Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan"

Transcriptie

1 Kinderbeleid Kindkracht 0/12 Kaag en Braassem Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid, genaamd het kinderbeleid van kinderopvangorganisatie Kindkracht 0/12, dat bestaat uit kinderdagverblijfopvang en buitenschoolse opvang. Dit document is tot stand gekomen met medewerking van alle medewerkers Kindkracht 0/12. Het kinderbeleid verwoordt onze visie op het omgaan met, verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. We wensen u veel leesplezier! Structuur en opzet van het kinderbeleid In ons kinderbeleid geven wij aan, wat wij belangrijk vinden in de opvang van kinderen. Het is een basis voor iedereen in de organisatie en geeft weer waar Kindkracht 0/12 op pedagogisch vlak voor staat. Het kinderbeleid is opgezet vanuit een aantal randvoorwaarden die beschreven staan in bijlage 1. We hebben ook gebruik gemaakt van diverse pedagogische stromingen en ideeën, die beknopt beschreven staan in bijlage 2. Het kinderbeleid vormt de brede basis voor onze kinderplannen, die per leeftijdsgroep zijn opgebouwd. De kinderplannen vertalen het kinderbeleid naar de alledaagse praktijk van het werken met de kinderen. Aan de hand van voorbeelden wordt zo praktisch mogelijk beschreven op welke manier wij onze visie vertalen naar ons handelen. De opzet van ons gehele pedagogisch beleid wordt weergegeven in het onderstaande schema: Kinderbeleid Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan De kinderplannen zullen steeds getoetst worden aan het kinderbeleid. Dit gebeurt onder andere tijdens oudergesprekken, werkbesprekingen, directiebeoordelingen, teamvergaderingen en interne audits. Op deze manier blijft het kinderbeleid levend en dynamisch en ontstaat verdieping en pedagogische kwaliteitsverbetering. Bijlage 2.1 kinderbeleid, pagina 1 van 8

2 Kinderbeleid van Kindkracht 0/12 Onze algemene pedagogische doelstelling: Wij willen kinderen een warme kindertijd bieden en een meerwaarde zijn in het opgroeien van het kind. Dit doen wij door professionele en warme opvang met oog voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Het is van belang dat een kind zich veilig voelt en plezier heeft bij ons. De belangen en behoeften van het kind staan centraal. Wij proberen er aan bij te dragen dat een kind uitgroeit tot een evenwichtig mens dat zich prettig voelt, zijn gevoelens kan uiten, respect heeft voor zichzelf en anderen, sociaal vaardig en zelfstandig is. Onze visie op het kind: Ieder kind is uniek en neemt zijn of haar eigen karakter, emotionele aard en talenten met zich mee. We gaan uit van het competente kind. Wij zien een kind als een krachtig wezen, dat van nature wil ontdekken en ontwikkelen en daar ook ruimte en vertrouwen in moet krijgen. Het kind in ontwikkeling In de leeftijd van 0 tot 12 jaar maakt een kind enorme groeiprocessen mee in de ontwikkeling. Om goed in te kunnen spelen op de behoefte van een kind in een bepaalde ontwikkelingsfase wordt bij Kindkracht 0/12 gebruik gemaakt van horizontale groepen. De dagindeling, de inrichting van de ruimte, het aanbod van activiteiten, het gebruik van materialen en de regels zijn aangepast aan de leeftijd van het kind en de daarbijbehorende behoefte en beleving. Kinderdagverblijf De eerste vier jaar van de ontwikkeling van een kind zijn bijzonder belangrijk. Uit onderzoek is gebleken, dat op deze leeftijd kinderen het meest open staan om nieuwe dingen te leren. Ook als het gaat om achterstand in de ontwikkeling is erkenning in deze jaren van belang om zoveel mogelijk bij te kunnen sturen. Om deze redenen wordt de ontwikkeling en het welzijn van het kind op het kinderdagverblijf zo veel mogelijk ondersteund en gestimuleerd. We houden daarbij rekening met het tempo, het talent en de eigenheid van het individuele kind. Door middel van een observatiemethode, het Gouds Ontluikings Volgsysteem (GOV), wordt het welzijn en de ontwikkeling bijgehouden door de mentor van het kind. Aan de hand van peilkaarten worden gesprekken gevoerd met ouders en de werkwijze van de pedagogisch medewerkers wordt zo mogelijk aangepast aan de behoeften van het kind. De volgende ontwikkelingsgebieden komen in het GOV naar voren: sociaal-emotionele ontwikkeling taalontwikkeling speel- en leerontwikkeling motoriek zelfredzaamheid Buitenschoolse opvang Op het volgen van de ontwikkeling van het kind wordt in de leeftijd van vier tot twaalf jaar minder de nadruk gelegd. De buitenschoolse opvang richt zich op de vrije tijd van kinderen. Op deze leeftijd wordt het volgen van de ontwikkelingsgebieden meer een taak van het onderwijs. Het volgen van het welzijn van het kind op de buitenschoolse opvang wordt gedaan aan de hand van het GOVN (Gouds Ontwikkeling Volgsysteem voor de Naschoolse opvang). Er wordt voornamelijk gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind: hoe voelt het kind zich, hoe uit het zijn emoties en hoe gaat het met anderen en zichzelf om. Bijlage 2.1 kinderbeleid, pagina 2 van 8

3 In ons kindercentrum komt het kind in contact met de pedagogisch medewerkers, met de andere kinderen en met de omgeving. Vanuit deze kaders omschrijven wij ons kinderbeleid. Het kind in contact met de pedagogisch medewerker In het contact tussen de pedagogisch medewerker en het kind zijn vier aspecten* van toepassing; 1. het bieden van emotionele ondersteuning aan het kind 2. respect voor de autonomie van het kind 3. het bieden van structuur en grenzen stellen 4. zeggen wat we doen/ benoemen wat we zien ofwel goede informatie en uitleg geven 1. Bieden van emotionele ondersteuning Emotioneel ondersteunen betekent, dat we betrokken zijn bij wat kinderen voelen, beleven en ervaren. We laten blijken, dat we het kind de moeite waard vinden. We hebben oog voor de signalen van het kind en reageren hier sensitief op. De uitingen van kinderen nemen we serieus en we stimuleren hen om emoties te uiten. We kijken en luisteren goed naar het kind en laten in onze houding zien aan het kind, dat we het gezien en gehoord hebben. We reageren positief en met warmte op het kind en bevestigen het kind in positief gedrag. We willen hierdoor een goed band opbouwen met het kind, waarin het zich veilig kan voelen. Het kind weet, dat het terug kan vallen op de pedagogisch medewerker. 2. Respect voor de autonomie van het kind Respect voor autonomie betekent, dat we ruimte geven aan kinderen voor eigen initiatieven, ideeën en wensen en hier positief op in gaan. Wij laten het kind zichzelf zijn en zoveel mogelijk tot zijn recht komen. Ieder kind is uniek en heeft eigen behoeftes. De ruimte, die we een kind geven, is afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het kind. Maar ook kijken we naar het belang van het kind zelf. De gezondheid, veiligheid, emotionele weerbaarheid en het groepsbelang worden meegewogen. Wij zijn geïnteresseerd in ieder kind en doen moeite om het kind goed te leren kennen. Wij nemen het kind serieus en stimuleren het om zelf te ontdekken en keuzes te maken. Waar het nodig is, ondersteunen wij, maar we geven het kind de ruimte om zelf te ervaren, te ontdekken en te experimenteren op diverse gebieden. Wij hebben vertrouwen in (de competenties van) het kind. Wij gaan er van uit, dat wanneer een kind zich gerespecteerd en serieus genomen voelt, het kind meer open staat voor ontdekken, spelen en ontwikkelen. Daarom zorgen we, dat ieder kind momenten van intensieve aandacht krijgt, waarin we met onze volle aandacht kijken en luisteren naar het kind. 3. Structuur bieden en grenzen stellen We bieden het kind structuur door een vaste dagindeling en herkenbare rituelen. De situatie op de groep wordt overzichtelijk, voorspelbaar en vertrouwd. Dit komt ten goede aan het veiligheidsgevoel van kinderen. Structuur in onze organisatie is terug te vinden in onze horizontale groepen. Het zijn leeftijdsgerichte groepen, waarbij de dagindeling, de materialen, de houding van de pedagogisch medewerkers, de activiteiten en de inrichting van de ruimte is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Bij het aanbieden van activiteiten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de leeftijdsfase en de behoefte van de groep en het kind individueel. Een goede balans tussen rust en uitdaging op de groep vinden wij belangrijk. We geven grenzen en regels aan om kinderen een kader te geven en duidelijkheid over hun mogelijkheden. Dit bevordert een veilige en prettige groepssfeer. Er wordt rekening gehouden met de fase, waarin het kind zich begeeft. * De vier aspecten zijn ontwikkeld door JSO (Jeugd, Samenleving en Opvoeding) in opdracht van het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn). Bijlage 2.1 kinderbeleid, pagina 3 van 8

4 4. Zeggen wat we doen, benoemen wat we zien ofwel goede informatie en uitleg geven Door te zeggen wat we doen en te benoemen wat we zien, maken we ons eigen gedrag en het gedrag van anderen begrijpelijk voor het kind. We nemen vragen serieus en sluiten in onze communicatie aan bij de behoefte, het niveau en belevingswereld van het kind. We geven het kind de kans om te reageren en invloed uit te oefenen op wat er gebeurt. Bij de buitenschoolse opvang wordt onder andere vorm gegeven aan dit aspect door middel van kinderparticipatie. Het kind in contact met andere kinderen In het contact met andere kinderen vinden we het belangrijk dat een kind met respect met de ander en zichzelf om gaat. We stimuleren het kind in het rekening houden met een ander, maar ook in het opkomen voor de eigen belangen en gevoelens. We betrekken de kinderen bij elkaar door hen bewust te maken van de ander, door hen in het samen doen te stimuleren en hen bewust te maken van elkaars gevoelens en emoties. Dat kinderen plezier maken en beleven in de groep vinden wij belangrijk. Het bevordert de verbondenheid tussen de kinderen en zorgt voor een positieve, gezellige en veilige sfeer in de groep. Conflicten zijn desondanks onontbeerlijk en spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling. Wij geven het kind de ruimte om zelf oplossingen te bedenken en bieden een ondersteunende rol. Op het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang verblijven kinderen in groepsverband. Er wordt zoveel mogelijk een goed evenwicht gezocht tussen groepsactiviteiten en individuele- of kleine groepsactiviteiten. Kinderen in groepsverband bieden elkaar een geweldige bron voor ontdekking, ontwikkeling, grenzen verkennen, imitatie, ontdekking van eigen identiteit en nog veel meer. Met behulp van goede voorwaarden en professionele begeleiding is dit gezamenlijk de kracht van onze kinderopvang. Doordat de groepen ingedeeld zijn op leeftijd, hebben de kinderen met leeftijdsgenootjes te maken. De pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier goed inspelen op de belevingswereld van de kinderen. Het kind in contact met de omgeving De groepsruimtes Bij Kindkracht 0/12 vinden we het belangrijk om het kind zorg te leren dragen en respect te hebben voor zijn omgeving. We richten de ruimtes van de diverse groepen met veel zorg in. Dit draagt bij aan een kindvriendelijke sfeer, die uitnodigt om veilig en plezierig te kunnen spelen en ontdekken. De kinderen worden betrokken door hen mee te laten denken en zorg te laten dragen voor bijvoorbeeld het versieren van het lokaal met hun kunstwerken, het opruimen van materialen en het zorgvuldig omgaan met materialen. De omgeving en de materialen spelen in op de belevingswereld van het kind en stimuleren het kind in zijn ontwikkeling. Veiligheid, zowel fysiek als emotioneel, is een belangrijk gegeven in de ruimtes waar de kinderen verblijven. Hierbij houden we een goed evenwicht tussen uitdaging en veiligheid. Bij Kindkracht 0/12 is ruimte om te ontdekken en nodigt de omgeving het kind uit om zich te ontwikkelen. Er is ook ruimte voor het kind om zich terug te trekken en tot rust te komen. Het geven van ruimte aan kinderen om zich vrij te kunnen bewegen en lichamelijk actief te zijn, vinden we belangrijk. Ook binnen is voldoende ruimte voor beweging in ruime speelruimtes, waar kinderen vooral lichamelijke activiteiten doen. Buitenruimtes en natuurlijk spelen Kindkracht 0/12 hecht veel waarde aan het buiten zijn en het spelen en ontdekken in een natuurlijke omgeving met natuurlijke materialen. Een natuurlijke omgeving biedt voor kinderen vele mogelijkheden om te ontdekken en te ervaren. De natuur is een rijke en interessante bron voor kinderen om te leren, te verwonderen en plezier te hebben. Het halen van een frisse neus zien wij als een goede en gezonde afwisseling op een dag. Naar buiten gaan wordt vrijwel dagelijks bij verschillende weertypen gedaan. Bijlage 2.1 kinderbeleid, pagina 4 van 8

5 Onze buitenruimtes zijn ruim en geven de kinderen veel bewegingsvrijheid en mogelijkheden om zich lichamelijk te uiten. Verantwoorde uitdaging en avontuur staan centraal in de inrichting van de buitenruimtes. De pedagogisch medewerkers kunnen op een verantwoorde wijze met kinderen bewegen en zo de motorische, zintuiglijke en sociale ontwikkeling ondersteunen en stimuleren. Een uitdagende omgeving met mogelijkheden voor kinderen om veel uit te proberen, kan kinderen helpen om vertrouwd te raken met zichzelf (fysiek en emotioneel) en zelfvertrouwen op te bouwen. We maken gebruik van natuurlijke elementen zoals gras, zand, palen, keien, struiken, bomen en water in een speelse omgeving met heuvels, bruggen, hobbelige paadjes etc. Het resultaat is een natuurlijke ruimte, waar ze hun fantasie kunnen uitleven en veel plezier hebben. De omgeving Kindkracht 0/12 staat in actieve verbinding met de dorpsgemeenschap en staat open voor samenwerking met andere organisaties en mensen. De omgeving, contacten met andere mensen en deelname aan culturele activiteiten zien wij als een waardevolle bron voor de ontwikkeling van kinderen. Op deze manier komen zij in aanraking met de omgeving buiten onze organisatie en leren zij de cultuur en normen en waarden kennen. Binnen onze organisatie bestaat een duidelijk kader voor culturele overdracht, zoals de vieringen van verjaardagen, sinterklaas, kerst, etc. Wij nemen als organisatie een voorbeeldfunctie in de overdracht van normen en waarden, waar wij voor staan en die in dit document genoemd zijn. Bijlage 2.1 kinderbeleid, pagina 5 van 8

6 Bijlage 1 Randvoorwaarden kinderbeleid Kindkracht 0/12 Het kinderbeleid van Kindkracht 0/12 is gebaseerd op een aantal randvoorwaarden vanuit de wet en de branche-visie. Deze randvoorwaarden staan hieronder beschreven. De wet: Deze opvoedingsdoelen zijn ontwikkeld door professor J.M.A. Riksen-Walraven en staan beschreven in het convenant kinderopvang. Op basis van deze doelen worden wij beoordeeld door de GGD. A. Het bieden van emotionele veiligheid. Een kind moet zich emotioneel veilig voelen om zich op andere gebieden te kunnen ontwikkelen. B. Mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie. Een kind moet de gelegenheid krijgen om vaardigheden te leren en zelfvertrouwen en zelfstandigheid te verkrijgen. Om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en bewust te worden van wie het kind is en wat het kan. C. Mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie. Een kind moet de gelegenheid krijgen om te leren omgaan met anderen, sociale vaardigheden aan te leren en zowel individueel als in een groep te kunnen functioneren. D. Mogelijkheid bieden tot het eigen maken van normen, waarden en de cultuur. Een kind moet de gelegenheid krijgen om te leren wat wel en niet mag, omgaan met grenzen en regels en het leren kennen van de cultuur. Om deze opvoedingsdoelen op een goede en nauwkeurige wijze te implementeren in de kinderplannen maken wij gebruik van het ordeningsinstrument Pedagogische kwaliteit op orde. Wettelijk kader -> Pedagogische inzet A. Emotionele veiligheid B. Persoonlijke competentie C. Sociale competentie 1. Leidster-kind A1 B1 C1 D1 interactie 2. De binnen-& A2 B2 C2 D2 buitenruimten 3. De groep A3 B3 C3 D3 4. Activiteiten A4 B4 C4 D4 5. Spelmateriaal A5 B5 C5 D5 D. Eigen maken van normen en waarden, cultuur Branche-visie Kindkracht 0/12 is aangesloten bij de MO-groep; de branche-organisatie voor de kinderopvang. Onderstaande kernwaarden zijn ontwikkeld door de MO-groep. Als lid van de MO-groep onderschrijven wij deze kernwaarden en zijn zij verwerkt in ons pedagogisch beleid. Wij bieden opvang waarin: - Het kind voorop staat; - Elk kind zich welkom en gezien voelt; - Een sfeer heerst waarin plezier, spelen en vrije tijd kenmerkend zijn; - Kinderen zich kunnen ontwikkelen; - Omgang met leeftijdsgenoten en functioneren in een groep belangrijk zijn; - Kinderen professioneel begeleid worden naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; - De fysieke veiligheid en gezonde verzorging optimaal zijn; - Kinderen plezier hebben en zich veilig voelen. Bron: Visiedocument MO-groep De kracht van kinderopvang Bijlage 2.1 kinderbeleid, pagina 6 van 8

7 Bijlage 2 Pedagogen kinderbeleid Kindkracht 0/12 In ons kinderbeleid en kinderplannen spelen de uitgangspunten van een aantal pedagogen en een pedagogische stroming een belangrijke rol. Emmi Pikler Janusz Korczak Reggio Emillia Hieronder geven wij de kernpunten weer van deze pedagogen en pedagogische stroming. Pedagoge Emmi Pikler Het werken volgens de Emmi Pikler methode biedt kind en pedagogisch medewerker structuur. Voor het kind betekent deze structuur veiligheid en voorspelbaarheid, waardoor het kind op ontdekking kan gaan. Door oog te hebben voor de signalen van het kind en hierop positief te reageren, wordt het kind emotioneel ondersteund. Respectvolle verzorging De dagelijkse verzorging is een belangrijke bezigheid om kinderen beter te leren kennen en hen volledige aandacht te schenken. Door meer samen te werken met de kinderen worden de gewone activiteiten van alle dag waardevolle en plezierige momenten voor zowel de volwassene en het kind. Rust, geduld en vriendelijkheid in contact met het kind zorgen er voor, dat het kind zich gerespecteerd voelt en zelf ook zal leren met respect te handelen. Door met volle aandacht in contact te zijn met het kind gedurende een aantal momenten op een dag, kan het kind emotioneel bijtanken. Het kind voelt zich hierdoor emotioneel ondersteund. Vervolgens zal het kind zich tevreden en vertrouwd voelen en is het beter in staat om zelfstandig op ontdekking te gaan, met een positief en rustig gevoel. Lichamelijke ontwikkeling Kinderen hebben van nature de drang om zich lichamelijk te ontwikkelen. Het is belangrijk dat volwassenen de juiste voorwaarden scheppen, maar zich niet te veel mengen in de ontwikkeling. De pedagogisch medewerker speelt in op de signalen van het kind; wat geeft het kind zelf aan. Het uitgangspunt is respect voor eigenheid, voor autonomie. Wij geven de kinderen de ruimte!!! Letterlijk en figuurlijk. Vrije bewegingsruimte Kinderen moeten ruimte krijgen om te kunnen bewegen in een veilige en gestructureerde omgeving met veel ontdekkingsmogelijkheden. Op deze manier zal een kind zich meer natuurlijk ontwikkelen. Het is belangrijk, dat het kind zijn eigen interesse en behoefte kan volgen zonder teveel tussenkomst van volwassenen. Vrijheid en zelfstandigheid in het ontdekken en ontwikkelen zijn belangrijke onderdelen in het ontwikkelen en opbouwen van zelfvertrouwen van een kind. Pedagoog Janusz Korczak Respect voor het kind Janus Korczak heeft respect voor de autonomie van het kind. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. De nadruk ligt niet alleen op de ontwikkeling van het kind, maar ook op het zijn ; samenzijn en samendoen in het nu. Het kind wordt gerespecteerd om wie hij is. Genieten van elkaar en het hier en nu is een belangrijk gegeven. Structuur Een volwassene brengt structuur en grenzen aan in het leven van een kind en zorgt voor een vast dagritme en rituelen. Structuur en grenzen bieden een kind houvast. Hierdoor voelen kinderen zich veilig en durven dingen te ondernemen. Regels worden in goed overleg en met oog op het belang en de behoefte van het individuele kind en de groep gemaakt. Bijlage 2.1 kinderbeleid, pagina 7 van 8

8 Ontdekkingsruimte De omgeving van het kind biedt voldoende uitdaging en ontdekkingsmogelijkheden. Risico s worden niet gemeden, maar met zorgvuldigheid aangegaan. Risico s zijn onontbeerlijk voor een volwaardige en complete ontwikkeling. Kinderparticipatie Wanneer volwassenen goed luisteren en kijken naar kinderen, zijn zij heel goed in staat om hun behoefte en ideeën weer te geven. Op deze wijze kunnen kinderen betrokken worden bij de keuzes, die volwassenen maken. Deze inspraak wordt zorgvuldig aangepast aan het niveau en de fase waar het kind zich bevindt. Kinderen kunnen op deze manier veel leren in diverse situaties en bouwen zelfvertrouwen en zelfstandigheid op, doordat zij zich gezien en gehoord weten. Communicatie is een belangrijk begrip. Een begin van kinderparticipatie is bij een baby te zeggen wat je doet en te benoemen wat je ziet. Naarmate kinderen ouder worden wordt hun keuzevrijheid en verantwoordelijkheid groter. Kinderparticipatie is hier een gevolg van. Het gaat om een houding, om het serieus nemen van kinderen. Elk kind is hierbij uniek. Pedagogische stroming Reggio Emillia 100 talen Kinderen hebben vele manieren om te communiceren, te denken, te voelen, te leren, te creëren, ect. Kinderen zijn sterke en competente wezens, die veel talenten in aanleg in zich hebben. Volwassenen hebben de taak zich in te spannen om het kind te verstaan, maar ook om respect te hebben voor de eigenheid van het kind. Kijken en luisteren naar kinderen Basishouding van Reggio Emillia is het volstrekt serieus nemen van kinderen op een wijze, die bij kinderen past. Door goed te kijken en te luisteren naar de kinderen kan een volwassene het kind leren verstaan. We noemen dit actief luisteren; luisteren met al je zintuigen. Relaties met andere kinderen De relaties onderling tussen kinderen zijn van groot belang voor de ontwikkeling. Ze kunnen veel van elkaar leren en hebben een natuurlijke interesse in elkaar. Bijlage 2.1 kinderbeleid, pagina 8 van 8

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kinderen... 4 Ik ben ik en jij bent jij... 4 Veiligheid... 4 Vertrouwde relaties... 4 Structuur en voorspelbaarheid... 5 Een gezonde omgeving...

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02 Deel 1: Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Ukkie 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Bieden van emotionele en lichamelijke veiligheid 1.4.2. Ontwikkeling sociale

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC Veilige, kindvriendelijke opvang creëren. Dat is het hoofddoel van de SKPC. Het klinkt eenvoudig, maar hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kids&Co

Pedagogisch beleid Kids&Co Pedagogisch beleid Kids&Co Doel van Kids&Co. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. In een groep van max 8

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Goed toegerust op ontdekkingsreis

Goed toegerust op ontdekkingsreis PE DAGO G I S C H B E L E I D S PL A N Goed toegerust op ontdekkingsreis Inhoudsopgave INLEIDING Voor alle duidelijkheid 5 Colofon SAMENVATTING Goed toegerust op ontdekkingsreis 7 TEKST Vlietkinderen UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

De pedagogische visie

De pedagogische visie De pedagogische visie De peuterspeelzaal t Speulhuus is een algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorziening waar ingespeeld wordt op wensen en behoeften van kinderen en ouders, met als achterliggend

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Goed toegerust op ontdekkingsreis

Goed toegerust op ontdekkingsreis Pedagogisch beleidsplan Goed toegerust op ontdekkingsreis 1 Colofon Tekst Anneke van de Berg, 5D Ellen Bakker, Vlietkinderen Vormgeving Manon Hofstra, Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem spelend groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Inleiding Het pedagogisch beleid vormt de basis voor het pedagogisch handelen op alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem. Het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan 1. Inleiding Stichting Kinderopvang Heerhugowaard staat voor het realiseren van professionele opvang met een optimale kwaliteit, voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Met dit pedagogisch beleid geven wij aan

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3 Pedagogisch beleid ASKA Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus... 3 1.1 Pedagogisch beleidskader... 3 1.2 Pedagogische werkplannen... 3 Hoofdstuk 2 Pedagogische kaders... 3 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s) of verzorgers. Daar wordt de basis

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Ukkie 2016 maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om de inhoud van een pedagogisch beleidsplan duidelijk

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Het Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan 2015 BSO de Bosplaats M Moura MSvan Wijnen Het Pedagogisch Beleidsplan 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Bosplaats. Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad van waaruit

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden. Hoofdstuk 1

Veiligheid en welbevinden. Hoofdstuk 1 30 Veiligheid en welbevinden Kees (8) en Lennart (7) zitten in de klimboom. Kees geeft Lennart een speels duwtje en Lennart geeft een duwtje terug. Ze lachen allebei. Maar toch kijkt Lennart even om naar

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Zo kijkt KinderRijk naar kinderen

Zo kijkt KinderRijk naar kinderen Zo kijkt KinderRijk naar kinderen Samen kijken naar kinderen... Bij KinderRijk worden kinderen volop uitgedaagd en krijgen zij kansen om eigen ontdekkingen te doen en zelf oplossingen te vinden voor de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Ukkie 2016 maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om de inhoud van een pedagogisch beleidsplan duidelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pedagogisch beleid kinderdagverblijf

Inhoudsopgave. Pedagogisch beleid kinderdagverblijf Bijlage Pedagogisch beleid kinderdagverblijf Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Beschrijving van de organisatie... 4 Opvangmogelijkheden en openingstijden... 3 Dag opvang... 4 Flexibele opvang... 4 Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang Arnhemseweg 160, 7335 DN Apeldoorn Roerdompweg 3, 7331 CL Apeldoorn Telefoon 055-5424503 Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang Deel 1: Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 4 12 jaar een samenvatting. september 2013

Pedagogisch beleid 4 12 jaar een samenvatting. september 2013 Pedagogisch beleid 4 12 jaar een samenvatting september 2013 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2017-2018 Marianne Strijker- Borsje Inhoud Inleiding... 2 Grondslag... 2 4 opvoedingsdoelen... 2 Het bieden van een gevoel van emotionele en fysieke veiligheid... 3 Het bieden van

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan gastouder

Pedagogisch werkplan gastouder Pedagogisch werkplan gastouder Versie 2017 Het pedagogisch werkplan beschrijft wat je doet als gastouder op de werkvloer, hoe je het doet en waarom je het zo doet. Pedagogisch werkplan gastouder De Wet

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Korein Kinderplein. Het leukste ontmoetingspunt voor groot & klein. pedagogisch. beleidskader

Korein Kinderplein. Het leukste ontmoetingspunt voor groot & klein. pedagogisch. beleidskader Korein Kinderplein Het leukste ontmoetingspunt voor groot & klein pedagogisch beleidskader Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten van het pedagogisch beleidskader... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Visie:

Nadere informatie

KIJKWIJZER: THUISTAAL IN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

KIJKWIJZER: THUISTAAL IN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG KIJKWIJZER: THUISTAAL IN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG AANPAKFACTOR IN DE OPVANG Specificaties Specifiek toegespitst op thuistaal/thuiscultuur Aanbod / Een rijke omgeving Infrastructuur Poppen-, lees-,

Nadere informatie

MISSIE VAN UN1EK OPVANG

MISSIE VAN UN1EK OPVANG Het Centraal Pedagogisch Beleid van UN1EK OPVANG is van toepassing op de hele dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. In dit beleid worden de grote lijnen van de pedagogische omgeving die

Nadere informatie

1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW

1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW 1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW INLEIDING De missie van Kinderopvang SKW is het verzorgen van betrouwbare kinderopvang, die aansluit bij de leefomgeving van kinderen. Het kind en zijn

Nadere informatie

Pedagogisch beleid en werkplan BSO Versiedatum: 27 september 2016

Pedagogisch beleid en werkplan BSO Versiedatum: 27 september 2016 Pedagogisch beleid en werkplan BSO Versiedatum: 27 september 2016 Het pedagogisch beleid van KomKids is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Samenwerken met ouders Werken met kinderen houdt in dat

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE SWKGroep Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. Stichting SWKGroep staat voor

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk is voor alle kinderen

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Voor een warme kindertijd en een krachtige toekomst!

Voor een warme kindertijd en een krachtige toekomst! Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Buitenschoolse opvang Voor een warme kindertijd en een krachtige toekomst! Kindkracht 0/12 is een kinderopvangorganisatie in gemeente Kaag en Braassem! Wij bieden de volgende

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

Kwaliteit & pedagogiek

Kwaliteit & pedagogiek Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Kwaliteit & pedagogiek Bij de rakkers is kwaliteit een continu verbeterproces;. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren,

Nadere informatie

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang Ontdekkend spelen Uitdagend werken Onze missie In een veilig, geborgen en positief klimaat willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot weerbare,

Nadere informatie

kinderverblijf, ongeacht de opvangvorm en leeftijd van

kinderverblijf, ongeacht de opvangvorm en leeftijd van Versie april 2015 Copyright 2015, Partou B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Geborgenheid en autonomie, hand in hand. Emmi Piklerpedagogie.

Geborgenheid en autonomie, hand in hand. Emmi Piklerpedagogie. Geborgenheid en autonomie, hand in hand. Emmi Piklerpedagogie. Isa Deschuyteneer KIDDOdag SAMEN werkt! Gent 16 mei 2014 1 Het kind centraal Ik heb ruimte nodig tijd een omgeving om te kunnen ontdekken

Nadere informatie

Pedagogisch plan. Voorwoord

Pedagogisch plan. Voorwoord Pedagogisch plan Voorwoord Kinderopvang biedt unieke mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen. Het is een aanvulling op de opvoeding door ouders/verzorgers. In dit plan beschrijven we onze manier

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER Het pedagogisch beleidsplan van Wij willen u graag laten weten hoe wij bij Spelenderwijs ons werk doen. Daarom hebben we dit boekje met de basis van ons pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273

Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273 Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Maasdriel Datum inspectie: 26-02-2016 Type

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Visie in de praktijk

Visie in de praktijk Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Visie in de praktijk Gastles visie in de praktijk - Docentenhandleiding Theorie over dit onderwerp:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Surplus Kinderopvang Juli 2010 03-01-2011 Versie 6 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Pedagogisch beleid... 4 1.1 Doelstelling Tussenschoolse

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang (BSO)

Kids & Co Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang (BSO) Kids & Co Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang (BSO) November 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Veiligheid en welbevinden 1 2. Persoonlijke competenties 4 3. Sociale competenties 5 4. Waarden en normen

Nadere informatie

Algemeen pedagogisch beleid

Algemeen pedagogisch beleid Algemeen pedagogisch beleid Inhoud Vooraf... 2 1. Visie op de omgang met kinderen... 2 Relatie: iedereen voelt zich veilig en welkom... 2 Competentie: ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen... 3 Autonomie:

Nadere informatie

Welschap Kinderopvang Lauraplein GP Heemskerk T Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen

Welschap Kinderopvang Lauraplein GP Heemskerk T Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 0251 245464 www.welschapkinderopvang.nl Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoud Inleiding 1 1. Visie op kinderopvang 2 2. Pedagogische doelen en

Nadere informatie

Inleiding bij de curricula van de modules.

Inleiding bij de curricula van de modules. Inleiding bij de curricula van de modules. De inhoud van de modules is stof voor pm-ers, pedagogen en leidinggevenden. De theoretische kennis laten we aansluiten bij de beginsituatie van iedere cursist.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie) Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie 1.2 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling

Nadere informatie