RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)"

Transcriptie

1 RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 10 december 2014 Nr. : Portefeuillehouder: burgemeester Cazemier Onderwerp : beantwoording vragen raadscommissie over raadsvoorstel aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang Geachte raads- en commissieleden, De Algemene raadscommissie heeft op 2 december ons voorstel inzake de aanwijzing van activiteiten in het algemeen belang besproken. Wij hadden in ons voorstel vermeld dat wij met ons voorstel geen wijziging van de bestaande praktijk beogen. Ons voorstel riep niettemin vragen op. De burgemeester heeft als portefeuillehouder die vragen goeddeels tijdens de commissievergadering beantwoord. Voordat wij toekomen aan onze nadere reactie willen wij nog het volgende opmerken over het karakter van een besluit tot aanwijzing als activiteit in het algemeen belang. Wij hebben in ons voorstel vermeld dat de wet géén verbod bevat voor overheden om economische activiteiten te verrichten. De wet stelt alleen voorwaarden die overheidslichamen in acht moeten nemen als zij economische activiteiten verrichten. Een gemeente kan dus ook economische activiteiten verrichten die niet zijn aangewezen als activiteit in het algemeen belang, mits zij daarbij dan wel de voorwaarden nakomt die de wet stelt. Het is anderzijds ook denkbaar dat de gemeente op enig moment afziet van het uitvoeren van een activiteit, hoewel die activiteit is aangewezen als activiteit van algemeen belang. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als commerciële partijen alsnog in staat en bereid zijn die economische activiteit te verrichten. De aanwijzing als activiteit in het algemeen belang maakt niet dat de gemeente verplicht is die activiteiten daadwerkelijk uit te voeren. Onze reactie op vragen vanuit de commissie 1. Vanuit de commissie is gevraagd of er klachten zijn ingediend door het bedrijfsleven in verband met oneerlijke concurrentie door economische activiteiten van de gemeente. Er zijn door het bedrijfsleven geen klachten ingediend over oneerlijke concurrentie vanwege economische activiteiten door de gemeente Dinkelland.

2 2. Vanuit de commissie werd opgemerkt dat artikel 87 van het EU-verdrag niet gevonden kon worden. Wij hebben de verwijzing in ons voorstel naar het - vanouds bekende - artikel 87 van het EU-verdrag overgenomen uit artikel 25j van de Mededingingswet. Kennelijk evenmin als de wetgever, hebben wij ons daarbij gerealiseerd dat dit artikel inmiddels is vernummerd en als artikel 107 is opgenomen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het gaat hier, zoals de burgemeester in de raadscommissie heeft uiteengezet, om het artikel betreffende staatssteun. 3. Met betrekking tot punt 4, de verhuur maatschappelijk vastgoed, werd vanuit de commissie gevraagd of de keuze lagere huur dan wel verhuur tegen integrale kostprijs maar wel een hogere subsidie, door ons college wordt gemaakt dan wel door uw raad. Wij overleggen met een potentiële huurder over een redelijke huurprijs. Verhuur is immers op grond van de Gemeentewet een bevoegdheid van het college. Wat betreft de informatie aan uw raad handelen wij conform de door uw raad vastgestelde Richtlijn vormgeving en invulling voorhangprocedure artikel 169 lid 4 Gemeentewet (Gemeenteblad 2013, 12). 4. Met betrekking tot punt 3 betreffende het in bruikleen geven van afzettingsmaterialen is gevraagd of de gemeente deze afzettingsmaterialen hetzij om niet dan wel tegen geringe vergoeding ter beschikking stelt. Het beschikbaar stellen van deze materialen gebeurt om niet. De betrokken vereniging of organisatie moet de materialen zelf ophalen en terugbrengen. Wij nemen de zinsnede of tegen geringe vergoeding daarom terug uit ons voorstel. Het concept-raadsbesluit spreekt niet over het al dan niet verschuldigd zijn van een vergoeding en omschrijft de aan te wijzen activiteit als het beschikbaar stellen en plaatsen van materialen voor evenementen en activiteiten van niet-commerciële organisaties. Het conceptraadsbesluit behoeft dus geen aanpassing. De burgemeester heeft uiteengezet tijdens de commissievergadering dat het hier gaat om een historisch gegroeide situatie, waarbij de gemeente afzettingsmaterialen, waarover zij toch al beschikt, zonder veel administratieve rompslomp ter beschikking stelt aan verenigingen. Wij vermeldden hiervoor al dat de aanwijzing als activiteit van algemeen belang niet betekent dat de gemeente zonder meer verplicht is om de activiteit te verrichten. De gemeente zal ook in de toekomst niet gehouden zijn om er voor te zorgen dat er altijd voldoende afzettingsmaterialen beschikbaar zijn om aan de externe vraag te voldoen. Het is dus mogelijk dat de gemeente op een bepaald moment geen materiaal kan uitlenen, bijvoorbeeld omdat zij het materiaal zelf nodig heeft of omdat zij het materiaal heeft uitgeleend aan een andere vereniging of organisatie. Dit hoeft niet bezwaarlijk te zijn. Het is namelijk zeer wel mogelijk voor verenigingen om afzettingsmaterialen bij particuliere bedrijven te huren. 5. Vanuit de commissie is gevraagd naar de aard van de ongewenste maatschappelijke effecten indien in alle gevallen kostendekkende tarieven ingevoerd zouden worden. In het conceptraadsbesluit hebben wij de aan te wijzen economische activiteiten genoemd. Wij hebben de ongewenste maatschappelijke effecten met betrekking tot elk van deze activiteiten naar voren gebracht op pagina 2 van ons voorstel, onder

3 Argumentatie. Wij zullen hierna nader ingaan op onze argumenten met betrekking elke door ons genoemde activiteit. Wij herinneren er daarbij aan dat wij met ons voorstel geen wijziging van de bestaande praktijk beogen. 1. het om niet beschikbaar stellen van vergaderruimten; Vergaderruimte wordt alleen beschikbaar gesteld voor vergaderingen die op enigerlei wijze gerelateerd zijn aan de gemeente of waarbij het gemeentelijk belang is betrokken, zoals fractievergaderingen en vergaderingen van (advies)commissies. Indien de gemeente geen vergaderruimte beschikbaar zou stellen, zouden deze vergaderingen elders moeten worden gehouden. Dat zou kunnen in openbare gelegenheden. Dat is omslachtiger en zou nodeloos extra kosten met zich zou brengen. Het zou wellicht ook kunnen in de privésfeer, bij een van de deelnemers thuis. Maar dat is onnodig belastend en zou waarschijnlijk ook de efficiëntie van de vergaderingen niet ten goede zou komen. 2. het om niet beschikbaar stellen van (gedeelten van) gemeentelijke gebouwen voor exposities, uitvoeringen e.d.: als de gemeente gemeentelijke gebouwen voor exposities, uitvoeringen e.d., zou dit kunnen betekenen dat die exposities en uitvoeringen geen doorgang meer kunnen vinden, omdat het op commerciële basis huren van accommodatie gedurende meerdere achtereenvolgende dagen misschien niet altijd mogelijk is en in elk geval ook hogere kosten met zich zou brengen. 3. het beschikbaar stellen en plaatsen van materialen voor evenementen en activiteiten van niet-commerciële organisaties; het niet beschikbaar stellen van afzettingsmaterialen zou kunnen betekenen dat organisatoren van evenementen hetzij met hogere kosten geconfronteerd worden dan wel dat zij besluiten om slechts de meest minimale veiligheidsmaatregelen te treffen; 4. verhuur maatschappelijk vastgoed; indien maatschappelijk vastgoed alleen nog tegen kostprijs zou worden verhuurd, zou dit kunnen betekenen dat maatschappelijke organisaties genoegen moeten nemen met een goedkoper en daardoor mogelijk minder geschikte accommodatie dan wel moeten afzien van het hebben van een eigen accommodatie; 5. leegstandsbeheer; het is in het algemeen belang dat gemeentelijk vastgoed niet leeg staat, ook als dat betekent dat vastgoed in bruikleen wordt gegeven of wordt verhuurd voor minder dan de integrale kostprijs: 6. verhuur/exploitatie van sportaccommodaties. Wij vinden het van belang dat jong en oud zo veel in de gelegenheid zijn om sport te beoefenen en dat daarvoor betaalbare sportaccommodaties in de gemeente beschikbaar zijn. 6. Vanuit de commissie is gevraagd of wij wellicht voornemens zijn kostendekkende tarieven in rekening te brengen en daar dan extra subsidie tegenover te stellen. Dat is niet onze intentie. In ons voorstel hebben wij aangegeven dat de strekking van ons voorstel is om de bestaande praktijk voor te zetten. Een praktijk waarbij wij - eerst de integrale kostprijs bepalen, - vervolgens ten minste die integrale kostprijs in rekening brengen; en - vervolgens een hogere subsidie te verstrekken om de hogere tarieven te compenseren, heeft naar onze mening geen zodanige voordelen dat die opwegen tegen de nadelen van extra administratieve handelingen.

4 De burgemeester heeft ons standpunt tijdens de commissie ook al toegelicht. Maar uw raad zou hier anders over kunnen denken, zodat wij deze mogelijkheid in ons voorstel volledigheidshalve toch genoemd hebben. 7. Vanuit de commissie is gevraagd welke particuliere ondernemers wel of niet worden geschaad als de gemeente sportaccommodaties verhuurt en exploiteert. Of dat hier mogelijk in de toekomst een probleem kan ontstaan. In ons voorstel hebben wij aangegeven dat volgens ons ondernemers niet worden geschaad. In de gemeente Dinkelland zijn er geen particulier geëxploiteerde sportaccommodaties, zoals sporthallen, gymlokalen, sportvelden of tennishallen, die concurrentie ondervinden van de gemeentelijke sportaccommodaties. En wij verwachten ook niet dat er in de naaste toekomst particulieren zullen opstaan met plannen om dit soort sportaccommodaties op commerciële basis te realiseren. 8. Vanuit de commissie is gevraagd of het beschikbaar stellen van openbare ruimten, straten en pleinen niet óók zou moeten worden aangemerkt als dienst van algemeen belang. Het beschikbaar stellen van openbare ruimte is geen economische dienst maar een overheidstaak die naar haar aard niet door particulieren kan worden verricht. De openbare ruimte staat kosteloos voor iedereen open. Voor gewoon gebruik en voor bijzonder gebruik. Zoals door de burgemeester aangegeven is echter voor bijzonder gebruik veelal wel een vergunning nodig. Daarbij wordt dan getoetst of de voorgenomen, bijzondere activiteit kan worden toegelaten in de openbare ruimte. Alleen verband met de behandeling van de vergunningaanvraag kunnen dan leges in rekening gebracht worden. Maar voor het gebruik voor evenementen van de openbare ruimte als zodanig brengt de gemeente geen tarief in rekening. 9. Vanuit de commissie is gevraagd of het beschikbaar stellen van kennis uit het ambtelijk apparaat moet worden aangewezen als dienst van algemeen belang. De gemeente levert geen economische diensten in de vorm van kennis uit het ambtelijk apparaat. 10. Vanuit de commissie is gevraagd wat de situatie is na Ingevolge artikel III van de Wijzigingswet Mededingingswet vervallen de betreffende artikelen in de Mededingingswet in Maar bij Koninklijk Besluit kan worden bepaald dat deze artikelen niet vervallen. In dat geval verandert er niets in Ook is het mogelijk dat de betreffende artikelen bij wet, al dan niet in een enigszins gewijzigde vorm, opnieuw worden vastgesteld. Een en ander zal afhankelijk zijn van het verslag dat de Minister van Economische Zaken nog zal uitbrengen aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Wij kunnen daarover nu nog niets zeggen. 11. Een vraag van uit de commissie was of gebruikers van gemeentelijke accommodaties aansprakelijk kunnen worden gesteld als blijkt van schade. Een tweede vraag in dit verband is of de gemeente controleert of organisatoren van tentoonstellingen en evenementen een WA-verzekering hebben.

5 Zoals de burgemeester al meedeelde in de commissie, controleert de gemeente wel na afloop van een evenement of er schade is. Eventueel stelt zij degenen die voor de schade aansprakelijk zijn aansprakelijk. Maar, zoals de burgemeester eveneens meedeelde in de commissie, controleert de gemeente niet of organisatoren WAverzekerd zijn. Als er schade ontstaat zijn er in beginsel twee mogelijkheden. De schade kan zijn veroorzaak, zonder dat iemand daarvan een verwijt kan worden gemaakt. In dat geval is er geen wettelijke aansprakelijkheid en zal een WA-verzekering niet uitkeren. Door publiek toe te laten in haar eigendommen, aanvaardt de gemeente tot op zekere hoogte het risico dat er schade kan ontstaan. Dit is voor de gemeente niet wezenlijk anders dan voor een particulier die bezoek toelaat in zijn woning. Uiteraard heeft de gemeente gebouw en inventaris wel zelf verzekerd. Het is ook mogelijk dat er iemand wel een verwijt gemaakt worden. In dat geval kan de dader aansprakelijk gesteld worden. Dat kan onder omstandigheden de organisator van het evenement zijn. Maar het zou ook een bezoeker kunnen zijn. Er zijn dan wederom twee mogelijkheden: 1) Er is sprake van opzet of grove schuld dan wel 2) er is sprake. van schuld in de zin van onachtzaamheid. 1. Ook bij opzet of grove schuld zal en WA-verzekering niet uitbetalen. De schade is dan immers niet het gevolg van een onzeker voorval. De schade wordt dan op de dader zelf verhaald. 2. Bij verwijtbaarheid vanwege onachtzaamheid zal een WA-verzekering wel uitbetalen. Het afsluiten van een WA-verzekering is zinvol en noodzakelijk. Dit is zo vanzelfsprekend dat het niet afgesloten hebben van een verzekering wellicht zelfs als wanbestuur zou kunnen worden aangemerkt. Wij nemen dan ook aan dat de meeste verenigingsbesturen zorg gedragen zullen hebben voor het afsluiten van een goede WA-verzekering. Maar wij controleren daar niet op als wij ruimtes beschikbaar stellen voor activiteiten. 12. Het door de burgemeester toegezegde overzicht van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed treft u als bijlage bij dit raadsbericht aan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland Namens dezen, Roel Cazemier burgemeester

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008 Citeertitel Leidraad Invordering Besloten

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland)

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Inleiding Bij gelegenheid van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verzwaren incassoregime op 20 juni 2007,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie

Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie Met welke wettelijke regels moet een overheid rekening houden met betrekking tot het actief openbaar maken van informatie?: de Wet Openbaarheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11579 28 juni 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 juni 2011, nr. WJZ / 11076169,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Energievoorziening op recreatieparken

Beleidsnotitie. Energievoorziening op recreatieparken Beleidsnotitie Energievoorziening op recreatieparken Driebergen 22 augustus 2011 1 Inhoudopgave Inleiding 3 1. Achtergrond 3 2. Torenhoge kosten en extreme stijging regeldruk 4 2.1 Administratieve lastenverzwaring

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie