Aansprakelijkheid van scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid van scholen"

Transcriptie

1 Informatie voor directie, bestuurders en toezichthouders in het voortgezet onderwijs nr. 6, april 2013 Tekst: Karin Lassche, m.m.v. Raetsheren van Orden Meer informatie Lex Joosten coördinator Ledenvoordeel T E Hoewel er in Nederland nog geen sprake is van een claimcultuur zoals in Amerika, wijzen ouders en andere partijen steeds vaker naar de school wanneer er onder schooltijd iets gebeurt. Ook als werkgever krijgen scholen steeds meer aansprakelijkheid naar zich toegeschoven. De overheid trekt zich terug en mensen zijn mondiger dan vroeger. Daarnaast is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. Scholen doen er goed aan de grootste risico s af te dekken. Dit is relatief eenvoudig te regelen. In dit themanummer beschrijven we met welke typen aansprakelijkheid scholen te maken hebben, hoe u hiermee om kunt gaan en welke risico s u kunt afdekken met verzekeringen. Aansprakelijkheid van scholen

2 Aansprakelijkheid van scholen Scholen hebben te maken met verschillende vormen van aansprakelijkheid. Het bekendst is de wettelijke aansprakelijkheid, als er schade aan derden is ontstaan door toedoen van de school. Dat kan variëren van schade door losliggende tegels op het schoolplein of een ongeluk met een niet-gekeurd gymtoestel tot schade veroorzaakt door leerlingen tijdens hun stage. Daarnaast kunnen bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit een actie van een van hen. Scholen kunnen de grootste risico s afdekken met een verzekeringspakket. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als de school inderdaad aansprakelijk kan worden gehouden, uitsluitingen daargelaten. Door te verwijzen naar de betrokken verzekeraar of uw tussenpersoon, voorkomt u bovendien dat school en ouders tegenover elkaar komen te staan en de verstandhouding blijvend beschadigd raakt. Wettelijke aansprakelijkheid Sinds de decentralisatie van de huisvesting van het primair onderwijs naar gemeente(n), zijn deze verantwoordelijk voor de huisvesting en inventaris van scholen. De verzekering van schade door brand, inbraak en storm loopt dan ook veelal via de gemeenten. Daarentegen moeten schoolbesturen zelf het risico van aansprakelijkheid en ongevallen afdekken. Hierbij gaat het om gevaren die te maken hebben met het doen en laten van mensen die onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon functioneren, zoals medewerkers, leerlingen en vrijwilligers. Wel of niet aansprakelijk? De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Aansprakelijkheid is gebaseerd op de wet en komt bijvoorbeeld voort uit een onrechtmatige daad (de school heeft iets nagelaten of gedaan waardoor de schade is veroorzaakt), risicoaansprakelijkheid of stageovereenkomsten. Waarvoor de school wel of niet aansprakelijk gehouden kan worden, is vaak een onderwerp van discussie en varieert ook in de tijd. De vraag luidt steeds: had de school de schade redelijkerwijs kunnen voorzien en kunnen voorkomen? Daarbij is het aan de eisende partij om aan te tonen dat de school aansprakelijk is. Wordt er een claim ingediend, dan beoordeelt de verzekeraar of de school werkelijk aansprakelijk kan worden gehouden en vervolgens of de schade onder de dekking van de polis valt. Zijn de partijen het niet eens met het oordeel, dan kan de rechter gevraagd worden uitspraak te doen. Afspraken maken èn nakomen Om de risico s van aansprakelijkheid te verkleinen, is het belangrijk dat scholen hun zaken op orde hebben en heldere afspraken hanteren. Van scholen kan niet worden verlangd dat ze voor álle mogelijk situaties regels opstellen. Belangrijk is wel dat afspraken die u maakt, helder zijn, bekend worden gemaakt en worden nageleefd. Wordt er iets afgesproken over wat wel of niet is toegestaan op het schoolplein, dan moet daar ook toezicht op zijn. Het is dus niet voldoende om alleen afspraken op papier te zetten. Aansprakelijkheid bij een ongeval Bij een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Dat is een rekbaar begrip. Er wordt niet verwacht dat een school op elk moment, op elk kind en in elke situatie direct toezicht houdt. Het is niet alleen onmogelijk maar ook ongewenst om kinderen zo te begrenzen dat elke kans op ongelukken nihil is. Ze moeten tenslotte ook kunnen spelen. Wat wel verwacht kan worden, is dat er bij het speelkwartier voldoende toezicht is. Wat dat inhoudt, hangt af van de omstandigheden. Bijvoorbeeld hoe het plein eruit ziet, wat voor type leerlingen de school heeft en hoeveel leerlingen er buiten spelen. Ook de te verwachten risico s, de dreiging van schade, de mogelijkheid en noodzakelijkheid om actie ondernemen, en de verhouding tussen de moeite en kosten van acties spelen een rol. In het algemeen geldt: bedenk met gezond verstand wat in uw geval afdoende toezicht betekent. Als de kans op schade toeneemt, is het raadzaam maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Tijdens sport- en spelsituaties geldt: hoe groter het risico op ongevallen, hoe zwaarder de eisen die aan de zorgplicht van de school worden gesteld. De school moet aan kunnen tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd om aan de zorgplicht te voldoen. Verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid Natuurlijk voelt u zich als directie, bestuurder of toezichthouder verantwoordelijk voor wat er op uw school gebeurt. Maar er is een verschil tussen u verantwoordelijk voelen en aansprakelijk zijn. Natuurlijk kunt u uw medeleven betuigen, maar het is belangrijk nooit bij voorbaat als school aansprakelijkheid te erkennen. Doet u dit wel, dan kan de verzekeraar zich op het standpunt stellen dat zijn belangen zijn geschaad en eventueel dekking ontzeggen. Het omgekeerde, het ontkennen van aansprakelijkheid, is ook niet zonder risico. Kortom: het beoordelen van claims kunt u het beste overlaten aan degene die erover gaat. Meld de zaak direct en geef aan bij de benadeelde dat de verzekeraar voor afhandeling zorgt. Bestuurdersaansprakelijkheid Een bijzondere vorm van aansprakelijkheid is die van directie, bestuurders en toezichthouders. In principe is de 2

3 Voorbeeld: botsing op het schoolplein Twee kinderen botsen op het schoolplein tegen elkaar, waarbij ze hoofdletsel oplopen en hun kleding besmeurd raakt met bloed. Normaliter kan de school niet aansprakelijk worden gesteld, want een dergelijk ongeluk kan in principe overal gebeuren. Anders wordt het als de kinderen struikelen over losliggende stoeptegels en de school op de hoogte was van die losliggende stoeptegels, bijvoorbeeld omdat ouders daar eerder melding van hebben gemaakt. In dat geval is sprake van een onrechtmatige daad: de school heeft nagelaten de stoeptegels vast te leggen. Afhankelijk van de omstandigheden kan er mogelijk wel schade verhaald worden via een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar brengt hierover advies uit. Voorbeeld: blijven haken aan het klimrek Op het schoolplein staat een klimrek, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Op een koude winterdag blijft een jongen met het touwtje van zijn capuchon haken. Dat gebeurt op zo n manier dat hij geen lucht meer krijgt, in ademnood raakt en zelfs moet worden gereanimeerd. De rechter oordeelt dat de school dit ongeval niet had kunnen voorzien en voorkomen. Het klimrek is goed onderhouden en wordt periodiek gecontroleerd. Ook was er voldoende toezicht op het plein. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld. Voorbeeld: sneeuwbal tegen een auto Er ligt sneeuw op het schoolplein en wat jongens zijn sneeuwballen aan het gooien. De regel is dat er geen sneeuwballen naar auto s worden gegooid. Dit gebeurt toch, ondanks dat er een pleinwacht aanwezig is. Omdat er een steen in de sneeuwbal zit, raakt een auto beschadigd. De eigenaar van de auto stelt de school aansprakelijk. De verzekeraar oordeelt dat de school niet aansprakelijk kan worden gesteld: de regels waren duidelijk en er was voldoende toezicht. Eventueel kan de auto-eigenaar proberen de schade vergoed te krijgen via de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de gezinnen van de gooiende jongens. Voorbeeld: jas gestolen Een school gebruikt luizenzakken waar leerlingen hun jassen en tassen in doen. Als er een jas weg is, kan de school daar niet vanzelfsprekend aansprakelijk voor worden gesteld. Maar als het beleid is dat de toegangsdeuren van de school gesloten zijn tijdens de lesuren en de school dat heeft verzuimd, dan is de school mogelijk wél aansprakelijk. Voorbeeld: voetbal tegen oog Op een dag zet een vader zijn dochtertje af bij de school. Hij kijkt nog even buiten het hek hoe zij het schoolplein oploopt. Vlakbij is een groepje jongens op het schoolplein aan het voetballen. Zij spelen elkaar beheerst de bal toe. Dan gaat de schoolbel. Daarna treft de voetbal de vader vol op zijn bril. Als gevolg van dit incident loopt hij een beschadiging op van het netvlies van zijn rechteroog. Hij stelt de school aansprakelijk voor de gevolgen. De zaak komt voor de rechter. Deze stelt dat de personeelsleden van de school de zorg hebben voor de veiligheid van derden. De rechter heeft de gang van zaken uitvoerig onderzocht tijdens een mondelinge behandeling en liet zich uitvoerig inlichten door de directeur van de school en de leerkrachten die pleinwacht hadden tijdens het incident en de vader. Hieruit maakt de rechter op dat er tijdens het voetbalspel geen enkele aanleiding was voor de pleinwacht om in te grijpen, laat staan het voetbalspel te verbieden. Toen de bel was gegaan heeft één van de voetballertjes als uitsmijter een harde trap tegen de bal gegeven, met als resultaat het letsel van de vader. De rechter vraagt zich af of in zijn algemeenheid voetbal op een schoolplein als te gevaarlijk spel moet worden verboden. Hij beantwoordt deze vraag ontkennend. Naar zijn oordeel schuilt er geen gevaar in het rustig naar elkaar toespelen van de bal op het schoolplein. Uit alle feiten en omstandigheden maakt de rechter op dat de pleinwacht en hierdoor ook het bevoegd gezag aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Daarom is de school niet aansprakelijkheid voor het letsel. rechtspersoon, dus de vereniging of stichting, aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt of schade die wordt veroorzaakt. Toch kan het gebeuren dat individuele bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden of schade. Dit kan alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De rechtsvorm van de school en de gekozen organisatiestructuur spelen daarbij geen rol. Deze bestuurlijke aansprakelijkheid kan vergaande consequenties hebben, want dit betekent dat directieleden, bestuurders en toezichthouders met hun privévermogen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade en dat er beslag gelegd 3

4 kan worden op hun privébezittingen, waaronder hun huis. Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Directie, bestuur én toezicht De bestuurdersverantwoordelijkheid geldt voor het bestuur in de brede zin van het woord: zowel voor beleidsbepalers en medebeleidsbepalers als voor bestuurders en toezichthouders, ongeacht of zij voor hun functie worden betaald of niet. De aansprakelijkheid van toezichthouders vloeit voort uit hun hoofdtaken advisering en toezicht. Met de komst van de Wet goed onderwijs, goed bestuur hebben scholen de opdracht gekregen bestuur en toezicht te scheiden. Daardoor zijn er relatief veel nieuwe toezichthouders aangesteld. Van hen wordt een actievere houding verwacht dan vroeger. In plaats van passief toe te zien, nemen zij meer en meer een rol in als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur. Collectief én hoofdelijk Er geldt een collectieve verantwoordelijkheid én een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individueel directielid of individuele bestuurder of toezichthouder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit fouten van uzelf én die van medebestuurders, tenzij u de schadeveroorzakende handeling niet had kunnen voorkomen. Intern én extern Er is sprake van zowel een interne als externe aansprakelijkheid. Intern zijn bestuurders en toezichthouders naar de vereniging of stichting verplicht de aan hen opgedragen taak goed te vervullen. Daarnaast kan een rechtspersoon in het maatschappelijk verkeer ook onzorgvuldig handelen ten opzichte van derden (subsidieverstrekkers, contractspartners, werknemers, etc.). Naast de vereniging of stichting kunnen directieleden, bestuurders en/of toezichthouders dan aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld het niet nakomen van een overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad. Zij kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer zij de schadeveroorzakende handeling hadden kunnen voorkomen en hen valt aan te rekenen dat zij dit niet hebben gedaan. In de praktijk kan bijvoorbeeld het niet voldoen aan de boekhoudplicht leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid: een vereniging of stichting moet altijd inzicht kunnen geven in de financiële positie. Met name het niet tijdig deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel leidt in geval van faillissement tot persoonlijke aansprakelijkheid. Fusies en splitsingen brengen een hogere kans op claims met zich mee bij onbehoorlijk bestuur of het plegen van een onrechtmatige daad vanwege de vele betrokken belangen en de hoeveelheid beslissingen in een kort tijdsbestek. Daarnaast komt het voor dat aansprakelijkheidsclaims ingesteld worden naar aanleiding van het faillissement van de vereniging of stichting. Voorbeeld: ongeldige opdrachtverlening Een bestuurder tekent een offerte van een aannemer voor het bouwen van een gymzaal. De bestuurder was hier echter niet toe bevoegd en het bestuur wil de overeenkomst aanpassen. De aannemer heeft al voorwerk verricht voor de bouw en stelt het bestuur aansprakelijk voor de opgelopen schade. Werkgeversaansprakelijkheid De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de werkgever in geval van (gedeeltelijke) uitval van werknemers. In de jurisprudentie is de tendens zichtbaar dat scholen in elk geval deels aansprakelijk worden gesteld als hun personeelsleden iets overkomt. Daarom is het verstandig te zorgen dat schade aan personeelsleden afdoende is verzekerd. Zorgplicht Als werkgever moeten scholen zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het is zaak dat scholen in gesprek blijven met het personeel over de veiligheid van de werkomgeving, of het nu gaat om de toestand van het schoolgebouw of het voorkomen van agressie van leerlingen. Daar hoort bij: afspraken maken, elkaar houden aan afspraken, de regels navolgen en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie. Eventueel kunnen scholen derden inschakelen, zoals de zorgverzekeraar of arbodienst. Voorbeeld: overspannen docent Als gevolg van bezuinigingen is het leerlingenaantal in de klas van een docent opgelopen tot 32. De docent raakt overspannen en ondervindt psychische schade. Als gevolg hiervan is hij niet meer in staat om zijn werkzaamheden te verrichten. Hij stelt de school hiervoor verantwoordelijk. De docent zal dan aan moeten tonen dat hij de psychische schade heeft opgelopen tijdens zijn werkzaamheden. Het kan immers ook zijn dat hij psychische klachten heeft gekregen door problemen in de privésfeer. Verder zal hij aan moeten tonen dat zijn werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. 4

5 Voorbeeld: docent valt uit klimrek Voor de gymlessen maakt een school gebruik van een gymzaal van de gemeente, die ook door andere scholen wordt gebruikt. Tijdens de gymnastiekles doet de docent een oefening voor en valt uit het klimrek. Hij loopt daardoor ernstig lichamelijk letsel op en stelt de school aansprakelijk. De docent moet bewijzen dat hij schade heeft opgelopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. In dit voorbeeld is dat voor de docent geen probleem. De docent kan voldoende aannemelijk maken dat hij de schade heeft opgelopen bij het uitoefenen van zijn werk, namelijk gymles geven. Daardoor is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht het zorgen voor een veilige werkplek - heeft voldaan. Uit de jurisprudentie blijkt dat er relatief snel wordt aangenomen dat de werkgever tekort geschoten is in zijn zorgplicht. De werkgever zal concreet moeten aangeven wat hij gedaan heeft in het specifieke geval om te voorkomen dat de docent uit het klimrek zou vallen. Zo zal de werkgever moeten aantonen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, zoals matten onder het klimrek. Daarnaast zal de werkgever moeten aantonen dat hij erop heeft toegezien dat er ook daadwerkelijk matten in het gymnastieklokaal aanwezig waren en dat deze ook daadwerkelijk tijdens de les onder het klimrek lagen. Bovendien moet de werkgever kunnen aantonen dat hij de docent voldoende en duidelijke instructies heeft gegeven voor het geven van de gymnastiekles en heeft toegezien op het naleven van deze instructies. Vanzelfsprekend moet het toestel periodiek worden gekeurd en goed onderhouden zijn. In dit geval zal het dus heel moeilijk worden om alles aan te kunnen tonen. De kans is daarom aanwezig dat de werkgever voor de schade aansprakelijk gesteld zal worden. Mocht blijken dat het klimrek slecht onderhouden is, dan kan ook de eigenaar van de gymzaal de gemeente voor een deel aansprakelijk worden gesteld. Indien de werkgever niet kan aantonen dat hij aan zijn zorgverplichting heeft voldaan, is er nog maar één mogelijkheid om onder de aansprakelijkheid uit te komen. De werkgever zal dan moeten bewijzen dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de docent zelf. In de praktijk zal dit vrijwel onmogelijk zijn. Niemand gaat er immers van uit dat de docent zich opzettelijk uit het klimrek heeft laten vallen of dat hij zich bewust was van het feit dat hij zo roekeloos bezig was dat de kans aanzienlijk groot was dat hij uit het klimrek zou vallen. Stageaansprakelijkheid Vooral in het praktijkonderwijs lopen leerlingen stage buiten de schoolinstelling. Wettelijk gezien ligt de aansprakelijkheid voor de stagiair bij het stagebedrijf. In de praktijk blijkt dat vaak een obstakel bij het vinden van stagebedrijven. Om die reden kunnen scholen een stuk aansprakelijkheid overnemen. De school kan dan aansprakelijk worden gesteld voor schade die de leerling tijdens de stage veroorzaakt, zowel bij het stagebedrijf als elders. Deze overname van eventuele aansprakelijkheid kan niet onbeperkt zijn, maar moet aansluiten bij de verzekeringsdekking van de school. Via de site van de Besturenraad kunt u een model-stageovereenkomst downloaden waarin in juridisch correcte bewoordingen staat in welke gevallen de school aansprakelijk kan worden gesteld. Voorbeeld: schade aan machine Een leerling die stage loopt heeft de instructie niet goed begrepen en veroorzaakt schade aan een machine. Het bedrijf stelt de school aansprakelijk voor de schade. De school legt de claim ter beoordeling voor aan de verzekeraar. Collectieve verzekeringen De Besturenraad vindt het belangrijk dat scholen hun zaken op orde hebben en de risico s die zij lopen afdoende afdekken. In samenwerking met tussenpersoon Raetsheren van Orden heeft de Besturenraad een basispakket samengesteld dat is afgestemd op de risico s die scholen lopen. Het basispakket biedt dekking tegen risico s van (bestuurders) aansprakelijkheid en ongevallen. Optioneel is een rechtsbijstandverzekering voor individuele schoolmedewerkers. Iedere vereniging of stichting die een of meer onderwijsinstellingen in stand houdt en die is aangesloten bij de Besturenraad, kan dit verzekeringspakket afsluiten via de Besturenraad. De verzekeringen hebben vervolgens betrekking op alle onderwijsinstellingen die onder het bestuur vallen. Het basispakket is uit te breiden met bijvoorbeeld een verhoging van de verzekerde bedragen van de schoolongevallenverzekering, een doorlopende reisverzekering en autocascoverzekering. Voor specifieke risico s zijn aanvullende of andere verzekeringen mogelijk. Voor al deze uitbreidingen verzorgt Raetsheren van Orden de administratieve en financiële afhandeling. Hierna worden de meest voorkomende verzekeringen kort besproken. Toegevoegde waarde De betrokkenheid van de Besturenraad bij het basispakket heeft een aantal voordelen. De Besturenraad houdt 5

6 doorlopend de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat het belang van de scholen wordt gediend. De voorwaarden zijn zo vastgesteld dat scholen zoveel mogelijk worden ontzorgd. Bij verzekeraars is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de dekking wordt stopgezet als de factuur niet binnen een maand is betaald. Om dit te voorkomen loopt de betaling van het basispakket via de Besturenraad. Ook hoeven scholen niet door te geven welke directieleden, bestuurders en toezichthouders de school heeft. Daarnaast heeft Raetsheren van Orden een vast schadeteam voor leden van de Besturenraad. Dit team bezit specifieke kennis over onderwijs, waardoor u kunt rekenen op kundig advies en kundige ondersteuning. Ook kunt u bij Raetsheren van Orden terecht voor advies en als u vragen hebt. Desgewenst kunt u vragen om een risicoanalyse. Naast een inventarisatie van de risico s wordt aangegeven wat u kunt doen om de risico s te verkleinen en af te dekken. Tot slot kunt u als lid een beroep doen op de juristen van de Besturenraad als u ten aanzien van dekkingsvragen of uitkeringsproblemen een second opinion wilt. Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen De aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen verzekert risico s die voortkomen uit de aansprakelijkheid van scholen in hun hoedanigheid van onderwijsinstelling. Onder de dekking vallen alle activiteiten die onder auspiciën van de onderwijsinstelling worden uitgevoerd. De verzekering geldt zowel voor de rechtspersoon als voor natuurlijke personen, zoals docenten, leerlingen, vrijwilligers en hulpouders. nadeel als gevolg van het vervallen van de no-claimkorting, kan worden verzekerd met een autocascoverzekering. Schade die de medewerker zelf heeft opgelopen of die zijn bezittingen hebben opgelopen, is te verzekeren met een schadeverzekering inzittenden. Stages In de aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen is aansprakelijkheid voor schade tijdens stages meeverzekerd. Dat wil zeggen dat de school verzekerd is voor schade aan eigendommen van anderen, die is veroorzaakt door toedoen of nalatigheid van een stagiair tijdens het uitvoeren van stage-activiteiten. Aan deze dekking zijn wel een aantal criteria en voorwaarden verbonden. In de praktijk blijkt de aansprakelijkheid in stageovereenkomsten niet altijd geregeld conform het wettelijk kader. Dit kan gevolgen hebben voor de dekking. Door de model-stageovereenkomst van de Besturenraad te gebruiken, voorkomt u dat uw school aansprakelijk wordt gesteld zonder dat de verzekeraar de schade vergoedt. Niet onderwijsspecifieke activiteiten Onderneemt uw school ook andere activiteiten dan lesgeven? Houd er dan rekening mee dat andere activiteiten dan onderwijs geven, mogelijk buiten de verzekering vallen. Voorbeelden zijn detachering van een docent, het verrichten van de administratie voor andere scholen of het hebben van een werkplaats of restaurant waar leerlingen praktijkervaring op kunnen doen. Het is belangrijk de verzekeraar hiervan van tevoren op de hoogte te stellen. Dienstreizen Heeft uw school meerdere vestigingen? Als leraren of ander personeel van de ene vestiging naar de andere reizen, is dat een dienstreis. Als er wat gebeurt tijdens zo n dienstreis, kan de school daar aansprakelijk voor worden gesteld. Schade aan motorvoertuigen, zoals een auto, valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen. In eerste instantie valt die onder de particuliere WAverzekering voor motorrijtuigen. Schade die niet valt onder de eigen verzekering van de medewerker, bijvoorbeeld het Buitenschoolse activiteiten Buitenschoolse activiteiten, zoals de tussenschoolse opvang, een schoolreis, groepsdeelname aan de avondvierdaagse of een schoolfeest, zijn niet automatisch verzekerd. Dat is alleen het geval als de activiteit onder toezicht van de school is georganiseerd. Verricht uw school andere activiteiten dan lesgeven en wilt u weten of die verzekerd zijn met de aansprakelijkheidsverzekering van de Besturenraad? Neem dan contact op met het schadeteam van Raetsheren van Orden. Tip: Maakt u gebruik van vrijwilligers, zoals ouders, die kinderen met hun eigen auto vervoeren? Dan mag de school ervan uitgaan dat zij een rijbewijs hebben en dat zij hun voertuig hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Het is verstandig ouders hierop te wijzen, bijvoorbeeld in de schoolgids. Tip: Denkt u dat uw school meer risico loopt dan gebruikelijk, bijvoorbeeld door specifieke activiteiten of een specifieke leerlingpopulatie? Door Raetsheren van Orden kunt u een risicoanalyse laten maken. Naast een inventarisatie van de risico s wordt aangegeven wat u kunt doen om de risico s te verkleinen en af te dekken. 6

7 Voorbeeld: Overblijven Tussen de middag blijven kinderen over in hun eigen klaslokaal, onder toezicht van een vrijwilliger. De vrijwilligers werken voor een stichting die speciaal voor het overblijven is opgezet. De vrijwilligers vallen daarom niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school, maar onder die van de stichting. Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden Om het risico van bestuurdersaansprakelijkheid af te dekken, is er een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden. Deze verzekering dekt schade aan derden die voortvloeit uit fouten van de verzekerde zelf of die van medebestuurders. De verzekering dekt ook juridische kosten voor het voeren van verweer. De dekking geldt behalve voor bestuurders en toezichthouders ook voor directieleden en andere personen die als medebeleidsbepaler kunnen worden aangemerkt. Belangrijk om te weten is dat alleen het feitelijk benoemde gezag van de school en het direct overkoepelende bestuur van de school zijn verzekerd. Bij samenwerkingsverbanden kan het dus voorkomen dat voor schooloverstijgende besturen een aparte verzekering moet worden afgesloten voor bestuurdersaansprakelijkheid, ook al bestaat dit bestuur (deels) uit dezelfde personen. Voorbeeld: negen besturen en twaalf scholen Een school maakt deel uit van een federatie van twaalf basisscholen met negen besturen, met daarboven een federatiebestuur. De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden verzekert alleen de directie van de school en het bestuur van de school. Het federatiebestuur moet zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders afsluiten. Normaal gesproken willen verzekeraars weten wie deel uitmaken van het feitelijk gezag, het bestuur en het toezicht van de school. Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden in het basispakket van de Besturenraad is dit niet nodig. Pas op het moment dat een claim wordt ingediend, moet u als school aantonen dat de desbetreffende persoon onder de verzekering valt. Schoolongevallenverzekering Op school kunnen zich voorvallen voordoen met lichamelijk letsel tot gevolg, waarvoor de school niet aansprakelijk kan worden gesteld en die dus niet door de school vergoed hoeven te worden. Uit maatschappelijk oogpunt en om vervelende discussies met leerlingen en ouders te voorkomen, kunnen scholen ervoor kiezen een schoolongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert uit als er sprake is van letsel als gevolg van een schoolongeval, los van de vraag of de school aansprakelijk kan worden gesteld. Dekking In het basispakket van de Besturenraad is een schoolongevallenverzekering opgenomen. De verzekering keert uit bij letsel bij alle bij de school betrokken personen: leerlingen, personeel, vrijwilligers, hulpouders, etc. Verzekerd zijn ongevallen die zich voordoen bij alle activiteiten gedurende het verblijf op school of tijdens alle activiteiten in schoolverband. Ook de benodigde reistijd voor het komen en gaan naar de schoolactiviteiten is verzekerd. Bij bestuursleden en personeelsleden met een dienstverband van minimaal 30 uur per week geldt de verzekering 24 uur per dag en ook tijdens vakanties en weekeinden. De verzekering keert een bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. Ook voorziet de verzekering in een vergoeding wanneer de ziektekostenverzekering de gemaakte geneeskundige kosten en tandheelkundige kosten niet geheel voor haar rekening neemt. Schade aan materiële zaken, zoals kleding of andere bezittingen, wordt niet vergoed, tenzij het gaat om schade als gevolg van agressief gedrag door derden èn de schade rechtstreeks het gevolg is van de werkzaamheden die de verzekerde uit hoofde van zijn of haar functie verricht. Er gelden uitsluitingen voor opzet en activiteiten met bijzondere risico s. Uitbreidingen Het is mogelijk de in het basispakket opgenomen verzekerde bedragen voor overlijden en blijvende invaliditeit te verhogen. Ook extra vervoerskosten in verband met medische behandeling van het opgelopen letsel en het vervoer van huis en naar school en omgekeerd, zijn dan verzekerd. Scholen kunnen ook kiezen voor een 24-uursdekking voor alle verzekerden. Deze uitbreiding is echter niet mogelijk in combinatie met een verhoging van de verzekerde bedragen. Extra verzekeringen Als lid van de Besturenraad kunt u het basispakket aanvullen met andere verzekeringen, zoals een doorlopende reisverzekering, een autocascoverzekering en schadeverzekering inzittenden. Hebt u nog andere verzekeringswensen, dan kan Raetsheren van Orden hiervoor ook een passende oplossing bieden. Er zijn specifieke uitbreidingsmogelijkheden voor zowel po, vo, mbo, hbo en wo. 7

8 Rechtsbijstandverzekering Het is niet ondenkbaar dat een ouder een klachtprocedure begint tegen een leerkracht of andere (ex)medewerkers of vrijwilligers van de school. U kunt in het basispakket van uw school een rechtsbijstandverzekering laten opnemen. Deze biedt de verzekerden rechtsbijstand bij een ingediende klacht of een ingestelde strafvervolging. De rechtsbijstandverzekering omvat ook traumaopvang. Hiermee verzekert u personeel van structurele opvang bij schokkende gebeurtenissen. Daarnaast is het mogelijk de verzekering uit te breiden met verhaalsrechtsbijstand als gevolg van agressie en/of geweld. Personeelsleden krijgen met deze uitbreiding juridische bijstand bij het verhalen van persoonlijke schade als gevolg van agressie of geweld. Reisverzekering Organiseert uw onderwijsinstelling reizen, kampen en excursies onder toezicht van de onderwijsinstelling? Dan is een doorlopende reisverzekering te overwegen. De doorlopende reisverzekering van Raetsheren van Orden biedt onder andere dekking voor medische en tandheelkundige kosten bij ziekte, kosten voor een vervangend vervoermiddel en hulpverlening door SOS International. Ook schade aan logiesverblijven of de inventaris van logiesverblijven is verzekerd. U kunt ook kiezen voor een kortlopende groepsreisverzekering. Autocascoverzekering Scholen die lid zijn van de Besturenraad kunnen als aanvulling op het basispakket een autocascoverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt bijvoorbeeld de financiële gevolgen van het verlies van no-claimkorting en het eigen risico van de eigen cascoverzekering. Schadeverzekering inzittenden Als een personeelslid tijdens een dienstreis met een motorvoertuig een fout maakt en daardoor schade veroorzaakt, valt de schade aan andere personen onder de dekking van de WA-verzekering motorvoertuigen. De schade die het personeelslid zichzelf of zijn eigen bezittingen toebrengt, valt daar niet onder. Onder omstandigheden is de werkgever verplicht die te vergoeden op grond van goed werkgeverschap. Deze schade valt niet onder de gewone aansprakelijkheidsverzekering van de school. Om dit risico te dekken, is het mogelijk als aanvulling op het basispakket een schadeverzekering inzittenden af te sluiten. Persoonlijke eigendommen leerlingen Of scholen aansprakelijk zijn voor diefstal en verlies van eigendommen van leerlingen, hangt af van de omstandigheden. Scholen die daar geen discussie over willen voeren met leerlingen of hun ouders, kunnen ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten voor persoonlijke eigendommen van leerlingen. Deze verzekering dekt het risico van beschadiging, verlies of diefstal van privé-eigendommen van leerlingen, zoals kleding, mobiele telefoons en laptops. Meer informatie De polisvoorwaarden van het basispakket zijn te downloaden via Wilt u meer informatie over de verzekeringen die leden van de Besturenraad kunnen afsluiten? Neem dan contact op met Lex Joosten, coördinator Ledenvoordeel, T , Het schadeteam van Raetsheren van Orden is te bereiken op T Wilt u de Besturenraad raadplegen voor een second opinion, bijvoorbeeld in het geval van een schadeafwijzing? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Advocaten & Juristen, T Redactieadres Besturenraad Postbus AJ Woerden T F Thema is een uitgave van de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs. Losse nummers 3 3, Eindredactie en productiebegeleiding Marketing & Communicatie Besturenraad Vormgeving Ontwerpwerk, Den Haag Druk Drukkerij Ten Brink, Meppel, Besturenraad 2013

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM Checklist aansprakelijkheid en verzekeringen naschoolse activiteiten in Amsterdam Amsterdam, maart 2012 Colofon Deze checklist

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisico. Vijf Adviezen

Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisico. Vijf Adviezen Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisico Vijf Adviezen Notitie van MOVISIE (voorheen CIVIQ) op basis van het gelijknamige rapport van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Rapport uitgebracht ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Lokaal Beleid, Contactpersonen: A. den Hoed E. van den Hout

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0115) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(1013) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Verzekeringshandleiding voor de locatie

Verzekeringshandleiding voor de locatie Verzekeringshandleiding voor de locatie Inhoudsopgave Inleiding + contactgegevens 3 Gebouwenverzekering 4 Kassenverzekering 6 Inventarisverzekering 7 Levende have 9 WA-verzekering 9 Evenementen en de verzekering

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u als u te maken krijgt met een juridisch conflict dat u

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave FS01 SCHORSING EN UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Inhoudsopgave De belangrijkste punten op een rij

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0109b) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Algemene Informatie Hoe doet u een beroep op uw polis? 1. Telefonische informatie (eerstelijns hulp) U kunt telefonisch contact opnemen

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Particulieren Algemeen PP 1200-03

Particulieren Algemeen PP 1200-03 Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Algemeen PP 1200-03 Wegwijzer zie pagina Algemeen 1 Dekking Consument PP 1201-01 9 Dekking Wonen PP 1202-01 12 Dekking Verkeer PP 1203-01 13

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie