heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg"

Transcriptie

1 TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU januari december december 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg op basis van de beleidsregel: Eerstelijnsdiagnostiek (BR/CU-2095) en gelet op: artikel 35 jo. art. 52 sub e Wmg besloten: dat rechtsgeldig door: zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor zover dit diagnostische onderzoeken door of in opdracht van een eerstelijns zorgverlener betreft aan: alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief (in euro s): de bedragen, vermeld achter de desbetreffende prestaties, zoals omschreven in de bij de tariefbeschikking TB/CU gevoegde tarievenlijst, in rekening kunnen worden gebracht. Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de volgende voorwaarden/beperkingen: - Deze vastgestelde tarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTWheffing en afdracht door een zorgaanbieder. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent. - Bij de in rekening te brengen prestaties kan sprake zijn van verschillende tariefsoorten (vrij, vast of maximum) per categorie zorgaanbieder. Voor alle prestaties eerstelijnsdiagnostiek gelden maximumtarieven, behalve voor de volgende verrichtingen: o Voor de verrichtingen in het kader van Modernisering & Innovatie (m&i) gelden vrije tarieven. Deze verrichtingen kunnen alleen in rekening worden gebracht indien hiervoor een overeenkomst met de zorgverzekeraar (of gemoedsbezwaarde) is overeengekomen. Voor hulp in het kader van M&I kunnen naast de daarvoor vastgestelde verrichtingen geen andere verrichtingen in rekening worden gebracht.

2 o Voor huisartsenlaboratoria en trombosediensten gelden voor de prestaties eerstelijnsdiagnostiek, die in 2012 voorkwamen op de Tarieflijst Instellingen, vaste tarieven. Hoogachtend, Nederlandse Zorgautoriteit drs. C.A.H. ten Damme unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg zie bijgevoegde toelichting

3 TOELICHTING bij tariefbeschikking 1. Werkingssfeer Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde. 2. Reikwijdte De reikwijdte van deze beschikking is conform de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) functioneel omschreven. Dit betekent dat iedere zorgaanbieder die eerstelijnsdiagnostiek uitvoert in opdracht van een BIG-geregistreerde eerstelijnszorgverlener deze prestaties kan leveren en declareren. Deze tariefbeschikking gaat dan ook over de uitvoering van eerstelijnsdiagnostiek en niet over het aanvragen van eerstelijnsdiagnostiek. De NZa stelt bewust geen nadere voorwaarden over het aanvragen van eerstelijnsdiagnostiek. De enige voorwaarde is dat de eerstelijnszorgverlener een BIGgeregistreerde zorgaanbieder is. De functiegerichte omschrijving houdt in dat alleen nog maar bij of krachtens de Zorgverzekeringswet geregeld is wat er onder de basisverzekering valt (de inhoud en omvang van de zorg) en wanneer (de indicatiegebieden) hier aanspraak op is. Wie de zorg verleent en waar die wordt verleend, is in het gekozen functiegerichte systeem een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar om daarover afspraken te maken met de verzekerde in de zorgovereenkomst. Dit geldt ook voor de procedurele voorwaarden, zoals toestemmingsvereisten, verwijzingen en voorschrijfvereisten. De functiegerichte omschrijving biedt ruimte aan verzekerden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders om het verzekeringspakket naar eigen keuze in te vullen binnen de door de wetgever gestelde grenzen. Deze beschikking is niet van toepassing voor zover dit diagnostische onderzoeken in opdracht van een tweedelijnszorgverlener betreft die DBC-zorgproducten kan declareren. Voor zorg geleverd in opdracht van een tweedelijnszorgverlener is de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg van toepassing. 3. Bezwaar/Beroep Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg juncto artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via ), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

4 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking ; prijspeil ultimo 2013 TB/CU van 17 december 2012 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW), VOOR ZOVER DIT DIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN IN OPDRACHT VAN EEN EERSTELIJNS ZORGVERLENER BETREFT, IN REKENING KUNNEN WORDEN GEBRACHT VOOR PRESTATIES MET INGANG VAN 1 JANUARI 2013 Code Prestatiebeschrijving Tarief Code Prestatiebeschrijving Tarief Audiometrie VRIJ Objectiveren van subjectief verminderd gehoor en bepaling van de mate van slechthorendheid met behulp van audiomater in eigen beheer. Voorwaarden: Adequate apparatuur en onderzoeksomgeving (geluidsarm), zie NHG-brochure gehooronderzoek en standaard M61. Het betreft een prestatie per verrichting Diagnostiek met behulp van Doppler VRIJ Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 - Adequate apparatuur Het betreft een prestatie per verrichting Tympanometrie VRIJ Het meten van de beweeglijkheid van het trommelvlies met behulp van microtympanometer in eigen beheer ter diagnostiek en vervolgen van gehoorproblemen bij: - Otitis media met effusie langer dan 3 maanden - Tympanosclerose - Otosclerose Voorwaarde: zie NHG-standaard. Het betreft een prestatie per verrichting Longfunctiemeting (= spirometrie) VRIJ Longfunctiemeting met reversibiliteittest in eigen beheer ter analyse benauwdheidsklachten of bepaling effectiviteit therapeutische interventie bij patiënt met inhalatiemedicatie. Voorwaarden: - Indicatie en uitvoering zie NHG-standaard M26 en richtlijn ketenzorg COPD - Minimaal FEV1 en (F)VC voor en na betamimeticum (reversibiliteittest). Het betreft een prestatie per verrichting. ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) Zie NHG Bouwsteen Elektroncardiografie in de huisartsenpraktijk. Voorwaarden: - ECG-apparatuur met intelligente interpretatie - Duidelijke afspraken met cardioloog Het betreft een prestatie per diagnose. Prestatie is inclusief verbruiksmateriaal. VRIJ

5 13006 Spleetlamponderzoek VRIJ Diagnostiek en controle van een aantal oogheelkundige aandoeningen, met behulp van spleetlamp in eigen beheer. Voorwaarde: zie NHG-standaard M12 2 van Het betreft een prestatie per onderzoek. Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden In eigen beheer met eigen apparatuur uitvoeren van beeldvormende diagnostiek (die normaal in het ziekenhuis zou plaatsvinden) en middels teletechniek overbrengen naar ziekenhuis op de vaste wal, voor beoordeling en behandeladvies. Ter voorkoming van onnodig patiëntenvervoer over zee naar de wal. In samenwerking met betreffend specialisme naar het ziekenhuis. Voorwaarden: - Indicaties: conform bij verwijzing naar het ziekenhuis - Afspraken met het ziekenhuis op vaste land Het betreft een prestatie per verzekerde per ziektegeval. Voor de tele-ecg, zie verrichting Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting In eigen beheer instrueren patiënt en organiseren van de follow-up, plus interpretatie om niet vaststaande hypertensie te evalueren. Het betreft een prestatie per meting. VRIJ VRIJ Teledermatologie VRIJ Vervaardigen, beveiligd verzenden en opslaan alsmede het laten beoordelen door dermatoloog op afstand van door de huisarts gemaakte digitale beelden van huidafwijkingen ter mogelijke vervanging van verwijzing naar de 2e lijn van een dermatologisch probleem waarbij specialistische beoordeling en/of advies noodzakelijk is. Eventuele consulten in verband met de (na)behandeling op basis van advies dermatoloog kunnen separaat gedeclareerd worden. Voorwaarden: - Adequate apparatuur - Beveiligde verbinding - Digitale opslag informatie - Geprotocolleerde rapportage dermatoloog. Het betreft een tarief per verrichting. Kan niet in rekening worden gebracht indien inspanning huisarts als onderdeel van een andere prestatie reeds wordt vergoed Cognitieve functietest (MMSE) VRIJ Onderzoek naar dementie door afname van MMSE-test Voorwaarde: conform NHG-standaard M21 Het betreft een prestatie per verrichting Hartritmestoornissen. VRIJ Diagnostiek met behulp van holterfoon via de huisartsenpraktijk van ritmestoornissen, ter vervanging van verwijzing naar de 2e lijn waarbij specialistische beoordeling en/of advies noodzakelijk is. Voorwaarden: - Apparatuur geleverd door een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier - Met uitsluiting indien al op projectbasis gefinancierd Het betreft een prestatie per verrichting MRSA-screening VRIJ Afname kweekmateriaal ten behoeve van diagnostiek MRSA. Het betreft een prestatie per verrichting.

6 Code Prestatiebeschrijving 3 van 3 Kosten + Honorarium Algemene termijn echo 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 Code Prestatiebeschrijving Kosten Honorarium Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 363,89 40,62 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 366,35 92, RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 62,07 20, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 156,26 6,87 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 155,42 8,81 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 95,85 4,24 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 137,52 7,74 ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 40,16 0, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 40,16 57, Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. 40,16 19,16 Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie. 40,16 19,16 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 121,11 0,00 BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 18,26 15, Verslaglegging ECG voor de eerstelijn 6,26 0, Eenvoudige toon-audiometrie. 32,11 0, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 39,40 0, Fundusfotografie. 38,27 0, Spirografische longfunctiebepaling. 17,91 0, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. 97,74 0,00 BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 0,00 27,19

7 Spirografisch onderzoek naar de invloed van 4 van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 39,40 0, Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s). 100,30 0,00 PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 36,88 25,93 Cytodiagnostisch onderzoek van een cervixpreparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 20,08 10, IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 194,25 51, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 91,16 51,84 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 99,38 26, HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 26,19 3, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 81,83 11, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 39,28 3, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 81,83 11, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 106,43 13, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 197,65 11, Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,23 0, UREUM 1,66 0, CHLORIDE 1,66 0, HOMOCYSTEINE 49,31 0, URINEZUUR 1,66 0, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 45,83 6, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 3,27 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,66 0, SEDIMENT 1,66 0, ADEMANALYSE 42,26 0, AMYLASE 2,23 0, Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,66 0, KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 6,55 0, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 4,58 1, KREATININE 1,66 0, FOSFAAT 1,66 0, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,66 0, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,66 0,44

8 70437 IJZER 52,23 van 3 1, VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 9,82 1, NATRIUM 1,66 0, KALIUM 1,66 0, TRANSFERRINE 6,55 0, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 26,19 0, TRIGLYCERIDEN 2,23 0, MAGNESIUM 3,27 0, IMMUNOGLOBULINE, ELK 9,82 1, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,66 0, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 3,27 0, KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 19,64 4, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 3,27 2,00 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 4,58 1,50 RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 7,85 4, BETA LACTAMASE TEST 2,23 0, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 3,27 0,78 MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 13,09 2,00 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 3,27 0,15 Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,58 0,29 ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 6,55 0, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,58 0, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 3,27 3,84 FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI- STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 9,82 0, VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 4,58 0, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 4,58 0, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 7,85 0, Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,66 0, BEZINKINGSSNELHEID 1,66 0, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,27 0, PROTROMBINETIJD 4,58 0, EOSINOFIELEN TELLEN 1,66 0, TROMBOCYTEN TELLEN 1,66 0, RETICULOCYTEN TELLEN 3,27 0, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,27 0,15

9 70718 DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 61,66 van 3 0, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 13,09 1, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 6,55 0, BNP/NT-PROBNP 21,13 1, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 32,73 0, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 13,09 1, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 13,09 1, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 13,09 1, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 13,09 1, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 19,64 1, HBS ANTIGEEN 9,82 2, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 1,23 ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 4,58 1,50 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO- ORGANISME M.B.V. IF 13,09 4,65 ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 9,82 3,84 ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO- ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 13,09 2,23 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 19,64 2,76 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 19,64 2,76 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 19,64 2,76 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 19,64 2, VITAMINE B1, THIAMINE 9,82 0, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 9,82 0, MICRO-ALBUMINE IN URINE 4,58 0, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 45,83 5, GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,66 0, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 7,85 0, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 7,85 0, HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 13,09 0, PROLACTINE (PRL) 7,85 1, THYROXINE (VRIJ T4) 7,85 1, THYROTROFINE (TSH) 6,55 1, TRIJOODTHYRONINE (T3) 9,82 1, FOLIUMZUUR 7,85 1, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 9,82 1,04

10 van 3 ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 13,09 1,02 ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 19,64 1,02 ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE- ALLERGIE 26,19 1, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 9,82 1, PARATHORMOON (PTH) 9,82 1, DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 9,82 1, FERRITINE 9,82 1, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 32,73 0,74 BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,19 0,74 ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,19 0,74 Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 9,82 0, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 19,64 0, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 9,82 0, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 19,64 0,74 ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,19 0,74 CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,82 0, LITHIUM 4,58 0, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 19,64 0, HBALC 7,85 1, BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,66 0, LIPASE 2,23 0, CHOLESTEROL, HDL 3,27 0, IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 13,09 2,51 KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 7,85 0, EIWIT 1,66 0, ALBUMINE 1,66 0, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,66 0, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,66 0, KREATINE-FOSFOKINASE 1,66 0, ALKALISCHE FOSFATASE 1,66 0, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 7,85 1, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 8,45 0, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 9,82 3, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,09 4, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 19,64 5,48

11 van 3 DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 4,58 3, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 9,82 3, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,09 3, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 19,64 4, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 4,58 3, HLA-B27 32,73 3, LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,66 0, APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,27 0,30 FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 9,82 1,04 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 26,19 1, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 45,83 2, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB- B/CLB-C) 39,28 0,74 ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 39,28 0,69 BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 39,28 0,74 IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 26,19 0,62 KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 81,83 0,65 ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN 14,00 0,00 Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 9,62 0, CLB-referentietarief. 15,68 0, INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 11,32 0, Registratietarief diabetesdienst. 6,09 0, Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 126,58 10,79 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 126,58 48,55 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 65,72 32,37 DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 65,72 32,37 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 90,07 16,18 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 46,25 3, MRI hersenen - standaard. 199,61 48,66

12 van 3 ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 46,25 21,58 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 126,58 32,37 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 46,25 3,24 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 163,09 32,37 ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 52,34 21,58 SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 163,09 10, Echografie orbita inclusief oogbol. 46,25 21, Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 46,25 10, CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren. 163,09 48, MRI achterste schedelgroeve. 199,61 48, PARTIELE GEBITSSTATUS. 46,25 3, VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 46,25 10,79 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 65,72 5, SIALOGRAFIE. 126,58 32, ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 52,34 21,58 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 46,25 16, CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 163,09 32, Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 46,25 5,39 MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 199,61 48,55 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 46,25 3, MRI thoracale wervelkolom. 253,16 48, Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 46,25 5, MRI lumbosacrale wervelkolom. 199,61 48, Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 46,25 5,39 INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA- ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 126,58 21,58 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 46,25 10,79 CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 163,09 32,37

13 van 3 ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 52,34 21, MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 199,61 48, Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 46,25 5, Arthrografie schoudergewricht. 163,09 32, Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 46,25 3, Arthrografie elleboogsgewricht. 90,07 32, Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 46,25 3, Arhthrografie polsgewricht. 90,07 32, Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 46,25 10,79 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 46,25 5,39 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 46,25 5, CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 199,61 48, ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 52,34 21, MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 163,09 48, Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 206,17 92,57 Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 152,67 52, MRI-hart. 287,29 69, Laryngo- en/of bronchografie. 90,07 32, CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 163,09 48,55 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 46,25 5, Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 46,25 5, Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 65,72 16,18 BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 46,25 10, LOCALISATIE MAMMATUMOR. 90,07 48, Echografie van mamma. 52,34 21, Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 46,25 5,39 FISTULOGRAFIE VAN DE BUIKWAND, RETROPERITONEUM. 126,58 21,58 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 163,09 48, Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel. 366,35 32, Echografie van de buikorganen. 52,34 21, MRI abdomen. 199,61 64, Radiologisch onderzoek slokdarm. 126,58 16,18

14 Radiologisch onderzoek maag en duodenum 11 van inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. 126,58 21, INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE. 126,58 32, Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof. 126,58 48, Radiologisch onderzoek dikke darm. 126,58 32, Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen. 90,07 21, MRI bekken. 199,61 48, RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK. 253,16 21, ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 52,34 21, HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 163,09 16, Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt. 46,25 21, Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet. 46,25 10, FISTULOGRAFIE VAN DE BEKKENGORDEL, ONDERSTE EXTREMITEIT. 126,58 21,58 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 163,09 48, Echografie onderste extremiteit. 52,34 21, MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 199,61 48, CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 163,09 48,55 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 46,25 5, Arthrografie heupgewricht. 90,07 32, Radiologisch onderzoek bovenbeen. 46,25 3, Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 46,25 3, Arthrografie kniegewricht. 90,07 32, Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 46,25 3,24 Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur. 101,02 57, Skeletdensitometrie heupen. 68,16 28, Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom. 68,16 28, C14-UREUMADEMTEST. 68,16 14,27

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7091-01 1 januari 2015 31 juli 2014 1 augustus 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17622-01 1 januari 2017 21 juni 2016 23 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING OVERIGE PRODUCTEN GGZ Zvw Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling Datum verzending TB/CU-5057 1 januari 2012 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 Onbepaald directie Zorgmarkten

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 6300-1900-10-1 1 januari 2010 14 december 2009 15 december 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 3 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING OVERIGE PRODUCTEN curatieve GGZ Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling Datum verzending -01 1 januari 2013 4 september 2012 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 1 Onbepaald

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan het bestuur van: Newtonlaan 1-41 - GGD Nederland 3584 BX Utrecht - ZN Postbus 3017 - LHV 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl 1 www.nza.ni Behandeld

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7134-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 28 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON USTEKINUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling (met terugwerkende kracht) 1 januari 2016 6 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7041-01 1 januari 2013 29 november 2012 30 november 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010 TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 450-2010-01 1 januari 2010 1 oktober 2009 8 januari 2010 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017 TARIEFBESCHIKKING Generalistische basis-ggz Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG-17613-01 28 juni 2016 1 januari 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, februari 2017 (op aanvraag) Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 februari 2017 24 januari 2017 Geldig tot Onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7025-01 1 januari 2012 16 december 2011 16 december 2011 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 6 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5100-1900-08-1 1 januari 2008 7 december 2007 10 december 2007 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 36 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7133-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 14 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK

Pagina 1 van 8 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-01 van 1 JANUARI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 1 januari 2011 21 december 2010 21 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

heeft krachtens paragraaf 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens paragraaf 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending ZZP-09-03 01-01-2009 07-04-2009 08-04-2009 Zie rekenstaat nr. Geldig tot Behandeld door Mevr. C.F.C. Steennis De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5000-01 1 januari 2011 14 december 2010 16 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60 specialisme: 5 DBC code: 5.11.0.1360.213 DBC omschrijving: Reguliere zorg.h.n.p.: Thoracale/lumbale wk.operatief met klinische episode(n) ndpp-dbc: 292 Kostprijs DBC: 2.838,13 Std deviatie DBC: 1039,998

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2016 18 november 2015 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2017 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5200-1900-10-1 1 januari 2010 7 december 2009 9 december 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 33 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2015 22 juli 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2016 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl Onderzoek Tarief Ordertarief 10,64 Huisbezoek 16,35 Decentrale afname 3,87 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,19 DIFF: Differentiatie 1,72 BSE: Bezinking 1,75 CRP 3,93 Eosinofielen 1,70 Reticulocyten 2,89 Sikkelceltest

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2028-02 1 januari 2015 22 december 2014 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Onderzoek Tarief Ordertarief 2,45 Huisbezoek 9,62 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,43 DIFF: Differentiatie 1,82 BSE: Bezinking 1,81 CRP 4,90 Eosinofielen 1,82 Reticulocyten 3,43 Sikkelceltest 14,52 Abnorm.Hb

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080077 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 129,00 081092 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7048-01 1 januari 2013 19 november 2012 21 november 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 10 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017. Bijlage 1 Lijst Modernisering- en Innovatie verrichtingen en verbruiksmaterialen

Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017. Bijlage 1 Lijst Modernisering- en Innovatie verrichtingen en verbruiksmaterialen Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017 Bijlage 1 Lijst Modernisering- en Innovatie verrichtingen en verbruiksmaterialen Audiometrie Objectiveren van subjectief verminderd gehoor en bepaling

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ONGENEESMIDDELEN, januari 2017 Nummer Datum inwerkingtreding Datum verzending 1 januari 2017 27 december 2016 Datum vaststelling Gelding tot Behandeld door 27 december

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13

039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13 Passantentarieven 2015 Deze prijzen zijn geldig van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015. Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal tarief 039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13 050501

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgVerzorgd (Naturapolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie 034388 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten.

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17607-01 1 januari 2017 22 juni 2016 24 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 35 directie Regulering

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON OLAPARIB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 maart 2015 26 februari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie