Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat. Bergermeer Gasopslag. Aanvragen. Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat. Bergermeer Gasopslag. Aanvragen. Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé"

Transcriptie

1 Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat bladzijde 1 van 6 Bergermeer Gasopslag DATUM Aanvragen Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé Gegevens Indiener: Naam: Contactpersoon: Adres: Telefoon: Fax: T AQA Energy SV P.J.G. van der Sman Prinses Margrietplantsoen SR, Den Haag Postbus AN, Den Haag Ondertekening Den Haag, 27 nove~b, 2009 rg~ P.J.G. van der Sman Projectmanager Vergunningen

2 Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat bladzijde 2 van 6 Bergermeer Gasopslag DATUM Achtergrond De Bergermeer Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.v., Petro-Canada Netherlands B.v., Dyas B.v. en Energie Beheer Nederland B.V. is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Bergermeer Gasopslag. Het doel van dit project is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid in Nederland. Voor het project wordt aardgas opgeslagen in een nu nagenoeg uitgeput ondergronds aardgasveld dat ligt tussen Alkmaar en Bergen. Om dit voornemen te realiseren zijn de volgende voorzieningen en activiteiten voorzien: Renovatie en geschikt maken van de bestaande bovengrondse Bergermeer (BGM) puttenlocatie voor boringen; Het boren van nieuwe aardgasputten naar het aardgasreservair; Het bouwen van een nieuwe behandelings- en compressie-installatie op het industrieterrein Boekeiermeer Zuid-2 (BKM); Het leggen van leidingen tussen de puttenlocatie en de behandelingsinstallatie (circa 8,6 km) en tussen de behandelingsinstallatie en twee leidingen van het landelijke gastransportnet - Gasunie grid (1,5 km respectievelijk 5 km); Het leggen van leidingen tussen de gasbehandelings- en compressie-installatie op industrieterrein Boekeiermeer Zuid-2 en de bestaande Piekgasinstallatie in de Boekeiermeer; Het aardgasveld weer op druk brengen door injectie van aardgas uit het gasnet; Het daadwerkelijk opereren van de installaties, bestaande uit het leveren van gas tijdens piekuren en het weer op druk brengen van het veld tijdens daluren. Dit betekent in zijn algemeenheid: gas injecteren in de zomer en gas produceren in de winter. De aanleg van de installaties en het weer op druk brengen van het veld zal naar verwachting circa 5 jaar duren. Het is de verwachting dat de installaties daarna tenminste jaar in bedrijf zijn. De puttenlocatie 'Bergermeer' ligt ten westen van Alkmaar in de gemeente Bergen. Het industrieterrein Boekeiermeer Zuid-2 ligt ten zuiden van Alkmaar ten oosten van de Ag. In figuur 1 is een overzicht van de leidingloop te opgenomen. Vanaf putten locatie Bergermeer (BGM) tot aan de westelijke aansluiting op het Gasunie grid (GU-A West) bestaat de bundel uit een tweetal 30" leidingen voor het transport van gas voor het injecteren en winnen uit het reservoir en een 4" leiding voor het productiewater. Vanaf de aansluiting op het Gasunie grid tot aan de behandelingsinstallatie Boekeiermeer (BKM) loopt tevens een 24" gasleiding mee. De leiding vanaf locatie Boekeiermeer naar de oostelijke aansluiting op het Gasunie grid (GU-A Oost) is een 36" gasleiding. Tussen de locatie Boekeiermeer en PGI lopen een drietal leidingen (tweemaal 3" en eenmaal 4") met restproduct. Tevens worden de hieronder genoemde kruisingen, behalve die met het Noord-Hollands kanaal, voorzien van een mantelbuis waarin datakabels komen te liggen. In tabel 1 zijn de genoemde leidingen samengevat. Leldina Diameter Van Naar TQ101 30" BKM BGM TQ102 30" BKM BGM TQ103 4" BKM BGM TQ104 24" BKM GU-AWest TQ105 3" BKM PGI TQ106 3" BKM PGI TQ107 4" BKM PGI TQ108 36" BKM GU-AOost Tabel 1: Overzicht leidingen

3 Aanvragen Wbr vergunning Rijkswaterstaat bladzijde 3 van 6 lil A A Bergermeer Gasopslag 1 :J/ ~ (, ~ k DATUM \ \ \, I.r f! 1.' " SCHML:D r Figuur 1: Overzicht leidingen Gasopslag Bergermeer met locatie kruising

4 Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat bladzijde 4 van 6 A Bergermeer Gasopslag DATUM Aanvraag Wbr vergunning Rijksweg A9 Een van de werken die gekruist zullen moeten worden waar de onderhavige vergunningaanvraag betrekking op heeft, is de Rijksweg A9. De leidingbundel kruist de Rijksweg A9 ter plaatse van kilometrering Kruising Rijksweg A9 2 maal een 30" stalen gasleiding; 1 maal een 24" stalen gasleiding; 1 maal een 4" stalen injectiewaterleiding; 1 maal een 6" HDPE mantelbuis voor data kabels. De 4" leiding en de 6" mantelbuis kruisen de Rijksweg A9 door middel van een gecombineerde horizontaal gestuurde boring conform de eisen van de NEN 3650:2003, de NEN 3651 :2003 en de Richtlijn Boortechnieken, januari De 2 x 30" en de 24" leidingen kruisen de Rijksweg A9 door middel van een gesloten front techniek boring conform de eisen van de NEN 3650:2003, de NEN 3651 :2003 en de Richtlijn Boortechnieken, januari Hierbij vraagt TAQA Energy BV een aanlegvergunning aan voor het hebben, houden en onderhouden van bovengenoemde leidingen met toebehoren in de bovengenoemde kruising met de Rijksweg A9. De uitvoering van de kruising is gepland voor medio Geruime tijd van tevoren zal de nog te selecteren aannemer u de benodigde details aanleveren. Ik verzoek u in uw ontwerpbesluit hier rekening mee te houden. Bijlagen in 6-voud (5 voor RWS, 1 om door te sturen naar EZ/Bureau Energieprojecten) Bijlage 1: Aanvraagformulier Wbr vergunning; Bijlage 2: Vergunningsrapportage Rijksweg A9.

5 1\ r Bijlage 1: Aanvraagformulier Wbr vergunning Aanvragen Wbr vergunning Rijkswaterstaat Bergermeer Gasopslag bladzijde 5 van 6 DATUM

6 Rfj1cswaterstaat Aanvraag Wbr vergunning Toelichting Dit formulier wordt gedeeltelijk vooraf ingevuld met gegevens uit uw profiel. Indien deze niet juist zijn, dan dient U deze in uw profiel te wijzigen. CD Persoonsgegevens Aanvrager Bedrijfsnaam IT AQA Energy B.v. Voorletter(s) I Voornaam Ip.J.G. II~p_et_er Dhr. 0 Mevr. Achternaam Isman KVK 1 BIN TusS~nVOegSel l van der ~ ~ Nummer * Toevoeging Adres I Prinses Margrietplantsoen I Postcode" 1 Plaats BR I ID_en '- Ha_a_g ~ Land' INederland I Postbus nummer Postcode 1 Plaats AN I ID_en_H_a_ag L J Land,,' INederiand I Peter. Telefoonnummer / Faxnummer Dit is een verplicljlln te vullen veld h Alleen van toepassing voor bedrijven CD Ten behoeve van Vraagt u de vergunning voor uzelf o Nee Bedrijfsnaam KVK I BIN Nummer' Toevoeging Adres ' ,11 I Postcode *, Plaats '---'1 1'- ---' Land' 1 1 Dit Is een verplicht in te vullen veld

7 Rijkswaterstaat Aanvraag Wbr vergunning CD Werk waarvoor de aanvraag geldt Selecteer één of meerdere werken waarvoor deze aanvraag geld Beweeg met uw mu s over het werk voor extra uitleg. IZI Kabels I leidingen! wegkruisingen (incl. mantelbuizen) D Steigers (aanlegplaatsen)!ioswal! beschoeiing D D D D D D Bouwwerken zijnde gebouwen M~ubilair OPhogingen / afgravingen / baggeren I ontgronden I watergangen Verhardingen Standplaatsen Bouwwerken niet zijnde gebouwen o Drijvende inrichting (niet voer vervo.sr bestemd) D Vistuig I visfuiken o Bouwwerken kunstwerken D Wegrestaurant / benzine verkooppunt I service station D Beplanting o o.veri~e en bijkomende werken D Natuurontwikkeling I begroeiing dynamisch I fauna uittredingsplaatsen I ecologische verbindingszones Indien het een wijziging betreft op een reeds verleende vergunning o Wijzigingen BB

8 Rfj1cswaterstaat Aanvraag Wbr vergunning CD Tevens eigenaar I eigendom Zijn de percelen waar u werkzaamheden wilt uitvoeren eigendom van de aanvra.ger? o Nee ZIJn de percelen eigendom van De Staat (zoals Rijkswaterstaat of 0 Nee Dit is een verplicht In fe vullen veld CD Waarom? (doel I belang) Wat wilt u gaan doen I maken Kruisen van Rijksweg A9 met de volgende leidingen: en waarvoor dient het? ~ 2 x 30" gasleiding, 1 x 24" gasleiding, 1 x 4" injectiewaterleiding, 1 x 6" PE-mantelbuis t.b.v. glasvezelkabels. Zie ook bijlage Meeting report Seq.nr. OM-004, d.d. 1 september 2009 Wat zijn de specifieke afme~jngen van het werk? De leidingen worden onder de Rijksweg A9 geboord op een diepte van minimaal 5,60 m. Betreft het aangevraagde werk een uitbreiding I wijziging van een bestaande situatie? * Is er reeds eerder een Wbr vergunning verstrekt? Nee Nee DIJ is een verplicht in te vullen veld BB

9 Rijkswaterstaat Aanvraag Wbr vergunning tol El B 1111 Hoe zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd? Zie bijlage Meeting report Seq.nr. OM-004, d.d. 1 september 2009 en de vergunningsrapportage [O'16NHS 'f iu g.1$'41mt'ji;rmm!f1" 1$!JWït'mnmmaG39ï"ï\._ Adresgegevens van de locatie 1 ~ ~ Naam provincie. 1 Noord-Holland Gemeente * IHeilOO Naam rivier / kanaal I rijksweg I zee (wering) I dijk I meer IRijkSWeg A9 ~ ~ Kilometrering Zijde N I Z I 0 I W I Lif Re '--...J Kadastrale g~gevens bekend bij gemeente.., sectie.. ) nr.. IHeiIOO, B/3152, Kl10, Kl12 XfY (Parijse) coördinaten Postcode * DH Is een verplicht in te vullen veld.mfi,)"mp Nirw"'ïtifi,r.',J.lihmm. Wat is de gewenste aanvangsdatum van de werkzaamheden? ~ Is het resultaat van de werkzaamheden van tijdelijke of permanente aard? ~ o Permanent Dit is een verplicht in te vullen veld" Wat is de kostprijs of raming van de kosten (exclusief BTW) van het aangevraagde :> EUR2400,- 0<= EUR 2400,- Dit is een verplicht in te vullen veld ElB

10 Rijkswaterstaat Aanvraag Wbr vergunning [9]BIIIII Bijlagen Formulier - - I opslaan U kunt het forrnulfer nu opslaan op uw eigen computer voor herhalingsaanvragen of hergebruik van gegevens bij toekomstige aanvragen. Eerder opgeslagen gegevens kunt (J bij de slart van een nieuwe aanvraag invoegen en daarna de ontbrekende gegevens aanvullen Verplicht Tracégegevens (route - positielijst - diepteligging) BiJlage(n) gestuurde boring I persing conform richtlijn boortechniek versie januari 2004 Situatietekening (algemeen) Niet verplicht Kadastrale gegevens (algemeen)

11 Aanvragen Wbr vergunning Rijkswaterstaat bladzijde 6 van 6 AC.)M Bergermeer Gasopslag Bijlage 2: Vergunningsrapportage Rijksweg A9 (zie aparte map) DATUM

12 Tebodin Netherlands B.V. Laan van Nieuw Oost-Indië BJ Den Haag Postbus BA Den Haag Telefoon Fax Opdrachtgever: TAQA Energy B.V. Project: Bergermeer Gas Storage Project Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Auteur: R. Hardenberg Telefoon: Telefax: Datum: 25 november 2009 Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

13 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 2 van 22 A Voor vergunning R. Hardenberg H.J. de Jong S. van Leeuwen E.F. Kramer Voor commentaar R. Hardenberg H.J. de Jong S. van Leeuwen E.F. Kramer Wijz. Datum Omschrijving Opsteller Gecontroleerd Gecontroleerd Goedgekeurd Copyright Tebodin Tebodin TAQA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

14 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 3 van 22 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 5 1 Inleiding Algemeen Leidingkruising Rijksweg A9 8 2 Uitgangspunten Procesgegevens Leidinggegevens Materiaalgegevens 10 3 Risicobeheersing 11 4 Grondonderzoek 12 5 Grondmechanisch advies Bepalen van perskrachten en de boorfrontdruk voor de GFT Zettingsberekeningen op de leidingen door damwanden Zettingsberekeningen op de leidingen door voorbelasting wegverbreding Zettingsberekeningen van het wegdek ten gevolge van oversnijding Bepalen muddrukken en de kwelweganalyse voor de HDD 14 6 Berekeningsmethodiek Ontwerpgegevens Configuratie Leidinggegevens Materiaalgegevens Grondmodel Belastingen Onzekerheidsfactoren Belastingfactoren Sterkteberekeningen Uitgevoerde berekeningen PLE invoer PLE uitvoer MDRILL invoer MDRILL uitvoer Resultaten en toetsing Belastingcombinatie Belastingcombinatie 3 en HDD Conclusie sterkteberekeningen 22 Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

15 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 4 van 22 Bijlagen 1. Overzichttekening leidingen, tekeningnummer: BSP-XT Detail tekeningen van de kruising, TAQA tekeningnummers: TQ-101-XW ; TQ-102-XW ; TQ-103-XW ; TQ-104-XW ; TQ-109-XW Grondonderzoek, Wiertsema & Partners - Raadgevend Ingenieurs 4. Grondmechanisch advies, Fugro Ingenieursbureau B.V. 5. Advies onderlinge afstanden kruisingen 6. Grondparameters, Ingenieursbureau BT-Geoconsult B.V. 7. Overzicht gecorrigeerde grondparameters TQ-101; TQ PLE files TQ-101, BC 3 en BC 4 10 => 75; TQ-101, BC 3 en BC 4 10 => -20; TQ-103, BC 3 en BC 4 5 => 65; TQ-104, BC 3 en BC 4 10 => 50; TQ-104, BC 3 en BC 4 10 => MDRILL files 10. Verslag bespreking d.d. 1 september Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

16 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 5 van 22 Samenvatting TAQA Energy B.V., hierna te noemen TAQA, is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Gasopslag Bergermeer. Het doel van dit project is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid in Nederland. Na realisatie van het Bergermeer gas storage project wordt aardgas opgeslagen in het nu nagenoeg uitgeputte ondergrondse aardgasveld dat ligt tussen Alkmaar en Bergen. Om het project te realiseren zal een achttal nieuwe ondergrondse leidingen moeten worden aangelegd. De leidingen dienen te voldoen aan de eisen conform NEN 3650, NEN 3651 en de Richtlijn Boortechnieken, januari In opdracht van TAQA zijn door Tebodin de benodigde vergunningsberekeningen uitgevoerd conform de NEN :2003: Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen, NEN :2003: Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal, NEN :2004: Eisen voor buisleidingsystemen Deel 3: Kunststoffen, NEN 3651:2003: Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke waterstaatswerken en de Richtlijn Boortechnieken, januari In dit vergunningsrapport wordt het kruisen van de leidingen TQ-101 (30, droog / nat gas), TQ-102 (30, droog / nat gas), TQ-103 (4, productiewater), TQ-104 (24, droog gas) en een mantelbuis met de Rijksweg A9 beschreven. De leidingen TQ-101, TQ-102 en TQ-104 kruisen de Rijksweg A9 door middel van Gesloten Front Techniek (GFT) en de leiding TQ-103 en de mantelbuis zullen worden uitgevoerd door middel van een gecombineerde horizontaal gestuurde boring (HDD). Uitgaande van de bij dit rapport gevoegde tekeningen en de in het rapport vermelde uitgangspunten, zijn de leidingen TQ-101, TQ-102, TQ-103, TQ-104 en mantelbuis getoetst en wordt aangetoond dat de aan de specifieke eisen voldoen, overeenkomstig de eisen uit NEN :2003, NEN :2003, NEN :2004, NEN 3651:2003 en de Richtlijn Boortechnieken, januari De berekeningen zullen worden gecontroleerd door Lloyd s Register ( Stoomwezen ). Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

17 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 6 van 22 1 Inleiding 1.1 Algemeen TAQA is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Gasopslag Bergermeer. Het doel van dit project is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid in Nederland. Na realisatie van het Bergermeer gas storage project wordt aardgas opgeslagen in het nu nagenoeg uitgeputte ondergrondse aardgasveld dat ligt tussen Alkmaar en Bergen. Om dit voornemen te realiseren zijn de volgende voorzieningen en activiteiten voorzien: Renovatie en geschikt maken van de bestaande bovengrondse Bergermeer (BGM) puttenlocatie voor boringen; Het boren van nieuwe aardgasputten naar het aardgasreservoir; Het bouwen van een nieuwe behandelings- en compressie-installatie op het industrieterrein Boekelermeer Zuid-2 (BKM); Het leggen van leidingen tussen de puttenlocatie en de behandelingsinstallatie (circa 8 km) en tussen de behandelingsinstallatie en twee leidingen van het landelijke gastransportnet Gasunie grid (1.5 km respectievelijk 5 km); Het aardgasveld weer op druk brengen door injectie van aardgas uit het gasnet; Het daadwerkelijk opereren van de installaties, bestaande uit het leveren van gas tijdens piekuren en het weer op druk brengen van het veld tijdens daluren. Dit betekent in zijn algemeenheid: gas injecteren in de zomer en gas produceren in de winter. De aanleg van de installaties en het weer op druk brengen van het veld zal naar verwachting circa 5 jaar duren. Het is de verwachting dat de installaties daarna tenminste jaar in bedrijf zijn. De puttenlocatie Bergermeer ligt ten westen van Alkmaar in de gemeente Bergen. Het industrieterrein Boekelermeer Zuid-2 ligt ten zuiden van Alkmaar ten oosten van de A9. In onderstaande tabel is een overzicht van alle nieuw te leggen leidingen opgenomen en in figuur 1 een overzicht van de leidingen. Vanaf puttenlocatie Bergermeer (BGM) tot aan de westelijke aansluiting op het Gasunie grid (GU-A West) bestaat de bundel uit een tweetal 30 leidingen voor het transport van gas voor het injecteren en winnen uit het reservoir en een 4 leiding voor het productiewater. Vanaf de aansluiting op het Gasunie grid tot aan de behandelingsinstallatie Boekelermeer (BKM) loopt tevens een 24 gasleiding mee. De leiding vanaf locatie Boekelermeer naar de oostelijke aansluiting op het Gasunie grid (GU-A Oost) is een 36 gasleiding. Tussen de locatie Boekelermeer en PGI loopt een drietal leidingen (tweemaal 3 en 1 maal 4 ) met restproduct dat middels een lange HDD boring wordt aangelegd. Tevens worden de hieronder genoemde kruisingen, behalve die met het Noord-Hollands kanaal, voorzien van een mantelbuis waarin datakabels komen te liggen. Leiding Diameter Van Naar TQ / 762,0mm BKM BGM TQ " / 762,0mm BKM BGM TQ-103 4" / 114,3mm BKM BGM TQ " / 609,6mm BKM GU-A West TQ-105 3" / 88,9mm BKM PGI TQ-106 3" / 88,9mm BKM PGI TQ-107 4" / 114,3mm BKM PGI TQ " / 914,4mm BKM GU-A Oost Mantelbuis 6 / 160,0mm Kruisingen Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

18 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 7 van 22 Figuur 1: Overzicht leidingen en locatie kruising Rijksweg A9 Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

19 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 8 van 22 De leidingen tussen de locaties kruisen onder andere de volgende waterstaatswerken, te weten: Bergerringsloot (boezemkade); Hoevervaart (boezemkade); Kade/Plasdras ten westen van industrieterrein Boekelermeer (polderkade); Zirkoonstraat; Noord-Hollands kanaal; Hoeverweg N512; Rijksweg A Leidingkruising Rijksweg A9 In dit vergunningsrapport wordt het kruisen van de leidingen met de Rijksweg A9 beschreven. De leidingen TQ- 101, TQ-102 en TQ-104 kruisen de Rijksweg A9 door middel van Gesloten Front Techniek (GFT) en de leiding TQ-103 en de mantelbuis zal worden uitgevoerd door middel van een gecombineerde horizontaal gestuurde boring (HDD). Uitvoeringsstappen voor HDD Tijdens de uitvoering voor de HDD wordt eerst een kleine middellijn boorstang in het grondlichaam gedrukt; de pilotboring. De boorstang is aan de voorzijde voorzien van een spuitkop (jetbit) dan wel van een door een verdringingsmotor (mudmotor) aangedreven roterende beitel. De boorstang kan tijdens het indrukken door een plaatsbepalingsysteem gecontroleerd gestuurd worden langs een van tevoren bepaalde boorlijn. Een boorspoeling, meestal een bentoniet-watermengsel (mud), wordt onder druk in de boorstang gepompt en dient als jet-medium of aandrijfmedium van de mud-motor en snijdt zodoende de grond los. De boorspoeling heeft tevens de functies als transportmedium voor de losgemaakte grond, ondersteuning, afpleisteren en smering van de boorgatwand. Na de pilotboring wordt met de boorstreng of indien toegepast met de spoelbuis (wash-over pipe) voorzien van ruimerwerktuigen het pilotgat opgeruimd of vergroot tot de gewenste middellijn van het boorgat. Na het ruimen volgt het intrekken van de te installeren mediumvoerende buis. Uitvoeringsstappen voor GFT Tijdens de uitvoering voor de GFT zullen aan weerszijden van de Rijksweg A9 pers- en ontvangstkuipen worden aangelegd. Hierna freest een mechanisch werktuig, het boorschild, geplaatst voorop de aan te brengen buis, zich met een roterend snijrad door de grond, terwijl gelijktijdig in de persput hydraulische vijzels de buis en boorkop in het grondlichaam drukken. Het boorschild kenmerkt zich door een schot dat haaks staat op de lengteas van de buis en voorkomt dat grond en grondwater de buis kunnen binnendringen. De aan het boorfront losgeboorde grond wordt door het schot, via de buis naar het maaiveld afgevoerd door: circulatie met een hydraulisch transportmedium zijnde water of een bentoniet-watermengsel (wordt toegepast in het vloeistofschild); een schroeftransporteur in droge (plastische) vorm (wordt toegepast in het gronddrukbalansschild met vaste afvoer). De voor het schot aan het boorfront heersende grond/grondwaterdruk wordt in stand gehouden (gebalanceerd) door hydrostatische druk op het hydraulisch transportmedium, of geschiedt door toerentalregeling van de schroeftransporteur. Bij het gronddrukbalansschild met vloeistofafvoer wordt een combinatie van beide methoden toegepast. De leidingen dienen te voldoen aan de eisen conform NEN 3650, NEN 3651 en de Richtlijn Boortechnieken. In opdracht van TAQA zijn door Tebodin de benodigde vergunningsberekeningen uitgevoerd conform de Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

20 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 9 van 22 NEN :2003: Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen, NEN :2003: Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal, NEN :2004: Eisen voor buisleidingsystemen Deel 3: Kunststoffen, NEN 3651:2003: Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke waterstaatswerken en Richtlijn Boortechnieken, Voor het berekenen van de leidingkrachten en verplaatsingen/deformaties en voor het toetsen van de staalspanningen en leidingdeformaties wordt gebruik gemaakt van het programma PLE van Expert Design System te Rijswijk, versie De HDD berekeningen zijn tevens uitgevoerd met het programma MDRILL van Delft GeoSystems B.V. te Delft, versie 5.1. Uitgaande van de bij dit rapport gevoegde tekeningen en de in het rapport vermelde uitgangspunten, zijn de leidingen TQ-101, TQ-102, TQ-103, TQ-104 en de mantelbuis getoetst en wordt aangetoond dat de leidingen aan de specifieke eisen voldoen, conform NEN :2003, NEN :2003, NEN :2004 en NEN 3651:2003. De berekeningen zijn gecontroleerd door Lloyd s Register. Leeswijzer In hoofdstuk 2 zijn de berekeningsuitgangspunten geformuleerd. De risicobeheersing is opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het grondonderzoek behandeld en in hoofdstuk 5 het grondmechanisch advies. Tot slot is in hoofdstuk 6 de sterkteberekening opgenomen. Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

21 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 10 van 22 2 Uitgangspunten De in dit hoofdstuk beschreven ontwerpgegevens zijn van toepassing op de nieuw te leggen TAQA leidingen in de kruising met de Rijksweg A Procesgegevens Leiding Medium Ontwerpdruk Minimale ontwerp temp. Maximale ontwerp temp. barg C C TQ-101 Droog / nat gas TQ-102 Droog / nat gas TQ-103 Productiewater TQ-104 Droog gas Mantelbuis n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2.2 Leidinggegevens Leiding gedeelte Veldstrekking Kruising met Rijksweg A9 Leiding TQ-101 TQ-102 TQ-103 TQ-104 TQ-101 TQ-102 TQ-103 TQ-104 mantelbuis Diameter 30 / 762,0mm 30 / 762,0mm 4 / 114,3mm 24 / 609,6mm 30 / 762,0mm 30 / 762,0mm 4 / 114,3mm 24 / 609,6mm 6 / 160,0mm Isolatie en/of coating Soort Negatieve fabricage tolerantie Corrosie toeslag Wanddikteafname bij warmgebogen bochten** Nominale wanddikte mm % mm Ø940mm / recht 1 mm 3-28,7 Ø1000mm* 40D 1 mm 3-28,7 PUR-PE 10m 1 mm ,5 Ø940mm / recht 1 mm 3-28,7 Ø1000mm* 40D 1 mm 3-28,7 PUR-PE 10m 1 mm ,5 recht 5 % 0-3,2 Ø225mm 40D 5 % 0-3,2 PUR-PE 11,5m 5 % 0-3,2 PE 8 m 5 % 0-3,2 recht 5 % 0-11,1 40D 5 % 0-11,1 8m 5 % ,3 10m 5 % ,3 PP recht 1 mm 3-33,5 PP recht 1 mm 3-33,5 PP + Ø225mm PUR-PE recht 5 % 0-3,2 40D 5 % 0-3,2 PP recht 5 % 0-13,3 n.v.t. recht 5 % 0-14,5 50m 5 % 0-14,5 * De isolatie diameter voor de leidingen TQ-101 en TQ-102 door de bollenpercelen is 60 mm groter dan in de veldstrekking. ** Bij koudgebogen bochten met een radius 40D is er geen sprake van wanddikteafname. 2.3 Materiaalgegevens Leiding Materiaal Norm Rekgrens (R e) Warmrekgrens R e() N/mm² N/mm² TQ-101 L485MB NEN-EN : ** TQ-102 L485MB NEN-EN : ** TQ-103 Super Duplex EN : ** TQ-104 L415MB NEN-EN : Mantelbuis PE100 SDR11 NEN-EN * n.v.t. * PE100 rekgrens: 10 N/mm² bij korte duur en 8 N/mm² lange duur, volgens NEN :2004. ** De warmrekgrenzen zijn conform NEN 3650:1992 lineair geïnterpoleerd tussen 50 C en 100 C voor de maximale ontwerptemperatuur. Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

22 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 11 van 22 3 Risicobeheersing Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aangegeven dat het onttrokken water slechts ten delen mag worden geloosd en grotendeels moet worden afgevoerd. Om deze reden wil TAQA het waterbezwaar zoveel mogelijk beperken en wordt de dagmaat tussen de leidingen in de kruising met Rijksweg A9 beperkt (zie bijlage 10, verslag d.d. 1 september 2009). Een bijkomend effect is dat hiermee de uitvoeringsrisico s beperkt vergroot worden. Om dit risico te minimaliseren en te beheersen zijn de volgende mitigerende maatregelen getroffen: ontwerp en werkzaamheden in conform de Richtlijn Boortechnieken, januari 2004; extra grondonderzoek bij de kruising voor bepaling van de grondgesteldheid onder de rijksweg A9; afstemming van het ontwerp en de uitvoering op de grondgesteldheid; externe advisering door een gerenommeerd grondmechanisch adviesbureau: Fugro; strenge bestekseisen ten aanzien van oversnijding van de GFT boring; berekenen effecten op de leidingen door de voorbelasting van de eventuele verbreding van de snelweg; berekenen effecten op de leidingen door het in- en uittrillen van de pers- en ontvangstkuipen; berekenen effecten op het wegdek ten gevolge van de oversnijding; toezicht op beheersing muddrukken tijdens uitvoering; werk-/boorplan ter controle voorleggen aan RWS; voorafgaande aan de uitvoering nulmeting uitvoeren over de Rijksweg A9; full time directievoering/toezichthouding met de vereiste ervaring; frequent monitoren van de Rijksweg; korte communicatielijnen in geval van problemen/calamiteiten. Al deze voorwaarden, tezamen met de vergunningvoorwaarden, zullen geïntrigeerd worden in het bestek voor de aanleg van de leidingen. Al deze aanvullende voorwaarden dienen door de hoofdaannemer en zijn eventuele specialistische onderaannemer (boorfirma) in het specifieke boorplan verwerkt te worden. Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

23 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 12 van 22 4 Grondonderzoek Ten behoeve van het ontwerp van de diverse leidingen voor het Bergermeer gas storage project is langs het tracé grondonderzoek uitgevoerd door Wiertsema en Partners. Het uitgevoerde grondonderzoek is uitgevoerd conform NEN 3650 en NEN In bijlage 3 zijn de boringen en sonderingen in de nabijheid van de Rijksweg A9 opgenomen. Boringen en sonderingen Kenmerk DKM-7 DKM-8 DKM-118 DKM-119 DKM-120 DKP-25 B-3 B-8 De locaties van het grondonderzoek zijn aangegeven in de bijlage van het Grondmechanisch advies van Fugro, zie bijlage 4. Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek zijn door BT Geoconsult grondmechanische parameters opgesteld welke zijn gebruikt in de sterkteberekeningen. In bijlage 6 zijn de grondmechanische parameters van BT Geoconsult opgenomen. Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

24 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 13 van 22 5 Grondmechanisch advies Ingenieursbureau Fugro B.V., hierna te noemen Fugro, heeft grondmechanisch advies uitgevoerd. De leidingen TQ-101, TQ-102 en TQ-104 worden door middel van een GFT aangelegd. Hiertoe zullen tijdelijke pers- en ontvangstkuipen worden aangelegd. De leiding TQ-103 en de mantelbuis zullen door middel van een gecombineerde HDD buiten de pers- en ontvangstkuipen om worden aangelegd. Het grondmechanisch advies voor deze kruising betreft: Bepalen van perskrachten voor de GFT s, alsmede de minimale en maximale boorfrontdruk; Bepalen van zettingen op de leidingen door het in- en uittrillen van de pers- en ontvangstkuipen; Bepalen van zettingen van het wegdek ten gevolge van oversnijding van de boorkop; Bepalen van zettingen op de leidingen door de voorbelasting van de verbreding van de snelweg; Bepalen van maximale en minimaal benodigde muddrukken en de kwelweg analyse voor de gecombineerde HDD. De resultaten van het grondmechanisch advies zijn hieronder weergegeven. In bijlage 4 is het grondmechanisch advies van Fugro toegevoegd. 5.1 Bepalen van perskrachten en de boorfrontdruk voor de GFT Fugro heeft een prognose van het verloop van de perskracht gemaakt die nodig is voor het overwinnen van de wrijvingsweerstand. Tevens moet de druk van de boorspoeling of het boorfront binnen vooraf bepaalde grenzen blijven. Ter vaststelling van de boven- en ondergrens van de druk heeft Fugro eveneens een prognose gemaakt. In bijlage 4 zijn de resultaten weergegeven. 5.2 Zettingsberekeningen op de leidingen door damwanden De voornaamste bron van zettingen op de leidingen zijn het in- en uittrillen van de pers- en ontvangstkuipen. Hiervoor is door Fugro een trillingsrisicoanalyse uitgevoerd, waarna op basis van deze predictie de zettingen zijn bepaald ter plaatse van het wegdek en van de leidingen. Op basis van het onderzoek en haar berekeningen concludeert Fugro het volgende: Het invloedsgebied waarbinnen mogelijke verdichting kan optreden bij intrillen is tot 5 m en bij uittrillen tot 7 m. Het opvullen van de vrijkomende ruimte van de damwandplanken kan tot ca. 10 m afstand invloed hebben. De afstand tussen de Rijksweg A9 en de pers- en ontvangstkuipen is aan de westkant 16 m en aan de oostkant 30 m. Uit de in het rapport van Fugro weergegeven grafieken, zie bijlage 4, kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van het wegdek geen zakkingen verwacht worden als gevolg van in- en uittrillen van de pers- en ontvangstkuipen. Naar aanleiding van het uittrillen van de damwanden van de pers- en ontvangstkuipen kunnen ter plaatse zettingen optreden tot 6 cm. 5.3 Zettingsberekeningen op de leidingen door voorbelasting wegverbreding Voor het bepalen van de zettingen op de leidingen van een eventuele wegverbreding in de toekomst heeft Fugro berekeningen uitgevoerd. Uitgaande van een zandophoging van ca. 2 m en een voorbelastingsduur van 1 jaar Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

bladzijde 2 van 15 Achtergrond De Bergermeer Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.V., Petro-Canada Netherlands B.V., Dyas B.V. en Energie Beheer Nederland B.V. is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse

Nadere informatie

aanvraag tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro GEMEENTE SCHERMER ten behoeve de realisatiewerkzaamheden Bergermeer Gasopslag pag 2 van 3 DATUM: 20-10-2009 Gasopslag Bergermeerproject en rijkscoördinatieregeling

Nadere informatie

Het Noord Zuid project

Het Noord Zuid project Gasunie gaat verder in gastransport Het Noord Zuid project Ir. H.J. Brink Pipeline Engineer N.V. Nederlandse Gasunie 1 juli 2005 N.V. Nederlandse Gasunie Gasinfrastructuurbedrijf 100% eigendom ministerie

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Afbeelding 1.1. Tracé ingetrokken leiding, inclusief kruising waterkering

Afbeelding 1.1. Tracé ingetrokken leiding, inclusief kruising waterkering Afbeelding 1.1. Tracé ingetrokken leiding, inclusief kruising waterkering Kruising met kering Ter plaatse van de Schiedamseweg kruist de leiding de waterkering parallel aan de Nieuwe Maas. Om een vergunning

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

3. De opgave voor de KDB

3. De opgave voor de KDB 3. De opgave voor de KDB De opgave voor de KDB wordt gevormd door de wensen en eisen van het college, de burgers, de ondernemers en de bezoekers in de stad. Zij wensen bepaalde ontwikkelingen in de stad,

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

De aanvraag is namens de Provincie Drenthe ingediend door A. Hak Drillcon BV te Helmond.

De aanvraag is namens de Provincie Drenthe ingediend door A. Hak Drillcon BV te Helmond. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 27 augustus 2015 een aanvraag ontvangen van de Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC te

Nadere informatie

Bijlage Richtlijnen t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van het transportnet (TN) en het innamenet (IN)

Bijlage Richtlijnen t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van het transportnet (TN) en het innamenet (IN) 1 van 10 Bijlage Richtlijnen t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van het transportnet (TN) Alle contacten met betrekking tot het beheer van leidingen uit het transportnet (TN) worden

Nadere informatie

Sterkteberekeningen van transportleidingen zijn er in principe in drie categoriën:

Sterkteberekeningen van transportleidingen zijn er in principe in drie categoriën: A COMPANY OF Notitie Aan : Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder Van : ir J. Busser Datum : 2 mei 2007 Kopie : Ir. B. Derkzen; ir J. Bierling Onze referentie : N35204.20/N/501301/Rott1 HASKONING NEDERLAND B.V.

Nadere informatie

Geotechnisch rapport

Geotechnisch rapport Geotechnisch rapport betreffende een project aan de Oude Gracht 8 te Veenhuizen Opdrachtnummer Datum rapport 9 februari 2016 Opdrachtgever Fledderus Ingenieurs De Wouden 78 9405 HL Assen Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van grondmechanisch onderzoek

Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van grondmechanisch onderzoek Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van grondmechanisch onderzoek Het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek in een waterkering of de bijbehorende beschermingszones moet tenminste 4 weken voor aanvang

Nadere informatie

Meldingsformulier waterkwantiteit: kabels en leidingen

Meldingsformulier waterkwantiteit: kabels en leidingen Meldingsformulier waterkwantiteit: kabels en leidingen Het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een kruising van een op de legger als primair en secundair aangeduid oppervlaktewaterlichaam met kabels

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Onderwerp: aanvraag piipleidingyergunning op grond van artikel 94 MijnbouwbesluitJGasopslag Bergermeer T AQA Energy BV

Onderwerp: aanvraag piipleidingyergunning op grond van artikel 94 MijnbouwbesluitJGasopslag Bergermeer T AQA Energy BV Paul C. van Gelder Managlng DIrector T. +31 (0)703337520 E. Paul.vanGelder@taqa.eu Ministerie van Economische Zaken Directoraat generaal Energie en Telecom Directie Energiemarkt Bezuidenhoutseweg 30 Postbus

Nadere informatie

Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul

Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul Ingenieursbureau Nijmegen aanpassing spoorbrug i.v.m. aanleg nevengeul Geotechnische parameters Projectcode HT1694 Datum 4 oktober 2012 Rapportstatus Definitef Opdrachtgever Prorail Paraaf Opdrachtgever:

Nadere informatie

B28c. Provincie Noord-Holland. TAQA Energy B.V. de heer P.J.G. van der Sman. Postbus 11550 2502 AN DEN HAAG

B28c. Provincie Noord-Holland. TAQA Energy B.V. de heer P.J.G. van der Sman. Postbus 11550 2502 AN DEN HAAG Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM TAQA Energy B.V. de heer P.J.G. van der Sman B28c Postbus 11550 2502 AN DEN HAAG Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon A.P.J. van Berkom SHV/VG/OMG

Nadere informatie

Engineering. KL Infra Engineering B.V.

Engineering. KL Infra Engineering B.V. Engineering KL Infra Engineering B.V. 1 KL Infra Engineering B.V. is een jong en dynamisch bedrijf wat is gespecialiseerd in de engineering van Ondergrondse Infrastructuur. In deze bedrijfspresentatie

Nadere informatie

7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel

7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel 7. De plannen De bovenstaande doelen, uitgangspunten, wensen en (wettelijke) eisen zijn vertaald naar daadwerkelijke plannen. Omdat er meerdere mogelijkheden zijn om invulling te geven de doelen en wensen,

Nadere informatie

Meldingsformulier kabels en leidingen

Meldingsformulier kabels en leidingen Meldingsformulier kabels en leidingen Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei moet op de hoogte zijn van het aanleggen, wijzigen of verwijderen van kabels en leidingen bij een kruising met, en parallel

Nadere informatie

De aanvraag is namens Waterbedrijf Groningen NV ingediend door HaskoningDHV Nederland BV te Rotterdam.

De aanvraag is namens Waterbedrijf Groningen NV ingediend door HaskoningDHV Nederland BV te Rotterdam. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 1 juli 2015 een aanvraag ontvangen van Waterbedrijf Groningen NV, Postbus 24, 9700 AA te GRONINGEN

Nadere informatie

Meldingsformulier peilgestuurd draineren

Meldingsformulier peilgestuurd draineren Meldingsformulier peilgestuurd draineren Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei moet op de hoogte zijn van het aanleggen, hebben, wijzigen of verwijderen van een systeem voor peilgestuurde drainage,

Nadere informatie

SECOND OPINION MILIEUPLEIN A/D MINCLERSWEG TE HAARLEM

SECOND OPINION MILIEUPLEIN A/D MINCLERSWEG TE HAARLEM FUGRO GEOSERVICES B.V. Briefrapport betreffende SECOND OPINION MILIEUPLEIN A/D MINCLERSWEG TE HAARLEM Opdrachtnummer: 1014-0126-000 Projectleider : ing. W.A. Nohl Principal Consultant Fugro GeoServices

Nadere informatie

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN datum Delft, 23 juni 2010 referentie B. Everts uw kenmerk betreft vervanging riolering Fruitbuurt te Leiden 1 Inleiding

Nadere informatie

TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG. Datum 13 september 2010

TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG. Datum 13 september 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt

Nadere informatie

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft NOTITIE AAN CONTACTPERSOON Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus 31290 1030AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft DATUM PROJECTNUMMER DOCUMENTNUMMER VERSIE PAGINA S 19 februari 2016 16173 NT16173a1 1 5 CRUX

Nadere informatie

O1. Algemene gegevens

O1. Algemene gegevens Meldingsformulier Waterwet Inleiding Met dit formulier doet u een melding op basis van de Algemene Regels bij de Keur Waterschap Groot Salland. Belangrijk! Raadpleeg altijd eerst de website van het waterschap,

Nadere informatie

Boring onder rijksweg te Hilversum

Boring onder rijksweg te Hilversum Opdrachtgever Project Datum VGB NL 28-apr-07 Pottuijt Pipeline Consulting Sportlaan 16 1185 TC Amstelveen T + 020 441 55 62 F+ 084 83 85 706 Email Bart.pottuijt@hetnet.nl Website www.ppcleidingadvies.nl

Nadere informatie

Richtlijn Boortechnieken

Richtlijn Boortechnieken Dienst Weg- en Waterbouwkunde Handleiding Wegenbouw Ontwerp Onderbouw Richtlijn Boortechnieken januari 2004 Handleiding Wegenbouw Ontwerp Onderbouw Richtlijn Boortechnieken januari 2004 Horizontaal Gestuurde

Nadere informatie

Afdeling Geotechniek

Afdeling Geotechniek Afdeling Geotechniek Rapport geotechnisch bodemonderzoek Opdrachtnummer : Plaats : Locatie : 5063 Grijpskerke Hondegemseweg 3 Versie Wijziging Datum rapport 0 2 3 Definitief 3 maart 205 INHOUDSOPGAVE :

Nadere informatie

Meldingsformulier waterkering: plaatsen, behouden en verwijderen van hekken en schuttingen

Meldingsformulier waterkering: plaatsen, behouden en verwijderen van hekken en schuttingen Meldingsformulier waterkering: plaatsen, behouden en verwijderen van hekken en schuttingen Het plaatsen of verwijderen van een hek of schutting moet tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden

Nadere informatie

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM FUGRO GEOSERVICES B.V. Geo-Advies Oost-Nederland Briefrapport betreffende DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM Opdrachtnummer: 6014-0266-000 Opgesteld door : M. van Dijk adviseur Projectleider : drs. O. Duizendstra

Nadere informatie

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland. Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland. Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten (Versie 22 maart 2010) Vele duizenden kilometers leidingen en kabels liggen veilig in de Nederlandse bodem en dat willen we graag zo houden.

Nadere informatie

Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden akkoord E. Iwema. d.d. 10/04/2013. Geotechniek - Milieutechniek

Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden akkoord E. Iwema. d.d. 10/04/2013. Geotechniek - Milieutechniek Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden akkoord E. Iwema d.d. 10/04/2013 Geotechniek - Milieutechniek Opdracht Document Project : 04P001313 : 04P001313-RG-01 : Geotechnisch onderzoek aan de

Nadere informatie

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Pipingberm Horstermeer VO2-282B Geotechnisch advies (versie 2) Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (lokaal

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Gemeentelijke archeologievergunning

AANVRAAGFORMULIER Gemeentelijke archeologievergunning AANVRAAGFORMULIER Gemeentelijke archeologievergunning 1. Aanvrager Stadsbeheer afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving / team Vergunningen Bedrijfsnaam de heer mevrouw Stadhuisplein 1 Postbus 200

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Spoorwegenwet ten behoeve van kruising spoorweg en CO2 transportleiding

Aanvraag vergunning Spoorwegenwet ten behoeve van kruising spoorweg en CO2 transportleiding Aanvraag vergunning Spoorwegenwet ten behoeve van kruising spoorweg en CO2 transportleiding ROAD 15 maart 2011 Definitief rapport 9V7319.20 VERTROUWELIJK George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam

Nadere informatie

Uw kenmerk: --- Ons kenmerk: 13.3193 Bemmel, 25 juli 2013

Uw kenmerk: --- Ons kenmerk: 13.3193 Bemmel, 25 juli 2013 Koops & Romeijn grondmechanica Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie Van der Poel Milieu B.V. T.a.v. mevrouw C. Cohn Postbus 71 7475 ZH MARKELO Meurs grondmechanica

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Natuur ontwikkelen of inrichten. Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Natuur ontwikkelen of inrichten. Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Leidingen in Waterstaatswerken

Leidingen in Waterstaatswerken Leidingen in Waterstaatswerken Cursusboek Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, oktober 2012 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 2.0 Niets van

Nadere informatie

Meldingsformulier grondwater: bestaande, traditionele buisdrainage

Meldingsformulier grondwater: bestaande, traditionele buisdrainage Meldingsformulier grondwater: bestaande, traditionele buisdrainage Het dagelijks bestuur van het Waterschap heeft besloten de meldtermijn voor bestaande, traditionele buisdrainages eenmalig te verlengen

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Groningen, 16 augustus 2012 74101761-GCS 12.R.53034 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Groningen, 14 augustus Auteur M.H.

Nadere informatie

HDD boringen op het tracé Beverwijk-Wijngaarden

HDD boringen op het tracé Beverwijk-Wijngaarden HDD boringen op het tracé Beverwijk-Wijngaarden Ir. H.J. Brink 14 maart 2014 Inhoud Introductie Het gastransportnet Uitbreiding van het gastransportnet Beverwijk Wijngaarden Voorbereidingen Risico s Bijzondere

Nadere informatie

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Pagina 1 van 8 Gemaakt op 17-9-2012 10:03:00 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Doel 2. Omvang 3. Referenties 4. Definities

Nadere informatie

Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van kleine verbouwingen

Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van kleine verbouwingen Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van kleine verbouwingen Het uitvoeren van een kleine verbouwing van een bouwwerk binnen de kern- en beschermingszones van waterkeringen moet tenminste 4 weken voor

Nadere informatie

Bergermeer Gas Storage

Bergermeer Gas Storage Startnotitie Milieueffectrapportage TAQA Energy B.V. In het kort Het doel van de voorgenomen activiteit is het realiseren van een ondergrondse gasopslag met als oogmerk bij te dragen aan de toekomstige

Nadere informatie

Meldingsformulier waterkering: verwijderen van bebouwing

Meldingsformulier waterkering: verwijderen van bebouwing Meldingsformulier waterkering: verwijderen van bebouwing Het verwijderen van bouwwerken binnen de kern- en beschermingszones van waterkeringen moet tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan

Nadere informatie

Rapport grondmechanisch onderzoek. Wegen- en rioleringswerken, Molenstraat - De Haan 15/376

Rapport grondmechanisch onderzoek. Wegen- en rioleringswerken, Molenstraat - De Haan 15/376 Geosonda Keizer Karellaan 292b 1083 Brussel Tel +32 (0)2 479 32 41 Fax +32 (0)2 478 29 67 Rapport grondmechanisch onderzoek Wegen- en rioleringswerken, Molenstraat - De Haan 15/376 Opdrachtgever: Werf:

Nadere informatie

URGENTIE : NORMAAL Fax bericht nr. : 2 : SPOED Datum : 19 augustus 2011 Aantal pagina's : 10

URGENTIE : NORMAAL Fax bericht nr. : 2 : SPOED Datum : 19 augustus 2011 Aantal pagina's : 10 URGENTIE : NORMAAL Fax bericht : 2 : SPOED Datum : 19 augustus 2011 Aantal pagina's : 10 Aan : Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Telefax : Per e-mail T.a.v. : Dhr. R. Doomen C.C. Aan : Pieters Bouwtechniek

Nadere informatie

Meldingsformulier waterkwantiteit: duiker

Meldingsformulier waterkwantiteit: duiker Meldingsformulier waterkwantiteit: duiker Het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam dat in de legger is aangeduid als secundair moet tenminste 4 weken voor aanvang

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 812547. Aanvraag dijkversterking Spui Oost. Ingediend op 16-04-2013.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 812547. Aanvraag dijkversterking Spui Oost. Ingediend op 16-04-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 812547 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanvraag dijkversterking Spui Oost

Nadere informatie

Aanvraagformulier rioolaansluiting

Aanvraagformulier rioolaansluiting Aanvraagformulier rioolaansluiting Gemeente Gouda T.a.v. afdeling Beheer Openbare Ruimte Postbus 1086 2800 BB Gouda Raadpleeg de toelichting aan het einde van het aanvraagformulier als u uitleg wenst over:

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA 24 april 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-520-38 Groningen, 24 april 2012 74101109-GCS 12.R.52846 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie Door: Afdeling Beleid en Advies Samenvatting De Zuivelhoeve heeft het voornemen om haar activiteiten, die nu nog verspreidt over verschillende

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Groningen, 17 juli 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige manier

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen der gemeente Alkmaar

Verkeersmaatregelen der gemeente Alkmaar Nr. 137 Verkeersmaatregelen der gemeente Alkmaar De verkeersmaatregelen zijn gerangschikt naar de soort borden, zoals die staan vermeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (1990).

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Rapport grondmechanisch onderzoek. Kleuterweg Heusden-Zolder

Rapport grondmechanisch onderzoek. Kleuterweg Heusden-Zolder Geosonda Keizer Karellaan 292b 1083 Brussel Tel +32 (0)2 479 32 41 Fax +32 (0)2 478 29 67 Rapport grondmechanisch onderzoek Kleuterweg Heusden-Zolder 14-217.1 Opdrachtgever: Werf: Geotechnisch adviseur:

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

Rapport grondmechanisch onderzoek. Provinciaal domein Puyenbroeck. Wachtebeke Locatie 4 - loods logistiek 15/165.4

Rapport grondmechanisch onderzoek. Provinciaal domein Puyenbroeck. Wachtebeke Locatie 4 - loods logistiek 15/165.4 Geosonda Keizer Karellaan 292b 1083 Brussel Tel +32 (0)2 479 32 41 Fax +32 (0)2 478 29 67 Rapport grondmechanisch onderzoek Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke Locatie 4 - loods logistiek 15/165.4

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Aanvraag- en meldingsformulier kabel- en/of leidingwerkzaamheden

Aanvraag- en meldingsformulier kabel- en/of leidingwerkzaamheden Aanvraag- en meldingsformulier kabel- en/of leidingwerkzaamheden Dit formulier gebruikt u voor het aanvragen van een instemmingsbesluit of voor het melden van spoedeisende werkzaamheden of werkzaamheden

Nadere informatie

Volker Staal en Funderingen

Volker Staal en Funderingen Pagina: 1 van 8 INHOUDSOPGAVE PAG. 1 ALGEMEEN 2 1.1 Projectomschrijving 2 1.2 Wijziging beheer 2 1.3 Distributie 2 1.4 Bijbehorende documenten 2 2 UITGANGSPUNTEN DOCUMENTEN 3 2.1 Normen 3 2.1.1 Richtlijnen

Nadere informatie

TAQA Energy B.V. Postbus AN Den Haag. Betreft: 23. Bergermeer Gasopslag. Geachte heer Van der Sman,

TAQA Energy B.V. Postbus AN Den Haag. Betreft: 23. Bergermeer Gasopslag. Geachte heer Van der Sman, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM TAQA Energy B.V. Postbus 11550 2502 AN Den Haag Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon C. Vrolijk SHV/VG/OMG Doorkiesnummer (023) 514 3857 vrolij kc@noord-holland.nl 1 18 Betreft:

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Meldingsformulier duiker

Meldingsformulier duiker Meldingsformulier duiker Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei moet op de hoogte zijn van het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam dat op de

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet zelden zeer ingrijpend. In de regel moet de complete bestaande vloer worden verwijderd

Nadere informatie

FORMULIER VERGUNNINGAANVRAGEN KABELS EN LEIDINGEN

FORMULIER VERGUNNINGAANVRAGEN KABELS EN LEIDINGEN Bijlage: 3 FORMULIER VERGUNNINGAANVRAGEN KABELS EN LEIDINGEN In formuliervorm zijn dit de benodigde gegevens voor een vergunningaanvraag. Als de ruimte tekort schiet s.v.p. bijlagen gebruiken. Meer informatie:

Nadere informatie

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum:

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: BRIEF BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: Rioleringsplan De Ligt II fase 3 en De Ligt III 11JV10100 12-10015-JV 17 februari 2012 Geachte

Nadere informatie

Appendices behorende bij Aanvraag Bouwvergunning Tijdelijke Portiers-unit Locatie Bergermeer TAQA Energy B.V. Inhoud: Appendix 1: Topografische Info > - Oriëntatiekaart tek. nr. BGM-QG-1001, wijz.d0 Appendix

Nadere informatie

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Rapportage code: 13831 Datum: 29 april 2016 Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Datum: 29 april 2016 Referentie: htj/kos Code: 13831 Blad:

Nadere informatie

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw Infrastructuur Advies en ondersteuning binnen de gehele infraketen GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw GEO-INFORMATIE Actuele situatie van het project en de omgeving gedetailleerd

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding Notitie Aan : DLG Van : Leslie Mooyaart Datum : 31 mei 2011 Kopie : Marcus van der Ven, Koen van Gerven Onze referentie : 9T9564.B0/N0001/LMOY/NTEK/Rott WATER Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen

Nadere informatie

Geotechnisch onderzoek Uitbreiding zwembad de Kromme Rijn te Utrecht

Geotechnisch onderzoek Uitbreiding zwembad de Kromme Rijn te Utrecht Geotechnisch onderzoek Uitbreiding zwembad de Kromme Rijn te Utrecht Opdracht nummer : 08.9036 Opdrachtgever : Gemeente Utrecht Postbus 158 3500 GD Utrecht Datum : 7 november 008 Geachte heer Hardij, Op

Nadere informatie

Aanvraag om vergunning op grond van de Ontgrondingenwet (indienen in zevenvoud, inclusief bijlagen) (Naam bedrijf)

Aanvraag om vergunning op grond van de Ontgrondingenwet (indienen in zevenvoud, inclusief bijlagen) (Naam bedrijf) Aanvraag om vergunning op grond van de ntgrondingenwet (indienen in zevenvoud, inclusief bijlagen) Van: Adres: ( bedrijf) Aan: Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân Afdeling mgevingsvergunningen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Formulierversie 2012.01. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode -

Aanvraaggegevens. Formulierversie 2012.01. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Afvoerbuis onder Lingedijk

Afvoerbuis onder Lingedijk Opdrachtgever Project Datum Gemeente Geldermalsen 8-jun-07 Pottuijt Pipeline Consulting Sportlaan 16 1185 TC Amstelveen T + 020 441 55 62 F+ 084 83 85 706 Email info@ppcleidingadvies.com Website www.ppcleidingadvies.com

Nadere informatie

Herbouw loods Berekening nieuwe fundering

Herbouw loods Berekening nieuwe fundering Opdrachtgever: Arnold de Visser Herbouw loods Berekening nieuwe fundering d.d. 24 november 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding en uitgangspunten 2 Berekening fundering 3 Bijlage I - Schets fundering

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere Groningen, 12 december 2012 74101463-GCS 12.R.53340 Kwantitatieve Risicoanalyse

Nadere informatie

Aanvr-aaggegevens,~- ----------~---.

Aanvr-aaggegevens,~- ----------~---. Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvr-aaggegevens,~- ----------~---. 2012.01 Let op: vu! het formulier a!stublieft volle dig in. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Uw referentiecode Ingediend

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Terrein- en bodemgesteldheid

Terrein- en bodemgesteldheid Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft zichzelf tot doel gesteld tot het uitbrengen van een geotechnisch advies ten behoeve van een definitieve peilverlaging in de watergang naast het spoor

Nadere informatie

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa s 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 16 maart 2015 een aanvraag ontvangen van de Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN,

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

Lto. 0fis.vi. sj^u*. -l(a I r> au (,

Lto. 0fis.vi. sj^u*. -l(a I r> au (, Lto 0fis.vi sj^u*. -l(a I r> au (, STICHTING BOOGBRUG VIANEN Walkade 15 3401 DR IJsselstein tel/fax 030 687 29 34 Berekening sterkte boogbrug Vianen Vergelijking sterkte hoofddraagconstructie van de boogbrug

Nadere informatie