Jaarrapportage Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. IN Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. Projectnummer Projectnaam. IN.04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen."

Transcriptie

1 / Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 28 maart 2008 Radboud Universiteit Dr D.H. van Egeraat Prof.dr. P. Rietveld

2 Hoofdstuk 1. Inhoudelijke focus Hoofdstuk 1. Inhoudelijke focus Doelstelling en innovativiteit Bijdrage aan transitie en aan duurzaamheid Vitaliteit en toekomstwaarde Dit project beoogt de relatie tussen bereikbaarheid van vastgoed en de waarde van het vastgoed zichtbaar te maken. Wat zijn de effecten van een slechte bereikbaarheid op bijvoorbeeld het verzorgingsgebied en -daaruit volgend- op de waarde van commercieel vastgoed? Hoe verhoudt zich dit met andere factoren die de m 2 -prijs bepalen? Daarmee sluit het project aan op twee eerdere projecten, waarbij UvA en Connekt waren betrokken, en waarbij in de conclusie is gepleit voor een verdieping op basis van historische databestanden. In dit project gebeurt dat voor het eerst, en al in de eerste tranche zijn meteen relevante resultaten bereikt. Op basis van deze fundamentele wetenschappelijke kennis ontwikkelt het project een aantal toepassingen, in samenwerking met relevante partijen in een aantal proeftuinen. Eén van de toepassingen is de Bereikbaarheidskaart van Nederland. Deze kaart is gebaseerd op een vernieuwend, State of the Art rekenmodel. De kaart berekent en presenteert bereikbaarheid op basis van 4000 postcodes in termen van verzorgingsgebieden en voorziet de resultaten van economische en demografische parameters. Dit instrument wordt ter beschikking gesteld op het internet. Door rekenwijze, toepassingsmogelijkheden, presentatievorm en distributiemodel is deze toepassing zeer innovatief. In zekere zin is de transitie waaraan dit project beoogt bij te dragen simpel: niet meer dan het (weer) bijeen brengen en verbinden van gescheiden geldstromen en disciplines. Het gaat om het verbinden van marketing, dienstverlening en gebruikersoriëntatie aan de werelden van verkeer en vervoer, infrastructuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, en die van HRM en Facilitair Management. Dat geldt op allerlei niveaus: van opleidingen en specialisaties, van bemensing van projectteams, van criteria in besluitvorming, tijdschriften en adviesbureaus, en van mogelijkheidsbesef überhaupt en een breder oriëntatie bij beleidsmakers en bestuurders. Met de drie kennispijlers en de daarbinnen te bereiken concrete resultaten beoogt dit project bij te dragen aan deze transitie. Publiekstrekkers en werkgevers hebben net als de overheid- belang bij duurzame bereikbaarheid. Dit project poogt die private belangen (Profit) te kwantificeren, objectiveren en expliciteren. Inzicht in bereikbaarheidsprofielen van klanten / mobilisten (People) bij publiekstrekkers en werkgevers kan leiden tot aanpassing van de propositie naar de klant, aanpassing van de ruimtelijke ontwikkeling, ontwikkeling van de vraag naar mobiliteitsmanagement, ontwikkeling van collectief vervoer naast openbaar vervoer, en tot verlichting van het beslag op infrastructuur. Dat zijn concrete bijdragen aan leefbaarheid en duurzaamheid (Planet). Nu al zijn in het project spelers betrokken die in de toepassing van de ontwikkelde kennis een sleutelrol spelen. In de tweede tranche wordt het aantal van deze partijen verder uitgebreid. Daartoe zijn inmiddels initiatieven genomen (zie hieronder). Werkpakket 1: Analyse relatie bereikbaarheid en waarde vastgoed (Vrije Universiteit) 1

3 Resultaat: relatie vastgesteld op basis databestanden Rekenmodel De regressieanalyse naar de relatie tussen bereikbaarheid en de waarde van commercieel vastgoed (kantoren) heeft in 2006 de eerste kwantitatieve verbanden opgeleverd. Op basis van het rekenmodel kunnen nu de relatieve waarden van vastgoed worden voorspeld in relatie tot bereikbaarheidskwaliteit. Ook kan dit meer specifiek- gebeuren in relatie tot stationslocaties. In de afgelopen jaren is ook door gerenommeerde partijen- eraan getwijfeld of dit resultaat überhaupt mogelijk zou zijn: de waarde van commercieel vastgoed zou vooral op intuïtieve basis tot stand komen. Daarom mag dit resultaat een doorbraak worden genoemd. De uitkomsten zijn behaald op basis van een rekenmodel (VU) en databestanden (Goudappel Coffeng en DTZ Zadelhoff). In het rekenmodel zijn nu autoreistijden verdisconteerd. De voorbereidingen zijn al getroffen om ook openbaar vervoer en dynamische autoreistijden in het model te kunnen opnemen. De resultaten daarvan zullen echter pas in 2008 zichtbaar worden. In 2008 komen ook de parkeerdata van Goudappel Coffeng beschikbaar voor een nadere verfijning van de regressie-analyse. De eerste analyses zijn door de VU verricht op basis van een Hedonisch model. In 2007 heeft de VU gewerkt aan de bouw van een Vraag-Aanbod model. Resultaat: oa. Bereikbaarheidskaart on-line Verfijningen Werkpakket 3: Bereikbaarheidskaart van Nederland (Radboud Universiteit) Op 31 oktober jl. is de prognosemodule van de Bereikbaarheidskaart van Nederland op internet on-line ter beschikking gekomen (zie Deze interactieve kaart is gebaseerd op dynamische autoreistijden. Het unieke karakter van deze kaart schuilt onder meer in de presentatie in de vorm van actieruimte resp. verzorgingsgebieden. Ieder kan voor 4000 willekeurige postcodegebieden zelf analyses maken. Uitkomsten worden vertaald naar inwoners en marktinformatie. Daarmee slaat dit nieuwe rekeninstrument een brug tussen de werelden van mobiliteit enerzijds en die van vastgoed, werkgevers en publiekstrekkers anderzijds. Goudappel Coffeng is verantwoordelijk voor de productie van de kaart. De wetenschappelijke verankering van de gehanteerde parameters wordt verzorgd door Radboud Universiteit. Op het projectforum is te zien, hoe de bereikbaarheidskaart en het erachter liggende rekenmodel in de loop van 2006 en 2007 gefaseerd gestalte heeft gekregen. In de loop van het jaar zijn voor diverse partijen verschillende outputs van de kaart gemaakt. De versie die nu op het Internet beschikbaar is, betreft een tweede versie. In 2008 komt ook reistijdinformatie over het openbaar vervoer beschikbaar. Studie naar samenwerkingsvormen stationsomgeving Samenhang met Werkpakket 2: Publiekprivate samenwerking (Radboud Universiteit) In 2006 heeft Radboud Universiteit een brede verkenning gehouden naar samenwerkingsvormen bij de (her)ontwikkeling van stationsomgevingen. De resultaten daarvan zijn inmiddels verwerkt en beschikbaar in artikelvorm. De uitkomsten van dit onderzoek waren in 2007 de basis voor verdere verdieping. 2

4 Bereikbaarheidskaart en Regressieanalyse Wetenschappelijke publicaties Daarbij zijn ook de resultaten betrokken van de Bereikbaarheidskaart en de Regressieanalyse. Naast dit rapport is een aantal wetenschappelijke publicaties verschenen rond de brede thematiek van dit project. Ze zijn beschikbaar op het forum. Hoofdstuk 2. Impact en Spin Off 1. Betekenis van het project 2. Impact Bereikbaarheidskaart Publiekstrekkers en werkgevers hebben net als de overheid- belang bij duurzame bereikbaarheid. Dit project poogt die private belangen (Profit) te kwantificeren, objectiveren en expliciteren. Inzicht in bereikbaarheidsprofielen van klanten / mobilisten (People) bij publiekstrekkers en werkgevers kan leiden tot aanpassing van de propositie naar de klant, aanpassing van de ruimtelijke ontwikkeling, ontwikkeling van de vraag naar mobiliteitsmanagement, ontwikkeling van collectief vervoer naast openbaar vervoer, en tot verlichting van het beslag op infrastructuur. Dat zijn concrete bijdragen aan leefbaarheid en duurzaamheid (Planet). De prognose voor 2020 van de Bereikbaarheidskaart laat op allerlei manieren zien dat de bereikbaarheid in een aantal opzichten achteruit zal gaan. De openstelling van de prognosemodule van de kaart heeft aanleiding gegeven tot veel aandacht en tot tal van publicaties in dagbladen en ook op tv en radio (zie forum). Met het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn gesprekken gevoerd over de acceptatie van het rekenmodel achter de kaart als nieuw afwegingskader te gebruiken door het ministerie. 3. BBS In 2006 heeft de betrokkenheid van het project Brabantstad bij Transumo gestalte gekregen. Begin 2007 zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een seminar in de Verkadefabriek in Den Bosch. Daarbij waren wethouders van de BBS steden en de gedeputeerde aanwezig. 4. Randstad Rapid In deze proeftuin wordt het nieuwe rekenmodel achter de Bereikbaarheidskaart gebruikt. Inzet vormt het vervoersconcept van RSR: hoogwaardig, snel vervoer tot buiten de stadskernen, aansluitend op hoogwaardig natransport tot de eindbestemming. 5. Bereikbaarheid Almere Aldus ligt met een hoogwaardige auto-ov-overstap de intermodaliteit in het hart van dit vernieuwende vervoersconcept. Kennis vormt een cruciale schakel in dit project. De resultaten van de RandstadRapid proeftuin zijn op tal van fronten gepresenteerd in de loop van 2007, onder meer op de Noordflank en in de discussie over de Poorten van de Randstad (provincie Gelderland). Op basis van de uitkomsten van de proeftuin heeft het RandstadRapid consortium in de loop van 2007 een initiatief genomen richting het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De gemeente Almere is in de loop van 2007 betrokken geraakt in het project. Inzet vormt de afweging van verschillende bereikbaarheidsopties en de inzet van het nieuwe rekeninstrumentarium dat met de Bereikbaarheidskaart ter beschikking is gekomen. Hoofdstuk 3. Projectuitvoering 3

5 Belangrijke resultaten in ten aanzien van Bereikbaarheidskaart en waarde vastgoed vormen basis voor verdere uitwerking Werkpakket 2 en van de proeftuinen Documenten Samenwerking met project Dessus Midterm Review Uitbreiding van het project in de loop van 2007 maar inbreng waardering databestanden nog niet duidelijk en daarom nog geen contract Ook in 2007 zijn belangrijke resultaten bereikt in dit project: Een tweede versie van de Bereikbaarheidskaart is gereed gekomen en op internet ter beschikking gesteld. In de loop van 2008 zal de kaart verder worden verfijnd en komen openbaar vervoer en prognose op de website beschikbaar. De regressieanalyse naar de relatie tussen bereikbaarheid en de waarde van commercieel vastgoed heeft verdere kwantitatieve verbanden opgeleverd. Beide resultaten hebben grote inhoudelijke betekenis en verstrekkende gevolgen. In Werkpakket 2 zijn artikelen en publicaties ter beschikking gekomen rond de thematiek van de ontwikkeling van stationslocaties. Op basis van de in Werkpakketten 1 en 3 geboekte resultaten kunnen in 2008 in Werkpakket 2 verdergaande analyses plaatsvinden. Verder zijn in de proeftuinen Brabantstad en RandstadRapid belangrijke resultaten geboekt. In deze proeftuinen participeren prominente partijen in het project. De belangrijkste documenten zijn beschikbaar op het Projectforum onder Ook in de loop van 2007 is nauw samengewerkt met het Transumo-project Dessus, het aanpalende project in het thema Ruimte en Bereikbaarheid. In 2007 hebben 3 bijeenkomsten plaatsgevonden met de beide projectgroepen (16 maart, 22 juni, 14 december). Daarbij is gepoogd, tot afstemming tussen werkpakketten te komen. Uitgangspunt is complementariteit: waar Dessus een procesmatige focus heeft, heeft het project Waarde Vastgoed een meer inhoudelijke oriëntatie. In Brabantstad zijn gezamenlijk meerdere workshops gegeven (verslagen beschikbaar op forum). Ook in externe contacten is vaak de afstemming gezocht. Het afgelopen jaar kreeg de Midterm Review gestalte. Vanuit het project is meegewerkt aan de evaluatie van het project, dat goed werd beoordeeld. De stukken zijn te vinden op het forum. In de loop van 2007 hebben belangrijke aanpassingen van het project gestalte gekregen. Schiphol, Almere, Nirov, Reisinformatiegroep gaan participeren in het project. Nog steeds loopt echter de problematiek van de wijze waarop data die door derden in het project worden ingebracht gewaardeerd moeten worden. Het gaat in dit project om de data die door DTZ ter beschikking zijn gesteld. In de loop van 2007 is hierover een inmiddels omvangrijke correspondentie gevoerd met Transumo, Wolfsbergen Van Haarlem en met DTZ Zadelhoff. Er is nog steeds geen uitsluitsel over deze kwestie. Inmiddels is besloten de zaak voor te leggen aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De laatste bijdrage aan het dossier dat aan VenW wordt voorgelegd is geleverd in de loop van maart In september 2007 is met Transumo afgesproken, dat met opstellen van het meerjarencontract gewacht zou worden tot er uitsluitsel in deze discussie zou zijn. Door het uitblijven van uitstel is begin 2008 afgesproken dat de projectleider alsnog met een meerjarencontract zou komen. Door het wegvallen van de contrafinanciering van de data van DTZ moet nu opnieuw naar contrafinanciering worden gezocht. Dit vormt een belangrijk obstakel voor de verdere afwikkeling. 4

6 Hoofdstuk 4. Projectconsortium Het consortium... de rolverdeling mutaties en interne afstemming en communicatie In het project werken toonaangevende partijen samen uit: Overheid: Provincie Zuid-Holland/Stedenbaan, Provincie Noord- Brabant/Projectbureau Brabantstad, KPVV, Wetenschap: Radboud Universiteit (tevens penvoerder), Vrije Universiteit, Bedrijfsleven: Buck Consultants International, het consortium Transrapid, vertegenwoordigd door Siemens Nederland, Goudappel Coffeng, Grontmij, DTZ Zadelhoff, Montefeltro (projectleiding), en Branche-instellingen: NIROV. Op de rolverdeling tussen partijen is in de voorgaande alinea ingegaan, en ook in de voorgaande hoofdstukken. Gebruikers zijn in het project vertegenwoordigd door DTZ Zadelhoff: vastgoedeigenaren en huurders. DTZ Zadelhoff vertegenwoordigt ook taxateurs, een specifieke groep van gebruikers van de kennis en de verschillende instrumenten die binnen het project in ontwikkeling zijn. Gebruikers zijn verder de onderscheiden overheden, direct betrokken op provinciaal en gemeentelijk niveau via Brabantstad en de Provincie Zuid-Holland, maar ook de overheden die op meer indirecte wijze zijn betrokken via KPVV en NIROV. In de loop van 2007 hebben weer verschillende gesprekken plaatsgevonden om NIROV te betrekken in het project. Het ziet ernaar uit, dat deze betrokkenheid in de loop van 2008 zal worden geformaliseerd. Dit geldt ook voor de betrokkenheid van Reisinformatiegroep, waarmee verschillende gesprekken hebben plaatsgevonden. Reisinformatiegroep kan de informatie omtrent dynamische reistijden op het onderliggend wegennet gebruiken, en omgekeerd kan het consortium profiteren van de reguliere klantenquêtes van Reisinformatiegroep. Met Grontmij hebben diverse gesprekken plaatsgevonden omdat Grontmij eind 2007 het contract voor 2006 nog niet had getekend. Dat is inmiddels wel gebeurd. Het ziet ernaar uit, dat Grontmij überhaupt niet meer betrokken zal zijn in het project. De projectorganisatie is in maal bijeen geweest. Verslagen van de vergaderingen zijn te vinden op het projectforum, onder de paragraaf Projectmanagement. Er zijn diverse interne voortgangsrapportages gecirculeerd, eveneens te vinden op het forum. Hoofdstuk 5. Kennisverspreiding en communicatie Seminar Brabantstad 5 april 2007 Op 5 april jl. vond in de Verkadefabriek in Den Bosch een Transumo workshop plaats waarbij de Gedeputeerde en de wethouders van de 5 Brabantstadgemeenten aanwezig waren. De provincie en het projectbureau BrabantStad hebben zich actief ingezet voor de organisatie van en werving van deelnemers rond dit seminar. Tijdens het seminar is door Buck Consultants International het onderzoek 5

7 Het Themaseminar 31 oktober en de publiciteit naar aanleiding daarvan Overleg met andere partijen BBS CVS Verder Marktvergroting Spoordistricten BrabantStad gepresenteerd. Daarop werd vervolgens gereflecteerd door vertegenwoordigers van de vastgoedsector en door de betrokken wethouders. Relevante stukken zijn opgenomen op het forum. Op 31 oktober jl. vond een seminar plaats rond de Bereikbaarheidskaart projecten bij DTZ Zadelhoff in Breukelen. Ca 100 personen hebben het seminar bezocht. De evaluaties van de aanwezigen waren overwegend positief. Bij die gelegenheid is de prognosemodule op de website geopend. Daarop is een vermelding van Transumo en een link naar de Transumo website. Relevante stukken zijn opgenomen op het forum. Het seminar op 31 oktober heeft veel aandacht gekregen in de pers. Op papier onder meer als belangrijkste Nieuwsblad Transport, Algemeen Dagblad, en De Telegraaf. Ook RTL Nieuws en VARA besteedden aandacht aan het evenement. In de loop van het jaar is met een veelheid aan partijen overlegd over mogelijke samenwerking, aansluiting, afstemming etc. Op deze plaats kunnen worden genoemd Reisinformatiegroep, Projectbureau Stedenbaan, NIROV, KPVV, Provincie Zuid-Holland, Provincie Gelderland, NS Poort, Stadsregio Rotterdam, ING Real Estate, IVBN, Neprom, Schiphol, Gemeente Almere, eva. Aan de samenwerking met BBS is al gerefereerd. In de loop van 2006 vonden diverse bijeenkomsten met de BBS-partijen plaats, in samenwerking met het Transumo-zusterproject Dessus. Op het forum zijn de verslagen te vinden. Op het CVS 2007 is door Ilona Bos, Mijke Romkema en Henk Tromp een paper ingediend over de bereikbaarheidskaart, waarmee zij de eerste prijs hebben gewonnen. Goudappel heeft een flyer gemaakt over de bereikbaarheidskaart, te vinden op de Bereikbaarheidskaart. Hoofdstuk 6. Bijdrage aan vernieuwing kennisinfrastructuur Het project heeft de volgende bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de kennisinfrastructuur voor duurzame mobiliteit: Aspect Bijdrage van het project in 2007 Nieuwe disciplines Het gaat om het verbinden van marketing, dienstverlening en gebruikersoriëntatie aan de werelden van verkeer en vervoer, infrastructuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, en die van HRM en Facilitair Management. Nieuwe competenties Nieuwe partijen, nieuwe netwerken Dat geldt op niveaus van opleidingen en specialisaties, bemensing van projectteams, criteria in besluitvorming, tijdschriften en adviesbureaus, en van mogelijkheidsbesef überhaupt en een breder oriëntatie bij beleidsmakers en bestuurders. In het project worden partijen in vastgoed enerzijds (DTZ Zadelhoff) samengebracht met partijen uit de sfeer van verkeer en vervoer (Goudappel Coffeng) en Ruimtelijke Ordening (NIROV) en kennisinstituten (Vrije Universiteit, Radboud Universiteit) anderzijds. De samenwerking met Schiphol, Almere, RSR en 6

8 Nieuwe samenwerkings- of financiële arrangementen Nieuwe vormen van kennismanagement BBS is nieuw en relevant. In 2007 is de Bereikbaarheidskaart op internet verder uitgebreid, onder financiële verantwoordelijkheid van Goudappel Coffeng. In 2007 is verder gewerkt aan de samenwerking om te komen tot een koppeling daarvan met de Nieuwe Kaart van Nederland, inclusief operationeel beheer. Verspreiding van de kennis omtrent bereikbaarheid in de vorm van een interactieve website is voltrekt nieuw in de sfeer van verkeer en vervoer. Hoofdstuk 7. Bijdrage aan internationalisering Het project heeft de volgende bijdrage geleverd aan de internationalisering van Transumo: Aspect Bijdrage van het project in 2007 Internationale Het RSR consortium bestaat uit internationaal opererende partijen als Siemens, en participanten Fluor. Ook BCI opereert internationaal, met vestigingen op meerdere continenten. Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling vindt plaats op internationale conferenties, wo.: met buitenlandse International Conference on Risk Analysis Malta, partijen ERSA, Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Antwerpen, AESOP conference Vienna, Transport Research Board, Washington D.C., Inbedding resultaten project in internationale kennisprogramma s Aansluiting project op internationaal kennisprogramma Belgische Geografendag Gent, ea. Special Session ERSA Congress Parijs 2007 on Real Estate Values and Accessability. Participatie in internationaal congres Universiteit van Milaan over Impacts of Large Scale Projects, juni Samenwerking met internationale groep onderzoekers op dit terrein, met name UK, Zweden. Voorstel voor een COST-project (EU) Impacts of Railway Developments. Aansluiting kan plaats vinden op Nectar cluster 2 Pricing, Financing, Regulating Transport Infrastructures and Services Hoofdstuk 8. Bijdrage aan output Transumo Hieronder is aangegeven, welke deliverables het project het afgelopen jaar heeft opgeleverd en welke andere bijdrage is geleverd aan het realiseren van de Transumo-doelstellingen. De opgeleverde resultaten en producten zijn te vinden op het projectforum. Overzicht Bijdrage Output Transumo: Deliverable Overige onderzoeks(tussen)rapportages (zie ook Hoofdstuk 9, K2) Werkpakket 1 De Graaff, T., Rietveld, P. and Debrezion, G. (2007), Bereikbaarheid en Vastgoedwaarden, working paper, mimeo, Vrije Universiteit Amsterdam 7

9 Th. de Graaff Rapport waarde bereikbaarheid Rietveld, Beknopte beschrijving voor de kantoren markt, gebruikt in de richting van RPB (07 05 Sketch of completely specified market model) Werkpakket 2 Voorstel aan Projectbureau Stedenbaan Werkpakket 3 Analyse van Ilona Bos van reistijdtoleranties per reismotief, mede irt. Taskforce Bereikbaarheid Vakpublicaties (zie ook Hoofdstuk 9, K3) Werkpakket 1 Tekst van Ilona Bos als oriëntatie naar Taskforce Bereikbaarheid Provincie Gelderland Debrezion, Ghebreegziabiher, Eric Pels and Piet Rietveld (2006). "Impact of railway station on Dutch residential housing market". Tinbergen Institute discussion paper TI /3. Debrezion, Ghebreegziabiher, Eric Pels and Piet Rietveld (2007). Modelling the Joint Access Mode and Railway Station Choice. Tinbergen Institute Discussion paper TI /3 Werkpakket 2: Van der Heijden, R. Van der Vlies, A.V. (2005): Spanning tussen stedelijke ontwikkeling en externe veiligheid: de casus Arnhem-centraal. In: Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg. Jaargang 4, nummer 3, september Pp Van der Vlies, AV, De Graaf, H.A. (2005) Rosetta steen of molensteen? Risicobenadering als grondslag voor het milieubeleid. In:Arena, jaargang 11, nummer 5, Ale, B.J.M. & Van der Vlies, A.V. (2007): 'Vervoersplafond of risicoplafond: een vrije keuze'. Research for the Ministry of Transport, Public Works and Water management (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) Van der Vlies, A.V. & S.I. Suddle (2008): 'Structural measures for a safer transport of hazardous materials by rail: The case of the basic network in the Netherlands'. In: Safety Science. Volume 46, issue 1. Pp Van der Krabben, Zonnenberg, Van der Heijden, Understanding the Implementation of Infrastructure 8

10 Projects, Case Studies, 30 January 2007, OECD Van der Krabben, Zonnenberg, Van der Heijden, Understanding the Implementation of Infrastructure Projects, Paper, 30 January 2007, OECD Bijdragen aan vaksymposia (zie ook Hoofdstuk 9, K4) Werkpakket 2 Bijdrage RUN Dag van de ruimte evdk Marktscan A15-A Van der Vlies, A.V. (2006): 'Redistribution of transport of hazardous materials and external safety risks: the case of rail transport in the Netherlands'. Conference paper presented at Risk Analysis 2006 on June, Malta. Van der Vlies, A.V. (2007): 'Towards a new perspective on rail transport of hazardous materials and its risks'. Conference paper presented at AESOP 2007 on July, Napoli, Italy. Van der Vlies, A.V., R.E.C.M van der Heijden & S. I. Sudlle (2007): 'Lowering risks concerning the transport of hazardous materials by rail: an institutional approach' In: De Xpert-factor evaluatie en management. Bundeling van bijdragen aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2007 (deel 3) November Antwerpen, Belgie. pp Werkpakket 3 Presentatie vernieuwde Bereikbaarheidskaart 31 oktober 2007 DTZ Breukelen I. Bos, M. Romkema, H, Tromp, De Nationale Bereikbaarheidskaart, Achtergrond en eerste resultaten (1e prijs CVS 2007) 2.1 Wetenschappelijke publicaties (zie ook Hoofdstuk 9, W1 & W2) Werkpakket 1 Debrezion, Ghebreegziabiher, Eric Pels and Piet Rietveld (2006). The Impact of Railway Stations on Residential and Commercial Property value: A Meta Analysis. Journal of Real Estate Finance and Economics, 35 issue 2, Forthcoming. Debrezion, Ghebreegziabiher, Eric Pels and Piet Rietveld (2006). The Effects of Railway Investments in a Polycentric City: a comparison of competitive and segmented land markets. Environment Planning A, 39, Forthcoming. Debrezion, Ghebreegziabiher, Jasper Willigers (2006) " Real estate values and railway stations: the case of the 9

11 Wetenschappelijke seminars (zie ook Hoofdstuk 9, W3) Amsterdam Zuidas". In: Bruinsma, F., Eric Pels, Hugo Priemus, Piet Rietveld and Bert Van Wee (eds). Railway stations and urban dynamics. Forthcoming. Werkpakket 2 Van der Vlies, A.V. & S.I. Suddle (2008): 'Lowering transports with the basic network: An adequate nstitutional shift or an insufficient change?'. Conference paper to be presented at PSAM9 on May 2008 in Hong Kong Van der Vlies, A.V., R.E.C.M van der heijden & S.I. Suddle (2008): Reinventing institutions: An attempt to lower rail transport risks. Conference paper to be presented at AATT 2008 on May 2008 in Athens. Werkpakket 3 I. Bos, M. Romkema, H, Tromp, The Dutch Accessability Map, Background and First Results at a Glance, TRB, 2007 Hoofdstuk 9 Bijdrage project aan mijlpalen Transumo Mijlpalen voor wetenschappelijke output Bijdrage project in 2007 Wetenschappelijke publicatie W1 Dissertaties/theses 0 W2 Wetenschappelijke publicaties 3 W3 Wetenschappelijke seminars 3 Internationalisering W4 Aansluiting internationale netwerken 10 W5 Participatie internationale deskundigen 0 Toepassingen W6 Toepassingen (valorisatie) 4 Mijlpalen voor economische en maatschappelijke output Bijdrage project in 2007 Duurzame kennisinfra M1 Meer-partij onderzoek 3 M2 Best practices 2 M3 Samenwerkingsverbanden 4 Kennis duurzame mobiliteit M4 Conceptontwikkeling 4 M5 Kennis over technologische vernieuwing 0 M6 Kennis van gebruikers 6 Ervaring voor implementatie M7a Gebruikersoriëntatie 4 M7b Gebruikersparticipatie 1 10

12 M8 Praktijkcases 2 M9 Proeftuinprojecten 2 M10 (Ontwikkelen) transitiekennis 1 Concretisering M11 Investeringsprojecten 2 M12 Commerciële tools 2 Mijlpalen innovatietraject, incl. kennistransfer Bijdrage project in 2007 Communicatie-uitingen K1a Website* 1 K1b Factsheets projecten 1 K1c TRANSUMO brochure/leaflet 1 K1d TRANSUMO jaarverslag 1 K1e TRANSUMO jaarcongres 1 Toegepaste publicaties K2 Onderzoeks(tussen)rapportages 6 K3 Vakpublicatie 8 K4 (Bijdragen) Vaksymposia 7 K5 Lezingen, interviews 5 Onderwijs K6 Onderwijscases HBO/WO 0 K7 Afstudeerprojecten/stages 0 Communities K8 Communities/Networks of Practice 3 Hoofdstuk 10. Financieel/administratief Het financiële overzicht is separaat toegevoegd. 11

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q2 IN04.041 Stations,bereikbaarheid

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen

Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IN04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase 2 11 december 2006, Henk Tromp Wie is Goudappel Coffeng? - 200 gemotiveerde medewerkers - 40 jaar deskundigheid -

Nadere informatie

BTK kwartaalrapportage Q1 2006

BTK kwartaalrapportage Q1 2006 BTK kwartaalrapportage Q1 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q1 IP.04.053 Betrouwbaarheid Transport Ketens 30-03-2006 ProRail Toine Houben 1.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007 DESSUS

Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN.04.042 DESSUS 31-03-2008 Universiteit van Amsterdam Luca Bertolini Piet Rietveld Hoofdstuk

Nadere informatie

m o n t e f e l t r o Gespreksdocument

m o n t e f e l t r o Gespreksdocument m o n t e f e l t r o Gespreksdocument Betr.: Onderzoeksvoorstellen PZH Transumoproject Waarde vastgoed / Bereikbaarheidskaart Van: Daan van Egeraat Dd.: 7 december 2006 File: 06 XII 07 Notitie Raakvlak

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL.04.026 Nationale Netwerken 27/02/2006 TNO Drs. Kees Verweij Doel van de jaarrapportage

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-10-2006) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

m o n t e f e l t r o

m o n t e f e l t r o m o n t e f e l t r o Van stammenstrijd naar kansen voor jonge professionals op het raakvlak tussen RO en verkeer dr Daan H. van Egeraat (www.montefeltro.nl) was initiatiefnemer en projectleider van de

Nadere informatie

Theorie naar Praktijk

Theorie naar Praktijk Dia 1 Theorie naar Praktijk Lesmodule Mobiliteit en Locatie Deze lesmodule is op gebouwd uit verschillende Transumo projecten. Meer informatie over de projecten kunt u lezen op www.transumo.nl en transumofootprint.nl

Nadere informatie

Jaarrapportage Kilometerverzekeren

Jaarrapportage Kilometerverzekeren Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM.04.012a Kilometerverzekeren 4 april 2007 STOK Dr D.H. van Egeraat Dr D.H. van Egeraat Hoofdstuk 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 Q4 GV.04.025 Europese Netwerken 22 mei 2006 TNO Kees Verweij INLEIDING Doel

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Werkpakket 1 Relatie bereikbaarheid en vastgoedwaarden

Werkpakket 1 Relatie bereikbaarheid en vastgoedwaarden Werkpakket 1 Relatie bereikbaarheid en vastgoedwaarden 1 Doel Het doel van het voorliggende project is het schatten van een model waarin op adequate wijze de invloed van spoorwegbereikbaarheid en andere

Nadere informatie

Samenvatting workshop Transumo BrabantStad

Samenvatting workshop Transumo BrabantStad Samenvatting workshop Transumo BrabantStad 1 Inleiding Het Programmabureau BrabantStad participeert in het Transumo-project Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkeling. Het gaat hierbij om drie deelprojecten:

Nadere informatie

Slim Werken - Slim Reizen Slim Ontzorgen. Nieuwe online tools tbv. mogelijkheidsbesef, bewijsvoering en agendering voor werkgevers en adviseurs

Slim Werken - Slim Reizen Slim Ontzorgen. Nieuwe online tools tbv. mogelijkheidsbesef, bewijsvoering en agendering voor werkgevers en adviseurs Slim Werken - Slim Reizen Slim Ontzorgen Nieuwe online tools tbv. mogelijkheidsbesef, bewijsvoering en agendering voor werkgevers en adviseurs Programma Tijd Draaiboek Naam Organisatie Thema 13,00 Zaal

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM04012B SpitsMijden 01-04-2008 Rabobank Nederland Frans Glazener Dr. D. van Egeraat Hoofdstuk

Nadere informatie

AISSR - Amsterdam Institute for Social Science Research Denken en handelen in ruimte en mobiliteit corridors

AISSR - Amsterdam Institute for Social Science Research Denken en handelen in ruimte en mobiliteit corridors AISSR - Amsterdam Institute for Social Science Research Denken en handelen in ruimte en mobiliteit corridors L. Bertolini Opzet Wat? Waarom? Hoe? Onderzoek aan de UvA Ruimteconferentie 19 april 2011 2

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL04-021 Protect 22 juni 2006 EUR Thierry Verduijn

Nadere informatie

Gebruik van Omnitrans in. beleidsadvisering. Bas Govers Goudappel Coffeng

Gebruik van Omnitrans in. beleidsadvisering. Bas Govers Goudappel Coffeng 1 Gebruik van Omnitrans in beleidsadvisering Bas Govers Goudappel Coffeng bgovers@goudappel.nl Inhoud Goudappel Coffeng BV Geschiedenis Bedrijfsstructuur Marktstrategie Beleidsterreinen Mobiliteit Ruimtelijke

Nadere informatie

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium.

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium. n CK n Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1992 Bundeling van bijdragen van het colloquium gehouden te Rotterdam op 26 en 27 november 1992 Redactie P.M. Blok INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER Deel

Nadere informatie

Jaarrapportage TransPorts

Jaarrapportage TransPorts Jaarrapportage TransPorts Projectnummer TM 05.004 Projectnaam TransPorts Datum 20 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. J. Edelenbos Drs. M. Hertogh 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

Verbinden van Duurzame Steden

Verbinden van Duurzame Steden Verbinden van Duurzame Steden Managen van verwachtingen Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS Startbijeenkomst URD2-projecten 11 oktober 2012 Programma vanmiddag 13.00-13.15 uur Introductie VerDuS 13.15-15.15

Nadere informatie

Voortgang werkpakket 2: Optimaliseren PP-investeringen in bereikbaarheid

Voortgang werkpakket 2: Optimaliseren PP-investeringen in bereikbaarheid TRANSUMO Project Waarde vastgoed en bereikbaarheid Voortgang werkpakket 2: Optimaliseren PP-investeringen in bereikbaarheid dr. Erwin van der Krabben 14 december 2006 Email: e.vanderkrabben@fm.ru.nl Telefoon:

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

oktober 2009 Eindrapport corridor Den Haag Rotterdam Ruimtelijk economische effecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

oktober 2009 Eindrapport corridor Den Haag Rotterdam Ruimtelijk economische effecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Ruimtelijk economische effecten corridor Den Haag Rotterdam Eindrapport oktober 2009 Titel Datum Versie Kenmerk Opdrachtgever Uitvoering Colofon Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008.

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008. Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IP.04.053) Betrouwbaarheid Transport Keten 25 juli 2008 Nederlandse Spoorwegen Joost.de Waal

Nadere informatie

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Jaarrapportage ECO Projectnummer GL 05.022b Projectnaam ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr.ir. H. Krikke / Dr.

Nadere informatie

Fiets en OV. Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers. Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer. #FietsOV #SUMS2017

Fiets en OV. Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers. Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer. #FietsOV #SUMS2017 Fiets en OV Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer #FietsOV #SUMS2017 1 De fiets bestaat precies 200 jaar! Heel veel ontwikkelingen

Nadere informatie

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht Transumo Kennismiddag Bestuurlijke Processen Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht LEF, Utrecht, 16 juni 2009 Marcel Hertogh, Themaleider Bestuurlijke Processen

Nadere informatie

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT ARNOUT KROOK NEDERLANDSE SPOORWEGEN CONCERN INKOOP NRS SEMINAR UTRECHT, 24

Nadere informatie

rendement van cultureel erfgoed

rendement van cultureel erfgoed 29 januari 2013: Het effect van investeringsprojecten op het maatschappelijk rendement van cultureel erfgoed Floris Lazrak VU University RIGO Research en Advies Floris.Lazrak@rigo.nl Inleiding De bescherming

Nadere informatie

Benchmark Bereikbare Zorg 2009. Toelichting op de opzet

Benchmark Bereikbare Zorg 2009. Toelichting op de opzet Benchmark Bereikbare Zorg 2009 Toelichting op de opzet november 2009 Inhoud. Achtergrond van de Benchmark Bereikbare Zorg... 2. Organisatie van de Benchmark Bereikbare Zorg...3 3. Opzet van de Benchmark

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel.

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Henk Tromp Hans Voerknecht Dirk Bussche (Henk Tromp en Dirk Bussche zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng,

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Programmavoorstel ACTP

Programmavoorstel ACTP montefeltro Cost effective And Sustainable Employer - CASE Programmavoorstel ACTP dr. D.H. van Egeraat, Montefeltro, 31 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Achtergronden... 2 3. Het programma

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling India

Stedelijke Ontwikkeling India Stedelijke Ontwikkeling India An Urban Challenge Leon van Velzen 23 april 2015 2 3 Urban Challenge Circular City Water Resilience Public Space Governance and Finance Data City Urban Challenge 4 Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

TRANSUMO BEREIKBARE ZORG: BENCHMARK EN STATED PREFERENCE ONDERZOEK

TRANSUMO BEREIKBARE ZORG: BENCHMARK EN STATED PREFERENCE ONDERZOEK TRANSUMO BEREIKBARE ZORG: BENCHMARK EN STATED PREFERENCE ONDERZOEK Bereikbaarheid van ziekenhuizen: Bronovo en t Lange Land Eindrapportage Bereikbare zorg; oktober 2009 Auteur: Daan van Egeraat THEMA ZELFSTURING

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eduard Röntgen

Curriculum Vitae Eduard Röntgen Prins Hendrikkade 170 2 T 020 423 13 23 E mail@inno V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno V.nl Curriculum Vitae Eduard Röntgen Adviseur (1981). Studeerde planologie aan de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

DE ZUIDAS. Cradle to Cradle Amsterdam 22 mei 2008 Annemarie van Doorn ABN AMRO Special Projects BU NL

DE ZUIDAS. Cradle to Cradle Amsterdam 22 mei 2008 Annemarie van Doorn ABN AMRO Special Projects BU NL DE ZUIDAS Cradle to Cradle Amsterdam 22 mei 2008 Annemarie van Doorn ABN AMRO Special Projects BU NL Zuidas ambitie Internationale allure Toplocatie voor wonen, werken en voorzieningen Volwaardig stadscentrum

Nadere informatie

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Projectnummer: IP.05.052 Datum: 22 februari 2005 Penvoerder: Frog Navigation Systems Projectleider: J.W. van der Wiel 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen

DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen Frits Verhees & Stefan Verweij Dit artikel is verschenen als: Verhees, F. & Verweij, S. (2016). DBFM: Medicijn met Bijwerkingen:

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Griffioenlaan LA Utrecht Postbus LA Utrecht Telefoonnummer:

Griffioenlaan LA Utrecht Postbus LA Utrecht Telefoonnummer: Projectvoorstel Transitie naar hindervrij en duurzaam bouwen 1. Algemene gegevens project Naam Transumo-project: Transitie naar Hindervrij en Duurzaam Bouwen (voorstel voor een nieuw project) Startdatum:

Nadere informatie

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam.

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam. Programma Noordvleugel schakelen en versnellen A.H.M. Buffing Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam t.buffing@ivv.amsterdam.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2006,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

m o n t e f e l t r o Projectvoorstel

m o n t e f e l t r o Projectvoorstel m o n t e f e l t r o Projectvoorstel Aan: MT Transumo Van: Daan van Egeraat - Montefeltro Betr.: Topup Project Benchmark Werkgevers Dd.: 08 10 31 Inhoud 1. INLEIDING...- 1-2. MOBILITEITSMANAGEMENT WERKGEVERS...-

Nadere informatie

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 1. Inleiding De laatste maanden is er hard gewerkt aan enkele SEFIRA werkpakketten. Onder de leiding van de universiteit van Urbino werd een theoretisch en

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Voorbereiding van de digitale publicatie van de tellingen van 1795, 1829, 1839, 1849, 1859, 1930, 1960 en 1971 Projectplan Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

Robuust verstedelijken

Robuust verstedelijken Robuust verstedelijken Een instrument om OV-bereikbaarheid een plaats te geven in de prioritering van woningbouwlocaties in de Zuidvleugel Bas Govers Goudappel Coffeng bgovers@goudappel.nl Ron Bos Goudappel

Nadere informatie

Funding & value capturing:

Funding & value capturing: Funding & value capturing: Innovatieve instrumenten voor de finance & governance van knooppuntontwikkeling Dr. Sander Lenferink Institute for Management Research 28 maart 2014 Achtergrond: Value capturing

Nadere informatie

Slim werken Slim reizen Slim huisvesten!

Slim werken Slim reizen Slim huisvesten! Slim werken Slim reizen Slim huisvesten! Symposium 22 juni 2012 Rijkswaterstaat Utrecht Ir. Jan Pieter Klep Senior Consultant DTZ Zadelhoff Corporate Services Mobiliteit, leuk maar nu even niet Het gevoel

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

Excellent Opdrachtgeverschap? Ombouw Amstelveenlijn

Excellent Opdrachtgeverschap? Ombouw Amstelveenlijn Excellent Opdrachtgeverschap? Ombouw Amstelveenlijn Karin Sweering Stadsregio Amsterdam k.sweering@stadsregioamsterdam.nl Tatjana Stenfert Kroese ViNU Consult stenfert@vinuconsult.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam Henk de Bruijn 25 september 2013 1 Haven- en industriegebied + 2 Havengebieden Maasvlakte Waal-/Eemhaven Europoort Botlek 3 Haven in cijfers Rotterdamse haven

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger

Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger KIP project Participatory Geo-information: Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger Context van het onderzoeksproject, aanpak en verwachtingen Karin Pfeffer Onderzoeksteam: Linnet

Nadere informatie

De adviseur is een toffe peer

De adviseur is een toffe peer Programma 14.00-14.30 Introductie AT Osborne 14.30-15.00 Inleiding casus Oostergasfabriek 15.00-16.00 Casus groepswerk 16.00-17.00 Terugkoppeling groepswerk en plenaire discussie 17.00 Afsluiting De adviseur

Nadere informatie

Scenario workshops. Stakeholder participatie in verschillende onderzoeksfasen

Scenario workshops. Stakeholder participatie in verschillende onderzoeksfasen Scenario workshops Stakeholder participatie in verschillende onderzoeksfasen Kenmerken van de methode > Met de scenariomethode kunnen voor beleid verschillende denkbare toekomsten worden geconstrueerd

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad

Haalbaarheidsonderzoek Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad Bijlage 1 Haalbaarheidsonderzoek Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad Inleiding In deze notitie worden de contouren geschetst van een plan van aanpak voor het haalbaarheidsonderzoek Zuidoostvleugel

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Managementsamenvatting eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2

Managementsamenvatting eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2 Managementsamenvatting eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2 Managementsamenvatting van de eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2, de prototype ontwikkeling van een transreality bridge, toegepast

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Het belang van gespreid leiderschap voor innovatief gedrag Een casus van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO): Hoe pak je dit aan?

Het belang van gespreid leiderschap voor innovatief gedrag Een casus van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO): Hoe pak je dit aan? Het belang van gespreid leiderschap voor innovatief gedrag Een casus van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO): Hoe pak je dit aan? Dr. Arnoud Evers Overzicht presentatie Wetenschap en praktijk

Nadere informatie

Innovatiegericht Inkopen in de praktijk

Innovatiegericht Inkopen in de praktijk Innovatiegericht Inkopen in de praktijk Carla Dekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 10 december 2014 Inhoud Wat is innovatiegericht inkopen? Hoe doe je dat? Voorbeelden. Wat kan het programma Inkoop

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

INTI in Flevoland / Almere

INTI in Flevoland / Almere INTI in Flevoland / Almere Grote Markt 43 Almere 2006 kwartiermakersfase van start, eerste internationale congres 2007 tweede internationale congres, IFA eerste tranche wordt vastgesteld (2,4 mln. voor

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. New Communities with Go Dutch

Convenant Partners for International Business. New Communities with Go Dutch Convenant Partners for International Business New Communities with Go Dutch Den Haag, 13 september 2012 Convenant Partners for International Business: het PIB-actieplan Ondergetekenden, De Staatssecretaris

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC)

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser April 2011 Pagina 1 van 9 scenario s en gevoeligheidsanalyse

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX Universiteit Gent Faculteit economie en bedrijfskunde Student X Tussentijds Rapport Promotor: prof. dr. M. Vanhoucke Begeleider: Y Academiejaar 20XX-20XX

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen

Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen Els Martens, Agentschap voor Natuur en Bos «Stakeholders dialoog biodiversiteit», 13 juni 2013, KBIN Ecosysteemdiensten in kaart brengen en waarderen

Nadere informatie