VERZEKERINGSVOORSTEL PRODUCTENGAMMA VOOR DE PARTICULIER EN ZIJN GEZIN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERINGSVOORSTEL PRODUCTENGAMMA VOOR DE PARTICULIER EN ZIJN GEZIN"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSVOORSTEL PRODUCTENGAMMA VOOR DE PARTICULIER EN ZIJN GEZIN Nieuwe zaak Aanvangsdatum / / Aanvangsdatum ten vroegste om 0u00 de dag volgend op de datum van ontvangst op de maatschappij. Bijvoegsel bij polis nr. Jaarlijkse vervaldag / BETALINGSWIJZE: Jaarlijks Semestrieel +3% Trimestrieel +5% Maandelijks via bankdomiciliëring: gratis (Minimum jaarpremie 50) Indien binnen de 30 dagen na ontvangst van het voorstel de verzekeraar aan de kandidaat-verzekerde geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de verzekering afhankelijk heeft gemaakt van een aanvraag tot onderzoek of de verzekerde heeft geweigerd verbindt hij zich tot het sluiten van een overeenkomst op straffe van schadevergoeding. De ondertekening van het voorstel brengt geen dekking mee. Makelaar Naam Agentschapsnummer Straat Nr. Bus Postcode Woonplaats Tel Fax * KBO Nr. Verzekeringsnemer Mevrouw Mejuffrouw Mijnheer Naam Geboortedatum (Belangrijke inlichting) Voornaam Straat Nr. Bus Postcode Woonplaats Tel. * Bankrekening Verplichte inlichtingen (zonodig kan de gevraagde informatie in bijlage toegevoegd worden) BTW-plichtig? Ja Neen BTW nr.:... Alle vragen dienen verplicht beantwoord te worden. Onderschreef de verzekeringsnemer in het verleden reeds een rechtsbijstandspolis? Ja Neen Zo ja, bij welke maatschappij? Polis nr. Werd deze verzekering opgezegd? Ja Neen Zo ja, door wie? * U geeft toelating aan de maatschappij ARAG SE- Branch Belgium om deze persoonlijke gegevens te bewaren en om ze te gebruiken als communicatiemiddel bij ieder externe correspondentie. Om welke reden? ten gevolge van een schadegeval ten gevolge van niet-betaling van de premie met wederzijds akkoord Heeft de verzekeringsnemer gedurende de laatste 5 jaren schadegevallen gehad, ook indien de verzekeringsnemer ggen rechtsbijstand onderschreven had? Ja Neen Zo ja, hoeveel? Wat was de juiste aard van deze geschillen? Hoeveel van deze geschillen hebben de tussenkomst van een advocaat vereist? Werd de aanvraag van een rechtsbijstandsdekking in het verleden door een andere verzekeringsmaatschappij geweigerd? Ja Neen Zo ja? Door welke maatschappij?

2 Aanvang * Jaarpremie Gewenste waarborgen rechtsbijstand (alle vermelde premies zijn taksen en beheerskosten inbegrepen) 1. MOBILITY voertuigen en verkeer verzekerd(e) voertuig(en) 1.1 TRAFFIC (verkeer) geen 46 _ 1.2 MOBILITY GOLD - personenwagen of gelijkgestelde voertuigen - andere - 2 gezinsvoertuigen (fysieke persoon) premie premie bij vrijstelling* nummerplaat FAMILY MOBILITY alle voertuigen van het gezin * Vrijstelling: 500 op erelonen en/of kosten van advocaten nummerplaat:... nummerplaat 1:... nummerplaat 2: PARTICULIER privé-leven PARTICULIER BRONZE PARTICULIER SILVER PARTICULIER ACCESS PARTICULIER GOLD** PARTICULIER PRIVATE LIFE INDEPENDENT premie premie bij vrijstelling* Adres 2de verblijfplaats OPTIE (in Package) : + gezinsvoertuig(en) BRONZE SILVER ACCESS GOLD** GOLD** + vrijstelling* Particulier + MOBILITY GOLD 1 gezinsvoertuig Particulier + MOBILITY GOLD 2 gezinsvoertuigen Particulier + FAM MOBILITY GOLD alle gezinsvoertuigen ARAG premie 119 optie ARAG BasicS 105 (incl. 1 gezinsvoertuig) + 52 (+ 2de gezinsvoertuig) * Vrijstelling: 500 op erelonen en/of kosten van advocaten ** Dynamische vrijstelling in arbeids- en sociaal recht. Nummerplaat van het/de voertuig(en): 3. ONROEREND VERMOGEN 3.1. ONROEREND VERMOGEN «basisformule» Premie per wooneenheid Ligging van de wooneenheid A. Gebruik voor privé doeleinden 1ste wooneenheid 42 2de en volgende wooneenheden 39 Gemengd gebruik B. Gebruik voor professionele doeleinden - Opbrengsteigendom per risico 10% van de netto brandpremie (netto premie te verhogen met taksen en kosten) met als minimale premie ONROEREND VERMOGEN «uitgebreide formule» Premie per wooneenheid Ligging van de wooneenheid A. Gebruik voor privé-doeleinden 1ste wooneenheid 90 2de en volgende wooneenheden 78 Kortingen: vanaf 3 wooneenheden Kortingen: vanaf 10 wooneenheden B. Gebruik voor professionele doeleinden - Opbrengsteigendom 5% op het totaal van de premies per risico 16% van de netto brandpremie met als min. premie 112 Opties: Algmene contracten 4% van de netto brandpremie met als min. premie 28 Onder wooneenheid verstaan wij de eenheid bestemd voor bewoning, ongeacht of ze wordt verhuurd of door de verzekerde wordt bewoond. Bijvoorbeeld: een flatgebouw met 3 appartementen = 3 wooneenheden. ARAG zal u een offerte laten geworden, na ontvangst van dit ingevuld formulier. * Aanvangsdatum ten vroegste om 0u00 de dag volgend op de datum van ontvangst op de maatschappij. TOTALE JAARPREMIE (taksen en beheerskosten inbegrepen) _ Handtekeningen De verzekeringsnemer De makelaar Opgemaakt te Bij dit document zijn de Algemene Informatie (AssurMiFid) gevoegd betreffende ARAG SE Branch Belgium. Door de ondertekening van huidig document en/of het afsluiten van de overeenkomst en de betaling van de premie, bevestigt de kanditaat-verzekerde dat hij deze algemene informatie heeft ontvangen en er kennis van genomen heeft. Op ARAG SE Branch Belgium Marsveldplein Brussel Tel Fax KBO IBAN : BE BIC : KREDBEBB ARAG SE ARAG Platz Düsseldorf, Germany HR Rechtbank van eerste aanleg van Düsseldorf, HRB Bescherming van het privé-leven. Met betrekking tot de wet van 8/12/1992, inzake de bescherming van het privé-leven, worden de personen waarvan de gegevens met persoonlijk karakter hernomen worden in één of meerdere bewerkingen van de maatschappij ARAG over de volgende punten geïnformeerd. De personen worden slechts opgenomen in het bestand van de maatschappij voor zover dit nodig blijkt voor het normale beheer van de dossiers. De maatschappij kan ertoe gehouden zijn gegevens te behandelen met een gerechtelijk karakter beschermd door de wet van 08/12/1992. Iedere persoon die zijn identiteit bewijst, heeft na betaling van een bedrag van 2,48, het recht de melding van deze gegevens, die zich over hem in het bestand bevinden, te bekomen. Ingeval van onjuistheid, heeft hij ook het recht, zonder kosten de verbetering of de schrapping van deze gegevens te bekomen. Om van dit recht gebruik te maken, mag de persoon een gedateerde en getekende aanvraag sturen naar Bescherming van het Privé-leven ARAG SE - Branch Belgium - Marsveldplein, BRUSSEL. Bovendien kan iedereen het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens nazien bij de Commissie van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 BRUSSEL ( VT ).

3 Algemene informatie over de toepassing van de MiFID-regels door ARAG SE - Branch Belgium A. WAAROM DIT DOCUMENT? Bepaalde principes van de MiFID-richtlijn («Markets in Financial Instruments Directive») die oorspronkelijk tot doel hadden beleggers te beschermen, zijn voortaan ook van toepassing op de verzekeringssector, met als objectief eenzelfde bescherming te bieden aan verzekeringsklanten. Dit document biedt algemene informatie over de manier waarop ARAG SE Branch Belgium deze regels en verplichtingen integreert in de relaties met zijn klanten. B. WIE IS ARAG SE Branch Belgium? ARAG SE Branch Belgium, met zetel te 1050 Brussel, Marsveldplein 5 (KBO ), is een Belgisch bijkantoor van ARAG SE (Europese Vennootschap), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ARAG Platz 1 in Düsseldorf (Duitsland) HRB Zij hangt af van de Duitse toezichthoudende overheid, BaFin (Graurheidorfer Strasse 108, Bonn, Duitsland, de). Deze Europese vennootschap maakt zelf deel uit van de ARAG-Groep, die gespecialiseerd is in rechtsbijstandsverzekeringen, en die 14 zetels in Europa en 1 in de Verenigde Staten telt. Deze internationale structuur laat toe om diensten aan te bieden in heel wat landen. ARAG SE Branch Belgium commercialiseert enkel rechtsbijstandsverzekeringen (tak 17), bestemd voor particulieren, ondernemingen en zelfstandigen. ARAG SE Branch Belgium is volledig onafhankelijk en heeft geen enkele band met andere verzekeringsmaatschappijen. ARAG SE Branch Belgium beschouwt het als prioritair dat zijn diensten getuigen van specialisatie en ervaring. In die zin streeft zij ernaar om innovatief te zijn op vlak van de ontwikkeling van producten en diensten die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van zijn klanten. C. MIFID-GEDRAGSREGELS ARAG SE Branch Belgium verbindt zich ertoe om altijd op een eerlijke, rechtvaardige, onpartijdige en professionele manier te handelen, om op die manier het best de belangen van de klanten te dienen. Dit principe, dat de algemene zorgplicht genoemd wordt, vormt de basis van de gedragsregels en de organisatorische vereisten. ARAG SE Branch Belgium verdeelt zijn producten via onafhankelijke makelaars of niet-verbonden agenten. Beiden zijn, net als het personeel van ARAG, in het bijzonder gesensibiliseerd en opgeleid met betrekking tot deze principes. Concreet houdt dit voor de eindklant het volgende in: het respecteren van zijn behoeften en eisen door een voorafgaandelijke en nauwgezette analyse ervan; correcte, heldere en volledige informatie, ook in de publicitaire boodschappen; het voorstellen van producten die voorzien zijn van duidelijke en begrijpbare informatie; het bezorgen van deugdelijke verslagen over de afgesloten verzekeringscontracten, alsook over de bemiddelingsdiensten in verzekeringen.

4 D. COMMUNICATIE Taal De klanten van ARAG SE Branch Belgium kunnen communiceren met de maatschappij en beschikken over informatie en documentatie in het Nederlands, Frans en eventueel ook het Duits. Communicatiewijzen Klanten kunnen op de volgende manieren contact nemen met ARAG SE Branch Belgium: - via de post: ARAG SE Branch Belgium, Marsveldplein 5 te 1050 Brussel; - via elektronische weg: (of via het adres van de betrokken medewerker of dienst); - via telefoon: (of via het nummer van de betrokken medewerker of dienst); - via fax : (of via het nummer van de betrokken medewerker of dienst). Om een zo efficiënt mogelijke service te kunnen bieden, vragen we om bij alle communicaties met ARAG SE Branch Belgium, het contract- of dossiernummer en de volledige coördinaten van de correspondent te vermelden. E. SUGGESTIES OF KLACHTEN Onze klanten en makelaars zijn belangrijk voor ons en we willen hen dan ook een kwalitatief sterke service bieden. Aarzel daarom niet om ons op dat vlak uw suggesties te bezorgen. Bent u niet helemaal tevreden over onze diensten? Neem dan eerst contact op met de persoon die uw dossier beheert of zijn verantwoordelijke. U kunt vervolgens een beroep doen op onze dienst Kwaliteitscontrole : - via de post: ARAG SE Branch Belgium, dienst Kwaliteitscontrole, Marsveldplein 5 te 1050 Brussel; - via Als u vindt dat u dan nog steeds geen toereikend antwoord gekregen hebt, kunt u zich richten tot de ombudsman van onze sector: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, F. BELEID INZAKE BEHANDELING VAN BELANGENCONFLICTEN In het kader van de hierboven aangehaalde principes streeft ARAG ernaar om eventuele belangenconflicten, die de belangen van één of meerdere klanten zouden kunnen schaden, te voorkomen en adequaat te beheren. Het kan gaan om belangenconflicten die zich voordoen tussen een klant: - en ARAG SE Branch Belgium (of één van zijn medewerkers) - en een verzekeringstussenpersoon of andere klanten van ARAG SE Branch Belgium. Om de belangen van zijn klanten te beschermen, heeft ARAG SE Branch Belgium een beleid inzake beheer van belangenconflicten ingevoerd.

5 Dit beleid inzake beheer van belangenconflicten heeft tot doel ARAG SE Branch Belgium toe te laten om, in het kader van zijn aanbod, afsluiten of beheer van verzekeringscontracten, steeds op een eerlijke, rechtvaardige, onpartijdige en professionele manier te handelen om zo de belangen van zijn klanten zo goed mogelijk te dienen, in overeenstemming met de basisprincipes van de MiFID-gedragsregels. Dit beleid ligt in het verlengde van het integriteitsbeleid dat de maatschappij voert. Dit beleid inzake de behandeling van belangenconflicten voorziet: - de identificatie van mogelijke belangenconflicten; - maatregelen om deze belangenconflicten te beheren; - informatie aan de klanten in geval van niet-opgeloste belangenconflicten; - opleiding van de medewerkers; - het bijhouden van een register van belangenconflicten. De integrale tekst van dit beleid inzake de behandeling van belangenconflicten is beschikbaar op de homepage van de site in de rubriek «Informatie voor de consument» onder de term «belangenconflicten» of kan meegedeeld worden op aanvraag bij ARAG SE Branch Belgium G. SEGMENTATIE Segmentatie laat de verzekeraar toe om zijn financiën en portefeuille op een gezonde manier te beheren, wat in het belang van de klanten is. Segmentatie biedt de klant dan ook een zeker voordeel, op voorwaarde dat ze door een legitiem doel objectief gerechtvaardigd wordt en dat de middelen om dat doel te realiseren aangepast en noodzakelijk zijn: voor eenzelfde type product zal de premie van de klant berekend worden in functie van het risico dat hij reëel en objectief betekent, en dus niet op een arbitraire manier. De wet voorziet voortaan dat verzekeraars de segmentatiecriteria die ze voor consumenten hanteren in het kader van de risico-acceptatie, de tarificatie en de omvang van de waarborgen moeten publiceren op hun website, alsook de reden waarom deze criteria gebruikt worden. Deze criteria en hun bestaansreden worden voorgesteld in dit document, dat beschikbaar is op de homepage van de site (in de rubriek Informatie voor de consument, onder de term Segmentatie), of kunnen op eenvoudige vraag meegedeeld worden door ARAG SE Branch Belgium. H. VERGOEDINGEN (INDUCEMENTS) Makelaars en niet-verbonden agenten komen tussen, binnen het kader van de regelgeving inzake bemiddeling en distributie van verzekeringen, met het oog op het sluiten en/of het beheren van verzekeringscontracten voorgesteld door ARAG SE Branch Belgium. ARAG SE Branch Belgium vergoedt hen hiervoor. Deze vergoeding komt overeen met een commissieloon dat toegekend wordt door ARAG SE Branch Belgium op de premie die de klant betaalt. Deze basiscommissie varieert, naargelang het type product dat verkocht wordt, tussen 15 en 25 % van de nettopremie (dit is de premie zonder taksen en kosten). Een aanvullende vergoeding, via een bijkomend percentage of een forfaitair bedrag, kan toegekend worden in functie van specifieke diensten die de makelaar zijn klant kan aanbieden, zijn specialisatie en/of zijn kennis van de producten van ARAG, en dit met het oogmerk op de verbetering van de kwaliteit van de service van ARAG aan de eindklant (verzekerde) en binnen het kader van de behartiging van het belang van de klant. Uw makelaar kan u hierover bijkomende informatie bezorgen. Versie van 12 juni 2015 ARAG SE Branch Belgium Marsveldplein Brussel Tel Fax KBO ARAG SE ARAG Platz Düsseldorf, Germany HR Rechtbank van eerste aanleg van Düsseldorf, HRB 66846

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Verzekeringsvoorstel Autoverzekering AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 Contact : Nieuwbrug

Nadere informatie

Save Plan Verzekeringsvoorstel

Save Plan Verzekeringsvoorstel Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Code... Polisreferentie Nieuwe zaak Vervanging van polis nr.... Verzekeringnemer Voor bestaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

Bemiddelaar. Nr... FSMA-nr... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja Neen. Polisreferentie

Bemiddelaar. Nr... FSMA-nr... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja Neen. Polisreferentie Voorstel Tweewielers - Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens - Oldtimers Lichte vrachtwagens (max. 3,5 ton) - Commerciële Platen - Personenvervoer Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam...

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel Comfort Auto. Verzekering en bijstand Auto

Verzekeringsvoorstel Comfort Auto. Verzekering en bijstand Auto Verzekeringsvoorstel Comfort Auto Verzekering en bijstand Auto Tussenpersoon : Nummer : Tel. : Fax. : Ref. Nieuwe zaak Wijziging aan contractnummer... (Vloot nr..) Bijkomend voertuig Vervanging van voertuig

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS Algemene Voorwaarden Uitgave D De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: Euromex NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder

Nadere informatie

AssurMiFID-regelgeving en Aon België

AssurMiFID-regelgeving en Aon België Aon Belgium AssurMiFID-regelgeving en Aon België Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst De bescherming van afnemers van financiële producten en diensten in België is gebaseerd

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

Voorstel motorrijtuigen

Voorstel motorrijtuigen Voorstel motorrijtuigen Nieuwe zaak Vervangt polis met contractnummer Wijziging van polisnummer Polis/contractnummer Offertenummer Producent Producentnummer CBFA-nummer Telefoonnummer Referentie producent

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Overlijdensverzekering Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities en begrippen... 3 3. Overdracht van rechten... 3 4. Waarborgen... 3 4.1. Waarborg Overlijden 4.2.

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden

Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden Gemeenschappelijke bepalingen voor de verzekeringen Algemene voorwaarden Inhoudstafel 1. HET LEVEN VAN HET CONTRACT... 2 1 - De partijen bij het verzekeringscontract... 2 2 - Uw aangewezen gesprekspartner...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt.

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt. 1/9 Art. 1 Definities Ref. 0435-LEV-L41-20140601 Wij = Corona = Corona Direct = Corona nv, Metrologielaan 2, 1130 Brussel, erkende verzekeringsonderneming (0435), RPR Brussel 0403 263 939. U = de verzekeringnemer:

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon

Algemene Voorwaarden. Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Algemene Voorwaarden Dit maakt deel uit van het verzekeringscontract 'Lifeline' - Draagbare Telefoon Bedankt voor het aansluiten bij Lifeline. Wij hebben dit verzekeringsproduct ontwikkeld teneinde U te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie