Van claimcultuur naar claimmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van claimcultuur naar claimmanagement"

Transcriptie

1 Goe geluk is ongestade: heden winste, morgen schade (Guido Gezelle) Van claimcultuur naar claimmanagement Rede In verkorte vorm uitgesproken op 22 maart 2007 ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Schadeonderzoek aan Nyenrode Business Universiteit. Prof.dr. Jan Joling RA Geachte leden van het College van Bestuur, geachte leden van de Raden van Toezicht, mijnheer de Rector Magnificus, beste collega s en relaties, lieve familie en vrienden, geachte belangstellenden. 1. Inleiding Vandaag mag ik u onderhouden over het onderwerp van mijn leerstoel aan Nyenrode Business Universiteit, te weten dat van schadeonderzoek, internationaal aangeduid als claims assessment. 1 Over het onderwerp schade en schadeherstel is de laatste jaren al het nodige gezegd en geschreven en de belangstelling voor het thema neemt nog altijd toe. De media besteden steeds meer aandacht aan schadeclaims die door of tegen (bekende) bedrijven worden ingediend, vooral als het gaat om megaclaims die niet zelden de ondergang van de beclaimde kunnen betekenen. Zo heeft de brancheorganisatie van Amerikaanse platenmaatschappijen (RIAA), waaronder ondernemingen zoals Arista, Warner Bros, Capitol en UMG vallen, onlangs een schadeclaim ingediend bij de muziekwinkel Allofmp3 van 1,65 biljoen dollar. 2 Maar ook de collectieve claimacties van particulieren krijgen ruim aandacht. Ik noem de schadeafwikkeling in de Ahold-zaak waarin een groep beleggers gezamenlijk een schadevergoeding incasseerde van ruim 1 miljard dollar. 3 En wat te denken van de Legio- 1 Aan de lezer(es): Waar in deze uitgave de mannelijke voornaamwoorden hij, hem of zijn worden gebruikt in een context die met evenveel recht en reden het gebruik van vrouwelijke voornaamwoorden zou rechtvaardigen, gelieve u naar eigen inzicht zij of haar te lezen. 2 Voor elk nummer dat wordt aangeboden, wil de organisatie een schadevergoeding van dollar. Allofmp3 biedt in totaal 11 miljoen nummers aan, waardoor de schadeclaim oploopt tot 1,65 biljoen dollar. Volgens de platenmaatschappijen die de claim steunen, zijn er miljoenen nummers verkocht door de Russische muziekwinkel zonder dat de artiesten gecompenseerd zijn. Zie 3 Koninklijke Ahold NV heeft in november 2005 bekendgemaakt dat zij een schikking heeft getroffen met de hoofdeisers in de massa-effectenclaimzaak In re Royal Ahold N.V. Securities & ERISA Litigation, die aanhangig is bij de federale rechtbank van het District of Maryland in Baltimore, Maryland, Verenigde Staten. Ten aanzien van de massa-effectenclaim ( claims) zijn de hoofdeisers en Ahold een schikkingsbedrag overeengekomen van USD 1,1 miljard (EUR 945 miljoen). De schikking betreft Ahold, haar dochtermaatschappijen en overige aan haar gelieerde ondernemingen, de individuele gedaagden alsmede de syndicaatbanken. Zie Op haar website informeert de Vereniging van 1

2 lease-zaak met de Duisenberg-regeling. 4 Ook de recente acties aangaande beleggingsverzekeringen, in de media aangeduid als woekerpolissen, mogen niet onvermeld blijven. 5 Daarmee worden gecombineerde producten van verzekeraars bedoeld, zoals een hypotheek met een aflossing via een beleggingsfonds. Kort en goed, voorbeelden te over. De vraag kan worden gesteld waarom er over schadekwesties nog wordt geprocedeerd. Want schade en schadevergoeding zijn nog niet zo vanzelfsprekend elkaars complementen. Hoe onzeker is de uitkomst van een geschil immers niet? Gelijk hebben is één ding, maar gelijk krijgen iets heel anders. Tegenover het gelijk van de een staat noodzakelijkerwijs het ongelijk van de ander, hoewel rechters niet zelden tot Salomonsoordelen komen: waar twee partijen kijven, hebben twee partijen schuld, misschien de een wat meer dan de ander, is dan de redenering. En dan nog: hoe exact kan de schade worden bepaald door de rechter en hoe vaak matigt de rechter de eis? 6 Voor de berekening van schade die bedrijven hebben opgelopen door gederfde winst of geleden verliezen, internationaal aangeduid als economic losses of commercial damages, kan de accountant een rol vervullen. Partijen, advocaten en rechters zullen graag van zijn deskundigheid en opinie gebruikmaken om een schadeberekening te maken, nadat is vastgesteld dat er schade geleden is en wat het schadeobject in kwestie is. In mijn dissertatie heb ik de rol belicht van de accountant in schadekwesties, aangeduid als de schadeaccountant, en daarbij de vraag beantwoord hoe hij zijn taak dan dient te vervullen, welke normen er voor de opdrachtaanvaarding hebben te gelden, en welke voor de uitvoering van het onderzoek en de rapportage. Anders gezegd: als eenmaal vaststaat dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat, zal vervolgens moeten worden vastgesteld welk bedrag als schadevergoeding moet worden uitgekeerd. En dan is de vraag van belang aan de hand van welke regels de accountant de berekening van de schade moet uitvoeren. De schadeaccountant Dat brengt me tot de introductie van de schadeaccountant, iemand die in beroepsmatig opzicht nauw verwant is met de forensisch accountant, de accountant die werkzaamheden verricht voor het recht. En die is op zijn beurt weer sterk verwant met de reguliere, controlerend registeraccountant. Wat de reguliere, controlerend accountant treft, raakt de forensisch accountant en dus ook de schadeaccountant niet minder. Die opmerking maak ik niet zonder reden, want het accountantsberoep is al langere tijd sterk in beweging en het eind van Effectenbezitters (VEB) (voormalig) aandeelhouders van Ahold over de schikking van 27 november 2005, tussen Ahold en VEB, en de schikking in het kader van de Class Action in de VS. 4 De medio 2005 tot stand gekomen zogenoemde Duisenberg-regeling houdt in dat bestaande of toekomstige restschulden van effectenlease-overeenkomsten die na 1 januari 1997 zijn beëindigd of nog lopen, geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden of terugbetaald. De vergoeding kan variëren van 10% tot 100%. Het gerechtshof Amsterdam heeft de regeling op 25 januari 2007 verbindend verklaard voor een grote groep benadeelden. Zie en 5 Het woeker aspect betreft de vermeende inhouding voor kosten door de verzekeraars die zou liggen tussen de 20 en 40%, aldus Volgens Rabo Securities, de researchafdeling van Rabobank, kan de affaire de betrokken banken en verzekeraars een miljard euro gaan kosten (ANP-persbericht 8 januari 2007). Het bedrag is gebaseerd op een ruwe schatting van de marktkenners. Het schadebedrag zou grote verzekeraars treffen zoals Eureko, SNS Reaal, Aegon, Fortis, ING en ABN Amro. 6 Een belangrijk uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht volgens Boek 6 BW volgt uit art. 97: de rechter begroot de schade en mag de omvang ervan schatten. Grosso modo kan worden gezegd dat de kans dat de eiser in een geding gelijk krijgt en de gehele schadevordering krijgt toegewezen, in de praktijk nooit veel groter zal zijn dan 50%. Voor een rechter is dat gegeven zonneklaar, voor advocaten en andere bij een geschil betrokken partijen, adviseurs en deskundigen kennelijk niet, aldus Westenberg in Een zoektocht naar de feiten? In: Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, Het verzamelen van feiten en bewijs : begrenzing versus verruiming, een kruisbestuiving tussen civiel procesrecht en ondernemingsprocesrecht., Den Haag, Boom,

3 die ontwikkeling is nog niet in zicht. Na de bekende boekhoudschandalen wordt van de accountant nee, van iedere accountant een andere houding verwacht: kritischer dan voorheen op zijn eigen functioneren. De wetgever heeft het belang daarvan willen onderstrepen door onder meer de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in te voeren die ervoor moet zorgen dat de accountant strakker in regels wordt gebonden, als ware die een soort harnas. En dat biedt, zoals bekend, niet alleen tot op zekere hoogte bescherming, maar belemmert de drager ook in zijn bewegingsvrijheid. Ook de beroepsorganisatie, het Koninklijk NIVRA, heeft die boodschap gekregen en vertaald in een strakkere regelgeving. De aloude Gedrags- en Beroepsregels (GBR) zijn vervangen door de Verordening Gedragscode (VGC). Vijf principes vormen het uitgangspunt van deze code: integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Deze principes zijn van toepassing op alle registeraccountants. De precieze strekking en uitwerking van deze principes is afhankelijk van de rol die een registeraccountant vervult (het soort werkzaamheden dat hij verricht). Het algemene uitgangspunt van de VGC is dat elke registeraccountant alert moet zijn op bedreigingen van de vijf genoemde principes en indien noodzakelijk moet zorgen voor waarborgen die een bedreiging wegnemen of mitigeren. Als dit niet mogelijk is, en er is sprake van een ernstige bedreiging, dan kan de accountant de opdracht niet uitvoeren. Ik ga hier niet verder in op de inhoud en strekking van de VGC, maar kort samengevat legt de VGC strakkere gedragsregels op aan de accountant. Waar de VGC zich richt op de gedragsregels, zullen de nieuwe Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RAC), nu Controle- en overige standaarden (COS) geheten, de beroepsregels (de vaktechniek) nader invullen. Kortom, de nieuwe regelgeving legt de lat hoger ook voor de schadeaccountant - en geeft, strikter dan de oude richtsnoeren dat deden, aan waar de verantwoordelijkheid van de accountant dient te beginnen en op te houden. Dat dit alles ook aan de schadeaccountant niet ongemerkt voorbij zal gaan, moge inmiddels voor zich spreken. In mijn proefschrift De accountant en de berekening van schade heb ik een opzet gegeven voor een Richtlijn schadeonderzoeken. De kern van mijn voorgestelde richtlijn vind ik terug in een nog uit te vaardigen NIVRA-richtlijn over het optreden van de accountant als deskundige voor de rechter. 7 Daar vinden we de schadeaccountant immers vaak terug. Maar veel vaker en eerder is de schadeaccountant actief in het voortraject als partijen er met elkaar proberen uit te komen en daarvoor de hulp inroepen van een deskundig en onafhankelijk deskundige. En ook in dergelijke trajecten hebben regels te gelden. Vooruitblik Voordat ik tot de hoofdzaak van mijn voordracht zal komen, wil ik eerst met wat snelle penseelstreken het decor schilderen waarvoor de schadeaccountant optreedt. En een korte overdenking van het altijd boeiende begrip schade mag daaraan niet ontbreken. Vervolgens zal ik aandacht schenken aan het eerste deel van de titel van mijn oratie, de zogeheten claimcultuur, een sociaaleconomisch verschijnsel waarin partijen zich zo ernstig tekortgedaan voelen dat zij in hun eis om schadevergoeding soms wel heel ver gaan; althans wanneer wij dat vergelijken met de situatie van een twintigtal of meer jaren geleden. Daarna komt het tweede deel van de titel aan bod: claimmanagement. Bij de behandeling van een claim - in of buiten rechte - zijn veel schakels betrokken, elk met zijn eigen functie, bevoegdheid, verantwoordelijkheid en expertise. Deze schakels zijn, hoe onafhankelijk zij zich willen of moeten opstellen, toch in zekere zin afhankelijk van elkaar. Globaal gesteld opereren zowel 7 Deze richtlijn ziet op het optreden van de accountant als onafhankelijk deskundige die de taak heeft vragen te beantwoorden die de rechter in een bepaalde zaak heeft geformuleerd, zoals omschreven in art. 194 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). 3

4 aan de zijde van de benadeelde als de schadeplichtige partij deskundigen, adviseurs en belangenbehartigers (advocaten) met eenzelfde doel, hoewel met een verschillend belang. Een doelmatiger sturing van het claimproces in de zin van het managen of in de greep houden kan een bijdrage leveren aan een snellere en goedkopere procesgang. Daar gaat nog vaak nodeloos veel tijd, geld en energie aan verloren. En de schade die dat oplevert doorgaans in immateriële zin: ernstig verstoorde relaties, onherstelbaar imagoverlies, reputatieschade en dergelijke is niet zelden vele malen meer voelbaar dan het nadeel dat de kiem van het probleem was. Duidelijkheid over de aard en omvang van de schade zal een positieve bijdrage leveren aan de besluitvorming in elke fase van het schadeproces. Reeds op het moment dat een claim wordt overwogen, dient men aandacht te schenken aan de reële schade, zowel wat betreft de aard ervan (de schade-elementen) als de omvang. De advocaat kan zijn cliënt dan niet alleen adviseren over de proceskansen, maar ook over het financiële belang. 8 Ik richt me daarna in het bijzonder op de rol het optreden van de (schade)accountant als deskundige in het claimproces. De daarvoor geldende regels zijn te vinden in de wet, maar worden in praktische zin ingevuld door de accountancyregels en dan met name de GBR en de daaruit voortvloeiende tuchtrechtspraak, alsmede de VGC. Ik sluit af met enkele reflecties over schade en schadeonderzoek. Maar om het beeldend te maken eerst een voorbeeld: de Exota-zaak. De Exota-zaak is een goed voorbeeld van hoe een schadekwestie kan verworden tot een langlopende kwestie, met juridische verwikkelingen over de schadevergoedingsplicht en een moeizaam schadevaststellingstraject. Het limonadegazeusemerk Exota dateert uit In de jaren vijftig en zestig slaagde Van Tuijn's Limonadefabrieken en Distilleerderijen N.V. gevestigd in Dongen (Noord-Brabant) erin om met Exota marktleider te worden in het segment van de limonadegazeuses. Vanaf 1948 werden alle smaken Exota-limonadegazeuse gebotteld in beugelflessen; in 1967 werd ook deze vervangen door een moderne 75 cl fles met schroefdop. In januari 1971 beweerde VARA-ombudsman Marcel van Dam dat laatstgenoemde fles ontploffingsgevaarlijk was, hetgeen hij onderstreepte door het uitzenden van een filmpje waarin een (spontaan) exploderende Exota-fles werd getoond. De presentatie kon bepaald suggestief worden genoemd: door dit filmpje herhaald tussen de tekstblokken over door deze flessen veroorzaakte letselschade te laten zien, kreeg de kijker bepaald een ernstig beeld hiervan. Na deze uitzending stortte de verkoop van Exota in en Van Tuijn s Limonadefabrieken en Distilleerderijen verkeerden plotseling aan de rand van een faillissement. Nog in datzelfde jaar oordeelde de rechter dat de VARA en Van Dam onrechtmatig hadden gehandeld: het merk Exota was ten opzichte van de concurrerende producten in een uitzonderingspositie geplaatst, terwijl de kwaliteit van het product daar geen aanleiding voor gaf. 9 De VARA moest een rectificatie uitzenden en werd veroordeeld tot een nader te bepalen schadevergoeding. Door onenigheid over de hoogte van deze schadevergoeding alsmede door onenigheid over de vraag wie nu precies recht had op schadevergoeding (de familie Van Tuijn of zakenman de heer J.K. Leutscher die het nagenoeg failliete bedrijf in 1972 in de schoot geworpen kreeg en een jaar later weer doorverkocht) verzandde de Exota-affaire vervolgens in jarenlang juridisch getouwtrek. In 1985 formeerde Leutscher een groep beleggers die bereid was geld te steken in de verschillende juridische procedures die inmiddels liepen. In 1990 liet Leutscher 8 Westenberg pleit er in de hiervoor genoemde bijdrage ook voor in een vroeg stadium van een geschil onderzoek te doen naar de kansen van een zaak. Dit zou de werklast voor de rechter volgens hem significant kunnen verminderen. 9 Hof Amsterdam 4 september 1986, NJ 1989,

5 beslag leggen op gebouwen van de VARA en de woning van Van Dam. Verder liet hij weten dat zijn claim op de VARA zou kunnen oplopen tot 20 miljoen gulden. Het beslag werd na korte tijd opgeheven. Op 12 december 1996 veroordeelde het gerechtshof van Amsterdam de VARA tot betaling van 2,2 miljoen gulden plus rente, totaal 7,7 miljoen gulden. Hier ging een deskundigenbericht aan vooraf, dat uitvoering inging op de diverse schade-elementen: schade als gevolg van het uit de handel nemen van emballage, door omzetverlies ontstane winstderving en het waardeloos worden van het merk Exota. Zo werd daarin aandacht besteed aan het marktaandeel, omzet- en productiegegevens en de gerealiseerde en verwachte exploitatiecijfers, resulterend in een becijferde schade van 4,4 miljoen gulden. Door het hof is dit getal gecorrigeerd op grond van causaliteitsaspecten: een deel van de uitzending werd wel rechtmatig geacht, namelijk dat deel dat kon worden toegerekend aan het optreden als ombudsman. Hoewel de deskundigen hiervoor een correctie op de verwachte omzet (dat wil zeggen de omzet zonder schadeveroorzakende gebeurtenis) hadden gehanteerd besloot het hof de schade schattenderwijs naar redelijkheid en billijkheid - vast te stellen op 50% van de door deskundigen becijferde schade. De Hoge Raad bevestigde op 26 juni 1998 dat het hof terecht een dergelijke schatting kon maken nu mede door het lange tijdsverloop van de procedure de schade niet meer nauwkeurig kon worden berekend. 10 Het stond het hof vrij om bij deze schatting de kans dat de becijferde schade geflatteerd was aan eiser toe te rekenen, nu het lange tijdsverloop van de procedure aan hem te wijten was. Nadat de juridische strijd was beslist is Van Dam overigens nog herhaaldelijk op de Exotaaffaire teruggekomen. In een column in De Volkskrant van 9 december 2004 bracht hij de Exota-affaire in verband met 'informatievervuiling', het verschijnsel dat een onjuistheid hardnekkig blijft voortbestaan, niettegenstaande een weerlegging of rectificatie, omdat journalisten en internet-auteurs zich telkenmale baseren op de bron die deze onjuistheid bevat. In maart 2005 spande de VARA een kort geding aan tegen The House of Books, uitgever van een werkje getiteld 'Het grote boek van de kleine feiten'. De VARA eiste dat het boek uit de handel zou worden genomen omdat erin een verkeerde voorstelling van zaken werd gegeven van de Exota-affaire, hetgeen werd toegewezen. 2. Het begrip schade Van oudsher wordt Dikè (Justitia), de dochter van oppergod Zeus en Themis, godin van de gerechtigheid, afgebeeld met een weegschaal in de hand. Dat voorwerp is het symbool van evenwicht en onpartijdigheid. Wat uit balans is geraakt, moet op enigerlei wijze weer in balans worden gebracht: de schaal mag niet naar één kant doorslaan. Als er schade is geleden, moet deze worden vergoed, opdat de aangetaste vermogenstoestand van de benadeelde wordt hersteld. Of, zoals men tegenwoordig wat modieus zou kunnen zeggen: opdat de integriteit van het vermogen kan worden hersteld. Dit beeld zou zich als een watermerk in het papier aan de lezer kunnen manifesteren: nauwelijks opgemerkt, doch alom aanwezig, zij het op de achtergrond. In mijn dissertatie stond de vraag centraal in de probleemstelling en de onderzoeksvragen preciezer geformuleerd hoe de accountant zijn taak dient te vervullen om het evenwicht dat vanwege schade door inkomstenderving verstoord is, te helpen herstellen. Anders gezegd: als eenmaal vaststaat dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat, zal vervolgens moeten worden vastgesteld welk bedrag als schadevergoeding dient te worden uitgekeerd. Aan de hand van welke regels dient de accountant dan de schadeberekening uit te voeren? 10 HR 26 juni 1998, NL 1998,

6 Schade is een oeroud begrip en waarschijnlijk bij alle volken bekend, zij het uiteraard onder verschillende benamingen. Het woord dat wij gebruiken voor 1) nadeel dat voor iemand of voor een bepaald belang uit een gebeurtenis, handeling of handelwijze voortvloeit, dan wel voor 2) al wat de gaafheid van iets tenietdoet en (daardoor) de waarde ervan vermindert, zoals het woordenboek de twee betekenissen van het begrip schade omschrijft, is van oud- Germaanse oorsprong en verwant met het Griekse woord (a)skèthès dat (on)beschadigd betekent. 11 Het woord schade wordt als synoniem gezien van het woord nadeel. 12 De wet lijkt dat te bevestigen in artikel 6:95 BW: de vergoedingsplicht omvat vermogensschade en ander nadeel. Met het laatste wordt gedoeld op smartengeld. Artikel 6:96 BW verduidelijkt wat we onder vermogensschade moeten verstaan: de gederfde winst of het geleden verlies als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een (rechts)persoon aansprakelijk kan worden gehouden. Bovendien gelden volgens dit artikel als vermogensschade: de redelijke kosten ter beperking of voorkoming van schade, ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Hiermee is de inhoud van het begrip vermogensschade in grote lijnen bepaald. Schadecategorieën In de literatuur worden de volgende drie schadecategorieën beschreven om het onderscheid nader te duiden tussen de diverse vormen van vermogensschade: personenschade: een verzamelbegrip voor letsel- en overlijdensschade. Het gaat hier niet alleen om vermogensschade in de vorm van ziektekosten, inkomstenderving en dergelijke, maar ook immateriële schade: de vergoeding van smartengeld wegens gederfde levensvreugde; 2. zaakschade: de schade als gevolg van beschadiging, vernietiging of verlies van een zaak. De vermogensschade betreft dan waardevermindering of herstelkosten; 3. zuivere vermogensschade: hiermee wordt de vermogensschade bedoeld die niet is terug te voeren op personen- of zaakschade. Het gaat dan om zuivere geldschade, oftewel om verlies van geld in de zin van winstderving of geleden verlies, leidende tot een daling van het vermogen. 14 Tenzij anders aangegeven, zal ik hier verder met het begrip vermogensschade doelen op de zuivere vermogensschade. 15 Deze schadesoort wordt in de verzekeringsmarkt ook wel bedrijfsschade genoemd Schade of scha [nadeel, beschadiging] de oudste vermelding in onze taal dateert van 1237 is verwant met (onder andere) het oud-hoogduitse scadho (misdadiger, benadeler) en het Gotische skathis (schade, nadeel). Zie: P.A.F. van Veen & N. van der Sijs, Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden. Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1997, s.v. Schade. De hier gegeven omschrijving is ontleend aan Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 13e druk. Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1999, s.v. Schade. 12 In Fockema Andreae s Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek (ed. N.E. Algra & H.R.W. Gokkel; 11e druk. Groningen, 1999, vinden we sub voce Schade (vermogensschade): nadeel waardoor iemand in zijn vermogen of in andere belangen (zgn. onstoffelijke schade) wordt getroffen. en onder het lemma Schade (verzekerde): het nadeel dat een verzekerde heeft geleden in zijn vermogen of in enig ander op geld waardeerbaar belang dat hij krachtens het geldende recht heeft; daaronder vallen ook de daarmee verband houdende kosten (art. 283 WvK). 13 Zie in dit kader o.a. Salomons 1993, nr Winstderving wordt hierna ook gebruikt voor verlies; dit is negatieve winst. Het begrip winst is overigens niet eenduidig te definiëren. Tal van geleerden uit diverse vakgebieden verschillen van mening over de inhoud van dit begrip. Laten de gevallen van creative accounting niet zien dat het begrip winst naar believen ruim of eng geïnterpreteerd kan worden? 15 Het begrip zuivere vermogensschade komt niet voor in de wet, maar wordt in de literatuur gebruikt om het onderscheid tussen winstderving/verlies en andere vermogensschade, zoals zaakschade, aan te geven. In overeenkomsten zien we dat partijen het niet zo nauw nemen met de benoeming van de verschillende 6

7 De schadeberekening Deze onderverdeling naar schadecategorieën is van belang voor de (wijze van) schadeberekening en voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding. Bijvoorbeeld schade aan een partij goederen betreft materiële schade die veelal kan worden vastgesteld door inventarisatie, fysiek/technisch onderzoek naar de mate van schade en aan de hand van kostprijzen en marktgegevens. Voor de winstderving die ontstaat ten gevolge van de goederenschade, ligt dat minder eenvoudig. Welke winstmarge zou zijn gerealiseerd als de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou zijn voorgevallen? Om zo n vraag te kunnen beantwoorden moet men een hypothetische transactie dus een transactie die niet heeft plaatsgevonden beoordelen op realiteitswaarde. De vaststelling van schade zonder dat een relatie kan worden gelegd met een materieel object, is veelal nog lastiger. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de schade die ontstaat na een bedrijfsovername wanneer onvoorziene verborgen gebreken en onverwachte tegenvallers ( lijken in de kast ) optreden, terwijl de verkoper heeft gezwegen waar spreken geboden zou zijn geweest. In dit geval moet een financiële positie worden gereconstrueerd: wat zou de koopprijs zijn geweest als de verstrekte informatie wel juist was geweest? In de literatuur over vermogensschade - en overigens ook in die over bedrijfsschade - wordt weinig aandacht besteed aan de omvang van de schadevergoeding en de manier waarop die moet worden bepaald. De voorwaarden voor het intreden van de verplichting tot vergoeding van vermogensschade en de beginselen van schadevergoeding krijgen daarentegen wel ruimschoots aandacht. 17 Ik noem hier de omvangrijke literatuur over wanprestatie en onrechtmatige daad, het beginsel van volledige vergoeding van schade, het beginsel van redelijke toerekening ter zake van het causaal verband en het beginsel dat voordelen in mindering moeten worden gebracht op de schade. Ook over de aard van het schadebegrip (feitelijk of normatief?) en de grenzen ervan (verlies van een kans als schade?) is veel geschreven. Dat geldt evenzeer voor de toepassing van een abstract of concreet schadebegrip, waarbij vragen aan de orde komen als: in hoeverre zijn abstracties toelaatbaar en waarvan wordt nu precies geabstraheerd? 18 In verzekeringstechnische onderwerpen als het onzeker voorval en verzwijging staat het vraagstuk van de dekking voorop. 19 Geheel anders is het gesteld met de activiteit van de schadeberekening. 20 Doorgaans is dat het domein van de praktisch deskundigen en laten theoretici het terrein ongemoeid. De schadeberekening door de deskundige soorten schade. Zo worden in aansprakelijkheidsbedingen termen gebruikt als directe en indirecte schade om het verschil tussen zaakschade en zuivere vermogensschade te duiden. De laatste wordt ook wel gevolgschade genoemd. Deze termen zijn afkomstig uit het Anglo-Amerikaanse rechtssysteem, waar wordt gesproken over direct or indirect damages en consequential damages. In Nederland hebben deze begrippen geen vast omlijnde betekenis. 16 Bedrijfsschade laat zich volgens de gangbare polissen omschrijven als het nadeel dat een verzekerde heeft geleden in zijn vermogen of in enig ander op geld waardeerbaar belang dat hij krachtens het geldende recht heeft. Daaronder vallen ook de kosten die daarmee verband houden. Het gaat dan om de bedrijfsschadeverzekering die dekking biedt tegen winstderving en extra kosten ter beperking van bedrijfsschade. 17 Dit geldt zowel voor klassiekers als Bloembergens Schadevergoeding bij onrechtmatige daad (1965), als voor recentere handboeken als die van Barendrecht e.a. Berekening van schadevergoeding (1995). 18 Een toegankelijk overzicht geeft Bloembergen, Schadevergoeding : algemeen deel. Deel 1. Monografieën Nieuw BW B-34 (1982). 19 Zie met name Asser-Clausing-Wansink Dit betreft zowel de vaststelling van de omvang van de schade als de schadeoorzaak, al dan niet door forensisch onderzoek. Dit laatste blijft hier verder buiten beschouwing. 7

8 Het is niet eenvoudig een bepaald schadebedrag aan de daaraan ten grondslag liggende schadeveroorzakende gebeurtenis te koppelen. Partijen, advocaten en rechters hebben veelal moeite met de financieel-economische berekeningen. Het wordt maar al te graag aan financiële en boekhoudkundige experts als accountants overgelaten het geschil te vertalen naar een schadeberekening. De accountant kan op grond van zijn onderzoek een rapport opstellen in accountantstermen: een mededeling doen dat de basis wordt voor de schadevaststelling door partijen of de rechter. De (publicerende) juristen houden zich echter niet bezig met de schadeberekening en ook in bedrijfseconomische vakliteratuur komt dit onderwerp zelden aan de orde. Het is de vraag of dat terecht is. Zou er niet meer duidelijkheid moeten zijn over de toe te passen onderzoeksmethoden en berekeningswijzen, al was het maar uit oogpunt van controleerbaarheid van het deskundigenrapport? Het ligt voor de hand dat in de civiele rechtspraktijk voor de wijze van schadeberekening en daaraan ten grondslag liggen principes en methoden een toenemende belangstelling zal ontstaan. In het strafrecht ligt de deskundige bij tijd en wijle al onder vuur. Deskundigen blijken het onderling sterk oneens te zijn. Het verwijt van de tunnelvisie is snel gemaakt. 21 In lijn hiermee is de verwachting gerechtvaardigd dat ook in civiele geschillen de bevindingen en werkwijze van deskundigen in toenemende mate het voorwerp van kritiek zullen zijn en dat daarmee het gezag van de deskundige aan gewicht zou kunnen inboeten. In de Verenigde Staten is de kritische blik in de civielrechtelijke rechtszaal al langer gericht naar deskundologen en junk science. Er kunnen diverse relevante onderzoeksvragen en onderzoeksthema s worden genoemd. Voor wat de procedure van de schadeberekening betreft zou het duidelijk moeten zijn welke beginselen de deskundigen in acht dienen te nemen. In hoeverre is hoor-en-wederhoor reeds in de fase van de schadeberekening essentieel? Welke eisen moeten worden gesteld aan het rapport van de deskundige waar het gaat om de verantwoording van de toegepaste onderzoeksmethode(n) en de controleerbaarheid van de bevindingen? Hoe bevorderen beroepsorganisaties zoals het Koninklijk NIVRA een professionele uitoefening van de rol van de accountant als deskundige in een civiel of strafrechtelijk proces? Welke rol kan of moet het wetenschappelijk onderwijs spelen? 22 Wat is de rol van de rechter indien deze de deskundige benoemt en welke aanstellingscriteria dient de magistraat aan te houden? Hoe moet ondeugdelijk uitgevoerd deskundigenonderzoek worden gesanctioneerd? Moeten de uitkomsten ervan ter zijde worden geschoven? Wordt de bewijslast voor de opdrachtgevende partij verzwaard of omgekeerd? Is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitkomsten en bevindingen van degene die het onderzoek in zijn naam heeft ingesteld? Naast de procedure (vorm) van de schadeberekening verdient ook de inhoud van de schadeberekening aandacht. 23 Welke eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit in casu 21 Ik verwijs hier naar het rapport-posthumus uit augustus 2005, dat in opdracht van het College van procureurs-generaal werd opgesteld naar aanleiding van de Schiedammer parkmoord (22 juni 2000). Het geeft een heldere analyse van de aan een strafrechtelijk onderzoek te stellen technische en tactische eisen. In de verklaring van de justitiële dwaling in de Schiedammer parkmoord komt regelmatig het woord tunnelvisie voor. Daarmee wordt bedoeld dat het openbaar ministerie een éénmaal ingenomen standpunt niet meer kon loslaten. Het blikveld werd vernauwd tot een rechte lijn naar een van tevoren vaststaand eindpunt. Alles wat daar niet bij paste werd ook ten aanzien van de inschakeling van deskundigen - genegeerd. 22 Er is op de Universiteit Leiden een postacademische opleiding ontwikkeld voor gerechtelijk deskundigen, echter met vooral een strafrechtelijke insteek, zie 23 De Richtlijn schadeonderzoeken die ik in mijn dissertatie heb beschreven, ziet vooral op de procedurele aspecten van het vraagstuk en minder op de schadeberekening zelf, hoewel ik in het kader van de uitvoering van het schadeonderzoek daar wel aandacht aan heb besteed. 8

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Massa Claim Schade Begrotingen Mei 2014

Massa Claim Schade Begrotingen Mei 2014 Massa Claim Schade Begrotingen Mei 2014 Hermes Advisory, gespecialiseerd in vermogensschade Hermes Advisory is het adviesbureau dat in juridische geschillen financieel economische deskundigheid biedt.

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

1. Onderwerp van d e klacht Onjuiste interpretatie van ondeugdelijke meetgegevens. 2. Advies van de voorzitter van de commissie.

1. Onderwerp van d e klacht Onjuiste interpretatie van ondeugdelijke meetgegevens. 2. Advies van de voorzitter van de commissie. 2011 1. Onderwerp van d e klacht Onjuiste interpretatie van ondeugdelijke meetgegevens 2. Advies van de voorzitter van de commissie Geacht college, Op 2011 schreef een brief aan u en aan, van de KNAW.

Nadere informatie

Datum 24 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de rol van advocaten en accountants bij fraudeonderzoeken

Datum 24 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de rol van advocaten en accountants bij fraudeonderzoeken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van DSB GESCHILLENCOMMISSIE BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van ' woonachtig te hierna: Klaagster tegen Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe qq, curatoren in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding De LAD is de representatieve werknemersorganisatie voor artsen in Nederland. De LAD behartigt de materiële en immateriële belangen

Nadere informatie

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid.

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid. 11-521 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1

Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2011-2012 33 079 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABM AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABM AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-144 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-257 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-257 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-257 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist, secretaris) Klacht ontvangen op: 21 april 2015 Ingesteld door: Consument

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer 14 februari 2011 A.M. Hol, Universiteit Utrecht 1 Vraagstelling: Heeft overschrijding

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag.

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Rapport Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Arrondissementsparket Den Haag,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-322 d.d. 8 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars, leden en mr. I.M.L. Venker) Samenvatting

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM

The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM Dr. Hélène van Lith Supervisor: Prof. Filip De Ly Co-Supervisor: Dr. Xandra Kramer

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Masterclass 2010: 'claimcultuur' Huib Lebbing

Masterclass 2010: 'claimcultuur' Huib Lebbing Masterclass 2010: 'claimcultuur' Huib Lebbing Definitie 'claimcultuur' Een cultuur waarin burgers elkaar veelvuldig en voor hoge bedragen in juridische zin aanspreken ter vergoeding van geleden schade.

Nadere informatie

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Claimsafhandeling in polisclausules Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Agenda Schaderegelingsclausule Algemene opmerkingen Brandverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 142 d.d. 12 juli 2010 (mr. B. Sluijters, voorzitter, mr. drs. M.L. Hendrikse en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-21 d.d. 22 januari 2013 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en mr. R.J. Verschoof, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Convenant Regeling administratiekosten

Convenant Regeling administratiekosten Convenant Regeling administratiekosten Het convenant Regeling administratiekosten wordt per 1 april 2013 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2012 74,71)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Beslissing Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-133 d.d. 18 maart 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.4713 (147.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen

Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen Expertises beroepsziekten en bedrijfsongevallen prof dr mr A.J. Akkermans Beroepsziekten en bedrijfsongevallen vanuit juridisch perspectief Werkgeversaansprakelijkheid Bron: W.E. Eshuis e.a. (2011), Werkgeverskosten

Nadere informatie

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden voor cliënten van De Tipi Kindercoaching 1. Algemeen 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Taxatie. Te hoge waardering. Reden van taxatie en hoogte van waardering. De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

Taxatie. Te hoge waardering. Reden van taxatie en hoogte van waardering. De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: 10-514 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT ZWOLLE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MG/ december NN Group NV T.a.v. De heer D. Knibbe CEO Netherlands Insurance Postbus JE AMSTERDAM. Beleggingsverzekeringen

MG/ december NN Group NV T.a.v. De heer D. Knibbe CEO Netherlands Insurance Postbus JE AMSTERDAM. Beleggingsverzekeringen Ons kenmerk Datum MG/78535 7 december 2014 NN Group NV T.a.v. De heer D. Knibbe CEO Netherlands Insurance Postbus 7207 1007 JE AMSTERDAM Onderwerp Beleggingsverzekeringen Geachte heer Knibbe, Deze brief

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement

progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement Welkom progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement 21:15 Vragen 21:30 Borrel en napraten 22:00

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn;

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn; Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek Deze Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek zijn aanvullende voorwaarden op de algemene voorwaarden van Thuiswinkel. Artikel 1 Definities: Monuta: Monuta Uitvaartverzorging

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Wie zijn wij? 11 maart 2014

Wie zijn wij? 11 maart 2014 Wie zijn wij? Programma Inleiding Mona de Vries Medisch Letsel Ed Klungers Whiplash Ellen Copini Schadeposten Ellen Copini Smartengeld quiz Mona de Vries Letselschade advocaat? Kwaliteit Kosten aansprakelijke

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden byflor Communications

Algemene Voorwaarden byflor Communications Algemene Voorwaarden byflor Communications 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler/schrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband

Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband Schoordijk Instituut Centrum voor aansprakelijkheidsrecht AJ. Akkermans Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband Een rechtsvergelijkend onderzoek naar wenselijkheid, grondslagen en afgrenzing

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Vertaling C-359/14 1 Datum van indiening: 23 juli 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-359/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 191.99 ingediend door: wonende te hierna te noemen 'klaagster', vertegenwoordigd door te tegen: gevestigd te hierna te noemen

Nadere informatie

1.6. Kredietwaardigheids-check: een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een Debiteur;

1.6. Kredietwaardigheids-check: een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een Debiteur; Algemene Voorwaarden FacturenFactoring.NL 1. Definities 1.1. Artikel: artikel van deze overeenkomst; 1.2. FacturenFactoring.NL * een onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VANSTOKKOM MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VANSTOKKOM MANAGEMENT Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van VanStokkom Management bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1; Opdrachtnemer: VanStokkom

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-278 d.d. 18 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting Volgens de Commissie is het gedrag van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/213 2 Feiten Verzoeker is

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Verjaring in het verzekeringsrecht. Lodewijk Smeehuijzen (hoogleraar privaatrecht VU)

Verjaring in het verzekeringsrecht. Lodewijk Smeehuijzen (hoogleraar privaatrecht VU) Verjaring in het verzekeringsrecht Lodewijk Smeehuijzen (hoogleraar privaatrecht VU) Inleiding Wetgever heeft de ambitie gehad in de artt. 3:306 tot en met 3:326 BW het hele verjaringsrecht te regelen.

Nadere informatie

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Initiatiefnemer: Titel toets: Toetsvorm en vraagvorm: Tijdslimiet: Cesuur: Uitslag na toets: Feedback in toets: Legitimeringsdatum:

Nadere informatie