arrondissement Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE arrondissement Kortrijk provincie West - Vlaanderen ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 29 maart 2010 van 18.30u. tot 19.45u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD maandag 29 maart 2010 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 22 februari Ontslag van een politieraadslid. Aktename. 2. Eedaflegging van een nieuw politieraadslid. 3. Mobiliteitscyclus 2010/02. Vacantverklaring van 10 betrekkingen in het operationeel kader. Instemmen. 4. Aankoop via het federaal raamcontract van twee fileservers ISLP en van de beveiligingssoftware Kaspersky. Instemmen. 5. Aankoop via het federaal raamcontract van acht dienstmotoren van het type BMW 1200 RT. Instemmen. 6. De criminaliteitsbeeldanalyse voor de politiezone VLAS: de grote tendensen voor Bespreken. Mondelinge vragen door de raadsleden Besloten zitting: 7. Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke partijstelling door de politiezone VLAS. 8. Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2009/03. In dienst nemen. Verslag zitting politieraad van 29 maart

2 DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE zitting maandag 29 maart 2010 Om 18.30u. wordt de zitting geopend door voorzitter Lieven Lybeer. De heer Lybeer verwelkomt de aanwezigen op deze zitting van de politieraad. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Christine Depuydt, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Het verslag van de zitting van de politieraad van 22 februari 2010 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. De zitting eindigt om 19.45u. Verslag zitting politieraad van 29 maart

3 Openbare zitting 29 maart Ontslag van een politieraadslid. Aktename. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Christine Depuydt, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Referenties: - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 20; - de beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2007; - het schrijven van de heer Joost Ghyssel van 14 januari 2010; Beschrijving: In de zitting van de Kortrijkse gemeenteraad van 2 januari 2007 werd de heer Joost Ghyssel aangeduid als werkend lid van de politieraad. In de zitting van de politieraad van 22 januari 2007 legde de heer Joost Ghyssel zijn eed af als werkend lid van de politieraad. Met een schrijven van 14 januari 2010 biedt de heer Joost Ghyssel zijn ontslag aan als werkend lid van de politieraad. De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 1.1. akte te nemen van het schrijven van de heer Joost Ghyssel van 14 januari 2010 waarbij hij zijn ontslag als werkend lid van de politieraad aanbiedt; 1.2. akte te nemen van het ontslag van de heer Joost Ghyssel als werkend lid van de politieraad; Bijlage: - het schrijven van de heer Joost Ghyssel van 14 januari Verslag zitting politieraad van 29 maart

4 2. Eedaflegging van een nieuw politieraadslid. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Christine Depuydt, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Anthony Vanden Berghe, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Referenties: - de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, meer bepaald artikel 19, 20 en 20bis;; - het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad; - de omzendbrief PLP 2 van 21 december 2000 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad een meergemeentezone; - de beslissing van de Kortrijkse gemeenteraad van 8 maart 2010, punt 1; - de beslissing van het politiecollege van 5 februari 2010, punt 17; - de beslissing van het politiecollege van 12 maart 2010, punt 19 en 20; Beschrijving: In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2007 werd de heer Joost Ghyssel verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede. Daarbij werd de heer Wout Maddens als eerste opvolger en mevrouw Elisabeth Van Damme als tweede opvolger verkozen. Met een schrijven van 14 januari 2010 biedt de heer Joost Ghyssel zijn ontslag aan als politieraadslid van de politiezone VLAS. Met een schrijven van 14 januari 2010 heeft de politiezone VLAS de heer Wout Maddens opgeroepen tot aanstelling als politieraadslid. Op 22 januari 2010 ontving de politiezone VLAS een schrijven van de heer Wout Maddens waarin hij mededeelt afstand te nemen van het mandaat van politieraadslid. Met een schrijven van 3 februari 2010 heeft de politiezone VLAS mevrouw Elisabeth Van Damme opgeroepen tot aanstelling als politieraadslid. Op 22 februari 2010 ontving de politiezone VLAS een schrijven van mevrouw Elisabeth Van Damme van 11 februari 2010 waarin zij mededeelt afstand te nemen van het mandaat van politieraadslid. Artikel 19 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 bepaalt in dit verband het volgende: ' Wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordacht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht. Is zulks niet het geval, dan wordt in de vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij elk gemeenteraadslid over één stem beschikt en de kandidaat die de meeste stemmen behaalde verkozen wordt verklaard. Bij staking van stemmen is artikel 17 van toepassing'. Door Open VLD werd een voordrachtsakte ingediend, die voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. Verslag zitting politieraad van 29 maart

5 In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 8 maart 2010 werd de heer Anthony Vanden Berghe als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS verkozen verklaard, alsook mevrouw Elisabeth Van Damme en de heer Wout Maddens als respectievelijke eerste en tweede opvolger van de heer Anthony Vanden Berghe. Met een schrijven van 10 maart 2010 werd de heer Anthony Vanden Berghe opgeroepen tot aanstelling als politieraadslid. Met een schrijven van 22 maart 2010 laat de heer Anthony Vanden Berghe weten dat hij zijn mandaat van politieraadslid wenst op te nemen. Conform art. 20bis 1 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus legt de heer Anthony Vanden Berghe de eed af in handen van de voorzitter. De eed luidt als volgt: " Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk". De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 2.1. akte te nemen van de gemeenteraadsbeslissing van de stad Kortrijk van 8 maart 2010 waarbij de heer Anthony Vanden Berghe als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS verkozen wordt verklaard alsook mevrouw Elisabeth Van Damme en de heer Wout Maddens als respectievelijke eerste en tweede opvolger van de heer Anthony Vanden Berghe akte te nemen van de eedaflegging van de heer Anthony Vanden Berghe die vervolgens als titelvoerend politieraadslid wordt geïnstaleerd; Bijlagen: - de beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 8 maart 2010, punt 1, inzake de het vervangen van een politieraadslid; - het schrijven van de heer Anthony Vanden Berghe van 22 maart 2010; 3. Mobiliteitscyclus 2010/02. Vacantverklaring van 10 betrekkingen in het operationeel kader. Instemmen. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Christine Depuydt, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Anthony Vanden Berghe, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Referenties: - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; Verslag zitting politieraad van 29 maart

6 - het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; - het Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001; - de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten; - de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten; - het Koninklijk Besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, meer bepaald bijlage 4; - het schrijven van de federale politie d.d. 13 juli 2006 met kenmerk DGP/DPS-2006/33155/A; - het Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten; - het protocol nr. 103 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 14 mei 2003; - het protocol nr. 179/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 8 maart 2006; - het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, dat de minimumnormen voor de lokale politie bepaalt; - het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie; - het Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; - het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiedienst, afgekort UBPOL; - de ministeriële Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; - de ministeriële Omzendbrief GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacant stelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositie regeling betreffende de externe werving van calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen; - het Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; - het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de mobiliteit; - de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie van de lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld werd; - de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de lopende mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante betrekkingen; - de beslissing van de politieraad van 26 oktober 2009, punt 1; - de nota van de directie 'personeel' van 4 maart 2010 met kenmerk SCR/PC/VEA/3008/2010; - de beslissing van het politiecollege van 12 maart 2010, punt 8; Beschrijving: Binnen de zone moeten wij vaststellen dat we op jaarbasis, meestal kampen met een onderbezetting van gemiddeld een drietal personen. Dit is het gevolg van de discordantie tussen in- en uitstroom ten gevolge van onder meer mobiliteit en op ruststellingen. Niettegenstaande de inspanning van de zone om te anticiperen op eventuele pensioneringen en mobiliteitsbewegingen, slagen wij er niet steeds in om aan de minimale norm te voldoen. De onderbezetting is tegenwoordig ook meer en meer het gevolg van het ruime gebruik van de verschillende modaliteiten van loopbaanonderbreking. Deze worden vaak kort vooraf en tegelijk voor langere duur aangevraagd. Daarenboven dienen we rekening te houden met volgende gegevens: Verslag zitting politieraad van 29 maart

7 - naar de toekomst overweegt de federale politie om maar één (in plaats van de actuele twee) opleidingscylus per jaar te laten organiseren door de provinciale politiescholen; - niettegenstaande het aanvaardbaar aantal kandidaten van binnen het ressort van de zone, is het aantal effectief aangenomen aspiranten afkomstig uit de zone beduidend lager in vergelijking met de omliggende zones; - de federale politie overweegt om volgend jaar een beduidend minder aantal aspirant-inspecteurs aan te werven; - dientengevolge neemt het aantal stagiairs in de zone jaarlijks af (voor de komende opleiding één persoon) met als gevolg dat de mobiliteit in de toekomst een precair gegeven wordt; - bij de bedoelde mobiliteit heeft tot op heden steeds het kwalitatieve criterium geprimeerd op het kwantitatieve aspect (zelfs met een tekort wordt niet zomaar geopteerd voor binnenkomende mobiliteit), wat beleidsmatig als doel blijvend moet voorop worden gesteld vanuit een termijndenken; - de pensioneringen van de eigen personeelsleden blijven in de praktijk steeds onvoorspelbaar niettegenstaande de theoretisch gekende pensioendata; - er ontstaan steeds meer tijdelijke en relatief onvoorzienbare tekorten naar aanleiding van de vele en frequenter gevraagde loopbaanonderbrekingen, waarbij de aanvragen voor afwezigheden voor steeds langere duur op een relatief korte aanvraagtermijn; Met deze gegevens in het achterhoofd zouden we : - willen anticiperen op de toekomstige pensioneringen tot midden 2011; - de openstaande betrekkingen binnen de personeelsformatie willen opvullen; - de personeelsbezetting willen opvullen tot 261 full time equivalenten; 1. Anticiperen op de toekomstige pensionering tot midden Volgende personeelsleden zouden met pensioen gaan vóór midden 2011 en werden nog niet meegerekend om te worden vervangen: - INP. Marc Coppens op 1 januari 2011, reeds beslist in de zitting van de politieraad van 22 februari 2010, punt 6; - INP. Ronny Baert op 1 maart 2011; - INP. Roland Bouckaert op 1 maart 2011; - INP. Ghislain Salomez op 1 april 2011; - INP. Luc Samyn op 1 juni 2011; 2. De openstaande betrekkingen binnen de personeelsformatie opvullen. Vanuit de politiezone wordt steeds getracht om het aantal operationele personeelsleden op 261 te houden, zijnde de minimale norm. Rekening houdend met de betrekkingen die opengesteld worden in de mobiliteitscyclus 2009/03 en 2010/01 kunnen we stellen dat we structureel 1 personeelslid tekort hebben. In de zitting van de politieraad van 26 oktober 2009, punt 1, werden 4 betrekkingen in het basiskader, meer bepaald 3 betrekkingen voor de directie 'operaties/permanentie' en 1 betrekking voor de directie 'wijkwerking' vacant verklaard. Tevens werd 1 betrekking in het middenkader voor de directie 'lokale recherche', vacant verklaard. Aan het politiecollege van 12 maart 2010, zal voorgesteld worden om 1 personeelslid basiskader voor de directie 'operaties/permanentie', 2 personeelsleden basiskader voor de directie 'wijkwerking' en Verslag zitting politieraad van 29 maart

8 1 personeelslid middenkader voor de directie 'lokale recherche', in dienst te nemen. Wat het basiskader betreft betekent dit dat we opnieuw 1 personeelslid tekort aanwerven. 3. De personeelsbezetting opvullen tot 261 full time equivalenten. De tand des tijds leert ons dat meer en meer personeelsleden, zowel mannen als vrouwen, gebruik maken van alle soorten verlofregelingen: halftijdse of voltijdse loopbaanonderbreking, loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, verlof om dwingende redenen van familiaal belang, vrijwillige vierdagenweek... Om de rol bij een permanentiedienst op een flexibele manier te kunnen laten ronddraaien en om als organisatie een antwoord op deze trend te bieden is het nodig dat het ontbrekende aantal voltijdse equivalenten aangevuld wordt. Op 1 februari 2010 waren er in de zone 3 voltijdse equivalenten tekort bij de operationele personeelsleden. Dit brengt het totaal op 10 vacant te verklaren betrekkingen. De politiezone VLAS stelt voor de betrekkingen als volgt vacant te verklaren: 2 betrekkingen in het middenkader directie 'operaties/ols'; 1 betrekking in het basiskader directie 'wijkwerking'; 1 betrekking in het basiskader directie 'verkeer & mobiliteit' motorijder 1 betrekking in het basiskader directie 'lokale recherche' 5 betrekkingen in het basiskader directie 'operaties/permanentie' De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 3.1. in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen: Art.1.: In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren: - 2 betrekkingen in het middenkader directie 'operaties/ols'; - 1 betrekking in het basiskader directie 'wijkwerking'; - 1 betrekking in het basiskader directie 'verkeer & mobiliteit' motorijder; - 1 betrekking in het basiskader directie 'lokale recherche'; - 5 betrekkingen in het basiskader directie 'operaties/permanentie'; Art.2.: De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 2010/02); Art.3.: Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest; Verslag zitting politieraad van 29 maart

9 Art.4.: Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, conform bijlage 4 bij het Koninklijk besluit van 20 december 2005: 1 voltijdse betrekking in het basiskader /wijkwerking 1 voltijdse betrekking in het basiskader /motorijder 1 voltijdse betrekking in het basiskader /lokale recherche Art.5.: Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit gekozen: - het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie Voor de selectie van de vacant verklaarde betrekking in het middenkader wordt een selectieproef georganiseerd conform art. VI.II.21, eerste lid 6 RPPol; Art.6.: De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 2 leden in het middenkader en 8 leden in het basiskader als volgt samen te stellen: Voorzitter: HCP Rino DEFOOR, personeelsdirecteur, aangewezen door de korpschef, lokale politie Kortrijk - Kuurne - Lendelede. Leden: - CP Peter BILLIOUW, personeelslid directie personeel - opleiding & training, lokale politie Kortrijk - Kuurne - Lendelede; - De commissaris, of zijn plaatsvervanger, van de directie waarvoor de kandidaat kandideert; - Adviseur Annelies VERPLAETSE, secretaris van de politiezone, secretaris van de selectiecommissie. Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. Art.7.: Conform de beslissing van de politieraad d.d punt 3 zal ieder vertrek binnen de lopende mobiliteitscyclus aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante betrekkingen tot een maximum van 261 operationele personeelsleden; Art 8.: De in deze beslissing als gespecialiseerd aangeduide bediening kan, bij niet - invulling tijdens een lopende cyclus van de mobiliteit, worden omgezet in een niet - gespecialiseerde bediening binnen het totale quotum van de vacantverklaarde bedieningen in hetzelfde kader. Tevens is het mogelijk om de als niet - gespecialiseerde bedieningen om te zetten in een gespecialiseerde bediening die reeds voorzien was bij de vacantverklaring zonder dat het totale quotum van de vacant verklaarde betrekkingen binnen dit kader overschreden wordt. Art 9.: In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol (rechtspositiebesluit voor de leden van de geïntegreerde politiediensten) inzake de wervingsreserve in het raam van de mobiliteit, wordt voor de mobiliteitscyclus 2010/02 geen mobiliteitsreserve aangelegd; Verslag zitting politieraad van 29 maart

10 4. Aankoop via het federaal raamcontract van twee fileservers ISLP en van de beveiligingssoftware Kaspersky. Instemmen. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Christine Depuydt, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Anthony Vanden Berghe, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Referenties : - tijdelijke nota van de directie Telematica met referentie DST-9114 inzake de conversie ISLP naar Uniek InformaticaPlatform - Informatie met betrekking tot de aankoop van servers; - federaal raamcontract - ficheovereenkomst DGS/DSA 2009 R servers en randapparatuur; - federaal raamcontract - DMA 2007 R beschermingssoftware voor werkposten; - federaal raamcontract - DMA 2007 R beschermingssoftware voor Red Hat Linux servers; - de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 15; - de nota van de directie 'logistiek' van 10 februari 2010 met kenmerk LOG/DIR/VKU/2003/2010; - de beslissing van het politiecollege van 19 februari 2010, punt 4; Beschrijving : Sedert een groot aantal jaren maken de politiediensten gebruik van het informaticanetwerk ISLP genaamd. Dit netwerk wordt centraal aangestuurd door de Directie van Telematica van de federale politie. Wegens de steeds toenemende evolutie op het gebied van informatica toepassingen dienen regelmatig aanpassingen te worden uitgevoerd aan de servers. Deze aanpassingen worden opgelegd door deze centrale dienst zodat bijsturingen inzake de gebruikte software en zijn toepassingen via een éénvormig netwerk kunnen plaatsvinden. Het niet uitvoeren van deze aanpassingen zou dan ook betekenen dat de politiezone dit politioneel ISLP netwerk niet meer kan gebruiken waardoor operationeel en functioneel zware problemen zouden ontstaan. Door de Directie Telematica werd een federaal raamcontract DGS/DSA 2009 R3 151 uitgevaardigd waarop de politiezones kunnen aansluiten. Tevens wordt er opgelegd dat er nieuwe beveiligingssoftware moet voorzien worden voor alle computers. Deze software Kaspersky moet eveneens via het federaal raamcontract worden aangeschaft. Daartoe zijn twee federale raamcontracten DMA 2007 R3 091 en DMA 2007 R3 499 toegankelijk gesteld voor de lokale politiezones. De directie logistiek stelt voor, na bestudering van de raamcontracten, de beveiligingssoftware te bestellen voor een termijn van drie jaar inclusief van onderhoud. Dit vermijdt een jaarlijkse vernieuwing. In totaal beschikt de zone over 260 werkposten. De eenheidsprijs voor de beveiligingssoftware bedraagt 9,99 EUR (inclusief BTW) en 3 Red Hat Linux servers waarvan de eenheidsprijs 10,95 EUR (inclusief BTW). Verslag zitting politieraad van 29 maart

11 Het totaal aankoopbedrag van de fileserver en de cluster met UPS batterij bedraagt ,37 EUR (incl. BTW) Het totaal aankoopbedrag van de beveiligingssoftware bedraagt 2.630,25 EUR (incl. BTW) De nodige kredieten werden voorzien op het begrotingsartikel 330/ van de buitengewone begroting De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 4.1. in te stemmen met de aankoop via het federaal raamcontract DGS/DSA 2009 R3 151 van de twee fileservers ISLP met UPS batterij voor een totaal bedrag van ,37 EUR (inclusief BTW) en deze opdracht door tussenkomst van de Directie Telematica te gunnen aan de firma Econom Products & Solutions Belux SA/NV, Marcel Thirylaan 81 te 1200 Brussel; 4.2. in te stemmen met de aankoop via de federale raamcontracten DMA 2007 R3 091 en DMA 2007 R3 499 van de beveiligingssoftware Kaspersky voor een totaal bedrag van 2.630,25 EUR (inclusief BTW) en deze opdracht door tussenkomst van de Directie Telematica te gunnen aan de firma Impakt NV, Brusselsesteenweg 360 te 9090 Melle te 1200 Brussel; Budget : ,37 EUR (inclusief BTW) - begrotingsartikel 330/ buitengewone begroting ,25 EUR (inclusief BTW) - begrotingsartikel 330/ buitengewone begroting 2010 Bijlagen : - tijdelijke nota - conversie ISLP naar Uniek InformaticaPlatform - Informatie met betrekking tot de aankoop van servers; - mails van 16 november 2009 en 1 februari 2010 inzake de aankoop van de servers; - fiche overeenkomst DGS/DSA 2009 R mail van 10 februari 2010 betreffende de federale raamcontracten DMA 2007 R3 091 en DMA 2007 R Aankoop via het federaal raamcontract van acht dienstmotoren van het type BMW 1200 RT. Instemmen. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Hilde Demedts, Christine Depuydt, Bert Herrewyn, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Anthony Vanden Berghe, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Verslag zitting politieraad van 29 maart

12 Referenties : - het federaal raamcontract DMA 2009 R3 921 perceel 69C voor ordehandhavingsvoertuigen en voertuigen dienende voor het vervoer van personen; - de wet op de overh - de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 15; - nota van de directeur logistiek, commissaris Kurt Volckaert, van 23 februari 2010 met referentie LOG/DIR/VKU /2010; - de beslissing van het politiecollege van 12 maart 2010, punt 13; Beschrijving : Sedert de oprichting van de politiezone VLAS in 2001 beschikt de directie Verkeer en Mobiliteit over diverse dienstmotoren. Momenteel zijn nog zes dienstmotoren van het type BMW 850 RT in dienst. Deze hebben een kilometerstand variërende van km tot km. Er moet verwacht worden dat tegen de tijd van de levering van de nieuwe motoren, elke oude motor minstens km meer zal hebben op de teller. Wegens zware ongevallen werden reeds twee dienstmotoren, één type BMW 850 RT en één type Honda Pan European 1300 ST uit dienst genomen. De herstelling was economisch niet meer verantwoord. Momenteel zijn de slijtagekosten van de zes resterende motoren dermate hoog dat het verder in dienst houden onverantwoord zou zijn. Door de leden van de motorbrigade werden diverse type motoren op hun waarde getest. De testresulaten worden hierbijgevoegd. Daaruit blijkt dat het type BMW 1200 RT het meest aan alle verwachten voldoet. De directie Logistiek stelt dan ook voor om aan te sluiten bij het federaal raamcontract DMA 2009 R3 921 perceel 69C en acht nieuwe dienstmotoren van het type BMW 1200RT aan te kopen. In de politiebegroting 2010 werd een bedrag voor de aankoop van 8 dienstmotoren voorzien van EUR (inclusief BTW) op het begrotingsartikel 330/ van de buitengewone begroting. In 2010 en 2011 zijn nog een aantal motoropleidingen voorzien bij de federale politie. Uit de opgedane ervaringen blijkt dat de politiemotoren die gebruikt werden voor dergelijke opleidingen aan zware slijtage te lijden hebben. Het gebruiken van nieuwe dienstmotoren is absoluut niet aangewezen voor deze opleidingen. De directie Logistiek stelt dan ook voor om de vier oude dienstmotoren, die momenteel het meest aan slijtage te lijden hebben, te laten overnemen door de leverancier van de nieuwe motoren. Verder wordt voorgesteld om twee oude dienstmotoren in dienst te houden tot het ogenblik dat de hogervermelde opleidingen voorbij zijn. Mochten eventuele zware slijtagekosten opduiken aan deze twee dienstmotoren dan worden deze uit dienst genomen. Een prijsvoorstel omtrent de levering van acht volledig uitgeruste dienstmotoren van het type BMW 1200 RT en de overname van vier oude dienstmotoren met nummers 701, 704, 708 en 709 werd gevraagd aan volgende BMW dealers: Motorsport Maebe Bvba, Rijksweg 299 te 8710 Wielsbeke; BM Center, St-Elooisstraat 135 te 8020 Ruddervoorde. Volgend prijsvoorstel werd ontvangen: - BM Center, St-Elooisstraat 135 te 8020 Ruddervoorde in samenwerking voor de overnames met Moto Repair, Dentergemstraat 3 te 8720 Markegem. De aankoopprijs bedraagt ,61 EUR (inclusief BTW). De directie Logistiek stelt echter voor om ook deze motoren te laten uitrusten met een kit valblokken. Bij een val beschermen deze valblokken de motor waardoor veelal ergere schade voorkomen wordt. Met deze uitrusting bedraagt de aankoopprijs ,63 EUR (inclusief BTW) per motor. De totale aankoopprijs voor de 8 motoren betekent aldus ,04 EUR (inclusief BTW). De overnameprijs die door Moto Repair wordt geboden bedraagt EUR per motor. Dit betekent een totaal bedrag van EUR die kan verkregen worden bij de overname van de vier motoren. De 4 oude motoren moeten echter nog in goede staat afgeleverd worden. Er werd geen prijsvoorstel ontvangen van Motorsport Maebe BVBA, Rijksweg 299 te 8710 Wielsbeke. Verslag zitting politieraad van 29 maart

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Openbare notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014

POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 31 MAART 2014 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, De Wilde Koen, Van De Weghe Roger,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445)

Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Politiezone Blankenberge Zuienkerke (PZ 5445) Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD p. 4 INLEIDING Geografische en demografische gegevens p. 6 1. LEIDERSCHAP Missie, visie en waarden p. 8 Organogram

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1

JAARVERSLAG 2011 DEEL I: Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier. Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1 JAARVERSLAG 2011 Opgemaakt door Ignace SIMOENS Beleidsofficier DEEL I: Politie Vlaamse Ardennen Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave DEEL I : Leiderschap 1 Missie, visie en waarden 2 Organogram 3 Gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Publiek jaarverslag. Politiezone Minos

Publiek jaarverslag. Politiezone Minos Publiek jaarverslag Politiezone Minos 1. LEIDERSCHAP 1.1. Excellente politiezorg 1, één visie voor de geïntegreerde politie Eén van de kerntaken van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie