a t. i r

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "27-03-2005. a t. i r 05-02-2006"

Transcriptie

1

2 Gpsnd n d foudon us Psnd n h foundon spcs D pojc s d ogjk gk doo: Ths pojc ws d possb wh suppo of: Concp n coödn: Concp nd co-odnon: Asssn Asssn In snwkng : In coboon wh: Vogvng n foogf, CD-Ro n vdo: Dsgn nd phoogphy, CD-Ro nd vdo: d Mondn Schng d Rods Kunsschng h Pns Bnd Cuuufonds foundon By Kod M Russo Mjn vn Mouk Fd Ks - Svng Md Bks CH Rod / fx: www. foundon.n

3 Inoducon Indng Th go of h R T pojc ws o psn cun dvopns n h fd of nw d; xpn nu nd ncon wh h pubc w ssn. Th ss w scd fo h by o ns h vu no dffn fos nd gs. Wh hs ss w coud focus on h pc nw d hs n ody s wod. Th joy of pop nsd n h s no y w vsd n h possbs h nw d offs. Howv, sudns nd ody s youh hv kn ns n hs dvopns; hs s h goup h ws nvd o pcp n R T. Thy w dwn o h xpn nu of h pojc, hy gv fdbck nd hough h own voon nfuncd h woks h hy c o s. Ths sud n so supss nd unpdcb confonons. Ugngspun vn h pojc R T ws d vschnd onwkkngn op h gbd vn d nuw d psnn, wbj d nc h pubk n h xpn kk n bngjk ggvn ws. D nvshok bj d sc ws d pssch vng vn d kunsn vn h vu du n d dvs von vn n bd, wbj vns vschnd spcn bch wdn vn w nuw d op d on voo ogjkhdn n pc hbbn. H bd, op kuns goënd pubk s nog n zo vouwd d ogjkhdn vn nuw d kuns. Jongn n sudnn ch w. An wdn ugnodgd d nn n R T. Od zj ngngn op d vgn vn d kunsns n sos ook nvod hddn op h kn vn n wk, onsondn onvoospb confons n vssngsnn. Fnk Pn & Thos Chv F2T Honoé d O Tn Ps Chs K Th R Shy Sho T Inf Mk vn Ojn Fyop Son Hjdns Lghwds

4 Fnk Pn (USA) & Thos Chv (F) F2T s n ncv usc nson bou go/sng nd s dffn conpoy ppcons. F2T, con by ss Fnk Pn nd Thos Chv cobns scupu, obocs, hp hop, nd SMS ssgng o xpo h wys chnoogy shps h dvopn of ngug, pcuy nw fos of sng. Vws nc dcy wh h wok by sndng sho x ssg fo h ob. Onc cvd, h SMS s scnnd fo fquny usd wods nd, whn ch s found, h fou ns cvd. Th n pc, Rpp bgns o ws nd wv hs hnd wh ouhng p bsd on h ssg sn, h nw ycs cud fo o hn 130 dffn hp hop phss wn by Asd-bsd ycs nd copos J Bnd. Th s of h pc s sunousy s no oon: Boo Box ss fshng nd bsng ou h song wh Joy Rd bouncng ow-d, nd Shk Ass bgns o ov, ggd by bn sound snsos. Whn h song s fnshd, h pn sps ou souvn wh h ogn SMS nd h wods of h Rpp. Boo Box Rpp 4

5 F2T / Joy Rd F2T s n ncv uzkns d g ov go/sng n zjn vschnd gnjds opssngn. F2T, n c vn kunsns Fnk Pn n Thos Chv, cobn bdn, bwgng, hp hop n h sun vn SMS bchn o ondzokn op wk n chnoog d onwkkng vn vo gf n nuw von vn sng n h bjzond. D bzok g n dc nc n h kunswk, doo h n ko ksbchj sun zjn ob foon. En onvngn, wod h SMS bch gscnd op v vookond woodn n wnn n fwood wod gvondn, wodn d v nn gcvd. H bngjks bd, Rpp bgn dnsn n wuvn, wj hj n p uvo, d gbsd s op h SMS bch, n nuw ks d ghd s u dn 130 vschnd hp hop znnn gschvn doo d n Asd vnd ksschjv n copons J Bnd. D s vn h kunswk wod gjkjd n bwgng gbch Boo Box bgn knppn n sp d uzk wj Joy Rd n Shk Ass bgnnn bwgn, op pusn vn gudssnson n d u. As h dj fgopn s duk n h pn n souvn f h oosponkjk SMS bch n d woodn vn Rpp. Shk Ass 5

6 Honé d O (B) An nson fo Honoé d O, conssng of spc don coogu, scupus nd wo-scn DVD pojcon ws xhbd. Ths nson hd song onshp o h wok Honoé xhbd dung h 2005 Vnc Bnn, wh h psnd Bgu. Th gs pojcd on h w w shown n fs po, wh on h v ono vws coud gu hsvs, sowng down o vw h woks spy h own pc. Shown n h Musu of Modn A n Vnuv d Ascq n 1998, hs nson n (d) psâchs d, ook on s noh fo of ncon wh h gs fo h DVD w fong n h nd coud b cugh on cng pp by h vsos. 6

7 Tn Ps / D ns vn Honoé d O bsond u n bjzond cogus, scupun n op w nn gpojcd DVD s. Dz psn ws sk gd n d Bënn n Vnë n 2005, w Honoé Bgë vgnwoodgd. D bdn op d uu wn n n sn po gpojcd, wj op d ono bzoks kondn ngjpn n hun gn po bpn. Dz vo vn nc n d bdn n d ns kon w voo u n d ncf wk - n (d) ps d âchs d -, w pojcs vn 960 d s n d uch, doo bzoks kondn wodn opgvngn op n suk kkpp. Goond n h usu odn kuns n Vnuv d Ascq n

8 Chs K (USA) Chs K s w-known VJ nd hs vd wod-wd. H hs ngd vdo nd nw d no hs pfoncs s w s n fn s. Th R s vdo dpych pojcd wh sound pc h ws coposd fo. Th R s bsd on h ppcon of Fudn nd Lcnn pncps concnng h npon of dg d, H psnd hs n hs Ph.D. hss....i vy cuous bou h d h n dffn cuus ound h wod s hf of h pop n on of h spcfc cuus, s wkng ound, yng o undsnd, whh hy xs whn h cuu o no. Th oh hf of h pop whn h cuu wkng ound knowng h hy xs, bu wnng o xs s pson, h hn xsng s n objc.. Th R ds wh h confc bwn dssovng no socy nd bng sn s p of socy o bng n oucs. Chs K nvsgs h subjcvnss of h sf n conpoy cuu. I s bou on of h os pon pobs n gobs of ody: kpng you own dny. Fo h nson Chs K co-opd wh dnc Sh Wsop. fo n nvw - Fd Ks Spb

9 h R / Chs K s n bod VJ n s d h wd f o op dn. Hj k vns nss n kunsus. Hj ng vdo n nuw d n zjn pfoncs n nss. Th R s n vdowuk, gpojcd n bjhond uzksuk. Th R s gbsd op d Topssng vn Fudns n Lcnns nys n bhov vn d np vn dg d wop Chs K s fgsudd....i vy cuous bou h d h n dffn cuus ound h wod s hf of h pop n on of h spcfc cuus, s wkng ound, yng o undsnd, whh hy xs whn h cuu o no. Th oh hf of h pop whn h cuun wkng ound knowng h hy xs, bu wnng o xs s pson, h h xsng s n objc.. Th R hf s ugngspun h confc ussn: h opgn n n gzn wodn s ondd vn d schppj (s subjc), of s ndfguu ns d schppj, sch onzchb (s objc). Chs ondzok d pobk vn d zfsubjcv n d hdndgs cuuu. Th ch zch o voo h één vn d s bngjk pobn n onz gob bschvng s h bhoudn vn j gn dn. D ns s opgbouwd u gdn d d zjn gk, n snwkng d dnss Sh Wsop, vd ugbouwd nuw bdnn n nuw uzk. u n nvw - Fd Ks Spb

10 Shy Sho (IL/USA) Shy Sho s nw d s h woks nd vs n Sn Fncsco. H wok s bsd on - copu gnd nvonns. Sh cs ognck chcu sucus h chng ou pcpon of spc, nd bounds. consny chngng, by njcng vu ns no physc spc nd objcs. Ths du s pfc vhc o psn h concps of psn, pocss nd spc. Shy hs BA n A Hsoy nd Phosophy fo T-Avv Unvsy, nd n MFA n Concpu Infoon A fo Sn Fncsco S Unvsy. Shy Sho s dscbd s p of n gng gnon of nw-d ss who dfnng how copus cn b uzd s vhcs fo sc poducon. H wok nvovs cod-gnd copu gs pojcd ono chcu sufcs. Sh ss h wok s cng spc by 10

11 T Inf / Shy Sho s n nuw d kunsn u Sn Fncsco. H wk bs u - doo d copu ggnd ogvngn Zj cë n soo ognsch chcuu d onz wnng vn u, jd n gnzn udg. Shy sudd kunsgschdns n fosof n d unvs vn T-Avv n Concpu Infoon A n d unvs vn Sn Fncsco S. Zj z h wk s h hschppn vn n u doo dz consn vndn, doo onophoudjk vu nn n fysk u n objcn o vogn. D du s n d dd o h concpn vn hdn, pocssn n u psnn. Shy Sho wod oschvn s n ondd vn n opkond gn nuw d kunsns d hdfnën ho copus gbuk kunnn wodn s gdschp voo kunspoduc. Doo copucod ggnd bdn wodn op chconsch oppvks gpojcd. 11

12 Mk vn Ojn (NL) Inn s wod on s own. A wod h xss whn ou wod, upon h h, bu hs gnd h sus of p unvs. To sp no h wod you un on h copu nd opn you bows, sspss h woho, nd you v o Pn Inn by hs copu-ock. Bcus I s s dffn wod, vyhng you d nd s ss o b, hough s pu fcon n ou wod. You cn c you own uhs, by gvng yousf nw dny fo nsnc. wod nd d h, bu v h gn, wh oons k doub. I wn o npu h oon wod, s nd yb h cvy s w. I c nw y h s byond h xsng y, usng spcs of h xsng y s nd ks, bu so nsfong hs ndks. Th soy n s vy pon n y wok. R f s cocon of sos, wh y dffn ys, d o oh sos. In y wok I wn o dg pop no wod, sng fo y, bu nsfong hs y. I wn o cpu pop s non nd npu h; o dg h no hs 12

13 Fyop / Inn s n wd op zch. En wd d zch bvnd n onz wd, op onz dbo, och d sus hf vn n soo p unvsu. As j n d wd o w z j n copu n, opn j n bows, g j h woho bnnn n s j v j copu -h uschp- n Pn Inn. Dood k h s n nd wd z, jk s w j d s n z n zjn, ook s h pu fc n onz wd. J kun j gn whdn bsnsch gvn, doo bjvoobd jzf n nuw dn gvn. pkkn n d sschn ook w hun cv n z dn chn n bpd gvo, zos wjf. Ik schp n nuw d bun d g vn onz bsnd wkjkhd wn k w spcn vn d bsnd wkjkhd gbuk s hknnngspunn. Of k nsfo dz hknnngspunn. En nd spc vn jn wk s h vhnd n. H ch vn s gnjk ook n vzng vhn gn d w n vbnd sn nd vhn. In jn wk w k oschouws spn n n wd, wbj k zow vnu d vk s dz wkjkhd nsfo. Ik w hun bvngswd bïnvodn, 13

14 Son Hjdns (NL) Nu s y n ou ovy consucd nvonn. Wh snd ph usd o us bou h c h xsd n, who nhbs s suoundngs nd wh of y s, h pvd od ns sn. Wh h nu nvonn s chngng chc, coo nd shp houghou h y, ou fc spcs sc nd non-vovng, s w spnd os of ou dys n oos wh condond cs, nd nv ndng fuoscn ghs: h n n ou dy s os. Lghwds -noducon of nu o h fc suoundng. A vng skn o h ws nd foos of spc, h cs o h cu nu of s ocon nd vs h chc of spc. Fk pns h v nu. A pojcon s vng ogns. Wh shous of pns pojcd on h ws of spc. Thy v; gow on nf nd sunshn h s sud ousd, ov on h cu wnd, nd un ong wh h sun. Lk pns, hy upy hsvs by kng h sds v ong wh hun ffc. On busy dys h ny, on qu dys fw. In wndy uun h chc s nns nd whn h sun bks hough h couds n spng h hds ook up. A vng fow pn h consny ks dffn ppnc. Thoughou h dy gows no spc, h nnsy nd sz dpndng on h fcos of h ocon. A pn h sns o s suoundng. 14

15 Lghwds / Nuu s zdz n onz bbouwd ogvng. W n zndpd ons vd ov h k wn h zch bvond n wk bwons n d ogvng wn n w voo szon h s, bjf h gpvd pd s. Twj d nuujk ogvng sds vn kk vnd, n vo n ku doo h j hn, zjn onz kunsg us ssch n onvndjk, wj w d s jd vn d dg vbjvn n ks condon n noo ondgnd fuoscnd pn: d jdjn vn dg s von ggn. Lghwds hnoducn d nuu n d kunsg u. En vnd hud n d un n op d vo vn n u, d g op d ch nuu n zjn ogvng n d h kk vn d u zn. Vu pnn d d ch nuu onhun. En pojc s vnd ogns. W shoun vn pnn gpojcd op d uu vn n u. Z vn; gon doo gn n zonnschjn, d bun gn wod, d bwgn op d wnd n d zon dn. N s ch pnn vngvudgn zj zchzf doo zdn kn d vspd wodn doo nsjk vk. Op dukk dgn zjn v, op usg dgn wng. Op n wndg hfsdg hbbn z n nns kk n s d zon doo d wokn ko kjkn z op. En vnd bonpoon, d jd nds uz. Ovdg go h n d u, jd nds, od hovhd n goo fhngn vn fcon op d ok. En poon d us n zjn ogvng. 15

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Funck Gmn As Func Gdnm: chnsch sssn Funcnm: buschuffu llngnvvo + ondhoudsmdwk GBS Funcfml: Tchnsch mdwks Funconl loopbn: D1-D3 Afdlng: Socl zkn Dns: Subdns: Cod: Dol vn d n D fdlng socl zkn hf o dol n

Nadere informatie

trappen en grote tuin

trappen en grote tuin Bjlag 3 RPS Foma Paën: K. D Luw Lfjd: 61 Daum: Aandonng: TF amua na anuysma a.olus. Mdca: lyca, bloddukvlags, cholsolvlags a ë n h a u s c f s c f PSK: - Lon - Auojdn - Fsn Hulvaag: Dh. wl zond hulmddln

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2,

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2, SCHOOLKRANT rp 6 LKP ICT & STUDIEVAARDIGHEDEN D Bp n h d ch. Er zjn h d rkrchn n r zjn k h d LKP- rkrchn. En w hbbn n h d drc: W hbbn n h fjn ch. Er zjn pr v rkrchn!! Hr z j h vn nz fjn ch: (Urn & Mrv)

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

KALORSET. TKM.nl. TKM Basis: Kunststof verdeler voor vloerverwarming en -koeling. TKM Vloerverwarming en -koeling

KALORSET. TKM.nl. TKM Basis: Kunststof verdeler voor vloerverwarming en -koeling. TKM Vloerverwarming en -koeling KALORSET TKM Vlvwmng n -klng TKM Bss: Kunssf vdl v vlvwmng n -klng C C l l l l p p s s s m m d d n n g g m m c c ONDA ENGINEERING SYSTEM sl V Mn Fn, 11-13018 Vldugg (VC) - Ily - Tl. +39 0163 487 731 -

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

R I V I E R E N H O F 1 1 6

R I V I E R E N H O F 1 1 6 I V I N O MVOING IN K CONON CQ OPMN CONSUCI CONOM OPGV SSN S P I S I N G - I V I N O OV DINII N V G O M G V I N G S V G U N N I N G NVG SPISING IVINO K N - D SC - GKND KNING VOOD OV DUM N GIJZIGD JONNSMOIN

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Kriekenhofwijk. Definitief ontwerp ALGEMEEN OVER WELKE STRATEN GAAT HET? VERLOOP VAN HET PROJECT

Kriekenhofwijk. Definitief ontwerp ALGEMEEN OVER WELKE STRATEN GAAT HET? VERLOOP VAN HET PROJECT Kknhofwjk Dfnf onwp ALGEMEEN H dscsbsuu vn Dun wl d vksvlghd n d buu Kknhof nznljk vbn m vschllnd lokl ngpn n d woonsn. Zowl vogngs, fss ls uobsuuds kjgn d um n h comfo om zch op n vlg mn vplsn n d m ndch

Nadere informatie

Wat doen BSO Kaktus en BSO de Leeuw in de zomer vakantie?

Wat doen BSO Kaktus en BSO de Leeuw in de zomer vakantie? W BSO Ku BSO Lu z v? 1 1 2 ju Bj M Cu b j! Bj j H OLLA ND Q UIZ 11 j u u j v h j h u v ;).... C K u v! Th 13 ju j f v y ch h? 14 b O!! b b ju c c c u K vj 15 ju D v j h v v... u! W BSO Ku BSO Lu z v? 2

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Omkastingenvolgenshet rolvormproductieproces. Standaardkastkleuren bijgerolvormdekasten. Vierkantafgeschuind:

Omkastingenvolgenshet rolvormproductieproces. Standaardkastkleuren bijgerolvormdekasten. Vierkantafgeschuind: ROLLUIKEN Ro u n nmu un on W ypo u uoo omw dnuoo oo o u n :no u d mu un on W oo dпђ±пђ±nh o u p d n do onw ng d h dnd o u n g o n nw g dnb gnd gn h ppn Mn nd n h d n nd nhb bnb b o u n du ng m dd n omb

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n Hhg Ω gp 6 Ω N (b 1) L zch Nm: Zk pg h bk L k bkjk f f kg Mk vg pg 2 1 Vu H w k w h N Amm h f Mj v 12 v h pvc D hf v mj pvc pg, 5 6 2 Vu 1 p c H 2 j k E u p U V 5 z E 6 D L w k 1 E wm j hg v h w m 2 Dz

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder Usn Usn Usn Vn on vn pmr m worn, mo v n us n worn. ou n n nn m wor vn n prou, zos u n v p n worn, us voor vouwn, z, on, ws, m o s wor. mrn wr ms n or s, s m (sp) n ppr/ron n vrpnsrn. N vn vorm n n us nn.

Nadere informatie

LIGHT4U TUBE Ø SPOTLIGHTS. Gradenbundels 15 \ 24 \ 36. Max lumen

LIGHT4U TUBE Ø SPOTLIGHTS. Gradenbundels 15 \ 24 \ 36. Max lumen SPOTLIGHTS SPOTLIGHTS LIGHT4U TUBE Ø9 240 Mx. 4000 umn Gdnbunds 1 \ 24 \ 36 2700K, 3000K, 300K, 4000K, 000K, 700K, Food wm wh, Food pmum d, Csp wh, Pmum wh n Vkgb kun Rchb 3-sn LED-s m Phps o Osm LED sysm

Nadere informatie

HER OPEND INWÜRSELEN ALL. 1000d INBOUWKEUKEN MERKENKORT GESCHENKT ,COMPLEET OPMETEN MONTAGE IJSSYSTEEM OP KEUKENS OP KEUKENS TOT IJN MEUBELZAAK

HER OPEND INWÜRSELEN ALL. 1000d INBOUWKEUKEN MERKENKORT GESCHENKT ,COMPLEET OPMETEN MONTAGE IJSSYSTEEM OP KEUKENS OP KEUKENS TOT IJN MEUBELZAAK HR OPND WÜRN n n n n nb K HOOGGN nn h n C PR J XXX COP nbuw u n h n w m n n n n m +m 6_ C uu nn n BN C n BK6N nbuw K+ w GV+ w m n 8D RKNKOR G»BOWKOK»RVPOBK» OVN»CRN KOOKP» WKP»V WR GCHNK BOWKKN COP ZOGBD

Nadere informatie

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij 6 : c 2 0 1 1 3 2 6 H h? A v v 11 v v 12 E v v M h! v ch 1 P I v L! J S: K H v: R z H : O B: J (4) Pc v H I! W z 7 8 v c ch h z v h. W v. V 1 2 z v. K h? F, Jyc R Sy S: Cv H v: E ( ), v,, H : h h vch B:

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen km fs nkmnstgval bj abdsngschkthd mt W aanvllnd vkngn lgmn nfmat s bstmd v wkgvs n wknms d gaag m wlln wtn v d aanvllnd W vkngn n d bch lst wlk nadlg gvlgn d Wt nkmn n bd (W) v ht nkmn van wknms kan hbbn

Nadere informatie

van de Hipste wijk dé Krant! ..slik,, Het is gezellig bij Opa! Voorstad Serious Request Kerst komt er weer aan!

van de Hipste wijk dé Krant! ..slik,, Het is gezellig bij Opa! Voorstad Serious Request Kerst komt er weer aan! 2014.3 é K! v H wjk u..:..k,, K k w! V Su Rqu H z bj O! W V O TIP! K uw k? Kjk www.bwz.. Ovw u z? Cck v. zk.. Bw vj cwk! V 1 v 21 k wc cu cwk bw. H u v Mk Ny Rw z w c u: W bb w 2010 kc. H w uw, bb w v

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Populaire licenties voor baby s en peuters zijn Jake and the Never Land Pirates, Mike de Ridder en Doc McStuffins.

Populaire licenties voor baby s en peuters zijn Jake and the Never Land Pirates, Mike de Ridder en Doc McStuffins. s g D s d s 3 1 0 2 lgd p s y b x b Tds Ppul lcs v bby s pus zj Jk d h Nv Ld Ps, Mk d Rdd Dc McSuffs. Lg Dupl Jk 10514 Jk s pschp Bucky Spls Dc McSuffs H ducv splgd v VTch bljf gd sc, m d cvfl hf d spcls

Nadere informatie

jt2016/ed - aankondiging

jt2016/ed - aankondiging j6/d kod Vooood kood H VSV b zj jk dk ko o o 8 jdooo " Vd", jjk oo oz. I dz d o 7 jdo ko, oo dk. E od dod k d od o b bjf oo VSV oo. Exof ook b o o ooo. O doddod k oz bfd Pybko, d j "Sf". O zdod Edzof doo

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s y dc w BRAVIA v Hg hb bdkw, vff gd f k Idc v w 4K LED v 65 55ch Bkjk d d m 4K XRy PRO w XRy PRO Odk w wd v k m h TRILUMINO dpy G v hd gd m dp, v b Mk dc vbdg m w mph f b Bf d wzghd vd v y w f Qz dg Bdhvdp,

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2 Vsp 0 maa 04 M mwk va Mav Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va kus. L mj, o

Nadere informatie

Praktische richtlijnen voor het schrijven van een technisch-wetenschappelijk verslag

Praktische richtlijnen voor het schrijven van een technisch-wetenschappelijk verslag E W Ps j voo sjv v swsj vs Jos S Ko Uvs Lv W Af PMA Voof... E W Voof... Ovz os A s Io S Voob Bs L B v o W s b v sfj o o voo, wo? Bsss v o W zj bjs bsss voo o o? W E M Voof... Ovz os A s Io S Voob Bs L

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

De biologische veehouderij

De biologische veehouderij Ald ks v blsch Blsch wafls Blsch mablljs Blsch b ma Blsch ljfl 100 4 suks Halfj 0.5 l 1.25 0. 0. 3.7 7.58/l 12.50/k... maak ks m D blsch vhudj E km sds m bj... 463 WT_B-FaTad_Fld_203x288_11.dd 1 24-0-15

Nadere informatie

DISCRIMINEREN? Meneer Anoniem werd gediscrimineerd om z n kleur. Zijn ouders wisten er niks van.

DISCRIMINEREN? Meneer Anoniem werd gediscrimineerd om z n kleur. Zijn ouders wisten er niks van. STOPPESTEN 15 fbu 2012 BUYTENWEG VERTELT OVER PESTEN & VERDRIET, PLAGEN & VERTIER DISCRIMINEREN? L v D v W u uu z v, u z WIN WIN WIN Vh &vw u buu u ch v ' Gch & S Nuu z ch VERANDERD: : M Rc w, m M. Rc,

Nadere informatie

E L E K T R A - I N S T A L L A T I E

E L E K T R A - I N S T A L L A T I E BH 1 ks dz bh Cfm d m Č 60 6701 z d dkss ksch bh jk s ksch ss. z d suk... 14 M: Hd, zfdd pyychd (PVC) m wmwsd 5 C +60 C. z cfm d m Č 60 6701.18 d d s d pf m d k m mpuu 850 C p bsdhd m mpuu uu. fm P Í b,

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V, fb, 2015 P1 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff f? U v p Mb chu. S b pf, y h, y, f, T Ch f p p. Z u u cv, b H Hp

Nadere informatie

Paaseditie. Creactiefke. Mét foto s van onze bivakplaats!!! Chiro Hermelinde kkk

Paaseditie. Creactiefke. Mét foto s van onze bivakplaats!!! Chiro Hermelinde kkk Pd Ccf Mé f v z bvp!!! Ch Hmd H chmd, H 3 ccfj v d j j bvb v. D b d w d ppd z. Kj j z m v d hj chcd pj m? E w d hb bfj chv d ph. Mch m hj w chwj p zdmdd? M d z j w h bf m zj d j d m E w hbb d w: m md w

Nadere informatie

z i o v e u i s h t a r l e r a

z i o v e u i s h t a r l e r a k x 2 0 0 9 h k x x h I k h. T h hk 2009. Th! M h GC D P h. O k x. Hk k k! W D - E V 23 24 2009 20 EUR 14-13 (.) - 10 (8) Q B C UITVERKOCHT G h h k k T Sh. T Sh h h h. W h h h h kkk, h h. D k, h h, h hk

Nadere informatie

Bijlage: marktanalyse salarissoftware, onderzoeksbureau GBNED, www.softwarepakketten.nl

Bijlage: marktanalyse salarissoftware, onderzoeksbureau GBNED, www.softwarepakketten.nl Lvanci AFAS ERP AGP Businss Sowa ARAS P&Z BCS HRM n admi nisais Bijag: makanays saaissowa, ondzoksbuau GBNED, www.sowapakkn.n Pakk Easypay Pman Wokoc AFAS Poi HRM/Payo AFAS Poi Payo insvic AGP A voo nd

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Westvlaamse Drankencentrale. www.westvlaamsedrankencentrale.be

Westvlaamse Drankencentrale. www.westvlaamsedrankencentrale.be BIEREN J Dk Wvm Dkc Lmbug Dkc.jk.b.vmkc.b.mbugkc.b Dgu z b g v hjk ub h gv mkp. m h p b z m j z, gk! H g g b, D B k zg k v fé, pp C j. m k k b c k uv h z Bg m bj, m g b: g p u j kk b u k B, m p m p cfé

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken

Jaarverslag 2014 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken LADSCHAPSFDS Ah Rj Ihu I Buuz Cuc Ex Ihuj u A Fcë Vub J Sch Lch Ah Rj I V u h z j h buu Sch ch Ah Rj ( SLA) D b h j H b c ch j D ch z Ah Rj ch h : H bhu h ch uu - cuuuch h Ah j E ch zj b hu bj zj D ch

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

Bruto prijs Hazet gereedschap

Bruto prijs Hazet gereedschap 80.0-9/193 3.113,00 80.1000 767,99 80.1000-19 22,40 80.1000-21 22,40 80.1000-22 22,40 80.1000-24 23,40 80.1000-27 26,39 80.1000-30 31,19 80.1000-32 33,19 80.1000-33 33,19 80.1000-34 33,60 80.1000-36 38,39

Nadere informatie

Bruto prijs Hazet gereedschap

Bruto prijs Hazet gereedschap Artikelnummer Bruto Artikelnummer Bruto Artikelnummer Bruto 80.0-9/193 3.113,00 80.1000 767,99 80.1000-19 22,40 80.1000-21 22,40 80.1000-22 22,40 80.1000-24 23,40 80.1000-27 26,39 80.1000-30 31,19 80.1000-32

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgijpd udd z igmi pof iuci 6 BLOK 3 LES 3 TELEVISIE 2 1 W vid d mm m g g po v-p v-p v h v v D m g g g g d i wi hui hu K o H K H g g z g m om o D w w d m m m m om o ccho g g ig v i fv d iid D j j i i ui

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

r n m p o s s v c e r f e a o s l d a m m a g t

r n m p o s s v c e r f e a o s l d a m m a g t Nm: L zch Ω hhb Ω p 7 Ω b 1 Ω Uvj Zwj BV Ω wwwzwjzch L zch Z p h b L bj f f M v p 5, 6 7 1 1 H z v (8, ) 2 H z m v (, 3, 9) 3 Dz p m b w w v Ep (8, 9) Dz m c h w v Ecmm (8, 9) 5 D Ep U Tw pch (12) 6 B

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman LESBRIEF Tw F Awm MUZIEK OP MAAT, h v muzk! N Gh F: B Vhk / J Akkm Muzk p m N gh A vg z bf bp umm, m hm. Gïp gï g v Amm E Gu Hv g h u v N gh u w v pp k: J Akkm, Ay Tm, Aj v Bg E v H, wbj v gm pgmk m w

Nadere informatie

=== = = = = = = = = = = = = = =

=== = = = = = = = = = = = = = = déäáàâéâ~åëéåáåçáå~íçêéåáåsä~~åçéêéå pí~íáëíáéâéåéåáåçáå~íçêéåîççêééåöéäáàâéâ~åëéåäéäéáç îççêã~ååéåéåîêçìïéå låçéêòçéâëíéêëw káåçpíééöã~åë j~êà~ås~å^éêëåüçí bäâés~äö~éêéå qáååéjéêíéåë mêçãçíçêwmêçñkaêkjáéâés~åe~éöéåççêéå

Nadere informatie

Welkom in de Kersenlaan

Welkom in de Kersenlaan Wkm Ks Sp Lg g Vijg s Bmsmm Sp Lmbgs g s pc Lmbg, Agscp N Bs, Ambss, Bs+ K Smg Hc-Eks s pgm pc, m k sppkk D s g : Hc-Eks, Bs-gm, s g gm b sk Om kk k, sg gm, Rg Lscp Lg Kmp Bsps k Dz sppkk mgm g sps Z km

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 20 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

Aanvulling handleiding voor werkboek 1

Aanvulling handleiding voor werkboek 1 Anvllng hndldng vr wrkbk 1 Bj d hrzn drk vn wrkbk 1 (2017) n nl bldzjd vrvngn dr nw wrkbldn. D nkjkbldn hrvr n p d vlgnd bldzjd n d bnd. Prn d bnd n klr n p d gprn bldzjd n w hndldngmp. Drn zjn mmg bldzjd

Nadere informatie

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10 Dcb 206 Mj jcf 48 j N 0 E w jw! Hfjz b H v j w v fjz v b. Hb j w, j j j GC B 9 cb 206.. S Gxy b - Gc GC B 08 2. B - Gc Pc S, B 254. DVD + CD - Gc J Pc, V P 62 4. wwj - Gc J B, G 22 5. F - Gc Vé P 404 6.

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser W W W. U D I O V I D E O S P E C I L I S T. N L k j F g b! c c bj uw Sp 1v 50.oor 127 cm B 849.- rgk Poc 3D Pm TV TXP 50 XT 50 E Pm TV 600 Hz pp WF voorbr DLN Ir browr Ergko pr jr: 42.- 699.-...áárvoor

Nadere informatie

enquete bezoekers Amelisweerd verklaring A/B enquete locaties P parkeerplaats F fietsenstalling het weer tijdens de enaquete

enquete bezoekers Amelisweerd verklaring A/B enquete locaties P parkeerplaats F fietsenstalling het weer tijdens de enaquete enquete bezoekers Amelisweerd verklaring A/B enquete locaties P parkeerplaats F fietsenstalling het weer tijdens de enaquete verklaring 1 wat is de reden van uw bezoek aantal 1 op doorreis 4 2 recreatief

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 120 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V p, u 2015 P1 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff f? U v p Mb chu. S b pf, y h, y, f, T Ch f p p. Z u u cv, b H Hp

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Word lid van de KNMP. De KNMP is dé vereniging die essentieel is bij de invulling en uitvoering van het beroep van apotheker. Ook voor jou!

Word lid van de KNMP. De KNMP is dé vereniging die essentieel is bij de invulling en uitvoering van het beroep van apotheker. Ook voor jou! W v KNMP D KNMP p bgjk bj h bwk v kw v h vk v phk, k p jw v. Z z wj v kg v h pcm pb fmc. Jw pg w fgm p w v h v p km. D KNMP é vgg bj vg vg v h bp v phk. Ok v j! W kjg j v? V 37,5 p j b j k v KNMP. D v

Nadere informatie

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband A 2014 1.. f@. v (026) 352 34 20 v v S G I v D A v G. E v v :,. D v. I v f f v v fv. H G. H v G. V A. O v, G f v. W v f. I v v, v. H, v v v -v. D, f: A H v v v, f. N. T v v. D v v v. D v,,. W v v v f.

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden N; O 4 j V L I z N, j N c, j j I N D N é j f j I j áj V j, j? 2008 G 2009 1 D N T ; M Vj-j/c V 70, 1200 c, 9, 2 Cc C, 4 j 1 j z 5000 c 4000 2 M V N 2009 MRM P D M V j c V S c! V c z f V c zczf cc H cc

Nadere informatie

Inventarisatie bodemkwaliteitsgegevens. definitief

Inventarisatie bodemkwaliteitsgegevens. definitief Iv v /UMC M, v 2009 Iv v /UMC 1 I 1 I 3 2 Iv v 5 21 D v v 5 22 V 5 23 E v 6 24 7 25 8 3 C 8 j 1 Iv j q Iv v /UMC 2 1 I T v v v /UMC v v z v v v j M v Dv zj v : v zj v v; z v v; z v j ; z v j D z v UMC

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde I Opgave 1. Projectiel

Tentamen Natuurkunde I Opgave 1. Projectiel Tnan Nauukund I 9--8 Opga. Pojcil Vanaf d op an n hog bg wod n pojcil d ali ingschon. D sasnlhid is 6 /s n aak n hok an 6 ohoog d hoizonaal. W waalozn d luchwijing n kizn g /s. a kn d hoizonaal afglgd

Nadere informatie

De voordelen. van huren. Het gemak. van huren. in de stad. Heerlijk wonen in deze comfortabele appartementen DEVENTER

De voordelen. van huren. Het gemak. van huren. in de stad.  Heerlijk wonen in deze comfortabele appartementen DEVENTER D voodln vn hun Hlijk wonn in dz comfobl ppmnn DEVENTER D huuwoningn in h T&D kwi vlln in d vij co huu. Twijfl j nog of hun w voo jou i? hbbn d goo voodln voo j op n ijj gz. Snl bwoonb Incl. bdkm n kukn

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

LICHTOPLOSSINGEN - SPOTLIGHTS - DOWNLIGHTS - WAND- EN PLAFOND ARMATUREN - RAILS EN TOEBEHOREN. Klik om direct naar een productgroep te gaan

LICHTOPLOSSINGEN - SPOTLIGHTS - DOWNLIGHTS - WAND- EN PLAFOND ARMATUREN - RAILS EN TOEBEHOREN. Klik om direct naar een productgroep te gaan LICHTOPLOSSINGEN - SPOTLIGHTS - DOWNLIGHTS - WAND- EN PLAFOND ARMATUREN - RAILS EN TOEBEHOREN Kk om dc n n poducgop gn INTRODUCTIE DE NIEUWSTE LICHTOPLOSSINGEN UITGELICHT Lgh4U s poducn n mpou n hoogwdg

Nadere informatie

4, 99 GRATIS SPEK -9, 39 BON WOENSDAG 1 NOVEMBER ALLE WINKELS OPEN VAN 8.00 U. TOT U. 7, 99 DOVE WAS- TABLET 100 G /KG VERS OF GEZOUTEN

4, 99 GRATIS SPEK -9, 39 BON WOENSDAG 1 NOVEMBER ALLE WINKELS OPEN VAN 8.00 U. TOT U. 7, 99 DOVE WAS- TABLET 100 G /KG VERS OF GEZOUTEN FOL NBIING V OF GZOUTN PK -9, 39 7, 4, /KG WONG 1 NOVMB LL WINKL OPN VN 8.00 U. TOT 12.30 U. BON GTI OV W- TBLT 100 G GLIG VN VIJG 27/10 T..M. ZONG* 29/10/2017 IN LVO KOTM, P N TNLO. *i Zhv..m. zadag 28/10/2017.

Nadere informatie

YUC WISSELPLATEN

YUC WISSELPLATEN YUC WISSELPLATEN 2013-2014 FOCUS OP YUC ISO DRAAI - WISSELPLATEN YOUR UNIVERSAL CHOICE MATERIALEN Productie karakteristieken ISO materiaal groepen - Beperkte series P - Staal - Dagelijks meerdere productie

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie