Sommenverzekeringen daarentegen zijn wel cumuleerbaar. Men mag bijvoorbeeld een onbeperkt aantal levensverzekeringen afsluiten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sommenverzekeringen daarentegen zijn wel cumuleerbaar. Men mag bijvoorbeeld een onbeperkt aantal levensverzekeringen afsluiten."

Transcriptie

1 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale ASBL Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW Gemeenten en schadeverzekeringen Kader Een aspect dat doorgaans minder aan bod komt in de rechtsleer, zijn de schadeverzekeringen die gemeenten en mandatarissen geacht worden af te sluiten. In dit artikel zullen we een en ander meer van nabij bekijken en zullen we een poging tot structurering ondernemen. We beperken ons wel tot de schadeverzekeringen die wezenlijk verschillen van de zogenaamde sommenverzekeringen, zoals levensverzekeringen, pensioenplannen en dergelijke. We behandelen hier enkel de meest voorkomende polissen. Anders dan bij sommenverzekeringen kenmerken schadeverzekeringen zich door hun indemnitair karakter, wat wil zeggen dat ze een vergoeding uitkeren wanneer er zich een gedekt schadegeval voordoet. Dit heeft als gevolg dat zij niet cumuleerbaar 1 zijn. Het slachtoffer heeft immers slechts eenmaal recht op schadevergoeding, ongeacht het aantal polissen dat in aanmerking komt om de schade te vergoeden. Sommenverzekeringen daarentegen zijn wel cumuleerbaar. Men mag bijvoorbeeld een onbeperkt aantal levensverzekeringen afsluiten. Ondanks het feit dat er een scherpe scheidingslijn loopt tussen de schadeverzekeringen en de sommenverzekeringen, zijn beide dan wel weer cumuleerbaar met elkaar. Zo kan een slachtoffer van een ongeval een schadevergoeding ontvangen, maar zich tegelijkertijd een invaliditeitsrente van zijn levensverzekeraar laten uitkeren. Soorten verzekeringen De burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen (afgekort de B.A. verzekeringen) dekken de burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derde schadelijders. 1 Zou dit wel het geval zijn, dan zouden we te maken hebben met een verrijking zonder oorzaak. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW 1

2 De meest voorkomende polissen die ondermeer de B.A. dekken zijn: De B.A. Mandatarissen 2 Het betreft hier een verplichte verzekering. Voor het Brussels Gewest 3 4 is artikel 329bis van de Nieuwe Gemeentewet (NGW) van toepassing. Dit artikel zegt het volgende: De gemeente moet een verzekering afsluiten om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die persoonlijk ten laste komt van de burgemeester en de schepen(en) bij de normale uitoefening van hun ambt. De Koning bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van deze bepaling (W , B.S ). De plicht tot afsluiten rust op de gemeente, die optreedt als verzekeringnemer. Zij is diegene die de polis onderhandelt en afsluit in het voordeel van haar mandatarissen. Zij moet tijdig de premie betalen en zorg dragen voor de continuïteit van de dekking. De mandatarissen zijn de verzekerden. Als zij door derden worden aangesproken voor schade die zij veroorzaakt hebben bij de uitoefening van hun ambt, kunnen de mandatarissen het voordeel van de verzekering inroepen om de vergoeding af te wentelen op de verzekeraar. De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid die op de mandatarissen persoonlijk rust ingevolge een daad, handeling of verzuim die binnen de normale uitoefening van hun mandaat gebeurde. De strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt niet gedekt. De verzekeraar moet de schade van derden vergoeden. Eigen schade of schade van de gemeente zelf wordt niet vergoed. De schade die andere mandatarissen lijden, wordt wel vergoed. Elk slachtoffer heeft de mogelijkheid om de verzekeraar rechtstreeks aan te spreken 5. Het is niet nodig dat hij de aansprakelijke mandataris aanspreekt. De verzekering moet de lichamelijke, 2 Zie in dit verband: H. SCHMIDT, Nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor het gemeentepersoneel, Nieuwsbrief-Brussel 2003/4 (Inforum ). De elektronische versie van dit tijdschrift is te vinden op 3 Voor het Waals Gewest zie: Arrêté du 15 mai 2008 (M.B. 2 juin 2008, ed. 2) du Gouvernement wallon relatif à l assurance responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux. 4 Voor het Vlaams Gewest, zie art. 18, 5, 74 en 273, 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S. 31 augustus 2005) (gewijzigd) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007, art Art. 86 WLVO: Eigen recht van de benadeelde. De verzekering geeft de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. De door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uitsluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde. (Indien er meer dan één benadeelde is en het totaal bedrag van de verschuldigde schadeloosstellingen de verzekerde som overschrijdt, worden de rechten van de benadeelden tegen de verzekeraar naar evenredigheid verminderd ten belope van deze som. Niettemin blijft de verzekeraar die, onbekend met het bestaan van vorderingen van andere benadeelden, te goeder trouw aan een benadeelde een groter bedrag dan het aan deze toekomende deel heeft uitgekeerd, jegens die anderen slechts gehouden tot het beloop van het overblijvende gedeelte van de verzekerde som). 2

3 materiële en immateriële schade dekken. Zowel accidentele (gevolg van een ongeluk) als nietaccidentele schade moet verzekerd worden. 6 De B.A. Mandatarissen-bestuurders van rechtspersonen Deze verzekering heeft tot doel de bestuurders te beschermen tegen de eventuele schade-eisen veroorzaakt door fouten die ze hebben begaan tijdens de uitoefening van hun mandaat (vergissingen, onjuiste of onvolledige verklaringen, nalatigheid, inbreuken op de wettelijke of statutaire bepalingen, enz.). De verplichte mandatarisverzekering heeft ook een luik rechtsbijstand. De wet voorziet enkel een verplichte rechtsbijstand inzake burgerlijke vorderingen. De meeste verzekeringen dekken echter eveneens de strafrechtelijke rechtsbijstand. Deze verzekering moet de mandataris bijstaan voor procedures die in België of in het buitenland tegen hem worden gevoerd met het oog op het verkrijgen van een vergoeding wegens zijn fout in de uitoefening van zijn taak. De verzekeraar neemt de advocatenhonoraria en alle algemene kosten (gerechts- en expertisekosten) ten laste. Zelfs een eventuele borgsom is verzekerd. De B.A. motorrijtuigverzekering De B.A. motorrijtuigverzekering is een wettelijk verplichte verzekering. Zij vergoedt de buitencontractuele schade die iedere bestuurder van een wagen kan veroorzaken aan anderen (derden). De verzekering zal ook tussenkomen indien een passagier van het voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Het behoeft geen betoog dat alle motorvoertuigen van de gemeente, die zich op de openbare weg begeven of op terreinen die voor het publiek toegankelijk zijn of door een zeker aantal personen kunnen betreden worden 7, moeten verzekerd zijn in B.A. Zij moeten derhalve beschikken over de zogenaamde groene verzekeringskaart. Soms wordt verkeerdelijk aangenomen dat alleen de personenvoertuigen en vrachtwagens van de gemeente moeten verzekerd zijn. Niets is minder waar: als motorvoertuig wordt beschouwd elk voertuig dat door middel van mechanische kracht wordt aangedreven 8. Een zitmaaier, die gebruikt 6 Koen GEELEN Pieter HELSEN Valérie FONTAINE, De aansprakelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie, beschikbaar op > publicaties 7 Zie art. 2 1 van de wet van 21/11/1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. (B.S ) Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, worden motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst. 8 Art. 1 van de wet van 21/11/1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, o.c.: Motorrijtuigen: rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden; al wat aan het rij- of voertuig is gekoppeld, wordt als een deel daarvan aangemerkt. 3

4 wordt in openbare parken, moet dus wel degelijk beschikken over een B.A. motorrijtuigenpolis. Ook elektrisch aangedreven voertuigen vallen onder deze verplichting. Niettemin is er momenteel nog geen duidelijkheid over een aantal atypische voertuigen, de zogenaamde voortbewegingtoestellen 9, zoals elektrisch aangedreven fietsen en rolstoelen. Bij de aanpassing van de volgende versie van de modelpolis auto zal hiermee rekening worden gehouden 10. De B.A Uitbatingpolis De B.A. Uitbatingpolis biedt dekking tegen de risico s inherent aan een uitbating. De gemeente onderneemt veelal een hele reeks activiteiten, zoals allerlei diensten, sportcentra, culturele centra enz. Wanneer de gemeente deze activiteiten rechtsreeks uitbaat, zonder de tussenkomst van een rechtspersoon, zoals vzw s, kan zij het uitbatingrisico van deze activiteiten in B.A. verzekeren. Iedere activiteit brengt immers onvermijdelijk risico s met zich mee, waardoor aan derden schade kan berokkend worden. De B.A. Vrijwilligers Het betreft een verplichte verzekering. Artikel 5 van de Wet van 3 juli betreffende de rechten van vrijwilligers stelt het volgende: Behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger, is deze, behalve als het om schade gaat die hij zichzelf toebrengt, niet burgerlijk aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk ( ). Voor deze schade zijn respectievelijk de feitelijke vereniging, de rechtspersoon of de organisatie 12 waarvan de feitelijke vereniging een afdeling vormt, burgerlijk aansprakelijk. Op straffe van nietigheid mag van de bij het eerste lid bepaalde aansprakelijkheid niet afgeweken worden in het nadeel van de vrijwilliger. Met andere woorden, de gemeente en bij uitbreiding de burgemeester en het College van Burgemeester en Schepenen kunnen burgerrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor fouten 9 Zie K.B. van 13 februari 2007 betreffende de voortbewegingstoestellen (B.S. 23 februari 2007). 10 Zie ontwerp minimumvoorwaarden B.A. Auto, Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA): Een motorrijtuig: rijtuig, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kan worden gedreven zonder aan spoorstaven te zijn gebonden, ongeacht het type van aandrijvingkracht of de maximale snelheid. 11 B.S. 29 augustus Zie art. 3,3 van de Wet van 3 juli 2005: organisatie : elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers, (waarbij onder feitelijke vereniging wordt verstaan elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging). 4

5 begaan door vrijwilligers die tewerk gesteld worden door de gemeente of in de door de gemeente opgerichte en bestuurde vzw s. Artikel 6 van dezelfde wet: De organisaties die krachtens artikel 5 burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade die een vrijwilliger veroorzaakt, sluiten tot dekking van de risico's met betrekking tot vrijwilligerswerk een verzekeringscontract, dat ten minste de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie dekt, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. De gemeente is dus verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de vrijwilligers die zij tewerkstelt, met name in de door haar opgerichte en bestuurde vzw s. Een specifiek geval betreffen de onbezoldigde bestuurders (m.a.w. vrijwillige bestuurders) in de door de gemeente opgerichte en bestuurde vzw s. Kan hun burgerlijke aansprakelijkheid dan niet worden verzekerd via de B.A. Vrijwilligers - verzekering? De Vrijwilligerswet van 3 juli sluit bestuurders of bestuursfuncties niet expliciet uit van het toepassingsgebied van deze wet. Ook door de minister van Sociale Zaken werd dit bevestigd in antwoord op een parlementaire vraag van 13 juli Niettemin gaat men ervan uit dat een onbezoldigde bestuurder niet van zijn aansprakelijkheid kan worden ontheven door toepassing van artikel 5 van de Vrijwilligerswet voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat 15. De regels met betrekking tot de bestuursaansprakelijkheid worden immers geregeld door de wet van 27 juni op de vzw s, de internationale vzw's en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei , daar waar de aansprakelijkheid van de vrijwilliger, zoals geregeld door de Vrijwilligerswet, geïnspireerd werd door artikel 18 van de Wet op de arbeidsovereenkomsten. Een vrijwilliger kan voortaan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, zware fout of gewoonlijke lichte fout 18. De verzekering van de objectiev bjectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing Het betreft weer eens een verplichte verzekering. Het gaat hier over een zogenaamde foutloze of objectieve aansprakelijkheid. De verzekering hiervan is wettelijk verplicht in hoofde van de uitbaters van voor het publiek toegankelijke inrichtingen. De burgemeester oefent hierop toezicht uit. Met dit doel levert de verzekeringsmaatschappij hiervan een attest af dat overgemaakt moet worden aan de burgemeester. Deze objectieve aansprakelijkheid werd ingevoerd door de Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen B.S. 29 augustus Parl. Vr. nr. 460 (Trees PIETERS) van 13 juli 2006, Vr. en Antw. Kamer, , nr. 129, p ). 15 Parl. St. Kamer, , DOC /005, p. 12,15 en B.S.,11 juli B.S.,11 december Zie Grondwettelijk Hof, Arrest 158/2007, 19 december 2007, R.W , met noot van Meester G. VANDEN ABEELE. 19 B.S. 20 september

6 Artikel 11 De burgemeester kan de voorlopige sluiting bevelen van de inrichting die niet voldoet aan de krachtens deze wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. De heropening van de inrichting wordt slechts toegestaan als de vereiste aanpassingen of verbouwingen uitgevoerd zijn. 20 In geval van brand en/of ontploffing zal het slachtoffer geen fout van de uitbater meer moeten bewijzen om schadevergoeding te bekomen. De uitbater zal objectief aansprakelijk zijn van zodra hij een inrichting uitbaat die onder de wet valt. De burgemeester zal dus moeten nagaan of de uitbating valt onder de inrichtingen die limitatief opgesomd zijn in het KB van 28 februari betreffende de inrichtingen 22 die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen en nagaan of deze inrichting beschikt over een geldig verzekeringsattest in het kader van de objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing. Het behoeft geen betoog dat het toezicht van de gemeente en de burgemeester op deze wetgeving bijzonder belangrijk is. Het volstaat om in dit verband te herinneren aan de tragische brand op 31 december 1994 in het Switelhotel te Antwerpen, waar ettelijke doden en gewonden te betreuren 20 F. LAMBOTTE en V. RAMELOT, Nieuwsbrief 2005, nr. 2 blz. 9: Indien het probleem niet ligt bij de materiële veiligheidsbepalingen, maar bij het niet in acht nemen van de verplichte dekking van de objectieve aansprakelijkheid (voorgeschreven door dezelfde wet van 30 juli 1979) kan de burgemeester tussenkomen, niet op basis van het voorgenoemde artikel 11, maar op basis van artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet. Artikel 8, 3 e lid van de wet van 30 juli 1979 verbiedt dat een inrichting opengesteld wordt voor het publiek zolang deze niet is gedekt door een verzekering van objectieve burgerlijke aansprakelijkheid. Het niet beschikken over een verzekering vormt bij een inrichting toegankelijk voor het publiek een schending van één van de (wettelijke) uitbatingvoorwaarden van deze inrichting. Aangezien de bevoegdheid om in hoogdringendheid deze inrichting te sluiten niet toegewezen is aan een derde overheid zijn de eerste twee voorwaarden voor tussenkomst van de burgemeester verenigd. In de veronderstelling dat andere voorwaarden zoals dringendheid en risico op ernstige schade aanwezig zijn, kan de burgemeester deze inrichting sluiten op basis van artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet. Dit artikel is ook beschikbaar onder de titel: "Phoneshops en nightshops: mogelijkheden voor de gemeenten" op > Documenten > B.S. 13 april Artikel 1. De bepalingen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, zijn van toepassing op de volgende categorieën van inrichtingen: 1 de dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt; 2 de restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m2 bedraagt; 3 de hotels en de motels met ten minste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen; 4 de kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste m² hebben; 5 de jeugdherbergen; 6 de artistieke cabarets en de circussen; 7 de bioscopen en theaters; 8 de casino's; 9 de culturele centra; 10 de polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties; 11 de sportzalen; ( ) 19 de ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen; 20 de service-flatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen voor bejaarden; enz. Opmerkingen: kinderdagverblijven zijn niet in deze limitatieve lijst opgenomen. 6

7 vielen. In geval de burgemeester hierop niet de juiste controles uitvoert, kan in geval van een ramp zijn persoonlijke strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang komen. Verzekering met betrekking tot de aansprakelijkheid a ansprakelijkheid voor schade s door betogingen en samenscholingen 23 Historisch gezien, vindt het decreet van 10 Vendémiaire jaar IV zijn oorsprong in de Franse revolutionaire periode, waarbij men de schade aan personen en eigendommen door betogingen en samenscholingen wilde voorkomen en beteugelen. De toepassingsvoorwaarden zijn drieërlei: 24 - het misdrijf moet hetzij tegen personen, hetzij tegen private of openbare gebouwen gepleegd worden; - het misdrijf moet gepleegd worden met openbaar geweld; - het misdrijf moet het gevolg zijn van gewapende of ongewapende samenscholingen of bijeenkomsten. In hoofde van de gemeente, stelt het decreet een wettelijk vermoeden juris et de jure van aansprakelijkheid in. Dit vermoeden kan door de gemeente worden weerlegd door te bewijzen dat de schadeveroorzakers, personen waren die vreemd aan de gemeente zijn en dat zij alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de misdrijven te voorkomen. De verplichting van een gemeente om alle nodige maatregelen te treffen is een middelenverbintenis. 25 Niettemin, zal de gemeente zich moeten verzekeren voor haar potentiële aansprakelijkheid in het kader van het Decreet van 10 Vendémiaire jaar IV. De arbeidsongevallenverzekering erzekering Het betreft een verplichte verzekering in hoofde van de werkgever. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de publieke sector en de private sector. - Publieke sector: Basiswetgeving: Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector van 3 juli Dit is een kaderwet die ongeveer alle tewerkgestelden in de publieke sector betreft. Nochtans, opdat de wet toepasselijk zou zijn dient er een uitvoeringsbesluit voorhanden te zijn dat kan verschillen tussen de verschillende tewerkgestelden. 23 Decreet van 10 Vendémiaire van het jaar IV (22 oktober 1795). 24 G. VANDENWIJNGAERT, De gemeentelijke aansprakelijkheid bij manifestaties Het decreet van 10 Vendémiaire jaar IV in de rechtsleer en rechtspraak, Nieuwsbrief-Brussel (Inforum ). Deze Nieuwsbrief is beschikbaar op 25 Rb. Brussel, 29 september 1982, onuitg., geciteerd bij G.VANDENWIJNGAERT, o.c. 26 B.S. 10 augustus

8 Onder arbeidsongeval wordt verstaan het ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel veroorzaakt, alsmede de ongevallen overkomen van en op weg naar het werk. De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid worden aan het slachtoffer uitbetaald door de verzekeringsinstelling van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit en door haar rechtstreeks van de overheid teruggevorderd. - Private sector: Basiswetgeving: de wetgeving die momenteel de arbeidsongevallenverzekering in de particuliere sector regelt, is de Arbeidsongevallenwet van 10 april Sinds 1971 is de verzekering van het risico verplicht. Op straffe van zware sancties moet iedere werkgever alle werknemers van zijn bedrijf laten verzekeren voor alle risico s waaraan zij in het bedrijf blootstaan. Het slachtoffer beschikt enkel over een rechtstreekse vordering op de verzekeraar. De verzekering dient afgesloten te worden bij een verzekeringsmaatschappij die erkend is om de tak arbeidsongevallen te beoefenen. Het Fonds voor Arbeidsongevallen oefent de controle uit. Voor de toepassing van deze wet wordt als arbeidsongeval beschouwd, elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt, alsmede de ongevallen overkomen van en op weg naar het werk. De vergoedingen worden hier uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij bij wie de arbeidsongevallenpolis werd afgesloten. Het is dus van belang, dat de door de gemeente opgerichte en/of bestuurde rechtspersonen een arbeidsongevallenpolis onderschrijven voor het door hen tewerkgestelde personeel. Verzekeringen om het eigen patrimonium te beveiligen Hieronder vallen voornamelijk de brandverzekeringspolissen, diefstalpolissen en eigen schadeverzekeringen (de zogenaamde casco- of omniumverzekeringen) van de motorvoertuigen. Rechtsbijstandverzekeringen Hoger verwezen wij reeds naar de rechtsbijstandverzekeringen 28. Wij vestigen er de aandacht op dat de meeste van de door ons geciteerde polissen ook een luik rechtsbijstand bevatten, dat de gemeente toelaat om zelf de nodige vorderingen in te stellen in geval de gemeente het slachtoffer werd van een schadegeval. Deze waarborg voorziet in de dekking van de gerechtskosten, advocaatkosten, expertisekosten en dergelijke meer tot een bepaald plafond en dit naar aanleiding van schadegevallen die zich in extra-contractueel verband hebben voorgedaan. 27 B.S. 24 april Zie supra onder de hoofdingen B.A. Mandatarissen en B.A. Mandatarissen-bestuurders van rechtspersonen. 8

9 Daarnaast bestaan er ook uitgebreide rechtsbijstandpolissen, die over het algemeen aangeboden worden door gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen. Deze polissen dekken dan niet alleen de schadegevallen die zich in extra-contactueel verband hebben voorgedaan, maar ook, binnen bepaalde perken weliswaar, degene die in contractueel verband hebben plaatsgevonden. Van deze laatste polissen liggen de premies aanmerkelijk hoger. Tot slot nog n een woordje over de schade aderegeling door middel van een dading adingsovereenkomst De dading is een manier om een geschil (bestaand of toekomstig) te beëindigen middels wederzijdse toegevingen van de partijen. Deze overeenkomst wordt geformaliseerd in een schriftelijke overeenkomst. De partijen in het geschil beslissen om een akkoord te onderhandelen waarvan zij alleen de inhoud bepalen. Het contract moet het geschil definitief beslechten. De rechter kan dan ook geen kennis meer nemen van een geschil dat door middel van een dading is opgelost. 29 Een overeenkomst van dading kan het vermogen van de gemeente bezwaren. Ingevolge artikel 117 NGW beschikt de gemeenteraad over de volle bevoegdheid voor het beheer van de gemeentelijke belangen (beheer van het gemeentepatrimonium, opstellen en beheren van de begroting, enz.) 30. De toezichthoudende overheid controleert de gemeente hierbij. De gemeenteraad beslist over de voorwaarden van het genot en beheer van de gemeentelijke goederen 31. In het geval van een dading waarbij het geschil reeds ter kennis is gebracht van de rechter, conform de artikelen 270, lid 1 en 2 en 123, 8 van de NGW, is het college van burgemeester en schepenen bevoegd om in rechte te handelen in naam van de gemeente. Niettemin dient bij een dading de gemeenteraad de toelating te geven aan het college 32. De dading kan dus een handig instrument betekenen in hoofde van de gemeente om schadegevallen minnelijk te regelen. Niettemin, moet de gemeente alvorens hiervan gebruik te maken, de verzekeringsmaatschappij inlichten en hiermee overleg plegen. Immers, ingevolge artikel 79 WLVO 33 heeft de verzekeraar de leiding van het geschil en is het de verzekeringsmaatschappij die zal beslissen of zij al dan niet bij wijze van een dadingsovereenkomst het geschil zal beëindigen. 29 B. RUSLANOVA NIKOLOVA, «De dading inzake gemeentebelastingen», Nieuwsbrief-Brussel 2010/4, p (Inforum ) en B. SINDIC, Le contrat de transaction in Droit des contrats, Anthemis, P. LAMBERT, Manuel de droit communal, Bruylant, 1998, p M.A. FLAMME, Droit administratif, Bruylant, 1989, p F. LAMBOTTE, De gemeente voor de rechter wie doet wat?, Nieuwsbrief-Brussel 2003/3. J.P. MAGREMANNE en F. VAN DE GEJUCHTE, La procédure en matière de taxes locales, Etablissement et contentieux du règlement-taxe et de la taxe, Brussel, Larcier, 2004, p Art. 79 WLVO: Leiding van het geschil. Vanaf het ogenblik dat de verzekeraar tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is hij verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de verzekeraar en van de 9

10 In geval de gemeente eigenmachtig een dadingsovereenkomst zou treffen met de benadeelde, zonder de verzekeringsmaatschappij hierbij te betrekken, riskeert zij zelf voor de kosten te moeten opdraaien. In de praktijk is het dus aangewezen om de schaderegeling aan de verzekeringsmaatschappij over te laten, die dan zelf een dading kan treffen met het slachtoffer. Besluit Verzekeringen en dan in het bijzonder de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen vormen een bijzonder belangrijk gegeven voor de gemeente en haar mandatarissen. Een analyse van de diverse risico s en de indekking ervan via verzekeringspolissen is dan ook van primordiaal belang. Een gebrekkige risicodekking vormt immers een rechtstreekse bedreiging voor de gemeentelijke financiën en zelfs voor het persoonlijk fortuin van de mandatarissen. verzekerde samenvallen, heeft de verzekeraar het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. Hij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. De tussenkomsten van de verzekeraar houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mogen hem ook geen nadeel berokkenen. 10

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

DE DADING INZAKE GEMEENTEBELASTINGEN

DE DADING INZAKE GEMEENTEBELASTINGEN Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw DE DADING INZAKE GEMEENTEBELASTINGEN Belastingreglementen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid.

3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de commissievoor afwijking bedoeld in 2, vierde lid. 30JULI 1979. _ Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing enbetreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijkeaansprakelijkheid in dergelijke gevallen. (tekstbijwerking tot 31-12-2003.)

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011 Koor- en dirigentendag Studiedag 17/09/2011 -- 1. Vanbreda Risk & Benefits 2. Koor 3. Mensen 4. Middelen 5. Vermogen 6. Contact 1. Vanbreda Risk & Benefits Grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 30 JULI 1979. _ Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. (NOTA : art. 5 en 6 gewijzigd

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Rolnummer 2540 Arrest nr. 17/2003 van 28 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het

Nadere informatie

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inhoud Begrippen (rechtsgrond): wettelijke subrogatie;

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek artikel 1382

Burgerlijk Wetboek artikel 1382 11. VERZEKERINGEN ------------------------ Burgerlijk Wetboek artikel 1382 «Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan,

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. Police n xx.xxx.xxx

EEN WOORDJE UITLEG. Police n xx.xxx.xxx EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke gebouwen toebehorend aan gemeente Merelbeke

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Ben je een vrijwilligersorganisatie in de provincie Antwerpen, uit om het even welke sector, dan kan je bij je provinciebestuur terecht voor een gratis vrijwilligersverzekering.

Nadere informatie

BA OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID EN TERRORISME

BA OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID EN TERRORISME BA OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID EN TERRORISME Jean-François POLAIN Anne CUSTERS Avocat au barreau de Avenue de, 152 5100 Jambes Tél.: 081 21 22 23 Fax: 078 15 56 56 Email: jfpolain@philippelaw.eu Wet van

Nadere informatie

De beroepsaansprakelijkheid van artsen. Eddy Mullens 8 februari 2014

De beroepsaansprakelijkheid van artsen. Eddy Mullens 8 februari 2014 De beroepsaansprakelijkheid van artsen Eddy Mullens 8 februari 2014 Inhoudstafel Wat is een verzekeringscontract? Aansprakelijkheid? Soorten aansprakelijkheid Fonds medische ongevallen Tijdsgebonden karakter

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen INHOUD I. De begrippen burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke II. Twee concrete

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN

HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN Op grond van de gemeentelijke e autonomie mogen de gemeenten bepalen wie de belastingen die zij invoeren, moet betalen. Om de inning van deze belastingen

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Brugge - 18 juni 2016 Hogeschool VIVES Campus Brugge Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro Voor rust- en verzorgingstehuizen Omnipro Omnipro Exclusieve verzekering voor rust- en verzorgingstehuizen Als verzekeraar hebben wij een verzekeringspakket ontworpen speciaal voor de sector van de rust-

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Prof. dr. Alois VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 1 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID A. Begrip burgerlijke

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3677 Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters De vrijwilliger in de zorgsector Gert Geerts & Tom Peeters Inhoud I. Inleiding II. Bronnen III. Kenmerken vrijwilligerswerk IV. Aansprakelijkheid en verzekering M.b.t. de aansprakelijkheid M.b.t. de immuniteit

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van lokale besturen en mandatarissen. Geert Vandenwijngaert nhoud.. De aansprakelijkheid van de lokale mandataris.. De verzekering van de aansprakelijkheid van de lokale mandataris.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Vrijwilligerswetgeving

Vrijwilligerswetgeving Vrijwilligerswetgeving Titel: Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers Wet houdende diverse bepalingen (B.S. 30-12-05) Wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

BRULOCAFICHES Gemeentebelastingen en retributies Fiche 11 AMBTSHALVE AANSLAG

BRULOCAFICHES Gemeentebelastingen en retributies Fiche 11 AMBTSHALVE AANSLAG AMBTSHALVE AANSLAG Wettelijke basis Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen Ordonnantie van 12 februari 2015 tot wijziging van

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Verzekeringen vanaf 1 januari 2013

Verzekeringen vanaf 1 januari 2013 Verzekeringen vanaf 1 januari 2013 Document: Thomas More / Personeelsdienst / Verzekeringen Datum goedkeuring December 2012 Datum herziening Plaats kwaliteitshandboek Redacteur Personeelsdienst Inhoud

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE WET VAN 1 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VERZEKERING TEGEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR TERRORISME. 1 (B.S. 15.05.2007) ALBERT II, Koning der Belgen,

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2154-hb/ng-12/16 Op de verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden 2154-551-03/15.

Nadere informatie

Welke verzekeringen dien ik af te sluiten als erkend arts? Michel F. Vanheule 29 november 2014

Welke verzekeringen dien ik af te sluiten als erkend arts? Michel F. Vanheule 29 november 2014 Welke verzekeringen dien ik af te sluiten als erkend arts? Michel F. Vanheule 29 november 2014 Inhoudstafel Wat is een verzekeringscontract? Waarom moet ik als arts verzekerd zijn? Aansprakelijkheid? Soorten

Nadere informatie