Sommenverzekeringen daarentegen zijn wel cumuleerbaar. Men mag bijvoorbeeld een onbeperkt aantal levensverzekeringen afsluiten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sommenverzekeringen daarentegen zijn wel cumuleerbaar. Men mag bijvoorbeeld een onbeperkt aantal levensverzekeringen afsluiten."

Transcriptie

1 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale ASBL Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW Gemeenten en schadeverzekeringen Kader Een aspect dat doorgaans minder aan bod komt in de rechtsleer, zijn de schadeverzekeringen die gemeenten en mandatarissen geacht worden af te sluiten. In dit artikel zullen we een en ander meer van nabij bekijken en zullen we een poging tot structurering ondernemen. We beperken ons wel tot de schadeverzekeringen die wezenlijk verschillen van de zogenaamde sommenverzekeringen, zoals levensverzekeringen, pensioenplannen en dergelijke. We behandelen hier enkel de meest voorkomende polissen. Anders dan bij sommenverzekeringen kenmerken schadeverzekeringen zich door hun indemnitair karakter, wat wil zeggen dat ze een vergoeding uitkeren wanneer er zich een gedekt schadegeval voordoet. Dit heeft als gevolg dat zij niet cumuleerbaar 1 zijn. Het slachtoffer heeft immers slechts eenmaal recht op schadevergoeding, ongeacht het aantal polissen dat in aanmerking komt om de schade te vergoeden. Sommenverzekeringen daarentegen zijn wel cumuleerbaar. Men mag bijvoorbeeld een onbeperkt aantal levensverzekeringen afsluiten. Ondanks het feit dat er een scherpe scheidingslijn loopt tussen de schadeverzekeringen en de sommenverzekeringen, zijn beide dan wel weer cumuleerbaar met elkaar. Zo kan een slachtoffer van een ongeval een schadevergoeding ontvangen, maar zich tegelijkertijd een invaliditeitsrente van zijn levensverzekeraar laten uitkeren. Soorten verzekeringen De burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen (afgekort de B.A. verzekeringen) dekken de burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derde schadelijders. 1 Zou dit wel het geval zijn, dan zouden we te maken hebben met een verrijking zonder oorzaak. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW 1

2 De meest voorkomende polissen die ondermeer de B.A. dekken zijn: De B.A. Mandatarissen 2 Het betreft hier een verplichte verzekering. Voor het Brussels Gewest 3 4 is artikel 329bis van de Nieuwe Gemeentewet (NGW) van toepassing. Dit artikel zegt het volgende: De gemeente moet een verzekering afsluiten om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die persoonlijk ten laste komt van de burgemeester en de schepen(en) bij de normale uitoefening van hun ambt. De Koning bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van deze bepaling (W , B.S ). De plicht tot afsluiten rust op de gemeente, die optreedt als verzekeringnemer. Zij is diegene die de polis onderhandelt en afsluit in het voordeel van haar mandatarissen. Zij moet tijdig de premie betalen en zorg dragen voor de continuïteit van de dekking. De mandatarissen zijn de verzekerden. Als zij door derden worden aangesproken voor schade die zij veroorzaakt hebben bij de uitoefening van hun ambt, kunnen de mandatarissen het voordeel van de verzekering inroepen om de vergoeding af te wentelen op de verzekeraar. De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid die op de mandatarissen persoonlijk rust ingevolge een daad, handeling of verzuim die binnen de normale uitoefening van hun mandaat gebeurde. De strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt niet gedekt. De verzekeraar moet de schade van derden vergoeden. Eigen schade of schade van de gemeente zelf wordt niet vergoed. De schade die andere mandatarissen lijden, wordt wel vergoed. Elk slachtoffer heeft de mogelijkheid om de verzekeraar rechtstreeks aan te spreken 5. Het is niet nodig dat hij de aansprakelijke mandataris aanspreekt. De verzekering moet de lichamelijke, 2 Zie in dit verband: H. SCHMIDT, Nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor het gemeentepersoneel, Nieuwsbrief-Brussel 2003/4 (Inforum ). De elektronische versie van dit tijdschrift is te vinden op 3 Voor het Waals Gewest zie: Arrêté du 15 mai 2008 (M.B. 2 juin 2008, ed. 2) du Gouvernement wallon relatif à l assurance responsabilité et protection juridique des bourgmestres, des membres des collèges communaux et des membres des collèges provinciaux. 4 Voor het Vlaams Gewest, zie art. 18, 5, 74 en 273, 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S. 31 augustus 2005) (gewijzigd) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007, art Art. 86 WLVO: Eigen recht van de benadeelde. De verzekering geeft de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. De door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uitsluiting van de overige schuldeisers van de verzekerde. (Indien er meer dan één benadeelde is en het totaal bedrag van de verschuldigde schadeloosstellingen de verzekerde som overschrijdt, worden de rechten van de benadeelden tegen de verzekeraar naar evenredigheid verminderd ten belope van deze som. Niettemin blijft de verzekeraar die, onbekend met het bestaan van vorderingen van andere benadeelden, te goeder trouw aan een benadeelde een groter bedrag dan het aan deze toekomende deel heeft uitgekeerd, jegens die anderen slechts gehouden tot het beloop van het overblijvende gedeelte van de verzekerde som). 2

3 materiële en immateriële schade dekken. Zowel accidentele (gevolg van een ongeluk) als nietaccidentele schade moet verzekerd worden. 6 De B.A. Mandatarissen-bestuurders van rechtspersonen Deze verzekering heeft tot doel de bestuurders te beschermen tegen de eventuele schade-eisen veroorzaakt door fouten die ze hebben begaan tijdens de uitoefening van hun mandaat (vergissingen, onjuiste of onvolledige verklaringen, nalatigheid, inbreuken op de wettelijke of statutaire bepalingen, enz.). De verplichte mandatarisverzekering heeft ook een luik rechtsbijstand. De wet voorziet enkel een verplichte rechtsbijstand inzake burgerlijke vorderingen. De meeste verzekeringen dekken echter eveneens de strafrechtelijke rechtsbijstand. Deze verzekering moet de mandataris bijstaan voor procedures die in België of in het buitenland tegen hem worden gevoerd met het oog op het verkrijgen van een vergoeding wegens zijn fout in de uitoefening van zijn taak. De verzekeraar neemt de advocatenhonoraria en alle algemene kosten (gerechts- en expertisekosten) ten laste. Zelfs een eventuele borgsom is verzekerd. De B.A. motorrijtuigverzekering De B.A. motorrijtuigverzekering is een wettelijk verplichte verzekering. Zij vergoedt de buitencontractuele schade die iedere bestuurder van een wagen kan veroorzaken aan anderen (derden). De verzekering zal ook tussenkomen indien een passagier van het voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Het behoeft geen betoog dat alle motorvoertuigen van de gemeente, die zich op de openbare weg begeven of op terreinen die voor het publiek toegankelijk zijn of door een zeker aantal personen kunnen betreden worden 7, moeten verzekerd zijn in B.A. Zij moeten derhalve beschikken over de zogenaamde groene verzekeringskaart. Soms wordt verkeerdelijk aangenomen dat alleen de personenvoertuigen en vrachtwagens van de gemeente moeten verzekerd zijn. Niets is minder waar: als motorvoertuig wordt beschouwd elk voertuig dat door middel van mechanische kracht wordt aangedreven 8. Een zitmaaier, die gebruikt 6 Koen GEELEN Pieter HELSEN Valérie FONTAINE, De aansprakelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie, beschikbaar op > publicaties 7 Zie art. 2 1 van de wet van 21/11/1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. (B.S ) Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, worden motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst. 8 Art. 1 van de wet van 21/11/1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, o.c.: Motorrijtuigen: rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden; al wat aan het rij- of voertuig is gekoppeld, wordt als een deel daarvan aangemerkt. 3

4 wordt in openbare parken, moet dus wel degelijk beschikken over een B.A. motorrijtuigenpolis. Ook elektrisch aangedreven voertuigen vallen onder deze verplichting. Niettemin is er momenteel nog geen duidelijkheid over een aantal atypische voertuigen, de zogenaamde voortbewegingtoestellen 9, zoals elektrisch aangedreven fietsen en rolstoelen. Bij de aanpassing van de volgende versie van de modelpolis auto zal hiermee rekening worden gehouden 10. De B.A Uitbatingpolis De B.A. Uitbatingpolis biedt dekking tegen de risico s inherent aan een uitbating. De gemeente onderneemt veelal een hele reeks activiteiten, zoals allerlei diensten, sportcentra, culturele centra enz. Wanneer de gemeente deze activiteiten rechtsreeks uitbaat, zonder de tussenkomst van een rechtspersoon, zoals vzw s, kan zij het uitbatingrisico van deze activiteiten in B.A. verzekeren. Iedere activiteit brengt immers onvermijdelijk risico s met zich mee, waardoor aan derden schade kan berokkend worden. De B.A. Vrijwilligers Het betreft een verplichte verzekering. Artikel 5 van de Wet van 3 juli betreffende de rechten van vrijwilligers stelt het volgende: Behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger, is deze, behalve als het om schade gaat die hij zichzelf toebrengt, niet burgerlijk aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk ( ). Voor deze schade zijn respectievelijk de feitelijke vereniging, de rechtspersoon of de organisatie 12 waarvan de feitelijke vereniging een afdeling vormt, burgerlijk aansprakelijk. Op straffe van nietigheid mag van de bij het eerste lid bepaalde aansprakelijkheid niet afgeweken worden in het nadeel van de vrijwilliger. Met andere woorden, de gemeente en bij uitbreiding de burgemeester en het College van Burgemeester en Schepenen kunnen burgerrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor fouten 9 Zie K.B. van 13 februari 2007 betreffende de voortbewegingstoestellen (B.S. 23 februari 2007). 10 Zie ontwerp minimumvoorwaarden B.A. Auto, Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA): Een motorrijtuig: rijtuig, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kan worden gedreven zonder aan spoorstaven te zijn gebonden, ongeacht het type van aandrijvingkracht of de maximale snelheid. 11 B.S. 29 augustus Zie art. 3,3 van de Wet van 3 juli 2005: organisatie : elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers, (waarbij onder feitelijke vereniging wordt verstaan elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging). 4

5 begaan door vrijwilligers die tewerk gesteld worden door de gemeente of in de door de gemeente opgerichte en bestuurde vzw s. Artikel 6 van dezelfde wet: De organisaties die krachtens artikel 5 burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schade die een vrijwilliger veroorzaakt, sluiten tot dekking van de risico's met betrekking tot vrijwilligerswerk een verzekeringscontract, dat ten minste de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie dekt, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. De gemeente is dus verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de vrijwilligers die zij tewerkstelt, met name in de door haar opgerichte en bestuurde vzw s. Een specifiek geval betreffen de onbezoldigde bestuurders (m.a.w. vrijwillige bestuurders) in de door de gemeente opgerichte en bestuurde vzw s. Kan hun burgerlijke aansprakelijkheid dan niet worden verzekerd via de B.A. Vrijwilligers - verzekering? De Vrijwilligerswet van 3 juli sluit bestuurders of bestuursfuncties niet expliciet uit van het toepassingsgebied van deze wet. Ook door de minister van Sociale Zaken werd dit bevestigd in antwoord op een parlementaire vraag van 13 juli Niettemin gaat men ervan uit dat een onbezoldigde bestuurder niet van zijn aansprakelijkheid kan worden ontheven door toepassing van artikel 5 van de Vrijwilligerswet voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat 15. De regels met betrekking tot de bestuursaansprakelijkheid worden immers geregeld door de wet van 27 juni op de vzw s, de internationale vzw's en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei , daar waar de aansprakelijkheid van de vrijwilliger, zoals geregeld door de Vrijwilligerswet, geïnspireerd werd door artikel 18 van de Wet op de arbeidsovereenkomsten. Een vrijwilliger kan voortaan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, zware fout of gewoonlijke lichte fout 18. De verzekering van de objectiev bjectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing Het betreft weer eens een verplichte verzekering. Het gaat hier over een zogenaamde foutloze of objectieve aansprakelijkheid. De verzekering hiervan is wettelijk verplicht in hoofde van de uitbaters van voor het publiek toegankelijke inrichtingen. De burgemeester oefent hierop toezicht uit. Met dit doel levert de verzekeringsmaatschappij hiervan een attest af dat overgemaakt moet worden aan de burgemeester. Deze objectieve aansprakelijkheid werd ingevoerd door de Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen B.S. 29 augustus Parl. Vr. nr. 460 (Trees PIETERS) van 13 juli 2006, Vr. en Antw. Kamer, , nr. 129, p ). 15 Parl. St. Kamer, , DOC /005, p. 12,15 en B.S.,11 juli B.S.,11 december Zie Grondwettelijk Hof, Arrest 158/2007, 19 december 2007, R.W , met noot van Meester G. VANDEN ABEELE. 19 B.S. 20 september

6 Artikel 11 De burgemeester kan de voorlopige sluiting bevelen van de inrichting die niet voldoet aan de krachtens deze wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. De heropening van de inrichting wordt slechts toegestaan als de vereiste aanpassingen of verbouwingen uitgevoerd zijn. 20 In geval van brand en/of ontploffing zal het slachtoffer geen fout van de uitbater meer moeten bewijzen om schadevergoeding te bekomen. De uitbater zal objectief aansprakelijk zijn van zodra hij een inrichting uitbaat die onder de wet valt. De burgemeester zal dus moeten nagaan of de uitbating valt onder de inrichtingen die limitatief opgesomd zijn in het KB van 28 februari betreffende de inrichtingen 22 die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen en nagaan of deze inrichting beschikt over een geldig verzekeringsattest in het kader van de objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing. Het behoeft geen betoog dat het toezicht van de gemeente en de burgemeester op deze wetgeving bijzonder belangrijk is. Het volstaat om in dit verband te herinneren aan de tragische brand op 31 december 1994 in het Switelhotel te Antwerpen, waar ettelijke doden en gewonden te betreuren 20 F. LAMBOTTE en V. RAMELOT, Nieuwsbrief 2005, nr. 2 blz. 9: Indien het probleem niet ligt bij de materiële veiligheidsbepalingen, maar bij het niet in acht nemen van de verplichte dekking van de objectieve aansprakelijkheid (voorgeschreven door dezelfde wet van 30 juli 1979) kan de burgemeester tussenkomen, niet op basis van het voorgenoemde artikel 11, maar op basis van artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet. Artikel 8, 3 e lid van de wet van 30 juli 1979 verbiedt dat een inrichting opengesteld wordt voor het publiek zolang deze niet is gedekt door een verzekering van objectieve burgerlijke aansprakelijkheid. Het niet beschikken over een verzekering vormt bij een inrichting toegankelijk voor het publiek een schending van één van de (wettelijke) uitbatingvoorwaarden van deze inrichting. Aangezien de bevoegdheid om in hoogdringendheid deze inrichting te sluiten niet toegewezen is aan een derde overheid zijn de eerste twee voorwaarden voor tussenkomst van de burgemeester verenigd. In de veronderstelling dat andere voorwaarden zoals dringendheid en risico op ernstige schade aanwezig zijn, kan de burgemeester deze inrichting sluiten op basis van artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet. Dit artikel is ook beschikbaar onder de titel: "Phoneshops en nightshops: mogelijkheden voor de gemeenten" op > Documenten > B.S. 13 april Artikel 1. De bepalingen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, zijn van toepassing op de volgende categorieën van inrichtingen: 1 de dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt; 2 de restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m2 bedraagt; 3 de hotels en de motels met ten minste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen; 4 de kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste m² hebben; 5 de jeugdherbergen; 6 de artistieke cabarets en de circussen; 7 de bioscopen en theaters; 8 de casino's; 9 de culturele centra; 10 de polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties; 11 de sportzalen; ( ) 19 de ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen; 20 de service-flatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen voor bejaarden; enz. Opmerkingen: kinderdagverblijven zijn niet in deze limitatieve lijst opgenomen. 6

7 vielen. In geval de burgemeester hierop niet de juiste controles uitvoert, kan in geval van een ramp zijn persoonlijke strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang komen. Verzekering met betrekking tot de aansprakelijkheid a ansprakelijkheid voor schade s door betogingen en samenscholingen 23 Historisch gezien, vindt het decreet van 10 Vendémiaire jaar IV zijn oorsprong in de Franse revolutionaire periode, waarbij men de schade aan personen en eigendommen door betogingen en samenscholingen wilde voorkomen en beteugelen. De toepassingsvoorwaarden zijn drieërlei: 24 - het misdrijf moet hetzij tegen personen, hetzij tegen private of openbare gebouwen gepleegd worden; - het misdrijf moet gepleegd worden met openbaar geweld; - het misdrijf moet het gevolg zijn van gewapende of ongewapende samenscholingen of bijeenkomsten. In hoofde van de gemeente, stelt het decreet een wettelijk vermoeden juris et de jure van aansprakelijkheid in. Dit vermoeden kan door de gemeente worden weerlegd door te bewijzen dat de schadeveroorzakers, personen waren die vreemd aan de gemeente zijn en dat zij alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de misdrijven te voorkomen. De verplichting van een gemeente om alle nodige maatregelen te treffen is een middelenverbintenis. 25 Niettemin, zal de gemeente zich moeten verzekeren voor haar potentiële aansprakelijkheid in het kader van het Decreet van 10 Vendémiaire jaar IV. De arbeidsongevallenverzekering erzekering Het betreft een verplichte verzekering in hoofde van de werkgever. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de publieke sector en de private sector. - Publieke sector: Basiswetgeving: Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector van 3 juli Dit is een kaderwet die ongeveer alle tewerkgestelden in de publieke sector betreft. Nochtans, opdat de wet toepasselijk zou zijn dient er een uitvoeringsbesluit voorhanden te zijn dat kan verschillen tussen de verschillende tewerkgestelden. 23 Decreet van 10 Vendémiaire van het jaar IV (22 oktober 1795). 24 G. VANDENWIJNGAERT, De gemeentelijke aansprakelijkheid bij manifestaties Het decreet van 10 Vendémiaire jaar IV in de rechtsleer en rechtspraak, Nieuwsbrief-Brussel (Inforum ). Deze Nieuwsbrief is beschikbaar op 25 Rb. Brussel, 29 september 1982, onuitg., geciteerd bij G.VANDENWIJNGAERT, o.c. 26 B.S. 10 augustus

8 Onder arbeidsongeval wordt verstaan het ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel veroorzaakt, alsmede de ongevallen overkomen van en op weg naar het werk. De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid worden aan het slachtoffer uitbetaald door de verzekeringsinstelling van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit en door haar rechtstreeks van de overheid teruggevorderd. - Private sector: Basiswetgeving: de wetgeving die momenteel de arbeidsongevallenverzekering in de particuliere sector regelt, is de Arbeidsongevallenwet van 10 april Sinds 1971 is de verzekering van het risico verplicht. Op straffe van zware sancties moet iedere werkgever alle werknemers van zijn bedrijf laten verzekeren voor alle risico s waaraan zij in het bedrijf blootstaan. Het slachtoffer beschikt enkel over een rechtstreekse vordering op de verzekeraar. De verzekering dient afgesloten te worden bij een verzekeringsmaatschappij die erkend is om de tak arbeidsongevallen te beoefenen. Het Fonds voor Arbeidsongevallen oefent de controle uit. Voor de toepassing van deze wet wordt als arbeidsongeval beschouwd, elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt, alsmede de ongevallen overkomen van en op weg naar het werk. De vergoedingen worden hier uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij bij wie de arbeidsongevallenpolis werd afgesloten. Het is dus van belang, dat de door de gemeente opgerichte en/of bestuurde rechtspersonen een arbeidsongevallenpolis onderschrijven voor het door hen tewerkgestelde personeel. Verzekeringen om het eigen patrimonium te beveiligen Hieronder vallen voornamelijk de brandverzekeringspolissen, diefstalpolissen en eigen schadeverzekeringen (de zogenaamde casco- of omniumverzekeringen) van de motorvoertuigen. Rechtsbijstandverzekeringen Hoger verwezen wij reeds naar de rechtsbijstandverzekeringen 28. Wij vestigen er de aandacht op dat de meeste van de door ons geciteerde polissen ook een luik rechtsbijstand bevatten, dat de gemeente toelaat om zelf de nodige vorderingen in te stellen in geval de gemeente het slachtoffer werd van een schadegeval. Deze waarborg voorziet in de dekking van de gerechtskosten, advocaatkosten, expertisekosten en dergelijke meer tot een bepaald plafond en dit naar aanleiding van schadegevallen die zich in extra-contractueel verband hebben voorgedaan. 27 B.S. 24 april Zie supra onder de hoofdingen B.A. Mandatarissen en B.A. Mandatarissen-bestuurders van rechtspersonen. 8

9 Daarnaast bestaan er ook uitgebreide rechtsbijstandpolissen, die over het algemeen aangeboden worden door gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen. Deze polissen dekken dan niet alleen de schadegevallen die zich in extra-contactueel verband hebben voorgedaan, maar ook, binnen bepaalde perken weliswaar, degene die in contractueel verband hebben plaatsgevonden. Van deze laatste polissen liggen de premies aanmerkelijk hoger. Tot slot nog n een woordje over de schade aderegeling door middel van een dading adingsovereenkomst De dading is een manier om een geschil (bestaand of toekomstig) te beëindigen middels wederzijdse toegevingen van de partijen. Deze overeenkomst wordt geformaliseerd in een schriftelijke overeenkomst. De partijen in het geschil beslissen om een akkoord te onderhandelen waarvan zij alleen de inhoud bepalen. Het contract moet het geschil definitief beslechten. De rechter kan dan ook geen kennis meer nemen van een geschil dat door middel van een dading is opgelost. 29 Een overeenkomst van dading kan het vermogen van de gemeente bezwaren. Ingevolge artikel 117 NGW beschikt de gemeenteraad over de volle bevoegdheid voor het beheer van de gemeentelijke belangen (beheer van het gemeentepatrimonium, opstellen en beheren van de begroting, enz.) 30. De toezichthoudende overheid controleert de gemeente hierbij. De gemeenteraad beslist over de voorwaarden van het genot en beheer van de gemeentelijke goederen 31. In het geval van een dading waarbij het geschil reeds ter kennis is gebracht van de rechter, conform de artikelen 270, lid 1 en 2 en 123, 8 van de NGW, is het college van burgemeester en schepenen bevoegd om in rechte te handelen in naam van de gemeente. Niettemin dient bij een dading de gemeenteraad de toelating te geven aan het college 32. De dading kan dus een handig instrument betekenen in hoofde van de gemeente om schadegevallen minnelijk te regelen. Niettemin, moet de gemeente alvorens hiervan gebruik te maken, de verzekeringsmaatschappij inlichten en hiermee overleg plegen. Immers, ingevolge artikel 79 WLVO 33 heeft de verzekeraar de leiding van het geschil en is het de verzekeringsmaatschappij die zal beslissen of zij al dan niet bij wijze van een dadingsovereenkomst het geschil zal beëindigen. 29 B. RUSLANOVA NIKOLOVA, «De dading inzake gemeentebelastingen», Nieuwsbrief-Brussel 2010/4, p (Inforum ) en B. SINDIC, Le contrat de transaction in Droit des contrats, Anthemis, P. LAMBERT, Manuel de droit communal, Bruylant, 1998, p M.A. FLAMME, Droit administratif, Bruylant, 1989, p F. LAMBOTTE, De gemeente voor de rechter wie doet wat?, Nieuwsbrief-Brussel 2003/3. J.P. MAGREMANNE en F. VAN DE GEJUCHTE, La procédure en matière de taxes locales, Etablissement et contentieux du règlement-taxe et de la taxe, Brussel, Larcier, 2004, p Art. 79 WLVO: Leiding van het geschil. Vanaf het ogenblik dat de verzekeraar tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is hij verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de verzekeraar en van de 9

10 In geval de gemeente eigenmachtig een dadingsovereenkomst zou treffen met de benadeelde, zonder de verzekeringsmaatschappij hierbij te betrekken, riskeert zij zelf voor de kosten te moeten opdraaien. In de praktijk is het dus aangewezen om de schaderegeling aan de verzekeringsmaatschappij over te laten, die dan zelf een dading kan treffen met het slachtoffer. Besluit Verzekeringen en dan in het bijzonder de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen vormen een bijzonder belangrijk gegeven voor de gemeente en haar mandatarissen. Een analyse van de diverse risico s en de indekking ervan via verzekeringspolissen is dan ook van primordiaal belang. Een gebrekkige risicodekking vormt immers een rechtstreekse bedreiging voor de gemeentelijke financiën en zelfs voor het persoonlijk fortuin van de mandatarissen. verzekerde samenvallen, heeft de verzekeraar het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. Hij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. De tussenkomsten van de verzekeraar houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mogen hem ook geen nadeel berokkenen. 10

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012)

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R.

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EVENEMENTENVERZEKERINGEN VAN ORGANISATIE TOT SCHADEAFHANDELING CAMPUS Turnhout Yannick Dom 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO B.A.Motorrijtuigen Autobestuurder Referte: BAM.015 201311 BAM.015-V3 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit.

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro Voor rust- en verzorgingstehuizen Omnipro Omnipro Exclusieve verzekering voor rust- en verzorgingstehuizen Als verzekeraar hebben wij een verzekeringspakket ontworpen speciaal voor de sector van de rust-

Nadere informatie

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING TRIER VII NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING Een regelgeving voor aanhangwagens Moeten er speciale maatregelen voor aanhangwagens worden getroffen in het kader van een eventuele zesde

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie