Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat. Bergermeer Gasopslag. Aanvragen. Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat. Bergermeer Gasopslag. Aanvragen. Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé"

Transcriptie

1 Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat bladzijde 1 van 6 Bergermeer Gasopslag DATUM Aanvragen Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé Gegevens Indiener: Naam: Contactpersoon: Adres: Telefoon: Fax: T AQA Energy SV P.J.G. van der Sman Prinses Margrietplantsoen SR, Den Haag Postbus AN, Den Haag Ondertekening Den Haag, 27 nove~b, 2009 rg~ P.J.G. van der Sman Projectmanager Vergunningen

2 Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat bladzijde 2 van 6 Bergermeer Gasopslag DATUM Achtergrond De Bergermeer Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.v., Petro-Canada Netherlands B.v., Dyas B.v. en Energie Beheer Nederland B.V. is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Bergermeer Gasopslag. Het doel van dit project is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid in Nederland. Voor het project wordt aardgas opgeslagen in een nu nagenoeg uitgeput ondergronds aardgasveld dat ligt tussen Alkmaar en Bergen. Om dit voornemen te realiseren zijn de volgende voorzieningen en activiteiten voorzien: Renovatie en geschikt maken van de bestaande bovengrondse Bergermeer (BGM) puttenlocatie voor boringen; Het boren van nieuwe aardgasputten naar het aardgasreservair; Het bouwen van een nieuwe behandelings- en compressie-installatie op het industrieterrein Boekeiermeer Zuid-2 (BKM); Het leggen van leidingen tussen de puttenlocatie en de behandelingsinstallatie (circa 8,6 km) en tussen de behandelingsinstallatie en twee leidingen van het landelijke gastransportnet - Gasunie grid (1,5 km respectievelijk 5 km); Het leggen van leidingen tussen de gasbehandelings- en compressie-installatie op industrieterrein Boekeiermeer Zuid-2 en de bestaande Piekgasinstallatie in de Boekeiermeer; Het aardgasveld weer op druk brengen door injectie van aardgas uit het gasnet; Het daadwerkelijk opereren van de installaties, bestaande uit het leveren van gas tijdens piekuren en het weer op druk brengen van het veld tijdens daluren. Dit betekent in zijn algemeenheid: gas injecteren in de zomer en gas produceren in de winter. De aanleg van de installaties en het weer op druk brengen van het veld zal naar verwachting circa 5 jaar duren. Het is de verwachting dat de installaties daarna tenminste jaar in bedrijf zijn. De puttenlocatie 'Bergermeer' ligt ten westen van Alkmaar in de gemeente Bergen. Het industrieterrein Boekeiermeer Zuid-2 ligt ten zuiden van Alkmaar ten oosten van de Ag. In figuur 1 is een overzicht van de leidingloop te opgenomen. Vanaf putten locatie Bergermeer (BGM) tot aan de westelijke aansluiting op het Gasunie grid (GU-A West) bestaat de bundel uit een tweetal 30" leidingen voor het transport van gas voor het injecteren en winnen uit het reservoir en een 4" leiding voor het productiewater. Vanaf de aansluiting op het Gasunie grid tot aan de behandelingsinstallatie Boekeiermeer (BKM) loopt tevens een 24" gasleiding mee. De leiding vanaf locatie Boekeiermeer naar de oostelijke aansluiting op het Gasunie grid (GU-A Oost) is een 36" gasleiding. Tussen de locatie Boekeiermeer en PGI lopen een drietal leidingen (tweemaal 3" en eenmaal 4") met restproduct. Tevens worden de hieronder genoemde kruisingen, behalve die met het Noord-Hollands kanaal, voorzien van een mantelbuis waarin datakabels komen te liggen. In tabel 1 zijn de genoemde leidingen samengevat. Leldina Diameter Van Naar TQ101 30" BKM BGM TQ102 30" BKM BGM TQ103 4" BKM BGM TQ104 24" BKM GU-AWest TQ105 3" BKM PGI TQ106 3" BKM PGI TQ107 4" BKM PGI TQ108 36" BKM GU-AOost Tabel 1: Overzicht leidingen

3 Aanvragen Wbr vergunning Rijkswaterstaat bladzijde 3 van 6 lil A A Bergermeer Gasopslag 1 :J/ ~ (, ~ k DATUM \ \ \, I.r f! 1.' " SCHML:D r Figuur 1: Overzicht leidingen Gasopslag Bergermeer met locatie kruising

4 Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat bladzijde 4 van 6 A Bergermeer Gasopslag DATUM Aanvraag Wbr vergunning Rijksweg A9 Een van de werken die gekruist zullen moeten worden waar de onderhavige vergunningaanvraag betrekking op heeft, is de Rijksweg A9. De leidingbundel kruist de Rijksweg A9 ter plaatse van kilometrering Kruising Rijksweg A9 2 maal een 30" stalen gasleiding; 1 maal een 24" stalen gasleiding; 1 maal een 4" stalen injectiewaterleiding; 1 maal een 6" HDPE mantelbuis voor data kabels. De 4" leiding en de 6" mantelbuis kruisen de Rijksweg A9 door middel van een gecombineerde horizontaal gestuurde boring conform de eisen van de NEN 3650:2003, de NEN 3651 :2003 en de Richtlijn Boortechnieken, januari De 2 x 30" en de 24" leidingen kruisen de Rijksweg A9 door middel van een gesloten front techniek boring conform de eisen van de NEN 3650:2003, de NEN 3651 :2003 en de Richtlijn Boortechnieken, januari Hierbij vraagt TAQA Energy BV een aanlegvergunning aan voor het hebben, houden en onderhouden van bovengenoemde leidingen met toebehoren in de bovengenoemde kruising met de Rijksweg A9. De uitvoering van de kruising is gepland voor medio Geruime tijd van tevoren zal de nog te selecteren aannemer u de benodigde details aanleveren. Ik verzoek u in uw ontwerpbesluit hier rekening mee te houden. Bijlagen in 6-voud (5 voor RWS, 1 om door te sturen naar EZ/Bureau Energieprojecten) Bijlage 1: Aanvraagformulier Wbr vergunning; Bijlage 2: Vergunningsrapportage Rijksweg A9.

5 1\ r Bijlage 1: Aanvraagformulier Wbr vergunning Aanvragen Wbr vergunning Rijkswaterstaat Bergermeer Gasopslag bladzijde 5 van 6 DATUM

6 Rfj1cswaterstaat Aanvraag Wbr vergunning Toelichting Dit formulier wordt gedeeltelijk vooraf ingevuld met gegevens uit uw profiel. Indien deze niet juist zijn, dan dient U deze in uw profiel te wijzigen. CD Persoonsgegevens Aanvrager Bedrijfsnaam IT AQA Energy B.v. Voorletter(s) I Voornaam Ip.J.G. II~p_et_er Dhr. 0 Mevr. Achternaam Isman KVK 1 BIN TusS~nVOegSel l van der ~ ~ Nummer * Toevoeging Adres I Prinses Margrietplantsoen I Postcode" 1 Plaats BR I ID_en '- Ha_a_g ~ Land' INederland I Postbus nummer Postcode 1 Plaats AN I ID_en_H_a_ag L J Land,,' INederiand I Peter. Telefoonnummer / Faxnummer Dit is een verplicljlln te vullen veld h Alleen van toepassing voor bedrijven CD Ten behoeve van Vraagt u de vergunning voor uzelf o Nee Bedrijfsnaam KVK I BIN Nummer' Toevoeging Adres ' ,11 I Postcode *, Plaats '---'1 1'- ---' Land' 1 1 Dit Is een verplicht in te vullen veld

7 Rijkswaterstaat Aanvraag Wbr vergunning CD Werk waarvoor de aanvraag geldt Selecteer één of meerdere werken waarvoor deze aanvraag geld Beweeg met uw mu s over het werk voor extra uitleg. IZI Kabels I leidingen! wegkruisingen (incl. mantelbuizen) D Steigers (aanlegplaatsen)!ioswal! beschoeiing D D D D D D Bouwwerken zijnde gebouwen M~ubilair OPhogingen / afgravingen / baggeren I ontgronden I watergangen Verhardingen Standplaatsen Bouwwerken niet zijnde gebouwen o Drijvende inrichting (niet voer vervo.sr bestemd) D Vistuig I visfuiken o Bouwwerken kunstwerken D Wegrestaurant / benzine verkooppunt I service station D Beplanting o o.veri~e en bijkomende werken D Natuurontwikkeling I begroeiing dynamisch I fauna uittredingsplaatsen I ecologische verbindingszones Indien het een wijziging betreft op een reeds verleende vergunning o Wijzigingen BB

8 Rfj1cswaterstaat Aanvraag Wbr vergunning CD Tevens eigenaar I eigendom Zijn de percelen waar u werkzaamheden wilt uitvoeren eigendom van de aanvra.ger? o Nee ZIJn de percelen eigendom van De Staat (zoals Rijkswaterstaat of 0 Nee Dit is een verplicht In fe vullen veld CD Waarom? (doel I belang) Wat wilt u gaan doen I maken Kruisen van Rijksweg A9 met de volgende leidingen: en waarvoor dient het? ~ 2 x 30" gasleiding, 1 x 24" gasleiding, 1 x 4" injectiewaterleiding, 1 x 6" PE-mantelbuis t.b.v. glasvezelkabels. Zie ook bijlage Meeting report Seq.nr. OM-004, d.d. 1 september 2009 Wat zijn de specifieke afme~jngen van het werk? De leidingen worden onder de Rijksweg A9 geboord op een diepte van minimaal 5,60 m. Betreft het aangevraagde werk een uitbreiding I wijziging van een bestaande situatie? * Is er reeds eerder een Wbr vergunning verstrekt? Nee Nee DIJ is een verplicht in te vullen veld BB

9 Rijkswaterstaat Aanvraag Wbr vergunning tol El B 1111 Hoe zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd? Zie bijlage Meeting report Seq.nr. OM-004, d.d. 1 september 2009 en de vergunningsrapportage [O'16NHS 'f iu g.1$'41mt'ji;rmm!f1" 1$!JWït'mnmmaG39ï"ï\._ Adresgegevens van de locatie 1 ~ ~ Naam provincie. 1 Noord-Holland Gemeente * IHeilOO Naam rivier / kanaal I rijksweg I zee (wering) I dijk I meer IRijkSWeg A9 ~ ~ Kilometrering Zijde N I Z I 0 I W I Lif Re '--...J Kadastrale g~gevens bekend bij gemeente.., sectie.. ) nr.. IHeiIOO, B/3152, Kl10, Kl12 XfY (Parijse) coördinaten Postcode * DH Is een verplicht in te vullen veld.mfi,)"mp Nirw"'ïtifi,r.',J.lihmm. Wat is de gewenste aanvangsdatum van de werkzaamheden? ~ Is het resultaat van de werkzaamheden van tijdelijke of permanente aard? ~ o Permanent Dit is een verplicht in te vullen veld" Wat is de kostprijs of raming van de kosten (exclusief BTW) van het aangevraagde :> EUR2400,- 0<= EUR 2400,- Dit is een verplicht in te vullen veld ElB

10 Rijkswaterstaat Aanvraag Wbr vergunning [9]BIIIII Bijlagen Formulier - - I opslaan U kunt het forrnulfer nu opslaan op uw eigen computer voor herhalingsaanvragen of hergebruik van gegevens bij toekomstige aanvragen. Eerder opgeslagen gegevens kunt (J bij de slart van een nieuwe aanvraag invoegen en daarna de ontbrekende gegevens aanvullen Verplicht Tracégegevens (route - positielijst - diepteligging) BiJlage(n) gestuurde boring I persing conform richtlijn boortechniek versie januari 2004 Situatietekening (algemeen) Niet verplicht Kadastrale gegevens (algemeen)

11 Aanvragen Wbr vergunning Rijkswaterstaat bladzijde 6 van 6 AC.)M Bergermeer Gasopslag Bijlage 2: Vergunningsrapportage Rijksweg A9 (zie aparte map) DATUM

12 Tebodin Netherlands B.V. Laan van Nieuw Oost-Indië BJ Den Haag Postbus BA Den Haag Telefoon Fax Opdrachtgever: TAQA Energy B.V. Project: Bergermeer Gas Storage Project Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Auteur: R. Hardenberg Telefoon: Telefax: Datum: 25 november 2009 Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

13 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 2 van 22 A Voor vergunning R. Hardenberg H.J. de Jong S. van Leeuwen E.F. Kramer Voor commentaar R. Hardenberg H.J. de Jong S. van Leeuwen E.F. Kramer Wijz. Datum Omschrijving Opsteller Gecontroleerd Gecontroleerd Goedgekeurd Copyright Tebodin Tebodin TAQA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

14 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 3 van 22 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 5 1 Inleiding Algemeen Leidingkruising Rijksweg A9 8 2 Uitgangspunten Procesgegevens Leidinggegevens Materiaalgegevens 10 3 Risicobeheersing 11 4 Grondonderzoek 12 5 Grondmechanisch advies Bepalen van perskrachten en de boorfrontdruk voor de GFT Zettingsberekeningen op de leidingen door damwanden Zettingsberekeningen op de leidingen door voorbelasting wegverbreding Zettingsberekeningen van het wegdek ten gevolge van oversnijding Bepalen muddrukken en de kwelweganalyse voor de HDD 14 6 Berekeningsmethodiek Ontwerpgegevens Configuratie Leidinggegevens Materiaalgegevens Grondmodel Belastingen Onzekerheidsfactoren Belastingfactoren Sterkteberekeningen Uitgevoerde berekeningen PLE invoer PLE uitvoer MDRILL invoer MDRILL uitvoer Resultaten en toetsing Belastingcombinatie Belastingcombinatie 3 en HDD Conclusie sterkteberekeningen 22 Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

15 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 4 van 22 Bijlagen 1. Overzichttekening leidingen, tekeningnummer: BSP-XT Detail tekeningen van de kruising, TAQA tekeningnummers: TQ-101-XW ; TQ-102-XW ; TQ-103-XW ; TQ-104-XW ; TQ-109-XW Grondonderzoek, Wiertsema & Partners - Raadgevend Ingenieurs 4. Grondmechanisch advies, Fugro Ingenieursbureau B.V. 5. Advies onderlinge afstanden kruisingen 6. Grondparameters, Ingenieursbureau BT-Geoconsult B.V. 7. Overzicht gecorrigeerde grondparameters TQ-101; TQ PLE files TQ-101, BC 3 en BC 4 10 => 75; TQ-101, BC 3 en BC 4 10 => -20; TQ-103, BC 3 en BC 4 5 => 65; TQ-104, BC 3 en BC 4 10 => 50; TQ-104, BC 3 en BC 4 10 => MDRILL files 10. Verslag bespreking d.d. 1 september Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

16 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 5 van 22 Samenvatting TAQA Energy B.V., hierna te noemen TAQA, is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Gasopslag Bergermeer. Het doel van dit project is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid in Nederland. Na realisatie van het Bergermeer gas storage project wordt aardgas opgeslagen in het nu nagenoeg uitgeputte ondergrondse aardgasveld dat ligt tussen Alkmaar en Bergen. Om het project te realiseren zal een achttal nieuwe ondergrondse leidingen moeten worden aangelegd. De leidingen dienen te voldoen aan de eisen conform NEN 3650, NEN 3651 en de Richtlijn Boortechnieken, januari In opdracht van TAQA zijn door Tebodin de benodigde vergunningsberekeningen uitgevoerd conform de NEN :2003: Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen, NEN :2003: Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal, NEN :2004: Eisen voor buisleidingsystemen Deel 3: Kunststoffen, NEN 3651:2003: Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke waterstaatswerken en de Richtlijn Boortechnieken, januari In dit vergunningsrapport wordt het kruisen van de leidingen TQ-101 (30, droog / nat gas), TQ-102 (30, droog / nat gas), TQ-103 (4, productiewater), TQ-104 (24, droog gas) en een mantelbuis met de Rijksweg A9 beschreven. De leidingen TQ-101, TQ-102 en TQ-104 kruisen de Rijksweg A9 door middel van Gesloten Front Techniek (GFT) en de leiding TQ-103 en de mantelbuis zullen worden uitgevoerd door middel van een gecombineerde horizontaal gestuurde boring (HDD). Uitgaande van de bij dit rapport gevoegde tekeningen en de in het rapport vermelde uitgangspunten, zijn de leidingen TQ-101, TQ-102, TQ-103, TQ-104 en mantelbuis getoetst en wordt aangetoond dat de aan de specifieke eisen voldoen, overeenkomstig de eisen uit NEN :2003, NEN :2003, NEN :2004, NEN 3651:2003 en de Richtlijn Boortechnieken, januari De berekeningen zullen worden gecontroleerd door Lloyd s Register ( Stoomwezen ). Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

17 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 6 van 22 1 Inleiding 1.1 Algemeen TAQA is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Gasopslag Bergermeer. Het doel van dit project is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid in Nederland. Na realisatie van het Bergermeer gas storage project wordt aardgas opgeslagen in het nu nagenoeg uitgeputte ondergrondse aardgasveld dat ligt tussen Alkmaar en Bergen. Om dit voornemen te realiseren zijn de volgende voorzieningen en activiteiten voorzien: Renovatie en geschikt maken van de bestaande bovengrondse Bergermeer (BGM) puttenlocatie voor boringen; Het boren van nieuwe aardgasputten naar het aardgasreservoir; Het bouwen van een nieuwe behandelings- en compressie-installatie op het industrieterrein Boekelermeer Zuid-2 (BKM); Het leggen van leidingen tussen de puttenlocatie en de behandelingsinstallatie (circa 8 km) en tussen de behandelingsinstallatie en twee leidingen van het landelijke gastransportnet Gasunie grid (1.5 km respectievelijk 5 km); Het aardgasveld weer op druk brengen door injectie van aardgas uit het gasnet; Het daadwerkelijk opereren van de installaties, bestaande uit het leveren van gas tijdens piekuren en het weer op druk brengen van het veld tijdens daluren. Dit betekent in zijn algemeenheid: gas injecteren in de zomer en gas produceren in de winter. De aanleg van de installaties en het weer op druk brengen van het veld zal naar verwachting circa 5 jaar duren. Het is de verwachting dat de installaties daarna tenminste jaar in bedrijf zijn. De puttenlocatie Bergermeer ligt ten westen van Alkmaar in de gemeente Bergen. Het industrieterrein Boekelermeer Zuid-2 ligt ten zuiden van Alkmaar ten oosten van de A9. In onderstaande tabel is een overzicht van alle nieuw te leggen leidingen opgenomen en in figuur 1 een overzicht van de leidingen. Vanaf puttenlocatie Bergermeer (BGM) tot aan de westelijke aansluiting op het Gasunie grid (GU-A West) bestaat de bundel uit een tweetal 30 leidingen voor het transport van gas voor het injecteren en winnen uit het reservoir en een 4 leiding voor het productiewater. Vanaf de aansluiting op het Gasunie grid tot aan de behandelingsinstallatie Boekelermeer (BKM) loopt tevens een 24 gasleiding mee. De leiding vanaf locatie Boekelermeer naar de oostelijke aansluiting op het Gasunie grid (GU-A Oost) is een 36 gasleiding. Tussen de locatie Boekelermeer en PGI loopt een drietal leidingen (tweemaal 3 en 1 maal 4 ) met restproduct dat middels een lange HDD boring wordt aangelegd. Tevens worden de hieronder genoemde kruisingen, behalve die met het Noord-Hollands kanaal, voorzien van een mantelbuis waarin datakabels komen te liggen. Leiding Diameter Van Naar TQ / 762,0mm BKM BGM TQ " / 762,0mm BKM BGM TQ-103 4" / 114,3mm BKM BGM TQ " / 609,6mm BKM GU-A West TQ-105 3" / 88,9mm BKM PGI TQ-106 3" / 88,9mm BKM PGI TQ-107 4" / 114,3mm BKM PGI TQ " / 914,4mm BKM GU-A Oost Mantelbuis 6 / 160,0mm Kruisingen Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

18 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 7 van 22 Figuur 1: Overzicht leidingen en locatie kruising Rijksweg A9 Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

19 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 8 van 22 De leidingen tussen de locaties kruisen onder andere de volgende waterstaatswerken, te weten: Bergerringsloot (boezemkade); Hoevervaart (boezemkade); Kade/Plasdras ten westen van industrieterrein Boekelermeer (polderkade); Zirkoonstraat; Noord-Hollands kanaal; Hoeverweg N512; Rijksweg A Leidingkruising Rijksweg A9 In dit vergunningsrapport wordt het kruisen van de leidingen met de Rijksweg A9 beschreven. De leidingen TQ- 101, TQ-102 en TQ-104 kruisen de Rijksweg A9 door middel van Gesloten Front Techniek (GFT) en de leiding TQ-103 en de mantelbuis zal worden uitgevoerd door middel van een gecombineerde horizontaal gestuurde boring (HDD). Uitvoeringsstappen voor HDD Tijdens de uitvoering voor de HDD wordt eerst een kleine middellijn boorstang in het grondlichaam gedrukt; de pilotboring. De boorstang is aan de voorzijde voorzien van een spuitkop (jetbit) dan wel van een door een verdringingsmotor (mudmotor) aangedreven roterende beitel. De boorstang kan tijdens het indrukken door een plaatsbepalingsysteem gecontroleerd gestuurd worden langs een van tevoren bepaalde boorlijn. Een boorspoeling, meestal een bentoniet-watermengsel (mud), wordt onder druk in de boorstang gepompt en dient als jet-medium of aandrijfmedium van de mud-motor en snijdt zodoende de grond los. De boorspoeling heeft tevens de functies als transportmedium voor de losgemaakte grond, ondersteuning, afpleisteren en smering van de boorgatwand. Na de pilotboring wordt met de boorstreng of indien toegepast met de spoelbuis (wash-over pipe) voorzien van ruimerwerktuigen het pilotgat opgeruimd of vergroot tot de gewenste middellijn van het boorgat. Na het ruimen volgt het intrekken van de te installeren mediumvoerende buis. Uitvoeringsstappen voor GFT Tijdens de uitvoering voor de GFT zullen aan weerszijden van de Rijksweg A9 pers- en ontvangstkuipen worden aangelegd. Hierna freest een mechanisch werktuig, het boorschild, geplaatst voorop de aan te brengen buis, zich met een roterend snijrad door de grond, terwijl gelijktijdig in de persput hydraulische vijzels de buis en boorkop in het grondlichaam drukken. Het boorschild kenmerkt zich door een schot dat haaks staat op de lengteas van de buis en voorkomt dat grond en grondwater de buis kunnen binnendringen. De aan het boorfront losgeboorde grond wordt door het schot, via de buis naar het maaiveld afgevoerd door: circulatie met een hydraulisch transportmedium zijnde water of een bentoniet-watermengsel (wordt toegepast in het vloeistofschild); een schroeftransporteur in droge (plastische) vorm (wordt toegepast in het gronddrukbalansschild met vaste afvoer). De voor het schot aan het boorfront heersende grond/grondwaterdruk wordt in stand gehouden (gebalanceerd) door hydrostatische druk op het hydraulisch transportmedium, of geschiedt door toerentalregeling van de schroeftransporteur. Bij het gronddrukbalansschild met vloeistofafvoer wordt een combinatie van beide methoden toegepast. De leidingen dienen te voldoen aan de eisen conform NEN 3650, NEN 3651 en de Richtlijn Boortechnieken. In opdracht van TAQA zijn door Tebodin de benodigde vergunningsberekeningen uitgevoerd conform de Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

20 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 9 van 22 NEN :2003: Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemeen, NEN :2003: Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Staal, NEN :2004: Eisen voor buisleidingsystemen Deel 3: Kunststoffen, NEN 3651:2003: Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met belangrijke waterstaatswerken en Richtlijn Boortechnieken, Voor het berekenen van de leidingkrachten en verplaatsingen/deformaties en voor het toetsen van de staalspanningen en leidingdeformaties wordt gebruik gemaakt van het programma PLE van Expert Design System te Rijswijk, versie De HDD berekeningen zijn tevens uitgevoerd met het programma MDRILL van Delft GeoSystems B.V. te Delft, versie 5.1. Uitgaande van de bij dit rapport gevoegde tekeningen en de in het rapport vermelde uitgangspunten, zijn de leidingen TQ-101, TQ-102, TQ-103, TQ-104 en de mantelbuis getoetst en wordt aangetoond dat de leidingen aan de specifieke eisen voldoen, conform NEN :2003, NEN :2003, NEN :2004 en NEN 3651:2003. De berekeningen zijn gecontroleerd door Lloyd s Register. Leeswijzer In hoofdstuk 2 zijn de berekeningsuitgangspunten geformuleerd. De risicobeheersing is opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het grondonderzoek behandeld en in hoofdstuk 5 het grondmechanisch advies. Tot slot is in hoofdstuk 6 de sterkteberekening opgenomen. Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

21 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 10 van 22 2 Uitgangspunten De in dit hoofdstuk beschreven ontwerpgegevens zijn van toepassing op de nieuw te leggen TAQA leidingen in de kruising met de Rijksweg A Procesgegevens Leiding Medium Ontwerpdruk Minimale ontwerp temp. Maximale ontwerp temp. barg C C TQ-101 Droog / nat gas TQ-102 Droog / nat gas TQ-103 Productiewater TQ-104 Droog gas Mantelbuis n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2.2 Leidinggegevens Leiding gedeelte Veldstrekking Kruising met Rijksweg A9 Leiding TQ-101 TQ-102 TQ-103 TQ-104 TQ-101 TQ-102 TQ-103 TQ-104 mantelbuis Diameter 30 / 762,0mm 30 / 762,0mm 4 / 114,3mm 24 / 609,6mm 30 / 762,0mm 30 / 762,0mm 4 / 114,3mm 24 / 609,6mm 6 / 160,0mm Isolatie en/of coating Soort Negatieve fabricage tolerantie Corrosie toeslag Wanddikteafname bij warmgebogen bochten** Nominale wanddikte mm % mm Ø940mm / recht 1 mm 3-28,7 Ø1000mm* 40D 1 mm 3-28,7 PUR-PE 10m 1 mm ,5 Ø940mm / recht 1 mm 3-28,7 Ø1000mm* 40D 1 mm 3-28,7 PUR-PE 10m 1 mm ,5 recht 5 % 0-3,2 Ø225mm 40D 5 % 0-3,2 PUR-PE 11,5m 5 % 0-3,2 PE 8 m 5 % 0-3,2 recht 5 % 0-11,1 40D 5 % 0-11,1 8m 5 % ,3 10m 5 % ,3 PP recht 1 mm 3-33,5 PP recht 1 mm 3-33,5 PP + Ø225mm PUR-PE recht 5 % 0-3,2 40D 5 % 0-3,2 PP recht 5 % 0-13,3 n.v.t. recht 5 % 0-14,5 50m 5 % 0-14,5 * De isolatie diameter voor de leidingen TQ-101 en TQ-102 door de bollenpercelen is 60 mm groter dan in de veldstrekking. ** Bij koudgebogen bochten met een radius 40D is er geen sprake van wanddikteafname. 2.3 Materiaalgegevens Leiding Materiaal Norm Rekgrens (R e) Warmrekgrens R e() N/mm² N/mm² TQ-101 L485MB NEN-EN : ** TQ-102 L485MB NEN-EN : ** TQ-103 Super Duplex EN : ** TQ-104 L415MB NEN-EN : Mantelbuis PE100 SDR11 NEN-EN * n.v.t. * PE100 rekgrens: 10 N/mm² bij korte duur en 8 N/mm² lange duur, volgens NEN :2004. ** De warmrekgrenzen zijn conform NEN 3650:1992 lineair geïnterpoleerd tussen 50 C en 100 C voor de maximale ontwerptemperatuur. Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

22 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 11 van 22 3 Risicobeheersing Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aangegeven dat het onttrokken water slechts ten delen mag worden geloosd en grotendeels moet worden afgevoerd. Om deze reden wil TAQA het waterbezwaar zoveel mogelijk beperken en wordt de dagmaat tussen de leidingen in de kruising met Rijksweg A9 beperkt (zie bijlage 10, verslag d.d. 1 september 2009). Een bijkomend effect is dat hiermee de uitvoeringsrisico s beperkt vergroot worden. Om dit risico te minimaliseren en te beheersen zijn de volgende mitigerende maatregelen getroffen: ontwerp en werkzaamheden in conform de Richtlijn Boortechnieken, januari 2004; extra grondonderzoek bij de kruising voor bepaling van de grondgesteldheid onder de rijksweg A9; afstemming van het ontwerp en de uitvoering op de grondgesteldheid; externe advisering door een gerenommeerd grondmechanisch adviesbureau: Fugro; strenge bestekseisen ten aanzien van oversnijding van de GFT boring; berekenen effecten op de leidingen door de voorbelasting van de eventuele verbreding van de snelweg; berekenen effecten op de leidingen door het in- en uittrillen van de pers- en ontvangstkuipen; berekenen effecten op het wegdek ten gevolge van de oversnijding; toezicht op beheersing muddrukken tijdens uitvoering; werk-/boorplan ter controle voorleggen aan RWS; voorafgaande aan de uitvoering nulmeting uitvoeren over de Rijksweg A9; full time directievoering/toezichthouding met de vereiste ervaring; frequent monitoren van de Rijksweg; korte communicatielijnen in geval van problemen/calamiteiten. Al deze voorwaarden, tezamen met de vergunningvoorwaarden, zullen geïntrigeerd worden in het bestek voor de aanleg van de leidingen. Al deze aanvullende voorwaarden dienen door de hoofdaannemer en zijn eventuele specialistische onderaannemer (boorfirma) in het specifieke boorplan verwerkt te worden. Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

23 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 12 van 22 4 Grondonderzoek Ten behoeve van het ontwerp van de diverse leidingen voor het Bergermeer gas storage project is langs het tracé grondonderzoek uitgevoerd door Wiertsema en Partners. Het uitgevoerde grondonderzoek is uitgevoerd conform NEN 3650 en NEN In bijlage 3 zijn de boringen en sonderingen in de nabijheid van de Rijksweg A9 opgenomen. Boringen en sonderingen Kenmerk DKM-7 DKM-8 DKM-118 DKM-119 DKM-120 DKP-25 B-3 B-8 De locaties van het grondonderzoek zijn aangegeven in de bijlage van het Grondmechanisch advies van Fugro, zie bijlage 4. Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek zijn door BT Geoconsult grondmechanische parameters opgesteld welke zijn gebruikt in de sterkteberekeningen. In bijlage 6 zijn de grondmechanische parameters van BT Geoconsult opgenomen. Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

24 Tebodin Netherlands B.V. Ordernummer: Tebodin documentnummer: TAQA documentnummer: BSP-XR-1018 Revisie: A Datum: 25 november 2009 Pagina: 13 van 22 5 Grondmechanisch advies Ingenieursbureau Fugro B.V., hierna te noemen Fugro, heeft grondmechanisch advies uitgevoerd. De leidingen TQ-101, TQ-102 en TQ-104 worden door middel van een GFT aangelegd. Hiertoe zullen tijdelijke pers- en ontvangstkuipen worden aangelegd. De leiding TQ-103 en de mantelbuis zullen door middel van een gecombineerde HDD buiten de pers- en ontvangstkuipen om worden aangelegd. Het grondmechanisch advies voor deze kruising betreft: Bepalen van perskrachten voor de GFT s, alsmede de minimale en maximale boorfrontdruk; Bepalen van zettingen op de leidingen door het in- en uittrillen van de pers- en ontvangstkuipen; Bepalen van zettingen van het wegdek ten gevolge van oversnijding van de boorkop; Bepalen van zettingen op de leidingen door de voorbelasting van de verbreding van de snelweg; Bepalen van maximale en minimaal benodigde muddrukken en de kwelweg analyse voor de gecombineerde HDD. De resultaten van het grondmechanisch advies zijn hieronder weergegeven. In bijlage 4 is het grondmechanisch advies van Fugro toegevoegd. 5.1 Bepalen van perskrachten en de boorfrontdruk voor de GFT Fugro heeft een prognose van het verloop van de perskracht gemaakt die nodig is voor het overwinnen van de wrijvingsweerstand. Tevens moet de druk van de boorspoeling of het boorfront binnen vooraf bepaalde grenzen blijven. Ter vaststelling van de boven- en ondergrens van de druk heeft Fugro eveneens een prognose gemaakt. In bijlage 4 zijn de resultaten weergegeven. 5.2 Zettingsberekeningen op de leidingen door damwanden De voornaamste bron van zettingen op de leidingen zijn het in- en uittrillen van de pers- en ontvangstkuipen. Hiervoor is door Fugro een trillingsrisicoanalyse uitgevoerd, waarna op basis van deze predictie de zettingen zijn bepaald ter plaatse van het wegdek en van de leidingen. Op basis van het onderzoek en haar berekeningen concludeert Fugro het volgende: Het invloedsgebied waarbinnen mogelijke verdichting kan optreden bij intrillen is tot 5 m en bij uittrillen tot 7 m. Het opvullen van de vrijkomende ruimte van de damwandplanken kan tot ca. 10 m afstand invloed hebben. De afstand tussen de Rijksweg A9 en de pers- en ontvangstkuipen is aan de westkant 16 m en aan de oostkant 30 m. Uit de in het rapport van Fugro weergegeven grafieken, zie bijlage 4, kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van het wegdek geen zakkingen verwacht worden als gevolg van in- en uittrillen van de pers- en ontvangstkuipen. Naar aanleiding van het uittrillen van de damwanden van de pers- en ontvangstkuipen kunnen ter plaatse zettingen optreden tot 6 cm. 5.3 Zettingsberekeningen op de leidingen door voorbelasting wegverbreding Voor het bepalen van de zettingen op de leidingen van een eventuele wegverbreding in de toekomst heeft Fugro berekeningen uitgevoerd. Uitgaande van een zandophoging van ca. 2 m en een voorbelastingsduur van 1 jaar Vergunningsrapportage Kruising Rijksweg A9 Rijkswaterstaat

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1 MER Deel 1 Deel 1 1 EP200808228611 Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl Correspondentieadres Nederlandse Aardolie Maatschappij BV t.a.v. Herontwikkeling olieveld Schoonebeek

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland 1. Aanvraagformulier 2. Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag 3. Bijlage 2A Overzichtstekening (tekeningnummer 19D) Bijlage

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken

Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken 1 september 2004 ISBN-90-369-5565-3 DWW-2004-057 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Ten geleide... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel en kader... 7 1.2 Plaats van

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal

Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal Kribverlaging Waal, Fase 3. Trajecten Waal Fort St. Andries (Waal 3) en Beneden-Waal (Waal 4). Langsdammen Waal, rivierkilometer 911 tot 922. MER beoordeling

Nadere informatie

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 06-2008 autorisatie

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Energie uit golven langs oevers en dijken

Energie uit golven langs oevers en dijken Energie uit golven langs oevers en dijken WINN Verkenning energie en golfdemping M. van der Wal M. de Jong O.M. Weiler 1200339-005 Deltares, 2010 Titel Energie uit golven langs oevers en dijken Opdrachtgever

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie