Van claimcultuur naar claimmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van claimcultuur naar claimmanagement"

Transcriptie

1 Goe geluk is ongestade: heden winste, morgen schade (Guido Gezelle) Van claimcultuur naar claimmanagement Rede In verkorte vorm uitgesproken op 22 maart 2007 ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Schadeonderzoek aan Nyenrode Business Universiteit. Prof.dr. Jan Joling RA Geachte leden van het College van Bestuur, geachte leden van de Raden van Toezicht, mijnheer de Rector Magnificus, beste collega s en relaties, lieve familie en vrienden, geachte belangstellenden. 1. Inleiding Vandaag mag ik u onderhouden over het onderwerp van mijn leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit, te weten dat van schadeonderzoek, internationaal aangeduid als claims assessment. 1 Over het onderwerp schade en schadeherstel is de laatste jaren al het nodige gezegd en geschreven en de belangstelling voor het thema neemt nog altijd toe. De media besteden steeds meer aandacht aan schadeclaims die door of tegen (bekende) bedrijven worden ingediend, vooral als het gaat om megaclaims die niet zelden de ondergang van de beclaimde kunnen betekenen. Zo heeft de brancheorganisatie van Amerikaanse platenmaatschappijen (RIAA), waaronder ondernemingen zoals Arista, Warner Bros, Capitol en UMG vallen, onlangs een schadeclaim ingediend bij de muziekwinkel Allofmp3 van 1,65 biljoen dollar. 2 Maar ook de collectieve claimacties van particulieren krijgen ruim aandacht. Ik noem de schadeafwikkeling in de Ahold-zaak waarin een groep beleggers gezamenlijk een schadevergoeding incasseerde van ruim 1 miljard dollar. 3 En wat te denken van de Legio- 1 Aan de lezer(es): Waar in deze uitgave de mannelijke voornaamwoorden hij, hem of zijn worden gebruikt in een context die met evenveel recht en reden het gebruik van vrouwelijke voornaamwoorden zou rechtvaardigen, gelieve u naar eigen inzicht zij of haar te lezen. 2 Voor elk nummer dat wordt aangeboden, wil de organisatie een schadevergoeding van dollar. Allofmp3 biedt in totaal 11 miljoen nummers aan, waardoor de schadeclaim oploopt tot 1,65 biljoen dollar. Volgens de platenmaatschappijen die de claim steunen, zijn er miljoenen nummers verkocht door de Russische muziekwinkel zonder dat de artiesten gecompenseerd zijn. Zie 3 Koninklijke Ahold NV heeft in november 2005 bekendgemaakt dat zij een schikking heeft getroffen met de hoofdeisers in de massa-effectenclaimzaak In re Royal Ahold N.V. Securities & ERISA Litigation, die aanhangig is bij de federale rechtbank van het District of Maryland in Baltimore, Maryland, Verenigde Staten. Ten aanzien van de massa-effectenclaim ( claims) zijn de hoofdeisers en Ahold een schikkingsbedrag overeengekomen van USD 1,1 miljard (EUR 945 miljoen). De schikking betreft Ahold, haar dochtermaatschappijen en overige aan haar gelieerde ondernemingen, de individuele gedaagden alsmede de syndicaatbanken. Zie Op haar website informeert de Vereniging van 1

2 lease-zaak met de Duisenberg-regeling. 4 Ook de recente acties aangaande beleggingsverzekeringen, in de media aangeduid als woekerpolissen, mogen niet onvermeld blijven. 5 Daarmee worden gecombineerde producten van verzekeraars bedoeld, zoals een hypotheek met een aflossing via een beleggingsfonds. Kort en goed, voorbeelden te over. De vraag kan worden gesteld waarom er over schadekwesties nog wordt geprocedeerd. Want schade en schadevergoeding zijn nog niet zo vanzelfsprekend elkaars complementen. Hoe onzeker is de uitkomst van een geschil immers niet? Gelijk hebben is één ding, maar gelijk krijgen iets heel anders. Tegenover het gelijk van de een staat noodzakelijkerwijs het ongelijk van de ander, hoewel rechters niet zelden tot Salomonsoordelen komen: waar twee partijen kijven, hebben twee partijen schuld, misschien de een wat meer dan de ander, is dan de redenering. En dan nog: hoe exact kan de schade worden bepaald door de rechter en hoe vaak matigt de rechter de eis? 6 Voor de berekening van schade die bedrijven hebben opgelopen door gederfde winst of geleden verliezen, internationaal aangeduid als economic losses of commercial damages, kan de accountant een rol vervullen. Partijen, advocaten en rechters zullen graag van zijn deskundigheid en opinie gebruikmaken om een schadeberekening te maken, nadat is vastgesteld dat er schade geleden is en wat het schadeobject in kwestie is. In mijn dissertatie heb ik de rol belicht van de accountant in schadekwesties, aangeduid als de schadeaccountant, en daarbij de vraag beantwoord hoe hij zijn taak dan dient te vervullen, welke normen er voor de opdrachtaanvaarding hebben te gelden, en welke voor de uitvoering van het onderzoek en de rapportage. Anders gezegd: als eenmaal vaststaat dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat, zal vervolgens moeten worden vastgesteld welk bedrag als schadevergoeding moet worden uitgekeerd. En dan is de vraag van belang aan de hand van welke regels de accountant de berekening van de schade moet uitvoeren. De schadeaccountant Dat brengt me tot de introductie van de schadeaccountant, iemand die in beroepsmatig opzicht nauw verwant is met de forensisch accountant, de accountant die werkzaamheden verricht voor het recht. En die is op zijn beurt weer sterk verwant met de reguliere, controlerend registeraccountant. Wat de reguliere, controlerend accountant treft, raakt de forensisch accountant en dus ook de schadeaccountant niet minder. Die opmerking maak ik niet zonder reden, want het accountantsberoep is al langere tijd sterk in beweging en het eind van Effectenbezitters (VEB) (voormalig) aandeelhouders van Ahold over de schikking van 27 november 2005, tussen Ahold en VEB, en de schikking in het kader van de Class Action in de VS. 4 De medio 2005 tot stand gekomen zogenoemde Duisenberg-regeling houdt in dat bestaande of toekomstige restschulden van effectenlease-overeenkomsten die na 1 januari 1997 zijn beëindigd of nog lopen, geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden of terugbetaald. De vergoeding kan variëren van 10% tot 100%. Het gerechtshof Amsterdam heeft de regeling op 25 januari 2007 verbindend verklaard voor een grote groep benadeelden. Zie en 5 Het woeker aspect betreft de vermeende inhouding voor kosten door de verzekeraars die zou liggen tussen de 20 en 40%, aldus Volgens Rabo Securities, de researchafdeling van Rabobank, kan de affaire de betrokken banken en verzekeraars een miljard euro gaan kosten (ANP-persbericht 8 januari 2007). Het bedrag is gebaseerd op een ruwe schatting van de marktkenners. Het schadebedrag zou grote verzekeraars treffen zoals Eureko, SNS Reaal, Aegon, Fortis, ING en ABN Amro. 6 Een belangrijk uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht volgens Boek 6 BW volgt uit art. 97: de rechter begroot de schade en mag de omvang ervan schatten. Grosso modo kan worden gezegd dat de kans dat de eiser in een geding gelijk krijgt en de gehele schadevordering krijgt toegewezen, in de praktijk nooit veel groter zal zijn dan 50%. Voor een rechter is dat gegeven zonneklaar, voor advocaten en andere bij een geschil betrokken partijen, adviseurs en deskundigen kennelijk niet, aldus Westenberg in Een zoektocht naar de feiten? In: Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, Het verzamelen van feiten en bewijs : begrenzing versus verruiming, een kruisbestuiving tussen civiel procesrecht en ondernemingsprocesrecht., Den Haag, Boom,

3 die ontwikkeling is nog niet in zicht. Na de bekende boekhoudschandalen wordt van de accountant nee, van iedere accountant een andere houding verwacht: kritischer dan voorheen op zijn eigen functioneren. De wetgever heeft het belang daarvan willen onderstrepen door onder meer de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in te voeren die ervoor moet zorgen dat de accountant strakker in regels wordt gebonden, als ware die een soort harnas. En dat biedt, zoals bekend, niet alleen tot op zekere hoogte bescherming, maar belemmert de drager ook in zijn bewegingsvrijheid. Ook de beroepsorganisatie, het Koninklijk NIVRA, heeft die boodschap gekregen en vertaald in een strakkere regelgeving. De aloude Gedrags- en Beroepsregels (GBR) zijn vervangen door de Verordening Gedragscode (VGC). Vijf principes vormen het uitgangspunt van deze code: integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Deze principes zijn van toepassing op alle registeraccountants. De precieze strekking en uitwerking van deze principes is afhankelijk van de rol die een registeraccountant vervult (het soort werkzaamheden dat hij verricht). Het algemene uitgangspunt van de VGC is dat elke registeraccountant alert moet zijn op bedreigingen van de vijf genoemde principes en indien noodzakelijk moet zorgen voor waarborgen die een bedreiging wegnemen of mitigeren. Als dit niet mogelijk is, en er is sprake van een ernstige bedreiging, dan kan de accountant de opdracht niet uitvoeren. Ik ga hier niet verder in op de inhoud en strekking van de VGC, maar kort samengevat legt de VGC strakkere gedragsregels op aan de accountant. Waar de VGC zich richt op de gedragsregels, zullen de nieuwe Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RAC), nu Controle- en overige standaarden (COS) geheten, de beroepsregels (de vaktechniek) nader invullen. Kortom, de nieuwe regelgeving legt de lat hoger ook voor de schadeaccountant - en geeft, strikter dan de oude richtsnoeren dat deden, aan waar de verantwoordelijkheid van de accountant dient te beginnen en op te houden. Dat dit alles ook aan de schadeaccountant niet ongemerkt voorbij zal gaan, moge inmiddels voor zich spreken. In mijn proefschrift De accountant en de berekening van schade heb ik een opzet gegeven voor een Richtlijn schadeonderzoeken. De kern van mijn voorgestelde richtlijn vind ik terug in een nog uit te vaardigen NIVRA-richtlijn over het optreden van de accountant als deskundige voor de rechter. 7 Daar vinden we de schadeaccountant immers vaak terug. Maar veel vaker en eerder is de schadeaccountant actief in het voortraject als partijen er met elkaar proberen uit te komen en daarvoor de hulp inroepen van een deskundig en onafhankelijk deskundige. En ook in dergelijke trajecten hebben regels te gelden. Vooruitblik Voordat ik tot de hoofdzaak van mijn voordracht zal komen, wil ik eerst met wat snelle penseelstreken het decor schilderen waarvoor de schadeaccountant optreedt. En een korte overdenking van het altijd boeiende begrip schade mag daaraan niet ontbreken. Vervolgens zal ik aandacht schenken aan het eerste deel van de titel van mijn oratie, de zogeheten claimcultuur, een sociaaleconomisch verschijnsel waarin partijen zich zo ernstig tekortgedaan voelen dat zij in hun eis om schadevergoeding soms wel heel ver gaan; althans wanneer wij dat vergelijken met de situatie van een twintigtal of meer jaren geleden. Daarna komt het tweede deel van de titel aan bod: claimmanagement. Bij de behandeling van een claim - in of buiten rechte - zijn veel schakels betrokken, elk met zijn eigen functie, bevoegdheid, verantwoordelijkheid en expertise. Deze schakels zijn, hoe onafhankelijk zij zich willen of moeten opstellen, toch in zekere zin afhankelijk van elkaar. Globaal gesteld opereren zowel 7 Deze richtlijn ziet op het optreden van de accountant als onafhankelijk deskundige die de taak heeft vragen te beantwoorden die de rechter in een bepaalde zaak heeft geformuleerd, zoals omschreven in art. 194 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). 3

4 aan de zijde van de benadeelde als de schadeplichtige partij deskundigen, adviseurs en belangenbehartigers (advocaten) met eenzelfde doel, hoewel met een verschillend belang. Een doelmatiger sturing van het claimproces in de zin van het managen of in de greep houden kan een bijdrage leveren aan een snellere en goedkopere procesgang. Daar gaat nog vaak nodeloos veel tijd, geld en energie aan verloren. En de schade die dat oplevert doorgaans in immateriële zin: ernstig verstoorde relaties, onherstelbaar imagoverlies, reputatieschade en dergelijke is niet zelden vele malen meer voelbaar dan het nadeel dat de kiem van het probleem was. Duidelijkheid over de aard en omvang van de schade zal een positieve bijdrage leveren aan de besluitvorming in elke fase van het schadeproces. Reeds op het moment dat een claim wordt overwogen, dient men aandacht te schenken aan de reële schade, zowel wat betreft de aard ervan (de schade-elementen) als de omvang. De advocaat kan zijn cliënt dan niet alleen adviseren over de proceskansen, maar ook over het financiële belang. 8 Ik richt me daarna in het bijzonder op de rol het optreden van de (schade)accountant als deskundige in het claimproces. De daarvoor geldende regels zijn te vinden in de wet, maar worden in praktische zin ingevuld door de accountancyregels en dan met name de GBR en de daaruit voortvloeiende tuchtrechtspraak, alsmede de VGC. Ik sluit af met enkele reflecties over schade en schadeonderzoek. Maar om het beeldend te maken eerst een voorbeeld: de Exota-zaak. De Exota-zaak is een goed voorbeeld van hoe een schadekwestie kan verworden tot een langlopende kwestie, met juridische verwikkelingen over de schadevergoedingsplicht en een moeizaam schadevaststellingstraject. Het limonadegazeusemerk Exota dateert uit In de jaren vijftig en zestig slaagde Van Tuijn's Limonadefabrieken en Distilleerderijen N.V. gevestigd in Dongen (Noord-Brabant) erin om met Exota marktleider te worden in het segment van de limonadegazeuses. Vanaf 1948 werden alle smaken Exota-limonadegazeuse gebotteld in beugelflessen; in 1967 werd ook deze vervangen door een moderne 75 cl fles met schroefdop. In januari 1971 beweerde VARA-ombudsman Marcel van Dam dat laatstgenoemde fles ontploffingsgevaarlijk was, hetgeen hij onderstreepte door het uitzenden van een filmpje waarin een (spontaan) exploderende Exota-fles werd getoond. De presentatie kon bepaald suggestief worden genoemd: door dit filmpje herhaald tussen de tekstblokken over door deze flessen veroorzaakte letselschade te laten zien, kreeg de kijker bepaald een ernstig beeld hiervan. Na deze uitzending stortte de verkoop van Exota in en Van Tuijn s Limonadefabrieken en Distilleerderijen verkeerden plotseling aan de rand van een faillissement. Nog in datzelfde jaar oordeelde de rechter dat de VARA en Van Dam onrechtmatig hadden gehandeld: het merk Exota was ten opzichte van de concurrerende producten in een uitzonderingspositie geplaatst, terwijl de kwaliteit van het product daar geen aanleiding voor gaf. 9 De VARA moest een rectificatie uitzenden en werd veroordeeld tot een nader te bepalen schadevergoeding. Door onenigheid over de hoogte van deze schadevergoeding alsmede door onenigheid over de vraag wie nu precies recht had op schadevergoeding (de familie Van Tuijn of zakenman de heer J.K. Leutscher die het nagenoeg failliete bedrijf in 1972 in de schoot geworpen kreeg en een jaar later weer doorverkocht) verzandde de Exota-affaire vervolgens in jarenlang juridisch getouwtrek. In 1985 formeerde Leutscher een groep beleggers die bereid was geld te steken in de verschillende juridische procedures die inmiddels liepen. In 1990 liet Leutscher 8 Westenberg pleit er in de hiervoor genoemde bijdrage ook voor in een vroeg stadium van een geschil onderzoek te doen naar de kansen van een zaak. Dit zou de werklast voor de rechter volgens hem significant kunnen verminderen. 9 Hof Amsterdam 4 september 1986, NJ 1989,

5 beslag leggen op gebouwen van de VARA en de woning van Van Dam. Verder liet hij weten dat zijn claim op de VARA zou kunnen oplopen tot 20 miljoen gulden. Het beslag werd na korte tijd opgeheven. Op 12 december 1996 veroordeelde het gerechtshof van Amsterdam de VARA tot betaling van 2,2 miljoen gulden plus rente, totaal 7,7 miljoen gulden. Hier ging een deskundigenbericht aan vooraf, dat uitvoering inging op de diverse schade-elementen: schade als gevolg van het uit de handel nemen van emballage, door omzetverlies ontstane winstderving en het waardeloos worden van het merk Exota. Zo werd daarin aandacht besteed aan het marktaandeel, omzet- en productiegegevens en de gerealiseerde en verwachte exploitatiecijfers, resulterend in een becijferde schade van 4,4 miljoen gulden. Door het hof is dit getal gecorrigeerd op grond van causaliteitsaspecten: een deel van de uitzending werd wel rechtmatig geacht, namelijk dat deel dat kon worden toegerekend aan het optreden als ombudsman. Hoewel de deskundigen hiervoor een correctie op de verwachte omzet (dat wil zeggen de omzet zonder schadeveroorzakende gebeurtenis) hadden gehanteerd besloot het hof de schade schattenderwijs naar redelijkheid en billijkheid - vast te stellen op 50% van de door deskundigen becijferde schade. De Hoge Raad bevestigde op 26 juni 1998 dat het hof terecht een dergelijke schatting kon maken nu mede door het lange tijdsverloop van de procedure de schade niet meer nauwkeurig kon worden berekend. 10 Het stond het hof vrij om bij deze schatting de kans dat de becijferde schade geflatteerd was aan eiser toe te rekenen, nu het lange tijdsverloop van de procedure aan hem te wijten was. Nadat de juridische strijd was beslist is Van Dam overigens nog herhaaldelijk op de Exotaaffaire teruggekomen. In een column in De Volkskrant van 9 december 2004 bracht hij de Exota-affaire in verband met 'informatievervuiling', het verschijnsel dat een onjuistheid hardnekkig blijft voortbestaan, niettegenstaande een weerlegging of rectificatie, omdat journalisten en internet-auteurs zich telkenmale baseren op de bron die deze onjuistheid bevat. In maart 2005 spande de VARA een kort geding aan tegen The House of Books, uitgever van een werkje getiteld 'Het grote boek van de kleine feiten'. De VARA eiste dat het boek uit de handel zou worden genomen omdat erin een verkeerde voorstelling van zaken werd gegeven van de Exota-affaire, hetgeen werd toegewezen. 2. Het begrip schade Van oudsher wordt Dikè (Justitia), de dochter van oppergod Zeus en Themis, godin van de gerechtigheid, afgebeeld met een weegschaal in de hand. Dat voorwerp is het symbool van evenwicht en onpartijdigheid. Wat uit balans is geraakt, moet op enigerlei wijze weer in balans worden gebracht: de schaal mag niet naar één kant doorslaan. Als er schade is geleden, moet deze worden vergoed, opdat de aangetaste vermogenstoestand van de benadeelde wordt hersteld. Of, zoals men tegenwoordig wat modieus zou kunnen zeggen: opdat de integriteit van het vermogen kan worden hersteld. Dit beeld zou zich als een watermerk in het papier aan de lezer kunnen manifesteren: nauwelijks opgemerkt, doch alom aanwezig, zij het op de achtergrond. In mijn dissertatie stond de vraag centraal in de probleemstelling en de onderzoeksvragen preciezer geformuleerd hoe de accountant zijn taak dient te vervullen om het evenwicht dat vanwege schade door inkomstenderving verstoord is, te helpen herstellen. Anders gezegd: als eenmaal vaststaat dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat, zal vervolgens moeten worden vastgesteld welk bedrag als schadevergoeding dient te worden uitgekeerd. Aan de hand van welke regels dient de accountant dan de schadeberekening uit te voeren? 10 HR 26 juni 1998, NL 1998,

6 Schade is een oeroud begrip en waarschijnlijk bij alle volken bekend, zij het uiteraard onder verschillende benamingen. Het woord dat wij gebruiken voor 1) nadeel dat voor iemand of voor een bepaald belang uit een gebeurtenis, handeling of handelwijze voortvloeit, dan wel voor 2) al wat de gaafheid van iets tenietdoet en (daardoor) de waarde ervan vermindert, zoals het woordenboek de twee betekenissen van het begrip schade omschrijft, is van oud- Germaanse oorsprong en verwant met het Griekse woord (a)skèthès dat (on)beschadigd betekent. 11 Het woord schade wordt als synoniem gezien van het woord nadeel. 12 De wet lijkt dat te bevestigen in artikel 6:95 BW: de vergoedingsplicht omvat vermogensschade en ander nadeel. Met het laatste wordt gedoeld op smartengeld. Artikel 6:96 BW verduidelijkt wat we onder vermogensschade moeten verstaan: de gederfde winst of het geleden verlies als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een (rechts)persoon aansprakelijk kan worden gehouden. Bovendien gelden volgens dit artikel als vermogensschade: de redelijke kosten ter beperking of voorkoming van schade, ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Hiermee is de inhoud van het begrip vermogensschade in grote lijnen bepaald. Schadecategorieën In de literatuur worden de volgende drie schadecategorieën beschreven om het onderscheid nader te duiden tussen de diverse vormen van vermogensschade: personenschade: een verzamelbegrip voor letsel- en overlijdensschade. Het gaat hier niet alleen om vermogensschade in de vorm van ziektekosten, inkomstenderving en dergelijke, maar ook immateriële schade: de vergoeding van smartengeld wegens gederfde levensvreugde; 2. zaakschade: de schade als gevolg van beschadiging, vernietiging of verlies van een zaak. De vermogensschade betreft dan waardevermindering of herstelkosten; 3. zuivere vermogensschade: hiermee wordt de vermogensschade bedoeld die niet is terug te voeren op personen- of zaakschade. Het gaat dan om zuivere geldschade, oftewel om verlies van geld in de zin van winstderving of geleden verlies, leidende tot een daling van het vermogen. 14 Tenzij anders aangegeven, zal ik hier verder met het begrip vermogensschade doelen op de zuivere vermogensschade. 15 Deze schadesoort wordt in de verzekeringsmarkt ook wel bedrijfsschade genoemd Schade of scha [nadeel, beschadiging] de oudste vermelding in onze taal dateert van 1237 is verwant met (onder andere) het oud-hoogduitse scadho (misdadiger, benadeler) en het Gotische skathis (schade, nadeel). Zie: P.A.F. van Veen & N. van der Sijs, Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden. Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1997, s.v. Schade. De hier gegeven omschrijving is ontleend aan Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 13e druk. Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1999, s.v. Schade. 12 In Fockema Andreae s Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek (ed. N.E. Algra & H.R.W. Gokkel; 11e druk. Groningen, 1999, vinden we sub voce Schade (vermogensschade): nadeel waardoor iemand in zijn vermogen of in andere belangen (zgn. onstoffelijke schade) wordt getroffen. en onder het lemma Schade (verzekerde): het nadeel dat een verzekerde heeft geleden in zijn vermogen of in enig ander op geld waardeerbaar belang dat hij krachtens het geldende recht heeft; daaronder vallen ook de daarmee verband houdende kosten (art. 283 WvK). 13 Zie in dit kader o.a. Salomons 1993, nr Winstderving wordt hierna ook gebruikt voor verlies; dit is negatieve winst. Het begrip winst is overigens niet eenduidig te definiëren. Tal van geleerden uit diverse vakgebieden verschillen van mening over de inhoud van dit begrip. Laten de gevallen van creative accounting niet zien dat het begrip winst naar believen ruim of eng geïnterpreteerd kan worden? 15 Het begrip zuivere vermogensschade komt niet voor in de wet, maar wordt in de literatuur gebruikt om het onderscheid tussen winstderving/verlies en andere vermogensschade, zoals zaakschade, aan te geven. In overeenkomsten zien we dat partijen het niet zo nauw nemen met de benoeming van de verschillende 6

7 De schadeberekening Deze onderverdeling naar schadecategorieën is van belang voor de (wijze van) schadeberekening en voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding. Bijvoorbeeld schade aan een partij goederen betreft materiële schade die veelal kan worden vastgesteld door inventarisatie, fysiek/technisch onderzoek naar de mate van schade en aan de hand van kostprijzen en marktgegevens. Voor de winstderving die ontstaat ten gevolge van de goederenschade, ligt dat minder eenvoudig. Welke winstmarge zou zijn gerealiseerd als de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou zijn voorgevallen? Om zo n vraag te kunnen beantwoorden moet men een hypothetische transactie dus een transactie die niet heeft plaatsgevonden beoordelen op realiteitswaarde. De vaststelling van schade zonder dat een relatie kan worden gelegd met een materieel object, is veelal nog lastiger. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de schade die ontstaat na een bedrijfsovername wanneer onvoorziene verborgen gebreken en onverwachte tegenvallers ( lijken in de kast ) optreden, terwijl de verkoper heeft gezwegen waar spreken geboden zou zijn geweest. In dit geval moet een financiële positie worden gereconstrueerd: wat zou de koopprijs zijn geweest als de verstrekte informatie wel juist was geweest? In de literatuur over vermogensschade - en overigens ook in die over bedrijfsschade - wordt weinig aandacht besteed aan de omvang van de schadevergoeding en de manier waarop die moet worden bepaald. De voorwaarden voor het intreden van de verplichting tot vergoeding van vermogensschade en de beginselen van schadevergoeding krijgen daarentegen wel ruimschoots aandacht. 17 Ik noem hier de omvangrijke literatuur over wanprestatie en onrechtmatige daad, het beginsel van volledige vergoeding van schade, het beginsel van redelijke toerekening ter zake van het causaal verband en het beginsel dat voordelen in mindering moeten worden gebracht op de schade. Ook over de aard van het schadebegrip (feitelijk of normatief?) en de grenzen ervan (verlies van een kans als schade?) is veel geschreven. Dat geldt evenzeer voor de toepassing van een abstract of concreet schadebegrip, waarbij vragen aan de orde komen als: in hoeverre zijn abstracties toelaatbaar en waarvan wordt nu precies geabstraheerd? 18 In verzekeringstechnische onderwerpen als het onzeker voorval en verzwijging staat het vraagstuk van de dekking voorop. 19 Geheel anders is het gesteld met de activiteit van de schadeberekening. 20 Doorgaans is dat het domein van de praktisch deskundigen en laten theoretici het terrein ongemoeid. De schadeberekening door de deskundige soorten schade. Zo worden in aansprakelijkheidsbedingen termen gebruikt als directe en indirecte schade om het verschil tussen zaakschade en zuivere vermogensschade te duiden. De laatste wordt ook wel gevolgschade genoemd. Deze termen zijn afkomstig uit het Anglo-Amerikaanse rechtssysteem, waar wordt gesproken over direct or indirect damages en consequential damages. In Nederland hebben deze begrippen geen vast omlijnde betekenis. 16 Bedrijfsschade laat zich volgens de gangbare polissen omschrijven als het nadeel dat een verzekerde heeft geleden in zijn vermogen of in enig ander op geld waardeerbaar belang dat hij krachtens het geldende recht heeft. Daaronder vallen ook de kosten die daarmee verband houden. Het gaat dan om de bedrijfsschadeverzekering die dekking biedt tegen winstderving en extra kosten ter beperking van bedrijfsschade. 17 Dit geldt zowel voor klassiekers als Bloembergens Schadevergoeding bij onrechtmatige daad (1965), als voor recentere handboeken als die van Barendrecht e.a. Berekening van schadevergoeding (1995). 18 Een toegankelijk overzicht geeft Bloembergen, Schadevergoeding : algemeen deel. Deel 1. Monografieën Nieuw BW B-34 (1982). 19 Zie met name Asser-Clausing-Wansink Dit betreft zowel de vaststelling van de omvang van de schade als de schadeoorzaak, al dan niet door forensisch onderzoek. Dit laatste blijft hier verder buiten beschouwing. 7

8 Het is niet eenvoudig een bepaald schadebedrag aan de daaraan ten grondslag liggende schadeveroorzakende gebeurtenis te koppelen. Partijen, advocaten en rechters hebben veelal moeite met de financieel-economische berekeningen. Het wordt maar al te graag aan financiële en boekhoudkundige experts als accountants overgelaten het geschil te vertalen naar een schadeberekening. De accountant kan op grond van zijn onderzoek een rapport opstellen in accountantstermen: een mededeling doen dat de basis wordt voor de schadevaststelling door partijen of de rechter. De (publicerende) juristen houden zich echter niet bezig met de schadeberekening en ook in bedrijfseconomische vakliteratuur komt dit onderwerp zelden aan de orde. Het is de vraag of dat terecht is. Zou er niet meer duidelijkheid moeten zijn over de toe te passen onderzoeksmethoden en berekeningswijzen, al was het maar uit oogpunt van controleerbaarheid van het deskundigenrapport? Het ligt voor de hand dat in de civiele rechtspraktijk voor de wijze van schadeberekening en daaraan ten grondslag liggen principes en methoden een toenemende belangstelling zal ontstaan. In het strafrecht ligt de deskundige bij tijd en wijle al onder vuur. Deskundigen blijken het onderling sterk oneens te zijn. Het verwijt van de tunnelvisie is snel gemaakt. 21 In lijn hiermee is de verwachting gerechtvaardigd dat ook in civiele geschillen de bevindingen en werkwijze van deskundigen in toenemende mate het voorwerp van kritiek zullen zijn en dat daarmee het gezag van de deskundige aan gewicht zou kunnen inboeten. In de Verenigde Staten is de kritische blik in de civielrechtelijke rechtszaal al langer gericht naar deskundologen en junk science. Er kunnen diverse relevante onderzoeksvragen en onderzoeksthema s worden genoemd. Voor wat de procedure van de schadeberekening betreft zou het duidelijk moeten zijn welke beginselen de deskundigen in acht dienen te nemen. In hoeverre is hoor-en-wederhoor reeds in de fase van de schadeberekening essentieel? Welke eisen moeten worden gesteld aan het rapport van de deskundige waar het gaat om de verantwoording van de toegepaste onderzoeksmethode(n) en de controleerbaarheid van de bevindingen? Hoe bevorderen beroepsorganisaties zoals het Koninklijk NIVRA een professionele uitoefening van de rol van de accountant als deskundige in een civiel of strafrechtelijk proces? Welke rol kan of moet het wetenschappelijk onderwijs spelen? 22 Wat is de rol van de rechter indien deze de deskundige benoemt en welke aanstellingscriteria dient de magistraat aan te houden? Hoe moet ondeugdelijk uitgevoerd deskundigenonderzoek worden gesanctioneerd? Moeten de uitkomsten ervan ter zijde worden geschoven? Wordt de bewijslast voor de opdrachtgevende partij verzwaard of omgekeerd? Is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitkomsten en bevindingen van degene die het onderzoek in zijn naam heeft ingesteld? Naast de procedure (vorm) van de schadeberekening verdient ook de inhoud van de schadeberekening aandacht. 23 Welke eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit in casu 21 Ik verwijs hier naar het rapport-posthumus uit augustus 2005, dat in opdracht van het College van procureurs-generaal werd opgesteld naar aanleiding van de Schiedammer parkmoord (22 juni 2000). Het geeft een heldere analyse van de aan een strafrechtelijk onderzoek te stellen technische en tactische eisen. In de verklaring van de justitiële dwaling in de Schiedammer parkmoord komt regelmatig het woord tunnelvisie voor. Daarmee wordt bedoeld dat het openbaar ministerie een éénmaal ingenomen standpunt niet meer kon loslaten. Het blikveld werd vernauwd tot een rechte lijn naar een van tevoren vaststaand eindpunt. Alles wat daar niet bij paste werd ook ten aanzien van de inschakeling van deskundigen - genegeerd. 22 Er is op de Universiteit Leiden een postacademische opleiding ontwikkeld voor gerechtelijk deskundigen, echter met vooral een strafrechtelijke insteek, zie 23 De Richtlijn schadeonderzoeken die ik in mijn dissertatie heb beschreven, ziet vooral op de procedurele aspecten van het vraagstuk en minder op de schadeberekening zelf, hoewel ik in het kader van de uitvoering van het schadeonderzoek daar wel aandacht aan heb besteed. 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78255

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING 34257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 072 Enquête Opsporingsmethoden Nr. 19 DEELONDERZOEK III GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN NEDERLAND: DE VRIJE-BEROEPSBEOEFENAARS: ADVOCATEN, NOTARISSEN,

Nadere informatie

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders?

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders? piv Bulletin 7/8 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 4 Wetsvoorstel deelgeschillenprocedure Pagina 10 A/N/P Conges 06-10-2006 Pagina 12 OPS en RSI - HR arresten juni 2006 Pagina 21 Overstap Pagina 24 Agenda

Nadere informatie

Notitie Denktank Overlijdensschade

Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade november 2014 Denktank Overlijdensschade Uitgeverij Kerckebosch bv ISBN

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN VOORWOORD. Belangen en effecten van waarschuwingssystemen. Achtergrondstudies en Verkenningen 4

A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN VOORWOORD. Belangen en effecten van waarschuwingssystemen. Achtergrondstudies en Verkenningen 4 R e g i s t r a t i e k a m e r A.F. Rommelse VOORWOORD ZWARTE LIJSTEN Belangen en effecten van waarschuwingssystemen Achtergrondstudies en Verkenningen 4 mr.drs. A.F. Rommelse ZWARTE LIJSTEN Belangen

Nadere informatie

SOLIDARITEIT MET BELEID

SOLIDARITEIT MET BELEID SOLIDARITEIT MET BELEID Aanbevelingen over financiële tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten Commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten Den Haag, December 2004 i INHOUDSOPGAVE EINDRAPPORT

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure MASTERSCRIPTIE PRIVAATRECHT, OPEN UNIVERSITEIT, SCRIPTIEBEGELEIDER: A.L.H. ERNES Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van scholen

Aansprakelijkheid van scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Schade door pesten Pagina 6 Regres en wetelijke rente Pagina 8 Samenloop van verzekeringen Pagina 11 PIV Jaarconferentie 2007 Pagina 15 Column van... April 2007 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE ADVOCAAT EN SCHADEREGELING UWV KEURINGEN AFGEKEURD HOGERE LEEFTIJDSGRENS IOAW 13e Jaargang Nr. 4 Januari 2005 Nederlands Instituut van Schaderegelaars

Nadere informatie

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease

Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease 1 PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & de UNA Centrale thema s insolventie- en aansprakelijkheidsrecht Zorgplicht van banken; effectenlease Donderdag 1 maart 2007 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 16.30

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER Detachering & Projecten Regres Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER WHITEPAPER Regres Pionieren in een groeimarkt 2 Whitepaper - Regres Voorwoord Op de Nederlandse markt is regres een betrekkelijk nieuw

Nadere informatie

Inleiding: McDonald's-koffie-zaak Error! Objects cannot be created from editing field codes. Vogels: 'Amenkaanse toestanden'?

Inleiding: McDonald's-koffie-zaak Error! Objects cannot be created from editing field codes. Vogels: 'Amenkaanse toestanden'? Massaschade ABC Beursclub 11.5.10 Sheet 2 Inleiding: McDonald's-koffie-zaak Error! Objects cannot be created from editing field codes. Vogels: 'Amenkaanse toestanden'? sheet 3 Een lezing over massaschade

Nadere informatie

Het is niet zwart-wit

Het is niet zwart-wit Het is niet zwart-wit Onrechtmatige daad: een geschikt rechtsmiddel bij discriminatie? Martijn Schouw Het is niet zwart-wit Onrechtmatige daad: een geschikt rechtsmiddel bij discriminatie? Onderzoek naar

Nadere informatie

Het verhaal bij de daad voegen. Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak

Het verhaal bij de daad voegen. Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak Het verhaal bij de daad voegen Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak Arnhem, augustus 2008 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 2 HOOFDSTUK 2 ONDERZOEKSOPZET...

Nadere informatie