Concept. Notitie. De heer C.A.M. de Boo De heer J.A.M van den Brand. Betreft: Trade Port Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept. Notitie. De heer C.A.M. de Boo De heer J.A.M van den Brand. Betreft: Trade Port Noord"

Transcriptie

1 Concept Notitie De heer C.A.M. de Boo De heer J.A.M van den Brand Mr F.K. Buijn / Mr S.M.E. Sikkens Datum 26 maart 2010 Onze ref. M /1/ /SS Betreft: Trade Port Noord 1 Inleiding: NV/CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 De gemeentes Horst aan de Maas (voorheen tevens Sevenum), Peel en Maas (voorheen Maasbree), Venlo en de provincie Limburg (hierna: Overheidspartijen) zijn op 2 november 2009 de Samenwerkingsovereenkomst Klavertje 4 / Greenport Venlo (hierna: de Samenwerkingso vereenkomst K4) aangegaan. In deze overeenkomst hebben zij hun afspraken ten aanzien van de samenwerking met betrekking tot de Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo integraal vastgelegd alsmede de structuur van samenwerking. Doel van de sam enwerking is de realisatie van de Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo zoals omschreven en nader uitgewerkt in het Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo (hierna: het Masterplan ) en het Strategisch Businessplan Gebiedsontwikk eling Klavertje 4 / Greenport Venlo (hierna: SBP K4). Overheidspartijen hebben in dit kader op 2 november 2009 N.V. Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (hierna: NV WOM K4) opgericht. Iedere Overheidspartij houdt 25% van de aandelen in het kapitaal van NV WOM K4. Daarnaast zijn Overheidspartijen op deze datum de overeenkomst aangegaan inzake C.V. Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (hierna: de CV WOM K4). Iedere overheidspartij is commanditair vennoot van de CV, NV WOM K4 is beherend vennoot. Bijlage bij de Samenwerkingsovereenkomst vormen (onder meer) het Masterplan alsmede het SBP K4. Door het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst hebben Overheidspartijen het Masterplan en het S BP K4 formeel vastgesteld en vormen deze plannen een bestuurakkoord tussen Overhe idspartijen waaraan partijen onderling gebonden zijn. 2 Masterplan / Strategisch Businessplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo De Brauw Blackstone Westbroek N.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het hand elsregister onder nr Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Amsterdam en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Kwaliteitsrekening notarissen ING Bank nr

2 Het Masterplan en het SBP K4 geven de kaders aan waarbinnen Overheidspart ijen de Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo zullen (doen) realiseren. Het SBP K4 vloeit voort uit het Masterplan en beschrijft op strategisch nive au de doelstellingen van NV/CV WOM K4 en geeft aan op welke wijze NV WOM K4 deze zal realiseren. Uit het Masterplan volgt dat Trade Port Noord (hierna: TPN) één van de reeds geplande terreinen in het gebied Klavertje 4 / Greenport Venlo is. Het terrein sluit dire ct aan bij het bestaande Trade Port We st en is vanuit archeologisch onderzoek vrijgegeve n voor ontwikk elingen. Het ontwerp voor het terrein is aangepast, zodanig dat het past binnen de visie van he t Masterplan. Binnen de totale opgave van de gebiedsontwikkeling, zoals beschreven in het Masterplan is een aantal opgaven te defini ëren dat voorra ng heeft in de uitvoering. Uit het Masterplan volgt dat de grondexploitatie TPN een dergelijke opgave vormt. Uit het SBP K4 volgt het streven om TPN in te brengen in NV/CV WOM K4 op basis van afspraken (arrangement) tussen de gemeente Venlo en de NV/CV WO M K4. Tussen NV/CV WOM K4 en Venlo is een Protocol gesloten met betrekking tot de i nbreng van TPN in NV/CV WOM K4. Als uitvl oeisel van het Protocol wordt o nderzocht op welke wijze Overheidspartijen binnen de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Ven lo en in lijn met het bepaalde in het Masterplan en het SBP K4 een samenwerking ten aanzien van TPN kunnen realiseren. Deze samenwerking beperkt zich niet tot de inliggende pit TPN (het Venlose deel) maar richt zich op TPN-Groot (inliggende pit en nieuwe werklandschap, zowel in Horst als in Venlo gelegen). NV WOM K4 dient door de samenwerking niet betrokken te worden in mogelijke aansprakelijkheden die voortvloeien uit de gebiedsontwikkeling van TPN-Groot. Voort s dient de samenwerking niet te leiden tot hef fing van overdrachtsbelasting. De inhoudelijke en financi ële kaders van de samenwerking TPN-G root zijn vastgelegd in een conceptnotitie van 8 maart 2010 genaam d Inhoudelijke en financi ële kaders voor d e gezamenlijke reactie van TPN-G root, vastgesteld doo r de CV Klavertje 4 en de gemeente Venlo (hierna: Inhoudelijke Notitie ). De notitie behandelt onderwerpen waarover tussen CV WOM K4 en de gemeente Venlo reeds overeenstemming bestaa t en onderwerpen ten aanzien waarvan dit nog niet het geval is. 3 BV/CV TPN De beoogde samenwerking kan naar ons oordeel het best gerealiseerd worden door het oprichten van een besloten vennootschap (hierna: BV TPN) die als de beherend vennoot van de na te noemen CV de ontwikkeling van TPN binnen de door Venlo en NV/ CV WOM K4 vastgestelde en vast te stellen kaders zal uitvoeren. De aandelen in de BV zullen worden gehouden door NV WOM K4. Onze ref. M /1/ /SS 2 / 7

3 BV TPN en CV WOM K4 zullen een commanditaire vennootschap aangaan (hierna: CV TPN) waarin als commanditaire venn oten de gemeente Venlo en CV WOM K4 zullen deelnemen. De commanditaire vennoot CV WOM K4 wordt vertegenwoor digd door haar beherend vennoot NV WOM K4. Beherend vennoot van CV TPN zal BV TPN. BV TPN wordt vertegenwoordigd door haar eigen directie. Schematisch zie t deze structuur er al s volgt uit : overheidspartijen NV WOM K4 overheidspartijen ( commandieten ) beherend vennoot BV TPN CV WOM K4 beherend vennoot commandiet commandiet gemeente Venlo CV TPN De kaders waarbinnen BV TPN werkt volgen uit het S trategisch Businessplan TPN (hierna: SBP TPN, zie hierna ook onder punt 4) en de daarop gebaseerde jaarplannen. Het SBP TPN en de jaarplanne n behoeven de goedkeuring van de vergadering van de commanditaire vennoten. De beherend vennoot BV TPN zal derhalve verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project. BV TPN zal per kwartaal aan de commanditaire vennoten rappor teren over de voortgang van het Strategisch Busine ssplan TPN en het jaarplan. BV TPN staat onder toezicht van de raad van commissarissen van NV WOM K4 (onafhankelijk orgaan). De raad van commissarissen heeft tot taak toe te zien dat BV TPN en NV/CV WOM K4 de Samenwerkingsovereenk omst TPN (zie hierna ond er punt 4) naar behoren uitvoeren. Toetsing vindt plaats aan de hand van de inhoud en strekking van het Masterplan, het SBP K4 en het SBP TPN. Dit betekent dat de raad van Onze ref. M /1/ /SS 3 / 7

4 commissarissen van NV WOM K4 verantwoordelijk is voor het toezicht op het functioner en van de dochtervennootschap B V TPN. De invloed van de raad van commissarissen wordt gerealiseerd doordat in de statuten van BV TPN bepalingen worden opgenomen die inhouden dat vo or zekere rechtshandelingen van de directie van BV TPN de goedkeuring van d e algemene vergadering van aandeelhouders (die wordt gevormd door de directie van NV WOM K4) vereist is. Het uitoefenen van dit goedkeuringsrecht zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de raad van commissarissen van NV WOM K4. Voor nadere cruciale b eslissingen van BV/CV TPN, zoals het vaststellen en het wijzigen van het SBP TPN en de jaarplannen alsmede afwijkingen hiervan, is de goedkeuring van de vergadering van de commanditaire vennoten van CV TPN vereist. De samenwerking in de vorm van een comma nditaire vennootschap verenigt zich met de door Venlo en CV WOM K4 gehanteerde uitgangspunten. Immers, er is sprake van een inbreng en een winstverdeling terwijl er ook sprake is van iemand die (als beherende vennoot) de uitvoering ter hand neemt. Daarnaas t kenmerkt deze samenwerkin gsvorm zich door haar transparantie omdat binnen de samenwerking verschillende niveaus kunnen worden onderscheiden zonder dat dit ten koste gaat van de zeggenschap van de commanditaire vennoten in CV TPN. Er is sprake van een be sluitvormingsn iveau (commanditaire vennoten CV TPN) dat zijn grond vindt in de Samenwerkingsovereenkomst TPN / het SBP TPN, een uitvoerings niveau (BV/CV TPN) en een niveau waar toezicht wordt gehouden op de uitvoering van het Samenwerkingsovereenkomst TPN / het SBP TPN (raad van comm issarissen NV WOM K4) De verantwoordelijkheid voor het functi oneren van BV TPN als uitvoerder ligt bij NV WOM K4 onder toezicht van haar raad van commissarissen. Het accent ligt op de vergadering van commanditaire vennoten. Om die reden ligt het niet voor de hand om de aandelen in BV TPN te verdelen onder de commanditaire vennoten; daarmee zou er een extra besluitvormingslaag worden gecre ëerd die de transparantie zou doorbreken. 4 Strategisch businessplan TPN Voorafgaand aan de oprichting van BV TPN, het aangaan van CV TPN en de inbreng van TPN-Groot in de CV is het van belang dat NV /CV WOM K4 en de gemeente Venlo (hierna: Partijen) een strategisch businessp lan (SBP TPN) opstellen. Dit plan ziet specifiek op de gezamenlijke gebiedsontwikkeling van TPN- Groot en vloeit voort uit het door Overheidspartijen vastgestelde Masterplan. Het plan beschrijft op strategisch niveau de doelstellingen van BV TPN en geeft aan op welke wijze BV/CV TPN deze, in lijn met hetgeen hieromtrent in het Masterplan is bepaald, zal realiseren. Partijen zullen na instemming met het SBP TPN een samenwerkingsovereenkomst (hierna: Samenwerkingsovereenkomst TPN) aangaan waarin zij hun afspraken ten Onze ref. M /1/ /SS 4 / 7

5 aanzien van de samenwerking met betrekking tot de gebiedsontwi kkeling TPN integraal vastleggen en waarin zij tevens de structuur van hun samenwerking zullen uitwerken. De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst wordt bepaald door het SBP TPN. Dit is eveneens het geval ten aanzien van de statuten van BV TPN en de over eenkomst CV TPN. Het SBP TPN zal in de vorm van een bijlage een onderdeel vormen van de Samenwerkingsovereenkomst TPN. In het SBP TPN/de Samenwerkingsovereenkomst TPN vindt (onder meer) een uitgebreide inventarisatie van materi ële hoofd onderwerpen plaats die betrekking hebben op TPN - Groot. De Inhoudelijke Notitie speelt bij deze inventarisatie een rol. De materi ële hoofdonderwerpen worden vervolgens onderverdeeld in onderwerpen: (a) (b) (c) waarover tussen partijen op dit moment overeenstemming bestaat ; waarover tuss en partijen op dit moment geen overeenstemming bestaat maar tijdens het opstellen van het SBP TPN overeenstemming wordt bereikt ; waarover partijen het tijdens het opstellen van het SBP TPN niet eens zijn geworden. Ten aanzien van de onderwerpen sub (c) be paalt het SBP TPN dat Partijen de ambitie hebben om tot een oplossing te komen. In de Samenwerkingsovereenkomst TPN wordt opgenomen dat het de taak van de beherend vennoot van CV TPN (feitelijk: de directie van BV TPN) om met voorstellen te komen om tot ee n oplossing te geraken. Stemt een partij niet in met het voorstel, dan treedt een bepaling in werking die is opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst TPN, welke bepaling ertoe leidt dat Partijen tot overeenstemming moeten komen. Deze bepaling houdt in dat Partijen in dat geval in overleg zullen tre den om alsdan tot overeenstemming te komen. Indien één van de Partijen ook dan niet kan instemmen met het voorstel van de directie kan die Partij slechts op redelijke gronden haar instemming kan weigeren. Of spra ke is van redelijke gronden wordt door een daartoe aan te wijzen instantie getoetst aan de hand van de inhoud en strekking van het Masterplan, het SBP K4 en het SBP TPN. Indien de beherend vennoot aan de commanditaire vennoten een voorstel doet dat in he SBP TPN niet is ge ïdentificeerd als een onderwerp (a) (c) of daarvan afwijkt dan bestaat de mogelijkheid dat bij een afwijz ing van het voorstel de partij die hecht aan aanvaarding van het voorstel op enigerl ei wijze en met akkoordbevinding van de afiwijz ende partij het nadeel dat voor de BV/CV TPN opkomt bij doorgang van het voorstel compenseert zodat het voorstel dan wel doorgang kan vinden. t Afstemming SBP TPN / samenwerking NV/CV WOM K4 Het is overigens mogelijk dat bij het opstellen van het SBP TPN blijkt dat een onderwerp dat ziet op de samenwerking TPN-Groot tevens een onderwerp is dat ziet op de samenwerking NV/CV WOM K4 (Samenwerkingsovereenkomst K4). Een dergelijk onderwerp dient in het SBP TPN tevens ge ï dentificeerd en ingedeeld te worden onder één van de onderwerpen (a) - (c) voornoemd. Onze ref. M /1/ /SS 5 / 7

6 Uit het voorstaande vloeit voort dat het van belang is dat het SBP TPN en de samenwerking NV/CV WOM K4 op elkaar zijn afgestemd, hetgeen een aandachtspunt vormt bij het opstellen van het SBP TPN. Mocht ten aanzi en van TPN-Groot een besluit moeten worden genomen, dan is het uiteindelijk de vergadering van commanditaire vennoten van CV TPN die daaraan haar goedkeuring moet geven. In de Samenwerkingsovereenkomst TPN (waarvan het SBP TPN onderdeel uitmaakt) zal de reikwijdte van de overeenkomst en de afbakening van de invloedssferen worden bepaald aan de hand van het gebied TPN-Groot (gebiedsafbakening). Inbreng aandeel TPN-Groot in CV TPN De inbrengverplichting van goederen in de CV wordt zodanig geformuleerd dat de commanditaire vennoten zich verplichten hun bestaande en toekomstige aandeel in TPN- Groot in te brengen in CV TPN. Ter zake van de inbreng van een bestaand aandeel in TPN-Groot worden zij gecrediteerd op hun kapitaalrekening van de CV. De waarden van de i n te brengen onroerende zaken worden vooraf door de gemeente Venlo en CV WOM K4 overeengekomen (bijvoorbeeld in het Strategisch Businessplan TPN/de Samenwerkingsovereenkomst TPN). De inbreng van een toekomstig aandeel in TPN-Groot vindt plaats tegen de aankoopwaarde van deze onroerende zaak. De inbrengende partij wordt ter zake van deze (toekomstige) inbreng gecrediteerd op haar kapitaalrekening voor het bedrag van de aankoopwaarde. CV WOM TPN vergoedt deze partij vervolgens de inbrengwaarde waarna zij voor hetzelfde bedrag gedebiteerd wordt op haar kapitaalrekening. Per saldo is de kapitaalrekening van de inbrengende partij gelijk gebleven. Voor zover een inbrengende partij kosten heeft gemaakt die betrekking hebben op een onroerende zaak die zij zelf bij de oprichting van de CV inbrengt geldt dat deze partij op het moment van inbreng voor deze kosten wordt gecrediteerd op haar kapitaalrekening. In de CV-overeenkomst TPN wordt bepaald dat de kapitaalrekening van een commanditaire vennoot een bepaalde rente dr aagt waarvoor de commanditaire vennoot jaarlijks per het einde van het boekjaar wordt gecrediteerd. Deze rentekosten vormen een onderdeel van de totale jaarlijkse kosten van CV TPN. De inbreng in CV TPN van het bestaande aandeel TPN-Groot van CV WOM K4 vin dt plaats door een wijziging in de tenaamstelling van de onroerende zaken. Jaarplan In de Samenwerkingsovereenkomst TPN zal tevens worden opgenomen dat de beherend vennoot van CV TPN jaarlijks een jaarplan op stelt welke als leidraad voor de dagelijkse activiteiten van BV/CV TPN geldt en welke de goedkeuring behoeft van de vergadering van commanditaire vennoten (de gemeente Venlo en CV WOM K4 ). Indien de directie voornemens is in het jaarplan onderwerpen op te nemen waarover, zoals uit het SBP TPN/de Samenwerkingsovereenkomst TPN volgt, tussen Partijen geen overeenstemming is bereikt (c) of welk onderwerp niet is ge ïnventariseerd dan zal de beherend vennoot aan de commandie ten ter zake een voorstel doen. Onze ref. M /1/ /SS 6 / 7

7 Winstverdeling In de Samenwerkingsovereenkomst zal wo rden bepaald dat de commanditaire vennoten in het resultaat van CV TPN delen in een nader overeen te komen verhouding. Overdrachtsbelasting Het laat zich aanzien dat indien de vorm van de commanditaire vennootschap wordt gevolgd en de onroerende zaken op naam worden gesteld van de betrokken overheden, overdrachtsbelasting niet aan de orde is. De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Mr F.K. Buijn Mr S.M.E. Sikkens Onze ref. M /1/ /SS 7 / 7

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Het doel van onderhavig ontwerp is een nieuwe centrale bankstatuut voor de gemeenschappelijke centrale

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie