Memo. Geachte leden van de regioraad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo. Geachte leden van de regioraad."

Transcriptie

1 AAN Leden regiraad VAN Dagelijks bestuur DATUM 22 ktber 2014 AFDELING Ecnmie ONDERWERP Twente Bard Mem Geachte leden van de regiraad. Bij het vrstel Innvatiesprng ntvangt u een 6-tal bijlagen. Bijlage 5 is het Psitin Paper van de Twente Bard zals dr de Twente Bard is vastgesteld p 21 mei Aangezien er sindsdien de ndige publiciteit is geweest ver verschillende cmmissies en even zvele rapprten willen wij u in dit mem ver de laatste stand van zaken infrmeren. Op initiatief van de Twente Bard is er vrig jaar een visitatiecmmissie ingesteld, de cmmissie Draijer. De heer Draijer was tt vr krt vrzitter van de SER en is nu CEO van de Rabbank. Deze visitatiecmmissie heeft vlak vr de zmer haar eindrapprt gepubliceerd: Versterken ecnmische kracht Twente De cmmissie kmt daarin met een aantal aanbevelingen. De belangrijkste daarvan zijn: Blijven inzetten p het versterken van het innvatieve ec-systeem met als speerpunt HTSM ( High Tech Systems Materials) Op krte termijn kmen met een investeringsplan vr de niet- dan wel laaggeschlden Versterken prfilering Twente De Twente Bard heeft in reactie p de belangrijkste aanbevelingen allereerst een eerste cncept actieprgramma Twente werkt pgeleverd. Binnenkrt kmt de Twente Bard met een reactie p de aanbeveling ver het versterken van de (inter)natinale prfilering. Inmiddels is p initiatief van de prvincie Overijssel en de gemeente Enschede een cmmissie Wientjes ingesteld die met een advies zal kmen ver een alternatieve invulling van het luchthaventerrein. Daarin zal men zich k uitlaten ver mgelijke maatregelen vr het versterken van de sciaalecnmische structuur van Twente. De Twente Bard en de cmmissie Wientjes hebben afstemming gezcht ver het cncept actieprgramma Twente werkt en het binnenkrt te verwachten advies van de cmmissie Wientjes. Vanuit nze psitie in de Twentebard zullen wij erp aandringen dat er vr Twente een ged afgestemd actieprgramma kmt vr de sciaalecnmische structuurversterking waarin de verschillende adviezen hun plek vinden.

2 Psitin Paper Innvatie en ecnmische ntwikkeling in Twente; Cnnecting Pineers, vrsprng dr verbinding Datum: 21 mei 2014 Status: definitief

3 Inhudspgave 1. Aanleiding Uitkmst Blemenbeek II Uitgangspunten vr samenwerking p het terrein van ecnmie Opdracht en delstellingen Ecnmic Develpment Bard Twente Opgave en naamgeving nieuwe Bard: Ecnmic Develpment Bard Twente Functies Ecnmic Develpment Bard Twente Structuur Ecnmic Develpment Bard Twente O verleg als dagelijks bestuur Prtefeuilleverdeling Prfiel leden Ecnmic Develpment Bard Twente Agendasetting en vergaderfrequentie Twentetp Uitveringsrganisatie Secretariaat Inhudelijke advisering, lbby en uitveren van actiepunten Mnitring Cmmunicatie Middelen...10 Bijlage 1: Uitveringsagenda...11 Bijlage 2: Ontwikkeltraject Mnitr Ecnmic Develpment Bard Twente en Innvatiesprng Twente...22 Bijlage 3: Cmmunicatie & samenwerking...23 Bijlage 4: Overzicht samenwerking 4 O s...24 Acties n.a.v. deze psitin paper

4 1. Aanleiding Twente is één van de belangrijkste aandrijfmtren van de Nederlandse kennisecnmie. De kracht zit in de innvatieve bedrijvigheid in cmbinatie met en deels ntstaan vanuit de kennisinstellingen en in de bijzndere samenwerking van ndernemend Twente (mkb en industrie), nderwijzend en nderzekend Twente en de verheid (de 4 O s, k wel triple helix genaamd). De bereikte resultaten van het Twentse Innvatiebeleid wrden steeds meer zichtbaar. Z is Kennispark recent uitgerepen tt het Beste Bedrijventerrein van Nederland en werd Twente in de Erasmus Cncurrentie en Innvatie Mnitr aangemerkt als tnbeeld van innvatie. Aansprekende resultaten, maar het kan ng beter. Kansen m het Brut Reginaal Prduct te vergrten en werkgelegenheid te bevrderen kunnen en meten beter benut wrden m het cncurrerend vermgen van Twente gelijke tred laten huden met andere kennisintensieve tpregi s in Nederland en Eurpa. Innvatie speelt hierin een belangrijke rl. Het stelt ns in staat m k p de lange termijn ns reginale verdienvermgen te behuden en z mgelijk te versterken. De partijen zien de ndzaak m het gemeenschappelijke innvatiebeleid en de besturing ervan naar een vlgend niveau te brengen: 1. Meer inhudelijke fcus in het innvatieprgramma afgestemd p de technlgische speerpunten van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen; 2. Een verdere versterking van de uitveringskracht van Kennispark Twente: DE prtal t innvatin; 3. Een scherpere verdeling van verantwrdelijkheden en innvatie in de samenwerking tussen verheden en tussen verheid en bedrijfsleven, nderwijs- en nderzekinstellingen; 4. Vernieuwing van instrumentarium, nder andere dr andere vrmen van financiering van het innvatiebeleid. Dit psitin paper dient als basis vr het hernieuwde innvatief samenwerkingsverband tussen de 4 O s in Twente. Tevens bevat het een eerste aanzet vr een uitveringagenda (Bijlage 1). Prces tt nu te Begin 2012 is met de Innvatiesprng Twente 1 het herijkte innvatiebeleid van Twente dr de verschillende betrkken partijen vastgesteld. Hierin is nadrukkelijk gekzen vr de bij uitstek bij Twente passende tpsectr High Tech Systemen en Materialen, een aansluitende Human Capital Agenda Twente en de juiste branding van Twente. Ok is tegelijkertijd de Taskfrce Ecnmie in een verandertraject terecht gekmen. Dit was geen kude start, de Innvatiesprng buwt immers vrt p de Twentse Innvatierute. En Kennispark met haar valrisatiepgave en het Innvatieplatfrm hebben zich ntwikkeld tt de nieuwe Kennispark Twente rganisatie. Ten uitvering van het herijkte innvatiebeleid en ter ndersteuning van de ecnmische ntwikkeling is een tweetal nieuwe Bards, te weten de Strategy Bard (fcus p HTSM/innvatie) en de Ecnmic Bard (fcus p brede ecnmie) ntwikkeld. Daarnaast is de Industry Bard ntstaan vanuit het Innvatieplatfrm Twente. De pgave van de Industry Bard is het ntwikkelen van HTSM-radmaps in verleg met Kennispark Twente. Tijdens de uitvering is afgeweken van een aantal spren dat in 2012 is afgesprken. De pzet van het Innvatiefnds is vertraagd en de uitwerking wijkt af van de rsprnkelijke gedachten. De rl van Kennispark Twente wijkt p punten af van de rl die Kennispark in 2012 kreeg tegedicht. De mnitring is nvldende van de grnd gekmen m.u.v. de Twente Index. Deze zaken zijn k niet in vldende mate gedeeld met de verschillende betrkkenen. Daarnaast is nvrede ver het functineren van de Strategy en Ecnmic Bard. Het is niet eenduidig wie waar ver gaat, verantwrdelijk is vr de strategie. Ok zijn enkele taken dr de Strategy Bard niet effectief geneg pgepakt. De intentie waarmee leden deelnemen aan de Bards is nvldende vanuit drzettingskracht geadresseerd. Over de Industry Bard is men tevreden. Psitin paper Eind 2013 is p initiatief van de vrzitters van de drie Bards een gezamenlijk verleg (Blemenbeek II) gerganiseerd, waarbij is gekeken f de effectiviteit van de verschillende verleggen en de nderlinge samenhang p een eenduidiger en slagvaardiger manier zu kunnen wrden vrmgegeven. Hierbij is naast de genemde gremia, k gekeken naar andere 4O-verleggen, zals het Platfrm Onderwijs Werk en Inkmen, Twente Branding, stuurgrep Human Capital Agenda Techniekpact, Twents Bureau vr Terisme en Prt f Twente. Afgesprken is dat een psitin paper ver de uitkmst van de herijking van de Innvatiesprng pgesteld wrdt. In het psitin paper dat nu vrligt zijn de uitkmsten van Blemenbeek-II nader vertaald en uitgewerkt in vrstellen die vrm en inhud geven aan een hernieuwd innvatief samenwerkingsverband tussen de 4 O s in Twente. 1 Innvatiesprng Twente: Naar meer inhudelijke fcus en vernieuwing van de aanpak; Hfdlijn van de strategie vr het innvatiebeleid en de gvernance vr de peride Definitief cncept vastgesteld in de Kerngrep Innvatie d.d. 10 februari

5 Orsprnkelijke gedachte ver taken Bards en Kennispark Twente Strategy Bard De Strategy Bard is het gerganiseerde strategische verlegrgaan tussen de drie O s en hét gezaghebbende sturingsplatfrm vr wat betreft kers van innvatie en human capital in Twente. Scpe is het vaststellen van visie, ambities, delen en strategie, instemmen met de dr kennisinstellingen en bedrijfsleven pgestelde innvatieagenda, bewaken van de strategie en de vrtgang in de innvatieagenda, bewaken van de vrtgang in de Human Capital agenda. Ze hudt tezicht p de uitvering en besteding van middelen. Ecnmic Bard Naast de Strategy Bard is in 2012, als pvlger van de Taskfrce Ecnmie, de Ecnmic Bard Twente pgericht. De Ecnmic Bard richtte zich p de brede ecnmische ntwikkelingen (excl. het innvatiebeleid). Hierbij ging het m strategische agendasetting, klankbrd, thermmeter- en signaalfunctie, branding en lbby. IPT 2.0 (later genaamd Industry Bard) Bedrijfsleven en kennisinstellingen stellen met behulp van Kennispark Twente hun agenda peridiek p, stemmen de vrtgang van de innvatieagenda en de human capital agenda af en leggen daarbij k verbinding naar aanpalende activiteiten (relatie tpteams c.a., Brussel). Belangrijkste taak is m richting het bedrijfsleven de agenda te stimuleren en prjecten aan te jagen. Daarnaast is het platfrm namens bedrijfsleven en kennisinstellingen k aanspreekpunt vr de Strategy Bard ver de herijking van de agenda/radmaps, he die zich verhuden tt natinale (tpsectren) en Eurpese (kaderprgramma's) ntwikkelingen en he ze mgelijkerwijs reginaal versterkt kunnen wrden. Innvatielket (later genaamd Kennispark Twente) Kennispark Twente wrdt een krachtige, hgwaardige uitveringsrganisatie die nder leiding van een directeur werkt aan de samenhangende uitvering en ndersteuning van de innvatieagenda. Zij fungeert als eerste en enige aanspreekpunt en krachtige ntwikkelaar in Twente p het gebied van innvatie. Kennispark Twente ndersteunt bedrijfsleven en kennisinstellingen, binnen de kaders van de Strategy Bard, bij de pstelling van een innvatieagenda. Onderzeks- en nderwijsinstellingen en ndernemers veren de geaccrdeerde innvatieagenda uit via prjecten en acties. Ze wrden daarbij ndersteund dr Kennispark Twente. De Strategy Bard treedt p als frmeel pdrachtgever vr Kennispark Twente. 2. Uitkmst Blemenbeek II In het Blemenbeek II verleg zijn de gezamenlijke ambitie en delen van de Innvatiesprng nderschreven en herbevestigd: Twente nderscheidt zich als een technlgische en innvatieve regi (maakindustrie HTSM). HTSM is daarm de fcus. Natuurlijk wrdt de Twentse ecnmie niet enkel bepaald dr de HTSMbedrijvigheid. Veel sectren zijn ervan afgeleid, zijn randvrwaardelijk f kennen een eigen dynamiek. De reginale/natinale/grensverschrijdende ambities van Twente p het gebied van recreatie/terisme en lgistiek zijn stevig, maar zijn minder nderscheidend van andere Nederlandse regi s dan het technlgische prfiel. In het verleg is een aantal richtinggevende besluiten genmen vr een hernieuwde samenwerkingstructuur p het terrein van ecnmie in Twente: Een vrstel wrdt ntwikkeld vr een nieuwe, effectievere rganisatiestructuur waarin.a. sprake is van 1 (ecnmisch-/strategische) bard vr Twente. Deze bard heeft als taak de 4

6 strategische agendering, adviseren, faciliteren, mnitren en escalatiefunctie. In deze bard meten de pgaven van de ude Strategy Bard en Ecnmic Bard pgaan. De Industry Bard blijft zich richten p haar taak m vrm te geven aan de Innvatieagenda en de radmaps, en gaat k meer aandacht besteden aan het bijhrende instrumenta-rium m aan de Innvatieagenda uitvering te geven. Hierte werkt zij nauw samen met en wrdt zij ndersteund dr Kennispark Twente. Bij vrkeur kiest de Industry Bard een andere naam znder Bard m verwarring met de nieuwe Bard te vrkmen. De uitvering van de gezamenlijke ambitie en agenda met wrden versterkt en de verlegstructuur in Twente met efficiënter en effectiever wrden gemaakt. Daarm dient de nieuwe Bard zich te verbinden met andere verleggen waarin de 4 O s met elkaar samenwerken. Het is belangrijk dat de nieuwe Bard een ged team vrmt dat samen aan Twente wil werken. Leden meten acties brengen en halen en verantwrdelijkheid nemen. Zij meten k zrgen vr gede verbinding met de achterban, zdat er breed draagvlak is en k zij geactiveerd wrden en bijdragen. Bij het verwerven van draagvlak kan de Twentetp in nieuwe stijl een belangrijke rl spelen. Er wrdt een eerste aanzet van een uitveringsagenda, cmmunicatie- en lbbystrategie en een eerste stap in de ntwikkeling van de mnitring gezet vr aanvang van een hernieuwd verleg ver de nieuwe samenwerkingstructuur. 3. Uitgangspunten vr samenwerking p het terrein van ecnmie Elk van de partners heeft een eigen verantwrdelijkheid, taak en rl in de ntwikkeling van de Twentse ecnmie. Opgave en schaal bepalen welke vrm van samenwerking in de uitvering het best passend is. Uitgangspunten vr effectieve samenwerking: 1. Benut de kracht van Twente In Twente richten we ns p nieuwe ntwikkelingen en deels ng nzichtbare kansen. Er zijn geen grte OEM s (Original Equipment Manufacturers) met een cluster van televeranciers f internatinale spelers met een sterk ntwikkelde radmap die richtinggevend zijn vr de technlgische/ innvatieve en ecnmische ntwikkeling van de regi. We halen nze kracht juist uit de cmbinatie van nze industrie, high tech mkb en maakindustrie, jnge bedrijvigheid en kennisinstellingen. In dit geheel zitten de kansen van vandaag, mrgen en vermrgen pgeslten. Vanuit deze ttale grep actren meten de kansen wrden geïdentificeerd. We bundelen nze krachten m deze kansen t.b.v. de Twentse ecnmie te nderkennen en te benutten. Dr ns vermgen p kansen in te spelen en bij succes verder te versterken en verbreden, buwen we steeds meer aan reginale structuur en samenhang. Een pen innvatiecultuur waarbij de samenwerking tussen verschillende bedrijven, ecnmische sectren en kennisinstellingen in waardeketens wrdt bevrderd is hierbij van belang: de zgenaamde jus in het ecsysteem. Dit stelt ns k in staat m verticale markten aan te bren. Dit ndersteunen we vanuit een ndernemend en zich drntwikkelend besturingsmdel met het karakter van een jnge greiende nderneming. In een mix van publieke en private middelen kmen we tt een ged investeringsklimaat ter ndersteuning van nze innvatieve bedrijvigheid. Dr deze aanpak en samenwerking nderscheiden we ns en zijn we een vrbeeld vr andere regi s. 2. Samenwerking varieert met de beleidspgave Elk van de partners heeft een eigen verantwrdelijkheid, taak en rl in ntwikkeling van de Twentse ecnmie. Grss md kan gesteld wrden dat het bedrijfsleven het met den, nderwijs/nderzek met leveren en verheid met faciliteren. De pgave is bepalend vr de rl en functie van partijen. Dat geeft de beste garanties p slagkracht en effectieve inzet van elk van de partijen. De drzettingskracht in de nieuwe bard met erte leiden dat vanuit de partners de uitvering een natuurlijk gegeven is. 3. Effectieve samenwerking vereist gede verhudingen en afstemming p strategisch niveau Samenwerking is alleen effectief als er helderheid is ver en respect vr elkaars rllen, taken en verantwrdelijkheden. En de partijen zicht hebben p en begrip hebben vr elkaars belangen. Om p uitveringsniveau ged te kunnen samen werken is het van belang dat de tp van de 4 O s elkaar kent, vertruwt en samen staat vr de bredere ntwikkeling van de Twentse ecnmie, gebaseerd p een gezamenlijke visie. 4. Samenwerking is ndig m met 1 mnd te spreken in de richting van het rijk en de EU. Samenwerking is ndig m samen sterk te staan en ged te kunnen lbbyen in de richting van Den Haag en Brussel. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk niet altijd even eenvudig. Dat vergt nderling vertruwen, aandacht en nderhud. 5

7 4. Opdracht en delstellingen Ecnmic Develpment Bard Twente Delstelling ecnmische ntwikkeling Twente Twente ntwikkelen tt een Eurpees tnaangevende technlgische tpregi waarbij vanuit de maatschappelijke pgaven tekmstbestendig ecnmisch rendement behaald wrdt. Deze ntwikkeling is gebaseerd p het transitiekarakter van de Twentse ecnmie, maximaal gebruikmakend van de daaruit vrkmende kansen en waarbij de van udsher bestaande achterstanden zijn verdwenen Opgave en naamgeving nieuwe Bard: Ecnmic Develpment Bard Twente De nieuwe Bard heeft als pgave m in belangrijke mate bij te dragen aan realisatie van bvenstaande delstelling vr de ecnmische ntwikkeling van Twente. De pgave is vertaald in een aantal nderliggende delen met bijhrende streefcijfers. Vr de mnitring wrden de resultaten relatief gemaakt aan de landelijke cijfers waarbij gestreefd wrdt naar een gelijk f beter resultaat dan Nederland. Dit wrdt weergegeven in nderstaande tabel. Aandeel bevlking dat werkt Brut Reginaal Prduct Aandeel BRP geïnvesteerd in reginaal R&D Aandeel jaar dat hger pgeleid is Scre EU 2011 Streefcijfer EU2020 Scre NL 2011 Streefcijfer NL 2020 Scre Twente 2011 Streefcijfer Twente % 75% 71% 80% 69% scre NL PM 3% 1,0% privaat 0,7% Publiek 2,5% 1,3% privaat X% Publiek scre NL scre NL % - 25% scre NL De nieuwe Bard zal aanvullend p de uitveringsagenda s (bijlage 1) ng een aantal cncrete acties meten frmuleren dat leidt tt het bereiken van de delstellingen. Dit is ndzakelijk m de strategische visie uit te werken naar een tactisch plan. Passend bij bvenstaande pgave vr de ecnmische ntwikkeling van Twente is gekzen vr de naam Ecnmic Develpment Bard Twente. De Bard gaat ver de brede ecnmische agenda, vandaar Ecnmic. Develpment staat naast ecnmische ntwikkeling k vr de Human Capital agenda en werkgelegenheid. Daar raakt de pgave van de Bard die van de sciale agenda. Twente staat vr een tptechnlgische regi en innvatie Functies Ecnmic Develpment Bard Twente De agenda van de nieuwe Ecnmic Develpment Bard Twente is de kers van Twente (fcus p HTSM, maar k aandacht vr arbeidsmarkt, terisme, lgistiek en bestaand bedrijfsleven). De Bard fungeert als ware het een Raad van Cmmissarissen. Dat betekent een lichte structuur, gericht p strategische agendering, signalering/mnitring, branding en lbby, en brging kwaliteit en effectiviteit van de samenwerkingsstructuur en de -agenda. Strategische agendering- en klankbrdfunctie: Bedrijfsleven geeft haar visie p beleidsinzet vr ecnmie en he verheid en nderwijs/nderzek beter kunnen presteren vr ndernemers en kmt daarte k met vrstellen. Bedrijfsleven spreekt haar achterban aan p nemen van eigen verantwrdelijkheid en inzet bedrijven waar ndig (bijv. als werkgever p het gebied van human capital en werk). Kennisinstellingen stemmen de valrisatiepgave en de fcus die zij aanbrengen binnen hun nderwijsaanbd af met de andere O s in de Bard. Dit gaat via een pen cnsultatie. Hierdr wrdt het een nderdeel van de gezamenlijke strategie en kunnen we tt versnelling kmen dr gezamenlijke inspanning. Dit vraagt wel van de Bard dat zij een gede en dekkende feedback gaat rganiseren p deze nderwerpen. Partijen brengen thema s in die actueel en majeur zijn vr agendering p bijvrbeeld een (jaarlijkse) themacnferentie. Partijen denken samen na ver de uitveringsagenda en cmmunicatie- en lbbystrategie 6

8 Overheid betrekt bij majeure thema s de andere O s in een vreg stadium van de beleidsntwikkeling vr advies, steun en medewerking. Elk vanuit eigen bijdrage aan ecnmie van Twente. Signaal- en mnitringsfunctie Peridieke berdeling van de ntwikkeling van Twentse ecnmie ten pzichte van landelijke resultaten p basis van indicatren via een eigen mnitr (zie bijlage 2) met balanced screcard. Te tetsen aan cncrete delen en strategie. Daarbij wrden k belangrijke indicatren vr het binnenhalen van Eurpese subsidies meegenmen in de mnitr. Partijen geven signalen af ver belangrijke ntwikkelingen en te ndernemen acties en brengen agendapunten in. Branding en Lbbyfunctie Gezamenlijk afspraken ver rganisatie en afstemming van lbby. Gezamenlijk sturing geven aan Twente Branding. Gezamenlijk cmmunicatie vrmgeven/afstemmen ver Twentse nderwerpen. Vrbereiden van Twentetp. Brging kwaliteit en effectiviteit samenwerkingsstructuur Integrale afstemming & advisering ver sectrverstijgende thema s. Samenwerking p het reginale en integrale niveau vindt plaats vanuit gezamenlijke visie en strategie en bewaken van de gede inzet vr de ecnmie van Twente. Elkaar aanspreken en reflecteren p mgelijke knelpunten en inzet van elk van de partijen in (diverse nderdelen van) het ecnmisch beleidsdmein. Elkaar tips en adviezen geven m eigen rl ng beter te vervullen. Escalatiefunctie, als de partijen in een van de ndersteunende verleggen niet tt een eensluidend besluit kunnen kmen. Waar de Bard cnstateert dat er nprductieve verlap bestaat tussen stuurgrepen en/f dat zij het idee heeft dat een ander/nieuw initiatief beter/meer resultaten kan pleveren, zal zij de stuurgrep(en) vrstellen den tt bijsturing van haar/hun uitveringsagenda. Het functineren van de Ecnmic Develpment Bard Twente wrdt eerst na 2 jaar en vervlgens 3-jaarlijks geëvalueerd dr middel van een visitatie. 5. Structuur Ecnmic Develpment Bard Twente De Ecnmic Develpment Bard Twente met in staat zijn m slagvaardig en efficiënt te kunnen pereren. Daarvr hanteren we de vlgende uitgangspunten: - De Bard bestaat uit niet meer dan 9 leden en een vrzitter. - De leden van de Bard wrden prtefeuillehuder van een deelpgave van de Bard en vrmen p deze deelpgave een link naar de stuurgrepen/stichtingen/industry Bard en/f achterban. Waar nderwerpen geen structuur hebben (bijvrbeeld internatinalisering, lbby, private en publieke funding) is één van de leden van de Bard trekker. - Waar ndig pakken de leden van de Bard de rl van spnsr p m activiteiten ls te trekken en m deelnemers te enthusiasmeren. - De verantwrdelijkheid vr delen, werkplannen en budgetten ligt bij de uitveringsrganisaties zelf. Zij bewaken zelf hun vrtgang. De Bard vlgt f kansen vldende wrden gepakt en adviseert f det vrstellen tt bijsturen als dit niet f nvldende gebeurt. - Om snel te kunnen schakelen is het handig m een srt van dagelijks bestuur te hebben waarin alle O s zijn vertegenwrdigd Prtefeuilleverdeling De vlgende prtefeuilleverdeling wrdt vrgesteld: Vertegenwrdigers bedrijfsleven: 1. Hans Kreze (VNO NCW), aandachtsgebieden grtbedrijf, dienstverlening, incl. terisme 2. Jaap Beernink (HTSM bedrijven), aandachtsgebied bedrijven p het gebied van HTSM 3. Herman Spenkelink (IKT), aandachtsgebieden MKB/midmarket, industrie en buw/buwgerelateerd 4. Meindert Schmidt (Werkgeversvereniging Zrg en Welzijn), aandachtsgebied zrg en welzijn 7

9 Vertegenwrdigers nderwijs: Vertegenwrdigers verheid: 1. Victr van der Chijs (UT), aandachtsgebieden Wetenschappelijk Onderwijs en Kennispark 2. Wim Bmkamp (Saxin), aandachtsgebieden Hger Berepsnderwijs en Human Capital Agenda 3. Jhn van der Vegt (ROC Twente), aandachtsgebieden Middelbaar Berepsnderwijs, arbeidsmarkt en POWI 1. Peter den Oudsten (Regi Twente), aandachtsgebieden publieke funding, lbby en branding, Innvatie Twentse gemeenten 2. The Rietkerk (prvincie Overijssel), aandachtsgebieden innvatiebeleid, internatinalisering en acquisitie van bedrijven De vrzitter van de Bard is een teambuilder en heeft de verantwrdelijkheid de teamvrming binnen de Bard tt stand te brengen. Herman Hazewinkel wrdt als vrzitter vrgesteld Dagelijks bestuur Vanuit de Bard wrdt een klein verleg met vertegenwrdigers uit de verschillende O s gevrmd dat functineert als een srt van dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat naast de vrzitter van de Bard uit 1 vertegenwrdiger van elk van de O s: één vertegenwrdiger van het bedrijfsleven (Hans Kreze), één vertegenwrdiger van het nderwijs/nderzek (Victr van der Chijs) en één vertegenwrdiger van de verheid (Peter den Oudsten). Dit dagelijks bestuur treedt gezamenlijk p als trekker van de Bard. Daarnaast vrmt zij de verbindende schakel, zwel tussen de verschillende O s als verbinding met de relevante netwerken binnen en buiten Twente. Het is belangrijk dat de bdschap van Twente p de gede plaats/ p het gede mment en met dezelfde taal wrdt uitgedragen. Dit draagt bij aan de psitieve beeldvrming ver de gezamenlijke kracht van Twente. In het dagelijks bestuur wrdt dit nderwerp pgepakt en een vrstel vr de nieuwe Bard ntwikkeld p welke wijze de kernbdschap van Twente (zie bijlage 3) het meest effectief kan wrden gecmmuniceerd en gerganiseerd Prfiel leden Ecnmic Develpment Bard Twente Gezien de pzet van de Bard is het van belang dat de leden vlden aan een bepaald prfiel en beschikken ver bepaalde cmpetenties. Bij de aangezchte leden is daarm het vlgende prfiel gehanteerd: beschikking ver vldende tijd en bereid deze in te zetten; g vr Twentse belang (breder dan alleen HTSM): eigen belang is ndergeschikt aan breder belang van de Bard; beschikking ver gedegen netwerk; drzettingskracht en stuwend vermgen; bereidheid initiatief te tnen; verbindingen kunnen leggen; actief en betrkken. De bestaande Twentse netwerken, zals het gerganiseerd bedrijfsleven, hebben een rl gekregen in de beneming van de Bardleden. Op deze manier is draagvlak en blijvende betrkkenheid van deze netwerken gewaarbrgd Agendasetting en vergaderfrequentie De Ecnmic Develpment Bard Twente vergadert in de pstartperide 1 keer per 2 maanden. Daarna zal de Bard 5 keer per jaar vergaderen. Het dagelijks bestuur kmt gedurende het jaar tussen de Bardvergaderingen dr bij elkaar. Om snel te kunnen schakelen tussen de vergaderingen van de gehele Bard dr, vergadert het dagelijks bestuur elke maand m actualiteit f lbby met elkaar te bespreken. Daarbij zrgen de vier leden dat ze waar ndig vraf cntact hebben gehad met andere leden van de Bard die k direct f indirect bij de te bespreken nderwerpen betrkken zijn. De vergadermmenten wrden vr het hele jaar vastgelegd, maar de vergaderingen gaan alleen dr indien dat ndig is Twentetp Tweemaal per jaar, in het vrjaar en het najaar, wrdt een Twentetp gerganiseerd. Deze Twentetp wrdt gebruikt m vrtgang te cmmuniceren, draagvlak te verwerven vr de kers en ter signalering van nieuwe ecnmische thema s. De Twentse tp-100 (pinieleiders p gebied van Twentse ecnmie) wrdt hiervr uitgendigd. 8

10 6. Uitveringsrganisatie Vr een slagvaardige Ecnmic Develpment Bard Twente is het ndzakelijk m een gedegen uitveringsrganisatie met betrkkenheid vanuit de 4 O s ter beschikking te hebben. Deze uitveringsrganisatie met de Bard ndersteunen p 4 vlakken: - Secretariaat - Inhudelijke advisering, lbby & uitvering van actiepunten - Mnitring - Cmmunicatie Daarnaast is het belangrijk dat k middelen beschikbaar zijn vr het uitveren van nderzeken, rganisatie van bijeenkmsten, etc. 6.1 Secretariaat Een prductief netwerk en gede ndersteuning van de vrzitter van de Ecnmic Develpment Bard Twente vraagt m een secretariaat dat een actieve, trekkende/stuwende, adviserende en waar ndig, practieve rl speelt in de agendavering, verslaglegging en pvlging van afspraken gemaakt in de Bard en het dagelijks bestuur van de Bard. Het secretariaat heeft daarte de vlgende taken: - Ondersteunen van de vrzitter bij de vrbereiding & fllw-up van het verleg van het dagelijks bestuur en de Bard; - Opstellen van agenda en verslag van de verleggen van het dagelijks bestuur en de Bard. - Onderhuden van regelmatig cntact met de verschillende Bardleden en hun eigen ndersteuners ver de vrtgang p hun prtefeuilles en actiepunten en drgeven van relevante signalen & infrmatie ten beheve van hun prtefeuilles; - Cntact met de secretarissen van de diverse nderliggende stuurgrepen ver agenda s, vrtgang en inhudelijke afstemming en rganiseren van ptimale benutting van aldaar beschikbare capaciteit; - Opdrachtgever vr mnitring ten beheve van de Ecnmic Develpment Bard Twente; - Opdrachtgever vr nderzeken namens de Bard; - Thuisbasis vr/afstemming met reginale lbby (Den Haag en Eurpa); - Deelnemer reginaal cmmunicatieverleg; - Inhudelijke ndersteuning van rganisatie van Twentetp en grte 4 O s bijeenkmsten. De Bardleden zrgen in principe zelf vr secretariële ndersteuning en inhudelijke advisering ten aanzien van hun eigen prtefeuille. Deze ndersteuners veren k de actiepunten uit van hun prtefeuillehuder in de Bard en bereiden de vrstellen vr die de prtefeuillehuder wil inbrengen in de vergadering van de Bard. Om de spilfunctie ged te kunnen vervullen, dient het secretariaat te beschikken ver kwalitatieve en gewaarbrgde bezetting. Mmenteel is vrzien in 4,5 uur (0,15 FTE) beschikbaarheid vr de secretaris (prvincie Overijssel) en 18 uur (0,5 FTE) vr de plv. secretaris/beleidsadviseur (Regi Twente, gefinancierd vanuit prvincie Overijssel). Vr een gedegen cördinatie van de uitveringsrganisatie en ndersteuning van de Bard is de bestaande capaciteit te klein en is het secretariaat te kwetsbaar. Hierdr bestaat geen mgelijkheid bestaat tt het delen van kennis en nderlinge vervanging. Het advies is daarm het secretariaat uit te breiden. Daarte wrdt verkend p welke wijze Regi Twente en/f prvincie Overijssel daarin kunnen vrzien. 6.2 Inhudelijke advisering, lbby en uitveren van actiepunten De uitveringsrganisatie is verantwrdelijk vr een gede inhudelijke vrbereiding van de vergaderingen van de Bard, bewaakt en zrgt vr de uitvering van de acties uit de uitveringsagenda en pvlging van gemaakte afspraken dr de Bard. De basis van de uitveringsrganisaties wrdt gevrmd dr ndersteuners van de prtefeuillehuders en de persnen die reeds betrkken zijn bij vrbereiding en afstemming van besluitvrming van de Strategy Bard Twente en de Ecnmic Bard Twente. Dr de uitveringsrganisatie wrdt k de tweejaarlijkse Twentetp cnferentie gerganiseerd. 6.3 Mnitring Vr het berdelen van de testand van de Twentse ecnmie en de vrtgang en effectiviteit van de maatregelen van alle activiteiten van de verschillende stuurgrepen, is het belangrijk m te beschikken ver een gede mnitring. Deze mnitr wrdt ntwikkeld dr Kennispunt Twente in samenwerking met team Beleidsinfrmatie van prvincie Overijssel(zie bijlage 2). Daarbij wrdt nadrukkelijk aansluiting gezcht bij de nieuwe TwenteIndex. Mgelijkerwijs gaat Kennispunt Twente deze in de tekmst k jaarlijks uitbrengen. Het is aan de Bard m te besluiten f en he zij invulling wil gaan geven aan het pdrachtgeverschap van de TwenteIndex. 9

11 6.4 Cmmunicatie Sinds krt is een gezamenlijk platfrm innvatiecmmunicatie actief. Daarin participeren de cmmunicatieadviseurs van verheden, nderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Om Twente als innvatieve en ndernemende kennisregi ng beter p de kaart te zetten is het van belang m meer tt strategische en uitverende samenwerking te kmen p het gebied van innvatiecmmunicatie. Del van het verleg is m gezamenlijk p basis van dezelfde bdschap te cmmuniceren en belangrijke cmmunicatiemmenten, persberichten e.d. vraf met elkaar te delen. Naast het elkaar adviseren ver de cmmunicatie, zijn de leden van het cmmunicatieplatfrm k verantwrdelijk m tijdig e.e.a. in hun eigen rganisaties te delen en vr inhudelijk advies uit te zetten. Afspraak is dat de betrkken rganisaties rekening huden met een inzet van 0,1 fte per rganisatie. 6.5 Middelen De capaciteit vr de uitveringsrganisaties wrdt m niet beschikbaar gesteld vanuit de betrkken rganisaties. Naast de beschikbaar gestelde capaciteit zijn middelen ndig vr ut-f-pcket ksten, zals inhuur van advies, pstellen cmmunicatiemiddelen, Twente diner, vergader- en representatieksten. Dr de leden van de Ecnmic Bard Twente is hiervr een budget beschikbaar gesteld, dat p dit mment wrdt beheerd dr Regi Twente (plm ,-). Dit budget wrdt vergedragen aan de nieuwe Bard. 10

12 Bijlage 1: Uitveringsagenda Naam stuurgrep/verlegrgaan Ecnmic Develpment Bard Twente Samenstelling Vrzitter Vertegenwrdigers bedrijfsleven: Vertegenwrdigers nderwijs: Vertegenwrdigers verheid: Kernpgave Herman Hazewinkel 1. Hans Kreze (VNO NCW), aandachtsgebieden grtbedrijf, dienstverlening, incl. terisme 2. Jaap Beernink (HTSM bedrijven), aandachtsgebied bedrijven p het gebied van HTSM 3. Herman Spenkelink (IKT), aandachtsgebieden MKB/midmarket, industrie en buw/buwgerelateerd 4. Meindert Schmidt (Werkgeversvereniging Zrg en Welzijn), aandachtsgebied zrg en welzijn 1. Victr van der Chijs (UT), aandachtsgebieden Wetenschappelijk nderwijs en Kennispark 2. Wim Bmkamp (Saxin), aandachtsgebieden Hger Berepsnderwijs en Human Capital Agenda 3. Jhn van der Vegt (ROC Twente), aandachtsgebieden Middelbaar Berepsnderwijs, arbeidsmarkt en POWI 1. Peter den Oudsten (Regi Twente), aandachtsgebieden publieke funding, lbby en branding, Innvatie Twentse gemeenten 2. The Rietkerk (prvincie Overijssel), aandachtsgebieden innvatiebeleid, internatinalisering en acquisitie van bedrijven Delstelling Ecnmische ntwikkeling Twente Twente ntwikkelen tt een Eurpees tnaangevende technlgische tpregi waarbij vanuit de maatschappelijke pgaven tekmstbestendig ecnmisch rendement behaald wrdt. Deze ntwikkeling is gebaseerd p het transitiekarakter van de Twentse ecnmie, maximaal gebruikmakend van de daaruit vrkmende kansen en waarbij de van udsher bestaande achterstanden zijn verdwenen. De pgave van de Ecnmic Develpment Bard Twente is m in belangrijke mate bij te dragen aan realisatie van bvenstaande delstelling vr de Ecnmische Ontwikkeling van Twente. De agenda van de nieuwe Ecnmic Develpment Bard Twente is de kers van Twente (fcus p HTSM, maar k aandacht vr arbeidsmarkt, terisme, lgistiek en het bestaand bedrijfsleven). Verder gaat het m internatinalisering en lbbyfunctie. Delen en prestatie-indicatren Aandeel bevlking dat werkt t..v. Nederland Brut Reginaal Prduct Aandeel BRP geïnvesteerd in reginaal R&D t..v. Nederland Aandeel jaar dat hger pgeleid is t..v. Nederland Kaderstellende besluiten Innvatiesprng Twente Psitin paper Herijking Innvatiesprng Lpende acties 1. Prvincie en regi zeken samen naar gede plssing m p krte termijn een plssing te vinden vr de verzeken vr ndersteuning die p dit mment zijn ingediend Peter den Oudsten en The Rietkerk 2. Funders hebben na verleg p 5 maart een aangepaste versie van het charter pgesteld dat m de aansturing en drntwikkeling van Kennispark in relatie tt de nieuwe Bard helder definiëert. Daarbij kmt k aandacht vr financiering van pre-seed en seed fase aan de rde. Victr van der Chijs, Peter den Oudsten, The Rietkerk, Marijke van Hees, Wim Bmkamp, Herman Hazewinkel. 3. Opzet vr nieuwe uitveringsrganisatie is in ntwikkeling Trudy Vs 4. Vrstel vr nieuwe structuur is ter validatie vrgelegd aan visitatiecmmissie die 22 mei verslag zal uitbrengen (Regi Twente, afgestemd met prvincie Overijssel) 11

13 Uitveringscapaciteit 0,65 FTE (secretariaat): Wim van de Griendt, secretaris (Prvincie Overijssel) Irene Vernes, plv. secretaris (Regi Twente) Uit te breiden met een adviseur vr 1 fte. 12

14 Naam stuurgrep/verlegrgaan HTSM Industry Cuncil Samenstelling Kees van Ast UT Jaap Beernink Spinteq Geert Braaksma Sensata Pieter Dillingh secretaris/ Kennispark Gerben Edelijn vrzitter/ Thales Nederland Jürgen vn Hllen Pentair Kernpgave Visie Open innvatie en samenwerking is de sleutel naar ecnmische grei en verhging van het Brut Reginaal Prduct. Missie Creëren van een actief ecsysteem waarin bedrijven en kennisinstellingen in samenspraak de innvatieagenda vr Twente pstellen en elkaar vinden vr cncrete samenwerking. Strategische speerpunten Radmaps en cmpetenties Business cases en prjecten Human capital agenda Delen en prestatie-indicatren Opstellen dynamische reginale radmap Ontwikkelen prjecten met reginale impact Organiseren interactiesessies (strategie, pitch&match) Makelen en schakelen (matches) Begeleiden reginale businesscases (regikredieten, glden egg check) Kaderstellende besluiten Charter Kennispark Uitveringsagenda Innvatiebeleid Lpende acties - De Industry Bard gaat met ndersteuning van Kennispark Twente haar agenda (HTSM) en het bijhrende instrumentarium actualiseren. - Op basis van de nieuwe agenda wrdt een gede verbinding gemaakt met de nieuwe Bard. - Industry Bard en kepels (TKT, IKT en VNO/NCW) gaan kijken he zij meer samen kunnen werken en verbindingen kunnen leggen. Uitveringscapaciteit X FTE 13

15 Naam stuurgrep/verlegrgaan Fundersverleg Kennispark Twente Samenstelling Victr van der Chijs (UT), vrzitter Ntb (Saxin) Ntb (gemeente Enschede) The Rietkerk (prvincie Overijssel) Ntb (Regi Twente) Kernpgave Afhankelijk van uitkmsten verleg Funding Fathers Kennispark Delen en prestatie-indicatren Afhankelijk van uitkmsten verleg Funding Fathers Kennispark Kaderstellende besluiten Afhankelijk van uitkmsten verleg Funding Fathers Kennispark Lpende acties Afhankelijk van uitkmsten verleg Funding Fathers Kennispark Uitveringscapaciteit Afhankelijk van uitkmsten verleg Funding Fathers Kennispark 14

16 Naam stuurgrep/verlegrgaan Platfrm Onderwijs Werk en Inkmen (POWI) Samenstelling dhr J. van der Vegt vrzitter / ROC van Twente dhr. P. Mllink secretaris/ Regi Twente mw. M. ten Heuw gemeente Hengel mw. M. Kuik gemeente Almel dhr. W. Bmkamp Saxin dhr. P. van Zwanenburg Regi Twente dhr. B. Hermelink UWV dhr. W. Huiskamp AOC Ost dhr. H. Rakhrst Urenc dhr. P. Welman gemeente Enschede dhr. R. Venendaal BTG dhr. P. Wiefferink DHL Express Kernpgave en delen POWI is afstemmingsverleg p het terrein van de reginale arbeidsmarkt vr vertegenwrdigers bedrijfsleven, bestuurders van instellingen vr berepsnderwijs, bestuurders gemeenten en UWV Werkbedrijf. Het POWI vrmt een lgische vrzetting van een reginaal platfrmverleg arbeidsmarkt (RPA) dat dr SZW.a. in Twente was ingesteld bij de pheffing van de arbeidsvrzieningsrganisatie in In POWI wrden dr genemde partijen kennis en cntacten uitgewisseld, knelpunten, mgelijkheden en werkwijzen afgestemd vr wat betreft de reginale knelpunten tussen vraag en aanbd en andere arbeidsmarktzaken en wrdt p strategisch niveau afgestemd en samengewerkt p basis van gezamenlijke afspraken. Regi Twente schept hierbij het klimaat vr ntmeting en uitwisseling. Het rganiseert bijeenkmsten en verbindt partijen met een mgelijk cmplementair belang. Belangrijkste besluiten - In 2007 start van Platfrm Onderwijs Werk en Inkmen (POWI) dr een besluit Regiraad. - Besluit inzet Jeugdwerklsheidmiddelen cnfrm plan Inzet vr prject kwetsbare jngeren / 1000 jngerenplan in Besluit verduurzaming van prject kwetsbare jngeren / 1000 jngerenplan in Besluit tt structuur arbeidsmarkt regi 12 mrt Besluit meerjaren beleidsagenda Twents arbeidsmarktperspectief 2020 (TWAM 2020) incl meer jaren uitveringsplan en meer jaren invetseringsagenda - Uitveringsbesluit jngerenffensief incl iinzet middelen - Besluit tt reginale inzet van ESF-J middelen 2009, 2010 en Besluit m sectrplan activiteiten in het kader van sciaal akkrd (landelijke en/ f reginale uitveringsplannen) in te bedden in TWAM Vrgenmen besluit tt mvrming POWI tt een meer strategisch arbeidsmarktverleg, Het uitveringsverleg ver de arbeidsmarkt zal p het niveau werkplein geverd wrden. Lpende acties Actie - Meerjaren beleidsagenda Twents arbeidsmarktperspectief 2020 (TWAM 2020), inclusief uitveringsagenda en in te richten meer jaren investeringsagenda Jngerenffensief (te zien als nderdeel van TWAM 2020) Verduurzaming prject 1000 jngerenplan/ kwetsbare jngeren (te zien als nderdeel van TWAM 2020) 15 Trekker Bestuurlijke stuurgrep TWAM 2020 dr POWI leden J. v. de Vegt (ROC), P. Welman (gem Enschede, P. van Zwanenburg RT) Bestuurlijk P. Welman (gem Enschede) (gedelegeerd aan R Christenhus, gem Oldenzaal)

17 Uitvering aan de benemde activiteiten in het deel prestatiecntract TWAM 2020 Tevegen van sectrplannen (werkgevers / werknemers) aan TWAM 2020 en daarte cntacten nderhuden en afspraken maken met bedrijfsectren in de regi. Activiteiten en verantwrding in het kader van ESF- J aanvraag reginaal uitlijnen Verdere inrichting van dynamische uitveringsagenda TWAM 2020 langs de prgrammalijnen lijnen, met reginale arbeidsmarktactiviteiten Inrichting van de meer jaren investeringsagenda TWAM 2020 J. v.d. Vegt (ROC) Bestuurlijke stuurgrep TWAM 2020 Bestuurlijke stuurgrep TWAM 2020 Strategische verbindingen leggen van HCAT en sectrplannen naar TWAM 2020 Belangrijke thema s vr de kmende jaren - Middelen verwerving en middelen cördinatie ten beheve van dynamische uitveringsagenda TWAM Verknping van HCAT met TWAM - Invegen in en uitlijnen van TWAM 2020 van landelijke SZW pdrachten tt inrichting werkbedrijf en uitvering decentralisatiepdracht WAJONG - Betrekken van werkgevers- en werknemersvertegenwrdigingen bij strategisch POWI verleg - Verdere mzetting van reginaal samenwerkingsverleg POWI naar strategisch arbeidsmarktverleg en pzetten van een 3-O arbeidsmarktuitveringsverleg langs lijnen van Werkplein Twente en Werkbedrijf Twente i.. Prestatie-indicatren Input Output Outcme Uitveringscapaciteit (middelen, bijv. dr partners geleverde capaciteit) - Dr partners (met name gemeenten en ROC) geleverde persnele capaciteit vr beleid en uitveringscapaciteit (uren nader aan te geven) - innvatiemiddelen RT ( 1,7 milen) vr 4 jaar - Jeugdwerklsheidsmiddelenvr 2 jaar 1,3 miljen - Bijdragen prvincie - Bijdragen ROC Uitveringscapaciteit RT: 1 FTE p regi vr beleid - Bijdragen werkgevers in sectrafspraken - ESF-J (2 miljen) - Zie verder uitveringsagenda emt eerste pzet investerings agenda Schatting middelen in peride : ± 20 mil aan (resultaten, bijv. verleende leningen, etc.) Activiteiten genemd in TWAM 2020 Gerealiseerde bijeenkmsten Gerealiseerde begeleidingsactiviteiten werkzekenden richting werk Gerealiseerde adviezen aan arbeidsmarktpartijen (begde effecten, bijv. werkgelegenheid) Extra Instrm in pleidingen Extra uitstrm van werklsheid naar werk Verbeterde begeleidings- en teleidingstrctuur naar werk 0,4 FTE cördinatie TWAM. Daarnaast leveren arbeidsmarktpartijen k capaciteit 16

18 Naam stuurgrep/verlegrgaan Stuurgrep Human Capital Agenda Twente Samenstelling G. Edelijn, vrzitter (Thales) W. Bmkamp, plv. vrzitter (Saxin) J. Beernink (TKT) J. Gsse (ministerie van EZ) T. Muthaan (UT) L. Remmelink (FME-CWM) D. Schipper (Demcn) J. van der Vegt (ROC van Twente) P. Versteegh (Windesheim) P. den Oudsten (plv. Trudy Vs, Regi Twente) J. Blanken (FME-CWM) A. Crnelissen (Windesheim) P. Welman (Enschede) Kernpgave Ged gekwalificeerde technici vrmen de basis vr hightech innvatie. Met de Human Capital Agenda Twente (HCAT) hebben ndernemers, reginale verheid, nderzek en nderwijs medi 2012 afspraken gemaakt ver een gezamenlijke investering in bètatalent. De HCAT bestaat uit vijf agendapunten, gericht p het pleiden, werven en vasthuden van hger pgeleid technisch persneel. Daarbij is de ambitie m niet alleen kwantitatief, maar vral k kwalitatief ged persneel te verkrijgen vr Twentse bedrijven. De Human Capital Agenda Twente zet in p de vlgende agendapunten: 1. Een grtere instrm in technische studies, meer aandacht en enthusiasme m Twentse leerlingen tt de keuze vr een techniekstudie te mtiveren, betere kwaliteit van het nderwijs en daarmee een tename van excellente technische leerlingen; 2. Vernieuwd werkgeverschap en een pen arbeidsmarkt, tegankelijk vr talent van binnen en buiten de regi, m prfessinals en kenniswerkers te binden aan de regi; 3. Transparantie en prmtie van arbeidsmarktmgelijkheden, dr de pullfactr van het hightech bedrijvennetwerk in Twente en de carrièremgelijkheden binnen het netwerk te faciliteren; 4. Aantrekken van Internatinale kenniswerkers, dr het realiseren van een Expatcenter, een Internatinale Schl en internatinale bred- en ntmetingsplaatsen; 5. Integratie van de nderkant en bvenkant van de arbeidsmarkt, dr Life Lng Learning als uitgangspunt in de aanpak ver de hele arbeidsklm te nemen. Het TechnlgiePact Twente (TPT) is de cncretisering van de HCAT vr de tpsectr HTSM. Met het TPT zetten de partners in de regi in p de greikracht van het hightech bedrijfsleven en het human capital van de tekmst. TPT sluit met zijn 4 prgrammalijnen inhudelijk aan p de eerste 4 agendapunten van de Human Capital Agenda en zekt daarnaast zwel inhudelijk als in de uitvering nauwe samenwerking met het initiatief vr de nderkant van de arbeidsmarkt TWAM 2020 (agendapunt 5 HCAT). Delen en prestatie-indicatren Versterking van de reginale samenwerking tussen bedrijfsleven en nderwijsinstellingen, tegenmen enthusiasme vr bètatechniek, meer instrm in technische pleidingen, nder meer tt uiting kmend in de vlgende twee resultaten: - 70% van het primair en vrtgezet nderwijs in Twente maakt vanaf 2017 gebruik van een techniekcurriculum - eind 2016 kiest 30% van de middelbare schlieren in Twente vr een technische vervlgstudie, in 2020 gegreid tt 40% (landelijk: 40% in 2025) Kaderstellende besluiten Uitveringsprgramma Jaarplan TechnlgiePact Twente (TPT) Lpende acties Inhudelijke vragen met name Prgrammalijn 2 (Vernieuwd werkgeverschap) en Prgrammalijn 3 (Vacatures High Tech Twente) p krte termijn extra aandacht. De prjecten in Prgrammalijn 2 meten verder aangescherpt en p elkaar afgestemd wrden. Prgrammalijn 3 vraagt m een her- 17

19 definitie van de rl van het Career Center en Twente Branding binnen Techniekpact. Verder wrdt het prject High Tech Talent in samenspraak met de sectr en deelnemende bedrijven ng eens nader nder de lep genmen. Bij Prgrammalijn 4 (Internatinale Schl en het Expatcenter) gaat het vral m het vaststellen van een rbuust financiële fundament van de prjecten. 1. Vr de uitvering van de prjecten is een prjectleidersverleg per prgrammalijn pgestart. Samen met de prjectleiders wrdt de definitie van de prjecten waar ndig verder aangescherpt (High Tech Talent) f herschreven (Career Center). Ok wrdt de afstemming met de delstellingen p prgrammalijn niveau verbeterd. 2. Vanuit het prgramma management zal het kmende kwartaal extra aandacht besteed wrden aan de cntacten in Den Haag (EZ, SZaWe, OCW, platfrm Bètatechniek), Brainprt en vergelijkbare prgramma s in landsdeel Ost. 3. De mnitring van het prgramma met ng pgezet wrden. Dit zal gebeuren in samenwerking met het Expertisecentrum TechYurFuture (vr het nderwijsdeel), de lectren Strategisch HRMbeleid en Reginale Ontwikkeling van Saxin, PITT en de Regi Twente (arbeidsmarktdeel). 4. De externe PR en cmmunicatie kan de kmende peride wrden ingevuld, in samenwerking met de stichting Twente Branding vr de technisch/inhudelijke ndersteuning. De website wrdt, zdra het fficemanagement peratineel is, geactualiseerd; de vrtgang van de verschillende prjecten wrdt p de site transparant gemaakt. 5. In het Uitveringsprgramma is ruimte vr aanvullende f vernieuwende initiatieven. Twee delgrepen wrden met name geadresseerd: vruwen in techniek en diversiteit in techniek (allchtnen). Met name het nderwerp vruwen in techniek heeft al geleid tt een aantal reacties in de richting van het TechniekPact prgramma. 6. Het is van grt belang dat bij de uitvering van prjecten aansluiting wrdt gezcht bij de behefte van het bedrijfsleven. Daarte zullen de kmende maanden de cntacten met de bedrijven die tt dusverre betrkken zijn geweest bij de vrbereiding van het prgramma wrden aangehaald. Daarnaast zal in verleg met de branche rganisaties wrden bekeken in heverre dr die rganisaties uitgeverde f ndersteunde prjecten het TechniekPact kunnen versterken. Nieuwe prjecten zullen alleen kunnen wrden pgenmen als ze een duidelijke tegevegde waarde hebben ten pzichte van de reeds lpende initiatieven in de regi. Uitveringscapaciteit Ca. 5 FTE (prgrammamanagement en extra (deels gefinancierde) uitveringscapaciteit) 18

20 Naam stuurgrep/verlegrgaan Stichting Twente Branding Samenstelling Eric Nijkamp (vrzitter / VNO-NCW) Wim Bmkamp (Saxin) Pieter van Zwanenburg (Regi Twente) Kernpgave en delen Gezamenlijke pgave: De ambitie van Twente en daarmee van Twente Branding valt uiteen in twee hfddelstellingen: 1. Het psitineren van Twente als een de meest ndernemende hightech regi van Nederland; 2. Een bijdrage leveren aan het bereiken van de delstelling zals verwrd in de Agenda van Twente waarbij de regi in 2020 met behren tt de tp vijf van Eurpese kennisregi s p het gebied van innvatie en technlgie. Beide delstellingen zijn met elkaar verbnden. De gewenste psitinering van Twente als kennisregi kan niet znder de bijbehrende bewijsvering. De ambitie m de meest ndernemende hightech regi van Nederland te zijn, kan niet znder eenduidige en nderscheidende psitinering. Twente Branding is eigenaar van het merk en is daarmee verantwrdelijk vr hetbuwen, bewaken en faciliterenvan het merk Twente. Naast de bewaking en faciliterende rl is het de primaire taak van Twente Branding m het merk p een juiste wijze te laden en rganisaties te stimuleren bij het p een eenduidige wijze uitdragen en tepassen van het merk Twente. Om deze rl vral k vanuit de netwerkgedachte ng beter te kunnen vervullen is het de wens van Twente Branding m meer te pereren als een srt servicebureau vr de drie dmeinen en haar partners als het gaat m de branding, public relatins en lbby activiteiten waarmee het merk Twente gepsitineerd met wrden. Tevens ligt er een belangrijke rl vr Twente Branding binnen de crprate cmmunicatie. Als eigenaar van het merk vert Twente Branding campagne m het merk Twente te psitineren en daarmee te laden. Dat gebeurt in samenwerking met de partners. Twente psitineert zich meer specifiek p het terrein van hightech systemen en materialen. Daarin excelleert de regi en is ze succesvl. Twente Branding richt zich in de marketingcmmunicatie vral p het tepassen van activiteiten rndm het merk Twente. Dat betreft alle acties m het merk gedifferentieerd te psitineren in de markt als de meest ndernemende hightech regi van Nederland. De stichting vervult als regimarketeer een verkepelende, cördinerende, verbindende, faciliterende en stimulerende rl richting de dmeinen ( innvatie en human capital ) en partners. Belangrijkste besluiten / afspraken Inzetten p: Cmmitment en samenwerking met de dmeinpartners, stakehlders en fundingpartners brgen en versterken; De markt in Twente bewijzen envertuigen, dat de versterkte en gebundelde inspanningen m Twente als merk neer te zetten, die markt k wat plevert. Om de gewenste psitinering te bereiken gaat Twente Branding in 2014 zwel reginaal als landelijk campagne veren. Vr het crprate campagneplan wrden in afstemming met de partners vr dit jaar vier thema s (als kapstk) gekzen (binnen de tpsectr HTSM) waarmee Twente zich kan prfileren als ndernemende hightech regi. Ieder thema (i.s.m. partner(s)) zet een Twentse innvatie centraal.het effect van deze campagnes wrdt waar mgelijk p campagneniveau gemeten. Een andere kerntaak van Twente Branding is het labellen van de cmmunicatie- en marketingactiviteiten met het merk Twente bij de rganisaties gerelateerd aan de 4 O s. Daarm zet Twente Branding in p acquisitie en activatie richting members, partners en stakehlder. Daarnaast wrden samen met Kennispark Twente en Enschede Prmtie de gezamenlijke speerpunten / prjecten vr dit jaar in beeld gebracht vanuit de eigen(marketing)cmmunicatieplannen. Dit met het del m al zveel mgelijk de krachten te bundelen en vr 2015 tt een integrale aanpak te kmen. 19

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Convenant Platform Binnenstad Arnhem - C o n c e p t 23/11/ 15

Convenant Platform Binnenstad Arnhem - C o n c e p t 23/11/ 15 Cnvenant Platfrm Binnenstad Arnhem - C n c e p t 23/11/ 15 De Partijen: OKA CCA KHN-A CNA HORA VECA GWA OndernemersKntakt Arnhem Vereniging City Centrum Arnhem Kninklijke Hreca Nederland, afdeling Arnhem

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Dynamische jaaragenda 2017

Dynamische jaaragenda 2017 Dynamische jaaragenda 2017 Deze agenda is pgebuwd uit de werkagenda's van de vier Prtefeuillehudersverleggen Ecnmie, Wnen, Duurzaamheid en Mbiliteit. December 2016 > PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG MOBILITEIT

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, Reg.nr. p^ ] 2ö\2_ ( ZH\ Vragen CDA-statenfractie over Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, Reg.nr. p^ ] 2ö\2_ ( ZH\ Vragen CDA-statenfractie over Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, Reg.nr. p^ ] 2ö\2_ ( ZH\ Z, 30 MRT 2012 Ruting a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Pstbus 10078 8000 GB Zwlle Telefn 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 verljssel.nl pstbus@verijssel.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 Uitveringscnvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 De partijen 1. Den Haag, vertegenwrdigd dr de wethuder CBI 2. Stichting Binnenstad Den Haag, vertegenwrdigd dr de vrzitter van de Stichting Binnenstad Den

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Tekstvoorstel, 12-12-14, em

Tekstvoorstel, 12-12-14, em Tekstvrstel, 12-12-14, em Missie, visie, delstellingen van het Natinaal AYA Expertise Platfrm Wat is het platfrm en wie participeren Acties in 2015 Organisatie en bestuur 1. Missie, visie, delstellingen

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie