INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1"

Transcriptie

1 AT

2

3 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt

4

5 STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat als adviseur/ rdinatr/ tetsingsinstelling zal Rijkswaterstaat respetievelijk de verheid meer aandaht meten gaan besteden aan kwaliteitsbepalende aspeten. Hudig-Langeveldt

6 STELLINGEN Aannemen vlgens Van Dale: "Aannemen is zih verbinden een arbeid f leverantie p bepaalde vrwaarden ten uitver te brengen (het tegengestelde van aanbesteden) Hudig-Langeveldt

7 4 STELLINGEN Dus: shenmaker blijf bij je leest!! Stel (daar waar ndig) kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Laat de aannemer vr de verzekering zrgen Hudig-Langeveldt

8 KWALITEITSEISEN Zij blijken uit: De Wet U.A.V. FIDIC. Bestekken. Risi analyse's Hudig-Langeveldt

9 KWALITEITSEISEN De wet Siale verzekeringen: - W.A.. - Z.W. - W.W. - Z.F.W. (Wet Arbeids ngeshiktheid) (Ziektewet) (Werkelsheidswet) (Ziekenfndswet) W.A.M. (de verplihte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vr mtrrijtuigen). Hudig-Langeveldt

10 KWALITEITSEISEN UAV. (artikel 43.b.1) "De aannemer dient verzekeringen aan te gaan, waarin de pdrahtgever en de diretie als medeverzekerde zijn pgenmen, een en ander vrzver dit naar de aard en de mvang van het werk ndig en gebruikelijk is". 2 De pdrahtgever dient het bewijs van de verzekering z spedig mgelijk te ntvangen. Hudig-Langeveldt

11 8 KWALITEITSEISEN (vervlg U.A.V.). Nadeel van 1 : Er wrdt niet aangegeven m welke verzekerinq net gaat, laat staan aan welke eisen deze verzekering met vlden. De nadelen van 2 zijn: Veelal is het werk al een eind gevrderd, als de plis aan de pdrahtgever ter beshikking wrdt gesteld. Als de plis wrdt ntvangen : Wat dan? Is de plis naeptabel : Wat dan? Santies? Cnlusie: Er dienen dus bestekseisen gesteld te wrden. Hudig-Langeveldt

12 KWALITEITS EISEN Federatin Internatinale Des Ingenieurs-Cnseils, krtweg FIDIC Deze stelt de aannemer verpliht een verzekering af te sluiten met de vlgende inhud: - Het werk tt een bed rag van 115% van de herstelksten 2 Het werkmateriaal p basis van genegzame vervangingswaarde 3 Shade aan derden a De plis dient mede p naam te staan van de pdrahtgever 5 De verzekeringstermijn, inlusief nderhud 6 Tegestane uitsluitingen Veelal zal in internatinale aannemingsntraten de FIDIC als leidraad wrden gebruikt, zij het dat drhalingen en wijzigingen de strekking kunnen aantasten. In z'n geval, dient men alert te blijven. Hudig-Langeveldt

13 10 KWALITEITSEISEN Ervaringen van Hudig-Langeveldt ten aanzien van bestekseisen. mvang van de dekking Maeslantkering Spuisluis Haringvliet Piet Hein Tunnel Tunnel nder de Nn Brienenrd Haagse Prt FIDIC Verzekeringsvrmen Verzekerde bjeten Verzekerde gevaren Verzekeringstermijnen Verzekerde partijen Verzekerde bedragen Tegestane uitsluitingen X X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X1 X x2 X X X Hudig-Langeveldt

14 11 KWALITEITSEISEN Vervlg ervaringen van Hudig-Langeveldt ten aanzien van bestekseisen. 1 Het verzekerd bedrag is aanzienlijk hger dan de aanneemsm in verband met het risi van ttal lss van bestaande sluisdeuren e.d. 2 Het verzekerd bedrag is lager dan de aanneemsm. vershrijdende shade is vr rekening van de pdrahtgever. 3 Het bestek van de van Brienenrd verwees naar de plis die vr het pmaken van het bestek was gerealiseerd. Hudig-Langeveldt

15 12 KWALITEITSEISEN Risi analyse: Zihtbaar, bespreekbaar en beheersbaar maken. In samenwerking met Rijkswaterstaat, aannemerij, finaniers en nafhankelijke verzekeringsdeskundigen vaststellen welke verzekeringsvereisten dienen te wrden gesteld vr een speifiek (grt) werk. Hierte dient het werk in fasen te wrden nderverdeeld. A B C Vrtrajet Uitvering vemame/ Explitatie Hudig-Langeveldt

16 1 RISI-MSCHRIJVING RISI ANALYSE A) VRTRAJECT WIENS RISI VERZEKERBAAR? 1. verkeerd/futief ntwerp leveranier/ ingenieursbureau berepsaansprakelijkheidsj verzekering 2. njuiste aanbesteding, althans niet in vereenstemming met administratieve bepalingen pdrahtgever niet verzekerbaar 3. niet nakmen inshrijving/ pdrahtgever brgtht/bankgarantie verplihtingen aannemer/ te stellen dr aannemer/ leveranier leveranier 4. administratief -rehtelijke geshillen, ntratuele geshillen pdrahtgever niet verzekerbaar; rehtsbijstandverzekering niet mgelijk 5. uitstel aanvang werkzaamheden pdrahtgever niet verzekerbaar; in ntrat regelbaar met leveranier? bete? 6. et.

17 RISI ANALYSE B) UITVERING RISI-MSCHRUVING WIENS RISI VERZEKERBAAR? 1. nsrti u m/leveranier - integriteit, ntinutteit - slvabiliteit, ingebreke blijven 2. ntwerp/buwfuten (geen materiele shade) pdrahtgever leveranier brgtht/bankgarantie te stellen dr aannemer leveranier berepsaansprakelijkheidsverzekering 3. shade aan werk leveranier CAR-verzekering (materiele shade) setie I 4. a) shade aan derden (letsel/materiele shade) b) shade aan derden (geleidelijke milieu-aantasting) pdrahtgever/ leveranier pdrahtgever/ leveranier CAR-verzekering setie II niet verzekerbaar 5. shade aan eigendmmen pdrahtgever leveranier CAR-verzekering setie III 6. verige shade - plitieke ppsitie - bstakels - alamiteiten pdrahtgever niet verzekerbaar in ntrat regelen met leveranier? 7. te late plevering - inkmsten derving - renteverlies 8 stilstand - dr uitspraak rehter - dr wijziging RV pdrahtgever pdrahtgever "advaned lss prfit' verzekering, bete van leveranier niet verzekerbaar in ntrat regelen met leveranier

18 15 RISI ANALYSE C) VERNAME/EXPLITATIE RISI-MSCHRIJVING WIENS RISI VERZEKERBAAR? 1. shade aan pstallen/ installaties, a. pdrahtgever brand/mahinebreuk.q. all risks-verzekering garantie leveranier (beperkte peride) 2. bedrijfsshade pdrahtgever 3. a) shade aan derden (letsel/materiele shade) pdrahtgever b) shade aan derden (geleidelijke milieu-aantasting) pdrahtgever brand/mahinebreukbedrijfsshadeverzekering aansprakelijkheidsverzekering milieu-aansprakelijkheidsverzekering

19 16 NCLUSIE Er zijn geunifrmeerde bestekseisen te stellen ten aanzien van een grt aantal werken. Vr grte werken is een risi-analyse ndig. Vr kleine werken (aanneemsm < / ,-), pleiten de vrdelen van kstenbesparing (premie, persneel en dergelijke) vr een drlpende nstrutieverzekering p naam van Rijkswaterstaat. Hudig-Langeveldt

20 Mees&znen BIJDRAGE R. MEES & ZNEN AAN: VERZEKERINGS-SPECIAL BUWDIENST RWS UITGANGSPUNT: UAV 1989 ART. 43B: TENZIJ HET BESTEK ANDERS BEPAALT, DIENT DE AANNEMER VERZEKERINGEN AAN TE GAAN WAARIN DE PDRACHTGEVER EN DE DIRECTIE ALS MEDEVERZEKERDEN ZIJN PGENMEN, EEN EN ANDER VR ZVER DIT NAAR DE AARD EN DE MVANG VAN HET WERK NDIG EN GEBRUIKELIJK IS. ETC. ETC. VAN BELANG ZIJN IN DIT VERBAND: la C. A. R. 2. BEREPSAANSPRAKELIJKHEID 3. A.V.B. I. C.A.R. Zeker vr kleinere en middelgrte werken kan de pdrahtgever beter zelf een C.A.R. plis afsluiten p basis van'een z.g. jaarnstrutieverzekering. Vrdeel hier is, dat zwel premiebesparing als tijdsbesparing kan wrden gerealiseerd. Minimumpremies wrden vrkmen: de premie wrdt immers ngeaht de grtte van het werk ver het ttaal aan prjetsmmen p jaarbasis berekend; vrts kunnen de bestekken simpel wrden gefrmuleerd en beheft men niet iedere keer andermans plissen te sreenen. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V.

21 Mees&znen verige belangrijke argumenten zijn welliht de vlgende: - Ttale kstenbesparing (afgezien van "minimum" premies): winst en verhead pslag wrdt geelimineerd, - Zekerheid bij finaniele prblemen bij de aannemer, - Tenemend belang van de pdrahtgever tijdens de buwfase, - Effiienter beheer van de verzekeringsprtefeuille. Deze argumenten gelden verigens k vr grtere prjeten: een belangrijk argument kan zijn de "Buying pwer" van een grte verzekeringsinkper in de Assurantiemarkt. BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN EEN GEDE NSTRUCTIE ALL RISKS DEKKING: Het prjet wrdt verzekerd gedurende de duur van het prjet plus - zij het p wat beperktere basis gedurende de nderhudstermijn - tegen: 1. Shade aan het werk. Als uitgangspunt geldt een zeer ruime dekking tegen z.g. materiele shade aan het werk dr een ruim sala van rzaken. Smmige dekkingen gaan ng iets verder - zij het dat de marktapaiteit dan wat beperkter is - dr k defeten in het Werk znder materiele shade te dekken. Wat evenwel niet gedekt is zijn b.v. laims in de sfeer van niet vlden aan apaiteit, het niet halen van de planning, bedrijfsshade - tenzij apart medeverzekerd, niet vlden aan de speifiaties e.d. Vrts behren tt de standaarduitsluitingen mlest- ^haden en shaden aan niet tt het werk te rekenen bjeten zals aannemersmaterieel, ldsen, keten en gereedshappen. Dergelijke bjeten behren ns inziens drgaans dr middel van separate jaarplissen gedekt te zijn. k belangrijk is dat verkeerd ntwerp als zdanig niet gedekt is, bij daaruit vrtvleiende shade wel, dh nimmer ksten ter verbetering. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V. Manrlkritr QnttrHam 1?flfl05

22 Mees&znen AANSPRAKELIJKHEID VR SCHADE AAN DERDEN EN DE NDERLINGE AANSPRA- KELIJKHEID VAN VERZEKERDE PARTIJEN VR AAN ELKAAR TEGEBRACHTE SCHADE. ruime dekking met relatief weinig uit- Dit is drgaans een zeer sluitingen. De belangrijkste ziin: - shade tegebraht dr WAM-plihtig Aannemersmaterieel en andere mtrrijtuigen, - aanvaringsaansprakelijkheid vr dr shepen en/f drijvend materieel tegebrahte zaakshade, - z.g. huurders en/f gebruikersaansprakelijkheid vr dr een verzekerde bij de uitvering van het werk gebruikte zaken, zals materieel e.d. Dit is dus en zeer beperkte vrm van de zgenaamde pzihtlausule welke uitsluiting veelal veel uitgebreider in bedrijfsaansprakelijkheidsplissen staat, - de zgenaamde werkgeversaansprakelijkheid (art. 1638x BW), - beten, - last but nt least aansprakelijkheid vr shade aan het nder Setie I verzekerde werk. Hiermede wrdt vrkmen dat via een ahterdeur een nder Setie I niet gedekte shade (inlusief eventueel daaruit vrtvleiende gevlgshade), nder de aansprakeli jkheidssetie wrdt verhaald. - zuivere vermgensshade (znder materiele shade). Vrts kan wrden pgemerkt dat de nder deze setie II gebden aansprakeli jkheidsdekking ruimer is dan hetgeen nrmaliter nder nrmale AVB-dekkingen wrdt gebden. Dit betreft niet alleen een veel beperktere "pzihtlausule" dh vrts kan wrden pgemerkt dat zeker k vr de pdrahtgever deze dekking ndig is mdat drgaans AVBplissen uitgaan van een bepaalde hedanigheidsmshrijving vr verzekerde. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V. Handelsregister Rtterdam

23 Mees&znen SCHADE AAN BESTAANDE EIGENDMMEN (SECTIE III). De in Setie III gebden dekking vr shade aan bestaande eigendmmen van de pdrahtgever is in feite een afgeleide van de dekking in Setie II. Kenmerkend is evenwel dat geen aansprakelijkheid beheft te wrden vastgesteld vr, als gevlg van de uitvering van de werkzaamheden, aan bestaande eigendmmen van de pdrahtgever tegebrahte shade. verigens geldt in de dr ns gehanteerde bewrding dat Setie III eerst dan uitkeert indien geen dekking nder Setie II wrdt gebden, dat wil zeggen indien geen aansprakelijkheid kan wrden vastgesteld. Hiermede wrdt dan k de ndzaak van deze Setie III dekking aangegeven. Het aantal uitsluitingen nder deze Setie III is relatief beperkt. De belangrijkste zijn: - shaden verhaalbaar nder Setie II (zals reeds pgemerkt), - veelal wrden de risi's van brand et. uitgeslten. mdat er drgaans adeguate brandplissen zullen bestaan, kunnen in een dergelijke situatie, risi's die gedekt zijn in de brandplis, in Setie III wrden uitgeslten. k hier speelt in prinipe geen samenlp, mdat een zrgvuldige frmulering erte leidt dat: - er primaire dekking is en, - slehts die risi's zijn uitgeslten die nder een afznderlijke brandplis gedekt zijn. Eventueel kan bij hge eigen risi's nder een bestaande brandverzekering het vershil in eigen risi dr de CAR-plis wrden afgedekt. Bedrijfsshade is nrmaliter uitgeslten nder Setie III en veelal k nder Setie II, vrzver het bestaande eigendmmen van een der verzekerden betreft. Dit laatste mdat Verzekeraars meer en meer de mening zijn tegedaan dat zulks separaat dient te wrden afgedekt eventueel dr een aparte Setie in de CAR-plis. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V.

24 Mees&znen Hiervr is extra premie ngetwijfeld een belangrijke drijfveer en k de wens van verzekeraars m pas na ntvangst van relevante gegevens met betrekking tt dit risi, zulks apart te kunnen berdelen en eventueel te aepteren. Het gaat hier uiteraard m risi's die een speiale premiealulatie en infrmatieverstrekking vereisen. De dekking tijdens de buwfase is p een zeer ruime All Risks basis zals hierbven glbaal aangegeven. Na aflp van de nstrutiefase, sms geldt k ng een peride van prefbedrijf gedurende welke de dekking drlpt drgaans vr periden van maximaal 3 maanden, wrdt veelal een zgenaamde nderhudstermijn gedekt gedurende welke peride de dekking beperkter is. Hier zijn een aantal mgelijkheden aanwezig: a) de meest beperkte vrm dekt shade aan het werk tegebraht dr de aannemers bij het uitveren van de werkzaamheden in het kader van hun nderhudsverplihtingen. b) een wat uitgebreidere vrm dekt a) plus shaden die zih in de nderhudstermijn vrden als gevlg van rzaken die ntstnden tijdens de buwfase. ) de meest uitgebreide vrm dekt a) plus al die shaden die een rzaak vinden in mstandigheden aanwezig vrdat de nderhudstermi jn inging. Deze uitgebreide nderhudsdekkingsvrra dekt dan k shade als gevlg van bijvrbeeld gebreken ntstaan tijdens fabriage van aan de buw bestaande nderdelen. Nrmaliter wrden nderhudstermi jnen gedekt van 6 f 12 maanden. In smmige gevallen zijn langere termijnen mgelijk. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V. Handelsregister Rtterdam

25 Mees&znen C.A.R. plisbewrdingen kmen in velerlei vrmen vr en zijn typish prduten van Assurantiemakelaars, zeker wat betreft vr p de beurs f in het buitenland nder te brengen risi's. Mmenteel zijn in de Nederlandse markt, dh k elders, gezien de gemiddeld genmen slehte resultaten van verzekeraars duidelijke tendensen te bespeuren m de dekkingen enigszins te beperken. Als vrbeeld mge dienen een enige tijd geleden dr Tehnishe verzekeraars vrgestelde en naar het zih laat aanzien in te veren Beurs C.A.R. Rubrieken plis die p velerlei punten een beperking van de huidige dr de meeste makelaars gehanteerde ruime ndities behelst. Tevens zien wij dat het begrip materiele shade dr reente afspraken van Rehter en Arbiters enger wrdt geintepreteerd dan wij in het verleden zagen. Als uitgangspunt wrdt tegenwrdig dr verzekeraars veelal gekzen vr het riterium dat materiele shade betekent dat het verzekerde bjet in vrm f strutuur met zijn aangetast. Daarmede wrdt dan aangegeven dat: a) zaken die van het begin af aan niet ged waren dus niet binnen dat begrip van shade vallen, b) verntreiniging en dergelijke buiten de dekking blijven, Zals eerder k aangegeven levert een laim in verband met gebreken in materiaal, ntwerp en uitvering als zdanig geen shadevergedingspliht p, tenzij als gevlg daarvan een en ander beshadigd wrdt. Afhankelijk van de plisbewrding zullen dan de gevlgen, met uitzndering van het defete deel, verged wrden f in de meest ruime dekkingsmshrijving het defete deel zelf. Ksten van verbetering, met andere wrden, de ksten gemeid met het pheffen als zdanig van de gebreken wrden niet verged. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V.

26 Mees&znen Bij natte werken is het veelal ng mgelijk m tt een wat uitgebreidere dekking te kmen namelijk p basis van de Marine Builders Risks ndities. Ksten van verbetering zijn hier evenwel k niet gedekt terwijl ntwerpfuten znder materiele shade eveneens uitgeslten blijven. De marktapaiteit vr dergelijke ruimere aanbuwverzekeringen in de sfeer van niet varende bjeten is helaas aanmerkelijk beperkter dan van de zgenaamde Nn Marine C.A.R.-plissen. Sms wrdt dan k tt een bepaald bedrag dekking verleend dr middel van een aparte plis p basis van deze ruimere ndities en vr het meerdere daarbven p basis van de wat beperktere Nn Marine ndities. WELKE EISEN KUNNEN WIJ STELLEN AAN EEN GEDE C.A.R.-PLIS. a) Alle bij een prjet betrkken partijen zijn medeverzekerd. Hiermede wrdt zveel mgelijk vrkmen dat er disputen ntstaan ver de vraag wie preies een shade heeft verrzaakt. Dit is zeker een kernelement in de dekking nder Setie III (shade aan bestaande eigendmmen). b) De CAR-plis biedt een primaire dekking: dat wil zeggen er is een bepaling pgenmen dat de CAR-plis vrrang heeft p eventueel elders lpende verzekeringen (in welke vrm k), die een nder de CAR-plis gedekte shade eventueel k zuden vergeden. Samenlp wrdt dan vrkmen. ) De verzekerde bedragen blijven gedurende de lptijd van de verzekering vlledig in tat, ngeaht het aantal en de hgte van eventuele shadeuitkeringen. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V. Handelsregister Rtterdam

27 Mees&znen d) De dekking is niet beperkt tt shade-rzaken p de buwplaats, dat wil zeggen dat bijvrbeeld shaden tijdens de buw als gevlg van fabriage- f ntwerpfuten vlledig gedekt zijn. e) Er wrdt een z ruim mgelijke dekking tijdens de nderhudstermi jn gebden. SCHADEN IN DE SFEER VAN VERKEERD NTWERP Zals uit het bvenstaande blijkt dekken CAR-plissen verkeerd ntwerp als zdanig niet. Wel zijn eventueel de gevlgen daarvan in de sfeer van materiele shade gedekt. Dit betekent dat een CAR-plis de aansprakelijkheid van arhiteten en ntwerpers vr een verkeerd ntwerp als zdanig niet dekt. Dergelijke risi's zijn tt p zekere hgte te verzekeren dr een z.g. Berepsaansprakelijkheidsverzekering. De dekkingsapaiteit hiervr is evenwel beperkt, dat wil zeggen, tt bedragen van / ,-- tt / ,-- is de dekking veelal znder al te veel prblemen in de markt te verkrijgen. Dit is veelal vldende in die gevallen waarin de arhitet/ntwerper zijn aansprakelijkheid kan beperken, hetgeen drgaans het geval is als hij uitsluitend in die hedanigheid ptreedt. Indien een aannemer als zgenaamde "turn-key ntratr" ptreedt zal hij sms geen vlledige dekking kunnen vinden vr zijn dan veel hgere aansprakelijkheidsrisi's met name als het m grte prjeten gaat. Immers in dergelijke gevallen kan hij veelal ngelimiteerd, dat wil zeggen, vr zijn ttale prestatie aansprakelijk gesteld wrden uit hfde van verkeerd ntwerp. Gede kwaliteitsntrle k vr wat betreft ntwerp is dan k uiteraard vr alle partijen van levensbelang. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V.

28 Mees&znen XII. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VR BEDRIJVEN (AVB) Dit is een dekking die drgaans dr aannemers en andere bij de buw betrkken partijen p jaarbasis wrdt afgeslten en die de aansprakelijkheid van hen dekt vrtvleiend uit hun bedrijfsativiteiten. Veelal wrden in de plissen zgenaamde hedanigheidsmshrijvingen pgenmen, waarbij de aansprakelijkheid gedekt is mits de shade werd tegebraht binnen dat kader. Hewel CAR-plissen een ruime aansprakelijkheidsdekking kennen is vr hen een dergelijke AVB-dekking wenselijk en ndzakelijk, niet alleen vanwege de mstandigheid dat veelal de zgenaamde werkgeversaansprakelijkheid, dat wil zeggen aansprakelijkheid vr shade dr letsel tegebraht aan eigen persneel in de CAR-plis is uitgeslten dh k mdat dergelijke AVB-dekkingen niet beperkt zijn tt ativiteiten p de buwplaats en bij vrbeeld dus k het zgenaamde kantrrisi dekken. Anders dan vr CAR-plissen bevelen wij aan dat dergelijke dekkingen dr de aannemers et. wrden afgeslten met als belangrijkste argument dat zij deze dekkingen k buiten het verzekerd prjet ndig hebben. Een uitzndering mge welliht zijn de AVB-dekkingen gerelateerd aan speifieke langlpende prjeten, indien in de ntraten bepaald is dat dergelijke dekkingen gedurende de ttale buwtermijn van kraht meten zijn. Een zgenaamde jaarplis biedt dan de pdrahtgever nvldende zekerheid ten aanzien het bestaan e.g. de kwaliteit van de dekking na de eerste 12 maanden. Als vrbeeld mge dienen dat een dergelijke dekking dan k gerealiseerd werd vr het Maeslantkering prjet. P.L. Seteman rijks R. Mees & Znen Assurantien B.V. ManHkraitr QnHarrfim

29 SHEET I UITGANGSPUNT: UAV 1989 ART. 43B: TENZIJ HET BESTEK ANDERS BEPAALT, DIENT DE AANNEMER VERZEKERINGEN AAN TE GAAN WAARIN DE PDRACHTGEVER EN DE DIRECTIE ALS MEDE- VERZEKERDEN ZIJN PGENMEN, EEN EN ANDER VR ZVER DIT NAAR DE AARD EN DE MVANG VAN HET WERK NDIG EN GEBRUIKELIJK IS. ETC. ETC.

30 SHEET II VAN BELANG ZIJN IN DIT VERBAND: 1) C.A.R. 2) BEREPSAANSPRAKELIJKHEID 3) A.V.B.

31 SHEET III C.A.R. PLIS DR PDRACHTGEVER AF TE SLUITEN. VRDELEN: PREMIEBESPARING TIJDSBESPARING MET NAME VR KLEINE EN MIDDELGRTE WERKEN.

32 SHEET IV VR GRTERE PRJECTEN: INVLED VAN EEN EEN GRTE VERZEKERINGS- INKPER IN DE ASSURANTIEMARKT KAN VRDEEL PLEVEREN.

33 SHEET V BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VR EEN GEDE C.A.R. DEKKING: SCHADE AAN HET WERK AANSPRAKELIJKHEID VR SCHADEN AAN DERDEN INCLUSIEF NDERLINGE AAN SPRAKELI J KHE I D VAN VERZEKERDEN. SCHADE AAN BESTAANDE EIGENDMMEN

34 SHEET VI BIJ NN-MARINE C.A.R. PLISSEN MATERIELE SCHADE

35 SHEET VII BEPERKT AANTAL UITSLUITINGEN IN C.A.R.- PLISSEN. BELANGRIJKSTE: SECTIE I: BEDRIJFSSCHADEN E.D. (NIET MATERIELE SCHADE) VERKEERD NTWERP ALS ZDANIG IS NIET GEDEKT. SECTIE I I : WAM SCHADEN AANVARINGSAANSPRAKELIJKEID ZUIVERE VERMGENSSCHADE (ZNDER MATERIELE SCHADE) BETEN SECTIE I I I : VEELAL BRAND E.D. RISI'S

36 SHEET VIII RUIME DEKKING TIJDENS NSTRUCT IE-FASE BEPERKTER TIJDENS DE NDERHUDSTERMIJN 3 VRMEN VAN NDERHUDSDEKKING

37 SHEET IX DR MINDER GEDE RESULTATEN VERHARDENDE MARKT GEVLGEN: MEILIJKER SCHADEAFWIKKELING BEPERKING VAN NDITIES

38 SHEET X EISEN VAN EEN GEDE C.A.R.-PLIS: A) ALLE BETRKKEN PARTIJEN VERZEKERD B) PRIMAIRE DEKKING C) VERZEKERDE BEDRAGEN BLIJVEN VAN KRACHT TIJDENS DE VERZEKERINGSDUUR ETC. ETC.

39 SHEET XI BERE P S AAN SPRAKELIJ KHE I D VERKEERD NTWERP ALS ZDANIG NIET GEDEKT IN C.A.R.-PLIS. DEZE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN/ NTWERPERS TE DEKKEN DR: BEREPSAANSPRAKELIJKHEIDSPL IS. BIJ TURN KEY NTRACTEN: AANSPRAKELIJKHEID TT PRJECTSM PRBLEMEN BIJ GRTE NTRACTEN DR BEPERKTE MARKTCAPACITEIT.

40 SHEET XII AANSP RAKE L U KHE IDS VERZ EKER ING VR BEDRIJVEN A.V.B. DRGAANS APART TE VERZEKEREN DR VERSCHILLENDE PARTIJEN. NDIG MDAT: DEKKING NIET BEPERKT IS TT DE BUWPLAATS KANTRRISI GEDEKT IS WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID IS. GEDEKT

41 10/ : MINT IN afd FMI BUWDIENST RWS 0002 HET RISI- EN VER2EKSRINGSBELEID VAN DE RIJKSQVERHEID INLEIDING DR MR H. VAN HEDVELN AFDELING VERZEKERINGSWEZEN MINISTERIE VAN FlNANCIEN TER GELEGENHEID VAN VERZEKEJRING-SPECIAL BUWDIENST RWS UTRECHT 11 JUNI 1992 Inleiding Mij i s gevraagd m vr u een inleiding te huden ver het beleid van de r i jksverheid met betrekking tt verzekeren van de eigen risi's. Het aardige van de mstandigheid dat ik als eerste verheidsinleider mag fungeren is natuurlijk dat het gras ng niet vr mijn veten is weggemaaid; en bij dit warme en vhtige weer i s er heel wat gras te maaien. Nu zal dat maaien k wel weer meevallen mdat ik mij zal beperken tt een meer algemeen verhaal en de sprekers na mij het zullen hebben ver de verzekeringspraktijk. In uw prgramma wrdt als t i t e l van mijn inleiding genemd het verzekeringsbeleid van de verheid m.b.t. verzekeren. Ik geef er ehter de vrkeur aan te spreken ver het risibeheer van de rijksverheid. Dat is een wat ruimer begrip, waarbinnen k het verzekeringsbeleid de aandaht zal krijgen. In de v i j f tien minuten die mij zijn tegemeten kan ik niet te diep ingaan p het begrip risibeheer in het algemeen. Laat ik het daarm z uitdrukken: de beslissing f het gewenst is eeh bepaald risi wel f niet te verzekeren behrt bij een juist risibeheer pas te wrden genmen nadat eerst een aantal andere stappen de revue zijn gepasseerd. Juist k p die stappen wil ik aan de hand van enkele praktijkvrbeelden nader ingaan. Ahtergrnd van het niet-verzeket-enbal ef H Nu eerst de ahtergrnd van het beleid en een stukje therie. Zals u alien bekend zal zijn is de Staat eigen-risidrager. De Staat verzekert zih in prinipe dus niet. verigens is uit een enkele jaren geleden dr ns in het Insurane Cmmittee van de ES gehuden enquete, gebleken dat k in het buitenland een dergelijke beleidslijn als de juiste wrdt gezien. Daar zijn k gede redenen vr.

42 10/06 '92 12: MINFIN afd FMI»-»-. BUWDIENST RWS Drhut Mees nemt in zijn Nederlands Handels- en f a i l l i s s e - mentsreht als primaire delstelling van het verzekeren "er is reden een verzekering te sluiten vr degene die een bepaald materieel risi niet zelf kan dragen". Als grndslag vr verzekeren nemt h i j : "de mstandigheid dat een verzekeraar in staat is het risi te dragen wrdt verklaard dr de risiverdeling". m bij het laatste te beginnen. Het bezit van het Rijk is in beginsel maximaal gespreid ver het hele land. Er is sprake van een natuurlijke spreiding van het risi. Dit gaat slehts in een enkel geval niet p. B.v. als ergens een enrme waarde is bijeengebraht p weinig vierkante meters. Denk b.v. aan de kunstwerken - in dit gezelshap met ik benadxukken dat ik daarmee ditmaal geen tunnels en bruggen bedel - die zijn samengebraht in een rijksmuseum. Dit wil verigens niet zeggen dat je in die situatie zu meten verzekeren. De grtste - materiele - ramp is natuurlijk het verlies van de lletie, een belangrijk deel van het natinale erfged. Die lletie is natuurlijk nit te vervangen. Die krijg je uiteraard k met verzekeren niet terug. Hguit zu met het verzekeringsgeld sneller een nieuwe lletie kunnen wrden pgebuwd. Terug naar Drhut Mees, hij nemt als primaire delstelling. van verzekeren: i "er is reden een verzekering te sluiten vr degene die een bepaald materieel risi niet zelf kan dragen". Cijfers waaruit de draagkraht van het Rijk zu blijken zal ik u besparen. Laten we vaststellen dat, rekening hudend met de relatief grte i n f l e x i b i l i t e i t van de verheidsuitgaven, de draagkraht van het Rijk ver uitgaat bven die van de gemiddelde verzekeringsmaatshappij. Getetst aan de dr Drhut Mees gefrmuleerde delstellingen en grndslagen, kan het vrgaande leiden tt de nlusie dat het Rijk zwel qua spreiding als qua draagkraht grt geneg i s m zelf de risi's te dragen.

43 10/ : MINFIN afd FMI ->->-> BUWDIENST RWS Diensten Nu zult u misshien pmerken: dit is allemaal ged en aardig, maar vr een nderdeel van het Rijk f vr een gesubsidieerde instelling is z'n mar-redenering th van betrekkelijke waarde. Met andere wrden: de wet van de grte getallen gaat vr een individuele dienst niet p. Dit nderdeel f deze gesubsidieerde instelling - ik zal verder gemakshalve spreken van de dienst - heeft tt taak een betrkken sub-delstelling daadwerkelijk te realiseren. De dienst zal vaak als eerste wrden genfrnteerd met de gevlgen van de shade. Deze shade kan al snel z mvangrijk zijn dat deze niet ten laste van het gebruikelijke budget kan wrden hersteld. Znder hulp van de finanieringsbrn (b.v. het ministerie) zu derhalve het realiseren van de betrkken sub-delstelling niet langer mgelijk zijn f in gevaar kmen f wrden vertraagd. Indien een verzekering zu zijn afgeslten zu het risi dat de finanieringsbrn weigert bij te springen niet langer bestaan. Dr te verzekeren zuden dus de kwetsbare ativiteiten kunnen wrden veiliggesteld. U velt wel aan dat verzekeren in die situatie niet de juiste plssing i s, uitznderingen daargelaten. Verzekeren, zeker als dit p grte shaal zu gebeuren, zu vr het Rijk aanzienlijke ksten meebrengen. De Staat, en indiret k de dienst, kan niet meer prfiteren van de wet van de grte getallen. Het draagvlak vr het eigen-risi dragen wrdt verzwakt. Uitgangspunt met dus blijven dat k de dienst de risi's niet verzekert. Nu zu er k het ndige te zeggen zijn ver de budgettaire kant van het eigen-risidragen, maar vanwege de beshikbare t i j d met ik beperken tt het eigenlijke risibeheer. Laat ik vlstaan met te benadrukken dat getraht zal meten wrden eventuele budgettaire knelpunten bij het eigen-risi dragen, p te lssen in de budgettaire sfeer. Een vrbeeld waarin budgettaire knelpunten p vruhtbare wijze zijn weggenmen is het zgn mslagstelsel vr rijksmtrvertuigen. Bij het bespreken van enkele vrbeelden zal ik daar nader p terugkmen.

44 10^ : S M l N P Tv n f H C MT MINFIN afd FMI 4 Risibshppr BUWDIENST Dat de Staat eigen-risidrager i s, betekent niet dat liidzaam met wrden afgewaht f 2ih shadas vrden. Integendeel er M l p een verantwrde manier met de risi's meten wrden mgegaan. Een bewust tegepast risibeheer is ndsae t n 1 ^ 6 " ^ : " S t - analyseren vral k kwestxe van de juiste vlgrde aanhuden. Daarbij 2ullen «elk geval de vlgende risibehandelingsmethden de revue»eten passeren: e l e n van risi's, verminderen, verm e n, 2 e l f ^agen e n a l s ; «^tenti^ met - met nadrnk - als eerste wrden genemd.' Het rs een veel verbreid misverstand dat preventie a l t i j d h ge ksten met 2r = b mee 2u brengen. Be praktijk wijst nit at 'I f " r d e n V r k M e n ^ 3 e, vaak weialg f nxets kstende maatregelen. in de term^lgie van ^ i j n vrrge vakgebied, de seesbeepvaart: wat extra stuwhut kan van het shxp, vrkmen. E e n ander vrbeeld: een Universit e i t werd er eens p gewe.en dat een dagelijks dr ve!e n l T T Z m e d e " e r k e" - *- ^bruilte.vlnbtweg- beter st ^ ^ * l 0 P e n " a a r -P-ters waren pgesteld. Ten de vluhtweg werd verlegd behrden de v e e ^ l d i g vrkmende diefstallen tt het verleden ee.vnldrg f je shadebeperking kan bereiken vlgens het r^penplan van P l l r <e vraag. in dat ra m pen- d " " f ^ " ^ - ndgevallen de ge.eenteplib e L M e S t W a " S C h D«, «t gedateerde, vrbeeld rs ntleend aan het enkele jaren geleden vershenen rapprt van de Algemene Rekenkamer ver de rijksmusea. Kleine veel vrkmende shades z^len 2 e i d e n aanleidi meten geven tt ver 2 ekeren. Juist in die gevallen is vaak de *gelr,kheid aanwe.ig m maatregelen te nemen m shade te vrkmen f te beperken. Th blijkt in de praktijk vaak dat ~ n d.,e risi's in strijd met de t>eleidslijn heeft ver-er!ra;-t, r e a l i S e e r t Z i C h l d ^ e dat de premie dan keraar 1 / " d «-** k vr een verse- Keraar geen gede risi's zijn vrbeeld: een nderdeel van de belastingdienst wilde een

45 12)006 ^ r ^ r r d i e f s t a i i e n ~ - «- Miners stlen p een nie a f? ' * e d «e n-»»r dat de srg ^ d s e e ^ e t d e t s s i n g ras, Trk «^ ^ s t a l l e n, dr e^v"^ ^ * t - r e i n en van de ntainers D.t",f " het Staat k als gede ;!" -teraard B e d e m d a t d e tt 2akan van derden. * " S m s is h e t m 0 g e l i j k r i s i, s h a n d e l e n met betrekking kan vr de hand l i g g e n -a - ^raaea aan derden. Dit ^Paalde ^ e n s t ^ ^ ^ 2 7 ^ "» * ^enstnderdli s t : : r r n e l d T ; *" rb ~ M «" hrgh-teh apparatuur uite^ T «gelmatig een *et derden. Het l i g t ^ ^ - n ter h e s h i l ^ g van 's draagt. E r kan d a n d _ * f ^ ^ sebruiksrisiwrden gevraagd, b.v. s e n ~ S ^ - n d e garantie u k r J-s het ged te ven "" sprakelijkheid k a n ^ ^ J " geval aantijkvrbeeld nemen de uitsiuit e e n vrk rae d h i e r -n-e die 2u kunnen ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ venhnden (snifferdgs) dr d. Z ' ^ brd van vliegtuigen. ^ k s p l i t i e p Seniphl, aan * l s De verzekeri'ngsvxaaq- d' alle andere m 0 g e l j k e ^ ^. ^ 7 *" ^ *" * i - m a r k i n g k.ende g e ^ ul^z ^ ' * *" ~ I i f l 2 S S antraten vaak aan.ienii i~ i f a - j a a S M^Sr S eke = P <t*. v i j 2 e, m e t T ^ t T ^ - n i e l e vrdelen bieden. ver 2 6 k 9 ringsksten w r d ^ p e ^. ^ ^ r l S i ~' > ~ 3 i s a i a j ^ e - J ^ i b e h e ; r J n. D i t i s " <=«"trale rihtlijnen pge- ^ binnen de JLZZLZ^TT - ^rbeelden pgenmen van -. L a T ^ S T ^ T ^

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At.

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At. Witteveen water infrastrutuur milieu buw Bs Rijkswaterstaat Diretie Nrd-Brabant Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant f> Or -At A /» // Witteveen+Bs van Twikelstraat 2 pstbus 233 7400

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie