Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 april 2003 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1 hebben enkele fracties de behoefte over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 19 december 2002 inzake het rapport van het onderzoek naar de schoonmaakkwaliteit in het primair onderwijs in Nederland ( VIII, nr. 106) enkele vragen en opmerkingen aan de minister voor te leggen. Bij brief van 20 maart 2003 heeft de minister deze beantwoord. De vragen en opmerkingen en de daarop gegeven antwoorden worden hieronder afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Cornielje De griffier van de commissie, De Kler 1 Samenstelling: Leden: Van Nieuwenhoven (PvdA), Van de Camp (CDA), Cornielje (VVD), voorzitter, Atsma (CDA), Hamer (PvdA), Karimi (GL), Van Bommel (SP), Vendrik (GL), Mosterd (CDA), Slob (CU), Vergeer-Mudde (SP), Van Bochove (CDA), Tichelaar (PvdA), Joldersma (CDA), Hessels (CDA), De Vries (CDA), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Eijsink (PvdA), Leerdam, MFA (PvdA), ondervoorzitter, Nijs (VVD), Van der Laan (D66), Rutte (VVD), Van Miltenburg (VVD), Kraneveldt (LPF), Hermans (LPF) en Van Dam (PvdA). Plv. leden: Kruijsen (PvdA), Ferrier (CDA), Rijpstra (VVD), Van der Knaap (CDA), Boelhouwer (PvdA), Halsema (GL), Lazrak (SP), Tonkens (GL), Van Oerle-van der Horst (CDA), Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Wijn (CDA), Dijksma (PvdA), Van Haersma Buma (CDA), Van der Hoeven (CDA), Sterk (CDA), De Vries (VVD), Verbeet (PvdA), Arib (PvdA), Stuurman (PvdA), De Grave (VVD), Van der Ham (D66), Örgü (VVD), Van Beek (VVD), Varela (LPF), Nawijn (LPF) en Adelmund (PvdA). KST67518 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2003 Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr

2 I. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief van de minister inzake de uitkomsten van het onderzoek naar de schoonmaakkwaliteit in het primair onderwijs in Nederland. Deze leden zijn verheugd over de vooruitgang in de schoonmaakkwaliteit ten opzichte van de onderzochte situatie in Op alle ruimtegroepen, zoals leslokalen, sanitair en vekeersruimten, is vooruitgang geboekt. De leden van de CDA-fractie constateren echter wel dat de schoonmaakkwaliteit van het sanitair in 76,5% van de gevallen nog steeds onvoldoende is. Zij vragen de minister of en hoe zij het mogelijk acht dat dit zal verbeteren. De leden van de CDA-fractie merken op dat in 1999 een onderzoek is uitgevoerd naar het kwaliteitsniveau van het schoonmaken van schoolgebouwen in het primair onderwijs. In het algemeen overleg naar aanleiding van dat onderzoek is, ook door de leden van de CDA-fractie, geconstateerd dat de problemen inzake de schoonmaakkwaliteit deels een managementprobleem zijn. In het voorliggende onderzoek van 2002 komt dit wederom naar voren. Vastgesteld is dat de uitgaven voor het schoonmaken over het algemeen lager zijn dan de vergoeding, terwijl de ondervraagden in de veronderstelling zijn dat meer geld wordt uitgegeven aan schoonmaak dan wordt ontvangen van de overheid. Een aanbeveling van de onderzoekers is dan ook een goed en helder inzicht te verkrijgen in de financiële aspecten die betrekking hebben op het schoonmaakonderhoud. De leden van de CDA-fractie vragen zich af of de minister de maatregelen, zoals de reeds gestarte schoonmaakcampagne en de handreikingen voor de scholen, voldoende acht om de verwarring rond de financiële aspecten op te lossen. Daarnaast benadrukken deze leden dat het stellen van prioriteiten en criteria voor de schoolschoonmaak vooral een zaak is van de scholen zelf. Deze leden gaan er vanuit dat hierover ook met de medezeggenschapsraden wordt gesproken. Voorts constateren de leden van de CDA-fractie dat op veel scholen ook vrijwilligers, veelal ouders, betrokken zijn bij de schoolschoonmaak. Dat getuigt van een hoge mate van betrokkenheid. Dit roept bij deze leden wel de vraag op of deze vrijwilligers voor dit soort activiteiten voldoende zijn verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Tot slot hebben de leden van de CDA-fractie met instemming kennisgenomen van het uitvoeren van een schoonmaakmonitor over 2,5 jaar. Met de regering hopen de leden van de CDA-fractie dat dan de schoonmaakkwaliteit verbeterd zal zijn. De leden van de PvdA-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze leden constateren dat de meeste scholen nog steeds niet schoon zijn. Ondanks de inzet van extra middelen wordt ruim 60% van de scholen met een onvoldoende beoordeeld. Ofschoon dit rapport een lichte verbetering laat zien ten opzichte van de situatie in 1999, beoordelen deze leden de situatie nog steeds als zeer ernstig. Zowel kinderen als leraren brengen dagelijks veel tijd door op de school. Het is dan ook van groot belang dat er nog harder gewerkt gaat worden aan het schoonmaken en schoonhouden van de school. De leden van de PvdA-fractie merken op dat het schoonmaken van schoolgebouwen al jaren onderwerp van gesprek is. Naar aanleiding van een vorig gehouden algemeen overleg kondigde de toenmalige staatssecretaris in haar brief een voorlichtingscampagne aan. Deze campagne zou maart 2002 van start gaan. De aan het woord zijnde leden hebben hierover een aantal vragen. Is het de minister bekend of scholen die werken Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr

3 met de schoonmaakkaart en het controlesysteem een beter resultaat boeken? Zo nee, kan er bij een volgende gelegenheid onderzoek worden gedaan naar de werking van deze maatregelen? Kan de minister aangeven welke van de genoemde aanbevelingen onderdeel uitmaken van de voorlichtingscampagne en welke niet? En indien bepaalde aanbevelingen niet zijn overgenomen, kan de minister toelichten waarom deze aanbevelingen niet zijn overgenomen? Voorts merken de leden van de PvdA-fractie op dat Masterkey-Plus in het laatste hoofdstuk van het rapport een aantal aanbevelingen doet. Kan de minister aangeven of, en zo ja, welke aanbevelingen zij zal volgen? Indien de minister geen gevolg zal geven aan de aanbeveling, kan de minister per aanbeveling toelichten waarom de aanbeveling geen aanleiding is voor het ondernemen van actie? De leden van de PvdA-fractie vinden de conclusie die de minister aanhaalt in haar aanbiedingsbrief dat er «geen directe kwalitatieve relatie is tussen de ingezette financiële middelen en de schoonmaakkwaliteit» opvallend. Deze conclusie verdient volgens deze leden een nadere toelichting. Is de minister van mening dat de extra middelen overbodig zijn? Of is zij van mening dat er andere oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan het ontbreken van een dergelijke relatie? Uit het voorliggende onderzoek blijkt dat er nog steeds erg veel ouders en leraren zijn die zich onbezoldigd inzetten voor een schone school. Is de minister met deze leden van mening dat leraren zich vooral moeten bezighouden met het geven van onderwijs en niet met de schoonmaak van de school? Naast ouders en leraren worden ook conciërges en Melkertiers ingezet voor een schonere school. Deelt de minister de vrees van de leden van de PvdA-fractie, dat met het verdwijnen van de Melkertbanen ook de sinds 1999 geboekte resultaten zullen verdwijnen? Vindt de minister niettemin dat wij dit voor lief moeten nemen? Tenslotte, is het waar dat de Nederlandse scholen het Europees gezien erg slecht doen op het gebied van het schoonmaken? Zo ja, wat is hier volgens de minister de oorzaak van? De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de minister. Deze leden merken op dat het onderwerp «vieze wc s» het meest besproken onderwerp op ouderavonden van het primair onderwijs is. Het is vaak eerder regel dan uitzondering dat de weg naar de wc-groep wordt gewezen door de lucht die er vandaan komt. Uit een onderzoek van 2,5 jaar geleden, bleek dat wat ouders altijd al dachten waar was. Slechts 7% van de toiletten in de scholen was schoon. In het merendeel van de gevallen was ook de rest van het schoolgebouw smerig. Scholen gebruikten vaak niet het hele budget voor de schoonmaak. Bovendien bleek uit het onderzoek dat de schoolleiding hygiëne niet erg hoog op de prioriteitenlijst had staan. Afgesproken werd dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een voorlichtingscampagne zou verzorgen waarin scholen handvatten werden geboden om de schoolgebouwen schoon te krijgen. Bovendien zou het onderzoek na 2,5 jaar worden herhaald. De resultaten van dat tweede onderzoek worden nu besproken. De leden van de VVD-fractie stellen vast dat 35% van de lokalen, gangen en kamers en ruim 76% van het sanitair vies is. Uitgesplitst blijkt dat de wc s uit het onderzoek op het platteland allemaal niet schoon zijn. In de grote stad heb je in 15% van de gevallen kans op een schoon toilet. De situatie is beter dan bij openbare gebouwen en in de gezondheidszorg. De minister concludeert uit het bovenstaande dat «we op de goede weg zijn». De leden van de fractie van de VVD delen die conclusie in zijn geheel niet. De minister stelt in haar brief «dat we er nog niet zijn». Wanneer zijn we er Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr

4 volgens de minister dan wel? Wanneer zijn scholen in haar beleving voldoende schoon? Vindt de minister het acceptabel dat kinderen op het platteland op school nooit naar een schone wc kunnen? Denkt de minister dat over 2,5 jaar een ruime meerderheid van de scholen schoon zal zijn? Zo vragen deze leden zich af. Een kwart van de verantwoordelijken in de scholen denkt, zo vervolgen de leden van de VVD-fractie, zelf dat het wel snor zit met de hygiëne bij hen op school, terwijl onderzoek het tegendeel bewijst. Het omgekeerde komt in 12% van de gevallen voor. Je kunt hieruit concluderen dat het personeel weinig kijk heeft op hygiëne. Wordt er in de opleiding van onderwijsgevenden toekomstige directeuren van onderwijsinstellingen (voldoende) aandacht besteed aan hygiëne? Eveneens stellen de leden van de VVD-fractie vast dat in het merendeel de rijksvergoeding voor schoonmaak hoger is dan de uitgaven van de scholen daarvoor. Schoolleiders gaan er nog steeds vanuit dat het omgekeerde het geval is, namelijk dat zij meer uitgeven aan schoonmaak dan dat zij ontvangen. Dit baart deze leden, met name met het oog op de invoering van de lumpsum-financiering, grote zorgen. Blijkbaar bestaat het besef bij schoolleiders onvoldoende dat het schoonmaken van de school veel geld mag kosten. Het gevoel overheerst bij schoolleidingen dat geld aan schoonmaak wordt uitgegeven ten koste van andere, meer aan het onderwijs gerelateerde zaken. De leden van de fractie van de VVD zijn van mening dat ook een schoon schoolgebouw een voorwaarde is voor goed onderwijs. Deelt de minister deze mening? De leden van de VVD-fractie vrezen dat met name kinderen met een wat zwakkere gezondheid, bijvoorbeeld astma, de dupe kunnen worden van een vieze school. Denkt de minister, net als deze leden, dat een vieze school de leerresultaten negatief kan beïnvloeden? Vindt de minister ook dat een school de plicht heeft, met name in de richting van kinderen met een wat zwakkere gezondheid, zo schoon mogelijk te zijn? Volgens afspraak is het ministerie een klein jaar geleden gestart met een voorlichtingscampagne over het schoonmaken op scholen. Heeft de minister enig idee over het resultaat van de schoonmaakcampagne tot nu toe? Denkt de minister dat deze campagne ook op langere termijn zal blijven werken? Voorts constateren de leden van de VVD-fractie dat de minister voorstelt om over 2,5 jaar weer een monitor uit te voeren. Daarin zullen de inspanningen zijn verwerkt die tot nu toe gedaan zijn. Deze leden zijn niet gelukkig met dit voorstel. De minister weet met dit voorstel niet duidelijk te maken wat haar doel is. De aan het woord zijnde leden willen weten waarom de minister het onderzoek wil en wat ze met de resultaten van dat onderzoek gaat doen. De leden van de VVD-fractie zijn na twee onderzoeken eerder toe aan concrete maatregelen. Zij zijn namelijk bang dat echt schone scholen anders een uitzondering zullen blijven. Vindt de minister dat de inspectie van het onderwijs bij het verkrijgen en het handhaven van goede hygiëne op scholen een rol kan spelen? Wil de minister overwegen om sancties in te voeren voor scholen die consequent in gebreke blijven? Als de minister van mening is dat de inspectie van het onderwijs in deze geen rol kan vervullen, kan de minister dan aangeven welke andere overheidsinstantie de controle op hygiëne in scholen stelselmatig kan uitvoeren? De huidige constructie waarbij de Gemeentelijke Geneeskundige Gezondheidsdienst incidenteel controles uitvoert naar aanleiding van klachten, blijkt gezien de resultaten van de afgelopen onderzoeken, in ieder geval volstrekt onvoldoende te zijn. De leden van de fractie van de VVD zijn dan ook ontevreden met de resultaten van het onderzoek naar de schoonmaakkwaliteit in het primair Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr

5 onderwijs in Nederland. Weliswaar zijn de resultaten beter dan in 1999, maar nog steeds zijn de scholen niet schoon. Deze leden delen de conclusie van de minister, als zouden we op de goede weg zijn, niet. Daarvoor zijn de resultaten te mager. De aan het woord zijnde leden zien geen heil in het voorstel van de minister om de aanpak te beperken tot de huidige maatregelen en een vervolgonderzoek over wederom 2,5 jaar. De leden van de VVD-fractie zijn voor een aanpak waarbij scholen een grote eigen verantwoordelijk houden op het gebied van hygiëne. De overheid moet daarbij controleren of het resultaat goed is en als zij misstanden constateert, sancties kunnen opleggen. De leden van de fractie van D66 hebben met interesse kennisgenomen van de brief van de minister. Zij zijn met de minister van mening dat het positief is dat het beeld dat naar voren komt uit de schoonmaakmonitor 2002 beter is dan het beeld uit Desondanks roept de brief bij de leden van deze fractie ook nog enige vragen en opmerkingen op. Hoe verklaart de minister het feit dat de rijksvergoedingen voor schoonmaak hoger zijn dan de uitgaven terwijl er tegelijkertijd wordt geconstateerd dat er nog veel te verbeteren valt aan de hygiëne in scholen? Wat is de reactie van de minister op de suggestie van de Nederlands Katholieke vereniging van Ouders om de inspectie middels een objectief meetsysteem als die van de Vereniging voor Schoonmaak Research (VSR) scholen te laten beoordelen op hygiëne? De leden van de D66-fractie zijn van mening dat het goed zou zijn als hygiëne een vast onderdeel wordt van de rapportage van de inspectie. Tevens vragen deze leden zich af of de minister het wenselijk vindt dat in veel gevallen ouders, leerlingen of leraren worden ingeschakeld voor het schoonmaken van de school. Hoe oordeelt de minister over de suggestie van dezelfde vereniging dat het verstandig zou zijn om een wettelijk plafond in te stellen voor de reserves die scholen mogen opbouwen. Dit plafond zou moeten voorkomen dat scholen te krappe schoonmaakcontracten afsluiten omdat te veel sparen dan geen zin meer zou hebben. II. Reactie van de regering Met belangstelling en waardering heeft de minister van OCW kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de leden van enkele fracties over de uitkomsten van het onderzoek naar de schoonmaakkwaliteit van de scholen in het primair onderwijs. De minister van OCW stelt vast dat de leden van de fracties van CDA, PvdA en D66 verheugd zijn over de vooruitgang in de schoonmaakkwaliteit ten opzichte van de onderzochte situatie in 1999, maar niet tevreden zijn met de huidige situatie. De leden van de CDA-fractie constateren dat de schoonmaakkwaliteit van het sanitair in 76,5% van de gevallen nog steeds onvoldoende is. Zij vragen de minister naar de mogelijkheden dit te verbeteren. Maatregelen om te komen tot schonere gebouwen in de afgelopen jaren waren: Het eerste onderzoek in 1999 en de rapportage daarover waarin met name aandacht gevraagd is voor management van de schoonmaak van zowel de schoolleiding als het schoonmaakbedrijf. Verhoging van de vergoeding voor schoonmaak ad 144 miljoen met 20 miljoen, ingaande De in april 2002 gestarte voorlichtingscampagne over de schoonmaak van de schoolgebouwen, waarbij handreikingen aan de scholen geboden zijn. De laatste twee maatregelen zullen de komende jaren pas echt effect hebben. Voor het aanpassen van de uitgaven aan de inkomsten nemen Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr

6 scholen soms wat meer tijd, zeker als daarvoor ook contracten moeten worden aangepast, zoals hier het geval is. De minister van OCW verwacht dat bij de monitor in 2004 de schoonmaakkwaliteit als gevolg van de inzet van extra geld en instrumenten verbeterd zal zijn. De leden van de CDA-fractie vragen zich af of de vrijwilligers, veelal ouders, die op veel scholen betrokken zijn bij de schoonmaak voor dit soort activiteiten voldoende verzekerd zijn tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. In de jaarlijkse lump sumvergoeding die de school ontvangt voor de materiële instandhoudingskosten zit ook een vergoeding voor het afsluiten van een school-wa-verzekering, waarbij het risico van wettelijke aansprakelijkheid wordt gedekt van: a. het schoolbestuur, het onderwijzend personeel, de leden van de oudervereniging, b. de medezeggenschap als zodanig en c. de ouders van de leerlingen voor zover zij werkzaamheden verrichten op of ten behoeve de school. Onder deze werkzaamheden kunnen ook de schoonmaakhandelingen begrepen worden. De leden van de fracties van CDA, PvdA en D66 vragen zich af of er voldoende maatregelen zijn om de verwarring rond de financiële aspecten op te lossen, of dat er andere oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan het ontbreken van een dergelijke relatie. Resultaat van het eerste onderzoek in 1999 gaf aan dat de schoolleiding slechts in beperkte mate beschikt over de benodigde informatie om het proces van schoonmaken te kunnen managen. Aanbevolen werd de schoolleiding te faciliteren met informatie en standaardmodellen met betrekking tot contracteren en contractmanagement. Deze aanbeveling heeft geleid tot de voorlichtingscampagne met een aantal handreikingen, waaronder een modelcontract voor de schoolschoonmaak. Onderdelen waar het modelcontract relaties naar legt zijn de school- en de klassenkaarten waarop heel precies afspraken tussen de school en het schoonmaakbedrijf kunnen worden gelegd. Voor de besturenorganisaties zal de komende jaren een rol worden weggelegd bij de verdere ontwikkeling van de management- en bestuurskracht in het primair onderwijs. Voorlichting daarover zal bij de schoolleiding moeten leiden tot meer en beter inzicht in het financieel reilen en zeilen van de school. De leden van de PvdA-fractie zijn van mening dat leraren zich vooral moeten bezighouden met het geven van onderwijs en niet met de schoonmaak van de school. Uiteraard worden leraren aangesteld om goed onderwijs te geven. Maar ook een leraar wil graag werken in een schone omgeving. Schoonmakers kunnen hier niet alleen voor zorgen. De inzet en betrokkenheid van de gebruikers, zoals leerkrachten en kinderen, is daarbij nodig. Voeten vegen, afval scheiden, opruimen en toilet netjes achterlaten hoort bij «normaal» verantwoordelijk gedrag in de school. In de huidige norm voor schoonmaakonderhoud wordt er dan ook van uit gegaan dat leerkrachten of de kinderen, de prullenbakken legen, bord schoonvegen, propjes en los liggende rommel opruimen, etc. vóórdat de schoonmaker met zijn werk kan beginnen. Zouden deze activiteiten door de schoonmakers verricht moeten worden, dan houdt dit verhoging van de norm in en dit leidt tot verdere verhoging van de vergoeding. De leden van de PvdA-fractie vrezen dat met het verdwijnen van de Melkertbanen ook de sinds 1999 geboekte resultaten zullen verdwijnen en vragen de minister of dit voor lief moet worden genomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr

7 De minister van OCW meent dat dit niet voor lief moet worden genomen en heeft onder andere middels het ID-convenant bijgedragen aan het behoud van ID-banen op de scholen. De leden van de PvdA-fractie vragen of het waar is dat de Nederlandse scholen het Europees gezien erg slecht doen op het gebied van het schoonmaken en wat hier de oorzaak van is. Een vergelijkend onderzoek naar basisscholen in Europa is niet bekend en er kan dan ook niet gezegd worden of de Nederlandse scholen het beter of slechter doen in Europees verband. De leden van de PvdA-fractie merken op dat Masterkey-Plus in het laatste hoofdstuk van het rapport een aantal aanbevelingen doet en vragen de minister aan te geven welke aanbevelingen zij gevolgd heeft en een toelichting per aanbeveling geeft waarom er geen aanleiding voor het ondernemen van actie is. De aanbevelingen dat het schoonmaakbedrijf de gemaakte afspraken dient na te komen en dat duidelijkheid verschaft wordt wie welke werkzaamheden dient uit te voeren en bij wie welke verantwoordelijkheid ligt heeft de minister van OCW overgenomen en maken onderdeel uit van de voorlichtingscampagne. Met de overkoepelende Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten, die nauw betrokken is geweest bij deze campagne, is afgesproken dat zij haar aangesloten leden adviseert de school- en klassenkaarten waarop afspraken met de school zijn vastgelegd, te gebruiken. Deze kaarten brengen nauwgezetter in beeld van wat contractueel is vastgelegd. Daarnaast zijn controleformulieren beschikbaar gesteld waarop aangegeven kan worden of een ruimte volgens de gemaakte afspraak schoon of niet schoon is. Belangrijk in deze is de bewustwording van het management (schoolleiding én schoonmaakbedrijf) om de gemaakte afspraken na te komen. Bij een goede naleving hiervan zijn de aanbevelingen structureel overleg voeren en frequenter uitvoeren van een meetsysteem, waardoor tijdig ingegrepen kan worden, overgenomen. De aanbeveling goed en helder inzicht verkrijgen van de financiële aspecten die betrekking hebben op het schoonmaakonderhoud heeft de minister van OCW onder de aandacht van de besturenorganisaties gebracht, omdat deze aanbeveling meer voor een schoolbestuur geldt om de schoolleiding meer bij het budgetteren te betrekken. Ook de besturenorganisaties leveren hun aandeel in de voorlichtingscampagne «Schoon op school. Fris in de klas». De leden van de VVD-fractie delen de conclusie niet dat we op de goede weg zijn met de schoonmaak en zijn ontevreden met de resultaten van het onderzoek. De minister van OCW neemt aan dat het feit dat de schoonmaak op alle gemeten onderdelen verbeterd is wel positief beoordeeld wordt, maar dat er ontevredenheid is over het tempo waarin de verbeteringen zich voltrekken. Wat kunnen we verwachten? Daarbij moet worden ingegaan op het meetinstrument. Een ruimte kan er schoon uitzien en toch geen voldoende scoren met de schoonmaaktest. Een vlekje hier, wat kalkaanslag daar, een beetje stof op een richel en de ruimte scoort niet voldoende. Een sanitaire ruimte die geen voldoende scoort betekent niet een vieze WC, wel dat er nog beter schoongemaakt moet worden. Het goed schoonhouden van de sanitaire ruimten blijkt een lastige opgave. Uit vergelijkbare onderzoeken blijkt dat scholen, waarvan driekwart van de sanitaire ruimten niet door de schoonmaaktest komt, het niet slecht doen ten opzichte van andere openbare gebouwen. Dat betekent niet dat we tevreden moeten zijn, maar wel dat we een en ander in perspectief moeten zien. Het vaststellen van streefcijfers lijkt hier niet zinvol. Door alle partijen moet er naar gestreefd worden dat alle scholen in alle opzichten Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr

8 helemaal schoon zijn. Tevens is duidelijk dat dit doel nooit gehaald zal worden. De school kan aan de hand van uitgereikte controleformulieren zichtbaar maken of de school, volgens de VSR-meting, al of niet schoon is. Dat vereenvoudigt het gesprek tussen de school en het schoonmaakbedrijf. De onderwijsinspectie heeft hierin niet een directe rol. Het is een zaak voor de direct betrokkenen: de school en het schoonmaakbedrijf. Daarom stemt de minister van OCW in met de mening van de leden van de CDA-fractie dat het stellen van prioriteiten en criteria voor de schoolschoonmaak vooral een zaak van de scholen zelf is en dat daarover ook met de medezeggenschapsraden wordt gesproken. De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat ook een schoon schoolgebouw voorwaarde is voor goed onderwijs en dat een vieze school de leerresultaten negatief kan beïnvloeden. Zij informeren naar de plicht die een school heeft met name in de richting van kinderen met een wat zwakkere gezondheid te zorgen voor een zo schoon mogelijk schoolgebouw. Uiteraard wordt van een schoolbestuur en de schoolleiding verwacht te zorgen voor een gezonde en hygiënische leeromgeving voor zowel de kinderen als andere betrokkenen. Op het OCenW-plein, de internetsite van het ministerie, wordt daarom ook een link gelegd naar het Astmafonds. Daar worden diverse mogelijkheden en aandachtspunten voor scholen aangedragen om te zorgen dat juist kinderen met Astma «ongestoord» op school kunnen verblijven. De leden van de VVD-fractie zijn voor een aanpak waarbij scholen een grote eigen verantwoordelijkheid houden op het gebied van hygiëne, waarbij de overheid moet controleren of het resultaat goed is en als misstanden geconstateerd worden sancties oplegd moeten worden. De inspectie van het onderwijs zou daarbij een rol moeten spelen. De onderwijsinspectie geeft bij de beoordeling van scholen ook een oordeel over de algemene staat waarin het gebouw verkeert en waarin ook de netheid een rol speelt. Een verdergaande rol voor de inspectie bij de schoonmaakcontrole lijkt me niet gewenst, noch het opleggen van sancties in het geval er misstanden geconstateerd worden. Het huidige kabinet staat voor deregulering en autonomievergroting van de scholen. De overheid moet zorgen voor voldoende financiële middelen en randvoorwaarden. De eerstveranwoordelijkheid voor een schoon schoolgebouw komt daarbij bij het schoolbestuur te liggen. Via de medezeggenschap kunnen de ouders invloed op een schone leeromgeving uitoefenen. De leden van de D66-fractie vragen hoe de minister oordeelt over de suggestie van de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders dat het verstandig zou zijn om een wettelijk plafond in te stellen voor de reserves die scholen mogen opbouwen. Dit plafond zou moeten voorkomen dat scholen te krappe schoonmaakcontracten afsluiten omdat te veel sparen dan geen zin meer zou hebben. De minister van OCW is van mening dat eerst de resultaten van de ontwikkeling van een financieel jaarverslag voor het primair onderwijs afgewacht moet worden om te bezien of een dergelijke maatregel nodig is. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII, nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 25 828 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs 19 637 Vluchtelingenbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 255 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 211 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 817 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 163 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 068 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 237 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 029 Flexibilisering schooltijden primair onderwijs Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 november 2003 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 799 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van bepalingen voor de financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 925 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-mastersturctuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 april 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 Nr. 103 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 760 Meerjarenplan Alfabetisering 2003 2006 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van Nieuwenhoven (PvdA), Van de Camp (CDA), Kalsbeek (PvdA), Cornielje

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 24 578 MAVO/VBO/VSO Nr. 67 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 november 2004 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 223 Wijziging van enige socialezekerheidswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 205 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 410 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 Nr. 32 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 september 2005 Binnen de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 206 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 258 Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 558 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 283 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (zelfbinding) Nr. 7 NADER VERSLAG HERDRUK 1 Vastgesteld 16 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 856 Wijziging van de Mediawet in verband met een nieuwe financieringsstructuur voor de regionale publieke omroep Nr. 11 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 850 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 869 Raming der voor de Tweede Kamer in 2004 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 28

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 44 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2005 Ter voorbereiding van een algemeen overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 078 Wijziging van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit (implementatie richtlijnen nr. 2001/88/EG en nr. 2001/93/EG) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 978 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 2 oktober 2003 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

2017D04668 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D04668 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D04668 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

MINDER GELD; GROTERE KLASSEN

MINDER GELD; GROTERE KLASSEN MINDER GELD; GROTERE KLASSEN MANJA SMITS SP-Tweede Kamerlid November 2010 2 Inhoud Inleiding 7 1. Opzet van het onderzoek 9 2. Resultaten 11 2.1. Betrokkenheid directeuren en schoolbesturen 11 2.2. Gevolgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 022 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 915 Wijziging van de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van het terrorismerisico door verzekeraars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 740 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 666 Voorstel van wet van de leden Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt houdende opneming in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 676 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 22 589 Betuweroute Nr. 271 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 juni 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl 112303 Betreft Antwoorden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 66 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 maart 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 65

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 471 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

2011D Inbreng verslag van een schriftelijk overleg

2011D Inbreng verslag van een schriftelijk overleg 20D985 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 503 Wijziging van de Wet op de dierproeven Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 6 november 2002 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB

Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB Utrecht, december 2010 In opdracht van OSB Henk Westerik Drs. Vincent van Grinsven Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 223 Evaluatie Wet medezeggenschap op scholen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 1 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 127 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 475 Huis voor democratie en rechtsstaat Nr. 20 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 februari 2015 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 496 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 677 Wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 100 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 januari 2004 Binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 245 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 989 Cultuurnota 2005 2008 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 augustus 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

van de staatssecretaris

van de staatssecretaris van de staatssecretaris In 2000 liet een steekproef onder 100 scholen opnieuw zien dat scholen schoner kunnen. 39% van de lokalen, 58% van de verkeersruimten en 93% van het sanitair bleek niet schoon genoeg.

Nadere informatie