1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2009 wordt vastgesteld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2009 wordt vastgesteld."

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 september 2009 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk W.A.J. van Veen drs. N.M.C. Alsemgeest mevr. ir. A. van Dam drs. J.C.M. Cox, gemeentesecretaris. 1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2009 wordt vastgesteld. 2. Besluiten Rapportage Rookmelders (omnibusonderzoek 2009) Bruinooge In het omnibusonderzoek van 2009 is voor het eerst een vragenblok opgenomen over rookmelders. Dit gebeurde in opdracht van het gemeentelijke bedrijf Brandweer en Rampenbestrijding. Het bedrijf wil inzicht hebben in de aanwezigheid van rookmelders in de woning en, in het geval deze niet aanwezig zijn, wat de reden daarvan is. Ook wil men weten of de aanwezige rookmelders nog werken. In te stemmen met de resultaten van het omnibusonderzoek 2009 m.b.t. het onderwerp Rookmelders Rapportage Stadspas (omnibusonderzoek 2009) Bruinooge De sector Samenleving van de gemeente wil graag weten hoe het staat met de bekendheid van de AlkmaarPas. Daarom is in het omnibusonderzoek hierover een vraag gesteld. Er is niet alleen gevraagd naar de bekendheid met de AlkmaarPas. Ook kon men aangeven of men al of niet in het bezit is van de AlkmaarPas. In te stemmen met de resultaten van het omnibusonderzoek 2009 m.b.t. het onderwerp Stadspas. 1

2 Bruikleen schilderijencollectie Van Foreest Meijer De gemeente en de Stichting Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburgh zijn het eens geworden over de voorwaarden waaronder de stichting bereid is haar schilderijencollectie, bestaande uit 51 portretten en een wapenbord in bruikleen te (blijven) geven aan de gemeente. Een deel van de collectie hangt in het Stedelijk Museum, een ander deel zal een plaats krijgen in landgoed de Nijenburg (in het Heilooërbos) dat door Vereniging Hendrick de Keyser is aangekocht en momenteel wordt gerestaureerd. De gemeente zal deze schilderijen in onderbruikleen geven aan de Vereniging. Zie verder de toelichting. 1. Bijgevoegde Bruikleenovereenkomst met de Stichting Van Foreest en Van Egmond van de Nijenburgh aan te gaan. 2. Bijgevoegde Overeenkomst van Onderbruikleen, die op ondergeschikte onderdelen nog kan worden gewijzigd, met de Vereniging Hendrick de Keyser aan te gaan Mandaat- en machtigingsbesluit op grond van de Wet basisregistraties adressen en Meijer gebouwen Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden. In deze wet zijn onder andere verplichtingen en bevoegdheden aan burgemeester en wethouders opgedragen. Voor een adequate uitvoering van deze wet is het wenselijk om mandaat en machtiging te verlenen aan diverse medewerkers van de gemeente Alkmaar. Deze medewerkers zijn werkzaam bij de sectoren Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en Publiekszaken. 1. Aan diverse medewerkers mandaat en machtiging, onder voorwaarden, te verlenen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlagen. 2. Dat het besluit onder 1. zal worden opgenomen in het Bevoegdhedenregister en in werking zal treden met ingang van de eerste dag na de bekendmaking daarvan in de Rubriek Officiële mededelingen van het Alkmaars Nieuwsblad Nota Cultuur zonder grenzen Meijer De raad heeft op 7 mei 2009 de cultuurnota geamendeerd vastgesteld als leidraad voor toekomstig beleid. Een ingediende motie om een paragraaf natuur en cultuur aan de nota toe te voegen is niet in stemming gebracht, omdat wethouder Meijer tijdens zijn beantwoording het collegestandpunt vertolkte een onderdeel natuur en cultuur aan de nota te zullen toevoegen. De tekst van het onderdeel is op basis van overleg met de domeinen Stadsbeheer en Stadsontwikkeling opgesteld. Verder is het onderdeel besproken met de heer A. Jansen, die bij de raad opname ervan heeft bepleit. In de nota Cultuur zonder grenzen staat het toegevoegde onderdeel Natuur en Cultuur op blz. 23 na het deel over Cultureel Erfgoed. Verder is de nota, met inachtneming van de raadsbespreking op 7 mei 2009, op onderdelen geactualiseerd. 2

3 1. In te stemmen met de aangevulde en geactualiseerde nota Cultuur zonder grenzen en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 2. Na vaststelling door de raad, de definitieve nota digitaal te verspreiden en in beperkte oplage (150 stuks) in druk uit te geven 3. De insprekers een brief sturen over de vastgestelde nota en de schriftelijke reacties op de inspraak bijvoegen Behouden van onderzoeksreactor in Petten Binnendijk De huidige kernreactor in Petten, die bestemd is voor onderzoek, wordt vervangen door een nieuwe: de PALLAS-reactor. De provincie Zeeland heeft zich opgeworpen als alternatief voor de locatie van de PALLAS-reactor. De provincie Noord-Holland en de gemeente Zijpe willen het nucleair onderzoek graag behouden voor de regio. Zij hebben een verzoek daartoe aan alle bij de bouw van de PALLAS-reactor betrokken partijen opgesteld en vragen de gemeenten in Noord-Holland-Noord om dit verzoek te onderschrijven. De raad voor te stellen om het verzoek tot het behoud van het nucleair onderzoek in de regio te onderschrijven Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Woningwet Monumentenwet 1988 en Binnendijk Wet ruimtelijke ordening Personele en organisatorische wijzigingen maken het noodzakelijk een aanwijzingsbesluit te nemen voor toezichthoudende ambtenaren Woningwet, Monumentenwet 1988 en Wet ruimtelijke ordening. 1. overeenkomstig bijgaand conceptbesluit een aantal medewerkers van de afdeling Bouwen van de sector Stadsontwikkeling aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, de Monumentenwet 1988 en de Wet ruimtelijke ordening; 2. het hoofd van de afdeling Bouwen van de sector Stadsontwikkeling te mandateren het onder 1. genoemde besluit namens het college te ondertekenen en het besluit onder 1. bekend te maken in de rubriek Officiële Mededelingen van het Alkmaars Nieuwsblad Mandatering bevoegdheid op grond van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken Binnendijk De Commandant brandweer en rampenbestrijding is bevoegd om namens het college besluiten te nemen op grond van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Per 1 oktober a.s. vindt er een organisatorische en personele wijziging plaats, waardoor het noodzakelijk is een nieuw mandaatbesluit te nemen m.b.t. genoemde bevoegdheid. 3

4 1. het besluit van 16 december 2008, nr , waarbij aan de Commandant brandweer en rampenbestrijding de bevoegdheid is verleend besluiten te nemen namens het college ter uitvoering van het bepaalde in paragraaf 2.11 en 2.12 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, in te trekken; 2. aan het hoofd van de sector Stadsontwikkeling mandaat te verlenen om namens het college besluiten te nemen ter uitvoering van het bepaalde in paragraaf 2.11 en 2.12 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken; 3. daarbij te bepalen dat ondermandaat is toegestaan; 4. dat het besluit genoemd onder 1., 2. en 3. na de bekendmaking daarvan in de rubriek Officiële Mededelingen van het Alkmaars Nieuwsblad, in werking treedt per 1 oktober Jaarrapportage groen 2009 Binnendijk In de nota groenparagraaf d.d is vastgesteld dat de raad jaarlijks geïnformeerd zal worden over het groenareaal, de hoeveelheid bomen en de wijzigingen daarin. In 2008 is de nulmeting van het Alkmaars groen gepresenteerd. Vanaf 2009 worden in een jaarrapportage de wijzigingen in het groenareaal en het aantal bomen getoond. Daarnaast is hierin ook een evaluatie van de groenreconstructies opgenomen. 1. In te stemmen met de jaarrapportage groen. 2. De rapportage ter informatie voor te leggen aan de commissie SOB Ontwerpbesluit locaties ondergrondse afval inzamelvoorzieningen aan de Spilstraat Binnendijk Conform het afvalplan op weg naar 2010 wordt bij de hoogbouw het huishoudelijke afval met ondergrondse containers ingezameld. Bij de reconstructie van de Spilstraat is het noodzakelijk voor de ondergrondse afvalcontainers twee locaties aan te wijzen. In verband met een zorgvuldige voorbereiding van de besluitvorming rond de containerlocaties wordt voorgesteld deze besluiten met toepassing van hst. 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor te bereiden. 1. in te stemmen met het ontwerpbesluit locaties ondergrondse inzamelvoorzieningen in de vorm van bijgesloten locatietekening. 2. voor de locaties de omwonenden middels een brief te informeren door gelijktijdig met de officiële publicatie het ontwerpbesluit in de vorm van bijgaande tekeningen te sturen. 3. dit ontwerpbesluit voor te bereiden conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in het kader van de afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht en daartoe het ontwerpbesluit zoals genoemd onder punt 1 te publiceren in het Alkmaars Nieuwsblad en met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage te leggen teneinde van belanghebbenden zienswijzen in te winnen. 4

5 Kapvergunning voor 7 veldesdoorn ø20-24 cm, 3 eik ø cm, 2 moerascypres ø Binnendijk 30cm, 1 wilg ø 50 cm, 1 es ø 25cm en 1 iep ø 26 cm bij de toekomstige avonturenheuvel in deoosterhout Voor het kappen van gemeentelijke bomen is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders Het sectorhoofd Stadsbeheer, op grond van het bepaalde in artikel 2 van de gemeentelijke Kapverordening vergunning te verlenen voor het kappen van 7 veldesdoorn ø20-24 cm, 3 eik ø cm, 2 moerascypres ø 30cm, 1 wilg ø 50 cm, 1 es ø 25cm en 1 iep ø 26 cm bij de toekomstige avonturenheuvel in de Oosterhout Kanaaldijk 264 V. Veen Bij brief d.d.12 augustus 2009 is door het lid van de raad de heer v. Kloos, namens de fractie Onafhankelijke Partij Alkmaar een vraag gesteld over het bouwplan Kanaaldijk 264 In te stemmen met bijgaande beantwoording Schutterswei V. Veen Recent is vanuit het rijk aangegeven dat het de bedoeling is Schutterswei als penitentiaire inrichting te sluiten. Verwacht mag worden dat daarmee de vraag op de gemeente afkomt wat hier aan ontwikkeling mogelijk is. Wellicht komt deze vraag vooraf, aangezien verwacht mag worden dat de grond eerst aan de gemeente wordt aangeboden (dit is in een mailcontact met Vastgoedontwikkeling bevestigd, zie bijlage). Maar mocht de gemeente geen belangstelling hebben dan zullen ontwikkelaars door het Rijk worden benaderd, die dan mogelijk zelf plannen gaan maken. Daarmee komt de gemeente in een reactieve positie terecht, die gezien de alom erkende waarde van de Alkmaarderhout niet wenselijk is. Gezien het voorgaande is het wenselijk een visie op toekomstige functies en randvoorwaarden op deze locatie te ontwikkelen (waarbij op voorhand van alles bespreekbaar zou kunnen zijn van horeca tot jongerenhuisvesting, mits het monumentale gedeelte blijft bestaan). Gelet op de directe relatie met de Alkmaarderhout lijkt het het meest voor de hand liggend de visievorming rond de Schutterswei onder te brengen bij de lopende visieontwikkeling Alkmaarderhout. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat een voorstel wordt voorbereid om een deel van het complex (in ieder geval de woningen en een deel van het hoofdgebouw) tot gemeentelijk monument te verklaren. 5

6 1. Een quick scan te laten uitvoeren naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie Schutterswei. 2. Deze quick scan te laten uitvoeren als onderdeel van lopende visieontwikkeling Alkmaarderhout. 3. De quick scan in het verlengde van het voorgaande prioriteit A toe te kennen en wethouder van Veen (gezien de koppeling aan de visieontwikkeling) aan te wijzen als projectwethouder Jongerenhuisvesting, stand van zaken Alsemgeest De raad heeft op 2 april 2009 ingestemd met de voorstellen voor jongerenhuisvesting en het college opgedragen de benodigde vervolg-acties uit te voeren. Met deze nota wordt u op de hoogte gesteld van de stand van zaken op het gebied van jongerenhuisvesting, zowel voor de permanente als tijdelijke huisvesting. In de toelichting bij deze nota is vermeld dat de realisatie van tijdelijke jongerenhuisvesting een onrendabel met zich mee brengt waarvoor de GEM Overstad de gemeente om een bijdrage heeft gevraagd. Deze nota bevat geen voorstel over die bijdrage. Daarvoor is separaat een nota met raadsvoorstel in procedure gebracht onder de titel Inzet laatste deel Dekker-gelden. 1. In te stemmen om de groep jongeren/studenten voortaan te onderscheiden in drie sub-groepen, met hun specifieke woningbehoeften en bijbehorend woningaanbod zoals omschreven in de bijbehorende toelichting en voortaan voor woningbouwprojecten die zijn bedoeld voor de doelgroep jongeren/studenten aan te geven op welke subgroep(en) het project zich dient te richten. 2. De commissie SOB ter kennisname aan te bieden dit besluit en de bijgevoegde toelichting waarin de stand van zaken op het gebied van jongerenhuisvesting is vermeld Verstedelijkingsafspraken Noord-Holland Noord: gebiedsdocument fase 2 en Alsemgeest voorbereiding najaarsoverleg MIRT Voorwaarde om te kunnen komen tot verstedelijkingsafspraken / afspraken in het kader van het MIRT met het rijk is dat de visie zoals die is neergelegd in Gebiedsdocument fase 1 wordt vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt in het Gebiedsdocument fase 2. De projecten die van nationaal of bovenregionaal belang zijn dienen te worden opgenomen in de Gebiedsagenda Noordwest-Nederland teneinde voor agendering in het bestuurlijk najaarsoverleg MIRT in aanmerking te komen. 6

7 1. Kennis te nemen van de inhoud van de managementsamenvatting. 2. Kennis te nemen van het concept Gebiedsdocument Fase 2, zoals dat heeft voorgelegen in het bestuurlijk overleg Verstedelijkingsafspraken Noord- Holland Noord van 9 september, onder de restrictie van aanpassingen, te weten accentverschuiving op werkregio en eindredactie. 3. Kennis te nemen van de concept Gebiedsagenda Noordwest-Nederland, zoals dat heeft voorgelegen in het bestuurlijk overleg Verstedelijkingsafspraken Noord-Holland Noord van 9 september. 4. Instemmen met de wijze van prioriteren. 5. Vaststellen van het totaaloverzicht projecten prioritering. 6. Instemmen met het inbrengen van de prioritaire projecten in de Gebiedsagenda Noordwest-Nederland ten behoeve het Bestuurlijk Overleg MIRT van 3 november 2009 als uitkomst van de wijze van prioriteren. 7. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Werkconferentie Verstedelijkingsafspraken NHN van 16 september Vaststellen parkeerverordening 2010 en verordening parkeerbelastingen 2010 met Alsemgeest bijbehorende aanwijzingsbesluiten. Aanleiding voor deze nota zijn: De noodzaak voor het opstellen van nieuwe verordeningen voor 2010 vanwege: 1. de uitwerking van Parkeren in Balans (PiB), zoals besloten in de gemeenteraad van 16 juli 2009 ; 2. een totale nieuwe opzet van de verordeningen en bijbehorende besluiten op grond van de geheel vernieuwde modelverordeningen van de VNG. I. Kennis te nemen van en aan de raad ter besluitvorming voor te leggen: 1. de Parkeerverordening 2010; 2. de kaart Vergunninghouders behorende bij de Parkeerverordening 2010; 3. de Verordening parkeerbelastingen 2010; 4. de Tarieventabel behorende bij de de verordening parkeerbelastingen 2010; 5. het Besluit tot aanwijzing maximum aantal en gebruik parkeervergunningen; 6. de kaart Gebiedsindeling parkeertarieven op straat behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2010; II. De navolgende conceptbesluiten, die ter vaststelling aan uw college zullen worden voorgelegd nadat de raad de Parkeerverordening 2010 c.a. heeft vastgesteld, ter kennis te brengen van de raad: 7. het Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de parkeerverordening 2010; 8. het Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur; 9. het Besluit tot vaststellen protocol voor het verstrekken van parkeervergunningen vanaf een reservelijst. 7

8 Subsidie VVV Van Dam De gemeente heeft duidelijke afspraken met de VVV over de jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van projecten op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Alkmaar. Voorgesteld wordt soortgelijke afspraken te maken voor informatie- en receptietaken van de VVV. In overleg met de VVV zijn de hiervoor te verrichten prestaties overeengekomen en in de bijlage van de subsidiebeschikking beschreven. De VVV heeft verzocht om een verhoging van het subsidiebedrag voor informatie- en receptietaken. De gemeente heeft aangegeven dat een structurele verhoging nog niet bespreekbaar is. Om overeenstemming te bereiken over het bedrag, wordt een deel van de projectsubsidie overgeheveld naar de informatie- en receptiesubsidie. Daarnaast past de VVV haar openingsuren aan en ontvangt de VVV een éénmalige overgangsbijdrage voor 2009, waarmee overeenstemming is bereikt over het bedrag. 1. In te stemmen met de subsidiebeschikking en bijlage I en het verzenden hiervan. 2. Kennis te nemen van het definitief overhevelen van uit de jaarlijkse projectsubsidie naar de jaarlijkse subsidie voor informatie- en receptietaken en het volledige bedrag voor deze taken jaarlijks te indexeren. 3. Kennis te nemen van de aangepaste openingstijden per mei Kennis te nemen van het verstrekken van een éénmalige extra bijdrage van ter financiering van de overgang naar de beschreven nieuwe situatie voor Voor dit bedrag is dekking bij de middelen van het Grote Steden Beleid, Brede doel uitkering economie Beleidsregels terugvordering Wwb V. Dam In de Wet Werk en Bijstand (Wwb) is het terugvorderen van teveel of ten onrechte verleende bijstand een algehele bevoegdheid geworden van het college van burgemeester en wethouders. Van deze bevoegdheid heeft u inmiddels gebruik gemaakt. Met ingang van 1 juli 2009 is de vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden. Het betreft een homogenisering en codificering van onder meer de inning van bestuurlijke geldschulden en bestuurlijke boetes. De overheveling van onderwerpen van bijzondere wetten, zoals de Wet Werk en Bijstand naar de Algemene Wet Bestuursrecht, betekent ook voor sociale zekerheidswetgeving in het gemeentelijk domein dat overeenkomstig de gestandaardiseerde werkwijze in de uitvoering moet worden gehandeld. De aanpassing van de beleidsregels is onder meer een gevolg van het in werking treden van de vierde Tranche Algemene Wet Bestuursrecht. 1. In te stemmen met de aangepaste Beleidsregels terugvordering Wwb en deze met ingang van 1 juli 2009 in werking te laten treden. 2. De wijzigingen van de Beleidsregels terugvordering Wwb te publiceren in het Alkmaars Nieuwsblad. 3. De Commissie Samenlevingszaken van deze nota en de Beleidsregels terugvordering Wwb in kennis te stellen. 8

9 Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften verhaal Wet Werk en Bijstand V. Dam Met de intrekking van de Invoeringswet Wet Werk en Bijstand (IWwb) is het bijstandsverhaal een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders geworden. Om deze reden is het noodzakelijk om in beleidsregels te beschrijven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan deze bevoegdheid. De Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften zijn afgestemd op de vierde trance Algemene wet bestuursrecht, welke met ingang van 1 juli 2009 in werking is getreden. 1. In te stemmen met de Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften verhaal Wwb en deze met ingang van 1 juli 2009 in werking te laten treden. 2. De Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften verhaal Wet Werk en Bijstand te publiceren in het Alkmaars Nieuwsblad. 3. De Commissie Samenlevingszaken van deze nota en de Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften verhaal Wet Werk en Bijstand in kennis te stellen Aanwijzing van toezichthouders Wwb, WWIK, Ioaz, Ioaw en Wsw V. Dam Met ingang van 1 januari 2008 is de Verzamelwet SZW in werking getreden. Het behoort tot de bevoegdheid van uw college om toezichthouders voor de Wwb, Wwik, Ioaw, Ioaz en Wsw aan te wijzen. 1. Op grond van artikel 76a Wwb, artikel 45a WWIK, artikel 53a Ioaz, artikel 53a Ioaw en artikel 15a Wsw de handhavingsmedewerkers en sociaal rechercheurs van de sector Samenleving aan te wijzen als toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens genoemde wetgeving 2. De burgemeester te machtigen het legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht, dat aan de toezichthouders zal worden verstrekt, af te geven; 3. Dit besluit bekend te maken in de rubriek Officiële Mededelingen; Dat dit besluit met ingang van 1 september 2009 in werking treedt RTC-concept en verkoop en eigendomsoverdracht van de aandelen in RTC Offices V. Dam B.V. Op 21 augustus jongstleden is, namens Stichting Buizerd Beheer, Wilco Participaties BV, DVB Beheer BV en Driessen beleggingen BV, het verzoek (bijgevoegd) ingediend om: - in te stemmen met de verkoop en eigendomsoverdracht van de aandelen in RTC Offices BV aan de directeur van de BV, de heer J.V. Deen en de heer H. Disch; en daarbij - de verplichtingen van de verkopende partijen in de koopovereenkomst te laten vervallen. 9

10 1. In te stemmen met de verkoop en eigendomsoverdracht van de aandelen in RTC Offices BV aan de huidig statutair directeur van de BV, de heer J.V. Deen (40%) en aan de heer H. Disch dan wel een door hem aan te wijzen houdster-bv (60%). 2. De artikelen in de koopovereenkomst m.b.t. het RTC-concept en de realisering van de Tweede fase van het RTC-gebouw te laten vervallen. 3. In te stemmen met verzending van bijgevoegde brief. 4. Deze nota en brief ter kennisname aan te bieden aan de commissie SOB. 10

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 januari 2008

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 januari 2008 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 januari 2008 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk mr. F.H. Hansen W.A.J. van Veen mevr. ir. A. van

Nadere informatie

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld.

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk W.A.J. van Veen drs. N.M.C. Alsemgeest mevr. ir.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 april 2009

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 april 2009 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 april 2009 Aanwezig: P.M., voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk W.A.J. van Veen drs. N.M.C. Alsemgeest mevr. ir. A. van Dam

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 maart 2010

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 maart 2010 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 maart 2010 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk W.A.J. van Veen drs. N.M.C. Alsemgeest mevr. ir.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 september 2008

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 september 2008 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 september 2008 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. S.H. Binnendijk J.C. Meijer W.A.J. van Veen drs. N.M.C. Alsemgeest mevr.

Nadere informatie

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 26 januari 2010 wordt vastgesteld.

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 26 januari 2010 wordt vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 februari 2010 Aanwezig: P.M., voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk W.A.J. van Veen drs. N.M.C. Alsemgeest mevr. ir. A. van

Nadere informatie

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 26 mei 2009 wordt vastgesteld.

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 26 mei 2009 wordt vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 juni 2009 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk W.A.J. van Veen drs. N.M.C. Alsemgeest mevr. ir. A.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 november 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 november 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 november 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. J.P. Nagengast MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A.

Nadere informatie

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2015 wordt vastgesteld. Raadsvragen GL inzake Opruimen bezittingen dakloze man

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2015 wordt vastgesteld. Raadsvragen GL inzake Opruimen bezittingen dakloze man BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 april 2015 Aanwezig: P.M., voorzitter drs. V.H. Kloos mr. P. de Baat MPM J.P. Nagengast MBA mw. E.C. mr. J.W.C. Aalders, secretaris

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, (t.a.v. D.S.H. Elzinga)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, (t.a.v. D.S.H. Elzinga) Vergadering: 8 september 2009 Agendanummer: 7 Status: opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595-447753 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Elzinga)

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld.

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA mw.

Nadere informatie

Besluit: In te stemmen met de rapportage Trends in Alkmaar.

Besluit: In te stemmen met de rapportage Trends in Alkmaar. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 april 2010 Aanwezig: P.M., voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk W.A.J. van Veen drs. N.M.C. Alsemgeest mevr. ir. A. van Dam

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. (afwezig op 3

Nadere informatie

ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel:

ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel: ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel: BESLUITEN: Ieder voor zover het de hem toebehorende bevoegdheid betreft:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl

Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140716/ 2015.16308 inlichtingen

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 15 december 2009 wordt vastgesteld.

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 15 december 2009 wordt vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 januari 2010 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk W.A.J. van Veen drs. N.M.C. Alsemgeest drs. J.C.M.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

Vergadering college van burgemeester en wethouders Berkelland 10 mei 2016, week 19

Vergadering college van burgemeester en wethouders Berkelland 10 mei 2016, week 19 BESLUITENLIJST Vergadering college van burgemeester en wethouders Berkelland 10 mei 2016, week 19 Aanwezig: burgemeester J.H.A. van Oostrum, wethouder M.H.H. van Haaren-Koopman wethouder J.B. Boer wethouder

Nadere informatie

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert,

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert, Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140717 / 2015.16310 inlichtingen

Nadere informatie

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015. (Week 26)

Openbaar. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015. (Week 26) Openbaar Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015. (Week 26) Aanwezig: drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester, A.B. Lagerweij, H.J. Pinkster, H. van der Sleen, W.I.J.M.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 28 OKTOBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente..

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente.. RECHT Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Burgemeester

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg drs. M.L.

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Aanwezig: Voorzitter Mevr. drs. J.W.E. Spies Wethouders De heer J.W. Verkroost De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer V. van der Horst De heer H. Van Rhee De heer F. Živković-Laurenta Wnd.

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 19 NOVEMBER 2013 VANAF 09:00 UUR AANWEZIG:

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 19 NOVEMBER 2013 VANAF 09:00 UUR AANWEZIG: 13.096955 No. 47 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 19 NOVEMBER 2013 VANAF 09:00 UUR AANWEZIG: M.J. BEZUIJEN, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J.

Nadere informatie

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert,

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert, Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140715 / 2015.16305 inlichtingen

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 december 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017 Aanwezig: P.M., voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven W. van Twuijver, secretaris

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst BenW-vergadering van

Openbare besluitenlijst BenW-vergadering van Openbare besluitenlijst BenW-vergadering van 19-2-2013 Stuknr Afdeling Commissie Raad Onderwerp Advies Beslissing 2529212 BELEID Grondruil Cranendoncklaan In te stemmen met de grondruil tussen Land van

Nadere informatie

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig mr. M. Veeningen, wethouder

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig mr. M. Veeningen, wethouder ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 21 april 2015, week 17 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes en H.J.W. Raat, wethouders, mr. R.J.T. Schurink,

Nadere informatie

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013 Erfgoedbeleid Ridderkerk Archeologieverordening Ridderkerk 2013 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013 Gemeentestukken: 2013-267 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013

Nadere informatie

Team OV. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team OV. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team OV Aanwijzingsbesluit toezichthouders Olst-Wijhe, Raalte en Deventer 1- Notagegevens Notanummer 725438 Datum 17-7-2012 Programma: 02. Openbare orde en

Nadere informatie

Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften

Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Hoger beroep besluit voorzieningenrechter rechtbank Gelderland uitvoering huisvestingsverordening en mandaatverlening bezwaarschriften Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning kappen van een beuk, staande aan de Keppelseweg ongenummerd in Doetinchem

Omgevingsvergunning kappen van een beuk, staande aan de Keppelseweg ongenummerd in Doetinchem Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140718 / 2015.16314 inlichtingen

Nadere informatie

besluitenlijst College B&W Grave

besluitenlijst College B&W Grave ADV/G/14/00322 Z/G/14/07903 Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van 15 juli 2014. Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van 15 juli 2014. Secretaris De besluitenlijst van de laatst gehouden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 18 augustus 2015 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Mw. drs. E. Hollenberg-Logchies, wet

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Voorgesteld besluit: 1. Aanwijzen toezichthouders brandweer ZuidWest Drenthe als bedoeld in de bijgevoegde bijlage 1. 2. De districtscommandant te

Nadere informatie

het kappen van een boom en een singel, staande nabij de Liemersweg in Wehl. Het gaat hier om kadastraal perceel: Wehl, sectie L, nummer 277.

het kappen van een boom en een singel, staande nabij de Liemersweg in Wehl. Het gaat hier om kadastraal perceel: Wehl, sectie L, nummer 277. ONTWERP Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl Aanvraag Op 10 november 2014 is een aanvraag om

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 09/09/2008 Hennekam B (Wethouder), aanwezig Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Bakker H.T.M. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015 Gemeenteblad nr. 739778 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 21 november 2016 Collegebesluit van 15 november 2016 gelet op artikel 84 Gemeentewet, artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De besluitenlijsten van de vergaderingen van 16 en 22 juni 2010 worden vastgesteld.

1. Opening en mededelingen De besluitenlijsten van de vergaderingen van 16 en 22 juni 2010 worden vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 juni 2010 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mevr. ir. A. van Dam drs. N.M.C. Alsemgeest W.A.J. van Veen mr. P. de Baat J.P. Nagengast,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: AVG mandatering BAG 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: AVG mandatering BAG 2013 Zaaknummer: 00365464 Onderwerp: AVG mandatering BAG 2013 Collegevoorstel Inleiding Op dit moment is de teammanager Administraties en vastgoed aangewezen als beheerder van de basisregistraties adressen

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN op dinsdag 18 november 2014 aanvang 10:00 uur.

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN op dinsdag 18 november 2014 aanvang 10:00 uur. OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN op dinsdag 18 november 2014 aanvang 10:00 uur. Aanwezig: Drs. P.C. van den Brink, burgemeester Mevr. M.J.T.G.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Nr Houten, 1 november 2005

Nr Houten, 1 november 2005 Nr. 2005-185 Houten, 1 november 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Aanpassing Monumentenverordening Beslispunten: 1. Vast te stellen de Monumentenverordening 2006. Inleiding: In de nota Gekoesterd Erfgoed

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 16 december 2014

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 16 december 2014 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 16 december 2014 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester Afwezig: - J. Velthuis - L. Veenstra - J. Batelaan - R. Vos wethouders - H. van der Wal secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 Aanwezig: P.M., voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. J.P. Nagengast MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven

Nadere informatie

(REGULIER) Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Bouwen

(REGULIER) Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Bouwen Project: nr. W 25130 Olo nr: 2720817 TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) BESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 22 december 2016 van het St. Sebastiaan Gilde, Kromstraat

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART A. van den Bosch, burgemeester

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART A. van den Bosch, burgemeester ` Nr. 10A BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART Aanwezig: A. van den Bosch, burgemeester A.J. Verschoor, wethouder A.C. Bragt, wethouder C.A.H. Zondag, wethouder W.

Nadere informatie

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 16 februari 2010 wordt vastgesteld.

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 16 februari 2010 wordt vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 maart 2010 Aanwezig: J.C. Meijer, voorzitter drs. S.H. Binnendijk W.A.J. van Veen drs. N.M.C. Alsemgeest mevr. ir. A. van Dam drs.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO WWB Art. 47. Verordening cliëntenparticipatie De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg"

Vaststelling bestemmingsplan Delden-Noord, herziening Peperkampweg Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg" Voorstel: 1. Geen exploitatieplan vaststellen 2. De zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de "Zienswijzennotitie

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

Aanwezig mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester, Afwezig - 1 Verslag van de vergadering d.d. 5 februari 2013 Akkoord. Hamerstukken openbaar.

Aanwezig mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester, Afwezig - 1 Verslag van de vergadering d.d. 5 februari 2013 Akkoord. Hamerstukken openbaar. ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 12 februari 2013, week 7 Aanwezig mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester, drs. J.P.W. Groot, mr. J.A. Koops- Scheele, J.E. Levie en H.J.W. Raat,

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Notulen van burgemeester en wethouders

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Notulen van burgemeester en wethouders BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Notulen van burgemeester en wethouders Vergadering van 14-02-2017, 09:00 uur 63381 Wethouder Ligtelijn Bruins Resultaten cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein Op waarde(n)

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 02.R RUIMTE Koop-/realisatieovereenkomst Bijenkorf in Oudesluis. I Medewerking te verlenen aan de realisatie van 5 woningen en 1 kantoorruimte in de voormalige school de Bijenkorf in Oudesluis; II De koop-/realisatieovereenkomst

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 januari 2013 Agendapuntnummer : I, punt 11 Besluitnummer : 737 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Wet aanscherping

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Jaar: 2012 Nummer: 103 Besluit: B&W 11 december 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 21 april 2010

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 21 april 2010 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 21 april 2010 onderwerp Verordeningen Kompas Inleiding Op 1 april jl. ontvingen wij van Kompas de volgende documenten: Jaarverslag en jaarrekening

Nadere informatie

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan Routingformulier Nummer: 2014/ Onderwerp: Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan 25-29. Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal Dossiercode: D-14.00016; document 2014.36208 Besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van Woensdrecht van 16 september genomen besluiten 8 t/m 12 september 2014 door parafen

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0109EAA757* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : L. Huberts Zaakgericht\407 Behandelend ambtenaar A.A. Siesling Zaaknummer Z.16-18920 Datum: 20 december 2016 Afdeling

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 Lijst nr. 21 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 PUBLIEKSDIENST Werkbezoek Uddel op 25 mei 2011 Voorstel dienst Publieksdienst: 1. instemmen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL incl erratum 15 november Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL incl erratum 15 november Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0111 incl erratum 15 november 2011 Rv. nr.: 11.0111 B en W-besluit d.d.: 4-10-2011 B en W-besluit nr.: 11.0979 Naam programma: Cultuur, sport en recreatie Onderwerp: Wijziging Subsidieverordening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017 Aanwezig: drs. V.H. Kloos, voorzitter drs. P.F. J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven W. van Twuijver,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer: AVGWVS09 Onderwerp uitvoering Wet BAG Collegevoorstel Inleiding Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen is op 1 juli 2009 de Wet basisregistraties

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015 Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van 12 woningen het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 12 woningen Beschikking 282257 *17.093660*

Nadere informatie

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig - 1 Verslag van de vergadering d.d. 24 maart 2015 Vaststellen. Akkoord.

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig - 1 Verslag van de vergadering d.d. 24 maart 2015 Vaststellen. Akkoord. ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 31 maart 2015, week 14 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes, H.J.W. Raat en mr. M. Veeningen, wethouders, mr.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 maart 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. A.D. de Roon 1. 7867 Vaststellingsovereenkomst brede school Ruishornlaan * Stem in met de Vaststellingsovereenkomst inzake medegebruik van de Brede school Ruishornlaan * Stem in

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

Onderwerp : Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Beverwijk

Onderwerp : Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Beverwijk Raadsvoorstel *Z00439FA3CD* Aan de raad Documentnummer : INT-13-02777 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Beverwijk Inleiding In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 1 december 2015

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 1 december 2015 Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op 1 december 2015 Aanwezig: Burgemeester Gemeentesecretaris F. Ossel T. De Rudder H. Erol mw. J.W.J. Dorenbos

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Afdeling. Deze ontwikkeling past binnen de vastgestelde kaders die uw raad heeft vastgesteld.

Afdeling. Deze ontwikkeling past binnen de vastgestelde kaders die uw raad heeft vastgesteld. RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp Programma 23juni2016 2016.00043 10 mei 2016 Vaststelling bestemmingsplan Pionierkwartier, fase 2 Fysieke leefomgeving Afdeling Programma's en Projecten

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 23 OKTOBER 2012

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 23 OKTOBER 2012 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 23 OKTOBER 2012 : 231001 Staf Corsanummer : 2011.09725 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 9 oktober 2012 en besluitenlijst van de collegevergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 26 mei 2015 Aanwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra MBA, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

Verleningsvoorschriften 2013

Verleningsvoorschriften 2013 Verleningsvoorschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verleningsvoorschriften Citeertitel Verleningsvoorschriften Besloten

Nadere informatie

ARTIKEL I: WIJZIGINGEN

ARTIKEL I: WIJZIGINGEN De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; Gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Astrid van Dijk (036) 5277377 7 January 2016 Pagina 1/9 Parafen: Onderwerp Aanvulling op de Aanvulling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling

Nadere informatie