VERZEKERING HUURGARANTIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING HUURGARANTIE"

Transcriptie

1 VERZEKERING HUURGARANTIE ALGEMENE VOORWAARDEN BELGIË

2

3 UW HUURGARANTIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.1 van 04/11/2013

4

5 INHOUD 1. BESCHRIJVING VAN DE POLIS Definities De verschillende documenten die deel uitmaken van de verzekeringspolis Het voorwerp van de huurgarantieverzekering Inwerkingtreding van de dekking Duur Einde van de verzekeringspolis Briefwisseling Solidariteit 7 2. DE PREMIE Betalingsvoorwaarden van de premie Niet-betaling van de premie Kosten en taksen 8 3. SCHADEGEVALLEN Aanspraak op de huurgarantie door de verhuurder Subrogatie Procedure bij schadegevallen 9 4. PLICHTEN VAN DE VERZEKERINGNEMER In het geval de verhuurder aanspraak maakt op de waarborg Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt Informatie 9 5. UITZONDERINGEN Onderverhuring Wijziging van bestemming Uitgesloten schadegevallen BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 10

6 7. BETWISTING BEVOEGDE RECHTBANK VERJARING TOEPASSELIJKE WETGEVING 12

7 1. BESCHRIJVING VAN DE POLIS 1.1 DEFINITIES DE VERZEKERINGNEMER De verzekeringnemer is de persoon die onderhavige verzekeringspolis afsluit. De verzekeringnemer moet ook de huurder zijn van het onroerend goed zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden. Als er meer dan één verzekeringnemer is, moet elke verzekeringnemer huurder zijn van het onroerend goed EUROCAUTION BENELUX SA Eurocaution Benelux SA is een verzekeringsmakelaar, erkend door het Commissariaat van Verzekeringen in het Groothertogdom Luxemburg onder het nummer 2012CM012, die toestemming heeft gekregen van de FSMA om op de Belgische markt actief te zijn in het kader van het vrije verkeer van diensten. De maatschappelijke zetel is gevestigd te L Luxemburg, 35A, avenue J-F Kennedy. Eurocaution Benelux SA is de verzekeringsmakelaar en contactpersoon van de verzekeringnemer voor het afsluiten en het beheer van onderhavige polis DE VERZEKERAAR De maatschappij ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 1066 JS Amsterdam (Nederland), David Ricardostraat, 1 (Trade Register ), en gevestigd in haar Belgisch filiaal te 5100 Namur, avenue Prince de Liège, 74-78, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen met nummer , bekend onder de handelsbenaming Atradius Instalment Credit Protection (afgekort, Atradius ICP). Binnen het kader van de waarborg in onderhavige polis is de verzekeraar de partij die borg staat in geval de verzekeringnemer zijn plichten in het kader van de huurovereenkomst niet nakomt DE VERHUURDER De begunstigde van onderhavige verzekeringspolis DE HUUROVEREENKOMST De huurovereenkomst betreffende een woning die de huurder als hoofdverblijfplaats gebruikt, zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden en overeenkomstig de wet van 20 februari 1991 met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder HET SCHADEGEVAL Elke situatie die zich voordoet tussen de verzekeringnemer en de verhuurder bij de toepassing van de huurovereenkomst en waarvoor de dekking zoals verleend door de verzekeraar, ingeroepen kan worden DE WAARBORG VERLEEND DOOR DE VERZEKERAAR De financiële garantie die wordt uitgekeerd door de verzekeraar ten gunste van de verhuurder DE PREMIE De premie is de som die de verzekeraar en zijn gemachtigde als vergoeding voor hun respectievelijke verbintenissen vragen. 3

8 1.2 DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE VERZEKERINGSPOLIS DE VERZEKERINGSAANVRAAG Dit is een formulier voor de verzekeraar met informatie over het te verzekeren risico. Het bevat alle kenmerken van het risico zoals aangegeven door de verzekeringnemer, waardoor de verzekeraar aan de behoeften van partijen tegemoet kan komen. Dit document kan online worden ingevuld op de website Door dit document te ondertekenen erkent de verzekeringnemer dat hij kennis heeft genomen van alle documenten die deel uitmaken van de verzekeringspolis en dat hij de voorwaarden ervan aanvaardt DE BIJZONDERE VOORWAARDEN Dit zijn de gepersonaliseerde voorwaarden van onderhavige polis, aangepast aan de specifieke situatie. De bijzondere voorwaarden vermelden de waarborg die effectief het voorwerp van de polis uitmaakt DE ALGEMENE VOORWAARDEN Behoudens afwijkingen die in de bijzondere voorwaarden vermeld zijn, wordt de contractuele relatie tussen de partijen geregeld door de algemene voorwaarden LE CERTIFICAT DE CAUTIONNEMENT DE LA GARANTIE LOCATIVE Het waarborgcertificaat van de huurgarantie is een document van de verzekeraar waarin de omvang van de waarborg die de verzekeraar verleent, omschreven wordt. Alleen de informatie die op het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie is vermeld, en door Eurocaution Benelux SA in naam van de verzekeraar is ondertekend, wordt als geldig beschouwd. Het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie wordt per aangetekende zending aan de verhuurder verstuurd. 1.3 HET VOORWERP VAN DE HUURGARANTIEVERZEKERING PRINCIPE Uit hoofde van onderhavige polis betreffende een huurgarantieverzekering waarborgt de verzekeraar alle schulden van de verzekeringnemer ten opzichte van de verhuurder, die zouden voortvloeien uit de toepassing van de huurovereenkomst zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden (bijvoorbeeld huurschade enz.) overeenkomstig de beperkingen in artikel van onderhavige algemene voorwaarden. Uit hoofde van onderhavige polis, wordt aan de verhuurder dekking verleend, die hij kan inroepen wanneer de verzekeringnemer in gebreke blijft, zoals beschreven in de voorwaarden van artikel 3.1 van onderhavige algemene voorwaarden. De verzekeringnemer blijft in gebreke wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst tijdens en op het einde van de huurovereenkomst niet nakomt. De dekking van de verzekeraar geldt alleen in de gevallen waar de verzekeringnemer in gebreke blijft betreffende het vervullen van zijn verplichtingen ten opzichte van de verhuurder. De huurgarantiewaarborg is een aanvullende verzekering bij alle andere dekkingen en waarborgen die de verzekeringnemer onderschreven heeft of zou hebben. De huurgarantie dekt alleen wat in de bijzondere voorwaarden en het waarborgcertificaat van de huurgarantie beschreven is, met een maximum van driemaand huurgeld. Alleen de schulden die voortvloeien uit huurovereenkomsten krachtens de wet van 20 februari 1991 met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder en die betrekking hebben op in België gelegen onroerende goederen, kunnen door deze verzekering gedekt worden. De onderhavige polis biedt ook dekking voor bemeubelde onroerende goederen. 4

9 1.3.2 BEPERKINGEN Het totaalbedrag dat de verzekeraar uit hoofde van onderhavige polis aan de verhuurder moet uitkeren, mag in hoofdsom, intresten en kosten niet meer bedragen dan het bedrag vermeld in het waarborgcertificaat van de huurgarantie en in de bijzondere voorwaarden. De verzekeringnemer moet de nodige verzekeringspolissen afsluiten om het gehuurde goed te verzekeren tegen schade aan het onroerend goed en/of de inboedel en tegen het aansprakelijkheidsrisico dat verband houdt met het onroerend goed of zijn bewoners. Onderhavige huurgarantie kan namelijk nooit enige andere verzekering vervangen die bedoeld is om het onroerend goed te beschermen tegen schade aan het onroerend goed en/of de inboedel en tegen het aansprakelijkheidsrisico dat verband houdt met het onroerend goed of zijn bewoners. Als het onroerend goed bemeubeld is, zijn deze beperkingen eveneens van toepassing op de inboedel. 1.4 INWERKINGTREDING VAN DE DEKKING De dekking van deze verzekering treedt in werking ten vroegste bij de inwerkingtreding van de huurovereenkomst of van de waarborg in het geval van vervanging van een bestaande garantie en onder de volgende cumulatieve voorwaarden Na overhandiging, per , van onderhavige verzekeringspolis en van een kopie van het waarborgcertificaat van de huurgarantie aan de verzekeringnemer Na overhandiging, per aangetekend schrijven, van het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie aan de verhuurder Na ontvangst van betaling van de eerste premie aan Eurocaution Benelux SA. 1.5 DUUR DUUR Het onderhavig contract wordt gesloten voor onbepaalde of bepaalde duur zoals aangegeven in de bijzondere voorwaarden met een minimumduur van 1 jaar VERLENGING Behoudens beëindiging op de vervaldag of voortijdige beëindiging, wordt de polis stilzwijgend verlengd wanneer hij voor bepaalde tijd werd afgesloten. 1.6 EINDE VAN DE VERZEKERINGSPOLIS EINDE VAN DE VERZEKERINGSPOLIS Onderhavige polis en de bijhorende huurgarantieverzekering worden van rechtswege beëindigd in één van de volgende gevallen: Wanneer het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie teruggestuurd wordt aan Eurocaution Benelux SA Wanneer de verhuurder schriftelijk verklaart af te zien van de aanspraak die hij kan maken op de waarborg van een huurgarantie, met vermelding van het onroerend goed dat het voorwerp is van de huurovereenkomst alsook de identiteit van verzekeringnemer en het bedrag van de waarborg 5

10 In geval van nietigheid en/of opzeg van de huurovereenkomst om welke reden ook. Indien, mits uitdrukkelijk akkoord van de verzekeraar, in de plaatsbeschrijving van het onroerend goed bij het einde van de huurovereenkomst, een nieuw element opduikt dat tot dusver onbekend was voor de verhuurder en de verzekeringnemer en dat de tussenkomst van de verzekeraar kan vereisen, blijft de huurgarantie gelden, zelfs na afloop van de polis indien aan alle volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: De verzekeringnemer en de verhuurder zijn te goeder trouw en hebben geen enkele fout of nalatigheid begaan bij het opstellen van de plaatsbeschrijving van het onroerend goed op het einde van de huurovereenkomst Het nieuwe element in kwestie kon redelijkerwijs niet aan het licht komen op het ogenblik van de plaatsbeschrijving van het onroerend goed op het einde van de huurovereenkomst De aangifte van een schadegeval naar aanleiding van dit nieuwe element gebeurt binnen de drie maand na beëindiging van de huurovereenkomst OPZEG DOOR DE VERZEKERINGNEMER De verzekeringnemer heeft het recht de polis op elk moment op te zeggen (maar ten vroegste na een looptijd van één jaar) op één van de volgende wijzen: De verzekeringnemer stuurt het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie terug aan Eurocaution De verhuurder stuurt een schriftelijke verklaring aan Eurocaution Benelux SA waarin hij bevestigt dat hij afziet van enige aanspraak op de huurgarantiewaarborg, met vermelding van het onroerend goed dat het voorwerp is van de huurovereenkomst, de identiteit van de verzekeringnemer en het bedrag van de waarborg Door het bedrag van de verzekerde huurgarantie ten laatste een dag vóór het begin van de opzegtermijn in consignatie te geven. Eurocaution Benelux SA bepaalt de voorwaarden voor deze consignatie OPZEG DOOR DE VERZEKERAAR De verzekeraar kan de polis opzeggen Als gevolg van een schadegeval, maar alleen indien de verzekeringnemer een van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze polis niet nagekomen is naar aanleiding van het schadegeval met de bedoeling de verzekeraar te bedriegen Bij niet-betaling van de premie overeenkomstig de voorwaarden in artikel 2.2 van onderhavige algemene voorwaarden In geval een wetswijziging in België of in het buitenland de omvang van de garantie zou kunnen wijzigen. Zelfs indien de verzekeraar de polis opzegt, blijft de huurgarantiewaarborg ten gunste van de verhuurder geldig, behalve wanneer de opzeg het gevolg is van een schadegeval VORMVEREISTEN VOOR DE OPZEG De kennisgeving van de opzeg door de verzekeringnemer aan Eurocaution Benelux SA gebeurt op een van de de volgende wijzen: Per aangetekende brief Per deurwaardersexploot Door overhandiging van de opzegbrief tegen een ontvangstbewijs. De kennisgeving van de opzeg door de verzekeraar gebeurt volgens dezelfde voorwaarden. 6

11 1.6.5 INWERKINGTREDING VAN DE OPZEG Wanneer de verzekeringnemer de polis opzegt, treedt de opzeg in werking na een termijn van één maand, die begint te lopen één dag na: De afgifte van de aangetekende brief in het postkantoor of Het betekenen van het deurwaardersexploot of De datum vermeld op het ontvangstbewijs dat afgeleverd werd na overhandiging van de opzegbrief. Wanneer de verzekeraar de polis opzegt, is de opzeg effectief onder dezelfde voorwaarden als bij de verzekeringnemer, behalve wanneer de wet een kortere termijn toelaat. 1.7 BRIEFWISSELING Alle briefwisseling met betrekking tot onderhavige polis dient vestuurd te worden aan Eurocaution Benelux SA, 35a, Avenue John F. Kennedy, L Luxemburg, Groot Hertogdom Luxemburg. Alle briefwisseling aan de verzekeringnemer is geldig verstuurd wanneer dit gebeurt naar zijn adres of naar het postadres dat vermeld is in de polis. 1.8 SOLIDARITEIT Indien onderhavige polis door meerdere verzekeringnemers afgesloten wordt, is elke verzekeringnemer solidair verantwoordelijk om zijn verplichtingen ten opzichte van de verzekeraar die uit deze polis voortvloeien, na te komen. 2. DE PREMIE 2.1 BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE PREMIE Bij de ondertekening van de polis, op elke jaarlijkse vervaldag en wanneer nieuwe bijzondere voorwaarden gelden, zal de verzekeringnemer een uitnodiging tot betaling van de premie ontvangen. De premie moet steeds betaald zijn vóór de inwerkingtreding van de verzekeringspolis. 2.2 NIET-BETALING VAN DE PREMIE Als de verzekeringnemer nalaat de premie binnen de vastgestelde termijn te betalen, ontvangt hij een ingebrekestelling met een nieuwe termijn van 15 dagen. Als de verzekeringnemer de premie nog steeds niet betaalt, zal de onderhavige polis na afloop van de genoemde termijn van 15 dagen worden beëindigd. Gezien het feit dat zelfs wanneer de polis is beëindigd door de verzekeraar, de waarborg voor de huurgarantie blijft gelden voor de verhuurder (zie artikel van onderhavige polis), dient de verzekeringnemer uiterlijk bij het verstrijken van de hierboven genoemde termijn van 15 dagen, het bedrag van de door de verzekeraar verleende waarborg in consignatie te geven op de derdenrekening van de verzekeraar of van Eurocaution Benelux als garantie voor de verzekeraar, voor het geval de verhuurder aanspraak wil maken op de waarborg. De verzekeraar en Eurocaution Benelux SA behouden zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen om de betaling te eisen van de niet-betaalde en verschuldigde premies alsook de consignatie van de waarde van de waarborg. 7

12 Het door de verzekeringnemer geconsigneerde bedrag zal slechts aan de verzekeringnemer worden terugbetaald voor zover er geen schadegevallen zijn aangegeven en voor zover aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, met name: Ofwel wordt het originele waarborgcertificaat van de huurgarantie terugbezorgd aan Eurocaution Benelux SA Ofwel ontvangt Eurocaution Benelux SA de schriftelijke verklaring van de verhuurder die bevestigt dat hij afstand doet van de huurgarantiewaarborg, met vermelding van het onroerend goed dat het voorwerp is van de huurovereenkomst alsook van de identiteit van de verzekeringnemer en het bedrag van de waarborg. 2.3 KOSTEN EN TAKSEN ADMINISTRATIEVE KOSTEN EN TAKSEN Bij de ondertekening van de polis of bij elke wijziging van de bijzondere voorwaarden, zijn de administratieve kosten, waaronder de kosten voor de uitgifte van de polis ten laste van de verzekeringnemer. De taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer INNING Alle inningskosten voor niet-betaalde premies en voor de sommen die bij schadegevallen worden uitgekeerd alsook de verwijlintresten zijn ten laste van de verzekeringnemer. De verwijlintrest wordt berekend aan 1 % per maand vanaf de dag van ingebrekestelling. 3. SCHADEGEVALLEN 3.1 AANSPRAAK OP DE HUURGARANTIE DOOR DE VERHUURDER In geval van een schadegeval zal de verzekeraar, op eerste verzoek van de verhuurder, de prestaties leveren met betrekking tot de waarborg van de huurgarantie, na voorlegging van de volgende documenten: De originele plaatsbeschrijving van het onroerend goed bij het begin en het einde van de huurovereenkomst, voor akkoord ondertekend door alle partijen van de huurovereenkomst, ten vroegste op het einde van de huurovereenkomst alsook het originele aangifteformulier van het schadegeval, behoorlijk ingevuld en ondertekend door de verhuurder of Een gerechtelijke beslissing die uitgevoerd kan worden door de de verhuurder, zelfs in geval van verzet of beroep, en zonder kantonnement, waarin de vorderingen van de verhuurder ten opzichte van de verzekeringnemer bevestigd worden voor zover deze beslissing rechtstreeks verband houdt met de huurovereenkomst waarvan sprake is in deze polis. De verhuurder beschikt over een termijn van 30 dagen om aangifte van het schadegeval te doen aan de verzekeraar. Deze termijn begint te lopen op de dag van ondertekening van de plaatsbeschrijving van het onroerend goed op het einde van de huurovereenkomst of op de dag van de gerechtelijke beslissing, zoals hierboven beschreven. 8

13 3.2 SUBROGATIE Zodra de verzekeraar de uitkering aan de verhuurder heeft betaald in uitvoering van de bepaling 1.3, is de verzekeraar gesubrogeerd in alle rechten en plichten van de verhuurder ten opzichte van de verzekeringnemer. Indien, door toedoen van de verzekeringnemer, de subrogatie geen effect meer heeft ten gunste van de verzekeraar, kan de verzekeraar de terugbetaling eisen van de verzekeringnemer van de bedragen die uitgekeerd zijn in de mate van het geleden nadeel. 3.3 PROCEDURE BIJ SCHADEGEVALLEN Wanneer zich een schadegeval voordoet, moet de verhuurder Eurocaution Benelux SA zo snel mogelijk op de hoogte brengen via het online aangifteformulier en moet hij de gevraagde documenten voorleggen. De verzekeringnemer moet Eurocaution Benelux SA onverwijld alle nuttige informatie bezorgen en alle vragen beantwoorden om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval te kunnen vaststellen. Eurocaution Benelux SA kan eisen dat de verzekeringnemer de huurovereenkomst en alle andere relevante documenten met betrekking tot het schadegeval overhandigt (bijvoorbeeld de plaatsbeschrijvingen bij het begin en einde van de huurovereenkomst, briefwisseling, procedureaktes, expertise, enz.). 4. PLICHTEN VAN DE VERZEKERINGNEMER 4.1 IN HET GEVAL DE VERHUURDER AANSPRAAK MAAKT OP DE WAARBORG De verhuurder kan slechts aanspraak maken op de waarborg van de verzekeraar in het geval dat de verzekeringnemer voorafgaandelijk in gebreke is gebleven. In het geval de verhuurder beroep doet op de waarborg van de verzekeraar, dient de verzekeringnemer elk bezwaar en elke uitzondering betreffende de reden, de omvang en de rechtmatigheid van de eisen die de verhuurder stelt met betrekking tot de huurovereenkomst, aan de verhuurder mee te delen en moet hij tevens antwoorden op elke vraag van de verzekeraar en/of Eurocaution Benelux SA in het kader van het onderzoek naar deze eisen. 4.2 INDIEN DE HUUROVEREENKOMST BEËINDIGD WORDT Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt, moeten de verzekeringnemer of zijn rechthebbenden Eurocaution Benelux SA onverwijld op de hoogte brengen, en in elk geval uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst overeenkomstig de bepalingen inzake het einde van de polis (zie punt 1.6.1). 4.3 INFORMATIE De verzekeringnemer dient Eurocaution Benelux SA onverwijld op de hoogte te brengen van elke eis die de verhuurder zou stellen in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst zoals bepaald in de verzekeringspolis. 9

14 5. UITZONDERINGEN 5.1 ONDERVERHURING De huurgarantieverzekering dekt geen klachten die voortvloeien uit een overeenkomst van onderverhuring tussen de verzekeringnemer en een eventuele onderhuurder. 5.2 WIJZIGING VAN BESTEMMING Overeenkomstig de verzekeringspolis verleent de verzekeraar de waarborg alleen voor het onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats dient, overeenkomstig de Wet van 20 februari 1991 met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder. Elke wijziging van bestemming van het onroerend goed zonder de toestemming van de verzekeraar ontslaat deze laatste van alle verplichtingen die deze polis en de waarborg hem opleggen. 5.3 UITGESLOTEN SCHADEGEVALLEN Zijn uitgesloten de schadegevallen die zich voordoen in het land waar het risico zich bevindt, bij fraude, natuurrampen, burgeroorlogen of oorlogen met het buitenland, bezetting van het grondgebied door een vreemde mogendheid, zelfs gedeeltelijk, revolutie, algemene staking, oproer, sociale of politieke onrust, verbeurdverklaring, opeising of vernietiging van onroerend goed op bevel van de overheid die de wettelijke macht heeft of ze gegrepen heeft, gevolgen van eender welke wijziging in de atoomstructuur van de materie, tenzij de verzekeringnemer of de verhuurder aantonen dat het schadegeval geen verband houdt met deze gebeurtenissen. Zijn eveneens uitgesloten, de schadegevallen met betrekking tot vorderingen die resulteren uit operaties die in strijd zijn met de verplichtingen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terreurdaden, zoals geregeld door de Richtlijn van de Raad 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, omgezet in nationale Belgische wetgeving met de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme, voor zover deze regelgeving van toepassing is op de verzekeringnemer of de verhuurder. 6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS Eurocaution Benelux SA en de verzekeraar verwerken de persoonsgegevens. De persoonsgegevens (naam, voornaam, foto, beroep, woon- of verblijfplaats, telefoon- en faxnummer, , geboortedatum en plaats, burgerlijke staat, rijksregisternummer en nummer identiteitskaart, bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot het dossier, waaronder, indien en voor zover nodig voor het beheer van het dossier, de gegevens met betrekking tot de gezondheid, eventueel zonder tussenkomst van een arts, de gegevens met betrekking tot geschillen voor de rechtbank, verdenkingen, veroordelingen, waarvoor de verzekeringnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft) die de verzekeringnemer heeft meegedeeld, worden verwerkt door Eurocaution Benelux SA en de verzekeraar overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens: 1 - In het kader van klantenbeheer en het uitvoeren van marktonderzoeken 2 - Met het oog op het uitschrijven, innen en verifiëren van facturen 10

15 3 - In het kader van de contractuele verhouding; zo worden ze gebruikt om de premie te bepalen, voor de inschatting van het risico, de behandeling van schadegevallen en statistische evaluaties 4 - In het kader van de maatregelen op grond van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme 5 - Met het oog op het toezenden van newsletters, per of op papier, door Eurocaution Benelux SA. Deze gegevens mogen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt worden, behalve wanneer de verzekeringnemer zich op een later tijdstip uitdrukkelijk verzet tegen het doeleinde in punt 5. Alleen Eurocaution Benelux SA zal de persoonsgegevens gebruiken in het kader van voorlichtingsacties of om haar diensten te promoten, waarvoor de verzekeringnemer uitdrukkelijk zijn toestemming verleent door ondertekening van deze polis, behalve wanneer hij later verzet aantekent. Door de persoonsgegevens mee te delen, geeft de verzekeringnemer uitdrukkelijk toestemming aan Eurocaution Benelux SA en de verzekeraar om zijn gegevens te gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. De persoonsgegevens die de verzekeringnemer heeft meegedeeld, worden opgeslagen in een bestand, dat door Eurocaution Benelux SA en de verzekeraar beheerd wordt en waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen. Ze worden 5 jaar na beëindiging van de polis bewaard. De persoonsgegevens van de verzekeringnemer zullen niet aan derden worden meegedeeld, behoudens deze hierboven genoemd en behoudens voor de hierboven genoemde doeleinden, onder strikte naleving van de genoemde wetgeving. De verzekeringnemer kan, mits hij zijn identiteit bewijst, op schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, aan de verantwoordelijke van Eurocaution Benelux SA die de gegevens verwerkt, gratis de schriftelijke inzage van zijn persoonsgegevens krijgen, voor zover het om een aanvaardbare hoeveelheid gaat, en deze indien nodig verbeteren mochten ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. De verzekeringnemer kan zich eveneens tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wenden voor de vrijwaring van zijn rechten. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is bevoegd om elk verzoek tot mededeling, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens te behandelen, wanneer aan dit verzoek geen gevolg werd gegeven binnen de 45 dagen of wanneer het verzoek verworpen werd. Indien de verzekeringnemer, op gelijk welk ogenblik, van oordeel is dat zijn persoonlijke levenssfeer geschonden wordt door Eurocaution Benelux SA, kan hij een brief of mail sturen aan Eurocaution Benelux SA, dat er alles zal aan doen om een oplossing te bieden of te vinden voor het probleem. Voor meer informatie kan de verzekeringnemer contact opnemen met Eurocaution Benelux SA of met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Persstraat Brussel Tel Fax BETWISTING Elke vraag om inlichtingen of elke betwisting dient in eerste instantie te worden gestuurd aan Eurocaution Benelux SA. 11

16 Indien, ondanks de inspanningen van Eurocaution Benelux SA om een oplossing te vinden voor de problemen die tijdens de looptijd van onderhavige polis zouden ontstaan, geen oplossing gevonden wordt, kan de verzekeringnemer zich wenden tot de Ombudsman van de verzekeringen Meeûssquare 35, 1000 Brussel Tel. +32 (2) Fax +32 (2) zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen. 8. BEVOEGDE RECHTBANK Elke betwisting naar aanleiding van onderhavige polis behoort tot de bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de internationale verdragen of overeenkomsten. 9. VERJARING Elke actie tegen de verzekeraar of zijn gemachtigde verjaart na een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de verzekeraar of zijn mandataris per aangetekende brief de weigering tot betaling heeft laten weten. Van deze termijn kan slechts afgeweken worden door het sluiten van een bemiddelingscom promis of door een gerechtelijke beslissing. 10. TOEPASSELIJKE WETGEVING Onderhavige polis is onderworpen aan het Belgische recht. 12

17 Siège Social 35A, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg RCSL: BO TVA: LU Service Client (Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00) Luxembourg Belgique +32 (0) Siège Social David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam - (NL) Trader register: Atradius ICP, division d'atradius Credit Insurance NV Siège d'exploitation pour la Belgique Avenue Prince de Liège, 74-78, B-5100 Namur - (B) TVA: BE

VERZEKERING HUURGARANTIE ALGEMENE VOORWAARDEN

VERZEKERING HUURGARANTIE ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING HUURGARANTIE ALGEMENE VOORWAARDEN B E L G I Ë UW HUURGARANTIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.1 van 04/11/2013 INHOUD 1 Beschrijving van de polis 3 1.1 DEFINITIES 3 1.1.1 DE VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Verzekering lasten van de mede-eigendom

Verzekering lasten van de mede-eigendom Verzekering lasten van de mede-eigendom 1. Algemene voorwaarden Versie aca 1.0 05 2014 Overzicht Definities 1. Voorwerp 2. Aanbieding van de risico s 3. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 4. Kost

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING Folio 1 VAN DE HOOFDVERZEKERING Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 WIE IS BIJ HET CONTRACT BETROKKEN? De verzekeringnemer is degene die het contract met onze maatschappij aangaat, dus U.

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent NV CRELAN INSURANCE : E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0 Zo simpel kan sparen zijn Credo26 Easy Corp Algemene Voorwaarden Credo26 Easy Corp versie 1.0 Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Juridisch kader 3 Artikel 3 Inwerkingtreding 3 Artikel 4 Opzegging

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer]

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer] Modelovereenkomst WINWINLENING Kredietovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening ( Winwinleningdecreet ) tussen de kredietgever:......

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT De Ombudsman van de Verzekeringen komt tussen bij een aanhoudend probleem wanneer de aanvrager geen bevredigend antwoord op zijn verzoek heeft ontvangen van de verzekeringsonderneming of van de verzekeringstussenpersoon.

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid Algemene voorwaarden ALJI4 1 1 Omschrijving van de verzekering De verzekering waarborgt binnen de hierna omschreven voorwaarden de uitkering aan de begunstigde van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: Verzekeringsdomein Takken die mogelijk deel uitmaken van een GLOBALIA Pro - contract en waarvan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. HUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen deze

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Horeca Alliantie alsmede de activiteiten die onder de naam Horeca Alliantie worden aangeboden. ARTIKEL 2: MEMBER

Nadere informatie

Allianz Global Assistance. Excess Protection. Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl

Allianz Global Assistance. Excess Protection. Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl Allianz Global Assistance Excess Protection Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl Algemene voorwaarden Excess protection Excess Protection biedt u extra financiële bescherming. Ook al heeft u uzelf en uw gezin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

In geval van tegenspoed bent u beschermd!

In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! Bescherming van uzelf en uw naasten De Tak 21-schuldsaldoverzekering Credit Security Plan van North Europe Life Belgium biedt

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier

Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon : FSMA-nummer : Commissie: Securex Life Select One Onderschrijvingsformulier De ondergetekende verzekeringnemers hebben de intentie een overeenkomst met onderstaande productkenmerken bij

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26)

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) ERG_KAP_AV-20-04-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Kapitalisatiebon (tak 26) INHOUDSTAFEL 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1. Voorwerp van de overeenkomst... 3 2.2. Inwerkingtreding

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC Inhoudstafel (versie 01-03-2013) Artikel 1 Wat verstaat men onder...?...2 Artikel 2 Wat is het doel van ADMB Omnifisc?...2 Artikel 3 Wat verstaat men onder behoefte aan

Nadere informatie

VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden

VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden Avenue des Nerviens 85, b 2, Nerviërslaan Bruxelles 1040 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE 0427 765 248 FSMA 45471 info@vdhco.be www.vdhco.be

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING. 1. Opdracht

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING. 1. Opdracht ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING 1. Opdracht 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (hierna genoemd : de Opdracht ) met B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie