1GO 51 EEN HERBOREN ROVERSSLUIS VOOR DE BINNENSCHEEPVAARTVAN DE TOEKOMST. ir. Erik Van Celst ir. Gerd Tlzues

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1GO 51 EEN HERBOREN ROVERSSLUIS VOOR DE BINNENSCHEEPVAARTVAN DE TOEKOMST. ir. Erik Van Celst ir. Gerd Tlzues"

Transcriptie

1 1GO 51 EEN HERBOREN ROVERSSLUS VOOR DE BNNENSCHEEPVAARTVAN DE TOEKOMST ir. Erik Van Celst ir. Gerd Tlzues

2 p. 1 EEN HERBOREN ROVERSSLUS VOOR DE BNNENSCHEEPVAART VAN DE TOEKOMST ir. G. Thues, hoofdingenieur-directeur Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf, Antwerpen ir. F. Aerts, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Zeeschelde ir. E. Van Celst, Tijdelijke Vereniging Studie Royerssluis ir. V. Gijsel, Tijdelijke Vereniging Studie Royerssluis ir. L. Raes, Tijdelijke Vereniging Studie Royerssluis OPDRACHTGEVER Technische dienst Havenbedrijf Antwerpen Haven 63 - Siberiastraat Antwerpen T.V. STUDE ROVERSSLUS nternational Marine & Dredging Consultants NV. ngenieursbureau Gonstructor NV. ngenieursbureau G.Gyselynck NV. p.a..m.d.c. N.V. Wilrijkstraat , 2140 Antwerpen, België tel : fax :

3 p NLEDNG Het gebruik van de sluizen op de Rechteroever door zeeschepen en binnenvaart heeft de voorbije jaren belangrijke ontwikkelingen gekend Binnenvaart Het aantal te versassen binnenschepen op de rechteroever is vrij stabiel gebleven en beliep : in schepen. tegenover in schepen. Vanuit de eigenlijke havenexploitatie bekeken, is het echter belangrijk een onderscheid te maken tussen de binnenvaart die de Antwerpse haven enkel maar gebruikt als doorvaargebied en de binnenvaart die een werkelijke bijdrage levert tot trafiekbehandeling en dus creatie van toegevoegde waarde in het havengebied. Voor het jaar 1995 ging het hierbij om : binnenschepen die betrokken waren bij trafiekbehandeling binnenschepen die de haven enkel doorvoeren (42,5 %) totaal aantal binnenschepen in de Antwerpse haven (Rechteroever). Eveneens in 1995 dienden binnenschepen te worden versast. Hierbij ging het om : binnenschepen betrokken bij trafiekbehandeling in de haven binnenschepen die de haven enkel doorvoeren (42,6 %) totaal aantal binnenschepen versast in de Antwerpse haven (Rechteroever) De zeevaart De evolutie in de scheepsbouw enerzijds en de evolutie in de havenuitbouw anderzijds, hebben tot zeer betekenisvolle wijzigingen geleid bij het sluisgebruik door zeeschepen in de Antwerpse Rechteroeverhaven. De schaalvergroting van de schepen leidde tot het aanlopen van minder maar grotere schepen in de haven. De opening van de Berendrechtsluis in 1989 leidde tot een spectaculaire vermindering van het gebruik van de andere sluizen op de Rechteroever door de zeevaart: versaste zeeschepen aan Van Cauwelaert-, Boudewijn- en Zandvlietsluis : in 1988 tegenover in Vanzelfsprekend leidde de aanleg van de Scheldecontainerterminals opnieuw tot een lagere benutting van de zeesluizen. Uit wat vooraf gaat blijkt dat, rekening houdend met het aantal te versassen schepen enerzijds en met de beschikbare sluiscapaciteit anderzijds, men zou kunnen concluderen tot het bestaan van een fysieke overcapaciteit en lijkt een verdere exploitatie van alle sluizen op de Rechteroever weinig verantwoord.

4 EEN HERBOREN ROVERSSLUS VOOR DE BNNENSCHEEPVAART VAN DE TOEKOMST p 3 Vanzelfsprekend gaat de eerste aandacht hier uit naar het verdere onderhoud en exploitatie van de Royers- en Kattendijksluis : De jaarlijkse kosten belopen hier gemiddeld miljoen F per jaar, aan te vullen met uitzonderlijke kosten voor buitengewoon onderhoud. De sluizen worden vooral gebruikt door binnenscheepvaart-in-doorvaart, namelijk binnenschepen (d.i. 65 %van het louter doorvarend binnenvaartverkeer). Deze toestand zal ook in de toekomst vrij ~tabiel blijven. Uit een prognose van het studiebureau Policy Research Corporation, gemaakt in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en nfrastructuur, blijkt dat het aantal schepen dat via de Royerssluis zal worden versast hooguit nog licht zal toenemen. Vanuit een louter bedrijfseconomische benadering zou het Havenbedrijf derhalve moeten overgaan tot de stopzetting van de exploitatie en het verder onderhoud van de Royers- en Kattendijksluis en de omleiding van het verkeer via de andere sluizen organiseren. Vanuit een algemeen beleid t.o.v. de binnenvaart is dit echter minder vanzelfsprekend. Het feit dat vandaag 65 % van het doorvaartverkeer verloopt langs deze sluizen, zegt veel over de gunstige lokatie ervan. Anderzijds zijn beide sluizen niet geschikt voor grote duwvaart. De Kattendijksluis is er gewoonweg niet bereikbaar voor, terwijl de afmetingen van het sas van de Royerssluis (180 m x 22 m) niet volstaan voor een standaard vierbaksduwkonvooi (190 m x 22,80 m). Recent gebouwde duwvaartsluizen hebben lengten schommelend tussen 200 m en 280 m en een breedte van 24 m of meer. Een voorstudie, in 1994 gefinaliseerd, concludeerde dat als sasafmetingen nodig zijn = 200 m (binnendeuren) en 240 m (buitendeuren) en b = 36 m. Om al deze redenen beveelt het Havenbedrijf aan over te gaan tot de bouw van een nieuwe, grotere Royerssluis ter vervanging van de bestaande sluis en de Kattendijksluis. De versassingscapaciteit van deze nieuwe Royerssluis volstaat als vervanging voor de som van de capaciteiten van de huidige Royers- en Kattendijksluis. Deze nieuwe sluis vormt, gelet op al wat vooraf gaat, een onderdeel van het totale Vlaamse binnenvaartnet 2. HSTOREK EN LGGNG VAN DE ROVERSSLUS De beslissing voor de bouw van de Royerssluis kwam een kleine eeuw geleden tot stand in het algemeen kader van de verdere uitbouw van het dokkencomplex achter sluizen naar het noorden toe (bouw van Albertdok en Eerste Havendok). Door de groei van de schepen en de de goederenoverslag in de haven, werd immers een nieuwe, grotere zeesluis noodzakelijk. De werken werden aangevat in Na de nodige perikelen tijdens de bouw voer op 1 december 1908 het zeilschip "Aister" als eerste door de sluis. De ligging van de Royerssluis in het Antwerps havengebied is weergegeven op Figuur 2.1. De drempel van de sluis (Figuur 2.2) ligt op niveau m TAW, hetzij 3.86 m dieper dan de Kattendijksluis. De invaargeul Scheldekant wordt afgelijnd met houten staketsels van meer dan 400 m lengte in trechtervorm opengaand naar de stroom: de breedte verloopt van meer dan 200 m aan de Scheldekant naar 44 m voor het benedenhoofd. De breedte van de kolk bedraagt 22 m. De kademuren bevinden zich op niveau m TAW.

5 p ; ',, ~ ~ > '.. ~... ~ '~ ::~(i;~:=>] ;,~~_ :. :.:: L. \\., ~ ~ -~ - _, // ' :,-,, ~/;/.>'_..-S.. T._ABR.. O.. E K '._,_ ",'\: ' ~r - ; < - ~ - ~ ~ Ho 3-ve~en - -:'-... ; Lillo '<~t~~i:~7 ~-..,._... "' ~ '. ~,'<lt.-~ru ~,..,..,.. ~,,.,::/0. '.,, "'. '::':' :!.:' \ Jeèllts'!.<>;:' 'j/.. ':J j)~~~-::.:.1-- -~-~:/ --./["':.~- ~ -~-.,i;:~:.1~ff. ' -, ' ' r~tr~:~.~~~~j~-:- ' '.t «..'N..,._~.,~~~ :. ;_: :L~-~~t-~J>;..,.....",., ' Ekeren... - ~--:. ' - ~---,J ----~-.. ' \ -.- : ~:::,:///,; _...-_... ''\,.:. SCHELDELAAN....;: c':-:-~~-:-:"'- -- ;ç:_":;jf?,,_.: ~--:;;.;:;,::~:J; ;.:\J; ;,;;.{.: --:-- :.::~ --./ ~ ''"' : J~.,.~.~ ~~:K\,.:~~~~~:1~~~?f~~rr~; ~:~~ : :, L:::~ ~:~ :~ -:.:.::J ~_;~ ; "'- ~"'-., --~.;.-' - "-..,~."".. w~ -, th,i.. _,_.;,-", SlBERABRUG./ 'L"'"'~"''i : ltchtm<olll \, -~~~--::~:;~_-2"-";~:2:=;.:.) ;' ;:<:~.:;;}~~!:,,,, -- ' ',..:..-~ -' '-'--lf.!ó~/')1'"/: -~"*-'.'~:.. Q-~ti"~~ OJ' '~ ~\,,,.~~~~:Jti:_.. ~"'..,-:: ~..:~~,.. ~-~ - _...!..,._,:~~; ~ -;~..ry :._:~~~-~;~....,._~.i~~.~.}.:~. ~- ~.. ~ _ :_~{... ~-~,<.' ':_-,.- - ':. ~..',.~ :'::. ~.' _, 7~.,_~.!.~.,';_,~_.._: t.>< ~ :E.::~ :- ~.:_.-~.~-.~.t...;;...,><. ~ :~'::-:![~7-.~~~-.~-::~;(fl:~~ ~}f)~~-... _:: ': / ;i. -~ ~-~.;:._;, it;>.~~~-:a,~-.: - ~:/;-~ ~ -. BESTAANDE '~ -~ i~_j~{!tj};~,1~~~1~.:~~~~\_:. ~ tt.t,. %,, 0 ~ 4 lo\'{:0. 1f i.(. rt':,. ~':;. 'i "'<-. -~~_,-,. ;;;,.,,-.o-~--- ROYERSSLUS. ):.,~-' ~::::C/"..,.~:,T, <-~,,,,,)~;1:: ~"-~ ;, -d~:~;,~ Figuur 2.1: Liggingsplan Royerssluis -~fij?:;s~jiè~~ De deuren zijn volgens een nieuw concept gebouwd als stalen, geklonken caissons met ballastkamers. De deuren rollen op sporen, die dwars op de lengteas van de sluis op de bodem van het sas liggen. De sluis heeft één deur aan ieder hoofd en bovendien een derde deur tussenin. Waar de afstand tussen de buitenste deuren m is, ligt de tussendeur op een afstand van ca. 100 m van de benedendeur. Deze middendeur wordt niet meer gebruikt. Haar bedoeling was een korter sas te maken om zo sneller te kunnen versassen. De tijdswinst is echter zeer miniem. Alhoewel er schuifafsluiters in de deur zelf zijn aangebracht, geschiedt het schutten systematisch langs de verlaten en omloopriolen.

6 p. 5 l ENG TE TUSS~tl O~U~~N S 2.:C m ol s;a i'u SS::HH O'JFO. E ~ Figuur 2. 2: Planzicht en dwarsdoorsnede van de bestaande Royerssluis

7 p. 6 Voor het eerst worden de deuren aangedreven met electrische motoren en wel asynchroonmotoren met als regelbare aanloopweerstand in de motor een kuip gevuld met zout water en daarin stalen platen met regelbare onderdompeling. Het aandrijfkoppel van de motoren wordt via een tandwielkast, kettingschijven en kettingen naar de deur geleid. Het landverkeer rijdt over een wegdek op de deur zelf aangebracht. Over de deurkamer van de deur Scheldekant is een hefbrug aangebracht, die het landverkeer op de deur toelaat bij gesloten stand. De optilbeweging gebeurde met perswater en sinds 1965 met oliedruk. Over de deur dokkant, waar geen spoorweg liep, werd de oorspronkelijke brug vervangen door een rollende brug die zijdelings toegankelijk is. n de nacht van 1 0 op 11 november 1946 begaf over een totale lengte van 86 m het metselwerk van de kademuur van de sluis. Deze gebeurtenis staat gekend als "' Accident Grave" (Figuur 2.3). Dit bezwijken van de kaaimuur werd toegeschreven aan de veelvuldige ontploffingen en de daaraan verbonden trillingen, waaraan de constructie heeft blootgestaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naderhand werd de sluis hersteld o.a. met behulp van schoren uit gewapend beton die naderhand ingebetonneerd werden. Voorts werden de overige delen van de sluismuren voorzien van ankers. "oo J~G~Lt t "-~.:. : :"< : 1 t( l.i : : i i Figuur 2.3: 1946 G/ijdingsvlak zoals opgetreden tijdens "/'Accident Grave" op november

8 ~ - KVV Waterbouwdag p BASSGEGEVENS EN ONTWERP-CRTERA Door een kritische vraagstelling tijdens het ontwerpproces werden de oorspronkelijke ontwerpcriteria verfijnd en bijgesteld. Dit proces leidde tot de volgende waarden voor wat betreft de geometrische karakteristieken van de sluis en van de toegangsgeul (Figuur 3.1 ): GRONDP..AN ~l i """"-~!!=. :2;> ' a BE:-EDENHOOFD SLUS ~ i ~ 0 ~ 0 '!:3 E1 f- - C(UR(}.A(RS V L',\ lljj QUO( Q(UFUOJJ(R...,.-r ~ "' BOVENHOO FD '.... ~,.,.... \ 11 ~ QUO( 0(\JR(,.J,j(R a o 0 i3 E3 ê "'- f.'=. OC\JR)(.."W(RS "' ~ = ~~ VO<DNCSW<ML ~ OUCE O(UR!<AWER Figuur 3.1: Planzicht ontwerp Royerss/uis 1. De nieuwe sluis is ontworpen als binnenvaartsluis met mogelijkheid van short seashipping. Als dusdanig vormt ze de directe verbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal. Als ontwerpschip werd het standaardvierbaksduwkonvooi (22.8 m breed en 190 m lang) genomen. Als minimale sluiskolklengte wordt 200 m tussen de binnendeuren en m tussen de buitendeuren aangenomen. De lengte is overigens ook beperkt door de eis dat de toegangsgeul voldoende lang moet zijn; dit om het in- en uitvaren voor de schepen gemakkelijker te maken. Een optimale lengte van de toegangsgeul varieert tussen 1.5 en 2 maal de lengte van het ontwerpschip. Wegens de beperkte beschikbare ruimte wordt de lengte van de toegangsgeul op 290 m gesteld, zijnde de minimale waarde. 2. Als breedte van de sluis werd 36 m aangenomen. Dit laat het gelijktijdig versassen toe van het vierbakskonvooi met een lichter van 1350 ton, een tweebaksduwkonvooi of een lichter van 2000 ton. 3. De diepte werd op het huidige bodempeil T.A.W m gehouden, aangezien verwacht wordt dat het toekomstige scheepsaanbod geen verdieping van het bodempeil vereist. 4. De brug moet een vrije doorvaarthoogte hebben van 9.1 m boven Gemiddeld Hoogwater (zijnde ongeveer +15. m TAW). De waterniveaus waarmee rekening gehouden werd bij de studie worden weergegeven in Figuur 3.2.

9 EEN HERBOREN ROVERSSLUS VOOR DE BNNENSCHEEPVAART VA N DE TOEKOMST p. 8 BENEDf:i\iDE!JR BENEDENHOOFD SOVE\!DE!JR 80VE\lHOOFD (+9 m TAW) +9 m TAW /,/A'o//,7!:CHELDE + 7 m TAW (+7 m TAW) -tó m TAW +7.5 m TAW //..<:&".-0 DOi<PElL +4..:0 m TAW (MAX.) m TAW (NORMAAL) >3.90 m TAW (MN.) -1 m TAW m Aw=- : ( ) wi;st cp een l~iiz~ndsliijx belastlngsr;eva l Figuur 3.2: Schema van de ontwerp-waterpeilen 4. STUDE VAN HET LANDVERKEER 4.1. De huidige verkeerssituatie De toegang tot de Antwerpse haven wordt, zoals te zien is op Figuur 2.1, gevormd door aan de rechterkant van de dokken de Noorderlaan, aan de linkerkant, de Scheldelaan. Alle verkeer van de stad Antwerpen en van de Antwerpse ring, naar de Scheldelaan moet over de Royerssluis passeren. Vooral in de spitsuren zijn hier verkeersopstoppingen. n de huidige situatie kruist het landverkeer de sluis via de sluisdeuren. Aan het bovenhoofd vormen de graansilo's van Samga een obstakel, waardoor de verkeerscapaciteit sterk wordt beperkt. De twee richtingen, naar de haven en van de haven, passeren om beurten over de deur. Natuurlijk is men in de huidige situatie erg kwetsbaar; men heeft aan beide hoofden maar één deur. n geval van defect aan een deur kan zelfs heel de sluis voor de scheepvaart verschillende dagen buiten gebruik zijn. Het toekomstig bovenhoofd moet, gezien de vereiste lengte van de toegangsgeul, vlakbij het bestaande bovenhoofd worden voorzien. Aangezien de nieuwe sluis 14 meter breder wordt dan de bestaande, moet gewoekerd worden met de ruimte tussen de "onaantastbare" bebouwing van de silo's aan de noordkant en droogdokken aan de zuidkant van de bestaande sluis Verschillende alternatieven Gezien het profiel van de aansluitende wegen, Scheldelaan en de vernieuwde Straatsburgbrug, en de te verwachten verkeersintensiteiten, is een verkeersverbinding met 2 rijstroken in beide richtingen een minimum. nitieel was voor de scheepvaart een onbeperkte vrije doorvaarthoogte opgelegd. T.V. Studie Royerssluis Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Afdeling Zeesche lde

10 p. 9 Voor de kruising van het landverkeer met de nieuwe sluis werden de volgende alternatieven. overwogen: kruising met een tunnel. Gezien het ruimtebeslag (lange inritten) en de hoge kosten werd deze oplossing al direct ter zijde geschoven. landverkeer over de deuren. Gezien de nadelen van de huidige situatie is deze oplossing niet aanvaardbaar. de klassieke oplossing in Antwerpen, bestaanqe uit beweegbare bruggen aan boven- en beneden hoofd. een hooggelegen viaduct. Bekijken we nu de oplossing met beweegbare bruggen wat nader, voor we de uiteindelijk gekozen oplossing, een hooggelegen viaduct, beschouwen. Door de eis dat de bestaande sluis zo lang mogelijk in dienst moet blijven, kan men, ten noorden van de bestaande sluismuur, ter plaatse van de silo's, die de verkeerscapaciteit beperken, nooit méér ruimte creëren dan men op dit ogenblik heeft. Men moet immers de nieuwe noordelijke muur ten noorden van de bestaande muur inplanten, of de huidige muur renoveren. Een nieuwe muur inplanten ten zuiden van de bestaande noordelijke sluismuur houdt immers in dat deze muur pas kan worden gebouwd wanneer de bestaande sluis buiten dienst is (en gedeeltelijk is afgebroken). Om toch een aanvaardbare doorstroming van het verkeer te verkrijgen, kan een brug schuin over de sluis gelegd worden. De lengte van die brug wordt daardoor wel groot (ongeveer 60 meter). Bij dergelijke overspanning is een beweegbare brug voor 2 maal 2 rijstroken, op één brugdek, waarschijnlijk niet realistisch. Het zal nodig zijn om 2 parallelle bruggen te voorzien, die toch weer enkele meters uit elkaar moeten worden gelegd. De totale lengte van sluis en bruggen wordt zo groot dat de noodzakelijke lengte van de toegangsgeul eigenlijk niet meer voorhanden zal zijn. De verkeersafwikkeling over beweegbare bruggen blijft beperkingen in capaciteit houden. Verkeersregeling zal nodig zijn voor het beurtelings leiden van het verkeer over boven- en benedenhoofd en vooral ook in verband met de gelijkgrondse kruising ten zuidoosten van de sluis, de aansluiting aan het bestaande wegennet; een kruising die noodzakelijkerwijs dicht bij de sluis komt te liggen. Wanneer het landverkeer over dergelijke bruggen moet passeren is de interferentie van landverkeer met de bouw van de nieuwe sluis natuurlijk belangrijk. Nieuwe kaaimuren moeten gebouwd worden tegelijk met de brugkelder, daarna moet een nieuwe brug worden gemonteerd voor men de bestaande sluisovergang, dus de deuren en deurkamers van de huidige sluis, kan afbreken om daar de nieuwe sluis te realiseren Een hooggelegen viaduct Al deze problemen kunnen worden vermeden door het landverkeer de sluis te laten kruisen op een hooggelegen viaduct. Dit viaduct moet de verkeersstroom van oost naar west toelaten en is ingeplant tussen de Scheldelaan en de Siberiabruggen, zoals getoond wordt op Figuur 4.1.

11 p. 10 Figuur 4.1: Alternatief hooggelegen viaduct Ruimte voor de kruising tussen dit viaduct en de sluis wordt gevonden ten zuid-westen van de bestaande sluis. n eerste instantie werd nog gedacht aan een beweegbare brug of een uitneembare middenoverspanning. Dit om een onbelemmerde doorvaarthoogte te realiseren. Toen de beslissing viel om de sluis niet meer te gebruiken voor zeevaart, en enkel een vrije doorvaarthoogte van 9.10 meter moest worden gegarandeerd, kon het beweegbare middendeel vervallen. De voordelen van het hooggelegen viaduct zijn : 1. Het viaduct kan worden gebouwd vóór de werken aan de eigenlijke sluis starten, op een plaats die buiten de eigenlijke werkzone van de nieuwe sluis ligt. Zo ontstaat ook de mogelijkheid om de as van de nieuwe sluis samen te laten vallen met de as van de bestaande, en de nieuwe sluismuren aan beide kanten naast en buiten de bestaande sluis te bouwen. De uitvoering van de sluis wordt eenvoudiger en de bestaande sluis kan langer in bedrijf blijven. 2. Eén sluisovergang volstaat, omdat het een vaste brug is. 3. De sluisovergang is ingeplant stroomafwaarts van het benedenhoofd, waar ruimte is. Relatief ruime bochten worden zo voorzien. Het hooggelegen viaduct laat ook toe dat aan de zuidoost kant ongelijkvloers wordt aangesloten op de bestaande wegen. 4. Het hooggelegen viaduct kost slechts de helft van de oplossing met beweegbare bruggen. Wanneer ook variabele kosten, bediening en onderhoud, in rekening worden gebracht, wordt de vaste brug nog stukken voordeliger. 5. Beweegbare bruggen, vooral ter plaatse van een sluis, worden nogal eens aangevaren. Telkens brengt dit veel verkeershinder mee gedurende een (veelal) lange tijd. Het hooggelegen viaduct is ook hier in het voordeel.

12 p DE NEUWE SLUS 5.1. De sluismuren: Teneinde rekening te houden met de opdracht om de bestaande sluis zo lang mogelijk in dienst te houden, en anderzijds op dezelfde plaats een nieuwe sluis met grotere afmetingen te bouwen, zijn er verschillende mogelijke constructie-wijzen bestudeerd. Een eerste reeks oplossingen bestaat uit het behoud van één van beide, bestaande sluismuren. De noordermuur zou men kunnen behouden omdat uitbreiding naar het zuiden eventueel mogelijk is en omdat de bestaande deurkamers aan de zuidzijde zijn gelegen. Figuur 5.1: Bestaande sluismuur met betonnen voorzetwand Men kan hierbij denken aan een nieuwe wand, al dan niet geprefabriceerd, welke voor de bestaande sluismuur wordt geplaatst. n Figuur 5.1. wordt hiervan een voorbeeld getoond. Men kan ook geprefabriceerde caissons drijvend aanvoeren en afzinken voor de bestaande sluismuur, waarna beide aan mekaar worden verankerd. De verschillende mogelijke alternatieven met behoud van de bestaande noordermuur werden echter niet weerhouden, omwille van enkele belangrijke bezwaren : Het is niet aanvaardbaar dat de oude sluismuur in de nieuwe sluis nog een stabiliteitsfunctie zou vervullen. Hij is na een ernstig schadegeval ("Accident Grave") weliswaar hersteld, doch er bestaan ernstige twijfels over de kwaliteit van de bestaande muren. Vanaf de aanvang van de renovatiewerken van de bestaande sluismuur zou de sluis niet meer kunnen gebruikt worden, wat de periode van buitendienststelling aanzienlijk zou verlengen. Het volledige sluiscomplex zou al te veel naar het zuiden verschuiven, zodat er onvoldoende plaats zou overblijven voor de toegangsweg tot het viaduct, rekening houdende met de ruimte nodig voor de nieuwe deurkamers. Om die redenen werd er gekozen voor een oplossing, waarbij de as van de nieuwe sluis samenvalt met deze van de oude sluis.

13 p. 12 Net buiten de oude sluismuren wordt een nieuwe wand gemaakt met de diepwandtechniek. Deze wand OUDE SLUS.lUUR NEUWE SLUS.lUUR wordt uitgevoerd tot een diepte van 28 m onder het maai veld, tot in de Boomse klei. Op die manier wordt, in combinatie met de dwarse damwandschermen ter plaatse \ \ van het bovenhoofd en het \ benedenhoofd, een gesloten \ bouwkuip gemaakt. Deze is \ onderaan waterdicht afgesloten door de Boomse klei. n \ \ deze bouwkuip kan een diepwond grondwaterverlaging worden doorgevoerd, zonder de grondwatertafel ter plaatse van de omliggende bebouwing belangrijk te verstoren. Voor de verankering van de Figuur 5. 2: Nieuwe sluismuur diepwand is gekozen uit verschillende mogelijke varianten. De oplossing met een op palen gefundeerde betonplaat, welke op peil een quasi onvervormbaar steunpunt voor de diepwand vormt, is als meest geschikte oplossing weerhouden (Figuur 5.2). Voornamelijk de geringe vervormbaarheid is het grote pluspunt van deze oplossing, evenals de beperkte omvang van de benodigde bouwput. Bovendien is een belangrijke bronbemaling buiten de hoger beschreven waterdichte bouwkuip overbodig. De verschillende fazen voor de uitvoering van deze sluismuren is weergegeven in Figuur 5.3. De oplossing kan volledig worden uitgevoerd terwijl de oude sluis in dienst blijft. FASE 1: FASE 2: FASE 3: Figuur 5.3: Fasering voor de sluismuren TV Studie Royerssluis Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Afdeling Zeeschelde

14 p. 13 Oude deurkamer BESTA-NDE ONDERWATERBETON.:.:JET:.: :.GR~O.::..:UT~ N.::...G ---H.... ~ Waar de nieuwe sluismuur in de oude toegangsgeul staat, wordt de diepwand vervangen door een combi-wand, welke in het water kan worden geheid en waarachter met zand wordt aangevuld voordat de paalfundering en de betonplaat worden uitgevoerd. Ter plaatse van de oude deurkamers moet uiteraard een andere oplossing worden gekozen. De oude deurkamers worden gedeeltelijk afgebroken en door middel van VHP-groutpalen onderpind, waarna - gedeeltelijk onder water - een betonwand voor de oude constructie wordt gerealiseerd (Figuur 5.4). Figuur 5. 4: BOlJWFASE Oplossing ter plaatse van de oude deurkamer 5.2. De sluishoofden Omwille van de complexiteit gebeurt de uitvoering van de deurkamers en de fundering onder de looprails van de deuren in den droge. SLUS BOVENHOOFD onderwaterbeton De bouwkuip voor de deurkamers, bestaande uit een dubbel verankerde slibwand en een bodemplaat welke onder water wordt gestort, kan grotendeels worden uitgevoerd terwijl de oude sluis nog in dienst blijft. ENDFASE BOVENHOOFD ~ ~ ~ Figuur 5.5: Deurfundering in de sluis storlebed De bouwkuip voor de fundering onder de looprails van de deuren in de sluis kan uiteraard pas worden gemaakt na buitendienststelling van de sluis. Om de hoge waterstand in de Schelde uit de bouwzone te weren, wordt vooraf een dijk aangelegd in de toegangsgeul Twee damwanden aan elk sluishoofd, aansluitend op de slibwanden van de deurkamers aan de zuidzijde en op de slib-

15 p. 14 wand van de sluis aan de noordzijde, moeten de aannemer toelaten om beide sluishoofden droog te zetten. Alle damwanden en slibwanden reiken tot in de Boomse klei zodat niet alleen tijdens de bouw, doch ook tijdens het gebruik van de sluis onderloopsheid wordt tegengehouden. Figuur 5.5 illustreert deze uitvoering. De stalen sluisdeuren zijn van het kruiwagen type. De onderloopwagen vooraan rijdt over rails, die op de bodem van de deurkamer en van de sluis worden geplaatst. De bovenloopwagen achteraan rijdt over rails die op een uitkraging aan de wanden van de deurkamers bevestigd worden. De voeding van de sluis gebeurt via openingen welke over de volle breedte in de sluisvloer zijn voorzien. De ingewikkelde bekistingsvorm voor de toevoerkanalen kan, dankzij de hoger beschreven werkwijze, volledig in den droge worden uitgevoerd De sluisvloer De oude sluisvloer zal worden uitgebroken. De mogelijkheid is onderzocht om enkel een erosiebescherming op de sluisbodem aan te brengen. Echter, de aanwezigheid van een betonnen sluisvloer geeft een bijkomende steun aan de slibwand. Deze zal daardoor minder gesolliciteerd worden en eveneens minder vervormen, wat belangrijk is, vooral bij de aansluiting van de deurkamers. Om eventuele wateroverdrukken onder de plaat te vermijden, worden er drainerende openingen voorzien. Deze werkwijze wordt ook toegepast bij de andere sluizen in de Antwerpse haven Vulsysteem Bij het ontwerp van het vulsysteem voor de sluis, moet aan een aantal (vaak tegenstrijdige) voorwaarden voldaan worden: 1. Vooreerst moet gezorgd worden dat de tijd die nodig is om de sluis te vullen tot een minimum beperkt wordt, dit om het tijdverlies voor de scheepvaart te verminderen. Er werd een maximum vultijd van 600 s bij een verval van 4 m aangenomen. Dit is vergelijkbaar met de vultijden van de andere sluizen op het Albertkanaal. 2. De troskrachten van de schepen die versast worden, moeten onder bepaalde waarden blijven. Als bovengrens werd 0.1 % van de waterverplaatsing van het schip aangenomen. 3. De watersnelheden in de omloopriolen moeten onder een limietwaarde blijven. Er werd een maximum watersnelheid in het omloopriool van 6-7 m/s genomen. 4. Tenslotte moet de constructie zo goedkoop mogelijk gehouden worden. Een kortere vultijd impliceert een grotere doorstroomsectie van de omloopriolen. Dit echter verhoogt de optredende troskrachten en de kosten van de constructie, zodat hier naar een optimum gezocht moet worden. Om de vultijden, troskrachten e.d. in functie van de andere parameters te begroten, werd een rekenmodel opgesteld. Uit de modelberekeningen bleek dat de volgende configuratie voldoet aan de gestelde eisen: Sectie omloopriool Lengte omloopriool Openingstijd van de afsluiter 80 m 300 s T.V. Studie Royerssluis Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Afdeling Zeeschelde

16 p. 15 Concreet wordt vulling voorzien via openingen in de vloer van de sluis en met omloopriolen die onder de deurkamers worden gebouwd. Om de uitstroming min of meer gelijkmatig te laten verlopen over de volledige breedte van de sluis, wordt het omloopriool opgedeeld in 4 afzonderlijke riolen die elk langs 6 openingen uitmonden in de sluisvloer, zoals te zien is op Figuur 3.1. De totale uitstroomoppervlakte bedraagt 50m 2. De definitieve vormgeving zal dienen te gebeuren aan de hand van fysische modellering. Hierbij zal men nagaan of de turbulentie binnenin de sluiskolk niet te groot wordt en of er geen cavitatie binnen de omloopriolen ontstaat. Tenslott~ moet ook nagegaan worden of de in- en uitstromende debieten in de toegangsgeul naar de sluis geen problemen veroorzaken (bv. draaikolken e.d.). 6. BESLUT Hogerbeschreven studie had in de eerste plaats tot doel een technisch en financieel verantwoorde oplossing te zoeken voor de bouw van een nieuwe sluis, ter plaatse van de bestaande Royerssluis. Deze oplossing moet voldoen aan volgende randvoorwaarden: de bestaande sluis moet zo lang mogelijk in dienst blijven tijdens de bouw van de nieuwe sluis de toegang tot de haven voor het landverkeer, dat vandaag over de sluis verloopt, mag niet onderbroken worden. de beschikbare oppervlakte is beperkt, terwijl de nieuwe sluis veel groter moet worden dan de bestaande een grondwaterverlaging is problematisch voor de omliggende bebouwing. Door een gefaseerde uitvoering van het in deze bijdrage beschreven ontwerp, wordt voldaan aan alle opgelegde randvoorwaarden: Eerst wordt het viaduct gebouwd over de bestaande toegangsgeul, zodat het landverkeer wordt afgeleid van de sluisdeuren. Vervolgens worden de werken uitgevoerd, welke buiten de bestaande sluismuren zijn gelegen, namelijk een groot gedeelte van de nieuwe sluismuren en van de bouwput voor de nieuwe deurkamers. Pas daarna wordt de oude sluis buiten dienst gesteld en afgebroken. Alle wanden worden doorgetrokken tot in de dieper gelegen kleilaag, zodat de noodzakelijke grondwaterverlaging kan gebeuren binnen de omtrek van de nieuwe sluis, zonder belangrijke beïnvloeding van de grondwatertafel in de omgeving van de sluis. Door het behouden van de bestaande aslijn van de sluis en het afleiden van het verkeer naar de zijde waar voldoende ruimte voorhanden is, kan de grotere sluis gebouwd worden, niettegenstaande de beperkte beschikbare oppervlakte. Nu een principiële technische oplossing voor de nieuwe Royerssluis is uitgewerkt, kan er werk gemaakt worden van een snelle uitvoering van het project, zodat de directe toegang voor de moderne binnenscheepvaart van de Schelde naar het Albertkanaal terug voor decennia verzekerd zou worden.

Renovatie Royerssluis Haven van Antwerpen

Renovatie Royerssluis Haven van Antwerpen 10/06/2015 Renovatie Royers Ir. Wim De Cock 04-06-2014 1 Renovatie Royers Berendrecht (1989) Zandvliet (1967) 2e Waaslandhaven (2016) Boudewijn (1955) Van Cauwelaert (1928) Royers (1907) Kattendijk (1860)

Nadere informatie

Renovatiewerken Van Cauwelaertsluis PIANC 24 juni 2010

Renovatiewerken Van Cauwelaertsluis PIANC 24 juni 2010 Renovatiewerken Van Cauwelaertsluis PIANC 24 juni 2010 Programma Situering in Masterplan Antwerpen Toelichting van het renovatieproject ir.jan Van Rensbergen ir.kristof i Devos Technisch ontwerp van de

Nadere informatie

Inhoud. 1. Projectorganisatie 2. Noodzaak 3. Projectbeschrijving 4. Fasering van de werken & Timing 5. Minder hinder 6.

Inhoud. 1. Projectorganisatie 2. Noodzaak 3. Projectbeschrijving 4. Fasering van de werken & Timing 5. Minder hinder 6. Tweede sluis Waaslandhaven Infovergadering voor bedrijven Murielle Reyns 19 oktober 2011 CC Ter Vesten Beveren-Waas Vlaamse Overheid - TOD AMS Inhoud 1. Projectorganisatie 2. Noodzaak 3. Projectbeschrijving

Nadere informatie

DEURGANCKDOKSLUIS WELKOM. Ir. Fernand Desmyter secretaris-generaal

DEURGANCKDOKSLUIS WELKOM. Ir. Fernand Desmyter secretaris-generaal DEURGANCKDOKSLUIS WELKOM Ir. Fernand Desmyter secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken Animatie SCHELDE DOELDOK WAASLANDKANAAL VERREBROEKDOK 1 Ir. Freddy Aerts Afdelingshoofd Afdeling

Nadere informatie

WELKOM OP DE BOUWPLAATS VAN DE GROOTSTE SLUIS TER WERELD!

WELKOM OP DE BOUWPLAATS VAN DE GROOTSTE SLUIS TER WERELD! WELKOM OP DE BOUWPLAATS VAN DE GROOTSTE SLUIS TER WERELD! DEURGANCKDOKSLUIS Inhoud Ligging Noodzaak Een gigantisch werk! Projectbeschrijving Voorbereidende werken Bouw van de sluis Aanleg toegangsgeulen

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3

P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3 P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3 Voorhaven Zeebrugge P. Vandammesluis L = 500m B = 57m Diepgang = min. 18m Achterhaven Zeebrugge Principe werking kruiwagendeur : Sluisdeur is een vlottend stalen

Nadere informatie

Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout. ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014

Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout. ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014 Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014 Infosessie Herbouwen brug Kiezel Meerhout Reden van herbouw Project Verhoging bruggen Albertkanaal

Nadere informatie

Kattendijksluis in ere hersteld. Renovatie 150 jaar oude sluis kadert in opwaardering het Eilandje

Kattendijksluis in ere hersteld. Renovatie 150 jaar oude sluis kadert in opwaardering het Eilandje Kattendijksluis in ere hersteld Renovatie 150 jaar oude sluis kadert in opwaardering het Eilandje Kattendijksluis begint aan tweede leven Toekomst De vernieuwing en heropening van de Kattendijksluis is

Nadere informatie

Aanvulling achter. damwanden en steunmuren 1.1

Aanvulling achter. damwanden en steunmuren 1.1 Aanvulling achter damwanden en steunmuren 1.1 Brug Noorderlaan Antwerpen - 1984 1.1.1. 1.1.1. Brug Noorderlaan Antwerpen - 1984 - Bestuur der Wegen Antwerpen: Ir. Bulens - Aannemer: Roegiers Kruibeke -

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1), die geplaatst worden voor

Nadere informatie

Herbouwen van de brug in de Herentalsebaan over het Albertkanaal in Viersel. ir. Stefan Sablon nv De Scheepvaart Zandhoven 13 juni 2013

Herbouwen van de brug in de Herentalsebaan over het Albertkanaal in Viersel. ir. Stefan Sablon nv De Scheepvaart Zandhoven 13 juni 2013 Herbouwen van de brug in de Herentalsebaan over het Albertkanaal in Viersel ir. Stefan Sablon nv De Scheepvaart Zandhoven 13 juni 2013 Herbouwen brug Viersel Reden van herbouw Project Verhoging bruggen

Nadere informatie

Deurganckdoksluis. Vlaamse Overheid - TOD AMS

Deurganckdoksluis. Vlaamse Overheid - TOD AMS Vlaamse Overheid - TOD AMS 1. Noodzaak 2. Projectorganisatie 3. 4. Planning NOODZAAK Noodzaak Overcapaciteit Kallosluis 8800 schuttingen/jaar Wachttijden tot 3,5 uur (andere sluizen 1u20) Sluis BT m² BT/m²

Nadere informatie

Havenbedrijf Antwerpen

Havenbedrijf Antwerpen 10 Communicatie jaar Gemeentelijk Zandvlietsluis Havenbedrijf Antwerpen werken bodemrails Communicatie werken Zandvlietsluis Opdrachtgever: Afdeling Maritieme Toegang g Projectleiding: Gemeentelijk Havenbedrijf

Nadere informatie

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen Abdu AYDOGDU Service Public de Wallonie Direction des Routes

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN HAVENHUIS ENTREPOTKAAI 1 B-2000 ANTWERPEN TEL 32-3-205 20 11 FAX 32-3-205 20 28 BTW BE 248 399 380

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN HAVENHUIS ENTREPOTKAAI 1 B-2000 ANTWERPEN TEL 32-3-205 20 11 FAX 32-3-205 20 28 BTW BE 248 399 380 GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN HAVENHUIS ENTREPOTKAAI 1 B-2000 ANTWERPEN TEL 32-3-205 20 11 FAX 32-3-205 20 28 BTW BE 248 399 380 UITVOERINGSMODALITEITEN VAN DE TARIEFVERORDENING OP DE BINNENVAART

Nadere informatie

Antwerpen revalorizeert oudere dokken

Antwerpen revalorizeert oudere dokken De evolutie in de haven staat nooit stil Antwerpen revalorizeert oudere dokken Een haven is nooit af. Ze dient met name voortdurend În te spelen op de evolutie in' de scheepvaart en in de goederenoverslag,

Nadere informatie

Sluis met enkele draaideuren

Sluis met enkele draaideuren thema 1 Het sluitstuk van de Zuid-Willemsvaart: Sluis Empel Sluis met enkele draaideuren De omlegging van de Zuid-Willemsvaart bevat twee nieuwe sluiscomplexen: Hintham en Empel. Van deze twee sluizen

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

sluiscomplex eefde cultuurhistorische verkenning

sluiscomplex eefde cultuurhistorische verkenning sluiscomplex eefde cultuurhistorische verkenning BiermanHenketarchitecten juli 2012 COLOFON Opdrachtgever totale project: Opdrachtgever projectnota-fase: Architect: Rijkswaterstaat Grontmij Bierman Henket

Nadere informatie

VERBETERLIJST. kaart: Westerschelde. INT 1478 (Belg. kaart 106) editie november 2015

VERBETERLIJST. kaart: Westerschelde. INT 1478 (Belg. kaart 106) editie november 2015 VERBETERLIJST kaart: Westerschelde INT 1478 (Belg. kaart 106) editie november 2015 Bijgewerkt t/m BaZ nr. 03/2016 van 04 februari 2016 De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International.

Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International. ./, ",,! / /' ir.j. Claessens, ir. J.M. Marain, TOEGANGSGEUL KALLOSLUIS ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVE BAGGERMETHODEN BIJVOEGSEL Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International.

Nadere informatie

S HERTOGENMOLENS TE AARSCHOT RESTAURATIE EN REVALORISATIE, Dionys Van Gemert en Gert Heirman, Triconsult n.v.

S HERTOGENMOLENS TE AARSCHOT RESTAURATIE EN REVALORISATIE, Dionys Van Gemert en Gert Heirman, Triconsult n.v. S HERTOGENMOLENS TE AARSCHOT RESTAURATIE EN REVALORISATIE, 2006-2010 Dionys Van Gemert en Gert Heirman, Triconsult n.v., Lummen (B) 1. Korte geschiedenis De watermolen werd gebouwd in 1505-1507 door Guillaume

Nadere informatie

Werken Vosseschijnstraat. Renovatie toplaag asfalt, enkele spooroverwegen en plaatselijke ingrepen aan fietspaden en wegbermen

Werken Vosseschijnstraat. Renovatie toplaag asfalt, enkele spooroverwegen en plaatselijke ingrepen aan fietspaden en wegbermen Werken Vosseschijnstraat Renovatie toplaag asfalt, enkele spooroverwegen en plaatselijke ingrepen aan fietspaden en wegbermen Agenda 1. Voorstelling 2. Project Werfzone Uitleg project Wat gaan we doen?

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

MFG 70. Bouwputten. HRO theorie MFG 70 1

MFG 70. Bouwputten. HRO theorie MFG 70 1 MFG 70 Bouwputten HRO theorie MFG 70 1 Ondiepe bouwput Ontgraving met taluds en bemaling HRO theorie MFG 70 2 Voorbeeld van verschillende grondwaterregimes open water zand klei zand HRO theorie MFG 70

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

Infofiche 56.1 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving

Infofiche 56.1 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving Infofiche 56.1 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over Berlijnse wanden van het type 1 waarbij de beschottingen tijdens de uitgraving

Nadere informatie

Het Albertkanaal In de haven van Antwerpen: plannen voor de nabije en een verdere toekomst

Het Albertkanaal In de haven van Antwerpen: plannen voor de nabije en een verdere toekomst 5 jaar Albertkanaal Het Albertkanaal n de haven van Antwerpen: plannen voor de nabije en een verdere toekomst r. G. Thues _ De Alllwerpse haven is her westelijk sltlîfsfuk van het A/ber/kanaal: in de dokken

Nadere informatie

25 oktober Plenair gedeelte met presentaties. 2. Vragen en feedback tijdens de lunch

25 oktober Plenair gedeelte met presentaties. 2. Vragen en feedback tijdens de lunch 25 oktober 2016 25 oktober 2016 1. Plenair gedeelte met presentaties 2. Vragen en feedback tijdens de lunch 25 oktober 2016 1. Project Brabo 2. Werken Elia Scheldelaan en Kruisweg 3. Werken AWV Scheldelaan

Nadere informatie

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1).

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1). Infofiche 56.4 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken (tangenspalenwanden) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 2 waarbij de palen naast elkaar

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de verbreding van het vak Wijnegem-Antwerpen.

De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de verbreding van het vak Wijnegem-Antwerpen. De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de verbreding van het vak Wijnegem-Antwerpen. ir. Arie Vermin, afdelingshoofd afdeling Waterbouwkunde nv De Scheepvaart Verhogen van de bruggen - waarom

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1) en beschotting, die

Nadere informatie

Herbouw brug Oelegemsesteenweg. ir. Peter Agotha, ing. Fred Graf Oelegem, donderdag 28 oktober 2010

Herbouw brug Oelegemsesteenweg. ir. Peter Agotha, ing. Fred Graf Oelegem, donderdag 28 oktober 2010 Herbouw brug Oelegemsesteenweg ir. Peter Agotha, ing. Fred Graf Oelegem, donderdag 28 oktober 2010 1 Inhoud presentatie - Kader, doelstelling, omvang en opdracht - Bestaande situatie brug Oelegemsesteenweg

Nadere informatie

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS MOD 78 WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM FLANDERS HYDRAULICS RESEARCH VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS SPRINGTIJ WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM EN HYDROLOGISCH ONDERZOEK Mod. 78 STROOMATLAS BENEDEN - ZEESCHELDE

Nadere informatie

Deurganckdoksluis. De bouw van de grootste sluis ter wereld

Deurganckdoksluis. De bouw van de grootste sluis ter wereld Deurganckdoksluis De bouw van de grootste sluis ter wereld Ligging en noodzaak: Kallosluis = enige sluis op linkeroever Opdrachtgever - bouwheer: DEURGANCKDOKSLUIS NV PROJECTLEIDING: Vlaamse overheid Departement

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Verhogen en saneren van de bruggen E314 over het Albertkanaal te Heusden-Zolder

Verhogen en saneren van de bruggen E314 over het Albertkanaal te Heusden-Zolder Verhogen en saneren van de bruggen E314 over het Albertkanaal te Heusden-Zolder nv De Scheepvaart 12 januari 2016 Verhogen bruggen E314 Modernisering Albertkanaal; Verhoging bruggen Albertkanaal; Werken

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

NOTITIE. 1 Inleiding. Onderwerp : Bepaling ligplaatslengte Referentie : VNZT N 050 5 Datum : 20 maart 2015 : W. van den Bos/F.

NOTITIE. 1 Inleiding. Onderwerp : Bepaling ligplaatslengte Referentie : VNZT N 050 5 Datum : 20 maart 2015 : W. van den Bos/F. NOTITIE Project : VNZT Onderwerp : Bepaling ligplaatslengte Referentie : VNZT N 050 5 Datum : 20 maart 2015 Auteur : W. van den Bos/F. Westebring Aan: Kees Schefferlie (KeesSchefferlie@vnsc.eu) Onno Miete

Nadere informatie

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145 dm 1. Algemeen Om een beeld te krijgen van de invloed van de nieuwe generatie

Nadere informatie

Bezoek vzw Kanaalgidsen aan de sluis van Zemst op dinsdag 16 april 2013

Bezoek vzw Kanaalgidsen aan de sluis van Zemst op dinsdag 16 april 2013 Bezoek vzw Kanaalgidsen aan de sluis van Zemst op dinsdag 16 april 2013 Voorstelling van Waterwegen en Zeekanaal NV door Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke afdeling Zeekanaal Vlaamse waterwegen

Nadere informatie

Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst

Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst 12 en 13 juni 2013 Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst ir. Chris Danckaerts algemeen directeur 1 Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst 1. Facts & figures 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

Haitsma Beton - de pionier in prefab

Haitsma Beton - de pionier in prefab De grootste van Nederland De imposante brug over het Van Starkenborghkanaal bij Eibersburen heeft de langste voorgespannen liggers van Nederland. Haitsma Beton zorgde voor het ontwerp, de productie en

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V.

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Logo VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Diepwandexcursie Datum vergadering : 29-5-2013 Plaats : Bergambacht/Schoonhoven Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Project

Nadere informatie

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft

Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft NOTITIE AAN CONTACTPERSOON Van Rossum Raadgevend Ingenieurs BV Postbus 31290 1030AG Amsterdam Dhr. D.J. Kluft DATUM PROJECTNUMMER DOCUMENTNUMMER VERSIE PAGINA S 19 februari 2016 16173 NT16173a1 1 5 CRUX

Nadere informatie

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent kapt. Dirk Vernaeve Havenkapitein-commandant Situatieschets nautische toegang Max. schip Middensluis l.o.a.:: 115 m b.o.a.: 16 m sd: 7.25 m 10,000

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw In samenwerking met FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart RAAD VAN BESTUUR 22/02/2013 MARKTOBSERVATIE: BINNENVAARTVLOOT TOEBEHOREND

Nadere informatie

Nieuwe Zeesluis IJmuiden

Nieuwe Zeesluis IJmuiden Nieuwe Zeesluis IJmuiden OV IJmond 5 november 2015 Jan Rienstra, RWS omgevingsmanager Rob Gordijn, OpenIJ omgevingsmanager De nieuwe Zeesluis IJmuiden Waarom? Wat is gevraagd? Wat zijn de uitgangspunten?

Nadere informatie

Plan architectuur (plaatsen van een platformlift) werd ter beschikking gesteld, samen met het bestek van bij de eerste gunningsprocedure.

Plan architectuur (plaatsen van een platformlift) werd ter beschikking gesteld, samen met het bestek van bij de eerste gunningsprocedure. Gulden-Vlieslaan 31A Leo Baekelandstraat 18 8000 Brugge 9000 Gent tel 050 67 68 30 tel 09 390 87 75 info@stabitec.be www.stabitec.be Tav mevr. Deborah Vanden Brande Stad Antwerpen Francis Wellesplein 1

Nadere informatie

Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort. Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0 Defintief 01-07-2015

Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort. Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0 Defintief 01-07-2015 Projectnaam Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort Projectonderdeel Projectnummer Kenmerk Status Datum Opdrachtnemer Opdrachtgever Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0

Nadere informatie

Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal

Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal UITVOERING VAN DE VERKEERSTEKENS. a) Kleuren Kleuren van verkeerstekens behoren te voldoen aan de algemene internationale norm van de Commission Internationale

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden NR. 22

Berichten aan Zeevarenden NR. 22 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 25 oktober 2012 NR. 22 1 BELGIE >22/326 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2012-21/304 (T) vervalt. Gedurende de periode van 12/11/2012 tot en met 23/11/2012

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Ir. Luc van Remortel Onderwerp: De Lange Wapper Oplossing van Remortel 5 maart 2010

Ir. Luc van Remortel Onderwerp: De Lange Wapper Oplossing van Remortel 5 maart 2010 Ir. Luc van Remortel Onderwerp: De Lange Wapper Oplossing van Remortel 5 maart 2010 Op 22 oktober 2009 na het referendum stuurde ik u mijn voorstel ter zake. Ik kreeg hierop reactie van burgemeester Patrick

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen

Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen Damwanden Damwand wordt in de waterbouw toegepast om water en grond te scheiden, veelal langs een oever waar een bepaalde waterdiepte vereist

Nadere informatie

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005 Memo Dienst Beheer Infrastructuur afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud Aan Berend Feddes Van Telefoonnummer Datum Simon Duivenvoorde 0182-62 22 82 21 april 2005 Betreft Korte notitie met aandachtspunten

Nadere informatie

Aziatische vliegvelden in zee

Aziatische vliegvelden in zee Aziatische vliegvelden in zee Eric van Kooij - 7-1-2000 (Continued from Part 2) Zuid-Korea Zuid-Korea telt in totaal 14 vliegvelden, waarvan 3 luchthavens ook internationale vluchten bedienen (zie figuur

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Infovergadering complex Aalter. 12 september 2016

Infovergadering complex Aalter. 12 september 2016 Infovergadering complex Aalter 12 september 2016 1 Welkom Patrick Hoste Wnd burgemeester Aalter 2 Heraanleg complex Aalter Vladimir Kostadinov Projectingenieur Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 3 Over de

Nadere informatie

Tracé Boortunnel lange variant

Tracé Boortunnel lange variant DHV B.V. 3.5 Tracé Boortunnel lange variant 3.5.1 Beschrijving Vanaf de A13 gaat het Tracé Boortunnel lange variant (BTL) omlaag om de A4, alle aansluitingen van knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Agendapuntnummer: 10 Raadsvergadering 26 juni 2014 Onderwerp: Baggeren havens Registratienummer: 14int02330 Casenr: 14.00797 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

Bouw van een nieuwe brug in Vroenhoven. bouw van een nieuwe brug in Vroenhoven

Bouw van een nieuwe brug in Vroenhoven. bouw van een nieuwe brug in Vroenhoven Bouw van een nieuwe brug in Waarom een nieuwe brug? Modernisering Albertkanaal tot klasse VIb (vierbaksduwvaart) : wegnemen van knelpunten ter hoogte van bruggen; Huidige kanaalbreedte in : 27 m; Benodigde

Nadere informatie

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75 Dakelementen (TT) in voorgespannen beton Willy Naessens 75 Algemene beschrijving Waarom TT-dakelementen kiezen De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON 5 DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON Dakelementen in voorgespannen beton (TT) 5 Algemene beschrijving De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

Hoe schepen veilig getijhoogteverschillen kunnen overbruggen: de zeesluis

Hoe schepen veilig getijhoogteverschillen kunnen overbruggen: de zeesluis Hoe schepen veilig getijhoogteverschillen kunnen overbruggen: de zeesluis Björn van de Walle & Tom De Mulder* *Waterbouwkundig Laboratorium, Berchemlei 115 B-2140 Antwerpen Nee, een zeesluis is geen vies

Nadere informatie

Werfsignalisatie. Werken 1ste categorie Werken 2de categorie Werken 3de categorie Werken 4de categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie

Werfsignalisatie. Werken 1ste categorie Werken 2de categorie Werken 3de categorie Werken 4de categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie Werfsignalisatie op niet-autosnelwegen Werken 1ste categorie Werken 2de categorie Werken 3de categorie Werken 4de categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan ProRail Van ir. P.M. Boon Telefoon 030-265 5322 Projectnummer RA000170 Onderwerp Verschilanalyse Groningen Spoorzone variant B4 versie 6 en 7 Datum 18 december 2014 Inleiding Uit het verdiepend trillingsonderzoek

Nadere informatie

Programma. Nieuwe zeesluis IJmuiden. Sluizencomplex IJmuiden. Scope 22-10-2015

Programma. Nieuwe zeesluis IJmuiden. Sluizencomplex IJmuiden. Scope 22-10-2015 Nieuwe zeesluis IJmuiden Mediabijeenkomst 20 oktober 2015 Jaap Blokland, EPCM-directeur OpenIJ Scope Design, Build, Finance & Maintain contract (DBFM) voor het ontwerpen en realiseren van de nieuwe zeesluis

Nadere informatie

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880

Nadere informatie

Scheldekaaien Antwerpen

Scheldekaaien Antwerpen Scheldekaaien Antwerpen 1 ONTMOET DE SCHELDE Scheldekaaien 2 ONTMOET DE SCHELDE Scheldekaaien Antwerpen Kaaimuur Gebouwd in de periode 1875-1911 (6 type-snedes) Lengte: 5.5 km Hoogte: 15-18m 3 ONTMOET

Nadere informatie

Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis kanaal Gent-Terneuzen

Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis kanaal Gent-Terneuzen Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis kanaal Gent-Terneuzen Jan Willem Slager Opdrachtleider MER lid omgevingsteam Middensluis (1910) o lengte: 140 m o breedte: 18 m o diepte: 6,50 m o tonnage: 10.000 dwt

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen a. Typering van het systeem De grond wordt in situ mechanisch vermengd met een bindmiddel. Deze menging met een frees resulteert in

Nadere informatie

150/380 kv Station Breukelen

150/380 kv Station Breukelen Project: 150/380kV Station Breukelen documentnr 110665D02 150/380 kv Station Breukelen Ontwerp constructies t.b.v. vergunningsaanvraag voor het transport van de transformator van het Amsterdam- Rijn kanaal

Nadere informatie

Informatie en pilotmogelijkheden Tunnelgraafmachine (TGM)

Informatie en pilotmogelijkheden Tunnelgraafmachine (TGM) Informatie en pilotmogelijkheden Tunnelgraafmachine (TGM) Datum: 22 januari 2016 Referentie: JB1601-TGM001 Blad 1 van 6 Inzet: Prototype TGM Doel van deze informatie is om samen met de toekomstige opdrachtgever

Nadere informatie

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014 Combiplan Nijverdal Martijn Takken 6 November 2014 1 Volker InfraDesign Het Interne integrale ontwerpbureau voor de infrasector van VolkerWessels en voor Volker Construction International / Volker Stevin

Nadere informatie

Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving

Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over Berlijnse wanden van het type 2 waarbij de beschottingen vóór de uitgraving

Nadere informatie

INFRASTRUCTUUR - KWALIFICATIESTELSEL

INFRASTRUCTUUR - KWALIFICATIESTELSEL HAVENBEDRIJF ANTWERPEN NV van publiek recht Infrastructuur INFRASTRUCTUUR - KWALIFICATIESTELSEL Het uitvoeren van waterbouwkundige werken in de haven van Antwerpen Inzage van de documenten. Voor bijkomende

Nadere informatie

Hydraulisch onderzoek nivelleersysteem Nieuwe Zeesluis IJmuiden. Arne van der Hout

Hydraulisch onderzoek nivelleersysteem Nieuwe Zeesluis IJmuiden. Arne van der Hout Hydraulisch onderzoek nivelleersysteem Nieuwe Zeesluis IJmuiden Arne van der Hout 24 maart 2016 Schaalmodel Noordersluis Berlijn in ca. 1920 Achtergrond 4 Achtergrond Weinig ruimte asymmetrische voorhaven,

Nadere informatie

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven? Kan je spelen met de cijfers van de haven van Antwerpen? Bekijk de volgende documenten en ook het brochuurtje

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

1. Wat weet ik er al van. Ik doe mijn werkstuk over "Tunnels en Bruggen". Ik weet er nog niet veel van, daarom wil ik er meer over weten.

1. Wat weet ik er al van. Ik doe mijn werkstuk over Tunnels en Bruggen. Ik weet er nog niet veel van, daarom wil ik er meer over weten. Edwin van Tienen TUNNELS EN BRUGGEN Inhoud. 1. Wat weet ik er al van. 2. Tunnels. 2.1 Boren. 2.2 Tunnels in de bergen. 3. De kanaaltunnel. 3.1 Tunnel onder de zee. 3.2 De TGV. 4. Bruggen. 4.1 Onderzoeken

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Schriftelijke toelichting op Aanvraag bouwvergunning haven WSV t Wrijfhout.

Schriftelijke toelichting op Aanvraag bouwvergunning haven WSV t Wrijfhout. Schriftelijke toelichting op Aanvraag bouwvergunning haven WSV t Wrijfhout. Algemene toelichting: De vereniging, WSV t Wrijfhout is een kleine vereniging met momenteel 11 leden. Dit gaat van jong tot oud.

Nadere informatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ****** Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiliteitscel

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ****** Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiliteitscel Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. Van commentaar

Nadere informatie