Beleid toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang Utrecht Unit Inspectie Kinderopvang GG&GD Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang Utrecht 2013. Unit Inspectie Kinderopvang GG&GD Utrecht"

Transcriptie

1 Beleid toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang Utrecht 2013 Unit Inspectie Kinderopvang GG&GD Utrecht

2 1. Inleiding In dit handhavingsbeleid wordt beschreven hoe het beleid rond toezicht en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang in Utrecht er de komende jaren uitziet. Met het beleid wordt aangesloten bij actuele lokale en landelijke ontwikkelingen. Aanleiding De notitie Toezicht & Handhaving kwaliteit kinderopvang dateert van december Daarin was het toezichts- en handhavingsbeleid van de Unit Inspectie Kinderopvang uiteengezet. Sinds 2009 is de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de daarop gebaseerde regelgeving enkele keren gewijzigd. Het onderhavige handhavingsbeleid en het Afwegingsmodel 2013, dat hier onderdeel van uit maakt, voorzien in een aanpassing aan de actuele wet- en regelgeving. De afgelopen jaren heeft de Unit Inspectie Kinderopvang haar handhavingstaak kunnen uitbouwen en professionaliseren. Het onderhavige beleid is dan ook mede gebaseerd op de ervaring van de unit zelf. Ook het standaard afwegingsmodel van de VNG, waarin de verschillende stappen en sancties zijn omschreven, is aangepast aan de eigen ervaringen. Overtredingen die relatief vaak voorkomen in Utrecht en een grote impact (kunnen) hebben op de kwaliteit van de opvang (bijvoorbeeld het ontbreken van Verklaringen Omtrent het Gedrag of de vereiste diploma's) dan wel een grote administratieve last voor de unit met zich meebrengen (het niet doorgeven van wijzigingen ten behoeve van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen), worden in het nieuwe beleid stelselmatig met een bestuurlijke boete gesanctioneerd. De ervaring leert immers, niet alleen in Utrecht, maar vooral ook in Den Haag, waar zeer strikt gesanctioneerd wordt, dat handhaving helpt bij het voorkomen en (waar mogelijk) ongedaan maken van overtredingen. Regelgeving De regelgeving rondom kinderopvang is continu in beweging. In 2010 heeft er een grote wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de onderliggende regelgeving plaatsgevonden. In december 2011 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geconcludeerd dat de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen geen grondslag boden voor handhaving. Vanaf dat moment kon landelijk niet meer worden gehandhaafd op het grootste deel van de kwaliteitseisen inzake kinderopvang. In maart 2012 heeft de gemeenteraad van Utrecht daarom een verordening vastgesteld met dezelfde inhoudelijke eisen als al in de Beleidsregels stonden. Deze verordening is in juni 2012 komen te vervallen, omdat deze normen werden vastgelegd in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (Bkkp) en de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (Rkkp). Ook na die wettelijke verankering zit de wetgever echter niet stil. Zo wordt in januari 2014 een nieuwe 'veegwet' voor de Wet kinderopvang verwacht, terwijl ook de eisen uit het Bkkp en Rkkp inhoudelijk tegen het licht worden gehouden. Naar verwachting zal dus ook de komende jaren het juridische kader regelmatig blijven wijzigen. Ongeacht de precieze inhoud en de wijze van vastlegging van de regelgeving, bepalen we in deze nota het meerjarenbeleid ten aanzien van toezicht en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang in Utrecht. Toezicht en handhaving Toezicht en handhaving hangen nauw met elkaar samen. Acties en besluiten binnen het ene terrein hebben invloed op het andere terrein. Bovendien is zowel het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang als de handhaving daarvan in Utrecht ondergebracht bij de Unit Inspectie Kinderopvang van de GG&GD. Toezicht en handhaving kinderopvang zijn daarmee organisatorisch een geheel. Om die redenen hebben wij het beleid over toezicht en handhaving ondergebracht in één nota. 1

3 In 2011 hebben wij 112 handhavingbesluiten genomen. De cijfers over 2012 zijn nog niet bekend en zijn ook niet representatief, doordat van januari 2012 tot juni 2012 niet gehandhaafd kon worden op de kwaliteitseisen uit de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. In zijn algemeenheid zit er echter wel een stijgende lijn in het aantal handhavingzaken. Enerzijds omdat de Unit Inspectie Kinderopvang de handhavingtaak de laatste jaren meer heeft uitgebouwd en geprofessionaliseerd, anderzijds doordat meer overtredingen worden geconstateerd dan in het verleden. 2. Algemeen Toezicht en handhaving moet voor iedereen transparant en helder zijn. Niet alleen voor de ondernemers in de kinderopvang (hierna: 'houders', conform de wettelijke bewoording), maar ook voor ouders en voor bijvoorbeeld de Inspectie voor het Onderwijs, die het tweedelijns toezicht uitvoert op de Unit Inspectie Kinderopvang. Het voeren van consistent en inzichtelijk beleid (waartoe dienen bepaalde regels, wat is het nut ervan en hoe gaan we er in Utrecht mee om) bevordert het nalevinggedrag van de kwaliteitseisen die aan de kinderopvang gesteld worden. 3. Verantwoordelijkheid houder versus verantwoordelijkheid toezichthouder Het uitgangspunt is dat de houder van een kinderopvangvoorziening te allen tijde primair verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de opvangvoorziening en zijn eventuele medewerkers. Houders dienen zich dan ook op de hoogte te stellen van de inhoud en actuele wijzigingen in regelgeving en in landelijk en lokaal beleid. Wanneer er sprake is van veel of grote ontwikkelingen, zal de Unit Inspectie Kinderopvang houders daarover informeren. Ook tijdens inspecties kan een toezichthouder een houder informeren of uitleg geven over de wettelijke kaders. De informatieverstrekking aan houders is ook een onderdeel van ons toezichtsbeleid. Het is echter geenszins de exclusieve verantwoordelijkheid van de individuele toezichthouder dan wel de Unit Inspectie Kinderopvang om houders te informeren over wijzigingen en de toepassing van regelgeving en beleid, maar vooral een verantwoordelijkheid van de houder zelf. Van houders wordt dan ook te allen tijde verwacht dat zij zich zelf op de hoogte stellen van actueel beleid en actuele regelgeving. 4. Toezicht en handhaving; kaders en organisatie In de Wet kinderopvang is bepaald dat het College van burgemeester en wethouders toeziet op de naleving en de directeur GGD aanwijst als toezichthouder. De toezichthouders van de Unit Inspectie Kinderopvang van de GG&GD inspecteren kindercentra, gastouders, gastouderbureaus, peuterspeelzalen en voorzieningen voor voorschoolse educatie. Basis voor deze inspecties vormt steeds het meest actuele wettelijke kader. Op grond van de Wet kinderopvang is het College van B&W bevoegd handhavend op te treden als er sprake is van overtredingen. Daartoe staan het College verschillende handhavinginstrumenten ter beschikking. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan het College een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete opleggen. In de Wet kinderopvang zijn als aanvullende instrumenten opgenomen de aanwijzing, het exploitatieverbod en het verlengen van de duur van een door de toezichthouder gegeven schriftelijk bevel. Ook deze handhavingstaak ligt bij de Unit Inspectie Kinderopvang, zij het dat de beslissingsbevoegdheid niet bij de toezichthouders ligt, maar, afhankelijk van het soort handhavingsbesluit, bij het unithoofd dan wel afdelingshoofd of directeur. 2

4 5. Handhavingsplicht Uit vaste jurisprudentie blijkt dat een bestuursorgaan, gelet op het algemeen belang bij handhaving, een beginselplicht heeft tot handhavend optreden als sprake is van overtredingen. Dat betekent dat wij in de regel gehouden zijn gebruik te maken van onze bevoegdheid om op te treden tegen geconstateerde overtredingen. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van ons worden verlangd dit niet te doen. Een bijzondere omstandigheid kan zijn dat er concreet zicht bestaat op legalisatie. Ook kan handhaving zodanig onevenredig zijn tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in een concrete situatie dient te worden afgezien. Bij toezicht en handhaving op grond van de Wet kinderopvang geldt deze handhavingsplicht naar onze overtuiging des te meer. Juist omdat de opvang van jonge kinderen een grote verantwoordelijkheid voor de ondernemer met zich meebrengt voor de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van de kinderen, willen wij er strikt op toezien dat de opvang met grote zorgvuldigheid plaatsvindt en wet- en regelgeving worden nageleefd. Wanneer sprake is van overtredingen, zullen wij dan ook handhavend optreden. Daarbij willen wij echter aantekenen, dat wij in het handhavingsprogramma van een betreffend jaar kunnen besluiten om alleen te handhaven op de hoogrisico en gemiddeld risico overtredingen. 6. Beleid toezicht en handhaving Toezicht De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de uitvoering van het toezicht: Toezicht is geen doel op zich en is gericht op het herstellen en voorkomen van overtredingen en het behoud van kwaliteit; Er wordt geen actief opsporingsbeleid gevoerd naar houders die een voorziening voor kinderopvang niet hebben aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen; We bevorderen het naleefgedrag door informatieverstrekking aan houders van voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Handhaving Handhaving is geen doel op zich. We handhaven om maatschappelijk gewenste doelen te bereiken. Die doelen kunnen ook op andere manieren bereikt worden dan met het opleggen van sancties. Andere instrumenten, zoals informeren, verleiden en afspreken, kunnen effectiever zijn. Handhaven is dus meer dan alleen het opleggen van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties. Er bestaat geen algemeen recept voor de juiste handhavingsmix. In het geval van nieuwe regelgeving zullen we eerder kiezen voor informeren en verleiden dan voor sanctioneren. Bij overtreding van lang bestaande regels, waarvan we mogen verwachten dat ze bekend zijn, ligt het voor de hand snel tot sancties over te gaan. Dit geldt ook voor overtredingen waardoor de veiligheid van de kinderen gevaar loopt. Per handhavingszaak maken we een keuze over de toepassing van de handhavingsmix. Als we overgaan tot het opleggen van sancties, doen we dit consequent. Sanctiebesluiten worden niet teruggedraaid. Onderstaande keuzes en standpunten zijn onderdeel van de gemeentelijke nota Keuzes in de handhaving en vormen ook de uitgangspunten bij handhaving van kinderopvang: 1. Handhaving is geen doel op zichzelf, maar een middel om maatschappelijke doelen te bereiken; 2. We maken alleen regels die handhaafbaar zijn; 3. Bij de handhaving werken gemeentelijke afdelingen en andere overheden zo veel mogelijk samen om de administratieve last voor bewoners en bedrijven beperkt te houden; 3

5 4. We leggen nut en noodzaak van regels uit; 5. We passen een mix van instrumenten toe, bestaande uit toezichthouden, verleiden, informeren, afspreken en sanctioneren; 6. Sanctiebesluiten voeren we consequent uit; 7. We volgen, waar mogelijk, een tweesporenbeleid waarin de mogelijkheden van bestuursrechtelijke en strafrechtelijk handhaving op elkaar zijn afgestemd; 8. Handhavers die in de frontlinie werken, kunnen rekenen op de steun van bestuurders en ambtelijke managers. Wanneer het gaat om overtredingen die in het Afwegingsmodel een hoge prioriteit hebben gekregen, is handhaven niet alleen gericht op herstel in de juiste situatie, maar ook op het 'bestraffen' van de overtreder door middel van het opleggen van een bestuurlijke boete. 7. Bestuursrechtelijke maatregelen en stappenplannen: : het h Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2013 Als blijkt dat de wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, kunnen sancties worden opgelegd. Het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2013 vormt daarvoor de basis. In de Algemene wet bestuursrecht staan de volgende bestuursrechtelijke sancties: de last onder dwangsom, de last onder bestuursdwang en bestuurlijke boete. Ook kan het intrekken van een beschikking een sanctie zijn. Daarnaast kent de Wet kinderopvang de aanwijzing, het schriftelijk bevel, de verwijdering uit het register kinderopvang, het verbod om in exploitatie te gaan en het verbod om exploitatie voort te zetten. Bovendien is het Openbaar Ministerie bevoegd over te gaan tot strafrechtelijke vervolging als er sprake is van illegale kinderopvang. Om te bepalen in welke situaties welke handhavingmaatregelen genomen worden, hanteren we het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2013, een geactualiseerde versie van het Afwegingsmodel 2009 zoals we dat voorheen ook al hanteerden. Het Afwegingsmodel 2013 van de gemeente Utrecht is gebaseerd op het model van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) van 2012 en is op onderdelen aangepast aan de Utrechtse situatie, waarbij toezicht en handhaving beide zijn ondergebracht bij één unit Inspectie Kinderopvang. Ook zijn enkele aanpassingen gedaan in hersteltermijnen en prioritering op basis van onze ervaring met toezicht en handhaving. Het Afwegingsmodel 2013 maakt integraal onderdeel uit van het onderhavige handhavingsbeleid. Het Afwegingsmodel kent separate hoofdstukken voor dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouderopvang en al dan niet gesubsidieerde peuterspeelzalen. In die hoofdstukken wordt een basis gelegd voor welke maatregelen volgen op welke overtredingen. Niet in alle gevallen zullen exact de daar genoemde stappen in die volgorde worden genomen. Het Afwegingsmodel geeft expliciet de ruimte om, wanneer een specifiek geval daar aanleiding voor geeft, van deze stappen af te wijken. Het Afwegingsmodel geeft voor iedere betrokkene in het handhavingproces duidelijkheid, voorkomt willekeur en rechtsongelijkheid en bevordert de zorgvuldigheid van het proces. Het gaat bij handhaving om maatregelen die verregaande consequenties kunnen hebben. Zorgvuldig, consistent en consequent handelen is voor alle betrokkenen daarom van groot belang. De ene overtreding brengt voor kinderen meer risico met zich mee dan de andere, er zijn verschillen in zwaarte van de overtreding. Indien sancties worden toegepast, is het dus van belang om te weten hoe zwaar de overtreding weegt, welk risico de overtreding met zich meebrengt en hoe zwaar de overtreding aan de overtreder aangerekend moet worden. Dat vertaalt zich in de praktijk in de soort sanctie en de hersteltermijnen die gegeven worden. Een overtreding die veel risico met zich meebrengt, kent een kortere hersteltermijn dat een overtreding met weinig risico. De overtredingen zijn in het afwegingsmodel in drie categorieën ingedeeld, namelijk Hoog, Middel en Laag: 4

6 Hoogrisico overtredingen of: hoge prioriteit Dit zijn overtredingen die, gelet op de aard en de risico's en de gevoeligheid van de omgeving, voor de bescherming van het belang van het kind zeer relevant zijn. Overtreding ervan leidt tot een situatie met aanzienlijke (dreigende) hinderende of gevaarlijke consequenties of tot onomkeerbare schade. Deze situatie kan bijvoorbeeld voorkomen als er teveel kinderen worden opgevangen en/of te weinig beroepskrachten worden ingezet, maar ook als het gaat om de (fysieke) veiligheid van het kind. Middelrisico overtredingen of: gemiddelde prioriteit Dit zijn de overtredingen waarbij risico's aanwezig zijn, die niet acuut dreigend zijn, maar die wel een duidelijke nadelige invloed hebben op middellange termijn. Voorbeeld van dergelijke overtredingen is het inzetten van beroepskrachten in opleiding, niet volgens de voorwaarden van de CAO-kinderopvang. Laagrisico overtredingen of: lage prioriteit Dit zijn overtredingen waar geen dreigend risico aanwezig is. Deze categorie kent van de drie categorieën daarom de langste hersteltermijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het niet voldoen van een reglement van de oudercommissie aan de daarvoor geldende wettelijke voorwaarden. Het Afwegingsmodel 2013 is op onderdelen gewijzigd ten opzichte van het Afwegingsmodel Ook werd tot op heden, naast bijvoorbeeld een last onder dwangsom, niet altijd een bestuurlijke boete opgelegd bij hoog-prioriteitsovertredingen, hoewel dat wel in de inleiding van het Afwegingsmodel 2011 werd aangegeven. Onder het Afwegingsmodel 2013, zullen we strikter handhavend optreden. Reden daarvoor is dat in de handhavingpraktijk van andere grote steden is gebleken dat strikter handhaven de naleving bevordert. Op onderdelen waar consequent wordt opgetreden (met name ten aanzien van de verklaringen omtrent het gedrag), neemt het aantal overtredingen af. Dit betekent concreet dat we in ieder geval boetes zullen gaan opleggen bij: het niet voldoen aan de eisen ten aanzien van VOG's; het niet voldoen aan de eisen ten aanzien van de VOG van de volwassen huisgenoot van een gastouder; het niet voldoen aan de eisen ten aanzien van de beroepskwalificatie; het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen ten behoeve van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen; het overtreden van een schriftelijk bevel. Ook bij een tweede en volgende overtreding van de beroepskracht-kind ratio zullen we bestuurlijke boetes gaan opleggen. 8. Proportionaliteit en subsidiariteit Een bestuursrechtelijke handhavingmaatregel moet voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit betekent dat de maatregel niet verder mag strekken dan noodzakelijk is (proportionaliteit) en dat het bestuursorgaan bij een keuze uit verschillende bevoegdheden geen zwaardere bevoegdheid gebruikt dat de concrete situatie vereist (subsidiariteit). De feiten en omstandigheden van het geval spelen dan ook altijd een rol bij de beoordeling van de situatie en de te nemen maatregel. Zo kunnen verzwarende omstandigheden leiden tot een zwaardere maatregel. Daar waar mogelijk is gestreefd naar een pakket van maatregelen dat oploopt in zwaarte, van aanwijzing of bevel naar exploitatieverbod, met daarnaast de mogelijkheid van een bestuurlijke boete. In zijn algemeenheid voldoen naar ons oordeel de maatregelen zoals neergelegd in het Afwegingsmodel 2013, inclusief de hoogte van de op te leggen bestuurlijke boetes, aan de 5

7 eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Als daar in een concreet geval niet aan zou worden voldaan, wordt de handelswijze daar op aangepast. 9. Overtreding van een opgelegde maatregel atregel De Wet kinderopvang geeft ons de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen wegens het niet voldoen aan een aanwijzing of schriftelijk bevel. Tot op heden hebben wij van deze mogelijkheid niet tot nauwelijks gebruikt gemaakt. Onderdeel van ons nieuwe beleid is deze sanctiemogelijkheid wel te gaan hanteren, in ieder geval bij het overtreden van een schriftelijk bevel (wat per definitie een acute situatie betreft). Door het structureel inzetten van deze sanctiemogelijkheid, willen we ons handhavingsbeleid nog consequenter uitvoeren. Naar verwachting zal dit bijdragen aan het voorkomen van herhaling van overtredingen. 10. Stappenplan bij illegale kinderopvang Zoals al eerder in dit document aangegeven, vindt geen actieve opsporing van illegale kinderopvang plaats. Echter, soms krijgt de Unit Inspectie Kinderopvang signalen dat illegale opvang plaatsvindt. In zo n geval zal altijd een toezichthouder gaan verifiëren of inderdaad sprake is van illegale kinderopvang. Als daarvan sprake is, kan de toezichthouder een schriftelijk bevel geven om te zorgen dat de opvang wordt beëindigd. De overtreding wordt gemeld bij het Openbaar Ministerie (hierna: OM). Het OM zal moeten beoordelen of het tot strafrechtelijke vervolging over gaat. Doet het OM dat niet, dan kan ons College een bestuurlijke boete ter hoogte va n opleggen. Gaat het OM wel tot vervolging over, dan leggen wij geen bestuurlijke boete op, maar kunnen wij nog wel onze overige handhavingsinstrumenten toepassen. Tevens wordt bij illegale kinderopvang onderzocht of de situatie gelegaliseerd kan worden. 11. Handhaven bij gesubsidieerde peuterspeelzalen Een gesubsidieerde voorziening mag vanuit de subsidiërende organisatie geen boete opgelegd worden. Wel kan het bedrag dat gekoppeld is aan de overtreding (boete) ingehouden worden op de subsidie. Omdat de GG&GD niet de subsidiërende dienst is, maar Maatschappelijke Ontwikkeling, voeren zij dit onderdeel van het handhavingsproces uit. De GG&GD doet het toezicht en wanneer nodig de eerste stappen in het handhavingtraject. Zodra het nodig is een sanctie op te leggen, zorgt MO voor de correspondentie en het daadwerkelijk inhouden op de subsidie. 12. Actualiseren van het beleid De vorige notitie Toezicht & Handhaving kwaliteit kinderopvang, dateert van december Het handhavingsbeleid Wet kinderopvang wordt niet jaarlijks geactualiseerd en dit is ook niet noodzakelijk. Dit document is voor een aantal jaren van toepassing, met een richtlijn van ongeveer vier jaar. Het verliest zijn geldigheid pas als er een nieuw gemeentelijk handhavingsbeleid wordt vastgesteld. Als lokale dan wel landelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, zal het beleid eerder geactualiseerd worden. Wel wordt jaarlijks een nieuw Handhavingsprogramma Wet kinderopvang vastgesteld door ons College. Daarin worden de actualiteiten uiteengezet en vindt een weging plaats van omgevingsfactoren, op basis waarvan de prioriteiten in toezicht en handhaving voor het volgende jaar worden bepaald. Bijlage 1: Afwegingsmodel handhaving kinderopvang

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 11 februari 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 26 februari 2014 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Paragraaf 1 Algemeen Het college hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen bij het

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Handhavingsbeleid KINDEROPVANG

Handhavingsbeleid KINDEROPVANG Handhavingsbeleid KINDEROPVANG Gemeente Leiden Dienst Cultuur en Educatie Januari 2006 1 Samenvatting In het kader van de Wet kinderopvang en de bijbehorende Beleidsregels kwaliteit kinderopvang hebben

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1 WET- EN REGELGEVING...4 1.2 DE ROL VAN DE GEMEENTE...4 1.3 NIEUWE VERSIE VAN HET TOEZICHT-

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Toepassing Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van overtreding

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2006

Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2006 Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2006 Inhoud: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang

Nadere informatie

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding. Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid en artikel 2.23, eerste lid van de Wko) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen Gemeente Woerden

Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen Gemeente Woerden Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen 2012 Gemeente Woerden 1 1. Inleiding Goede en verantwoorde kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn belangrijke aandachtspunten in de huidige

Nadere informatie

HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 CVDR Officiële uitgave van Barneveld. Nr. CVDR338380_1 24 januari 2017 HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente De Marne

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente De Marne Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente De Marne Burgemeester en wethouders van gemeente De Marne Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet

Nadere informatie

de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 51246 25 april 2016 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Capelle aan

Nadere informatie

Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet. Verwijdering uit landelijk register

Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet. Verwijdering uit landelijk register AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KWALITEIT KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 1. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Kinderopvang in de zin

Nadere informatie

Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Deventer 2014

Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Deventer 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 15315 23 februari 2015 Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Deventer 2014 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nota van B&W. Met deze nota stellen wij het handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang vast.

Nota van B&W. Met deze nota stellen wij het handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang vast. Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Mw. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. PD/SZW/2007/141 Te kopiëren: A B & W-vergadering van 3 april 2007 Onderwerp Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 0 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 1 Inhoud 1. Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Aalsmeer 2015 2 2.

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Smallingerland 2014

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Smallingerland 2014 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Smallingerland 2014 Burgemeester en wethouders van gemeente Smallingerland Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente Eemsmond September 2012 Inleiding De huidige notitie Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang van september 2009 is verouderd. Het college van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 41 Besluit: B&W 23 april 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van Helmond Gelet op de Wet kinderopvang en

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2016. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2016. Volksgezondheid Volksgezondheid December 2015 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2016: prioriteiten 7-2 - 1. Inleiding De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Oost Gelre

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Oost Gelre Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Oost Gelre Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet op

Nadere informatie

besluiten vast te stellen de navolgende BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen de navolgende BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; gelet op de artikelen 1.61, eerste lid, 1.65, eerste lid, 1.66 en 1.72, eerste lid Wet kinderopvang en

Nadere informatie

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder Bijlage 1 Procedure inspecties toezichthouder Voorinspectie 1. Ontvangst melding (artikel 45, eerste lid Wet Kinderopvang), afdeling Welzijn. 2. Controleren of er sprake is van kinderopvang (artikel 4

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Oldenzaal

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Oldenzaal Reg.nr. INTB-13-01061 vaststellen van de beleidsregels handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid (peuterspeelzalen) Gemiddeld 1.500,- Houder heeft vrijwilligers tegen wettelijke

Vrijwilligersbeleid (peuterspeelzalen) Gemiddeld 1.500,- Houder heeft vrijwilligers tegen wettelijke Bijlage: Afwegingsoverzicht Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Ouders Houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld Gemiddeld 1.250,- Inhoud van reglement oudercommissie Laag 250,- Houder heeft

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid Volksgezondheid November 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2015: prioriteiten 6-2 - 1. Inleiding In 2009 is het programmatisch handhaven ingevoerd in Utrecht. Dit

Nadere informatie

Toelichting op de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Tiel 2014

Toelichting op de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Tiel 2014 Toelichting op de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Tiel 2014 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE TOELICHTING Inleiding Mede door een aantal landelijke incidenten staat de

Nadere informatie

Handhavingsbeleid. Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk

Handhavingsbeleid. Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk Handhavingsbeleid Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk Januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding... 4 1.1 Landelijke ontwikkelingen... 4 1.2 Regionale context... 5 1.3 Lokaal kader... 5

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Assen 2012

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Assen 2012 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Assen 2012 Organisatie: Gemeente Assen Afdeling: Publieksbalie Cluster: Vergunningen en Handhaving In samenwerking

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Leeuwarden

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Leeuwarden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leeuwarden. Nr. 17880 16 februari 2016 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Leeuwarden Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

Handhavingsprotocol kinderopvang s-hertogenbosch 2014

Handhavingsprotocol kinderopvang s-hertogenbosch 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 38798 11 juli 2014 Handhavingsprotocol kinderopvang s-hertogenbosch 2014 In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Burgemeester en wethouders van Best, Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet op de artikelen 1.61 eerste lid,

Nadere informatie

Handhavingsbeleid. Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk

Handhavingsbeleid. Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk Handhavingsbeleid Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk Gemeente Bergambacht 3 februari 2011 Gezamenlijk opgesteld met de ambtenaren van de gemeente Ouderkerk, Nederlek, Vlist, Schoonhoven en Bergambacht

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum

Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum 1 Samenvatting Voor u ligt notitie Handhavingsbeleid kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Hof van Twente

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Hof van Twente Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Hof van Twente Burgemeester en wethouders van Hof van Twente gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; gelet op de

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Waddinxveen

Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Waddinxveen Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Waddinxveen 1 1. Aanleiding... 3 2. Kader... 3 3. Gemeentelijke taken... 3 3.1 Exploitatieonderzoek en registratie...4 3.2 Toezicht op naleving van de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.61, eerste lid, 1.65, eerste lid, 1.66 en 1.72, eerste lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Gelet op de artikelen 1.61, eerste lid, 1.65, eerste lid, 1.66 en 1.72, eerste lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hillegom 2015 Burgemeester en wethouders van Hillegom Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet op de

Nadere informatie

TOEZICHT- EN HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK GEMEENTE BEEMSTER

TOEZICHT- EN HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK GEMEENTE BEEMSTER TOEZICHT- EN HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 Inleiding 3 2. Wettelijk kader, taken en verantwoordelijkheden handhaving kinderopvang 6 2.1 Wettelijk

Nadere informatie

TOEZICHT EN HANDHAVING KWALITEIT KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2015

TOEZICHT EN HANDHAVING KWALITEIT KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2015 TOEZICHT EN HANDHAVING KWALITEIT KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2015 Inhoud LEESWIJZER... 3 1. INLEIDING... 4 2. WETTELIJK KADER... 6 2.1. LANDELIJKE REGELGEVING... 6 2.2. LOKAAL

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.61, eerste lid, 1.65, eerste lid, 1.66 en 1.72, eerste lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Gelet op de artikelen 1.61, eerste lid, 1.65, eerste lid, 1.66 en 1.72, eerste lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Middelburg Burgemeester en wethouders van gemeente Middelburg Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren Gelet op artikel 4:81

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Kinderopvang Gemeente Amersfoort 2012. Versie 24 maart 2014

Handhavingsbeleid Kinderopvang Gemeente Amersfoort 2012. Versie 24 maart 2014 Handhavingsbeleid Kinderopvang Gemeente Amersfoort 2012 Versie 24 maart 2014 Inhoudsopgave Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Amersfoort -2- Afwegingsmodel handhaving...-

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Roermond 2013

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Roermond 2013 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Roermond 2013 Besluit college d.d. 10 september 2013, nr. A03 Publicatie 08 oktober 2013 In werking per 09 oktober

Nadere informatie

HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG

HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG GEMEENTE COEVORDEN 2013 I n h o u d Blz. Publicatiebericht 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk I 6 1. Inleiding 6 1.1. VNG afwegingsmodel, beleidsregels 6 1.2. Landelijke ontwikkelingen/regelgeving

Nadere informatie

Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2011

Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2011 Achtergronddocument Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Relevante wet- en regelgeving 5 2.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Toezicht en handhaving. op de kwaliteit van. kinderopvang & peuterspeelzalen Leiden

Toezicht en handhaving. op de kwaliteit van. kinderopvang & peuterspeelzalen Leiden Toezicht en handhaving op de kwaliteit van kinderopvang & peuterspeelzalen Leiden november 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1. Aanleiding... 5 1.1 Landelijke ontwikkelingen... 5 1.2 Regionale context...

Nadere informatie

Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014

Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014 Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014 citeertitel: beleidsregels handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen vastgesteld bij besluit van

Nadere informatie

de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Enschede

de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Enschede CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR370683_1 25 oktober 2016 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Enschede Burgemeester en wethouders van gemeente

Nadere informatie

LEIDRAAD SCHRIFTELIJK BEVEL

LEIDRAAD SCHRIFTELIJK BEVEL LEIDRAAD SCHRIFTELIJK BEVEL Bijlage 4 bij Toezicht en Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Westvoorne GGD Rotterdam Rijnmond, maart 2011 Deze leidraad is een aangepaste

Nadere informatie

Notitie Handhaving Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Gemeente Meppel

Notitie Handhaving Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Gemeente Meppel Notitie Handhaving Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Meppel Meppel, Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Relevante wet- en regelgeving 3. Wettelijke taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Handhavingsprotocol kinderopvang s-hertogenbosch 2014

Handhavingsprotocol kinderopvang s-hertogenbosch 2014 Handhavingsprotocol kinderopvang s-hertogenbosch 2014 Betreft de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente s-hertogenbosch Burgemeester en wethouders van gemeente

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Leiden

Handhavingsbeleid kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Leiden Handhavingsbeleid kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Leiden Gemeente Leiden Realisatie / Stadskennis en Cultuur april 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding... 4 1.1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Terneuzen 2014

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Terneuzen 2014 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Terneuzen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen, Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049

Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049 Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 29-10-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Zwaluwen (BSO) Grebbeberglaan VX UTRECHT Registratienummer:

Inspectierapport Zwaluwen (BSO) Grebbeberglaan VX UTRECHT Registratienummer: Inspectierapport Zwaluwen (BSO) Grebbeberglaan 4 3527VX UTRECHT Registratienummer: 508949269 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 10-03-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilversum. Nr. 18084 3 maart 2015 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving kwaliteit peuterspeelzaalwerk Gemeente Den Haag 2009

Beleidsregels handhaving kwaliteit peuterspeelzaalwerk Gemeente Den Haag 2009 Beleidsregels handhaving kwaliteit peuterspeelzaalwerk Gemeente Den Haag 2009 Inhoud: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Beleidsregels handhaving kwaliteit peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2009 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsnota handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Oldebroek

Beleidsnota handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Oldebroek Beleidsnota handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Oldebroek Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Gemeentelijke taken en locale situatie 4 3. Wet en regelgeving 5 4. Afwegingsmodel

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Lochem 2015

Handhavingsbeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Lochem 2015 Handhavingsbeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Lochem 2015 Burgemeester en wethouders van gemeente Lochem Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet op de

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2016

Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2016 Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2016 Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2016 (Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Burgemeester en wethouders van Gemeente Heerde Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet op de artikelen 1.61,

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Apeldoorn

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Apeldoorn Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Apeldoorn Burgemeester en wethouders van Apeldoorn Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Villa Cardan (KDV) Schiphollaan 28a 5042TR TILBURG Registratienummer: 140104379

Inspectierapport KDV Villa Cardan (KDV) Schiphollaan 28a 5042TR TILBURG Registratienummer: 140104379 Inspectierapport KDV Villa Cardan (KDV) Schiphollaan 28a 5042TR TILBURG Registratienummer: 140104379 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectiebezoek: 08-08-2013

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Roermond 2013

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Roermond 2013 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Roermond 2013 Besluit college d.d. 10 september 2013, nr. A03 Publicatie 08 oktober 2013 In werking per 09 oktober

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Castricum 2014

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Castricum 2014 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Castricum 2014 Burgemeester en wethouders van Castricum Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente.

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente. Afspraken tussen GGD Zuid Holland West en de regiogemeenten (Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) inzake Toezicht en handhaving

Nadere informatie

informatief en besluitvormend Ontwerpbesluit\ kennisnemen van

informatief en besluitvormend Ontwerpbesluit\ kennisnemen van GEMEENTE SON EN BREUGEL B & W ADVIESNOTA Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2010 en handhaving kwaliteit kinderopvang Portefeuillehouder J.P. Frenken Agendanummer Opsteller W. H. van den Adviesnota integraal

Nadere informatie

NEE. Van: H. Steijn Tel nr: 06-35113525 Nummer: 15A.00138

NEE. Van: H. Steijn Tel nr: 06-35113525 Nummer: 15A.00138 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Steijn Tel nr: 06-35113525 Nummer: 15A.00138 Datum: 5 februari 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Ingrid Smits N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad Waterland

Elektronisch gemeenteblad Waterland Elektronisch gemeenteblad Waterland Officiële bekendmakingen Weeknummer 6 6 februari 2014 ' 2014.06.11 BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE WATERLAND 2013

Nadere informatie

Beleidsregels WKO. Inleiding

Beleidsregels WKO. Inleiding Inleiding Het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van de gemeente Boxtel is op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bevoegd gezag voor het toezicht op

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 B en W. nr. 12.0387 d,.d. 17-4-2012 Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet kinderopvang 2011 vast te

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID GEMEENTE EDE. Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van de Gemeente Ede

HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID GEMEENTE EDE. Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van de Gemeente Ede HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID GEMEENTE EDE JANUARI 2014 Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van de Gemeente Ede Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsregels Handhaving

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Plons Aa-Landen (KDV) Botlek CG ZWOLLE Registratienummer:

Inspectierapport Kinderopvang Plons Aa-Landen (KDV) Botlek CG ZWOLLE Registratienummer: Inspectierapport Kinderopvang Plons Aa-Landen (KDV) Botlek 52 8032CG ZWOLLE Registratienummer: 260894540 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWOLLE Datum inspectiebezoek: 22-07-2013

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel 2013

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel 2013 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel Gelet op artikel 4:81 Algemene

Nadere informatie

De beleidsregels worden sedert besluit name gehanteerd. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 111

De beleidsregels worden sedert besluit name gehanteerd. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 111 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 111 Naam Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Nijmegen (2013) Publicatiedatum 31 oktober 2013 Opmerkingen

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 CVDR Officiële uitgave van Pijnacker-Nootdorp. Nr. CVDR254741_1 15 november 2016 Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 1. Inleiding 1.1 Wet- en regelgeving De Wet kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst TK APELDOORN Registratienummer:

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst TK APELDOORN Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst 405 7328TK APELDOORN Registratienummer: 188640617 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid Kinderopvang & Peuterspeelzalen

Toezicht- en handhavingsbeleid Kinderopvang & Peuterspeelzalen Toezicht- en handhavingsbeleid Kinderopvang & Peuterspeelzalen Gemeente Alphen aan den Rijn Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden... 4 3. Toezicht kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent BR LELYSTAD Registratienummer:

Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent BR LELYSTAD Registratienummer: Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer: 230229475 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: LELYSTAD Datum inspectiebezoek: 16-08-2013

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum Gelet op artikel 4:81

Nadere informatie

Handhaven voor inspecteurs

Handhaven voor inspecteurs Handhaven voor inspecteurs Sabine van den Hoek VNG Eveline Roijakkers/Mandy van Ommeren GG&GD Utrecht Wencke Thijssen gemeente Gouda 1 oktober 2013 Welkom en inleiding Wat gaan we bespreken? Wat is handhaven?

Nadere informatie

Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552

Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552 Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: SPIJKENISSE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 77550 14 juni 2016 Uitvoeringsbeleid hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen Wabo, APV, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr. 12/029

BAOZW/U Lbr. 12/029 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201200335

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Maastricht. Hoofdstuk 1 Algemeen

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Maastricht. Hoofdstuk 1 Algemeen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Maastricht Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Toepassing Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.61, eerste lid, 1.65, eerste lid, 1.66 en 1.72, eerste lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Gelet op de artikelen 1.61, eerste lid, 1.65, eerste lid, 1.66 en 1.72, eerste lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Valkenburg aan de Geul Burgemeester en wethouders van Gemeente Valkenburg aan de Geul Gelet op artikel 4:81 Algemene

Nadere informatie

Beleidsplan en afwegingsmodel

Beleidsplan en afwegingsmodel Handhaving Wet Kinderopvang & kwaliteitsregels peuterspeelzalen 2011 Beleidsplan en afwegingsmodel Gemeente Maassluis Maart 2011 1 1 Inleiding De Wet kinderopvang is in 2010 gewijzigd in de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Panda, Bruintje Beer en IJsbeertje (SPR) (PSZ) Acacialaan GD RHENEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal Panda, Bruintje Beer en IJsbeertje (SPR) (PSZ) Acacialaan GD RHENEN Inspectierapport Peuterspeelzaal Panda, Bruintje Beer en IJsbeertje (SPR) (PSZ) Acacialaan 11 3911GD RHENEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: RHENEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Handhavings- en boetebeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hardenberg

Handhavings- en boetebeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hardenberg Handhavings- en boetebeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hardenberg december 2011 1. Inleiding 1.a. Aanleiding De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)regelt

Nadere informatie

Inspectierapport Tante Kaat (KDV) Hovenierstraat 91 7419CC DEVENTER Registratienummer: 147150449

Inspectierapport Tante Kaat (KDV) Hovenierstraat 91 7419CC DEVENTER Registratienummer: 147150449 Inspectierapport Tante Kaat (KDV) Hovenierstraat 91 7419CC DEVENTER Registratienummer: 147150449 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: DEVENTER Datum inspectiebezoek: 16-07-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport t Olefantje (Nieuwegracht) (KDV) Nieuwegracht 49 3512LE UTRECHT Registratienummer 228029983

Inspectierapport t Olefantje (Nieuwegracht) (KDV) Nieuwegracht 49 3512LE UTRECHT Registratienummer 228029983 Inspectierapport t Olefantje (Nieuwegracht) (KDV) Nieuwegracht 49 3512LE UTRECHT Registratienummer 228029983 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectie: 31-03-2014

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Kinderopvang

Handhavingsbeleid Kinderopvang Handhavingsbeleid Kinderopvang Gemeente Leiden Realisatie / Stadskennis en Cultuur Februari 2010 22 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Samenvatting...4 1. Aanleiding...5 1.1 Landelijke ontwikkelingen...5

Nadere informatie

Inspectierapport De Apenrots (BSO) Korte Wal GZ VELP GLD Registratienummer:

Inspectierapport De Apenrots (BSO) Korte Wal GZ VELP GLD Registratienummer: Inspectierapport De Apenrots (BSO) Korte Wal 6 6882GZ VELP GLD Registratienummer: 108637335 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: RHEDEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen regio Twente, gemeente Almelo

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen regio Twente, gemeente Almelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Almelo Nr. 137667 7 augustus 2017 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen regio Twente, gemeente Almelo Burgemeester

Nadere informatie