Big Business. Master Thesis, Master Studies of Real Estate Amsterdam School of Real Estate

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Big Business. Master Thesis, Master Studies of Real Estate Amsterdam School of Real Estate"

Transcriptie

1 Big Business De toegevoegde waarde van beleggen in logistiek vastgoed op basis van het risicorendementsprofiel en de correlatie met andere vastgoedcategorieën Master Thesis, Master Studies of Real Estate Amsterdam School of Real Estate Auteur: ir. Marsja Hoogvorst RT adres: Datum: augustus 2009 Begeleider: drs. Arthur Marquard I

2 II

3 Voorwoord Dit rapport is het eindproduct van een onderzoek naar beleggingen in logistiek vastgoed. Het onderzoek is uitgevoerd als Master Thesis van de opleiding Master Studies of Real Estate (MSRE) aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Het onderzoek is voor diverse partijen die actief zijn in beleggingen in vastgoed interessant, omdat het de toegevoegde waarde van beleggingen in logistiek vastgoed belicht. Hierbij wil ik mijn begeleider van de ASRE, Arthur Marquard hartelijk bedanken voor de enthousiaste manier waarop hij me door het traject heeft geleid. Ook wil ik verschillende collega s bij DTZ Zadelhoff bedanken. Om te beginnen voor de nuttige tips, maar ook voor contactpersonen voor interviews, het doorlezen van mijn werk en het sparren over het onderwerp van de scriptie. Verder is dank verschuldigd aan alle heren die bereid zijn geweest om medewerking te verlenen aan de interviews: Frank van Dijk, directeur van ProDelta Real Estate, Robin von Weiler, mede-oprichter van ProLogis in Europa, Sander Breugelmans, transaction officer bij AMB Property Europe B.V., Bram Verhoeven, market officer bij ProLogis in Nederland, Hans van den Reek, collega van DTZ Zadelhoff, Raymond Hoogwegt, managing director van Neddex, en natuurlijk aan alle personen die hiervoor niet genoemd zijn, maar me wel in raad en daad hebben bijgestaan tijdens deze toch wel heftige periode. Marsja Hoogvorst Rotterdam, augustus 2009 III

4 Samenvatting Dit onderzoek betreft een onderzoek naar beleggingen in logistiek vastgoed in Europa. De doelstelling van het onderzoek is om na te gaan of beleggingen in logistiek vastgoed op portefeuilleniveau kunnen zorgen voor een beter rendement en/of een lager risico op basis van de risico-rendementsverhouding van deze categorie en de correlatie met andere beleggingen. Logistiek vastgoed is gedefinieerd als bedrijfsruimte met een minimale vloeroppervlakte van m², een minimale vloerbelasting van kg/m², een minimale vrije hoogte van 8 meter, voorzien van ten minste één loading dock per m². De beleggingsmarkt van logistiek vastgoed is ten behoeve van het onderzoek ingedeeld in de categorieën directe beleggingen, indirecte niet-beursgenoteerde beleggingen en indirecte beursgenoteerde beleggingen. Het rendement van directe beleggingen is bepaald op basis van de gerealiseerde bruto aanvangsrendementen (BAR), voor indirecte beleggingen is het bepaald op basis van de waardestijging. Het risico is de standaarddeviatie die is bepaald op basis van cijfers per kwartaal, om de gevonden data vergelijkbaar te houden met gegevens van de ROZ-IPD index. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat beleggingen in logistiek vastgoed een hoger rendement halen dan beleggingen in andere vastgoedcategorieën. Het risico dat hierbij komt kijken is echter onevenredig hoog, waardoor het op basis van de beschikbare data geen aantrekkelijke categorie is om in te beleggen. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de beschouwingsperiode voor dit onderzoek kort is, omdat logistiek vastgoed pas sinds enkele jaren als afzonderlijke vastgoedcategorie wordt onderscheiden. Bovendien is de beschikbare data beperkt, waardoor de uitkomsten door specifieke kenmerken van de objecten waarvan transacties bekend zijn een hoger risico weergeven dan in werkelijkheid het geval zal zijn. Deze specifieke kenmerken zijn door de veelheid van gegevens in de ROZ-IPD index niet aanwezig. De correlatie met overige vastgoedcategorieën blijkt groot te zijn, waardoor er binnen een vastgoedportefeuille door het toevoegen van logistiek vastgoed weinig aan risicospreiding kan worden gedaan. Wel kan op basis van geografie risico worden gespreid, bijvoorbeeld door te beleggen in objecten in West- en Oost-Europa, omdat deze op basis van de ligging altijd een verschillende functie zullen hebben voor de logistiek. Een andere mogelijkheid is om spreiding in de huurders aan te brengen op basis van de branche waarin deze actief zijn. Winst is er te behalen door te specialiseren in deze beleggingscategorie. Door meer kennis en ervaring kunnen de gebouwen beter worden uitgevoerd conform de wensen van de gebruiker. Een uitgebreider netwerk zorgt ervoor dat kansen eerder worden benut. Op basis van dit onderzoek is het niet goed mogelijk geweest om het effect van logistiek vastgoed op een beleggingsportefeuille aan te geven. De positie ten opzichte van andere categorieën is niet aangetoond. De verwachting dat logistiek vastgoed zich op het gebied van de risicorendementsverhouding tussen kantoren en bedrijfsruimten bevindt is echter ook niet verworpen. IV

5 Inhoudsopgave Voorwoord... III Samenvatting... IV Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Onderzoeksgebied Onderzoekskader Probleemgebied Doelstelling en onderzoeksvragen Onderzoeksmethoden Literatuuronderzoek Dataverzameling en analyse Interviews met deskundigen Theoretisch kader Rendement Rendement op directe beleggingen Rendement op indirecte niet-beursgenoteerd beleggingen Rendement op indirecte beursgenoteerde beleggingen Gebruikte methoden voor dit onderzoek Risico Portefeuilletheorie Risico-rendement verhouding Diversificatie Efficient frontier Smoothing Begripsbepaling Toepassing in het onderzoek Toepassing van de theorie in het onderzoek Conclusie Logistiek vastgoed Gebruikers van logistiek vastgoed Ontwikkelingen en trends Logistiek vastgoed in Europa Typen distributiecentra Geografische spreiding van distributiecentra Conclusie Beleggen in logistiek vastgoed De vastgoedbeleggingsmarkt in het algemeen De cycli op de vastgoedbeleggingsmarkt De correlatie tussen directe vastgoedbeleggingen en indirecte vastgoedbeleggingen De huidige marktsituatie op de beleggingsmarkt

6 4.3. Beleggingen in logistiek vastgoed Directe beleggingen in logistiek vastgoed Indirecte beleggingen in logistiek vastgoed Conclusie Prestaties van beleggingen in logistiek vastgoed Transacties van logistiek vastgoed Gerealiseerde rendementen op directe beleggingen in logistiek vastgoed Vergelijking tussen gebouwen < m² en gebouwen > m² Vergelijking tussen hotspots en niet-hotspots Vergelijking tussen West- en Oost-Europa Risico van directe beleggingen in logistiek vastgoed Performance van fondsen met logistiek vastgoed Risico van fondsen met logistiek vastgoed Conclusie Logistiek vastgoed ten opzichte van andere beleggingen Directe beleggingen in logistiek vastgoed Risico-rendementsverhouding Correlatie met andere beleggingscategorieën Conclusie Visie van deskundigen Beleggers in logistiek vastgoed Courantheid van de gebouwen Directe beleggingen in logistiek vastgoed Indirecte beleggingen in logistiek vastgoed Verhouding West- en Oost-Europa Conclusie Conclusies, aanbevelingen en reflectie Conclusie Aanbevelingen Reflectie Literatuurlijst Bijlagen Bijlage A, Top 50 logistiek dienstverleners 2009 Bijlage B, Europese logistieke hotspots Bijlage C, ROZ-IPD reeksen Bijlage D, Vragenlijst ten behoeve van de interviews 2

7 1. Inleiding Dit hoofdstuk is de inleiding op een onderzoek naar beleggen in logistiek vastgoed. Om te beginnen zal in paragraaf 1.1 de aanleiding voor het onderzoek worden beschreven. Hierin wordt tevens het belang van dit onderzoek voor praktijk en theorie aangegeven. Paragraaf 1.2 geeft het onderzoeksgebied aan. Er worden in de gebruikte literatuur verschillende definities van het begrip logistiek vastgoed gehanteerd. Om te beginnen zal aan de hand hiervan de definitie die voor dit onderzoek is gebruikt worden beschreven. Hierna zal ook het onderzoeksgebied worden ingekaderd. Er zijn zeer veel beleggers actief op de markt van het logistiek vastgoed. Om het onderzoek overzichtelijk te houden zal een keuze worden gemaakt van de fondsen en beleggers die binnen dit onderzoek vallen. Hierna kunnen de doelstelling en de onderzoeksvragen die met deze doelstelling samenhangen worden geformuleerd. De onderzoeksmethoden die worden gebruikt komen in paragraaf 1.3 aan de orde. In deze paragraaf wordt aangegeven in welk hoofdstuk bepaalde onderzoeksvragen worden behandeld en welke methoden hiervoor zijn gebruikt Aanleiding Het onderzoek van deze Master Thesis zal zich richten op beleggen in logistiek vastgoed. Aanleiding voor dit onderzoek is dat logistiek vastgoed een vrij nieuwe categorie vastgoed is. Voorheen werd logistiek vastgoed onder de categorie bedrijfsruimte/-hallen geschaard, bovendien waren de gebruikers van de logistieke ruimten meestal zelf ook eigenaar van het object. Om die reden is er nog weinig onderzoek gedaan naar hoe beleggingen in logistiek vastgoed zich gedragen, wel is er een duidelijke tendens zichtbaar dat enkele beleggers zich specifiek richten op logistiek vastgoed. Ook binnen de grote makelaarskantoren worden specialistische teams opgericht om relaties te onderhouden en zaken te doen binnen de categorie logistiek vastgoed. Daarnaast leek het in het begin van de kredietcrisis of logistiek vastgoed zich anticyclisch gedroeg. Waar transacties op het gebied van kantoren en winkels afnamen was het aantal transacties van logistiek vastgoed stabiel. Het laatste jaar is echter ook een afname zichtbaar van transacties in deze beleggingscategorie, waardoor er wellicht een andere verklaring moet worden gezocht voor het feit dat logistiek vastgoed in eerste instantie stabiel leek. Het onderzoek is zowel voor de praktijk als voor de theorie van belang. Zoals al eerder aan is gegeven is er nog vrij weinig onderzoek gedaan naar beleggingen in logistiek vastgoed. Het is voor de praktijk van belang dat er inzicht wordt verkregen in de risico-rendementsverhouding van deze vastgoedcategorie en in de correlatie met andere beleggingen. Als deze beide onderdelen in kaart worden gebracht kunnen beleggers het risico van hun beleggingsportefeuille verlagen door het toevoegen van logistiek vastgoed. De risico-rendementsverhouding en correlatie zullen aan de hand van gedane transacties en de performance van fondsen met logistiek vastgoed duidelijk moeten worden. Voor de theorie is het onderzoek van belang, omdat er in het verleden nog weinig analyse is gedaan van beleggingen in logistiek vastgoed. Op basis van data-analyse kunnen voorspellingen worden gedaan over de te verwachten resultaten in de toekomst Onderzoeksgebied Het onderzoekskader bestaat uit twee onderdelen. Om te beginnen moet het begrip logistiek vastgoed duidelijk gedefinieerd worden. In de gebruikte literatuur worden verschillende definities gehanteerd. Deze worden kort genoemd, waarna de voor dit onderzoek gehanteerde definitie wordt gegeven. Hierna moet het onderzoeksgebied worden ingekaderd. Er zijn drie soorten beleggingen in logistiek vastgoed mogelijk, directe beleggingen, indirect beursgenoteerde beleggingen en indirect nietbeursgenoteerde beleggingen. Op alle vlakken zijn zeer veel partijen en fondsen actief. Het strekt te ver om al deze partijen en fondsen in dit onderzoek te behandelen. Om die reden zal een selectie 3

8 worden gemaakt van de voor dit onderzoek meest relevante partijen en fondsen. Dit gebeurt om te beginnen op basis van geografie. Ook grootte speelt een rol bij de selectie. Het probleemgebied geeft de onderdelen aan van beleggen in logistiek vastgoed die in dit onderzoek worden behandeld, namelijk het risico-rendementsprofiel en de correlatie met andere beleggingen. Hierna worden de doelstelling en de onderzoeksvragen die relevant zijn voor dit onderzoek beschreven Onderzoekskader In de gebruikte literatuur worden verschillende definities van het begrip logistiek vastgoed gegeven. Frans van Toor (2004) definieert logistiek vastgoed als bedrijfsruimte ten behoeve van opslag en distributie met een minimale oppervlakte van m², betonvloeren met een minimale vloerbelasting van kg/m², een vrije hoogte van minimaal 8 meter, voorzien van goede laad- en losmogelijkheden met loading docks en gelegen in de nabijheid van transportassen. (blz. 28) De definitie van DTZ Zadelhoff (mei 2008) vertoont hier grote gelijkenis mee. Als aanvulling wordt een ratio van één loading dock per 750 m² tot m² genoemd. (blz. 20). CBRE (2008, (a)) noemt als vereisten om aan de definitie te voldoen alleen een minimaal vloeroppervlakte Van m² en een ratio van één loading dock per 1.500m². (blz. 10). Jones Lang Lasalle (2008) maakt in haar definitie onderscheid tussen NDC en EDC, waarbij een NDC in ieder geval m² vloeroppervlakte moet hebben en een EDC tussen m² en m². Ook de vrije hoogte verschilt bij beide, van 10 tot 12 meter bij een NDC en 11 tot 13 meter bij een EDC. De vloerbelasting ligt tussen kg/m² en kg/m². Er wordt door Jones een ratio van één loading dock per m² tot m2 gehanteerd bij een normaal distributiecentrum en een ratio van één dock per 500 m2 bij een crossdocking object. Verder wordt een percentage kantooroppervlakte van ongeveer 5% genoemd en besteedt Jones aandacht aan factoren als veiligheid, duurzaamheid, parkeergelegenheid, flexibiliteit en ruimte voor trucks om te manoeuvreren. Capgemini & ProLogis (2006) hanteren niet een dergelijke definitie. Wel komen enkele kenmerken in hun rapport naar voren. Zo worden units tussen m² en m² bestempeld als gedateerd (blz. 21). Waar een logistieke ruimte in ieder geval wel aan moet voldoen is een flexibele, veelzijdige indeling, waardoor verschillende lay-outs voor opslag kunnen worden gebruikt. Verder moet de vrije hoogte in ieder geval 10 meter bedragen en moet er tenminste één loading dock per m² aanwezig zijn. De maximale vloerbelasting moet hoog zijn en er moet een sprinkler aanwezig zijn. Als laatst wordt daglichttoetreding genoemd. Enkele gebouwspecificaties die uit de literatuur naar voren komen zijn ook later aan te brengen. Zo kunnen kantoren ingebouwd worden, lichtstraten of kozijnen worden aangebracht, kan een sprinklerinstallatie worden aangelegd en kan een aangrenzend terrein worden verworven ten behoeve van parkeergelegenheid of ruimte om te manoeuvreren. Om de vergelijking met andere soorten vastgoed beter mogelijk te maken wordt ervoor gekozen om een definitie te gebruiken waar ook logistiek vastgoed onder valt dat wellicht niet meer helemaal aan de eisen van deze tijd voldoet. In de ROZ-IPD index worden immers ook kantoorgebouwen vergeleken die op dit moment niet meer op die manier gebouwd zouden worden. Op basis van het bovenstaande wordt voor dit onderzoek de volgende definitie voor logistiek vastgoed gebruikt: Bedrijfsruimte met een minimale vloeroppervlakte van m², een minimale vloerbelasting van kg/m², een minimale vrije hoogte van 8 meter, voorzien van ten minste één loading dock per m². 4

9 Nu de definitie van het begrip helder is moet ook het onderzoeksgebied worden gedefinieerd. Om te beginnen gebeurt dit op basis van geografie. Het onderzoek richt zich alleen op logistiek vastgoed in Europa. Hierbij worden de tien landen of clusters van landen geselecteerd die voor beleggingen in logistiek vastgoed het meest van belang zijn, dit zijn: Benelux Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Spanje Italië Polen Tsjechië, Roemenië en Hongarije Scandinavië Zwitserland en Oostenrijk De categorieën indirect beursgenoteerd en indirect niet-beursgenoteerd worden ook op basis van bovengenoemde landen of clusters ingedeeld. Als eerste voorwaarde wordt gesteld dat het betreffende fonds een link heeft met Nederland, dus ofwel genoteerd is aan de AEX index ofwel objecten in Nederland bezit. De beursgenoteerde fondsen die puur gericht zijn op logistiek vastgoed en genoteerd zijn aan een index in één van bovengenoemde landen vallen binnen het kader van dit onderzoek Probleemgebied Het onderzoek richt zich op twee kenmerken van beleggingen in logistiek vastgoed, te weten het risico-rendementsprofiel en de correlatie met andere beleggingscategorieën. Het in kaart brengen van het risico-rendementsprofiel is van belang om te kunnen meten of de risico-rendementsverhouding in lijn ligt met deze verhouding van andere beleggingscategorieën. Ook moet duidelijk worden waar beleggingen in logistiek vastgoed zich op dit vlak bevinden ten opzichte van andere beleggingen. Wanneer beleggingen in logistiek vastgoed niet in lijn zouden liggen met andere beleggingscategorieën zou dit ofwel betekenen dat er een hoger rendement wordt behaald tegen een lager risico ofwel het tegenovergestelde, een lager rendement met een hoger risico. Vanzelfsprekend zou logistiek vastgoed in het eerste geval een zeer goede belegging zijn en in het laatste geval juist niet. Het plaatsen van beleggingen in logistiek vastgoed ten opzichte van andere categorieën is van belang voor het risicoprofiel van een belegger. Sommige beleggers nemen genoegen met een laag rendement, omdat ze risico-avers zijn. Beleggers die met een hoger risico beleggen verwachten een hoger rendement. Aan de hand van de plaats van dit soort beleggingen kan worden aangegeven voor welk type belegger logistiek vastgoed een aantrekkelijke belegging is. De correlatie met andere beleggingscategorieën is van belang voor risicospreiding. Als blijkt dat logistiek vastgoed een lage of negatieve correlatie heeft met andere beleggingscategorie is dit op portefeuilleniveau gunstig. Door beleggingen in logistiek vastgoed aan een portefeuille toe te voegen 5

10 kan in dat geval voorkomen worden dat zich uitschieters (naar beneden) voordoen en wordt op die manier dus voorkomen dat er grote verliezen worden geleden Doelstelling en onderzoeksvragen Er is nog weinig bekend over beleggingen in logistiek vastgoed. Lange tijd werd deze categorie onder bedrijfsruimte geschaard. Ook waren beleggers tot enkele jaren geleden vanwege de specifieke kenmerken van logistiek vastgoed weinig geïnteresseerd om hierin te beleggen. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden en de laatste jaren is de interesse in deze categorie toegenomen. Er bestaat onduidelijkheid over de plaats van logistiek vastgoed ten opzichte van andere categorieën. Om een gefundeerde keuze te maken voor een belegging in logistiek vastgoed is het van belang om duidelijkheid te krijgen over het risico-rendementsprofiel en de correlatie met andere beleggingscategorieën. De vraag is in hoeverre een beter presterende beleggingsportefeuille kan worden samengesteld door de beleggingscategorie logistiek vastgoed toe te voegen. De doelstelling van het onderzoek luidt: Het doel van het onderzoek is om na te gaan of beleggingen in logistiek vastgoed op portefeuilleniveau kunnen zorgen voor een beter rendement en/of een lager risico op basis van de risico-rendementsverhouding van deze categorie en de correlatie met andere beleggingen. Om de doelstelling te realiseren zijn verschillende onderzoeksvragen geformuleerd die zijn onder te verdelen in categorieën. De categorieën waarin de vragen zijn in te delen zijn als volgt: Theoretisch kader. Logistiek vastgoed. Beleggingsmarkt en logistiek vastgoed als beleggingscategorie. Prestaties van beleggingen in logistiek vastgoed. Vergelijking van beleggingen in logistiek vastgoed met andere beleggingscategorieën. De onderzoeksvragen die zijn opgesteld zullen in de volgende paragraaf worden gekoppeld aan de toegepaste onderzoeksmethoden en de hoofdstukken van het rapport Onderzoeksmethoden Er zijn in de loop van het onderzoek diverse methoden toegepast. Het theoretisch kader is opgesteld aan de hand van literatuuronderzoek. Hierna is data verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten hiervan zijn aan deskundigen voorgelegd om verklaringen te geven en eventueel kanttekeningen te plaatsen bij de uitkomsten van de data-analyse. In de volgende paragrafen worden de onderzoeksvragen gekoppeld aan de onderzoeksmethoden en wordt verwezen naar de hoofdstukken waarin deze worden behandeld Literatuuronderzoek Het theoretisch deel van het onderzoek is ingevuld door middel van literatuuronderzoek en kan worden onderverdeeld in drie delen. Om te beginnen de begripsbepaling of het theoretisch kader, waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen: Hoe wordt rendement omschreven en hoe kan het gemeten worden? 6

11 Hoe wordt risico omschreven en hoe kan het meetbaar worden gemaakt? Hoe wordt correlatie omschreven en hoe kan het gemeten worden? In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader geschept en wordt bovendien beschreven hoe de theorie op dit onderzoek is toegepast. Indien er verschillende methoden zijn om een begrip meetbaar te maken is een keuze gemaakt voor een methode die in dit onderzoek is gebruikt. Deze keuze is uiteraard onderbouwd. Ook wordt relevante aanvullende theorie zoals de moderne portefeuilletheorie en het begrip smoothing in dit hoofdstuk beschreven en wordt de link hiervan met het onderzoek gelegd. De onderzoeksvragen met betrekking tot logistiek vastgoed in het algemeen zijn aan de hand van literatuuronderzoek beantwoord en worden in hoofdstuk 3 beschreven. De literatuur die is gebruikt voor dit hoofdstuk bestaat voornamelijk uit researchrapporten van beleggers of adviseurs op het gebied van logistiek vastgoed. In dit hoofdstuk worden de diverse ontwikkelingen op het gebied van logistieke dienstverlening en het effect hiervan op de vraag naar logistiek vastgoed behandeld. De onderzoeksvragen die in hoofdstuk 3 aan de orde komen zijn: Hoeveel m² logistiek vastgoed is er in Europa en waar bevindt het zich? Welke gebruikers bevinden zich op de markt van logistiek vastgoed en welke ontwikkelingen hebben zich op de gebruikersmarkt van logistiek vastgoed voorgedaan? Vanuit hoofdstuk 3 wordt een directe link gemaakt met hoofdstuk 4 waarin logistiek vastgoed als beleggingscategorie wordt benaderd. Ook voor hoofdstuk 4 is veel gebruik gemaakt van researchrapporten van deskundigen waardoor de informatie zoveel mogelijk up-to-date is, onder andere ten aanzien van de huidige economische crisis. De onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk moeten worden beantwoord zijn de volgende: Wat zijn algemene ontwikkelingen op de beleggingsmarkt en hoe is de huidige marktsituatie? Welke beleggers bevinden zich op de markt van logistiek vastgoed en hoe is hun portefeuille opgebouwd? Hoe is de verhouding direct, indirect niet beursgenoteerd en indirect beursgenoteerd van beleggingen in logistiek vastgoed in Europa? Dataverzameling en analyse De hoofdstukken 5 en 6 bestaan uit data-analyse. In hoofdstuk 5 wordt sec naar de prestaties van de beleggingscategorie logistiek vastgoed gekeken. De onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn de volgende: Welke transacties hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan in logistiek vastgoed? Waar hebben deze transacties zich voorgedaan en welke huurprijzen en rendementen zijn gerealiseerd? Hoe hebben fondsen met logistiek vastgoed de afgelopen jaren gepresteerd? Welke rendementen zijn gehaald en wat is het risico geweest (standaarddeviatie)? Naast deze onderzoeksvragen zijn enkele kenmerken die vanuit het literatuuronderzoek als onderscheidend zijn genoemd onderzocht. Zo is de invloed van de locatie, de invloed van de grootte en het verschil tussen Oost- en West-Europa onderzocht. De transactiegegevens van directe 7

12 beleggingen zijn verzameld uit een interne database van DTZ Zadelhoff. De beurskoersen van de beursgenoteerde fondsen zijn gevonden op internet. In hoofdstuk 6 komen de onderzoeksvragen aan de orde waarin beleggingen in logistiek vastgoed worden vergeleken met andere beleggingscategorieën. De onderzoeksvragen die hier betrekking op hebben zijn: Wat is de correlatie van logistiek vastgoed met andere beleggingscategorieën? Waar bevindt logistiek vastgoed zich qua risico-rendementsverhouding ten opzichte van andere beleggingen? Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens uit de ROZ-IPD index Interviews met deskundigen Interviews met deskundige zijn gebruikt om hiaten in het onderzoek te vullen. Door een gebrek aan data zijn enkele uitkomsten niet in lijn met de verwachting of niet goed te onderbouwen. Door deskundigen te interviewen is gezocht naar een verklaring voor de afwijkingen die er tussen de literatuurstudie en de data-analyse waren en voor een verdere onderbouwing van enkele gegevens die in het onderzoek zijn gevonden. In hoofdstuk 7 worden de uitkomsten van de deskundigeninterviews beschreven volgens hetzelfde stramien als waarin de interviewvragen zijn opgesteld. 8

13 2. Theoretisch kader In de doelstelling worden enkele begrippen genoemd die eerst nader gedefinieerd moeten worden voordat er een antwoord kan worden gegeven op de centrale onderzoeksvraag. Het onderwerp van dit onderzoek, logistiek vastgoed, is in het vorige hoofdstuk ingekaderd. In dit hoofdstuk zullen aan de hand van de geraadpleegde literatuur de begrippen rendement (2.1), risico (2.2) worden omschreven. Indien er meerdere methoden zijn om risico of rendement meetbaar te maken wordt een keuze gemaakt voor de bepaling van deze parameters ten behoeve van dit onderzoek. In deze keuze wordt met name gelet op de beschikbare informatie en de meest zuivere manier om rendement en risico te meten. Verder zal in paragraaf 2.3 de moderne portefeuille theorie kort worden behandeld. Hierin komt het begrip correlatie aan de orde. Deze theorie zal later in het onderzoek worden gebruikt om het effect van het toevoegen van logistiek vastgoed aan een portefeuille zichtbaar te maken. In het vervolg van het onderzoek zullen transactiegegevens worden vergeleken met gegevens uit de ROZ- IPD index, die gebaseerd is op taxatiegegevens. Wanneer eenzelfde object regelmatig wordt opnieuw wordt gewaardeerd treedt smoothing op. Dit begrip wordt in paragraaf 2.4 toegelicht en er wordt een methode beschreven om de taxatiegegevens te unsmoothen en op die manier vergelijkbaar te maken met de beschikbare transactiegegevens. In paragraaf 2.5 wordt toegelicht op welke manier de theorie wordt toegepast in het onderzoek Rendement Voor de bepaling van het rendement worden er in de verschillende categorieën beleggingsmogelijkheden diverse benaderingen gebruikt. Om te beginnen zal rendement in de categorie directe beleggingen worden beschreven (2.1.1), daarna bij indirecte niet-beursgenoteerde beleggingen (2.1.2) en als laatst bij beursgenoteerde beleggingen (2.1.3). In paragraaf wordt beschreven welke methoden om het rendement te bepalen voor dit onderzoek worden gebruikt Rendement op directe beleggingen Voor de waardebepaling van beleggingen in de categorie direct vastgoed worden de volgende begrippen in de literatuur (Van Gool e.a., 2007) gehanteerd: BAR-/NAR-methode en x-keer de huurmethode Discounted cashflowmethode Vervangingskostenmethode BAR-/NAR-methode en x-keer de huurmethode De BAR-methode, de NAR-methode en de x-keer de huurmethode zijn alle aan elkaar gelieerd. De BAR (het bruto aanvangsrendement) wordt bepaald door de volgende formule: Y bar = (BH 1 /I) * 100% waarbij: Y bar = het bruto aanvangsrendement (kosten koper) BH 1 = de bruto jaarhuur in het eerste exploitatiejaar I = de totale investering (inclusief kosten koper) Voor de bepaling van de NAR (het netto aanvangsrendement) wordt dezelfde formule gehanteerd. Ybar wordt vervangen door Ynar, de NAR en op de bruto jaarhuur in het eerste exploitatiejaar worden de exploitatiekosten die ten koste komen van de eigenaar in mindering gebracht. In formulevorm verhouden BAR en NAR zich als volgt: 9

14 BAR * (1-ExK) = NAR waarbij: ExK = de exploitatiekosten als gedeelte van de brutohuur De x-keer de huur methode is simpelweg de omgekeerde van de BAR, kortom 1/BAR = x-keer de huur. Discounted cashflowmethode Bij deze methode worden toekomstige opbrengsten en uitgaven contant gemaakt naar de waardepeildatum. Hierbij worden de te verwachten kasstromen gedurende de beschouwingperiode geschat. Vervolgens wordt de eindwaarde van de onroerende zaak in het laatste jaar geschat. Het contant maken gebeurt op basis van een door de markt gewenst rendement (gewenste disconteringsvoet). Bij de waardebepaling wordt onder meer rekening gehouden met onderstaande factoren: een bepaalde beschouwingperiode een geschat gemiddeld huurstijgingspercentage een geschat gemiddeld stijgingspercentage van de exploitatie-uitgaven de eindwaarde welke is de geschatte opbrengstwaarde aan het einde van de beschouwingperiode Als benadering voor het gewenste rendement wordt doorgaans uitgegaan van het gemiddelde rendement op jongste 10-jarige staatsleningen, verhoogd met een risicopremie voor de categorie vastgoed en een opslag die afhangt van de mate van risico die het getaxeerde object oplevert. De discounted cashflow-methode kan ook omgekeerd worden toegepast. Als de koopsom bekend is kan op basis van de hiervoor omschreven inschattingen van de huurprijsstijging, stijging van de exploitatiekosten en de eindwaarde berekend worden wat het rendement zal zijn van deze belegging binnen de gegeven beschouwingsperiode. In dat geval is er geen sprake van een gewenst rendement, maar is het rendement een gegeven dat kan worden afgeleid uit deze berekening. Dit rendement wordt ook wel aangeduid met de term IRR, internal rate of return. De disconteringsvoet en de BAR en NAR hebben een verband dat door middel van een formule inzichtelijk kan worden gemaakt. Het verband tussen IRR en NAR is als volgt: IRR = NAR + g = BAR * (1-ExK) + g waarbij: g = de groeivoet van huren en waarde Bij de bepaling van de IRR door middel van deze berekening wordt geen rekening gehouden met leegstand, huurincentives, groot onderhoud, yieldveranderingen, leverage en fiscale zaken. Bovendien wordt aangenomen dat het object eeuwigdurend wordt doorgeëxploiteerd en dat er geen restwaarde is. Er wordt verondersteld dat de groei van de huur en de exploitatiekosten gelijk zijn. Vervangingskostenmethode Bij deze methode wordt gekeken naar de herbouwkosten voor het object waarin wordt belegd. Deze worden gecorrigeerd met technische en economische veroudering. Bij deze methode is er echter geen sprake van een rendement dat kan worden berekend op de investering. 10

15 Rendement op indirecte niet-beursgenoteerd beleggingen Ook voor het rendement op indirect niet-beursgenoteerde beleggingen worden diverse begrippen in de literatuur (Van Gool e.a., 2007) beschreven: het netto huur rendement, berekend als de netto huuropbrengst gedeeld door 1% van de gemiddelde waarde van het onroerend goed in exploitatie. Het directe beleggingsresultaat per aandeel als percentage van het gemiddelde eigen vermogen per aandeel, de intrinsieke waarde. Dit vormt een maatstaf voor de winst. Het dividendrendement, berekend als de waarde van het dividend per aandeel over een boekjaar gedeeld door 1% van de gemiddelde beurskoers van dat boekjaar. Het indirect beleggingsresultaat per aandeel als percentage van de gemiddeld intrinsieke waarde. Het totaal (beleggings-)resultaat per aandeel als percentage van de gemiddeld intrinsieke waarde. Het beursrendement. Dit is de procentuele jaarlijkse stijging of daling over een bepaalde periode van de beurswaarde van een aandeel, waarbij uitkeringen zoals dividenden zijn herbelegd, exclusief belastingen Rendement op indirecte beursgenoteerde beleggingen De in paragraaf beschreven methoden voor niet-beursgenoteerde beleggingen kunnen ook voor beursgenoteerde beleggingen worden gebruikt. Daarnaast wordt voor beleggingen in aandelen in de literatuur (Ross e.a., 2008) gebruik gemaakt van de begrippen ROE (return on equity), EAR (effective annual rate) en EAY (effective annual yield). Volgens de literatuur is de ROE een boekhoudkundig begrip dat kan worden bepaald met de formule: ROE = netto inkomsten / totaal vermogen De EAR en EAY zijn hetzelfde en worden afgeleid van het annual percentage rate (APR). APR kan worden bepaald met de formule: C 0 (1+r/m) m De EAR of EAY worden bepaald door de formule: (1+r/m) m -1 waarbij: C 0 = initiële investering m = het aantal investeringen per jaar r = het opgegeven rendement per jaar Gebruikte methoden voor dit onderzoek In veel benaderingen voor de rendementsbepaling komt de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen naar voren. Omdat deze verhouding niet met het resultaat van de belegging te maken heeft maar meer met het resultaat van een bedrijf aan de hand van de strategie van het betreffende bedrijf zijn benaderingen die hiervan uitgaan voor dit onderzoek niet bruikbaar. Een beter gekozen strategie zou een beter rendement op eigen vermogen tot gevolg hebben, maar dit zegt 11

16 feitelijk niets over de performance van de belegging zelf. De in paragraaf beschreven rendementsbegrippen zijn slechts boekhoudkundig en om die reden niet bruikbaar voor dit onderzoek. Voor de bepaling van het rendement op directe beleggingen wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de BAR-methode. De reden hiervoor is dat de BAR een gegeven is dat doorgaans bij transacties bekend wordt gemaakt. De BAR en de koopsom zijn direct met elkaar verbonden en kunnen op het moment dat de transactie plaatsvindt worden bepaald. Bovendien zijn alle parameters in de berekening van de BAR gegeven en niet zoals bij de NAR- of DCF-methode gebaseerd op inschattingen. Hierdoor is de uitkomst zuiver en kunnen transacties onderling beter worden vergeleken. De bepaling van het rendement op beursgenoteerde beleggingen kan gebeuren door middel van de waardegroei van het aandeel en het uitgekeerde dividend. In dit onderzoek zal het rendement op beursgenoteerde beleggingen plaatsvinden door middel van de volgende formule: (waarde jaar 1 + uitgekeerd dividend waarde jaar 0) rendement = waarde jaar 0 Voor zover mogelijk zal deze methode ook voor de bepaling van het rendement op nietbeursgenoteerde indirecte beleggingen worden gebruikt voor dit onderzoek Risico Voor de risicobepaling wordt door diverse schrijvers (Geltner e.a., 2007; Van Gool e.a., 2007 en Ross e.a., 2008) het begrip standaarddeviatie gebruikt. De standaarddeviatie kan worden omschreven als de gemiddelde afwijking van het gemiddelde, ofwel de spreiding. De standaarddeviatie is de wortel uit de variantie. De variantie wordt bepaald door de afwijking van het gemiddelde van de uitkomsten te kwadrateren en bij elkaar op te tellen. Om het risico van beleggingen in logistiek vastgoed te bepalen moet het langjarig gemiddelde rendement worden bepaald. Dit gebeurt volgens de hierboven beschreven methoden. De afwijking van dit gemiddelde wordt, voor zover mogelijk, per kwartaal bepaald. Dit getal wordt gekwadrateerd. De uitkomsten hiervan worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totaal aantal uitkomsten. De wortel uit dit getal is de standaarddeviatie en laat het risico van de belegging zien Portefeuilletheorie De moderne portefeuilletheorie laat zien hoe een belegger het best zijn vermogen kan spreiden over diverse beleggingsmogelijkheden. Er zijn drie belangrijke punten die in de moderne portefeuilletheorie worden behandeld (Geltner e.a., 2007): 1. het behandelt risico en rendement in een begrijpelijke en geïntegreerde manier; 2. het maakt de parameters risico en rendement die belangrijk zijn om een investeringsbeslissing te nemen meetbaar; 3. dit alles wordt gedaan op portefeuilleniveau, het niveau van het totale vermogen van de belegger. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de moderne portefeuille theorie. De basisbeginselen van beleggen in vastgoed en het opbouwen van een (vastgoed)beleggingsportefeuille worden als bekend verondersteld. 12

17 2.3.1 Risico-rendement verhouding De basis van de moderne portefeuilletheorie is het minimaliseren van de volatiliteit van de portefeuille en het maximaliseren van het rendement. Iedere belegger zal de voorkeur geven aan een belegging die een relatief gunstige risico-rendement verhouding heeft. In de onderstaande figuur is dit simpel weergegeven. De lijn geeft een normale risico-rendement verhouding weer van individuele beleggingen. Hierbij staan in de linker onderhoek de risicoloze beleggingen, waar een relatief laag rendement op wordt behaald. Rechtsboven staan de beleggingen die een hoog risico met zich meebrengen, maar waarop ook een hoger rendement wordt behaald. Wanneer we belegging A en B vergelijken met de beleggingen op de lijn met normale beleggingen zal iedere belegger de voorkeur geven aan belegging B, omdat deze tegen een lager risico eenzelfde rendement haalt. A zal daarentegen niet gewild zijn, omdat er bij een hoger risico hetzelfde rendement wordt gerealiseerd. A Risico Rendement B Om de risico-rendementsverhouding van een belegging vast te stellen kan gebruik worden gemaakt van het begrip sharpe-ratio. De sharpe ratio wordt bepaald door het gemiddeld verdiende rendement dat op een belegging is behaald, bovenop het risicovrije rendement, te delen door de standaarddeviatie. In formulevorm: S = r - r f σ Diversificatie Een welbekende uitdrukking in de beleggingswereld is never put your eggs in one basket. De moderne portefeuilletheorie maakt het mogelijk om het voordeel van diversificatie voor de risicorendementverhouding in een portefeuille meetbaar te maken. Bovendien biedt het een handvat over hoe het vermogen over de diverse beleggingsmogelijkheden verdeeld moet worden om de meest gunstige risico-rendement verhouding te behalen. Het rendement op diverse beleggingen heeft een zeker verband met elkaar. Correlatie meet de relatie tussen (de prestaties van) twee verschillende beleggingen. Dit is een belangrijk begrip, omdat het de invloed van het toevoegen van een bepaalde belegging aan een portefeuille op die portefeuille laat zien. Om de correlatie te kunnen bepalen moet eerst het begrip covariantie worden geïntroduceerd. De covariantie wordt in een aantal stappen bepaald. Om te beginnen wordt het rendement de beide beleggingen waarvan de correlatie wordt onderzocht bij verschillende scenario s naast elkaar gelegd. Dit gebeurt door middel van de formule: (R At R A ) * (R Bt R B ) Per scenario worden van twee beleggingen de afwijking van het verwachte rendement met elkaar vermenigvuldigd. Deze uitkomsten worden bij elkaar opgeteld. De covariantie kan worden berekend 13

18 door de optelsom te delen door het aantal metingen dat is gedaan. Om te komen tot de correlatie tussen beide beleggingen dient de covariantie gedeeld te worden door het product van de standaarddeviatie van de beleggingen. Beleggingen die een correlatie hebben van 1 zullen exact in dezelfde lijn met elkaar bewegen. Beleggingen met een correlatie van -1 bewegen juist volledig tegenovergesteld aan elkaar. Het is voor een belegger nutteloos in de zin van diversificatie om beleggingen met een correlatie van 1 samen in een portefeuille op te nemen, omdat dit geen effect heeft op de risico-rendementsverhouding Efficient frontier De efficiënt frontier laat het voordeel zien van de combinatie van twee beleggingsmogelijkheden voor de risico-rendementsverhouding van een portefeuille. De rode lijn in de onderstaande figuur geeft dezelfde lijn weer als in de figuur in de vorige paragraaf, de lineaire verhouding tussen risico en rendement. De efficiënt frontier laat zien dat een combinatie van verschillende beleggingsmogelijkheden in een portefeuille ervoor zorgt dat er minder risico wordt gelopen en eenzelfde rendement kan worden behaald. Hoe de portefeuille wordt samengesteld is afhankelijk van de voorkeuren voor risico en rendement van de belegger. Bron: Kanttekening Volgens de moderne portefeuille theorie is de sharpe ratio een afgeleide van de efficient frontier door een risicovolle portefeuille te combineren met een risicovrije asset. Omwille van de leesbaarheid is een beknoptere en eenvoudiger voorstelling van de gebruikte modellen in dit rapport weergegeven en is alleen per vastgoedcategorie een vergelijking gemaakt met de risicovrije rente Smoothing In het vervolg van het onderzoek zullen transactiegegevens worden vergeleken met informatie uit de ROZ-IPD index. De ROZ-IPD index is gebaseerd op taxatiegegevens, waarbij zich het verschijnsel smoothing voordoet. Door smoothing zijn taxatiegegevens niet direct vergelijkbaar met transactiegegevens. In deze paragraaf zal eerst het begrip smoothing worden toegelicht, waarna een methode wordt besproken om de taxatiegegevens te unsmoothen en dus vergelijkbaar te maken met de verkregen transactiegegevens Begripsbepaling Door de lage mate waarin in vastgoed wordt gehandeld worden gegevens met betrekking tot de waarde vastgesteld door middel van taxaties. Bij deze taxaties wordt doorgaans gebruik gemaakt van eerdere taxaties. Om die reden vertoont een taxatie vaak sterke samenhang met het verleden en 14

19 geeft een vertekend beeld van de werkelijke situatie op de vastgoedmarkt. In een opgaande markt wordt de opgang niet voldoende in de taxatie weergegeven. Een neergang in de markt wordt doorgaans over een langere periode gespreid. Hierdoor worden de resultaten van taxaties afgevlakt ten opzichte van de werkelijke waarde van het onderliggende vastgoed. Effect hiervan is dat het risico van vastgoed op basis van taxaties niet voldoende duidelijk wordt, omdat de standaarddeviatie van de getaxeerde objecten te laag wordt ingeschat. Het bewijs van smoothing is geleverd door de autocorrelatie tussen taxaties in het verleden en taxaties in het heden te bepalen. In tegenstelling tot de autocorrelatie van aandelen en obligaties, die zo goed als gelijk is aan 0, wat er op duidt dat er geen sprake is van smoothing, is de autocorrelatie van taxaties 0,65. (Geltner e.a., 2007) Toepassing in het onderzoek Rothweiler (2006) maakt in zijn onderzoek gebruik van een formule die door Pagliari is opgesteld om taxatiegegevens te unsmoothen. Deze formule luidt als volgt: V t = α * Mp t + (1 α ) * V t-1 waarbij: V t = de huidige getaxeerde waarde α = de mate waarin nieuwe informatie wordt verwerkt in een taxatie Mp t = de huidige geschatte of gerealiseerde transactieprijs = de vorige getaxeerde waarde V t-1 Uit bovenstaande formule blijkt dat wanneer α gelijk is aan 1 alle nieuwe informatie wordt gebruikt en er geen sprake zou zijn van smoothing. Uit het onderzoek van Rothweiler blijkt echter dat α niet gelijk is aan 1, maar gemiddeld langjarig eerder in de buurt komt van 0,6. Dit getal en bovenstaande formule zullen in het vervolg van dit onderzoek gebruikt worden om taxatiereeksen te unsmoothen. De formule moet worden herschreven, omdat Mp t in dit geval de onbekende is en voor α een vast getal van 0,6 wordt gehanteerd. In dit onderzoek luidt de formule: Mp t = 1/0,6 * (V t - (1-0,6)* V t-1 ) 2.5. Toepassing van de theorie in het onderzoek De data-analyse in dit onderzoek zal worden uitgevoerd volgens een aantal stappen: 1. Bepaling van het rendement van beleggingen in logistiek vastgoed. 2. Bepaling van het risico van beleggingen in logistiek vastgoed. 3. Bepaling van het risico-rendementsprofiel van logistiek vastgoed. 4. Bepaling van het effect op een portefeuille door het toevoegen van beleggingen in logistiek vastgoed. In dit onderzoek komen de begrippen risico en rendement aan de orde en is beschreven hoe deze in dit onderzoek worden bepaald. Het rendement van directe beleggingen wordt bepaald aan de hand van de BAR, omdat dit bij de meeste transacties een gegeven is en omdat de BAR niet afhankelijk is van inschattingen van de parameters. Bij indirecte beleggingen wordt gekeken naar de percentuele waardestijging inclusief het uitgekeerde dividend. Het risico wordt bepaald aan de hand van de standaarddeviatie van dit rendement over de periode dat logistiek vastgoed als afzonderlijke beleggingscategorie wordt behandeld of voor zover de data terugvoert. 15

20 Het risico-rendementsprofiel wordt bepaald door de sharpe ratio te bepalen. Om de sharpe ratio te bepalen wordt de risicovrije rente in mindering gebracht op het berekende rendement en gedeeld door de berekende standaarddeviatie van beleggingen in logistiek vastgoed. De risicovrije rente kan echter niet één op één vergeleken worden met de BAR. De parameter waarmee de risicovrije rente moet worden vergeleken betreft de IRR. Zoals al eerder in dit hoofdstuk is beschreven is er een verband tussen BAR en IRR. De onbekenden in dit verband betreffen de exploitatiekosten en de groeivoet. Om de vergelijking te kunnen maken wordt voor dit onderzoek de groeivoet in alle gevallen gesteld op 2% per jaar, wat ongeveer gelijk is aan de gemiddelde jaarlijkse inflatie, en worden de exploitatiekosten ingeschat op een percentage van 12% van de bruto jaarhuur, wat gebaseerd is op ervaringscijfers uit de praktijk van de auteur. In formulevorm ziet dit er als volgt uit: IRR = 0,88 * BAR + 2% Als laatst worden beleggingen in logistiek vastgoed vergeleken met andere beleggingen en wordt het effect bepaald van het toevoegen van deze belegging aan een portefeuille. Om te beginnen worden taxatiegegevens die gebruikt zijn ge-unsmooth, door middel van de methodiek die in de vorige paragraaf is aangereikt. Het effect van toevoegen van logistiek aan een portefeuille gebeurt door middel van de berekening van de correlatie Conclusie In dit hoofdstuk is een antwoord gezocht op drie onderzoeksvragen. Om de beginnen de vraag wat rendement is en hoe het meetbaar kan worden gemaakt. Voor directe beleggingen wordt gebruik gemaakt van het bruto aanvangsrendement (BAR), dat wordt omgerekend om te komen tot de internal rate of return (IRR) van een belegging. Bij indirecte beleggingen wordt het rendement berekend door het stijgingspercentage van de waarde en het uitgekeerde dividend. De toepassing hiervan zal in hoofdstuk 5 gebeuren. Als tweede wordt het begrip risico beschreven en meetbaar gemaakt. Het risico van een belegging wordt uitgedrukt in de gemiddelde afwijking van het gemiddelde. Hoe groter deze afwijking is, des te hoger het risico van een bepaalde belegging is. Het risico wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie. Ook de toepassing van risico zal in hoofdstuk 5 van dit rapport plaatsvinden. De laatste onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk is behandeld heeft betrekking op het begrip correlatie. Correlatie laat de samenhang tussen twee beleggingsmogelijkheden zien. Ter verduidelijking is de moderne portefeuille theorie aangehaald, waaruit blijkt dat het toevoegen van een beleggingscategorie met een lage correlatie met de rest van de portefeuille, aan een portefeuille, een lager risico met eenzelfde rendement veroorzaakt. Voor directe beleggingen worden transactiegegevens van logistiek vastgoed vergeleken met taxatiegegevens. Taxatiereeksen vertonen smoothing, omdat vorige taxatie worden gebruikt voor huidige taxaties. Door middel van een berekening zijn de taxatiereeksen vergelijkbaar gemaakt met transactiegegevens die zijn gevonden. In hoofdstuk 6 wordt geprobeerd om het effect van het toevoegen van logistiek vastgoed aan een portefeuille in kaart te brengen op basis van de correlatie met andere beleggingscategorieën. 16

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR?

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? EEN ONDERZOEK NAAR DE ONDERBOUWING VAN DE EXIT YIELD BIJ DE WAARDERING VAN WONINGCOMPLEXEN VOLGENS DE DCF METHODE Afstudeerscriptie Master Real Estate Naam : Mw. J.F.M.

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Master Thesis

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Master Thesis Determinanten van de BAR op woningbeleggingen Master Thesis ter verkrijging van de titel Master of Studies in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate door drs. Jurrien G. Windhorst begeleid

Nadere informatie

De waarde van grondbeleggingen voor een institutionele belegger

De waarde van grondbeleggingen voor een institutionele belegger De waarde van grondbeleggingen voor een institutionele belegger Daan Schrama Master of Real Estate Jaargang 2006-2008 Amsterdam School of Real Estate Universiteit van Amsterdam 1e corrector: drs. N. Kok,

Nadere informatie

Management samenvatting

Management samenvatting Voorwoord In september 2006 begon ik aan de module beleggingsanalyse. Op dat moment nog niet met de insteek de hele MSRE opleiding te volgen. De module was echter zo interessant dat ik met medewerking

Nadere informatie

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate Kantorenbeleggingen aan de Amsterdamse grachten, puur emotie of een goed rendement? Zijn de factoren op grond waarvan in kantoorpanden aan de Amsterdamse grachten wordt belegd strikt rationeel, strikt

Nadere informatie

De opkomst van de REIT in Europa

De opkomst van de REIT in Europa De opkomst van de REIT in Europa Momenteel is er veel aandacht voor vastgoedaandelen. Een van de oorzaken is de opkomst van de fiscaal transparante REIT structuur. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan

Nadere informatie

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Over fondsbeleggen met divers~fìcatiestrategieën in een bereikbaarheidscontext V.P. de Heer februari 2009 Amsterdam School of Real Estate Master of Science in Real

Nadere informatie

Ruimte voor e-commerce-logistiek

Ruimte voor e-commerce-logistiek Ruimte voor e-commerce-logistiek MRE scriptie Amsterdam School of Real Estate Master of Real Estate 2010-2012 Auteur: Dries Castelein 1 ste begeleider: Dr. A.S. Wilts 2 de beoordelaar: Dr. F. de Vor oktober

Nadere informatie

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER IR. S.BUVELOT MSRE OKTOBER 2013 AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE MRE JAARGANG 2011-2013 BEGELEIDER ASRE: DR. H. VELDMAN BEGELEIDER CORIO: DRS.

Nadere informatie

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers COLOFON Titel: Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor

Nadere informatie

Investeren onder onzekerheid

Investeren onder onzekerheid Investeren onder onzekerheid Toepassen van de reële optietheorie bij vastgoedprojecten om tot een completer investeringsbesluit te komen ing. W. Dijkmans S1656066 23 april 2009 Master Vastgoedkunde Faculteit

Nadere informatie

Taxeren volgens de DCF-methode MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET. SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde

Taxeren volgens de DCF-methode MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET. SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET Taxeren volgens de DCF-methode SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde ir. Jens J.J. Osinga scriptiebegeleider: drs. G.A.

Nadere informatie

Waardering van woningcomplexen

Waardering van woningcomplexen Waardering van woningcomplexen Een nieuw perspectief op beleggen in woningcomplexen MSRE masterproof J.A. Kasteel Inleiding... 3 1 Waarderingsbegrippen en methoden... 5 1.1 Waarderingsbegrippen... 5 1.2

Nadere informatie

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag.

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. ISBN: 978-90-812462-2-4 NUR-code: 160 Voorwoord De vastgoed beleggingsmarkt in Nederland bestaat voornamelijk

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling

De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling Concept P2 Rapport De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling TU Delft Faculteit Bouwkunde Master Real Estate and Housing Real Estate and Management LAB Eerste mentor Hilde Remøy Tweede mentor

Nadere informatie

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s bruto aanvangsrendement en de Total Expense Ratio Universiteit van Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Afdeling Business

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik.

1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik. 1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik. Betreft Masterthesis Master of Studies in Real Estate Naam student Ellen A.M. Waals-Vos MSc Begeleider

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Beleggen in besloten vastgoedfondsen

Beleggen in besloten vastgoedfondsen Beleggen in besloten vastgoedfondsen Onderzoek naar de prognosemodellen en financieringsstructuren van de Nederlandse besloten vastgoedfondsen Masterproof ASRE-MSRE 2007-2010 Auteur: R. van Kooten Datum:

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

De meerwaarde van vastgoed in de beleggingsportefeuille

De meerwaarde van vastgoed in de beleggingsportefeuille De meerwaarde van vastgoed in de beleggingsportefeuille www.achmeavastgoed.nl Inhoudsopgave 1. Samenvatting...03 2. De vastgoedcyclus...06 2.1. Het vastgoedsysteem...06 2.2. De vastgoedcyclus op de ruimtemarkt...08

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

REËLE OPTIES VOOR TRANSFORMATIE

REËLE OPTIES VOOR TRANSFORMATIE MSRE SCRIPTIE ROB LINSSEN REËLE OPTIES VOOR TRANSFORMATIE Een financiële en technische analyse van de transformatiepotentie binnen de Utrechtse kantorenvoorraad Auteur ing. Rob Linssen MSRE +31 6 13306193

Nadere informatie