Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf."

Transcriptie

1 BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Bedrijf: opdrachtnemer Bouw- en Handelsbedrijf WinkHuizen, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht en handelt in 2 e hands goederen vanuit veilingopkoop; Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en het bedrijf overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door het bedrijf geleverde materialen; Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging g van de overeengekomen prijs; Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. II. AFSPRAKEN Artikel 3 Sluiten van de overeenkomst 1. Het bedrijf draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met: -een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de te verwachten duur van het werk; -de prijs van het werk; -de betalingswijze. 2. De opdrachtgever en het bedrijf kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingmethoden: -vaste prijs; -regie. 3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze algemene voorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en het bedrijf overeen dat de gemaakte kosten van het bedrijf worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt het bedrijf een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk. 4. Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden. 5. Het bedrijf draagt er zorg voor dat deze algemene voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 6. De door het bedrijf gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Het bedrijf is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. 7. Het bedrijf rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres. Artikel 4- Opzegging 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. 1

2 2. De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij. 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die het bedrijf redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming) tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door zijn tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de opdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 5. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in zijn bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. Artikel 5 Eigendomsbehoud 1. Alle door het bedrijf te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van het bedrijf totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens het bedrijf ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door het bedrijf verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van het bedrijf jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens het bedrijf heeft voldaan. 2. Niet verwerkte materialen van het bedrijf blijven eigendom van het bedrijf. III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST Artikel 6 Verplichtingen van het bedrijf 1. Het bedrijf staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen. 2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal het bedrijf, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever. 3. Het bedrijf neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. 4. Het bedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: -onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het bedrijf deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen; - onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; - kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; - een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan het bedrijf openbaren en het bedrijf ter zake deskundig moet worden geacht. 2

3 5. Indien het bedrijf één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden. Artikel 7 - Aansprakelijkheid 1. Indien het bedrijf aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 2. De aansprakelijkheid van het bedrijf, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van het bedrijf beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan twee maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 5. het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 6. het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www). Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. 2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het bedrijf zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. 3. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden. 4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; - onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; - kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het bedrijf op grond van artikel 6 lid 4. Artikel 9 - Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Artikel 10 Wijziging van de opdracht Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het bedrijf ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever. Artikel 11 Onvoorziene complicaties 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet het bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. 2. Indien het bedrijf de opdrachtgever niet kan bereiken, dient het bedrijf het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. 3. Eventuele extra kosten, die het bedrijf moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan het bedrijf is toe te rekenen. Artikel 12 Oplevering 3

4 1. Na voltooiing van het werk nodigt het bedrijf de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken. 2. Indien er gebreken worden geconstateerd, teerd, die door het bedrijf dienen te worden hersteld, zal het bedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van het bedrijf vallen. IV. BETALING Artikel 13 Betaling in termijnen 1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden. 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en het bedrijf zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten. Artikel 14 Eindafrekening 1. Het bedrijf zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen. 2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening ekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.). 3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele meer- en/of minderwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties. 4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo. 5. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen. Artikel 15 Opschorting van de betaling 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft het bedrijf het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag. Artikel 16 Niet nakomen betalingsverplichting 1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt het bedrijf na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 14 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. 2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan het bedrijf rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 14 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 3. Het bedrijf is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Artikel 17 Vrijwaring 4

5 1.De opdrachtgever vrijwaart het bedrijf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan het bedrijf toerekenbaar is. Indien het bedrijf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden het bedrijf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is het bedrijf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van het bedrijf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. V. GARANTIE Artikel 18 Garantie 1. Het bedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan. Het voorgaande laat onverlet dat het bedrijf ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. 2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld. VI. GESCHILLEN (tussen consument en bedrijf) Artikel 19 Geschillen 1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. HANDEL Artikel 20 - Algemeen Bij aankoop of bestelling aanvaardt de koper te contracteren volgens onderhavige bepalingen, waarvan slechts afgeweken kan worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van het bedrijf, uiteraard hebben de overeengekomen bepalingen voorrang op de algemene ene voorwaarden. Artikel 21 - Modaliteiten en verantwoordelijkheden 1. Wanneer zich vertragingen voordoen in de leveringen dan kan de koper de koop kosteloos annuleren wanneer de vertragingen meer bedragen dan dertig dagen na de voorziene leveringsdatum, tenzij de koper de aanmelding van latere levering zonder protest aanvaardt waardoor hij geacht wordt ermee in te stemmen. Mocht de levering uitbesteed zijn aan derden en de track en tracé code overhandigd zijn aan de klant dan is het bedrijf niet meer aansprakelijk voor de levering. 2. Alle klachten en opmerkingen omtrent de gekochte goederen of omtrent de facturen moeten op straffe van het verval van het protest binnen de tien werkdagen na de levering worden gemeld, per aangetekende brief. Na deze periode worden de leveringen en facturen beschouwd als zijnde definitief aanvaard. 3. De goederen worden steeds verkocht in de staat waarin zij zich bevinden en zonder enige garantie, de koper dient als professioneel geïnteresseerde de goederen zelf voorafgaandelijk te inspecteren en wordt geacht zulks voldoende te hebben gedaan. e 4. De koper beseft en aanvaardt dat men bij het bedrijf handelt in de verkoop van 2 hands/gebruikte goederen. Het bedrijf werkt slechts als aan- en verkooponderneming in gebruikte (bouw)materialen, gereedschappen, machinerie, overige goederen en (industrie) productiemiddelen. Het bedrijf kan derhalve geen enkele conformiteitgarantie geven, niet met betrekking tot t reglementering inzake arbeidsbescherming of veiligheid. Evenmin kan het bedrijf, instaan voor de weder in bedrijfstelling noch de goede functionering of de aanwezigheid van bijbehorende hulp- of wisselstukken, handleidingen, enz. Niettegenstaande zal het bedrijf steeds de beste inspanning leveren om de goederen in de meest werkbare staat te leveren. In geen 5

6 geval kan het bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor schade noch gevolgschade ten welken titel ook. 5. De goederen dienen in principe afgehaald te worden door de koper, tenzij anders is afgesproken, op de bedrijfslocatie of op de door het bedrijf aangewezen plaats waar de goederen zich bevinden. De goederen reizen in elk geval op risico van de koper. 7. Indien op verzoek van de klant bepaalde wijzigingen, igingen, verbeteringen, toevoegingen of dergelijk dienen te gebeuren aan de gekochte goederen, dan laat het bedrijf deze alternaties uitvoeren in naam en voor rekening van de klant. Deze opdrachten worden dan beschouwd als zijnde totaal onafhankelijk van de koopovereenkomst tussen het bedrijf en de klant. Artikel 22- Annulatie 1. Ingeval van annulatie van de overeenkomst door de koper zal deze een schadevergoeding dienen te betalen aan het bedrijf ten waarde van 30% van de bestelde goederen met een minimum van 100 Euro, tenzij dat het bedrijf objectief kan aantonen dat haar werkelijke schade groter is om welke reden ook. 2. Ingeval van annulatie door het bedrijf zullen de reeds door de koper betaalde bedragen terugbetaald worden. Artikel 23 - Betalingsvoorwaarden 1. Bij een bestelling van goederen via internet dient voor het afsturen hiervan de factuur voldaan te zijn op het rekeningnummer van het bedrijf. Hierna volgt de verzending van het desbetreffende pakket naar de opdrachtgever. 2. Alle facturen zijn contant betaalbaar op het adres van het bedrijf en dit zonder afhoudingen op de vastgestelde prijs. Indien voor de leveringsdatum de btw of andere taksen, de grondstoffen, de lonen, de vrachtkosten, de wisselkoersen en dergelijke, wijzigingen ondergaan an dan wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast. Artikel 24 - Wanbetaling Niet betaling van een factuur op de vervaldag, brengt van rechtswege een zonder ingebrekestelling de verplichting mee ten laste van de koper een bijkomende schadevergoeding voor de berokkende administratieve overlast en bedrijfsstoornis te betalen gelijk aan tien procent (10%) van de hoofdsom met een minimum van 100 euro. Onder dezelfde voorwaarden zal een interest aangerekend worden op het nog verschuldigde bedrag van 8 % / jaar en dit vanaf de vervaldag van de factuur. Artikel 25 - Eigendomsvoorbehoud De goederen blijven eigendom van het bedrijf zolang deze nog niet volledig betaald zijn. Artikel 26 - Bevoegdheid Ingeval van betwistingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing 6

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie