De Onderdelen Van de Machine. n GERR JTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Onderdelen Van de Machine. n GERR JTS"

Transcriptie

1 De Onderdelen Van de Machine 1. RegelschroeÍ voor de Persvoet 2. Bovenste díaadgeleideí 3. Drukknop voor patíoonnaaien 4. Schaalverdeling vooí knoopsgaten en patroon naaien 5. Patroonkeuzeknop 6. Spoelwinder 7. Spoelklepje 8. Handwiel 9. SteeklengteschijÍ 10. Terugnaaiknop 11. Steeklengteschaal 12. Naaldstandhefboon 13. Steekbreedtestop, rechts 14. SteekbreedteknoP 15. Steekbreedtestop, links 16. Transportknop 17. Draadhefboom 18. Draadgeleider 19. Draadgeleideveer 20. Bovendraadspanning 21. Draadafsnijder 22. Persvoetstang 23. Persvoetklemschroef 24. Persvoet 25. GrijperkleP n GERR JTS U N.alrnachinshárd6l & ^ uornên,.. ha/ea,co.n 26. Naaldstang 27. Naaldklemschroef 28. Naalds lot 29. Naald 30. Naaldplaat 31. Transporteur 32. Grondplaat 33. Voetschakelaar 34. Spoelspanner 35. Lichtschakelaar 36. Persvoethefboom 37. Contactdoos voor aansluiting van het lichtnet en van de voetschakelaa!. Handelsstraat 14 95O1 ET Stadskanaal ret _ rriits.nl

2 lnrijgen Van de Bovendraad o X-,ry Zoals bij het inzetten van de naald brengt U de díaadhefboom in de hoogste stand door aan het hand$'iel te draaien. jn voorwaartse richting. De persvoethefboom duwt U omhoog. Van de k)os loopt de draad door de draaddoorvoeroogjes I en 2 naar beneden door de draadbeugel (6) tussen de beide spanningsschijven (3), waarbij de draad over het haakje 5 r'an de spanning en onder het draadveertje (4) moet worden gelegd. Via de draadbeugel wordt de draad naaí de draadhefboom (7) gevoerd en van Íechts naar links door het gaatje getrokken. Via de draadbeugel, de draadgeleiders (8+9) loopt de díaad naar de naald, waarin de draad van voren naar achteren wordt gestoken. De draad moet daarbij ongeveer 10 cm. uit het'óog van de naald naar achteren worden doorgetrokken (zie afb.).

3 Uitnemen Van Het SPoelhuis.l( z Breng de draadheíboom in de hoogste stand door aan het handwiel tt' draaien (afb. l) De grijperklep zijrraarts naar achterell klappen. Net de rechter$ ijsvinger de klep van hct sp,relhui{,'pcll(ll lr't dcze rttlil (afb.2). Daarna met de duim beetpakkcn err het spoelhuis r.ritdemen (afb. :l). Bij Storingen aan Uw Machine Iiunt l--aan de hand van het lijstje' dat achterin dit boehje staat, dc mogelijke ootzaak opsporen. Vermeld deze oorzaak ir'ub. nls I zich in verbindinc stelt met onze Serviceafdcling. 10

4 Onderleggen en Verwiideren Van de Stof Regelen Van de DraadsPanning 2 J \ \ \ Voordat U met het naaien begint moet U erop letten, dat: 1. U de juiste naald en geschikte draad gekozen hebt. 2. de pelsvoet en naaldschroeí goed vastzitten. 3. draadheíboom zich in haar hoogste stand bevindt. 4. de draadeinden ongeveer l0cm. achterwaarts zijn doorgetrokken. 5. de transporteur op "norm" is geplaatst. De stof kunt U slechts dan verwijderen, wanneer de draadheíboom in haar hoogste stand staat. Daarna kunt U de persyoet opheffen en het naaiwerk naar achteren wegtrekken. Belangrijk: díaait U het handwiel steeds naar U toe. Wanneer de machine niet wordt gebruikt, legt U een stuk stof tuss n persvoet en transporteuí. Om een onberispelijke naad te krijgen, moet zowel de spanning van de boven- als ook van de onderdraad juist ingesteld zijn. De spanning van de boven' en onderdraad zijn juist, wanneer de beide draden in het nidden van het materiaal in elkaar haken en dit noch aan de bovenziide, noch aan de onderzijde van de stof te zien is (aíb. 1). De bovendraadspanning is te strak (aíb 2). Schroef voor het regelen van de bovenspanning naar links draaien. De spanning van de bovendraad is te zwak (aíb. 3) Schroeí voor het regelen van de bovendraadspanning naar rechts draaien. De onderdraadspanning slechts dan veranderen, wanneer door het biistellen van de spanning van de bovendraad geen juiste steek' vorming wordt bereikt. Door het draaien aan de schroef van het spoelhuis naar links wordt de spanning zwakker naar rechts sterker. 14

5 Zonren Aan de Rand lnzetten Van Ritssluitingen AÍb, Voor dit werk kunt U het beste de bijgeleverde zomer gebruiken (afb. 1 en 2). Deze heeft voor het geleiden en omleggen van de stof een spiraalvormige gleuf, waarin de stoí geleid moet worden. Bij het begin van het naaien vouwt U de stof iets naar links om en brengt haar zo verder door de gleuf, tot ze door de naald gegrepen kan worden. Dan duwt U de persvoet naar beneden, zet de machine in beweging en voert de stofkant, terwijl men deze een beet.je optilt metde duim en wijsvinger van de rechterhand, naar links in de gleuí. Bij het naaien moet U erop lotten de stof gelijkmatig door te voeren. Komt er teveel stof in de gleuf, dan voert U de stofkant meer naar links, in het tegengesteld geval meer naar rechts Met de hierboven afgebeelde verstelbare kantvoet is het mogelijk om ritssluitingen in te naaien en koord tussen te naaien zonder de stof de draaien. Stel de machine voor recht naaien in. Plaats de naaldstand op LINKS. De afbeelding laat de voet zien, die zich rechts van de naald en vlak tegen de rand van het materiaal bevindt, waarbij de naald de schakels van de ritssluiting niet kan raken. De ritssluiting is openge - trokken en ligt met de goede kant naar beneden. Voor het stikken van de tweede kant van de ritssluiting zet men de naaldstand op RECHTS en díaait men de schroef van de voet los en schuift de voet zo dat hij links van de naald komt te liggen en men vlak langs de rand van de sluiting kan stikken. 23

6 Knoopsgaten Maken. AC1 _I-- BD == B. I-inker rupsje i i= i / ac 1 rt--- BD ili: C. Bovenste trens :-'! : \ ii :--: ( ac =I- BD == D. Rechter rupsje. l ii=i/ ac 1 f---f- AD :==,{ \_ il' #" tfiíríítíiltríítlttftli Instelling; Patroonaan$'ijzer op "4". Steeklengte op FINE. Steekbreedte 5mm- Naaldstand op midden. Transport op norm. Plaats knoopsgatenvoet met zool naar achteren geschoven. 1. PatÍoonaanwijzer op "4". Naai met 5-6 steken de onde$te tíens. Naald uit de stoí. 2. Drukknop indrukken, de u'ijzer springt op "B" Naai het linker rupsje in de gewenste lengte. hierbij loopt de stof terug Naald uit de stof. 3. Drukknop indrukken, de wijzer springt op "C". Naai met 5 6 steken, de bovenste trens Naald uit de stof. 4. Drukknop indrukken, de wijzer springt op "D" Naai het rechter rupsje tot aan de brede trens. Voor afhechten enige rechte steken dwars op de trens naaien. zie afb. Snij met een tornmesje het knoopsgat voorzichtig open, eventueel met t$'ee speldem de trens beschermen tegen doorsnijden. I ilríilt#il{tiltl uti I I afhechten 25

7 Blindzomen Het Vllerken [,bt de Tweelingnaald Bij vele stofíen kunt U machinaal blindzomen. Plaats de tweelingnaald op dezelfde manier als de normale naald Let hierbij op het volgende: in de machine. Naaldstand "M" Met de platte kant naar achteren gekeerd. Rijg de draad op de Zig-zae 2-3 normale manier ]n (Zie blz.9) steeklengte 4 Steek de draad ook van voor naar achter in de naald. Patroon. nr 20. Zet de naaldstand op "M". Vouw de stoí zo, dat hierbij de onderste stoílaag zoom!% cm. Stel de zig-zag breedte op t2r: (beslist niet breder). uitsteekt. (zie afb.) Plaats de steeklengte op de gewenste lengte. Veel vaíiatie's krijgt Zorg dat het zig-zag steekje de bovenste stoflaag net pakt, en het U door de automatische patronen met de tweelingnaald te naaien. Íechte steekie op het uitstekende zoomlaagje komt. Meer effekt kunt U bereiken door diverse kleuren te gebruiken, 30

8 Inhoud Gerrijts Handelssta t í ET Stadskanaat tet.0599,t24í9 inehandel.coín en www 4lgenr, er... IIul!,stukk( n... Jlc lll(,1rr1...,. J)e,rnderdelen van de machine ()nderhr'rrd crr :meren Naald en garen rabel... Inzetten van de naald...,...,.,... i ()pwindelr \ar het spoeltje De ingebouu de rerlichting Inrijgen van de bovendraad Uitnemen van het spoelhuis Inzetten van het spoeltje in het spoelhuis ll Inzetten van het spoelhuis in de gíijper.. Instellen \an de transporteur Ophalen van de onderdraad Onderleggen en ver$ ijderen van de stof. l.l -l J 6 ll 8 9 l0 t2 t2 t3 Itcgelen ra de draad:lra nrng Steek lengtc en terrrgnaaien I'eÍ:\ oetdruk,\adb.,u\\ van de aa'rschuiíl aíel... l6 \aa ldstand Automatische sieísteken en patronen... t7 Knoopsgat automaat... Sleekbreedle en ztg. tag sleken... l9 Siernaden zonder automaal l9 Yerwisselen van de persvoet (;ebruik van de rechtsteekplaat...,... m Yerschillende soorren steken 2l \'erschillende suorten steken Zomen aan de rand... Inzetten van ritssluitingen Ka nt lin iaal l6 l8 m RiI]rlrelen nrer elastiek Iinoopsgaten niaken Knopen, hakcn en ogen aannaaren \\'atteren... Rimpelen... Stoppen van zlr ak ke plekken Afwerken van naden, ornzomen, kant aanzetten...,... Opnaaien van koord, borduuruerk Stof aan elkaar naaien, verstellen van ondergoed Blindzomen llet werken met de tweelingnaald Applikatiewerk en monogíammen Nuttige wenken bil storingen -...,..,.. 32

20 tips voor een perfecte ronde zoom! Jij kan het ook!!!!!

20 tips voor een perfecte ronde zoom! Jij kan het ook!!!!! 20 tips voor een perfecte ronde zoom! Ronde zomen aan rokken, jurken, blouses en ook aan tafelkleden zijn prachtig en vallen mooi. Er zijn veel mogelijkheden om ze te maken en het is heel gemakkelijk!

Nadere informatie

"4@ Ea* -33. Bedieningsdelen van de naaimachine

4@ Ea* -33. Bedieningsdelen van de naaimachine Bedieningsdelen van de naaimachine 19 17 36 1 38 39 15 14 12 24 42 2 7 6 5 3 I GaÍenstandaard 2 HandgÍeep 3 Linker naaldd raadspa n ning 4 Rechter naalddraadspanning 5 Rechter grijperdraadspanning 6 Linker

Nadere informatie

Een dromenvanger maken

Een dromenvanger maken Een dromenvanger maken Wat is een dromenvanger? Dit wordt uitgelegd in De legende van de dromenvanger. Een echte dromenvanger wordt gemaakt van wilgenhout, leerband en runderpees, of namaak pees (sinew).

Nadere informatie

De Brug aan de Rio d Oro

De Brug aan de Rio d Oro De Brug aan de Rio d Oro Van Frederic Moyersoen Spelers : 2-4 Lee ijd: vanaf 8 jaar Duur: ca. 30 minuten Spelmateriaal 1 1 Brug uit 4 onderdelen 9 Planken 25 Scha en 4 Spelfiguren 1 Grot met scha en 4

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE Veiligheid bij het werken met de zaagmachine Zorg ervoor dat de buis stabiel ligt; denk hierbij aan het feit dat de buis eerst uit één en na het zagen uit twee delen bestaat! Draag tijdens het zagen een

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

Mijn baby heeft een voorkeurshouding... Wat nu?

Mijn baby heeft een voorkeurshouding... Wat nu? Mijn baby heeft een voorkeurshouding... Wat nu? Adviezen voor de hantering van uw baby Als uw baby in de eerste levensmaanden altijd met z n hoofd op dezelfde kant ligt, kan hij een afgeplat hoofd krijgen.

Nadere informatie

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Inleiding Er is bij u een zwachtel om de enkel aangelegd. U draagt de zwachtel in elk geval 2 weken. Als het nodig is, kunt u de zwachtel 2 weken langer dragen.

Nadere informatie

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals 28 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Indien basale reanimatie van een kind nodig is,

Nadere informatie

Concentratie verbeteren

Concentratie verbeteren DC 60 Concentratie verbeteren 1 Inleiding De aandacht ergens bij houden. Dat lukt vaak prima als het gaat om een computerspelletje, maar minder goed als het gaat om een rijtje sommen. In dit thema kijken

Nadere informatie

Klank uit hout en metaal

Klank uit hout en metaal Klank uit hout en metaal Zelfbouwmuziekinstrumenten voor het musiceren met kleine kinderen Wim Krijger Voorwoord Muziekinstrumenten spelen een belangrijke rol in het werk van Peuters en Muziek. In het

Nadere informatie

Radials en Bearing : Figuur 3 Figuur 4. To, From en de VOR indicator : Laat ons een typische VOR-Indicator van dichter bij bekijken.

Radials en Bearing : Figuur 3 Figuur 4. To, From en de VOR indicator : Laat ons een typische VOR-Indicator van dichter bij bekijken. In deze korte cursus gaan we 3 soorten radionavigatie systemen bespreken : 1- NDB = Nondirectional Beacons 2- VOR = Very High Frequency Omnidirectional Range 3- ILS = Instrument Landing System De ADF of

Nadere informatie

Oefeningen voor reumapatiënten

Oefeningen voor reumapatiënten Oefeningen voor reumapatiënten afdeling fysiotherapie U bent bekend met reuma en heeft oefeningen gekregen voor uw ontstoken gewrichten. In deze folder staan deze oefeningen beschreven. Doel van de oefeningen

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Protocol. 5. Doe je sieraden af en was je handen. Om kruisbesmetting te voorkomen. Aan- en uitkleden van een zorgvrager in bed.

Protocol. 5. Doe je sieraden af en was je handen. Om kruisbesmetting te voorkomen. Aan- en uitkleden van een zorgvrager in bed. Protocol Aan- en uitkleden van een zorgvrager in bed Voorbereiding 1. Vertel aan de zorgvrager wat je gaat doen, waarom je dit doet en hoe je dit gaat doen. Maak afspraken over: - het tijdstip - welke

Nadere informatie

5Ondersteunen bij het verplaatsen

5Ondersteunen bij het verplaatsen Thema 5Ondersteunen bij het verplaatsen zonder hulpmiddelen 5.1 Inleiding Als zorghulp assisteer je een cliënt bij zijn dagelijkse bezigheden. Daarbij hoort ook dat je de cliënt helpt bij het verplaatsen.

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO

BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO Beste kajak polo liefhebber: Deze bundel bestaat uit 2 delen en is bedoeld om de kajakpolo trainer te helpen in het sturen van het technisch leerproces van zijn

Nadere informatie

Les 1.1 - Balvaardigheid

Les 1.1 - Balvaardigheid Les. - Balvaardigheid TOELICHTING Dit is de ideale les om kennis te maken met een groep. De organisatie is heel simpel en de les nodigt uit tot grote intensiteit. Alle werkvormen zijn zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

Hoe handelen bij een epileptische aanval

Hoe handelen bij een epileptische aanval Hoe handelen bij een epileptische aanval Wat is epilepsie? Epilepsie is een hersenaandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Epilepsie is een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch

Nadere informatie

1 Wat zijn eigenlijk de buikspieren?

1 Wat zijn eigenlijk de buikspieren? 1 Wat zijn eigenlijk de buikspieren? 1.1 Inleiding De buikspieren zijn in allerlei situaties actief Al direct bij de geboorte spant de pasgeborene zijn of haar buikspieren aan om de eerste kreet te slaken.

Nadere informatie

Tafeltennis in een ander jasje

Tafeltennis in een ander jasje In deze bijlage worden tal van ideeën gegeven voor het inrichten van een uitdagende gymles. Maak je eigen selectie van ideeën die passen bij jouw doelgroep, jouw lesdoel of de leerbehoefte van je leerlingen.

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie

HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT. Koelvitrine KV-RR 12/14

HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT. Koelvitrine KV-RR 12/14 HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT Koelvitrine KV-RR 12/14 Gebruikershandleiding & Installatievoorschrift van de Koelvitrine type KV-RR 12/14 Belangrijk! Lees voor gebruik deze handleiding, dit voorkomt

Nadere informatie

Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig. Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8

Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig. Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8 Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8 Inleiding Deze lessenserie is één van verschillende ENGINEER lessenseries voor het primair onderwijs. Techniek

Nadere informatie