a t. i r

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "27-03-2005. a t. i r 05-02-2006"

Transcriptie

1

2 Gpsnd n d foudon us Psnd n h foundon spcs D pojc s d ogjk gk doo: Ths pojc ws d possb wh suppo of: Concp n coödn: Concp nd co-odnon: Asssn Asssn In snwkng : In coboon wh: Vogvng n foogf, CD-Ro n vdo: Dsgn nd phoogphy, CD-Ro nd vdo: d Mondn Schng d Rods Kunsschng h Pns Bnd Cuuufonds foundon By Kod M Russo Mjn vn Mouk Fd Ks - Svng Md Bks CH Rod / fx: www. foundon.n

3 Inoducon Indng Th go of h R T pojc ws o psn cun dvopns n h fd of nw d; xpn nu nd ncon wh h pubc w ssn. Th ss w scd fo h by o ns h vu no dffn fos nd gs. Wh hs ss w coud focus on h pc nw d hs n ody s wod. Th joy of pop nsd n h s no y w vsd n h possbs h nw d offs. Howv, sudns nd ody s youh hv kn ns n hs dvopns; hs s h goup h ws nvd o pcp n R T. Thy w dwn o h xpn nu of h pojc, hy gv fdbck nd hough h own voon nfuncd h woks h hy c o s. Ths sud n so supss nd unpdcb confonons. Ugngspun vn h pojc R T ws d vschnd onwkkngn op h gbd vn d nuw d psnn, wbj d nc h pubk n h xpn kk n bngjk ggvn ws. D nvshok bj d sc ws d pssch vng vn d kunsn vn h vu du n d dvs von vn n bd, wbj vns vschnd spcn bch wdn vn w nuw d op d on voo ogjkhdn n pc hbbn. H bd, op kuns goënd pubk s nog n zo vouwd d ogjkhdn vn nuw d kuns. Jongn n sudnn ch w. An wdn ugnodgd d nn n R T. Od zj ngngn op d vgn vn d kunsns n sos ook nvod hddn op h kn vn n wk, onsondn onvoospb confons n vssngsnn. Fnk Pn & Thos Chv F2T Honoé d O Tn Ps Chs K Th R Shy Sho T Inf Mk vn Ojn Fyop Son Hjdns Lghwds

4 Fnk Pn (USA) & Thos Chv (F) F2T s n ncv usc nson bou go/sng nd s dffn conpoy ppcons. F2T, con by ss Fnk Pn nd Thos Chv cobns scupu, obocs, hp hop, nd SMS ssgng o xpo h wys chnoogy shps h dvopn of ngug, pcuy nw fos of sng. Vws nc dcy wh h wok by sndng sho x ssg fo h ob. Onc cvd, h SMS s scnnd fo fquny usd wods nd, whn ch s found, h fou ns cvd. Th n pc, Rpp bgns o ws nd wv hs hnd wh ouhng p bsd on h ssg sn, h nw ycs cud fo o hn 130 dffn hp hop phss wn by Asd-bsd ycs nd copos J Bnd. Th s of h pc s sunousy s no oon: Boo Box ss fshng nd bsng ou h song wh Joy Rd bouncng ow-d, nd Shk Ass bgns o ov, ggd by bn sound snsos. Whn h song s fnshd, h pn sps ou souvn wh h ogn SMS nd h wods of h Rpp. Boo Box Rpp 4

5 F2T / Joy Rd F2T s n ncv uzkns d g ov go/sng n zjn vschnd gnjds opssngn. F2T, n c vn kunsns Fnk Pn n Thos Chv, cobn bdn, bwgng, hp hop n h sun vn SMS bchn o ondzokn op wk n chnoog d onwkkng vn vo gf n nuw von vn sng n h bjzond. D bzok g n dc nc n h kunswk, doo h n ko ksbchj sun zjn ob foon. En onvngn, wod h SMS bch gscnd op v vookond woodn n wnn n fwood wod gvondn, wodn d v nn gcvd. H bngjks bd, Rpp bgn dnsn n wuvn, wj hj n p uvo, d gbsd s op h SMS bch, n nuw ks d ghd s u dn 130 vschnd hp hop znnn gschvn doo d n Asd vnd ksschjv n copons J Bnd. D s vn h kunswk wod gjkjd n bwgng gbch Boo Box bgn knppn n sp d uzk wj Joy Rd n Shk Ass bgnnn bwgn, op pusn vn gudssnson n d u. As h dj fgopn s duk n h pn n souvn f h oosponkjk SMS bch n d woodn vn Rpp. Shk Ass 5

6 Honé d O (B) An nson fo Honoé d O, conssng of spc don coogu, scupus nd wo-scn DVD pojcon ws xhbd. Ths nson hd song onshp o h wok Honoé xhbd dung h 2005 Vnc Bnn, wh h psnd Bgu. Th gs pojcd on h w w shown n fs po, wh on h v ono vws coud gu hsvs, sowng down o vw h woks spy h own pc. Shown n h Musu of Modn A n Vnuv d Ascq n 1998, hs nson n (d) psâchs d, ook on s noh fo of ncon wh h gs fo h DVD w fong n h nd coud b cugh on cng pp by h vsos. 6

7 Tn Ps / D ns vn Honoé d O bsond u n bjzond cogus, scupun n op w nn gpojcd DVD s. Dz psn ws sk gd n d Bënn n Vnë n 2005, w Honoé Bgë vgnwoodgd. D bdn op d uu wn n n sn po gpojcd, wj op d ono bzoks kondn ngjpn n hun gn po bpn. Dz vo vn nc n d bdn n d ns kon w voo u n d ncf wk - n (d) ps d âchs d -, w pojcs vn 960 d s n d uch, doo bzoks kondn wodn opgvngn op n suk kkpp. Goond n h usu odn kuns n Vnuv d Ascq n

8 Chs K (USA) Chs K s w-known VJ nd hs vd wod-wd. H hs ngd vdo nd nw d no hs pfoncs s w s n fn s. Th R s vdo dpych pojcd wh sound pc h ws coposd fo. Th R s bsd on h ppcon of Fudn nd Lcnn pncps concnng h npon of dg d, H psnd hs n hs Ph.D. hss....i vy cuous bou h d h n dffn cuus ound h wod s hf of h pop n on of h spcfc cuus, s wkng ound, yng o undsnd, whh hy xs whn h cuu o no. Th oh hf of h pop whn h cuu wkng ound knowng h hy xs, bu wnng o xs s pson, h hn xsng s n objc.. Th R ds wh h confc bwn dssovng no socy nd bng sn s p of socy o bng n oucs. Chs K nvsgs h subjcvnss of h sf n conpoy cuu. I s bou on of h os pon pobs n gobs of ody: kpng you own dny. Fo h nson Chs K co-opd wh dnc Sh Wsop. fo n nvw - Fd Ks Spb

9 h R / Chs K s n bod VJ n s d h wd f o op dn. Hj k vns nss n kunsus. Hj ng vdo n nuw d n zjn pfoncs n nss. Th R s n vdowuk, gpojcd n bjhond uzksuk. Th R s gbsd op d Topssng vn Fudns n Lcnns nys n bhov vn d np vn dg d wop Chs K s fgsudd....i vy cuous bou h d h n dffn cuus ound h wod s hf of h pop n on of h spcfc cuus, s wkng ound, yng o undsnd, whh hy xs whn h cuu o no. Th oh hf of h pop whn h cuun wkng ound knowng h hy xs, bu wnng o xs s pson, h h xsng s n objc.. Th R hf s ugngspun h confc ussn: h opgn n n gzn wodn s ondd vn d schppj (s subjc), of s ndfguu ns d schppj, sch onzchb (s objc). Chs ondzok d pobk vn d zfsubjcv n d hdndgs cuuu. Th ch zch o voo h één vn d s bngjk pobn n onz gob bschvng s h bhoudn vn j gn dn. D ns s opgbouwd u gdn d d zjn gk, n snwkng d dnss Sh Wsop, vd ugbouwd nuw bdnn n nuw uzk. u n nvw - Fd Ks Spb

10 Shy Sho (IL/USA) Shy Sho s nw d s h woks nd vs n Sn Fncsco. H wok s bsd on - copu gnd nvonns. Sh cs ognck chcu sucus h chng ou pcpon of spc, nd bounds. consny chngng, by njcng vu ns no physc spc nd objcs. Ths du s pfc vhc o psn h concps of psn, pocss nd spc. Shy hs BA n A Hsoy nd Phosophy fo T-Avv Unvsy, nd n MFA n Concpu Infoon A fo Sn Fncsco S Unvsy. Shy Sho s dscbd s p of n gng gnon of nw-d ss who dfnng how copus cn b uzd s vhcs fo sc poducon. H wok nvovs cod-gnd copu gs pojcd ono chcu sufcs. Sh ss h wok s cng spc by 10

11 T Inf / Shy Sho s n nuw d kunsn u Sn Fncsco. H wk bs u - doo d copu ggnd ogvngn Zj cë n soo ognsch chcuu d onz wnng vn u, jd n gnzn udg. Shy sudd kunsgschdns n fosof n d unvs vn T-Avv n Concpu Infoon A n d unvs vn Sn Fncsco S. Zj z h wk s h hschppn vn n u doo dz consn vndn, doo onophoudjk vu nn n fysk u n objcn o vogn. D du s n d dd o h concpn vn hdn, pocssn n u psnn. Shy Sho wod oschvn s n ondd vn n opkond gn nuw d kunsns d hdfnën ho copus gbuk kunnn wodn s gdschp voo kunspoduc. Doo copucod ggnd bdn wodn op chconsch oppvks gpojcd. 11

12 Mk vn Ojn (NL) Inn s wod on s own. A wod h xss whn ou wod, upon h h, bu hs gnd h sus of p unvs. To sp no h wod you un on h copu nd opn you bows, sspss h woho, nd you v o Pn Inn by hs copu-ock. Bcus I s s dffn wod, vyhng you d nd s ss o b, hough s pu fcon n ou wod. You cn c you own uhs, by gvng yousf nw dny fo nsnc. wod nd d h, bu v h gn, wh oons k doub. I wn o npu h oon wod, s nd yb h cvy s w. I c nw y h s byond h xsng y, usng spcs of h xsng y s nd ks, bu so nsfong hs ndks. Th soy n s vy pon n y wok. R f s cocon of sos, wh y dffn ys, d o oh sos. In y wok I wn o dg pop no wod, sng fo y, bu nsfong hs y. I wn o cpu pop s non nd npu h; o dg h no hs 12

13 Fyop / Inn s n wd op zch. En wd d zch bvnd n onz wd, op onz dbo, och d sus hf vn n soo p unvsu. As j n d wd o w z j n copu n, opn j n bows, g j h woho bnnn n s j v j copu -h uschp- n Pn Inn. Dood k h s n nd wd z, jk s w j d s n z n zjn, ook s h pu fc n onz wd. J kun j gn whdn bsnsch gvn, doo bjvoobd jzf n nuw dn gvn. pkkn n d sschn ook w hun cv n z dn chn n bpd gvo, zos wjf. Ik schp n nuw d bun d g vn onz bsnd wkjkhd wn k w spcn vn d bsnd wkjkhd gbuk s hknnngspunn. Of k nsfo dz hknnngspunn. En nd spc vn jn wk s h vhnd n. H ch vn s gnjk ook n vzng vhn gn d w n vbnd sn nd vhn. In jn wk w k oschouws spn n n wd, wbj k zow vnu d vk s dz wkjkhd nsfo. Ik w hun bvngswd bïnvodn, 13

14 Son Hjdns (NL) Nu s y n ou ovy consucd nvonn. Wh snd ph usd o us bou h c h xsd n, who nhbs s suoundngs nd wh of y s, h pvd od ns sn. Wh h nu nvonn s chngng chc, coo nd shp houghou h y, ou fc spcs sc nd non-vovng, s w spnd os of ou dys n oos wh condond cs, nd nv ndng fuoscn ghs: h n n ou dy s os. Lghwds -noducon of nu o h fc suoundng. A vng skn o h ws nd foos of spc, h cs o h cu nu of s ocon nd vs h chc of spc. Fk pns h v nu. A pojcon s vng ogns. Wh shous of pns pojcd on h ws of spc. Thy v; gow on nf nd sunshn h s sud ousd, ov on h cu wnd, nd un ong wh h sun. Lk pns, hy upy hsvs by kng h sds v ong wh hun ffc. On busy dys h ny, on qu dys fw. In wndy uun h chc s nns nd whn h sun bks hough h couds n spng h hds ook up. A vng fow pn h consny ks dffn ppnc. Thoughou h dy gows no spc, h nnsy nd sz dpndng on h fcos of h ocon. A pn h sns o s suoundng. 14

15 Lghwds / Nuu s zdz n onz bbouwd ogvng. W n zndpd ons vd ov h k wn h zch bvond n wk bwons n d ogvng wn n w voo szon h s, bjf h gpvd pd s. Twj d nuujk ogvng sds vn kk vnd, n vo n ku doo h j hn, zjn onz kunsg us ssch n onvndjk, wj w d s jd vn d dg vbjvn n ks condon n noo ondgnd fuoscnd pn: d jdjn vn dg s von ggn. Lghwds hnoducn d nuu n d kunsg u. En vnd hud n d un n op d vo vn n u, d g op d ch nuu n zjn ogvng n d h kk vn d u zn. Vu pnn d d ch nuu onhun. En pojc s vnd ogns. W shoun vn pnn gpojcd op d uu vn n u. Z vn; gon doo gn n zonnschjn, d bun gn wod, d bwgn op d wnd n d zon dn. N s ch pnn vngvudgn zj zchzf doo zdn kn d vspd wodn doo nsjk vk. Op dukk dgn zjn v, op usg dgn wng. Op n wndg hfsdg hbbn z n nns kk n s d zon doo d wokn ko kjkn z op. En vnd bonpoon, d jd nds uz. Ovdg go h n d u, jd nds, od hovhd n goo fhngn vn fcon op d ok. En poon d us n zjn ogvng. 15

Het blad van/voor muziekliefhebbers 7 februari 2014 nr. 304. No Risk Disc: Temples

Het blad van/voor muziekliefhebbers 7 februari 2014 nr. 304. No Risk Disc: Temples H bd vn/voor muzikifhbbrs 7 fbruri 2014 nr. 304 No Risk Disc: Tms un rucurs N RIK DIC mni 304 DVD & BLU-RAY DVD, BLU-RAY, DVD+2CD, DVD+3LP & DELUXE EDITION DVD & BLU-RAY TEMPLE un rucurs (Hvny/PIA/Rough

Nadere informatie

LUIS. Bloemenpracht monument. Junioren korfbal kampioen D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. Van de voorzitter

LUIS. Bloemenpracht monument. Junioren korfbal kampioen D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. Van de voorzitter D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS 7 j g n g n u m m 1 9 wonsdg 1 juni 2011 Autocoss Mknss op 13 juni 2011 Autocoss, ht blijft domn En utocoss is n cosswdstijd di, in tgnstlling tot n lly, op n

Nadere informatie

Ab Mulder BESPAREN BETEKENT LANG NIET ALTIJD BEZUINIGEN. www.abmulderbv.nl Apeldoorn 29, De Superb Combi Greenline, de ruimste met 20% bijtelling.

Ab Mulder BESPAREN BETEKENT LANG NIET ALTIJD BEZUINIGEN. www.abmulderbv.nl Apeldoorn 29, De Superb Combi Greenline, de ruimste met 20% bijtelling. Zond g oobhoudn. Afgbld uto kn fwjkn vn stnddspcfcts. 3; CO2 g/km: vn 98-244 Edt Zutphn nts AUTO SHOW- mt b jn LICHT 1500 AU T E BED RIJFS O S n WAGE NS www. lnf nk.nl 11 Vschjnt 11x p j 5 jgng dt 25 novmb

Nadere informatie

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD Hredc ie l'timyai

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD Hredc ie l'timyai Z 0 A 90 bümü * uu ff 3 00 P s mf f J5Q b H c mc f ks w s bchu. Hsc f zfs s z m m w u m c 49.J EN N 4 5 OMLGGENDE Afm NEUS EN ANNONCENBLAD Hc my BUREEL EN REDACTE: KASTEELSTRAAT. TLSCHE 9 APRL 90 kyksch

Nadere informatie

Trefzeker. Service Schrift. het. Wat zeggen de politieke partijen over...

Trefzeker. Service Schrift. het. Wat zeggen de politieke partijen over... Tfz h vmb / dcmb 2006 Svc Schf W zgg d p pj v... Uw zgvzg z zg! Schfj vzgp vd jd D Nuw Pw I d bu gv KOSTER vzg b.v. h pdvbuu K v M & P B.V. (KMP) u cu fz fm v vzg p. h Tfz SvcSchf Hf u uz gm p w p pj u

Nadere informatie

\OORAF BETAALBAAR Aankondigingen RcUlamcn \ onmssen enz

\OORAF BETAALBAAR Aankondigingen RcUlamcn \ onmssen enz ABONNEMENTSPRIJS AANKONDIQINGEN OORAF BETAALBAAR Akodgg RcUmc omss z Voo Tmsch F 3 Voo Bt F 3 BO Voo mts Yhoogtg v vzdmgskostc Btgwo c vogs ovkomt A schj Tg dg mt 31 Dcmb M

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN.

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN. VRTT -idz ptmbr 2008 Rmdhn 1429 Prof nr. urrij Zorg urrij Zorg is n jong rvrn orgnisti, mt rds 150 gzinnn di wij mt 90 mdwrrs bdinn. urrij Zorg vrt zorg bij mnsn mt divrs cutur chtrgrondn, goofsovrtuigingn

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

Inhoud. 4 Luister en zie mij Luister en zie mij 5. Ten geleide 06

Inhoud. 4 Luister en zie mij Luister en zie mij 5. Ten geleide 06 A Sm h u m 30 h h p m od w w H pp p ood o h p o h p h A o w d d h op d oos p B dh ds E / ZOO u z m h b d h d pp p ooh o d o h p m ( hoo ) b d Doo dh d d pp p p m d m z h z oh : d o, d h d p w b d b A dh

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

Redactioneel Beste lezers, F O L I A P H A R M A C E U T I C A. D e c e m b e r

Redactioneel Beste lezers, F O L I A P H A R M A C E U T I C A. D e c e m b e r dationl Bst lzs, ls (io-)faai studnt is ht oglijk aloholguik op vshillnd anin t lihtn. ijdns d studi zal d thotish kant aan od kon: vslaving, pvalnti, intati t diijnn, fysiologish fftn, handling n ht wkingshanis.

Nadere informatie

100 Vèl^s#:llende m odeii BRUXELLOISES

100 Vèl^s#:llende m odeii BRUXELLOISES !»M ï -u W D L D /x ll 5 ÄLAOZUD ââj x -! 33223 -- C* ÏMR OASJW VAN U TJÜJÜ VAN HT ÜO> JSUS -TJUJOüS D» - Xy Hl PuU X z p bl u lux «u ««p- z lzéélp» /é*» zl > l c llzé u z Ql l ö l l Wü U cz«bl&» < D»

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER:

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER: GEZONDHEIDSKRANT D 15 dii v d gzodhidskr v Nuius Hh Cub i.s.m. STTC, zosudio Su-Ar os rxpi. I dz kr vid u iformi m brkkig o uw gzodhid, fihid vrzorgig. IN DIT NUMMER: Nuius Niuws pgi 3 Q-progrm pgi 5 OPEN

Nadere informatie

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur rodj Rordm NL Wdl-/ fisrou m rchicuur Rodj door Rordm Wlkom i Rordm, d sd di sds mr iriol bkdhid i ls populir ciyripbsmmi. Wrom? D zul j uw o odkk ijds di Rodj Rordm. D wdli lid ls icoisch rchi cuur oo

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

Bijlage: marktanalyse salarissoftware, onderzoeksbureau GBNED, www.softwarepakketten.nl

Bijlage: marktanalyse salarissoftware, onderzoeksbureau GBNED, www.softwarepakketten.nl Lvanci AFAS ERP AGP Businss Sowa ARAS P&Z BCS HRM n admi nisais Bijag: makanays saaissowa, ondzoksbuau GBNED, www.sowapakkn.n Pakk Easypay Pman Wokoc AFAS Poi HRM/Payo AFAS Poi Payo insvic AGP A voo nd

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Dz gogvul Koi gft infomati ov confnti van 23 sptmb, n ovzichtsatikl van ht initiatif bij ABN AMRO, n vvolg op kwalitit van opn souc softwa iscussi, n atikl ov Quality Function Dploymnt tchnik als hulp

Nadere informatie

Tijd voor Friesch Dagblad

Tijd voor Friesch Dagblad D ka di j laa ak Ok os laa j vass Tijd Fch Glov i Fyslâ pa 4 Sl va kk, di vol w vo Opii aalys pa 5 D moilijks vhal ku j o Allmaal xa s pa 16 Elk i da spcial bijla i bivbus Niuw mdia pa 17 H Fch zi ook

Nadere informatie

K o e r i e r. Lente Editie 2009

K o e r i e r. Lente Editie 2009 Numm 2009-1 K o i Lnt Eiti 2009 www.st-.nl Ractionl Ht schaatsn op natuuijs ligt al w acht ons. Nit all bstuusln zijn bukvij gblvn, maa scha is s w aaig hstl. k hoop an ook at lzs van Koi mt nam hbbn gnotn

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht gmntlijk INFOBLAD vrschijnt nit in ugustus Mndlijks tijdschrift mi 2 5 MET EXTRA BIJLAGE Niuw schtjs in d wijk Kids Run - Jgging 2 p.3 Jbstudntn gzcht www.lpldsburg.b p.7 Dg vn ht prk p.8-9 Tips vr n zrglz

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V, fb, 2015 P1 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff f? U v p Mb chu. S b pf, y h, y, f, T Ch f p p. Z u u cv, b H Hp

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Dz Koi bvat vlli infomati voo mtik lifhbb. Ht NEMA stlt zich voo aan ht publik n hoopt op n nauw samnwking in pocsvbting. D wkgop mtikn hft n bijnkomst ov Quantitativ Risk Managmnt. V vaagt acti nog aanacht

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

voorwoord Beste lezer,

voorwoord Beste lezer, voorwoord Beste lezer, Vlaanderen beschikt over één van de dichtste en meest coherente waterwegennetten van uropa en belangrijke troef die W&Z optimaal wil uitspelen In 2010 steeg de vervoerde tonnage

Nadere informatie