Aansprakelijkheid van scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid van scholen"

Transcriptie

1 Informatie voor directie, bestuurders en toezichthouders in het voortgezet onderwijs nr. 6, april 2013 Tekst: Karin Lassche, m.m.v. Raetsheren van Orden Meer informatie Lex Joosten coördinator Ledenvoordeel T E Hoewel er in Nederland nog geen sprake is van een claimcultuur zoals in Amerika, wijzen ouders en andere partijen steeds vaker naar de school wanneer er onder schooltijd iets gebeurt. Ook als werkgever krijgen scholen steeds meer aansprakelijkheid naar zich toegeschoven. De overheid trekt zich terug en mensen zijn mondiger dan vroeger. Daarnaast is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. Scholen doen er goed aan de grootste risico s af te dekken. Dit is relatief eenvoudig te regelen. In dit themanummer beschrijven we met welke typen aansprakelijkheid scholen te maken hebben, hoe u hiermee om kunt gaan en welke risico s u kunt afdekken met verzekeringen. Aansprakelijkheid van scholen

2 Aansprakelijkheid van scholen Scholen hebben te maken met verschillende vormen van aansprakelijkheid. Het bekendst is de wettelijke aansprakelijkheid, als er schade aan derden is ontstaan door toedoen van de school. Dat kan variëren van schade door losliggende tegels op het schoolplein of een ongeluk met een niet-gekeurd gymtoestel tot schade veroorzaakt door leerlingen tijdens hun stage. Daarnaast kunnen bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit een actie van een van hen. Scholen kunnen de grootste risico s afdekken met een verzekeringspakket. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als de school inderdaad aansprakelijk kan worden gehouden, uitsluitingen daargelaten. Door te verwijzen naar de betrokken verzekeraar of uw tussenpersoon, voorkomt u bovendien dat school en ouders tegenover elkaar komen te staan en de verstandhouding blijvend beschadigd raakt. Wettelijke aansprakelijkheid Sinds de decentralisatie van de huisvesting van het primair onderwijs naar gemeente(n), zijn deze verantwoordelijk voor de huisvesting en inventaris van scholen. De verzekering van schade door brand, inbraak en storm loopt dan ook veelal via de gemeenten. Daarentegen moeten schoolbesturen zelf het risico van aansprakelijkheid en ongevallen afdekken. Hierbij gaat het om gevaren die te maken hebben met het doen en laten van mensen die onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon functioneren, zoals medewerkers, leerlingen en vrijwilligers. Wel of niet aansprakelijk? De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Aansprakelijkheid is gebaseerd op de wet en komt bijvoorbeeld voort uit een onrechtmatige daad (de school heeft iets nagelaten of gedaan waardoor de schade is veroorzaakt), risicoaansprakelijkheid of stageovereenkomsten. Waarvoor de school wel of niet aansprakelijk gehouden kan worden, is vaak een onderwerp van discussie en varieert ook in de tijd. De vraag luidt steeds: had de school de schade redelijkerwijs kunnen voorzien en kunnen voorkomen? Daarbij is het aan de eisende partij om aan te tonen dat de school aansprakelijk is. Wordt er een claim ingediend, dan beoordeelt de verzekeraar of de school werkelijk aansprakelijk kan worden gehouden en vervolgens of de schade onder de dekking van de polis valt. Zijn de partijen het niet eens met het oordeel, dan kan de rechter gevraagd worden uitspraak te doen. Afspraken maken èn nakomen Om de risico s van aansprakelijkheid te verkleinen, is het belangrijk dat scholen hun zaken op orde hebben en heldere afspraken hanteren. Van scholen kan niet worden verlangd dat ze voor álle mogelijk situaties regels opstellen. Belangrijk is wel dat afspraken die u maakt, helder zijn, bekend worden gemaakt en worden nageleefd. Wordt er iets afgesproken over wat wel of niet is toegestaan op het schoolplein, dan moet daar ook toezicht op zijn. Het is dus niet voldoende om alleen afspraken op papier te zetten. Aansprakelijkheid bij een ongeval Bij een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Dat is een rekbaar begrip. Er wordt niet verwacht dat een school op elk moment, op elk kind en in elke situatie direct toezicht houdt. Het is niet alleen onmogelijk maar ook ongewenst om kinderen zo te begrenzen dat elke kans op ongelukken nihil is. Ze moeten tenslotte ook kunnen spelen. Wat wel verwacht kan worden, is dat er bij het speelkwartier voldoende toezicht is. Wat dat inhoudt, hangt af van de omstandigheden. Bijvoorbeeld hoe het plein eruit ziet, wat voor type leerlingen de school heeft en hoeveel leerlingen er buiten spelen. Ook de te verwachten risico s, de dreiging van schade, de mogelijkheid en noodzakelijkheid om actie ondernemen, en de verhouding tussen de moeite en kosten van acties spelen een rol. In het algemeen geldt: bedenk met gezond verstand wat in uw geval afdoende toezicht betekent. Als de kans op schade toeneemt, is het raadzaam maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Tijdens sport- en spelsituaties geldt: hoe groter het risico op ongevallen, hoe zwaarder de eisen die aan de zorgplicht van de school worden gesteld. De school moet aan kunnen tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd om aan de zorgplicht te voldoen. Verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid Natuurlijk voelt u zich als directie, bestuurder of toezichthouder verantwoordelijk voor wat er op uw school gebeurt. Maar er is een verschil tussen u verantwoordelijk voelen en aansprakelijk zijn. Natuurlijk kunt u uw medeleven betuigen, maar het is belangrijk nooit bij voorbaat als school aansprakelijkheid te erkennen. Doet u dit wel, dan kan de verzekeraar zich op het standpunt stellen dat zijn belangen zijn geschaad en eventueel dekking ontzeggen. Het omgekeerde, het ontkennen van aansprakelijkheid, is ook niet zonder risico. Kortom: het beoordelen van claims kunt u het beste overlaten aan degene die erover gaat. Meld de zaak direct en geef aan bij de benadeelde dat de verzekeraar voor afhandeling zorgt. Bestuurdersaansprakelijkheid Een bijzondere vorm van aansprakelijkheid is die van directie, bestuurders en toezichthouders. In principe is de 2

3 Voorbeeld: botsing op het schoolplein Twee kinderen botsen op het schoolplein tegen elkaar, waarbij ze hoofdletsel oplopen en hun kleding besmeurd raakt met bloed. Normaliter kan de school niet aansprakelijk worden gesteld, want een dergelijk ongeluk kan in principe overal gebeuren. Anders wordt het als de kinderen struikelen over losliggende stoeptegels en de school op de hoogte was van die losliggende stoeptegels, bijvoorbeeld omdat ouders daar eerder melding van hebben gemaakt. In dat geval is sprake van een onrechtmatige daad: de school heeft nagelaten de stoeptegels vast te leggen. Afhankelijk van de omstandigheden kan er mogelijk wel schade verhaald worden via een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar brengt hierover advies uit. Voorbeeld: blijven haken aan het klimrek Op het schoolplein staat een klimrek, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Op een koude winterdag blijft een jongen met het touwtje van zijn capuchon haken. Dat gebeurt op zo n manier dat hij geen lucht meer krijgt, in ademnood raakt en zelfs moet worden gereanimeerd. De rechter oordeelt dat de school dit ongeval niet had kunnen voorzien en voorkomen. Het klimrek is goed onderhouden en wordt periodiek gecontroleerd. Ook was er voldoende toezicht op het plein. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld. Voorbeeld: sneeuwbal tegen een auto Er ligt sneeuw op het schoolplein en wat jongens zijn sneeuwballen aan het gooien. De regel is dat er geen sneeuwballen naar auto s worden gegooid. Dit gebeurt toch, ondanks dat er een pleinwacht aanwezig is. Omdat er een steen in de sneeuwbal zit, raakt een auto beschadigd. De eigenaar van de auto stelt de school aansprakelijk. De verzekeraar oordeelt dat de school niet aansprakelijk kan worden gesteld: de regels waren duidelijk en er was voldoende toezicht. Eventueel kan de auto-eigenaar proberen de schade vergoed te krijgen via de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de gezinnen van de gooiende jongens. Voorbeeld: jas gestolen Een school gebruikt luizenzakken waar leerlingen hun jassen en tassen in doen. Als er een jas weg is, kan de school daar niet vanzelfsprekend aansprakelijk voor worden gesteld. Maar als het beleid is dat de toegangsdeuren van de school gesloten zijn tijdens de lesuren en de school dat heeft verzuimd, dan is de school mogelijk wél aansprakelijk. Voorbeeld: voetbal tegen oog Op een dag zet een vader zijn dochtertje af bij de school. Hij kijkt nog even buiten het hek hoe zij het schoolplein oploopt. Vlakbij is een groepje jongens op het schoolplein aan het voetballen. Zij spelen elkaar beheerst de bal toe. Dan gaat de schoolbel. Daarna treft de voetbal de vader vol op zijn bril. Als gevolg van dit incident loopt hij een beschadiging op van het netvlies van zijn rechteroog. Hij stelt de school aansprakelijk voor de gevolgen. De zaak komt voor de rechter. Deze stelt dat de personeelsleden van de school de zorg hebben voor de veiligheid van derden. De rechter heeft de gang van zaken uitvoerig onderzocht tijdens een mondelinge behandeling en liet zich uitvoerig inlichten door de directeur van de school en de leerkrachten die pleinwacht hadden tijdens het incident en de vader. Hieruit maakt de rechter op dat er tijdens het voetbalspel geen enkele aanleiding was voor de pleinwacht om in te grijpen, laat staan het voetbalspel te verbieden. Toen de bel was gegaan heeft één van de voetballertjes als uitsmijter een harde trap tegen de bal gegeven, met als resultaat het letsel van de vader. De rechter vraagt zich af of in zijn algemeenheid voetbal op een schoolplein als te gevaarlijk spel moet worden verboden. Hij beantwoordt deze vraag ontkennend. Naar zijn oordeel schuilt er geen gevaar in het rustig naar elkaar toespelen van de bal op het schoolplein. Uit alle feiten en omstandigheden maakt de rechter op dat de pleinwacht en hierdoor ook het bevoegd gezag aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Daarom is de school niet aansprakelijkheid voor het letsel. rechtspersoon, dus de vereniging of stichting, aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt of schade die wordt veroorzaakt. Toch kan het gebeuren dat individuele bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden of schade. Dit kan alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De rechtsvorm van de school en de gekozen organisatiestructuur spelen daarbij geen rol. Deze bestuurlijke aansprakelijkheid kan vergaande consequenties hebben, want dit betekent dat directieleden, bestuurders en toezichthouders met hun privévermogen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade en dat er beslag gelegd 3

4 kan worden op hun privébezittingen, waaronder hun huis. Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Directie, bestuur én toezicht De bestuurdersverantwoordelijkheid geldt voor het bestuur in de brede zin van het woord: zowel voor beleidsbepalers en medebeleidsbepalers als voor bestuurders en toezichthouders, ongeacht of zij voor hun functie worden betaald of niet. De aansprakelijkheid van toezichthouders vloeit voort uit hun hoofdtaken advisering en toezicht. Met de komst van de Wet goed onderwijs, goed bestuur hebben scholen de opdracht gekregen bestuur en toezicht te scheiden. Daardoor zijn er relatief veel nieuwe toezichthouders aangesteld. Van hen wordt een actievere houding verwacht dan vroeger. In plaats van passief toe te zien, nemen zij meer en meer een rol in als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur. Collectief én hoofdelijk Er geldt een collectieve verantwoordelijkheid én een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individueel directielid of individuele bestuurder of toezichthouder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit fouten van uzelf én die van medebestuurders, tenzij u de schadeveroorzakende handeling niet had kunnen voorkomen. Intern én extern Er is sprake van zowel een interne als externe aansprakelijkheid. Intern zijn bestuurders en toezichthouders naar de vereniging of stichting verplicht de aan hen opgedragen taak goed te vervullen. Daarnaast kan een rechtspersoon in het maatschappelijk verkeer ook onzorgvuldig handelen ten opzichte van derden (subsidieverstrekkers, contractspartners, werknemers, etc.). Naast de vereniging of stichting kunnen directieleden, bestuurders en/of toezichthouders dan aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld het niet nakomen van een overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad. Zij kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer zij de schadeveroorzakende handeling hadden kunnen voorkomen en hen valt aan te rekenen dat zij dit niet hebben gedaan. In de praktijk kan bijvoorbeeld het niet voldoen aan de boekhoudplicht leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid: een vereniging of stichting moet altijd inzicht kunnen geven in de financiële positie. Met name het niet tijdig deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel leidt in geval van faillissement tot persoonlijke aansprakelijkheid. Fusies en splitsingen brengen een hogere kans op claims met zich mee bij onbehoorlijk bestuur of het plegen van een onrechtmatige daad vanwege de vele betrokken belangen en de hoeveelheid beslissingen in een kort tijdsbestek. Daarnaast komt het voor dat aansprakelijkheidsclaims ingesteld worden naar aanleiding van het faillissement van de vereniging of stichting. Voorbeeld: ongeldige opdrachtverlening Een bestuurder tekent een offerte van een aannemer voor het bouwen van een gymzaal. De bestuurder was hier echter niet toe bevoegd en het bestuur wil de overeenkomst aanpassen. De aannemer heeft al voorwerk verricht voor de bouw en stelt het bestuur aansprakelijk voor de opgelopen schade. Werkgeversaansprakelijkheid De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de werkgever in geval van (gedeeltelijke) uitval van werknemers. In de jurisprudentie is de tendens zichtbaar dat scholen in elk geval deels aansprakelijk worden gesteld als hun personeelsleden iets overkomt. Daarom is het verstandig te zorgen dat schade aan personeelsleden afdoende is verzekerd. Zorgplicht Als werkgever moeten scholen zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het is zaak dat scholen in gesprek blijven met het personeel over de veiligheid van de werkomgeving, of het nu gaat om de toestand van het schoolgebouw of het voorkomen van agressie van leerlingen. Daar hoort bij: afspraken maken, elkaar houden aan afspraken, de regels navolgen en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie. Eventueel kunnen scholen derden inschakelen, zoals de zorgverzekeraar of arbodienst. Voorbeeld: overspannen docent Als gevolg van bezuinigingen is het leerlingenaantal in de klas van een docent opgelopen tot 32. De docent raakt overspannen en ondervindt psychische schade. Als gevolg hiervan is hij niet meer in staat om zijn werkzaamheden te verrichten. Hij stelt de school hiervoor verantwoordelijk. De docent zal dan aan moeten tonen dat hij de psychische schade heeft opgelopen tijdens zijn werkzaamheden. Het kan immers ook zijn dat hij psychische klachten heeft gekregen door problemen in de privésfeer. Verder zal hij aan moeten tonen dat zijn werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. 4

5 Voorbeeld: docent valt uit klimrek Voor de gymlessen maakt een school gebruik van een gymzaal van de gemeente, die ook door andere scholen wordt gebruikt. Tijdens de gymnastiekles doet de docent een oefening voor en valt uit het klimrek. Hij loopt daardoor ernstig lichamelijk letsel op en stelt de school aansprakelijk. De docent moet bewijzen dat hij schade heeft opgelopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. In dit voorbeeld is dat voor de docent geen probleem. De docent kan voldoende aannemelijk maken dat hij de schade heeft opgelopen bij het uitoefenen van zijn werk, namelijk gymles geven. Daardoor is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht het zorgen voor een veilige werkplek - heeft voldaan. Uit de jurisprudentie blijkt dat er relatief snel wordt aangenomen dat de werkgever tekort geschoten is in zijn zorgplicht. De werkgever zal concreet moeten aangeven wat hij gedaan heeft in het specifieke geval om te voorkomen dat de docent uit het klimrek zou vallen. Zo zal de werkgever moeten aantonen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, zoals matten onder het klimrek. Daarnaast zal de werkgever moeten aantonen dat hij erop heeft toegezien dat er ook daadwerkelijk matten in het gymnastieklokaal aanwezig waren en dat deze ook daadwerkelijk tijdens de les onder het klimrek lagen. Bovendien moet de werkgever kunnen aantonen dat hij de docent voldoende en duidelijke instructies heeft gegeven voor het geven van de gymnastiekles en heeft toegezien op het naleven van deze instructies. Vanzelfsprekend moet het toestel periodiek worden gekeurd en goed onderhouden zijn. In dit geval zal het dus heel moeilijk worden om alles aan te kunnen tonen. De kans is daarom aanwezig dat de werkgever voor de schade aansprakelijk gesteld zal worden. Mocht blijken dat het klimrek slecht onderhouden is, dan kan ook de eigenaar van de gymzaal de gemeente voor een deel aansprakelijk worden gesteld. Indien de werkgever niet kan aantonen dat hij aan zijn zorgverplichting heeft voldaan, is er nog maar één mogelijkheid om onder de aansprakelijkheid uit te komen. De werkgever zal dan moeten bewijzen dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de docent zelf. In de praktijk zal dit vrijwel onmogelijk zijn. Niemand gaat er immers van uit dat de docent zich opzettelijk uit het klimrek heeft laten vallen of dat hij zich bewust was van het feit dat hij zo roekeloos bezig was dat de kans aanzienlijk groot was dat hij uit het klimrek zou vallen. Stageaansprakelijkheid Vooral in het praktijkonderwijs lopen leerlingen stage buiten de schoolinstelling. Wettelijk gezien ligt de aansprakelijkheid voor de stagiair bij het stagebedrijf. In de praktijk blijkt dat vaak een obstakel bij het vinden van stagebedrijven. Om die reden kunnen scholen een stuk aansprakelijkheid overnemen. De school kan dan aansprakelijk worden gesteld voor schade die de leerling tijdens de stage veroorzaakt, zowel bij het stagebedrijf als elders. Deze overname van eventuele aansprakelijkheid kan niet onbeperkt zijn, maar moet aansluiten bij de verzekeringsdekking van de school. Via de site van de Besturenraad kunt u een model-stageovereenkomst downloaden waarin in juridisch correcte bewoordingen staat in welke gevallen de school aansprakelijk kan worden gesteld. Voorbeeld: schade aan machine Een leerling die stage loopt heeft de instructie niet goed begrepen en veroorzaakt schade aan een machine. Het bedrijf stelt de school aansprakelijk voor de schade. De school legt de claim ter beoordeling voor aan de verzekeraar. Collectieve verzekeringen De Besturenraad vindt het belangrijk dat scholen hun zaken op orde hebben en de risico s die zij lopen afdoende afdekken. In samenwerking met tussenpersoon Raetsheren van Orden heeft de Besturenraad een basispakket samengesteld dat is afgestemd op de risico s die scholen lopen. Het basispakket biedt dekking tegen risico s van (bestuurders) aansprakelijkheid en ongevallen. Optioneel is een rechtsbijstandverzekering voor individuele schoolmedewerkers. Iedere vereniging of stichting die een of meer onderwijsinstellingen in stand houdt en die is aangesloten bij de Besturenraad, kan dit verzekeringspakket afsluiten via de Besturenraad. De verzekeringen hebben vervolgens betrekking op alle onderwijsinstellingen die onder het bestuur vallen. Het basispakket is uit te breiden met bijvoorbeeld een verhoging van de verzekerde bedragen van de schoolongevallenverzekering, een doorlopende reisverzekering en autocascoverzekering. Voor specifieke risico s zijn aanvullende of andere verzekeringen mogelijk. Voor al deze uitbreidingen verzorgt Raetsheren van Orden de administratieve en financiële afhandeling. Hierna worden de meest voorkomende verzekeringen kort besproken. Toegevoegde waarde De betrokkenheid van de Besturenraad bij het basispakket heeft een aantal voordelen. De Besturenraad houdt 5

6 doorlopend de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat het belang van de scholen wordt gediend. De voorwaarden zijn zo vastgesteld dat scholen zoveel mogelijk worden ontzorgd. Bij verzekeraars is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de dekking wordt stopgezet als de factuur niet binnen een maand is betaald. Om dit te voorkomen loopt de betaling van het basispakket via de Besturenraad. Ook hoeven scholen niet door te geven welke directieleden, bestuurders en toezichthouders de school heeft. Daarnaast heeft Raetsheren van Orden een vast schadeteam voor leden van de Besturenraad. Dit team bezit specifieke kennis over onderwijs, waardoor u kunt rekenen op kundig advies en kundige ondersteuning. Ook kunt u bij Raetsheren van Orden terecht voor advies en als u vragen hebt. Desgewenst kunt u vragen om een risicoanalyse. Naast een inventarisatie van de risico s wordt aangegeven wat u kunt doen om de risico s te verkleinen en af te dekken. Tot slot kunt u als lid een beroep doen op de juristen van de Besturenraad als u ten aanzien van dekkingsvragen of uitkeringsproblemen een second opinion wilt. Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen De aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen verzekert risico s die voortkomen uit de aansprakelijkheid van scholen in hun hoedanigheid van onderwijsinstelling. Onder de dekking vallen alle activiteiten die onder auspiciën van de onderwijsinstelling worden uitgevoerd. De verzekering geldt zowel voor de rechtspersoon als voor natuurlijke personen, zoals docenten, leerlingen, vrijwilligers en hulpouders. nadeel als gevolg van het vervallen van de no-claimkorting, kan worden verzekerd met een autocascoverzekering. Schade die de medewerker zelf heeft opgelopen of die zijn bezittingen hebben opgelopen, is te verzekeren met een schadeverzekering inzittenden. Stages In de aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen is aansprakelijkheid voor schade tijdens stages meeverzekerd. Dat wil zeggen dat de school verzekerd is voor schade aan eigendommen van anderen, die is veroorzaakt door toedoen of nalatigheid van een stagiair tijdens het uitvoeren van stage-activiteiten. Aan deze dekking zijn wel een aantal criteria en voorwaarden verbonden. In de praktijk blijkt de aansprakelijkheid in stageovereenkomsten niet altijd geregeld conform het wettelijk kader. Dit kan gevolgen hebben voor de dekking. Door de model-stageovereenkomst van de Besturenraad te gebruiken, voorkomt u dat uw school aansprakelijk wordt gesteld zonder dat de verzekeraar de schade vergoedt. Niet onderwijsspecifieke activiteiten Onderneemt uw school ook andere activiteiten dan lesgeven? Houd er dan rekening mee dat andere activiteiten dan onderwijs geven, mogelijk buiten de verzekering vallen. Voorbeelden zijn detachering van een docent, het verrichten van de administratie voor andere scholen of het hebben van een werkplaats of restaurant waar leerlingen praktijkervaring op kunnen doen. Het is belangrijk de verzekeraar hiervan van tevoren op de hoogte te stellen. Dienstreizen Heeft uw school meerdere vestigingen? Als leraren of ander personeel van de ene vestiging naar de andere reizen, is dat een dienstreis. Als er wat gebeurt tijdens zo n dienstreis, kan de school daar aansprakelijk voor worden gesteld. Schade aan motorvoertuigen, zoals een auto, valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen. In eerste instantie valt die onder de particuliere WAverzekering voor motorrijtuigen. Schade die niet valt onder de eigen verzekering van de medewerker, bijvoorbeeld het Buitenschoolse activiteiten Buitenschoolse activiteiten, zoals de tussenschoolse opvang, een schoolreis, groepsdeelname aan de avondvierdaagse of een schoolfeest, zijn niet automatisch verzekerd. Dat is alleen het geval als de activiteit onder toezicht van de school is georganiseerd. Verricht uw school andere activiteiten dan lesgeven en wilt u weten of die verzekerd zijn met de aansprakelijkheidsverzekering van de Besturenraad? Neem dan contact op met het schadeteam van Raetsheren van Orden. Tip: Maakt u gebruik van vrijwilligers, zoals ouders, die kinderen met hun eigen auto vervoeren? Dan mag de school ervan uitgaan dat zij een rijbewijs hebben en dat zij hun voertuig hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Het is verstandig ouders hierop te wijzen, bijvoorbeeld in de schoolgids. Tip: Denkt u dat uw school meer risico loopt dan gebruikelijk, bijvoorbeeld door specifieke activiteiten of een specifieke leerlingpopulatie? Door Raetsheren van Orden kunt u een risicoanalyse laten maken. Naast een inventarisatie van de risico s wordt aangegeven wat u kunt doen om de risico s te verkleinen en af te dekken. 6

7 Voorbeeld: Overblijven Tussen de middag blijven kinderen over in hun eigen klaslokaal, onder toezicht van een vrijwilliger. De vrijwilligers werken voor een stichting die speciaal voor het overblijven is opgezet. De vrijwilligers vallen daarom niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school, maar onder die van de stichting. Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden Om het risico van bestuurdersaansprakelijkheid af te dekken, is er een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden. Deze verzekering dekt schade aan derden die voortvloeit uit fouten van de verzekerde zelf of die van medebestuurders. De verzekering dekt ook juridische kosten voor het voeren van verweer. De dekking geldt behalve voor bestuurders en toezichthouders ook voor directieleden en andere personen die als medebeleidsbepaler kunnen worden aangemerkt. Belangrijk om te weten is dat alleen het feitelijk benoemde gezag van de school en het direct overkoepelende bestuur van de school zijn verzekerd. Bij samenwerkingsverbanden kan het dus voorkomen dat voor schooloverstijgende besturen een aparte verzekering moet worden afgesloten voor bestuurdersaansprakelijkheid, ook al bestaat dit bestuur (deels) uit dezelfde personen. Voorbeeld: negen besturen en twaalf scholen Een school maakt deel uit van een federatie van twaalf basisscholen met negen besturen, met daarboven een federatiebestuur. De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden verzekert alleen de directie van de school en het bestuur van de school. Het federatiebestuur moet zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders afsluiten. Normaal gesproken willen verzekeraars weten wie deel uitmaken van het feitelijk gezag, het bestuur en het toezicht van de school. Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden in het basispakket van de Besturenraad is dit niet nodig. Pas op het moment dat een claim wordt ingediend, moet u als school aantonen dat de desbetreffende persoon onder de verzekering valt. Schoolongevallenverzekering Op school kunnen zich voorvallen voordoen met lichamelijk letsel tot gevolg, waarvoor de school niet aansprakelijk kan worden gesteld en die dus niet door de school vergoed hoeven te worden. Uit maatschappelijk oogpunt en om vervelende discussies met leerlingen en ouders te voorkomen, kunnen scholen ervoor kiezen een schoolongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert uit als er sprake is van letsel als gevolg van een schoolongeval, los van de vraag of de school aansprakelijk kan worden gesteld. Dekking In het basispakket van de Besturenraad is een schoolongevallenverzekering opgenomen. De verzekering keert uit bij letsel bij alle bij de school betrokken personen: leerlingen, personeel, vrijwilligers, hulpouders, etc. Verzekerd zijn ongevallen die zich voordoen bij alle activiteiten gedurende het verblijf op school of tijdens alle activiteiten in schoolverband. Ook de benodigde reistijd voor het komen en gaan naar de schoolactiviteiten is verzekerd. Bij bestuursleden en personeelsleden met een dienstverband van minimaal 30 uur per week geldt de verzekering 24 uur per dag en ook tijdens vakanties en weekeinden. De verzekering keert een bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit. Ook voorziet de verzekering in een vergoeding wanneer de ziektekostenverzekering de gemaakte geneeskundige kosten en tandheelkundige kosten niet geheel voor haar rekening neemt. Schade aan materiële zaken, zoals kleding of andere bezittingen, wordt niet vergoed, tenzij het gaat om schade als gevolg van agressief gedrag door derden èn de schade rechtstreeks het gevolg is van de werkzaamheden die de verzekerde uit hoofde van zijn of haar functie verricht. Er gelden uitsluitingen voor opzet en activiteiten met bijzondere risico s. Uitbreidingen Het is mogelijk de in het basispakket opgenomen verzekerde bedragen voor overlijden en blijvende invaliditeit te verhogen. Ook extra vervoerskosten in verband met medische behandeling van het opgelopen letsel en het vervoer van huis en naar school en omgekeerd, zijn dan verzekerd. Scholen kunnen ook kiezen voor een 24-uursdekking voor alle verzekerden. Deze uitbreiding is echter niet mogelijk in combinatie met een verhoging van de verzekerde bedragen. Extra verzekeringen Als lid van de Besturenraad kunt u het basispakket aanvullen met andere verzekeringen, zoals een doorlopende reisverzekering, een autocascoverzekering en schadeverzekering inzittenden. Hebt u nog andere verzekeringswensen, dan kan Raetsheren van Orden hiervoor ook een passende oplossing bieden. Er zijn specifieke uitbreidingsmogelijkheden voor zowel po, vo, mbo, hbo en wo. 7

8 Rechtsbijstandverzekering Het is niet ondenkbaar dat een ouder een klachtprocedure begint tegen een leerkracht of andere (ex)medewerkers of vrijwilligers van de school. U kunt in het basispakket van uw school een rechtsbijstandverzekering laten opnemen. Deze biedt de verzekerden rechtsbijstand bij een ingediende klacht of een ingestelde strafvervolging. De rechtsbijstandverzekering omvat ook traumaopvang. Hiermee verzekert u personeel van structurele opvang bij schokkende gebeurtenissen. Daarnaast is het mogelijk de verzekering uit te breiden met verhaalsrechtsbijstand als gevolg van agressie en/of geweld. Personeelsleden krijgen met deze uitbreiding juridische bijstand bij het verhalen van persoonlijke schade als gevolg van agressie of geweld. Reisverzekering Organiseert uw onderwijsinstelling reizen, kampen en excursies onder toezicht van de onderwijsinstelling? Dan is een doorlopende reisverzekering te overwegen. De doorlopende reisverzekering van Raetsheren van Orden biedt onder andere dekking voor medische en tandheelkundige kosten bij ziekte, kosten voor een vervangend vervoermiddel en hulpverlening door SOS International. Ook schade aan logiesverblijven of de inventaris van logiesverblijven is verzekerd. U kunt ook kiezen voor een kortlopende groepsreisverzekering. Autocascoverzekering Scholen die lid zijn van de Besturenraad kunnen als aanvulling op het basispakket een autocascoverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt bijvoorbeeld de financiële gevolgen van het verlies van no-claimkorting en het eigen risico van de eigen cascoverzekering. Schadeverzekering inzittenden Als een personeelslid tijdens een dienstreis met een motorvoertuig een fout maakt en daardoor schade veroorzaakt, valt de schade aan andere personen onder de dekking van de WA-verzekering motorvoertuigen. De schade die het personeelslid zichzelf of zijn eigen bezittingen toebrengt, valt daar niet onder. Onder omstandigheden is de werkgever verplicht die te vergoeden op grond van goed werkgeverschap. Deze schade valt niet onder de gewone aansprakelijkheidsverzekering van de school. Om dit risico te dekken, is het mogelijk als aanvulling op het basispakket een schadeverzekering inzittenden af te sluiten. Persoonlijke eigendommen leerlingen Of scholen aansprakelijk zijn voor diefstal en verlies van eigendommen van leerlingen, hangt af van de omstandigheden. Scholen die daar geen discussie over willen voeren met leerlingen of hun ouders, kunnen ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten voor persoonlijke eigendommen van leerlingen. Deze verzekering dekt het risico van beschadiging, verlies of diefstal van privé-eigendommen van leerlingen, zoals kleding, mobiele telefoons en laptops. Meer informatie De polisvoorwaarden van het basispakket zijn te downloaden via Wilt u meer informatie over de verzekeringen die leden van de Besturenraad kunnen afsluiten? Neem dan contact op met Lex Joosten, coördinator Ledenvoordeel, T , Het schadeteam van Raetsheren van Orden is te bereiken op T Wilt u de Besturenraad raadplegen voor een second opinion, bijvoorbeeld in het geval van een schadeafwijzing? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Advocaten & Juristen, T Redactieadres Besturenraad Postbus AJ Woerden T F Thema is een uitgave van de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs. Losse nummers 3 3, Eindredactie en productiebegeleiding Marketing & Communicatie Besturenraad Vormgeving Ontwerpwerk, Den Haag Druk Drukkerij Ten Brink, Meppel, Besturenraad 2013

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave FS01 SCHORSING EN UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Inhoudsopgave De belangrijkste punten op een rij

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

december 2014 Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

december 2014 Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN VER US december 2014 Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T:

Nadere informatie

VERZEKERING. Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten.

VERZEKERING. Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten. VERZEKERING Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten. Dit is geregeld via de Besturenraad (Belangenbehartiger van en dienstverlener aan scholen en schoolbesturen) met als intermediair

Nadere informatie

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De BTA-verzekering houdt rekening met de

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid Allianz Nederland Schadeverzekering Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, kunt u nog zonder? Als bestuurder, commissaris of toezichthouder neemt u dagelijks beslissingen.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

Bewonersondernemingen

Bewonersondernemingen Bewonersondernemingen Rechtspersoon: stichting, vereniging, coöperatie, b.v. Soorten (basis) verzekeringen voor de vennootschap - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam

Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en bijbehorende

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Ongevallenverzekering Collectief Voor bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen www.interpolis.nl 7899 032006 Philip de Bruin, Bloemenzaak Belle Fleur Een mooi gebaar voor werknemers Ongeveer acht

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle Dordtse vrijwilligers verzekerd Vrijwilligersverzekering Organisaties met vrijwilligers die elders al een verzekering hebben afgesloten, beslissen zelf of zij deze verzekering

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Onderwerpen - Historische achtergrond vrijwilligersverzekering - Omschrijving begrip vrijwilliger - Toelichting dekkingsrubrieken - Praktijkvoorbeelden - Vragen

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De BCA-verzekering houdt rekening met de complexe

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Inhoudsopgave 1. Algemene uitgangspunten... 3 2. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers... 4 3. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers...

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Risico s en aansprakelijkheid

Risico s en aansprakelijkheid Risico s en aansprakelijkheid voor een flexibele onderneming in de Grafische sector Mirelle van Gemert, segmentmanager HI&D Mark Hoogeveen, accountmanager HI&D Inhoud Introductie Risico s in bedrijfsvoering

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven De Vrijwilligersverzekering Gemeente Eindhoven ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING... 9 VRAGEN... 10 SCHADE... 10 Algemeen Definitie

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

notitie failliet is. pag. 1 van 3 1 De Thema - uitgave van 6 april van dit jaar - afkomstig van de Besturenraad - ging over de

notitie failliet is. pag. 1 van 3 1 De Thema - uitgave van 6 april van dit jaar - afkomstig van de Besturenraad - ging over de notitie aan Adviescommissie Passend Onderwijs van Daisy Althuizen datum 25 november 2013 kenmerk DocOMO-27653/DA/DA betreft Verzekeren bestuurdersaansprakelijkheid SWV Passend Onderwijs Samenvatting Het

Nadere informatie

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? Claimcultuur, het maar raak claimen? Ook in Nederland toenemend claimbewustzijn bij burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties Albert Meijer, Accountmanager Overheid De VNG Vrijwilligersverzekering Gerechtshof (12 april 2017): Gemeente is eigenaar civielrechtelijk aansprakelijk (r.o.

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Albert Meijer Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Aansprakelijkheid & Verzekeringen

Aansprakelijkheid & Verzekeringen VO-Signaal Geen voorzijde Aansprakelijkheid wel & Verzekeringen VO op VO-Signaal pagina 1 3 Aansprakelijkheid & Verzekeringen Met VO-Signaal wil Arbo-VO scholen ondersteunen bij de invulling van goed werkgeverschap.

Nadere informatie

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit 2 A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit Schade aan uw (bedrijfs)voertuigen is vervelend. Naast de kosten van schadeherstel,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Onderwijsinstelling

Aansprakelijkheid Onderwijsinstelling Aansprakelijkheid Onderwijsinstelling Het belang van een goede aansprakelijkheidsverzekering Arbo en Onderwijswet De Arbo- en Onderwijswet schrijft uw onderwijsinstelling een wettelijke zorgplicht voor.

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

privé-vermogen Een bestuursfunctie kan een kosten

privé-vermogen Een bestuursfunctie kan een kosten Een bestuursfunctie kan een privé-vermogen kosten De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Centraal Beheer Achmea voor directeuren, bestuurders, commissarissen en toezichthouders Een bestu een privé-

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5 % ledenkorting Complete inventarisdekking 2 Omdat uw kampeerauto uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Datum 6 april 2017 KvK Alkmaar

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

PAKKETPOLIS ONDERWIJS

PAKKETPOLIS ONDERWIJS 085mhyl Verzekeringnemer Dr. Nassau College PAKKETPOLIS ONDERWIJS Soort verzekering Ongevallen Collectief Verzekerde bedragen 1 5. O O O, O O b i j o v e r l i j d e n 100.000,00 bij blijvende invaliditeit

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland 2 Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 6 3. Veel gestelde vragen over

Nadere informatie

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Een goede basis voor uw bedrijfsauto. 3 Daarom kiest u voor onze Bedrijfsautoverzekering! 4 Even

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?...1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?...1 3 Samenloop met eigen verzekering...2 4 Dekkingsvragen...2

Nadere informatie

November 2010. Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder

November 2010. Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder November 2010 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder Bs de Touwladder, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen

Nadere informatie

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Inhoud Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. 3 Goed werkgeverschap...

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid OBS Het Palet Dit protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in

Nadere informatie

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer Met de VNG Vrijwilligersverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Vrijwilligers zijn onmisbaar 3 02 Uw voordelen op een rij! 4 03 Hiervoor bent u

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Meestgestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meestgestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meestgestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?... 1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?... 1 3 Samenloop met eigen verzekering... 2 4 Dekkingsvragen...

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Overdreven of reëel risico? Robert Sluis CVAH Verzekeringsdienst 23 januari 2017 Onze doelstellingen voor vandaag Uitleg en handvatten Aan het einde van deze presentatie weet

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

: vrijwillige politie : mantelzorgers

: vrijwillige politie : mantelzorgers Overzicht VNG Vrijwilligerspolis Verzekeringnemer : gemeente Algemene uitgangspunten Definitie vrijwilliger Uitgesloten zijn Leeftijdsgrens : Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. DE BREDESCHOLEN VERZEKEREN EN AANSPRAKELIJKHEID INHOUD Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1. Partijen 1.2. Hoofdregel 1.3. Contractspartijen moeten in ieder geval verzekerd zijn voor 1.4. Welke verzekeringen moet

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s?

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s? Organisaties Bij speeltuinverenigingen Vrijwilligers Gebruikers (Jeugd) Verdienen zij iets extra s? voor de speeltuin onbetaald werkt Vaak is speeltuin aansprakelijk voor schade die vrijwilliger veroorzaakt

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl )

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Onze Vrijwilligerspolis (Nieuwe Stijl) kent de volgende dekkingen: A. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers B. Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie