Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma."

Transcriptie

1 Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 -

2 Inleiding Het Profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel voor het behalen van een HAVO of VWO diploma. Het PWS moet je beschouwen als een onderdeel waarin je een schoolexamen moet afleggen. In dit draaiboek PWS komen de volgende onderwerpen aan de orde: Hoofdstuk 1. Wettelijke en schoolspecifieke eisen ten aanzien van het PWS. Hoofdstuk 2. PWS, verschillende vormen. Hoofdstuk 3: Belangrijke deadlines Hoofdstuk 4: Stappenplan PWS Hoofdstuk 5: Beoordeling PWS. Hoofdstuk 6: Formulieren Plan van aanpak Logboek Hoofdstuk 7: Veel gemaakte fouten - 2 -

3 Hoofdstuk 1: Wettelijke en schoolspecifieke eisen ten aanzien van het PWS Het profielwerkstuk is een onderdeel van het schoolexamen. Het is een werkstuk waarin je aantoont dat je in staat bent om kennis, inzicht en vaardigheden te integreren die van belang zijn voor het gekozen profiel. Door het maken van een PWS bewijs je dat je het profiel beheerst. Wettelijke eisen De wettelijke eisen die aan het PWS gesteld worden zijn: Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het totale pakket vakken dat gevolgd wordt. Het profielwerkstuk moet betrekking hebben op een vak van minimaal 320 uur (havo) of 440 uur (vwo) De eindscore wordt bepaald door een cijfer. Aantal studielasturen 80; zowel voor havo als vwo. Als je in één jaar examen gaat doen in twee profielen, hoef je maar één PWS te maken. Als dat PWS past in beide profielen, wordt het eindresultaat op beide cijferlijsten vermeld. Als het in één profiel niet past, wordt in in de desbetreffende ruimte vermeld: n.v.t. Schoolspecifieke eisen De schoolspecifieke eisen die aan het PWS gesteld worden, zijn te vinden in het PTA De letterlijke tekst is: Profielwerkstukken (PWS) De deelnemer: - stelt zich op de hoogte van de procedures en richtlijnen voor het profielwerkstuk zoals omschreven in het draaiboek PWS dat op wordt gepubliceerd. - bezoekt wekelijks de begeleidingsbijeenkomsten PWS conform het lesrooster VAVO. - stelt zich op de hoogte van de functionaliteit van de module inleveropdracht in waarmee de communicatie tussen docent en begeleider plaatsvindt. - start met de werkzaamheden in het kader van PWS direct bij aanvang van het schooljaar en gebruikt voor de communicatie met zijn mentor en vakdocent. - maakt gebruik van het draaiboek PWS waar uitgelegd wordt aan welke voorwaarden het PWS moet voldoen. - houdt zich aan de deadlines voor die in het draaiboek PWS genoemd zijn: - levert het definitieve PWS zowel digitaal als op papier in bij de vakdocent en zorgt zelf voor een digitale en papieren kopie van het PWS. - houdt van alle afspraken en werkzaamheden een logboek bij.. Sanctie bij het zich niet houden aan PWS-afspraken in alle gevallen: Indien een deelnemer zich niet houdt aan de afspraken of het PWS niet tijdig inlevert wordt het PWS beoordeeld met het cijfer 1. Zonder PWS kan geen diploma worden behaald. Groepswerk of individueel? Het is toegestaan om het PWS met meerdere studenten te maken. Echter, als je hiervoor kiest moet je vooraf met je begeleider een duidelijk plan van aanpak afspreken

4 In dit plan van aanpak moet worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het PWS. De beoordelaar van het PWS kan één cijfer toekennen voor alle studenten die aan het PWS hebben meegewerkt. Indien er duidelijk sprake is van een verschillend niveau van de onderscheiden onderdelen kan de beoordelaar elke student individueel beoordelen. Let op!! Als je ervoor kiest om samen te werken, realiseer je dan goed de volgende zaken: a. De studiebelasting van 80 uur geldt per persoon. Dus een PWS dat door twee studenten wordt ingeleverd, moet tezamen 160 uur bedragen! b. Je medestudent kan ziek worden of niet aan zijn/haar verplichtingen voldoen. Dat kan gevolgen voor jou hebben. c. Je medestudent kan met een andere instelling, doel, tempo aan het PWS beginnen. Bijvoorbeeld, je medestudent besluit halverwege het PWS door te schuiven naar het volgende cursusjaar! d. Overige zaken waarbij je je goed moet realiseren dat het samenwerken veel organiseren, structuur, discipline met zich meebrengt

5 Hoofdstuk 2: PWS, verschillende vormen Er zijn diverse mogelijkheden om je profielwerkstuk vorm te geven. 1. Een verslag. Deze vorm komt het meeste voor. Je maakt een verslag waarin je systematisch je hoofdvraag en deelvragen beantwoordt. Zo n verslag kan een beschrijving geven van een literatuurstudie die je over een bepaald onderwerp hebt gedaan. Maar je kunt natuurlijk ook een verslag schrijven over een onderzoek dat je hebt uitgevoerd. Een verslag moet een logische opbouw hebben. Hieronder staat hoe het verslag is opgebouwd. Omslag Titelpagina Voorwoord (facultatief) Staat er een aantrekkelijke titel (soms ook ondertitel) op? Dekt de titel de inhoud? Staan je naam en opleiding vermeld? Is behalve de omslaggegevens ook de naam van het vak (combinatie van vakken/profiel) vermeld? Wordt de naam van de begeleidende docent(en) genoemd? Worden plaats en datum van afsluiting vermeld? Wat zijn voor jou persoonlijk de redenen waarom je dit onderwerp hebt gekozen? Welke mensen, die bij je werkstuk betrokken waren, wil je bedanken? Inhoudsopgave Is de onderverdeling in hoofdstukken helder? Klopt de indeling in paragrafen (en eventueel sub-paragrafen)? Passen de titels bij de inhoud? Kloppen de pagina aanduidingen? Inleiding Hoofdstukken Conclusie Bijlagen Worden hoofdvraag en deelvragen duidelijk uit de doeken gedaan? Wat is de doelstelling van je werkstuk: wat wil je bereiken en voor wie is het antwoord relevant? Wordt de werkwijze kort beschreven: wat heb je gedaan en op welke manier, van welke bronnen heb je gebruik gemaakt? Zijn de verbanden tussen de hoofdstukken en paragrafen duidelijk? Is er overal een duidelijke alinea indeling? Worden begrippen consequent gebruikt en helder gedefinieerd? Wordt in de tekst correct verwezen naar de bronnen? Beginnen de hoofdstukken op nieuwe pagina s? Zijn de illustraties (grafieken, tabellen, schema s, foto s) genummerd en voorzien van bronvermelding? Wordt de onderzoeksvraag herhaald? Wordt een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag gegeven? Is/zijn de conclusie(s) logisch? Zijn er misschien aanbevelingen te geven? Bevatten de bijlagen aanvullend materiaal bij de tekst? Is in de tekst naar de bijlagen verwezen? Zijn de bijlagen genummerd? Literatuurlijst. * De boordelingscriteria kun je vinden op pagina

6 2. Een mondelinge presentatie met gebruik van media. Je presenteert je kennis, vaardigheden en inzicht door middel van een mondelinge presentatie die je ondersteunt door het gebruik van moderne media. Je kunt hierbij denken aan de presentatie van foto- of filmmateriaal, powerpoints, animaties etc. Let erop dat de vorm de boodschap ondersteunt. Het gaat in eerste instantie om de inhoud van wat je presenteert! Hieronder staat wat belangrijk is bij een mondelinge presentatie. Opbouw/inhoud Publieksgerichtheid Is de presentatie logisch opgebouwd? Wordt de informatie goed uitgelegd? Gebruikt de spreker goede argumenten? Hoe is het niveau van de presentatie? Hoe is de verstaanbaarheid? Hoe zijn de zinsbouw en de woordkeus? Brengt de spreker zijn onderwerp op een boeiende manier? Hoe is het contact met de klas? Hoe is het gebruik van het illustratiemateriaal? Hoe is de houding van de spreker? 3. Overige vormen In overleg met de docent kun je een andere PWS vorm kiezen

7 Hoofdstuk 3: Belangrijke deadlines: (Voor studenten die een versneld traject volgen gelden andere deadlines) Datum Actie Vorm uiterlijk uiterlijk uiterlijk vanaf t/m uiterlijk Student deelt vakkeuze mee aan mentor en vakdocent. Indien student kiest voor een schriftelijk verslag levert hij één hoofdvraag en vijf deelvragen in bij vakdocent. Indien student kiest voor een presentatie wordt inhoud en vorm met vakdocent besproken Student heeft het formulier Plan van Aanpak ingevuld en legt dit voor ter goedkeuring aan de docent. Indien student kiest voor een schriftelijk verslag worden de definitieve hoofd- en deelvragen vastgesteld. Indien student kiest voor een presentatie wordt inhoud en vorm Student stuurt naar mentor en vakdocent waarin waarin hij/zij aangeeft een PWS voor een bepaald vak te gaan maken. Student overlegt met vakdocent over hoofd- en deelvragen. Student vraagt goedkeuring aan docent voor het ingevulde Plan van Aanpak Docent acoordeert de hoofd- en deelvragen. Docent accoordeert de inhoud / vorm van de presentatie. vastgesteld. Student schrijft concept-tekst PWS Student stuurt regelmatig conceptteksten naar de vakdocent voor commentaar. Student verwerkt op- en aanmerkingen van vakdocent. Indien nodig plant student een gesprek met vakdocent. Insturen concept PWS.Student stuurt concept PWS naar vakdocent. Vakdocent geeft op-en aanmerkingen. vanaf t/m uiterlijk Aapassen concept PWS Insturen definitief PWS Student verwerkt op- een aanmerkingen van docent en schrijft een definitief PWS Student levert het definitieve PWS zowel digitaal als op papier in bij de vakdocent en zorgt zelf voor een digitale en papieren kopie van het PWS. Indien de student gekozen heeft voor een mondelinge presentatie wordt met de vakdocent een afspraak gemaakt voor de presentatie - 7 -

8 Belangrijke deadlines voor versneld examen Datum Actie Vorm uiterlijk uiterlijk uiterlijk uiterlijk Student deelt vakkeuze mee aan mentor en vakdocent. Indien student kiest voor een schriftelijk verslag levert hij één hoofdvraag en vijf deelvragen in bij vakdocent. De docent dient akkoord te gaan met de hoofdvraag en de deelvragen. Indien student kiest voor een ander vorm legt hij met de vakdocent vast hoe de eindprestentatie er uit zal komen te zien. Student heeft het formulier Plan van Aanpak ingevuld en legt dit voor ter goedkeuring aan de docent. Student levert concept PWS in bij vakdocent. Student levert definitieve versie PWS in bij vakdocent. Student stuurt naar mentor en vakdocent waarin waarin hij/zij aangeeft een PWS voor een bepaald vak te gaan maken. Student overlegt met vakdocent over hoofd- en deelvragen. Student vraagt goedkeuring aan docent voor het ingevulde Plan van Aanpak In het logboek wordt aangetekend datde docent akkoord gaat met de hoofd en deelvragen en met het Plan van Aanpak. Student levert op papier het concept PWS bij docent in. Student zorgt ervoor dat hij zelf een kopie houdt. Indien de student gekozen heeft voor een mondelinge presentatie wordt met de vakdocent een afspraak gemaakt voor de presentatie. Student levert het definitieve PWS zowel digitaal als op papier in bij de vakdocent en zorgt zelf voor een digitale en papieren kopie van het PWS. Indien de student gekozen heeft voor een mondelinge presentatie wordt met de vakdocent een afspraak gemaakt voor de presentatie

9 Hoofdstuk 4: Stappenplan PWS Het is belangrijk dat je bij het PWS systematisch te werk gaat. Dat wil zeggen dat je vooral een stappenplan maakt over de manier waarop je het PWS gaat aanpakken. Dit stappenplan bespreek je met je vakdocent. In dit stappenplan zijn de volgende stappen duidelijk te onderscheiden. STAP 1: Keuze van onderwerp, vakken en partner en formuleren van de hoofdvraag. Bij de keuze van een onderwerp kies je de vak(ken) waarvoor je het profielwerkstuk wilt maken. Ga vooraf na of alle plannen realiseerbaar zijn. Formuleer nauwkeurig de hoofdvraag van je PWS. STAP 2: Onderwerp afbakenen en deelvragen formuleren Een scherp geformuleerde en goed afgebakende hoofdvraag is een voorwaarde om het profielwerkstuk tot een goed einde te brengen. Het motto luidt: inperken en afbakenen. Formuleer bij de hoofdvraag minimaal vijf en maximaal tien deelvragen. Je krijgt op deze manier meer grip op het onderwerp. In overleg met je docent bepaal je welke deelvragen je gaat behandelen. Met de deelvragen maak je duidelijk wat je wel en wat je niet aan de orde stelt. Wanneer je goed hebt nagedacht over de deelvragen, word je minder snel verleid zijpaden te gaan bewandelen. Daarnaast kun je uit beschikbare informatie het bruikbare beter selecteren. STAP 3: Plan van aanpak opstellen In het plan van aanpak omschrijf je wat je gaat doen, hoe je het gaat aanpakken en hoeveel tijd het gaat kosten. Als je het PWS met meerdere studenten maakt, wordt in het plan van aanpak duidelijk gemaakt wie verantwoordelijk is voor wat. Houd het tijdplan zo kort mogelijk: maximaal een halve pagina A-4. Het hele plan van aanpak hoeft niet meer dan één pagina A4 te omvatten. Hieronder is een voorbeeld van een plan van aanpak afgedrukt. Het leeg formulier plan van aanpak is in dit document opgenomen en is te downloaden via - 9 -

10 Voorbeeld Plan van Aanpak Hoofdvraag Deelvragen Welke invloed heeft de PVV op de politieke denkbeelden van andere politieke partijen? a. Wanneer werd de PVV opgericht en welke politieke kwesties speelden toen een belangrijke rol in de Nederlandse politiek? b. Welke politieke uitgangspunten heeft de PVV geformuleerd (beginselprogramma)? c. Op welke thema s heeft de PVV zich geprofileerd en waar blijkt dat uit? d. Welke ontwikkelingen zijn er te zien ten aanzien van de electorale aanhang van de PVV? e. Welke verschillen in politieke stellingname zijn er te bespeuren in het verkiezingsprogramma van twee politieke partijen vlak voor deename van de PVV aan de verkiezingen en nu? f. In hoeverre zijn de veranderingen in politieke stellingname te koppelen aan de ideeën van de PVV? g. Analyse van minimaal twee actuele politieke issues die door de PVV op de politieke agenda zijn gezet. Hoe groot is het verschil in politieke stellingname tussen PVV en overige politieke partijen? Werkwijze Er zal systematisch een vergelijking gemaakt worden tussen de politieke uitspraken van de PVV en een tweetal andere politieke partijen. Het gaat erom de verschillen, maar ook de overeenkomsten in beeld te brengen. Informatie hulpbronnen Beginselprogramma s politieke partijen Verkiezingsprogramma s politieke partijen Actualiteitenrubrieken Kranten/Opinieweekbladen Internetsites Tijdpad Hoe lang? Wanneer? Formuleren en bespreken hoofvraag Formuleren deelvragen Informatie verzamelen/ inlezen Informatie ordenen Schrijven concept Opmerkingen verwerken Schrijven definitieve versie

11 Hoofdstuk 5: Beoordeling PWS Beoordelingsformulier profielwerkstuk Beoordeling PWS Verslag naam havo/vwo vak titel docent/begeleider datum proces max.score wegingsfactor toelichting contact begeleider nakomen afspraken begeleidingsgesprekken 10 1 verwerken van kritiek van begeleider Verantwoordelijkheid nemen zelfstandig bewaken van de voortgang zelfstandig bewaken van de afspraken reageren op mails etc. presentie bijwonen van de begeleidingsbijeenkomsten (1 x per week) PWS product informatie en bronnen geschikte/voldoende/relevante informatiebronnen 10 1 niveau volledigheid raadplegen deskundigen Probleemstelling hoofdvraag / uitwerking naar deelvragen 10 1 originaliteit, uitwerking, motivatie, afbakening, helderheid, niveau inhoud authenticiteit juistheid diepgang 20 1 taalgebruik in relatie tot de doelgroep opbouw inhoudsopgave 1 logische indeling in hoofdstukken 10 geen hiaten slotconclusie literatuurlijst logboek heldere, duidelijke, beknopte, volledige verantwoording van verrichte werkzaamheden 5 1 reflectie op leerproces aandacht illustraties verzorging

12 Het eindcijfer komt als volgt tot stand: VWO eindcijfer = totaal aantal punten : 10 Havo eindcijfer = totaal aantal punten : 10 Plagiaat. Het PWS wordt gecontroleerd op plagiaat. Wanneer plagiaat wordt aangetoond wordt het PWS gewaardeerd met het cijfer 1. Indien de docent twijfelt of de student het PWS zelf heeft gemaakt, dient de student een mondeling examen af te leggen. De docent gaat over tot beoordeling van het PWS nadat tijdens het mondeling examen is vastgesteld dat de student het PWS zelf heeft gemaakt

13 beoordelings PWS mondelinge prestentatie naam havo/vwo vak titel docent/begeleider datum proces max.score wegingsfactor toelichting contact begeleider nakomen afspraken begeleidingsgesprekken 10 1 verwerken van kritiek van begeleider Verantwoordelijkheid nemen zelfstandig bewaken van de voortgang zelfstandig bewaken van de afspraken reageren op mails etc. presentie bijwonen van de begeleidingslessen (1 x per week) PWS product informatie en bronnen geschikte/voldoende/relevante informatiebronnen niveau volledigheid raadplegen deskundigen Probleemstelling hoofdvraag / uitwerking naar deelvragen originaliteit, uitwerking, motivatie, afbakening, helderheid, niveau presentatie publieksgerichtheid levendig, boeiend, actief, ontspannen (oog)contact verstaanbaarheid (articulatie, volume) spreektempo, spreektoon opbouw en inhoud structuur (inleiding, kern, slot) onderscheid hoofd- en bijzaken) voldoende achtergrondinformatie deskundig, geloofwaardig, overtuigend gebruik hulpmiddelen bord, overhead, beamer demonstratiemateriaal overzichtelijkheid, tabellen, schema s video, kwaliteit beeld, geluid verzorging Taalgebruik ABN Begrijpelijk, goede woordkeus, geen jargon, maakt zinnen af Geen hinderlinge stopwoorden, haperingen

14 Het eindcijfer komt als volgt tot stand: VWO eindcijfer = totaal aantal punten : 10 Eindcijfer maakt deel uit van het combinatiecijfer. Havo eindcijfer = totaal aantal punten : 10 Eindcijfer maakt deeluit van het combinatiecijfer

15 Hoofdstuk 6: Formulieren / Plan van Aanpak Naam Vak Begeleider Datum Hoofdvraag Deelvragen Werkwijze Informatie hulpbronnen Tijdpad Hoe lang? Wanneer? Formuleren en bespreken hoofvraag Formuleren deelvragen Informatie verzamelen/ inlezen Informatie ordenen Schrijven concept Opmerkingen verwerken Schrijven definitieve versie

16 Hoofdstuk 6: Formulieren /Logboek Naam Vak Begeleider Datum Datum van - tot uitgevoerde werkzaamheden begeleidingsgesprekken gemaakte afspraken paraaf

17 - 17 -

18 Hoofdstuk 7: Veel gemaakte fouten De meest voorkomende fouten bij het maken van een PWS zijn: 1. Je vraagstelling (onderwerp) is te veelomvattend. Probeer heel duidelijk in te kaderen waar je het over gaat hebben. Vraag vooraf aan je begeleider of je hoofd- en deelvragen goed geformuleerd zijn! 2. De tekst die je inlevert heeft onvoldoende raakvlak met de hoofd- en deelvragen. Zorg ervoor dat de informatie betrekking heeft op de hoofd- en deelvragen. 3. Er is tekst letterlijk overgenomen uit andere documenten. De beoordelaar van het PWS moet ervan overtuigd zijn dat het jouw verslag is. Probeer zelf te formuleren! Als je citeert moet je de bron duidelijk vermelden. 4. Je vraagt geen of onvoldoende feedback. De docent moet het proces beoordelen. Dat betekent dat je regelmatig het werk dat je hebt gemaakt inlevert bij je docent, die vervolgens commentaar geeft. Dit commentaar moet je verwerken. Uit het logboek zal moeten blijken dat je regelmatig overleg voert over het PWS, zodat het proces ook bijgestuurd kan worden. 5. Je komt afspraken niet na! Je spreekt met je docent regelmatig tijdstippen af om het PWS te bespreken. Kom deze afspraken na! Zorg ervoor dat de docent minimaal twee dagen voorafgaand aan de afspraak het concept PWS in zijn bezit heeft

19 Hoofstuk 8: Verantwoordelijkheden De vakdocent: 1. geeft uitleg / hulp aan student bij het vaststellen van hoofd- en deelvragen. 2. voert op verzoek van student gesprek over inhoud en voortgang. 3. geeft commentaar via op ingeleverd werk. 4. reageert binnen vijf werkdagen op ingeleverd werk. 5. informeert student en mentor van student indien het proces niet volgens de richtlijnen van het PWS draaiboek verloopt. 6. maakt een kort verslag van geleverd commentaar en archiveert dit verslag in 7. kan - indien getwijfeld wordt aan authenticiteit van het ingeleverd werk een mondeling examen afnemen om vast te stellen of de student het werk zelf heeft gemaakt. 8. is verantwoordelijk voor het invullen van het beoordelingsformulier, met uitzondering van het onderdeel presentie. De PWS begeleider: 1. verzorgt 1 x per week de begeleidingslessen PWS in de periode tot en met informeert alle PWS-studenten over de procedures, richtlijnen en beoordelingscriteria van het PWS. 3. registreert aan- en afwezigheid van de student tijdens de begeleidingslessen PWS. 4. spreekt student aan op eventuele afwezigheid en wijst student erop dat dit gevolgen heeft voor de beoordeling van het PWS. 5. rapporteert afwezigheid en/of onvoldoende voortgang aan mentor van de student. 6. helpt student met het aanbrengen van structuur in het PWS. 7. geeft aanwijzingen / tips aan student. De student: 1. stelt zich op de hoogte van de procedures, richtlijnen en beoordelingscriteria van het PWS. 2. bezoekt alle begeleidingsbijeenkomst PWS in de periode tot en met is verantwoordelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen / deadlines / procedures PWS zoals die zijn beschreven in het PTA en in het draaiboek PWS. 4. communiceert over het PWS met vakdocent en begeleider via

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Profielwerkstuk 4/5 HAVO

Profielwerkstuk 4/5 HAVO Profielwerkstuk 4/5 HAVO Schooljaar 2012/2013 2013/2014 1 Inhoudsopgave PWS blz. 3 Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 Hoe doe je onderzoek? blz. 6 Aandachtspunten blz 10. Tijdpad blz. 11 Reglement blz.

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2016-2017 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2016-2017

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6).

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). PTA PROFIELWERKSTUK 2016 2017 Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2014-2015 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2014-2015

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2014-2015 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten.

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. profielwerkstuk 2017 (havo/vwo) Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. Je levert het profielwerkstuk uiterlijk 1

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO SCHOOLJAAR 2014-2015 Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Keuze van onderwerp, vakken, docent en partner 1.3 Logboek + werkmap

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2015-2016 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo Het Profielwerkstuk Handleiding voor leerlingen havo 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 2 H1 Schriftelijk verslag 3 H2 Begeleiding en het proces 3 H3 Presentatie van je profielwerkstuk 4 H4 Beoordeling

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11B / 11C / 11D Schooljaar 2016-2017 1 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk (in onderstaande tekst ook met EWS aangeduid) te

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS 1.2 - Het onderwerp van het PWS 1.3 - Procedure voor leerlingen met afgerond havo-pws 1.4 - De begeleiding

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider Het profielwerkstuk voor examenjaar 2011-2012 Toelichting voor de begeleider Deze toelichting begint met een aantal pagina s met aandachtspunten voor de begeleider van de profielwerkstukken. Daarna volgen

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep Handleiding profielwerkstuk 2013 2014 Inleiding 03 Welk vak en welk onderwerp 03 Presentatievormen 04 Groepswerk 04 Globale opzet 04 Logboek

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii PROFIELWERKSTUK 1 Inhoud Lijst van begrippen in alfabetische volgorde 1. Bronnenlijst 2. Beoordeling 3. Cijfer 4. Groepswerk 5. Logboek 6. Profielwerkstuk 7. Studielast 8. Taak begeleidend vakdocent 9.

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2016-2017 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Augustinianum Profielwerkstuk Schooljaar 2016-2017 pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips... 4 Logboek...

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS 5 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS blz. 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS blz. 5 1.3 - De begeleiding blz. 6-1.3.1 - Begeleiding

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO. Schooljaar 2015-2016

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO. Schooljaar 2015-2016 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS blz. 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS blz. 5 1.3 - Een opleidings- of beroepsgericht PWS blz. 6 1.4

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

CKV Reglement. Markenhage Breda, 2009/2010

CKV Reglement. Markenhage Breda, 2009/2010 CKV Reglement Markenhage Breda, 2009/2010 Inhoud pagina 3 1. Algemene informatie over het vak CKV - deadlines volgens PTA - studielasturen en culturele activiteiten pagina 4 2. Het inleveren van je map

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 2 1.2 - Het onderwerp van het PWS 3 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten:

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Beoordelingslijst: Beoordelingsmoment I Week 27

Beoordelingslijst: Beoordelingsmoment I Week 27 Beoordelgslijst: Beoordelgsmoment I Week 27 Naam leerlg: Omcirkel per aspect het getal de kolom onder de categorie van uw oordeel Beoordelgsaspecten 1. Heeft het onderwerp/ontwerp en de daarbij behorende

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Voorlichtingsplan. Project module 10 Huidkanker. Opgesteld door: Esther Boers 10043632 Birgit Nieuwenburg 09035168

Voorlichtingsplan. Project module 10 Huidkanker. Opgesteld door: Esther Boers 10043632 Birgit Nieuwenburg 09035168 Voorlichtingsplan Project module 10 Huidkanker Opgesteld door: Esther Boers 10043632 Birgit Nieuwenburg 09035168 Plaats: Den haag Datum: 12 december 2012 1 Inhoud Inleiding 3 De doelgroep 4 De doelstelling

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders 1 Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen voor begeleiders 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2015-2016 Dinsdag 7 juli: - 10.30 tot 11.30 uur: intro PWS

Nadere informatie

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur)

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur) Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting (oude profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen...3 Het examenprogramma...3 Beschrijving

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

20% van je eindcijfer! SET (school examen toets) Herkansbaar:

20% van je eindcijfer! SET (school examen toets) Herkansbaar: Practische opdracht: Klas: Docent: Weging: Toets: Herkansbaar: Actualiteit in beeld 3 vmbo R. Cools (CLS) 20% van je eindcijfer! SET (school examen toets) NEE Inleiding Voor veel vakken moet je Praktische

Nadere informatie

ATTENTIE: Lees vanaf pagina 4 van dit document zorgvuldig de uitgebreide tekst door over het doel van de eindscriptie en de aanbevolen werkwijze.

ATTENTIE: Lees vanaf pagina 4 van dit document zorgvuldig de uitgebreide tekst door over het doel van de eindscriptie en de aanbevolen werkwijze. Eindscriptie 4e jaar Korte omschrijving opdracht A) Doe een onderzoek naar een onderwerp waarin je je verder wilt verdiepen en dat een duidelijke relatie heeft met yoga en of yogadocentschap en schrijf

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Handleiding Sectorwerkstuk 2012 2013

Handleiding Sectorwerkstuk 2012 2013 Handleiding Sectorwerkstuk 2012 2013 1 Inhoud 1. Instructiesectorwerkstuk...4 2. Hetstappenplan...5 Stap1:Hetsamenstellenvantweetallenbinnendesector...5 Stap2:Keuzevanhetonderwerp...5 Stap3:Deonderzoeksvraag/deelvragen...5

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave blz. 2

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave blz. 2 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK leerlingen 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave blz. 2 Handleiding - Wat is het SWS blz. 3 - Welke sector? blz. 3 - Sector opdracht blz. 4 - Wanneer werk je aan het SWS blz.

Nadere informatie