Kosten van het onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten van het onderwijs 2012-2013"

Transcriptie

1 Kosten van het onderwijs Algemeen De vrijwillige ouderbijdrage: Deze wordt naar verwachting voor het cursusjaar na instemming van de oudergeleding van de MR, vastgesteld op 45,00 per leerling. (**, zie toelichting onderaan dit document) De bedragen worden aangewend voor kosten die niet in de reguliere subsidiering van het Ministerie van OC&W begrepen zijn. De ouderbijdrage is zoals de wet voorschrijft, vrijwillig, dat wil zeggen dat de betaling van de ouderbijdrage geen toelatingsvoorwaarde is tot onze school. Van de ouderbijdrage worden o.a. bekostigd:het cultuurproject, de kerstviering, de vakexcursies en een basisbedrag voor de buitenschoolse sportoriëntatie. Ook is er voor de leerlingen een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Leerling-bijdrage: Buiten het bedrag van 45,00 vallen artikelen als tekengereedschap, schriften, multomappen, gym- en werkkleding en gereedschap. Deze artikelen moeten aan bepaalde (veiligheids)eisen voldoen en worden bij voorkeur door de school ingekocht. Zie voor een compleet overzicht en specificatie aan het einde van dit hoofdstuk, in het grijze veld: toelichting kosten Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage en leerling-bijdrage Alle ouders / verzorgers ontvangen voorafgaande aan het cursusjaar een overeenkomst. Ze worden verzocht deze in te vullen en bij de school in te leveren. Aan het einde van dit hoofdstuk staat een overzicht van de kosten. Overige zaken Kluisje Alle leerlingen krijgen een persoonlijk kluisje toegewezen. De huur van dit kluisje bedraagt 12,00. Daarnaast wordt er 5,00 borg voor dit kluisje gevraagd. Leerlingpas Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een leerlingpas. Met deze pas kunnen leerlingen zich op onze school identificeren. De leerlingpas wordt éénmaal per jaar gratis verstrekt. In geval van vermissing zijn de kosten voor een nieuwe pas 15,00. Schoolboeken U hoeft als ouder geen schoolboeken te huren of te kopen. De school zorgt voor gratis schoolboeken. Onder de term gratis schoolboeken wordt verstaan: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd s en/of dvd s die een leerling ten behoeve van een bepaald studiejaar nodig heeft. Ook kosten van benodigde licenties vallen hier onder. Atlassen, Bijbels, woordenboeken, rekenmachines en agenda s worden niet gratis verstrekt. Maar ook zaken als laptops, sportkleding, gereedschap, schriften/ multomappen, pennen en dergelijke zijn voor rekening van de ouders. De school is eigenaar van de gratis ter beschikbaar gestelde schoolboeken. De schoolboeken worden in bruikleen gegeven aan de leerlingen. Het gebruik van een goede, stevige en ruime schooltas is daarom noodzakelijk! Om de kostprijs te drukken worden sommige werkboeken gebruikt als leerboek. In werkboeken mag dan ook alleen maar worden geschreven als hiervoor uitdrukkelijke toestemming door de docent voor is gegeven. Direct na het uitreiken van de boeken dient de leerling deze te controleren. Klachten over de boeken kunnen tot 1 week na de uitreiking bij de beheerder ingediend worden. Daarna worden geen klachten over niet ontvangen boeken of slechte boeken meer geaccepteerd. Aan het eind van het schooljaar of indien de leerling de school tussentijds verlaat dienen de schoolboeken weer ingeleverd te worden. Zoek geraakte boeken komen voor rekening van de ouders evenals schade aan de boeken door onzorgvuldig gebruik. Meer informatie over gratis schoolboeken is te vinden op

2 Sponsorbeleid De scholengroep heeft een sponsorbeleid dat is gebaseerd op het convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring dat in 2009 mede door CS De Hoven met de staatssecretaris is overeengekomen. In dit convenant staat onder meer dat: sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de daaraan gestelde kwaliteitseisen; sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; de school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren. Voor de volledige tekst van het sponsorbeleid van de scholengroep verwijzen wij naar onze website onder het kopje publicaties. Ongevallenverzekering Vanuit de ouderbijdrage wordt ook de premie voor een ongevallenverzekering alsmede een aansprakelijkheidsverzekering betaald. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Tegemoetkoming schoolkosten Ouders met en laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). De IBG kan u er nader over informeren. Op vindt u informatie onder tegemoetkoming ouders. Reductie- en kwijtscheldingsregeling Indien op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard, verleent de school op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage(n) conform het advies van de Regionale Sociale Dienst of andere schuldsaneerder. Indien overige zwaarwegende omstandigheden daartoe

3 aanleiding geven, kan ook gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage plaatsvinden. De omstandigheden hebben betrekking op de inkomenssituatie. De wettelijke vertegenwoordiger van het kind dient daartoe een gemotiveerd verzoek te richten aan de directeur van het Gilde die hierover een beslissing neemt, doch niet voordat de wettelijke vertegenwoordiger heeft aangetoond dat bestaande voorzieningen bij de gemeente of anderszins zijn aangesproken en dat de omstandigheden hiertoe nopen. Voor meer informatie over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verwijzen wij u naar onze website, Stichting leergeld Leergeld is een landelijke stichting die verdeeld is in regionale werkgroepen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen ut gezinnen met minimale financiële middelen (maximaal 130% van het minimumloon). Leergeld biedt een financiële bijdrage aan ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt op de site (www.leergeld.nl) lezen bij welke regionale werkgroep u moet zijn en hoe een bijdrage kan worden aangevraagd. Schoolverklaring Voor verschillende doeleinden is het nodig om te beschikken over een schoolverklaring bv. t.b.v. kinderbijslag. De school verstrekt aan elke leerling die aan het begin van de cursus 16 jaar of ouder is en aan alle voorwaarden voor inschrijving heeft voldaan een schoolverklaring in tweevoud; deze verklaring wordt bij het begin van de cursus uitgereikt. Voor de leerling die in de loop van de cursus 16 jaar wordt, geldt dat de verklaring aan het begin van de maand waarin de leerling jarig is, wordt toegestuurd over de post. Het is zaak dat de verklaring gedurende het schooljaar goed bewaard wordt, omdat na bovengenoemde distributie geen verklaring meer door de school wordt verstrekt.

4 Toelichting kosten De vrijwillige ouderbijdrage: Locatie Gilde rekent in 2012/2013 op circa 570 leerlingen. Dit levert een totaal bedrag op van 25650,- Hiervan wordt 75% ( dat is circa ,-) door de locatie Gilde gebruikt voor de hieronder genoemde uitgaven: Culturele vorming 5.600,- Technische excursies klas 3 en 4 8,600,- Basisbedrag sportoriëntatie klas ,- Leerling-fonds (lief en leed) 1.000,- Afscheidsfeest examenkandidaten 1.000,- De overige 25% van de vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan algemene uitgaven die door de scholengroep De Hoven worden gedaan t.b.v. alle locaties, dus ook voor het Gilde. Het betreft o.a. de kosten van de leerling-verzekering en de kosten van Oase ( dit boekje wordt gebruikt bij de dagopeningen). Tevens worden hieruit de materialen bekostigd voor extra werkstukken enz. die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Naast de vrijwillige ouderbijdrage zijn er nog andere kosten. Daarbij heeft u als ouders / verzorgers de keuze: gaat mijn kind aan de activiteit deelnemen? laat ik e.e.a. inkopen door de school of koop ik het zelf? Het is zeer gewenst dat uw kind deelneemt aan de geplande activiteiten. Ze hebben een leerzaam en vormend karakter en versterken de onderlinge band binnen de klas. De werkkleding, gereedschappen, gymkleding en schrijf- en tekenbenodigdheden die wij inkopen, moeten aan hoge eisen voldoen (denk aan de veiligheid) en zijn van hoge kwaliteit. Ze worden in grote aantallen ingekocht, waardoor de prijs relatief laag is. U kunt deze zaken echter ook zelf kopen. De specificatie waar het dan aan moet voldoen kan worden opgevraagd bij het Gilde. Zonder gereedschap en werkkleding mag uw zoon om veiligheidsredenen niet deelnemen aan de praktijklessen. Klas 1 Borg kluisje 5,00 Schoolkamp 100,00 Gymkleding 21,00 Schrijf- en tekenbenodigdheden 33,00 Excursie openluchtmuseum 22,00 Sport-extra 17,00 Wintersportdag 32,00 Klas 2 Schrijf- en tekenbenodigdheden 5,00 Excursie Libertypark Overloon 22,00 Wintersportdag 32,00 Zomersportdag 23,00 Klas 3 Metaaltechniek Schrijf- en tekenbenodigdheden, bril 21,00 Gereedschapset 97,00

5 Klas 3 Bouwtechniek Werkkleding 36,00 Schrijf- en tekenbenodigdheden 6,00 Gereedschapset 195,00 Klas 3 Installatietechniek Schrijf- en tekenbenodigdheden 25,00 Gereedschapset 150,00 Klas 3 Voertuigentechniek Schrijf- en tekenbenodigdheden 12,00 Veiligheidsschoenen 35,00 Gereedschapset 173,00 Klas 3 Elektrotechniek en ICT Schrijf- en tekenbenodigdheden 12,00 Gereedschapset 93,00 Klas 4 Metaaltechniek Sportoriëntatie 60,00 Las examen 75,00 Klas 4 Bouwtechniek, Installatietechniek, Voertuigentechniek, Elektrotechniek, ICT Sportoriëntatie 60,00 ** Toelichting vrijwillige ouderbijdrage: - bijdrage buitenschoolse activiteiten (bijdrage aan evenementen, excursies, schoolreizen en verzekering) - materiaalfonds (bijdrage aan materialen voor o.a. de lessen verzorging, beeldende vorming, tekenen, biologie, natuur- en scheikunde en lichamelijke oefening.) - niet vak-gerelateerde bijdrage (wordt besteed aan de schoolkrant, leerlingenraad, fotojaarboek/examengeschenk, contact zieke leerling enz.) - bijdrage inzake identiteit (deze bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van de materialen van o.a. de dagopening, Kerst- en paasviering. - Schoolpas (ter legitimatie; wordt o.a. gebruikt in de mediatheek en bij de verwerking van te laat komen en afwezigheid. (bij vervanging zal 15,00 in rekening worden gebracht.)

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Vrijeschool Raphaël

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Vrijeschool Raphaël Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Vrijeschool Raphaël 1 Voorwoord De Vrijeschool Raphaël te Almere, verklaart dat het onderhavige protocol van toepassing is op het door de school georganiseerde

Nadere informatie

Uw bijdrage aan de schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten Uw bijdrage aan de schoolkosten INFORMATIE VOOR DE OUDERGELEDING IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. WAAROVER HEBT U IETS TE ZEGGEN EN WAAROVER NIET? Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) Landelijke Oudervereniging

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Plantijn, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere

Nadere informatie

November 2010. Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder

November 2010. Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder November 2010 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder Bs de Touwladder, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid OBS Het Palet Dit protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid. Basis school Roald Dahl. Sint-Michielsgestel

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid. Basis school Roald Dahl. Sint-Michielsgestel Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Basis school Roald Dahl Sint-Michielsgestel juli 2010 Bs Roald Dahl, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015

2015 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 FINANCIËLE WEGWIJZER 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg en pleegzorgvergoeding...

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien September 2014 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS JEUGDHULP PLEEGZORG (versie september 2014) 1. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014

2014 Financiële wegwijzer www.yorneo.nl FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 FINANCIËLE WEGWIJZER 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 Inleiding... 3 2 Pleegvergoeding... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen... 4 2.3 Basisvergoeding... 4 2.4 Deeltijdpleegzorg

Nadere informatie

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015 De schoolleiding is als volgt georganiseerd: OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT Rector: De heer W.A. van den Bosch MBA Directeur Praktijkonderwijs : De heer R.G. Boers mail: r.boers@grotiuscollege.nl

Nadere informatie

De financiële wegwijzer voor pleegouders

De financiële wegwijzer voor pleegouders De financiële wegwijzer voor pleegouders Inhoud 1. Inleiding blz. 2 2. De pleegvergoeding blz. 2 3. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 4. Inhouding op het basisbedrag blz. 3 5. Vrijwillige pleegzorg blz.

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809 www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs - www.jlrendierhof.nl Tilburg,

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie