VERZEKERING HUURGARANTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING HUURGARANTIE"

Transcriptie

1 VERZEKERING HUURGARANTIE ALGEMENE VOORWAARDEN BELGIË

2

3 UW HUURGARANTIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.1 van 04/11/2013

4

5 INHOUD 1. BESCHRIJVING VAN DE POLIS Definities De verschillende documenten die deel uitmaken van de verzekeringspolis Het voorwerp van de huurgarantieverzekering Inwerkingtreding van de dekking Duur Einde van de verzekeringspolis Briefwisseling Solidariteit 7 2. DE PREMIE Betalingsvoorwaarden van de premie Niet-betaling van de premie Kosten en taksen 8 3. SCHADEGEVALLEN Aanspraak op de huurgarantie door de verhuurder Subrogatie Procedure bij schadegevallen 9 4. PLICHTEN VAN DE VERZEKERINGNEMER In het geval de verhuurder aanspraak maakt op de waarborg Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt Informatie 9 5. UITZONDERINGEN Onderverhuring Wijziging van bestemming Uitgesloten schadegevallen BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 10

6 7. BETWISTING BEVOEGDE RECHTBANK VERJARING TOEPASSELIJKE WETGEVING 12

7 1. BESCHRIJVING VAN DE POLIS 1.1 DEFINITIES DE VERZEKERINGNEMER De verzekeringnemer is de persoon die onderhavige verzekeringspolis afsluit. De verzekeringnemer moet ook de huurder zijn van het onroerend goed zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden. Als er meer dan één verzekeringnemer is, moet elke verzekeringnemer huurder zijn van het onroerend goed EUROCAUTION BENELUX SA Eurocaution Benelux SA is een verzekeringsmakelaar, erkend door het Commissariaat van Verzekeringen in het Groothertogdom Luxemburg onder het nummer 2012CM012, die toestemming heeft gekregen van de FSMA om op de Belgische markt actief te zijn in het kader van het vrije verkeer van diensten. De maatschappelijke zetel is gevestigd te L Luxemburg, 35A, avenue J-F Kennedy. Eurocaution Benelux SA is de verzekeringsmakelaar en contactpersoon van de verzekeringnemer voor het afsluiten en het beheer van onderhavige polis DE VERZEKERAAR De maatschappij ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 1066 JS Amsterdam (Nederland), David Ricardostraat, 1 (Trade Register ), en gevestigd in haar Belgisch filiaal te 5100 Namur, avenue Prince de Liège, 74-78, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen met nummer , bekend onder de handelsbenaming Atradius Instalment Credit Protection (afgekort, Atradius ICP). Binnen het kader van de waarborg in onderhavige polis is de verzekeraar de partij die borg staat in geval de verzekeringnemer zijn plichten in het kader van de huurovereenkomst niet nakomt DE VERHUURDER De begunstigde van onderhavige verzekeringspolis DE HUUROVEREENKOMST De huurovereenkomst betreffende een woning die de huurder als hoofdverblijfplaats gebruikt, zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden en overeenkomstig de wet van 20 februari 1991 met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder HET SCHADEGEVAL Elke situatie die zich voordoet tussen de verzekeringnemer en de verhuurder bij de toepassing van de huurovereenkomst en waarvoor de dekking zoals verleend door de verzekeraar, ingeroepen kan worden DE WAARBORG VERLEEND DOOR DE VERZEKERAAR De financiële garantie die wordt uitgekeerd door de verzekeraar ten gunste van de verhuurder DE PREMIE De premie is de som die de verzekeraar en zijn gemachtigde als vergoeding voor hun respectievelijke verbintenissen vragen. 3

8 1.2 DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE VERZEKERINGSPOLIS DE VERZEKERINGSAANVRAAG Dit is een formulier voor de verzekeraar met informatie over het te verzekeren risico. Het bevat alle kenmerken van het risico zoals aangegeven door de verzekeringnemer, waardoor de verzekeraar aan de behoeften van partijen tegemoet kan komen. Dit document kan online worden ingevuld op de website Door dit document te ondertekenen erkent de verzekeringnemer dat hij kennis heeft genomen van alle documenten die deel uitmaken van de verzekeringspolis en dat hij de voorwaarden ervan aanvaardt DE BIJZONDERE VOORWAARDEN Dit zijn de gepersonaliseerde voorwaarden van onderhavige polis, aangepast aan de specifieke situatie. De bijzondere voorwaarden vermelden de waarborg die effectief het voorwerp van de polis uitmaakt DE ALGEMENE VOORWAARDEN Behoudens afwijkingen die in de bijzondere voorwaarden vermeld zijn, wordt de contractuele relatie tussen de partijen geregeld door de algemene voorwaarden LE CERTIFICAT DE CAUTIONNEMENT DE LA GARANTIE LOCATIVE Het waarborgcertificaat van de huurgarantie is een document van de verzekeraar waarin de omvang van de waarborg die de verzekeraar verleent, omschreven wordt. Alleen de informatie die op het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie is vermeld, en door Eurocaution Benelux SA in naam van de verzekeraar is ondertekend, wordt als geldig beschouwd. Het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie wordt per aangetekende zending aan de verhuurder verstuurd. 1.3 HET VOORWERP VAN DE HUURGARANTIEVERZEKERING PRINCIPE Uit hoofde van onderhavige polis betreffende een huurgarantieverzekering waarborgt de verzekeraar alle schulden van de verzekeringnemer ten opzichte van de verhuurder, die zouden voortvloeien uit de toepassing van de huurovereenkomst zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden (bijvoorbeeld huurschade enz.) overeenkomstig de beperkingen in artikel van onderhavige algemene voorwaarden. Uit hoofde van onderhavige polis, wordt aan de verhuurder dekking verleend, die hij kan inroepen wanneer de verzekeringnemer in gebreke blijft, zoals beschreven in de voorwaarden van artikel 3.1 van onderhavige algemene voorwaarden. De verzekeringnemer blijft in gebreke wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst tijdens en op het einde van de huurovereenkomst niet nakomt. De dekking van de verzekeraar geldt alleen in de gevallen waar de verzekeringnemer in gebreke blijft betreffende het vervullen van zijn verplichtingen ten opzichte van de verhuurder. De huurgarantiewaarborg is een aanvullende verzekering bij alle andere dekkingen en waarborgen die de verzekeringnemer onderschreven heeft of zou hebben. De huurgarantie dekt alleen wat in de bijzondere voorwaarden en het waarborgcertificaat van de huurgarantie beschreven is, met een maximum van driemaand huurgeld. Alleen de schulden die voortvloeien uit huurovereenkomsten krachtens de wet van 20 februari 1991 met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder en die betrekking hebben op in België gelegen onroerende goederen, kunnen door deze verzekering gedekt worden. De onderhavige polis biedt ook dekking voor bemeubelde onroerende goederen. 4

9 1.3.2 BEPERKINGEN Het totaalbedrag dat de verzekeraar uit hoofde van onderhavige polis aan de verhuurder moet uitkeren, mag in hoofdsom, intresten en kosten niet meer bedragen dan het bedrag vermeld in het waarborgcertificaat van de huurgarantie en in de bijzondere voorwaarden. De verzekeringnemer moet de nodige verzekeringspolissen afsluiten om het gehuurde goed te verzekeren tegen schade aan het onroerend goed en/of de inboedel en tegen het aansprakelijkheidsrisico dat verband houdt met het onroerend goed of zijn bewoners. Onderhavige huurgarantie kan namelijk nooit enige andere verzekering vervangen die bedoeld is om het onroerend goed te beschermen tegen schade aan het onroerend goed en/of de inboedel en tegen het aansprakelijkheidsrisico dat verband houdt met het onroerend goed of zijn bewoners. Als het onroerend goed bemeubeld is, zijn deze beperkingen eveneens van toepassing op de inboedel. 1.4 INWERKINGTREDING VAN DE DEKKING De dekking van deze verzekering treedt in werking ten vroegste bij de inwerkingtreding van de huurovereenkomst of van de waarborg in het geval van vervanging van een bestaande garantie en onder de volgende cumulatieve voorwaarden Na overhandiging, per , van onderhavige verzekeringspolis en van een kopie van het waarborgcertificaat van de huurgarantie aan de verzekeringnemer Na overhandiging, per aangetekend schrijven, van het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie aan de verhuurder Na ontvangst van betaling van de eerste premie aan Eurocaution Benelux SA. 1.5 DUUR DUUR Het onderhavig contract wordt gesloten voor onbepaalde of bepaalde duur zoals aangegeven in de bijzondere voorwaarden met een minimumduur van 1 jaar VERLENGING Behoudens beëindiging op de vervaldag of voortijdige beëindiging, wordt de polis stilzwijgend verlengd wanneer hij voor bepaalde tijd werd afgesloten. 1.6 EINDE VAN DE VERZEKERINGSPOLIS EINDE VAN DE VERZEKERINGSPOLIS Onderhavige polis en de bijhorende huurgarantieverzekering worden van rechtswege beëindigd in één van de volgende gevallen: Wanneer het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie teruggestuurd wordt aan Eurocaution Benelux SA Wanneer de verhuurder schriftelijk verklaart af te zien van de aanspraak die hij kan maken op de waarborg van een huurgarantie, met vermelding van het onroerend goed dat het voorwerp is van de huurovereenkomst alsook de identiteit van verzekeringnemer en het bedrag van de waarborg 5

10 In geval van nietigheid en/of opzeg van de huurovereenkomst om welke reden ook. Indien, mits uitdrukkelijk akkoord van de verzekeraar, in de plaatsbeschrijving van het onroerend goed bij het einde van de huurovereenkomst, een nieuw element opduikt dat tot dusver onbekend was voor de verhuurder en de verzekeringnemer en dat de tussenkomst van de verzekeraar kan vereisen, blijft de huurgarantie gelden, zelfs na afloop van de polis indien aan alle volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: De verzekeringnemer en de verhuurder zijn te goeder trouw en hebben geen enkele fout of nalatigheid begaan bij het opstellen van de plaatsbeschrijving van het onroerend goed op het einde van de huurovereenkomst Het nieuwe element in kwestie kon redelijkerwijs niet aan het licht komen op het ogenblik van de plaatsbeschrijving van het onroerend goed op het einde van de huurovereenkomst De aangifte van een schadegeval naar aanleiding van dit nieuwe element gebeurt binnen de drie maand na beëindiging van de huurovereenkomst OPZEG DOOR DE VERZEKERINGNEMER De verzekeringnemer heeft het recht de polis op elk moment op te zeggen (maar ten vroegste na een looptijd van één jaar) op één van de volgende wijzen: De verzekeringnemer stuurt het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie terug aan Eurocaution De verhuurder stuurt een schriftelijke verklaring aan Eurocaution Benelux SA waarin hij bevestigt dat hij afziet van enige aanspraak op de huurgarantiewaarborg, met vermelding van het onroerend goed dat het voorwerp is van de huurovereenkomst, de identiteit van de verzekeringnemer en het bedrag van de waarborg Door het bedrag van de verzekerde huurgarantie ten laatste een dag vóór het begin van de opzegtermijn in consignatie te geven. Eurocaution Benelux SA bepaalt de voorwaarden voor deze consignatie OPZEG DOOR DE VERZEKERAAR De verzekeraar kan de polis opzeggen Als gevolg van een schadegeval, maar alleen indien de verzekeringnemer een van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze polis niet nagekomen is naar aanleiding van het schadegeval met de bedoeling de verzekeraar te bedriegen Bij niet-betaling van de premie overeenkomstig de voorwaarden in artikel 2.2 van onderhavige algemene voorwaarden In geval een wetswijziging in België of in het buitenland de omvang van de garantie zou kunnen wijzigen. Zelfs indien de verzekeraar de polis opzegt, blijft de huurgarantiewaarborg ten gunste van de verhuurder geldig, behalve wanneer de opzeg het gevolg is van een schadegeval VORMVEREISTEN VOOR DE OPZEG De kennisgeving van de opzeg door de verzekeringnemer aan Eurocaution Benelux SA gebeurt op een van de de volgende wijzen: Per aangetekende brief Per deurwaardersexploot Door overhandiging van de opzegbrief tegen een ontvangstbewijs. De kennisgeving van de opzeg door de verzekeraar gebeurt volgens dezelfde voorwaarden. 6

11 1.6.5 INWERKINGTREDING VAN DE OPZEG Wanneer de verzekeringnemer de polis opzegt, treedt de opzeg in werking na een termijn van één maand, die begint te lopen één dag na: De afgifte van de aangetekende brief in het postkantoor of Het betekenen van het deurwaardersexploot of De datum vermeld op het ontvangstbewijs dat afgeleverd werd na overhandiging van de opzegbrief. Wanneer de verzekeraar de polis opzegt, is de opzeg effectief onder dezelfde voorwaarden als bij de verzekeringnemer, behalve wanneer de wet een kortere termijn toelaat. 1.7 BRIEFWISSELING Alle briefwisseling met betrekking tot onderhavige polis dient vestuurd te worden aan Eurocaution Benelux SA, 35a, Avenue John F. Kennedy, L Luxemburg, Groot Hertogdom Luxemburg. Alle briefwisseling aan de verzekeringnemer is geldig verstuurd wanneer dit gebeurt naar zijn adres of naar het postadres dat vermeld is in de polis. 1.8 SOLIDARITEIT Indien onderhavige polis door meerdere verzekeringnemers afgesloten wordt, is elke verzekeringnemer solidair verantwoordelijk om zijn verplichtingen ten opzichte van de verzekeraar die uit deze polis voortvloeien, na te komen. 2. DE PREMIE 2.1 BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE PREMIE Bij de ondertekening van de polis, op elke jaarlijkse vervaldag en wanneer nieuwe bijzondere voorwaarden gelden, zal de verzekeringnemer een uitnodiging tot betaling van de premie ontvangen. De premie moet steeds betaald zijn vóór de inwerkingtreding van de verzekeringspolis. 2.2 NIET-BETALING VAN DE PREMIE Als de verzekeringnemer nalaat de premie binnen de vastgestelde termijn te betalen, ontvangt hij een ingebrekestelling met een nieuwe termijn van 15 dagen. Als de verzekeringnemer de premie nog steeds niet betaalt, zal de onderhavige polis na afloop van de genoemde termijn van 15 dagen worden beëindigd. Gezien het feit dat zelfs wanneer de polis is beëindigd door de verzekeraar, de waarborg voor de huurgarantie blijft gelden voor de verhuurder (zie artikel van onderhavige polis), dient de verzekeringnemer uiterlijk bij het verstrijken van de hierboven genoemde termijn van 15 dagen, het bedrag van de door de verzekeraar verleende waarborg in consignatie te geven op de derdenrekening van de verzekeraar of van Eurocaution Benelux als garantie voor de verzekeraar, voor het geval de verhuurder aanspraak wil maken op de waarborg. De verzekeraar en Eurocaution Benelux SA behouden zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen om de betaling te eisen van de niet-betaalde en verschuldigde premies alsook de consignatie van de waarde van de waarborg. 7

12 Het door de verzekeringnemer geconsigneerde bedrag zal slechts aan de verzekeringnemer worden terugbetaald voor zover er geen schadegevallen zijn aangegeven en voor zover aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, met name: Ofwel wordt het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie terugbezorgd aan Eurocaution Benelux SA Ofwel ontvangt Eurocaution Benelux SA de schriftelijke verklaring van de verhuurder die bevestigt dat hij afstand doet van de huurgarantiewaarborg, met vermelding van het onroerend goed dat het voorwerp is van de huurovereenkomst alsook van de identiteit van de verzekeringnemer en het bedrag van de waarborg. 2.3 KOSTEN EN TAKSEN ADMINISTRATIEVE KOSTEN EN TAKSEN Bij de ondertekening van de polis of bij elke wijziging van de bijzondere voorwaarden, zijn de administratieve kosten, waaronder de kosten voor de uitgifte van de polis ten laste van de verzekeringnemer. De taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer INNING Alle inningskosten voor niet-betaalde premies en voor de sommen die bij schadegevallen worden uitgekeerd alsook de verwijlintresten zijn ten laste van de verzekeringnemer. De verwijlintrest wordt berekend aan 1 % per maand vanaf de dag van ingebrekestelling. 3. SCHADEGEVALLEN 3.1 AANSPRAAK OP DE HUURGARANTIE DOOR DE VERHUURDER In geval van een schadegeval zal de verzekeraar, op eerste verzoek van de verhuurder, de prestaties leveren met betrekking tot de waarborg van de huurgarantie, na voorlegging van de volgende documenten: De originele plaatsbeschrijving van het onroerend goed bij het begin en het einde van de huurovereenkomst, voor akkoord ondertekend door alle partijen van de huurovereenkomst, ten vroegste op het einde van de huurovereenkomst alsook het originele aangifteformulier van het schadegeval, behoorlijk ingevuld en ondertekend door de verhuurder of Een gerechtelijke beslissing die uitgevoerd kan worden door de de verhuurder, zelfs in geval van verzet of beroep, en zonder kantonnement, waarin de vorderingen van de verhuurder ten opzichte van de verzekeringnemer bevestigd worden voor zover deze beslissing rechtstreeks verband houdt met de huurovereenkomst waarvan sprake is in deze polis. De verhuurder beschikt over een termijn van 30 dagen om aangifte van het schadegeval te doen aan de verzekeraar. Deze termijn begint te lopen op de dag van ondertekening van de plaatsbeschrijving van het onroerend goed op het einde van de huurovereenkomst of op de dag van de gerechtelijke beslissing, zoals hierboven beschreven. 8

13 3.2 SUBROGATIE Zodra de verzekeraar de uitkering aan de verhuurder heeft betaald in uitvoering van de bepaling 1.3, is de verzekeraar gesubrogeerd in alle rechten en plichten van de verhuurder ten opzichte van de verzekeringnemer. Indien, door toedoen van de verzekeringnemer, de subrogatie geen effect meer heeft ten gunste van de verzekeraar, kan de verzekeraar de terugbetaling eisen van de verzekeringnemer van de bedragen die uitgekeerd zijn in de mate van het geleden nadeel. 3.3 PROCEDURE BIJ SCHADEGEVALLEN Wanneer zich een schadegeval voordoet, moet de verhuurder Eurocaution Benelux SA zo snel mogelijk op de hoogte brengen via het online aangifteformulier en moet hij de gevraagde documenten voorleggen. De verzekeringnemer moet Eurocaution Benelux SA onverwijld alle nuttige informatie bezorgen en alle vragen beantwoorden om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval te kunnen vaststellen. Eurocaution Benelux SA kan eisen dat de verzekeringnemer de huurovereenkomst en alle andere relevante documenten met betrekking tot het schadegeval overhandigt (bijvoorbeeld de plaatsbeschrijvingen bij het begin en einde van de huurovereenkomst, briefwisseling, procedureaktes, expertise, enz.). 4. PLICHTEN VAN DE VERZEKERINGNEMER 4.1 IN HET GEVAL DE VERHUURDER AANSPRAAK MAAKT OP DE WAARBORG De verhuurder kan slechts aanspraak maken op de waarborg van de verzekeraar in het geval dat de verzekeringnemer voorafgaandelijk in gebreke is gebleven. In het geval de verhuurder beroep doet op de waarborg van de verzekeraar, dient de verzekeringnemer elk bezwaar en elke uitzondering betreffende de reden, de omvang en de rechtmatigheid van de eisen die de verhuurder stelt met betrekking tot de huurovereenkomst, aan de verhuurder mee te delen en moet hij tevens antwoorden op elke vraag van de verzekeraar en/of Eurocaution Benelux SA in het kader van het onderzoek naar deze eisen. 4.2 INDIEN DE HUUROVEREENKOMST BEËINDIGD WORDT Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt, moeten de verzekeringnemer of zijn rechthebbenden Eurocaution Benelux SA onverwijld op de hoogte brengen, en in elk geval uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst overeenkomstig de bepalingen inzake het einde van de polis (zie punt 1.6.1). 4.3 INFORMATIE De verzekeringnemer dient Eurocaution Benelux SA onverwijld op de hoogte te brengen van elke eis die de verhuurder zou stellen in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst zoals bepaald in de verzekeringspolis. 9

14 5. UITZONDERINGEN 5.1 ONDERVERHURING De huurgarantieverzekering dekt geen klachten die voortvloeien uit een overeenkomst van onderverhuring tussen de verzekeringnemer en een eventuele onderhuurder. 5.2 WIJZIGING VAN BESTEMMING Overeenkomstig de verzekeringspolis verleent de verzekeraar de waarborg alleen voor het onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats dient, overeenkomstig de Wet van 20 februari 1991 met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder. Elke wijziging van bestemming van het onroerend goed zonder de toestemming van de verzekeraar ontslaat deze laatste van alle verplichtingen die deze polis en de waarborg hem opleggen. 5.3 UITGESLOTEN SCHADEGEVALLEN Zijn uitgesloten de schadegevallen die zich voordoen in het land waar het risico zich bevindt, bij fraude, natuurrampen, burgeroorlogen of oorlogen met het buitenland, bezetting van het grondgebied door een vreemde mogendheid, zelfs gedeeltelijk, revolutie, algemene staking, oproer, sociale of politieke onrust, verbeurdverklaring, opeising of vernietiging van onroerend goed op bevel van de overheid die de wettelijke macht heeft of ze gegrepen heeft, gevolgen van eender welke wijziging in de atoomstructuur van de materie, tenzij de verzekeringnemer of de verhuurder aantonen dat het schadegeval geen verband houdt met deze gebeurtenissen. Zijn eveneens uitgesloten, de schadegevallen met betrekking tot vorderingen die resulteren uit operaties die in strijd zijn met de verplichtingen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terreurdaden, zoals geregeld door de Richtlijn van de Raad 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, omgezet in nationale Belgische wetgeving met de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme, voor zover deze regelgeving van toepassing is op de verzekeringnemer of de verhuurder. 6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS Eurocaution Benelux SA en de verzekeraar verwerken de persoonsgegevens. De persoonsgegevens (naam, voornaam, foto, beroep, woon- of verblijfplaats, telefoon- en faxnummer, , geboortedatum en plaats, burgerlijke staat, rijksregisternummer en nummer identiteitskaart, bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot het dossier, waaronder, indien en voor zover nodig voor het beheer van het dossier, de gegevens met betrekking tot de gezondheid, eventueel zonder tussenkomst van een arts, de gegevens met betrekking tot geschillen voor de rechtbank, verdenkingen, veroordelingen, waarvoor de verzekeringnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft) die de verzekeringnemer heeft meegedeeld, worden verwerkt door Eurocaution Benelux SA en de verzekeraar overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens: 1 - In het kader van klantenbeheer en het uitvoeren van marktonderzoeken 2 - Met het oog op het uitschrijven, innen en verifiëren van facturen 10

15 3 - In het kader van de contractuele verhouding; zo worden ze gebruikt om de premie te bepalen, voor de inschatting van het risico, de behandeling van schadegevallen en statistische evaluaties 4 - In het kader van de maatregelen op grond van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme 5 - Met het oog op het toezenden van newsletters, per of op papier, door Eurocaution Benelux SA. Deze gegevens mogen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt worden, behalve wanneer de verzekeringnemer zich op een later tijdstip uitdrukkelijk verzet tegen het doeleinde in punt 5. Alleen Eurocaution Benelux SA zal de persoonsgegevens gebruiken in het kader van voorlichtingsacties of om haar diensten te promoten, waarvoor de verzekeringnemer uitdrukkelijk zijn toestemming verleent door ondertekening van deze polis, behalve wanneer hij later verzet aantekent. Door de persoonsgegevens mee te delen, geeft de verzekeringnemer uitdrukkelijk toestemming aan Eurocaution Benelux SA en de verzekeraar om zijn gegevens te gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. De persoonsgegevens die de verzekeringnemer heeft meegedeeld, worden opgeslagen in een bestand, dat door Eurocaution Benelux SA en de verzekeraar beheerd wordt en waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen. Ze worden 5 jaar na beëindiging van de polis bewaard. De persoonsgegevens van de verzekeringnemer zullen niet aan derden worden meegedeeld, behoudens deze hierboven genoemd en behoudens voor de hierboven genoemde doeleinden, onder strikte naleving van de genoemde wetgeving. De verzekeringnemer kan, mits hij zijn identiteit bewijst, op schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, aan de verantwoordelijke van Eurocaution Benelux SA die de gegevens verwerkt, gratis de schriftelijke inzage van zijn persoonsgegevens krijgen, voor zover het om een aanvaardbare hoeveelheid gaat, en deze indien nodig verbeteren mochten ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. De verzekeringnemer kan zich eveneens tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wenden voor de vrijwaring van zijn rechten. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is bevoegd om elk verzoek tot mededeling, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens te behandelen, wanneer aan dit verzoek geen gevolg werd gegeven binnen de 45 dagen of wanneer het verzoek verworpen werd. Indien de verzekeringnemer, op gelijk welk ogenblik, van oordeel is dat zijn persoonlijke levenssfeer geschonden wordt door Eurocaution Benelux SA, kan hij een brief of mail sturen aan Eurocaution Benelux SA, dat er alles zal aan doen om een oplossing te bieden of te vinden voor het probleem. Voor meer informatie kan de verzekeringnemer contact opnemen met Eurocaution Benelux SA of met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Persstraat Brussel Tel Fax BETWISTING Elke vraag om inlichtingen of elke betwisting dient in eerste instantie te worden gestuurd aan Eurocaution Benelux SA. 11

16 Indien, ondanks de inspanningen van Eurocaution Benelux SA om een oplossing te vinden voor de problemen die tijdens de looptijd van onderhavige polis zouden ontstaan, geen oplossing gevonden wordt, kan de verzekeringnemer zich wenden tot de Ombudsman van de verzekeringen Meeûssquare 35, 1000 Brussel Tel. +32 (2) Fax +32 (2) zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen. 8. BEVOEGDE RECHTBANK Elke betwisting naar aanleiding van onderhavige polis behoort tot de bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de internationale verdragen of overeenkomsten. 9. VERJARING Elke actie tegen de verzekeraar of zijn gemachtigde verjaart na een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de verzekeraar of zijn mandataris per aangetekende brief de weigering tot betaling heeft laten weten. Van deze termijn kan slechts afgeweken worden door het sluiten van een bemiddelingscom promis of door een gerechtelijke beslissing. 10. TOEPASSELIJKE WETGEVING Onderhavige polis is onderworpen aan het Belgische recht. 12

17 Siège Social 35A, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg RCSL: BO TVA: LU Service Client (Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00) Luxembourg Belgique +32 (0) Siège Social David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam - (NL) Trader register: Atradius ICP, division d'atradius Credit Insurance NV Siège d'exploitation pour la Belgique Avenue Prince de Liège, 74-78, B-5100 Namur - (B) TVA: BE

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties Allianz Algemene voorwaarden 1995 Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties VERZEKERING Alle risico's electrische & electronische o Ll'l Ll'l c.. INHOUD Blz Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden

Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden Inhoudstafel 1. HET LEVEN VAN HET CONTRACT... 2 1 - De partijen bij het verzekeringscontract... 2 2 - Uw aangewezen gesprekspartner...

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

Machinebreuk 1995 Algemene Voorwaarden

Machinebreuk 1995 Algemene Voorwaarden Machinebreuk 1995 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Machinebreuk 1995 Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en de diverse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R.

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie