Voor de leerlingen hebben we geen ongevallenverzekering. We vinden dit geen taak van de school. Ouders kunnen uiteraard zelf een dergelijke verzekering afsluiten. 23

25 7. SCHOOLTIJDEN, VAKANTIE EN VERLOFREGELING 7.01 Schooltijden Wij hanteren de volgende schooltijden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag De deuren van groep 1 & 2 wordt om uur geopend. Voor de hogere groepen gaat de eerste bel om 8.35 uur. Groep 1 en 2 zijn op woensdagmorgen en op vrijdagmiddag vrij. Wij voldoen hiermee aan de wet, die voorschrijft dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in totaal minimaal 3520 uur naar school moeten en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur in totaal Vakantierooster en vrije dagen Eerste schooldag: 19 augustus 2013 Studiedag 1: 25 september 2013 Herfstvakantie: 21 oktober oktober 2013 Studiedag 2: 6 november 2013 Kerstvakantie: 23 december januari 2014 Voorjaarsvakantie: 24 februari februari 2014 Goede Vrijdag Pasen: 18 april april 2014 Meivakantie: 28 april mei 2014 Hemelvaart: 29 mei mei 2014 Pinksteren: 6 juni juni 2014 (vrijdag voor Pinksteren vrij) Vrijdagmiddag voor de zomervakantie vrij: 4 juli 2014 Zomervakantie: 7 juli augustus Verlof buiten de schoolvakanties Het aanvragen van verlof moet schriftelijk gebeuren. De school heeft hiervoor een formulier. Onwettig verzuim moet door de schooldirecteur aan de leerplichtambtenaar worden gemeld. Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd als er sprake is van een van de volgende omstandigheden: Verhuizing binnen de gemeente voor ten hoogste 1 dag; Bij gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie) voor ten hoogste 1 dag; Bij ernstige ziekte van (een van) de ouders; Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad. o 1e graad (vader, moeder) voor ten hoogste 4 dagen o 2e graad (broer, zus, opa, oma) voor ten hoogste 2 dagen o 3e graad ( oom, tante, neef, nicht) voor ten hoogste 1 dag; Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de 1e en 2e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk in of buiten de woonplaats van belanghebbende wordt gesloten; 24

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2015-2016 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 1. DE SCHOOL 3. 1.01 Schoolgegevens 3

Inhoudsopgave 1 1. DE SCHOOL 3. 1.01 Schoolgegevens 3 Inhoudsopgave 1 1. DE SCHOOL 3 1.01 Schoolgegevens 3 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel 3 1.03 Directie 3 1.04 Het team 3 1.05 Afdelingsraad 4 1.06 Medezeggenschapsraad 4 1.07 Leerlingen en ouders

Nadere informatie

Schoolgids GBS Johannes Bogerman

Schoolgids GBS Johannes Bogerman 2014 2015 Schoolgids GBS Johannes Bogerman GBS Johannes Bogerman Bezoekadres: Wilgenstraat 47 9861 EE Grootegast Postadres: Postbus 39 9860 AA Grootegast Tel: 0594-613657 E-mail: 1 dir.bogermangrootegast@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 1. DE SCHOOL 3. 1.01 Schoolgegevens 3

Inhoudsopgave 1 1. DE SCHOOL 3. 1.01 Schoolgegevens 3 Inhoudsopgave 1 1. DE SCHOOL 3 1.01 Schoolgegevens 3 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel 3 1.03 Directie 3 1.04 Het team 3 1.05 Afdelingsraad 3 1.06 Medezeggenschapsraad 4 1.07 Leerlingen en ouders

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2015 2016 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS Van Noortstraat 42, 3864 EV Nijkerkerveen, 033-2571968, www.rootselaarschool.nl, info@rootselaarschool.nl Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Sfeer en gedrag Het eindadvies Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016 Algemeen Deel. GBS de Brug. Zuidhorn

SCHOOLGIDS 2015-2016 Algemeen Deel. GBS de Brug. Zuidhorn SCHOOLGIDS 2015-2016 Algemeen Deel. GBS de Brug Zuidhorn Deze schoolgids bestaat uit 2 delen. a. Een algemeen deel b. Een adressendeel. Dit deel wordt niet op de website gepubliceerd. 1 1. DE SCHOOL 1.01

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolgegevens Naam van de school Hoogholtje Adres Mernaweg 55a Postcode 9964 AR Woonplaats Wehe den Hoorn Telefoon 0595-571327 Website-adres www.hoogholtje.nl

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 3 2017-2018 Informatie groep 3. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft, dan

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid INLEIDING Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

Dr. W. van den Berghschool Voorthuizen P.C.O. Gelderse Vallei

Dr. W. van den Berghschool Voorthuizen P.C.O. Gelderse Vallei AANMELDINGSFO FORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS Dr. W. van den Berghschool Voorthuizen P.C.O. Gelderse Vallei Postadres: Postbus 14, 3780 BA Voorthuizen Bezoekadres: Gerard Doustraat 125 3781 EJ Voorthuizen

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Naar het Greijdanus?!

Naar het Greijdanus?! Zwolle Schitteren in Zijn licht Naar het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/zwolle Groep 8 en dan..? Dan ga je naar een andere school, naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school en welke richting?

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei Schoolnaam en adresgegevens l Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen (voluit) Roepnaam Achternaam Geslacht Adres Postcode

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

GBS De Sprankel Klokkengieterlaan 3, 8043 BA Zwolle

GBS De Sprankel Klokkengieterlaan 3, 8043 BA Zwolle INSCHRIJFFORMULIER GBS De Sprankel Adres: Klokkengieterlaan 3, 8043 BA Zwolle Telefoon: 038-4201940 E-mail: desprankel@vgpo-accretio.nl E-mail administratie: administratie.desprankel@vgpo-accretio.nl Internet:

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. GBS De Wiekslag Schoollaan 1 9621AT Schildwolde

Schoolgids 2015/2016. GBS De Wiekslag Schoollaan 1 9621AT Schildwolde Schoolgids 2015/2016 GBS De Wiekslag Schoollaan 1 9621AT Schildwolde 1 Voorwoord. Inleiding. De Schoolgids is bedoeld om de ouders te informeren over de school, de schoolorganisatie en om verantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen * = doorhalen wat niet van toepassing is. Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger 2

Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen * = doorhalen wat niet van toepassing is. Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger 2 INSCHRIJFFORMULIER GBS De Sprankel Adres: Klokkengieterlaan 3, 8043 BA Zwolle Telefoon: 038-4201940 E-mail: desprankel@vgpo-accretio.nl E-mail administratie: administratie@desprankel.org Internet: www.desprankel.org

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Spelregels sponsoring op scholen

Spelregels sponsoring op scholen Spelregels sponsoring op scholen Stemt iedereen in met de sponsoring? 2 Spelregels sponsoring op scholen Sponsoring op school Bedrijven kunnen bijdragen aan goed onderwijs. Bijvoorbeeld door het bieden

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma. Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.nl (VOORLOPIG) INSCHRIJFFORMULIER Gegevens leerling Achternaam

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie