Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)"

Transcriptie

1 Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011)

2 Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op het handhaven van hoge normen in onze relaties met werknemers en stakeholders, namelijk: klanten, lezers, aandeelhouders, leveranciers, overheden, concurrenten en de lokale gemeenschappen waar wij actief zijn. Dit streven is vastgelegd in een zakelijke gedragscode ( de Code ) om ervoor te zorgen dat al onze werknemers binnen het bedrijf en zijn dochterondernemingen ( de Groep ) gedegen inzicht hebben in de principes en ethische waarden waar wij voor staan. Deze code geldt voor alle werknemers van alle bedrijven binnen de Groep. Naleving van de Code is essentieel voor het behouden en opbouwen van de reputatie van de Groep als een verantwoordelijke en betrouwbare zakenpartner, werkgever, leverancier en maatschappelijk verantwoorde onderneming. De Code vormt het kernelement van het maatschappelijk verantwoord ondernemingsplan van Mecom. Dit plan bevat een aantal beleids- en controleregelingen die bepalen hoe we handelen als organisatie en hoe we zakendoen met onze stakeholders. Het is onmogelijk om elke denkbare situatie te voorzien. Daarom is de Code breed opgezet en algemeen van aard en niet bedoeld als vervanging van meer gedetailleerde regelingen en procedures binnen de afzonderlijke bedrijven. Toch dienen deze basisprincipes en ethische waarden als leidraad voor elke medewerker bij zijn of haar omgang met klanten, leveranciers, aandeelhouders, collega s en anderen met wie het bedrijf relaties onderhoudt. Wij zijn allemaal verplicht om ons deze Code en waar deze voor staat eigen te maken. Neem de tijd om de Code te lezen en te begrijpen. In geval van twijfel kunt u met uw manager en collega s overleggen. Stephen Davidson Bestuursvoorzitter 12 mei 2011 Mecom Zakelijke Group gedragscode plc mei 2011 Pagina 2

3 1. Naleving van wetten, voorschriften en bedrijfsbeleid In elk land waar wij actief zijn, bestaan veel wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering van Mecom. Alle medewerkers moeten zich hiervan bewust zijn en zich houden aan de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op hun activiteiten, waaronder die betreffende: gezondheid en veiligheid, arbeidszaken, milieubescherming, concurrentie, intellectuele eigendom en afdracht van belasting en sociale verzekeringspremies. Naleving van de toepasselijke beleidsregels en procedures van het bedrijf zelf is van even groot belang. Alle medewerkers moeten zich bewust zijn van hun taak als lid van een mediagroep die de basisverplichting heeft de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en informatievrijheid te verdedigen. Alle journalisten en redacteurs binnen de Groep moeten handelen en zich gedragen overeenkomstig de beginselen van verantwoorde journalistiek en de betreffende nationale ethische code voor journalisten en redacteurs. 2. Ethisch verantwoord en eerlijk zakendoen Alle medewerkers dragen de verantwoordelijkheid om de reputatie van het bedrijf als integere en eerlijke zakenpartner te onderhouden en te verbeteren. Het bedrijf moet er altijd op toezien dat het onpartijdig en eerlijk handelt met al zijn medewerkers en zakenpartners. Omkoping is in geen enkel geval aanvaardbaar en het bedrijf voert een zerotolerancebeleid ten aanzien van eenieder die handelt in strijd met deze Code of enige geldende wetten betreffende omkoping. Deze wetten zijn grotendeels gebaseerd op de volgende kernbeginselen die het management van alle bedrijven binnen de Groep strikt dient toe te passen: Wij betalen niemand contant, in natura of anderszins in gevallen waar dat opgevat kan worden als het betalen van steekpenningen; Wij accepteren van niemand contante betalingen, betalingen in natura of anderszins in gevallen waar dat opgevat kan worden als het aannemen van steekpenningen; en Wij passen in al onze activiteiten actief procedures toe om te voorkomen dat iemand die met ons verbonden is, inclusief medewerkers, zakenpartners en samenwerkingspartners, waar dan ook ter wereld in het kader van onze activiteiten steekpenningen aanbiedt of aanneemt. Onder steekpenningen wordt onder andere verstaan: provisie, smeergeld, ongepaste geschenken en ongepaste gastvrijheid. Medewerkers moeten ervoor zorgen dat ze bekend zijn met de zakelijke reis- en representatiekostenregeling, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Hierin wordt de visie van de Groep beschreven ten aanzien van het geven en aannemen van geschenken en gastvrijheid. De zakelijke reis- en representatiekostenregeling vormt samen met deze Code de basis voor die visie van Mecom met betrekking tot omkoping. Mecom Zakelijke Group gedragscode plc mei 2011 Pagina 3 3. Belangenverstrengeling Betrokken partijen Wij doen geen zaken namens Mecom met enige derde waar wij of familieleden direct van kunnen profiteren. Buiten het werk Medewerkers mogen geen zakendoen of een beroep uitoefenen dat de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van het bedrijf of van henzelf schaadt of aantast. Wanneer medewerkers enige vorm van belangenverstrengeling constateren, dienen zij dit aan hun leidinggevende te melden.

4 Belangenverstrengeling kan zich op een aantal manieren voordoen, bijvoorbeeld wanneer medewerkers bij een ander bedrijf in dienst treden, daarvoor als tussenpersoon werkzaam worden of daarin een financieel belang hebben. Uitzonderingen hierop zijn: door het bedrijf goedgekeurde nietbestuursfuncties, gemeenschaps- en vrijwilligerswerk en bonafide eigendom van aandelen en andere investeringen. Al deze uitzonderingen moeten worden goedgekeurd door het bedrijf. Handelen met voorkennis Medewerkers die informatie bezitten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit invloed kan hebben op de effecten van het bedrijf, bijv. de aandelenkoers in Groot-Brittannië, mogen niet handelen in deze effecten. Voor het hoger management kunnen, zoals van tijd tot tijd door het bestuur wordt aangegeven, aanvullende handelsbeperkingen bestaan. 4. Leveranciers, opdrachtnemers en tussenpersonen Het bedrijf zet zich in voor het waarborgen van verantwoord gedrag en voor hoge normen van zakelijk gedrag van zijn leveranciers, contractanten en tussenpersonen. Benaderen van derden Alvorens een derde aan te stellen, moet er een goedgekeurd dossier zijn voor het project, de kapitaaluitgave of de transactie die de betrokkenheid van een derde vereist. De aanstelling van een derde dient altijd via de managementniveaus van zowel de Groep als de landen plaats te vinden. De aanstelling van een leverancier van goederen is in principe onderworpen aan het aanbestedingsbeleid. Due diligence bij dienstverleners Wanneer we derden inschakelen om namens ons diensten te verlenen (bijv. tussenpersonen), moeten wij hierna van tijd tot tijd due diligence uitvoeren al naargelang het risico en de grootte van het bedrijf, om ons ervan te verzekeren dat: de partij waarmee wij willen samenwerken een vergelijkbare bedrijfscultuur heeft waarin omkoping niet wordt getolereerd; er geen onderzoek of vervolging gaande is in verband met een geval van omkoping of dat de betreffende partij ooit veroordeeld is voor corruptie; en de prijzen die ze ons voorstellen redelijk zijn in verhouding tot de te verlenen diensten. Due diligence kan vele vormen aannemen, zoals het opvragen van referenties bij een betrouwbare zakelijke relatie, gegevens van de plaatselijke Kamer van Koophandel (of vergelijkbaar) of jaarrekeningen. Mecom Zakelijke Group gedragscode plc mei 2011 Pagina 4 Bestaande relaties Mocht er bezorgdheid ontstaan over het gedrag van derden, dan moet dit onmiddellijk aan de lijnmanager of, indien dit niet wenselijk is, overeenkomstig het klokkenluidersbeleid worden gemeld. Betalingen aan derden Betalingen aan en van derden dienen altijd via betrouwbare kanalen plaats te vinden. Wij doen of ontvangen bijvoorbeeld geen contante betalingen of betalingen via buitenlandse rekeningen en ook doen wij geen betalingen aan of ontvangen wij betalingen van derden, tenzij hun onderneming wettelijk in het buitenland is gevestigd en wij ons ervan hebben overtuigd dat dit het geval is. Aannemen van voordelen van derden Werknemers moeten ervoor zorgen dat ze op zodanige wijze met zakenpartners omgaan dat hun onafhankelijk oordeel namens Mecom niet wordt beïnvloed door persoonlijk voordeel en ook niet die schijn wekken. Journalisten en redacteurs mogen nooit voordeel genieten in ruil voor redactioneel werk.

5 Intellectueel eigendomsrecht en vertrouwelijkheid Wij respecteren alle octrooien, handelsmerken, auteursrechten, beschermde informatie en bedrijfsgeheimen, evenals de vertrouwelijkheid van iedereen met wie wij zakendoen. 5. Sponsoring, verkoop en marketing De bedrijven van Mecom zijn actief in gemeenschappen waar culturele evenementen, georganiseerde sportevenementen en fondsenwerving voor goede doelen de norm zijn. Niet alleen moet Mecom als goed burger ernaar blijven streven de gemeenschappen die zij bedient te ondersteunen; in sommige gevallen kunnen daar ook commerciële voordelen uit voortvloeien. Evenals alle andere vormen van marketing of investeringen ter ontwikkeling van het bedrijf dient ervoor te worden gezorgd dat een beslissing om amusement of sponsoring aan te bieden: evenredig is aan de voordelen die eraan verbonden zijn; duidelijk betrekking heeft op wettige zakelijke activiteiten; niet plaatsvindt op verzoek van een potentiële of bestaande klant; niet samenvalt met bepaalde contracten waarbij de bedrijven van Mecom betrokken zijn; en op normale wijze goedgekeurd wordt. Er moet op worden toegezien dat hetgeen wij ontvangen in ruil voor onze sponsoring, bijv. gratis toegangskaarten voor sport- of muziekevenementen, niet aangewend wordt voor persoonlijk voordeel van werknemers, maar om zakelijke relaties op een wettige en evenredige manier te verbeteren. Dergelijk gebruik dient overeenkomstig de zakelijke reis- en representatiekostenregeling plaats te vinden. 6. Politieke giften en giften aan goede doelen Politieke giften van welke soort dan ook (inclusief het verlenen van goederen of diensten) aan politieke organisaties of partijen door enige onderneming binnen de Groep zijn bij de wet verboden, tenzij de aandeelhouders van Mecom de gift vooraf door stemming in een algemene vergadering hebben goedgekeurd. Onder politieke organisaties of partijen wordt verstaan diegenen die activiteiten uitvoeren met als doel deelname aan of verkiezing voor een openbaar ambt in het land waar het bedrijf actief is. Mecom streeft ernaar de gemeenschappen waarin de Groep werkzaam is te ondersteunen vanwege de aanzienlijke en belangrijke impact van media. Het is onze overtuiging dat goede doelen het best gesteund worden via de pagina s van onze titels, gezien het grote aantal lezers. Mecom zal de evenredigheid en de aard van de gift bepalen. Giften aan goede doelen worden alleen gedaan aan instellingen die wettig zijn en steun behoeven, nooit op verzoek van een bestaande of potentiële klant. Mecom Zakelijke Group gedragscode plc mei 2011 Pagina 5 7. Werknemers Mensen Mensen die bij ons werken, kunnen een gepaste vergoeding verwachten voor het uitvoeren van hun werk en speciale beloningen voor buitengewone prestaties. Daarnaast kunnen zij training, feedback en een veilige en geschikte werkplek verwachten, evenals vrijwaring van intimidatie en bevoorrechting en respect voor hun waardigheid en leven buiten het werk.

6 Gelijke kansen Bij arbeidszaken (waaronder ook werving, mogelijkheid tot training en promotie, overplaatsingen, beëindiging, discipline, vergoeding en uitkeringen) wordt de meest geschikte kandidaat vastgesteld op basis van kwalificaties, staat van dienst en de voor het te verrichten werk vereiste vaardigheden. Mecom zet zich in voor gelijke kansen op het werk en werknemers dienen zich te onthouden van discriminatie op grond van leeftijd, ras, huidskleur, taal, kaste, nationaliteit, religie, handicap, geslacht, huwelijkse staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke voorkeur. Werkomgeving Mecom zet zich in voor een gezonde en veilige werkomgeving en, voor zover redelijk en overeenkomstig toepasselijk recht, voor gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers op het werk. Werknemers hebben de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen voor hun eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen die door hun handelen beïnvloed kunnen worden. Werknemers moeten alle door het bedrijf geleverde zaken correct en overeenkomstig hun training en de door hen ontvangen instructies over het gebruik ervan gebruiken. Communicatie Binnen de kaders van bindend recht streeft het bedrijf naar open en eerlijke communicatie met zijn werknemers en de gemeenschap. 8. Bedrijfsmiddelen Bescherming van bedrijfsmiddelen De werknemers van het bedrijf zijn verantwoordelijk voor goed gebruik, bescherming en onderhoud van bedrijfsmiddelen, inclusief intellectuele eigendom. Bedrijfsmiddelen mogen uitsluiten gebruikt worden in het kader van bedrijfsactiviteiten, tenzij het bedrijf specifiek toestemming heeft gegeven voor ander gebruik. Het gebruik van een bedrijfstelefoon voor privédoeleinden is bijvoorbeeld een arbeidsvoorwaarde voor sommige werknemers. Crisismanagement Continuïteitsplanning speelt een hoofdrol bij onze reactie op noodsituaties, en plaatselijke bedrijven worden geacht bijgewerkte en geteste procedures te hebben om in geval van een crisissituatie de risico s voor lokale bedrijven en hun klanten, werknemers en aandeelhouders zo veel mogelijk te beperken. Bevoegdheden De aanwezigheid van een afgesproken bevoegdhedenstructuur is een essentiële vereiste voor het instellen van een doeltreffende financiële en operationele controleomgeving. Alle bedrijven dienen passende bevoegdheidsniveaus in te stellen en te handhaven voor alle zaken van inventariswaarde, uitgaven en transacties, die onderworpen moeten zijn aan goedkeuring van het management. Mecom Zakelijke Group gedragscode plc mei 2011 Pagina 6 Integriteit van de financiële gegevens van het bedrijf De boeken en administratie van het bedrijf moeten een nauwkeurige weergave zijn van de aard van de onderliggende transacties en verborgen of niet genoteerde schulden of baten mogen niet worden gemaakt of bijgehouden. De boeken en administratie moeten in alle opzichten worden bijgehouden overeenkomstig de wet van het betreffende land en volgens de boekhoudkundige principes, het beleid en procedures die het bedrijf heeft goedgekeurd. Het bedrijf zal geen belasting ontduiken, noch anderen helpen belasting te ontduiken en alle belastbare vergoedingen die werknemers mogelijk ontvangen, zullen worden bijgehouden en aangegeven bij de belastingdienst.

7 Bescherming van vertrouwelijke informatie Werknemers van het bedrijf moeten ervoor zorgen dat vertrouwelijke informatie wordt bewaard en beschermd. Vertrouwelijke informatie is informatie die niet algemeen bekend is buiten Mecom. Zulke informatie kan concurrentienadeel opleveren voor het bedrijf wanneer deze openbaar gemaakt zou worden. Als uitgevers beschermen we informatiebronnen die ons in vertrouwen zijn gegeven. 9. Klanten Het belangrijkste dat we voor onze klanten kunnen doen, is het consequent leveren van uitstekende producten en diensten. Wanneer onze klanten een vraag stellen of een verzoek of klacht indienen, moeten wij er eerst van uitgaan dat wat zij zeggen klopt. Ons antwoord moet altijd snel, toeschietelijk, vriendelijk en oplossingsgericht zijn. Wij mogen nooit de klant of iemand anders de schuld geven van problemen en we behouden ons gevoel voor humor. Bij reclame- of wervende activiteiten moeten we ten aanzien van de kleinste details eerlijkheid betrachten. 10. Samenleving Mecom neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid serieus en streeft ernaar een duurzame onderneming te zijn met betrekking tot de economische, sociale en milieuaspecten van haar activiteiten. Bij een groot deel van ons werk moeten we het vertrouwen van de mensen behouden, en als uitgever hebben we de verantwoordelijkheid om een onbevooroordeelde weergave van de feiten te geven. Onze redactionele activiteiten vinden plaats op basis van de principes van journalistiek in een democratische wereld. Wij verdedigen de onafhankelijkheid van al onze auteurs waar dan ook ter wereld en beschermen onafhankelijke journalistiek tegen bemoeienis van overheden, eigenaars, adverteerders en enige andere belangengroepen om ervoor te zorgen dat we het publiek altijd vrije en objectieve informatie kunnen bieden. 11. Naleving van deze code Alle medewerkers dienen deze zakelijke gedragscode na te leven. Mecom Zakelijke Group gedragscode plc mei 2011 Pagina 7 Het bestuur van Mecom dient ervoor in te staan dat de in deze code beschreven principes en ethische waarden aan alle medewerkers worden bekendgemaakt. Het hoger management dient naleving van deze code jaarlijks te bevestigen en het bestuur zal de conclusies van hun verklaring controleren. Hiertoe ontvangt iedereen die voor Mecom werkt de code digitaal of op papier. De Code is tevens onderdeel van het informatiepakket voor alle nieuwe medewerkers en beschikbaar op onze bedrijfswebsite en verschillende intranetpagina s. Het bestuur zal geen kritiek uitoefenen op het management voor enige bedrijfsschade als gevolg van naleving van deze Code. Werknemers zullen geen nadeel ondervinden van het melden van schending van de Code. Mecom voert een vertrouwelijk klokkenluidersbeleid om het melden van enige schending te stimuleren en haar medewerkers te beschermen. Dit beleid kunt u vinden op de website van Mecom,

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

RWE Gedragscode (mei 2016)

RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragsregels Integriteit en naleving van de wet zijn de kenmerken van ons zakelijk handelen. Dit verwachten we tevens van onze partners. Wij hebben ons in het bijzonder

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. NB: Dit is een niet-bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer.

GEDRAGSCODE. NB: Dit is een niet-bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer. GEDRAGSCODE NB: Dit is een niet-bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer. De Duitse en Engelse versies van het document zijn de enige bindende versies. innogy Gedragsregels

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Bedrijfsprincipes Ethiek

Bedrijfsprincipes Ethiek Bedrijfsprincipes Ethiek Gedragscode Doel van de gedragscode In deze gedragscode hebben wij onze normen en de verwachtingen ten aanzien van ons dagelijks gedrag schriftelijk bindend vastgelegd, met als

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

De Bekaert Gedragscode

De Bekaert Gedragscode De Bekaert Gedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur en het Bekaert Group Executive Eerste uitgave: 1 december 2004 Tweede herziene uitgave: 1 maart 2009 Code of conduct 1 De Bekaert Way Beste Bekaert-collega

Nadere informatie

Royal Cosun Gedragscode

Royal Cosun Gedragscode Royal Cosun Gedragscode De gedragscode dat ben je zelf Breda, 2010 Cosun Gedragscode Inhoud Inleiding... 1 Gedragscode... 2 KERNBEGRIPPEN... 2 KERNNORMEN... 3 Interne relaties... 3 Externe relaties...

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Hoe wij zaken doen Gedragscode. Hoe wij zaken doen HL Hilversum

Hoe wij zaken doen Gedragscode. Hoe wij zaken doen HL Hilversum Hoe wij zaken doen 1 Voorwoord Beste collega, geachte lezer, is een organisatie die uitblinkt in ambitie en drive waarmee onze opdrachtgevers worden bediend. We zijn trots op hetgeen onze organisatie

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie Please consider the environment before printing this document Gedragscode voor het ETHISCH zakendoen SPIE, een gezamenlijke ambitie De NORMEN van SPIE DE 10 LEIDENDE BEGINSELEN ETHISCH GEDRAG MILIEU De

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

1 Inleiding Onze waarden Onze ondernemingsprincipes Respecteren van de Code Niet-naleving & rapportage...

1 Inleiding Onze waarden Onze ondernemingsprincipes Respecteren van de Code Niet-naleving & rapportage... GEDRAGS- CODE INHOUD 1 Inleiding... 03 2 Onze waarden... 04 3 Onze ondernemingsprincipes... 06 4 Respecteren van de Code... 12 5 Niet-naleving & rapportage... 14 Onze Gedragscode is een uitbreiding op

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Gedragsregels van GEA AG

Gedragsregels van GEA AG Gedragsregels van GEA AG Bochum 05.06.2003 Overeenkomst over de principes van sociale verantwoording / Gedragsregels van GEA AG Preambule GEA AG verklaart nadrukkelijk als wereldwijd actieve onderneming

Nadere informatie